KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad"

Transkript

1 Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm

2 KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka politiker som ska styra staden. Här svarar de sittande partierna i Stockholms stads kommunfullmäktige på våra frågor hur de vill förbättra tillgängligheten och delaktigheten för personer med nedsatt hörsel. Nedan hittar du de fyra frågor vi har ställt till politikerna i Stockholms stad. Partiernas kompletta svar hittar du på de efterföljande sidorna. Delar av svaren har också publicerats i vår medlemstidning Språkröret. valmöten tillgängliga för personer med hörselnedsättning? Sidan 2 av 13

3 VÄNSTERPARTIET Om vi kommer hålla möte inomhus under valrörelsen kommer vi att efterfråga lokaler med hörselteknisk utrustning. Då vi blir inbjudna till debatter kommer vi be arrangörerna att i möjligaste mån boka lokaler med hörselteknisk utrustning. Vi anser att begreppet Design för alla ska vara vägledande för att utforma miljön i skolan. Vänsterpartiet motionerade redan 2007 om att alla nämnder och styrelser skulle få i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan inom de strategiskt viktiga förbättringsområden som Funktionshindersombudsmannen föreslog i sin årsrapport. I motionen tog vi upp att stadens alla skolor måste åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Stadens lokaler måste genomgå en heltäckande inventering ur tillgänglighetsperspektiv. Upphandlings- och inköpsrutiner måste innehålla adekvata tillgänglighetskrav. Vi anser att hörseltekniska hjälpmedel ska inkluderas i begreppet enkelt avhjälpta hinder och att dessa även ska omfatta skollokaler och mötesplatser för ungdomar. Även privat drivna skolor ska vara tillgängliga för alla elever. Vänsterpartiet driver också kravet om mindre barngrupper i förskolan vilket kommer påverka ljudmiljön till det positiva. Kunskap om hörseltillgänglighet behöver öka. Vi anser att kulturlokaler och möteslokaler ska vara tillgängliga för hörselskadade. Det är en demokratifråga att kulturlivet är tillgängligt för alla. Vi vill inkludera hörseltekniska hjälpmedel i begreppet enkelt avhjälpta hinder som ett led i en ökad ambitionsnivå. Sidan 3 av 13

4 VÄNSTERPARTIET (FORTS) Vi vill att staden intensifierar arbetet med att skapa fysisk tillgänglighet till allmänna platser, offentliga lokaler och utemiljöer. Bland arnmt genom förstärkt tillsyn av eliminerandet av s.k. enkelt avhjälpta hinder, inklusive hörseltekniska hjälpmedel. Sidan 4 av 13

5 SOCIALDEMOKRATERNA S har alltid en ambition att inkludera alla till våra valmöten. I de torgmöten som kommer hållas inför valet finns alltid ljudanläggning tillgänglig, och när vi anordnar debatter försöker vi i så lång utsträckning som möjligt hålla oss i lokaler med antingen ljudanläggning eller ljudslinga. Vi ser lösningen på dessa problem utifrån 2 olika infallsvinklar. Dels behöver staden satsa mer pengar på att anpassa de befintliga lokalerna där förskolor är placerade, dels måste vi satsa mer på vidareutbildning för personalen kring hur de själva kan anpassa sin arbetsmiljö. Stockholms stad skall tillse att hörselteknisk utrustning finns att tillgå i allmänna lokaler. Därav vill vi öka tillgängligheten av hörselslingor även i de kulturella verksamheterna som drivs offentligt. Detta skall ske i kombination med en satsning på ökad kunskap hos personalen för att tillse att rutiner för tillsyn av utrustningen fungerar. Resurser måste ställas till förfogande för att öka medvetenheten och höja kunskapen om verkligheten för personer med funktionsnedsättnings och deras möjligheter till ökad delaktighet i samhälls- och arbetsliv. För att öka delaktigheten måste vi också bli bättre på att ta tillvara på de resurser som personer med funktionsnedsättningar bär på, och göra det lättare för dem att komma ut i arbetslivet. Sidan 5 av 13

6 MILJÖPARTIET I årets valrörelse satsar Miljöpartiet inte i någon hög grad på stora torgmöten och liknande, utan mer på direkta möten och samtal. Alla våra valstugor ska vara fullt tillgängliga, och vi kommer även att vara ute med särskilda lådcyklar där ljudmiljön förhoppningsvis är bra. Vi följer de riktlinjer som finns från polisens tillståndsenhet för att sammankomster ska vara fullt tillgängliga för alla. Vid större sammankomster kan det bli aktuellt med hörselslinga eller teckentolkning. En väl fungerande ljudmiljö är viktig för arbetsron i förskola och skola, och avgörande för att även barn med hörselnedsättning eller koncentrationssvårigheter kan ta till sig vad som sägs. Ingen ska behöva vistas i så dålig ljudmiljö att den riskerar hörselskador, det är en arbetsmiljöfråga likaväl som en rättighetsfråga. Miljöpartiet vill ge Sisab (Skolfastigheter AB) utökade befogenheter och ett utökat ansvar att åtgärda brister i förskolornas och skolornas inomhusmiljöer. Miljöpartiet vill att barngrupperna i förskolan ska bli mindre, och på sikt ska vi inte ha mer än barn i grupperna, vilket också bidrar till en lugnare ljudmiljö. Miljöpartiet vill att staden ska kartlägga förekomsten av hörselteknisk utrustning i stadens alla offentliga lokaler och införa utrustning där sådan saknas. I ansvaret ligger även att säkerställa att utrustningen fungerar och att informera besökare om att hörselteknisk utrustning finns. Detta återfinns som ett krav i vår budget sedan flera år tillbaka, och är något vi kommer att genomföra om vi får förtroendet att bilda majoritet i Stockholm efter höstens val. Sidan 6 av 13

7 MILJÖPARTIET (FORTS) Stockholm ska vara en öppen och varm stad dit alla är lika välkomna och möts av respekt. Arbetet för alla människors lika rättigheter kräver politiska insatser och därför vill Miljöpartiet inrätta en central funktion för lika rättigheter. Det krävs att staden arbetar aktivt och långsiktigt med att motverka strukturer som sätter upp hinder för allas lika rättigheter. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att arbetet med lika rättigheter sker strategiskt, aktivt och långsiktigt. Därför inrättas en central funktion för lika rättigheter under kommunstyrelsen. Funktionen ska ansvara för stadens strategiska arbete med lika rättigheter. Miljöpartiet avsätter ekonomiska medel för att stötta antidiskrimineringsbyråer som verkar i staden. Det behövs fler aktörer som driver diskrimineringsmål och sprider kunskap. Kommunstyrelsen ska genom stadsledningskontoret utreda behovet av en fond för att driva diskrimineringsfall i domstol. Samarbetet med handikapp- och brukarorganisationerna ska fortsätta utvecklas. Handikapprådens roll ska stärkas, de ska engageras tidigt i planprocesser och kunna påverka beslut från början. Sidan 7 av 13

8 CENTERPARTIET I Stockholm kommer Centerpartiet inte att hålla så mycket torgmöten eller lokala debatter, utan framför allt medverka i andras arrangemang. När Centerpartiet är ute och kampanjar finns det alltid skriftligt material på plats. I Centerpartiets valstuga kommer det finnas teknisk utrustning som möjliggör för personer med hörselnedsättning att ta del av vår politik. Ljudnivåerna på förskolor är ofta alldeles för höga. Det är en rad faktorer som behöver samverka och som vi behöver arbeta mer med för att åstadkomma en bra ljudmiljö allt från att personalen har rätt kunskap och redskap kring hur ljudnivån hålls nere, till att lokalerna är anpassade för den verksamhet som bedrivs där. Inom staden finns en stor medvetenhet kring detta och bl.a. har SISAB bra ljudmiljö som ett av målen när de bygger nya förskolor. Det är viktigt att den offentligt finansierade kulturverksamheten är tillgänglig för alla invånare i staden. Att befintlig hörselteknisk utrustning inte fungerar på grund av att det saknas rutiner är naturligtvis inte acceptabelt och någonting som måste åtgärdas. För Centerpartiet är det av fundamental betydelse att alla människor som bor och vistas i staden har möjlighet att vara delaktiga. Det är nog svårt att peka ut en enskild lösning eller fråga som är viktigare än alla andra i detta sammanhang. Detta är istället ett perspektiv som måste genomsyra allt vi gör i stadens alla verksamheter och beslut. Sidan 8 av 13

9 FOLKPARTIET Som ett parti med begränsade resurser kan vi inte garantera att alla torgmöten är tillgängliga för personer med hörselnedsättning. För oss är det viktigaste att vi för ut vårt budskap i en mängd olika kanaler, så att det sammantaget är lätt för personer med olika former av funktionsnedsättning att informera sig om vår politik. Vi tar denna fråga på största allvar. I samtliga nybyggnationer tas stor hänsyn till ljud miljön i allt från dörrar till installationen av akustiktavlor. Det dämpar ljudet och ger en behagligare miljö för alla som vistas i lokalerna. I äldre förskolelokaler arbetar vi för installation av akustiktavlor och möbler med ljuddämpande effekt, samtidigt som man anpassar verksamheten för att få en så bra ljudmiljö som möjligt. Det görs även, i alla lokaler, en bullermätning vid samtliga OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och eventuellt oljud eller för höga nivåer åtgärdas alltid därefter. Alla förskolor ska ha en bra ljudmiljö. Vi har sett till så att Kulturförvaltningen planerar för tillgänglighet i alla om- och nybyggnader av kulturlokaler. När det gäller befintlig hörselteknisk utrustning finns sådan ofta i större publika lokaler. Vid den inventering av tillgängligheten som gjordes 2012 framkom att 16 av kulturförvaltningens publika lokaler, främst bibliotek, var utrustade med fast hörslinga och att 12 medarbetare hade utbildning för att sköta denna teknik. Förvaltningen förfogar också över en mobil hörslinga (Comfort Audio) med två sändare och fyra mottagare som används vid de möten som Rådet för funktionshinderfrågor håller men som även kan lånas ut till andra möten inom och utom förvaltningen. Sidan 9 av 13

10 FOLKPARTIET (FORTS) Kulturförvaltningen kommer inom ramen för verksamhetsplanen 2014 att följa upp behovet av investeringar i tillgänglighet. Här ingår bland annat följande aktiviteter: Inventera tillgängligheten utifrån enkelt avhjälpta hinder Åtgärda brister i tillgänglighet Utarbeta en tidsplan för åtgärder som är svåra/kostsamma att genomföra Utbilda/öka kunskapen om kommunikativ tillgänglighet Utvärdera informationens tillgänglighet och begriplighet Det viktigaste är att fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten i det offentliga rummet. Fortfarande är det alltför svårt att ta sig runt i gatumiljön eller in i affärer. Funktionshindrades behov uppmärksammas fortfarande inte tillräckligt mycket vid exempelvis renoveringar av gator. Att bristande tillgänglighet ska anses som diskriminering är ett väldigt positivt steg som ställer stora krav på alla aktörer, inte minst kommunerna. Sidan 10 av 13

11 MODERATERNA Moderaterna är angelägna om att alla ska kunna ta del av vårt budskap. I valrörelsen har vi därför valmaterial både på cd och med blindskrift. Vårt övriga material finns i tryckt form och mycket information finns att tillgå på hemsidan, moderat.se. Här finns också information under symbolerna, Lättläst, Lyssna och other languages. När vi blir inbjudan till debatter utgår vi från att arrangören ser till att det finns hörselslinga eller andra möjligheter, exempelvis skriv- eller teckentolkar, så att personer med hörselnedsättning kan tillgodogöra sig innehållet. Numera hålls det mycket sällan torgmöten. Moderaterna tycker att höga ljudnivåer är angeläget att arbeta med både från pedagogisk och från teknisk sida. Vi vet att mindre barngrupper stimulerar till mer lugn och lägre ljudnivåer. I Stockholms stad har storlekarna på förskolegrupperna minskat sedan Rummens utformning liksom material har stor betydelse för miljön och akustiken i förskolan. Det är också viktigt att lokalerna är anpassade till verksamheten och till barngruppen. Mycket kan göras genom möbler och inredning med dämpande ytor, filttassar på stolar och bord och val av material. Staden kan påverka ljudkällor så som ventilationsbuller genom riktade åtgärder och tillsyn på skolor/förskolor. Genom att tydliggöra för barnen, exempelvis med den synliga mätutrustningen med örat, går det också att lära barn att dämpa ljudet utan att minska lusten till lek. Det är viktigt för oss att alla stockholmare är nöjda med och kan ta del av de kulturmöjligheter som erbjuds. Vi vill därför att fastighetsnämnden ska fortsätta arbetet med att tillgängliggöra alla sina publika lokaler. Hörselslingor och god akustik är relativt enkelt åtgärdade hinder för att alla, även personer med hörselnedsättning, ska kunna vara delaktiga. Sidan 11 av 13

12 MODERATERNA (FORTS) I budget för 2014 slår vi fast att stadsdelsnämnderna ska fortsätta sitt arbete med att utöka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Verksamheter och föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning ska uppmuntras. I exempelvis Stockholm stadsteaters ägardirektiv för har vi gett uppdraget att arbeta med att tillgängliggöra produktionerna för personer med alla typer av funktionsnedsättningar. Våra viktigaste valfrågor är jobb, bostäder och infrastruktur. Genom att sätta fokus på dessa frågor och gör tillgänglighetsfrågan till en del av alla planerares vardag kan vi skapa en stad som är tillgänglig för alla. Jobb: Alla människor ska kunna arbeta utifrån sin egen förmåga. Det ställer krav på arbetsplatsernas utformning och på att hjälpmedel kan erbjudas när det behövs. Bostäder: Stockholm växer och vi bygger ständigt nya bostäder. Det är viktigt att vi redan från början bygger på ett sådant sätt att det blir funktionsdugligt för alla människor. Barnfamiljer, gamla och människor med såväl kognitiva som andra funktionshinder ska kunna bo och trivas i de bostäder och som byggs i Stockholm. Särskild anpassning kan behövas, men tänker vi smart från början behövs det mindre ofta. Infrastruktur: På samma sätt vill vi Moderater ständigt arbeta med att utveckla infrastrukturen i staden och planera för en stad som blir tillgänglig för alla. Sidan 12 av 13

13 KRISTDEMOKRATERNA Vi försöker att hålla så tillgängliga möten som möjligt. Detta är en viktig fråga eftersom tillgänglig information och tillgängliga möten är en förutsättning för att alla ska kunna delta i valet på likvärdiga villkor. Självklart används alltid högtalarutrustning, men det är dock svårt att se till så att samtliga möten fullt ut är tillgängliga. När det gäller behovet av teckentolk är det bra om partierna får information om det innan ett möte, så att teckentolk kan anlitas om det finns en efterfrågan. Vi välkomnar att organisationer tar initiativ och bjuder in till möten i tillgängliga lokaler. Det är en angelägen fråga och något som vi vill ska åtgärdas. Vi ska ta lärdom av de goda exempel som finns, såsom erfarenheterna från projektgruppen för Förskoleutveckling i Enskede-Årsta-Vantör som vann HRF:s pris Stockholms-snäckan Dessutom vill vi minska barngrupperna i förskolan. Budgeten fastslår att kulturen ska vara tillgänglig för alla och då är det viktigt att lokalerna är det. I kontakter med förvaltningarna och bolagen lyfter vi ofta dessa frågor. Stadsteatern har flyttat fram positionerna och erbjuder till exempel föreställningar med textdisplay. Stockholms stad gör en inventering av tillgängligheten i stadens lokaler och information om detta ska sammanställas och publiceras. Att minska arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning. Här driver Kristdemokraterna på och har i budgeten fått stöd för till exempel en satsning på visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning (5 mnkr), att personer med funktionsnedsättning i ökad utsträckning ska erbjudas praktik i staden och att chefer i staden utbildas i funktionsnedsättningar. Sidan 13 av 13

Kommunpolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Kommunpolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Kommunpolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet Svar från Vänsterpartiet Svar

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Svar från partierna gällande Bromma flygplats

Svar från partierna gällande Bromma flygplats Svar från partierna gällande Bromma flygplats 1. Hur ser du och ditt parti på att minst 8 000 barn i förskola, skola och fritids i Stockholm befinner sig under Swedavias bullermatta med gränsvärde 55dB(A)?

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 Uppföljning av enkät om tillgängligheten till kulturlivet För att genomföra det aktuella uppdraget skickade Kulturrådet i februari 2009 ut en webbaserad enkät till ett urval

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Dnr 1114-2014-1.1.. Sida 1 (5) Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett styrdokument

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2018 2 (7) Inledning Under 2018 kommer vi att bygga vidare på den fina verksamhet vi har idag i HRF Stockholm. Bara under

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN - en kommunal handlingsplan för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder 2 INLEDNING Smedjebackens

Läs mer

Förslag på. aktiviteter

Förslag på. aktiviteter Förslag på Budget 2015 aktiviteter Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 (KF-beslut den 13 juni 2011) Förslag på aktiviteter i denna skrift är framtagna i två fokusgrupper

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Lika Unikas skolplattform

Lika Unikas skolplattform Lika Unikas skolplattform Fastställd vid Lika Unikas styrelse 23 november 2016. 1. Lika Unikas vision Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA Åtgärder för en ökad tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla. I Sigtuna arbetar vi för att skapa en kommun för alla. Läs mer

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Staden tillgänglig för alla

Staden tillgänglig för alla Staden tillgänglig för alla En uppdragsbeskrivning Uppdrag om inventering och uppföljning av tillgängligheten i staden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1. Uppdragets vision

Läs mer

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN VÄGLEDNING TILL CHECKLISTAN I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd.

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Yttrande över Verksamhetsplan med budget för år 2011 (MBL-utgåva 21 december 2010)

Yttrande över Verksamhetsplan med budget för år 2011 (MBL-utgåva 21 december 2010) 1 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Handikapprådet 2011-01-06 Yttrande över Verksamhetsplan med budget för år 2011 (MBL-utgåva 21 december 2010) Sammanfattning av rådets synpunkter Handikapprådet konstaterar

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Stockholms stads budgetförslag för 2016

Stockholms stads budgetförslag för 2016 Stockholms stads budgetförslag för 2016 Introduktion Introduktion Det här kommer jag att prata om Utmaningar i Stockholm stad Så arbetar staden Stockholms stads budgetförslag 2016 Nämndspecifika uppdrag

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning: Grön Presentation Gröna avdelningen är en av tre avdelningar på Regnbågens förskola. Vi har ett tätt samarbete mellan

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns?

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? 1 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? En sammanställning och beskrivning av verktyg för att inventera tillgängligheten

Läs mer

Handikappolitisk handlingsplan

Handikappolitisk handlingsplan Handikappolitisk handlingsplan 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Åtgärder...2 Ansvar...2 Inventering...2 Åtgärder... 3 Standardregel 1 - Ökad medvetenhet...3 Standardregel

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Remissvar på Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barnoch ungdomskultur

Remissvar på Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barnoch ungdomskultur 18 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-25 Handläggare: Jacky Cohen Barbro Lindberg Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 130418 Remissvar på Kultur i

Läs mer

Bilaga 1. Prioriterade åtgärder

Bilaga 1. Prioriterade åtgärder Bilaga 1 Prioriterade åtgärder Innehåll 1 Inledning... 3 2 Fokusområden... 4 2.1 Jämlikhet och icke diskriminering... 4 2.2 Rätten att bli sedd och få förståelse för sin situation... 5 2.3 Allas rätt att

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C)

Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C) Utlåtande 2017:111 RIV (Dnr 106-1453/2016) Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Allergironder i skolor och förskolor Motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S)

Allergironder i skolor och förskolor Motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S) 2015-04-22 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/696-619 Kommunstyrelsen Allergironder i skolor och förskolor Motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala tel: 018-56 09 28 fax: 018-56 09 01 Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder 65-74 år: en av fyra 75-84 år: en av tre 85-110 år:

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 20 april 2009 Beslut i kommunfullmäktige Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 Avsikten med planen är att göra hela stadens

Läs mer