RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-03-30"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Karl-Erik Karlsson, s, observerande ersättare Elis Holgersson, t f kommundirektör Ulla Kullman, assistent, delvis Lars Svensson, kommunsekreterare, delvis Bo Johansson, s, ordf i omsorgsnämnden, delvis Peter Jansson, verksamhetschef, delvis Peter Lindahl, parkchef, delvis Mikael Jardbrink, planarkitekt, delvis Kenneth Vogelius, byggnadschef, delvis Kenneth Karlsson, verksamhetschef, delvis Utses att justera Astrid Adholm Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Lars Svensson Ulla Kullman Elis Holgersson Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Astrid Adholm Paragrafer: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 92 Dnr Omsorgsnämndens framställning om tilläggsanslag för år 2001 Verksamhetschef Peter Jansson och ordföranden i omsorgsnämnden Bo Johansson, redovisar omsorgsnämndens, 33/2001, anhållan om tilläggsanslag till verksamheten under år Av verksamhetschefens skrivelse framgår följande: Tilläggsanslag 2001 Omsorgsnämnden har i annat ärende äskat att överskottet på investeringsanslaget 2000 (32 tkr) skall överföras till innevarande år. Föreliggande skrivelse är en redovisning av behov inom omsorgsverksamheten som inte ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för I det fall inte tilläggsanslag beviljas kommer en reduktion och kvalitetssänkning att bli nödvändig inom hemtjänstverksamheten. Det är en minskning av hemtjänsten som, till skillnad från särskilda boende och handikappomsorgen, till viss del kan genomföras redan innevarande år. En neddragning inom hemtjänsten kommer att innebära minskad städning, förskjutning av tiderna för olika insatser vilket gör att önskemål i minskad utsträckning kan tillgodoses. Det kommer också att bli sämre uppföljning av hur de äldre äter samt risk för liggsår och kontrakturer. Det kommer också att krävas en hårdare biståndsbedömning där inget utöver skälig levnadsnivå (jfr 6 SoL) beviljas. En försämrad hemtjänst innebär troligen ökat tryck på korttids- och särskilda boende samt risk för ökat betalningsansvar. Ovan beskrivna förändring är också otillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 92 Förslagen till tilläggsanslag har, om inget annat framgår, helt sin orsak i analysen av bokslut DRIFTBUDGET Äldreomsorg Personal Vidablicks sjukhem 250 Årsarbetstid faktisk kostnad redovisas i bokslut 2001 Obruten vårdkedja (OVK) 240 ADB och telefoni 200 Inkontinensartiklar 400 Handikappomsorg Personal 150 Arbetshandledare tidigare personlig tjänst 150 Fler personer med behov av stöd och service 400 Avlösarservice enligt LSS 100 Driftkostnader 100 Psykiatri Arbetshandledare Hälsocenter 125 Rehabiliteringsenheten Tekniska hjälpmedel 100 Summa INVESTERINGSBUDGET Datorer till nya tjänster (inkl arbetsplatser) 100 LAN för Oden och Gula huset 125 Utbyte av larmsystem - Backen 95 - Ålycke 106

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 92 Sängar till Ågårdsbo, p g a för smala dörrar 286 Sängar utbyte av gamla, 5 st 65 Träningsredskap rehab 75 Årsarbetstid faktisk kostnad redovisas i bokslutet 2001 Summa 852 Enhetschef Omsorgsverksamheten har f n två enhetschefer som är långtidssjukskrivna. Det är viktigt att enhetschefer som av olika anledningar önskar var tjänstlediga kan få sina ansökningar beviljade. Det finns också behov av att under vissa tider kunna använda enhetschefer för projekt. Förutsättningen för att lösa ovanstående är att det finns en extra enhetschef anställd. Denna tjänst skall inte vara budgeterad med lönemedel. Hemställan Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja omsorgsnämnden tilläggsanslag med tkr på driftbudgeten och 852 tkr på investeringsbudgeten samt att inrätta en tjänst som enhetschef. T f kommundirektör Elis Holgersson redovisar vad som är kommunens ansvar enligt lagstiftningen. I den efterföljande debatten deltar JanAnders Palmqvist, s, Margareta Yngveson, s, Astrid Adholm, m, Thomas Håkansson, c, och Ronny Pettersson, v. Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden får i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde redovisa prioriteringar som blir nödvändiga om redan tilldelade budgetramar hålls.

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 92 Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige anvisar ett investeringsanslag på kronor till omsorgsnämnden för inköp av sängar till Ågårdsbo. Exp: Omsorgsnämnden

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 93 Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag om att låta projektera fördröjningsmagasin/våtmark för rening av dagvatten vid utloppskulvert till Hyndekullabäcken Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 31/2001 gjort framställning om att få projektera fördröjningsmagasin/våtmark för rening av dagvatten vid utloppskulvert till Hyndekullabäcken. Av framställningen framgår bl a följande: Markägare/djurägare utmed Hyndekullabäcken har för flera år sedan vänt sig till miljöoch hälsoskyddskontoret och framfört farhågor om att det dagvatten som avrinner från stora delar av östra Kallinge till Hyndekullabäcken varit påverkat av avloppsvatten från samhällets avloppsledningar. Under försommaren 1997 konstaterades genom provtagning och bakteriologisk analys att bäckvattnet, bland annat vid en punkt strax nedströms utlopp från dagvattenkulvert från Kallinge samhälle, inte var tjänligt som dricksvatten för husdjur. Detta påtalades för dåvarande Ronvab, numera Ronneby Miljö & Teknik AB, som fann en bristfällighet och åtgärdade denna (avloppsvattenpåverkan på dagvattensystemet). Uppföljande provtagning vid samma punkt i december 1997 visar fortfarande höga E-colivärden tillskrevs dåvarande Ronvab, varvid förslag till kontrollprogram infordrades i syfte att utröna i vad mån det kommunala spillvattennätet läckte till dagvattennätet. Föreslagna parametrar var ammonium-kväve och totalfosfor på lämpliga punkter i dagvattennätet. Förslag inkom och kontrollen genomfördes under februari månad. Resultatet indikerade avloppspåverkan och Ronneby Miljö & Teknik AB fortsatte genom olika undersökningsåtgärder att spåra källor till påverkan. Detta fortsatte även under Provtagningar under november 1999 visade på betydligt bättre vattenkvalité vid utloppskulvert till bäcken än tidigare. Ronneby Miljö & Teknik AB tillskrevs, bland annat om fortsatt provtagning vid utloppskulvert. Denna har fortsatt under år 2000 och visar på likartad vattenkvalité som under november Motivering till att provtaga under hela år 2000 var att därigenom få en bild av vattenkvalitén under en hel årscykel. Av 30 prover under år 2000 var 7 otjänliga som dricksvatten för husdjur.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 93 Det är mindre troligt att vattenkvalitén vid utloppskulverten ständigt kan hålla dricksvattenkvalité för husdjur och detta helt enkelt på grund av dagvattentillförseln från östra Kallinge. Detta dagvatten härstammar delvis från tak och asfalterade ytor och förorenas då bland annat av träck från fåglar och husdjur. Ett sätt att förbättra dagvattenkvalitén vore att skapa ett fördröjningsmagasin/våtmark vid utloppskulverten. Detta ligger också i linje med intentionen i kommunens Miljöprogram under avdelningen Myllrande våtmarker, men även under avdelningarna Hav i balans och Levande sjöar och vattendrag, där vi talar om att kretsloppsanpassa dagvattenhanteringen. Den aktuella marken är i kommunal ägo. Thomas Gummesson föreslår kommunen att låta undersöka möjligheterna och därefter förhoppningsvis låta projektera ett fördröjningsmagasin/våtmark för dagvattnet vid utloppskulverten till Hyndekullabäcken. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att låta projektera ett fördröjningsmagasin/våtmark för rening av dagvatten vid utloppskulverten till Hyndekullabäcken. Parkchef Peter Lindahl redovisar förslag till åtgärder enligt nedan: Angående våtmark i Hyndekullabäcken Från kulvertens utlopp i Hyndekullabäcken och ca 350 meter söderut omges bäcken på båda sidor av brukad åkermark. På större delen av denna sträcka ligger också bäckbotten 2-2,5 meter under omgivande marknivå och på enstaka ställen t o m djupare. Schaktningsarbetena i denna del skulle därför bli alltför omfattande och dyra. Några större fördämningar i eller strax nedanför utloppskulverten är sannolikt inte heller möjlig av två skäl. Dels riskerar man översvämningar i bostadsområdena vid kraftig nederbörd. Dels med tanke på olycksrisken för barn då vattendjupet kommer att öka dramatiskt.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 93 Möjlighet 1. För att kunna skapa en fungerande våtmark i anslutning till utloppskulverten behöver man sannolikt bygga en pumpstation omedelbart vid utloppet. Det inkommande vattnet pumpas därefter upp i våtmarken. Den gamla bäckfåran har då delvis fyllts igen med schaktmassor från omgivande mark och på den urschaktade delen skapas våtmarken. En mindre fördämning kan göras några hundra meter nerströms. Pumpstationen är visserligen ganska dyr att bygga och kräver visst underhåll men i gengäld blir schaktningsarbetena för våtmarken av mindre omfattning. Möjlighet 2. En våtmark byggs med början ca 250 meter söder om utloppskulverten. Här kan man också dämma upp utan att det påverkar dagvattensystemet i bostadsområdet. Bäckfårans djup i förhållande till omgivande mark är också betydligt mindre här. Avståndet till bostadsområdet lockar kanske inte barnen att leka här heller. Schaktningsarbetena torde också bli av ganska normal omfattning (Jämfört med Persborg). Nackdelen är den relativt begränsade ytan som står till buds för våtmarken (ca 100 meter i bäckens längdriktning). Bäckens vattenföring (l/sek) bestämmer dock vilken areal som krävs för våtmarken. I en väl fungerande våtmark behöver vattnet en uppehållstid om 3-5 dygn. Våtmarken fungerar bättre med en stor vattenareal och ett litet medelvattendjup. Efter ca 350 meter söder om utloppskulverten vidtar ett bäcklandskap som sannolikt innehåller höga naturvärden och bör därför inte exploateras. Hyndekullabäcken rinner vidare genom Tresjön, som i sig utgör en naturlig våtmark. Tresjön borde dock granskas noggrannare för att kanske förbättras med avseende på uppehållstid, växtsammansättning o.s.v. De naturliga förutsättningarna för att skapa en våtmark i närheten av utloppskulverten är inte särskilt gynnsamma. En hel del utredningar måste föregås ett definitivt förslag. Exempelvis Miljökonsekvensutredning, uppmätning av dagvattensystemet i bostadsområdet, utredning av Tresjöns kapacitet etc. Jag anser därför att vi bör anlita en extern konsult som får i uppdrag att lägga fram ett antal lämpliga förslag.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 93 Arbetsutskottets beslut Parkchef Peter Lindahl får i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde redovisa kostnaderna att anlita en konsult för utredning av projekt Hyn- dekullabäcken. Exp: Peter Lindahl

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 94 Dnr Bygg- och fastighetsenhetens förslag om antagande av leverantör av provisoriska lokaler till Skogsgårdsskolan Byggnadschef Kenneth Vogelius redovisar förslag om antagande av leverantör av provisoriska lokaler till Skogsgårdsskolan enligt nedan: Bygg och fastighetsenheten har infordrat anbud gällande leveranser av provisoriska lokaler till Skogsgårdsskolan under tiden saneringsarbetet genomförs. Byggstart kommer att ske inför kommande sommarlov och beräknas vara avslutad i sin helhet under vårterminen Hyrestiden är beräknad till ca 18 månader då behovet upphör. Vissa arbeten kommer att slutföras efter avetablering av lokalerna. Enligt tidigare beslut har bygg- och fastighetsenheten i uppdrag att inköpa ersättningslokaler. Beslutet byggde på antagandet att lokalerna skulle komma till användning efter genomförd sanering. Beroende på tidsförskjutningar mellan byggprojekten är det ytterst tveksamt om det finns ett behov av lokaler efter det att projektet har genomförts. Det som i sig skulle kunna vara möjligt är att hyrestiden förlängs för att avlasta lokalbehovet under tiden som om- och tillbyggnaden av Knut Hahnsskolan pågår. Men detta bedöms vara en kortare tid och torde knappast motivera ett inköp. För att detta skall vara motiverad krävs en hyrestid överstigande minst 3 år och helst 5 år eller mera som fallet var i Bräkne- Hoby. Hyreskostnad 18 månader Etablering Avetablering : : : : : :- Markarbeten : : :- TOTALKOSTNAD : : :- Hyreskostnad / mån : : :-

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 94 Tidigare redovisade totalkostnader har uppgått till kkr inklusive beräknade kostnader för provisoriska lokaler om kkr. Således inryms kostnader inom anvisad kostnadsram för projektet. Med hänvisning till ovanstående föreslår bygg- och fastighetsenheten att kommunstyrelsen antar den leverantör som lämnat lägsta anbud för provisoriska lokaler för Skogsgårdsskolan med en totalsumma om :- som totalentreprenör. Ronny Pettersson uttalade att även bolagen kan behov av en barack och detta bör undersökas innan beslut fattas. Arbetsutskottets förslag Tekniska nämnden får i uppdrag att som ersättningslokaler under saneringen av Skogsgårdsskolan hyra baracker.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 95 Dnr Godkännande av tekniska nämndens förslag om försäljning av fastigheten Bredåkra 2:3, Bredåkra station, till Ove Bardesten Byggnadschef Kenneth Vogelius redovisar tekniska nämndens, 34/2001, förslag till avtal avseende försäljning av fastigheten Bredåkra 2:3, Bredåkra station, till Ove Bardesten. Köpeskillingen är fastställd till kronor. Tillträde sker Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun överlåter fastigheten Bredåkra 2:3 till Ove Bardesten för en köpeskilling av kronor samt i övrigt på i avtalet angivna villkor.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 96 Dnr Godkännande av avtal avseende försäljning av del av Kuggeboda 4:47 till Mats Persson Byggnadsnämnden har upprättat förslag till avtal om kommunens försäljning av ca m 2 av fastigheten Kuggeboda 4:47 till Mats Persson. Byggnadsnämnden har under 588/1998 uttalat sig positiv till försäljning av mindre del av Kuggeboda 4:47. Köpeskillingen är fastställd till 15 kronor per m 2 och erlägges till kommunen när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Kostnaden för fastighetsbildningen betalas av köparen. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommunen överlåter ca m 2 av fastigheten Kuggeboda 4:47 till Mats Persson för en köpeskilling av 15 kronor per m 2 samt i övrigt på i avtalet angivna villkor.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 97 Dnr Byggnadsnämndens förslag till planprogram för Risatorp 1:10 Planarkitekt Mikael Jardbrink redovisar att byggnadsnämndens, 85/2001, överlämnat förslag till planprogram för Risatorp 1:10. Byggnadsnämnden har tidigare under 576/2000 beslutat att som ett första steg upprätta ett planprogram för att klarlägga de tekniska förutsättningarna för eventuell byggnation och där bevarandekraven ur natursynpunkt beaktas. En exploatering i mindre omfattning, 5 7 tomter, bedöms vara möjlig inom området. En begränsning av bebyggelsen mot Risatorpsvägen föreslås för att inte inkräkta på Mnemosynefjärilens lokal. En skötselplan ska upprättas för att trygga artens fortsatta existens. Mikael Jardbrink informerar om att intressenten är beredd att svara för mark- och plankostnaderna. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: Byggnadsnämndens förslag till planprogram för Risatorp 1:10 antas under förutsättning att ett avtal träffas med en eventuell intressent, där denne åtar sig att genomföra nödvändiga markundersökningar.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 98 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Droppemåla 1:120 Karl-Erik Karlsson/Mats Karlsson :- Östen 2 Sömmaren 2 Gunnar Hellqvist/Måstads Fastighets AB AB Svenska Shell/Bilisten i Sverige AB : :- Ronneby Häggatorp 1:88 Valborg Warnefors/Jonas Hultgren :- Arbetsutskottets beslut - Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. - Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3 A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 99 Dnr Godkännande av avtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Björkehed 1:38 från Lena Stifanich Kommundirektör Elis Holgersson redovisar förslag till avtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Björkehed 1:38. Köpeskillingen har fastställts till kronor. Tillträdesdag Fastigheten förvärvas med hänvisning till gällande plan samt flygbuller. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun förvärvar fastigheten Björkehed 1:38 från Lena Stifanich för en köpeskilling av kronor samt i övrigt på i avtalet angivna villkor.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 100 Dnr Ansökan om bidrag, ARM Aktion för en rättvis minerallag Kommundirektör Elis Holgersson redovisar skrivelse från ARM Aktion för en rättvis minerallag med framställning om kommunalt bidrag till verksamheten. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår framställningen om bidrag till ARM Aktion för en rättvis minerallag, med hänvisning till att det inte är en kommunal angelägenhet.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 101 Dnr Reginalokalen i Backaryd Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 102 Dnr Anhållan om bidrag till planerad resa till Mänttä i Finland, Decibellerna Kommundirektör Elis Holgersson redovisar framställning från Sångkören Decibellerna om bidrag på kronor som delfinansering av planerad resa till Mänttä i Finland. Kören har fått en inbjudan från Ronnebys vänort Mänttä att besöka dem under tiden Återbesök av kör från Mänttä planeras till nästa år. Kontakterna med Mänttä har hållits med stadsdirektör Ilkka Nikmo. Kostnaderna för resan är beräknade till kronor. Deltagarna beräknas betala kronor per person. Arbetsutskottets förslag Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för avgörande.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 103 Dnr Anhållan om kommunal borgen, AB Ronnebyhus Kommundirektör Elis Holgersson redovisar framställning från AB Ronnebyhus, 6/2001, om kommunal borgen enligt nedan: För omsättningar av lån och nyupptagning av lån för investeringar under 2001 har upprättats förslag till framställning till kommunfullmäktige om kommunal borgen. I enlighet med antagen finanspolicy skall fortlöpande lån inlösas och samlas för placering till gemensamma lån. Under år 2001 skall lån konverteras med tillsammans kr enligt följande Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Hjortsberga 4:184 Kommunal borgen : :- UER-Lån 10 år Kommunal borgen : :- Kv Disa 1 Pantbrev : :- Kv Hjorten 1 Inteckning : :- Kv Hjorten 1 Inteckning : :- UER-Lån 20 år Kommunal borgen : :- Svenstorp 2:106 Kommunal borgen : :- UER-Lån 10 år Kommunal borgen : :- Herta 17 Kommunal borgen : :- Hoby 6:20 Kommunal borgen : :- Kv Hjorten 1 Kommunal borgen : :- Gertrud 24 Kommunal borgen : :- Kalleberga 5:41 Kommunal borgen : :- Kalleberga 5:52 Kommunal borgen : :- Åke 13 Inteckning : :- Åke 13 Inteckning : :- Summa kronor : :- Av ovanstående förteckning utgör lån med kommunal borgen :- samt lån med pantbrev och inteckningar :- eller tillsammans :-. Aktuell skuld reduceras med lån som ej kommer att konverteras under året. För omplacering av lån föreslås kommunal borgen med :-.

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 AU 103 Budgeterade investeringar i fastigheter för 2001 uppgår till :-. Av sammanlagda investeringar föreslås :- egenfinansieras. För nyupptagna lån föreslås kommunal borgen för ombyggnadsprojekt avseende fastigheterna Älgen, Häggatorp 1:164, Kalleberga 5:49, Backens servicehem m.fl. med tillsammans :-. Nuvarande kommunal borgen per :- Avgår./ :- Ny upplåning för konvertering under :- Ny upplåning för investering under :- Ny total borgen :- Styrelsen beslöt att hos kommunfullmäktige hemställa att bevilja kommunal borgen för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :- att tidigare upptagen kommunal borgen med :- upphävs samt att till Ronneby kommun överlämna pantbrev och inteckning på sammanlagt :-. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun tecknar ny borgen till förmån för AB Ronnebyhus för omplacering av lån med kronor samt för nyupptagning av lån med kronor eller sammanlagt kronor. Tidigare beviljad borgen på kronor upphävs. Ronneby kommun mottar från AB Ronnebyhus pantbrev och inteckningar på sam- manlagt kronor. Ledamoten Astrid Adholm reserverar sig mot beslutet.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU 104 Dnr Bokslut för Ronneby kommun och de kommunala bolagen för år 2000 Ekonomienheten har överlämnat förslag till bokslut för Ronneby kommun avseende år Arbetsutskottets beslut Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 105 Dnr Förslag till aktieägardirektiv inför AB Ronneby Helsobrunns, AB Ronneby Industrifastigheters, Ronneby Brunn AB:s, Ronneby Miljö & Teknik AB:s Förvaltnings AB Weltings och AB Ronnebyhus ordinarie bolagsstämma 2001 Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, AB Welting och AB Ronnebyhus har framlagt årsredovisningar/förvaltningsberättelser för Enligt företagspolicy för Ronneby kommun, 6, skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför bolagsstämmorna med kommunens direktägda bolag och dess dotter-/dotterdotterbolag. I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2000 redovisas föreslås att följande aktieägardirektiv lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags ordinarie bolagsstämmor Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: val av ordförande vid stämman godkännande av röstlängd val av justeringsman prövning av om stämman blivit behörigen kallad. I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2000 skall ombudet: fastställa framlagda resultat- och balansräkningar fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och koncernbidrag bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2000 års verksamhet under förutsättning att revisorerna tillstyrker detta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande räkningsregler att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens ersättningsreglemente Utöver detta skall ombudet på bolagsstämman besluta om tillägg i Ronneby Miljö & Teknik AB:s bolagsordning avseende tillhandhållande av kapacitet i fiberoptiska nät. Tillägget förändrar bolagsordningens 2 och 3.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 AU Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att omvandla och inköpa samt distribuera och försälja energi. Bolaget skall också tillhandhålla kapacitet i fiberoptiska nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena eller destruera avloppsvatten, insamla och omhänderta avfall samt bedriva rådgivning, planering och projektering inom dessa områden. Bolaget förutsättes vidare uppföra eller förvärva erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet. 3 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med Optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning, tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nät, samt för VA-och renhållningsverksamheten inom Ronneby kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet, service och energihushållning skall beaktas. Bolaget skall aktivt stödja och stimulera bolagets kunder till ett miljömedvetet handlande. Bolaget skall vara kommunens instrument för att verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 AU 106 Dnr Delgivningsärenden Länsstyrelsen, skrivelse till Näringsdepartementet angående Ds 2000:65, alternativ finansiering genom partnerskap Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001:26-31, 2001: :35 Svenska Kommunförbundet, Pressmeddelande. Konkurrens om arbetskraften en utmaning för kommunerna Länsrätten i Blekinge, föreläggande, mål angående överklagande av beslut om adressändring Post & Telestyrelsen, information om UMTS-utbyggnaden i Sverige Skolverket, underrättelse, anmälan om byte av huvudman för en fristående skola i Ronneby kommun, G-Klavens friskola Skrivelse från Jack Linnér, Blekinge Det Dags Nu Justitiedepartementet, Broschyr om Schengensamarbetet Räddningstjänsten Östra Blekinge, upphandling av städtjänster till brandstationen i Ronneby Meddelande om antagandebeslut, Detaljplan för Spjälkö 1:39 m fl SIDA, fördjupat vänortssamarbete mellan svenska och bosniska kommuner Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning, ny utbildningar i kvalificerad yrkesutbildning Protokollsutdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 11/2001, bokslut 2000 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 12/2001, internbudget

26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 AU 106 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 17/2001, revisionsrapport angående skadegörelse på skolfastighet Omsorgsnämndens 29/2001, bokslut 2000 Omsorgsnämndens 32/2001, tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2001 Socialnämndens 14/2001, bokslut 2000 Protokoll Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden protokoll Region Blekinge Socialnämndens arbetsutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.05 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 19.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-13

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 09-13 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.50 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Göran T

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50.

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50. Sammanträdesprotokoll 1(48) 2013-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) 44, 46-53, 60, 62,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2008-08-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer