Styrelsen (16) Karl-Erik Karlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson"

Transkript

1 Styrelsen (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer Nilsson Elve Mattisson Lillemor Parling Stefan Lindström Birger Petersson, ersättare för Gunnar Ferm Jusuf Nepola, ersättare för Åke Nilsson Bengt Wihlstrand, ersättare för Finn Månsson Övriga deltagare Kenneth Hasselberg ersättare Roland Wallgren, VD Inger Bizzozero, ekonomichef Ann-Margret Brink, personalrepresentant Sivert Johansson, personalrepresentant Mats Du-Bar, personalrepr ersättare Tommy Petersson, personalrepr ersättare Lena Persson, sekreterare Utses att justera Stefan Lindström Justeringens plats/tid Sekreterare: Lena Persson Paragrafer: 1-14 Ordförande: Karl-Erik Karlsson Justerande: Stefan Lindström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift:

2 Styrelsen (16) St 1 Dnr Arbetsordning för AB Ronnebyhus styrelse 2001 Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen och skall årligen ses över och antas vid styrelsens första sammanträde på kalenderåret. Förslag till arbetsordning för 2001 har upprättats. att fastställa arbetsordning för 2001.

3 Styrelsen (16) St 2 Dnr Bokslut 2000 Förslag till årsredovisning för 2000 har upprättats och omfattar VD-kommentar, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Förslag till disposition av resultat - till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel; Balanserad vinst Årets vinst kr kr Summa kronor kr att godkänna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter samt att till bolagsstämman föreslå att kronor balanseras i ny räkning

4 Styrelsen (16) St 3 Dnr Miljöbokslut 2001 I enlighet med Ronneby kommuns miljöprogram har miljöbokslut upprättats och överlämnats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. att fastställa föreliggande förslag till miljöbokslut för 2000.

5 Styrelsen (16) St 4 Dnr Rapport från förhandling hyror 2001 Styrelsens presidium har vid förhandling med Hyresgästföreningen i Blekinge den 1 mars 2001 träffat uppgörelse om hyror för att lägga rapporten med godkännande till protokollet.

6 Styrelsen (16) St 5 Dnr Budget för 2001 Vid styrelsens sammanträde den antogs i avvaktan på hyresförhandling en preliminär budget för Uppgörelse har nu träffats om 2001 års hyror som ligger till grund för förslag till slutlig budget. Budget för 2001 samt investeringsbudget för fastigheter och inventarier 2001 föredrogs. att fastställa budgeten för 2001.

7 Styrelsen (16) St 6 Dnr Framställning om kommunal borgen för 2001 För omsättningar av lån och nyupptagning av lån för investeringar under 2001 har upprättats förslag till framställning till Kommunfullmäktige om kommunal borgen. I enlighet med antagen finanspolicy skall fortlöpande lån inlösas och samlas för placering till gemensamma lån. Under år 2001 skall lån konverteras med tillsammans kr enligt följande Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Hjortsberga 4:184 Kommunal borgen : :- UER-Lån 10 år Kommunal borgen : :- Kv Disa 1 Pantbrev : :- Kv Hjorten 1 Inteckning : :- Kv Hjorten 1 Inteckning : :- UER-Lån 20 år Kommunal borgen : :- Svenstorp 2:106 Kommunal borgen : :- UER-Lån 10 år Kommunal borgen : :- Herta 17 Kommunal borgen : :- Hoby 6:20 Kommunal borgen : :- Kv Hjorten 1 Kommunal borgen : :- Gertrud 24 Kommunal borgen : :- Kalleberga 5:41 Kommunal borgen : :- Kalleberga 5:52 Kommunal borgen : :- Åke 13 Inteckning : :- Åke 13 Inteckning : :- Summa kronor : :- Av ovanstående förteckning utgör lån med kommunal borgen :- samt lån med pantbrev och inteckningar :- eller tillsammans :-. Aktuell skuld reduceras med lån som ej kommer att konverteras under året. För omplacering av lån föreslås kommunal borgen med :-. Budgeterade investeringar i fastigheter för 2001 uppgår till :-. Av sammanlagda investeringar föreslås :- egenfinansieras. Forts

8 Styrelsen (16) Forts St 6 Dnr Forts Framställning om kommunal borgen för 2001 För nyupptagna lån föreslås kommunal borgen för ombyggnadsprojekt avseende fastigheterna Älgen, Häggatorp 1:164, Kalleberga 5:49, Backens servicehem m.fl. med tillsammans :-. Nuvarande kommunal borgen per :- Avgår./ :- Ny upplåning för konvertering under :- Ny upplåning för investering under :- Ny total borgen :- att hos Kommunfullmäktige hemställa att bevilja kommunal borgen för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :- att tidigare upptagen kommunal borgen med :- upphävs samt att till Ronneby kommun överlämna pantbrev och inteckning på sammanlagt :-

9 Styrelsen (16) St 7 Dnr Antagande av attestinstruktion VD har upprättat förslag till attestinstruktion vars främsta syfte är att klarlägga och dokumentera ansvar och befogenheter vid ekonomiska transaktioner. att anta attestinstruktion att gälla från den 12 mars 2001 och tills vidare.

10 Styrelsen (16) St 8 Dnr Remissvar Översiktsplan 2000 AB Ronnebyhus har på remiss fått översiktsplan 2000 underlag för mål- och programarbete. Remissen avser att varje verksamhet skall diskutera strategiska framtidsfrågor för verksamheten bl a med stöd av underlaget. Vision 2010 med befolkningsmålsättningen utgör den övergripande målsättningen och skall utgöra en grund för verksamhetsdiskussion. AB Ronnebyhus styrelse och VD har under en seminariedag med medverkan av stadsarkitekten och berörd personal i företaget överlagt om vår inlaga i ärendet. Efter samråd under hand med styrelsens ledamöter har remissvar överlämnats den 15 februari 2001 till Kommunstyrelsen. Remissvaret redovisar våra prognoser och beräkningar av de behov som bedöms föreligga om den övergripande befolkningsmålsättningen skall uppnås. att godkänna remissvar till Kommunstyrelsen avseende översiktsplan 2000 underlag för mål- och programarbete.

11 Styrelsen (16) St 9 Dnr Hyressättningssystem - översyn Hyresgästföreningen har vid förhandling om hyror 2001 väckt förslag till översyn av bolagets nuvarande hyressättning. Konsultkontakt har tagits i ärendet och utredning pågår om översynens syfte och villkor. att uppdra åt VD att till styrelsen redovisa nuvarande hyressättning för bostäder i bolaget samt slutföra utredning om översynens syfte och villkor.

12 Styrelsen (16) St 10 Dnr / / Disposition av lokaler Kallinge centrum I samband med nu förestående ändring av hyresförhållande för lokaler i Kallinge centrum bör deras nuvarande nyttjande övervägas. Följande lokaler är nu aktuella för förändring; - Lokal, f.d. Nöjespalatset, 474 kvm, ledig omg. - Lokal, nuvarande biblioteket, 376 kvm, avtal till den 31 december 2003, ledig enligt uppgift från 2:a kv, ej uppsagd - Lokal, Kockumsvägen 19, 193 kvm, ej uppsagd. Skissförslag har upprättats och föredrogs för ny disposition av lokal nöjespalatset, lokal biblioteket och lokal Kockumsvägen 19 till lägenheter. att uppdra åt VD att arbeta vidare med förslag till omdisponering av ifrågavarande lokaler till bostäder.

13 Styrelsen (16) St 11 Dnr Rapport angående outhyrt 1 januari (1 december ) Ronneby Hjorten 1 rum och kök 2 st (3) Hjorten 2 rum och kök 11 st (3) Hjorten 3 rum och kök 8 st (10) Kallinge Häggatorp 2 rum och kök (1) Centrum 2 rum och kök 1 st (4) Almvägen 1 rum och kök 2 st (2) Almvägen 2 rum och kök 35 st (32) Almvägen 3 rum och kök 36 st (39) Lindvägen 2 rum och kök 3 st (2) Lindvägen 3 rum och kök (1) Totalt 98 st (97) (3,35 %) (3,31 %)

14 Styrelsen (16) St 12 Dnr Rapport angående outhyrt 1 februari (1 januari ) Ronneby Hjorten 1 rum och kök 2 st (2) Hjorten 2 rum och kök 14 st (11) Hjorten 3 rum och kök 8 st (8) Kallinge Häggatorp 2 rum och kök 1 st Centrum 2 rum och kök (1) Almvägen 1 rum och kök 3 st (2) Almvägen 2 rum och kök 37 st (35) Almvägen 3 rum och kök 38 st (36) Lindvägen 2 rum och kök 3 st (3) Lindvägen 3 rum och kök 1 st Bräkne-Hoby 1 rum och kök 2 st Totalt 109 st (98) (3,72 %) (3,35 %)

15 Styrelsen (16) St 13 Dnr Rapport angående outhyrt 1 mars (1 februari ) Ronneby Hjorten 1 rum och kök 1 st (2) Hjorten 2 rum och kök 11st (14) Hjorten 3 rum och kök 8 st (8) Kallinge Häggatorp 2 rum och kök 2 st (1) Almvägen 1 rum och kök 4 st (3) Almvägen 2 rum och kök 38 st (37) Almvägen 3 rum och kök 36 st (38) Lindvägen 2 rum och kök 3 st (3) Lindvägen 3 rum och kök 4 st (1) Hallabro 1½ rum och kök 1 st Bräkne-Hoby 1 rum och kök 3 st (2) 2 rum och kök 2 st Totalt 113 st (109) (3,87 %) (3,72 %) Medelvakansen är 3,65 %. Budget 2,6 %

16 Styrelsen (16) St 14 Dnr / / / / Rapporter - Lekmannarevisorernas frågeformulär för kommunala bolag - Bo 01 i Malmö 17 maj 16 september Tillsättning av tjänst som ekonom - Bredbandsutbyggnaden - Almvägen åtgärdsprogram - Hyresgästtidning - Utställning arkitekturåret Yttrande angående översyn av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ronneby kommun Efter föredragning och överläggning beslöt styrelsen att lägga rapporterna till dagens protokoll.

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) TEKNISKA NÄMNDEN 2003-09-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1:e V. ordf. Tommy Arvidsson S Bengt Backe

Läs mer

[tv/- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS. Ronny Pettersson, ordförande. Håkan Edvardsson, ledamot. Mats Karlsson, ledamot

[tv/- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS. Ronny Pettersson, ordförande. Håkan Edvardsson, ledamot. Mats Karlsson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-08 Plats och tid Beslutande Ronny Pettersson, ordförande Bengt-Christer Nilsson, 1:e V ordf Johan Sandberg, 2:e V ordf Håkan Edvardsson, ledamot Ingrid Nilsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 19.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer