ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-351

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-351"

Transkript

1 Europaparlamentet Utskottet för transport och turism 2014/2241(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG Förslag till betänkande Isabella De Monte (PE v01-00) Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (2014/2241(INI)) AM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 AM_Com_NonLegReport PE v /160 AM\ doc

3 1 Cláudia Monteiro de Aguiar, Marlene Mizzi, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut Beaktandeled 1a (nytt) med beaktande av kommissionens meddelande En europeisk strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kustoch havsturism (COM(2014)0086), Or. pt 2 Ádám Kósa Beaktandeled 2a (nytt) med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi a 2a A7-0263/2011. Or. hu 3 Linda McAvan, Lucy Anderson AM\ doc 3/160 PE v01-00

4 Beaktandeled 2a (nytt) med beaktande av Europeiska kommissionens grönbok om säkerhet i logitjänster för turister (COM(2014)0464), 4 Ádám Kósa Beaktandeled 2b (nytt) med beaktande av rådets resolution av den 6 maj 2003 om tillgång till kulturell infrastruktur och kulturell verksamhet för personer med funktionshinder (2003/C 134/05) Or. hu 5 Herbert Dorfmann Beaktandeled 5a (nytt) med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 maj 2015, Bättre lagstiftning för bättre resultat en EUagenda (COM(2015)0215), PE v /160 AM\ doc

5 6 Dominique Riquet Skäl Aa (nytt) Aa. Turism har inte någon egen rubrik i EU:s budget och åtgärderna på detta område är fördelade på flera fonder, pilotprojekt och förberedande åtgärder. Or. fr 7 Louis Michel Motion for a resolution Skäl B Motion for a resolution B. Turism är en viktig sektor i den europeiska ekonomin och genererar mer än 10 % av EU:s BNP om man även beaktar de sektorer som är kopplade till turism. Amendment B. Turism är ett viktigt potentiellt tillväxtområde i den europeiska ekonomin och branschen genererar mer än 10 % av EU:s BNP. Denna sektor skapar betydande sysselsättning och svarar för minst 12 % av alla jobb inom EU om man även beaktar de sektorer som är kopplade till turism. Or. nl 8 Franck Proust, Renaud Muselier, Marc Joulaud Skäl B B. Turism är en viktig sektor i den europeiska ekonomin och genererar mer än 10 % av EU:s BNP om man även beaktar B. Turism är en viktig sektor i den europeiska ekonomin och genererar mer än 10 % av EU:s BNP och sysselsätter 9,7 AM\ doc 5/160 PE v01-00

6 de sektorer som är kopplade till turism. miljoner människor om man även beaktar de sektorer som är kopplade till turism. Turismen utgör även en viktig inkomstkälla för lokala ekonomier. Or. fr 9 Izaskun Bilbao Barandica Skäl B B. Turism är en viktig sektor i den europeiska ekonomin och genererar mer än 10 % av EU:s BNP om man även beaktar de sektorer som är kopplade till turism. B. Turism är en viktig sektor i den europeiska ekonomin och genererar mer än 10 % av EU:s BNP och enligt Världsturismorganisationen en av elva anställda i världen, om man även beaktar de sektorer som är kopplade till turism. Detta gör turismen till en möjlighet för de mest missgynnade grupperna som ungdomar och kvinnor. Or. es 10 István Ujhelyi Skäl B B. Turism är en viktig sektor i den europeiska ekonomin och genererar mer än 10 % av EU:s BNP om man även beaktar de sektorer som är kopplade till turism. B. Turism är en viktig sektor i den europeiska ekonomin som genererar mer än 10 % av EU:s BNP om man även beaktar de sektorer som är kopplade till turism, och erbjuder direkt sysselsättning till 13 miljoner arbetstagare. PE v /160 AM\ doc

7 11 Marian-Jean Marinescu Skäl C C. Antalet internationella turister som besöker EU beräknas öka med 140 miljoner per år fram till C. Turister bör kunna dra nytta av de bästa villkoren för reservationer, logi, transport och respekt för deras rättigheter. 12 István Ujhelyi Skäl C C. Antalet internationella turister som besöker EU beräknas öka med 140 miljoner per år fram till C. Europa är världens främsta turistmål med en marknadsandel på 52 %. Antalet internationella turister som besöker EU beräknas öka med 140 miljoner per år fram till Amendment 13 Louis Michel Motion for a resolution Skäl C Motion for a resolution C. Antalet internationella turister som besöker EU beräknas öka med 140 miljoner per år fram till Amendment C. Antalet internationella turister som besöker EU beräknas öka med 140 miljoner per år fram till Det finns också en växande marknad för äldre, som dessutom kan resa under lågsäsong. AM\ doc 7/160 PE v01-00

8 Or. nl 14 Pavel Telička, Jozo Radoš Skäl C C. Antalet internationella turister som besöker EU beräknas öka med 140 miljoner per år fram till C. Antalet internationella turister som besöker EU beräknas öka med 140 miljoner per år fram till Statistiken visar att majoriteten av EUmedborgarnas utlandsresor går till andra EU-länder. 15 István Ujhelyi Skäl Ca (nytt) Ca. Turismen utgör en betydande socioekonomisk verksamhet inom EU som har stor inverkan på den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och den sociala utvecklingen och som därför kan bidra till att lösa den nuvarande ekonomiska krisen och krisen på arbetsmarknaden. 16 István Ujhelyi Skäl Cb (nytt) PE v /160 AM\ doc

9 Cb. De turismpolitiska prioriteringarna bidrar till minst tre av Junckerkommissionens prioriteringsområden, nämligen hållbar tillväxt och hållbara jobb, en sammankopplad digital inre marknad och en djupare och mer rättvis inre marknad. 17 Cláudia Monteiro de Aguiar, Marlene Mizzi, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut Skäl Ca (nytt) Ca. Europa är en maritim kontinent och kust- och havsturismen är den största maritima verksamheten i EU. Den utgör mer än en tredjedel av den maritima ekonomin, har en direkt påverkan på många andra delar av EU:s ekonomi och sysselsätter 3,2 miljoner människor, de flesta mellan 16 och 35 år gamla. Parlamentet framhåller också att denna sektor har utgjort en hävstång för tillväxt och jobbskapande, särskilt i Atlant- och Medelhavsregionerna. Or. pt 18 Marie-Christine Arnautu Skäl D AM\ doc 9/160 PE v01-00

10 D. Turismindustrin i Europa står inför ett antal nya utmaningar, bland annat digitaliseringen av distributionskanaler och den nya delningsekonomin. D. Turismindustrin i Europa står inför ett antal nya utmaningar, bland annat en ökad osäkerhet inom infrastrukturer med koppling till rörligheten. Or. fr 19 Isabella De Monte Skäl D D. Turismindustrin i Europa står inför ett antal nya utmaningar, bland annat digitaliseringen av distributionskanaler och den nya delningsekonomin. D. Turismindustrin i Europa står inför ett antal nya utmaningar, bland annat digitaliseringen av distributionskanaler och den nya delningsekonomin, en ökande konkurrens från framväxande, billigare resmål utanför Europa, förändringar i konsumenternas beteenden, övergången från en tjänsteekonomi till en upplevelseekonomi, efterfrågan på högkvalitativ kundservice, behovet av att locka till sig och behålla kunnig personal, demografiska förändringar och säsongsberoende. 20 István Ujhelyi Skäl D D. Turismindustrin i Europa står inför ett antal nya utmaningar, bland annat digitaliseringen av distributionskanaler och D. Turismindustrin i Europa står inför ett antal nya utmaningar, bland annat digitaliseringen av distributionskanaler, en PE v /160 AM\ doc

11 den nya delningsekonomin. ökande konkurrens från framväxande resmål och den nya delningsekonomin. 21 Dominique Riquet Skäl D D. Turismindustrin i Europa står inför ett antal nya utmaningar, bland annat digitaliseringen av distributionskanaler och den nya delningsekonomin. D. Turismindustrin i Europa står inför ett antal nya utmaningar, bland annat digitaliseringen av distributionskanaler och utvecklingen av delningsekonomin. Den senaste utvecklingen av turistprofilen har å ena sidan lett till en ökning av andelen personer över 60 år och personer som kommer från framväxande ekonomier vars specifika behov bör beaktas. Or. fr 22 Claudia Tapardel Skäl Da (nytt) Da. Enligt Världsturismorganisationen sysselsätter turismsektorn 5,2 % av den totala arbetskraften. 23 Herbert Dorfmann AM\ doc 11/160 PE v01-00

12 Skäl Da (nytt) Da. Små och medelstora företag i turismsektorn står inför betydande svårigheter på grund av en omfattande regelbörda. 24 Marie-Christine Arnautu Skäl E E. Åtgärderna i meddelandet från 2010 stöder det ambitiösa målet att upprätthålla Europas ledande ställning som turistmål i världen. Att marknadsföra Europa med en egen turistmålsmarknadsföring och märkesstrategi är ett bra sätt att stärka bilden av Europa och den europeiska profilen. E. Åtgärderna i meddelandet från 2010 stöder det ambitiösa målet att upprätthålla Europas ledande ställning som turistmål i världen. Or. fr 25 Isabella De Monte Skäl E E. Åtgärderna i meddelandet från 2010 stöder det ambitiösa målet att upprätthålla Europas ledande ställning som turistmål i världen. Att marknadsföra Europa med en egen turistmålsmarknadsföring och märkesstrategi är ett bra sätt att stärka E. Åtgärderna i meddelandet från 2010 stöder det ambitiösa målet att upprätthålla Europas ledande ställning som turistmål i världen. PE v /160 AM\ doc

13 bilden av Europa och den europeiska profilen. 26 Markus Ferber Skäl E E. Åtgärderna i meddelandet från 2010 stöder det ambitiösa målet att upprätthålla Europas ledande ställning som turistmål i världen. Att marknadsföra Europa med en egen turistmålsmarknadsföring och märkesstrategi är ett bra sätt att stärka bilden av Europa och den europeiska profilen. E. Åtgärderna i meddelandet från 2010 stöder det ambitiösa målet att upprätthålla Europas ledande ställning som turistmål i världen. Or. de 27 Louis Michel Skäl E E. Åtgärderna i meddelandet från 2010 stöder det ambitiösa målet att upprätthålla Europas ledande ställning som turistmål i världen. Att marknadsföra Europa med en egen turistmålsmarknadsföring och märkesstrategi är ett bra sätt att stärka bilden av Europa och den europeiska profilen. (Berör inte den svenska versionen.) Or. nl AM\ doc 13/160 PE v01-00

14 28 Isabella De Monte Skäl Ea (nytt) Ea. Att marknadsföra Europa med en egen turistmålsmarknadsföring och märkesstrategi är ett bra sätt att stärka bilden av Europa och Europas profil som ett antal hållbara och högkvalitativa turistmål, och gör det möjligt för europeiska resmål att utmärka sig gentemot internationella resmål samt bidrar till att locka till sig internationella turister, i synnerhet från framväxande marknader utanför EU. 29 Claudia Tapardel Skäl E E. Åtgärderna i meddelandet från 2010 stöder det ambitiösa målet att upprätthålla Europas ledande ställning som turistmål i världen. Att marknadsföra Europa med en egen turistmålsmarknadsföring och märkesstrategi är ett bra sätt att stärka bilden av Europa och den europeiska profilen. E. Åtgärderna i meddelandet från 2010 stöder det ambitiösa målet att upprätthålla Europas ledande ställning som turistmål i världen. Att marknadsföra Europa med en egen turistmålsmarknadsföring och märkesstrategi är ett bra sätt att stärka bilden av Europa och den europeiska profilen, framtoningen och konkurrenskraften. 30 Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Jakovčić PE v /160 AM\ doc

15 Skäl E E. Åtgärderna i meddelandet från 2010 stöder det ambitiösa målet att upprätthålla Europas ledande ställning som turistmål i världen. Att marknadsföra Europa med en egen turistmålsmarknadsföring och märkesstrategi är ett bra sätt att stärka bilden av Europa och den europeiska profilen. E. Åtgärderna i meddelandet från 2010 stöder det ambitiösa målet att upprätthålla Europas ledande ställning som turistmål i världen. Att marknadsföra Europa med en egen turistmålsmarknadsföring och märkesstrategi är ett bra sätt att stärka bilden av Europa och den europeiska profilen över hela världen, vilket bidrar till att sprida europeiska normer och värderingar. 31 Izaskun Bilbao Barandica Skäl F F. En hållbar turism i harmoni med naturen och landskapet och grundad på resurseffektivitet och miljöskydd ger varaktiga resultat för regional tillväxt, bemöter resenärers allt högre krav på kvalitet och hjälper företag att konkurrera. F. En hållbar, tillgänglig och ansvarig turism i harmoni med naturen, landskapet och resmålen i städer, och grundad på resurseffektivitet och miljöskydd ger varaktiga resultat för regional tillväxt, bemöter resenärers allt högre krav på kvalitet och hjälper företag att konkurrera. Or. es 32 Claudia Tapardel Skäl F F. En hållbar turism i harmoni med naturen F. En hållbar turism i harmoni med naturen AM\ doc 15/160 PE v01-00

16 och landskapet och grundad på resurseffektivitet och miljöskydd ger varaktiga resultat för regional tillväxt, bemöter resenärers allt högre krav på kvalitet och hjälper företag att konkurrera. och landskapet och grundad på resurseffektivitet, hållbar rörlighet och miljöskydd ger varaktiga resultat för regional tillväxt, bemöter resenärers allt högre krav på kvalitet och hjälper företag att konkurrera. 33 Claudia Schmidt Skäl F F. En hållbar turism i harmoni med naturen och landskapet och grundad på resurseffektivitet och miljöskydd ger varaktiga resultat för regional tillväxt, bemöter resenärers allt högre krav på kvalitet och hjälper företag att konkurrera. F. En hållbar turism i harmoni med naturen och landskapet och grundad på resurseffektivitet och miljöskydd, i synnerhet en hållbar turism i bergs- och kustområden, ger varaktiga resultat för regional tillväxt, bemöter resenärers allt högre krav på kvalitet och hjälper företag att konkurrera. Or. de 34 Dominique Riquet Skäl F F. En hållbar turism i harmoni med naturen och landskapet och grundad på resurseffektivitet och miljöskydd ger varaktiga resultat för regional tillväxt, bemöter resenärers allt högre krav på kvalitet och hjälper företag att konkurrera. F. En hållbar turism i harmoni med naturen och landskapet och grundad på resurseffektivitet och miljöskydd gör det möjligt att bevara den lokala omgivningen, bemöta resenärers allt högre krav på kvalitet och hjälpa företag att konkurrera tack vare lägre kostnader och ett mer attraktivt utbud. PE v /160 AM\ doc

