Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet"

Transkript

1 Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Bo Sjöström Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

2 Innehållsförteckning Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet... 1 Utredningsuppdrag... 3 Mål med utredningen... 3 Föreningskategorier... 3 Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar... 5 Nolltaxerade föreningar... 5 Nolltaxerade timmar... 5 Nolltaxerade timmar per verksamhet... 7 Nolltaxans värde... 8 Sporthall... 9 Gräsplan... 9 Konstgräsplan... 9 Ishall... 9 Geografisk spridning av anläggningar Lokalkostnadsbidrag Fördelning av 2009 års lokalkostnadsbidrag Politiska organisationer Intresseorganisationer Solidaritetsrörelser Religiösa organisationer Livsstilsföreningar Lokalkostnadsbidragets subventionsgrad Hyres- och verksamhetsbidrag Hyres- och arrendebidrag Riktat organisationsbidrag Klubbstugeavtal Specialanläggningar Föreningarnas Hus Föreningsdrivna anläggningar Enighet Sportcenter Bellevuestadion Aurahallen Övriga anläggningar med nyttjanderättsavtal Ränte- och amorteringsfria lån och borgensåtaganden Sammanfattning Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

3 Utredningsuppdrag Att undersöka hur fritidsnämndens stöd till föreningslokaler och fritidsanläggningar fördelas, är en del av den övergripande kartläggning som fritidsförvaltningen genomför för att få en tydligare bild över fritidsnämndens resursfördelning. Denna kartläggning lägger fokus på nolltaxan, lokalkostnadsbidraget och övrigt lokalstöd. De föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kan hyra kommunens anläggningar utan kostnad. Fritidsnämnden har ett lokalkostnadsbidrag som föreningar som har en egen lokal kan ansöka om. Vidare finns det andra subventioner som vissa föreningar och anläggningar får ta del av. Sammanfattningsvis subventionerar fritidsnämnden föreningslokaler på olika sätt och i olika grad. Mål med utredningen Målet med utredningen är att kartlägga och presentera hur fritidsnämndens stöd till lokaler fördelas. Utredningen kommer att ge svar på: vilka föreningskategorier som har tagit del av nolltaxan och i vilken omfattning verksamheterna har tilldelats nolltaxerade timmar. En beräkning av nolltaxans värde kommer att presenteras. Vidare kommer en geografisk presentation visa var anläggningarna är belägna i Malmö vilka föreningskategorier som har fått lokalkostnadsbidrag och hur stor subventionsgraden är för dessa föreningars lokalkostnader vilka föreningar och anläggningar som har fått annan sorts subvention eller bidrag, och vilken verksamhet som bedrivs av dessa föreningar eller i dessa anläggningar Hur beräkningarna är gjorda förklaras närmare under respektive rubrik. Föreningskategorier Föreningarna som ingår i kartläggningen kommer att indelas i föreningskategorier och typer, beroende på den verksamhet som föreningen bedriver och det ändamål som föreningen har. Statistiska Centralbyrån (SCB) använder sig av fem övergripande kategorier för indelning av föreningar. 1) POLITISKA ORGANISATIONER Politiskt parti Lokal aktionsgrupp Miljöorganisation 2) INTRESSEORGANISATIONER Fackorganisation Konsumentkoop. Förening f boende Föräldraföreningar Kvinnoorganisation Invandrarorg. Handikapp-/patientför. Pensionärsorganisation Aktieägarförening Nykterhetsorg. 3 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

4 3) SOLIDARITETSRÖRELSER Humanitär hjälporg. Fredsorganisation 4) RELIGIÖSA ORGANISATIONER Grupp i svenska kyrkan Frikyrkliga samfund Annat religiöst samf. 5) LIVSSTILSFÖRENINGAR Kulturförening Idrottsförening Friluftsförening Annan hobbyförening Motororganisation Frivillig försvarsorg. Ordenssällskap Referens: sid. 26, Rapport , Föreningslivet i Sverige välfärd, socialt kapital, demokratiskolan. Denna indelning i föreningskategorier kommer att användas. Indelningen av föreningarna har gjorts utifrån den verksamhet som föreningen bedriver och ändamålsbeskrivningen i föreningens stadgar. Flera av föreningarna som är med i kartläggningen bedriver olika typer av aktiviteter och skulle därmed kunna indelas i flera av ovanstående kategorier. Flera föreningar i Malmö är organiserade på etnisk grund (invandrarorganisation) där verksamhet med inriktning mot språk, kultur, identitet bedrivs, men där verksamheten också har utvecklats till att omfatta idrottsaktiviteter. Dessa föreningar kallar sig ofta för kultur och sportförening och denna föreningstyp kommer att läggas till och användas i kartläggningen under kategorin Livsstilsföreningar (5). 4 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

5 Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar Föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen kan hyra kommunens idrottsanläggningar utan kostnad till föreningens barn- och ungdomsverksamhet, samt till verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Nolltaxan innebär att föreningen utan kostnad får nyttja en anläggning till sin verksamhet. Anläggningarna är utrustad med inventarier anpassat för olika idrotter. Fritidsförvaltningen har personal som sköter driften av anläggningarna, t.ex. klipper gräs, städar omklädningsrum och kör ismaskin. Denna service ingår i nolltaxan. Föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen och som bedriver verksamhet för vuxna (utan funktionsnedsättning) kan också boka lokal till subventionerad taxa. Nolltaxerade föreningar Under 2009 var det 131 föreningar som var registrerade som F0-föreningar, dvs. föreningar som hyr lokaler till nolltaxa. De föreningar som har hyrt lokal har nästan uteslutande bedrivit idrottsverksamhet. Detta gäller även de föreningar som inte är idrottsföreningar. T.ex. är det flera invandrarorganisationer som bokar lokal för att spela fotboll. Antal föreningar POLITISKA ORGANISATIONER - INTRESSEORGANISATIONER Invandrarorganisationer 11 Handikapp-/patientföreningar 1 Förening för boende 1 Kvinnoförening 1 SOLIDARITETSRÖRELSER 1 RELIGIÖSA ORGANISATIONER 2 LIVSTILSFÖRENINGAR Idrottsföreningar 101 Friluftsföreningar 3 Hobbyföreningar 1 Kultur & sportföreningar 9 Föreningar som hyrde lokaler till 0-taxa, indelade i kategorier Nolltaxerade timmar Subventionsgraden för föreningar som hyr till nolltaxa är hundra procent. Föreningar som önskar hyra fritidsanläggningar under en säsong, måste inkomma till fritidsförvaltningen med önskemål om tid och plats för sin 5 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

6 säsongsbokning. Fritidsförvaltningens bokningsenhet gör sedan scheman för de olika anläggningarna. För att få en bild av fördelningen av tider till de olika verksamheterna har utgångspunkt varit bokade timmar enligt säsongscheman. Det finns föreningar som har missat att lämna in önskemål om tider och därmed inte inkluderats i nedanstående scheman. I de fall då det har varit möjligt att ta reda på vilka föreningar som har fått kompletterande tider, har dessa tider lagts till i nedanstående tabell. Det bör dock nämnas att det finns säsongsbokningar som har blivit inbokade efter schemaläggning och som inte är medräknade. Följande scheman har använts: Utomhusanläggningar vårsäsong (v.14-43, 2009): Detta schema omfattar idrottsplatser med grus-, gräs och konstgräsplaner. Utomhusanläggningar som hyrdes ut under vårsäsong var främst till fotboll, men även rugby och amerikansk fotboll hade tider till nolltaxa. Inomhusanläggningar sommarsäsong (vecka.18-34, 2009): Detta schema omfattar gymnastiksalar och sporthallar. Verksamhet som bedrevs var varierande idrottsaktiviteter, t.ex. gymnastik, handboll och innebandy. Ordinarie inomhussäsong (vecka 35, vecka 17, 2010): Detta schema omfattar gymnastiksalar, sporthallar och ishallar. Schemat för ordinarie inomhussäsong är den mest omfattande schemaläggningen som innefattar idrotter som innebandy, volleyboll, handboll, gymnastik m.m. Malmö stad hade under 2009 fem bokningsbara ishallar: Isstadion, Isträningshallen, Rosengårds ishall, Kirsebergs ishall och Limhamns ishall. Det var nio föreningar som hade inbokade tider till nolltaxa i dessa anläggningar. Verksamheten som de bedrev var bandy, ishockey, konståkning, kälkhockey och shorttrack. Utomhusanläggningar vintersäsong (v.44, 2009-v.13, 2010): Det var nästan uteslutande fotbollsverksamhet som bedrevs på de grus- och konstgräsplaner som bokades inom ramen för denna säsongsbokning. Övriga aktiviteter var amerikansk fotboll och rugby. Simanläggningar (aug 2009-maj 2010, 40 veckor): Under 2009 hade simföreningarna verksamhet på Aq-va-kul (cirka 40 veckor) samt på Lindängsbadet (cirka 32 veckor). 11 föreningar hade verksamhet på dessa anläggningar till nolltaxa. Två föreningar finns med under vardera två verksamheter (SK Ran och Malmö Simsällskap). I kategorin simning ingår också simskola som bedrivs av tre föreningar. Nedan presenteras antal timmar (simbanetimmar) som föreningarna var inbokade på under Totalt uppgick det till bantimmar. Utöver dessa tider har fritidsförvaltningen två utomhusbad, Lindängsbadet och Segevångsbadet, som användes under sommarmånaderna. Utomhusbaden upplåtes till simföreningarnas verksamhet samtidigt som de ansvarar för att övriga Malmöbors tillgänglighet till baden. Simklubben Ran är driftansvarig för 6 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

7 Segevångsbadet och Limhamns Simssällskap är driftansvarig för Lindängsbadet. Baltiska bowlinghallen (v t.o.m. v , 4v borträknade): I Baltiska bowlinghallen hyr åtta föreningar bowlingbanor till nolltaxa för sin barn- och ungdomsverksamhet samt för verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Precis som för simningen redovisas antal bowlingtimmar per bana. Totalt uppgick det till drygt bantimmar under Fem föreningar har i huvudsak verksamhet för vuxna, men för sin barn- och ungdomsverksamhet har de varit nolltaxerade. Dessa timmar redovisas i tabellen nedan. Nolltaxerade timmar som inte är medräknade Utöver det bortfall som förklaras ovan, är följande tider inte medräknade i nedanstående tabell: Friidrottsanläggningen Atleticum Tidigare hade Malmö Allmänna Idrottsförening (MAI) driftansvaret för friidrottsanläggningen Atleticum. Friidrottsföreningarna fördelade tider till verksamheterna och det fanns ett driftråd som beslutade om anläggningens användning. Eftersom att bokning av tider i anläggningen inte gjordes via fritidsförvaltningens bokning, finns inte dessa tider med i tabellen nedan. Efter beslut i fritidsnämnden 2010 har fritidsförvaltningen tagit över driftansvaret för anläggningen. Bokning av tider görs idag genom den centrala bokningsenheten. För föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet hyrs anläggningen till nolltaxa. De bokningsbara tiderna i Atleticum är måndagfredag samt lördagar - söndagar Ungdomsmatcher Utöver de timmar som redovisas i tabellen nedan hyrdes kommunens anläggningar ut till föreningar och deras ungdomsmatcher. Under 2009 hyrde 46 föreningar anläggningar till nolltaxa för ungdomsmatcher. Nära timmar bokades in för matcher i olika idrotter för ungdomar. Nolltaxerade timmar per verksamhet I tabellen nedan sammanfattas hur många föreningar som bedriver respektive idrott, och hur många timmar som tilldelats de olika idrotterna till nolltaxa. Många föreningar bedriver flera olika idrotter och därav är summan av antal föreningar i nedanstående tabell högre än 131. Det finns t.ex. en simklubb som både har simning och simhopp. Timmarna som redovisas nedan avser en timme i en gymnastiksal, sporthall, ishall, gräsplan osv. För simningen och bowlingen redovisas timmar/bana. Sammanfattningsvis hyrde föreningslivet cirka timmar under 2009 i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar till nolltaxa. 7 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

8 Verksamheter Antal föreningar Antal timmar, cirka Andel av totalt nolltaxerad tid Amerikansk fotboll ,14% Bandy ,04% Basket ,85% Bordtennis ,10% Bowling ,50% Boxning ,38% Brottning ,20% Capoeira ,35% Cheerleading ,60% Cricket ,10% Dykning ,30% Fotboll ,50% Friidrott (inkl.triatlon)* ,90% Gymnastik ,60% Handboll ,15% Handikappidrott ,25% Ishockey ,00% Innebandy ,75% Kampsport ,50% Konståkning ,95% Racketsport ,75% Rugby ,35% Shorttrack ,15% Simhopp ,95% Simning ,70% Skridsko/allmän åkning ,04% Undervattensrugby ,80% Vattenpolo ,07% Volleyboll ,55% Övrigt ,60% *Tiden som nyttjats i Atleticum är inte medräknad. Nolltaxans värde Det är komplext att beräkna det totala värdet av nolltaxan. Fritidsförvaltningen betalar utöver hyra för anläggningarna, driftskostnader och personalkostnader. En beräkning visar att nämndens totala lokalsubvention uppgår till ca 160 miljoner kronor. Olika typer av anläggningar kostar olika mycket att hyra och att sköta. För att få en förståelse för detta presenteras kostnadsbilder för fyra typanläggningar nedan. Generellt sett har föreningarna verksamhet på kvällstid på vardagarna och på dag- och kvällstid på helgerna. Under dagtid på vardagarna hyr skolor tider i hallarna. För detta betalar i vissa falla skolorna en hyra till fritidsförvaltningen och i andra fall en hyra till stadsfastigheter. Utöver de 131 föreningar som är nolltaxade, finns det föreningar som i huvudsak bedriver verksamhet för vuxna och som därmed inte får hyra till nolltaxa. Den hyra som de betalar (F1-taxa) är också subventionerad, och nedan redogörs för med hur mycket. Övriga kunder betalar ett annat, högre pris (F2-taxa), vilket också redogörs för nedan. 8 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

9 Sporthall En sporthall kostar nära 2,5Mkr att hyra och ha driftansvaret för under ett år. Sporthallen är bokningsbar måndag-fredag mellan kl , då det i första hand är skolor som är inbokade under dagtid och föreningar under kvällstid. Under helgen är sporthallen bokningsbar från kl Då är det främst föreningar som har bokat tider och ofta till matcher eller andra arrangemang. Kostnadsberäkningen bygger på att sporthallen kan bokas av skolan 37 veckor om året, 40 timmar per vecka. Föreningslivet kan boka sporthallen 35 veckor om året, 48 timmar per vecka. Det innebär att skolan bokar 1480 timmar per år och föreningslivet 1680 timmar per år, som innebär totalt 3160 bokningsbara timmar per år. En nolltaxerad timme i en sporthall är därmed värd cirka 800 kronor. Föreningar som hyr en sporthall till verksamhet för vuxna betalar 175 kronor i timmen. Förvaltningens subventionsgrad är därmed cirka 80 procent. Övriga kunder, företag och privatpersoner m.fl., hyr en sporthall för 700 kronor per timme. Subventionsgraden för övriga kunder är därmed ca 10 %. Gräsplan En gräsplan kostar omkring kronor att hyra och ha driftansvaret för under ett år. Det är endast föreningslivet som nyttjar gräsplanerna och planerna är bokningsbara 27 veckor om året, omkring 20 timmar i veckan, vilket innebär 540 timmar på ett år. En nolltaxerad timma på en gräsplan är därmed värd kronor. De föreningar som hyr till sin verksamhet för vuxna betalar 175 kronor per timme och subventionsgraden är därmed nära 90 %. Övriga kunder som hyr en gräsplan betalar 700 kronor, vilket utgör en subventionsgrad på cirka 50 %. Konstgräsplan En konstgräsplan kostar drygt 1Mkr att hyra och ha driftansvaret för under ett år. Planen är bokningsbar mellan klockan 8.00 och måndag-fredag och mellan på helgerna. Ofta är skolor inbokade på dagtid på konstgräsplanerna, men de används även för vissa föreningars elitverksamhet under dagtid. Kostnadsberäkningen bygger på att skolan bokar planen 20 veckor om året, cirka tio timmar i veckan och att föreningslivet bokar omkring 40 timmar i veckan, 30 veckor om året. Det innebär att skolan bokar 200 timmar om året och föreningslivet 1200 timmar om året. En nolltaxerad timma är därmed värd drygt 700 kronor. De föreningar som hyr till sin verksamhet för vuxna betalar 175 kronor per timme och subventionsgraden för detta är därmed omkring 75 procent. Övriga kunder som hyr en konstgräsplan betalar 700 kronor, vilket är lika mycket som en timma på en konstgräsplan är värd. Ishall En ishall är en av de anläggningstyper som kostar mest att hyra och ha driftansvaret för, nära 3,5 Mkr om året. Ishallen är bokningsbar på vardagar 9 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

10 mellan 8.00 och och mellan klockan 9.00 till på helgerna. Utöver föreningslivet finns det tider som är bokade av skolor och till allmän åkning. Kostnadsberäkningen bygger på att skolan kan hyra en ishall ca 20 timmar i veckan under 27 veckor om året. Föreningslivet kan hyra 53 timmar i veckan under de 27 veckor som hallen är öppen. Det innebär att skolan bokar 540 timmar om året och föreningarna 1431 timmar om året. En nolltaxerad timma i en ishall är därmed värd cirka 1800 kronor. En förening som hyr en timme i ishallen till sin vuxenverksamhet, betalar 200 kronor i timmen. Subventionsgraden för detta är därmed drygt 90 procent. Övriga kunder betalar 800 kronor i timmen, vilket innebär en subventionsgrad på 55 procent. 10 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

11 Geografisk spridning av anläggningar Fritidsnämnden har som mål att Malmö ska vara en attraktiv fritidsstad med rikt föreningsliv i kommunens alla delar. En förutsättning för detta är att fritidsanläggningarna finns i olika delar i staden. Nedan presenteras en bild av var de bokningsbara fritidsanläggningarna ligger i Malmö. Det bör kommenteras att idrottsplatsen Mellanhedens IP inte bokas av fritidsförvaltningen och att Limhamnsfältet har begränsningar som idrottsplats. En slutsats som kan dras av att studera bilden nedan, är att det är få fritidsanläggningar i stadsdelarna Västra innerstaden och i Limhamn-Bunkeflo. 11 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

12 Lokalkostnadsbidrag För 2009 betalades kronor ut i lokalkostnadsbidrag till sammanlagt 119 föreningar. Ändamålet med bidraget är att underlätta för föreningar att hyra lämpliga kontorslokaler, eller lokaler för verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Bidraget kan beviljas till en registrerad förening på nivå 3 barn och ungdom, som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Malmö. Bidraget utgår inte till lokaler som på annat sätt subventioneras av kommunen. Lokalkostnadsbidraget kan ses som ett stöd till föreningar som i sin verksamhet inte kan dra nytta av nolltaxan och bygger på hur många bidragsberättigade medlemmar föreningar har och hur många aktiviteter som föreningen har genomfört. Bidraget kan utgå med maximalt 75 % av godkända hyreskostnader. Som godkänd hyreskostnad räknas hyra, värme, el och städning. Föreningar som äger sin lokal får även medräkna vatten, sotning, sophantering, fastighetsförsäkring och räntor på fastighetslån. Det är ytterst få föreningar som får ett bidrag som uppgår till 75 % av sina kostnader, pga. bidragets konstruktion. Fördelning av 2009 års lokalkostnadsbidrag Politiska organisationer Två politiska ungdomsförbund fick lokalkostnadsbidrag till ett sammanlagt värde av kronor. Det innebär att knappt 1 procent av lokalkostnadsbidraget gick till politiska organisationer. Intresseorganisationer Kategorin Intresseorganisationer innehåller föreningstyper som invandrarorganisationer, handikapp- och patientföreningar och kvinnoorganisationer. 14 föreningar som fick lokalkostnadsbidrag för 2009, är inlagda som invandrarorganisation. Totalt fick dessa föreningar kronor, vilket är cirka 4 procent av det totala lokalkostnadsbidraget. Sjutton föreningar av de som fick lokalkostnadsbidrag är handikapp- och patientföreningar. Det sammanlagda bidrag som tilldelades dessa föreningar var kronor. Det innebär att nära sju procent av lokalkostnadsbidraget tilldelades handikapp- och patientföreningar. En förening som tillhör föreningstypen kvinnoorganisation fick lokalkostnadsbidrag, på kronor. Sammanlagt har kronor av lokalkostnadsbidraget tilldelats intresseorganisationer, vilket är nära 11 procent. Solidaritetsrörelser En förening som fick lokalkostnadsbidrag under 2009 är inlagd i kategorin solidaritetsrörelser. Bidraget var kronor och motsvarar cirka 1 procent av det totala lokalkostnadsbidraget. 12 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

13 Religiösa organisationer Tre föreningar som är inlagda under kategorin religiösa organisationer fick lokalkostnadsbidrag för Bidraget på kronor motsvarar knappt en procent av det sammanlagda lokalkostnadsbidraget. Livsstilsföreningar Under kategorin Livsstilsföreningar återfinns kulturföreningar, idrottsföreningar, friluftsföreningar och andra hobbyföreningar. Kultur- och sportförening är också inlagd under denna kategori. Sex föreningar som fick bidraget inräknas i föreningstypen kulturföreningar och dessa tilldelades sammanlagt kronor, vilket är cirka nio procent av det totalt utbetalade lokalkostnadsbidraget. Av de föreningar som fick lokalkostnadsbidrag är 55 föreningar idrottsföreningar och till dessa föreningar utbetalades kronor i lokalkostnadsbidrag för 2009, vilket är 67 procent av det utbetalda lokalkostnadsbidraget för Fyra föreningar definieras som friluftsföreningar och de fick tillsammans kronor, vilket är drygt 3,5 procent av det totala bidraget. I föreningstypen hobbyförening samlas bl.a. djur och schackföreningar m.fl. och sammanlagt är det nio föreningar som tillsammans tilldelades kronor, vilket är drygt fyra procent av det totala bidraget. Sju av föreningarna som fick lokalkostnadsbidrag definieras som kultur och sportföreningar. De fick sammanlagt kronor vilket utgör cirka 3 procent av det totala bidraget. Sammanlagt tilldelades föreningarna i kategorin Livsstilsföreningar kronor, vilket gör den till kategorin där den absolut största delen av lokalkostnadsbidraget återfinns nära 87 procent. SAMMANSTÄLLNING LOKALKOSTNADSBIDRAG 2009: POLITISKA ORGANISATIONER kr 1 % INTRESSEORGANISATIONER Invandrarorganisationer kr 4 % Handikapp-/patientföreningar kr 7 % Kvinnoorganisation kr kr 10,5% SOLIDARITETSRÖRELSER kr 1 % RELIGIÖSA ORGANISATIONER kr 0,5 % LIVSTILSFÖRENINGAR Kulturföreningar kr 9 % Idrottsföreningar kr 67% Friluftsföreningar kr 3,5 % Hobbyförening kr 4 % Kultur- & sportförening kr 3 % kr 87% 13 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

14 Lokalkostnadsbidragets subventionsgrad Det var alltså 119 föreningar som delade på kronor i lokalkostnadsbidrag. För att få en bild av den subventionsgrad som bidraget har utgjort, har föreningarnas lokalkostnader beräknats. Vissa föreningar har sökt bidrag för samtliga fyra kvartal och i dessa fall har dessa kostnader summerats. De flesta föreningar når sitt maxtak för bidrag innan det fjärde kvartalet. I dessa fall har föreningens årliga lokalkostnad beräknats genom att summan för kostnaden för ett kvartal har multiplicerats med fyra. För de föreningar som beviljades lokalkostnadsbidrag för 2009 beräknas den totala kostnaden till cirka 23 Mkr. Det totala bidraget som betalades ut för 2009 är således 18 % av den beräknade lokalkostnaden. POLITISKA ORGANISATIONER Antal föreningar 2st 18% Subv.grad INTRESSEORGANISATIONER Invandrarorganisationer 14st 16% Handikapp-/patientföreningar 17st 13% Kvinnoorganisation 1st - 32st 14% SOLIDARITETSRÖRELSER 1st 19% RELIGIÖSA ORGANISATIONER 3st 6 % LIVSTILSFÖRENINGAR Kulturföreningar 6st 31% Idrottsföreningar 55st 18% Friluftsföreningar 4st 18% Hobbyförening 9st 19% Kultur- & sportförening 7st 13% 81st 19% 14 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

15 Hyres- och verksamhetsbidrag Fritidsförvaltningen ger, utöver lokalkostnadsbidraget, ekonomiskt stöd till enskilda föreningar och organisationer och till deras lokaler. Hyres- och arrendebidrag Enligt avtal, överenskommelser och efter beslut i fritidsnämnden betalas vissa föreningars hyra av fritidsförvaltningen. Vilka föreningar som har en lokal där fritidsförvaltningen betalar hyran, presenteras i tabellen nedan. Malmö 4H Käglinge Malmö Skyttegille Bödkaregårdens Skjutbana Malmö Windsurfingklubb Limhamns Segelsällskap Lokalbidrag för S:t Gertrud* Örestads Ryttarsällskap-Skogsholmen Malmö Ridklubb-Hyllie Boställe Tillfälliga lokalhyror** Summa: * Bidraget är borttaget from ** Omfattar bidrag för istid på Kockum Fritid, hyra av Wihlborgs Arena i Bunkeflostrand m.fl. Utöver detta ges ett extra lokalkostnadsbidrag till ryttareföreningarna om kronor i extra lokalstöd. Örestads Ryttarsällskap-extra lokalbidrag Malmö Ridklubb-extra lokalbidrag Malmö Civila Ryttareförening-extra lokalbidrag Klagshamns ryttarförening Summa: I skrivande stund pågår en utredning om ridsportsanläggningarnas framtid i Malmö. Riktat organisationsbidrag Folkets hus-föreningarna i Malmö tilldelades för 2009 ett bidrag på sammanlagt kronor. Bidraget är att betrakta som verksamhetsbidrag snarare än ett lokalstöd. Syftet med bidraget är att Folkets hus-föreningarna ska hyra ut sina lokaler till subventionerat pris till föreningslivet i Malmö. För 2009 fick tre försvarsorganisationer dela på kronor. Nio organisationer fick för 2009 dela på nära 15,5 miljoner kronor, genom s.k. avtalsbundna bidrag (Malmö Sommargårdar 10.7Mkr, Kockum Fritid 2.25 Mkr, 4H-djurfritidsgårdar 1,663 Mkr). Även detta stöd är snarare att betrakta som verksamhetsbidrag än lokalstöd. 15 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

16 Klubbstugeavtal 42 lokaler hyrs i skrivande stund ut genom klubbstugeavtal eller till klubbstugetaxa. 40 föreningar hyrde lokal av kommunen genom ett klubbstugeavtal eller till ett pris som enligt nämndens prislista är klubbstugetaxad. Denna taxa är 343 kr/kvm/år. Enligt nämndens bestämmelser för lokalkostnadsbidrag kan föreningar inte ansöka om bidrag till en lokal som redan är subventionerad av kommunen. Avsikten med den låga taxan är att hyran ska täcka driftkostnaderna (el, vatten, värme o.s.v.). Oftast är en klubbstuga en del av ett större objekt (t.ex. idrottsplats) som fritidsförvaltningen hyr av t.ex. stadsfastigheter. Därav är det svårt att få fram förvaltningens kostnad för en klubbstuga. För att få en bild av subventionsgraden kan en klubbstuga jämföras med en föreningslokal i Föreningarnas Hus som inte är specialutrustad, vilket är fallet för ca hälften av lokalerna i Föreningarnas Hus. Föreningarna i Föreningarnas Hus betalar dubbelt så mycket per kvadratmeter och år jämfört med taxan för klubbstuga (ca kr/kvm/år). Föreningarna i Föreningarnas Hus kan dock ansöka om lokalkostnadsbidrag. Ett medelvärde för föreningarna (ej idrott) i Föreningarnas Hus var ett bidrag på 20 % av de totalt lokalkostnaderna. Vid nybyggda idrottsplatser idag beräknas värdet av en klubbstuga vara 1500 kr/kvm/år. Föreningar med klubbstugeavtal Antal föreningar POLITISKA ORGANISATIONER 0 INTRESSEORGANISATIONER 6 Handikapp-/patientföreningar 4 Kvinnoorganisation 1 Pensionärsorganisation 1 SOLIDARITETSRÖRELSER 0 RELIGIÖSA ORGANISATIONER 0 LIVSTILSFÖRENINGAR 34 Idrottsförening Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

17 Specialanläggningar Föreningarnas Hus Föreningarnas Hus invigdes den 24 augusti 2003 och finns i det gamla Bryggeriet på Ystadvägen. På cirka kvm yta bedriver 19 föreningar olika föreningsverksamheter. Huset förvaltas av Dagon fastigheter som fritidsförvaltningen är hyresgäst hos. Förvaltningen hyr i sin tur ut lokalerna till föreningar som är registrerade på fritidsförvaltningen. För tillfället står två lokaler tomma. Fritidsförvaltningen har gjort stora investeringar i lokalerna för att anpassa dessa till olika föreningarnas verksamheter. Därför har förvaltningen idag kapitalkostnader om kr/år. Fritidsförvaltningen har också i budget avsatt kronor årligen för driftkostnader, bl.a. för personal som arbetar i anläggningen. Utöver detta betalar förvaltningen elkostnader om cirka kronor per år. Sammantaget betalar förvaltningen nära 7 Mkr om året för hyra och drift av Föreningarnas Hus. För att täcka dessa kostnader tas hyra ut från de föreningar som är hyresgäster i anläggningen. Förvaltningen har ett särskilt hyresavtal med Dagon, som avser den lokal där Malmöskyttarna bedriver verksamhet. Enligt överenskommelse mellan Föreningen Malmöskyttarna och förvaltningen, betalar föreningen inte någon hyra för sin lokal. De betalar dock för elkostnader om kronor i månaden. Subventionsgraden för denna lokal är 98 %. På samma sätt har förvaltningen ett avtal med Föreningen Bryggeriet för deras utbildningslokaler och skateboardanläggning. Bryggeriet betalar ingen hyra, men de betalar elkostnaderna på kronor i månaden. Subventionsgraden för denna lokal är 94 %. Omförhandling av dessa avtal pågår. I den nuvarande överenskommelsen finns det även avtalat att föreningen inte kan ansöka om verksamhetsbidrag från fritidsnämnden för sin verksamhet. De föreningar som är hyresgäster i Föreningarnas Hus har kategoriserats in enligt följande: Föreningarnas Hus Antal föreningar POLITISKA ORGANISATIONER 0 INTRESSEORGANISATIONER 3 Invandrarorganisation 3 SOLIDARITETSRÖRELSER 0 RELIGIÖSA ORGANISATIONER 1 LIVSTILSFÖRENINGAR 15 Kulturförening 2 Idrottsförening 7 Hobbyförening 2 Kultur- och sportförening 4 17 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

18 En klar majoritet av föreningarna (12 av 17 1 ) i Föreningarnas Hus betalar en hyra på ca kronor/kvm/år. Nedan listas vilka föreningar som är hyresgäster och vad de betalar i månadshyra (2010). Vidare presenteras i vilken utsträckning förvaltningen subventionerar de respektive lokalerna. I nedanstående tabell är inte lokalkostnadsbidraget, som vissa av föreningarna fått, medräknat. Förening Månadshyra Subventionsgrad Aktiv Ungdom kr 11% Atatürk KSF kr 41% BFK Sarajevo kr 15% Bosanska Krajina kr 11% Bosnjakiska Islamiska förening kr 11% Brasiliansk för Estilo Faxia kr 12% Bujin Ju-jutsu klubb kr 72% Fighting Spirit Kickboxning kr 13% Hip Drop Dance Complex kr 23% Internationell Musikförening kr 12% Internationell Musikförening kr 11% Iranska flyktingrådet kr 38% Iransk-Sv. föreningen i Malmö kr 19% KSF Prespa-Birlik kr 11% Malmö Budoklubb kr 11% Malmö Carambole Club kr 11% Malmö Fäktklubb 1919* kr 72% Terebi Ge-mu Malmö** kr 11% *Hyran inkluderar ett tillägg för utrusning kr/mån, avskrivning 10 år. **Föreningen har en hyresrabatt med kr/mån. Som framgår av tabellen har en del föreningar fått sina hyror starkt subventionerade. Förvaltningen kan inte hitta någon information om anledning till dessa särskilda subventioner. Det finns inga villkor som är reglerade i hyresavtalen. Förmodligen är hyran satt utifrån en diskussion med föreningarna och deras betalningsförmåga och verksamhet. Föreningsdrivna anläggningar Nedan presenteras tre specifika fritidsanläggningar. Anledningen till denna särskilda redovisning är att dessa anläggningar drivs av föreningar med specialvillkor för drift och nyttjande. Dessa tre föreningar/organisationer har nyttjanderätt för respektive anläggning/lokal. Det innebär att bokning i dessa lokaler inte kan göras genom den centrala bokningsenheten. Hyran som respektive förening/organisation betalar för detta varierar. Föreningarna har även möjlighet att hyra ut anläggningarna utifrån kommersiella villkor. Samtliga av dessa föreningar är idrottsföreningar och tillhör kategorin Livsstilsföreningar. 1 Föreningen Bryggeriet och Malmöskyttarna är ej medräknade. 18 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

19 Enighet Sportcenter Det var det kommunala bolaget Malmö Grip och Malmö stads fastighetsnämnd som ingick ett avtal med föreningen GAK Enighet om upplåtelse av en föreningslokal på 3100 kvm på Fagerstagatan 1 i Malmö. Denna fastighet överlämnades sedermera till fastighetsförvaltarbolaget Briggen som nu förvaltar fastigheten och som fritidsförvaltningen hyr lokalen från. Mellan Malmö stads fritidsnämnd och föreningen finns ett klubbstugeavtal avseende 680 kvm av lokalen som upprättades i juli I avtalet definieras lokalen som klubbstuga och hyra ska utgå med 100 kr/kvm och år plus indexuppräkning med 1983 som basår. Föreningen disponerar enligt avtalet kommunens klubbstuga så länge föreningen bedriver huvudsaklig verksamhet i området. Formerna för föreningens verksamhet skall följa fritidsnämndens regler. Långsiktigt underhåll, avgifter för el, vatten och värme ska bekostas av fritidsnämnden. För 2009 betalade föreningen kronor i hyra till fritidsförvaltningen. Om hyran skulle uppräknats enligt avtal, skulle hyran för de 680 kvm vara kronor. Anledning till skillnaden är oklar. Skulle förvaltningen ta ut hyra enligt det pris/kvm som nämnden har för klubbstugor, 343 kr/kvm/år, skulle föreningen betala kronor/år i hyra för de 680 kvm. Föreningen beviljades också lokalkostnadsbidrag för att täcka en del av hyran, närmare bestämt kronor. Den slutgiltiga hyran för föreningen var således kronor. Enligt fritidsnämndens bidragsbestämmelser kan lokalkostnadsbidraget inte utgå till lokaler på idrottsanläggningar, skolor, fritidsgårdar eller andra anläggningar som subventioneras av kommunen. (Fritidsnämndens Föreningshandbok s.28). Fritidsförvaltningens kostnader för anläggningen är kronor/år (varav hyran till Briggen är kronor/år). Det innebär att subventionsgraden är 82,5% för lokalen på Fagerstagatan 1, innan föreningen ansöker om lokalkostnadsbidrag. Briggen har meddelat fritidsförvaltningen att hyran för lokalen från den 1 september 2011 kommer att höjas till kronor/år (en höjning med kronor/år). Vid standardförbättringar av lokalen kommer hyran att höjas ännu mer. Bellevuestadion Bellevuestadion är en av Sveriges största racketsportsanläggningar. På kvm finns tennisbanor, badmintonbanor, squashbanor, innebandyplaner, beachvolleybollplaner och gymnastiksal med utrymme för aerobic och bordtennis. Sedan 1 juli 2000 drivs anläggningen av de tre föreningarna Malmö Squash Rackets Club (MSRC), Fridhems Racket Club (FRC) och Malmö Bellevue Tennisklubb (MBTK) som arrenderar anläggningen av fritidsförvaltningen. Tillsammans bildar dessa föreningar Bellevuealliansen. 19 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

20 Den totala kostnaden för Bellevuestadion är kronor per år. Bellevuealliansen betalar kronor på år till fritidsförvaltningen för nyttjanderätten av anläggningen. Bellevuealliansen står således för drygt 40 % av kostnaderna för anläggningen, och fritidsförvaltningens subventionsgrad är därmed 60 %. Bellevuealliansen har driftansvar för anläggningen, men inte underhållsansvar. De får kronor om året för det inre underhållet. Aurahallen Aurahallen är en anläggning om kvm som Badmintonklubben Aura har omfattande nyttjanderätt av (enligt avtal ska 25 % nyttjas av andra än föreningen). Föreningen har både driftansvaret och underhållsansvaret i anläggningen. Fritidsförvaltningens årliga kostnad för hallen är kronor. BMK Aura betalar kronor/år för hyran av klubbutrymmen i anläggningen. Subventionsgraden är således 95 procent. Förvaltningen bedömer att föreningen inte har tagit sitt ansvar avseende underhållet i anläggningen. Detta är inte heller någonting som stadsfastigheter har utkrävt. Fritidsnämnden har sagt upp föreningen för avflyttning from den 1 januari Malmö Badmintonklubb och BMK Aura för diskussioner om att bilda en driftallians för anläggningen, vilket förvaltningen förespråkar. Driftallians har i skrivande stund inte tagit över driftansvaret och fritidsförvaltningen planerar därmed att ta över driftansvaret och nyttjanderätten för anläggningen. Övriga anläggningar med nyttjanderättsavtal Fritidsförvaltningen har utöver ovanstående idrottsanläggningar, även överenskommelser med andra föreningar för mindre anläggningar. Det gemensamma för nedanstående föreningar är att de har nyttjanderätt för respektive anläggningar. Föreningarna som är på Motorstadion och på BMXbanan har ett omfattande ansvar för drift och underhåll. Föreningarna som är på bangolfanläggningarna och på modellflygplatsen ansvarar också för driften av dessa anläggningar. Fritidsförvaltningen har driftansvaret för Mellanhedens konstgräsplan och Korpföreningen Malmö Fotboll betalar en årlig hyra på kronor för detta. Anläggning Motorstadion BMX-bana Kulladals bangolf Bulltofta bangolf Modellflygplats Mellanhedens konstgräsplan Förening MK Tändstiftet BMX Griparna Kulladals bangolfklubb Bulltofta bangolfklubb Malmö Radioföygsällskap Korpföreningen Malmö Fotboll 20 Fritidsförvaltningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet

Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2011-02-02 1.0 Bo Sjöström Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 3 Datum: 2012-11-28 Ärende: FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR

FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR Utredning om föreningars intäkter och kostnader för egna anläggningar i jämförelse med 1 Innehållsförteckning Sidan Utredningsuppdrag: Bakgrund, syfte och genomförande.3 Blankettens

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 ("kommunen") 591 86 Motala

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 (kommunen) 591 86 Motala NYTTJ AN DERATTS AVTAL Parter: Motala Idrottspark AB, org.nr 556849-1913 ("MIPAB") Box 48, 591 21 Motala Bildningsnämnden 2013-08- 2 8 Ämnrin nr,.,..,, "-ih! nr. r

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS STÖD TILL FÖRENINGAR MED BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET REGLER OCH VILLKOR 2015:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIGA DATUM... 3 Villkor för stödberättigade föreningar... 4 Kultur-

Läs mer

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Bildningsförvaltningen Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Föreningskategorier 4 3 Föreningar fritid 5 3.1

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun Idrottsanläggningar i s kommun 2014-01-22 Tommy Lindgren Anläggning Inriktning/innehåll Huvudsaklig verksamhet Område Ansvarig Badanläggningar Brunflobadet badhus, 25 m bassäng simning, simskola, vattengymnastik

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet,

Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet, Mariestads kommun. Medborgarkontoret Stadshuset, Mariestads kommun Kyrkogatan 2 542 30 MARIESTAD 0501-75 51 60 Kommunstyrelsen 2012-12-20 Sida:

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv.

Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Jämförelse lokal- och entré kostnader för ungdomsverksamhet i Kungälv. Frågeställning Kungälvs simmsällskap vill ha svar på följande tre frågor: 1.Varför betalar vi det vi gör? Vi vill se en uträkning

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

Innehållsförteckning Sida

Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning... 1 Ansökningsförfarande... 2 sberättigade organisationer... 3 sformer... 3 Granskning... 4 Reducering av bidrag...4 Lokalbidrag... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön Utvecklingsavdelningen Fritid efter kön Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 7, december 20 SAMMANFATTNING Av pojkarna är 62 procent aktiva och av flickorna är 57 procent aktiva i

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER Idrottshallar och gymnastiksalar Stenungsund Arena: Idrottshall Bordtennis/danslokal Brottning/judolokal Ishall Sammanträdesrum Friidrottsanläggning Fotbollsplaner Kommunala

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Avgifter för nyttjande av fritidsservice Fastställda av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12, 112 Från och med 2004-01-01 är kultur- och fritidsnämnden bemyndigad att fastställa dessa avgifter. Reviderade

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Slutrapport 2014-10-21 Anders Lundkvist Magnus Holmgren Daniel Johansson Utvärderingsringen www.utvarderingsringen.se

Läs mer

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 1 (5) Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar Innehåll Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 2 Prioritering av kundgrupper...2 Vardagskvällar

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Information. om bidrag, taxor m.m. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eivor Johnsson 976378 ungdom- och föreningsansvarig eivor.johnsson@ockero.

Information. om bidrag, taxor m.m. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eivor Johnsson 976378 ungdom- och föreningsansvarig eivor.johnsson@ockero. Information om bidrag, taxor m.m. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eivor Johnsson 976378 ungdom- och föreningsansvarig eivor.johnsson@ockero.se kontaktperson kulturföreningar Lotta Magnusson Nyberg 976290

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011 UNG i Linköping En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever Av och Stig Elofsson, april 2011 Inledning Linköpings kommun genomförde tillsammans med undertecknade år 1992 en undersökning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Ärende 4 ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Förslag till beslut Istaxan för externa

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

Taxor och avgifter HYRESTAXOR FÖR FRITID JÖNKÖPINGS ANLÄGGNINGAR 2014

Taxor och avgifter HYRESTAXOR FÖR FRITID JÖNKÖPINGS ANLÄGGNINGAR 2014 Taxor och avgifter HYRESTAXOR FÖR FRITID JÖNKÖPINGS ANLÄGGNINGAR 2014 Om taxor och avgifter Fritid Jönköping hyr ut sportanläggningar och föreningslokaler till föreningar, privatpersoner och föertag. I

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler i Botkyrka

Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler i Botkyrka 1[17] Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler i Botkyrka kommun Innehållsförteckning Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt

Läs mer

Beslutat av kultur- och fritidsnämnden, 2014-12-04, 134

Beslutat av kultur- och fritidsnämnden, 2014-12-04, 134 1 Bidragsnormer Beslutat av kultur- och fritidsnämnden, 2014-12-04, 134 Bidrag till idrottsföreningar Allmänna bestämmelser Kultur- och fritidsnämnden fastställer normer för bidrag till barn- och ungdomsföreningar.

Läs mer

FRITIDSNÄMNDENS PRISLISTA 2015 FÖRENINGAR, SKOLOR, FRITIDSGÅRDAR & PRIVATPERSONER. malmo.se/idrottfritid

FRITIDSNÄMNDENS PRISLISTA 2015 FÖRENINGAR, SKOLOR, FRITIDSGÅRDAR & PRIVATPERSONER. malmo.se/idrottfritid FRITIDSNÄMNDENS PRISLISTA 2015 FÖRENINGAR, SKOLOR, FRITIDSGÅRDAR & PRIVATPERSONER malmo.se/idrottfritid Klicka på innehållsförteckningen för att navigera i dokumentet. INNEHÅLL Allmän information 3 Bad

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282

12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 16 (30) 2014-02-10 Ks 12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 31 januari

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND JÖNKÖPING Event & Sport Center ROSENLUND Allt inom 500 meter Vi vågar påstå att Rosenlundsområdet vid Elmia i Jönköping är unikt. Finns det någon 500 m annan plats i Sverige där möjligheterna till sport

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo.

Tjänsteskrivelse. Särskild granskning avseende GAK Enighet. 2014-08-29 Vår referens. Ena Dzekovic Föreningssekreterare. Ena.Dzekovic@malmo. SIGNERAD 2014-09-01 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-29 Vår referens Ena Dzekovic Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Ena.Dzekovic@malmo.se Särskild granskning avseende GAK Enighet

Läs mer

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar.

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Ungdomsföreningar För att bli registrerad och godkänd som ungdomsförening hos nämnden

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:-

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:- -1-2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-10 284 att gälla fr o m 2014-01-01. Ersätter 2013 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Bidrag. Föreningsbidragen ska skapa förutsättningar för ett varierat utbud av kulturarrangemang, sport- och fritidsaktiviteter.

Bidrag. Föreningsbidragen ska skapa förutsättningar för ett varierat utbud av kulturarrangemang, sport- och fritidsaktiviteter. Bidrag Kultur- och fritidsnämnden i Båstads kommun ansvarar för frågor som rör människors fria tid, allt det som vi gör av lust och egen vilja, för att må bra och trivas med livet. Nämnden ska, utifrån

Läs mer

Fritid för dig. som behöver extra stöd! EN BRA FRITID GER DIG ETT ROLIGARE OCH ETT BÄTTRE LIV DU HAR RÄTT ATT SJÄLV FÅ VÄLJA BLAND DINA INTRESSEN

Fritid för dig. som behöver extra stöd! EN BRA FRITID GER DIG ETT ROLIGARE OCH ETT BÄTTRE LIV DU HAR RÄTT ATT SJÄLV FÅ VÄLJA BLAND DINA INTRESSEN FÖRENINGSFOLDERN 2014-2015 Fritid för dig som behöver extra stöd! I DENNA FOLDER HITTAR DU FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER I MALMÖ SOM REDAN HAR ELLER VILL STARTA UPP EN VERKSAMHET FÖR DIG! FÖRENINGSFOLDERN

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail

Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sidan 4 av 8 30/2011 Dnr 2011/39 KFN.110 Ändring av avgifter för nyttjande av fritidsservice - Edsvail I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-04-26

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp Borås s Arena Bakgrund IF Elfsborg är r ett klassiskt fotbollslag i Sverige. Nummer 5 i Allsvenska Maratontabellen. (Göteborg, Malmö AIK och Norrköping ligger före) f Senaste 10 åren har Elfsborg placerat

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Fritidsanläggningar i Sverige Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Uppgifter om fritidsanläggningar Svenska Kommunförbundet har från 1983 återkommande samlat in uppgifter om fritidsanläggningar i Sverige.

Läs mer

Lokaluthyrning 2010-2011

Lokaluthyrning 2010-2011 Lokaluthyrning 2010-2011 Idrottsanläggningar, sporthallar, lokaler och gymnastiksalar Stephan Forsström Tfn: 08-530 615 11 Botkyrka kommun 147 85 Tumba www.botkyrka.se/fritid 1 [7] Idrott & anläggning

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING. Stockholm den 9 mars 2010

Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING. Stockholm den 9 mars 2010 Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING Stockholm den 9 mars 2010 Mål nr 2217-10E Lars-Anders Eriksson./. Vetlanda kommun angående laglighetsprövning av kommunfullmäktiges

Läs mer