LVF 2010:14 Luftutredning för kv. Svea Artilleri i Stockholm. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LVF 2010:14 Luftutredning för kv. Svea Artilleri i Stockholm. Innehållsförteckning"

Transkript

1

2

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Beräkningsförutsättningar... 6 Planområde och trafikmängder... 6 Spridningsmodeller... 8 Emissioner... 8 Osäkerhet i beräkningarna... 9 Miljökvalitetsnormer Partiklar, PM Kvävedioxid, NO Resultat PM10-halter för nuläget år PM10-halter för utbyggnadsalternativet år Halter av kvävedioxid, NO 2 för nuläget år Halter av kvävedioxid, NO 2 för utbyggnadsalternativet år Exponering för luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Referenser

4 Sammanfattning Ny bebyggelse planeras till år 2015 i området mellan Lidingövägen och Valhallavägen i Stockholm (kv. Svea Artilleri). SLB-analys har på uppdrag av Incord Installationscoordinator AB genomfört spridningsberäkningar för hur planförslaget kommer att påverka luften i området. Beräkningarna har gjorts för partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO 2, och omfattar nuläget år 2010, ett nollalternativ utan den nya bebyggelsen år 2015, samt utbyggnadsalternativet år De framräknade halterna har jämförts med gällande miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, klaras I nuläget år 2010 klaras miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, i detaljplaneområdet. Överskridande av norm förekommer dock vid korsningen Lidingövägen- Valhallavägen samt väster därom. Även längre norrut på Lidingövägen där bebyggelse ligger nära vägen överskrids normen. De högsta halterna av partiklar, PM10, i planområdet för nuläget år 2010 har för området längs Lidingövägen beräknats till ca µg/m³. Det kan jämföras med motsvarande miljökvalitetsnorm till skydd för människors hälsa på 50 µg/m 3 (medelhalt under det 36:e värsta dygnet under året). År 2015 har Norra Länken öppnats vilket gör att mycket trafik har letts bort från området. Enligt prognoser halveras trafikmängden både på Lidingövägen och på Valhallvägen (väster om Lidingövägen)i jämförelse med nuläget. De lokala utsläppen kommer därmed att minska i motsvarande grad. För nollalternativet innebär detta att PM10-halterna längs Lidingövägen minskar till ca µg/m³. Utbyggnad enligt planförslag kommer i stora delar att likna nollalternativet eftersom utsläppen är desamma. Längs främst Lidingövägen kommer dock förtätningen med ny bebyggelse (bostäder) relativt nära vägen göra att utvädringen försämras och halterna ökar. För utbyggnadsalternativet har de högsta halterna längs de nya bostäderna längs Lidingövägen beräknats till ca µg/m³. Det är en ökning med ca % i jämförelse med nollalternativet och ca 5-10 % i jämförelse med nuläget. Miljökvalitetsnormen för partiklar PM10 klaras dock och för större delen av planområdet kommer luftkvaliteten att vara i nivå med urbana bakgrundshalter. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO 2, klaras Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO 2, klaras både för nuläget samt noll- och utbyggnadsalternativ i hela beräkningsområdet. För nuläget beräknas halterna längs Lidingövägen till ca µg/m³. Det kan jämföras med motsvarande miljökvalitetsnorm för skydd av människors hälsa på 60 µg/m 3 (medelhalt under det 8:e värsta dygnet under året). Till år 2015 förväntas även utsläppen av kväveoxider från trafiken minska. Halterna av kvävedioxid, NO 2, längs Lidingövägen och Valhallavägen minskar med ca 5-10 % i nollalternativet år 2015, i jämförelse med nuläget år Halterna längs Lidingövägen beräknas därmed uppgå till ca µg/m 3. I utbyggnadsalternativet försämras utvädringen av luftföroreningar längs främst Lidingövägen p.g.a. den nya bostadsbebyggelsen. Gaturumsberäkningar visar att NO 2 -halterna därmed ökar med ca % och uppgår till ca µg/m 3. 4

5 Miljökvalitetsnormen på 60 µg/m³ klaras trots ökningen. I de inre delarna av planområdet uppgår halterna till urban bakgrundsnivå. Miljökvalitetsnormen för NO 2 klaras inom hela planområdet år Exponeringen för luftföroreningar minskar i större delen av planområdet Den förändring som sker med trafiken och bebyggelsen i utbyggnadsalternativet medför att människor som kommer att vistas i området får en minskad exponering av luftföroreningar jämfört med nuläget. Undantaget är området mellan Lidingövägen och den nya bostadsbebyggelsen där förtätningen gör att halter och exponering ökar med ca % i jämförelse med nollalternativet och ca 5-10 % i jämförelse med nuläget. 5

6 Inledning Ny bebyggelse planeras till år 2015 i området mellan Lidingövägen och Valhallavägen i Stockholm (kv. Svea Artilleri). Planförslaget (S-Dp ) innebär en nybyggnad för Musikhögskolan samt lägenheter och kommersiella lokaler. Syftet med denna utredning är att visa hur planförslaget kommer att inverka på halterna av luftföroreningar i planens influensområde. Planområdet är utsatt för luftföroreningar från de hårt trafikerade Lidingövägen och Valhallavägen. Spridningsberäkningar har gjorts för halter av partiklar och kvävedioxid för nuläget år 2010 samt för ett noll- och utbyggnadsalternativ år Beräknade halter har jämförts med gällande miljökvalitetsnormer. Utifrån beräknade halter har även en bedömning gjorts för hur människor som vistas i området kommer att exponeras för luftföroreningar, enligt Länsstyrelsens vägledning för detaljplaneläggning med tanke på luftkvalitet 1. Beräkningsförutsättningar Planområde och trafikmängder Planförslaget för området vid kv. Svea Artilleri i centrala Stockholm visas i Figur 1. Trafikmängder för nuläget, noll- och utbyggnadsalternativ framgår av Figyr 2 och avser årsmedelvardagsdygn. Figur 1 Planområdet kv. Svea Artilleri. 6

7 Figur 2. Trafikmängder, årsmedeldygn. År 2010 (nuläget) överst, samt noll- och utbyggnadsalternativ år 2015 (nederst). Tusentalsfordon per vardagsdygn (Vägverket Region Stockholm, prognoser för Norra Länken). 7

8 Spridningsmodeller Beräkningar av NO 2 - och PM10-halter har utförts med hjälp av olika typer av spridningsmodeller: SMHI-Airviro gaussmodell [2] samt SMHI-Simair gaturumsmodell [3]. Utöver dessa modeller har också SMHI-Airvio vindmodell använts för att generera ett representativt vindfält över gaussmodellens beräkningsområde. SMHI-Airviro vindmodell Halten av luftföroreningar kan variera mellan olika år beroende på variationer i meteorologiska faktorer och intransport av långväga luftföroreningar. När luftföroreningashalter jämförs med miljökvalitetsnormer ska halterna vara representativa för ett nomalår. Som indata till SMHI-Airviro vindmodell används därför en klimatologi baserad på meteorologiska mätdata under en flerårsperiod ( ). De meteorologiska mätningarna har hämtats från en 50 meter hög mast i Högdalen i Stockholm och inkluderar horisontell och vertikal vindhastighet, vindriktning, temperatur, temperaturdifferensen mellan tre olika nivåer samt solinstrålning. Vindmodellen tar även hänsyn till variationerna i lokala topografiska förhållanden. SMHI-Airviro gaussmodell SMHI-Airviro gaussiska spridningsmodell har använts för att beräkna den geografiska fördelningen av luftföroreningshalter två meter ovan öppen mark. I områden med tätbebyggelse representerar beräkningarna halter två meter ovan taknivå. En gridstorlek, dvs. storleken på beräkningsrutorna, på 10 meter x 10 meter har använts för planområdet kv. Lagern. För att beskriva haltbidragen från utsläppskällor som ligger utanför det aktuella området har beräkningar gjorts för hela Stockholms och Uppsala län. Haltbidragen från källor utanför länen har erhållits genom mätningar. SMHI-Simair gaturumsmodell I tätbebyggda områden beskriver gaussmodellen halter av luftföroreningar i taknivå. För att beräkna halten nere i gaturum kompletteras därför gaussberäkningarna med beräkningar med gaturumsmodeller. Förutsättningarna för ventilation och utspädning av luftföroreningar varierar mellan olika gaturum. Breda gator tål betydligt större avgasutsläpp, utan att halterna behöver bli oacceptabelt höga, än trånga gator med dubbelsidig bebyggelse. Just bebyggelsefaktorn, dvs. om gaturummet är slutet samt dess dimensioner, spelar stor roll för gatuventilationen och därmed för haltnivåerna. SMHI- Simair gaturumsmodell används för att beräkna halterna vid enkel- och dubbelsidig bebyggelse. Emissioner Emissionsdata, dvs. utsläppsdata, utgör indata för spridningsmodellerna vid framräkning av halter av luftföroreningar. För beräkningarna med gaussmodellen har Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds länstäckande emissionsdatabas för år 2007 använts [5]. Där finns detaljerade beskrivningar av utsläpp från bl.a. vägtrafiken, energisektorn, industrin och sjöfarten. I Stockholmsregionen är vägtrafiken den största källan till luftföroreningar. Utsläppen innehåller bl.a. kväveoxider, kolväten samt avgas- och slitagepartiklar. 8

9 Vägtrafikens utsläpp av kvävedioxid och avgaspartiklar är beskrivna med emissionsfaktorer för olika fordons- och vägtyper enligt Vägverkets EVA-modell 2.3 [6]. Trafiksammansättningen avseende fordonsparkens avgasreningsgrad beräknas utifrån prognoser för år 2010 (nuläge) och år 2015 (utbyggnadsalternativ). Fordonens utsläpp av avgaspartiklar och kväveoxider kommer att minska i framtiden beroende på kommande skärpta avgaskrav som beslutats inom EU. För beräkningarna med gaturumsmodellen SIMAIR har vägtrafikens emissioner från Simair EDB 2004 använts. Dessa emissioner bygger på emissionsfaktorer från Artemis-modellen. Artemis är en gemensam europeisk emissionsmodell för vägtrafik [8]. Simairmodellen har justerats mot fasta mätstationer i regionen. Slitagepartiklar i trafikmiljö orsakas främst av dubbdäckens slitage på vägbanan men bildas också vid slitage av bromsar och däck. Längs starkt trafikerade vägar utgör slitagepartiklarna huvuddelen av PM10-halterna. Under perioder med torra vägbanor vintertid kan haltbidraget från dubbdäcken vara % av totalhalten PM10. Emissionsfaktorer för slitagepartiklar har bestämts utifrån kontinuerliga mätningar på Hornsgatan i centrala Stockholm. Korrektion har gjorts för att slitaget och uppvirvlingen ökar med vägtrafikens hastighet [7]. Regeringen har beslutat om åtgärder för att minska partikelutsläppen från vägtrafiken. Besluten gäller från år 2010 och innebär att dubbdäckperioden har förkortats med fyra veckor samt att antalet tillåtna dubbar minskas kraftigt till högst 50 st. per däck. SLB-analys mätningar av trafikens dubbdäckandelar i Stockholmsregionen visar en generellt minskande trend de senaste åren. Bedömningen framgent är att dubbandelen kommer att fortsätta att minska från den nuvarande andelen vintertid på ca % till ca % år 2015 och ca % år De beslutade åtgärderna och den minskande användningen av dubbdäck i Stockholmsregionen gör att utsläppen av partiklar, PM10, från vägtrafiken beräknas bli ca 20 % lägre år 2015 och ca 40 % lägre år 2015 jämfört med nuläget år Även bakgrundshalter av PM10 förväntas minska i regionen, bl.a. beroende på minskade utsläpp och därmed mindre intransport. Osäkerhet i beräkningarna Modellberäkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter. Systematiska fel uppkommer när modellen inte på ett korrekt sätt förmår ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka halterna. Kvaliteten på indata är en annan parameter som påverkar hur väl resultatet speglar verkligheten. För att få en uppfattning om den totala noggrannheten i hela beräkningsgången dvs. emissionsberäkningar, vindoch stabilitetsberäkningar samt spridningsberäkningar har modellberäkningarna jämförts med mätningar av både luftföroreningar och meteorologiska parametrar i länet. Hänsyn har också tagits till intransporten av luftföroreningar baserat på mätningar vid bakgrundsstationen Norr Malma, 15 km nordväst om Norrtälje. Spridningsberäkningar jämförs fortlöpande med kontinuerliga mätningar i olika utsläppsbelastade miljöer i Stockholms och Uppsala län [9, 10]. Jämförelserna visar att beräknade halter av NO 2 och PM10 gott och väl uppfyller kraven på överensstämmelse mellan uppmätta och beräknade halter enligt Naturvårdsverkets föreskrift om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft 11. 9

10 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Normerna är bindande nationella föreskrifter som har utarbetats i anslutning till miljöbalken. Normvärden och begrepp grundas på gemensamma direktiv inom EU och ska spegla den lägsta godtagbara luftkvaliteten som människa och miljö tål enligt befintligt vetenskapligt underlag. I praktiken har dock de svenska miljökvalitetsnormerna närmat sig EU:s gränsvärden, som också tar hänsyn till praktiska möjligheter att uppnå normerna. Vid planering och planläggning ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna. I plan- och bygglagen anges bl.a. att planläggning inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly 12. Halterna av svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i hela regionen [13, 14, 15, 16]. I förordningen [12] om miljökvalitetsnormer framgår att normerna gäller för utomhusluften med undantag av arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. Partiklar, PM10 Tabell 1 visar gällande miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10 till skydd för människors hälsa. Normen omfattar dygnsmedelvärde och årsmedelvärde. I samtliga kontinuerliga mätningar som utförts i luftföroreningsbelastade miljöer i Stockholms och Uppsala län har normen för dygnsmedelvärde av PM10 varit svårast att klara. Kartläggningen av PM10-halter i Stockholms och Uppsala län år 2002 visade också att normvärdet för dygn var svårast att klara [17]. Normen för dygnsmedelvärden är således dimensionerande och överskrids om PM10-halten är högre än 50 µg/m³ fler än 35 dygn per kalenderår. Tabell 1. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10 avseende skydd av hälsa [12]. Tid för medelvärde Normvärde ( g/m3) Värdet får inte överskridas mer än: 1 dygn dygn per år Kalenderår 40 Får inte överskridas Kvävedioxid, NO 2 Tabell 2 visar gällande miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO 2 till skydd för människors hälsa. Normen omfattar tim-, dygns- och årsmedelvärde. I samtliga kontinuerliga mätningar som utförts i belastade miljöer i Stockholms och Uppsala län har normen för dygnsmedelvärde av NO 2 varit svårast att klara. Detta bekräftades även i kartläggningen av NO 2 -halter i Stockholms och Uppsala län [18]. Normen för dygnsmedelvärden är således dimensionerande och överskrids om NO 2 -halten är högre än 60 µg/m³ fler än 7 dygn per kalenderår. 10

11 Tabell 2. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO 2 avseende skydd av hälsa [12]. Tid för medelvärde Normvärde ( g/m3) Värdet får inte överskridas mer än: 1 timme timmar per kalenderår * 1 dygn 60 7 dygn per kalenderår Kalenderår 40 Får inte överskridas * Förutsatt att halten inte överskrider 200 g/m 3 under en timme mer än 18 gånger per kalenderår. 11

12

13 PM10-halter för nollalternativet år 2015 Figur 4 visar beräknad medelhalt av partiklar, PM10 under det 36:e värsta dygnet för nollsalternativet år Motsvarande miljökvalitetsnorm (MKN) till skydd för människors hälsa är 50 µg/m 3. Halterna av partiklar, PM10 längs Lidingövägen och Valhallavägen minskar med ca 5-10 % i nollalternativet år 2015, i jämförelse med nuläget. Halterna längs Lidingövägen beräknas därmed uppgå till ca µg/m 3 och längs Valhallavägen (öster om Lidingövägen) till ca µg/m 3. I och med öppnandet av Norra Länken avlastas vägarna förbi planområdet. Dessutom minskar utsläppen per fordon p.g.a. mindre vägslitage och mindre utsläpp av partiklar via avgasrören. Miljökvalitetsnormen på 50 µg/m³ klaras överallt i området, se figur 4 nedan µg/m µg/m 3 > 50 µg/m 3 MKN 50 µg/m³ Figur 4. Medelhalt av partiklar, (µg/m³) under det 36:e värsta dygnet för nollalternativet år Halter 2 m ovan mark. 13

14 PM10-halter för utbyggnadsalternativet år 2015 Figur 5 visar beräknad medelhalt av partiklar, PM10 under det 36:e värsta dygnet för utbyggnadsalternativet år Motsvarande miljökvalitetsnorm (MKN) till skydd för människors hälsa är 50 µg/m 3. Spridningsbilden för utbyggnadsalternativet är relativt lika den för nollalternativet eftersom fordonspark och trafikmängder är desamma. I utbyggnadsalternativet sker dock en förtätning av gaturummet längs främst Lidingövägen vilket försämrar utvädringen av luftföroreningar. Gaturumsberäkningar visar att PM10-halterna ökar med som mest ca % i norra delen av planområdet där bostäder planeras ca 10 m från Lidingövägens vägkant. Utan trafikminskningen med Norra Länken hade miljökvalitetsnormen överskridits men nu beräknas halten uppgå till ca µg/m 3 längs Lidingövägen. Miljökvalitetsnormen på 50 µg/m³ klaras även längs Valhallavägen öster om Lidingövägen där effekter av förtätningen blir mindre. I de inre delarna av planområdet uppgår halterna till bakgrundsnivå vilket är ca µg/m 3, se figur 5 nedan µg/m µg/m 3 > 50 µg/m 3 MKN 50 µg/m³ Figur 5. Medelhalt av partiklar, (µg/m³) under det 36:e värsta dygnet för utbyggnadsalternativet år Halter 2 m ovan mark. 14

15 Halter av kvävedioxid, NO 2 för nuläget år 2010 Figur 6 visar beräknad medelhalt av kvävedioxid, NO 2 under det 8:e värsta dygnet för nuläget år Motsvarande miljökvalitetsnorm (MKN) till skydd för människors hälsa är 60 µg/m 3. Halterna av NO2 längs västra sidan av planområdet (Lidingövägen) är i nuläget år 2010, ca µg/m 3, s e figur 3 nedan. Söder om planområdet (Valhallavägen öster om Lidingövägen) är halterna lägre p.g.a. mindre trafik. Miljökvalitetsnormen för NO 2 på 60 µg/m³ klaras överallt i beräkningsområdet, vilket styrks av mätningar under åren 2006 och m µg/m µg/m µg/m 3 Normgräns 60 µg/m³ Figur 6. Medelhalt av kvävedioxid, NO 2 (µg/m³) under det 8:e värsta dygnet för nuläget år Halter 2 m ovan mark. 15

16

17

18 Exponering för luftföroreningar Eftersom det inte finns någon tröskelnivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer är det viktigt med så låga luftföroreningshalter som möjligt där människor vistas. Den förändring som sker för utbyggnadsalternativet medför att människor som vistas i detaljplaneområdet kommer att få en minskad exponering av luftföroreningar jämfört med nuläget. Undantaget är området mellan Lidingövägen och den nya bostadsbebyggelsen där förtätningen gör att halter och exponering ökar med ca % i jämförelse med nollalternativet och ca 5-10 % i jämförelse med nuläget. Även om miljökvalitetsnormerna klaras i planområdet är det viktigt att luften är så ren som möjligt där människor kommer att bo och vistas. Från hälsosynpunkt är det allra bäst om ventilationen kan utformas så att tilluften inte tas från området närmast Lidingövägen och Valhallavägen, utan från den renare luften i taknivå eller från fasader som inte vetter mot trafiken. Hälsoeffekter av luftföroreningar Det finns tydliga samband mellan luftföroreningar och effekter på människors hälsa 19. Effekter har konstaterats även om luftföroreningshalterna underskrider gränsvärdena enligt miljöbalken. Att bo vid en väg eller gata med mycket trafik ökar risken för att drabbas av luftvägssjukdomar, t.ex. lungcancer och hjärtinfarkt. Hur man påverkas är individuellt och beror främst på ärftliga förutsättningar och i vilken grad man exponeras. Barn är mer känsliga än vuxna eftersom deras lungor inte är färdigutvecklade. Studier i USA har visat att barn som bor nära starkt trafikerade vägar riskerar bestående skador på lungorna som kan innebära sämre lungfunktion resten av livet. Över en fjärdedel av barnen i Stockholms län upplever obehag av luftföroreningar från trafiken. Människor som redan har sjukdomar i hjärta, kärl och lungor riskerar att bli sjukare av luftföroreningar. Luftföroreningar kan utlösa astmaanfall hos både barn och vuxna. Äldre människor löper större risk än yngre att få en hjärt- och kärlsjukdom och risken att dö i förtid av sjukdomen ökar om de utsätts för luftföroreningar. 18

19 Referenser 1. Miljökvalitetsnormer för luft, En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet. Länsstyrelsen i Stockholms län SMHI Airviro Dispersion: 3. SIMAIR: Modell för beräkning av luftkvalitet i vägars närområde. SMHI rapport , 4. OpenFOAM: 5. Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun Utsläppsdata för år Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund, LVF rapport 2009: Johansson, H, EVA SYSDOK, version 2.3, Modellspecifikation, fordonseffektmodell. Rev , Internt PM Vägverket Bringfeldt, B, Backström, H, Kindell, S., Omstedt, G., Persson, C., och Ullerstig, A., Calculations of PM-10 concentrations in Swedish cities Modelling of inhalable particles. SMHI RMK No. 76, ARTEMIS: 9. Exposure - Comparison between measurements and calculations based on dispersion modelling (EXPOSE), Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund, LVF rapport 2006: Andersson, S., och Omstedt, G.,Validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO 2 och bensen. Utvärdering för svenska tätorter och trafikmiljöer avseende år 2004 och SMHI, Meteorologi nr 137, Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Naturvårdverket, NFS 2007: Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Miljödepartementet 2001, SFS 2001:527. Uppdaterad SFS 2007:771 och SFS 2009: Luften i Stockholm. Årsrapport 2008, SLB-Analys, SLB rapport 1: Kartläggning av bensenhalter i Stockholm- och Uppsala län. Jämförelse med miljökvalitetsnormer. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2004: Kartläggning av bens(a)pyren-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun. Jämförelse med miljökvalitetsnorm. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2009:5. (Ej publicerad, under färdigställande) 16. Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun. Jämförelse med miljökvalitetsnorm, Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2008: Kartläggning av partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län- jämförelser med miljökvalitetsnormer, Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2003: Uppdatering av NO 2 -kartläggning i Stockholms och Uppsala län. Jämförelser med miljökvalitetsnormer. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2007: Hälsoeffekter av partiklar. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2007:14. SLB- och LVF-rapporter finns att hämta på 19

20 Stockholms- och Uppsala Läns Luftvårdsförbund är en ideell förening. Medlemmar är 35 kommuner, länens två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Även Gävle och Sandvikens kommuner är medlemmar. Målet med verksamheten är att samordna arbetet vad gäller luftmiljö i länen med hjälp av ett system för luftmiljöövervakning, bestående av bl.a. mätningar, emissionsdatabaser och spridningsmodeller. SLB-analys driver systemet på uppdrag av Luftvårdsförbundet. POSTADRESS: Box 38145, Stockholm BESÖKSADRESS: Västgötagatan 2 TEL FAX INTERNET 20

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman LVF 2010:7 Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman SLB-ANALYS, MAJ 2010 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer

Kv. Stora Frösunda, Solna

Kv. Stora Frösunda, Solna LVF 2010:19 Kv. Stora Frösunda, Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 Lars Burman SLB-ANALYS, OKTOBER 2010 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i

Läs mer

Årstastråket, etapp 1, Stockholm

Årstastråket, etapp 1, Stockholm LVF 2011:6 Årstastråket, etapp 1, Stockholm SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 Lars Burman SLB-ANALYS, MARS 2011 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer

Studentbostäder vid Ektorpsvägen i Nacka

Studentbostäder vid Ektorpsvägen i Nacka LVF 2013:18 Studentbostäder vid Ektorpsvägen i Nacka HALTER AV PARTIKLAR, (PM10) år 2020 Magnus Brydolf SLB-ANALYS JUNI 2013 Förord Denna utredning är utförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

Läs mer

Kv Brädstapeln 15, Scheelegatan, Stockholm

Kv Brädstapeln 15, Scheelegatan, Stockholm LVF 2013:1 Kv Brädstapeln 15, Scheelegatan, Stockholm SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Boel Lövenheim SLB-ANALYS, JANUARI 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

2007:30. Kv Hilton SPRIDNINGSBERÄKNINGAR AV HALTER INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) ÅR 2009

2007:30. Kv Hilton SPRIDNINGSBERÄKNINGAR AV HALTER INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) ÅR 2009 2007:30 Kv Hilton SPRIDNINGSBERÄKNINGAR AV HALTER INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) ÅR 2009 SLB-ANALYS, SEPTEMBER 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Infra City Öst, Upplands-Väsby

Infra City Öst, Upplands-Väsby 2009:12 Infra City Öst, Upplands-Väsby SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Planerad hamn vid Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden

Planerad hamn vid Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden 2006:24 Planerad hamn vid Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden HALTBERÄKNINGAR AV KVÄVEDIOXID OCH INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) ÅR 20O5 OCH 2020. SLB-ANALYS, OKTOBER ÅR 2006 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Lilla Essingen, kv Primus

Lilla Essingen, kv Primus LVF 2013:21b Lilla Essingen, kv Primus Halter av partiklar, (PM10) och kvävedioxid (NO 2 ) år 2023 Magnus Brydolf SLB-ANALYS AUGUSTI 2013 (Uppdaterad i mars 2014) LVF 2013:21 Primus, Lilla Essingen år

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

LVF 2013:16. Uddvägen, Nacka SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Sanna Silvergren

LVF 2013:16. Uddvägen, Nacka SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Sanna Silvergren LVF 2013:16 Uddvägen, Nacka SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Sanna Silvergren SLB-ANALYS, JUNI 2013 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer

Kv Brädstapeln 15, Stockholm

Kv Brädstapeln 15, Stockholm LVF 2008:20 Kv Brädstapeln 15, Stockholm BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER FÖR NULÄGET ÅR 2008 OCH VID EN UTBYGGNAD ÅR 2012 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, AUGUSTI 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Eddahuset, kv Ambulansen, Svartbäcken 1:18, Uppsala kommun

Eddahuset, kv Ambulansen, Svartbäcken 1:18, Uppsala kommun LVF 2012:17 rev Eddahuset, kv Ambulansen, Svartbäcken 1:18, Uppsala kommun SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2015 OCH ÅR 2020 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, NOVEMBER

Läs mer

LVF 2005:16. Spridningsberäkningar av kvävedioxid och partiklar, PM10 för väg 76, Norrtälje

LVF 2005:16. Spridningsberäkningar av kvävedioxid och partiklar, PM10 för väg 76, Norrtälje LVF 2005:16 Spridningsberäkningar av kvävedioxid och partiklar, PM10 för väg 76, Norrtälje SLB-ANALYS, AUGUSTI 2005 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Sammanfattning... 4 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Utbyggnad av Biomedicum, Solnavägen

Utbyggnad av Biomedicum, Solnavägen LVF 2011:21 Utbyggnad av Biomedicum, Solnavägen HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO2 ÅR 2015 Lars Burman SLB-ANALYS, DECEMBER 2011 SLB-analys: Luftutredning Biomedicum, Solnavägen (LVF 2011:21)

Läs mer

Eddahuset, kv Ambulansen, Svartbäcken 1:18, Uppsala kommun

Eddahuset, kv Ambulansen, Svartbäcken 1:18, Uppsala kommun LVF 2012:17 Eddahuset, kv Ambulansen, Svartbäcken 1:18, Uppsala kommun SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Boel Lövenheim SLB-ANALYS, NOVEMBER 2012 Förord Denna

Läs mer

Kv Tunet 5 i Södertälje

Kv Tunet 5 i Södertälje LVF 2013:27 Kv Tunet 5 i Södertälje Halter av partiklar, (PM10) och kvävedioxid (NO 2 ) år 2020 Magnus Brydolf SLB-ANALYS OKTOBER 2013 Förord Denna utredning är utförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer

Arninge resecentrum, Täby

Arninge resecentrum, Täby LVF 2013:20 Arninge resecentrum, Täby SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Sanna Silvergren SLB-ANALYS, SEPTEMBER 2013 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys

Läs mer

Godkänt dokument - Monika Rudenska, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr

Godkänt dokument - Monika Rudenska, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr Beskrivning av områdets problematik med avseende på luftföroreningar samt beräkningsmetodik Halterna av luftföroreningar på grund av utsläpp från trafiken längs Fleminggatan och Scheelegatan beror delvis

Läs mer

Kv. Pyramiden och kv. Farao i Arenastaden, Solna

Kv. Pyramiden och kv. Farao i Arenastaden, Solna LVF 2012:15 Kv. Pyramiden och kv. Farao i Arenastaden, Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR ÅR 2020 AVSEENDE HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO 2 Lars Burman Sanna Silvergren SLB-ANALYS, OKTOBER 2012

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Ny bebyggelse vid Mikaelsplan, Kungsgatan, Uppsala kommun

Ny bebyggelse vid Mikaelsplan, Kungsgatan, Uppsala kommun LVF 2012:18 Ny bebyggelse vid Mikaelsplan, Kungsgatan, Uppsala kommun SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Boel Lövenheim SLB-ANALYS, NOVEMBER 2012 Förord Denna

Läs mer

Påbyggnad av takvåningar i Kv Trollhättan, Gallerian i Stockholm

Påbyggnad av takvåningar i Kv Trollhättan, Gallerian i Stockholm LVF 2013:14 Påbyggnad av takvåningar i Kv Trollhättan, Gallerian i Stockholm SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) år 2018 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, JUNI 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Kv Lustgården 14, nordvästra Kungsholmen

Kv Lustgården 14, nordvästra Kungsholmen LVF 2009:4 Kv Lustgården 14, nordvästra Kungsholmen SPRIDNINGSBERÄKNINGAR AV INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) ÅR 2015 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, MARS 2009 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys

Läs mer

Bedömning av luftkvalitet vid uppförande av nytt luftintag för Brf Vattenkonsten 1

Bedömning av luftkvalitet vid uppförande av nytt luftintag för Brf Vattenkonsten 1 PM 201 6-0 4-26 Bedömning av luftkvalitet vid uppförande av nytt luftintag för Brf Vattenkonsten 1 SLB - analys den 26 april 201 6 Jennie Hurkmans Bedömning av luftkvalitet vid uppförande av nytt luftintag

Läs mer

Västra Ursvik, Sundbyberg

Västra Ursvik, Sundbyberg LVF 2013:8 Västra Ursvik, Sundbyberg SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Sanna Silvergren SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys

Läs mer

Kv.Högne och kv.gunnar, Uppsala

Kv.Högne och kv.gunnar, Uppsala LVF 2014:4 Kv.Högne och kv.gunnar, Uppsala SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2020. Lars Burman SLB-ANALYS, MARS 2014 Förord Denna utredning är genomförd av

Läs mer

Kv. Pyramiden, Solna

Kv. Pyramiden, Solna LVF 2014:8 Kv. Pyramiden, Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR ÅR 2020 AVSEENDE HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO 2 Lars Burman SLB-ANALYS, APRIL 2014 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Innehållsförteckning FÖRORD... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING... 5 BERÄKNINGSUNDERLAG... 5 PLANOMRÅDE OCH TRAFIKMÄNGDER... 5 SPRIDNINGSMODELLER... 7 EMISSIONER... 7 MILJÖKVALITETSNORMER

Läs mer

Ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen, Solna

Ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen, Solna LVF 2013:3 Ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen, Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR ÅR 2020 AVSEENDE HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO 2 Lars Burman SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord Denna utredning är

Läs mer

Marievik, Stockholm SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR Sanna Silvergren 5.

Marievik, Stockholm SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR Sanna Silvergren 5. LVF 2014:7 Marievik, Stockholm SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2020 Sanna Silvergren SLB-ANALYS, JUNI 2014 Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning...

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 LVF 2014:2 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 Magnus Brydolf SLB-ANALYS, APRIL 2014 Förord Kartläggningarna av kvävedioxidhalter (NO

Läs mer

Lut. Årstafältet Rapport. stockholm.se/arstafaltet. The Capital Of Scandinavia

Lut. Årstafältet Rapport. stockholm.se/arstafaltet. The Capital Of Scandinavia Årstafältet Rapport Lut The Capital Of Scandinavia 2013 stockholm.se/arstafaltet LVF 2013:12 Årstafältet år 2030 SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Boel Lövenheim

Läs mer

Akalla 4:1 vid Rinkebysvängen, Stockholm

Akalla 4:1 vid Rinkebysvängen, Stockholm LVF 2014:16 Akalla 4:1 vid Rinkebysvängen, Stockholm SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2015 Sanna Silvergren SLB-ANALYS, AUGUSTI 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Beräkningsförutsättningar... 6 Beräkningsområdet... 6 Beräkningsförutsättningar... 6 Spridningsmodeller... 8 Emissioner...

Läs mer

LVF 2012:10. Griffelvägen i Nacka HALTER AV PARTIKLAR (PM10) Magnus Brydolf och Christer Johansson

LVF 2012:10. Griffelvägen i Nacka HALTER AV PARTIKLAR (PM10) Magnus Brydolf och Christer Johansson LVF 2012:10 Griffelvägen i Nacka HALTER AV PARTIKLAR (PM10) Magnus Brydolf och Christer Johansson SLB-ANALYS, SEPTEMBER 2012 Förord Denna utredning är utförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

Läs mer

Luftutredning vid kv Månstenen i Solberga

Luftutredning vid kv Månstenen i Solberga LVF 2013:5 Luftutredning vid kv Månstenen i Solberga SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2015 Sanna Silvergren SLB-ANALYS, MARS 2013 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Startboxen 1 & 2 vid Järva krog i Solna

Luftkvalitetsutredning Startboxen 1 & 2 vid Järva krog i Solna LVF 2015:2 Luftkvalitetsutredning Startboxen 1 & 2 vid Järva krog i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2020 Anders Engström Nylén SLB-ANALYS, JANUARI

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Beräkningsförutsättningar... 6 Beräkningsområdet... 6 Beräkningsförutsättningar... 6 Spridningsmodeller... 8 Emissioner...

Läs mer

LVF 2013:30. Kv Heimdal, Uppsala SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2020.

LVF 2013:30. Kv Heimdal, Uppsala SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2020. LVF 2013:30 Kv Heimdal, Uppsala SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2020 Sanna Silvergren SLB-ANALYS, NOVEMBER 2013 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys

Läs mer

Kv. Vävstolen, Uppsala

Kv. Vävstolen, Uppsala LVF 2014:6 Kv. Vävstolen, Uppsala SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV KVÄVEDIOXID (NO2) Lars Burman SLB-ANALYS, MARS 2014 LVF 2014:6. Luftutredning vid kv. Vävstolen i Uppsala Förord Denna utredning är

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

PM Luftföroreningshalter vid ny bebyggelse i Huvudsta, Solna

PM Luftföroreningshalter vid ny bebyggelse i Huvudsta, Solna Pernilla Troberg Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm PM 2017-12-13 Luftföroreningshalter vid ny bebyggelse i Huvudsta, Solna I följande PM redovisas beräknade halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid

Läs mer

Flis- och masshanteringsplats, Södra Lindalen

Flis- och masshanteringsplats, Södra Lindalen LF 2010:4 Flis- och masshanteringsplats, ödra Lindalen PRIDIGBERÄKIGAR FÖR HALTER A PARTIKLAR (PM10) CH BEDÖMIG A HALTER A KÄEDIXID Kristina Eneroth LB-AALY, MAR 2010 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

Kyrkskolan Fribergaskolan Mörbyskolan Stocksundsskolan

Kyrkskolan Fribergaskolan Mörbyskolan Stocksundsskolan 2006:38 Kyrkskolan Fribergaskolan Mörbyskolan Stocksundsskolan SPRIDNINGSBERÄKNINGAR AV HALTER AV INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10 OCH PM2.5) ÅR 2006. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Signalen 3 i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2015 OCH 2030 VERSION 2. REVIDERAD FEBRUARI 2016.

Signalen 3 i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2015 OCH 2030 VERSION 2. REVIDERAD FEBRUARI 2016. LVF 2015:22 Signalen 3 i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2015 OCH 2030 VERSION 2. REVIDERAD FEBRUARI 2016. Sanna Silvergren SLB-ANALYS, DECEMBER 2015

Läs mer

Godkänt dokument - Anneli Eskilsson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr

Godkänt dokument - Anneli Eskilsson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Beräkningsförutsättningar... 6 Planområde och trafikmängder... 6 Spridningsmodeller... 8 Emissioner... 8 Osäkerheter

Läs mer

Kv. Kvarngärdet, Uppsala

Kv. Kvarngärdet, Uppsala LVF 2016:36 Kv. Kvarngärdet, Uppsala BERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO2 ÅR 2030 Lars Burman SLB-ANALYS, OKTOBER 2016 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2014-000155,

Läs mer

Ny energianläggning i Upplands Bro

Ny energianläggning i Upplands Bro LVF 2009:9 uppdaterad 090828 Ny energianläggning i Upplands Bro SPRIDNINGSBERÄKNING AV HALTER KVÄVEDIOXID, SVAVELDIOXID OCH INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) ÅR 2015 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009

Läs mer

Börjetull SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV KVÄVEDIOXID (NO2) OCH PARTIKLAR (PM10) ÅR Magnus Brydolf LVF 2018:6 SLB-ANALYS, MAJ 2018

Börjetull SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV KVÄVEDIOXID (NO2) OCH PARTIKLAR (PM10) ÅR Magnus Brydolf LVF 2018:6 SLB-ANALYS, MAJ 2018 LVF 2018:6 Börjetull SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV KVÄVEDIOXID (NO2) OCH PARTIKLAR (PM10) ÅR 2030 Magnus Brydolf SLB-ANALYS, MAJ 2018 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-000287,

Läs mer

Kv. Vapenhuset, Uppsala

Kv. Vapenhuset, Uppsala LVF 2016:30 Kv. Vapenhuset, Uppsala BERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO2 ÅR 2030 Lars Burman SLB-ANALYS, OKTOBER 2016 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2014-001703,

Läs mer

LVF 2018:7. Kv. Triangeln, Solna BERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO2 FÖR NULÄGET ÅR 2015 OCH UTBYGGNAD ÅR 2030.

LVF 2018:7. Kv. Triangeln, Solna BERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO2 FÖR NULÄGET ÅR 2015 OCH UTBYGGNAD ÅR 2030. LVF 2018:7 Kv. Triangeln, Solna BERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO2 FÖR NULÄGET ÅR 2015 OCH UTBYGGNAD ÅR 2030. Lars Burman SLB-ANALYS, MARS 2018 FÖRORD Denna utredning är genomförd

Läs mer

PM Luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Siv i centrala Uppsala

PM Luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Siv i centrala Uppsala Erik Hävermark Rikshem Box 307 101 26 Stockholm PM 2017-06-02 Luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Siv i centrala Uppsala I följande PM redovisas en beräkning av halten partiklar (PM10)

Läs mer

LVF 2016:8. Täby Park, Dp2 LUFTKVALITETSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO 2. Lars Burman

LVF 2016:8. Täby Park, Dp2 LUFTKVALITETSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO 2. Lars Burman LVF 2016:8 Täby Park, Dp2 LUFTKVALITETSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO 2. Lars Burman SLB-ANALYS, MAJ 2016 2 LVF 2016:8. Luftutredning för Täby Park, Dp2, Täby Förord Denna

Läs mer

Nedfall av kväve vid Hansta Natura område

Nedfall av kväve vid Hansta Natura område LVF 2008:30 Nedfall av kväve vid Hansta Natura 2000- område BERÄKNINGAR INOM PROJEKTET FÖRBIFART STOCKHOLM Boel Lövenheim och Christer Johansson SLB-ANALYS, DECEMBER ÅR 2008 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Luftkvalitetsutredning för nybyggnation vid Ulvsundavägen, Rissneleden - Lådmakaren, Rissne.

Luftkvalitetsutredning för nybyggnation vid Ulvsundavägen, Rissneleden - Lådmakaren, Rissne. LVF 2016:33 Luftkvalitetsutredning för nybyggnation vid Ulvsundavägen, Rissneleden - Lådmakaren, Rissne. SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) Sebastian Bergström SLB-ANALYS,

Läs mer

PM Utredning av luftföroreningshalter vid planerad nybyggnation vid Norra Frösunda Idrottsplatsen - Simhallen

PM Utredning av luftföroreningshalter vid planerad nybyggnation vid Norra Frösunda Idrottsplatsen - Simhallen Bo Bergman Bo Bergman Fastighetsutveckling AB Polhemsgatan 12 171 58 Solna PM 2017-10-19 Utredning av luftföroreningshalter vid planerad nybyggnation vid Norra Frösunda Idrottsplatsen - Simhallen I följande

Läs mer

Utbyggnad av bostäder i Klockelund, Stockholm

Utbyggnad av bostäder i Klockelund, Stockholm LVF 201 6 : 5 b Utbyggnad av bostäder i Klockelund, Stockholm BE RÄKNING AR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 OCH KVÄVEDIOXID, NO2 ÅR 2015 OCH 2020 Lars Burman SLB - ANALYS, FEBRUARI 20 1 6 (REV. APRIL 2017)

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

Barkarbystaden år 2030

Barkarbystaden år 2030 LVF 2014:12 Barkarbystaden år 2030 SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Boel Lövenheim SLB-ANALYS, MAJ 2014 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid

Läs mer

Vilunda och Smedsgärdet i Upplands Väsby

Vilunda och Smedsgärdet i Upplands Väsby LVF 2018:11 Vilunda och Smedsgärdet i Upplands Väsby SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) För NULÄGET ÅR 2015 SAMT ÅR 2030 Sanna Silvergren SLB-ANALYS, MARS 2018 FÖRORD

Läs mer

LVF 2005:6. Spridningsberäkningar av kvävedioxid och partiklar, PM10 vid Danvikslösen

LVF 2005:6. Spridningsberäkningar av kvävedioxid och partiklar, PM10 vid Danvikslösen LVF 05:6 Spridningsberäkningar av kvävedioxid och partiklar, PM10 vid Danvikslösen SLB-ANALYS, MARS 05 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... Miljökvalitetsnormer... 5 Kvävedioxid, NO 2...

Läs mer

PM Förändring av i luftkvalitet på grund av uppdaterad planlösning.

PM Förändring av i luftkvalitet på grund av uppdaterad planlösning. Pär Högdin Farsta Stadsutveckling AB c/o Rikshem Vasagatan 52 111 20 Stockholm PM 2017-04-24 Förändring av i luftkvalitet på grund av uppdaterad planlösning. Veidekke Bostad AB planerar nya lägenheter

Läs mer

Luftkvalitetsrapport, kvarteret Motorn i Solna

Luftkvalitetsrapport, kvarteret Motorn i Solna LVF 2017:8 Luftkvalitetsrapport, kvarteret Motorn i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) Sebastian Bergström SLB-ANALYS, MARS 2017 FÖRORD Denna utredning är

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning... 3 Inledning... 4 Förutsättningar... 4 Planområdet... 4 Miljökvalitetsnormer... 5 Partiklar, PM10... 5 Kvävedioxid, NO 2... 6 Halter i Klaratunneln...

Läs mer

Kvarteret Pu cken, Västertorp

Kvarteret Pu cken, Västertorp LVF 201 7 : 3 Kvarteret Pu cken, Västertorp SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV P ARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) Jennie Hurkmans SLB - ANALYS, JUNI 2017 LVF 2017:3 Lu ftutredning Kvarteret Pucken

Läs mer

Lu ftkval itetsu tredn in g för detal jpl an Fotsacken 1 m fl. vid Västertorp

Lu ftkval itetsu tredn in g för detal jpl an Fotsacken 1 m fl. vid Västertorp LVF 201 8 : 20 Lu ftkval itetsu tredn in g för detal jpl an Fotsacken 1 m fl. vid Västertorp SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) ÅR 2020 Anders Engström Nylén SLB

Läs mer

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i Södermanlands län år 2015

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i Södermanlands län år 2015 LVF 2015:13 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i Södermanlands län år 2015 Magnus Brydolf Boel Lövenheim SLB-ANALYS, OKTOBER 2015 Förord Kartläggningarna av halter kvävedioxid

Läs mer

Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) för år 2020

Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) för år 2020 Västra Valhallavägen Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) för år 2020 SLB-analys April 2014 stockholm.se/vastravalhallavagen LVF 2013:26 Valhallavägen, Stockholm SPRIDNINGSBERÄKNINGAR

Läs mer

Dubbdäcksandelar inom Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund samt 6 kommuner i Sörmlands län

Dubbdäcksandelar inom Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund samt 6 kommuner i Sörmlands län LVF 2014:9 Dubbdäcksandelar inom Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund samt 6 kommuner i Sörmlands län Kartering av dubbdäcksandelar på parkerade personbilar under januari-mars 2014 Magnus Brydolf

Läs mer

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner LVF 2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar Magnus Brydolf SLB-ANALYS,

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD MAJ 2011 Innehållsförteckning JÄMFÖRELSER

Läs mer

Godkänt dokument - Johan Emani, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr

Godkänt dokument - Johan Emani, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 3 Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål... 8 3.1 Partiklar (PM10)... 8 3.2 Kvävedioxid (NO 2)... 8 4 Beräkningsförutsättningar... 4 4.1 Planområde och

Läs mer

Grim stagatan, del av f astigh eten Grim sta 1: 2, Stockh ol m s kom m u n

Grim stagatan, del av f astigh eten Grim sta 1: 2, Stockh ol m s kom m u n LVF 201 7 : 3 6 Grim stagatan, del av f astigh eten Grim sta 1: 2, Stockh ol m s kom m u n SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV P ARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) Jennie Hurkmans SLB - ANALYS, JANUARI

Läs mer

GATURUMSBERÄKNING FREDRIKSDALSGATAN

GATURUMSBERÄKNING FREDRIKSDALSGATAN UPPDRAG Luftmiljöutr Fredriksdalsgatan UPPDRAGSNUMMER 7001263000 UPPDRAGSLEDARE Leif Axenhamn UPPRÄTTAD AV Carl Thordstein DATUM Sammanfattning Spridningsberäkningar genomfördes för gaturummen vid detaljplansområdet

Läs mer

Kartläggning av luftföroreningshalter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Kartläggning av luftföroreningshalter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2016:32 Kartläggning av luftföroreningshalter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) år 2015 SLB-ANALYS,

Läs mer

Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm

Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm PM 2012-10-29 Bedömning av luftkvaliteten vid Paradiset 19 och 21 Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm Följande bedömning omfattar halterna

Läs mer

Utsläpp från tunnelmynningar längs Tvärförbindelse Södertörn

Utsläpp från tunnelmynningar längs Tvärförbindelse Södertörn LVF 2018:5 Utsläpp från tunnelmynningar längs Tvärförbindelse Södertörn SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) ÅR 2035 Anders Engström Nylén SLB-ANALYS, FEBRUARI 2018

Läs mer

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå UPPDRAG Spridningsberäkningar, Skellefteå UPPDRAGSNUMMER 1321631000 UPPDRAGSLEDARE Leif Axenhamn UPPRÄTTAD AV Carl Thordstein DATUM Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå Sammanfattning

Läs mer

Nya bostäder vid Ryssberget, Nacka kommun - rapport 2

Nya bostäder vid Ryssberget, Nacka kommun - rapport 2 LVF 2018:19 Nya bostäder vid Ryssberget, Nacka kommun - rapport 2 SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV KVÄVEDIOXID (NO2) OCH PARTIKLAR (PM10) ÅR 2030 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, MAJ 2018 FÖRORD Denna utredning

Läs mer

Utsläpp och halter av kväveoxider och partiklar på Hornsgatan

Utsläpp och halter av kväveoxider och partiklar på Hornsgatan SLB 4:2007 Utsläpp och halter av kväveoxider och partiklar på Hornsgatan MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Trafik- och utsläppsandelar på Hornsgatan år 2006...

Läs mer

Nobelberget i Nacka kommun

Nobelberget i Nacka kommun LVF 2016:14 Nobelberget i Nacka kommun SPRIDNINGSBERÄKNINGAR AV HALTER PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2030 Magnus Brydolf SLB-ANALYS, MAJ 2016 FÖRORD Denna luftutredning är sammanställd av

Läs mer

RAPPORT. Luftutredning, Gårda/Ullevimotet STADSBYGGNADSKONTORET GÖTEBORGS STAD UPPDRAGSNUMMER [PRELIMINÄRT KONCEPT]

RAPPORT. Luftutredning, Gårda/Ullevimotet STADSBYGGNADSKONTORET GÖTEBORGS STAD UPPDRAGSNUMMER [PRELIMINÄRT KONCEPT] STADSBYGGNADSKONTORET GÖTEBORGS STAD Luftutredning, Gårda/Ullevimotet UPPDRAGSNUMMER 7002316000 LEIF AXENHAMN CARL THORDSTEIN Sammanfattning Göteborgs stad arbetar med att upprätta kontor- och verksamhetslokaler

Läs mer

Vatthagen 1:103, Upplands Väsby

Vatthagen 1:103, Upplands Väsby LVF 2014:18 Vatthagen 1:103, Upplands Väsby SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) ÅR 2030. VERSION 2. Sanna Silvergren SLB-ANALYS, OKTOBER 2014 Förord Denna utredning

Läs mer

Bakgrundshalter av partiklar (PM10, PM2,5) och kväveoxider (NOx, NO2) vid Alva Myrdals gata 5 i Eskilstuna.

Bakgrundshalter av partiklar (PM10, PM2,5) och kväveoxider (NOx, NO2) vid Alva Myrdals gata 5 i Eskilstuna. Bakgrundshalter av partiklar (PM10, PM2,5) och kväveoxider (NOx, NO2) vid Alva Myrdals gata 5 i Eskilstuna. Mätperiod 2018-01-01 till 2018-12-31 Magnus Brydolf och Billy Sjövall Utfört på uppdrag av Östra

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

RAPPORT. Spridningsberäkningar, Kållered köpstad MÖLNDALS STAD GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS LUFTUTREDNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Spridningsberäkningar, Kållered köpstad MÖLNDALS STAD GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS LUFTUTREDNING UPPDRAGSNUMMER MÖLNDALS STAD Spridningsberäkningar, Kållered köpstad UPPDRAGSNUMMER 1321566000 LUFTUTREDNING GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS LEIF AXENHAMN Sammanfattande bedömning Spridningsberäkningar har utförts för Kållered

Läs mer

Sammanställning av partikelhalter PM10/PM2,5 vid Vasagatan 11 i Mora

Sammanställning av partikelhalter PM10/PM2,5 vid Vasagatan 11 i Mora Sammanställning av partikelhalter PM10/PM2,5 vid Vasagatan 11 i Mora Mätperiod 2017-01-01 till 2017-12-31 Magnus Brydolf och Billy Sjövall På uppdrag av Mora kommun [Skriv här] SLB 1:2018 Innehållsförteckning

Läs mer

Påverkan på PM10 och NO2 av utsläpp från avluftstorn på Nobelberget år 2030, Nacka Betydelse av tornets höjd

Påverkan på PM10 och NO2 av utsläpp från avluftstorn på Nobelberget år 2030, Nacka Betydelse av tornets höjd LVF 2015:17 Påverkan på PM10 och NO2 av utsläpp från avluftstorn på Nobelberget år 2030, Nacka Betydelse av tornets höjd Christer Johansson SLB-ANALYS, SEPTEMBER 2015 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

Hur kan kommunerna arbeta för bättre luftkvalitet? Vilket ansvar har kommunerna att mäta?

Hur kan kommunerna arbeta för bättre luftkvalitet? Vilket ansvar har kommunerna att mäta? FAH 2015-04-16 Hur kan kommunerna arbeta för bättre luftkvalitet? Vilket ansvar har kommunerna att mäta? Allmänt Kontroll av halter Åtgärdsprogram Per Andersson, Naturvårdsverket (NV) Per.andersson@naturvardsverket.se

Läs mer

Luftutredning för Enköpingsvägen, Sundbyberg

Luftutredning för Enköpingsvägen, Sundbyberg LVF 2017:16 Luftutredning för Enköpingsvägen, Sundbyberg SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) Sebastian Bergström SLB-ANALYS, JUNI 2017 FÖRORD Denna utredning är gjord

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

M äl arän g, Bredän gs trafikpl ats, Stockh ol m s s tad

M äl arän g, Bredän gs trafikpl ats, Stockh ol m s s tad LVF 201 8 : 3 M äl arän g, Bredän gs trafikpl ats, Stockh ol m s s tad SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV P ARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) ÅR 2030 Boel Lövenheim SLB - ANALYS, FEBRUARI 2018 FÖRORD

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Luftkvaliteten i Trelleborg Resultat från mätningar. Året 2010

Luftkvaliteten i Trelleborg Resultat från mätningar. Året 2010 Luftkvaliteten i Trelleborg Resultat från mätningar Året 2010 Miljöförvaltningens rapport nr 6/2011 Luftkvaliteten i Trelleborg... 1 Resultat från mätningar... 1 Året 2009... 1 Miljöförvaltningens rapport

Läs mer

PM Luftkvalitet Haga entré

PM Luftkvalitet Haga entré Sid 1(7) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM Luftkvalitet, 2016-04-19 Per Anders Olsson, 054 540 45 07 per.anders.olsson@karlstad.se PM Luftkvalitet Haga entré Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se

Läs mer

Kvävedioxidhalterna i Stockholms innerstad

Kvävedioxidhalterna i Stockholms innerstad Slbyanalys Stockholms luft- och bulleranalys En kartläggning av Kvävedioxidhalterna i Stockholms innerstad Norra Stationsgatan Sveavägen Valhallavägen Lidingövägen S:t Eriksgatan Odengatan Karlavägen Vasagatan

Läs mer