Ny energianläggning i Upplands Bro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny energianläggning i Upplands Bro"

Transkript

1 LVF 2009:9 uppdaterad Ny energianläggning i Upplands Bro SPRIDNINGSBERÄKNING AV HALTER KVÄVEDIOXID, SVAVELDIOXID OCH INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) ÅR 2015 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009

2 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys är operatör för Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds system för övervakning och utvärdering av luftkvalitet i regionen. Uppdragsgivare för utredningen är E.ON Värme Sverige AB. Rapporten har granskats av: Magnus Brydolf Miljöförvaltningen i Stockholm Box Stockholm 2

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Miljökvalitetsnormer... 6 Kvävedioxid, NO Inandningsbara partiklar, PM Svaveldioxid SO Förslag till norm för PM Beräkningsförutsättningar... 8 Emissioner... 8 Planerad energianläggning... 8 Osäkerhet i beräkningarna Resultat Haltbidrag av kvävedioxid (NO 2 ) Totala halter av kvävedioxid (NO 2 ) Haltbidrag av inandningsbara partiklar (PM10) Totala halter av inandningsbara partiklar (PM10) Haltbidrag av svaveldioxid (SO2) Totala halter av svaveldioxid (SO 2 ) Bedömning av risken för nedsug av rökgaser Bedömning av halten PM Referenser

4 Sammanfattning E.ON planerar att bygga en ny anläggning för värme- och elproduktion intill Högbytorp avfallsanläggning i Upplands Bro kommun. För att utreda anläggningens påverkan på luftkvaliteten i området har spridningsberäkningar för luftföroreningshalter utförts. Beräkningar har gjorts för kvävedioxid (NO 2 ), svaveldioxid (SO 2 ) och inandningsbara partiklar (PM10). Totala halter har beräknats liksom den nya anläggningens bidrag till de totala halterna. Beräkningarna har utförts för tre driftsalternativ år Fall 1a: Anläggning med rökgaskondensering. Anläggningen, panneffekt cirka 110 MW tillfört bränsle, körs med rökgaskondensering under januari, februari, mars och december då behovet av värme är som störst. Övriga månader är rökgaskondenseringen inte i drift. Fall 1b: Anläggning med rökgaskondensering. Anläggningen, panneffekt cirka 110 MW tillfört bränsle, körs med rökgaskondensering under januari, februari, mars och december. I detta driftsfall finns en våtskrubber före rökgaskondenseringen som är i drift året runt. Fall 2: Anläggning utan rökgaskondensering. Anläggningen har ingen rökgaskondensering. Panneffekt cirka 125 MW tillfört bränsle. Beräkningar av totalhalten av NO 2 visar att miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet av NO 2, 60 µg/m 3, underskrids med god marginal. Det som lokalt bidrar till NO 2 -halter i området är vägtrafiken på E18. Beräknade totalhalter av PM10 underskrider miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde av PM10, 50 g/m 3. Halterna av PM10 orsakas främst av intransport utifrån och utsläpp från vägtrafiken. Längs E18, som är den mest trafikerade vägen i beräkningsområdet, återfinns de högsta halterna. För svaveldioxid har inga totalhalter beräknats då uppmätta halter i Stockholms län ligger långt under miljökvalitetsnormens krav. Miljökvalitetsnormen för svaveldioxid bedöms underskridas med mycket god marginal inom beräkningsområdet. Det lokala bidraget från anläggningen i fall 1b ger ett något högre haltbidrag till den totala halten luftföroreningar jämfört med fall 1a och 2. Detta gäller för alla beräknade ämnen. I fall 1a och 1b sker utsläppen under vinterhalvåret med en lägre rökgastemperatur och lägre rökgashastighet på grund av rökgaskondensering. I fall 1b är rökgashastigheten och rökgastemperaturen lägre även under den tid rökgaskondensering inte sker. Detta innebär att plymlyftet blir lägre vilket är sämre ur spridningssynpunkt. Skillnaden i haltbidrag mellan de tre driftsfallen är dock mycket liten. Kompletterande spridningsberäkningar har utförts för att se hur det 50 meter höga pannhuset intill skorstenen kan påverka spridningen av rökplymen. Resultaten visar att risken för nedsug av rökgasplymen är liten. Beräknat haltbidrag med byggnadseffekt gav en marginell ökning av halterna jämfört med haltberäkningar utan byggnadseffekt. Det finns därmed ingen risk att miljökvalitetsnormen överskrids i området även om ett nedsug av plymen sker. Orsaken till att byggnadseffekten är liten är bl a att anläggningen inte planeras köras med rökgaskondensering under sommarmånaderna. Skillnaden mellan rökgastemperatur och omgivande luft blir då stor vilket är gynnsamt ur spridningssynpunkt. 4

5 Inledning E.ON planerar att bygga en ny anläggning för värme- och elproduktion intill Högbytorps avfallsanläggning i Upplands Bro kommun, se figur 1. För att utreda anläggningens påverkan på luftkvaliteten i området har spridningsberäkningar för luftföroreningshalter utförts. Beräkningar har gjorts för kvävedioxid (NO 2 ), svaveldioxid (SO 2 ) och inandningsbara partiklar (PM10). Totala halter har beräknats liksom den nya anläggningens bidrag till de totala halterna. Figur 1. Läge för planerad energianläggning i Upplands Bro kommun. Planerad anläggning Lejondalssjön Högbytorp E18 5

6 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer är bindande nationella föreskrifter vilka har utarbetats i anslutning till miljöbalken. Normvärdena ska spegla den lägsta godtagbara luftkvaliteten som människa och miljö tål enligt befintligt vetenskapligt underlag. En miljökvalitetsnorm ska klaras snarast möjligt, dock senast vid en för varje ämne angiven tidpunkt. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, partiklar (PM10), svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid och ozon 1]. Halten av kolmonoxid (CO) har inte beräknats i denna rapport. Detta beror på att halten av i Stockholms län ligger under det glidande 8- timmarsmedelvärde av CO som inte får överskridas Kvävedioxid, NO 2 I tabell 1 redovisas miljökvalitetsnormerna för NO 2. Normen omfattar tim-, dygns- och årsmedelvärden. I samtliga kontinuerliga mätningar som utförts i belastade miljöer i Stockholm och Uppsala län har 98-percentilen för dygnsmedelvärdet av NO 2 legat sämst till i förhållande till normvärdet. Att normvärdet för dygn är svårast att klara bekräftas också i genomförd kartläggning av NO 2 -halter över Stockholm och Uppsala län [2]. enligt miljökvalitetsnormen. De högsta halterna av CO har uppmätts i slutna gaturum i Stockholms innerstad där trafikflödet är högt och utvädringen av luftföroreningar är dålig. I den planerade anläggningen sker utsläppen i en hög skorsten vilket gör att luftföroreningarna blandas om och späds ut innan dessa når marknivå. Haltbidraget i marknivå av CO bedöms därför vara mycket lågt. Miljökvalitetsnormen för kolmonoxid (CO) bedöms klaras med god marginal. Ytterligare utredningar med spridningsberäkningar behöver därför inte utföras för CO. Dygnsmedelvärdet anges som 98-percentil. Med 98-percentil menas den halt som underskrids 98 % och överskrids 2 % av medelvärdestiden. När 98- percentilen för dygnsmedelvärdet redovisas så innebär det att det är medelvärdet under det 8:e värsta dygnet under ett år som redovisas. Tabell 1. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO 2 [1]. Tid för medelvärde skydd av hälsa Normvärde, g/m 3 Värdet får inte överskridas mer än 1 timme timmar per år (98-percentil) 1 dygn 60 7 dygn per år (98-percentil) Kalenderår 40 Får ej överskridas Inandningsbara partiklar, PM10 I tabell 2 redovisas miljökvalitetsnormerna för inandningsbara partiklar, PM10. Normen omfattar dygnsmedelvärden och årsmedelvärden. Kartläggningen av PM10-halter över Stockholms och Uppsala län år 2002 visade att normvärdet för dygn var svårast att klara [3]. Dygnsmedelvärdet anges som 90-percentil. Med 90-percentil menas den halt som underskrids 90 % och överskrids 10 % av medelvärdestiden. När 90- percentilen för dygnsmedelvärdet redovisas så innebär det att det är medelvärdet under det 36:e värsta dygnet under ett år som redovisas. 6

7 Tabell 2. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10 [1]. Tid för medelvärde skydd av hälsa Normvärde, g/m 3 Värdet får inte överskridas mer än 1 dygn dygn per år (90-percentil) Kalenderår 40 får ej överskridas Svaveldioxid SO 2 Mätningar i Stockholm och Uppsala län visar att miljökvalitetsnormen för svaveldioxid klaras med god marginal i båda länen [4]. För skydd av människors hälsa finns dygns- och timmedelvärden kopplat till miljökvalitetsnormer för svaveldioxid. För skydd av ekosystem finns årsmedelvärde och vinterhalvårsmedelvärde. Miljökvalitetsnormen för skydd av ekosystem gäller i områden där det är minst 20 kilometer till närmaste tätbebyggelse eller 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg. Detta värde klaras dock även i Stockholms innerstad i taknivå på Södermalm och vid friluftsområdet Kanaan i västra Stockholm. Tabell 3. Miljökvalitetsnorm för svaveldioxid, skydd av hälsa och skydd av ekosystem[1]. Tid för medelvärde skydd av hälsa Normvärde ( g/m 3 ) Värdet får inte överskridas mer än 1 timme timmar per år (98-percentil) 1 dygn dygn per år (98-percentil) Tid för medelvärde skydd av ekosystem vintermedelvärde, 1okt t o m 31 mar 20 får ej överskridas årsmedelvärde 20 får ej överskridas Förslag till norm för PM2.5 EU-direktivet 2008/50/EG innehåller reglering av fina partiklar (PM2.5). Direktivet är ännu inte infört i svensk lagstiftning men Naturvårdsverket har gett ut en rapport med förslag till ny förordning ( Förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, SNV rapport 5884 okt 2008). Här föreslås bl a ett gränsvärde för PM2.5 på 25 µg/m 3 räknat som årsmedelvärde i gatunivå. Värdet ska uppnås år Vidare finns ett exponeringsminskningsmål för urban bakgrundsluft på 20 µg/m 3 räknat som årsmedelvärde. 7

8 Beräkningsförutsättningar Emissioner Emissionsdata, d v s utsläppsdata, utgör indata för beräkningsmodellen vid framräkning av haltkoncentrationer i luften. I beräkningarna har Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds länstäckande emissionsdatabas för år 2007 använts. Där finns detaljerade beskrivningar av utsläpp från bl a vägtrafiken, energisektorn, industrin och sjöfarten. När totalhalterna beräknas för år 2015 tas hänsyn till den framtida fordonsutvecklingen d v s fler fordon med lägre utsläpp. De totala halterna av NO 2 påverkas av intransport av luftföroreningar utifrån dock till mindre grad jämfört med partiklar. De lokala utsläppen av NO 2 orsakas främst av vägtrafik. Planerad energianläggning Uppgifter om utsläpp från den planerade anläggningen har erhållits från Miljökraft i Sverige AB [6]. I tabell 4 redovisas de indata som använts för att beräkna anläggningarnas bidrag till de totala halterna av kvävedioxid (NO 2 ), svaveldioxid (SO 2 ) och inandningsbara partiklar, PM10, år I tabell 5 redovisas hur utsläppen är fördelade under året. Beräkningarna för år 2015 har gjorts för tre driftsalternativ. Alla alternativen har en 80 m hög skorsten. Fall 1a: Anläggning med rökgaskondensering (RGK). Anläggningen, panneffekt cirka 110 MW tillfört bränsle, körs med rökgaskondensering under januari, februari, mars och december då behovet av värme är som störst. Övriga månader är rökgaskondenseringen inte i drift och rökgastemperaturen är 150 grader. De totala halterna av inandningsbara partiklar, PM10, orsakas av intransport utifrån, d v s bakgrundshalter, samt av lokala utsläpp, främst från vägtrafik. Bakgrundshalterna står för en stor del av den totala PM10-halten. Från vägtrafiken genereras avgaspartiklar men också slitagepartiklar d v s uppvirvlade partiklar som bildas genom slitage av vägbeläggning, sand, dubbdäck, bromsar etc. Nära starkt trafikerade vägar utgör slitagepartiklarna huvuddelen av de lokala PM10-halterna. Emissionsfaktorer för slitagepartiklar är erhållna utifrån kontinuerliga mätningar på bl a Hornsgatan i centrala Stockholm. Korrektion har gjorts för att uppvirvlingen av slitagepartiklar ökar med vägtrafikens hastighet [5]. Fall 1b: Anläggning med rökgaskondensering (RGK). Anläggningen, panneffekt cirka 110 MW tillfört bränsle, körs med rökgaskondensering under januari, februari, mars och december. I detta driftsfall finns en våtskrubber före rökgaskondenseringen som är i drift året runt. Rökgastemperaturen är då 65 grader under de månader som rökgaskondenseringen inte i drift (april-november). Fall 2: Anläggning utan rökgaskondensering (RGK).: Anläggningen har ingen rökgaskondensering. Panneffekt cirka 125 MW tillfört bränsle. 8

9 Tabell 4. Planerade utsläpp samt indata till spridningsmodellen. Driftsfall Skorstenshöjd (m) Innerdiameter skorsten, m Ytterdiameter skorsten, m Rökgastemperatur, ºC Rökgashastighet, m/s Utsläpp av NO x, ton/år Utsläpp av S, ton/år Utsläpp av PM10, ton/år Fall 1a 80 2,1 2,5 50/ ,2/ (45 mg/mj) Fall 1b 80 2,1 2,5 50/ ,2/ (45 mg/mj) Fall ,1 2, (45 mg/mj) 1) värde under april tom november då anläggningen körs utan rökgaskondensering. 23 (8 mg/mj) 23 (8 mg/mj) 23 (8 mg/mj) 6 (2 mg/mj) 6 (2 mg/mj) 6 (2 mg/mj) Tabell 5. Fördelning av utsläpp per månad i procent. Fall 1a och 1b Fall 2 Anläggning med RGK Anläggning utan RGK RGK i drift RGK ej i drift Månad % % % Januari Februari Mars April Maj 6 6 Juni 7 7 Juli 8 8 Augusti 3 3 September 6 6 Oktober 8 8 November 9 9 December Summa Beräkningsmodeller Två beräkningsmodeller en gaussmodell och en vindmodell, har använts vid framräkning av luftföroreningshalterna. Anläggningens utsläpp har fördelats över året enligt planerad drift vilket innebär att modellen räknar med de högsta utsläppen under årets kallaste månader. Luftföroreningshalterna kan variera mellan olika år beroende på variationer i meteorologiska faktorer och intransport av långväga luftföroreningar. När luftföroreningshalter jämförs med miljökvalitetsnormen ska halterna vara representativa för ett normalt år. Som indata till vindmodellen används därför en klimatologi som baserats på mätdata från en 50 m hög mast i Högdalen under en flerårsperiod ( ). Mätningarna inkluderar horisontell och vertikal vindhastighet, vindriktning, temperatur, temperaturdifferensen mellan tre olika nivåer och solinstrålning. Vindmodellen tar hänsyn till variationerna i lokala topografiska förhållanden. Den gaussiska spridningsmodellen har använts för att beräkna halternas fördelning över beräkningsområdet. Halterna har beräknats två meter ovan öppen mark eller ovan tak vid bebyggelse. I modellen har används en gridstorlek på 25x25 meter över 9

10 beräkningsområdet. Beräkningsområdet har storleken ca 8x11 km för fall 1a och 2 och ca 12x16 km för fall 1b (kompletteringsberäkning ). För att få en beskrivning av haltbidragen från källor som ligger utanför det område som här studeras så har beräkningar gjorts för ett betydligt större område omfattande Stockholms och Uppsala län. Haltbidragen från källor utanför länen har erhållits genom mätningar. Gaussmodellen beräknar halterna vid en mängd olika väderfall där olika vindriktningar och extrema vädersituationer, t ex inversionsförhållanden, ingår. Vindar från syd till väst är de vanligaste i Stockholmsområdet. Detta gäller även under den kallaste delen av året. De högsta haltbidragen från den planerade anläggningen uppstår därför i en sektor nordost till sydost om verket. Figuren nedan visar flerårsmedelvärdet av vindriktningen på Södermalm, Högdalen och Norr Malma (nordväst om Norrtälje) under åren Figur 2..Flerårsmedelvärden för vindriktning under perioden N 25% Vindriktning flerårsvärden NV 20% 15% NO Högdalen, 20 m, Norr Malma, 24 m, Södermalm, 36 m, % 5% V 0% O SV SO S Osäkerhet i beräkningarna För att få en uppfattning om den totala noggrannheten i hela beräkningsgången d v s emissionsberäkningar, vind- och stabilitetsberäkningar samt spridningsberäkningar har modellberäkningarna jämförts med mätningar av både luftföroreningar och meteorologiska parametrar i länet. Hänsyn har också tagits till intransporten av luftföroreningar, baserat på mätningar vid Norr Malma. Spridningsberäkningar jämförs fortlöpande med kontinuerliga mätningar i olika utsläppsbelastade miljöer i Stockholms och Uppsala län. Jämförelserna visar att beräknade halter av luftföroreningar gott och väl uppfyller kraven på överensstämmelse mellan uppmätta och beräknade halter enligt Naturvårdsverkets föreskrift om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft, NFS 2007:

11 Resultat Beräkningarna visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, inandningsbara partiklar (PM10) och svaveldioxid klaras med god marginal i området. Den planerade anläggningens bidrag till de totala halterna i området är litet för kvävedioxid och inandningsbara partiklar där trafiken på E18 står för det största bidraget. Driftsfall 1b ger ett något högre haltbidrag till den totala halten av luftföroreningar jämfört med driftsfall 1a och 2. I fall 1a och 1b sker utsläppen under vinterhalvåret med en lägre rökgastemperatur och lägre rökgashastighet på grund av rökgaskondensering. I fall 1b är rökgashastigheten och rökgastemperaturen lägre även under den tid rökgaskondensering inte sker. Detta innebär att plymlyftet blir lägre vilket är sämre ur spridningssynpunkt. Skillnaden i haltbidrag mellan de tre driftsfallen är dock mycket liten. För att undersöka risken för nedsug av rökplymen nära skorstenen har kompletterande spridningsberäkningar för byggnadseffekter utförts. Resultatet redovisas under rubriken Bedömning av risken för nedsug av rökgaser. Haltbidrag av kvävedioxid (NO 2 ) Haltbidraget av NO 2 för de olika driftsfallen framgår av tabell 6. I figur 3, 4 och 5 redovisas beräknade NO 2 - dygnsmedelhalter orsakade av utsläpp från planerad anläggning år 2015 vid driftsfall 1a, 1b och 2. Den planerade anläggningens bidrag till de totala dygnsmedelhalterna av kvävedioxid är litet i alla driftsfall, som mest 0,7 µg/m 3 i driftsfall 1b. Haltbidraget vid Bro samhälle är mindre än 0,2 µg/m 3. Den totala dygnsmedelhalten av kvävedioxid i närområdet ligger runt µg/m 3 med de högre halterna intill E18. Tabell 6. Beräknat haltbidrag av NO 2 från anläggning förde olika driftsfallen. NO 2 som 98-percentil av dygnsmedelvärden i µg/m 3. Driftsfall Skorstenshöjd (m) Rökgastemperatur, ºC Utsläpp av NO x, ton/år Fall 1a 80 50/ (45 mg/mj) Fall 1b 80 50/ (45 mg/mj) Fall (45 mg/mj) Maximalt bidrag av NO 2 dygn, g/m 3 2 Maximala bidragets andel av totalhalten NO 2 dygn 2 Medel bidrag 2 av NO 2 dygn g/m 3, inom beräkningsområdet 11*8 km (bredd*höjd) 0,6 5 % 0,09 0,7 5% 0,1 0,4 4 % 0,08 1) Värde under april tom november då anläggningen körs utan rökgaskondensering. 2) Gäller för meteorologiska förhållanden då det inte finns risk för nedsug av skorstenens rökgasplym. 11

12 Figur 3. År Haltbidrag av NO 2 vid driftsfall 1b. NO 2 som 98-percentil av dygnsmedelvärde i µg/m 3. < 0,1 µg/m 3 0,1-0,3 µg/m 3 0,3-0,5 µg/m 3 0,5-0,7 µg/m 3 Figur 4. År Haltbidrag av NO 2 i driftsfall 1b. NO 2 som 98-percentil av dygnsmedelvärde i µg/m 3. < 0,1 µg/m 3 0,1-0,3 µg/m 3 0,3-0,5 µg/m 3 0,5-0,7 µg/m 3 12

13 Figur 5. År Haltbidrag av NO 2 i driftsfall 2. NO 2 som 98-percentil av dygnsmedelvärde i µg/m 3. < 0,1 µg/m 3 0,1-0,3 µg/m 3 0,3-0,5 µg/m 3 Totala halter av kvävedioxid (NO 2 ) Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet av NO 2, 60 µg/m 3, underskrids med god marginal i den planerade anläggningens närområde år 2015, se figur 6. Beräknade totalhalter i området runt den nya anläggningen ligger runt µg/m 3 som dygnsmedelvärde med maxvärde 16 µg/m 3 intill E18. Den största lokala källan till NO 2 -halter är vägtrafiken på E18. De totala halterna av NO 2 påverkas även av intransport utifrån d v s bakgrundshalter. NO 2 -halterna minskar fram till år 2015 jämfört med dagsläget vilket beror på förväntad teknikutveckling d v s större andel fordon med låga utsläpp. För beräkningarna av totalhalt av NO 2 år 2015 har utsläppsdata från driftfall 1a använts. Totalhaltskartan i figur 6 är representativ även för driftsfall 1b och 2 då skillnaden i haltbidrag mellan driftsfallen är liten. 13

14 Figur 6. År Totala halter av NO 2 inklusive utsläpp från driftsfall 1a. NO 2 som 98-percentil av dygnsmedelvärde i µg/m 3. Normvärde som skall klaras är 60 µg/m µg/m µg/m 3 14

15 Haltbidrag av inandningsbara partiklar (PM10) Haltbidraget av PM10 för de olika driftsfallen framgår av tabell 7. I figur 7, 8 och 9 redovisas beräknade PM10- dygnsmedelhalter orsakade av utsläpp från planerad anläggning år 2015 vid driftsfall 1a, 1b och 2. Den planerade anläggningens bidrag till de totala dygnsmedelhalterna av PM10 är litet i alla tre driftsfallen, som mest 0,04 µg/m 3. Haltbidraget vid Bro samhälle är mindre än 0,01 µg/m 3. Den totala dygnsmedelhalten i närområdet ligger runt µg/m 3 med de högre halterna intill E18. Tabell 7. Beräknat haltbidrag av PM10 från anläggning förde olika driftsfallen. PM10 som 90-percentil av dygnsmedelvärden i µg/m 3. Driftsfall Skorstenshöjd (m) Rökgastemperatur, ºC Utsläpp av PM10, ton/år Maximalt bidrag av PM10 dygn, g/m 3 2 Maximala bidragets andel av totalhalten PM10 dygn 2 Medelbidrag 2 av PM10 dygn g/m 3, inom beräkningsområdet 11*8 km (bredd*höjd) Fall 1a 80 50/ (2 mg/mj) Fall 1b 80 50/ (2 mg/mj) Fall (2 mg/mj) 0,04 0,1 % 0,005 0,04 0,1 % 0,007 0,03 0,1 % 0,005 1) Värde under april tom november då anläggningen körs utan rökgaskondensering. 2) Gäller för meteorologiska förhållanden då det inte finns risk för nedsug av skorstenens rökgasplym. Figur 7. År Haltbidrag av PM10 vid driftsfall 1a. PM10 som 90-percentil av dygnsmedelvärde i µg/m 3. < 0,01 µg/m 3 0,01-0,03 µg/m 3 0,03-0,05 µg/m 3 15

16 Figur 8. År Haltbidrag av PM10 vid driftsfall 1b. PM10 som 90-percentil av dygnsmedelvärde i µg/m 3. < 0,01 µg/m 3 0,01-0,03 µg/m 3 0,03-0,05 µg/m 3 Figur 9. År Haltbidrag av PM10 vid driftsfall 2. PM10 som 90-percentil av dygnsmedelvärde i µg/m 3. < 0,01 µg/m 3 0,01-0,03 µg/m 3 0,03-0,05 µg/m 3 16

17 Totala halter av inandningsbara partiklar (PM10) Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet av PM10, 50 µg/m 3, underskrids i verkets närområde år 2015, se figur 10. Beräknade totalhalter i närområdet för den nya anläggningen ligger runt 28 µg/m 3 som PM10 dygnsmedelvärde. Intill E18 är halterna högre, som mest ca 42 µg/m 3. Halterna av PM10 orsakas främst av intransport utifrån och utsläpp från vägtrafiken. Längs E18, som är den mest trafikerade vägen i beräkningsområdet, återfinns de högsta halterna i beräkningsområdet. För beräkningarna av totalhalten av PM10 år 2015 har utsläppsdata från driftfall 1a. Totalhaltskartan är dock representativ även för driftsfall 1b och 2. Figur 10. År Totala halter av PM10 inklusive utsläpp från driftsfall 1a. PM10 som 90-percentil av dygnsmedelvärde i µg/m 3. Normvärde som ska klaras är 50 µg/m 3. < 27 µg/m µg/m µg/m 3 17

18 Haltbidrag av svaveldioxid (SO2) Haltbidraget av SO 2 för de olika driftsfallen framgår av tabell 8. I figur 11, 12 och 13 redovisas beräknade SO 2 - halter som årsmedelhalter orsakade av utsläpp från planerad anläggning år 2015 vid driftsfall 1a, 1b och 2. Den planerade anläggningens bidrag till den totala årsmedelhalten av svaveldioxid är som mest 0,17 µg/m 3 i driftsfall 1b. Denna halt förekommer dock inom ett begränsat område. Haltbidraget vid Bro samhälle är mindre än 0,03 µg/m 3. Den totala årsmedelhalten av svaveldioxid i närområdet har bedömts till cirka 0,5-1 µg/m 3. Tabell 8. Beräknat haltbidrag av SO 2 för de olika driftsfallen. SO 2 som årsmedelvärden i µg/m 3. Driftsfall Skorstens -höjd (m) Rökgastemperatur, ºC Utsläpp av S, ton/år Fall 1a 80 50/ (8 mg/mj) Fall 1b 80 50/ (8 mg/mj) Fall (8 mg/mj) Maximalt bidrag Medel bidrag 2 av SO 2, av SO 2, g/m 3 2 g/m 3, inom beräkningsområdet 11x8 km (breddxhöjd) 0,15 0,02 0,17 0,03 0,10 0,02 1) Värde under april tom november då anläggningen körs utan rökgaskondensering. 2) Gäller för meteorologiska förhållanden då det inte finns risk för nedsug av skorstenens rökgasplym. Figur 11. År Haltbidrag av SO 2 i driftsfall 1a. SO 2 som årsmedelvärde i µg/m 3. < 0,05 µg/m 3 0,05-0,1 µg/m 3 0,1-0,15 µg/m 3 18

19 Figur 12. År Haltbidrag av SO 2 i driftsfall 1b. SO 2 som årsmedelvärde i µg/m 3. < 0,05 µg/m 3 0,05-0,1 µg/m 3 0,1-0,15 µg/m 3 Figur 13. År Haltbidrag av SO 2 i driftsfall 2. SO 2 som årsmedelvärde i µg/m 3. < 0,05 µg/m 3 0,05-0,1 µg/m 3 0,1-0,15 µg/m 3 19

20 Totala halter av svaveldioxid (SO 2 ) Miljökvalitetsnormen för svaveldioxid underskrids med mycket god marginal i hela Stockholms län, se diagram 1. För svaveldioxid finns miljökvalitetsnormer för dygnsmedelvärde och timmedelvärde för skydd av människors hälsa. För skydd av ekosystemen finns en norm för årsmedelvärde. Mätningar med tim- eller dygnsupplösning görs inte inom Luftvårdsförbundet sedan november Halterna av svaveldioxid i regionen är mycket låga varför normen bedöms klarats med god marginal för alla medelvärdestider. Miljökvalitetsnormen för skydd av ekosystem gäller i områden där det är minst 20 kilometer till närmaste tätort eller 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg. Detta värde klaras dock även i Stockholms innerstad och vid friluftsområdet Kanaan i västra Stockholm. År 2008 var årsmedelvärdet av svaveldioxid för Stockholms innerstad 0,8 µg/m 3, se diagram 1. Totalhalterna av svaveldioxid i området för den planerade anläggningen bedöms ligga mycket under miljökvalitetsnormens gränsvärden. Årsmedelvärdet har bedömts till cirka 0,5-1 µg/m 3. Diagram 1. Svaveldioxid i taknivå på Torkel Knutssonsgatan, Södermalm, månadsmedelvärden år 2008 [4]. 2.0 µg/m³ SO2, Torkel Knutssonsg, Södermalm, månadsmedelvärden år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 20

21 Bedömning av risken för nedsug av rökgaser Intill den planerade anläggningens skorsten ligger bl a det nya pannhuset med en höjd på 50 m. Närliggande byggnader innebär en risk att skorstenens rökgasplym sugs ned i den bildande lävirveln bakom byggnaden. Lävirveln är mer uttalad för breda byggnader och nedsuget är större för kalla gaser än för varma. Risken för nedsug av rökgaserna är som störst under sommaren (majaugusti) då temperaturskillnaden mellan rökgas och omgivande luft är som lägst. Generellt kan närliggande byggnader ge denna effekt om skorstenen är lägre än 2,5 gånger byggnadshöjden [8]. För att undersöka risken för nedsug av rökgaser har kompletterande spridningsberäkningar för byggnadseffekter utförts. Resultaten visar att risken för nedsug av rökgasplymen, p g a det närliggande pannhuset, är liten. Beräknat haltbidrag med byggnadseffekt gav en marginell ökning av halterna jämfört med haltberäkningar utan byggnadseffekt. Det finns därmed ingen risk att miljökvalitetsnormen överskrids i området. Orsaken till att byggnadseffekten är liten är bl a att anläggningen inte planeras köras med rökgaskondensering under sommarmånaderna. Skillnaden mellan rökgastemperatur och omgivande luft blir då stor under hela året vilket ät gynnsamt ur spridningssynpunkt. Bedömning av halten PM2.5 Storleksfördelning på partiklarna som släpps ut från den planerade anläggningen saknas varför hela utsläppet har räknats som PM10 (partiklar < 10 µm). Troligen består en stor del av utsläppet av PM2.5 (partiklar < 2.5 µm) då det handlar om små förbränningspartiklar. Om ett antagande görs att hela utsläppet består av PM2.5 så blir haltbidraget räknat som årsmedelvärde PM2.5 mindre än 0,02 µg/m 3. I stockholmsregionen visar mätningar att halten PM2.5 redan idag ligger under föreslagen miljökvalitetsnorm för PM2.5. I urban bakgrundsmiljö (taknivå på Södermalm) uppmättes år 2008 ett årsmedel på 9 µg/m 3 jämfört med föreslagen miljökvalitetsnorm på 20 µg/m 3. Intill Essingeleden ( fordon/dygn) uppmättes år 2008 ett årsmedel på 11 µg/m 3 som ska jämföras med förslagen norm på 25 µg/m 3 i gatunivå. Redan idag klaras alltså föreslagen miljökvalitetsnorm med god marginal i hela Stockholms län varför det inte föreligger någon risk att föreslagen norm överskrids i området kring planerad anläggning. 21

22 Referenser 1. Miljödepartementet 2001, Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2001:527). Uppdaterad SFS 2009: LVF rapport 2007:36.Uppdatering av NO 2 -kartläggning i Stockholms och Uppsala län. Jämförelser med miljökvalitetsnormer 3. LVF rapport 2003:1. Kartläggning av partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län- jämförelser med miljökvalitetsnormer, Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund 4. LVF rapport 2009:1 Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun, Kontroll och jämförelse med miljökvalitetsnormer år Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. 5. SLB rapport 2:2008 Genomsnittliga emissionsfaktorer för PM10 i Stockholmsregionen som funktion av dubbdäcksandel och fordonshastighet. 6. Miljökraft i Sverige AB, Anna-Karin Hjalmarsson, Box 23010, Stockholm. 7. Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft, NFS 2007:7. 8. SMHI, Airviro user referens,volume 3, edb3.11, 22

23 23

24 Stockholms- och Uppsala Läns Luftvårdsförbund är en ideell förening. Medlemmar är 35 kommuner, länens två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Även Gävle och Sandvikens kommuner är medlemmar. Målet med verksamheten är att samordna arbetet vad gäller luftmiljö i länen med hjälp av ett system för luftmiljöövervakning, bestående av bl a mätningar, emissionsdatabaser och spridningsmodeller. SLB-analys driver systemet på uppdrag av Luftvårdsförbundet. POSTADRESS: Box 38145, Stockholm BESÖKSADRESS: Västgötagatan 2 TEL FAX INTERNET 24

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun LVF 2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim SLB-ANALYS, FEBRUARI 2012 Förord Denna

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD MAJ 2011 Innehållsförteckning JÄMFÖRELSER

Läs mer

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2008:25 Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER Michael Norman SLB-ANALYS, NOVEMBER 2008

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 PM 2,5 och PM 10 mätningar i Bengtsfors Foto: David Svenson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 PM 10 - mätningar i Skara Foto: Ylva Sandqvist Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor.

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

1. Ge medlemmarna en bättre framförhållning om vilken luftövervakning som är planerad.

1. Ge medlemmarna en bättre framförhållning om vilken luftövervakning som är planerad. PM 10 mätningar i Mariestad Foto: Håkan Magnusson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2013-2017 1 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i

Läs mer

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå B 1516 Energimyndighetens projekt nr 12634-1 inom Utsläpp och luftkvalitet Göteborg, 2004-05-26 IVL Svenska

Läs mer

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten SLB 4:2013 Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten Christer Johansson & Lars Törnqvist (SLB analys, Miljöförvaltningen Stockholm) Bertil Forsberg, Kadri

Läs mer

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi Nr 134, 2008 Meteorologi Vintervägar med eller utan dubbdäck Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Gunnar Omstedt och Stefan Andersson Sveriges meteorologiska och

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län STOCKHOLMS HAMN AB Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län Stockholms Luft- och Bulleranalys Stockholm november 1997 Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms

Läs mer

har betytt för luftkvaliteten

har betytt för luftkvaliteten SLB 2:211 Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten Christer Johansson, Michael Norman, Lars Burman MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 211 1 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 10 PM En redovisning av beräknad energiåtgång och beräknad mängd klimatgaser under drifttid och byggtid 2009-01-16 3 (16) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 10... 4 2 Energianvändning

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Luftkvaliteten i Sverige 2012

Läs mer

Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion

Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion på Sjælland Magnus Engardt Joakim Langner Kenneth Häggkvist SMHI AB Miljöenheten Skåne i utveckling 2002:10

Läs mer

Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen. Susanna Fink

Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen. Susanna Fink Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen av Susanna Fink Meteorologiska Institutionen Stockholms Universitet Datum: 970924 Kurs: Examensarbete i Meteorologi, 20 p Handledare:Christer Johansson

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering Boverket Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Boverket april 2006 Titel: Miljökvalitetsnormer i

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Curt-Åke Boström Karin Sjöberg Gunilla Pihl Karlsson, IVL Krister Wall, Vägverket B 1518 Mars 2003

Läs mer

FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad

FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad en fördjupning av ÖVERSIKTSPLAN 2002 Antagandehandling mars 2006 FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad Innehåll Sammanfattning sid. 5 1.

Läs mer

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan

Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson Transporter till och från Åbyverket och deras miljöpåverkan 2 3 Innehållsförteckning 0 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Nollalternativ och planerad verksamhet...

Läs mer

2 Luftföroreningar i Botkyrka kommun, mätdata 2014. 3 Upphävande av beslut Avloppsförbud i Sandviken och Kasholmen

2 Luftföroreningar i Botkyrka kommun, mätdata 2014. 3 Upphävande av beslut Avloppsförbud i Sandviken och Kasholmen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-04-28 Tid Måndagen den 18 maj 2015 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Information Praktisk naturvård

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren

Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren rapport 5882 oktober 2008 Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Luftföroreningar i Skåne

Luftföroreningar i Skåne Luftföroreningar i Skåne Sammanställning över utsläpp av luftföroreningar i Skåne under perioden 1980-12 på uppdrag av Skånes Luftvårdsförbund Beleverket, medgivande från Hässleholm Miljö AB Hässleholm

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län RAPPORT För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson,

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer