RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-03-30"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Karl-Erik Karlsson, s, observerande ersättare Elis Holgersson, t f kommundirektör Ulla Kullman, assistent, delvis Lars Svensson, kommunsekreterare, delvis Bo Johansson, s, ordf i omsorgsnämnden, delvis Peter Jansson, verksamhetschef, delvis Peter Lindahl, parkchef, delvis Mikael Jardbrink, planarkitekt, delvis Kenneth Vogelius, byggnadschef, delvis Kenneth Karlsson, verksamhetschef, delvis Utses att justera Astrid Adholm Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Lars Svensson Ulla Kullman Elis Holgersson Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Astrid Adholm Paragrafer: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 92 Dnr Omsorgsnämndens framställning om tilläggsanslag för år 2001 Verksamhetschef Peter Jansson och ordföranden i omsorgsnämnden Bo Johansson, redovisar omsorgsnämndens, 33/2001, anhållan om tilläggsanslag till verksamheten under år Av verksamhetschefens skrivelse framgår följande: Tilläggsanslag 2001 Omsorgsnämnden har i annat ärende äskat att överskottet på investeringsanslaget 2000 (32 tkr) skall överföras till innevarande år. Föreliggande skrivelse är en redovisning av behov inom omsorgsverksamheten som inte ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för I det fall inte tilläggsanslag beviljas kommer en reduktion och kvalitetssänkning att bli nödvändig inom hemtjänstverksamheten. Det är en minskning av hemtjänsten som, till skillnad från särskilda boende och handikappomsorgen, till viss del kan genomföras redan innevarande år. En neddragning inom hemtjänsten kommer att innebära minskad städning, förskjutning av tiderna för olika insatser vilket gör att önskemål i minskad utsträckning kan tillgodoses. Det kommer också att bli sämre uppföljning av hur de äldre äter samt risk för liggsår och kontrakturer. Det kommer också att krävas en hårdare biståndsbedömning där inget utöver skälig levnadsnivå (jfr 6 SoL) beviljas. En försämrad hemtjänst innebär troligen ökat tryck på korttids- och särskilda boende samt risk för ökat betalningsansvar. Ovan beskrivna förändring är också otillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 92 Förslagen till tilläggsanslag har, om inget annat framgår, helt sin orsak i analysen av bokslut DRIFTBUDGET Äldreomsorg Personal Vidablicks sjukhem 250 Årsarbetstid faktisk kostnad redovisas i bokslut 2001 Obruten vårdkedja (OVK) 240 ADB och telefoni 200 Inkontinensartiklar 400 Handikappomsorg Personal 150 Arbetshandledare tidigare personlig tjänst 150 Fler personer med behov av stöd och service 400 Avlösarservice enligt LSS 100 Driftkostnader 100 Psykiatri Arbetshandledare Hälsocenter 125 Rehabiliteringsenheten Tekniska hjälpmedel 100 Summa INVESTERINGSBUDGET Datorer till nya tjänster (inkl arbetsplatser) 100 LAN för Oden och Gula huset 125 Utbyte av larmsystem - Backen 95 - Ålycke 106

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 92 Sängar till Ågårdsbo, p g a för smala dörrar 286 Sängar utbyte av gamla, 5 st 65 Träningsredskap rehab 75 Årsarbetstid faktisk kostnad redovisas i bokslutet 2001 Summa 852 Enhetschef Omsorgsverksamheten har f n två enhetschefer som är långtidssjukskrivna. Det är viktigt att enhetschefer som av olika anledningar önskar var tjänstlediga kan få sina ansökningar beviljade. Det finns också behov av att under vissa tider kunna använda enhetschefer för projekt. Förutsättningen för att lösa ovanstående är att det finns en extra enhetschef anställd. Denna tjänst skall inte vara budgeterad med lönemedel. Hemställan Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja omsorgsnämnden tilläggsanslag med tkr på driftbudgeten och 852 tkr på investeringsbudgeten samt att inrätta en tjänst som enhetschef. T f kommundirektör Elis Holgersson redovisar vad som är kommunens ansvar enligt lagstiftningen. I den efterföljande debatten deltar JanAnders Palmqvist, s, Margareta Yngveson, s, Astrid Adholm, m, Thomas Håkansson, c, och Ronny Pettersson, v. Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden får i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde redovisa prioriteringar som blir nödvändiga om redan tilldelade budgetramar hålls.

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 92 Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige anvisar ett investeringsanslag på kronor till omsorgsnämnden för inköp av sängar till Ågårdsbo. Exp: Omsorgsnämnden

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 93 Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag om att låta projektera fördröjningsmagasin/våtmark för rening av dagvatten vid utloppskulvert till Hyndekullabäcken Miljö- och hälsoskyddsnämnden har under 31/2001 gjort framställning om att få projektera fördröjningsmagasin/våtmark för rening av dagvatten vid utloppskulvert till Hyndekullabäcken. Av framställningen framgår bl a följande: Markägare/djurägare utmed Hyndekullabäcken har för flera år sedan vänt sig till miljöoch hälsoskyddskontoret och framfört farhågor om att det dagvatten som avrinner från stora delar av östra Kallinge till Hyndekullabäcken varit påverkat av avloppsvatten från samhällets avloppsledningar. Under försommaren 1997 konstaterades genom provtagning och bakteriologisk analys att bäckvattnet, bland annat vid en punkt strax nedströms utlopp från dagvattenkulvert från Kallinge samhälle, inte var tjänligt som dricksvatten för husdjur. Detta påtalades för dåvarande Ronvab, numera Ronneby Miljö & Teknik AB, som fann en bristfällighet och åtgärdade denna (avloppsvattenpåverkan på dagvattensystemet). Uppföljande provtagning vid samma punkt i december 1997 visar fortfarande höga E-colivärden tillskrevs dåvarande Ronvab, varvid förslag till kontrollprogram infordrades i syfte att utröna i vad mån det kommunala spillvattennätet läckte till dagvattennätet. Föreslagna parametrar var ammonium-kväve och totalfosfor på lämpliga punkter i dagvattennätet. Förslag inkom och kontrollen genomfördes under februari månad. Resultatet indikerade avloppspåverkan och Ronneby Miljö & Teknik AB fortsatte genom olika undersökningsåtgärder att spåra källor till påverkan. Detta fortsatte även under Provtagningar under november 1999 visade på betydligt bättre vattenkvalité vid utloppskulvert till bäcken än tidigare. Ronneby Miljö & Teknik AB tillskrevs, bland annat om fortsatt provtagning vid utloppskulvert. Denna har fortsatt under år 2000 och visar på likartad vattenkvalité som under november Motivering till att provtaga under hela år 2000 var att därigenom få en bild av vattenkvalitén under en hel årscykel. Av 30 prover under år 2000 var 7 otjänliga som dricksvatten för husdjur.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 93 Det är mindre troligt att vattenkvalitén vid utloppskulverten ständigt kan hålla dricksvattenkvalité för husdjur och detta helt enkelt på grund av dagvattentillförseln från östra Kallinge. Detta dagvatten härstammar delvis från tak och asfalterade ytor och förorenas då bland annat av träck från fåglar och husdjur. Ett sätt att förbättra dagvattenkvalitén vore att skapa ett fördröjningsmagasin/våtmark vid utloppskulverten. Detta ligger också i linje med intentionen i kommunens Miljöprogram under avdelningen Myllrande våtmarker, men även under avdelningarna Hav i balans och Levande sjöar och vattendrag, där vi talar om att kretsloppsanpassa dagvattenhanteringen. Den aktuella marken är i kommunal ägo. Thomas Gummesson föreslår kommunen att låta undersöka möjligheterna och därefter förhoppningsvis låta projektera ett fördröjningsmagasin/våtmark för dagvattnet vid utloppskulverten till Hyndekullabäcken. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att låta projektera ett fördröjningsmagasin/våtmark för rening av dagvatten vid utloppskulverten till Hyndekullabäcken. Parkchef Peter Lindahl redovisar förslag till åtgärder enligt nedan: Angående våtmark i Hyndekullabäcken Från kulvertens utlopp i Hyndekullabäcken och ca 350 meter söderut omges bäcken på båda sidor av brukad åkermark. På större delen av denna sträcka ligger också bäckbotten 2-2,5 meter under omgivande marknivå och på enstaka ställen t o m djupare. Schaktningsarbetena i denna del skulle därför bli alltför omfattande och dyra. Några större fördämningar i eller strax nedanför utloppskulverten är sannolikt inte heller möjlig av två skäl. Dels riskerar man översvämningar i bostadsområdena vid kraftig nederbörd. Dels med tanke på olycksrisken för barn då vattendjupet kommer att öka dramatiskt.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 93 Möjlighet 1. För att kunna skapa en fungerande våtmark i anslutning till utloppskulverten behöver man sannolikt bygga en pumpstation omedelbart vid utloppet. Det inkommande vattnet pumpas därefter upp i våtmarken. Den gamla bäckfåran har då delvis fyllts igen med schaktmassor från omgivande mark och på den urschaktade delen skapas våtmarken. En mindre fördämning kan göras några hundra meter nerströms. Pumpstationen är visserligen ganska dyr att bygga och kräver visst underhåll men i gengäld blir schaktningsarbetena för våtmarken av mindre omfattning. Möjlighet 2. En våtmark byggs med början ca 250 meter söder om utloppskulverten. Här kan man också dämma upp utan att det påverkar dagvattensystemet i bostadsområdet. Bäckfårans djup i förhållande till omgivande mark är också betydligt mindre här. Avståndet till bostadsområdet lockar kanske inte barnen att leka här heller. Schaktningsarbetena torde också bli av ganska normal omfattning (Jämfört med Persborg). Nackdelen är den relativt begränsade ytan som står till buds för våtmarken (ca 100 meter i bäckens längdriktning). Bäckens vattenföring (l/sek) bestämmer dock vilken areal som krävs för våtmarken. I en väl fungerande våtmark behöver vattnet en uppehållstid om 3-5 dygn. Våtmarken fungerar bättre med en stor vattenareal och ett litet medelvattendjup. Efter ca 350 meter söder om utloppskulverten vidtar ett bäcklandskap som sannolikt innehåller höga naturvärden och bör därför inte exploateras. Hyndekullabäcken rinner vidare genom Tresjön, som i sig utgör en naturlig våtmark. Tresjön borde dock granskas noggrannare för att kanske förbättras med avseende på uppehållstid, växtsammansättning o.s.v. De naturliga förutsättningarna för att skapa en våtmark i närheten av utloppskulverten är inte särskilt gynnsamma. En hel del utredningar måste föregås ett definitivt förslag. Exempelvis Miljökonsekvensutredning, uppmätning av dagvattensystemet i bostadsområdet, utredning av Tresjöns kapacitet etc. Jag anser därför att vi bör anlita en extern konsult som får i uppdrag att lägga fram ett antal lämpliga förslag.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 93 Arbetsutskottets beslut Parkchef Peter Lindahl får i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde redovisa kostnaderna att anlita en konsult för utredning av projekt Hyn- dekullabäcken. Exp: Peter Lindahl

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 94 Dnr Bygg- och fastighetsenhetens förslag om antagande av leverantör av provisoriska lokaler till Skogsgårdsskolan Byggnadschef Kenneth Vogelius redovisar förslag om antagande av leverantör av provisoriska lokaler till Skogsgårdsskolan enligt nedan: Bygg och fastighetsenheten har infordrat anbud gällande leveranser av provisoriska lokaler till Skogsgårdsskolan under tiden saneringsarbetet genomförs. Byggstart kommer att ske inför kommande sommarlov och beräknas vara avslutad i sin helhet under vårterminen Hyrestiden är beräknad till ca 18 månader då behovet upphör. Vissa arbeten kommer att slutföras efter avetablering av lokalerna. Enligt tidigare beslut har bygg- och fastighetsenheten i uppdrag att inköpa ersättningslokaler. Beslutet byggde på antagandet att lokalerna skulle komma till användning efter genomförd sanering. Beroende på tidsförskjutningar mellan byggprojekten är det ytterst tveksamt om det finns ett behov av lokaler efter det att projektet har genomförts. Det som i sig skulle kunna vara möjligt är att hyrestiden förlängs för att avlasta lokalbehovet under tiden som om- och tillbyggnaden av Knut Hahnsskolan pågår. Men detta bedöms vara en kortare tid och torde knappast motivera ett inköp. För att detta skall vara motiverad krävs en hyrestid överstigande minst 3 år och helst 5 år eller mera som fallet var i Bräkne- Hoby. Hyreskostnad 18 månader Etablering Avetablering : : : : : :- Markarbeten : : :- TOTALKOSTNAD : : :- Hyreskostnad / mån : : :-

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 94 Tidigare redovisade totalkostnader har uppgått till kkr inklusive beräknade kostnader för provisoriska lokaler om kkr. Således inryms kostnader inom anvisad kostnadsram för projektet. Med hänvisning till ovanstående föreslår bygg- och fastighetsenheten att kommunstyrelsen antar den leverantör som lämnat lägsta anbud för provisoriska lokaler för Skogsgårdsskolan med en totalsumma om :- som totalentreprenör. Ronny Pettersson uttalade att även bolagen kan behov av en barack och detta bör undersökas innan beslut fattas. Arbetsutskottets förslag Tekniska nämnden får i uppdrag att som ersättningslokaler under saneringen av Skogsgårdsskolan hyra baracker.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 95 Dnr Godkännande av tekniska nämndens förslag om försäljning av fastigheten Bredåkra 2:3, Bredåkra station, till Ove Bardesten Byggnadschef Kenneth Vogelius redovisar tekniska nämndens, 34/2001, förslag till avtal avseende försäljning av fastigheten Bredåkra 2:3, Bredåkra station, till Ove Bardesten. Köpeskillingen är fastställd till kronor. Tillträde sker Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun överlåter fastigheten Bredåkra 2:3 till Ove Bardesten för en köpeskilling av kronor samt i övrigt på i avtalet angivna villkor.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 96 Dnr Godkännande av avtal avseende försäljning av del av Kuggeboda 4:47 till Mats Persson Byggnadsnämnden har upprättat förslag till avtal om kommunens försäljning av ca m 2 av fastigheten Kuggeboda 4:47 till Mats Persson. Byggnadsnämnden har under 588/1998 uttalat sig positiv till försäljning av mindre del av Kuggeboda 4:47. Köpeskillingen är fastställd till 15 kronor per m 2 och erlägges till kommunen när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Kostnaden för fastighetsbildningen betalas av köparen. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommunen överlåter ca m 2 av fastigheten Kuggeboda 4:47 till Mats Persson för en köpeskilling av 15 kronor per m 2 samt i övrigt på i avtalet angivna villkor.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 97 Dnr Byggnadsnämndens förslag till planprogram för Risatorp 1:10 Planarkitekt Mikael Jardbrink redovisar att byggnadsnämndens, 85/2001, överlämnat förslag till planprogram för Risatorp 1:10. Byggnadsnämnden har tidigare under 576/2000 beslutat att som ett första steg upprätta ett planprogram för att klarlägga de tekniska förutsättningarna för eventuell byggnation och där bevarandekraven ur natursynpunkt beaktas. En exploatering i mindre omfattning, 5 7 tomter, bedöms vara möjlig inom området. En begränsning av bebyggelsen mot Risatorpsvägen föreslås för att inte inkräkta på Mnemosynefjärilens lokal. En skötselplan ska upprättas för att trygga artens fortsatta existens. Mikael Jardbrink informerar om att intressenten är beredd att svara för mark- och plankostnaderna. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: Byggnadsnämndens förslag till planprogram för Risatorp 1:10 antas under förutsättning att ett avtal träffas med en eventuell intressent, där denne åtar sig att genomföra nödvändiga markundersökningar.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 98 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Droppemåla 1:120 Karl-Erik Karlsson/Mats Karlsson :- Östen 2 Sömmaren 2 Gunnar Hellqvist/Måstads Fastighets AB AB Svenska Shell/Bilisten i Sverige AB : :- Ronneby Häggatorp 1:88 Valborg Warnefors/Jonas Hultgren :- Arbetsutskottets beslut - Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. - Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3 A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 99 Dnr Godkännande av avtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Björkehed 1:38 från Lena Stifanich Kommundirektör Elis Holgersson redovisar förslag till avtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Björkehed 1:38. Köpeskillingen har fastställts till kronor. Tillträdesdag Fastigheten förvärvas med hänvisning till gällande plan samt flygbuller. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun förvärvar fastigheten Björkehed 1:38 från Lena Stifanich för en köpeskilling av kronor samt i övrigt på i avtalet angivna villkor.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 100 Dnr Ansökan om bidrag, ARM Aktion för en rättvis minerallag Kommundirektör Elis Holgersson redovisar skrivelse från ARM Aktion för en rättvis minerallag med framställning om kommunalt bidrag till verksamheten. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår framställningen om bidrag till ARM Aktion för en rättvis minerallag, med hänvisning till att det inte är en kommunal angelägenhet.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 101 Dnr Reginalokalen i Backaryd Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 102 Dnr Anhållan om bidrag till planerad resa till Mänttä i Finland, Decibellerna Kommundirektör Elis Holgersson redovisar framställning från Sångkören Decibellerna om bidrag på kronor som delfinansering av planerad resa till Mänttä i Finland. Kören har fått en inbjudan från Ronnebys vänort Mänttä att besöka dem under tiden Återbesök av kör från Mänttä planeras till nästa år. Kontakterna med Mänttä har hållits med stadsdirektör Ilkka Nikmo. Kostnaderna för resan är beräknade till kronor. Deltagarna beräknas betala kronor per person. Arbetsutskottets förslag Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för avgörande.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 103 Dnr Anhållan om kommunal borgen, AB Ronnebyhus Kommundirektör Elis Holgersson redovisar framställning från AB Ronnebyhus, 6/2001, om kommunal borgen enligt nedan: För omsättningar av lån och nyupptagning av lån för investeringar under 2001 har upprättats förslag till framställning till kommunfullmäktige om kommunal borgen. I enlighet med antagen finanspolicy skall fortlöpande lån inlösas och samlas för placering till gemensamma lån. Under år 2001 skall lån konverteras med tillsammans kr enligt följande Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Hjortsberga 4:184 Kommunal borgen : :- UER-Lån 10 år Kommunal borgen : :- Kv Disa 1 Pantbrev : :- Kv Hjorten 1 Inteckning : :- Kv Hjorten 1 Inteckning : :- UER-Lån 20 år Kommunal borgen : :- Svenstorp 2:106 Kommunal borgen : :- UER-Lån 10 år Kommunal borgen : :- Herta 17 Kommunal borgen : :- Hoby 6:20 Kommunal borgen : :- Kv Hjorten 1 Kommunal borgen : :- Gertrud 24 Kommunal borgen : :- Kalleberga 5:41 Kommunal borgen : :- Kalleberga 5:52 Kommunal borgen : :- Åke 13 Inteckning : :- Åke 13 Inteckning : :- Summa kronor : :- Av ovanstående förteckning utgör lån med kommunal borgen :- samt lån med pantbrev och inteckningar :- eller tillsammans :-. Aktuell skuld reduceras med lån som ej kommer att konverteras under året. För omplacering av lån föreslås kommunal borgen med :-.

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 AU 103 Budgeterade investeringar i fastigheter för 2001 uppgår till :-. Av sammanlagda investeringar föreslås :- egenfinansieras. För nyupptagna lån föreslås kommunal borgen för ombyggnadsprojekt avseende fastigheterna Älgen, Häggatorp 1:164, Kalleberga 5:49, Backens servicehem m.fl. med tillsammans :-. Nuvarande kommunal borgen per :- Avgår./ :- Ny upplåning för konvertering under :- Ny upplåning för investering under :- Ny total borgen :- Styrelsen beslöt att hos kommunfullmäktige hemställa att bevilja kommunal borgen för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :- att tidigare upptagen kommunal borgen med :- upphävs samt att till Ronneby kommun överlämna pantbrev och inteckning på sammanlagt :-. Arbetsutskottets förslag Ronneby kommun tecknar ny borgen till förmån för AB Ronnebyhus för omplacering av lån med kronor samt för nyupptagning av lån med kronor eller sammanlagt kronor. Tidigare beviljad borgen på kronor upphävs. Ronneby kommun mottar från AB Ronnebyhus pantbrev och inteckningar på sam- manlagt kronor. Ledamoten Astrid Adholm reserverar sig mot beslutet.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU 104 Dnr Bokslut för Ronneby kommun och de kommunala bolagen för år 2000 Ekonomienheten har överlämnat förslag till bokslut för Ronneby kommun avseende år Arbetsutskottets beslut Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 105 Dnr Förslag till aktieägardirektiv inför AB Ronneby Helsobrunns, AB Ronneby Industrifastigheters, Ronneby Brunn AB:s, Ronneby Miljö & Teknik AB:s Förvaltnings AB Weltings och AB Ronnebyhus ordinarie bolagsstämma 2001 Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, AB Welting och AB Ronnebyhus har framlagt årsredovisningar/förvaltningsberättelser för Enligt företagspolicy för Ronneby kommun, 6, skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför bolagsstämmorna med kommunens direktägda bolag och dess dotter-/dotterdotterbolag. I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2000 redovisas föreslås att följande aktieägardirektiv lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags ordinarie bolagsstämmor Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: val av ordförande vid stämman godkännande av röstlängd val av justeringsman prövning av om stämman blivit behörigen kallad. I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2000 skall ombudet: fastställa framlagda resultat- och balansräkningar fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och koncernbidrag bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2000 års verksamhet under förutsättning att revisorerna tillstyrker detta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande räkningsregler att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens ersättningsreglemente Utöver detta skall ombudet på bolagsstämman besluta om tillägg i Ronneby Miljö & Teknik AB:s bolagsordning avseende tillhandhållande av kapacitet i fiberoptiska nät. Tillägget förändrar bolagsordningens 2 och 3.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 AU Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att omvandla och inköpa samt distribuera och försälja energi. Bolaget skall också tillhandhålla kapacitet i fiberoptiska nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena eller destruera avloppsvatten, insamla och omhänderta avfall samt bedriva rådgivning, planering och projektering inom dessa områden. Bolaget förutsättes vidare uppföra eller förvärva erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet. 3 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med Optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning, tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nät, samt för VA-och renhållningsverksamheten inom Ronneby kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet, service och energihushållning skall beaktas. Bolaget skall aktivt stödja och stimulera bolagets kunder till ett miljömedvetet handlande. Bolaget skall vara kommunens instrument för att verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 AU 106 Dnr Delgivningsärenden Länsstyrelsen, skrivelse till Näringsdepartementet angående Ds 2000:65, alternativ finansiering genom partnerskap Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001:26-31, 2001: :35 Svenska Kommunförbundet, Pressmeddelande. Konkurrens om arbetskraften en utmaning för kommunerna Länsrätten i Blekinge, föreläggande, mål angående överklagande av beslut om adressändring Post & Telestyrelsen, information om UMTS-utbyggnaden i Sverige Skolverket, underrättelse, anmälan om byte av huvudman för en fristående skola i Ronneby kommun, G-Klavens friskola Skrivelse från Jack Linnér, Blekinge Det Dags Nu Justitiedepartementet, Broschyr om Schengensamarbetet Räddningstjänsten Östra Blekinge, upphandling av städtjänster till brandstationen i Ronneby Meddelande om antagandebeslut, Detaljplan för Spjälkö 1:39 m fl SIDA, fördjupat vänortssamarbete mellan svenska och bosniska kommuner Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning, ny utbildningar i kvalificerad yrkesutbildning Protokollsutdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 11/2001, bokslut 2000 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 12/2001, internbudget

26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 AU 106 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 17/2001, revisionsrapport angående skadegörelse på skolfastighet Omsorgsnämndens 29/2001, bokslut 2000 Omsorgsnämndens 32/2001, tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2001 Socialnämndens 14/2001, bokslut 2000 Protokoll Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden protokoll Region Blekinge Socialnämndens arbetsutskott

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30-12.25 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S delvis Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-13

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 09-13 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.50 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Göran T

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer