Hällefors kommun. Svartälvstorp Förvaltnings AB Uppföljning av ägande och risker. Audit KPMG AB 10 december 2010 Antal sidor: 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hällefors kommun. Svartälvstorp Förvaltnings AB Uppföljning av ägande och risker. Audit KPMG AB 10 december 2010 Antal sidor: 8"

Transkript

1

2

3 Svartälvstorp Förvaltnings AB Uppföljning av ägande och risker Audit KPMG AB 10 december 2010 Antal sidor: KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

4 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd/styrelse 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Bakgrundsfakta 9.1 Kommunfullmäktiges beslut vid bolagsbildandet 9.2 Aktieägaravtal med Hellefors Bryggeri AB, Optionsavtal med Hellefors Bryggeri AB, Tillägg till optionsavtalet Bolagsordning 10. Bolagets verksamhet och utveckling 11. Hellefors Bryggeri AB 12. Noteringar och frågeställningar

5 1. Sammanfattning Vi har av revisorerna i fått uppdraget att granska ägarförhållandena i det av kommunen delägda aktiebolaget Svartälvstorp Förvaltnings AB. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år träffade 2001 ett avtal med Hellefors Bryggeri AB (Bryggeriet) avseende överföring av de av kommunägda bryggerifastigheterna till ett tillsammans med Bryggeriet ägt bolag. Vårt uppdrag avser primärt att beskriva kommunens engagemang i bolaget och de risker som kan förknippas med detta. Bolagets verksamhet I förhållande till kommunens beslut, i samband med bolagsbildningen 2001, har verksamheten i företaget utökats avsevärt. Bolaget har t o m 2009 investerat 88,8 Mkr, medan den ursprungliga investeringen av fullmäktige fastställdes till 48 Mkr, samtidigt som kommunens inriktning vid beslutstillfället uppgavs vara att minska på engagemanget i industrifastigheter. Ägande Vid utgången av 2009 har Hellefors Bryggeri AB (numera ett bolag i Spendrupskoncernen) en ägarandel på 1 % av aktierna i. Vid slutet av 2014 skall andelen, enligt befintliga avtal ha ökat till 51 %, dock utan bindande krav på Bryggeriet att förvärva ytterligare aktier. Förhållandet innebär att kommunen på sikt riskerar att förlora sitt inflytande över bolaget samtidigt som den kvarvarande ägarandelen kan komma att vara betydande. Hyror Bolaget riskerar, även på kort sikt, att stå utan hyresgäst och därmed hamna i en obeståndssituation. Aktieägaravtalet mellan Bryggeriet och kommunen innehåller inget krav på att Bryggeriet åtar sig hyra fastigheterna under viss tid eller att kompensera bolaget för eventuella hyresbortfall. Detta samtidigt som bolaget, för att säkra sin verksamhet, behöver teckna långsiktiga hyresavtal. Det vid granskningen tillgängliga hyresavtalet, löper på endast två år, med 9 månaders uppsägning. Det framgår vidare inte av aktieägaravtalet, vilken hyresprincip som skall tillämpas mellan bolaget och Bryggeriet. I praktiken har därför hyran fortlöpande bestämts så att intäkterna endast medgett bolaget täckning för sina kostnader. Detta innebär att inte har kunnat bygga upp ett eget kapital, som kan bidra till finansieringen, men även att kommunen inte har kompenserats för sitt betydande borgensåtagande i bolaget eller för de förmånliga räntenivåer som bolaget kunnat erhålla genom möjligheten att finansiera investeringarna hos Kommuninvest. Vi har också noterat att bolaget numera, i praktiken hyr ut fastigheterna på ett andrahandskontrakt eftersom hyresavtalet tecknats med Hellefors Bryggeri AB samtidigt som produktionen i lokalerna bedrivs av Spendrups Bryggeri, vilket efter sitt förvärv av Bryggeriet, övertagit produktionen. Bolagsordningen anger att Hellefors Bryggeri AB skall bedriva verksamheten i fastigheten. 1

6 Skuldsättning och borgen Kommunen har tecknat en mycket betydande borgen för bolagets lån och vi finner det anmärkningsvärt att detta åtagande från kommunens sida inte har reglerats i aktieägaravtalet. Förhållandet innebär att kommunen under lång tid, riskerar att ligga kvar med sitt borgensåtagande, även sedan, helt eller delvis, förvärvats av Spendrups. Sett i ljuset av detta faktum och mot bakgrund av kortsiktigheten i upprättade hyresavtal, kan borgensåtagandet innebära en avsevärd finansiell risk för kommunen. Mot bakgrund av Spendrupkoncernens inträde som ägare till Bryggeriet, finns det enligt vår mening anledning för kommunen att utvärdera sin tidigare ståndpunkt till ytterligare investeringar i bolaget och till kommunal borgen för bolagets lån. Detta eftersom den finansiella kapaciteten hos Spendrups torde vara avsevärt större än hos den tidigare ägaren. Noterbart är vidare att aktieägaravtalet inte berör konsekvenserna vid en ägarförändring för Hellefors Bryggeri. Men även om så är fallet, bör det vara rimligt att kommunen, också i ett större perspektiv, gör en bedömning av sitt engagemang i bolaget, bl a mot bakgrund av kommunallagens nyligen omarbetade bestämmelser om stöd till enskilda företags lokaler och med hänsyn till att ägarbilden har förändrats i Bryggeriet sedan det ursprungliga avtalet upprättades. Resultatet av en sådan utvärdering och framtida inriktning från kommunens sida bör återspeglas i de ägardirektiv som bolaget bör erhålla från kommunfullmäktige. Övriga aspekter Vid genomgången av bolagsmaterialet noterades att bolagets revisor vid flera tillfällen pekat på behovet av att föra ett register över bolagets anläggningstillgångar. Även rutinerna för inköp har berörts i revisionssammanhang liksom att bolaget äger vissa tillgångar som ligger på kommunens mark och att detta behöver regleras i ett avtal mellan kommunen och bolaget. 2. Bakgrund Vi har av revisorerna i fått uppdraget att granska ägarförhållandena i det av kommunen delägda företaget Svartälvstorp Förvaltnings AB. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Bolagets verksamhet skall enligt bolagsordningen utgöras av förvaltning av den för bryggeriverksamhet avsedda fastigheten Svartälvstorp 2:5. Vid en granskning avseende kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen, som utfördes av revisionen under 2009, påpekades att kommunen bedriver en betydelsefull del av sin verksamhet via bolaget Svartälvstorps Förvaltnings AB och att detta bolag skall stå under kommunstyrelsens uppsikt. I granskningen poängterades vidare att bolagets verksamhet medför en betydande finansiell risk för kommunen. Samtidigt konstaterades att kommunfullmäktige inte har utfärdat några ägardirektiv för bolaget. 2

7 . Syfte Syftet med granskningen är att belysa bakgrunden till kommunens engagemang i bolaget och de beslut och överenskommelser som finns avseende åtaganden och ägarförhållanden mellan kommunen, Svartälvstorps förvaltnings AB och Hellefors Bryggeri AB. Avsikten är att lyfta fram de finansiella åtaganden och risker som kommunens engagemang i bolaget innebär, bl a avseende borgensåtagande och anläggningstillgångar i bolaget. 4. Avgränsning Granskningen har fokuserats på att utföra en bedömning av avtalsförhållanden och överenskommelser mellan och Hellefors Bryggeri AB. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om verksamheten uppfyller lag och förarbeten, föreskrifter, interna regelverk och policys samt fullmäktigebeslut avseende bolagsbildning m m 6. Ansvarig nämnd/styrelse 7. Metod Granskningen avser kommunstyrelsen. Rapporten är saklighetsgranskad av kommunchefen och kommunens fastighetsekonom. Granskningen har genomförts genom: Studie av relevanta dokument såsom avtal, bolagsordning, tillgängliga protokoll samt intervju med berörd tjänsteman, kommunens fastighetsekonom Jessica Eriksson, tillika nuvarande ordföranden i bolaget. 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Anders Naeslund, auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor. 9. Bakgrundsfakta 9.1 Kommunfullmäktiges beslut vid bolagsbildandet beslutade kommunfullmäktige att tillsammans med Hellefors Bryggeri AB äga bolaget Bryggerifastigheten Fastighets AB (under bildande) och att kommunens insats skulle utgöra 95 tkr. Vidare beslutades

8 att ett aktieägaravtal skulle upprättas med Hellefors Bryggeri AB liksom ett optionsavtal avseende successiv överlåtelse av aktierna i bolaget, att kommunen skulle överlåta fastigheten Svartälvstorp 2:5 till det nya bolaget för 1,1 Mkr, motsvarande kommunens bokföra värde, samt att kommunen beviljade det nya bolaget en borgen på 48 Mkr. Av beslutsunderlaget framgår att kommunen, vid den aktuella tidpunkten, ägde den fastighet där Hellefors Bryggeri AB bedrivit sin verksamhet och att bryggeriet nu stod inför ett betydande behov av byggnadsinvesteringar, beräknade till 16 Mkr. Samtidigt förelåg beslut om att kommunen långsiktigt skulle minska sitt engagemang inom industrifastigheter. Det kan av underlaget vidare utläsas att de försök som gjorts att avyttra fastigheten till bryggeriet inte hade lyckats. En avsikt med bolaget var därmed att bryggeriet successivt skulle komma att överta kommunens aktier i förvaltningsbolaget. Ett optionsavtal skulle därför upprättas där Hellefors Bryggeri AB fram till 2016 förväntades ha uppnått en ägarandel av 47 %. En viktig förutsättning för att bolaget skulle kunna förvärva den aktuella fastigheten var att kommunen beviljade bolaget borgen för de lån som behövde tas för att finansiera affären. 9.2 Aktieägaravtal med Hellefors Bryggeri AB, Väsentliga punkter i det aktieägaravtal med Hellefors Bryggeri AB (Bryggeriet) som tillkom som ett resultat av fullmäktiges beslut är: Bolaget skall ha ett aktiekapital på 100 tkr. Kommunen skall inledningsvis inneha 950 aktier och Bryggeriet 50 aktier. Bolaget skall äga och förvalta fastigheten Svartälvstorp 2:5 som skall ombildas till en separat fastighet. Styrelsen, som utses i samråd mellan parterna, skall tills Bryggeriet förvärvat aktiemajoriteten i bolaget, utgöras av tre ledamöter varav kommunen utser två. All väsentlig information om bolaget skall delges den andra parten och båda parterna har rätt att när som helst ta del av alla handlingar rörande bolaget. Sekretess råder dock mot utomstående. Enighet skall föreligga mellan parterna för vissa specificerade typer av beslut. Finansieringen skall ske genom upplåning och egna medel och ingen part är skyldig att tillskjuta ytterligare kapital eller bidra på annat sätt till bolagets finansiering. Bryggeriet äger rätt att överlåta sina aktier i bolaget till annat bolag i samma koncern. Om aktierna har överlåtits på detta sätt och det nya ägarbolaget säljs utanför koncernen, skall 4

9 aktierna i säljas tillbaka till Bryggeriet eller annat bolag i samma koncern som Bryggeriet. Överlåtelse av aktier kräver samtycke av den andra parten. Avtalet gäller längst till Ett avtal om försäljning av 50 aktier från kommunen till Bryggeriet upprättas samma dag som aktieägaravtalet. Av detta försäljningsavtal framgår bl a att kommunen skall handha förvaltningen av bolagets angelägenheter. 9. Optionsavtal med Hellefors Bryggeri AB, Väsentliga punkter i optionsavtalet med Hellefors Bryggeri AB (Bryggeriet) utgör: Optionshavaren, Hellefors Bryggeri AB, har rätt att under optionstiden, fram till utgången av 2016 förvärva optionsgivarens, kommunens aktier i bolaget. Optionen avser samtliga aktier eller delar av innehavet. Köpeskillingen skall utgöra nominellt värde samt optionsgivarens andel av ökningar av eget kapital inklusive eventuella tillskott och emissioner Optionen skall utnyttjas genom förvärv av 0 aktier/år från kommunen under perioden 2002 till Under tiden till kan kommunen kräva att Bryggeriet, utifrån eget fritt val, antingen förvärvar kommunens resterande aktieinnehav eller säljer tillbaka samtliga sina aktier till kommunen. 9.4 Tillägg till optionsavtalet I ett av tillägg till avtalet anges att optionsrätten skall utnyttjas genom inlösen av 40 aktier/år under åren Bolagsordning Enligt bolagsordningen skall bolaget äga och förvalta den del av fastigheten Svartälvstorp 2:5 som skall ombildas till separat fastighet och på vilken Hellefors Bryggeri AB bedriver verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. 10. Bolagets verksamhet och utveckling Bolagets styrelse har för utgjorts av Lars Loré och Pentti Supponen och för Bryggeriet av Mats Holmstrand. Under 2009 utgörs styrelsen av Peter Carlsson och Birger An- 5

10 tonsson, respektive Gunnar Svensson för Bryggeriet och under 2010 ersätts Peter Carlsson av Jessica Eriksson. Nedanstående tabell visar i sammandrag bolagets utveckling sedan starten År Belopp i tkr Omsättning Resultat Investeringar Anläggningstillg Skulder till kreditinstitut Bolagets omsättning eller hyresintäkter har fortlöpande anpassats till dess kostnadsnivå. Detta gör att bl a sänkt räntenivå på lånen direkt påverkar hyran och bolagets resultat är därmed endast svagt positivt. Hyresgästen svarar för driftskostnaderna. Under bolagets verksamhetstid har ett flertal hyreskontrakt upprättats med hyresgästen. Dessa avtal haft en löptid på 4 eller 5 år men har ersatts före respektive kontrakts utgång. Hyresavtalet gällande 2009 avser endast åren 2009 och Uppsägningstiden är i detta avtal bestämd till 9 månader. Bolaget har investerat sammanlagt tkr under åren Under 2002 sker utbyggnad av bryggeribyggnaden med m2 vartill kommer en lagerlokal på ungefär samma yta under år Uthyrd yta utgör m2 enligt hyreskontrakt för Bolagets anläggningstillgångar utgör efter avskrivningar tkr, vid utgången av Av detta är tkr byggnader, 1 00 tkr mark samt tkr markanläggning. Maskinerier utgör 257 tkr. Avskrivning på byggnader görs med 4 % och på markanläggningar med 5 % årligen. Skulder till kreditinstitut utgör tkr vid utgången av Kommunens borgensåtagande för redovisas till tkr i årsredovisningen för Hellefors Bryggeri AB Verksamheten vid Hellefors Bryggeri startade på 190-talet och bolaget förblev i grundarfamiljens ägo fram till maj 2008 då företaget såldes till Spendrups Bryggeri AB. Den 1 december 6

11 2008 såldes produktionsverksamheten i bolaget till Spendrups varefter bolaget Hellefors Bryggeri AB endast bedriver försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Efter försäljningen framkom felaktigheter i redovisningen och misstanke om oegentligheter i Hellefors Bryggeri AB, som ledde till att den tidigare VD:n och ekonomichefen polisanmäldes i slutet av Pressuppgifter har gjort gällande att 0 Mkr felaktigt skall ha redovisats som försäljning under år. 12. Noteringar och frågeställningar Investeringar Bolaget har investerat för 88,8 Mkr under sin verksamhetstid. Den ursprungliga investeringen enligt beslutsunderlaget till kommunfullmäktige uppgick till 48 Mkr och kommunens inriktning angavs vara att minska på engagemanget i industrifastigheter. I förhållande till kommunens ursprungliga beslut vid bolagsbildningen innebär verksamheten i bolaget en avsevärd utvidgning. Optionsavtal Vid utgången av 2009 ägs till 1 % av Hellefors Bryggeri AB. Enligt tillägget till det ursprungliga optionsavtalet förbinder sig Bryggeriet att lösa 4 % av bolagets aktier årligen till Vilket innebär att Bryggeriets ägarandel vid utgången av 2014 kommer att utgöra 51 %, utan krav på ytterligare inlösen av aktier. Detta sagt med reservation för tolkningen av punkt 6 i optionsavtalet, vars innebörd dock bör vara att Bryggeriet själv kan välja om resterande 49 % aktier skall inlösas eller inte. Det är också noterbart att lösenpriset inte tar hänsyn till marknadsvärdet på anläggningstillgångarna utan endast till synligt eget kapital. Hyresavtal Bolaget bör i sin verksamhet efterstäva långa hyresavtal. Det vid granskningen tillgängliga avtalet avseende 2009 löper på endast två år med 9 månaders uppsägning. Detta innebär att bolaget på kort sikt riskerar att bli utan hyresgäst med risk för obestånd. Aktieägaravtalet innehåller inget krav på Bryggeriet att hyra fastigheterna under viss tid eller kompensera bolaget för eventuellt hyresbortfall. Det kan också noteras att bolaget i praktiken hyr ut fastigheterna på ett andrahandskontrakt eftersom produktionen i lokalerna bedrivs av Spendrups Bryggeri AB. Detta torde inte vara i överensstämmelse med bolagsordningen som anger att Hellefors Bryggeri AB skall bedriva verksamheten i fastigheten. Hyresnivå Det framgår inte av aktieägaravtalet vilken hyresnivå som skall tillämpas mellan bolaget och Bryggeriet och i praktiken har hyran fortlöpande satts så att intäkterna endast gett bolaget kostnadstäckning. Detta innebär att inget eget kapital har kunnat byggas upp i bolaget som bidrag till bolagets finansiering och att kommunen inte heller har kompenserats för sitt betydande borgensåtagande i bolaget eller för de förmånliga räntenivåer som kunnat erhållas genom möjligheten att finansiera verksamheten hos Kommuninvest. 7

12 Skuldsättning och borgen Kommunen har tecknat en omfattande borgen för bolagets lån. Detta åtagande är inte reglerat i aktieägaravtalet, vilket innebär att kommunen riskerar att ligga kvar med borgen för krediterna även sedan bolaget helt eller delvis förvärvats av Bryggeriet/Spendrups AB och kommunen förlorat kontrollen över bolaget. Sett i ljuset av detta och av kortsiktiga hyresavtal innebär borgensåtagandet en avsevärd finansiell risk för kommunen. Noterbart är att aktieägaravtalet inte berör konsekvenserna av ett ägarbyte för Hellefors Bryggeri AB. Mot bakgrund av Spendrupkoncernens inträde som ägare av bryggeriet finns det anledning för kommunen att ompröva sin inställning till kommunal borgen eftersom den finansiella kapaciteten hos den nya ägaren torde vara avsevärt större än hos den tidigare. Det kan slutligen vara rimligt att kommunen i stort gör en bedömning av sitt engagemang i bolaget mot bakgrund av kommunallagens nyligen omarbetade bestämmelser om stöd till enskilda företags lokaler och med hänsyn till att ägarbilden har förändrats i Bryggeriet sedan det ursprungliga avtalet upprättades. Vi rekommenderar även att de avtal som upprättats med Hellefors Bryggeri AB gås igenom tillsammans med en jurist för att tydliggöra de juridiska aspekterna på avtalen. Övriga aspekter Vid genomgången av bolagsmaterialet noterades att bolagets revisor vid flera tillfällen pekat på behovet av att föra ett register över bolagets anläggningstillgångar. Även rutinerna för inköp har berörts i revisionssammanhang liksom att bolaget äger vissa tillgångar som ligger på kommunens mark och att detta behöver regleras i ett avtal mellan kommunen och bolaget. KPMG, dag som ovan Anders Naeslund Auktoriserad revisor 8

Höörs kommun. Borgen och andra åtaganden. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20. Granskningsrapport - Borgensåtagande slutlig.

Höörs kommun. Borgen och andra åtaganden. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20. Granskningsrapport - Borgensåtagande slutlig. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport Kalix kommun

Revisionsrapport Kalix kommun Revisionsrapport Uppföljning avseende ägarstyrning av de kommunala företagen - Styrning och uppsikt avseende KB Kalix Nya Centrum Kalix kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 2013-02-27

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag RiR 2008:25 Kasernen Fastighetsaktiebolag ISBN 198 91 7086 165 9 RiR 2008:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2008-11-24 Dnr 33-2008-0336 Kasernen Fastighetsaktiebolag

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Eksjö kommun Granskning av Nifsarpsskolan och Eksjö fordonsutbildning AB KPMG AB 2009-04-08

Eksjö kommun Granskning av Nifsarpsskolan och Eksjö fordonsutbildning AB KPMG AB 2009-04-08 ABCD Eksjö kommun Granskning av Nifsarpsskolan och Eksjö fordonsutbildning AB KPMG AB 2009-04-08 2009 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. ABCD

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18 Granskningsrapport, lekmannarevision Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 2.1 Varför granska risker? 3 2.2 Vad menar vi med risker? 3 3. Syfte 4 4. Avgränsning

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4.

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Revisionsrapport Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Gällivare kommun Maj 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, Revisionskonsult 2010-05-31 Hans Forsström Rolf

Läs mer