Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län 2012-2014"

Transkript

1 Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län

2 Innehåll INLEDNING s. 3 BAKGRUND Syfte s. 4 Övergripande mål s. 4 Nuläge s. 4 OECD rekommendationer s. 4 Arbetsmarknadsläget i Kalmar län s. 6 Inkomstskillnader s. 7 Jämställdhetsmål i den regionala utvecklingsstrategin s. 8 MÅL OCH INSATSER Rund och gränslös region s. 9 Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling s. 10 Lärande och kompetensförsörjning s. 11 Befolkning och välfärd s. 12 Miljö i balans s. 13 Kultur och upplevelser s. 14 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING s. 15 2

3 Inledning Att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering är avgörande för att lösa vårt läns demografiska situation. Ska vi i framtiden kunna tillhandahålla god service, ha företag som kan anställa människor med rätt kompetens och tillgodose den offentliga sektorns behov av kompetent personal måste Kalmar län vara ett län där både kvinnor, män, flickor och pojkar vill verka och bo. I Kalmar län bor personer varav är män och är kvinnor. Efter första halvåret 2012 bröt länet den neråtgående trenden och redovisade en befolkningsökning. Det är emellertid endast fyra kommuner i länet som ökat sin befolkning 1 medan övriga åtta kommuner minskade. Det är en tydlig trend att det är unga välutbildade kvinnor som väljer att flytta ifrån länet och de tenderar heller inte att återvända. Kalmar län har en av landets mest segregerade arbetsmarknader där omkring 75 procent av de arbetsföra kvinnorna arbetar inom offentlig sektor medan två tredjedelar av de arbetsföra männen arbetar i den privata. Färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att antalet företag som drivs av kvinnor ökade med 8 procent från 2006 till 2010 i Kalmar län, vilket är under snittet i riket 2. Samtidigt har antalet sysselsatta i företag som ägs av kvinnor ökat med 13 procent. Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för Kalmar län pekar på vilka insatser som skulle stärka en hållbar utveckling och tillväxt i länet. Såväl RUS som OECD:s Territorial Review för Småland och Blekinge pekar på en rad utmaningar som Kalmar län står inför. För att hantera utmaningarna pekar utvecklingsstrategin ut sex prioriterade områden. Dessa områden är: Rund och gränslös region Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling Lärande och kompetensförsörjning Befolkning och välfärd Miljö i balans Kultur och upplevelser Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt är framtagen av Regionförbundet i Kalmar län i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och Länspartnerskapet. Regionförbundets styrelse har utsett kontaktpolitiker för jämställdhetsfrågor vilka deltagit i arbetet. Handlingsplanen kan tydligt kopplas till den regionala utvecklingsstrategin för länet, länets kulturplan samt förstudien kring kvinnors företagande. Dessa har processats i länets kommuner, landsting, länsstyrelse samt med andra aktörer. Kalmar 31 januari 2013 Lars Blomberg Ordförande Regionförbundet i Kalmar län 1) Borgholm ökade med 30 personer, Kalmar med 449, Mörbylånga med 94 och Oskarshamn med 30. Källa: SCB 2) Snittet i riket ligger på 13 procent. 3

4 Bakgrund Syfte Syftet med handlingsplanen är att bidra till jämställd regional tillväxt och därigenom skapa förutsättningar för kvinnor, män, flickor och pojkar att bo, verka och utvecklas i Kalmar län. Övergripande mål Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få jämlik tillgång till tillväxtresurser. Nuläge 2011 presenterade OECD sin studie över Småland och Blekinge. Det är en kartläggning av trender och utmaningar, regionens ekonomiska konkurrenskraft samt styrning och samarbete inom Småland och Blekinge. OECD pekar på en rad saker som kan bidra till att Kalmar län blir ett jämställt län. OECD:s rekommendationer Högutbildade ungdomar och då i synnerhet kvinnor tenderar att flytta från regionen, särskilt till storstäderna. Detta innebär att tillverkningsföretag som strävar efter att utvecklas till att bli mer kunskapsbaserad och högteknologisk har problem med att rekrytera personal med de färdigheter som krävs. Anpassningsförmågan hos länets industriella struktur är beroende av dess förmåga att locka, behålla och integrera välutbildade människor, i synnerhet ungdomar, invandrare och kvinnor. Statistik från SCB visar att omkring 58 procent av länets kvinnor påbörjar högskole- eller universitetsstudier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Motsvarande siffra för män är 42 procent År 2001 Män År 2001 Kvinnor År 2011 Män År 2011 Kvinnor år år år 65- år Andel män och kvinnor som flyttat från Kalmar län år 2001 och Källa: SCB 4

5 Arbetsmarknaden i Kalmar län är mycket könssegregerad. Två tredjedelar av männen arbetar inom den privata sektorn medan mer än två tredjedelar av de anställda i den offentliga sektorn är kvinnor. OECD menar att insatser bör göras för att fler kvinnor ska arbeta inom den privata sektorn. Vi behöver samtidigt arbeta mycket aktivt med att få män att arbeta inom vård, skola och omsorg. Den uppdelade arbetsmarknaden påverkar även den geografiska segregationen eftersom kvinnor tenderar att arbetspendla i allt mindre utsträckning. Detta gör att det blir en relativt begränsad arbetsmarknad för kvinnor, inte minst kvinnor med högre utbildning. Att det kan vara svårt för kvinnor att få jobb i länet beror delvis också på strukturen på näringslivet. Trots att antalet nystartade företag av kvinnor har ökat, saknar kvinnor arbetstillfällen i den privata sektorn i många delar av länet. Den privata sektorn i Kalmar län består av traditionellt mansdominerade yrken, och den geografiska fördelningen av mans- och kvinnodominerade arbetsplatser är sned. Vård- och omsorgspersonal Försäljare,detaljhandeln Yrke okänt Fordonsförare Säljare,inköpare,mäklare Byggnads- och anläggningsarb Män Kvinnor Byggnadshantverkare Ingenjörer och tekniker Förskollärare och fritidspedagoger Grundskollärare De tio vanligaste yrkena i Kalmar län fördelat på män och kvinnor. Källa: Statistiska Centralbyrån Arbeten inom den offentliga sektorn är vanligtvis koncentrerade till större städer, medan mindre kommuner brukar ha en större andel arbetstillfällen inom den privata sektorn. Den här situationen påverkar även den interna migrationen och skapar hinder för att unga par och familjer där bägge parterna behöver hitta arbete i regionen för att flyttar hit. På senare år har antalet kvinnor som är entreprenörer ökat i Kalmar län. Trots detta finns det mycket som behöver göras för att främja kvinnors entreprenörskap. Vi bör bli bättre på att uppmärksamma kvinnor som entreprenörer och de företag som de skapar. Industriernas behov av arbetskraft förändras när de övergår till en modernare struktur. Det ställs högre krav på ITkunskaper och tekniska färdigheter än vad som gjordes tidigare. I det här avseendet måste de lokala företagen dra nytta av den kompetens som finns i länet och bidra till att försöka hejda flykten av kvalificerade kvinnor och män från regionen. Bättre främjande och marknadsföring av jobb inom den lokala industrin och på lokala företag för kvinnor kommer att vara viktigt menar OECD. Samtidigt måste vi arbeta aktivt för att få fler män att söka arbete inom vård, skola och omsorg. Kalmar län hamnar på en ganska blygsam 14:e plats av samtliga 21 län i den totala rankingen Jämställt företagarindex som Företagarna presenterade i mars Rankingen består av fyra variabler som tillsammans ger en bild av hur jämställt företagandet är i kommunerna. 5

6 Länet hamnar under riksgenomsnittet när det gäller andel kvinnor av samtliga företagare i länet samt andel unga företagskvinnor under 35 år. Positivt i sammanhanget är dock signalen bland länets företag som drivs av kvinnor avseende viljan att växa genom att anställa, drygt 42 procent i länet mot endast 37 procent i riket. Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Den 5 december 2012 släppte arbetsförmedlingen sin senaste prognos för arbetsmarknadsläge i Kalmar län. Prognosen visar att under 2013 kommer arbetslösheten att öka i länet med omkring 800 personer. Konkurrensen om jobben blir stor och svåras blir det för de grupper som står långt från arbetsmarknaden. Mycket pekar på att det är inom branscherna bygg, industri och jord och skogsbruk som det under 2013 kommer att vara en lägre sysselsättningsgrad. Detta är branscher som är traditionellt mansdominerade och därför tros antalet arbetslösa män bli större än antalet arbetslösa kvinnor. Samtidigt som den privata sektorn har arbetsbrist ser man en ökad efterfrågan på offentliga tjänster under Det är en stor utmaning att matcha företagens och den offentliga sektorns behov av arbetskraft med det utbud av arbetskraft som finns. Det blir då viktigt att bryta traditionella könsmönster och uppnå attitydförändringar för att både män och kvinnor ska ha möjlighet till jobb och utbildning inom samtliga yrken och kunna göra könsneutrala val. För både män och kvinnor är antalet arbetslösa störst i åldersgruppen år (män 21 procent och kvinnor 18 procent) visar uppgifter från statistiska centralbyrån. Totalt antal inskrivna arbetslösa i Kalmar län. Källa: Arbetsförmedlingen 6

7 Inkomstskillnader I Kalmar län är det stor skillnad mellan mäns och kvinnors inkomster. År 2010 hade män i Kalmar län kronor i medelinkomst, medan kvinnor tjänade kronor. Inkomstökningen mellan åren 2000 och 2010 var 37,0 procent för kvinnorna och 30,03 procent för män. I kronor räknat hade båda könen ungefär samma inkomstutveckling, kronor för männen mot kvinnornas kronor. Procentuellt var skillnaden störst bland åldersgruppen 55 till 59 år. I denna grupp hade kvinnorna 80,6 procent av männens inkomst. I åldersgruppen år förekommer många småbarnsföräldrar och framför allt kvinnor som arbetar deltid, med lägre inkomster som följd. I Kalmar län tog kvinnorna ut omkring 78 procent av föräldradagarna medan män endast tog ut 22 procent av det totala antalet uttagna föräldradagar under Inkomstskillnaderna minskar något efter småbarnsåren. Även bland de yngsta, ungdomarna år, hade kvinnorna lägst inkomst, kronor, att jämföras med männens kronor. Men skillnader mellan mäns och kvinnors inkomster var minst för denna grupp. (Källa SCB) Vi kan även se stora skillnader vad gäller sjukskrivningstalen mellan könen. I länets samtliga kommuner finns en högre andel sjukskrivna kvinnor i förhållande till männen Kvinnor Män Västervik Vimmerby Hultsfred Oskarshamn Högsby Mönsterås Kalmar Nybro Emmaboda Torsås Borgholm Mörbylånga Pågående sjukfall per 1000 försäkrad år 31 december 2011, per kommun och sjukfallslängd, fördelat på kön 7

8 Jämställdhetsmål i den regionala utvecklingsstrategin Regeringens övergripande mål med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Man har utöver detta även formulerat fyra delmål: - en jämn fördelning av makt och inflytande, - ekonomisk jämställdhet, - en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och - att mäns våld mot kvinnor ska uppgöra Arbetet med regional utveckling och tillväxt handlar om att samla, formera och utveckla de resurser som finns i regionen, idag och imorgon. De regionala utvecklingsfrågorna är ofta komplexa och gränsöverskridande där ett stort antal aktörer på lokal och nationell nivå är involverade. Eftersom jämställdhetsperspektivet är integrerat i Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi kommer det att leda till att jämställdhet lyfts som en prioriterad fråga i det regionala utvecklings- och tillväxt arbetet antogs den regionala utvecklingsstrategin av regionförbundets styrelse i Kalmar län. I den finns tre uttalade jämställdhetsmål och därutöver en rad beskrivningar om vikten av att integrera jämställdhetsperspektivet inom samtliga områden. Jämställdhetsmål i den regionala utvecklingsstrategin: - Arbetsmarknaden ska bli mer integrerad - En mer jämlik och jämställd offentlig organisation - Alla i länet ska ges möjlighet att ta del av och utöva kultur I handlingsplanen för jämställd regional tillväxt har vi valt att fokusera arbetet på de sex utvecklingsområden som den regionala utvecklingsstrategin pekar på. I målsättningarna finns en tydlig koppling till de nationella målen för jämställdhetspolitiken. 8

9 Mål och insatser Rund och gränslös region Män och kvinnor reser på olika sätt, men störst skillnad i resande beror inte på kön utan i vilken typ av ort man bor i samt om man är ungdom eller vuxen. Det är dock viktigt att man utformar förutsättningarna för biltrafik, kollektivtrafik och cykel så att det främjar kvinnor, män, flickor och pojkar lika mycket. Exempel på kvinnor och mäns resande. Källa: Resvaneundersökningen i Småland Blekinge 2012 Kalmar län har förbundit sig att ta fram en Digitala Agenda. Den samordnar åtgärder på ITområdet inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation. Regionförbundets arbete inom ITområdet har haft tyngdpunkter inom ehälsa för vård och omsorg, bredbandsinfrastruktur samt informationssäkerhet och är ett uttryck för att säkra tillgången till digitala lösningar för både kvinnor och män på lika villkor. Trots att kommunernas IT-avdelningar i hög grad domineras av män försöker vi säkerställa en balanserad representation i arbetsgrupper och liknande. Detta är den bästa garantin för att prioritering av insatsområden sker så jämställt som möjligt. Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om trafikfrågor ska vara mins 40/60. - Införa ett jämställdhetsperspektiv i den regionala digitala agendan för Kalmar län. Insatser: - Ta fram en ny länstransportplan för åren där kvinnor och mäns villkor för att resa belyses - Analys av resvaneundersökningarna ur ett jämställdhetsperspektiv - Formera en jämställd arbetsgrupp kopplat till infrastrukturfrågor - Framtagning av en regional agenda för Kalmar län inom områden som lärande och IT, ehälsa och IT-infrastruktur som beaktar jämställdhet. 9

10 Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling I OECD:s studie över Småland Blekinge poängteras den mycket könsuppdelade arbetsmarknaden. Kalmar län hamnar på en blygsam 14:e plats av samtliga 21 län i den totala rankingen Jämställt företagarindex som Företagarna presenterade i mars Den visar att antalet kvinnor som startar företag har ökat men fortfarande saknar kvinnor arbetstillfällen i den privata sektorn. För att nå en mer integrerad arbetsmarknad i Kalmar län måste man arbeta med att skapa förutsättningar för kvinnor och män att göra könsneutrala yrkesval. Det vill säga att fler kvinnor väljer arbete inom den privata sektorn och fler män väljer arbete inom den offentliga sektorn. Som en del i arbetet med att locka fler kvinnor till den privata sektorn bör samhället blir bättre på att uppmärksamma kvinnor som entreprenörer och de företag de skapar. Linneuniversitetet bedriver sedan 2012 ett projekt under namnet Det entreprenöriella universitetet. För att genussäkra projektet och höja andelen kvinnor bland entreprenörer i regionen driver LNU också delprojektet Entreprenöriella Linnékvinnor med gästföreläsningar, nätverk och fortbildning i genusfrågor kopplat till entreprenörskap och företagande. Idag är det få kvinnor som söker och beviljas innovationsfinansiering. Det är däremot mer jämställd fördelning avseende konsultcheckar och samverkansprojekt. För projektstödet finns idag ingen analys eller kunskap kring eventuella missförhållanden gällande fördelning av medel. I Kalmar län behövs en översyn av samtliga företagsstöd beträffande informationsspridning om ägande, handläggning och uppföljning. Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om näringslivsfrågor ska vara mins 40/60. - Öka andelen kvinnor som driver företag jämfört med Öka tillväxten i företag som drivs av kvinnor jämfört med En jämställd resursfördelning av företagsstöd/projektstöd - Mindre segregerad arbetsmarknad jämfört med Insatser: - Nulägesanalys av fördelningen av projektstöd och företagsstöd - Kompetensutveckling av handläggare av företagsstöd samt projektstöd - Ta fram ett pedagogiskt material, ex. spel, i samverkan med andra aktörer för att belysa myter kring kvinnors och mäns företagande - Identifiera dolda tillväxthinder - Utveckla metod för jämställdhetsintegrering av handläggningsprocessen, i syfte att höja kunskapen om jämställdhetsintegreringens betydelse för tillväxten i samarbete med Länsstyrelsen. - Uppdatera ansökningsblanketter - Se över informationsmaterial, webb mm. - Initiera arbetet med genuscoaching mot företagsstödjande aktörer. - Uppföljning av beslutande ärenden under Stimulera det interna lärandet mellan aktörer i länet. - Genomföra informationsinsatser kring de effekter som den segregerade arbetsmarknaden medför. 10

11 Lärande och kompetensförsörjning OECD studien över Småland och Blekinge konstaterar att vi har en starkt könssegrederad arbetsmarknad. Jämnare könsfördelning i arbetslivet innebär fler män inom kvinnodominerade yrken och fler kvinnor inom mansdominerade yrken. Genom att ha en jämnare könsfördelning mellan män och kvinnor i arbetslivet så är bedömningen att vi får ett mer hållbart samhälle där olika perspektiv och färdigheter utnyttjas på bästa sätt. I den regionala utvecklings-strategin anger länet att ett av målen är ett mer jämställt arbetsliv. En del i arbetet med att uppnå ett jämställt arbetsliv är att nå en jämnare fördelning mellan flickor och pojkar i sina val av gymnasieutbildning. Just nu kartläggs elevers val till gymnasieskolan. Här synliggörs fördelningen av pojkars och flickors val till olika program på gymnasiet. Det blir tydligt att man inte når målet om 40/60 representation på samtliga program och därmed behövs en rad insatser göras. Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om lärande och kompetensförsörjningsfrågor ska vara mins 40/60. - Jämn könsfördelning (inom kvoten 40/60 mellan män och kvinnor) i rekryteringen av elever/studerande till olika utbildningar. Fokus inledningsvis på yrkesutbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolenivå. - Etablera ett nätverk för program-/utbildningsansvariga i länet för att utveckla arbetet med att rekrytera fler elever från underrepresenterad grupp/kön - Höja kunskapsnivån inom jämställdhet genom att erbjuda och genomföra utbildningar för anställda i länets kommuner och landsting Insatser: - Djupare beskrivning och analys av könsfördelningen inom olika yrkesutbildningar. - Bjuda in till ett första möte med nätverket för program-/utbildningsansvariga - Erbjuda en utbildningsinsats varje år för kommuner och landsting i Kalmar län kring jämställdhet och jämställdhetsintegrering i samarbete med Länsstyrelsen. 11

12 Befolkning och välfärd Det långsiktiga jämställdhetsmålet för arbetet lyder En mer jämställd offentlig organisation. Det innebär bland annat att man måste skapa förutsättningar för att aktörer i länet ska erbjuda en jämställd service. Idag görs ingen systematisk analys av hur arbetet som bedrivs inom området befolkning och välfärd påverkar kvinnor, män, flickor och pojkar. Perspektivet beaktas och medvetenheten är hög men systematiskt analysarbete saknas. Vi behöver även bli bättre på att utvärdera och följa upp hur verksamheten påverkar jämställdheten. Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om befolkning och välfärdsfrågor ska vara mins 40/60. - Jämställdhetsintegrerat styr- och ledningssystem - Jämställda livsvillkor för unga i Kalmar län - Jämställdhetsintegrerad samhällsorientering för nyanlända flyktingar - I de projekt som bedrivs inom välfärdsområdet ska det finnas en beskrivning av jämställdhetsperspektivet i projektet. Insatser: - Utbildning kring hur man gör jämställdhetsanalys för politiker och berörda tjänstemän på regionförbundet - Ta fram en checklista för jämställdhetsanalys av ärendehandläggning - Analysera LUPP- resultatet ur ett jämställdhetsperspektiv och därefter vidta åtgärder. - Utbildarna och samhällsorienterarna ska utbildas kring jämställdhet och länets flyktingsamordnare ska erbjuda ett seminarium kring jämställdhetsintegrering. - Eftersträva jämställda arbetsgrupper och styrgrupper - Belysa jämställdhetsperspektivet i sammanhang och projekt som regionförbundet deltar i. 12

13 Miljö i Balans Kvinnor och män påverkas och påverkar miljön olika. Samma miljösituation kan ibland påverka kvinnor och män på olika sätt. När det gäller klimatförändringen är detta särskilt tydligt i ett globalt perspektiv, där kvinnor i fattiga länder riskerar att drabbas hårdare än många andra grupper. Även i den rika delen av världen drabbas kvinnor i större utsträckning av klimatförändringen. Troligen påverkar även yttre miljöfaktorer, exempelvis kemikalier, kvinnor och män olika rent fysiskt. Eftersom det finns lite forskning gjord kring detta är kunskapsbristen om eventuella könsskillnader mycket stor. Framför allt saknas kunskap om effekterna på kvinnor. Trots begränsad forskning tycks det finnas betydelsefulla skillnader. Genomförda undersökningar visar både att män kan vara känsligare än kvinnor och tvärtom. Män och kvinnor påverkar även miljöbeslut och utveckling olika. Kvinnor är underrepresenterade i många sammanhang där det fattas politiska och ekonomiska beslut. En svensk studie visar att kvinnor och män gör olika stora ekologiska fotavtryck beroende på könsskillnader i hur vi reser, äter och konsumerar. Ett annat exempel är att kvinnor och män har olika inställning till vad klimatproblematiken beror på och hur den kan lösas. Kvinnor tar till exempel ofta klimathotet på större allvar än män. Kommunledningar (motsvarande) samt de nämnder och offentliga bolag som ansvarar för frågor om miljö, samhällsbyggnad, teknik, avfall, VA, energi, fastigheter och trafik har stor påverkan på utvecklingen inom miljöområdet. Diagrammet visar könsfördelningen för dessa 230 personer i Kalmar läns kommuner, landsting och regionförbund. Ca 20% är kvinnor. Januari Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om miljöfrågor ska vara mins 40/60. - Projekt och större aktiviteter inom Miljö i balans ska alltid innehålla en beskrivning av jämställdhetsperspektivet. Insatser: Att i projekt och större aktiviteter - belysa likheter och skillnader mellan kvinnor/flickor och män/pojkar, såväl när det gäller hur dessa grupper påverkas av olika miljöfrågor som hur dessa grupper påverkar samma frågor. - redovisa diskussion och förslag till åtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv, såväl vid utformning av projektet/aktiviteten som vid slutredovisning av projektet/aktiviteten. 13

14 Kultur och upplevelser Kulturinstitutionerna tar årligen emot runt 60 miljoner kronor av statliga och regionala medel till regional kultur som ska vara tillgänglig för alla i hela länet oavsett ålder, kön, kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning. Regionförbundet har tecknat överenskommelser med kulturinstitutionerna om att verksamheterna ska drivas utifrån barnkonventionen, mångfald, tillgänglighet, jämställdhet och hållbar utveckling. Varje år ska kulturinstitutionerna återrapportera till regionförbundet om hur målen uppfylls. Regionförbundet återrapporterar till Kulturrådet både kvantitativt och kvalitativt hur målen uppfylls. I stort ligger kulturområdet relativt långt fram när det gäller insamlig av statistik, men däremot är den inte könsuppdelad. Tyvärr saknas könsuppdelningen även i den nya nationella kulturdatabasen som introduceras under Vartannat år görs en gemensam kultur- och fritidsmedelstapport för Kalmar län. Där synliggörs hur kommunerna fördelar ekonomiska resurser inom kultur och fritidområdet. Ett försök har gjort att synliggöra hur jämställt resurserna fördelas men det visade att det inte är möjligt med befintligt statistiskt underlag. Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om frågor som rör kultur och upplevelser ska vara mins 40/60. - Institutionerna ska driva verksamhet och organisation präglad av jämställdhet i enlighet med målen i överenskommelserna. - Ledningar och styrelser ska ha en jämn könsfördelning för att öka kvinnor, män, flickor och pojkars lika möjlighet till deltagande, upplevelse och utövande av konst och kultur. - Resurser till program och föreställningar ska fördelas med utgångspunkten att kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha lika möjlighet till deltagande, upplevelse och utövande av konst och kultur. - Kulturen ska vara tillgänglig för alla i länet, oavsett kulturell bakgrund, kön eller funktionsnedsättning. Insatser: - Nya frågeställningar som belyser jämställdhet tas fram som underlag till kultur- och fritidsmedelsrapporten. Frågeställningarna tas fram tillsammans med representanter från kommuner och landsting - Samla in könsuppdelad statistik. - Ny kultur- och fritidsmedelsrapport med könsuppdelad statistik ska vara klar våren 2014 som grundar sig på år Jämställdhetsanalys av verksamheterna som leder till åtgärder av eventuell ojämställdhet kommer att kunna genomföras under 2013 med hjälp av ny könsuppdelad statistik från aktörer och kommuner. - Tillskriva kulturrådet om att kulturdatabasen bör kompletteras med könsuppdelad statistik. 14

15 Utvärdering och uppföljning av samtliga prioriterade områden Samtliga mål och insatser i handlingsplanen kommer att följas upp årligen med start i december Återrapportering till regionförbundets styrelse och övriga aktörer kommer att göras i december 2013 och För att möjliggöra analys av uppföljningen ska all statistik vara könsuppdelad. 15

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Analys av jämställdhet och tillgänglighet i Ulricehamns kommun

Analys av jämställdhet och tillgänglighet i Ulricehamns kommun 2015 Inledning Ulricehamns uppdatering i Jämställdhetskartan 2012-2015 Jämställdhetskartan TOJ redovisar statistik som är relevant för att analysera hur jämställd kommunen är inom den privata, offentliga

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Datum Dnr 2013-01-29 12-035 Näringsdepartementet Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Ett nytt regionalt arbetssätt Regionförbundets Sörmland har från årsskiftet ett nytt regionalt utvecklingsprogram,

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I KRONOBERGS LÄN STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I KRONOBERGS LÄN 2014-2016 FÖRORD Gemensamma prioriteringar och samordnade insatser leder till stora resultat. Vi är

Läs mer

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering i Gotlands län 2014 2016

Strategi för jämställdhetsintegrering i Gotlands län 2014 2016 Strategi för jämställdhetsintegrering i Gotlands län 2014 2016 Innehållsförteckning Förord... 2 1. Inledning... 1 1.1 Länsstyrelsens uppdrag... 1 1.1.1 Uppdrag om att ta fram en länsstrategi för jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik Ett jämnt liv Ett spel om jämställdhet och statistik Introduktion I skolans uppdrag ingår att elever skall fostras i en värdegrund som baseras på jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Kvinnor och män behöver idag inte välja mellan att ha ett betalt arbete och att ha barn de kan välja båda. Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i offentlig

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Att arbeta praktiskt Varför ökad jämställdhet? Ökad internationell konkurrens Ökad lönsamhet Förbättrad möjlighet att möta kundens behov Politiska krav Värdegrund Mångsidig kompetens Ökad konkurrens om

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Plats och tid: Närvarande: Onsdagen den 6 november 2013, kl 13.00 16.00 på Region Skåne, Kristianstad

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. KALMAR LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete Jämställdhet och förbättringsarbete Varför ska vi jobba med jämställdhetsintegrering? En kortfattad beskrivning av varför det är bra att gifta ihop jämställdhets-

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer