Återvinningscentral (ÅVC) Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återvinningscentral (ÅVC) Syd"

Transkript

1

2 Tekniska förvaltningen Tom Johansson, Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum Tn/2015: Renhållning - allmänt Återvinningscentral (ÅVC) Syd Förslag till beslut Tekniska nämnden avsätter 7,2 Mkr till ÅVC Syd och utvidgning av återvinningsstationen i Björneborg. Sammanfattning Tekniska förvaltningen avser att för de södra kommundelarna uppföra en bemannad återvinningscentral samt för Björneborgs tätort utveckla befintlig avfallsmottagning. Detta som ett led i att förbättra för hushåll och verksamheter att sortera avfall i enlighet med målen i Avfallsplanen. Planerad återvinningscentral avser att betjäna ett geografiskt område som avgränsar söder om Björneborgs tätort till länsgräns i öster och söder. Lämplig lokalisering bedöms vara mellan Bäckhammar och Nybble samhällen, med RV 26 som naturlig pulsåder. Anläggningen skall vara bemannad och tillgänglig för hushåll och verksamheter. Öppethållande anpassas till verksamheter och hushåll, omfattning är i dagsläget inte fastställt. Samtliga avfallsfraktioner som kommer att hanteras inom återvinningscentralen ska sorteras direkt i behållare eller förvaras väderskyddat. Ingen deponiverksamhet kommer att ske vid anläggningen. I Björneborg utvecklas befintlig avfallsmottagning med samma möjligheter till sortering som vid Återvinningscentral Syd, dock kommer stationen endast vara tillgänglig för hushåll inom tätorten. Stationen i Björneborg kommer inledningsvis att vara bemannad under öppethållande. På sikt kan det bli aktuellt med automatiskt inpasseringssystem för hushåll inom tätorten. Avfallet från bägge anläggningarna transporteras vidare till Strandmossens avfallsanläggning för vidare hantering i avfallskedjan. Projektet har fått tilldelat 7,2 Mkr i investeringspengar för iordningställande av Återvinningscentral syd samt utvidgning av stationen i Björneborg. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Bilaga 1 Förstudie ÅVC Syd KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress Tekniska förvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

3 2 Skickas till Renhållningschefen Utredare renhållningsavdelningen Andreas Rudsvik Förvaltningschef Tom Johansson Utredare

4 Tekniska förvaltningen Tom Johansson FÖRSTUDIE Datum Sida 1(12) Förstudie ÅVC Syd c:\users\peha7003\appdata\local\temp\solarplexusit\förstudie återvinningscentral (åvc) syd-{5631f1c2-5e52-455f ee672fc0860}.docx KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 8. Renhållningsavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Tuvetgatan 8 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

5 2 Sammanfattning Utifrån områdets förutsättningar bedöms en Åvc Syd lämpligen placeras norr om Nybble samhälle, i anslutning till det större vägnätet. Sondering efter lämpliga ytor pågår samt att kontakt har tagits med Statens Trafikverk om en lämplig fastighet strax norr om Nybble samhälle. Ytvatten från anläggningen leds till en dagvatten bassäng innan infiltration, skyddsåtgärder etableras för att säkerställa ett fullgott skydd i enlighet med de restriktioner som finns i området gällande grundvattenskydd och andra områdesbestämmelser. Återvinningscentralen utförs med ett Återbruk, en upphöjd ramp, väderskyddad mottagning av farligt avfall samt för samtliga fraktioner av elavfall, mottagning och korttidslagring av park o trädgårdsavfall samt inert avfall. Byggnad/er för personal, Återbruk, korttidslagring av farlig avfall och el-avfall. Inpasseringssystem för verksamheter anpassas till Renhållningens befintliga system. Förberedelse för Grönt kort eller liknande system. Skalskydd, kameraövervakning och rondering av vaktbolag eller grannsamverkan. I Björneborgs tätort etableras en mindre återvinningscentral avsedd endast för hushåll. Placering vid befintlig fastighet söder om tätorten eller etablering i anslutning till järnverket och då i samarbete med Scana. Bemannad vid öppethållande alternativt försedd med automatiskt inpasserings system enligt principen Grönt kort. Utförandet blir en enklare anläggning utan upphöjd ramp, sortering sker i lågbyggda flak. Mottagning och korttidslagring av farligt avfall och el-avfall skall även här ske väderskyddad. Ett mindre personal utrymme byggs alternativt ställs på plats. Skalskydd, kameraövervakning och rondering av vaktbolag eller grannsamverkan. Införandet av Grönt kort eller liknande system för en ökad tillgänglighet till återvinningscentralerna, kan på sikt vara ett effektivt och attraktivt sätt att ytterligare förbättra servicen i regionen. Dock måste man vara medveten om att i ett inledande skede är personlig service och närvaro, det effektivaste sättet för rådgivning och information till våra kunder.

6 3 Innehållsförteckning. 1 Syfte 5 2 Övergripande styrmedel Nationell avfallsplan Kristinehamns kommuns Renhållningsordning 5 3 Fakta befolkning 6 4 Fakta verksamheter 7 5 Området 7 6 Förslag till lokalisering 8 7 Dimensionering 8 8 Utformning Återbruk Ramp Byggnader Gestaltning Belysning Skyltning Inpasseringssystem Skalskydd 11

7 4 9 Björneborg Drift Ekonomi Bilagor 12 13:1 Översiktsplan 13.2 Avfallsplan

8 5 1 Syfte Syftet med uppförandet av en bemannad återvinningscentral för de södra kommundelarna. Följa de nationella miljömålen Förutsättningar att nå miljömålen i antagen avfallsplan Förutsättningar för hushåll samt små och medelstora verksamheter att kunna lämna avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är att senast vid utgången av 2017 ha en fullt fungerande återvinningscentral. 2 Övergripande styrmedel 2.1 Nationell avfallsplan Sveriges avfallsplan är framtagen av Naturvårdsverket. Huvudsyftet med den nationella avfallsplanen är att den ska styra avfallshanteringen så att den blir mer resurseffektiv. Den innehåller mål och beskrivning av åtgärder för ett antal prioriterande områden. Enligt en av preciseringarna avses med målet att: Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Regeringen har även fastställt etappmål som ska styra och ange tydliga steg på vägen mot de samhällsförändringar som behövs för att miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås. Ett av dessa etappmål är om ökad resurshållning inom byggsektorn, bla ökad materialåtervinning av icke farligt byggnads och rivningsavfall. 2.2 Kristinehamns kommun Renhållningsordning Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i kommen. Arbetet med att ta fram avfallsplanen har till stora delar skett i samverkan inom Avfallsgrupp Öst där ett flertal kommuner samverkar i frågor rörande avfall. I avfallsplanen för Kristinehamns kommun finns beskrivet visioner och gemensamma mål för avfallshantering.

9 6 Det sociala Människan står i centrum för avfallshanteringen i kommunen. Genom information och kommunikation har vi höjt kunskapsnivån och medvetenheten så att alla vill göra rätt. Genom att utforma enkla insamlingssystem kan alla göra rätt. Det ekonomiska hela avfallshanteringen är en effektiv process där nya råvaror skapas. Sorterings och insamlingssystemen är väl utvecklade för att underlätta människors vardag och samtidigt miljöanpassade och lättarbetade. Varje avfallsfraktion hanteras utifrån sina egenskaper och målet är att i varje nytt behandlingssteg förlora så lite energi som möjligt. Det ekologiska Genom att satsa på kunskapsspridning och enkla insamlings system hamnar allt avfall i ett separat kretslopp. Av den enkät som genomfördes som en del i samverkan kring avfallsplanen framgick det tydligt att våra kunder vill att det ska vara enkelt, smidigt och tydligt varför och hur man ska sortera. I avfallsplanen nämns även utförandet av en återvinningscentral för de södra kommundelarna som ersättning för två äldre grovsopstationer. Tagna politiska beslut lokalt i Kristinehamn Avfallsplan , antagen av KF Renhållningsförskrifter, antagna av KF Tekniska nämndens anvisningar till Renhållningsföreskrifterna, antagna av TN Fakta befolkning. Det geografiska upptagningsområdet för återvinningscentralen är tänkt från Björneborg i norr, länsgräns Skaraborg i söder, länsgräns Örebro i öster samt åt väster avgränsar Vänern naturligt. Områdets landyta är ca 350 km 2. Befolkningstätheten inom upptagningsområdet uppgår till drygt 9 invånare per km 2, med koncentrationer till samhällena Björneborg, Bäckhammar och Nybble. Andelen fritidshus inom det aktuella området uppgick 2014 till 414 stycken, man kan förutsätta att en stor del av dessa fritidsboenden säsongsvis kommer att nyttja anläggningen. Antalet besök årligen till återvinningscentralen baserat på invånare antalet kan förväntas uppgå till styck per år. (Avfall Sverige U 2013:09)

10 7 Visnums församling varav Björneborgs tätort Bäckhammars tätort Nybble tätort Visnum-Kil församling Rudskoga församling Summa invånare invånare 300 invånare 145 invånare 300 invånare 700 invånare invånare 4 Fakta verksamheter. Den totala andelen företag som är verksamma inom upptagningsområdet uppgick för 2014 till 223 stycken. (Näringslivssamverkan 2014). Exempel på företag är jord och skogsbruk, åkerier, hantverksföretag, service och handelsföretag och verksamheter inriktade gentemot turism. 5 Området. Med undantag av ett mindre område kommunal mark i Nybble centrum så är andelen privat ägd mark är dominerande. Förutom Bäckhammars bruk, några mindre verksamheter såsom åkerier och verkstäder som förfogar över hårdgjorda ytor, domineras området av jord och skogsbruk. Området är till ytan ca 350 km 2 land yta och kännetecknas till stor del av slättbygder med aktivt jord och skogsbruk. Detta är en mycket gammal bygd med flera riksintressen för kultur och miljövård, som exempel kan nämnas ett stort antal äldre byggnader, gravfält och gravgrupper. Mycket av områdets historia går med säkerhet att datera till järnåldern, men troligen fanns här bebyggelse långt tidigare (Värmland 2007). Andra exempel på begränsade faktorer för en etablering i området är den inventering som anges i Översiktsplan och som klassat området som klass 1 d.v.s. område med den högsta nivån på naturvärdet avseende fauna, flora, geolog mm. Andra faktorer att ta hänsyn till är strandskyddet längst Vismans dalgång, Nybble grundvattentäkt och enskilda dricksvattentäkter. Berggrunden i området för tänkt etablering består till största delen av granit med spridda och mindre förekomster av diabas och gabbro. Jordlagren består av olika typer av lera, silt, grus och isälvsediment, i Nybble samhälle är förekomsten av sandig morän med unik grundvattenförekomst. Förekomsten av berg i dagen är liten i området. (SGU)

11 8 6 Förslag till lokalisering Lokaliseringen av återvinningscentralen är viktig i både detaljplaneprocessen och i miljöprövningen och styrs av exempelvis kundbehov, markförutsättningar, anläggningens påverkan på omgivningen samt lokala föreskrifter om buller och transporter. Med hänsyn till upptagningsområdets omfattning och form anser Renhållningsavdelning att återvinningscentralen lämpligen etableras så att Bäckhammar utgör gräns i norr och Nybble gräns i söder. Rv 26 utgör en naturlig ryggrad för Rudskoga bygden i öster och Medhamn i väster. Även ur ett trafik perspektiv är det lämpligt att anläggningen inte etableras mer än 800(?) meter från Rv 26. Med cirka 7000 kund besök per år och service och underhålls trafik i form av lastbilar till och från anläggningen, blir påfrestningen på vägnätet betydande. I förslag till lokalisering bör hänsyn tas till transportmönstren, finns möjligheten att åka kollektivt, gå eller cykla till återvinningscentralen? Personer med nedsatt rörelse - och/eller orienteringsförmåga måste kunna utnyttja återvinningscentralen fullt ut. Finns det framtida planer inom tänkt etableringsområde på utvidgning av bostäder eller verksamheter som kan påverka anläggningen, krav på minskat buller och belastning från trafik, känt är att vattenskyddsområdet för Nybble samhälle utökas och skärps. 7 Dimensionering Dimensioneringen bör bilda underlag för möjlig lokalisering och utformning av platsen. I många fall sker dock det omvända. (Avfall Sverige U 2013:09). Våra egna erfarenheter visar även de på att genom att ta höjd för framtida behov även om de inte är helt utredda i en inledande planering är av största vikt. Det är nästan alltid mer resurskrävande att genomföra ändringar i ett senare skede när verksamheten väl är etablerad och driftsatt. Ökade mängder avfall i samhället är ett skäl till att ta höjd för en framtida utvidgning, krav och mål från myndighetshåll är ett annat skäl. Den kanske enskilt viktigaste faktorn vid dimensioneringen för en återvinningscentral är det högsta antalet besökare som kan förväntas vid ett och samma tillfälle en lördag under sommarhalvåret eller en klämdag under sen vår. Hänsyn bör också tas till ökat antal sommargäster under sommarhalvåret. En yta om cirka 8000 m2 inklusive byggnader bedöms klara de behov som tidigare beskrivits i texten. 8 Utformning 8.1 Återbruk I inledningsskedet ska tillräckligt stora ytor för ett återbruk avsättas. Att just kunna förebygga att en vara inte blir ett avfall är av största vikt. Det finns olika ambitions nivåer på ett återbruk, dels obemannat där kunderna kan lämna/hämta sådant som anses vara för bra att slängas. Återbruket kan också

12 9 vara bemannad med återvinningscentralens ordinarie personal eller folk från välgörenhetsorganisationer. Ett tredje alternativ kan vara att ha en bemannad mottagning samt försäljning av varor, man kan även tänka sig någon form av reparationsverkstad i formen av rehabiliterings eller arbetsmarknadsåtgärd. Kanske kan en enklare form av café verksamhet etableras i anslutning till återbruket och i samarbete med lokala näringsidkare? Placeringen av ett återbruk bör vara innan kunderna har nått rampen och börjat sorterat sitt avfall. 8.2 Ramp En ramp kan utformas på många olika sätt, vanligast är att den byggs i form av en slinga där containrarna står efter varandra eller på bägge sidor om rampen. Slingan kan vara rak eller hästskoformad, tillgänglig yta är oftast styrande. Oavsett form är det lämpligast att rampen utförs med en nivå skillnad så kunderna kan slänga avfall ned i behållarna. Nackdelen kan vara att man bygger fast en lösning om man i framtiden har ett behov av att utvidga rampen. Att i inledningsskedet planera för ett tak över rampen kan vara klokt, ett tak kan byggs i ett senare skede om man bedömer att behov finns. Det finns både för och nackdelar med ett tak över rampen. Tak ger ett väderskydd för både personal, kunder men även för avfallet i behållarna med minskad mängd påverkat dagvatten som kan behöva hanteras. Till det negativa hör risken för ökat buller inom anläggningen, man kan få oönskade vindeffekter vintertid med ökad nedkylning som följd samt relativt höga bygg kostnader. Rampen bör vara tillräckligt bred för att kunna hantera ett trafikflöde som kan uppstå vid topp-helger, utfarten får inte innehålla några flaskhalsar som kan störa trafikflödet. Nivåskillnader inom rampens närområde bör undvikas, speciellt viktigt att undvika nivåskillnader är vintertid vid halka samt att det försvårar snöröjningen. Återvinningscentralen skall minst ha samma antal fraktioner som Strandmossens återvinningscentral f.n. 13 avfallsfraktioner, Farligt avfall, Elavfall samt Myrornas klädinsamling - men återigen att man i planeringsskedet tar höjd för fler avfallsfraktioner. I den Nationella avfallsplanen finns ett par områden som är prioriterade bl.a. Bygg och rivningsavfall, där kan fler fraktioner komma att sorteras ut än vad som sker idag, återvinning av textilier är en annan fraktion som troligen kan komma bli aktuell i närtid. 8.3 Byggnader Utrymmen för farligt avfall, el-avfall, återbruk och personal kan vara i en gemensam byggnad eller fördelat på fler. Man bör ha i åtanke att det ställs högre krav om personalutrymmet och mottagning/lagring av Farligt avfall är samlokaliserade än om separata byggnader används. Mottagning och tillfällig lagring av farligt avfall och el-avfall ska ske under tak, helst inomhus och erfarenhetsmässigt innan sortering av annat avfall sker. Tillfällig lagring av kylmöbler och vitvaror skall ske väder skyddat.

13 10 Byggnaderna bör utformas och placeras så att personalen är lättillgänglig för kunders frågor. Erfarenheten från Strandmossen är att det bör finnas en kundtoalett. På rampen ska det finnas ett väderskydd för personalen, även om ett tak byggs finns behov av vindskydd vintertid, ytor att förvara brandbekämpningsredskap, första hjälpen, verktyg och informationsmaterial. 8.4 Gestaltning Verksamheten vid en återvinningscentral kan liknas vid industriverksamhet vilket gör att miljön lätt blir rörig och periodvis skräpig. En annan risk är att den kan ge intryck av en asfalts och betong öken. Ett sätt att motverka den bilden är att skapa en estetiskt tilltalande återvinningscentral med ordning och reda med ett stort inslag av växtlighet. Om kunderna får ett positivt och behagligt intryck av sitt besök vid anläggningen underlättas personalens dagliga arbete, samt att kunderna får ett större förtroende för verksamheten. Det är av största vikt att kunderna har detta förtroende om att deras avfall tas om hand på bästa sätt. Entrén till återvinningscentralen ska ges en välkomnande gestaltning. En första enkel och tydlig information som ger kunden förståelse hur man som kund ska ledas genom området. Att spara ursprunglig växtlighet såsom träd ger också en enkel men effektiv inramning och lugn kring anläggningen. 8.5 Belysning Fackverksmaster installeras vid bägge anläggningarna för belysning och eventuell kameraövervakning. Med en väl utformad belysning är det lätt för kunderna att se skyltar, personalen får en lättare arbetsuppgift och olycksrisken minskar. 8.6 Skyltning Skyltningen ska utformas på samma sätt som belysningen, kunderna ska på ett enkelt sätt orientera sig inom området utan att det negativt påverkar uppmärksamheten på andra personer och fordon. 8.7 Inpasseringssystem Ett inpasseringssystem för verksamheter av samma typ som finns i drift på Strandmossen ska införas. Registren samkörs för att undvika parallella flöden. I planeringen tas hänsyn till ett bomsystem om man i framtiden vill ytterligare särskilja hushåll och verksamheter. Förberedelse för införande av sk Grönt kort skall finnas med i planeringen för både Åvc Syd och den mindre stationen i Björneborg. Systemet med Grönt kort är ett system framtaget av kommunförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS). Det bygger på principen med låsta obemannade återvinningscentraler där kundens körkort fungerar som id-kort till ett inpasseringssystem. Kunden registrerar intresse på hemsida, kallas till en kortare utbildning och blir därefter behörig att nyttja återvinningscentralen på egen hand. Anläggningen hålls tillgänglig vissa tider på dygnet och är kamera övervakad. Avtal finns med

14 11 vaktbolag om jour hållning om exempelvis grind system havererar. Erfarenheterna från AÖS är uteslutande positiva, man ökar tillgängligheten, minskar stressen vid hög belastning vilket- enligt AÖS - ger bättre sortering av avfallet. Dock måste man under detta projekt noga utreda frågan hur man hanterar verksamheter som besöker anläggningen privat innan ett Grönt kort system införs. 8.8 Skalskydd Inpassering till bägge anläggningarna via motor-styrda grindar som är förberedda för automatiserad inpassering. Någon form av skal skydd måste finnas kring återvinningscentralerna, dels för att mycket av det som finns på denna typ av anläggningen är stöldbegärligt och/eller miljöfarligt och måste lagras säkert. Ytterligare ett skäl är att en återvinningscentral är en riskfylld plats för obehöriga att vistas på. Det finns olika former av skalskydd, allt från vanliga Gunnebo stängsel till lamell sektioner. Viktigt är att tänka på det estetiska vid planerade av skalskyddet, ett rödfärgat trä staket mot omgivande bebyggelse kan vara mer estetiskt än konventionellt stängsel. Kamera övervakning finns i olika utföranden, värmekamera som indikerar eventuell brand i upplag kräver inte tillstånd. Om man däremot monterar fasta eller rörliga kameror för personell övervakning så krävs tillstånd från Länsstyrelsen och samverkan med berörda fackföreningar. Investeringskostnaden för kamera övervakning är relativt hög och utrustningen är av erfarenhet från Strandmossen relativt åskkänslig. 9 Björneborg Som tidigare nämnts i studien kommer nuvarande grovsopstation i Björneborg att upphöra i det utförande som den drivs idag. För Björneborgs tätort föreslås att en mindre återvinningscentral etableras. Möjligheten för invånarna i Björneborg att kunna sortera sitt avfall på ett miljöriktigt sätt får inte försämras, då samhället är den största tätorten i regionen med 1100 invånare. Fastigheten där grovsopstationen idag är lokaliserad ägs av Kristinehamns kommun och tillåter en utvidgning för en mindre återvinningscentral, det som möjligen kan begränsa en utvidgning är strandskyddet längst Visman. Renhållningen för tillsammans med Scana och Byrådet en dialog om alternativ lokalisering inom tätorten i anslutning till järnverket samt eventuellt samarbete kring bevakning och maskin lösningar. Återvinningscentralen är tänkt att vara tillgänglig för hushåll i Björneborgs tätort, verksamheter hänvisas till Åvc Syd eller Strandmossen. Utförandet på mottagningen är tänkt att skilja sig mot den vid Åvc Syd på så vis att ingen upphöjd ramp byggs, utan kunderna sorterar sitt avfall i låga flak placerade på kör ytan. Mottagning av farligt avfall och el-avfall sker väder skyddat, mottagning av park och trädgårdsavfall samt Inert avfall bör även det ske under tak för att minska mängden påverkat dagvatten. En mindre byggnad för personal ska uppföras, fungerar även som förvaring för förvaring av första hjälpen, brandsbekämpningsutrustning samt saneringsutrustning.

15 12 10 Drift Anläggningarna skall ägas av Kristinehamns kommun. Vilken driftform som kan bli aktuell är inte utrett, planerad utredning av Renhållningens framtida organisation styr utredningen i vilken form anläggningarna ska driftas. Exempel på enklare samarbete kan vara att lokalt Byråd och/eller idrottsförening sköter städning och tillsyn på tider då återvinningscentralerna är stängda. Man kan genom att engagera lokala krafter skapa ett engagemang för sin återvinningscentral. Återbruken är en verksamhet som med fördel kan drivas av lokala krafter, kanske en enkel servering i anslutning till Återbruket/Åvc:n Genom att utnyttja återvinningscentralen som en naturlig mötesplats och komplement till andra mötesplatser - såsom lanthandel/bygdegård - kan exempelvis föreningar och företag på ett enkelt sätt nå ut till invånarna i bygderna. 11 Ekonomi Kostnaden att anlägga en återvinningscentral är i högsta grad beroende av förutsättningarna i det aktuella fallet. Att i denna förstudie göra en uppskattning av kostnaderna är ej möjligt. Befintliga markförhållanden, närhet till väg, el, vatten är i högsta grad avgörande hur stor andel av projektbudgeten som åtgår till markentreprenader. Största utmaningen blir därför att finna ytor där mycket av ovan nämnda arbete redan är utfört, finns dessutom någon form av byggnad på fastigheten som kan anpassas är arbetet med att projektera själva återvinningscentralen relativt enkel. 13 Bilagor Översiktsplan Avfallsplan

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Tjänsteskrivelse Planeringsavdelningen Joel Engström,0550-885 49 joel.engstrom@kristinehamn.se Datum 2016-04-29 Ks/2016:104 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Förslag till

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN

AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN AVFALLSHANTERING FÖR NYA GATAN Innehållsförteckning 1 Mål för avfallshantering... 3 2 Förutsättning för markanvisning... 3 3 Avfall från flerbostadshus... 3 3.1 System för insamling av matavfall och restavfall...

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Jan Mattsson, 0550-881 10 jan.mattsson@kristinehamn.se Datum 2013-10-21 Avfallsplan 2010-2017 Sammanfattning 2009-12-17 beslutade kommunfullmäktige att

Läs mer

Medborgarförslag - Odlingsytor till nyanlända

Medborgarförslag - Odlingsytor till nyanlända Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-07 Tn/2015:197 Sida 1(2) Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Medborgarförslag - Odlingsytor till nyanlända Förslag till

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl.

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen Petra Okanovic,0550-881 90 Petra.okanovic@kristinehamn.se Datum 2016-03-21 Ks/2016:59 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Förslag

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

Medborgarförslag - Gatlyktor på Östermalm

Medborgarförslag - Gatlyktor på Östermalm Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Teknisk förvaltning Torgrim Dalseg, 0550-881 90 Torgrim.dalseg@kristinehamn.se Datum 2013-09-19 Tn/2013:56 433 Gatubelysning Medborgarförslag - Gatlyktor på Östermalm Sammanfattning

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AIRPORT REGULATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING AIRPORT REGULATION AR AGH 19 2013 2015-02-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSEN 2 Allmänt 2 Områden på flygplatsen 2 Flygsida 2 Tillträdesbegränsad yta 2 Avgränsat område 2 Inpasseringspunkter

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Riktlinjer för trottoarpratare

Riktlinjer för trottoarpratare Tekniska förvaltningen Monica Söderlund,0550-85856 monica.soderlund@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 1(1) 2015-10-02 Tn/2015:172 430 Gator/vägar/parker - allmänt Riktlinjer för trottoarpratare Förslag

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral Företag Mottagning av verksamheters grovavfall

Läs mer

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Innehållsförteckning sidan

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum Länsstyrelsen i Värmla nds län

Protokoll. Sammanträdesdatum Länsstyrelsen i Värmla nds län mm Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2014-06-03 Länsstyrelsen i Värmla nds län Sida 27(40) Ank, 2014-06- 1 1 B8L I4I Remiss: "Förslag till nytt beslut om utvidgade strandsl

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

PM Geoteknik (PM Geo)

PM Geoteknik (PM Geo) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Svefa Fastighetsutveckling AB Miljöbedömning Tomteboda bussdepå Tomteboda, Solna Datum: Rev: 2013-04-08 Org.nr. 556832-9451

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 2 (14) Inledning Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en renhållningsordning.

Läs mer

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20 Kontaktpersoner Väktare Securitas Tel. 070-988 58 33 Avfall och sopor Logistikbolaget Stefan Rickmer 070-756 06 74 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Avfall i anläggningsarbeten

Avfall i anläggningsarbeten Avfall i anläggningsarbeten Beskrivning av vår vägledning och handbok Filip Norlén Sektionen för avfall och kemikalier Örebro 21 november 2013 2013-09-24 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter viktigt för invånarna i Färgelanda kommun Vatten vårt viktigaste livsmedel Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla vill ha tillgång till ett

Läs mer

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län Samrådshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-03-16 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplanen består

Läs mer

Fördelning av föreningsbidrag 2016

Fördelning av föreningsbidrag 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-05 Ks/2016:23 Sida 1(2) Fördelning av föreningsbidrag 2016 Förslag

Läs mer

Samrådsunderlag. Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB 2015-09-08. Uppdragsnr: 15062 Status: Slutversion

Samrådsunderlag. Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB 2015-09-08. Uppdragsnr: 15062 Status: Slutversion Samrådsunderlag Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB 2015-09-08 Uppdragsnr: 15062 Status: Slutversion Samrådsunderlag Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB Beställare

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Utredning

Utredning 2016-03-01 Kommunstyrelsen Johan Dahlberg Avfallsansvarig Samhällsbyggnadsavdelningen 08-555 020 95 johan.dahlberg@nykvarn.se Återvinningscentral KS/2016:117 Utredning Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM UPPDRAG Kalmar, Rinkabyholm Södra Staden UPPDRAGSNUMMER 2293205000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktligt geotekniskt -14 S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Driftentreprenad av återvinningscentral Vanadisberget med återbruk och tillhörande mobil insamling. Upphandling

Driftentreprenad av återvinningscentral Vanadisberget med återbruk och tillhörande mobil insamling. Upphandling Sida 1 (5) 2013-10-18 Handläggare Anders Jansson 08-508 46617 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-12-12 Driftentreprenad av återvinningscentral Vanadisberget med återbruk och tillhörande mobil insamling.

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Inventering lokala föreskrifter

Inventering lokala föreskrifter www.pwc.se Inventering lokala föreskrifter Solna stad Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 2. Lokala föreskrifter... 2 2.1. Solna stads lokala ordningsföreskrifter... 2 2.1.1. Lokala

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-11 Ks/2016:176 Sida 1(5) Motion att införa servicegarantier till näringslivet

Läs mer

Nya Renhållningsföreskrifter 2016

Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Lofsdalen 2016-06-08 Lina Eklund - renhållningschef Mathias Wiberg - enhetschef ÅVC Ida Dahl - eko-/renhållningsingenjör Mikael Holmström - näringslivsutvecklare Renhållningsordning

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun 1(10) TJÄNSTEMANNAUTLÅTANDE 2016-04-15 Handläggare: Mattias Andersson Telefon: 0176-713 55 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Insamlingssystem

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken TAXEBILAGA Sida (7) Datum 204-09-0 Antagen av KF 204--27, 7 Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående taxa den tid

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde 1 Allmänt Nedanstående föreskrifter gäller inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär,

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2010-02-15 Dnr SN 55/08 Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD UTSTÄLLNING GODKÄNNANDE/

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer