Ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen, Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen, Solna"

Transkript

1 LVF 2013:3 Ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen, Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR ÅR 2020 AVSEENDE HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO 2 Lars Burman SLB-ANALYS, APRIL 2013

2 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys är operatör för Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds system för övervakning och utvärdering av luftkvalitet i regionen. Uppdragsgivare för utredningen är Iterio AB (Pernilla Westerlund). Rapporten har granskats av: Kristina Eneroth Uppdragsnummer: Daterad: Handläggare: Lars Burman, Status: Granskad Miljöförvaltningen i Stockholm Box Stockholm 2

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Beräkningsförutsättningar... 6 Planområde och trafik... 6 Trafikprognoser för nollalternativet... 8 Trafikprognoser för utbyggnadsalternativet... 9 Spridningsmodeller Emissioner Osäkerheter i beräkningarna NO 2 och utsläpp från dieselbilar PM10 och framtida dubbdäcksandelar Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål Partiklar, PM Kvävedioxid, NO Resultat PM10-halter för nollalternativet år PM10-halter för utbyggnadsalternativet år NO2-halter för nollalternativet år NO 2 -halter för utbyggnadsalternativet år Exponering för luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Referenser

4 Sammanfattning I bangårdsområdet vid Tomteboda postterminal i södra Solna planerar Storstockholms Lokaltrafik (SL) att etablera en ny bussdepå för innerstadsbussarna. SLB-analys har på uppdrag av Iterio AB genomfört spridningsberäkningar för hur planförslaget kommer att påverka luftkvaliteten i området. Utöver att de lagreglerade miljökvalitetsnormerna klaras är det viktigt att se till att människor utsätts för så låga luftföroreningshalter som möjligt med tanke på negativa hälsoeffekter. Beräkningarna har gjorts för halter i luften av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO 2, vars miljökvalitetsnormer är svårast att klara i Stockholmsområdet. Beräkningarna omfattar ett nollalternativ och ett utbyggnadsalternativ med olika prognoser för trafiken år De framräknade halterna har jämförts med nu gällande miljökvalitetsnormer till skydd för människors hälsa. Nollalternativet år 2020 I nollalternativet år 2020 är Postens verksamheter kvar i området. Terminalvägen trafikeras främst av Postens ca 800 lastbilar som angör terminalen dagligen, men även av personbilstrafik för ca 300 personer som arbetspendlar. Sammanlagt rör det sig om ca 2000 tunga lastbilar och ca 1900 personbilar per vardagsdygn. Utbyggnadsalternativet år 2020 I utbyggnadsalternativet år 2020 har Postens verksamheter ersatts av bussdepån för Storstockholms Lokaltrafik (SL). Terminalvägen och Bolstomtavägen trafikeras då främst av SL-bussarna, viss lastbilstrafik samt personbilstrafik. Sammanlagt rör det sig om ca 600 tunga bussar, 400 tunga lastbilar och ca 2000 personbilar per vardagsdygn. Miljökvalitetsnorm för partiklar (PM10) För partiklar, PM10, finns två olika normvärden definierade i lagstiftningen om miljökvalitetsnormer (SFS 2010:477). Det som normalt sett är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärden. Dygnsmedelvärdet av PM10 får inte överstiga halten 50 µg/m 3 (mikrogram per kubikmeter) vid mer än 35 tillfällen under ett kalenderår. Miljökvalitetsnormen för PM10 till skydd för människors hälsa överskrids längs Essingeleden i både noll- och utbyggnadsalternativet år De stora utsläppen från trafikleden påverkar i relativt hög grad de totala PM10-halterna i planområdet, vilket innebär att skillnaden mellan de båda beräkningsalternativen är liten. PM10- halterna uppgår för båda alternativen till ca µg/m 3 närmast Essingeleden och ca µg/m 3 längre norrut. Utsläppen av partiklar, PM10 för trafiken inom planområdet beräknas bli ca % lägre i utbyggnadsalternativet i jämförelse med nollalternativet, vilket för totala halter blir en marginell skillnad (mindre än 1 µg/m 3 ). Att utsläppen blir något lägre i utbyggnadsalternativet beror på att SL:s bussar har lägre utsläpp än Postens lastbilar, som de till stor del ersätter. Den tunga trafiken inom planområdet blir totalt sett också mindre i utbyggnadsalternativet. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid (NO 2 ) För kvävedioxid, NO 2, finns tre olika normvärden definierade i lagstiftningen om miljökvalitetsnormer (SFS 2010:477). Det som normalt sett är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärden. Dygnsmedelvärdet av NO 2 får inte överstiga halten 60 µg/m 3 (mikrogram per kubikmeter) vid mer än 7 tillfällen under ett kalenderår. 4

5 Miljökvalitetsnormen för NO 2 till skydd för människors hälsa klaras längs Essingeleden och i planområdet i både noll- och utbyggnadsalternativet år Halterna längs Essingeleden beräknas till ca 40 µg/m 3, vilket alltså är lägre än nuvarande miljökvalitetsnorm (60 µg/m 3 ). Enligt beräkningarna uppgår NO 2 - halterna till ca µg/m 3 i planområdet, med de högsta halterna närmast Essingeleden. Utsläppen av kväveoxider, NO x (NO+NO 2 ) för trafiken inom planområdet beräknas bli uppemot 50 % lägre i utbyggnadsalternativet i jämförelse med nollalternativet. För totala halterna av kvävedioxid (dygnsmedelvärdet) innebär det som mest ca 2 µg/m 3 lägre halter för utbyggnadsalternativet. Liksom för PM10 beror de något lägre halterna på att SL:s bussar har lägre utsläpp än Postens lastbilar, som de till stor del ersätter samt att det blir mindre tung trafik inom planområdet i utbyggnadsalternativet. Exponering för luftföroreningar I jämförelse med nollalternativet innebär planförslaget att människor som vistas i planområdet får en något mindre exponering för luftföroreningar. Det beror på minskad trafik inom planområdet och att SL:s bussar har något lägre utsläpp än Postens lastbilar som de ersätter. Osäkerheter för beräkningarna I beräkningarna finns osäkerheter vad gäller prognostiserade trafikflöden och framtida utsläpp från vägtrafiken, t.ex. utvecklingen och användningen av olika bränslen, motorer och däck. Vad gäller sammansättning av olika fordonstyper och utveckling av andelen dieselfordon följer beräkningarna Trafikverkets prognoser för år För framtida däckanvändning har antagits en dubbdäcksandel vintertid på ca %, vilket är något lägre än i dagsläget. 5

6 Inledning Storstockholms Lokaltrafik (SL) planerar att etablera en ny stor bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna. Postens verksamheter kommer successivt att flytta ut under åren 2014 och 2015, varvid SL:s etablering tar vid. SL kommer att använda den gamla terminalen och kringliggande mark. Den nya bussdepån kommer att ersätta den i Hornsberg och kommer att ge plats åt SL:s innerstadsbussar. I denna utredning har spridningsberäkningar gjorts för luftföroreningshalter av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO 2, för ett utbyggnadsalternativ och ett nollalternativ år I nollalternativet behålls Postens nuvarande verksamheter i området. Beräknade halter har jämförts med gällande miljökvalitetsnormer för PM10 och NO 2 enligt förordningen SFS 2010:477. Utifrån beräknade halter har även en bedömning gjorts för hur människor som vistas i området kommer att exponeras för luftföroreningar, enligt Länsstyrelsens vägledning för detaljplaneläggning med tanke på luftkvalitet 1. Figur 1. Planerad ny bussdepå, vy från Tomtebodaterminalen. Beräkningsförutsättningar Planområde och trafik Aktuellt område med förslag till ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen (utbyggnadsalternativet) framgår av figur 2. Nollalternativet framgår av figur 3. Prognoser för trafikflöden för omgivande gator och vägar i området för utbyggnadsalternativet och nollalternativet år 2020 framgår av figur 4 och figur 5. Trafikprognoserna har gjorts av Tyréns AB. 6

7 Bolstomtavägen Terminalvägen Essingeleden Pampaslänken Figur 2. Aktuellt planområde (utbyggnadsalternativet) för ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna. Pampaslänken Essingeleden Terminalvägen Figur 3. Planområdet som nollalternativ år 2020, dvs. planen är inte genomförd. 7

8 Trafikprognoser för nollalternativet I nollalternativet år 2020 är Postens verksamheter kvar. Terminalvägen trafikeras främst av Postens ca 800 lastbilar som angör terminalen dagligen, men även av personbilstrafik för ca 300 personer som arbetspendlar. Sammanlagt rör det sig om ca 2000 lastbilar och ca 1900 personbilar per vardagsdygn. De flesta av dessa fordon (3100) lämnar området norrut, se tabell 1. Terminalvägen Essingeleden Figur 4. Prognoser för totala trafikflöden för nollalternativet som vardagsmedeldygn år 2020 då planen inte är genomförd (Tyréns AB, Anke Xylander) Tabell 1. Trafikflöden till och från Tomtebodaterminalen för nollalternativet år Fördelningen av bränslen är den som gäller för Stockholmsregionen enligt Luftvårdsförbundets emissionsdatabaser och Trafikverkets prognoser för år TOTAL TRAFIK PER VARDAGSDYGN 3100 (norrut) 800 (söderut) Personbil bensin Personbil diesel Personbil gas Personbil etanol Lätt lastbil bensin 13 3 Lätt lastbil diesel Tung lastbil diesel

9 Trafikprognoser för utbyggnadsalternativet Essingeleden Figur 5. Prognoser för totala trafikflöden för utbyggnadsalternativet som vardagsmedeldygn år 2020 då planen är genomförd (Tyréns AB, Anke Xylander). I utbyggnadsalternativet år 2020 har Postens verksamheter ersatts av bussdepån för Storstockholms Lokaltrafik (SL). Terminalvägen och Bolstomtavägen trafikeras då främst av SL-bussarna, viss lastbilstrafik samt personbilstrafik. Sammanlagt rör det sig om ca 600 bussar, 400 lastbilar och 2000 personbilar per vardagsdygn. De flesta av dessa fordon (2500) lämnar området norrut via Bolstomtavägen. Ca 200 bussar per vardagsdygn anländer till depån via en ny avfart från Essingeleden, se figur 5 och tabell 2. Tabell 2. Trafik till och från bussdepån för utbyggnadsalternativet år Fördelningen av lätta fordon och bränslen är den som gäller för Stockholmsregionen enligt Luftvårdsförbundets emissionsdatabaser och Trafikverkets prognoser för år TOTAL TRAFIK PER VARDAGSDYGN 2500 (norrut) 300 (söderut) 200 (ny infart) Personbil bensin Personbil diesel Personbil gas Personbil etanol Lätt lastbil bensin Lätt lastbil diesel Tung lastbil diesel Bussar miljöbränsle

10 Spridningsmodeller Beräkningar av PM10- och NO 2 -halter utförs med hjälp av olika typer av spridningsmodeller: SMHI-Airviro gaussmodell [2] och SMHI-Airviro vindmodell. Den senare genererar ett representativt vindfält över gaussmodellens beräkningsområde vid planområdet. SMHI-Airviro vindmodell Halten av luftföroreningar kan variera mellan olika år beroende på variationer i meteorologiska faktorer och intransport av långväga luftföroreningar. När luftföroreningashalter jämförs med miljökvalitetsnormer ska halterna vara representativa för ett normalår. Som indata till SMHI-Airviro vindmodell används därför en klimatologi baserad på meteorologiska mätdata under en flerårsperiod ( ). De meteorologiska mätningarna hämtas från en 50 meter hög mast i Högdalen i södra Stockholm och inkluderar horisontell och vertikal vindhastighet, vindriktning, temperatur, temperaturdifferensen mellan tre olika nivåer samt solinstrålning. Vindmodellen tar även hänsyn till variationerna i lokala topografiska förhållanden. SMHI-Airviro gaussmodell SMHI-Airviro gaussiska spridningsmodell används för att beräkna den geografiska fördelningen av luftföroreningshalter två meter ovan öppen mark. I områden med tätbebyggelse representerar beräkningarna halter två meter ovan taknivå. En gridstorlek, dvs. storlek på beräkningsrutorna, på 25 meter x 25 meter används för aktuellt planområde. För att beskriva haltbidragen från utsläppskällor som ligger utanför det aktuella området har beräkningar gjorts för hela Stockholms och Uppsala län. Haltbidragen från källor utanför länen har erhållits genom mätningar och har adderats till resultatet. Emissioner Emissionsdata, dvs. utsläppsdata, utgör indata för spridningsmodellerna vid framräkning av halter av luftföroreningar. För beräkningarna med gaussmodellen används Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds länstäckande emissionsdatabas för år 2010 [4]. Där finns detaljerade beskrivningar av utsläpp från bl.a. vägtrafiken, energisektorn, industrin och sjöfarten. I Stockholmsregionen är vägtrafiken den största källan till luftföroreningar. Utsläppen innehåller bl.a. kväveoxider, kolväten samt avgas- och slitagepartiklar. Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider och avgaspartiklar är beskrivna med emissionsfaktorer år 2020 för olika fordons- och vägtyper enligt Artemismodellen [5] och HBEFA-modellen [6]. Dessa är europeiska emissionsmodeller för vägtrafik som har anpassats till svenska förhållanden. Trafiksammansättningen avseende fordonsparkens avgasreningsgrad (olika euroklasser) gäller för år Sammansättning av olika fordonstyper och bränslen, t ex andel dieselpersonbilar år 2020, gäller enligt Trafikverkets prognoser för scenario BAU ( Business as usual ). Fordonens utsläpp av kväveoxider kommer att minska i framtiden beroende på kommande skärpta avgaskrav som har beslutats inom EU. Den förväntade ökade dieselandelen kommer dock dämpa minskningen. Slitagepartiklar i trafikmiljö orsakas främst av dubbdäckens slitage på vägbanan men bildas också vid slitage av bromsar och däck. Längs starkt trafikerade vägar utgör slitagepartiklarna huvuddelen av PM10-halterna. Under perioder med torra 10

11 vägbanor under vinter och tidig vår kan haltbidraget från dubbdäckslitaget vara % av totalhalten PM10. Emissionsfaktorer för slitagepartiklar har bestämts utifrån kontinuerliga mätningar på Hornsgatan i centrala Stockholm. Korrektion har gjorts för att slitaget och uppvirvlingen ökar med vägtrafikens hastighet [7]. Osäkerheter i beräkningarna Modellberäkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter. Systematiska fel uppkommer när modellen inte på ett korrekt sätt förmår ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka halterna. Kvaliteten på indata är en annan parameter som påverkar hur väl resultatet speglar verkligheten. För att få en uppfattning om den totala noggrannheten i hela beräkningsgången dvs. emissionsberäkningar, vindoch stabilitetsberäkningar samt spridningsberäkningar har modellberäkningarna jämförts med mätningar av både luftföroreningar och meteorologiska parametrar i länet. Hänsyn har också tagits till intransporten av luftföroreningar till regionen utifrån mätningar vid bakgrundsstationen Norr Malma, 15 km nordväst om Norrtälje. Spridningsberäkningar jämförs fortlöpande med kontinuerliga mätningar i olika utsläppsbelastade miljöer i Stockholms och Uppsala län [9, 10]. Jämförelserna visar att beräknade halter av NO 2 och PM10 gott och väl uppfyller kraven på överensstämmelse mellan uppmätta och beräknade halter enligt Naturvårdsverkets föreskrift om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft 11. Osäkerheterna i de beräknade halterna är större för ett framtidsscenario jämfört med nuläget. Detta beror på att det i dessa beräkningsscenarier tillkommer osäkerheter vad gäller prognostiserade trafikflöden och framtida utsläpp från vägtrafiken, t.ex. utvecklingen och användningen av bränslen, motorer och däck. NO 2 och utsläpp från dieselbilar Under mitten av 1990-talet utgjorde de dieseldrivna personbilarna i Stockholmsregionen mindre än 5 % av personbilarnas trafikarbete. Under senare delen av 1990-talet började andelen dieselpersonbilar att öka. Därefter har andelen ökat kontinuerligt och då särskilt under de allra senaste åren. År 2010 utgjorde de ca 17 % av fordonsparken. Huvudskälet till dieslarnas ökande andel har varit målsättningen att minska personbilarnas utsläpp av växthusgaser. Även de lätta dieseldrivna lastbilarna har ökat och tillsammans med den tunga trafiken står dieselfordon för ungefär en tredjedel av trafikarbetet i regionen. Andelen kommer successivt att öka ytterligare i och med den kraftiga ökningen av nyregistreringar av dieselbilar. Prognoserna för år 2020 har en andel dieselfordon i Stockholmsregionen på ca 60 %. Nuvarande kravnivåer för nya bilar medger högre utsläpp av kväveoxider från dieselbilar än från bensindrivna bilar. Förutom högre utsläpp av NO x (NO+NO 2 ) har dieselmotorer en högre andel av kvävedioxid (NO 2 av NO x ) i utsläppen. Direktemissionerna av kvävedioxid bidrar till halterna av kvävedioxid speciellt i trånga gatuutrymmen och speciellt under omständigheter med låg luftomblandning, t.ex. under vintern vid försämrad omblandning av luften på grund av stabil skiktning (inversion). 11

12 I denna studie har NOx-emissionerna från fordonstrafiken beräknats med Artemis/HBEFA-modellerna, som i sin tur bygger på emissionsfaktorer framtagna under olika körförhållanden i avgaslaboratorier. Mätningar i verkliga trafikmiljöer har visat att laboratorietesterna ibland underskattar utsläppen för dieseldrivna fordon. Det gäller t.ex. för personbilar och lätta lastbilar samt tunga lastbilar (Euro 4) och bussar (Euro 5). För den tunga trafiken tycks skillnaden i utsläpp vara störst i stadstrafik där dieslarna inte kan köras effektivt. Skillnaden verkar också öka för nyare fordon med strängare avgaskrav. PM10 och framtida dubbdäcksandelar PM10-halterna i trafikmiljö består främst av partiklar som har orsakats av dubbdäckens slitage på vägbanan. Andelen dubbdäck bland de lätta fordonen låg länge på ca 70 % under vinterperioden i Stockholmsregionen, men har minskat sedan mitten av 2000-talet. Minskningen beror på att regeringen har beslutat om olika åtgärder för att minska partikelutsläppen från vägtrafiken. Kommunerna har t.ex. getts möjlighet att i lokala trafikföreskrifter förbjuda fordon med dubbdäck att köra på vissa gator eller i vissa zoner. Regeringen har också beslutat om att minska dubbdäcksperioden med två veckor på våren. För dubbdäck tillverkade efter den 1 juli 2013 genomförs också en begränsning av antalet tillåtna dubbar vilket enligt Transportstyrelsen ger en minskning av antalet dubbar med ca 15 % och en motsvarande minskning av vägslitage och partiklar [8]. Osäkerheter finns för framtida dubbdäcksandelar. För beräkningarna år 2020 har en dubbdäcksandel på % antagits vilket är något lägre än i dagsläget (ca %). Vidare antas i denna utredning, som följd av regeringens beslut om förkortad dubbdäcksperiod och minskat antal tillåtna dubbar i däcken, en utsläppsminskning av PM10 på ca 10 % år 2020 jämfört med år Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål Nationella miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år Miljökvalitetsnormerna och tillhörande lagstiftning är ett rättsligt styrmedel med syfte att uppnå en godtagbar miljökvalitet. De baseras på EU:s regelverk om gränsvärden och vägledande värden. Den godtagbara miljökvaliteten som miljökvalitetsnormerna styr emot är definierad av Sveriges riksdag i det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft. Halterna av luftföroreningar ska senast till år 2020 inte överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Miljökvalitetsnormerna fungerar som rättsliga styrmedel för att uppnå de strängare miljökvalitetsmålen. Vid planering och planläggning ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormerna. I plan- och bygglagen anges att planläggning inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. I Luftkvalitetsförordningen (2010: 477) finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly 12. Normerna gäller för utomhusluften med undantag av arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. 12

13 I Stockholmsregionen är halterna av svaveldioxid, partiklar, PM2.5, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras överallt [13, 14, 15, 16, 16, 17]. De miljökvalitetsnormer som inte följs är främst partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO 2 [18]. Miljökvalitetsnormer innehåller normvärden både för lång och kort tid. Från hälsoskyddssynpunkt är det viktigt att människor både har en låg genomsnittlig exponering av luftföroreningar under längre tid (motsvarar årsmedelvärde) och att minimera antalet tillfällen då de exponeras för höga halter under kortare tid (dygnsoch timmedelvärden). För att en miljökvalitetsnorm ska klaras får inget av normvärdena överskridas. Partiklar, PM10 Tabell 3 visar gällande miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10 till skydd för människors hälsa. Normen omfattar dygnsmedelvärde och årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte överskridas medan dygnsmedelvärdet får överskridas under maximalt 35 dygn per kalenderår (s.k. 90-percentil). I samtliga kontinuerliga mätningar som utförts i trafikmiljöer i Stockholms- och Uppsala län har normen för dygnsmedelvärde av PM10 varit svårast att klara. Även kartläggningen av PM10- halter i Stockholms och Uppsala län för år 2010 visade att normvärdet för dygn var svårast att klara [18]. Normen för dygnsmedelvärden är således dimensionerande och överskrids om PM10-halten är högre än 50 µg/m³ fler än 35 dygn per kalenderår. Tabell 3. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10 avseende skydd av hälsa [12]. Tid för medelvärde Normvärde ( g/m3) Värdet får inte överskridas mer än: 1 dygn dygn per år Kalenderår 40 Får inte överskridas Kvävedioxid, NO 2 Tabell 4 visar gällande miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO 2 till skydd för människors hälsa. Normen omfattar tim-, dygns- och årsmedelvärde. I samtliga kontinuerliga mätningar som utförts i trafikmiljöer i Stockholms och Uppsala län har normen för dygnsmedelvärde av NO 2 varit svårast att klara. Detta bekräftades även i kartläggningen av NO 2 -halter i Stockholms och Uppsala län [18]. Normen för dygnsmedelvärden är således dimensionerande och överskrids om NO 2 -halten är högre än 60 µg/m³ fler än 7 dygn per kalenderår. Tabell 4. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO 2 avseende skydd av hälsa [12]. Tid för medelvärde Normvärde ( g/m3) Värdet får inte överskridas mer än: 1 timme timmar per kalenderår * 1 dygn 60 7 dygn per kalenderår Kalenderår 40 Får inte överskridas * Förutsatt att halten inte överskrider 200 g/m 3 under en timme mer än 18 gånger per kalenderår. 13

14 Resultat PM10-halter för nollalternativet år 2020 Figur 6 visar beräknad medelhalt av partiklar, PM10, under det 36:e värsta dygnet för nollalternativet år Motsvarande miljökvalitetsnorm till skydd för människors hälsa är 50 µg/m 3 (mikrogram per kubikmeter luft). Halterna gäller 2 m ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. De högsta halterna, över miljökvalitetsnormen 50 µg/m 3, har beräknats längs den hårt trafikerade Essingeleden. Utsläppen från trafikleden påverkar också PM10- halterna vid Tomtebodaterminalen som i den södra delen uppgår till ca µg/m 3 och i den norra delen ca µg/m 3. Även den lokala trafiken runt terminalen bidrar till de totala halterna µg/m µg/m µg/m 3 > 50 µg/m 3 Figur 6. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) under det 36:e värsta dygnet för nollalternativet år Halter 2 m ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. Miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa är 50 µg/m 3. Tomtebodaterminalen har kvar nuvarande verksamheter. 14

15 PM10-halter för utbyggnadsalternativet år 2020 Figur 7 visar beräknad medelhalt av partiklar, PM10, under det 36:e värsta dygnet för utbyggnadsalternativet år Motsvarande miljökvalitetsnorm till skydd för människors hälsa är 50 µg/m 3. Halterna gäller 2 m ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. Skillnaden mot nollalternativet (figur 6) är väldigt liten för den beräknade spridningsbilden för utbyggnadsalternativet år Det beror på att bidraget från Essingeledens trafik är väldigt dominerande och lika stor i de båda alternativen. Dessutom består PM10 till stor del av slitagepartiklar som bildas och virvlar upp i högre utsträckning vid högre hastigheter. I planområdet är hastigheterna relativt låga. Utsläppen av partiklar, PM10 för trafiken inom planområdet beräknas bli ca % lägre i utbyggnadsalternativet i jämförelse med nollalternativet, vilket för totala halter blir en marginell skillnad (mindre än1 µg/m 3 ). Att utsläppen blir något lägre i utbyggnadsalternativet beror på att SL:s bussar har lägre utsläpp än Postens lastbilar, som de till stor del ersätter. Den tunga trafiken inom planområdet blir totalt sett också mindre i utbyggnadsalternativet µg/m µg/m µg/m 3 > 50 µg/m 3 Figur 7. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) under det 36:e värsta dygnet för utbyggnadsalternativet år Halter 2 m ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. Miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa är 50 µg/m 3. SL har etablerat en bussdepå i och omkring Tomtebodaterminalen. 15

16 NO 2 -halter för nollalternativet år 2020 Figur 8 visar beräknad medelhalt av kvävedioxid, NO 2 under det 8:e värsta dygnet för nollalternativet år Motsvarande miljökvalitetsnorm till skydd för människors hälsa är 60 µg/m 3 Halterna gäller 2 m ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. I jämförelse med PM10 är halterna av kvävedioxid år 2020 lägre i förhållande till respektive miljökvalitetsnorms nivå. I hela beräkningsområdet liksom längs den hårt trafikerade Essingeleden beräknas normnivån 60 µg/m 3 klaras. Minskningarna i jämförelse med nuläget (där NO 2 -normen överskrids längs Essingeleden) beror på att striktare avgaskrav på fordonen beräknas få genomslag. Vid Tomtebodaterminalen uppgår beräknad NO 2 -halt till ca µg/m µg/m µg/m µg/m µg/m µg/m 3 > 60 µg/m 3 Figur 8. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO 2 (µg/m³) under det 8:e värsta dygnet för nollalternativet år Halter 2 m ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. Miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa är 50 µg/m 3. Tomtebodaterminalen har kvar nuvarande verksamheter. 16

17 NO 2 -halter för utbyggnadsalternativet år 2020 Figur 9 visar beräknad medelhalt av kvävedioxid, NO 2 under det 36:e värsta dygnet för utbyggnadsalternativet år Motsvarande miljökvalitetsnorm till skydd för människors hälsa är 60 µg/m 3 Halterna gäller 2 m ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. Miljökvalitetsnormen för NO 2 till skydd för människors hälsa klaras i hela beräkningsområdet år 2020 även då planen är genomförd. I jämförelse med nollalternativet är skillnaden liten då Essingeledens trafik samt bakgrundshalter är desamma. Utsläppen av kväveoxider, NOx (NO+NO 2 ) för trafiken inom planområdet beräknas bli uppemot 50 % lägre i utbyggnadsalternativet i jämförelse med nollalternativet. För halterna av kvävedioxid (dygnsmedelvärdet) innebär det som mest ca 2 µg/m 3 lägre halter för utbyggnadsalternativet. Liksom för PM10 beror de något lägre halterna på att SL:s bussar har lägre utsläpp av kväveoxider än Postens lastbilar, som de till stor del ersätter samt att det blir mindre tung trafik inom planområdet i utbyggnadsalternativet µg/m µg/m µg/m µg/m µg/m 3 > 60 µg/m 3 Figur 9. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO 2 (µg/m³) under det 8:e värsta dygnet för utbyggnadsalternativet år Halter 2 m ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. Miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa är 50 µg/m 3. SL har etablerat en bussdepå i och omkring Tomtebodaterminalen. 17

18 Exponering för luftföroreningar Eftersom det inte finns någon tröskelnivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer är det viktigt med så låga luftföroreningshalter som möjligt där människor bor och vistas. I jämförelse med nollalternativet innebär planförslaget att människor som vistas i planområdet får en något mindre exponering för luftföroreningar. Det beror på minskad trafik i planområdet och att SL:s bussar har något lägre utsläpp än postens lastbilar. Hälsoeffekter av luftföroreningar Det finns tydliga samband mellan luftföroreningar och negativa effekter på människors hälsa 19. Effekter har konstaterats även om luftföroreningshalterna underskrider miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken. Att bo vid en väg eller gata med mycket trafik ökar risken för att drabbas av luftvägssjukdomar, t.ex. lungcancer och hjärtinfarkt. Hur man påverkas är individuellt och beror främst på ärftliga förutsättningar och i vilken grad man exponeras. Barn är mer känsliga än vuxna eftersom deras lungor inte är färdigutvecklade. Studier i USA har visat att barn som bor nära starkt trafikerade vägar riskerar bestående skador på lungorna som kan innebära sämre lungfunktion resten av livet. Över en fjärdedel av barnen i Stockholms län upplever obehag av luftföroreningar från trafiken. Människor som redan har sjukdomar i hjärta, kärl och lungor riskerar att bli sjukare av luftföroreningar. Luftföroreningar kan utlösa astmaanfall hos både barn och vuxna. Äldre människor löper större risk än yngre att få en hjärt- och kärlsjukdom och risken att dö i förtid av sjukdomen ökar om de utsätts för luftföroreningar. 18

19 Referenser 1. Miljökvalitetsnormer för luft, En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet. Länsstyrelsen i Stockholms län SMHI Airviro Dispersion: 3. SIMAIR: Modell för beräkning av luftkvalitet i vägars närområde. SMHI rapport , 4. Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - Utsläppsdata för år Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund, LVF rapport 2012:5. 5. SVARTEMIS - Implementering av ARTEMIS Road Model i Sverige. EMFO Emissionsforskningsprogrammet, IVL rapport B1831, februari HBEFA, The Handbook Emission Factors for Road Transport: 7. Genomsnittliga emissionsfaktorer för PM10 i Stockholmsregionen som funktion av dubbdäcksandel och fordonshastighet, SLB-analys, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Väg och transportforskning institutet (VTI). SLB-rapport 2: Samlad lägesrapport om vinterdäck. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Vägverket FO 30 A 2008: Exposure - Comparison between measurements and calculations based on dispersion modelling (EXPOSE), Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund, LVF rapport 2006: Andersson, S., och Omstedt, G.,Validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO 2 och bensen. Utvärdering för svenska tätorter och trafikmiljöer avseende år 2004 och SMHI, Meteorologi nr 137, Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Naturvårdverket, NFS 2007: Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Luftkvalitetsförordning (2010:477). Miljödepartementet 2010, SFS 2010: Luften i Stockholm. Årsrapport 2012, SLB-analys, SLB rapport 5: Kartläggning av bensenhalter i Stockholm- och Uppsala län. Jämförelse med miljökvalitetsnormer. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2004: Kartläggning av bens(a)pyren-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun. Jämförelse med miljökvalitetsnorm. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2009: Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun. Jämförelse med miljökvalitetsnorm, Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2008: Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandvikens tätort. Jämförelser med miljökvalitetsnorm. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2010: Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - jämförelser med miljökvalitetsnormer, Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2011: Hälsoeffekter av partiklar. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2007:14. SLB- och LVF-rapporter finns att hämta på 19

20 Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund är en ideell förening. Medlemmar är 35 kommuner, länens två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Även Gävle och Sandvikens kommuner är medlemmar. Målet med verksamheten är att samordna arbetet vad gäller luftmiljö i länen med hjälp av ett system för luftmiljöövervakning, bestående av bl.a. mätningar, emissionsdatabaser och spridningsmodeller. SLB-analys driver systemet på uppdrag av luftvårdsförbundet. 20

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman LVF 2010:7 Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman SLB-ANALYS, MAJ 2010 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer

Infra City Öst, Upplands-Väsby

Infra City Öst, Upplands-Väsby 2009:12 Infra City Öst, Upplands-Väsby SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Ny energianläggning i Upplands Bro

Ny energianläggning i Upplands Bro LVF 2009:9 uppdaterad 090828 Ny energianläggning i Upplands Bro SPRIDNINGSBERÄKNING AV HALTER KVÄVEDIOXID, SVAVELDIOXID OCH INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) ÅR 2015 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun LVF 2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim SLB-ANALYS, FEBRUARI 2012 Förord Denna

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD MAJ 2011 Innehållsförteckning JÄMFÖRELSER

Läs mer

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2008:25 Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER Michael Norman SLB-ANALYS, NOVEMBER 2008

Läs mer

Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund

Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund LVF 2015:1 Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund MÄTNINGAR ÅR 2014 SLB-ANALYS, MAJ ÅR 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Sammanfattning... 5 Abstract... 8 Inledning...10

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för luft. En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer för luft. En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet Miljökvalitetsnormer för luft En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet Möjligheterna att utveckla Stockholmsregionen är av väsenlig betydelse för hela Sverige. Efterfrågan på

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer

Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter. Lars Gidhagen m.fl. SMHI

Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter. Lars Gidhagen m.fl. SMHI Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter Lars Gidhagen m.fl. SMHI 101 102 Nationell presentation av emissioner och halter Finansiär: Naturvårdsverket avtal 501 0711 Slutrapport september

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 10 PM En redovisning av beräknad energiåtgång och beräknad mängd klimatgaser under drifttid och byggtid 2009-01-16 3 (16) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 10... 4 2 Energianvändning

Läs mer

Kvalitetssäkringsprogram för mätningar och beräkningar av luftföroreningar

Kvalitetssäkringsprogram för mätningar och beräkningar av luftföroreningar SLB 1:2014 Kvalitetssäkringsprogram för mätningar och beräkningar av luftföroreningar Version 2014-09-25 MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 2014 Förord Kvalitetssäkringsprogrammet är framtaget av SLB-analys

Läs mer

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Sven Kindell och Jörgen Jones RAPPORT NR 2014-44 Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Pärmbild. Årsmedelhalt bensen (µg/m 3 ), beräkningsår 2013. RAPPORT

Läs mer

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län februari 2012 Rapport 2001:01 Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län version februari 2012 Revideringen av åtgärdsprogrammet

Läs mer

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6 Linköping 2011-03-29 PM Spridningsberäkning Cirkusängen 1. Bakgrund Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningen i Sundbyberg arbetar med planprogrammet för bl.a. fastigheten Cirkusängen 6, som ligger utefter

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Black carbon från vägtrafik

Black carbon från vägtrafik NR C 120 JUNI 2015 RAPPORT Black carbon från vägtrafik Åtgärder för att minska exponering Tomas Wisell, Stefan Åström, Åke Sjödin, Martin Jerksjö Författare: Tomas Wisell, Stefan Åström, Åke Sjödin och

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 PM 2,5 och PM 10 mätningar i Bengtsfors Foto: David Svenson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering Boverket Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Boverket april 2006 Titel: Miljökvalitetsnormer i

Läs mer

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå B 1516 Energimyndighetens projekt nr 12634-1 inom Utsläpp och luftkvalitet Göteborg, 2004-05-26 IVL Svenska

Läs mer

Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR

Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR Hans Backström och Sven Kindell RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR Pärmbild. Bilden föreställer beräknade och uppmätta halter av inhalerbara partiklar (PM-10) i bakgrundsluft på landsbygd

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 PM 10 - mätningar i Skara Foto: Ylva Sandqvist Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor.

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län STOCKHOLMS HAMN AB Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län Stockholms Luft- och Bulleranalys Stockholm november 1997 Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms

Läs mer

Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen. Susanna Fink

Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen. Susanna Fink Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen av Susanna Fink Meteorologiska Institutionen Stockholms Universitet Datum: 970924 Kurs: Examensarbete i Meteorologi, 20 p Handledare:Christer Johansson

Läs mer

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi Nr 134, 2008 Meteorologi Vintervägar med eller utan dubbdäck Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Gunnar Omstedt och Stefan Andersson Sveriges meteorologiska och

Läs mer

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten SLB 4:2013 Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten Christer Johansson & Lars Törnqvist (SLB analys, Miljöförvaltningen Stockholm) Bertil Forsberg, Kadri

Läs mer