Kommunledningsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningsförvaltningen"

Transkript

1 Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Miljö- och byggs konferensrum, stadshuset kl Birgitta Laugmo (M) Barn- och utbildningsnämnden Lotta Husberg (S) Hälso- och sjukvårdsnämnden Allan Josefsson (M) Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Moosberg (STP) Omsorgsnämnden Margareta Fredriksson (FP) Rune Sandin (C) Tekniska nämnden Bengt Bivrin (MP), Miljö- och byggnämnden Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Johanna Jonsson, Anna-Karin Waller, Maria Bylund, Anna Almen, Nicklas Faritzon, Jeanette Johander Emma Larsson inledande information Bernt Spielberger 37 Jonny Melander 38 Christer Desmo 38 Justeringens plats och tid Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerare... Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags uppsättning Datum för Anslags nedtagning Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen Underskrift...

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (13) Presentation av plan- och kartavdelningen Emma Larsson berättar om arbetet som bedrivs på plan- och kartavdelningen. Presentation av Anna-Karin Waller Anna-Karin Waller kommer att jobba som vikarierande folkhälsosamordnare 30 % under den tid som Johanna Jonsson fått tjänstledigt för studier.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (13) 33 Godkännande av dagordning s beslut beslutar: att godkänna dagordningen Ärendet Godkännande av dagordning Ansökningar 2014 Budget 2014 Mål och inriktning Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Ekonomisk redovisning Ansökan fysisk aktivitet som läxhjälp Orienteringsstolpar Christer Desmo Information om pågående insatser - Strandstigen - Utomhusgym - Dopningsavtal - Broddar Folkhälsopris Folkhälsa i kommunstyrelsens budgetskrivelse Utbildningar

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (13) 34 KS/ Ansökningar 2014 s beslut beslutar: Att förlänga ansökningstiden för ansökningar gällande år 2014 Att en grupp bestående av Paul Carlsson, Johanna, Ulf Hjortsberg, Birgitta Laugmo, Pia Tysklind och Nicklas Faritzon har ett möte för att diskutera den ansökan som handlar om toleransresa. Ärendebeskrivning s tog i juni 2012 fram riktlinjer för ansökningar till folkhälsorådet. De syftar dels till att göra bedömningen av ansökningar tydligare och dels till att införliva folkhälsoavtalets intentioner om att folkhälsorådets planeringsprocess ska synkroniseras med den kommunala planerings- och budgetprocessen. Riktlinjerna innebär att ansökningshandlingen ska komma in senast i september året innan utvecklingsarbetet ska ske. Ett antal ansökningar har nu inkommit. Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare, presenterar de ansökningar som kommit in innan den 10/9. Frågan om när ett projekt skall ses som ordinarieverksamhet diskuteras. Frågan om att ta in fler ansökningar efter ansökningstiden löpt ut diskuteras.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (13) 35 KS/ Budget 2014 s beslut beslutar: Att anta förslag till budget för år 2014 Att inom respektive målområde avsätta 20 % av budgeten för 2014 till ansökningar som kan lämnas in under verksamhetsåret Ärendet Strömstads folkhälsoarbete styrs av ett folkhälsoavtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnd Norra Bohuslän och kommun. I avtalet förbinder sig kommunen att komma in med ett budgetunderlag senast den 1 december för kommande verksamhetsår. Underlaget fungerar som en grund för utbetalning från hälso- och sjukvårdsnämnden. Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för hälso- och sjukvårdsnämnd och kommun. Medel skall gå till insatser utifrån de gemensamt framtagna målen samt lön och omkostnader för en heltid folkhälsosamordnare. Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare, presenterar utkast till budget med de förslag om att avsätta mer pengar till livslångt lärande som folkhälsorådet vid tidigare möte önskat.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (13) 36 Mål och inriktning Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän s beslut beslutar: att notera informationen Ärendet Strömstads folkhälsoarbete styrs av ett folkhälsoavtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnd Norra Bohuslän och Strömstads kommun. Avtalet fastställer att en av utgångspunkterna för folkhälsorådets arbete ska vara Norra Bohusläns hälso- och sjukvårdsnämnds mål- och inriktningsdokument. Mål och inriktningsdokument utgår från Västra Götalandsregionens vision om det goda livet och innehåller bland annat mål om jämlik hälsa, medborgarnas delaktighet och kunskap om hälso- och sjukvården, god hälso- och sjukvård, goda levnadsvanor, barnperspektivet, trygg uppväxt, psykisk hälsa, fetma och alkohol. Lotta Husberg informerar om hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohusläns mål och inriktning.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (13) 36 Ekonomisk redovisning s beslut beslutar: Att notera informationen Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare presenterar redovisningen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (13) 37 KS/ Ansökan om fysisk aktivitet som läxhjälp s beslut beslutar: Att återremittera ärendet till Bernt Spielberger som ska redovisa förankring hos rektor metod utfall ekonomisk kalkyl utvärdering Ärendet Bernt Spielberger, idrottslärare på Strömstad gymnasium ansöker till folkhälsorådet om en insats som syftar till att erbjuda fysiskt inaktiva elever på gymnasiet med svaga skolresultat personlig träning. Detta bl.a. för att förbättra elevernas inlärning och koncentration som i sin tur förväntas ge bättre skolresultat. Insatsen består i att en idrottslärare/hälsopedagog tjänstefördelas en eftermiddag i veckan till personlig träning. Resultatet skall mätas genom att mäta testvärde(åstrands cykeltest) samt betyg och omdömen för att mäta skolresultat. Han ansöker om kr till insatsen. Bernt Spielberger presenterar sitt förslag. Diskussion om frågor som Bernt behöver besvara för vidare hantering av ärendet.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (13) 38 Orienteringsstolpar s beslut beslutar: att notera informationen Ärendet Christer Desmo och Jonny Melander har kontaktat folkhälsosamordnare Johanna Jonsson med en idé om orienteringsstolpar. Tanken är att orienteringsklubben med stöd av kommunen kan ansvara för uppsättning och skötsel av orienteringskontroller i form av fasta stolpar. Till dessa stolpar finns orienteringskartor. Orienteringsbanorna kan ha olika tillgänglighetsnivåer, den kortaste/enklaste kan ligga centralt och vara tillgänglighetsanpassad medan den svåraste kan ligga i terräng och längre från centrum. Karlstads orienteringsklubb har skapat den här sortens orienteringsbanor och kallar sin satsning Friska Karlstad. Jonny Melander och Christer Desmo från löpklubben informerar om orienteringsstolpar. ser positivt på idén och är intresserade av en fortsatt dialog.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (13) 39 Information om pågående insatser s beslut beslutar: Att notera informationen Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare informerar om pågående insatser. Strandpromenaden: Nu finns skyltar på plats, röjning av XX påbörjad. Förslag läggs om att bidra till en bänk längs med stigen. Påbörjar diskussion om när invigning skall ske. Utomhusgym: Johanna kommer att diskutera med tekniska nämnden om möjligheten att få till stånd ett idémöte tillsammans med berörda aktörer för vidare planering av utomhusgym. Dopningsavtal: I våras skrev alla gym under avtal om samarbete mot dopning. Nu är de första dopningstesterna är planerade. Det har förekommit diskussioner om personuppgiftslagen. Broddar: Representanter från folkhälsorådet kommer att delta vid äldredagen den 1/10 för utdelning av broddar.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (13) 40 KS/ Folkhälsopris s beslut beslutar: Att Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare skall skicka in annons i tidningen. Att fjolårets nominerade skall följa med till i år. Att sista anmälningsdag för nomineringar till folkhälsopriset är den 1 december Ärendet delar årligen ut ett folkhälsopris till person eller organisation som genom sitt arbete påverkat folkhälsan i positiv riktning. Folkhälsopriset består i ett diplom och en penningsumma. Diskuterar huruvida summan skall ändras.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (13) 41 Folkhälsa i kommunstyrelsens budgetskrivelse s beslut: Att föreslå kommunstyrelsen en ändring i budgetskrivelsen så att texten om folkhälsa bättre stämmer överens med folkhälsorådets intentioner kring drogförebyggande arbete och barn- och unga. Margareta Fredriksson, KS, informerar. Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare ändrar i skrivelsen utifrån folkhälsorådets synpunkter och skickar in förslaget till Agneta Johansson.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (13) 42 Utbildningar s beslut: Att notera informationen Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare, informerar om kommande utbildningar: 6 november. Samling för social hållbarhet med fokus på ungas arbetsdeltagande, Göteborg november. Förebygg.nu, Göteborg 26 november. Folkhälsa i samhällsplanering, Göteborg 5 december. En dag om föräldrastöd, Uddevalla