Återvinningscentral (ÅVC) Syd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återvinningscentral (ÅVC) Syd"

Transkript

1

2 Tekniska förvaltningen Tom Johansson, Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum Tn/2015: Renhållning - allmänt Återvinningscentral (ÅVC) Syd Förslag till beslut Tekniska nämnden avsätter 7,2 Mkr till ÅVC Syd och utvidgning av återvinningsstationen i Björneborg. Sammanfattning Tekniska förvaltningen avser att för de södra kommundelarna uppföra en bemannad återvinningscentral samt för Björneborgs tätort utveckla befintlig avfallsmottagning. Detta som ett led i att förbättra för hushåll och verksamheter att sortera avfall i enlighet med målen i Avfallsplanen. Planerad återvinningscentral avser att betjäna ett geografiskt område som avgränsar söder om Björneborgs tätort till länsgräns i öster och söder. Lämplig lokalisering bedöms vara mellan Bäckhammar och Nybble samhällen, med RV 26 som naturlig pulsåder. Anläggningen skall vara bemannad och tillgänglig för hushåll och verksamheter. Öppethållande anpassas till verksamheter och hushåll, omfattning är i dagsläget inte fastställt. Samtliga avfallsfraktioner som kommer att hanteras inom återvinningscentralen ska sorteras direkt i behållare eller förvaras väderskyddat. Ingen deponiverksamhet kommer att ske vid anläggningen. I Björneborg utvecklas befintlig avfallsmottagning med samma möjligheter till sortering som vid Återvinningscentral Syd, dock kommer stationen endast vara tillgänglig för hushåll inom tätorten. Stationen i Björneborg kommer inledningsvis att vara bemannad under öppethållande. På sikt kan det bli aktuellt med automatiskt inpasseringssystem för hushåll inom tätorten. Avfallet från bägge anläggningarna transporteras vidare till Strandmossens avfallsanläggning för vidare hantering i avfallskedjan. Projektet har fått tilldelat 7,2 Mkr i investeringspengar för iordningställande av Återvinningscentral syd samt utvidgning av stationen i Björneborg. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Bilaga 1 Förstudie ÅVC Syd KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress Tekniska förvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

3 2 Skickas till Renhållningschefen Utredare renhållningsavdelningen Andreas Rudsvik Förvaltningschef Tom Johansson Utredare

4 Tekniska förvaltningen Tom Johansson FÖRSTUDIE Datum Sida 1(12) Förstudie ÅVC Syd c:\users\peha7003\appdata\local\temp\solarplexusit\förstudie återvinningscentral (åvc) syd-{5631f1c2-5e52-455f ee672fc0860}.docx KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 8. Renhållningsavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Tuvetgatan 8 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

5 2 Sammanfattning Utifrån områdets förutsättningar bedöms en Åvc Syd lämpligen placeras norr om Nybble samhälle, i anslutning till det större vägnätet. Sondering efter lämpliga ytor pågår samt att kontakt har tagits med Statens Trafikverk om en lämplig fastighet strax norr om Nybble samhälle. Ytvatten från anläggningen leds till en dagvatten bassäng innan infiltration, skyddsåtgärder etableras för att säkerställa ett fullgott skydd i enlighet med de restriktioner som finns i området gällande grundvattenskydd och andra områdesbestämmelser. Återvinningscentralen utförs med ett Återbruk, en upphöjd ramp, väderskyddad mottagning av farligt avfall samt för samtliga fraktioner av elavfall, mottagning och korttidslagring av park o trädgårdsavfall samt inert avfall. Byggnad/er för personal, Återbruk, korttidslagring av farlig avfall och el-avfall. Inpasseringssystem för verksamheter anpassas till Renhållningens befintliga system. Förberedelse för Grönt kort eller liknande system. Skalskydd, kameraövervakning och rondering av vaktbolag eller grannsamverkan. I Björneborgs tätort etableras en mindre återvinningscentral avsedd endast för hushåll. Placering vid befintlig fastighet söder om tätorten eller etablering i anslutning till järnverket och då i samarbete med Scana. Bemannad vid öppethållande alternativt försedd med automatiskt inpasserings system enligt principen Grönt kort. Utförandet blir en enklare anläggning utan upphöjd ramp, sortering sker i lågbyggda flak. Mottagning och korttidslagring av farligt avfall och el-avfall skall även här ske väderskyddad. Ett mindre personal utrymme byggs alternativt ställs på plats. Skalskydd, kameraövervakning och rondering av vaktbolag eller grannsamverkan. Införandet av Grönt kort eller liknande system för en ökad tillgänglighet till återvinningscentralerna, kan på sikt vara ett effektivt och attraktivt sätt att ytterligare förbättra servicen i regionen. Dock måste man vara medveten om att i ett inledande skede är personlig service och närvaro, det effektivaste sättet för rådgivning och information till våra kunder.

6 3 Innehållsförteckning. 1 Syfte 5 2 Övergripande styrmedel Nationell avfallsplan Kristinehamns kommuns Renhållningsordning 5 3 Fakta befolkning 6 4 Fakta verksamheter 7 5 Området 7 6 Förslag till lokalisering 8 7 Dimensionering 8 8 Utformning Återbruk Ramp Byggnader Gestaltning Belysning Skyltning Inpasseringssystem Skalskydd 11

7 4 9 Björneborg Drift Ekonomi Bilagor 12 13:1 Översiktsplan 13.2 Avfallsplan

8 5 1 Syfte Syftet med uppförandet av en bemannad återvinningscentral för de södra kommundelarna. Följa de nationella miljömålen Förutsättningar att nå miljömålen i antagen avfallsplan Förutsättningar för hushåll samt små och medelstora verksamheter att kunna lämna avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är att senast vid utgången av 2017 ha en fullt fungerande återvinningscentral. 2 Övergripande styrmedel 2.1 Nationell avfallsplan Sveriges avfallsplan är framtagen av Naturvårdsverket. Huvudsyftet med den nationella avfallsplanen är att den ska styra avfallshanteringen så att den blir mer resurseffektiv. Den innehåller mål och beskrivning av åtgärder för ett antal prioriterande områden. Enligt en av preciseringarna avses med målet att: Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Regeringen har även fastställt etappmål som ska styra och ange tydliga steg på vägen mot de samhällsförändringar som behövs för att miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås. Ett av dessa etappmål är om ökad resurshållning inom byggsektorn, bla ökad materialåtervinning av icke farligt byggnads och rivningsavfall. 2.2 Kristinehamns kommun Renhållningsordning Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i kommen. Arbetet med att ta fram avfallsplanen har till stora delar skett i samverkan inom Avfallsgrupp Öst där ett flertal kommuner samverkar i frågor rörande avfall. I avfallsplanen för Kristinehamns kommun finns beskrivet visioner och gemensamma mål för avfallshantering.

9 6 Det sociala Människan står i centrum för avfallshanteringen i kommunen. Genom information och kommunikation har vi höjt kunskapsnivån och medvetenheten så att alla vill göra rätt. Genom att utforma enkla insamlingssystem kan alla göra rätt. Det ekonomiska hela avfallshanteringen är en effektiv process där nya råvaror skapas. Sorterings och insamlingssystemen är väl utvecklade för att underlätta människors vardag och samtidigt miljöanpassade och lättarbetade. Varje avfallsfraktion hanteras utifrån sina egenskaper och målet är att i varje nytt behandlingssteg förlora så lite energi som möjligt. Det ekologiska Genom att satsa på kunskapsspridning och enkla insamlings system hamnar allt avfall i ett separat kretslopp. Av den enkät som genomfördes som en del i samverkan kring avfallsplanen framgick det tydligt att våra kunder vill att det ska vara enkelt, smidigt och tydligt varför och hur man ska sortera. I avfallsplanen nämns även utförandet av en återvinningscentral för de södra kommundelarna som ersättning för två äldre grovsopstationer. Tagna politiska beslut lokalt i Kristinehamn Avfallsplan , antagen av KF Renhållningsförskrifter, antagna av KF Tekniska nämndens anvisningar till Renhållningsföreskrifterna, antagna av TN Fakta befolkning. Det geografiska upptagningsområdet för återvinningscentralen är tänkt från Björneborg i norr, länsgräns Skaraborg i söder, länsgräns Örebro i öster samt åt väster avgränsar Vänern naturligt. Områdets landyta är ca 350 km 2. Befolkningstätheten inom upptagningsområdet uppgår till drygt 9 invånare per km 2, med koncentrationer till samhällena Björneborg, Bäckhammar och Nybble. Andelen fritidshus inom det aktuella området uppgick 2014 till 414 stycken, man kan förutsätta att en stor del av dessa fritidsboenden säsongsvis kommer att nyttja anläggningen. Antalet besök årligen till återvinningscentralen baserat på invånare antalet kan förväntas uppgå till styck per år. (Avfall Sverige U 2013:09)

10 7 Visnums församling varav Björneborgs tätort Bäckhammars tätort Nybble tätort Visnum-Kil församling Rudskoga församling Summa invånare invånare 300 invånare 145 invånare 300 invånare 700 invånare invånare 4 Fakta verksamheter. Den totala andelen företag som är verksamma inom upptagningsområdet uppgick för 2014 till 223 stycken. (Näringslivssamverkan 2014). Exempel på företag är jord och skogsbruk, åkerier, hantverksföretag, service och handelsföretag och verksamheter inriktade gentemot turism. 5 Området. Med undantag av ett mindre område kommunal mark i Nybble centrum så är andelen privat ägd mark är dominerande. Förutom Bäckhammars bruk, några mindre verksamheter såsom åkerier och verkstäder som förfogar över hårdgjorda ytor, domineras området av jord och skogsbruk. Området är till ytan ca 350 km 2 land yta och kännetecknas till stor del av slättbygder med aktivt jord och skogsbruk. Detta är en mycket gammal bygd med flera riksintressen för kultur och miljövård, som exempel kan nämnas ett stort antal äldre byggnader, gravfält och gravgrupper. Mycket av områdets historia går med säkerhet att datera till järnåldern, men troligen fanns här bebyggelse långt tidigare (Värmland 2007). Andra exempel på begränsade faktorer för en etablering i området är den inventering som anges i Översiktsplan och som klassat området som klass 1 d.v.s. område med den högsta nivån på naturvärdet avseende fauna, flora, geolog mm. Andra faktorer att ta hänsyn till är strandskyddet längst Vismans dalgång, Nybble grundvattentäkt och enskilda dricksvattentäkter. Berggrunden i området för tänkt etablering består till största delen av granit med spridda och mindre förekomster av diabas och gabbro. Jordlagren består av olika typer av lera, silt, grus och isälvsediment, i Nybble samhälle är förekomsten av sandig morän med unik grundvattenförekomst. Förekomsten av berg i dagen är liten i området. (SGU)

11 8 6 Förslag till lokalisering Lokaliseringen av återvinningscentralen är viktig i både detaljplaneprocessen och i miljöprövningen och styrs av exempelvis kundbehov, markförutsättningar, anläggningens påverkan på omgivningen samt lokala föreskrifter om buller och transporter. Med hänsyn till upptagningsområdets omfattning och form anser Renhållningsavdelning att återvinningscentralen lämpligen etableras så att Bäckhammar utgör gräns i norr och Nybble gräns i söder. Rv 26 utgör en naturlig ryggrad för Rudskoga bygden i öster och Medhamn i väster. Även ur ett trafik perspektiv är det lämpligt att anläggningen inte etableras mer än 800(?) meter från Rv 26. Med cirka 7000 kund besök per år och service och underhålls trafik i form av lastbilar till och från anläggningen, blir påfrestningen på vägnätet betydande. I förslag till lokalisering bör hänsyn tas till transportmönstren, finns möjligheten att åka kollektivt, gå eller cykla till återvinningscentralen? Personer med nedsatt rörelse - och/eller orienteringsförmåga måste kunna utnyttja återvinningscentralen fullt ut. Finns det framtida planer inom tänkt etableringsområde på utvidgning av bostäder eller verksamheter som kan påverka anläggningen, krav på minskat buller och belastning från trafik, känt är att vattenskyddsområdet för Nybble samhälle utökas och skärps. 7 Dimensionering Dimensioneringen bör bilda underlag för möjlig lokalisering och utformning av platsen. I många fall sker dock det omvända. (Avfall Sverige U 2013:09). Våra egna erfarenheter visar även de på att genom att ta höjd för framtida behov även om de inte är helt utredda i en inledande planering är av största vikt. Det är nästan alltid mer resurskrävande att genomföra ändringar i ett senare skede när verksamheten väl är etablerad och driftsatt. Ökade mängder avfall i samhället är ett skäl till att ta höjd för en framtida utvidgning, krav och mål från myndighetshåll är ett annat skäl. Den kanske enskilt viktigaste faktorn vid dimensioneringen för en återvinningscentral är det högsta antalet besökare som kan förväntas vid ett och samma tillfälle en lördag under sommarhalvåret eller en klämdag under sen vår. Hänsyn bör också tas till ökat antal sommargäster under sommarhalvåret. En yta om cirka 8000 m2 inklusive byggnader bedöms klara de behov som tidigare beskrivits i texten. 8 Utformning 8.1 Återbruk I inledningsskedet ska tillräckligt stora ytor för ett återbruk avsättas. Att just kunna förebygga att en vara inte blir ett avfall är av största vikt. Det finns olika ambitions nivåer på ett återbruk, dels obemannat där kunderna kan lämna/hämta sådant som anses vara för bra att slängas. Återbruket kan också

12 9 vara bemannad med återvinningscentralens ordinarie personal eller folk från välgörenhetsorganisationer. Ett tredje alternativ kan vara att ha en bemannad mottagning samt försäljning av varor, man kan även tänka sig någon form av reparationsverkstad i formen av rehabiliterings eller arbetsmarknadsåtgärd. Kanske kan en enklare form av café verksamhet etableras i anslutning till återbruket och i samarbete med lokala näringsidkare? Placeringen av ett återbruk bör vara innan kunderna har nått rampen och börjat sorterat sitt avfall. 8.2 Ramp En ramp kan utformas på många olika sätt, vanligast är att den byggs i form av en slinga där containrarna står efter varandra eller på bägge sidor om rampen. Slingan kan vara rak eller hästskoformad, tillgänglig yta är oftast styrande. Oavsett form är det lämpligast att rampen utförs med en nivå skillnad så kunderna kan slänga avfall ned i behållarna. Nackdelen kan vara att man bygger fast en lösning om man i framtiden har ett behov av att utvidga rampen. Att i inledningsskedet planera för ett tak över rampen kan vara klokt, ett tak kan byggs i ett senare skede om man bedömer att behov finns. Det finns både för och nackdelar med ett tak över rampen. Tak ger ett väderskydd för både personal, kunder men även för avfallet i behållarna med minskad mängd påverkat dagvatten som kan behöva hanteras. Till det negativa hör risken för ökat buller inom anläggningen, man kan få oönskade vindeffekter vintertid med ökad nedkylning som följd samt relativt höga bygg kostnader. Rampen bör vara tillräckligt bred för att kunna hantera ett trafikflöde som kan uppstå vid topp-helger, utfarten får inte innehålla några flaskhalsar som kan störa trafikflödet. Nivåskillnader inom rampens närområde bör undvikas, speciellt viktigt att undvika nivåskillnader är vintertid vid halka samt att det försvårar snöröjningen. Återvinningscentralen skall minst ha samma antal fraktioner som Strandmossens återvinningscentral f.n. 13 avfallsfraktioner, Farligt avfall, Elavfall samt Myrornas klädinsamling - men återigen att man i planeringsskedet tar höjd för fler avfallsfraktioner. I den Nationella avfallsplanen finns ett par områden som är prioriterade bl.a. Bygg och rivningsavfall, där kan fler fraktioner komma att sorteras ut än vad som sker idag, återvinning av textilier är en annan fraktion som troligen kan komma bli aktuell i närtid. 8.3 Byggnader Utrymmen för farligt avfall, el-avfall, återbruk och personal kan vara i en gemensam byggnad eller fördelat på fler. Man bör ha i åtanke att det ställs högre krav om personalutrymmet och mottagning/lagring av Farligt avfall är samlokaliserade än om separata byggnader används. Mottagning och tillfällig lagring av farligt avfall och el-avfall ska ske under tak, helst inomhus och erfarenhetsmässigt innan sortering av annat avfall sker. Tillfällig lagring av kylmöbler och vitvaror skall ske väder skyddat.

13 10 Byggnaderna bör utformas och placeras så att personalen är lättillgänglig för kunders frågor. Erfarenheten från Strandmossen är att det bör finnas en kundtoalett. På rampen ska det finnas ett väderskydd för personalen, även om ett tak byggs finns behov av vindskydd vintertid, ytor att förvara brandbekämpningsredskap, första hjälpen, verktyg och informationsmaterial. 8.4 Gestaltning Verksamheten vid en återvinningscentral kan liknas vid industriverksamhet vilket gör att miljön lätt blir rörig och periodvis skräpig. En annan risk är att den kan ge intryck av en asfalts och betong öken. Ett sätt att motverka den bilden är att skapa en estetiskt tilltalande återvinningscentral med ordning och reda med ett stort inslag av växtlighet. Om kunderna får ett positivt och behagligt intryck av sitt besök vid anläggningen underlättas personalens dagliga arbete, samt att kunderna får ett större förtroende för verksamheten. Det är av största vikt att kunderna har detta förtroende om att deras avfall tas om hand på bästa sätt. Entrén till återvinningscentralen ska ges en välkomnande gestaltning. En första enkel och tydlig information som ger kunden förståelse hur man som kund ska ledas genom området. Att spara ursprunglig växtlighet såsom träd ger också en enkel men effektiv inramning och lugn kring anläggningen. 8.5 Belysning Fackverksmaster installeras vid bägge anläggningarna för belysning och eventuell kameraövervakning. Med en väl utformad belysning är det lätt för kunderna att se skyltar, personalen får en lättare arbetsuppgift och olycksrisken minskar. 8.6 Skyltning Skyltningen ska utformas på samma sätt som belysningen, kunderna ska på ett enkelt sätt orientera sig inom området utan att det negativt påverkar uppmärksamheten på andra personer och fordon. 8.7 Inpasseringssystem Ett inpasseringssystem för verksamheter av samma typ som finns i drift på Strandmossen ska införas. Registren samkörs för att undvika parallella flöden. I planeringen tas hänsyn till ett bomsystem om man i framtiden vill ytterligare särskilja hushåll och verksamheter. Förberedelse för införande av sk Grönt kort skall finnas med i planeringen för både Åvc Syd och den mindre stationen i Björneborg. Systemet med Grönt kort är ett system framtaget av kommunförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS). Det bygger på principen med låsta obemannade återvinningscentraler där kundens körkort fungerar som id-kort till ett inpasseringssystem. Kunden registrerar intresse på hemsida, kallas till en kortare utbildning och blir därefter behörig att nyttja återvinningscentralen på egen hand. Anläggningen hålls tillgänglig vissa tider på dygnet och är kamera övervakad. Avtal finns med

14 11 vaktbolag om jour hållning om exempelvis grind system havererar. Erfarenheterna från AÖS är uteslutande positiva, man ökar tillgängligheten, minskar stressen vid hög belastning vilket- enligt AÖS - ger bättre sortering av avfallet. Dock måste man under detta projekt noga utreda frågan hur man hanterar verksamheter som besöker anläggningen privat innan ett Grönt kort system införs. 8.8 Skalskydd Inpassering till bägge anläggningarna via motor-styrda grindar som är förberedda för automatiserad inpassering. Någon form av skal skydd måste finnas kring återvinningscentralerna, dels för att mycket av det som finns på denna typ av anläggningen är stöldbegärligt och/eller miljöfarligt och måste lagras säkert. Ytterligare ett skäl är att en återvinningscentral är en riskfylld plats för obehöriga att vistas på. Det finns olika former av skalskydd, allt från vanliga Gunnebo stängsel till lamell sektioner. Viktigt är att tänka på det estetiska vid planerade av skalskyddet, ett rödfärgat trä staket mot omgivande bebyggelse kan vara mer estetiskt än konventionellt stängsel. Kamera övervakning finns i olika utföranden, värmekamera som indikerar eventuell brand i upplag kräver inte tillstånd. Om man däremot monterar fasta eller rörliga kameror för personell övervakning så krävs tillstånd från Länsstyrelsen och samverkan med berörda fackföreningar. Investeringskostnaden för kamera övervakning är relativt hög och utrustningen är av erfarenhet från Strandmossen relativt åskkänslig. 9 Björneborg Som tidigare nämnts i studien kommer nuvarande grovsopstation i Björneborg att upphöra i det utförande som den drivs idag. För Björneborgs tätort föreslås att en mindre återvinningscentral etableras. Möjligheten för invånarna i Björneborg att kunna sortera sitt avfall på ett miljöriktigt sätt får inte försämras, då samhället är den största tätorten i regionen med 1100 invånare. Fastigheten där grovsopstationen idag är lokaliserad ägs av Kristinehamns kommun och tillåter en utvidgning för en mindre återvinningscentral, det som möjligen kan begränsa en utvidgning är strandskyddet längst Visman. Renhållningen för tillsammans med Scana och Byrådet en dialog om alternativ lokalisering inom tätorten i anslutning till järnverket samt eventuellt samarbete kring bevakning och maskin lösningar. Återvinningscentralen är tänkt att vara tillgänglig för hushåll i Björneborgs tätort, verksamheter hänvisas till Åvc Syd eller Strandmossen. Utförandet på mottagningen är tänkt att skilja sig mot den vid Åvc Syd på så vis att ingen upphöjd ramp byggs, utan kunderna sorterar sitt avfall i låga flak placerade på kör ytan. Mottagning av farligt avfall och el-avfall sker väder skyddat, mottagning av park och trädgårdsavfall samt Inert avfall bör även det ske under tak för att minska mängden påverkat dagvatten. En mindre byggnad för personal ska uppföras, fungerar även som förvaring för förvaring av första hjälpen, brandsbekämpningsutrustning samt saneringsutrustning.

15 12 10 Drift Anläggningarna skall ägas av Kristinehamns kommun. Vilken driftform som kan bli aktuell är inte utrett, planerad utredning av Renhållningens framtida organisation styr utredningen i vilken form anläggningarna ska driftas. Exempel på enklare samarbete kan vara att lokalt Byråd och/eller idrottsförening sköter städning och tillsyn på tider då återvinningscentralerna är stängda. Man kan genom att engagera lokala krafter skapa ett engagemang för sin återvinningscentral. Återbruken är en verksamhet som med fördel kan drivas av lokala krafter, kanske en enkel servering i anslutning till Återbruket/Åvc:n Genom att utnyttja återvinningscentralen som en naturlig mötesplats och komplement till andra mötesplatser - såsom lanthandel/bygdegård - kan exempelvis föreningar och företag på ett enkelt sätt nå ut till invånarna i bygderna. 11 Ekonomi Kostnaden att anlägga en återvinningscentral är i högsta grad beroende av förutsättningarna i det aktuella fallet. Att i denna förstudie göra en uppskattning av kostnaderna är ej möjligt. Befintliga markförhållanden, närhet till väg, el, vatten är i högsta grad avgörande hur stor andel av projektbudgeten som åtgår till markentreprenader. Största utmaningen blir därför att finna ytor där mycket av ovan nämnda arbete redan är utfört, finns dessutom någon form av byggnad på fastigheten som kan anpassas är arbetet med att projektera själva återvinningscentralen relativt enkel. 13 Bilagor Översiktsplan Avfallsplan

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral Företag Mottagning av verksamheters grovavfall

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Manual för utformning av återvinningscentraler RAPPORT U2013:09 ISSN 1103-4092 förord I Sverige finns det cirka 630 återvinningscentraler med sammanlagt runt 20 miljoner besök årligen. Den här manualen

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

1(7) 2014-08-21. Eskilstuna Energi och Miljö Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem.

1(7) 2014-08-21. Eskilstuna Energi och Miljö Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem. 1(7) 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Återvinningscentral (ÅVC)... 3 3. Intressenter och verksamheter... 5 4. Projektekonomi... 7 3(7) 1. Inledning Denna bilaga beskriver Kretsloppsparkens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts.

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts. Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2011/1516/Ma Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen

Läs mer

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20 Kontaktpersoner Väktare Securitas Tel. 070-988 58 33 Avfall och sopor Logistikbolaget Stefan Rickmer 070-756 06 74 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Miljömålsenkäten 2015

Miljömålsenkäten 2015 Miljömålsenkäten 2015 Enkäten ska besvaras senast 1 juni 2015. Enkäten har 13 avsnitt och du kan välja vilket avsnitt du vill besvara i rullisten uppe till höger. Du kan alltid komma tillbaka till denna

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Förslag servicestation Gräfsnäs slottspark

Förslag servicestation Gräfsnäs slottspark Förslag servicestation Gräfsnäs slottspark Gräfsnäsparken Erik Samuelsson 2012-02-09 Uppdrag Föreningen Gräfsnäsparken har fått i uppdrag av Parkens arbetsgrupp att hämta in synpunkter på behoven för parkens

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK 2013-07-10. LUNDENS SOPSTATION Moderaterna i Eda Besök

Läs mer

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Enkät 2013. Återvinningscentral Returen

Enkät 2013. Återvinningscentral Returen Enkät 213 Återvinningscentral Returen Lördagen den tolfte oktober lämnade personal på återvinningscentralen ut enkäten och ett svarskuvert till 5 besökare. Syftet med enkäten var att ta reda på vad återvinningscentralens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Containrar för uthyrning - företag

Containrar för uthyrning - företag Containrar för uthyrning - företag Täckta containrar T8 Täckt container. Utkörning och hemtagning av liftdumper. Tömning på plats av baktömmande lastbil. Plastluckor fram som är lätta att öppna och stänga.

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas.

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas. Länsstyrelsen Länsstyrelsens röreskrifter om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsröreskrifter rör grundvattentillgången vid Frösundavik, Solna kommun; 01FS 1993:86 01-06:8 Utkom från trycket

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person Från A till Ö 2014 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan 2010-2017

Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan 2010-2017 Bilaga 12 1(8) Sammanställning av samrådsyttranden Samråd har genomförts i två skeden under ärendets gång. Under hösten 2008 hölls ett antal möten med olika intressenter. I februari sammanställdes materialet

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Sida 1 av 18 Miljömålsenkät 2012 Telefon Start datum 1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Definitioner Aktuellt underlag = underlag som enligt kommunens bedömning

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun

Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun Del A Del B Del C Skolfastigheter Övriga fastigheter Gemensamma frågor Dokumenttyp Policy Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Ny organisation Näringslivssamverkan

Ny organisation Näringslivssamverkan Kommunledningsförvaltningen Anders Dahlén,0550-88001 anders.dahlen@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-15 Ks/2014:246 000 Organisation Sida 1(3) Ny organisation Näringslivssamverkan Förslag

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 5 november 2013 Dnr NV-03538-13 Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Avfall Sverige är

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer