L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnadsnamn Dokumentidentitet: Ortnamn på byggnader Utarbetad av: Ortnamnsmyndigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnadsnamn Dokumentidentitet: Ortnamn på byggnader Utarbetad av: Ortnamnsmyndigheten"

Transkript

1 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 1(16) Regelverk för byggnads Tidigare beslutade ändringar Datum Ändring Version 0.1, Första utgåvan Version,

2 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 2(16) Innehållsförteckning 1 Inledning Grundregler Principer för att tilldela byggnader byggnads Byggnads där verksamheten ingår i et Generella regler Undantag från generella regler Byggnads i bestämd form Byggnad med flera byggnads Offentliga byggnader Flygplatser Kyrkor och byggnader för religiösa samfund Byggnadsminnen Kommersiella och företags Förenings- och klubbstugor Slott, herrgård och säteri Slott Herrgård och säteri Privatbostad Byggnad med förändrat ändamål Skrivregler för byggnads Stor eller liten bokstav? Genitiv s Förkortningar Gammalstavning Utländska ord Bilagor Namnsatta flygplatser (16)

3 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 3(16) 1 Inledning Regelverk för byggnads innehåller principer och skrivregler för att tilldela byggnader byggnads. Syftet är att tillhandahålla en instruktion med tydliga exempel, så att byggnadsen hanteras på ett enhetligt sätt. Utgångspunkten för regelverkets innehåll är att förmedla grundregler för hantering utifrån principerna om god ortssed. Regelverket är ett komplement till de instruktioner som finns i övriga handledningar från Lantmäteriet. Länk till övriga handböcker och beskrivningar. Regelverket vänder sig till Dig som arbetar med redovisning av byggnads enligt samverkansavtalet (ABT) mellan kommunerna och Lantmäteriet. Kommunerna ansvarar för en kontinuerlig uppdatering av byggnader i enlighet med de olika nivåerna i samverkansavtalet alternativt även genom tjänstbaserad uppdatering. Det är endast nya eller förändrade objekt som ska levereras. Genom detta arbete kommer en mängd ort in till Lantmäteriet som har uppdraget att tillgodose samhällets behov av grundläggande geografisk information. Lantmäteriet ansvarar därför för objektens innehåll och lagring. För att säkerställa kvaliteten i innehållet genomförs vid behov regelbundna kontroller av leveranserna. Lantmäteriet har som nationell ortsmyndighet ansvaret att fastställa ort och även att besluta om vilka kategorier av byggnader som ska redovisas som karttext eller som upplysningstext. Att såväl kommunerna som Lantmäteriet har en korrekt, uppdaterad och enhetlig redovisning av byggnadsen är av betydelse för samhällsnyttan. Förtätningen av redovisningen i urbana miljöer är till exempel viktig för att tillgodose blåljusmyndigheternas behov av orientering och kommunikation. 1.1 Grundregler Vid allt arbete med ort i statlig och kommunal verksamhet ska god ortssed följas. Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf i kulturmiljölagen som förtydligar och sammanfattar begreppet. Länk till Kulturmiljölagen (1988:950, ändrad 2013:548) 1 kap. 4 God ortssed. Även i arbetet med byggnads ska god ortssed iakttas, vilket bland annat innebär att dessa ska stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat. Reglerna för språkriktighet innebär att en ska stavas enligt de regler som tillämpas i den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista. Så kallad gammalstavning försvann ur det svenska språket genom 1906 års stavningsreform, som självfallet också omfattade orten. Reformen 1906 förändrade i huvudsak två delar i skriftspråket: v-ljudet blev enhetligt och stavades med v i alla ord. Det äldre bruket att skriva med - f fv och 3(16)

4 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 4(16) hv togs bort. För det andra ändrades stavningen -dt för t-ljud till t eller tt. Bokstaven w avskaffades i skriftspråket redan under 1880-talet. Sedan 2009 finns även en särskild språklag i Sverige. Språklagen är en ramlag som anger principer, mål och riktlinjer för språkanvändningen. I lagen tilldelas stat och kommun ett särskilt ansvar för att svenska språket används och utvecklas. I handledningens kapitel 3 förklaras närmare vilka skrivregler som gäller för byggnads. En samlande grundprincip för ett ändamålsenligt ortsskick är att ett hävdvunnet och genuint bruk används vid redovisning av bebyggelse. Byggnadsen ska med andra ord vara allmänt kända och använda sedan längre tid. 4(16)

5 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 5(16) 2 Principer för att tilldela byggnader byggnads 2.1 Byggnads där verksamheten ingår i et Generella regler Man ska alltid sträva efter att använda officiella som byggnads. Byggnads som beskriver verksamhet kan utformas på tre olika sätt, vilket visas under nivåerna 1 3 nedan. En sättning enligt nivå 1 är alltid att föredra för ökad tydlighet. Principerna under nivå 1 och 2, anger när et kan tilldelas Huvud (se åtföljande exempel i tabelluppställningen). I det tredje exemplet (nivå 3) ges byggnaden med en upplysningstext i stället för ett ort. Upplysningstexten (detaljerat ändamål) anger vilken verksamhet det rör sig om. Nivå 1 - Namn + verksamhet, se exempel 1 i tabellen nedan. Nivå 2 - Verksamhet i bestämd form, se ex. 2. Nivå 3 - Upplysande byggnads, det vill säga upplysningstext som beskriver verksamhet, se ex. 3 och Undantag från generella regler Undantag 1 Resecentrum kompletteras alltid med ortens, se ex. 5. Undantag 2 Upplysande byggnads utgår om verksamheten återfinns som uppgift under Detaljerat ändamål, se ex. 6. Generella regler 1 Hjärnarps järnvägsstation 2 Järnvägsstationen 3 Järnvägsstation 4 Polisstation 5 Sandvikens resecentrum 6 Vårdcentral Samhällsfunktion Vårdcentral Ändras till Utgår 5(16)

6 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 6(16) Byggnads i bestämd form Nedanstående typer av byggnads skrivs alltid i bestämd form, det vill säga ortens utelämnas. Observera att en form som till exempel Gävle rådhus inte ska användas. Byggnads i bestämd form 1 Stadshuset 2 Rådhuset 3 Tingshuset 4 Kommunhuset Byggnad med flera byggnads Ett etablerat i kommunen väljs som Huvud före övriga på samma byggnad. De tilldelas istället, se ex. 1 och 2. Om en skolbyggnad har flera skolverksamheter, väljer man ett huvud enligt en prioriteringsordning där gymnasium sätts före grundskola och grundskola före förskola, se även ex. 3. Byggnad med flera byggnads 1 Gamla kvarnen Lyckebo förskola 2 Åhusgården Majblommans förskola 3 Backaskolan Backa förskola 6(16)

7 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 7(16) 2.2 Offentliga byggnader I byggnader där det finns en etablerad offentlig funktion/samhällsfunktion som kan kopplas till byggnaden eller där ortens ingår i byggnadset, tilldelas Huvud, se exempel 1. Byggnader som inrymmer en myndighet eller annan offentlig förvaltning, tilldelas byggnads kategori, se exempel 2. Offentliga byggnader 1 Gävle sjukhus Linköpings tingsrätt Kalmaranstalten 2 Medborgarkontor Arbetsförmedlingen 2.3 Flygplatser Flygplats redovisas med enligt en förteckning framtagen av Lantmäteriet. Den grundar sig på AIP Luftfartsverkets lista över flygplatser, se ex. 1. En förteckning över aktuella satta flygplatser finns som bilaga 1 i kapitel 4. Flygfält redovisas med upplysningstexten Flygfält. Flygplatser 1 Bromma flygplats 7(16)

8 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 8(16) 2.4 Kyrkor och byggnader för religiösa samfund Namn på större kyrkobyggnad, församlingskyrka, f.d. församlingskyrka eller sockenkyrka tillhörande Svenska kyrkan skrivs som Huvud. Till kyrka räknas även kapell (ej gravkapell) och ödekyrka, se exempel 1. Annan given fristående byggnad för fast organiserad religiös gemenskap ges också Huvud. Se exempel 2. Om byggnaden istället inrymmer ett religiöst samfund eller om et är förknippat med en byggnadstyp används. Se exempel 3. Observera! Namnet bör överensstämma med den stavning som återfinns på respektive församlings hemsida. byggnader som snarare anger en samhällsfunktionen ges, t ex gravkapell, församlingshem, tempel, krematorium. Se exempel 4. Kyrkor och byggnader för religiösa samfund 1 Landeryds kyrka Uppståndelsens kapell 2 Sankt Kyriakos ortodoxa kyrka 3 Katolska kyrkan Synagoga Moské Frikyrka 4 Gravkapell 8(16)

9 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 9(16) 2.5 Byggnadsminnen Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen. Det finns två typer av byggnadsminnen byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (enskilda) och statliga byggnadsminnen. För dessa typer av skyddad bebyggelse ska särskild anteckning finnas i fastighetsregistret. Byggnadens tilldelas Huvud Byggnadsminnen 1 Jan Ersgården Carl Eldhs ateljé Borgholms slottsruin 2.6 Kommersiella och företags Byggnads där en för allmänheten känd verksamhet bedrivs och där et inte är av kommersiell karaktär tilldelas kategori Huvud, se ex 1. Byggnads där kommersiella eller företags helt eller delvis ingår tilldelas, se ex. 2 Kommersiella och företags 1 Bäckahästen Stora hotellet Tenniscaféet 2 Tele2 Arena Clarion Stora Hotellet Bilprovningen 9(16)

10 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 10(16) 2.7 Förenings- och klubbstugor Förenings- och klubbstugor tilldelas Huvud enbart om byggnadset har en direkt koppling till byggnaden (-hus, -stuga, -villa eller liknade), exempelvis GOK-stugan som är Gävle orienteringsklubbs klubbstuga, se ex. 1. Namnen under exempel 2 i tabellen är på föreningar. Dessa faller utanför ramen för Huvud eftersom de saknar byggnadsanknytning i sitt. Förenings- och klubb tilldelas. Förenings- och klubbstugor 1 GOK-stugan Kamratvillan Isbjörnarnas bastubyggnad 2 Gävle ponnyklubb Ystads amatörfiskeklubb 2.8 Slott, herrgård och säteri Slott Endast i de fall där kungliga slott och övriga slott har ett fastställt där huvudleden -slott ingår får skrivas med "slott" i byggnadset, se ex. 1. slottsliknande byggnader som inte återfinns i Lantmäteriets ortsregister skrivs utan "slott" i byggnadset, se ex. 2. Slott 1 Gripsholms slott 2 Hovdala 10(16)

11 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 11(16) Herrgård och säteri Orden herrgård och säteri används i byggnads endast i de fall där de återfinns i Lantmäteriets ortsregister (genom GeoVy), se ex. 1. Kammarkollegiet har i en skrivelse fastställt att institutet säteri inte bör användas i offentliga sammanhang eftersom det sedan länge är avskaffat. Lantmäteriet och kommuner saknar därmed befogenhet att idag avgöra vad som kan betraktas som ett säteri eller att redovisa denna term på de allmänna kartorna. Namnet Säteriet kan däremot användas som byggnads om det finns i GeoVy eller i Ortsregistret, ex 2. Herrgård och säteri 1 Alsters herrgård 2 Säteriet 2.9 Privatbostad Privatbostäder får Huvud om et finns på kartan. Om et inte finns på kartan kan belägg för et sökas i en uppteckning (se a och b nedan). Även i dessa fall tilldelas byggnadset Huvud, se ex. 1. a) Avsöndringshandling (se FR webb) b) Ortsregistret (hos Institutet för språk och folkminnen i Uppsala). Kategorin Huvud kan också ges till byggnader som tillhör eller ligger inom en större gård/anläggning, se ex. 2. Om privatbostäders byggnads inte återfinns i upptecknad form tilldelas et, se ex. 3. Privatbostad 1 Björkhem 2 Orangeriet (inom Hovdala) 3 Älgstugan 11(16)

12 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 12(16) 2.10 Byggnad med förändrat ändamål Om man tror att verksamheten har utgått behåller byggnaden sitt men tilldelas. Detta utreds av kommunen som ansvarar för eventuell avregistrering. Undantagna från ovanstående regel är nedlagda mindre så kallade byskolor som blivit bostad eller som används till annan verksamhet. Dessa byggnader kan behålla sitt skol som Huvud. Gränsen för vad som anses mindre är flytande, men en riktlinje är att byggnadens storlek bör vara lämplig för ett enfamiljshushåll, se ex. 2. Förändrat ändamål till exempel nedlagd verksamhet Kommunfråga 1 Hästveda vårdcentral Uppgift saknas på kommunwebb Måsens förskola Utgår - upphört? 2 Smedstorps skola Bostad? 12(16)

13 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 13(16) 3 Skrivregler för byggnads 3.1 Stor eller liten bokstav? Ett flerordigt består vanligtvis av en huvudled till exempel Rådhuset och en bestämningsled Gamla, se ex. 1 och 2. Flerordiga tilldelas stor eller liten bokstav enligt följande: Kan huvudleden själv utgöra ett Huvud (Rådhuset) så skrivs den med en inledande stor bokstav, se ex. 1. Kan inte huvudleden själv utgöra ett Huvud (förskola) så skrivs den med en inledande liten bokstav, se ex. 2. Undantagna från ovanstående regel är kommersiella och företags. Dessa behåller sin officiella stavning och tilldelas, se ex. 3. En gråzon är byggnads som inte självklart är kommersiella. För att tilldelas Huvud måste byggnadset följa svenska skrivregler. Detta visas i exemplet Stora hotellet, där hotell skrivs med litet h och tilldelas Huvud. Om Stora Hotellet i stället skrivs med stort H räknas det som ett kommersiellt och tilldelas Altenativ. Se ex. 4. Stor eller liten bokstav 1 Gamla Rådhuset 2 Nybrostrands förskola 3 ABB Arena Nord Ystad Energi AB 4 Stora hotellet Stora Hotellet Ystads saltsjöbad Ystads Saltsjöbad 13(16)

14 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 14(16) 3.2 Genitiv s Genitiv -s används enligt följande: Byggnads som slutar på en konsonant (förutom s, x, z) skrivs alltid med genitiv -s, se ex 1. Byggnads som slutar på en vokal skrivs aldrig med genitiv -s, se ex. 2. Genitiv -s 1 Nybrostrands förskola 2 Vittsjö brandstation 3.3 Förkortningar Byggnads skrivs alltid i fullform, det vill säga förkortningar är inte tillåtna. 3.4 Gammalstavning Byggnads ska följa svenska skrivregler vilket innebär att gammalstavning inte är tillåten. En variant av gammalstavning är så kallad dekorativ stavning, vilket innebär att korta fylls ut med extra bokstäver, till exempel Nääs eller Öhn. Dessa typer är inte heller förenliga med svensk språkriktighet. Undantagna från ovanstående regel är följande: Byggnads med gammalstavning är tillåten om motsvarande stavning förekommer som trakt, se ex. 1. Person med gammalstavning får användas som byggnads, se ex. 2. Kommersiella och företags med gammalstavning är tillåtna som byggnads om de tilldelas, se ex. 3. Gammalstavning 1 Hvita Briggen (tillhör fastigheten YSTAD HVITA BRIGGEN 1) 2 Hvitfeldska gymnasiet 3 Gefle Arena 14(16)

15 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 15(16) 3.5 Utländska ord Med hänvisning till språklagen och ortsparagrafens regler om svensk språkriktighet bör man vid sättning eftersträva på svenska framför utländska. Namnet The English school skrivs till exempel Engelska skolan. I övriga fall tilldelas byggnads med utländska ord alltid, se ex. 1. Utländska ord 1 Thorens Business School 4 Bilagor 4.1 Namnsatta flygplatser Den här bilagan innehåller en förteckning över de satta flygplatser som ska redovisas i Lantmäteriets grunddata. Namnsättningen följer regelverket för god ortssed. Detta innebär att ordet flygplats ska användas istället för till exempel airport eller andra beteckningar på främmande språk. Namnen på flygplatserna är hämtade ur AIP (Luftfartsverkets lista) och uppdateras två gånger per år av ortsmyndigheten vid Lantmäteriet. 15(16)

16 L A N T M Ä T E R I E T Regelverk för byggnads Ort på byggnader Ortsmyndigheten 16(16) Förteckning över satta flygplatser Arlanda flygplats Arvidsjaurs flygplats Borlänge flygplats Borås flygplats Bromma flygplats Eskilstuna flygplats Gällivare flygplats Gävle flygplats Hagfors flygplats Halmstads flygplats Hemavans flygplats Jönköpings flygplats Kalmar flygplats Karlstads flygplats Kiruna flygplats Kramfors-Sollefteå flygplats Kristianstads flygplats Kungsängens flygplats Landvetters flygplats Linköpings flygplats Ljungbyheds flygplats Luleå flygplats Lycksele flygplats Mora flygplats Pajala flygplats Ronneby flygplats Skavsta flygplats Skellefteå flygplats Skövde flygplats Storumans flygplats Sturups flygplats Sundsvall-Timrå flygplats Svegs flygplats Säffle flygplats Säve flygplats Torsby flygplats Trollhättan-Vänersborgs flygplats Umeå flygplats Varbergs flygplats Vilhelmina flygplats Visby flygplats Västerås flygplats Växjö flygplats Ängelholms flygplats Örebro flygplats Örnsköldsviks flygplats Östersunds flygplats 16(16)

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Bilaga D. Kodlistor Byggnadsändamål

Bilaga D. Kodlistor Byggnadsändamål 2015-09-28 Sida 1 av 7 Bilaga D. Kodlistor Byggnadsändamål Kodlistan SG Byggnadsändamål är en hierarkisk kodlista som anger giltiga värden för typer av ändamål. Kodlistan är hierarkiskt indelad i två nivåer;

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23

n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 n KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2007-11-23 U Kommunstyrelsens kontor SÖDERTÄLJE KOMMUN Tjänsteskrivelse Cecilia Mårtensson Näringslivs- och infrastrukturstrateg 08-550213 05. SÖDERTÄLJE KOMMUN. Ko_n:r:'~_nstYlelsen

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen

Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Dokumenttyp Diarienummer Sida PM LS 2006-7856 1(6) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Anders Torbrand, 011-415 2154 2007-05-15 00.01 Planeringsunderlag om brister i infrastrukturen Uppdraget Regeringen

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Bakgrund Transportstyrelsens

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

SWECON ANLÄGGNINGSMASKINER

SWECON ANLÄGGNINGSMASKINER swecon maskinförsäkring SWECON ANLÄGGNINGSMASKINER omtanke säkert och bekvämt ENKELT TRYGGT OCH FLEXIBELT Vårt grundpaket ger dig ett utmärkt skydd utan krångliga tillägg. Du kan enkelt komplettera den

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Skapat av Petra Karlsson Datum: 2015-04-07 Syfte: Det här dokumentet innehåller instruktioner steg för steg hur du hanterar din inloggning kring vårt

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SÖDERTÄLJE Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GRUMS Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Hur långt är det till Stockholm?

Hur långt är det till Stockholm? Hur långt är det till Stockholm? Pris som avståndsmått 17 ROGER MARJAVAARA & MAGNUS STRÖMGREN Avstånd är ett centralt och viktigt begrepp inom geografin. Vem har väl inte talat om avståndet mellan olika

Läs mer

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB Standarder: () ISO 900:2008 (2) ISO 400:2004 (3) ISO 3485 (4) OHSAS 800 Certifikatnr: 28343, 28343/A/C 4739, 4739/A 5768 605093 Utg. datum: 204-02-05, Fredrik Sandberg Företagsenhet Ort Malmö Verksamhet

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Auktoriserade Serviceverkstäder för VM Pumpar AB

Auktoriserade Serviceverkstäder för VM Pumpar AB Borlänge Pumptech Dalarna AB Cirkelgatan 18 781 72 BORLÄNGE Tel.nr 0703-18 86 28 www.pumptech.se info@pumptech.se Borås Borås Elmotor& Drivteknik AB Stenbocksgatan 20 506 34 BORÅS Tel.nr 033-14 13 30 Fax.nr

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Postnummersystemet i Sverige

Postnummersystemet i Sverige Postnummersystemet i Sverige Gäller fr.o.m mars 2013 1 Postnummerrådet 2013 Postnummerrådet Innehåll 1. Inledning 3 2. Postnummerområden 3 3. Postnumrens användningsområde, 4 olika system 5 4. Administrativa

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Flygutredning 2015-2019. Information 130313 Region Norrbotten

Flygutredning 2015-2019. Information 130313 Region Norrbotten Flygutredning 2015-2019 Information 130313 Region Norrbotten Syfte med utredningen Syftet är att i projektform driva utredningsarbetet med att ta fram ett beslutsunderlag om vilken flygtrafik som är aktuell

Läs mer

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag

Version April 2015. TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Version April 2015 TRYCKGUIDE för bästa digitala underlag Tryckguide De riktlinjer och råd som vi listar i guiden kan hjälpa dig att spara både arbete och tid. Vi ger dig information om hur du bäst anpassar

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS Priser gällande avtalsår 2013 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Antal Ert pris / Rumstyp rum avtalspris LRA Arvika Scandic Arvika

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Informationsindex. Kommunens Kvalitet i Korthet

Informationsindex. Kommunens Kvalitet i Korthet Informationsindex Kommunens Kvalitet i Korthet 00 Informationsindex 00 Informationsindex är ett av måtten i KF:s kvalitetsredovisning. Syftet med informationsindex är att kunna visa en samlad bild av starka

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015. Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality

LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015. Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality LAST MILE. Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015 Maria Nilsson Öhman, Environment & Quality 1 Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2 sept 2015 VARÖR HAR VI TRANSPORTER? örsta

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Varsel om total arbetsnedläggelse vid vissa företag anslutna till Svensk Handel

Varsel om total arbetsnedläggelse vid vissa företag anslutna till Svensk Handel Datum 29 mars 2012 Vår referens JH Handläggare John Haataja Svensk Handel 103 29 Stockholm Varsel om total arbetsnedläggelse vid vissa företag anslutna till Svensk Handel Med hänvisning till de i brev

Läs mer