Fokusområden ett steg till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokusområden ett steg till"

Transkript

1 Handlingsplan

2

3 Fokusområden ett steg till År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Det är landstingets vision som antogs år Landstinget hade då länge arbetat hälsofrämjande med bland annat hälsoundersökningar och sett vinsterna med det arbetet beslutade landstingets politiker att göra en särskild satsning utifrån visionen. Inom folkhälsoarbetet pekades ett antal fokusområden ut. Hälsa 2020 är ett steg på vägen att förverkliga landstingets vision.

4 Ökad samverkan Att människor upplever att de har en god hälsa är en investering för framtiden. Visionen rymmer två begrepp, dels begreppet frisk som betyder fri från sjukdom, dels begreppet hälsa som rymmer mycket mer än frånvaro av sjukdom. Det medför i förlängningen att landstinget inte kan vara den enda aktören i arbetet med visionen. Vi är många som måste arbeta med att förbättra faktorer och miljöer som påverkar hälsan. Viktiga samarbetspartners för landstinget är kommuner, statliga myndigheter, folkhälsoråd, frivilligorganisationer med flera. Arbetet ska bland annat utgå från landstingets folkhälsopolitiska program och formas så att den blir en del i breda och samordnade samhällsinsatser. Det krävs åtgärder som berör hälsopåverkande faktorer och miljöer i hela samhället och som bidrar till att medborgarnas självupplevda hälsa förbättras såväl som det allmänna hälsoläget. n Fortsatt kontakt med olika samhällsaktörer i syfte att sprida visionen, ta del av lokalt folkhälsoarbete och skapa förutsättningar för ökat engagemang och delaktighet n Ta fram mätetal för visionen n Utveckla en hälsoportal på internet Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa Västerbottens läns landsting har genom ett beslut i landstingsfullmäktige kompletterat det folkhälsopolitiska programmet med ett tolfte målområde främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa. De allra flesta människor har en god psykisk hälsa och uppger sig må bra. Men den ökande förekomsten av rapporterad psykisk ohälsa är oroande. Cirka 30 procent av de personer som söker läkarhjälp i primärvården har någon form av psykisk ohälsa som inte alltid uppmärksammas och behandlas på rätt sätt. Det är många faktorer som påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Fysisk aktivitet, sömn, matvanor, socialt nätverk, relationer, sysselsättning, natur, djur och kultur har betydelse för hur vi mår i både kropp och själ. Studier visar att fysisk aktivitet är mycket verksamt vid bland annat behandling av depression. n Utveckla Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) för att även fokusera på psykisk hälsa n Lyfta fram medarbetarnas psykiska hälsa i arbetsmiljöarbetet och i arbetet för hälsofrämjande arbetsplatser n Utveckla insatser för att främja den fysiska hälsan hos psykiskt långtidssjuka/funktionshindrade Salutsatsningen Svenska barn mår i stort sett bra och har en god hälsa. Men det pågår en oroande negativ utveckling som beror på förändrade levnadsvanor. Salut-satsningen handlar om att ge föräldrar och barn möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa och förbättra den. Satsningen fokuserar på barn och ungdomar och involverar föräldrarna redan under graviditeten. De nationella folkhälsomål som prioriterats är trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor. Verksamheter och yrkesgrupper inom både landsting och kommun är engagerade i utvecklingsarbetet och genomförandet. Salut-satsningen är indelad i moduler som baseras på barnets olika åldrar. Inom varje modul prioriteras de insatser som bedöms mest angelägna. Barnet passerar under uppväxten genom modulerna och möts av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Utvecklingsarbetet sker inom fyra pilotområden valda för att representera olika delar av länet och delvis skilda livsvillkor. När varje moduls insatser utvecklats, testats och utvärderats i pilotområdena sprids hälsoinsatserna till resten av länet. n Fortsatt spridning i länet av Saluts modul I och II n Revidering av modul III och VI pågår

5 Tobaksförebyggande arbete Tobak är ett av de största hoten mot en god folkhälsa. Därför är det viktigt att aldrig börja med tobak och den som använder tobak har allt att vinna på att sluta. Ingen annan enskild förebyggbar faktor dödar och skadar så många och kostar så mycket för samhället och den enskilde antog landstingsfullmäktige en policy för det tobaksförebyggande arbetet, Tobaksfritt landsting, som bland annat innebär: rökfri arbetstid för personal tobaksfria patientmöten rökning är tillåten endast på speciellt anvisade platser utomhus. Sedan början av 1990-talet har landstinget arbetat för att minska tobaksbruket i länet. Landstingets folkhälsopolitiska program säger att landstinget ska vara uthållig med det tobaksförebyggande arbetet riktat mot barn och ungdomar samt se till att alla som vill sluta använda tobak ska få hjälp. Vidare ska vi också öka uppmärksamheten på tobaksbrukande gravida kvinnor och nyblivna föräldrar. n Fortsätta genomföra policyn Tobaksfritt landsting i den kliniska verksamheten Internt hälsoarbete Landstingets medarbetare är viktiga ambassadörer i arbetet med visionen. Främjande av hälsa och förebyggande av sjukdom ska vara ett naturligt inslag i alla möten med patienten. För att möta den utmaningen behöver vårdens medarbetare utveckla sin förmåga att ta tillvara den egna kraften och kunskapen för att stärka den egna hälsan. Inom landstingets arbetsplatser finns hälsoinspiratörer utsedda. Deras uppdrag är att inspirera och motivera medarbetarna till en hälsosam livsstil, att förespråka friskfaktorer istället för riskfaktorer. Hälsoinspiratören bör också betona det egenansvar och den delaktighet som var och en har för sin egen hälsa (empowerment). : n Inspirationsdagar för hälsoinspiratörer n Grundutbildning i friskvård Arbete mot riskbruk och missbruk av alkohol Majoriteten av den vuxna befolkningen dricker alkohol och allt fler dricker allt oftare och därmed också allt mer. För de flesta utgör alkohol en del av det sociala livet och uppfattas huvudsakligen som något positivt. Men alkoholen kan också föra med sig oönskade effekter, såväl fysiska, psykiska som sociala. Det finns ett antal tillfällen i livet då det är särskilt viktigt att avstå från alkohol. Det är under uppväxten, i trafiken, på arbetsplatser och under graviditet. Dessa alkoholfria zoner återfinns också i den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador. Västerbottens läns landsting har sedan många år aktivt bedrivit ett alkoholförebyggande arbete. Ett särskilt fokus har satts på primärvården med hänsyn till dess strategiska position för tidiga insatser. Inom mödrahälsovården är strukturerade samtal om alkohol med gravida rutin. Likaså är frågan viktig inom barnhälsovården. Screeening av alkoholvanor görs regelmässigt inom primärvården, psykiatriska vården och ungdomsmottagningarna. n Riktade utbildningsinsatser för den somatiska vårdens personal om riskbruk av alkohol n Alkohol och droger återfinns som teman vid chefsutbildningar och inom ramen för hälsofrämjande arbetsplatser

6

7 Hälsoundersökningar även för 70-åringar 1984 beslöt landstinget att utveckla en svensk modell för preventivt hälsoarbete. Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, är idag världens största i sitt slag. Syftet är att stödja mer hälsosamma vardagsvanor för att påverka viktiga riskfaktorer bakom hjärtinfarkter, slaganfall och diabetes. Goda vanor ges stöd samtidigt som man försöker uppmärksamma och minska mindre hälsosamma vanor. Varje år inbjuds alla länets 40-, 50- och 60- åringar till en individuell hälsoundersökning. Mellan 60 och 70 år försämras hälsoläget för många. Därför har en pilotstudie med hälsoundersökningar även för 70-åringar genomförts. Tanken är att både bidra till att äldre håller sig friska längre och ge den medicinska och folkhälsovetenskapliga forskningen ett unikt underlag. Till pilotprojektet har även ett anpassat minnestest och minnesträning tagits fram. n Utvärdering av test n Eventuellt ytterligare pilottest i annat geografiskt område Fysisk aktivitet på recept (FaR) Fysisk aktivitet på Recept, FaR, innebär att fysisk aktivitet ordineras på samma sätt som ett läkemedel. Som vid annan sjukdomsbehandling undersöks orsakerna till det aktuella hälsotillståndet, fysisk aktivitet ordineras och behandlingsresultaten följs upp. Receptet skrivs i samråd med patienten för att utifrån ett motiverande samtal hitta individuella förutsättningar och lämpliga aktiviteter. Dessa är främst lågintensiva i form av promenader, stavgång, lättgympa och motionssimning men också konditionshöjande som gymnastik, cykling, joggning och skidåkning. Arbetet pågår dels i en pilotprocess, där fem hälsocentraler och en klinik är med och utvecklar arbetsmodell och material. Samtidigt sker en spridning till övriga intresserade enheter. I piloten har samarbetet med Västerbottens Idrottsförbund utvecklats. Idrottsförbundet har anställt en FaR-lots som bland annat hjälper patienter att välja motionsaktivitet. n Utbilda och ge metodstöd till deltagare i piloten och andra intresserade kliniker n Ta fram informationsmaterial för hälsocentraler/sjukstugor och kliniker n Skapa nätverksmöten för förskrivare n Följa upp och utvärdera pilotstudien Säkrare sex Enligt världshälsoorganisationen WHO är sexuell hälsa ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet och sexuella relationer, liksom möjligheter att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering och våld. Landstingets sjukdomsförebyggande arbete handlar om att minska negativa konsekvenser som till exempel spridning av könssjukdomar och oönskade graviditeter. De hälsofrämjande insatserna syftar till att ge den enskilde möjlighet att själv ta ansvar för sitt sexuella välbefinnande och sin reproduktiva hälsa. Landstinget har ansvar att bidra med kunskapsuppbyggnad och medel samt stärka det friska, positiva och lustfyllda i människors sexualitet. Det innebär också ett bra bemötande och ett gott omhändertagande för personer som besöker våra hälso- och sjukvårdsinrättningar. n Fortbildningsdagar för personal på länets fritidsgårdar n Marknadsföring av gratiskondomer.nu

8 Handlingsplan 2009 Bakgrund Redan 1984 beslöt Västerbottens läns landsting att utveckla en svensk modell för preventivt hälsoarbete. Syftet var att stödja mer hälsosamma vardagsvanor för att påverka viktiga riskfaktorer bakom hjärtinfarkter, slaganfall och diabetes. Modellen, som utvecklades i Norsjö, är förebyggande och hälsofrämjande. Västerbotten är än idag unikt i landet med att systematiskt erbjuda alla 40-, 50- och 60- åringar individuella hälsoundersökningar. Satsningen har gett effekt. Idag ligger Västerbotten i topp. Från att ha varit det län som låg sämst till ifråga om dödsfall i hjärtinfarkt och slaganfall upp till 75-årsåldern har vi nu vänt utvecklingen. Västerbottningarna röker minst i hela landet, de höga kolesterolnivåerna har minskat påtagligt och blodtrycket sjunker. År 2000 antog landstingsstyrelsen visionen År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning beslutade politikerna att göra en särskild satsning utifrån visionen. Landstinget har ett stort ansvar genom hälso- och sjukvården i arbetet med att främja hälsa, behandla och förebygga sjukdom. Men hur vi bor, vilka möjligheter vi har till arbete och utbildning, vår ekonomiska situation, möjligheter till sömn och avkoppling, relationer, kulturella aktiviteter med mera spelar också in. Vi är därför många som måste arbeta med att förbättra faktorer och miljöer som påverkar hälsan. Syfte na i handlingsplanen ska bidra till förverkliga landstingets vision. Det sker genom ökad samverkan med övriga samhällsaktörer och genom särskilda insatser mot vissa fokusområden. Produktion: Landstingets informationsfunktion (ke) Umeå mars 2009

Aktivitetsplan 2011 2013

Aktivitetsplan 2011 2013 Aktivitetsplan 2011 2013 Hälsa 2020 Aktivitetsplan 2011 2013 Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:1999-02-25 44 Reviderad: Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Inledning och vision Jämlikhet i hälsa är det överordnade målet både för WHO: s (Världshälsoorganisationens)

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Folkhälsorådet 1(6) Datum Handläggare 2009-10-16 Sandra Beletic Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Bakgrund Under våren 2009 beslutades det att folkhälsorådet skulle ta fram en arbetsplan

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja.

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. Innehåll: 3 Folkhälsopolitisk rapport 2005. 6 Folkhälsopolitisk rapport 2005 Sammanfattning. 18 Folkhälsopolitisk

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 104 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013 beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 2013

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011

Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådets Verksamhetsplan 2011 Sammanfattning I Mariestads kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Med utgångspunkt

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2014 ur ett barnperspektiv

Folkhälsopolitiskt bokslut 2014 ur ett barnperspektiv Folkhälsopolitiskt bokslut 14 ur ett barnperspektiv Producerad av folkhälsonämnden, januari 15 för Degerfors kommun Degerfors och Karlskoga kommuner - Årets folkhälso- och förebyggande kommun 13 Text och

Läs mer

Politikerutbildning 18 oktober 2013 Eslöv

Politikerutbildning 18 oktober 2013 Eslöv Politikerutbildning 18 oktober 2013 Eslöv Vad är folkhälsopolitik? Befolkningens hälsa på samhällsnivå folkhälsan påverkas av en rad faktorer, och de flesta av dem har en politisk dimension. Det finns

Läs mer