Infra City Öst, Upplands-Väsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infra City Öst, Upplands-Väsby"

Transkript

1 2009:12 Infra City Öst, Upplands-Väsby SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) SLB-ANALYS, AUGUSTI

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Miljökvalitetsnormer... 4 Inandningsbara partiklar, PM Kvävedioxid... 5 Beräkningsförutsättningar... 5 Emissionsdata... 5 Beräkningsmodeller... 6 Osäkerheter i beräkningarna... 6 Planområde och trafikmängder... 6 Resultat... 8 Nuläge, inandningsbara partiklar (PM10)... 8 Nollalternativ, inandningsbara partiklar (PM10)... 9 Utbyggnadsalternativ, inandningsbara partiklar (PM10) Exponering och hälsopåverkan Referenser Miljöförvaltningen i Stockholm Box Stockholm

3 Sammanfattning SLB-analys har fått i uppdrag att utföra spridningsberäkningar för halter av inandningsbara partiklar (PM10) i detaljplaneområdet Infra City Öst i Upplands-Väsby. Beställare är Infra City AB. Syftet med utredningen är främst att avgöra hur den nya detaljplanen påverkar luftföroreningssituationen och om miljökvalitetsnormer kommer att klaras. Utbyggnaden av Infra City Öst planeras till år Företagsparken vid E4:an kommer då att förtätas med ny bebyggelsen för bl.a. kontor, hotell och mässverksamhet. På sikt planeras även bostäder och skola. Inandningsbara partiklar, PM10 består till största delen av slitagepartiklar från vägbanor, däck och bromsar. Avgaspartiklar utgör en mindre del av PM10-halten men är av stor betydelse för hälsan. PM10-halten lokalt består också till relativt stor del av de partiklar som finns i bakgrundsluften. I beräkningarna har Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds länstäckande emissionsdatabaser använts. Uppdateringar av databaserna har gjorts för det aktuella projektet med avseende på bl.a. prognoser för trafiken i området. Beräkningarna avser situationen för ett meteorologiskt normalt år, med nuvarande dubbdäckandelar för fordonsparken. Inga särskilda åtgärder för att få ner PM10-halterna har förutsatts i beräkningarna. För inandningsbara partiklar, PM10 finns två olika normvärden definierade i lagstiftningen om miljökvalitetsnormer. Det som normalt är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärden. Under ett dygn får PM10-halten inte överstiga 50 µg/m 3 (mikrogram per kubikmeter) mer än 35 dygn under ett kalenderår (s.k. 90-percentil). Beräkningar av inandningsbara partiklar (PM10) har utförts för ett nuläge år 2008, samt för ett nolloch utbyggnadsalternativ år Förutom effekter av ökade trafikflöden och förändrad fordonspark har hänsyn tagits till att den nya bebyggelsen kan påverka halterna genom försämrad utvädring. Beräkningsresultatet visar att miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar (PM10), överskrids längs E4:an, både i nuläget år 2008 samt i nollalternativet och i utbyggnadsalternativet år Överskridande sker ca 70 m från vägen vilket innebär att delar av detaljplaneområdet Infra City Öst berörs. Ny bebyggelse som planeras m från E4:an beräknas därmed få partikelnivåer över miljökvalitetsnorm. Skillnaden är dock liten mellan nollalternativet och utbyggnadsalternativet. I större delen av detalplaneområdet är partikelhalterna under miljökvalitetsnormen. Den utökade verksamheten i utbyggnadsalternativet medför en ökad exponering av inandningsbara partiklar eftersom fler människor kommer att vistas i området än i dagsläget. Den ökade exponeringen gäller främst den grova partikelfraktionen eftersom de små avgaspartiklarna förväntas minska med beslutade avgaskrav. Även nollalternativet innebär en ökad exponering av inandningsbara partiklar i jämförelse med nuläget. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO 2 ), bedöms klaras i detaljplaneområdet Infra City Öst, både för nollalternativet och utbyggnadsalternativet. Luftvårdsförbundets kartläggning av kvävedioxidhalter visar att miljökvalitetsnormen klaras med god marginal i området kring planerad bebyggelse år Kvävedioxidhalterna år 2020 beräknas sjunka jämfört med dagsläget på grund av effekter av beslutade avgaskrav.

4 Inledning Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys är operatör för Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds system för övervakning och utvärdering av luftkvalitet i regionen. Beställare för utredningen är Infra City AB. Haltberäkningar har gjorts för inandningsbara partiklar, PM10 för ett meteorologiskt normalt år med nuvarande dubbdäckandvändning. Trafikmängder har uppskattats för år 2008 och 2020 av Upplands-Väsby kommun. Resultaten av haltberäkningarna har jämförts med mätningar och tidigare gjorda partikelkartläggningar inom Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Beräknade halter jämförs i rapporten med gällande miljökvalitetsnormer för PM10. Syftet med denna utredning är att utreda den planerade utbyggnadens inverkan på luftföroreningar. I uppdraget ingår att utreda följande scenarier: Nuläge år 2008: Nuvarande bebyggelse vid Infa City, trafiken år Nollalternativ år 2020: Nuvarande bebyggelse vid Infra City, förväntad trafik år Utbyggnadsalternativ år 2020: Utbyggnad av Infra City enligt detaljplan, förväntade trafik år Skillnaden mellan nollalternativet och utbyggnadsalternativet är att hänsyn tas till förändringar i trafikflöden och eventuella effekter av försämrad utvädring på grund av nytillkommen bebyggelse. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Normerna är bindande nationella föreskrifter, vilka har utarbetats i anslutning till miljöbalken. Normvärden och begrepp grundas på gemensamma direktiv inom EU och ska spegla den lägsta godtagbara luftkvaliteten som människa och miljö tål enligt befintligt vetenskapligt underlag. Vid planering och planläggning ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna. Inandningsbara partiklar, PM10 I tabell 1 redovisas miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar, PM10. Normen omfattar dygnsmedelvärde och årsmedelvärde. I samtliga kontinuerliga mätningar som utförts i belastade miljöer i Stockholms och Uppsala län har 90- percentilen för dygnsmedelvärde av PM10, varit det normvärde som är svårast att klara. Kartläggningen av PM10-halter i Stockholms och Uppsala län år En miljökvalitetsnorm ska klaras snarast möjligt, dock senast vid en för varje ämne angiven tidpunkt. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium och bly [1]. Halterna av svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium och bly i regionen är så låga att miljökvalitetsnormerna klaras överallt 2002 och 2005 visade också att normvärdet för dygn var svårast att klara [2]. Dygnsmedelvärdet anges som 90-percentil. Med 90-percentil avses den halt som underskrids under 90 % och överskrids under 10 % av medelvärdestiden. 90-percentilen för dygnsmedelvärdet avser medelvärdet under det 36:e värsta dygnet under ett kalenderår. 4

5 Tabell 1. Miljökvalitetsnorm för inandningsbara partiklar, PM10 [1]. Tid för medelvärde Normvärde (μg/m 3 ) Värdet får inte överskridas mer än 1 dygn dygn per år (90-percentil) Kalenderår 40 får ej överskridas Kvävedioxid I tabell 2 redovisas miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Normen omfattar timmedelvärden, dygnsmedelvärden och årsmedelvärden. I samtliga kontinuerliga mätningar som utförts i belastade miljöer i Stockholm och Uppsala län har 98-percentilen för dygnsmedelvärdet av kvävedioxid legat sämst till i förhållande till normvärdet. I en kartläggning av kvävedioxidhalter över Stockholms och Uppsala län bekräftades även att normvärdet för dygn var svårast att klara [3]. Med 98-percentil menas den halt som underskrids 98 % och överskrids 2 % av medelvärdestiden. När 98-percentilen för dygnsmedelvärdet redovisas så innebär det att det är medelvärdet under det åttonde värsta dygnet under ett år som redovisas. Tabell 2. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid [1]. Tid för medelvärde Normvärde (μg/m 3 ) Värdet får inte överskridas mer än 1 timme timmar per år (98-percentil) 1 dygn 60 7 dygn per år (98-percentil) Kalenderår 40 får ej överskridas Beräkningsförutsättningar Emissionsdata Emissionsdata, d v s utsläppsdata, utgör indata för beräkningsmodellen vid framräkning av haltkoncentrationer i luften. I beräkningarna har Stockholm- och Uppsala läns luftvårdsförbunds länstäckande emissionsdatabas för år 2007 använts [4]. Där finns detaljerade beskrivningar av utsläpp från bl a vägtrafiken, energisektorn, industrin och sjöfarten. Vägtrafikens utsläpp av kvävedioxid och avgaspartiklar är beskrivet med emissionsfaktorer för olika fordons- och vägtyper enligt Vägverkets EVA-modell [5]. Trafiksammansättningen avseende fordonsparkens avgasreningsgrad har beräknats utifrån prognoser för år volymsenhet. Förutom avgaspartiklar genereras och sprids också slitagepartiklar, d v s uppvirvlade partiklar som bildas genom slitage av bl a vägbeläggning, sand, däck och bromsar. Nära starkt trafikerade vägar utgör denna fraktion huvuddelen av PM10-halterna. Emissionsfaktorer för slitagepartiklar är erhållna från kontinuerliga mätningar på Hornsgatan i centrala Stockholm. Korrektion har gjorts för att uppvirvlingen av slitagepartiklar ökar med hastigheten [6]. För slitagepartiklar har antagits samma emissionsfaktor år 2020 som för dagsläget. För PM10 bidrar avgaspartiklar mycket lite till totalhalterna av PM10, räknat som massa per 5

6 Beräkningsmodeller Spridningsberäkningarna har utförts med hjälp av två modeller; en vindmodell och en gaussisk spridningsmodell. Vindmodellen genererar ett representativt vindfält över hela beräkningsområdet. Indata till modellen är en klimatologi som baserats på data från en 50 m hög mast i Högdalen i Stockholm under perioden Mätningarna inkluderar horisontell och vertikal vindhastighet, vindriktning, temperatur, temperaturdifferensen mellan tre olika nivåer och solinstrålning. Vindmodellen tar även hänsyn till variationerna i lokala topografiska förhållanden. Den gaussiska spridningsmodellen har använts för att beräkna halternas fördelning över beräkningsområdet. Halterna har beräknats två meter ovan öppen mark eller ovan tak vid bebyggelse. I modellen har används en gridstorlek på 10*10 meter över beräkningsområdet. För att få en beskrivning av haltbidragen från källor som ligger utanför beräkningsfönstret har beräkningarna gjorts för ett betydligt större område omfattande Stockholms och Uppsala län. Haltbidragen från källor utanför länen har erhållits genom mätningar. Osäkerheter i beräkningarna Beräkningar av luftföroreningshalter är behäftade med osäkerheter. Systematiska fel uppkommer p g a att modellen inte på ett korrekt sätt förmår ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka halterna. När det gäller emissionsuppskattningar finns osäkerheter angående den exakta fordonsfördelningen och trafikarbetet på olika vägavsnitt. För att få en uppfattning om den totala noggrannheten i hela beräkningsgången d v s emissionsberäkningar, vindoch stabilitetsberäkningar samt spridningsberäkningar har modellberäkningarna jämförts med mätningar av både luftföroreningar och meteorologiska parametrar i länet. Hänsyn har också tagits till intransporten av luftföroreningar, baserat på mätningar vid Aspvreten och Norr Malma. För beräkningar av PM10 är avvikelsen mellan mätningar och beräkningar generellt mindre än 20 %. Avvikelserna ligger väl inom det tillåtna enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partiklar (PM10) SNFS 2003:27 [7]. Planområde och trafikmängder Detaljplanen ska pröva möjligheten till olika verksamheter såsom kontor, lager, lätt industri, hotell och mässverksamhet. Därutöver ska prövas om området kan inrymma även bostäder och skola. Planarbetet syftar också till att skapa en skyltpolicy och utveckla områdets intryck från omgivande vägar. Området framgår av figur 1 nedan. Trafikmängder vid planområdet framgår av figur 2 nedan. Trafikflöden för år 2008 och år 2020 har erhållits från Upplands-Väsby kommun. Fordonsmängderna skiljer sig i nollalternativet och utbyggnadsalternativet. Utbyggnad av Infra City Öst förväntas öka trafiken till och från området. För utbyggnadsalternativet förutsätts även bebyggelse och trafik enligt tidigare utredning för Infra City Väst (SLB-rapport 2006:26). 6

7 E4 Figur 1. Detaljplaneområdet, Infra City Öst Figur 2. Årsmedeldygnstrafik och andelar tung trafik vid detaljplaneområdet 7

8 Resultat Nuläge, inandningsbara partiklar (PM10) Miljökvalitetsnormen avseende dygnsmedelvärdet av PM10, 50 µg/m 3, överskrids i nuläget, år 2008 längs E4:an, se figur 3 nedan. Halterna avtar med avståndet från vägen. Miljökvalitetsnormen beräknas överskridas ca 60 m från vägen, ungefär längs befintlig bebyggelse i Infra City Öst. Större delen av detaljplaneområdet har partikelhalter som underskrider miljökvalitetsnormen. I östra delen av området är partikelhalterna i stort sett nere på bakgrundsnivå. Smedbyvägen Stockholmsvägen E4 Bendanvägen Breddenvägen m µg/m µg/m 3 > 50 µg/m 3 Normgräns 50 µg/m³ Figur 3. Nuläge PM10 år Beräknad halt PM10 ( 90-percentil dygnsmedelvärde). Halter 2m ovan marknivå. 8

9 Nollalternativ, inandningsbara partiklar (PM10) Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids längs E4:an även i nollalternativet, år Bakgrundshalten och bidraget från avgaspartiklar minskar i jämförelse med nuläget, men med oförändrad dubbdäckandel kommer de lokala utsläppen att öka något eftersom trafiken i området ökar. På E4:an är trafikökningen ca 30 % eller fordon per dygn. Miljökvalitetsnormen beräknas överskridas ca 70 m från vägen. Smedbyvägen Stockholmsvägen E4 Bendanvägen Breddenvägen m µg/m µg/m3 > 50 µg/m3 Normgräns 50 µg/m³ Figur 4. Nollalternativ PM10 år Beräknad halt PM10 som 90-percentil dygnsmedelvärde. Halter 2m ovan marknivå 9

10 Utbyggnadsalternativ, inandningsbara partiklar (PM10) Skillnaden mellan nollalternativet och utbyggnadsalternativet år 2020 är liten. Miljökvalitetsnorm för PM10 överskrids längs E4:an, ca 70 m från vägkant. Ny bebyggelse som planeras m från vägen beräknas få haltnivåer över miljökvalitetsnorm. Bebyggelsen som planeras längre från E4:an kommer däremot att klara normen. Halterna har där beräknats till ca 35 µg/m 3 vilket nästan är bakgrundsnivå. Smedbyvägen E4 Stockholmsvägen Bendanvägen Breddenvägen m µg/m µg/m3 > 50 µg/m3 Normgräns 50 µg/m³ Figur 5. Utbyggnadsalternativ PM10 år Beräknad halt PM10 som 90-percentil dygnsmedelvärde. Vita polygoner visar planerade byggnader. Halter 2m ovan marknivå 10

11 Bedömning av halten kvävedioxid (NO 2 ) Miljökvalitetsnormen för NO 2, bedöms klaras i området för planerad bebyggelse i både nollalternativet och utbyggnadsalternativet år För nuläget visar Luftvårdsförbundets kartläggning (år 2006) av kvävedioxidhalter att miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde, 60 µg/m 3, underskrids med god marginal i området kring planerad bebyggelse [3]. Även längs E4 underskrids miljökvalitetsnormen för NO 2. Kvävedioxidhalterna år 2020 beräknas sjunka jämfört med dagsläget på grund av effekten av redan beslutade avgaskrav. I denna bedömning har även tagits hänsyn till den förväntade trafikökningen jämfört med dagsläget.. Exponering och hälsopåverkan Spridningsberäkningarna visar att halterna av inandningsbara partiklar, PM10, är förhöjda i detaljplaneområdet. De höga halterna beror främst på de stora utsläppen från E4:an, men även de mindre vägarna bidrar. När det gäller hälsopåverkan av partiklar visar forskningen att både den grova partikelfraktionen som främst kommer från slitage av vägbanorna, och den ultrafina fraktionen som främst härrör från fordonsavgaser, har påvisade hälsoeffekter. De grova partiklarna påverkar i huvudsak andningsvägarna medan de ultrafina dessutom kan ha effekter på hjärtkärlsystemen. Eftersom det inte fínns någon tröskelnivå för PM10 under vilken inga hälsoeffekter uppkommer är det viktigt att minimera luftföroreningshalter där människor bor och vistas. Den utökade verksamheten i utbyggnadsalternativet medför en ökad exponering eftersom fler människor kommer att vistas i området än i dagsläget. Den ökade exponeringen gäller främst den grova partikelfraktionen eftersom de små avgaspartiklarna förväntas minska med beslutade avgaskrav. Även nollalternativet innebär en ökad exponering av inandningsbara partiklar i jämförelse med nuläget. Barn och ungdomar är en känslig grupp när det gäller hälsopåverkan av luftföroreningar. Detta bör beaktas vid planeringen. En framtida skola bör därför placeras så långt som möjligt från E4:an där luftföroreningshalterna är lägre. Partiklar i utomhusluft är även en viktig källa för partiklar inomhus. Hur och i vilken utsträckning partiklar i utomhusluften tränger in i byggnader beror framförallt på byggnadens system för ventilation, otätheter i själva byggnadsskalet och hur byggnader används när det gäller fönstervädring, öppna dörrar och dylikt [8]. Inomhusmiljön är viktig i frågor om exponering eftersom människor ofta visas där under längre tidsperioder. Halterna av luftföroreningar är som störst nära källorna i marknivå och avtar med avståndet. För att uppnå bästa möjliga inomhusmiljö bör tilluften till de planerade byggnaderna inte tas från fasader mot E4. 11

12 Referenser 1. Miljödepartementet 2001, Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2001:527). 2. LVF rapport 2003:1. Kartläggning av partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län - jämförelser med miljökvalitetsnormer, Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. 3. LVF rapport 1999:3. Kartläggning av kvävedioxidhalter i Stockholms och Uppsala län- jämförelser med miljökvalitetsnormer, Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. 4. LVF 2009:10. Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län utsläppsdata 2007, Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. 5. Vägverket, EVA SYSDOK, ver 2.2, Modellspecifikation, fordonseffektmodell. Rev Håkan Johansson MN. 6. Bringfeldt, B, Backström, H, Kindell, S. et al Calculations of PM-10 concentrations in Swedish cities Modelling of inhalable particles. SMHI RMK No Naturvårdsverket NFS 2003:27. Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partiklar (PM10). 8. Socialstyrelsen Partiklar i inomhusmiljön en litteraturgenomgång, Socialstyrelsen och Akademiska sjukhuset, landstinget i Uppsala län Länsstyrelsen i Stockholm 2005, Miljökvalitetsnormer för luft En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet. SLB- och LVF-rapporter finns att ladda ner på 12

13 Stockholms- och Uppsala Läns Luftvårdsförbund är en ideell förening. Medlemmar är 33 kommuner, länens två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Även Gävle och Sandvikens kommuner är medlemmar. Målet med verksamheten är att samordna arbetet vad gäller luftmiljö i länen med hjälp av ett system för luftmiljöövervakning, bestående av bl a mätningar, emissionsdatabaser och spridningsmodeller. SLB-analys driver systemet på uppdrag av Luftvårdsförbundet. POSTADRESS: Box 38145, Stockholm BESÖKSADRESS: Västgötagatan 2 TEL FAX INTERNET

14

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun LVF 2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim SLB-ANALYS, FEBRUARI 2012 Förord Denna

Läs mer

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2008:25 Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER Michael Norman SLB-ANALYS, NOVEMBER 2008

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD MAJ 2011 Innehållsförteckning JÄMFÖRELSER

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 10 PM En redovisning av beräknad energiåtgång och beräknad mängd klimatgaser under drifttid och byggtid 2009-01-16 3 (16) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 10... 4 2 Energianvändning

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 PM 2,5 och PM 10 mätningar i Bengtsfors Foto: David Svenson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 PM 10 - mätningar i Skara Foto: Ylva Sandqvist Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor.

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering Boverket Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Boverket april 2006 Titel: Miljökvalitetsnormer i

Läs mer

1. Ge medlemmarna en bättre framförhållning om vilken luftövervakning som är planerad.

1. Ge medlemmarna en bättre framförhållning om vilken luftövervakning som är planerad. PM 10 mätningar i Mariestad Foto: Håkan Magnusson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2013-2017 1 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i

Läs mer

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå B 1516 Energimyndighetens projekt nr 12634-1 inom Utsläpp och luftkvalitet Göteborg, 2004-05-26 IVL Svenska

Läs mer

FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad

FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad en fördjupning av ÖVERSIKTSPLAN 2002 Antagandehandling mars 2006 FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad Innehåll Sammanfattning sid. 5 1.

Läs mer

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi Nr 134, 2008 Meteorologi Vintervägar med eller utan dubbdäck Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Gunnar Omstedt och Stefan Andersson Sveriges meteorologiska och

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län STOCKHOLMS HAMN AB Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län Stockholms Luft- och Bulleranalys Stockholm november 1997 Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Luftkvaliteten i Sverige 2012

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten SLB 4:2013 Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten Christer Johansson & Lars Törnqvist (SLB analys, Miljöförvaltningen Stockholm) Bertil Forsberg, Kadri

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

har betytt för luftkvaliteten

har betytt för luftkvaliteten SLB 2:211 Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten Christer Johansson, Michael Norman, Lars Burman MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 211 1 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader METEOROLOGI Nr 146, 2011 SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg 1, Lena Nerhagen 2, Lars Gidhagen och Stefan Andersson

Läs mer

Luftföroreningar i Skåne

Luftföroreningar i Skåne Luftföroreningar i Skåne Sammanställning över utsläpp av luftföroreningar i Skåne under perioden 1980-12 på uppdrag av Skånes Luftvårdsförbund Beleverket, medgivande från Hässleholm Miljö AB Hässleholm

Läs mer

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2015-05-20 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Curt-Åke Boström Karin Sjöberg Gunilla Pihl Karlsson, IVL Krister Wall, Vägverket B 1518 Mars 2003

Läs mer