_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7"

Transkript

1 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m), Johan Söderberg (s), Sten Holmgren (c), Lilli Márton (mp) Beslutande ersättare Ersättare Karin Frisk (s), Bo Sivars (m), Magnus Esko (fp), Marian Loley (kd) Övriga Tillgänglighetsstrateg Anna Arvidsson, handläggare Karin Rytter deltagande Utses att justera Bengt Andersson (m) Justeringens Kommunledningsfärvaltningen plats och lid Underskrifter Sekreterare Ordförande ar~h;l)çò'- ""O", :. o o' o. o' or o o o' o... o o o' o o ',0 o o,.. o o. o Justerande _~f.~ g&::---bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Underskrift T il i gängl i gh etsu tsko ttet Datum för anslags nedtagande Komm unledningsfärvaltningen Utdragsbestyrkande

2 ~'l~~j _ 11; "l IZatrinehol111s k ul1 '- TILLGÄNG LIGHETSUTSKOTTET Välkomna Ordföranden Gunilla Magnusson (s) hälsar alla välkomna till tillgänglighetsutskottets första möte. Jt andes sign Jt I Utdrjigsbestyrkande Alla närvarande presenterar kolt sig själva och diskuterar kring förväntningar på uppdraget. ßll- Protokollsutdrag till

3 ?::~~j _~ IZatrinehol111s k un "- TILLGÄNGLIGHETS UTSKOTTET Bakgrund och beslut för organisationeniorganisationsförändringen Handläggaren Karin Rytter och tillgänglighetsstrategen Anna Arvidsson presenterar bakgrund och beslut till den nya ansvarsorganisationen. Ti Ilgä ng I ig hets utskottet. Fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Har uppdraget att styra och leda arbetet med tillgänglighetsfrågorna Handikapprådet. Samverkansorgan under utskottet. Utskottet sätter samman samverkansorganet Ti IIgäng lig hetsstrateg. Bistå utskottet med strategiskt stöd, femtio procent Reglemente för kommunstyrelsen 3 - I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. det strategiska tillänglighetsarbetet Strategiskt tilgänglighetsarbete: Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska tillgänglighetsarbete och leder såväl som samordnar kommunens tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen ska aktualisera och förankra tillgänglighetsfrågorna i kommunen och stödja arbetet med tilgänglighetsfrågorna genom att initiera, säkerställa verkställighet, samordna, prioritera och följa upp insatser inom tillgänglighetsområdet för att främja att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning. Tilgänglighetsutskottets överläggning Under tillgänglighetsutskottet överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m), Bo Sivars (m), Sten Holmgren (c), Johan Söderberg (s), Karin Frisk (s), Magnus Esko (fp), Marian Loley (kd), Lilli Márton (mp) samt handläggaren Karin Rytter och tillgänglighetsstrategen Anna Arvidsson. " CFr"" 6b L Ui/Jragsbestyrkande Protokollsutdrag till

4 -~ "- ":'l~~7 mm IZatril1ehol111s k01111tilll1 TILLGÄNG LIGHETSUTSKOTTET Sammansättning och uppdrag för handikapprådet Tillgänglighetsstrategen Anna Arvidsson informerar om förslag till handikapprådets syfte, uppgift, organisation, sammansättning och arbetsform. F örslag på: Syfte. verka för att främja att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning Uppgift. bevaka tillgänglighetsfrågorna genom att representera de funktionsnedsattas synpunkter. driva arbetet i enlighet med FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Organisation. ett samverkansorgan som organisatoriskt är placerat under kommunstyrelsens tillgänglighetsutskott Arbetsform. rådets möten planeras aven beredningsgrupp bestående av ordföranden samt tillgänglighetsstrategen och en representant från handikappförbundens samarbetsorgan. rådet sammanträder minst fyra gånger per år Tillgänglighetsstrategen Anna Arvidsson får i uppdrag att ändra det presenterade förslaget för diskussion på handikapprådets första sammanträde den 15 mars Rådets synpunkter förs sedan med för beaktande vid beslut under tillgänglighetsutskottets sammanträde den 14 april Rådet sammankallas till ett första möte enligt den sammansättning som återfinns i nuvarande förslag. Tillgänglighetsutskottets överläggning Under tillgänglighetsutskottet överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m), Bo Sivars (m), Magnus Esko (fp), Sten Holmgren (c), Johan Söderberg (s), Karin Frisk (s), Lilli Márton (mp), Marian Loley (kd) samt handläggaren Karin Rytter och tillgänglighetsstrategen Anna Arvidsson. erand7 sign r 0'( D À:. Prolokollsuldrag lill Ul: agsbestyrkande

5 -~ "-?:'l:'1~7 mm IZatril1ehol111s k TILLGÄNGLIGHETS UTSKOTTET Sammanträdesdalum Utbildningsbehov Ordföranden Gunilla Magnusson (s) påtalar behov av utbildning och föreslår en utbildningsinsats till hösten. Innehåll och omfattning på insatsen får diskuteras längre fram då behov och önskemål tydligare har framkommit. Det är önskvärt med en gemensam utbildning för tillgänglighetsutskottet och handikapprådet. Ett sätt att informera/utbilda tjänstemän och förtroendevalda inom kommunen samt allmänheten kan vara att uppmärksamma och sprida information på t.ex. "Handikappens dag". Informationsmaterial från Handisam delas ut:. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglighet. Trender i handikappolitikens omvärld. Dina rättigheter - statens skyldigheter. Om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Ytterligare informationsmaterial finns att tillgå på 'vvww.handisam.se. Tilgänglighetsutskottets överläggning Under tillgänglighetsutskottet överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (s), Sten Holmgren ( c), Marian Lo1ey (kd) samt tillgänglighetsstrategen Anna Arvidsson och handläggaren Karin Rytter. Tf""" ß 1k- Uldra~sbestyrkande Prolokollsutdrag lill

6 ?',,"Jll7 IV'),fl.. 'f I - ; IZatrineholnis k "- TILLGÄNG LIGHETSUTSKOTTET Tillgänglighetsfrågorna på hemsidan Ordföranden Gunilla Magnusson (s) och tillgänglighetsstrategen Anna Arvidsson diskuterar om framtida innehåll och upplägg på hemsidan. Adressen kommer att bli aktuell för arbetet. Tillgänglighetsstrategen Anna Arvidsson får i uppdrag att upprätta en modell för hems ida till nästa sammanträde den 14 april Tilgänglighetsutskottets överläggning Under tillgänglighetsutskottet överläggning yttrar sig Gunila Magnusson (s), Marian Loley (kd), Johan Söderberg (s), Bo Sivars (m), Bengt Andersson (m) samt tillgänglighetsstrategen Anna Arvidsson och handläggaren Karin Rytter. JÎ\,;an es sign Protokollsuldrag till lv I (~ A-

7 -~ "- "-T.J~~ iw IZatrinehol111s k TILLGÄNG LIGHETSUTSKOTTET Dm KS/2011 : Handläggare: Anna Arvidsson Sammanträdesdagar för tilgänglighetsutskottet 2011 Tilgänglighetsutskottets beslut Tillgänglighetsutskottet beslutar anta de mötestider för sammanträdesdagar 2011 som framställs i kommunledningsförvaltningens förslag. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för Förslagsvis sammanträder tillgänglighetsutskottet klockan under nedanstående datum. Datum som föreslås för 2011 är följande: 14 april 9 j uni 25 augusti 27 oktober 8 december t,t'"'. ß/-* Utdr gsbeslyrkande Protokollsutdrag till Ledamöter och ersättare, akten

8 ?:'l-:~j _ ~ IZatril1ehol111s k ul1 "- TILLGÄNG LIGHETSUTSKOTTET SAMMANTRÄDES Sammanträdesdalum PROTOKOLL 8 Övrigt Utskick av kallelser, protokoll och handlingar Utskick kommer att ske via e-post till den adress som anmälts till kommunledningsförval tningen. Vid behov kan ledamöter begära att få handlingarna utskrivna. Mer omfattande handlingar kan också komma att bli föremål för utskrift. Tillgänglighetsutskottets överläggning Under tillgänglighetsutskottet överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (s), Bo Sivars (m), Magnus Esko (fp), Lilli Márton (mp), Sten Holmgren (c), Marian Loley (kd) samt tillgänglighetsstrategen Anna Arvidsson. Tf(' Utdr~SbeSlyrkande '~k'. Prolokollsuldrag till