17 Or. fr 35 Marie-Christine Arnautu Skäl F F. En hållbar turism i harmoni med naturen och landskapet och grundad på resurseffektivitet och miljöskydd ger varaktiga resultat för regional tillväxt, bemöter resenärers allt högre krav på kvalitet och hjälper företag att konkurrera. F. En hållbar turism i harmoni med naturen och landskapet och grundad på resurseffektivitet och miljöskydd ger varaktiga resultat för regional tillväxt, bemöter resenärers allt högre krav på kvalitet och hjälper företag att konkurrera, men är ändå ett slags turism med högre kostnader och således av mindre omfattning inom turismindustrin. Or. fr 36 István Ujhelyi Skäl Fa (nytt) Fa. Europeisk kulturturism spelar en viktig roll i främjandet av Europas rika kulturella mångfald, stärker den europeiska identiteten och främjar interkulturella utbyten och mångkulturell förståelse. 37 Franck Proust, Renaud Muselier, Marc Joulaud AM\ doc 17/160 PE v01-00

18 Skäl Ga (nytt) Ga. Det europeiska kulturella och historiska arvet är en stor tillgång för den europeiska turismen. Or. fr 38 Dominique Riquet Skäl G G. Delningsekonomin representerar en grundläggande förändring till följd av ny teknik, och många delningsekonomiföretag ingår i resetjänsteekonomin. G. Delningsekonomin representerar en grundläggande förändring tack vare utvecklingen av ny teknik, bland annat genom att värdekedjan förändras, och många delningsekonomiföretag ingår i resetjänsteekonomin. Or. fr 39 Claudia Schmidt Skäl G G. Delningsekonomin representerar en grundläggande förändring till följd av ny teknik, och många delningsekonomiföretag ingår i resetjänsteekonomin. G. Delningsekonomin representerar en grundläggande förändring till följd av snabbt föränderlig ny teknik, och många inflytelserika delningsekonomiföretag ingår i resetjänsteekonomin. Or. de PE v /160 AM\ doc

19 40 Marie-Christine Arnautu Skäl G G. Delningsekonomin representerar en grundläggande förändring till följd av ny teknik, och många delningsekonomiföretag ingår i resetjänsteekonomin. G. Delningsekonomin representerar en förändring till följd av ny teknik, och många delningsekonomiföretag ingår i resetjänsteekonomin. Or. fr 41 Markus Ferber Skäl G G. Delningsekonomin representerar en grundläggande förändring till följd av ny teknik, och många delningsekonomiföretag ingår i resetjänsteekonomin. G. Delningsekonomin representerar en grundläggande förändring till följd av ny teknik, och många delningsekonomiföretag ingår i resetjänsteekonomin, vars befintliga föreskrifter ska fastställas inom ramen för EU:s övergripande strategi en inre e- marknad. Or. de 42 Kosma Złotowski Skäl Ga (nytt) Ga. Tillhandahållande av högkvalitetstjänster samt skydd av konsumenternas rättigheter bör vara en högt prioriterad fråga för samtliga AM\ doc 19/160 PE v01-00

20 tjänsteleverantörer i samband med turism, inbegripet de som är verksamma inom delningsekonomin och använder de senaste webbverktygen. Or. pl 43 Isabella De Monte Skäl Ga (nytt) Ga. Även om uppgifterna är spridda och det därför är svårt att dra en pålitlig slutsats har de ekonomiska följderna av delningsekonomin sannolikt en positiv inverkan på ekonomisk tillväxt och välfärd. 44 Isabella De Monte Skäl Gb (nytt) Gb. Resor och turism är en av de sektorer som har påverkats i hög grad av digitaliseringen, ett faktum som erbjuder ett antal möjligheter för reseföretag inte endast i Europa utan även globalt. 45 Georgi Pirinski PE v /160 AM\ doc

21 Skäl Ga (nytt) Ga. Konflikter nära EU:s gränser, såsom i Ukraina och i Mellanöstern, jämte terroristhot har en negativ inverkan på turismsektorn och kräver därför motåtgärder både på nationell nivå och EU-nivå. 46 Claudia Tapardel Skäl Fa (nytt) Fa. Regionerna spelar en grundläggande roll i utarbetandet och genomförandet av politiska åtgärder kopplade till turism på den regionala nivån. 47 Markus Ferber Punkt 1 1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om genomförandet av insatserna i meddelandet från 2010 och om användningen av budgetanslag från strukturfonderna och relevanta EUprogram, särskilt Cosme-programmet i form av en granskning av faktiska 1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om genomförandet av insatserna i meddelandet från 2010 och om användningen av budgetanslag från strukturfonderna och relevanta EUprogram i form av en granskning av faktiska omständigheter och en bedömning AM\ doc 21/160 PE v01-00

22 omständigheter och en kritisk bedömning av hur effektiva insatserna för främjande av turism i Europa är. av hur effektiva insatserna för främjande av turism i Europa är. Or. de 48 Ádám Kósa Punkt 1 1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om genomförandet av insatserna i meddelandet från 2010 och om användningen av budgetanslag från strukturfonderna och relevanta EUprogram, särskilt Cosme-programmet i form av en granskning av faktiska omständigheter och en kritisk bedömning av hur effektiva insatserna för främjande av turism i Europa är. 1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om genomförandet av insatserna i meddelandet från 2010, om användningen av budgetanslag från strukturfonderna och relevanta EUprogram, särskilt Cosme-programmet i form av en granskning av faktiska omständigheter och en kritisk bedömning av hur effektiva insatserna för främjande av turism i Europa är, samt om den fysiska och informations- och kommunikationsmässiga tillgängligheten av befintlig infrastruktur och tjänster. Or. hu 49 Jill Evans Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen presenterar en årlig översikt över turismprojekt som har medfinansierats av olika EU-fonder. PE v /160 AM\ doc

23 50 Markus Ferber Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ser till att det även i framtiden avsätts medel från olika stödmedel för att skapa gynnsamma villkor för företag inom turismsektorn i Europa. Or. de 51 István Ujhelyi Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet anser att det hade varit bättre om turismen erkändes som en självständig ekonomisk verksamhet när det gäller budget och åtgärder i stället för att finansieras ur andra politikområdens budgetar. 52 Curzio Maltese Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet vädjar till AM\ doc 23/160 PE v01-00

24 kommissionen om att säkerställa en ökad insyn i de lokala förvaltningarnas utnyttjande av strukturfonderna. Or. it 53 Marie-Christine Arnautu Punkt 2 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur andra EUstrategier påverkar turism och rapportera till parlamentet. 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utse oberoende experter för att bedöma hur andra EU-strategier påverkar turism och rapportera till parlamentet. Or. fr 54 Georgi Pirinski Punkt 2 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur andra EUstrategier påverkar turism och rapportera till parlamentet. 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur andra EUstrategier påverkar turism, analysera de reella och potentiella hoten mot turismen som en följd av konflikterna i EU:s grannländer och grannregioner och rapportera till parlamentet, och att då ge förslag på åtgärder för att stärka de positiva och minska de negativa följderna för turismen. PE v /160 AM\ doc

25 55 Claudia Tapardel Punkt 2 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur andra EUstrategier påverkar turism och rapportera till parlamentet. 2. Europaparlamentet anser att europeiska städer är förnämliga turistmål, men de turismrelaterade transporterna i städerna och i de större stadsområdena bidrar till en stor del av transportutsläppen och de vägtrafikrelaterade skadorna och dödsfallen. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur andra EUstrategier påverkar turism, i synnerhet politiken för transporter i städerna med de mål som fastställdes i vitboken om transporter från 2011, och rapportera till parlamentet. 56 Izaskun Bilbao Barandica Punkt 2 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur andra EUstrategier påverkar turism och rapportera till parlamentet. 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur andra EUstrategier påverkar turism och turismens effekter på andra politikområden i unionen, exempelvis transporter, och rapportera till parlamentet. Or. es 57 Jill Evans AM\ doc 25/160 PE v01-00

26 Punkt 2a (ny) 2a. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ska presentera en översikt över aktuella uppgifter på grundval av den nya förordningen om statistik om turism. 58 Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Jakovčić Punkt 2a (ny) 2a. Europaparlamentet konstaterar att det behövs ytterligare insatser för att utarbeta en integrerad strategi för turism, och att då se till att sektorns intressen och behov beaktas vid utarbetandet och tillämpningen av EU:s övriga politiska åtgärder (t.ex. transport och landsbygdspolitik). 59 Markus Ferber Punkt 3 3. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ska lägga fram detaljerade genomförandeåtgärder för den nya uppsättningen gemensamma åtgärder inom ramen för nästa europeiska forum 3. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen utifrån redan beprövade åtgärder ska lägga fram detaljerade genomförandeåtgärder för den nya uppsättningen vid nästa europeiska forum PE v /160 AM\ doc

27 för turism. för turism. Or. de 60 Marie-Christine Arnautu Punkt 4 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området turism, och anser att detta beslut är olämpligt med tanke på den vikt som fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet är kritiskt till att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). utgår Or. fr 61 Markus Ferber Punkt 4 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området turism, och anser att detta beslut är olämpligt med tanke på den vikt som fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet är kritiskt till att utgår AM\ doc 27/160 PE v01-00

28 området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). Or. de 62 Kosma Złotowski Punkt 4 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området turism, och anser att detta beslut är olämpligt med tanke på den vikt som fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet är kritiskt till att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). utgår Or. pl 63 Georg Mayer, Harald Vilimsky Punkt 4 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området 4. Europaparlamentet är kritiskt till att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det PE v /160 AM\ doc

29 turism, och anser att detta beslut är olämpligt med tanke på den vikt som fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet är kritiskt till att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). Or. de 64 Pavel Telička, Jozo Radoš Punkt 4 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området turism, och anser att detta beslut är olämpligt med tanke på den vikt som fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet är kritiskt till att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området turism, och anser att detta beslut drar i tvivelsmål den vikt som i realiteten fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet uttrycker sin förvåning över att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). 65 Liisa Jaakonsaari Punkt 4 AM\ doc 29/160 PE v01-00

30 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området turism, och anser att detta beslut är olämpligt med tanke på den vikt som fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet är kritiskt till att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området turism, och anser att detta beslut är olämpligt med tanke på den vikt som fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet noterar att turismen utgör en tillväxtmarknad för många branscher, och är kritiskt till att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). 66 Claudia Schmidt Punkt 4 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området turism, och anser att detta beslut är olämpligt med tanke på den vikt som fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet är kritiskt till att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området turism, och anser att detta beslut är olämpligt med tanke på den vikt som fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet är kritiskt till att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). Parlamentet är också kritiskt till att webbsidan för GD GROW endast finns tillgänglig på engelska. Or. de PE v /160 AM\ doc

31 67 Renaud Muselier Punkt 4 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området turism, och anser att detta beslut är olämpligt med tanke på den vikt som fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet är kritiskt till att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). 4. Europaparlamentet noterar att kommissionen har gjort drastiska personalnedskärningar på området turism, och anser att detta beslut är olämpligt med tanke på den vikt som fästs vid turismen såsom en betydande faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet är kritiskt till att området turism inte har getts en tillräckligt framträdande plats på webbsidan för det nya generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD GROW). Parlamentet anser att det är ytterst anmärkningsvärt att relevant information inte finns på samtliga EU-språk. Or. fr 68 István Ujhelyi Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet betonar vikten av samordning mellan kommissionens tjänstemän och avdelningar. 69 Claudia Tapardel AM\ doc 31/160 PE v01-00

32 Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny strategi om turismen i EU, som ska ersätta eller uppdatera meddelandet Europa, världens främsta resmål från Dominique Riquet Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet begär att en särskild rubrik för turism inrättas i EU:s budget. Or. fr 71 Liisa Jaakonsaari Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att notera att turismen är en växande exportindustri. Parlamentet påpekar att flera sektorer måste samarbeta om turismen och att turismen måste inlemmas i de internationella och globala nätverken. PE v /160 AM\ doc

33 72 Herbert Dorfmann Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga en minskning av den oproportionerligt stora regelbördan som negativt påverkar de små och medelstora företagens konkurrenskraft i turismsektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att minska och inte öka den befintliga regelbördan. 73 Ivan Jakovčić, Jozo Radoš Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet påminner kommissionen om att turismen är en viktig sektor i den europeiska ekonomin. Det är därför nödvändigt att institutionalisera samordningen mellan medlemsstater, regionala och lokala myndigheter samt finansinstitut och skapa synergieffekter mellan den offentliga och den privata turismsektorn genom att inrätta ett Europeiskt turistråd. Or. hr AM\ doc 33/160 PE v01-00

34 74 Ulrike Rodust Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ till en Europaomfattande dialog mellan kryssningsbranschen och aktörer inom hamn- och kustturism. Parlamentet betonar att gemensamma planer och åtgärder för att turismen ska accepteras av befolkningen är lika viktiga som en hållbar utveckling av turismen. Or. de 75 Inés Ayala Sender Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet anser att EU bör utveckla samarbetsåtgärder för utvecklingen av tredjeländers turism inom ramen för samarbets- och grannskapspolitiken, för att uppnå en balanserad utveckling av deras ekonomier som samtidigt kan bidra till att minska spänningarna i grannskapsområdena och öka regionens attraktion och tillströmningen av turister. Or. es 76 Claudia Tapardel PE v /160 AM\ doc

35 Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet anser att det skulle främja mångfalden inom den europeiska turismen och framhäva profilen för de olika intressenter som är verksamma inom turismsektorn om man införde ett europeiskt turistår, och uppmanar kommissionen att verka för detta. 77 Marie-Christine Arnautu Punkt 5 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk strategi och profilering. 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till att Europa förblir världens främsta turistmål. Or. fr 78 Tomáš Zdechovský Punkt 5 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i AM\ doc 35/160 PE v01-00

36 samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk strategi och profilering. samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk strategi och samordning. 79 Claudia Schmidt Punkt 5 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk strategi och profilering. 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk strategi och profilering, i synnerhet med hänsyn till en hållbar turism och balanserad delaktighet av alla medlemsstater. Or. de 80 Aldo Patriciello Punkt 5 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk strategi 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk strategi PE v /160 AM\ doc

37 och profilering. och profilering, framför allt i syfte att lyfta fram mindre kända turistmål och länder i ekonomiska svårigheter, så att man skapar en samsyn kring det faktum att turismen bör vara en grundläggande del av statsapparaten. Or. it 81 István Ujhelyi Punkt 5 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk strategi och profilering. 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk helhetsstrategi och profilering. Parlamentet uppmanar alla de ansvariga myndigheterna att öka den politiska medvetenheten om vikten av inreseturism för EU:s ekonomi. 82 Liisa Jaakonsaari Punkt 5 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa AM\ doc 37/160 PE v01-00

38 som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk strategi och profilering. som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk strategi och profilering. Parlamentet uppmanar till en utveckling av den europeiska turismprofilen så att den blir ett fungerande marknadsföringsverktyg för turism. 83 Cláudia Monteiro de Aguiar Punkt 5 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa som världens främsta turistmål, inom ramen för en gemensam europeisk strategi och profilering. 5. Europaparlamentet uppmuntrar eftertryckligen kommissionen att i samarbete med den europeiska resekommissionen ytterligare bidra till den gemensamma marknadsföringen av Europa som världens främsta turistmål, inom ramen för en europeisk strategi och profilering. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en analys av fördelarna och nackdelarna med att inrätta ett europeiskt organ för turism. Or. pt 84 István Ujhelyi Punkt 5a (ny) 5a. Europaparlamentet erinrar om potentialen hos tredjeländer med stora befolkningar och en framväxande medelklass, i synnerhet Brik-länderna, där antalet utresande turister ständigt PE v /160 AM\ doc

39 ökar. Parlamentet påpekar att det behövs större flexibilitet när det gäller förfaranden för turistvisering för att undvika en förlust av potentiella besökare och därmed en ekonomisk förlust. 85 Markus Ferber Punkt 6 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. utgår Or. de 86 Andor Deli Punkt 6 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas, med dess systematisering av befintliga varumärken för nationella och regionala sektorer, för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra AM\ doc 39/160 PE v01-00

40 europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. Or. hu 87 Jill Evans Punkt 6 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella och regionala turismorganisationers såväl som regionala (gränsöverskridande) organisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. 88 István Ujhelyi Punkt 6 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter, särskilt på långdistansmarknaderna, för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. PE v /160 AM\ doc

41 89 Jozo Radoš, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Jakovčić Punkt 6 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare och mer konkurrenskraftiga på nationell, regional och lokal nivå. 90 Izaskun Bilbao Barandica Punkt 6 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå, och som alltid utgår ifrån på förhand fastställda värden (till exempel Brand USA). Or. es AM\ doc 41/160 PE v01-00

42 91 Luis de Grandes Pascual Punkt 6 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå, utan att det påverkar medlemsstaternas behörighet enligt artikel 195 i EUF-fördraget. Or. es 92 David-Maria Sassoli Punkt 6 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. Parlamentet anser emellertid att det är viktigt att bevara särdragen hos de europeiska regioner som lever av ett eget territoriellt varumärke. Or. it PE v /160 AM\ doc

43 93 Cláudia Monteiro de Aguiar Punkt 6 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. 6. Europaparlamentet begär i synnerhet att ett varumärke för Europa som turistmål ska utvecklas för att komplettera och förstärka medlemsstaternas, nationella turismorganisationers och den europeiska turismindustrins marknadsföringsaktiviteter för att göra europeiska turistmål synligare på nationell, regional och lokal nivå. Parlamentet anser att den privata sektorns medverkan bör vara ett kriterium för utvecklingen av varumärket Destination Europa, och bör därmed vara öppen för ekonomiskt stöd från privata aktörer. Or. pt 94 Isabella De Monte Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet betonar att varumärket Resmål Europa behöver en inkluderande strategi som skapar fördelar både för etablerade och mindre kända resmål utan att skapa någon konkurrens mellan de europeiska turistmålen och mellan de nationella turismorganisationernas arbete. AM\ doc 43/160 PE v01-00

44 95 Arne Gericke Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet kräver att varumärket för Europa som turistmål ska få en starkare familje-, barn- och generationsvänlig koppling i världen. Or. de 96 Markus Ferber Punkt 7 7. Europaparlamentet inser dock att en tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare. Parlamentet rekommenderar att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer, och uppmanar medlemsstaterna att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål. utgår Or. de 97 Marie-Christine Arnautu Punkt 7 7. Europaparlamentet inser dock att en 7. Europaparlamentet inser dock att en PE v /160 AM\ doc

45 tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare. Parlamentet rekommenderar att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer, och uppmanar medlemstaterna att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål. tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare i enlighet med de behov och särdrag som medlemsstaterna har. Or. fr 98 István Ujhelyi Punkt 7 7. Europaparlamentet inser dock att en tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare. Parlamentet rekommenderar att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer, och uppmanar medlemstaterna att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål. 7. Europaparlamentet inser dock att en tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare. Parlamentet rekommenderar att en sorts SWOT-modell utarbetas (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) för den europeiska turismsektorn och att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer, och uppmanar medlemstaterna att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål, till exempel genom att utarbeta samordnade verktyg och strategier för marknadsföring. Parlamentet understryker vikten av offentlig-privata partnerskap och föreslår därför att ett särskilt partnerskapsprogram för turism utarbetas. 99 Dominique Riquet AM\ doc 45/160 PE v01-00

46 Punkt 7 7. Europaparlamentet inser dock att en tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare. Parlamentet rekommenderar att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer, och uppmanar medlemstaterna att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål. 7. Europaparlamentet inser dock att en tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare efter samråd med företag och organisationer som representerar sektorn samt lokala myndigheter. Parlamentet rekommenderar att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer, och uppmanar medlemstaterna att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål. Or. fr 100 Ádám Kósa Punkt 7 7. Europaparlamentet inser dock att en tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare. Parlamentet rekommenderar att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer, och uppmanar medlemstaterna att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål. 7. Europaparlamentet inser dock att en tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål, inklusive tillgängligheten, måste utvecklas ytterligare. Parlamentet rekommenderar att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer, och uppmanar medlemsstaterna att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål. Or. hu 101 Kosma Złotowski PE v /160 AM\ doc

47 Punkt 7 7. Europaparlamentet inser dock att en tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare. Parlamentet rekommenderar att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer, och uppmanar medlemstaterna att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål. 7. Europaparlamentet inser dock att en tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare. Parlamentet rekommenderar att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer som på ett rättvist sätt tar hänsyn till turismpotential hos samtliga medlemsstater, och uppmanar medlemstaterna att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål. Or. pl 102 Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, Izaskun Bilbao Barandica Punkt 7 7. Europaparlamentet inser dock att en tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare. Parlamentet rekommenderar att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer, och uppmanar medlemstaterna att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål. 7. Europaparlamentet inser dock att en tydlig definition av och potentialen för ett varumärke för Europa som turistmål måste utvecklas ytterligare. Parlamentet rekommenderar att en varumärkeshandledning utarbetas, med överenskomna marknadsföringsformer, och uppmanar medlemstaterna samt lokala och regionala myndigheter att föra ett konstruktivt samarbete för att uppnå detta mål. 103 Izaskun Bilbao Barandica AM\ doc 47/160 PE v01-00

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2010 KOM(2010) 352 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Europa,

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2011 KOM(2011) 681 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En förnyad

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer

Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering

Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering P7_TA-PROV(2012)0469 Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering Europaparlamentets resolution av den 11 december

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den... KOM (98)... ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 1 I. FÖRETAGANDE EN UTMANING FÖR SYSSELSÄTTNINGEN

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE Europeiska ekonomiska och sociala kommittén INT/606 "Initiativ för socialt företagande" Bryssel den 23 maj 2012 YTTRANDE från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 28.10.2013 2013/2177(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 Patrick Le Hyaric (PE519.687v01-00) Handlingsplan för en konkurrenskraftig och

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt Europa 2020 och Norrbottens tillväxt LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset 971 87 Luleå www.nll.se/regionalt Innehåll Förord...4 Översikt...5

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/2108(INI) 12.6.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

GRÖNBOK. om onlinespel på den inre marknaden. SEK(2011) 321 slutlig

GRÖNBOK. om onlinespel på den inre marknaden. SEK(2011) 321 slutlig SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2011 KOM(2011) 128 slutlig GRÖNBOK om onlinespel på den inre marknaden SEK(2011) 321 slutlig SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRÖNBOK om onlinespel på den inre

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2007/2288(INI) 5.6.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenten: förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2013 COM(2013) 531 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Efter 2015:

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer