EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER"

Transkript

1 EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER Välkommen till Expedia, Inc. Anslutningsavtal för resebyråer (Eng. Travel Agencies Affiliate Program) ( Programmet ). Programmet möjliggör för resebyråer i Sverige att: få tillgång till ( Webbplatsen ), en webbplats som drivs av Expedia, Inc. ett bolag baserat i Washington med adress Ave NE, Bellevue, WA 98004, USA ( Expedia ), och resetjänster tillgängliga på Webbplatsen; marknadsföra Webbplatsen till sina kunder; utföra bokningar på uppdrag av kunderna; och erhålla marknadsföringsersättning från Expedia, i enlighet med bestämmelserna som framgår nedan, inklusive utan begränsning av: Del 1 - Bestämmelserna för Expedias anslutningsavtal för resebyråer; Del 2 - Avgifter och betalningsvillkor för Expedias anslutningsavtal för resebyråer; och Del 3 - Riktlinjer för Expedias anslutningsavtal för resebyråer, och alla meddelanden eller andra villkor som avses i detta dokument (tillsammans Avtalet ). I detta Avtal ska begreppen "du" och "Affiliate" avse någon resebyrå och/eller företrädare för en resebyrå som har tillträde till Webbplatsen och/eller ansöker om deltagande i Programmet och alla deltagare i Programmet. Vänligen läs igenom Avtalet noggrant. Genom att kryssa i rutan nedan bekräftar du till Expedia att: du har läst detta Avtal och förstår de villkor som anges i detta Avtal; du och Affiliate accepterar att vara bunden av detta Avtal utan ändringar i förhållande till den svenska resebyråns deltagande i Programmet; och du har förmåga, kapacitet och behörighet att ingå detta Avtal och att binda Affiliate. Informationen i detta Avtal och informationen på Webbplatsen med anknytning till Programmet utgör en inbjudan som ska hanteras av Expedia och kan inte accepteras av Affiliate. Genom att kryssa i rutan nedan ska du anses ha lämnat ett erbjudande om att delta i Programmet i enlighet med detta Avtal. Avtalet ingås i och med det datum då Expedia utfärdar en Sökkod i enlighet med Avtalet (som beskrivs nedan) ( Ikraftträdandedag ). Avtalet ingås mellan Expedia och resebyrån som du företräder - i enlighet med detaljerna du har uppgett till Expedia på Webbplatsen genom att fylla i ansökningsformuläret ( Affiliate ) - och fortsätter att vara i kraft till dess det avslutas i enlighet med detta Avtal ( Avtalstiden ).

2 Du accepterar härmed att avstå från alla rättigheter att ifrågasätta giltigheten eller verkställbarheten av avtal som ingåtts på Webbplatsen på grund av att den ingicks i elektronisk form i stället för i pappersform och/eller undertecknas eller förseglas. Detta Avtal kan laddas ner eller hämtas på https://access.expedia.com/content/agency/documents/expedia-ta-affiliation-agreement-se.pdf och Affiliate rekommenderas att skriva ut och behålla en kopia för arkivering.

3 DEL 1 - BESTÄMMELSERNA FÖR EXPEDIAS ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER (ENG. TERMS FOR EXPEDIA TRAVEL AGENCY PROGRAM AFFILIATES) DEFINITIONER Affiliate Konto(n) innebär det konto som nås av Affiliaten med hjälp av unik inloggning och lösenord som tilldelas av Expedia till Affiliate vilket möjliggör för Affiliaten att få tillgång till bokningssystem på Webbplatsen; Sökkod innebär den unika identitetskod för Affiliaten som börjar med "[*SW*]" bifogad till Affiliate Konto(n) och som används av Affiliaten genom vilken Expedia kommer att spåra Transaktioner av relevant Affiliate; Bokningsformulär innebär det formulär som ska fyllas i av Kunden för att bekräfta de relevanta Transaktionerna och som är i formatet "Sample Booking Form" som bifogas till Riktlinjerna eller annat format som utarbetats av Affiliate, förutsatt att sådant format alltid innehåller samma information som anges i "Sample Booking Form"; Kund innebär en person för vilken Affiliate utför en Transaktion på Webbplatsen under Avtalstiden; Kunddata" innebär information i fråga om Kunder som Affiliate ger till Expedia i samband med tillhandahållande av kunden och uppfyllandet av tjänsterna enligt detta Avtal; Expedia Reklammaterial innebär "Expedia"-märkta reklamartiklar eller annat sådant material som tillhandahålls av Expedia till Affiliate från tid till annan; Marknadsföringsersättning" har den innebörd som anges i Del 2, avsnitt A1 i detta Avtal; Transaktion(er) innebär att bokning av resetjänster utförs av Affiliate via Webbplatsen på uppdrag av Kunder. A. Affiliatens skyldigheter 1 Marknadsföring. Under Avtalstiden ska Affiliaten då Affiliaten finner det lämpligt för sina butikskunder: (i) aktivt marknadsföra och främja Webbplatsen och de reseprodukter och resetjänster som finns tillgängliga på Webbsidan för butikskunder; samt (ii) demonstrera Expedia Reklammaterial (där det tillhandahålls) för att generera maximalt antal Transaktioner av Kunder via Webbplatsen. 2 Åtkomst till Webbplatsen. Affiliaten ska ha åtkomst och använda Webbplatsen på ett sätt som överrensstämmer med de riktlinjer som föreskrivs av Expedia från tid till annan, en uppdaterad version av vad som föreskrivs i Del 3 - Riktlinjer för Expedias anslutningsavtal för resebyråer ( Riktlinjer ). Affiliaten bekräftar och accepterar att underlåtenhet att följa Riktlinjerna, Expedias specifikationer för tillgång till Webbplatsen eller några andra villkor från Expedia, kan komma att resultera i att alla eller vissa av Marknadsföringsavgifterna relaterade till Affiliaten inte kommer att betalas ut. Därtill och utan undantag, i de fall där Transaktioner inte direkt kan relateras till eller länkas till Affiliatens åtkomst till Webbplatsen på ett för Expedia tillfredsställande sätt, kan Affiliaten inte kräva att Expedia ska utbetala sådana pengar.

4 3 Användning av Affiliatens Konto. Affiliaten ska använda Affiliatens Konto för åtkomst till Webbplatsen samt för inmatning av Kunduppgifter enbart i syfte att boka resetjänster för Kundernas räkning. Affiliaten måste skydda sin kontoinformation, inklusive Sökkoden, och måste övervaka samt hållas ytterst ansvarig för all användning av Affiliatens Konto av Affiliaten självt och alla andra användare. Affiliaten kommer att hållas ansvarigt gentemot Expedia för pengar som Affiliaten har misslyckats med att driva in i enlighet med villkoren i detta Avtal samt Expedias villkor för försäljning som är tillgängliga från tid till annan på Webbplatsen ( Användarvillkor ). Affiliaten ska försäkra sig om att Kunddata och annan information som anges via Webbplatsen är fullständig och korrekt. 4 Kundkontrakt. Före genomförandet av en Transaktion, ska Affiliaten: (i) klargöra för Kunden att den tillämpliga leverantören av resetjänster tillhandahåller resetjänsten direkt till Kunden och ska inte visa eller göra något uttalande som uttryckligen eller underförstått motsäger detta påstående; (ii) klargöra för Kunden att alla avgifter som tas ut av Affiliaten för att genomföra Transaktionen ( Bokningsavgift ) tas ut av och betalas till Affiliaten och inte till Expedia; (iii) att kommunicera till Kunden samt uppta bevis på att Kunden har läst och accepterat Användarvillkoren, Integritetspolicyn och alla andra villkor som kan tillämpas på Transaktioner ( Villkor ) så som de anges i Bokningsformuläret; (iv) att till Kunden fullständigt och korrekt kommunicera den beskrivning av resetjänsterna till vilken Transaktionen relaterar så som den anges på Webbplatsen; (v) att till Kunden fullständigt och korrekt kommunicera att samtliga begränsningar och restriktioner som relaterar till den aktuella resetjänsten inklusive utan begränsning av huruvida avbokningar eller förändringar är tillåtna samt konsekvenserna av detsamma; (vi) försäkra sig om att Kunden signerar Bokningsformuläret; (vii) försäkra sig om att Kunden har tillräckliga medel att betala Transaktionskostnaden samt; (viii) att försäkra sig om att det förvalda reseförsäkringsalternativet har tagits bort så att reseförsäkringen inte levereras till Kunden som en del av Transaktionen. Affiliaten ska garantera säkerheten i det undertecknade Bokningsformuläret i minst sju (7) år efter det datum då Transaktionen genomfördes och måste kunna tillhandahålla Expedia en kopia på densamma vid begäran. Affiliaten förbinder sig att inte göra några muntliga eller skriftliga löften till en Kund som utöver eller motsäger Villkoren inklusive utan begränsning av att Affiliaten utlovar Kunden att särskilda önskemål kommer att kunna uppfyllas. Affiliaten är ensam ansvarig och förpliktad i relation till samtliga framställningar samt särskilda önskemål som godkänts utan att dessförinnan inhämta Expedias skriftliga godkännande i frågan. 5 Kundkontakt och Klagomål. Affiliaten ska inom 24 timmar efter mottagandet: (i) förse Kunden, utan modifikation eller borttagning, all information från Expedia som relaterar till den aktuella Transaktionen (t.ex Expedias bokningsbekräftelse i e-postformat och annan kundsupportinformation); och (ii) till Expedia tillhandahålla all information, utan modifikation eller borttagning, avseende aktuell Transaktion (t.ex ytterligare bokningsförfrågningar och andra kundförfrågningar gällande service) eller klagomål (inklusive eventuella klagomål till myndigheter eller andra reglerande branschorganisationer) som mottagits från Kunden. I synnerhet ska Affiliate informera Kunderna om någon skyldighet att betala avgifter vid ogiltigförklaring eller tillägg om Kunden begär att Transaktionen upphävs eller ändras. Affiliaten är ensam ansvarig för eventuella avvikelser mellan de avbokningsregler som tillhandahålls av Expedia gentemot Affiliaten och det som Affiliaten meddelar Kunden. Affiliaten ska inom tre (3) dagar från mottagandet meddela Expedia om formella klagomål, krav eller åtgärder från Kunden angående en Transaktion. Affiliaten bekräftar och godkänner att Expedia ska ha rätt att försöka lösa sådana formella klagomål, krav eller åtgärder direkt med Kunden. Om Expedia söker finna en sådan lösning ska Affiliaten till Expedia tillhandahålla relevant information och assistans, på Expedias bekostnad, för att hjälpa Expedia att nå förlikning med Kunden. Affiliaten ska avstå från att vidta andra åtgärder i fråga om relevanta formella klagomål, krav eller åtgärder såvida de inte förpliktas att agera utifrån gällande lagstiftning. Om Expedia kan nå en förlikning ska Affiliaten samarbeta fullt ut med att slutföra sådan

5 förlikning inklusive, utan begränsning, upprätta samtliga dokument som Expedia rimligen finner nödvändiga för ändamålet. Affiliaten godkänner att Expedia inte hålls ansvariga för något formellt klagomål, krav eller åtgärd i relation till Transaktionen där Affiliaten inte agerar i enlighet med Klausul A5. 6 Kundincitament. Affiliaten ska inte ha rätt att dra fördel av incitament från Expedia eller dess leverantörer till förmån för sina Kunder ( Kundincitament ) för Affiliatens eget användning eller egen fördel. Kundincitament inkluderar men ska inte begränsas av: Nectarpoäng (Eng. Nectar points), flygbonuspoäng (Eng. frequent flyer miles) eller erbjudandevoucher alternativt rabatter relaterade till specifika bokningar vilka kan göras tillgängliga genom bokningssystemet. Affiliaten ska hjälpa Kunder att lösa in Kundincitament som finns tillgängliga i relation till den aktuella Transaktionen för användning och utnyttjande för Kundens räkning vid behov. 7 Kundvård. Affiliaten ska ansvara för den initiala kundtjänsten i relation till Transaktioner och ska underlätta tillhandahållandet av information till Kunder som finns tillgänglig på Webbplatsen i relation till aktuella Transaktioner. Därtill ska Affiliaten underlätta tillhandahållandet av kundvård och stöd från Expedia till Kunden i relation till bokningsändringar, avbokningar och andra kundtjänster som inte kan hanteras via Webbplatsen. 8 Bedrägeri. Affiliaten är ensamt ansvarig för och måste hålla Expedia skadeslös för alla förluster som uppkommer till följd av eller i samband med bedrägeri eller annat missbruk av kreditkort genom vilket en Transaktion genomförts, oavsett om kreditkortet tillhör Affiliaten, Kunden, eller någon annan person. 9 Allmänna förbud. Under inga omständigheter ska Affiliaten, dess personal, uppdragsgivare eller agenter (i) försöka placera hänvisningar till Expedia eller Programmet på eller i: publikationer; i offline eller online reklam; oönskade kommunikationer, inklusive fax, , SMS, MMS; chatkonversationer etc, såvida Expedia inte givit sitt skriftliga godkännande, eller (ii) orsaka eller försöka ge upphov till att genomföra Transaktioner utan att Kunden är fullt införstådd och har givit sitt godkännande. 10. Efterlevande av lagar. Affiliaten ska efterleva alla, från tid till annan, gällande lagar som är relevanta för att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med detta Avtal, inklusive och utan begränsning av, all lagstiftning som hänför sig till licensiering av resebyråer. Sådan efterlevnad kan innebära ställande av tillräcklig resegaranti vid paketliknande resor hos Svenska Kammarkollegiet. 11. Kampanjer. Expedia kan, från tid till annan och med beaktande av tvingande svensk lag, genomföra försäljningskampanjer såsom utlottningar och tävlingar riktade till Affiliaten eller Affiliatens personal och/eller anställda. Affiliaten godkänner härmed att Expedia får genomföra sådana försäljningskampanjer och att de överensstämmer med Affiliatens vid var tid gällande policyer. B. EXPEDIAS SKYLDIGHETER 1. Affiliatens Ansökning, Affiliatens Konto och Sökkod. Då Affiliate har insänt ansökan för att ansluta sig till Programmet och så snart ansökan är färdigbehandlad av Expedia genom en preliminär genomgång av Affiliatens programansökan - vilket baseras på Expedias från tid till annan diskretionära bedömning ( Ansökningsgranskning ) - och denna ansökan sedermera ansetts tillfredsställande, ska Expedia per elektroniskt e-postmeddelande tillhandahålla Affiliaten med Affiliatens Konto och Sökkod. 2. Åtkomst till Webbplatsen. Expedia ska möjliggöra Affiliatens åtkomst till Webbplatsen för att möjliggöra Affiliatens tillhandahållande av marknadsföringstjänster så som anges i Klausul A1.

6 3. Expedias Reklammaterial. Expedia ska med jämna mellanrum under detta Avtals löptid, och efter eget gottfinnande, till Affiliaten tillhandahålla vissa Expedia Reklammaterial. Expedia får införa eller återkalla Expedias Reklammaterial för användning av Affiliaten när som helst. 4. Expedias beviljande av licens. Förbehållet de villkor som stipuleras i detta Avtal, beviljar Expedia härmed till Affiliaten en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att i butik förevisa Expedia Reklammaterial vilket från tid till annan tillhandahålls av Expedia samt rätten att reproducera Bokningsformuläret och bekräftelsemeddelandet som sänds via e-post från Expedia för användning i kontakterna med Kunder som har genomfört Transaktionen genom Webbplatsen. 5. Kundsupport och uppfyllelse. Expedia ska använda kommersiellt rimliga åtgärder för att tillhandahålla, eller upphandla för att tillhandahållas, kundsupport samt service och underhåll åt Affiliaten och till Kunder under samma tider och till samma servicegrad som Expedia tillhandahåller eller tillser genom upphandling, åt sina kunder utanför Programmet men i samma geografiska område. Affiliaten bekräftar att Expedia förbehåller sig rätten att vägra att tillgodose Kundens behov av service för kundfrågor och fullgörelse, efter eget gottfinnande och utan undantag, i de fall där; (i) Kunden får avslag från gällande kreditkortsföretag; (ii) det inte är möjligt att intyga kreditkortet; (iii) det inte är möjligt att intyga kreditkortsinnehavaren; och (iv) baserat på Kundens tidigare erfarenhet med Expedia och/eller Expedia Inc. (Delaware) och alla bolag som direkt eller indirekt kontrolleras av Expedia, Inc. (Delaware) ( Expedia Gruppmedlem ). 6 Ägande av Kunddata. Mellan parterna ska Kunddata anses vara tillhöra Expedia. Alla rättigheter, äganderätt och intressen av Kunddata kommer att ägas av Expedia. C. AVTALSTID. Detta Avtal kommer att börja gälla vid Ikraftträdandedagen och löper, såvida det inte sägs upp tidigare i enlighet med detta Avtal, tills dess att det sägs upp av endera part i enlighet med förfarandet som beskrivs i Klausul E. D. WEBBPLATSEN OCH EXPEDIA INNEHÅLL 1 Expedias äganderätt till Webbplatsen, Expedia kännetecken och Expedia innehåll. Expedia ska vara ägare till samtliga immateriella rättigheter (inklusive och utan begränsning av upphovsrätt, patent, varumärken och företagshemligheter) i anslutning till och i (i) alla versioner av Webbplatsen; (ii) alla Expedias kännetecken. Expedia kännetecken innebär Expedias firmanamn, varumärken och/eller andra visuella återgivningar av dessa, inklusive logotyper, mönster, symboler, ordmärken, bilder, färger och färgkombinationer, varubeteckning, kännetecken och andra publikationsrättigheter eller andra indikationer på äganderätt eller användning relaterad till Expedia. Affiliaten är medveten om att Webbplatsen, Expedia innehåll och Expedia kännetecken ägs av Expedia samt att Affiliatens användning av dessa i relation till detta Avtal inte innebär att Expedia kommer att bevilja äganderätt till de delar av Webbplatsen, Expediarelaterat innehåll och Expedia kännetecken till Affiliaten. 2 Innehållsskydd. Expedias Webbplats samt den teknik och infrastruktur som används för att tillhandahålla innehåll till samtliga av dessa ägs av Expedia eller Expedia Gruppmedlem. Följaktligen, kommer Affiliaten inte, direkt eller indirekt, utan inhämtande av Expedias skriftliga godkännande, vilket kan avslås efter eget gottfinnande, kunna; (a) ha åtkomst, söka, scrapa (Eng. scrape), crawla (Eng. crawl) eller övervaka Webbplatsen, samt kopiera, extrahera, använda, modifiera eller återanvända något innehåll eller information om dessa, (inklusive, utan begränsning av, information om pris eller tillgänglighet gällande någon resetjänst eller produkt), för något syfte eller med några medel (t.ex. med hjälp av robotar, spiders, scrapers eller andra automatiserade eller manuella medel); eller (b) djuplänka

7 till någon del av Webbplatsen. Därtill kommer Affiliaten ej heller, varken direkt eller indirekt: (i) tillåtas bryta mot protokoll på Webbplatsen för att utestänga robotar (Eng. robot exclusion), ej heller förbikoppla, kringgå eller undvika några åtgärder antagna för att motverka eller begränsa åtkomsten till Webbplatsen, inkluderat informationen och innehållet på densamma; eller (ii) vidta sådana åtgärder som, enligt Expedias gottfinnande, påtvingar eller kan tänkas verka påtvingande oskälig eller orimligt stor belastning på teknologin och infrastrukturen av Webbplatsen. 3 Varumärkesskydd. Bortsett från den begränsade licens som godkänts i Klausul B4 ovan, förhindras Affiliaten från att använda eller förevisa (direkt eller indirekt), och samtycker till att inte använda, förevisa eller (direkt eller indirekt) referera till någon förekommande URL, firmanamn, varumärke, logotyp, eller märkning av Expedia eller Expedia Gruppmedlem på något sätt (inklusive, utan begränsning av, samtliga metataggar, sökmotorreklam, marknadsföring eller optimering, all annan online- och offline-marknadsföring eller reklam, pressmeddelanden etc.), utan ett uttryckligt, skriftligt godkännande från Expedia eller Expedias Gruppmedlemmar vilka kan nekas i eget enlighet med eget gottfinnande av Expedia eller Expedia Gruppmedlem. Samtliga rättigheter som inte uttryckligen har godkänts är reserverade för Expedias eller Expedia Gruppmedlems räkning. Affiliaten bekräftar och samtycker till att samtliga överträdande mot Klausul D3 kommer att resultera i oersättlig skada mot Expedia och/eller Expedia Gruppmedlem, liksom skador som är svåra eller omöjliga att överblicka. Affiliaten samtycker till att efterlevnad av Klausul D3 kan komma att uttryckligen åberopas i samtliga behöriga domstolar, utan inverkan på och utöver Expedias och eller Expedia Gruppmedlems rätt att ansöka om skadestånd eller andra rättsmedel för samliga överträdelser mot ovan nämnda Klausul. E. UPPSÄGNING; SKYLDIGHETER VID UPPSÄGNING 1. Expedia kan efter eget gottfinnande och utan motivering säga upp detta Avtal med omedelbar verkan efter skriftlig begäran av vilken anledning som helst, även inkluderat resultatet av Expedias genomförda Ansökningsgranskning. Affiliaten kan säga upp detta Avtal med 30 dagars uppsägningstid, genom skriftligt meddelande till Expedia. De rättigheter och rättsmedel som förekommer i denna Klausul är icke-exklusiva och är att anse som komplement till andra rättigheter och övriga rättsmedel stipulerade i lag eller i detta Avtal. 2. Utöver andra rättigheter och åtgärder, får endera av parterna, genom att skriftligen underrätta motparten, säga upp detta Avtal på följande grunder; (i) då endera part träder i frivillig likvidation; (ii) då endera part förklaras insolvent antingen genom konkursförfarande eller genom andra legala förfaranden; (iii) då ett avtal med borgenärer har nåtts av endera part på grund av dess misslyckande eller oförmåga att betala sina skulder då de förfaller; eller (iv) då en mottagare, förvaltare, förvaltningsmottagare eller annan person som erhållit inteckning blivit utsedd över en part i dess helhet eller över delar av parts verksamhet. 3. Alla meddelanden om överträdelser eller underlåtenhet härunder ska markeras med ett tydligt "MEDDELANDE OM UNDERLÅTENHET", och ifall detta inlämnas till Expedia ska en kopia skickas till Expedias juridiska avdelning, Att: juridisk rådgivare. 4. Vid uppsägning eller vid utgången av detta Avtal, oavsett anledning, ska; (i) Affiliaten omedelbart upphöra med användning av Sökkoden och upphöra med användning Expedias Reklammaterial samt (ii) Affiliatens Konto sägas upp av Expedia med omedelbar verkan. 5. Utan hinder av vad som stadgas i detta Avtal, ska följande bestämmelser kvarstå vid Avtalets upphörande; Klausulerna F1 till F3 och G till och med M tillsammans med denna Del 1 av Avtalet.

8 F. UTFÄSTELSER OCH GARANTIER 1 Varje part utfäster och garanterar följande; (i) i det fall att parten utgörs av ett företag, att företaget är vederbörligen organiserat och giltigt under de befintliga lagarna som gäller för dess bildande och har full behörighet och befogenhet att ingå detta Avtal och att genomföra bestämmelserna häri; (ii) det är vederbörligen behörig att verkställa detta Avtal och att fullgöra sina skyldigheter häri; (iii) detta Avtal är ett rättsligt gällande och bindande avtal och är verkställbart med dess villkor, samt; (iv) att genomförandet och prestationer under detta Avtal av sådan part inte strider mot något avtal, handling eller överenskommelse, muntlig eller skriftlig, till vilken man redan är part, eller till vilken man kan tänkas vara bunden, ej heller bryta mot någon lag eller bestämmelse av någon domstol, statligt organ eller administrativ enhet, eller annan myndighet som kan utöva sin domsrätt över företaget. 2 Affiliaten utfäster och garanterar följande; (i) Affiliaten är en resebyrå reglerad av och i enlighet med alla tillämpliga statliga, territoriella och/eller federala lagar giltiga i USA; (ii) det innehar samtliga tillämpliga licenser och dokument som krävs för att utöva resebyråtjänster; (iii) individen som ansluter sig till detta Avtal på uppdrag av Affiliaten har befogenheten, kapaciteten och behörigheten att ingå och binda Affiliaten vid detta Avtal och göra gällande Affiliatens skyldigheter i enlighet med detta Avtal, och samma individ utfäster och garanterar att (iv) denne inte är, och att varje företagets faktisk huvudman inte ingår i eller är bosatt i ett land som omfattas av ekonomiska eller handelsmässiga sanktioner av det Amerikanska finansdepartementets avdelning för Treasury Office of Foreign Asset Control ( OFAC ) eller finns listad som Specially Designated National eller Specially Designated Global Terrorist, Blocked Person, eller liknande listor i enlighet med OFAC:s regler. 3 Utfästelserna och garantierna samt förpliktelserna i detta Avtal är fortlöpande och ska anses ha utlovats av samtliga parter i och med verkställandet av detta Avtal vid samtliga tidpunkter härefter. G BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER. Med undantag av vad som uttryckligen garanteras häri - till vad som följer av lag - ingen av parterna och Affiliaten bekräftar att Expedia ej heller gjort några, och reserverar sig härmed uttryckligen, för eventuella utfästelser och garantier, villkor eller andra bestämmelser, uttryckta eller underförstådda, oavsett ifall de är underförstått av lagar, sedvanerätt, praxis, sidoförpliktelser eller på annat sätt gällande Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till samtliga indirekta garantier av tillfredsställande kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för detta specifika syfte. H. SKADESLÖSHET. Affiliaten ska på egen bekostnad och om Expedia så begär, försvara tredje parts anspråk eller väckt talan mot Expedia, Expedia Gruppmedlem och andra närstående företag, samt alla dess respektive direktörer, tjänstemän, anställda, licenstagare, agenter och oberoende uppdragstagare: (i) som uppstår i samband med Affiliatens användning av Affiliatens Konto; (ii) som uppstår i relation till den information som lämnats in av Affiliaten till Webbplatsen; (iii) som uppstår i relation till samtliga överträdelser mot Klausul A ovan; (iv) som uppstår i relation till Affiliatens hantering av data, handlingar och information under Klausul A ovan; (v) som uppstår, direkt eller indirekt, från eller i samband med kreditkortsbedrägeri som anges i Klausul A ovan; (vi) som uppstår ur samtliga påståenden, om detta visar sig sant, som skulle innebära överträdelse mot Affiliatens garantier, utfästelser eller förpliktelser som anges i detta Avtal; (alla sådana krav benämns gemensamt Affiliatens Fordringar ) och Affiliaten ska hålla Expedia och Expedia Gruppmedlem och närstående företag skadelösa från samtliga kostnader, skadestånd och avgifter som rimligen har orsakats av Expedia och Expedia Gruppmedlem, inklusive men inte begränsat till arvoden för juridiska rådgivare (i en advokat-klientrelation) och andra yrkesutövare som är hänförliga till Affiliatens Fordringar. Expedia förbehåller sig rätten att godkänna ombud som

9 anlitats av Affiliaten för försvar av Affiliatens krav. Expedia ska inom rimlig tid skriftligen underrätta Affiliaten om Affiliatens Fordringar och ge Affiliaten rimlig information och assistans - på Affiliatens bekostnad - för att hjälpa Affiliaten att försvara Affiliatens Fordringar. Affiliaten har ingen rätt att, utan Expedias skriftliga medgivande, nå en förlikning om sådana krav, om en sådan förlikning uppstår som ett resultat av brottslig handling, stämning eller förfarande, eller som innehåller ett villkor, antagande eller erkännande av ansvar eller förseelse (oavsett om det förekommer i ett avtal, otillåten handling eller annat) i relation till Expedia eller Expedia Gruppmedlem eller i annat fall kräver att Expedia eller dess gruppmedlemmar att ta eller avstå ifrån att vidta väsentliga åtgärder (såsom utbetalning av arvoden). I. ANSVARSBEGRÄNSNING. BORTSETT FRÅN PARTS ANSVAR FÖR TREDJE PARTS KRAV SÅ SOM SPECIFICERATS I KLAUSUL H ELLER NÅGON PARTS ÖVERTRÄDELSE MOT KLAUSUL J ELLER AFFILIATENS ÖVERTRÄDELSE MOT KLAUSUL A4, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, SKALL INGEN PART ELLER DERAS NÄRSTÅENDE BOLAG I NÅGON SITUATION HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖRTÄCKTA ELLER NORMERANDE SKADESTÅND OAVSETT AV VILKET SLAG SOM UPPSTÅR UR ELLER KAN RELATERAS TILL DETTA AVTAL, ÄVEN OM DENNA PART SKALL HA INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANT SKADESTÅND. OVANSTÅENDE SKALL GÄLLA OAVSETT VÅRDSLÖSHET ELLER ANDRA FEL HÄNFÖRLIGA TILL ENDERA PART OCH OAVSETT OM SÅDANT ANSVAR RELATERAR TILL AVTAL, FÖRSUMMELSE, OTILLÅTEN HANDLING, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN FORM AV ANSVAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA EXPEDIA OCH/ELLER EXPEDIAS GRUPPMEDLEMMAR HÅLLAS ANSVARIGA INFÖR AFFILLIATEN ELLER TREDJE PART FÖR; (I) SKADA SOM VÅLLATS GENOM FEL ELLER AVBROTT I FÖRESKRIFTER PÅ WEBBPLATSENS, ELLER (II) ETT BELOPP STÖRRE ÄN DET TOTALA BELOPP SOM BETALAS AV EXPEDIA. INGENTING I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR NÅGON AV PARTERNAS ANSVAR FÖR; (A) PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL SOM FÖRORSAKATS AV FÖRSUMLIGHET, ELLER (B) BEDRÄGERI. J. KONFIDENTIALITET, MEDIAKOMMUNIKATIONER, PERSONUPPGIFTER 1 Vid fullgörandet av skyldigheterna enligt detta Avtal, kommer Expedia och Affiliaten att lämna konfidentiell och hemlig information till varandra. Parterna är överens om att mottagaren av sådan konfidentiell eller hemlig information om den andra parten är avsedd att användas endast för de ändamål för vilka de tillhandahålls av den andra parten, och sådan sekretessbelagda information ska inte röjas för tredje part. Parterna ska skydda sådan konfidentiell information från obehörig användning och utlämnande förutsatt att ovannämnda förpliktelser inte kommer att gälla för all (i) information som blir allmänt tillgänglig utan att det är mottagarens fel, (ii) information som mottagaren erhåller från en tredje part (andra än i samband med detta Avtal), (iii) information som självständigt utvecklats eller förvärvats av mottagaren, (iv) offentliggörande med föregående skriftligt medgivande från den part som lämnat informationen, eller (v) offentliggörande som krävs enligt gällande lag. Utan hinder av ovanstående får mottagaren lämna ut sådan konfidentiell information om det krävs av domstol eller begäran av myndighet, krav eller föreläggande, förutsatt att mottagaren kommer att vidta rimliga åtgärder för att ge den part som lämnat informationen tillräcklig förvarning för att bestrida sådan begäran, krav eller föreläggande. Vid tillämpningen av detta Avtal anses en tredje part inte vara någon enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part. 2 Affiliate får inte till allmänheten släppa någon pressrelease eller annan kommunikation till pressen och/eller allmänheten avseende detta Avtal utan Expedias föregående skriftliga medgivande.

10 3 Parterna är överens om att Expedia och/eller varje Expedia Gruppmedlem ska behandla all personlig information som den tar emot och behandlar i enlighet med detta Avtal endast för att fullgöra detta Avtal i samband med att uppfylla dess lagstadgade ansvar, och annat som anges i Integritetspolicyn som finns på Webbplatsen. Affiliate ska se till att den har erhållit relevanta medgivanden och tillstånd från Kunder och deras medresenärer för att möjliggöra för Expedia och/eller relevant Expedia Gruppmedlem att behandla sådana personers personuppgifter i enlighet med denna Klausul. Affiliate ska alltid följa tillämplig lag i fråga om sådana personuppgifter, inklusive, utan begränsning av, Privacy Act 1988 (Cth). Varje part ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig destruktion, oavsiktlig förlust, ändring, otillåtet offentliggörande eller åtkomst. Sådana åtgärder ska vara minst lika strikta som en part i allmänhet tillämpar för egna uppgifter av liknande slag. K. GENERELLT 1 Gällande lagstiftning; domstolsforum; rättegångskostnader. Detta Avtal ska tillämpas och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Washington, USA. Varje part samtycker till den exklusiva jurisdiktionen och domstolsforumet i King County, Washington, USA. Delgivning för endera parten kan ske med A-post, rekommenderat brev eller med bud. 2 Force Majeure. Om fullgörandet av detta Avtal eller någon skyldighet enligt detta Avtal förhindras, begränsas eller störs av någon handling eller villkor utanför den drabbade partens rimliga kontroll, kan den drabbade parten vid avgivande av omedelbart besked till den andra parten befrias från sådant fullgörande, med undantag för betalningarna nedan, i den mån sådana hindras, begränsas eller störs. 3 Effekt av ekonomiska förhållanden. I händelse av Expedias självständiga bedömning att militära- eller terroristaktioner, eller extraordinära politiska, ekonomiska eller andra villkor eller händelser utanför Expedias kontroll väsentligt påverkar resebranschen, Expedias affärsintressen, tillgång eller navigering till Expedia från Affiliatens webbplats(er), kan Expedia när som helst avbryta fullgörandet (helt eller delvis) av något eller av alla villkor i detta Avtal, samt inställa betalning enligt nedan (helt eller delvis) eller säga upp Avtalet (helt eller delvis) vid Expedias eget gottfinnande. Expedia ska ge Affiliaten skriftligt meddelande fem (5) dagar före sådan avstängning eller stängning. 4 Meddelanden; förfrågningar. Alla meddelanden och förfrågningar i samband med detta Avtal får, med förbehåll för Del 2 och Klausul A3 ovan, skickas med elektronisk post. Korrekta meddelanden skickade med elektronisk post ska anses ha mottagits omedelbart vid sändningen. Meddelanden och förfrågningar ska riktas till Affiliate per den e-postadress som angivits vid ansökan om tillträde till Programmet och till Expedia enligt följande: eller till annan adress som Expedia anger genom skriftligt meddelande till Affiliaten. Parterna accepterar att Expedia kan arkivera en elektronisk kopia av det upprättade Avtalet. Parterna är vidare överens om att varje begäran till Expedia om en kopia av detta Avtal kan upprättas i elektroniskt format. 5 Överlåtbarhet. Ingen av parterna kan överlåta, överföra, lägga ut, omvandla eller skapa förvaltning med anledning av detta Avtal, eller någon del därav, till någon tredje part, såvida den andra parten uttryckligen i skriftlig form samtycker till sådan överlåtelse; dock under förutsättning att Expedia kan överlåta sina rättigheter och/eller omvandlingsskyldigheter enligt detta Avtal till Expedia Gruppmedlem utan att erhålla ytterligare godkännande från Affiliaten. Alla försök till överlåtelse, överföring etc. i strid mot denna Klausul K5 ska vara ogiltiga. Vid tillämpningen av detta Avtal ska en överlåtelse inte anses

11 vara; en fusion, sammanslagning eller annan omorganisation, eller en överföring eller försäljning av en kontrollerande andel i en parts aktier eller av alla eller merparten av tillgångarna. Om Affiliaten förvärvas av eller faller under kontroll av någon person som Expedia rimligen anses vara en konkurrent, har Expedia rätt att säga upp Avtalet omedelbart genom skriftligt meddelande. Med förbehåll för de begränsningar som anges häri, kommer detta Avtal att gälla till förmån för och vara bindande för parterna, deras efterträdare, förvaltare, arvingar, och tillåtna övertagare. 6 Avskiljande. Om någon bestämmelse i detta Avtal är ogiltig eller overkställbar enligt beslut eller dom, ska resten av detta Avtal förbli giltigt och verkställbart enligt dess villkor. Parternas avsikt är att bestämmelserna i detta Avtal ska verkställas i den utsträckning tillämplig lag medger. Parterna är följaktligen överens om att om någon bestämmelse inte anses verkställbar, ska de tillsammans genomföra öppna diskussioner om ändringar som kan vara nödvändiga för att göra dem verkställbara. 7 Fullständigt Avtal; Inget Erbjudande. Parterna är överens om att detta Avtal utgör fullständigt avtal mellan parterna avseende dess innehåll, och ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser och alla tidigare utkast, avtal, åtaganden, utfästelser, garantier och arrangemang av något slag, vare sig skriftligen (elektroniskt eller genom annat medium) eller muntligen, avseende sådant innehåll utom vid bedrägliga framställningar. Varken detta Avtal eller något skriftligt eller muntligt uttalanden relaterat härtill ska anses utgöra ett erbjudande, och detta Avtal ska inte vara rättsligt bindande förrän det godkänts av Expedia. Ingenting i denna Klausul K7 ska begränsa ansvar vid bedrägeri. 8 Ändring. Utan hinder av vad som anges i detta Avtal får Expedia göra ändringar i Avtalet. Expedia ska tillhandahålla sådana justerade villkor till Affiliaten via eller på annat sätt. Om Affiliaten godkänner de justerade villkoren ska de träda i kraft när Expedia erhåller sådant godkännande. Om Affiliaten inte motsätter sig de justerade villkoren inom fyra (4) veckor från det att eller annat meddelande framgångsrikt skickats av Expedia, ska de justerade villkoren anses bindande för Parterna och således inkorporeras som en ändring av Avtalet. Om Affiliaten motsätter sig de justerade villkoren får Expedia skriftligen säga upp Avtalet. 9 Förhållandet mellan Parterna; Oberoende Uppdragstagare. Vardera parten är en oberoende uppdragstagare, och ingenting i detta Avtal ska anses utgöra eller antyda ett joint venture, uppdrag, partnerskap, agentförhållande eller ett anställningsförhållande mellan parterna. Ingen part ska vidta någon åtgärd eller tillåta att åtgärder vidtas för dess räkning i namn eller på uppdrag av den andra och ingen part har någon befogenhet eller behörighet att binda den andra eller att ta på sig eller skapa någon skyldighet eller ansvar uttryckliga eller underförstådda på den andres vägnar eller i dess namn. Inte heller får någon antyda att den har sådan befogenhet eller behörighet. 10 Eftergift. Parts eventuella försening, förbiseende eller underlåtenhet i att tillämpa bestämmelserna i detta Avtal (i sin helhet eller del därav) ska inte utgöra eller anses utgöra en eftergift av någon annan av bestämmelserna i Avtalet eller på något sätt påverka Partens rättigheter enligt Avtalet.

12 Del 2 - AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR FÖR EXPEDIAS ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER A. AVGIFTSSTRUKTUR 1 Marknadsföringsavgifter. Som ersättning för marknadsföringstjänster som tillhandahålls av Affiliate i enlighet med detta Avtal och i enlighet med Klausul A2 nedan ska Expedia betala marknadsföringsavgifter till Affiliate på Transaktioner som har slutförts, stannats eller använts av Kunden ( Användningstransaktioner ) (Eng. Consumed Transactions) under Avtalstiden genom antingen en fast avgift eller en procentuell andel av Bruttotransaktionsvärdet (enligt definitionen nedan) vilket utgör grunden för varje typ av Användningstransaktioner som anges nedan ( Marknadsföringsavgifter ). För tillämpningen av detta Avtal innebär Bruttotransaktionsvärdet (Eng. Gross Transaction Value) eller GTV, att för varje Användningstransaktion, det totala priset (inklusive skatter och avgifter) som faktiskt betalats av Kunderna till Expedia eller en Expedia Gruppmedlem för vars räkning Affiliate har direkt verkställt Transaktionen med Expedia och Transaktionen av Expedia anses vara en Användningstransaktion. För undvikande av missförstånd, kommer Marknadsföringsavgifter enbart att betalas på Användningstransaktioner. 1.1 Expedias Specialpris på Hotell. Expedia kommer att betala Affiliate tio procent (10%) av GTV 1.2 Expedia Easy Managed Hotell. Expedia kommer att betala Affiliate sju procent (7%) av GTV. 1.3 Annat Hotell (GDS). Expedia kommer att betala Affiliate två procent (2%) av GTV. 1.4 Hyrbil. Expedia kommer att betala Affiliate tio procent (10%) av GTV. 1.4 Flyg. Expedia kommer att betala Affiliate en procent (1%) av GTV. 1.5 Destinationstjänster/-aktiviteter. Expedia kommer att betala Affiliate tio procent (10%) av GTV. 1.6 Paket. Expedia kommer att betala Affiliate Marknadsföringsavgiften i proportion till GTV relaterat till varje del av resan. Till exempel, ett slutfört Paket innefattande Air och Expedia Specialpris på Hotell skulle innebära en Marknadsföringsavgift om 10% i proportion till GTV för Hotelldelen och hyrbil samt en Marknadsföringsavgift om 1% i proportion till GTV för flygdelen. I syfte att enbart definiera Marknadsföringsavgift anses ett Paket omfatta bokning av hotell och bil, hotell och flyg eller flyg och bil vid samma Transaktion. 2 Villkor för Marknadsföringsavgifter. Affiliate godkänner och accepterar att följande villkor ska gälla för beräkning av Marknadsföringsavgifter. 2.1 Marknadsföringsavgifter för en Användningstransaktion ska betalas till Affiliate endast om Affiliaten fullföljer en Transaktion på uppdrag av en Kund och att Expedia anser Transaktionen vara en Användningstransaktion; 2.2 Marknadsföringsavgifter ska inte påföras till Affiliate vid Transaktioner där Affiliaten har misslyckats eller vägrat att ange korrekt inloggningsuppgifter till Accessportalen. 2.3 Marknadsföringsavgifter ska endast betalas ut i förhållande till Användningstransaktioner som bokats via Webbplatsen. För undvikande av missförstånd, ska Marknadsföringsavgiften inte betalas av Expedia i förhållande till bokningar som görs eller utförs genom någon annan "Expedia" webbplats;

13 2.4 Marknadsföringsavgifter ska inte betalas vid inställda Transaktioner eller om Transaktionen inte innebär någon vistelse; 2.5 Marknadsföringsavgifter ska vara föremål för beskattning i enlighet med denna Del 2; 2.6 Marknadsföringsavgifter ska inte utgå vid Transaktioner för Expedias Specialpris på Hotell eller andra hotell där boendeleverantören verkar under "Disney" varumärke eller annan sådan varumärken som Expedia - från tid till annan - skriftligen ska anmäla till Affiliate. Sådant meddelande tillhandahålls i enlighet med förfarandet som anges i Klausul A3 under detta Avtals giltighetstid; 2.7 de första SEK 500 (femhundra kronor) i Marknadsföringsavgifter som skulle utbetalas till Affiliaten ska behållas av Expedia genom en engångsbetalning till Expedia som medlemsavgift för deltagande i Programmet, och 2.8 Affiliaten måste samarbeta fullt ut och tillhandahålla Expedia allt rimligt stöd som begärs av Expedia i samband med varje undersökning av Expedia vid misstänkt Transaktionsbedrägeri. 3 Ändring av Marknadsföringsavgifter. Affiliate godkänner och accepterar att Expedia - från tid till annan och efter eget gottfinnande - kan ändra Marknadsföringsavgifterna som anges i Klausul A1. Om Expedia utför en sådan ändring ska den skriftligen meddela Affiliate (vilket kan ske via e-post eller genom ett tillkännagivande på Webbplatsen). Om Expedia meddelar Affiliaten ska de nya Marknadsföringsavgifterna tillämpas från den första dagen i nästkommande kalendermånaden efter den månad då Expedia meddelade ändringen. 4 Expedias Specialprisprodukter. Parterna förutser och ska vidta alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att Expedia och/eller att Expedia Gruppmedlem ska behandlas som leverantör till kunden av Expedias Specialpris på Hotell eller bil när det gäller mervärdesskatt. Affiliate får inte vidta någon åtgärd eller underlåta att vidta åtgärder som rimligen kan förväntas leda till att någon skattemyndighet anser att Affiliate är leverantör till Kund av följande reseprodukter och tjänster: Expedias Specialpris på Hotell eller Bil (tillsammans Expedia Specialprisprodukter ). I synnerhet ska Affiliate inte redovisa mervärdesskatt till någon skattemyndighet på grund av att Affiliate är leverantör till kunden av Expedia Specialprisprodukter. Affiliate instämmer vidare att de inbetalningar som den samlar in i samband med Expedia Specialprisprodukter samlas in på uppdrag av Expedia och/eller Expedia Gruppmedlem och hänsyn ska tas i bokföringen för sådana betalningar. Affiliate får inte utfärda fakturor som uttryckligen eller underförstått anger att Affiliate utför en leverans av någon Expediaprodukt, oavsett om de är fristående eller en del av ett paket, till Kunden. B. BETALNINGAR. 1 Tidpunkt för Betalning. Under Avtalstiden ska Expedia eller dess agent, inom trettio (30) dagar efter utgången av varje kalendermånad under vilken Affiliaten har utfört en eller flera Transaktioner eller Användningstransaktioner, lämna ett besked till Affiliaten med: (i) belopp som Expedia är skyldig Affiliaten i Marknadsföringsavgifter för Användningstransaktioner; (ii) GTV för Transaktioner utförda under den föregående kalendermånaden som inte anses utgöra Användningstransaktioner; och (iii) stoppdatumet för utförda Transaktioner som ännu inte har konsumerats. Till undvikande av missförstånd ska Marknadsföringsavgifter endast betalas för Användningstransaktioner. Med undantag för vad som anges i denna punkt B1, ska Expedia eller dess agent genomföra alla betalningar för Marknadsföringsavgifter genom elektronisk överföring till Affiliatens bankkonto, som det angetts vid ansökan om deltagande i Programmet eller som från tid till annan anvisas skriftligen av Affiliaten.

14 Medan Marknadsföringsavgifter fortsätter att ackumuleras kommer Expedia inte att översända betalning under någon kalendermånad såvida inte det ackumulerade beloppet för Marknadsföringsavgifterna uppgår till minst SEK 500 (femhundra kronor) förutsatt att Expedia under den kalendermånad som slutar sista dagen i december översänder betalning för alla vid den tidpunkten ackumulerade Marknadsföringsavgifter under året oberoende av beloppets storlek. Expedia får innehålla Marknadsföringsavgifter som tillkommer Affiliaten enligt Avtalet och kreditera belopp, i avräkning eller som gottgörelse, som Affiliaten är skyldig Expedia på grund av misstagsbetalning från Expedias sida av Marknadsföringsavgifter för tidigare Transaktioner enligt punkten B2. Expedia får även innehålla Marknadsföringsavgifter som tillkommer Affiliaten enligt Avtalet enligt punkten C4. 2 Ogiltiga Transaktioner. Expedia ska ha rätt till omedelbar uppsägning och (i förekommande fall) återbetalning av Marknadsföringsavgifter som är hänförliga till Ogiltiga Transaktioner. En Ogiltig Transaktion ska vara en Transaktion som helt eller delvis: (i) avbryts, (ii) är, i Expedias rimliga uppfattning, bedräglig, (iii) resulterar i ett återkrav av någon anledning (inklusive men inte begränsat till, bedrägeri, dubbelbetalningar eller andra fel i betalningsprocessen eller en kredit som inte behandlats), eller (iv) är hänförlig till Affiliatens handlande som bryter mot detta Avtal. C. MERVÄRDESSKATT OCH INNEHÅLLANDE AV SKATT 1 Det är parternas gällande uppfattning att Marknadsföringsavgifter som anges i punkten A1 i Del 2 inte är föremål för mervärdesskatt inom EU. Utan hinder av någon annan bestämmelse häri, ska Affiliaten vara ansvarigt för samtliga tillämpliga skatter, avgifter och pålagor som påförs Affiliaten som ett resultat av Programmet, inklusive, utan begränsning, ränta och straffavgifter därpå och tilläggsavgifter. Expedia eller en Expedia Gruppmedlem ska inte betala mer än summan av Marknadsföringsavgifter i enlighet med punkten A1 i Del 2 oavsett eventuella skattskyldigheter som kan komma att påföras Affiliaten. 2 Alla belopp som är betalningspliktiga eller som anses vara betalningspliktiga från Affiliaten till Expedia eller till en Expedia Corporate Affiliate enligt detta Avtal ska anses vara exklusive eventuell mervärdesskatt för leveransen eller leveranserna för vilka belopp är föremål för mervärdesskatt. Ett belopp som motsvarar sådan mervärdesskatt ska vid varje tillfälle betalas av Affiliaten till Expedia eller den aktuella Expedia Corporate Affiliate. Alla belopp som är betalningspliktiga eller som anses vara betalningspliktiga av Expedia eller en Expedia Corporate Affiliate till Affiliaten enligt detta Avtal ska anses vara inklusive mervärdesskatt på leveransen eller leveranserna för vilka belopp är föremål för mervärdesskatt. 3 I detta Avtal innebär mervärdesskatt den skatt som införts genom rådets direktiv 2006/112/EG av den Europeiska gemenskapen och den nationella lagstiftning som genomför direktivet tillsammans med kompletterande lagstiftning, eller liknande försäljnings- eller omsättningsskatt, i varje land. 4 Innehållande av skatt. Affiliaten ska, innan mottagande av några betalningar härunder, leverera till Expedia en vederbörligen ifylld och undertecknad kopia av formulär W-8BEN, av vilken en kopia finns i bilaga 1, eller annan för Expedia lämplig och tillfredsställande bevishandling, för att fastställa att Affiliaten inte är föremål för innehållande av skatt i USA. Affiliaten ska omedelbart underrätta Expedia om ändringar i förhållanden som medför att Affiliaten blir föremål för innehållande av skatt i USA. Sådant formulär ska arkiveras hos Expedia. Affiliaten ska vart tredje år till Expedia lämna en uppdaterad version av formuläret W-8BEN eller annan för Expedia lämplig och tillfredsställande bevishandling och ska omgående underrätta Expedia om sådana omständigheter som påverkar giltigheten av tidigare lämnade uppgifter. Om Affiliaten inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna punkt C4, ska Expedia ha

15 rätt att antingen innehålla betalningar som tillkommer Affiliaten enligt Avtalet till dess att en vederbörligen ifylld och signerad kopia av formuläret W-8BEN eller uppdaterat W-8BEN formulär har mottagits av Expedia, i sådant format begärt av Expedia, eller göra avdrag för och hålla inne betalningar till Affiliaten för att uppfylla sina skyldigheter enligt amerikansk skattelagstiftning. Alla belopp som innehålls av Expedia enligt denna punkt C4 ska betraktas som betalade till Affiliaten vid tillämpningen av Klausul A1 i del 2 i detta Avtal. Del 3 RIKTLINJER FÖR EXPEDIAS ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER Under Programmet agerar Affiliaten som en tjänsteleverantör till Expedia i utbyte mot en provision i Marknadsföringsavgifter. För att delta i Programmet måste Affiliaten följa dessa Riktlinjer samt alla andra anvisningar som från tid till annan utfärdas av Expedia: 1. Affiliaten och dess anställda får inte utge sig för att agera som agent för eller på uppdrag av Expedia eller någon Expedia Gruppmedlem. 2. Affiliaten får inte skapa eller använda någon reklam eller annat marknadsföringsmaterial avseende Programmet, förutom sådant som tillhandahållits, eller uttryckligen godkänts skriftligen, av Expedia eller en Expedia Gruppmedlem. 3. Affiliaten får inte agera på ett sätt som anger eller antyder att Affiliate är det bolag som tillhandahåller Expedia Specialprisprodukter till Kunder, inklusive men inte begränsat till: a. Fakturering: Affiliaten får inte utfärda fakturor eller andra dokument till Kunden avseende Expedia Specialprisprodukter som anger eller antyder att Affiliate är säljaren av produkten till Kunden; b. Mottagande av betalning: I de fall Kunden betalar Affiliaten för Expedia Specialprisprodukter (istället för direkt betalning genom kreditkort på Webbplatsen), måste Affiliaten meddela Kunden att Affiliaten tar emot betalningen på uppdrag av Travelscape LLC och inte för Affiliatens egen räkning. Om möjligt bör Affiliaten ange detta på den betalningsbekräftelse som Affiliaten tillhandahåller Kunden avseende dennes betalning för en Expedia Specialprisprodukt; c. Redovisning av betalning: I de fall kunden betalar Affiliaten för Expedia Specialprisprodukter istället för direkt betalning genom kreditkort på Webbplatsen, måste redovisningen av de betalningar som tagits emot av Affiliaten från Kunden återspegla det faktum att betalningarna inte utgör inkomst från Affiliatens resebyrå eller Affiliaten själv; och d. Affiliaten måste informera Kunder om att de ingår avtal med Travelspace LLC eller den underliggande tjänsteleverantören när Transaktioner utförs på Webbplatsen genom Affiliaten. 4. Om Affiliaten väljer att ta ut Bokningsavgift av Kunder måste Affiliaten tydliggöra för Kunden att Bokningsavgiften är: a. åtskild från kostnaderna för reseprodukter och tjänster bokade genom och b. betalningspliktig till Affiliaten och inte till Expedia.

16 5. Affiliaten måste underrätta Expedia om eventuella förfrågningar från skattemyndigheterna eller andra myndigheter avseende Offline Anslutningsprogram för Resebyråer (Eng. Offline Travel Agency Affiliate Program) eller Expedia Specialprisprodukter eller andra reseprodukter eller tjänster på vilka Marknadsföringsavgifter utgår enligt Programmet, och Affiliaten måste ge Expedia möjlighet att granska/bidra till eventuella svar som Affiliaten gör på sådana förfrågningar. 6. Affiliaten får inte uttala sig skadligt och får inte vidta några handlingar eller underlåta att vidta några handlingar som, enligt Expedias rimliga uppfattning, negativt kan påverka Expedias varumärke eller anseende eller Expedias goodwill. 7. Affiliaten får inte förvränga någon av bestämmelserna i det avtal som är relevant för de tjänster som tillhandahålls av Expedia inklusive produktbeskrivningar. 8. Affiliaten måste tillhandahålla Kunder de relevanta Användarvillkoren avseende den relevanta produkten innan avtal ingås med Kunden och därmed innan betalning från Kunden mottas. Affiliaten kan göra detta genom att tillhandahålla Kunden en kopia av de relevanta Användarvillkoren utskrivna direkt från Webbplatsen, eller genom att infoga den exakta skrivningen av de relevanta Användarvillkoren i Affiliatens egna material som Affiliaten tillhandahåller Kunden. 9. Affiliaten måste tillhandahålla Kunden all annan information som krävs enligt lag eller branschregler innan Kunden ingår avtalet. 10. Affiliaten får inte diskriminera Expedia i förhållande till andra reseleverantörer. 11. Affiliaten måste alltid välja bort den reseförsäkring som tillhandahålls med bokningar. 12. Affiliater får inte för eget bruk och nyttjande utnyttja Kundincitament som kan erbjudas på Webbplatsen eller på andra webbplatser som gjorts tillgängliga av Expedia och/eller Expedia Gruppmedlemmar. I de fall Kundincitament tillgängliggörs avseende en viss Transaktion ska Affiliate meddela Kunden om att detta Kundincitament är tillgängligt och bistå kunden med att dra nytta av Kundincitamentet om Kunden önskar göra detta.

17 EXEMPEL BOKNINGSFORMULÄR RESPLAN NUMMER: Kundens namn: Kundens adress och telefonnummer: Uppgifter om sällskap som reser med Kunden (nummer, namn): Bokningsavgift uttagen av [Resebyråns namn]: [SEK belopp] Avbokningspolicy avseende den bokade resan: Jag, [skriv ut Kundens namn], har läst, förstått och samtycker till: Expedias Bokningsvillkor; Avbokningspolicyn och Integritetspolicyn, som gäller för den resa jag har bokat via Kundens signatur Datum för bokningen

18 Bilaga 1 FORMULÄR W-8BEN INTYG UTLÄNDSK STATUS AV BETALNINGSMOTTAGARE FÖR INNEHÅLLANDE AV SKATT I USA Syfte: Amerikanska företag är i allmänhet skyldiga att innehålla skatt på 30% på utbetalningar till ickeamerikanska leverantörer. Ett undantag gäller i fråga om utbetalningar till icke-amerikanska leverantörer för tjänster som utförs utanför USA så länge säljaren inte har amerikansk näringsverksamhet eller annars beskattningsbar närvaro i USA som äger samband med den underliggande betalningen. Vänligen använd detta Formulär för att intyga att innehållande av skatt i USA inte krävs för den betalning du erhållit från Expedia, Inc. eller dess Affiliater ( Expedia ). Notera att detta formulär INTE registreras hos amerikanska skattemyndigheter (Eng. Internal Revenue Service). Formuläret är endast för Expedias interna register. Använd inte detta formulär om du är: Ett utländskt partnership ; en utländsk simple trust, eller en utländsk grantor trust En utländsk regering, internationell organisation, utländsk centralbank (Eng. central bank of issue), utländsk skattebefriad organisation, utländsk privat stiftelse; eller regeringen i en amerikansk besittning som erhållit inkomst som äger sådant verkligt samband eller som gör gällande tillämplighet av sektion(erna) 115 (2), 501, 892, 895 eller 1443 (b) (se anvisningarna) En person som agerar som mellanhand En person som gör gällande att inkomsten äger verkligt samband med bedrivandet av näringsverksamhet i USA Privatpersonens eller organisationens namn Land där privatpersonen bor eller där organisationen är registrerad Typ av betalningsmottagare Privatperson Företag Annan Fast adress (gata, lägenhetsnr.) Stad eller ort, Landskap. Ange postnummer. Land (ange ej förkortning)

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

UPS-TEKNIKAVTAL. Allmänna villkor. Slutanvändares rättigheter

UPS-TEKNIKAVTAL. Allmänna villkor. Slutanvändares rättigheter UPS-TEKNIKAVTAL Allmänna villkor Slutanvändares rättigheter UPS-TEKNIKAVTAL Version UTA05072014 LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR I DETTA UPS-TEKNIKAVTAL. GENOM ATT ANGE NEDAN ATT DU FÖRBINDER DIG ATT

Läs mer

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

Avtal om Google Apps for Education

Avtal om Google Apps for Education Avtal om Google Apps for Education Detta avtal om Google Apps for Education (avtalet) har ingåtts av och mellan Google Inc., (Google) och kunden som identifieras i beställningsdokumentet (kunden). Detta

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

Johnson Controls Systems & Service AB Allmänna Avtals- och Leveransvillkor

Johnson Controls Systems & Service AB Allmänna Avtals- och Leveransvillkor Augusti 2011 Johnson Controls Systems & Service AB 1. Definitioner Tillämplig Lag avser varje svensk lag och annan författning, inbegripet direkt tillämplig EG-rätt, the Foreign Corrupt Practices Act of

Läs mer

Johnson Controls Systems & Service AB Allmänna Avtals- och Leveransvillkor

Johnson Controls Systems & Service AB Allmänna Avtals- och Leveransvillkor Augusti 2011 Johnson Controls Systems & Service AB 1. Definitioner Tillämplig Lag avser varje svensk lag och annan författning, inbegripet direkt tillämplig EG-rätt, the Foreign Corrupt Practices Act of

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Maj 2015 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

LEVERANS PRIS BETALNINGSVILLKOR

LEVERANS PRIS BETALNINGSVILLKOR N.B. Denna översättning är en inofficiell översättning som endast är avsedd för informationsändamål. Vid skiljaktighet mellan den engelska originalversionen och den svenska översättningen äger den engelska

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April 2006 1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara)

Läs mer

KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12. Kallelse

KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12. Kallelse KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12 Kallelse 1 KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Ängelholms Montessori (Sockerbruksskolan)

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER MAMUT ANVÄNDARAVTAL Sverige ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER Genom att installera Mamut produkter och/eller genom att använda Mamut tjänster bekräftar du att du läst, förstått och accepterat

Läs mer

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE Detta distributörsavtal och internationella sponsoravtal är mellan mig och Nu Skin International, Inc., ett företag i Utah, beläget på 75 West

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess Digitalfaktura NLAL AB, (org. nr. 556935-8046) nedan benämnt Digitalfaktura, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet. I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten. Genom att registrera

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

XANGO. Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE

XANGO. Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE XANGO Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE Gäller från den 17 mars 2009 1 Policyer & Procedurer Dessa Policyer & Procedurer gäller per det datum som visas ovan och styr det sätt på

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer