Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet"

Transkript

1 Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Bo Sjöström Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

2 Innehållsförteckning Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet... 1 Utredningsuppdrag... 3 Mål med utredningen... 3 Föreningskategorier... 3 Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar... 5 Nolltaxerade föreningar... 5 Nolltaxerade timmar... 5 Nolltaxerade timmar per verksamhet... 7 Nolltaxans värde... 8 Sporthall... 9 Gräsplan... 9 Konstgräsplan... 9 Ishall... 9 Geografisk spridning av anläggningar Lokalkostnadsbidrag Fördelning av 2009 års lokalkostnadsbidrag Politiska organisationer Intresseorganisationer Solidaritetsrörelser Religiösa organisationer Livsstilsföreningar Lokalkostnadsbidragets subventionsgrad Hyres- och verksamhetsbidrag Hyres- och arrendebidrag Riktat organisationsbidrag Klubbstugeavtal Specialanläggningar Föreningarnas Hus Föreningsdrivna anläggningar Enighet Sportcenter Bellevuestadion Aurahallen Övriga anläggningar med nyttjanderättsavtal Ränte- och amorteringsfria lån och borgensåtaganden Sammanfattning Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

3 Utredningsuppdrag Att undersöka hur fritidsnämndens stöd till föreningslokaler och fritidsanläggningar fördelas, är en del av den övergripande kartläggning som fritidsförvaltningen genomför för att få en tydligare bild över fritidsnämndens resursfördelning. Denna kartläggning lägger fokus på nolltaxan, lokalkostnadsbidraget och övrigt lokalstöd. De föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kan hyra kommunens anläggningar utan kostnad. Fritidsnämnden har ett lokalkostnadsbidrag som föreningar som har en egen lokal kan ansöka om. Vidare finns det andra subventioner som vissa föreningar och anläggningar får ta del av. Sammanfattningsvis subventionerar fritidsnämnden föreningslokaler på olika sätt och i olika grad. Mål med utredningen Målet med utredningen är att kartlägga och presentera hur fritidsnämndens stöd till lokaler fördelas. Utredningen kommer att ge svar på: vilka föreningskategorier som har tagit del av nolltaxan och i vilken omfattning verksamheterna har tilldelats nolltaxerade timmar. En beräkning av nolltaxans värde kommer att presenteras. Vidare kommer en geografisk presentation visa var anläggningarna är belägna i Malmö vilka föreningskategorier som har fått lokalkostnadsbidrag och hur stor subventionsgraden är för dessa föreningars lokalkostnader vilka föreningar och anläggningar som har fått annan sorts subvention eller bidrag, och vilken verksamhet som bedrivs av dessa föreningar eller i dessa anläggningar Hur beräkningarna är gjorda förklaras närmare under respektive rubrik. Föreningskategorier Föreningarna som ingår i kartläggningen kommer att indelas i föreningskategorier och typer, beroende på den verksamhet som föreningen bedriver och det ändamål som föreningen har. Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av fem övergripande kategorier för indelning av föreningar. 1) POLITISKA ORGANISATIONER Politiskt parti Lokal aktionsgrupp Miljöorganisation 2) INTRESSEORGANISATIONER Fackorganisation Konsumentkoop. Förening f boende Föräldraföreningar Kvinnoorganisation Invandrarorg. Handikapp-/patientför. Pensionärsorganisation Aktieägarförening Nykterhetsorg. 3 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

4 3) SOLIDARITETSRÖRELSER Humanitär hjälporg. Fredsorganisation 4) RELIGIÖSA ORGANISATIONER Grupp i svenska kyrkan Frikyrkliga samfund Annat religiöst samf. 5) LIVSSTILSFÖRENINGAR Kulturförening Idrottsförening Friluftsförening Annan hobbyförening Motororganisation Frivillig försvarsorg. Ordenssällskap Referens: sid. 26, Rapport , Föreningslivet i Sverige välfärd, socialt kapital, demokratiskolan. Denna indelning i föreningskategorier kommer att användas. Indelningen av föreningarna har gjorts utifrån den verksamhet som föreningen bedriver och ändamålsbeskrivningen i föreningens stadgar. Flera av föreningarna som är med i kartläggningen bedriver olika typer av aktiviteter och skulle därmed kunna indelas i flera av ovanstående kategorier. Flera föreningar i Malmö är organiserade på etnisk grund (invandrarorganisation) där verksamhet med inriktning mot språk, kultur, identitet bedrivs, men där verksamheten också har utvecklats till att omfatta idrottsaktiviteter. Dessa föreningar kallar sig ofta för kultur och sportförening och denna föreningstyp kommer att läggas till och användas i kartläggningen under kategorin Livsstilsföreningar (5). 4 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

5 Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar Föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen kan hyra kommunens idrottsanläggningar utan kostnad till föreningens barn- och ungdomsverksamhet, samt till verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Nolltaxan innebär att föreningen utan kostnad får nyttja en anläggning till sin verksamhet. Anläggningarna är utrustad med inventarier anpassat för olika idrotter. Fritidsförvaltningen har personal som sköter driften av anläggningarna, t.ex. klipper gräs, städar omklädningsrum och kör ismaskin. Denna service ingår i nolltaxan. Föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen och som bedriver verksamhet för vuxna (utan funktionsnedsättning) kan också boka lokal till subventionerad taxa. Nolltaxerade föreningar Under 2009 var det 131 föreningar som var registrerade som F0-föreningar, dvs. föreningar som hyr lokaler till nolltaxa. De föreningar som har hyrt lokal har nästan uteslutande bedrivit idrottsverksamhet. Detta gäller även de föreningar som inte är idrottsföreningar. T.ex. är det flera invandrarorganisationer som bokar lokal för att spela fotboll. Antal föreningar POLITISKA ORGANISATIONER - INTRESSEORGANISATIONER Invandrarorganisationer 11 Handikapp-/patientföreningar 1 Förening för boende 1 Kvinnoförening 1 SOLIDARITETSRÖRELSER 1 RELIGIÖSA ORGANISATIONER 2 LIVSTILSFÖRENINGAR Idrottsföreningar 101 Friluftsföreningar 3 Hobbyföreningar 1 Kultur & sportföreningar 9 Föreningar som hyrde lokaler till 0-taxa, indelade i kategorier Nolltaxerade timmar Subventionsgraden för föreningar som hyr till nolltaxa är hundra procent. Föreningar som önskar hyra fritidsanläggningar under en säsong, måste inkomma till fritidsförvaltningen med önskemål om tid och plats för sin 5 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

6 säsongsbokning. Fritidsförvaltningens bokningsenhet gör sedan scheman för de olika anläggningarna. För att få en bild av fördelningen av tider till de olika verksamheterna har utgångspunkt varit bokade timmar enligt säsongscheman. Det finns föreningar som har missat att lämna in önskemål om tider och därmed inte inkluderats i nedanstående scheman. I de fall då det har varit möjligt att ta reda på vilka föreningar som har fått kompletterande tider, har dessa tider lagts till i nedanstående tabell. Det bör dock nämnas att det finns säsongsbokningar som har blivit inbokade efter schemaläggning och som inte är medräknade. Följande scheman har använts: Utomhusanläggningar vårsäsong (v.14-43, 2009): Detta schema omfattar idrottsplatser med grus-, gräs och konstgräsplaner. Utomhusanläggningar som hyrdes ut under vårsäsong var främst till fotboll, men även rugby och amerikansk fotboll hade tider till nolltaxa. Inomhusanläggningar sommarsäsong (vecka.18-34, 2009): Detta schema omfattar gymnastiksalar och sporthallar. Verksamhet som bedrevs var varierande idrottsaktiviteter, t.ex. gymnastik, handboll och innebandy. Ordinarie inomhussäsong (vecka 35, vecka 17, 2010): Detta schema omfattar gymnastiksalar, sporthallar och ishallar. Schemat för ordinarie inomhussäsong är den mest omfattande schemaläggningen som innefattar idrotter som innebandy, volleyboll, handboll, gymnastik m.m. Malmö stad hade under 2009 fem bokningsbara ishallar: Isstadion, Isträningshallen, Rosengårds ishall, Kirsebergs ishall och Limhamns ishall. Det var nio föreningar som hade inbokade tider till nolltaxa i dessa anläggningar. Verksamheten som de bedrev var bandy, ishockey, konståkning, kälkhockey och shorttrack. Utomhusanläggningar vintersäsong (v.44, 2009-v.13, 2010): Det var nästan uteslutande fotbollsverksamhet som bedrevs på de grus- och konstgräsplaner som bokades inom ramen för denna säsongsbokning. Övriga aktiviteter var amerikansk fotboll och rugby. Simanläggningar (aug 2009-maj 2010, 40 veckor): Under 2009 hade simföreningarna verksamhet på Aq-va-kul (cirka 40 veckor) samt på Lindängsbadet (cirka 32 veckor). 11 föreningar hade verksamhet på dessa anläggningar till nolltaxa. Två föreningar finns med under vardera två verksamheter (SK Ran och Malmö Simsällskap). I kategorin simning ingår också simskola som bedrivs av tre föreningar. Nedan presenteras antal timmar (simbanetimmar) som föreningarna var inbokade på under Totalt uppgick det till bantimmar. Utöver dessa tider har fritidsförvaltningen två utomhusbad, Lindängsbadet och Segevångsbadet, som användes under sommarmånaderna. Utomhusbaden upplåtes till simföreningarnas verksamhet samtidigt som de ansvarar för att övriga Malmöbors tillgänglighet till baden. Simklubben Ran är driftansvarig för 6 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

7 Segevångsbadet och Limhamns Simssällskap är driftansvarig för Lindängsbadet. Baltiska bowlinghallen (v t.o.m. v , 4v borträknade): I Baltiska bowlinghallen hyr åtta föreningar bowlingbanor till nolltaxa för sin barn- och ungdomsverksamhet samt för verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Precis som för simningen redovisas antal bowlingtimmar per bana. Totalt uppgick det till drygt bantimmar under Fem föreningar har i huvudsak verksamhet för vuxna, men för sin barn- och ungdomsverksamhet har de varit nolltaxerade. Dessa timmar redovisas i tabellen nedan. Nolltaxerade timmar som inte är medräknade Utöver det bortfall som förklaras ovan, är följande tider inte medräknade i nedanstående tabell: Friidrottsanläggningen Atleticum Tidigare hade Malmö Allmänna Idrottsförening (MAI) driftansvaret för friidrottsanläggningen Atleticum. Friidrottsföreningarna fördelade tider till verksamheterna och det fanns ett driftråd som beslutade om anläggningens användning. Eftersom att bokning av tider i anläggningen inte gjordes via fritidsförvaltningens bokning, finns inte dessa tider med i tabellen nedan. Efter beslut i fritidsnämnden 2010 har fritidsförvaltningen tagit över driftansvaret för anläggningen. Bokning av tider görs idag genom den centrala bokningsenheten. För föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet hyrs anläggningen till nolltaxa. De bokningsbara tiderna i Atleticum är måndagfredag samt lördagar - söndagar Ungdomsmatcher Utöver de timmar som redovisas i tabellen nedan hyrdes kommunens anläggningar ut till föreningar och deras ungdomsmatcher. Under 2009 hyrde 46 föreningar anläggningar till nolltaxa för ungdomsmatcher. Nära timmar bokades in för matcher i olika idrotter för ungdomar. Nolltaxerade timmar per verksamhet I tabellen nedan sammanfattas hur många föreningar som bedriver respektive idrott, och hur många timmar som tilldelats de olika idrotterna till nolltaxa. Många föreningar bedriver flera olika idrotter och därav är summan av antal föreningar i nedanstående tabell högre än 131. Det finns t.ex. en simklubb som både har simning och simhopp. Timmarna som redovisas nedan avser en timme i en gymnastiksal, sporthall, ishall, gräsplan osv. För simningen och bowlingen redovisas timmar/bana. Sammanfattningsvis hyrde föreningslivet cirka timmar under 2009 i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar till nolltaxa. 7 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

8 Verksamheter Antal föreningar Antal timmar, cirka Andel av totalt nolltaxerad tid Amerikansk fotboll ,14% Bandy ,04% Basket ,85% Bordtennis ,10% Bowling ,50% Boxning ,38% Brottning ,20% Capoeira ,35% Cheerleading ,60% Cricket ,10% Dykning ,30% Fotboll ,50% Friidrott (inkl.triatlon)* ,90% Gymnastik ,60% Handboll ,15% Handikappidrott ,25% Ishockey ,00% Innebandy ,75% Kampsport ,50% Konståkning ,95% Racketsport ,75% Rugby ,35% Shorttrack ,15% Simhopp ,95% Simning ,70% Skridsko/allmän åkning ,04% Undervattensrugby ,80% Vattenpolo ,07% Volleyboll ,55% Övrigt ,60% *Tiden som nyttjats i Atleticum är inte medräknad. Nolltaxans värde Det är komplext att beräkna det totala värdet av nolltaxan. Fritidsförvaltningen betalar utöver hyra för anläggningarna, driftskostnader och personalkostnader. En beräkning visar att nämndens totala lokalsubvention uppgår till ca 160 miljoner kronor. Olika typer av anläggningar kostar olika mycket att hyra och att sköta. För att få en förståelse för detta presenteras kostnadsbilder för fyra typanläggningar nedan. Generellt sett har föreningarna verksamhet på kvällstid på vardagarna och på dag- och kvällstid på helgerna. Under dagtid på vardagarna hyr skolor tider i hallarna. För detta betalar i vissa falla skolorna en hyra till fritidsförvaltningen och i andra fall en hyra till stadsfastigheter. Utöver de 131 föreningar som är nolltaxade, finns det föreningar som i huvudsak bedriver verksamhet för vuxna och som därmed inte får hyra till nolltaxa. Den hyra som de betalar (F1-taxa) är också subventionerad, och nedan redogörs för med hur mycket. Övriga kunder betalar ett annat, högre pris (F2-taxa), vilket också redogörs för nedan. 8 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

9 Sporthall En sporthall kostar nära 2,5Mkr att hyra och ha driftansvaret för under ett år. Sporthallen är bokningsbar måndag-fredag mellan kl , då det i första hand är skolor som är inbokade under dagtid och föreningar under kvällstid. Under helgen är sporthallen bokningsbar från kl Då är det främst föreningar som har bokat tider och ofta till matcher eller andra arrangemang. Kostnadsberäkningen bygger på att sporthallen kan bokas av skolan 37 veckor om året, 40 timmar per vecka. Föreningslivet kan boka sporthallen 35 veckor om året, 48 timmar per vecka. Det innebär att skolan bokar 1480 timmar per år och föreningslivet 1680 timmar per år, som innebär totalt 3160 bokningsbara timmar per år. En nolltaxerad timme i en sporthall är därmed värd cirka 800 kronor. Föreningar som hyr en sporthall till verksamhet för vuxna betalar 175 kronor i timmen. Förvaltningens subventionsgrad är därmed cirka 80 procent. Övriga kunder, företag och privatpersoner m.fl., hyr en sporthall för 700 kronor per timme. Subventionsgraden för övriga kunder är därmed ca 10 %. Gräsplan En gräsplan kostar omkring kronor att hyra och ha driftansvaret för under ett år. Det är endast föreningslivet som nyttjar gräsplanerna och planerna är bokningsbara 27 veckor om året, omkring 20 timmar i veckan, vilket innebär 540 timmar på ett år. En nolltaxerad timma på en gräsplan är därmed värd kronor. De föreningar som hyr till sin verksamhet för vuxna betalar 175 kronor per timme och subventionsgraden är därmed nära 90 %. Övriga kunder som hyr en gräsplan betalar 700 kronor, vilket utgör en subventionsgrad på cirka 50 %. Konstgräsplan En konstgräsplan kostar drygt 1Mkr att hyra och ha driftansvaret för under ett år. Planen är bokningsbar mellan klockan 8.00 och måndag-fredag och mellan på helgerna. Ofta är skolor inbokade på dagtid på konstgräsplanerna, men de används även för vissa föreningars elitverksamhet under dagtid. Kostnadsberäkningen bygger på att skolan bokar planen 20 veckor om året, cirka tio timmar i veckan och att föreningslivet bokar omkring 40 timmar i veckan, 30 veckor om året. Det innebär att skolan bokar 200 timmar om året och föreningslivet 1200 timmar om året. En nolltaxerad timma är därmed värd drygt 700 kronor. De föreningar som hyr till sin verksamhet för vuxna betalar 175 kronor per timme och subventionsgraden för detta är därmed omkring 75 procent. Övriga kunder som hyr en konstgräsplan betalar 700 kronor, vilket är lika mycket som en timma på en konstgräsplan är värd. Ishall En ishall är en av de anläggningstyper som kostar mest att hyra och ha driftansvaret för, nära 3,5 Mkr om året. Ishallen är bokningsbar på vardagar 9 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

10 mellan 8.00 och och mellan klockan 9.00 till på helgerna. Utöver föreningslivet finns det tider som är bokade av skolor och till allmän åkning. Kostnadsberäkningen bygger på att skolan kan hyra en ishall ca 20 timmar i veckan under 27 veckor om året. Föreningslivet kan hyra 53 timmar i veckan under de 27 veckor som hallen är öppen. Det innebär att skolan bokar 540 timmar om året och föreningarna 1431 timmar om året. En nolltaxerad timma i en ishall är därmed värd cirka 1800 kronor. En förening som hyr en timme i ishallen till sin vuxenverksamhet, betalar 200 kronor i timmen. Subventionsgraden för detta är därmed drygt 90 procent. Övriga kunder betalar 800 kronor i timmen, vilket innebär en subventionsgrad på 55 procent. 10 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

11 Geografisk spridning av anläggningar Fritidsnämnden har som mål att Malmö ska vara en attraktiv fritidsstad med rikt föreningsliv i kommunens alla delar. En förutsättning för detta är att fritidsanläggningarna finns i olika delar i staden. Nedan presenteras en bild av var de bokningsbara fritidsanläggningarna ligger i Malmö. Det bör kommenteras att idrottsplatsen Mellanhedens IP inte bokas av fritidsförvaltningen och att Limhamnsfältet har begränsningar som idrottsplats. En slutsats som kan dras av att studera bilden nedan, är att det är få fritidsanläggningar i stadsdelarna Västra innerstaden och i Limhamn-Bunkeflo. 11 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

12 Lokalkostnadsbidrag För 2009 betalades kronor ut i lokalkostnadsbidrag till sammanlagt 119 föreningar. Ändamålet med bidraget är att underlätta för föreningar att hyra lämpliga kontorslokaler, eller lokaler för verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Bidraget kan beviljas till en registrerad förening på nivå 3 barn och ungdom, som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Malmö. Bidraget utgår inte till lokaler som på annat sätt subventioneras av kommunen. Lokalkostnadsbidraget kan ses som ett stöd till föreningar som i sin verksamhet inte kan dra nytta av nolltaxan och bygger på hur många bidragsberättigade medlemmar föreningar har och hur många aktiviteter som föreningen har genomfört. Bidraget kan utgå med maximalt 75 % av godkända hyreskostnader. Som godkänd hyreskostnad räknas hyra, värme, el och städning. Föreningar som äger sin lokal får även medräkna vatten, sotning, sophantering, fastighetsförsäkring och räntor på fastighetslån. Det är ytterst få föreningar som får ett bidrag som uppgår till 75 % av sina kostnader, pga. bidragets konstruktion. Fördelning av 2009 års lokalkostnadsbidrag Politiska organisationer Två politiska ungdomsförbund fick lokalkostnadsbidrag till ett sammanlagt värde av kronor. Det innebär att knappt 1 procent av lokalkostnadsbidraget gick till politiska organisationer. Intresseorganisationer Kategorin Intresseorganisationer innehåller föreningstyper som invandrarorganisationer, handikapp- och patientföreningar och kvinnoorganisationer. 14 föreningar som fick lokalkostnadsbidrag för 2009, är inlagda som invandrarorganisation. Totalt fick dessa föreningar kronor, vilket är cirka 4 procent av det totala lokalkostnadsbidraget. Sjutton föreningar av de som fick lokalkostnadsbidrag är handikapp- och patientföreningar. Det sammanlagda bidrag som tilldelades dessa föreningar var kronor. Det innebär att nära sju procent av lokalkostnadsbidraget tilldelades handikapp- och patientföreningar. En förening som tillhör föreningstypen kvinnoorganisation fick lokalkostnadsbidrag, på kronor. Sammanlagt har kronor av lokalkostnadsbidraget tilldelats intresseorganisationer, vilket är nära 11 procent. Solidaritetsrörelser En förening som fick lokalkostnadsbidrag under 2009 är inlagd i kategorin solidaritetsrörelser. Bidraget var kronor och motsvarar cirka 1 procent av det totala lokalkostnadsbidraget. 12 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

13 Religiösa organisationer Tre föreningar som är inlagda under kategorin religiösa organisationer fick lokalkostnadsbidrag för Bidraget på kronor motsvarar knappt en procent av det sammanlagda lokalkostnadsbidraget. Livsstilsföreningar Under kategorin Livsstilsföreningar återfinns kulturföreningar, idrottsföreningar, friluftsföreningar och andra hobbyföreningar. Kultur- och sportförening är också inlagd under denna kategori. Sex föreningar som fick bidraget inräknas i föreningstypen kulturföreningar och dessa tilldelades sammanlagt kronor, vilket är cirka nio procent av det totalt utbetalade lokalkostnadsbidraget. Av de föreningar som fick lokalkostnadsbidrag är 55 föreningar idrottsföreningar och till dessa föreningar utbetalades kronor i lokalkostnadsbidrag för 2009, vilket är 67 procent av det utbetalda lokalkostnadsbidraget för Fyra föreningar definieras som friluftsföreningar och de fick tillsammans kronor, vilket är drygt 3,5 procent av det totala bidraget. I föreningstypen hobbyförening samlas bl.a. djur och schackföreningar m.fl. och sammanlagt är det nio föreningar som tillsammans tilldelades kronor, vilket är drygt fyra procent av det totala bidraget. Sju av föreningarna som fick lokalkostnadsbidrag definieras som kultur och sportföreningar. De fick sammanlagt kronor vilket utgör cirka 3 procent av det totala bidraget. Sammanlagt tilldelades föreningarna i kategorin Livsstilsföreningar kronor, vilket gör den till kategorin där den absolut största delen av lokalkostnadsbidraget återfinns nära 87 procent. SAMMANSTÄLLNING LOKALKOSTNADSBIDRAG 2009: POLITISKA ORGANISATIONER kr 1 % INTRESSEORGANISATIONER Invandrarorganisationer kr 4 % Handikapp-/patientföreningar kr 7 % Kvinnoorganisation kr kr 10,5% SOLIDARITETSRÖRELSER kr 1 % RELIGIÖSA ORGANISATIONER kr 0,5 % LIVSTILSFÖRENINGAR Kulturföreningar kr 9 % Idrottsföreningar kr 67% Friluftsföreningar kr 3,5 % Hobbyförening kr 4 % Kultur- & sportförening kr 3 % kr 87% 13 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

14 Lokalkostnadsbidragets subventionsgrad Det var alltså 119 föreningar som delade på kronor i lokalkostnadsbidrag. För att få en bild av den subventionsgrad som bidraget har utgjort, har föreningarnas lokalkostnader beräknats. Vissa föreningar har sökt bidrag för samtliga fyra kvartal och i dessa fall har dessa kostnader summerats. De flesta föreningar når sitt maxtak för bidrag innan det fjärde kvartalet. I dessa fall har föreningens årliga lokalkostnad beräknats genom att summan för kostnaden för ett kvartal har multiplicerats med fyra. För de föreningar som beviljades lokalkostnadsbidrag för 2009 beräknas den totala kostnaden till cirka 23 Mkr. Det totala bidraget som betalades ut för 2009 är således 18 % av den beräknade lokalkostnaden. POLITISKA ORGANISATIONER Antal föreningar 2st 18% Subv.grad INTRESSEORGANISATIONER Invandrarorganisationer 14st 16% Handikapp-/patientföreningar 17st 13% Kvinnoorganisation 1st - 32st 14% SOLIDARITETSRÖRELSER 1st 19% RELIGIÖSA ORGANISATIONER 3st 6 % LIVSTILSFÖRENINGAR Kulturföreningar 6st 31% Idrottsföreningar 55st 18% Friluftsföreningar 4st 18% Hobbyförening 9st 19% Kultur- & sportförening 7st 13% 81st 19% 14 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

15 Hyres- och verksamhetsbidrag Fritidsförvaltningen ger, utöver lokalkostnadsbidraget, ekonomiskt stöd till enskilda föreningar och organisationer och till deras lokaler. Hyres- och arrendebidrag Enligt avtal, överenskommelser och efter beslut i fritidsnämnden betalas vissa föreningars hyra av fritidsförvaltningen. Vilka föreningar som har en lokal där fritidsförvaltningen betalar hyran, presenteras i tabellen nedan. Malmö 4H Käglinge Malmö Skyttegille Bödkaregårdens Skjutbana Malmö Windsurfingklubb Limhamns Segelsällskap Lokalbidrag för S:t Gertrud* Örestads Ryttarsällskap-Skogsholmen Malmö Ridklubb-Hyllie Boställe Tillfälliga lokalhyror** Summa: * Bidraget är borttaget from ** Omfattar bidrag för istid på Kockum Fritid, hyra av Wihlborgs Arena i Bunkeflostrand m.fl. Utöver detta ges ett extra lokalkostnadsbidrag till ryttareföreningarna om kronor i extra lokalstöd. Örestads Ryttarsällskap-extra lokalbidrag Malmö Ridklubb-extra lokalbidrag Malmö Civila Ryttareförening-extra lokalbidrag Klagshamns ryttarförening Summa: I skrivande stund pågår en utredning om ridsportsanläggningarnas framtid i Malmö. Riktat organisationsbidrag Folkets hus-föreningarna i Malmö tilldelades för 2009 ett bidrag på sammanlagt kronor. Bidraget är att betrakta som verksamhetsbidrag snarare än ett lokalstöd. Syftet med bidraget är att Folkets hus-föreningarna ska hyra ut sina lokaler till subventionerat pris till föreningslivet i Malmö. För 2009 fick tre försvarsorganisationer dela på kronor. Nio organisationer fick för 2009 dela på nära 15,5 miljoner kronor, genom s.k. avtalsbundna bidrag (Malmö Sommargårdar 10.7Mkr, Kockum Fritid 2.25 Mkr, 4H-djurfritidsgårdar 1,663 Mkr). Även detta stöd är snarare att betrakta som verksamhetsbidrag än lokalstöd. 15 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

16 Klubbstugeavtal 42 lokaler hyrs i skrivande stund ut genom klubbstugeavtal eller till klubbstugetaxa. 40 föreningar hyrde lokal av kommunen genom ett klubbstugeavtal eller till ett pris som enligt nämndens prislista är klubbstugetaxad. Denna taxa är 343 kr/kvm/år. Enligt nämndens bestämmelser för lokalkostnadsbidrag kan föreningar inte ansöka om bidrag till en lokal som redan är subventionerad av kommunen. Avsikten med den låga taxan är att hyran ska täcka driftkostnaderna (el, vatten, värme o.s.v.). Oftast är en klubbstuga en del av ett större objekt (t.ex. idrottsplats) som fritidsförvaltningen hyr av t.ex. stadsfastigheter. Därav är det svårt att få fram förvaltningens kostnad för en klubbstuga. För att få en bild av subventionsgraden kan en klubbstuga jämföras med en föreningslokal i Föreningarnas Hus som inte är specialutrustad, vilket är fallet för ca hälften av lokalerna i Föreningarnas Hus. Föreningarna i Föreningarnas Hus betalar dubbelt så mycket per kvadratmeter och år jämfört med taxan för klubbstuga (ca kr/kvm/år). Föreningarna i Föreningarnas Hus kan dock ansöka om lokalkostnadsbidrag. Ett medelvärde för föreningarna (ej idrott) i Föreningarnas Hus var ett bidrag på 20 % av de totalt lokalkostnaderna. Vid nybyggda idrottsplatser idag beräknas värdet av en klubbstuga vara 1500 kr/kvm/år. Föreningar med klubbstugeavtal Antal föreningar POLITISKA ORGANISATIONER 0 INTRESSEORGANISATIONER 6 Handikapp-/patientföreningar 4 Kvinnoorganisation 1 Pensionärsorganisation 1 SOLIDARITETSRÖRELSER 0 RELIGIÖSA ORGANISATIONER 0 LIVSTILSFÖRENINGAR 34 Idrottsförening Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

17 Specialanläggningar Föreningarnas Hus Föreningarnas Hus invigdes den 24 augusti 2003 och finns i det gamla Bryggeriet på Ystadvägen. På cirka kvm yta bedriver 19 föreningar olika föreningsverksamheter. Huset förvaltas av Dagon fastigheter som fritidsförvaltningen är hyresgäst hos. Förvaltningen hyr i sin tur ut lokalerna till föreningar som är registrerade på fritidsförvaltningen. För tillfället står två lokaler tomma. Fritidsförvaltningen har gjort stora investeringar i lokalerna för att anpassa dessa till olika föreningarnas verksamheter. Därför har förvaltningen idag kapitalkostnader om kr/år. Fritidsförvaltningen har också i budget avsatt kronor årligen för driftkostnader, bl.a. för personal som arbetar i anläggningen. Utöver detta betalar förvaltningen elkostnader om cirka kronor per år. Sammantaget betalar förvaltningen nära 7 Mkr om året för hyra och drift av Föreningarnas Hus. För att täcka dessa kostnader tas hyra ut från de föreningar som är hyresgäster i anläggningen. Förvaltningen har ett särskilt hyresavtal med Dagon, som avser den lokal där Malmöskyttarna bedriver verksamhet. Enligt överenskommelse mellan Föreningen Malmöskyttarna och förvaltningen, betalar föreningen inte någon hyra för sin lokal. De betalar dock för elkostnader om kronor i månaden. Subventionsgraden för denna lokal är 98 %. På samma sätt har förvaltningen ett avtal med Föreningen Bryggeriet för deras utbildningslokaler och skateboardanläggning. Bryggeriet betalar ingen hyra, men de betalar elkostnaderna på kronor i månaden. Subventionsgraden för denna lokal är 94 %. Omförhandling av dessa avtal pågår. I den nuvarande överenskommelsen finns det även avtalat att föreningen inte kan ansöka om verksamhetsbidrag från fritidsnämnden för sin verksamhet. De föreningar som är hyresgäster i Föreningarnas Hus har kategoriserats in enligt följande: Föreningarnas Hus Antal föreningar POLITISKA ORGANISATIONER 0 INTRESSEORGANISATIONER 3 Invandrarorganisation 3 SOLIDARITETSRÖRELSER 0 RELIGIÖSA ORGANISATIONER 1 LIVSTILSFÖRENINGAR 15 Kulturförening 2 Idrottsförening 7 Hobbyförening 2 Kultur- och sportförening 4 17 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

18 En klar majoritet av föreningarna (12 av 17 1 ) i Föreningarnas Hus betalar en hyra på ca kronor/kvm/år. Nedan listas vilka föreningar som är hyresgäster och vad de betalar i månadshyra (2010). Vidare presenteras i vilken utsträckning förvaltningen subventionerar de respektive lokalerna. I nedanstående tabell är inte lokalkostnadsbidraget, som vissa av föreningarna fått, medräknat. Förening Månadshyra Subventionsgrad Aktiv Ungdom kr 11% Atatürk KSF kr 41% BFK Sarajevo kr 15% Bosanska Krajina kr 11% Bosnjakiska Islamiska förening kr 11% Brasiliansk för Estilo Faxia kr 12% Bujin Ju-jutsu klubb kr 72% Fighting Spirit Kickboxning kr 13% Hip Drop Dance Complex kr 23% Internationell Musikförening kr 12% Internationell Musikförening kr 11% Iranska flyktingrådet kr 38% Iransk-Sv. föreningen i Malmö kr 19% KSF Prespa-Birlik kr 11% Malmö Budoklubb kr 11% Malmö Carambole Club kr 11% Malmö Fäktklubb 1919* kr 72% Terebi Ge-mu Malmö** kr 11% *Hyran inkluderar ett tillägg för utrusning kr/mån, avskrivning 10 år. **Föreningen har en hyresrabatt med kr/mån. Som framgår av tabellen har en del föreningar fått sina hyror starkt subventionerade. Förvaltningen kan inte hitta någon information om anledning till dessa särskilda subventioner. Det finns inga villkor som är reglerade i hyresavtalen. Förmodligen är hyran satt utifrån en diskussion med föreningarna och deras betalningsförmåga och verksamhet. Föreningsdrivna anläggningar Nedan presenteras tre specifika fritidsanläggningar. Anledningen till denna särskilda redovisning är att dessa anläggningar drivs av föreningar med specialvillkor för drift och nyttjande. Dessa tre föreningar/organisationer har nyttjanderätt för respektive anläggning/lokal. Det innebär att bokning i dessa lokaler inte kan göras genom den centrala bokningsenheten. Hyran som respektive förening/organisation betalar för detta varierar. Föreningarna har även möjlighet att hyra ut anläggningarna utifrån kommersiella villkor. Samtliga av dessa föreningar är idrottsföreningar och tillhör kategorin Livsstilsföreningar. 1 Föreningen Bryggeriet och Malmöskyttarna är ej medräknade. 18 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

19 Enighet Sportcenter Det var det kommunala bolaget Malmö Grip och Malmö stads fastighetsnämnd som ingick ett avtal med föreningen GAK Enighet om upplåtelse av en föreningslokal på 3100 kvm på Fagerstagatan 1 i Malmö. Denna fastighet överlämnades sedermera till fastighetsförvaltarbolaget Briggen som nu förvaltar fastigheten och som fritidsförvaltningen hyr lokalen från. Mellan Malmö stads fritidsnämnd och föreningen finns ett klubbstugeavtal avseende 680 kvm av lokalen som upprättades i juli I avtalet definieras lokalen som klubbstuga och hyra ska utgå med 100 kr/kvm och år plus indexuppräkning med 1983 som basår. Föreningen disponerar enligt avtalet kommunens klubbstuga så länge föreningen bedriver huvudsaklig verksamhet i området. Formerna för föreningens verksamhet skall följa fritidsnämndens regler. Långsiktigt underhåll, avgifter för el, vatten och värme ska bekostas av fritidsnämnden. För 2009 betalade föreningen kronor i hyra till fritidsförvaltningen. Om hyran skulle uppräknats enligt avtal, skulle hyran för de 680 kvm vara kronor. Anledning till skillnaden är oklar. Skulle förvaltningen ta ut hyra enligt det pris/kvm som nämnden har för klubbstugor, 343 kr/kvm/år, skulle föreningen betala kronor/år i hyra för de 680 kvm. Föreningen beviljades också lokalkostnadsbidrag för att täcka en del av hyran, närmare bestämt kronor. Den slutgiltiga hyran för föreningen var således kronor. Enligt fritidsnämndens bidragsbestämmelser kan lokalkostnadsbidraget inte utgå till lokaler på idrottsanläggningar, skolor, fritidsgårdar eller andra anläggningar som subventioneras av kommunen. (Fritidsnämndens Föreningshandbok s.28). Fritidsförvaltningens kostnader för anläggningen är kronor/år (varav hyran till Briggen är kronor/år). Det innebär att subventionsgraden är 82,5% för lokalen på Fagerstagatan 1, innan föreningen ansöker om lokalkostnadsbidrag. Briggen har meddelat fritidsförvaltningen att hyran för lokalen från den 1 september 2011 kommer att höjas till kronor/år (en höjning med kronor/år). Vid standardförbättringar av lokalen kommer hyran att höjas ännu mer. Bellevuestadion Bellevuestadion är en av Sveriges största racketsportsanläggningar. På kvm finns tennisbanor, badmintonbanor, squashbanor, innebandyplaner, beachvolleybollplaner och gymnastiksal med utrymme för aerobic och bordtennis. Sedan 1 juli 2000 drivs anläggningen av de tre föreningarna Malmö Squash Rackets Club (MSRC), Fridhems Racket Club (FRC) och Malmö Bellevue Tennisklubb (MBTK) som arrenderar anläggningen av fritidsförvaltningen. Tillsammans bildar dessa föreningar Bellevuealliansen. 19 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

20 Den totala kostnaden för Bellevuestadion är kronor per år. Bellevuealliansen betalar kronor på år till fritidsförvaltningen för nyttjanderätten av anläggningen. Bellevuealliansen står således för drygt 40 % av kostnaderna för anläggningen, och fritidsförvaltningens subventionsgrad är därmed 60 %. Bellevuealliansen har driftansvar för anläggningen, men inte underhållsansvar. De får kronor om året för det inre underhållet. Aurahallen Aurahallen är en anläggning om kvm som Badmintonklubben Aura har omfattande nyttjanderätt av (enligt avtal ska 25 % nyttjas av andra än föreningen). Föreningen har både driftansvaret och underhållsansvaret i anläggningen. Fritidsförvaltningens årliga kostnad för hallen är kronor. BMK Aura betalar kronor/år för hyran av klubbutrymmen i anläggningen. Subventionsgraden är således 95 procent. Förvaltningen bedömer att föreningen inte har tagit sitt ansvar avseende underhållet i anläggningen. Detta är inte heller någonting som stadsfastigheter har utkrävt. Fritidsnämnden har sagt upp föreningen för avflyttning from den 1 januari Malmö Badmintonklubb och BMK Aura för diskussioner om att bilda en driftallians för anläggningen, vilket förvaltningen förespråkar. Övriga anläggningar med nyttjanderättsavtal Fritidsförvaltningen har utöver ovanstående idrottsanläggningar, även överenskommelser med andra föreningar för mindre anläggningar. Det gemensamma för nedanstående föreningar är att de har nyttjanderätt för respektive anläggningar. Föreningarna som är på Motorstadion och på BMXbanan har ett omfattande ansvar för drift och underhåll. Föreningarna som är på bangolfanläggningarna och på modellflygplatsen ansvarar också för driften av dessa anläggningar. Fritidsförvaltningen har driftansvaret för Mellanhedens konstgräsplan och Korpföreningen Malmö Fotboll betalar en årlig hyra på kronor för detta. Anläggning Motorstadion BMX-bana Kulladals bangolf Bulltofta bangolf Modellflygplats Mellanhedens konstgräsplan Förening MK Tändstiftet BMX Griparna Kulladals bangolfklubb Bulltofta bangolfklubb Malmö Radioföygsällskap Korpföreningen Malmö Fotboll 20 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

21 Ränte- och amorteringsfria lån och borgensåtaganden Malmö stad har till flera föreningar erbjudit ränte- och amorteringsfria lån. Det innebär att föreningarna har lånat pengar av kommunen utan räntepåslag eller krav om amortering. Det är kommunfullmäktige som har fattat beslut i dessa frågor, men fritidsnämnden står som ansvarig. Det senaste avtalet om räntefritt lån ingicks för 20 år sedan och idag är det 24 föreningar som har ett sådant lån till kommunen. I tabellen nedan presenteras samtliga lån. Förening Skuld KF:s beslut Bokskogens Golfklubb Kanotföreningen Öresund Malmö Kanotklubb Idrottsklubben Sparta Limhamns Scoutkår, Humlamaden Kulladals Bangolfklubb Malmö Skyttegille Limhamns Segelsällskap Limhamns Sjöscoutkår Nydala-Vårsångens Scoutkår Limhamns Skytteförening Klöverkransens Scoutkår Malmö Roddklubb Frivilliga Motorcykelkåren Scoutkåren Gripen GAK Enighet Örestads Ryttarsällskap Malmö Ridklubb Malmö Civila Ryttarförening Malmö Sjöscoutkår Malmö KFUM/KFUK Sjöscoutkår Malmö Squash Rackets Club Heleneholms IF Oxie IF TOTALT: Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

22 Utöver detta har Malmö stad gått in med borgensåtaganden vid olika tillfällen för olika föreningar. Det bör inte ses som ett ekonomiskt bidrag till föreningarna, men som ett stöd som möjliggör för föreningar att t.ex. utveckla sin anläggning/lokal. Förening Ursprungligt lånebelopp Husie IF Malmö Automobilklubb Malmö Civila Ryttarförening Malmö Ridklubb Malmö Sjöscoutkår Oxie Scoutkår Simklubben RAN Södra Sallerups Ryttarförening Malmö Bellevue Tennisklubb BMX Racing Griparna IFK Klagshamn Fair Play Tennisklubb BK Vången Örestads Ryttarsällskap Heleneholms IF TOTALT Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

23 Sammanfattning Fritidsnämndens främsta uppdrag är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid och att Malmö ska vara en attraktiv fritidsstad med ett rikt föreningsliv och ett varierat utbud av fritidsaktiviteter i kommunens alla delar. Denna utredning är en del av den övergripande kartläggning som fritidsförvaltningen genomför för att få en tydligare bild över fritidsnämndens resursfördelning. Den största subventionen som nämnden ger avseende föreningslokaler är uthyrningen av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar till nolltaxa. Drygt timmar hyrs ut årligen till föreningslivet utan kostnad. Denna subvention kommer nästan uteslutande idrottsföreningar till gagn. En beräkning visar att nämndens totala lokalsubvention uppgår till ca 160 miljoner kronor. Lokalkostnadsbidraget är avsett att stödja föreningar att hyra lokaler till sin verksamhet. Enligt ovanstående beräkningar är bidraget en 18 % subvention av de kostnader som föreningarna som är berättigade att söka bidraget, har. För att uppnå den hundraprocentiga subvention som nolltaxan ger, skulle nämnden behöva avsätta nära 19 Mkr till att betala dessa lokalkostnader. Trots att bidraget kan ses som ett stöd till föreningar som inte kan dra nytta av nolltaxan, är det idrottsföreningarna som även här har tilldelats majoriteten av bidraget. Bakgrunden till bildandet av Föreningarnas Hus var att erbjuda föreningslivet säkra och verksamhetsanpassade lokaler. Insatsen för att bilda Föreningarnas Hus var till viss del en konsekvens av diskoteksbranden i Göteborg Idag finns det 19 föreningar i huset och en klar majoritet av dessa betalar en hyra omkring kronor/kvm/år. En del av föreningarna har starkt subventionerade hyror. Drygt en tredjedel av föreningarna som hyr lokal i Föreningarnas Hus är idrottsföreningar. Som presenteras ovan finns det särskilda överenskommelser mellan förvaltningen/nämnden och vissa föreningar och/eller anläggningar. Det finns förmodligen goda anledningar till varför dessa överenskommelser har ingåtts, men dokumentationen är i de flesta fall bristfällig och kan inte ge förklaring till skälen. Tänkbara anledningar är att ge subventioner till idrottsföreningar som inte kan nyttja nolltaxan (t.ex. Malmö Fäktklubb, Bujin Ju-Jutsu Klubb, ridsportsföreningarna) eller att hänsyn tagits till föreningars betalningsförmåga (Atatürk KSF, Iranska Flyktingrådet). Enighet Sportcenter, Bellevuestadion och Aurahallen är tre fritidsanläggningar som är idag drivs av föreningar. I samtliga anläggningar anordnas omfattande verksamhet som är i enlighet med fritidsnämndens mål och för nämndens prioriterade grupper. Det som är specifikt med villkoren för dessa är att föreningarna har nyttjanderätt i lokalerna samtidigt som fritidsnämndens subvention till dessa lokaler är mycket hög: för Aurahallen 95 %, Enighet Sportcenter 82,5% och för Bellevuestadion 60 %. 23 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

24 Slutligen har fritidsnämnden, efter beslut i kommunfullmäktige gett ränte- och amorteringsfria lån till föreningar. Det var över tjugo år sedan det senast avtalet om detta ingicks, men fritidsnämnden står årligen för de räntekostnader som dessa lån innebär till kommunfullmäktige. De borgensåtaganden som kommunen har ingått för föreningar, ska inte ses som en direkt subvention till en förening men är dock ett stöd till föreningslivet där kommunen möjliggör för föreningar att utveckla sin lokal eller anläggning. Det kan konstateras att majoriteten av nämndens subventioner till föreningslokaler går till idrottsföreningar. Det är inte bara nolltaxan som nästan uteslutande stödjer idrotten, utan idrottsföreningar är även den föreningstyp som får den största delen av lokalkostnadsbidraget, får ta del av den generöst subventionerade klubbstugetaxan samt har verksamhet i de specialanläggningar som presenteras ovan. 24 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2011-01-27 1.0 Bo Sjöström Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Slutrapport 2014-10-21 Anders Lundkvist Magnus Holmgren Daniel Johansson Utvärderingsringen www.utvarderingsringen.se

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-05 KFN-2015/182.184 1 (3) HANDLÄGGARE Högland, Marina 08-535 317 02 Marina.Hogland@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2012-11-08 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 UNGDOMSVERKSAMHET... 4 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE... 8 PROJEKTSTÖD... 10 POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND...

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv FoU-rapport 2007:6 STOCKHOLM DECEMBER 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter

Läs mer

Kultur och fritid i Botkyrka

Kultur och fritid i Botkyrka PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Kultur och fritid i Botkyrka - EN GENDER BUDGET-ANALYS 1 Förord en ojämställd budget är inte i balans Detta dokument är en ansats till en gender budget-analys av Kultur-

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb 1 (7) 2011-05-05 Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER VID ANDRAHANDSUTHYRNING AV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS LOKALER

REGLER OCH AVGIFTER VID ANDRAHANDSUTHYRNING AV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS LOKALER 1 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.3.4) FÖRENINGSSTÖD samt REGLER OCH AVGIFTER VID ANDRAHANDSUTHYRNING AV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS LOKALER 2012-12-27 Dokumenttyp Taxor och avgifter Ämnesområde Lokaluthyrning

Läs mer

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-01-16 1 (1) Dag och tid 2015-01-29, klockan 13:00 Plats Beredning Mötesplats, MunktellArenan 2014-12-18 10:00:00 Gunborg Nymans rum Ärende

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:132

Regeringens skrivelse 2014/15:132 Regeringens skrivelse 2014/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Skr. 2014/15:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer