BIBLIOTEKSPLAN. Älvsbyns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIBLIOTEKSPLAN. Älvsbyns kommun"

Transkript

1 BIBLIOTEKSPLAN Älvsbyns kommun

2 BIBLIOTEKSPLAN för Älvsbyns kommun Innehållsförteckning Inledning s. 3 Omvärlden s. 3 Kommunen s. 3-4 Övergripande mål för verksamheten s. 4 Styrande för verksamheten s. 5 Bibliotekets roll för: demokratin s. 5 barn och unga s. 6 utveckling och livslångt lärande s. 6-7 besökarna s. 7 kulturen s. 7-8 Folkbibliotekets organisation och verksamhet s. 8 Övrig verksamhet s. 8 Ökad samverkan s. 8 Systematiskt kvalitetsarbete s. 9 Uppföljning s. 9 Handlingsplan för genomförande s. 9 Bilagor: Bibliotekslagen Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 Unescos skolbiblioteksmanifest 1999 (utdrag ur) Verksamhetsbeskrivning och personal Nyckeltal: biblioteket 2005 samt vård och omsorg skolbibliotek, vuxenutbildning 2

3 INLEDNING Den 1 januari 2005 utökades bibliotekslagen och innehåller nu krav på att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka och att kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Utgångspunkten är att biblioteken är en gemensam angelägenhet för alla politiska områden i kommunen. Biblioteksplanen skall beröra alla typer av bibliotek inom en kommun och inom regionen och särskild vikt skall läggas vid följande tre områden: funktionshindrades tillgång till kultur, barns tillgång till litteratur och integration och kulturell mångfald. OMVÄRLDEN Informationsutbudet är idag enormt och teknikutvecklingen ger den enskilde ökade möjligheter att ta del av allt mer information. Krav på utbildning och livslångt lärande ökar. Bibliotekets verksamhet och utbud genomgår stora förändringar i takt med omvärldens utveckling. Behovet av snabb och kortfattad information ökar. De nya medierna såsom Internet, elektroniska databaser, e-böcker, ljudböcker, mp3-musik, dataspel för barn och DVD efterfrågas allt mer. Befolkningsstrukturen och samhällsutvecklingen i kommunen ställer stora krav på en tidsenlig och fungerade biblioteksverksamhet. KOMMUNEN Geografiskt läge Kommunen ligger i Norrbotten inom den så kallade fyrkanten, d v s Älvsbyn, Piteå, Boden och Luleå. Området kan sägas motsvara ett storstadsalternativ med ca invånare. Befolkning och boende Kommunens yta: kvadratkilometer Folkmängd 8655 inv (2005) Tätorter: Älvsbyn (5 004 inv), Vidsel (594 inv), Korsträsk (368 inv), Vistträsk (293 inv). Åldrarna 0-24 år utgör 28 %, år utgör 50 % och 65 år och äldre står för 22 % av befolkningen. Könsfördelningen är ganska jämn i alla åldersgrupperna. Flertalet av invånarna bor i eget hus. Arbete och näringsliv Kommunen är den största arbetsgivaren. Det finns ett antal större och mindre företag inom olika näringsområden i kommunen. Drygt 1000 registrerade företag finns registrerade i kommunen. Spridningen mellan olika branscher är jämn med en tyngdpunkt på trä, livsmedel och teknik/materieltest verksamheter. Dessa tre områden domineras av Älvsbyhus, Polarbröd och RFN provplats Vidsel. Utpendlingen till arbetsplatser i främst fyrkanten är betydligt större än inpendlingen. 3

4 Utbildningsnivå Den eftergymnasiala utbildningsnivån ligger lägre än riksgenomsnittet. En högre andel kvinnor än män har eftergymnasial utbildning. Närmaste universitet är i Luleå samt dess filial i Piteå för musik- och medieutbildningar. Skolor Det finns grundskolor i de flesta delar av kommunen, åk 4 9 finns i Älvsbyn och Vidsel. I Älvsbyn finns lärcentrum och ungdomsgymnasium, Älvsby folkhögskola finns också i centralorten. Större gymnasie skolor finns i övriga fyrkanten, Piteå och Luleå är de gymnasieorter som elever väljer utanför kommunen. Kulturliv och kulturinstitutioner Kommunen har många aktiva föreningar och det finns ett antal lokaler för kulturaktiviteter såsom bygdegårdar, Folkets Hus med bio, teatersalong och andra lokaliteter för arrangemang. I Vidsel finns Kulturhuset med bio och större lokal för arrangemang. Kommunala musikskolan och Älvsby Brass bedriver en omfattande musikundervisning både på skoltid och kvällstid. Älvsby konstförening bedriver utställningsverksamhet i konstgården, sommartid finns ett galleri i Storforsen där ambitionen är att visa god konst från länet. Älvsby folkhögskola erbjuder flera utbildningslinjer och har även en hantverksinriktad profil med möbelrenovering. Folkhögskolan har även programverksamhet så som föreläsningar, musik och teaterföreställningar i sina lokaler. Ett bibliotek med religiöst mediebestånd finns på folkhögskolan. Följande museer finns i kommunen: Bagerimuseum Bensinmuseum RFN Museum Skogs- och flottningsmuseum ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHETEN Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Bibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar. (Hämtat ur "Unescos folkbiblioteksmanifest 1994"). Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk, befattning eller social status. Tillgängligheten till skolbibliotekets samlingar och tjänster bör i enlighet med FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna inte underkastas någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur eller kommersiella påtryckningar. (Hämtat ur "Unescos skolbiblioteksmanifest 1999"). 4

5 STYRANDE FÖR VERKSAMHETEN Unescos folkbiblioteksmanifest - utgavs 1949, reviderades 1972, utkom i ny version Unescos skolbiblioteksmanifest - utfärdades Bibliotekslagen - trädde i kraft 1997, reviderades december 2004, avser det allmänna biblioteksväsendet och fastslår att kommunerna svarar för folk- och skolbiblioteken. BIBLIOTEKETS ROLL FÖR DEMOKRATIN Den grundlagsfästa yttrandefriheten kräver att alla har tillgång till ett språk, till kunskaper och information. Biblioteket skall erbjuda fri tillgång till litteratur, information och upplysning - en grundförutsättning för demokrati, yttrandefrihet, lärande och utveckling. Mål Biblioteket skall värna den grundlagsfästa yttrandefriheten och ge alla kommuninvånare tillgång till kunskap om det samhälle vi lever i. I sitt medieurval skall biblioteket vara neutralt i moraliska, politiska och religiösa frågor. Informationstjänster och medier skall vara tillgängliga för allmänheten, både via Internet och på biblioteken. För personer med olika kulturell bakgrund skall det finnas tillgång till litteratur från deras ursprungsländer eller etniska bakgrund och det skall även finns information om det svenska samhället. Biblioteket skall erbjuda särskilda insatser för läshandikappade. Genomförande Bibliotekets tillgänglighet för allmänheten skall prioriteras och utökas med mer öppethållande under kvällstid om förstärkning av personal sker. Biblioteken skall vara utformade så att de är tillgängliga för alla besökare. Huvudbiblioteket, filialen och skolbiblioteken skall för besökarna ha datorer uppkopplad mot Internet i erforderlig omfattning. Informationstjänster och medieutbud skall göras tillgängligt för allmänheten genom att bibliotekskatalogen ständigt uppdateras och är tillgänglig både i biblioteken och via Internet. För personer med olika kulturell bakgrund skall litteratur inom deras olika språkgrupper synliggöras via bibliotekskatalogen. Biblioteket skall arbeta för att erbjuda uppsökande tjänster för barn, ungdom och äldre som själva inte kan komma till biblioteket genom att på sikt anställa bibliotekarie för tjänsten. 5

6 BIBLIOTEKETS ROLL FÖR BARN OCH UNGA Biblioteket ger barn och unga färdigheter som behövs för att utveckla inlevelseförmågan, språket och för att kunna ta sitt ansvar som medborgare. Mål Biblioteket skall stimulera och stärka läs- och biblioteksvanor hos barn redan från tidig ålder. Specifikt för Älvsbyns gymnasium och Älvåkraskolan gäller följande mål: Skolbiblioteket ska bidra till uppfyllelsen av skolans mål genom att vara skolans informationscentral, stärka användarnas informationskompetens och ge lässtimulans. Genomförande Biblioteket skall kontinuerligt och aktivt samarbeta med förskola, skola och BVC så att barnen får tillgång till ett rikt och varierat litteraturutbud, utvecklar biblioteksvana samt förmåga till kunskapssökning. Alla nyfödda får bokgåva från biblioteket som förmedlas av BVC. Läsfrämjande åtgärder för barn och unga skall ha särskild prioritet och skall genomföras i samarbete mellan bibliotek och skola. Barn och unga skall, genom förskola och skola, besöka något av kommunens bibliotek minst en gång per år. Skolbibliotek eller välutrustade bokrum ska finnas i kommunens alla skolor. Elevens lärande skall stärkas genom samarbete mellan bibliotek och skola. Folk- och skolbibliotek har gemensam bibliotekskatalog. Förskola och skola erbjuds kvalitets tid på huvudbiblioteket under icke öppettid. Förskola och skola erbjuds temavagnar till klasser. BIBLIOTEKETS ROLL FÖR UTVECKLING OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare. Mål Biblioteket skall stödja såväl den enskildes behov av biblioteksservice för självstudier som formell utbildning på alla nivåer och därigenom ge stöd till den lärande människans behov av information och kunskap. 6

7 Genomförande Handleda i kunskapen att orientera sig i den stora informationsmängden och att hitta och värdera relevant information för att omvandla denna till kunskap. Med ett varierat medieutbud, elektroniska informationstjänster och kompetent bibliotekspersonal skall information och kunskaper förmedlas till den enskilde. Samverka med lokala, regionala och nationella bibliotek för att tillhandahålla medier för den enskildes behov. Litteraturen som behövs för grundläggande universitetsutbildningar ska finnas på biblioteket. På sikt ska hälften av medieanslaget gå till nya medier. Samarbete skall ske mellan bibliotek, skola och näringsliv för att tillgodose den lärande människans behov. BIBLIOTEKETS ROLL FÖR BESÖKARNA Folkbiblioteket skall ha en effektiv organisation och skötas på ett fackmässigt sätt. Mål Folkbibliotekets organisation och verksamhet skall tillgodose besökarnas behov. Bibliotekspersonalen skall ge besökarna snabb och effektiv service. Bibliotekspersonalen skall ha adekvat utbildning och kompetens för sitt område. Genomförande Folkbiblioteksverksamheten skall vara välorganiserad och tillgänglig för besökarna. Personalens fortbildning skall stärka yrkeskompetensen och leda till utveckling av verksamheten. Planeringssamtal mellan personal och ledning skall klargöra vilken kompetensutveckling som krävs för den enskilde personen och arbetslaget. BIBLIOTEKETS ROLL FÖR KULTUREN Biblioteket skall vara en levande kraft för främjandet av kultur. Mål Biblioteket skall vara en aktiv part i och en tillgänglig mötesplats för kommunens kulturliv. Biblioteket skall förmedla kulturella upplevelser i mötet med litteraturen för att fördjupa läsupplevelsen och väcka läslust. 7

8 Biblioteket ska fungera som det offentliga vardagsrummet med bl a musikavlyssning. Biblioteket skall främja kunskapen om vårt lokala, skrivna kulturarv. Genomförande Tillsammans med andra kommunala förvaltningar, kulturföreningar och studieförbund arrangera återkommande biblioteksanknutna kulturaktiviteter bl a bibliotekets dag. Stimulera till läsupplevelser genom boktipsrekommendationer och inbjudande skyltning i biblioteken. Utreda om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att ordna lyssnarplatser på biblioteket. Förvalta och presentera vårt skrivna kulturarv. FOLKBIBLIOTEKETS ORGANISATION OCH VERKSAMHET Huvudbibliotek Huvudbiblioteket är placerat i Älvsbyn och har hela kommunen som upptagningsområde samt fungerar som resurs för övriga bibliotek i kommunen. Här finns bibliotekets ledning, de flesta medierna, referensavdelning, släktforskningsmaterial, bibliotekarier, magasinerade äldre böcker och tidskrifter. Samordningen av kommunens medieinköp sker från huvudbiblioteket. Förutom dom sedvanliga arbetsuppgifterna på huvudbiblioteket och filialen handlägger bibliotekspersonalen även följande verksamhetsområden: Föreningsbidrag och halltider Ungdomsfrågor Kulturverksamhet Konsumentverksamhet Studieförbund Filial finns i Vidsel som även fungerar som skolbibliotek. Samordning av öppettider och mediebestånd sker mellan skolbibliotekarien och filialföreståndaren. Filialerna är beroende av huvudbiblioteket för sin utlåningsverksamhet. I de byar som önskat finns boklådor som sköts av respektive byaföreningen. Bibliotekskatalogen Bibliotekskatalogen är tillgänglig dygnet runt, via Internet, och där kan man söka efter medier, se sina egna lån, göra omlån och reservera medier. På sikt ska även lån, via dator, kunna ske när huvudbiblioteket inte är bemannat. Medieplan En medieplan för Älvsbyns kommunbibliotek är under utarbetande. 8

9 ÖVRIG VERKSAMHET ÖKAD SAMVERKAN Biblioteket skall utveckla kontakter med kulturföreningar, studieförbund, näringsliv och övriga förvaltningar för samverkan kring biblioteksanknutna kulturaktiviteter. SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Biblioteket skall kontinuerligt undersöka biblioteksbesökarnas uppfattning om sitt bibliotek. Regelbundna enkätundersökningar skall genomföras för att mäta servicenivån. UPPFÖLJNING Biblioteksplanen för Älvsbyns kommun skall revideras vart annat år eller när behov föreligger. HANDLINGSPLAN FÖR GENOMFÖRANDE Handlingsplan för genomförande av biblioteksplanen skall upprättas. 9

10 SFS nr: 1996:1596 Departement/ myndighet: Kulturdepartementet Rubrik: Bibliotekslag (1996:1596) Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:1261 Omtryck: 1998: Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med 10

11 kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 11

12 informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. Sveriges riksdag Stockholm Telefon: (växel) Frågor om riksdagen Telefon: E-post: 12

13 Unescos Folkbiblioteksmanifest Bakgrund År 1949 antog UNESCO ett folkbiblioteksmanifest, som beskrev folkbiblioteket som en levande samhällskraft, en demokratisk institution för utbildning och ett folkets universitet. För att omsätta manifestets idéer i praktisk handling inrättades under 1950-talet tre modellbibliotek: i New Delhi, vid Columbia University i Medellín och i Enugu i Nigeria. En andra version av UNESCO:s folkbiblioteksmanifest utkom I november 1994 antogs en tredje version. Även här anges folkbibliotekens mål och vilka tjänster ett folkbibliotek bör tillhandahålla. Manifestet ger uttryck för vad som är önskvärt och eftersträvansvärt, även om vägen dit kan vara lång i många delar av världen. Statens kulturråd utsåg hösten 1995 Ljusdals kommunbibliotek till svenskt modellbibliotek. Att valet föll på Ljusdals kommunbibliotek, som var ett av flera möjliga alternativ, berodde på att förutsättningarna ansågs goda för ett inspirerande utvecklingsarbete. Unescos Folkbiblioteksmanifest 1994 Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande kraft för främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan efter fred och andlig utveckling. UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivt medverka i en utveckling av folkbiblioteksväsendet. Folkbiblioteket Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare. Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården. Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt anpassning till lokala förutsättningar och behov skall tjäna som grundläggande princip. Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också tjäna som minne för mänsklig strävan och fantasi. Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar. Folkbibliotekens uppgifter Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur bland annat genom att: 1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder 2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer 3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling 4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet 5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om 13

14 vetenskaplig forskning och utveckling 6. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer 7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald 8. Stödja muntlig berättartradition 9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation 10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, för organisationerna och för olika intressegrupper 11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning 12. Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov ta initiativ till sådan verksamhet. Lagstiftning, finansiering och samverkan Folkbibliotekets tjänster skall i princip vara avgiftsfria. Folkbiblioteken är ett samhällsansvar. De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och bekostas av allmänna medel. Folkbiblioteken bör ses som ett viktigt led i en långsiktig strategi för kultur, informationsspridning, utbildning och ökad läskunnighet. För att säkerställa och främja en nationell samordning och samverkan inom biblioteksområdet bör statsmakterna genom lagstiftning och biblioteksplanering fastställa en nationell bibliotekspolitik. Denna bör grundas på en samsyn och en gemensam standardnivå. Nätverket inom folkbiblioteksområdet bör utformas med hänsyn till strukturen inom hela det allmänna biblioteksväsendet. Ledning och förvaltning Ett handlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt fastställer mål, prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv organisation och skötas på ett fackmässigt sätt. Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt med berörda intressenter; exempelvis olika användargrupper och yrkeskategorier. Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning och studier, försedda med lämplig teknisk utrustning och ha tillräckligt öppethållande för att passa användarna. Detta innebär också att biblioteket genom uppsökande verksamhet skall erbjuda sina tjänster också till dem som inte själva kan komma till biblioteket. Bibliotekets tjänster skall anpassas till lokala behov. Bibliotekarien skall aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser. Grundutbildning och fortbildning för bibliotekarier är en förutsättning för en fullgod kvalitet på bibliotekets tjänster. För att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster bör det upprättas program för uppsökande verksamhet och för användarutbildning. Att förverkliga manifestet Beslutsfattare på alla nivåer, liksom hela biblioteksvärlden uppmanas härmed att verka för att de principer som formulerats i detta manifest omsätts i handling. Manifestet är utformat i samarbete med International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Statens kulturråd Box Stockholm tel e-post: 14

15 Unescos skolbiblioteksmanifest Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och kunskapsamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. De ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare Skolbibliotekets uppgifter Som stöd för studierna erbjuder skolbiblioteket tjänster i form av informationssökning, via litteratur och andra medier. Det ger hela skolsamhället möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande genom att mer effektivt kunna hantera informationskällorna. Skolbiblioteken ingår i ett omfattande biblioteks- och informationsnätverk enligt principerna i Unescos folkbiblioteksmanifest. Skolbibliotekets personal ger stöd vid användningen av både tryckta och elektroniska informationskällor, alltifrån skönlitteratur till facklitteratur, från både egna och andras samlingar. Skolbibliotekens material är ett värdefullt komplement till läromedel och i undervisningen. Erfarenheter visar att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja informationsteknik förbättras när bibliotekarier och lärare samarbetar. Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk, befattning eller social status. Skolbiblioteket skall erbjuda alternativ för dem som inte kan ta del av gängse material och tjänster. Tillgängligheten till skolbibliotekens samlingar och tjänster bör i enlighet med FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna inte underkastas någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur eller kommersiella påtryckningar. Skolbibliotekets mål Skolbiblioteket är en del i utbildningsväsendet. Skolbiblioteket spelar en viktig roll för utbildning och kultur, för att främja läs- och skrivkunnigheten och förmågan att söka information. Skolbibliotekets grundläggande uppgifter omfattar följande: Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner. Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare. Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje. Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer. Att ge tillgång till såväl lokala som nationella som globala resurser för att öka förståelsen och ge insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter. Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet. Att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå skolans målsättning och främja insikten om att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för medborgaransvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle. 15

16 Verksamhetsbeskrivning och personal Fritid & Kultur är lokaliserat till biblioteket. Handhar övergripande sektorsfrågor så som ekonomi, information, planering och kontakt med förtroendevalda, myndigheter, fackliga organisationer, allmänhet, föreningar och övriga kommunala verksamheter. Fritid & Kultur är representerad i folkhälsorådet, samverkanskommittén och i kommunens övriga förebyggargrupper. Personal som arbetar med uppgiften: Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund Assistent Stina Vikberg Föreningar har sin kommunkontakt med Fritid & Kultur som bereder föreningarnas bidragsansökningar till nämndens sammanträde under 1:a kvartalet årligen. Personal som arbetar med uppgiften: Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund Assistent Stina Vikberg Konsumentv./filialförest. Birgitta Roos Karlsson Ungdomarna har sin kommunkontakt med Fritid & Kultur som bereder ärenden och drivande arbetar med ungdomsplanen. Ungdomsgården drivs på entreprenad. Personal som arbetar med uppgiften: Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund Kulturverksamhet har sin bas i biblioteksverksamheten. Verksamheten har en tydlig inriktning på barn- och ungdomar. Vuxenverksamheten stöds genom bidrag till arrangerande föreningar som har öppen programverksamhet till en bred allmänhet. För ett kvalitativt och varierat utbud till barn- och ungdom under skoltid anlitas länsinstitutionerna. Fritid & Kultur arrangerar också själva programverksamheten när lokala förutsättningar finns eller arrangemanget kräver det. Personal som arbetar med uppgiften: Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund Assistent Stina Vikberg Assistent Lisbeth Viklund Bibliotekarie Maria Thysell Kommunbibliotekets verksamhet bedrivs i Älvsbyn med filial i Vidsel. Biblioteket i Älvsbyn tillhandahåller ett rikt urval av medier för att tillmötesgå brukarnas behov av information och förströelse. Biblioteket är även en självklar plats för att ta del av information och utbud inom Fritid & Kulturs verksamhetsområde. Personal som arbetar med uppgiften: Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund Assistent Stina Vikberg Assistent Lisbeth Viklund Bibliotekarie Maria Thysell Assistent Maritha Bergman Konsumentv./filialförest. Birgitta Roos Karlsson Konsumentverksamheten är lokaliserad till kommunbibliotekets lokaler. Verksamheten är inriktad på rådgivning i konsumentfrågor och aktiv hjälp av handläggare vid skuldsanering. Personal som arbetar med uppgiften: Konsumentv./filialförest. Birgitta Roos Karlsson Studieförbundens kommunkontakt är Fritid & Kultur. Kommunbidrag till studieförbunden betalas ut 2 gånger per år i enlighet med antagna bidragskriterier. Projektbidrag som kan sökas 2 gånger per år bereds av Fritid & Kultur för ställningstagande i nämnd. Personal som arbetar med uppgiften: Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund Assistent Stina Vikberg 16

17 Nyckeltal bibliotek samt vård och omsorg (statistik från 2005) Bibliotek Bokbestånd Av-mediebest. Utlån Lån per invånare HB Älvsbyn ,7 Vidsels filial ,5 Skolor Summa Besöksstatistik för HB Älvsbyn är Filialen i Vidsel har ingen statistik. Det finns 7 datorer för allmänheten på HB i Älvsbyn och 2 datorer i Vidsel. Fjärrlån från andra bibliotek 444 Fjärrlån till andra bibliotek 28 Öppettider: Vinter Sommar HB Älvsbyn Mån, Ons Tis, Tor, Fre Sön Stängt Vidsels Filial 1/6-1/9 Tis Stängt Ons 8-11/12-16 Stängt Tors 12-15/ / Jullov och juli månad stängt Gymnasiebibl. Mån Ons Tors Fre Lovdagar stängt Vård och omsorg Särskilda boenden finns på Nyberga och Ugglan med ca: 100 platser. Seniorboende på Fluxen med 50 lägenheter. I Vidsel finns en fastighet med utökad service för äldre. Vårdcentral, Folktandvård och privattandläkare finns i Älvsbyn. 17

18 Nyckeltal skolbibliotek och vuxenutbildning Sammanställning av skolornas elevantal och ekonomi för boksamlingar exkl. KUR Skola Antal barn Anslag Ansvarig personal Lekenskolan Gerd Nilsson Korsträskskolan Margareta Eriksson Tärnstigen Helen Bohman, Eva Åberg Bäckskolan Ulla Furtenbach Parkskolan Gerd Nilsson Vidselsskolan Margareta Eriksson Birgitta Karlsson Vistträskskolan Helena Olofsson Tväråselsskolan Inger Öberg Älvåkraskolan Margareta Eriksson Älvsbyns Gymnasium Margareta Eriksson Totalt anslag kr Vuxenutbildning Enstaka kurser (t ex läsa upp betyg) Undersköterska Datakurser personer per år personer per år personer per år 18

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Styrdokument - Nulägesbeskrivning - Omvärldsanalys - Strategier Laholms kommuns biblioteksverksamhet

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun

Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Biblioteksplan för Haninge kommun Del 1 Kartläggning och analys av biblioteksverksamheten i Haninge kommun Arbetsgrupp: Kerstin Alfhagen, BuF Ulla Kristina Bergkvist, KoF Karin Nordh, Klk 2 1. INLEDNING...4

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN BILAGOR 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA Bibliotekslag (SFS 1996:1596) Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer