Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län 2012-2014"

Transkript

1 Jämställd regional tillväxt Handlingsplan för Kalmar län

2 Innehåll INLEDNING s. 3 BAKGRUND Syfte s. 4 Övergripande mål s. 4 Nuläge s. 4 OECD rekommendationer s. 4 Arbetsmarknadsläget i Kalmar län s. 6 Inkomstskillnader s. 7 Jämställdhetsmål i den regionala utvecklingsstrategin s. 8 MÅL OCH INSATSER Rund och gränslös region s. 9 Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling s. 10 Lärande och kompetensförsörjning s. 11 Befolkning och välfärd s. 12 Miljö i balans s. 13 Kultur och upplevelser s. 14 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING s. 15 2

3 Inledning Att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering är avgörande för att lösa vårt läns demografiska situation. Ska vi i framtiden kunna tillhandahålla god service, ha företag som kan anställa människor med rätt kompetens och tillgodose den offentliga sektorns behov av kompetent personal måste Kalmar län vara ett län där både kvinnor, män, flickor och pojkar vill verka och bo. I Kalmar län bor personer varav är män och är kvinnor. Efter första halvåret 2012 bröt länet den neråtgående trenden och redovisade en befolkningsökning. Det är emellertid endast fyra kommuner i länet som ökat sin befolkning 1 medan övriga åtta kommuner minskade. Det är en tydlig trend att det är unga välutbildade kvinnor som väljer att flytta ifrån länet och de tenderar heller inte att återvända. Kalmar län har en av landets mest segregerade arbetsmarknader där omkring 75 procent av de arbetsföra kvinnorna arbetar inom offentlig sektor medan två tredjedelar av de arbetsföra männen arbetar i den privata. Färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att antalet företag som drivs av kvinnor ökade med 8 procent från 2006 till 2010 i Kalmar län, vilket är under snittet i riket 2. Samtidigt har antalet sysselsatta i företag som ägs av kvinnor ökat med 13 procent. Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för Kalmar län pekar på vilka insatser som skulle stärka en hållbar utveckling och tillväxt i länet. Såväl RUS som OECD:s Territorial Review för Småland och Blekinge pekar på en rad utmaningar som Kalmar län står inför. För att hantera utmaningarna pekar utvecklingsstrategin ut sex prioriterade områden. Dessa områden är: Rund och gränslös region Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling Lärande och kompetensförsörjning Befolkning och välfärd Miljö i balans Kultur och upplevelser Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt är framtagen av Regionförbundet i Kalmar län i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och Länspartnerskapet. Regionförbundets styrelse har utsett kontaktpolitiker för jämställdhetsfrågor vilka deltagit i arbetet. Handlingsplanen kan tydligt kopplas till den regionala utvecklingsstrategin för länet, länets kulturplan samt förstudien kring kvinnors företagande. Dessa har processats i länets kommuner, landsting, länsstyrelse samt med andra aktörer. Kalmar 31 januari 2013 Lars Blomberg Ordförande Regionförbundet i Kalmar län 1) Borgholm ökade med 30 personer, Kalmar med 449, Mörbylånga med 94 och Oskarshamn med 30. Källa: SCB 2) Snittet i riket ligger på 13 procent. 3

4 Bakgrund Syfte Syftet med handlingsplanen är att bidra till jämställd regional tillväxt och därigenom skapa förutsättningar för kvinnor, män, flickor och pojkar att bo, verka och utvecklas i Kalmar län. Övergripande mål Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få jämlik tillgång till tillväxtresurser. Nuläge 2011 presenterade OECD sin studie över Småland och Blekinge. Det är en kartläggning av trender och utmaningar, regionens ekonomiska konkurrenskraft samt styrning och samarbete inom Småland och Blekinge. OECD pekar på en rad saker som kan bidra till att Kalmar län blir ett jämställt län. OECD:s rekommendationer Högutbildade ungdomar och då i synnerhet kvinnor tenderar att flytta från regionen, särskilt till storstäderna. Detta innebär att tillverkningsföretag som strävar efter att utvecklas till att bli mer kunskapsbaserad och högteknologisk har problem med att rekrytera personal med de färdigheter som krävs. Anpassningsförmågan hos länets industriella struktur är beroende av dess förmåga att locka, behålla och integrera välutbildade människor, i synnerhet ungdomar, invandrare och kvinnor. Statistik från SCB visar att omkring 58 procent av länets kvinnor påbörjar högskole- eller universitetsstudier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Motsvarande siffra för män är 42 procent År 2001 Män År 2001 Kvinnor År 2011 Män År 2011 Kvinnor år år år 65- år Andel män och kvinnor som flyttat från Kalmar län år 2001 och Källa: SCB 4

5 Arbetsmarknaden i Kalmar län är mycket könssegregerad. Två tredjedelar av männen arbetar inom den privata sektorn medan mer än två tredjedelar av de anställda i den offentliga sektorn är kvinnor. OECD menar att insatser bör göras för att fler kvinnor ska arbeta inom den privata sektorn. Vi behöver samtidigt arbeta mycket aktivt med att få män att arbeta inom vård, skola och omsorg. Den uppdelade arbetsmarknaden påverkar även den geografiska segregationen eftersom kvinnor tenderar att arbetspendla i allt mindre utsträckning. Detta gör att det blir en relativt begränsad arbetsmarknad för kvinnor, inte minst kvinnor med högre utbildning. Att det kan vara svårt för kvinnor att få jobb i länet beror delvis också på strukturen på näringslivet. Trots att antalet nystartade företag av kvinnor har ökat, saknar kvinnor arbetstillfällen i den privata sektorn i många delar av länet. Den privata sektorn i Kalmar län består av traditionellt mansdominerade yrken, och den geografiska fördelningen av mans- och kvinnodominerade arbetsplatser är sned. Vård- och omsorgspersonal Försäljare,detaljhandeln Yrke okänt Fordonsförare Säljare,inköpare,mäklare Byggnads- och anläggningsarb Män Kvinnor Byggnadshantverkare Ingenjörer och tekniker Förskollärare och fritidspedagoger Grundskollärare De tio vanligaste yrkena i Kalmar län fördelat på män och kvinnor. Källa: Statistiska Centralbyrån Arbeten inom den offentliga sektorn är vanligtvis koncentrerade till större städer, medan mindre kommuner brukar ha en större andel arbetstillfällen inom den privata sektorn. Den här situationen påverkar även den interna migrationen och skapar hinder för att unga par och familjer där bägge parterna behöver hitta arbete i regionen för att flyttar hit. På senare år har antalet kvinnor som är entreprenörer ökat i Kalmar län. Trots detta finns det mycket som behöver göras för att främja kvinnors entreprenörskap. Vi bör bli bättre på att uppmärksamma kvinnor som entreprenörer och de företag som de skapar. Industriernas behov av arbetskraft förändras när de övergår till en modernare struktur. Det ställs högre krav på ITkunskaper och tekniska färdigheter än vad som gjordes tidigare. I det här avseendet måste de lokala företagen dra nytta av den kompetens som finns i länet och bidra till att försöka hejda flykten av kvalificerade kvinnor och män från regionen. Bättre främjande och marknadsföring av jobb inom den lokala industrin och på lokala företag för kvinnor kommer att vara viktigt menar OECD. Samtidigt måste vi arbeta aktivt för att få fler män att söka arbete inom vård, skola och omsorg. Kalmar län hamnar på en ganska blygsam 14:e plats av samtliga 21 län i den totala rankingen Jämställt företagarindex som Företagarna presenterade i mars Rankingen består av fyra variabler som tillsammans ger en bild av hur jämställt företagandet är i kommunerna. 5

6 Länet hamnar under riksgenomsnittet när det gäller andel kvinnor av samtliga företagare i länet samt andel unga företagskvinnor under 35 år. Positivt i sammanhanget är dock signalen bland länets företag som drivs av kvinnor avseende viljan att växa genom att anställa, drygt 42 procent i länet mot endast 37 procent i riket. Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Den 5 december 2012 släppte arbetsförmedlingen sin senaste prognos för arbetsmarknadsläge i Kalmar län. Prognosen visar att under 2013 kommer arbetslösheten att öka i länet med omkring 800 personer. Konkurrensen om jobben blir stor och svåras blir det för de grupper som står långt från arbetsmarknaden. Mycket pekar på att det är inom branscherna bygg, industri och jord och skogsbruk som det under 2013 kommer att vara en lägre sysselsättningsgrad. Detta är branscher som är traditionellt mansdominerade och därför tros antalet arbetslösa män bli större än antalet arbetslösa kvinnor. Samtidigt som den privata sektorn har arbetsbrist ser man en ökad efterfrågan på offentliga tjänster under Det är en stor utmaning att matcha företagens och den offentliga sektorns behov av arbetskraft med det utbud av arbetskraft som finns. Det blir då viktigt att bryta traditionella könsmönster och uppnå attitydförändringar för att både män och kvinnor ska ha möjlighet till jobb och utbildning inom samtliga yrken och kunna göra könsneutrala val. För både män och kvinnor är antalet arbetslösa störst i åldersgruppen år (män 21 procent och kvinnor 18 procent) visar uppgifter från statistiska centralbyrån. Totalt antal inskrivna arbetslösa i Kalmar län. Källa: Arbetsförmedlingen 6

7 Inkomstskillnader I Kalmar län är det stor skillnad mellan mäns och kvinnors inkomster. År 2010 hade män i Kalmar län kronor i medelinkomst, medan kvinnor tjänade kronor. Inkomstökningen mellan åren 2000 och 2010 var 37,0 procent för kvinnorna och 30,03 procent för män. I kronor räknat hade båda könen ungefär samma inkomstutveckling, kronor för männen mot kvinnornas kronor. Procentuellt var skillnaden störst bland åldersgruppen 55 till 59 år. I denna grupp hade kvinnorna 80,6 procent av männens inkomst. I åldersgruppen år förekommer många småbarnsföräldrar och framför allt kvinnor som arbetar deltid, med lägre inkomster som följd. I Kalmar län tog kvinnorna ut omkring 78 procent av föräldradagarna medan män endast tog ut 22 procent av det totala antalet uttagna föräldradagar under Inkomstskillnaderna minskar något efter småbarnsåren. Även bland de yngsta, ungdomarna år, hade kvinnorna lägst inkomst, kronor, att jämföras med männens kronor. Men skillnader mellan mäns och kvinnors inkomster var minst för denna grupp. (Källa SCB) Vi kan även se stora skillnader vad gäller sjukskrivningstalen mellan könen. I länets samtliga kommuner finns en högre andel sjukskrivna kvinnor i förhållande till männen Kvinnor Män Västervik Vimmerby Hultsfred Oskarshamn Högsby Mönsterås Kalmar Nybro Emmaboda Torsås Borgholm Mörbylånga Pågående sjukfall per 1000 försäkrad år 31 december 2011, per kommun och sjukfallslängd, fördelat på kön 7

8 Jämställdhetsmål i den regionala utvecklingsstrategin Regeringens övergripande mål med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Man har utöver detta även formulerat fyra delmål: - en jämn fördelning av makt och inflytande, - ekonomisk jämställdhet, - en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och - att mäns våld mot kvinnor ska uppgöra Arbetet med regional utveckling och tillväxt handlar om att samla, formera och utveckla de resurser som finns i regionen, idag och imorgon. De regionala utvecklingsfrågorna är ofta komplexa och gränsöverskridande där ett stort antal aktörer på lokal och nationell nivå är involverade. Eftersom jämställdhetsperspektivet är integrerat i Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi kommer det att leda till att jämställdhet lyfts som en prioriterad fråga i det regionala utvecklings- och tillväxt arbetet antogs den regionala utvecklingsstrategin av regionförbundets styrelse i Kalmar län. I den finns tre uttalade jämställdhetsmål och därutöver en rad beskrivningar om vikten av att integrera jämställdhetsperspektivet inom samtliga områden. Jämställdhetsmål i den regionala utvecklingsstrategin: - Arbetsmarknaden ska bli mer integrerad - En mer jämlik och jämställd offentlig organisation - Alla i länet ska ges möjlighet att ta del av och utöva kultur I handlingsplanen för jämställd regional tillväxt har vi valt att fokusera arbetet på de sex utvecklingsområden som den regionala utvecklingsstrategin pekar på. I målsättningarna finns en tydlig koppling till de nationella målen för jämställdhetspolitiken. 8

9 Mål och insatser Rund och gränslös region Män och kvinnor reser på olika sätt, men störst skillnad i resande beror inte på kön utan i vilken typ av ort man bor i samt om man är ungdom eller vuxen. Det är dock viktigt att man utformar förutsättningarna för biltrafik, kollektivtrafik och cykel så att det främjar kvinnor, män, flickor och pojkar lika mycket. Exempel på kvinnor och mäns resande. Källa: Resvaneundersökningen i Småland Blekinge 2012 Kalmar län har förbundit sig att ta fram en Digitala Agenda. Den samordnar åtgärder på ITområdet inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation. Regionförbundets arbete inom ITområdet har haft tyngdpunkter inom ehälsa för vård och omsorg, bredbandsinfrastruktur samt informationssäkerhet och är ett uttryck för att säkra tillgången till digitala lösningar för både kvinnor och män på lika villkor. Trots att kommunernas IT-avdelningar i hög grad domineras av män försöker vi säkerställa en balanserad representation i arbetsgrupper och liknande. Detta är den bästa garantin för att prioritering av insatsområden sker så jämställt som möjligt. Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om trafikfrågor ska vara mins 40/60. - Införa ett jämställdhetsperspektiv i den regionala digitala agendan för Kalmar län. Insatser: - Ta fram en ny länstransportplan för åren där kvinnor och mäns villkor för att resa belyses - Analys av resvaneundersökningarna ur ett jämställdhetsperspektiv - Formera en jämställd arbetsgrupp kopplat till infrastrukturfrågor - Framtagning av en regional agenda för Kalmar län inom områden som lärande och IT, ehälsa och IT-infrastruktur som beaktar jämställdhet. 9

10 Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling I OECD:s studie över Småland Blekinge poängteras den mycket könsuppdelade arbetsmarknaden. Kalmar län hamnar på en blygsam 14:e plats av samtliga 21 län i den totala rankingen Jämställt företagarindex som Företagarna presenterade i mars Den visar att antalet kvinnor som startar företag har ökat men fortfarande saknar kvinnor arbetstillfällen i den privata sektorn. För att nå en mer integrerad arbetsmarknad i Kalmar län måste man arbeta med att skapa förutsättningar för kvinnor och män att göra könsneutrala yrkesval. Det vill säga att fler kvinnor väljer arbete inom den privata sektorn och fler män väljer arbete inom den offentliga sektorn. Som en del i arbetet med att locka fler kvinnor till den privata sektorn bör samhället blir bättre på att uppmärksamma kvinnor som entreprenörer och de företag de skapar. Linneuniversitetet bedriver sedan 2012 ett projekt under namnet Det entreprenöriella universitetet. För att genussäkra projektet och höja andelen kvinnor bland entreprenörer i regionen driver LNU också delprojektet Entreprenöriella Linnékvinnor med gästföreläsningar, nätverk och fortbildning i genusfrågor kopplat till entreprenörskap och företagande. Idag är det få kvinnor som söker och beviljas innovationsfinansiering. Det är däremot mer jämställd fördelning avseende konsultcheckar och samverkansprojekt. För projektstödet finns idag ingen analys eller kunskap kring eventuella missförhållanden gällande fördelning av medel. I Kalmar län behövs en översyn av samtliga företagsstöd beträffande informationsspridning om ägande, handläggning och uppföljning. Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om näringslivsfrågor ska vara mins 40/60. - Öka andelen kvinnor som driver företag jämfört med Öka tillväxten i företag som drivs av kvinnor jämfört med En jämställd resursfördelning av företagsstöd/projektstöd - Mindre segregerad arbetsmarknad jämfört med Insatser: - Nulägesanalys av fördelningen av projektstöd och företagsstöd - Kompetensutveckling av handläggare av företagsstöd samt projektstöd - Ta fram ett pedagogiskt material, ex. spel, i samverkan med andra aktörer för att belysa myter kring kvinnors och mäns företagande - Identifiera dolda tillväxthinder - Utveckla metod för jämställdhetsintegrering av handläggningsprocessen, i syfte att höja kunskapen om jämställdhetsintegreringens betydelse för tillväxten i samarbete med Länsstyrelsen. - Uppdatera ansökningsblanketter - Se över informationsmaterial, webb mm. - Initiera arbetet med genuscoaching mot företagsstödjande aktörer. - Uppföljning av beslutande ärenden under Stimulera det interna lärandet mellan aktörer i länet. - Genomföra informationsinsatser kring de effekter som den segregerade arbetsmarknaden medför. 10

11 Lärande och kompetensförsörjning OECD studien över Småland och Blekinge konstaterar att vi har en starkt könssegrederad arbetsmarknad. Jämnare könsfördelning i arbetslivet innebär fler män inom kvinnodominerade yrken och fler kvinnor inom mansdominerade yrken. Genom att ha en jämnare könsfördelning mellan män och kvinnor i arbetslivet så är bedömningen att vi får ett mer hållbart samhälle där olika perspektiv och färdigheter utnyttjas på bästa sätt. I den regionala utvecklings-strategin anger länet att ett av målen är ett mer jämställt arbetsliv. En del i arbetet med att uppnå ett jämställt arbetsliv är att nå en jämnare fördelning mellan flickor och pojkar i sina val av gymnasieutbildning. Just nu kartläggs elevers val till gymnasieskolan. Här synliggörs fördelningen av pojkars och flickors val till olika program på gymnasiet. Det blir tydligt att man inte når målet om 40/60 representation på samtliga program och därmed behövs en rad insatser göras. Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om lärande och kompetensförsörjningsfrågor ska vara mins 40/60. - Jämn könsfördelning (inom kvoten 40/60 mellan män och kvinnor) i rekryteringen av elever/studerande till olika utbildningar. Fokus inledningsvis på yrkesutbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolenivå. - Etablera ett nätverk för program-/utbildningsansvariga i länet för att utveckla arbetet med att rekrytera fler elever från underrepresenterad grupp/kön - Höja kunskapsnivån inom jämställdhet genom att erbjuda och genomföra utbildningar för anställda i länets kommuner och landsting Insatser: - Djupare beskrivning och analys av könsfördelningen inom olika yrkesutbildningar. - Bjuda in till ett första möte med nätverket för program-/utbildningsansvariga - Erbjuda en utbildningsinsats varje år för kommuner och landsting i Kalmar län kring jämställdhet och jämställdhetsintegrering i samarbete med Länsstyrelsen. 11

12 Befolkning och välfärd Det långsiktiga jämställdhetsmålet för arbetet lyder En mer jämställd offentlig organisation. Det innebär bland annat att man måste skapa förutsättningar för att aktörer i länet ska erbjuda en jämställd service. Idag görs ingen systematisk analys av hur arbetet som bedrivs inom området befolkning och välfärd påverkar kvinnor, män, flickor och pojkar. Perspektivet beaktas och medvetenheten är hög men systematiskt analysarbete saknas. Vi behöver även bli bättre på att utvärdera och följa upp hur verksamheten påverkar jämställdheten. Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om befolkning och välfärdsfrågor ska vara mins 40/60. - Jämställdhetsintegrerat styr- och ledningssystem - Jämställda livsvillkor för unga i Kalmar län - Jämställdhetsintegrerad samhällsorientering för nyanlända flyktingar - I de projekt som bedrivs inom välfärdsområdet ska det finnas en beskrivning av jämställdhetsperspektivet i projektet. Insatser: - Utbildning kring hur man gör jämställdhetsanalys för politiker och berörda tjänstemän på regionförbundet - Ta fram en checklista för jämställdhetsanalys av ärendehandläggning - Analysera LUPP- resultatet ur ett jämställdhetsperspektiv och därefter vidta åtgärder. - Utbildarna och samhällsorienterarna ska utbildas kring jämställdhet och länets flyktingsamordnare ska erbjuda ett seminarium kring jämställdhetsintegrering. - Eftersträva jämställda arbetsgrupper och styrgrupper - Belysa jämställdhetsperspektivet i sammanhang och projekt som regionförbundet deltar i. 12

13 Miljö i Balans Kvinnor och män påverkas och påverkar miljön olika. Samma miljösituation kan ibland påverka kvinnor och män på olika sätt. När det gäller klimatförändringen är detta särskilt tydligt i ett globalt perspektiv, där kvinnor i fattiga länder riskerar att drabbas hårdare än många andra grupper. Även i den rika delen av världen drabbas kvinnor i större utsträckning av klimatförändringen. Troligen påverkar även yttre miljöfaktorer, exempelvis kemikalier, kvinnor och män olika rent fysiskt. Eftersom det finns lite forskning gjord kring detta är kunskapsbristen om eventuella könsskillnader mycket stor. Framför allt saknas kunskap om effekterna på kvinnor. Trots begränsad forskning tycks det finnas betydelsefulla skillnader. Genomförda undersökningar visar både att män kan vara känsligare än kvinnor och tvärtom. Män och kvinnor påverkar även miljöbeslut och utveckling olika. Kvinnor är underrepresenterade i många sammanhang där det fattas politiska och ekonomiska beslut. En svensk studie visar att kvinnor och män gör olika stora ekologiska fotavtryck beroende på könsskillnader i hur vi reser, äter och konsumerar. Ett annat exempel är att kvinnor och män har olika inställning till vad klimatproblematiken beror på och hur den kan lösas. Kvinnor tar till exempel ofta klimathotet på större allvar än män. Kommunledningar (motsvarande) samt de nämnder och offentliga bolag som ansvarar för frågor om miljö, samhällsbyggnad, teknik, avfall, VA, energi, fastigheter och trafik har stor påverkan på utvecklingen inom miljöområdet. Diagrammet visar könsfördelningen för dessa 230 personer i Kalmar läns kommuner, landsting och regionförbund. Ca 20% är kvinnor. Januari Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om miljöfrågor ska vara mins 40/60. - Projekt och större aktiviteter inom Miljö i balans ska alltid innehålla en beskrivning av jämställdhetsperspektivet. Insatser: Att i projekt och större aktiviteter - belysa likheter och skillnader mellan kvinnor/flickor och män/pojkar, såväl när det gäller hur dessa grupper påverkas av olika miljöfrågor som hur dessa grupper påverkar samma frågor. - redovisa diskussion och förslag till åtgärder ur ett jämställdhetsperspektiv, såväl vid utformning av projektet/aktiviteten som vid slutredovisning av projektet/aktiviteten. 13

14 Kultur och upplevelser Kulturinstitutionerna tar årligen emot runt 60 miljoner kronor av statliga och regionala medel till regional kultur som ska vara tillgänglig för alla i hela länet oavsett ålder, kön, kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning. Regionförbundet har tecknat överenskommelser med kulturinstitutionerna om att verksamheterna ska drivas utifrån barnkonventionen, mångfald, tillgänglighet, jämställdhet och hållbar utveckling. Varje år ska kulturinstitutionerna återrapportera till regionförbundet om hur målen uppfylls. Regionförbundet återrapporterar till Kulturrådet både kvantitativt och kvalitativt hur målen uppfylls. I stort ligger kulturområdet relativt långt fram när det gäller insamlig av statistik, men däremot är den inte könsuppdelad. Tyvärr saknas könsuppdelningen även i den nya nationella kulturdatabasen som introduceras under Vartannat år görs en gemensam kultur- och fritidsmedelstapport för Kalmar län. Där synliggörs hur kommunerna fördelar ekonomiska resurser inom kultur och fritidområdet. Ett försök har gjort att synliggöra hur jämställt resurserna fördelas men det visade att det inte är möjligt med befintligt statistiskt underlag. Mål: - Fördelningen mellan kvinnor och män i grupper som arbetar och beslutar om frågor som rör kultur och upplevelser ska vara mins 40/60. - Institutionerna ska driva verksamhet och organisation präglad av jämställdhet i enlighet med målen i överenskommelserna. - Ledningar och styrelser ska ha en jämn könsfördelning för att öka kvinnor, män, flickor och pojkars lika möjlighet till deltagande, upplevelse och utövande av konst och kultur. - Resurser till program och föreställningar ska fördelas med utgångspunkten att kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha lika möjlighet till deltagande, upplevelse och utövande av konst och kultur. - Kulturen ska vara tillgänglig för alla i länet, oavsett kulturell bakgrund, kön eller funktionsnedsättning. Insatser: - Nya frågeställningar som belyser jämställdhet tas fram som underlag till kultur- och fritidsmedelsrapporten. Frågeställningarna tas fram tillsammans med representanter från kommuner och landsting - Samla in könsuppdelad statistik. - Ny kultur- och fritidsmedelsrapport med könsuppdelad statistik ska vara klar våren 2014 som grundar sig på år Jämställdhetsanalys av verksamheterna som leder till åtgärder av eventuell ojämställdhet kommer att kunna genomföras under 2013 med hjälp av ny könsuppdelad statistik från aktörer och kommuner. - Tillskriva kulturrådet om att kulturdatabasen bör kompletteras med könsuppdelad statistik. 14

15 Utvärdering och uppföljning av samtliga prioriterade områden Samtliga mål och insatser i handlingsplanen kommer att följas upp årligen med start i december Återrapportering till regionförbundets styrelse och övriga aktörer kommer att göras i december 2013 och För att möjliggöra analys av uppföljningen ska all statistik vara könsuppdelad. 15

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Ett jämställt Värmland

Ett jämställt Värmland Jämställdhetsstrategi för Värmlands län Ett jämställt Värmland Utgivare Länsstyrelsen Värmland 651 86 Karlstad 010-224 70 00 varmland@lansstyrelsen.se grafisk form Julia Runervik ISSN nr 0284-6845 publ.nr

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

Ett jämt Västernorrland

Ett jämt Västernorrland Västernorrlands Jämställdshetsmål 2008-2010 Ett jämt Västernorrland Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv Västernorrland arbetar för ett jämställt län Jämställdhet mellan

Läs mer

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Winnet Kalmar län www.kalmarlan.winnet.se kalmarlan@winnet.se Besöksadress: Båtgatan 5, Oskarshamn Postadress Box 137, 572 23 Oskarshamn

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Att göra. Handlingsplan Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Diarienummer: 801-3545-15 Tryck: Västernorrland, Härnösand 2016 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Jämställdhet

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT JÄMSTÄLLDHET SOM MOTOR FÖR TILLVÄXT 2012-2014 förord Ett långsiktigt arbete där alla samhällets aktörer drar åt samma håll, med gemensamma prioriteringar, krävs för att nå framgång i jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Läget i Kalmar län 2016

Läget i Kalmar län 2016 Läget i Kalmar län 2016 Befolkningen i Kalmar län 2015 237 200 invånare 1 nov. 2015 2,4 % av Sveriges befolkning Fler äldre, färre yngre än rikssnittet Ökande försörjningskvot: färre i arbete ska försörja

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Varför jämställdhetsintegrera satsningar på företagande? Sverige behöver fler nya och fler konkurrenskraftiga företag. För att bidra

Läs mer

Nationell, regional och lokal ungdomspolitik. Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012

Nationell, regional och lokal ungdomspolitik. Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012 Nationell, regional och lokal ungdomspolitik Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012 Vem är ung idag? Hur är det att vara ung idag? 15% av Sveriges unga

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Kalmar län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun

Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun 2014-2016 Antagen av kommunfullmäktige den 23 juni 2014 74 Bakgrund Denna jämställdhetsplan är framtagen som ett stöd och ett verktyg för kommunen att arbeta med

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Företagsamheten 2017 Kalmar län

Företagsamheten 2017 Kalmar län Företagsamheten 2017 Kalmar län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

JAG JÄMSTÄLLDHET, GENUS OCH MAKT KOM IHÅG ATT JÄMSTÄLLDHET ÄR EN FRÅGA OM MAKT! BKV 26 september 2016

JAG JÄMSTÄLLDHET, GENUS OCH MAKT KOM IHÅG ATT JÄMSTÄLLDHET ÄR EN FRÅGA OM MAKT! BKV 26 september 2016 JÄMSTÄLLDHET, GENUS OCH MAKT BKV 26 september 2016 Victoria C Wahlgren, fil.dr. Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor Länsstyrelsen Blekinge län KOM IHÅG ATT JÄMSTÄLLDHET ÄR EN FRÅGA OM MAKT! JAG Personligt

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén

Workshop om mål och mätning. Mikael Almén Workshop om mål och mätning Mikael Almén Framgångsrik jämställdhetsintegrering 1. Politiskt ansvarstagande 2. Prioritering och tillräckliga resurser 3. Tydlig styrning och tydliga krav 4. Tydliga uppföljningsbara

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Kommentarer och användarguide. Detta häfte innehåller: kommentarer till den könsuppdelade statistiken i häftet

Kommentarer och användarguide. Detta häfte innehåller: kommentarer till den könsuppdelade statistiken i häftet Kön spelar roll Kommentarer och användarguide Detta häfte innehåller: kommentarer till den könsuppdelade statistiken i häftet tips på hur statistikhäftet kan användas av t.ex. skolor, arbetsplatser och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Leka jämt. en del av hållbar utveckling

Leka jämt. en del av hållbar utveckling Leka jämt JÄMSTÄLLDHET en del av hållbar utveckling Kvinnor och mäns makt och inflytande på Gotland Är det sant eller falskt att kvinnor och män på Gotland har samma möjlighet till makt och inflytande

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Inledning 3 Övergripande mål 4 Mål 1- Att uppnå förändring genom ökad kunskap hos medarbetare och chefer 4

Inledning 3 Övergripande mål 4 Mål 1- Att uppnå förändring genom ökad kunskap hos medarbetare och chefer 4 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering av verksamheten i Södermanlands län under perioden 2007-2009 2 (12) Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål 4 Mål 1- Att uppnå förändring genom ökad

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Mattias Andersson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 Fortsatt minskning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Vägen till VO-branschen

Vägen till VO-branschen Vägen till VO-branschen De flesta flickor/kvinnor vi frågade har alltid vetat pojkar/män uttryckte ofta att det var slumpen som avgjorde och att de fick testa på yrket: Jag jobbade som kakelsättare men

Läs mer

Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv

Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv Håkan Brynielsson Regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län Regionala handlingsplaner Färdig RUS Länsuppdraget Löpande utvärdering OECD-rapport

Läs mer

Jä m s t ä l l d h et

Jä m s t ä l l d h et Lika villkor Handlingsplan för Jä m s t ä l l d h et i Kronobergs län 2002-2003 1 I n n e h å l l Förord 3 Inledning Målgrupper 4 Genomförande 4 Uppföljning 5 Disposition 5 Utbildning Mål 6 Handlingsplan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Myndigheten Ungdomsstyrelsen Fördelar ca 8 miljoner till 7 regioner i Sverige Regional samverkan för Förebyggande, främjande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten

Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 00270-2015-1.1.1 Datum 2017-04-13 Reviderad handlingsplan för jämställdhetsintegrering av Folkhälsomyndigheten 2015-2018 1. Uppdrag och syfte I regleringsbrevet för 2015 fick Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2013 9 665 (8,5 %) 4 270 kvinnor (7,9 %) 5 395 män (9,0 %)

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer