KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad"

Transkript

1 Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm

2 KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka politiker som ska styra staden. Här svarar de sittande partierna i Stockholms stads kommunfullmäktige på våra frågor hur de vill förbättra tillgängligheten och delaktigheten för personer med nedsatt hörsel. Nedan hittar du de fyra frågor vi har ställt till politikerna i Stockholms stad. Partiernas kompletta svar hittar du på de efterföljande sidorna. Delar av svaren har också publicerats i vår medlemstidning Språkröret. valmöten tillgängliga för personer med hörselnedsättning? Sidan 2 av 13

3 VÄNSTERPARTIET Om vi kommer hålla möte inomhus under valrörelsen kommer vi att efterfråga lokaler med hörselteknisk utrustning. Då vi blir inbjudna till debatter kommer vi be arrangörerna att i möjligaste mån boka lokaler med hörselteknisk utrustning. Vi anser att begreppet Design för alla ska vara vägledande för att utforma miljön i skolan. Vänsterpartiet motionerade redan 2007 om att alla nämnder och styrelser skulle få i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan inom de strategiskt viktiga förbättringsområden som Funktionshindersombudsmannen föreslog i sin årsrapport. I motionen tog vi upp att stadens alla skolor måste åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Stadens lokaler måste genomgå en heltäckande inventering ur tillgänglighetsperspektiv. Upphandlings- och inköpsrutiner måste innehålla adekvata tillgänglighetskrav. Vi anser att hörseltekniska hjälpmedel ska inkluderas i begreppet enkelt avhjälpta hinder och att dessa även ska omfatta skollokaler och mötesplatser för ungdomar. Även privat drivna skolor ska vara tillgängliga för alla elever. Vänsterpartiet driver också kravet om mindre barngrupper i förskolan vilket kommer påverka ljudmiljön till det positiva. Kunskap om hörseltillgänglighet behöver öka. Vi anser att kulturlokaler och möteslokaler ska vara tillgängliga för hörselskadade. Det är en demokratifråga att kulturlivet är tillgängligt för alla. Vi vill inkludera hörseltekniska hjälpmedel i begreppet enkelt avhjälpta hinder som ett led i en ökad ambitionsnivå. Sidan 3 av 13

4 VÄNSTERPARTIET (FORTS) Vi vill att staden intensifierar arbetet med att skapa fysisk tillgänglighet till allmänna platser, offentliga lokaler och utemiljöer. Bland arnmt genom förstärkt tillsyn av eliminerandet av s.k. enkelt avhjälpta hinder, inklusive hörseltekniska hjälpmedel. Sidan 4 av 13

5 SOCIALDEMOKRATERNA S har alltid en ambition att inkludera alla till våra valmöten. I de torgmöten som kommer hållas inför valet finns alltid ljudanläggning tillgänglig, och när vi anordnar debatter försöker vi i så lång utsträckning som möjligt hålla oss i lokaler med antingen ljudanläggning eller ljudslinga. Vi ser lösningen på dessa problem utifrån 2 olika infallsvinklar. Dels behöver staden satsa mer pengar på att anpassa de befintliga lokalerna där förskolor är placerade, dels måste vi satsa mer på vidareutbildning för personalen kring hur de själva kan anpassa sin arbetsmiljö. Stockholms stad skall tillse att hörselteknisk utrustning finns att tillgå i allmänna lokaler. Därav vill vi öka tillgängligheten av hörselslingor även i de kulturella verksamheterna som drivs offentligt. Detta skall ske i kombination med en satsning på ökad kunskap hos personalen för att tillse att rutiner för tillsyn av utrustningen fungerar. Resurser måste ställas till förfogande för att öka medvetenheten och höja kunskapen om verkligheten för personer med funktionsnedsättnings och deras möjligheter till ökad delaktighet i samhälls- och arbetsliv. För att öka delaktigheten måste vi också bli bättre på att ta tillvara på de resurser som personer med funktionsnedsättningar bär på, och göra det lättare för dem att komma ut i arbetslivet. Sidan 5 av 13

6 MILJÖPARTIET I årets valrörelse satsar Miljöpartiet inte i någon hög grad på stora torgmöten och liknande, utan mer på direkta möten och samtal. Alla våra valstugor ska vara fullt tillgängliga, och vi kommer även att vara ute med särskilda lådcyklar där ljudmiljön förhoppningsvis är bra. Vi följer de riktlinjer som finns från polisens tillståndsenhet för att sammankomster ska vara fullt tillgängliga för alla. Vid större sammankomster kan det bli aktuellt med hörselslinga eller teckentolkning. En väl fungerande ljudmiljö är viktig för arbetsron i förskola och skola, och avgörande för att även barn med hörselnedsättning eller koncentrationssvårigheter kan ta till sig vad som sägs. Ingen ska behöva vistas i så dålig ljudmiljö att den riskerar hörselskador, det är en arbetsmiljöfråga likaväl som en rättighetsfråga. Miljöpartiet vill ge Sisab (Skolfastigheter AB) utökade befogenheter och ett utökat ansvar att åtgärda brister i förskolornas och skolornas inomhusmiljöer. Miljöpartiet vill att barngrupperna i förskolan ska bli mindre, och på sikt ska vi inte ha mer än barn i grupperna, vilket också bidrar till en lugnare ljudmiljö. Miljöpartiet vill att staden ska kartlägga förekomsten av hörselteknisk utrustning i stadens alla offentliga lokaler och införa utrustning där sådan saknas. I ansvaret ligger även att säkerställa att utrustningen fungerar och att informera besökare om att hörselteknisk utrustning finns. Detta återfinns som ett krav i vår budget sedan flera år tillbaka, och är något vi kommer att genomföra om vi får förtroendet att bilda majoritet i Stockholm efter höstens val. Sidan 6 av 13

7 MILJÖPARTIET (FORTS) Stockholm ska vara en öppen och varm stad dit alla är lika välkomna och möts av respekt. Arbetet för alla människors lika rättigheter kräver politiska insatser och därför vill Miljöpartiet inrätta en central funktion för lika rättigheter. Det krävs att staden arbetar aktivt och långsiktigt med att motverka strukturer som sätter upp hinder för allas lika rättigheter. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att arbetet med lika rättigheter sker strategiskt, aktivt och långsiktigt. Därför inrättas en central funktion för lika rättigheter under kommunstyrelsen. Funktionen ska ansvara för stadens strategiska arbete med lika rättigheter. Miljöpartiet avsätter ekonomiska medel för att stötta antidiskrimineringsbyråer som verkar i staden. Det behövs fler aktörer som driver diskrimineringsmål och sprider kunskap. Kommunstyrelsen ska genom stadsledningskontoret utreda behovet av en fond för att driva diskrimineringsfall i domstol. Samarbetet med handikapp- och brukarorganisationerna ska fortsätta utvecklas. Handikapprådens roll ska stärkas, de ska engageras tidigt i planprocesser och kunna påverka beslut från början. Sidan 7 av 13

8 CENTERPARTIET I Stockholm kommer Centerpartiet inte att hålla så mycket torgmöten eller lokala debatter, utan framför allt medverka i andras arrangemang. När Centerpartiet är ute och kampanjar finns det alltid skriftligt material på plats. I Centerpartiets valstuga kommer det finnas teknisk utrustning som möjliggör för personer med hörselnedsättning att ta del av vår politik. Ljudnivåerna på förskolor är ofta alldeles för höga. Det är en rad faktorer som behöver samverka och som vi behöver arbeta mer med för att åstadkomma en bra ljudmiljö allt från att personalen har rätt kunskap och redskap kring hur ljudnivån hålls nere, till att lokalerna är anpassade för den verksamhet som bedrivs där. Inom staden finns en stor medvetenhet kring detta och bl.a. har SISAB bra ljudmiljö som ett av målen när de bygger nya förskolor. Det är viktigt att den offentligt finansierade kulturverksamheten är tillgänglig för alla invånare i staden. Att befintlig hörselteknisk utrustning inte fungerar på grund av att det saknas rutiner är naturligtvis inte acceptabelt och någonting som måste åtgärdas. För Centerpartiet är det av fundamental betydelse att alla människor som bor och vistas i staden har möjlighet att vara delaktiga. Det är nog svårt att peka ut en enskild lösning eller fråga som är viktigare än alla andra i detta sammanhang. Detta är istället ett perspektiv som måste genomsyra allt vi gör i stadens alla verksamheter och beslut. Sidan 8 av 13

9 FOLKPARTIET Som ett parti med begränsade resurser kan vi inte garantera att alla torgmöten är tillgängliga för personer med hörselnedsättning. För oss är det viktigaste att vi för ut vårt budskap i en mängd olika kanaler, så att det sammantaget är lätt för personer med olika former av funktionsnedsättning att informera sig om vår politik. Vi tar denna fråga på största allvar. I samtliga nybyggnationer tas stor hänsyn till ljud miljön i allt från dörrar till installationen av akustiktavlor. Det dämpar ljudet och ger en behagligare miljö för alla som vistas i lokalerna. I äldre förskolelokaler arbetar vi för installation av akustiktavlor och möbler med ljuddämpande effekt, samtidigt som man anpassar verksamheten för att få en så bra ljudmiljö som möjligt. Det görs även, i alla lokaler, en bullermätning vid samtliga OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och eventuellt oljud eller för höga nivåer åtgärdas alltid därefter. Alla förskolor ska ha en bra ljudmiljö. Vi har sett till så att Kulturförvaltningen planerar för tillgänglighet i alla om- och nybyggnader av kulturlokaler. När det gäller befintlig hörselteknisk utrustning finns sådan ofta i större publika lokaler. Vid den inventering av tillgängligheten som gjordes 2012 framkom att 16 av kulturförvaltningens publika lokaler, främst bibliotek, var utrustade med fast hörslinga och att 12 medarbetare hade utbildning för att sköta denna teknik. Förvaltningen förfogar också över en mobil hörslinga (Comfort Audio) med två sändare och fyra mottagare som används vid de möten som Rådet för funktionshinderfrågor håller men som även kan lånas ut till andra möten inom och utom förvaltningen. Sidan 9 av 13

10 FOLKPARTIET (FORTS) Kulturförvaltningen kommer inom ramen för verksamhetsplanen 2014 att följa upp behovet av investeringar i tillgänglighet. Här ingår bland annat följande aktiviteter: Inventera tillgängligheten utifrån enkelt avhjälpta hinder Åtgärda brister i tillgänglighet Utarbeta en tidsplan för åtgärder som är svåra/kostsamma att genomföra Utbilda/öka kunskapen om kommunikativ tillgänglighet Utvärdera informationens tillgänglighet och begriplighet Det viktigaste är att fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten i det offentliga rummet. Fortfarande är det alltför svårt att ta sig runt i gatumiljön eller in i affärer. Funktionshindrades behov uppmärksammas fortfarande inte tillräckligt mycket vid exempelvis renoveringar av gator. Att bristande tillgänglighet ska anses som diskriminering är ett väldigt positivt steg som ställer stora krav på alla aktörer, inte minst kommunerna. Sidan 10 av 13

11 MODERATERNA Moderaterna är angelägna om att alla ska kunna ta del av vårt budskap. I valrörelsen har vi därför valmaterial både på cd och med blindskrift. Vårt övriga material finns i tryckt form och mycket information finns att tillgå på hemsidan, moderat.se. Här finns också information under symbolerna, Lättläst, Lyssna och other languages. När vi blir inbjudan till debatter utgår vi från att arrangören ser till att det finns hörselslinga eller andra möjligheter, exempelvis skriv- eller teckentolkar, så att personer med hörselnedsättning kan tillgodogöra sig innehållet. Numera hålls det mycket sällan torgmöten. Moderaterna tycker att höga ljudnivåer är angeläget att arbeta med både från pedagogisk och från teknisk sida. Vi vet att mindre barngrupper stimulerar till mer lugn och lägre ljudnivåer. I Stockholms stad har storlekarna på förskolegrupperna minskat sedan Rummens utformning liksom material har stor betydelse för miljön och akustiken i förskolan. Det är också viktigt att lokalerna är anpassade till verksamheten och till barngruppen. Mycket kan göras genom möbler och inredning med dämpande ytor, filttassar på stolar och bord och val av material. Staden kan påverka ljudkällor så som ventilationsbuller genom riktade åtgärder och tillsyn på skolor/förskolor. Genom att tydliggöra för barnen, exempelvis med den synliga mätutrustningen med örat, går det också att lära barn att dämpa ljudet utan att minska lusten till lek. Det är viktigt för oss att alla stockholmare är nöjda med och kan ta del av de kulturmöjligheter som erbjuds. Vi vill därför att fastighetsnämnden ska fortsätta arbetet med att tillgängliggöra alla sina publika lokaler. Hörselslingor och god akustik är relativt enkelt åtgärdade hinder för att alla, även personer med hörselnedsättning, ska kunna vara delaktiga. Sidan 11 av 13

12 MODERATERNA (FORTS) I budget för 2014 slår vi fast att stadsdelsnämnderna ska fortsätta sitt arbete med att utöka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Verksamheter och föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning ska uppmuntras. I exempelvis Stockholm stadsteaters ägardirektiv för har vi gett uppdraget att arbeta med att tillgängliggöra produktionerna för personer med alla typer av funktionsnedsättningar. Våra viktigaste valfrågor är jobb, bostäder och infrastruktur. Genom att sätta fokus på dessa frågor och gör tillgänglighetsfrågan till en del av alla planerares vardag kan vi skapa en stad som är tillgänglig för alla. Jobb: Alla människor ska kunna arbeta utifrån sin egen förmåga. Det ställer krav på arbetsplatsernas utformning och på att hjälpmedel kan erbjudas när det behövs. Bostäder: Stockholm växer och vi bygger ständigt nya bostäder. Det är viktigt att vi redan från början bygger på ett sådant sätt att det blir funktionsdugligt för alla människor. Barnfamiljer, gamla och människor med såväl kognitiva som andra funktionshinder ska kunna bo och trivas i de bostäder och som byggs i Stockholm. Särskild anpassning kan behövas, men tänker vi smart från början behövs det mindre ofta. Infrastruktur: På samma sätt vill vi Moderater ständigt arbeta med att utveckla infrastrukturen i staden och planera för en stad som blir tillgänglig för alla. Sidan 12 av 13

13 KRISTDEMOKRATERNA Vi försöker att hålla så tillgängliga möten som möjligt. Detta är en viktig fråga eftersom tillgänglig information och tillgängliga möten är en förutsättning för att alla ska kunna delta i valet på likvärdiga villkor. Självklart används alltid högtalarutrustning, men det är dock svårt att se till så att samtliga möten fullt ut är tillgängliga. När det gäller behovet av teckentolk är det bra om partierna får information om det innan ett möte, så att teckentolk kan anlitas om det finns en efterfrågan. Vi välkomnar att organisationer tar initiativ och bjuder in till möten i tillgängliga lokaler. Det är en angelägen fråga och något som vi vill ska åtgärdas. Vi ska ta lärdom av de goda exempel som finns, såsom erfarenheterna från projektgruppen för Förskoleutveckling i Enskede-Årsta-Vantör som vann HRF:s pris Stockholms-snäckan Dessutom vill vi minska barngrupperna i förskolan. Budgeten fastslår att kulturen ska vara tillgänglig för alla och då är det viktigt att lokalerna är det. I kontakter med förvaltningarna och bolagen lyfter vi ofta dessa frågor. Stadsteatern har flyttat fram positionerna och erbjuder till exempel föreställningar med textdisplay. Stockholms stad gör en inventering av tillgängligheten i stadens lokaler och information om detta ska sammanställas och publiceras. Att minska arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning. Här driver Kristdemokraterna på och har i budgeten fått stöd för till exempel en satsning på visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning (5 mnkr), att personer med funktionsnedsättning i ökad utsträckning ska erbjudas praktik i staden och att chefer i staden utbildas i funktionsnedsättningar. Sidan 13 av 13