LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman"

Transkript

1 LVF 2010:7 Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman SLB-ANALYS, MAJ 2010

2 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys är operatör för Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds system för övervakning och utvärdering av luftkvalitet i regionen. Uppdragsgivare för utredningen är Peab Exploatering AB och Fabege Storstockholm AB. Rapporten har granskats av: Kristina Eneroth och Magnus Brydolf. Uppdragsnummer: Daterad: Handläggare: Lars Burman, Status: Granskad Miljöförvaltningen i Stockholm Box Stockholm 2

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Beräkningsförutsättningar... 6 Planområde och trafikmängder... 6 Spridningsmodeller... 9 Emissioner... 9 Osäkerhet i beräkningarna Miljökvalitetsnormer Partiklar, PM Kvävedioxid, NO Resultat PM10-halter för nuläget år PM10-halter för utbyggnadsalternativet år Halter av kvävedioxid, NO 2 för nuläget år Halter av kvävedioxid, NO 2 för utbyggnadsalternativet år Exponering för luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Referenser

4 Sammanfattning Ny bebyggelse planeras till år 2020 i området mellan Frösundaleden och Solnavägen i Solna (kv. Lagern vid nuvarande Råsunda fotbollsstadion). SLBanalys har på uppdrag av Peab Exploatering AB och Fabege Storstockholm AB genomfört spridningsberäkningar för hur framtida bebyggelse och trafik kommer att påverka luften. Beräkningarna har gjorts för partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO 2, och omfattar dels nuläget år 2010, dels ett utbyggnadsalternativ år 2020 när den nya bebyggelsen ska stå färdig. De framräknade halterna har jämförts med gällande miljökvalitetsnormer för luft. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, klaras I nuläget år 2010 klaras miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, i området mellan Frösundaleden och Solnavägen. Det är endast på Frösundaledens vägbanor som normen enligt beräkningar överskrids. Halterna av partiklar ligger i intervallet µg/m³ både längs Solnavägens gaturum och uppemot 50 m från Frösundaleden. Det kan jämföras med motsvarande miljökvalitetsnorm för skydd av människors hälsa på 50 µg/m 3 (medelhalt under det 36:e värsta dygnet under året). Till år 2020 ökar trafiken med ca 20 % på Frösundaleden och ca 30 % på Solnavägen. Utsläppen kommer ändå att minska i och med beslutade avgaskrav samt beslut som påverkar dubbdäckens vägbaneslitage, vilket står för största delen av de lokala partikelutsläppen. Tillsammans med något minskade bakgrundshalter innebär det att halterna av PM10 i beräkningsområdet minskar med ca %. För utbyggnadsalternativet uppgår halterna längs Solnavägen och Frösundaleden till ca µg/m 3, med de högsta nivåerna invid fasader på den nya bebyggelsen. Miljökvalitetsnorm för PM10 klaras inom planområdet även efter en utbyggnad till år Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO 2, klaras Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO 2, klaras med god marginal för både nuläget och utbyggnadsalternativet. I nuläget ligger halterna i intervallet ca µg/m³ längs Solnavägens gaturum och uppemot ca 30 m från Frösundaleden. Det kan jämföras med motsvarande miljökvalitetsnorm för skydd av människors hälsa på 60 µg/m 3 (medelhalt under det 8:e värsta dygnet under året). Till år 2020 förväntas utsläppen av kväveoxider från trafiken minska till följd av skärpta avgaskrav inom Sverige och övriga EU. Halterna av kvävedioxid i planområdet beräknas därmed minska i jämförelse med nuläget, trots de förväntade trafikökningarna. För utbyggnadsalternativet uppgår halterna längs Solnavägen och Frösundaleden till µg/m 3, vilket är en minskning med ca % i jämförelse med nuläget. De högsta nivåerna förekommer längs Solnavägen där bebyggelsen skapar ett gaturum med sämre utvädring. Miljökvalitetsnorm för NO 2 klaras inom hela planområdet år Exponeringen för luftföroreningar minskar i planområdet Den förändring som sker med trafiken och bebyggelsen i utbyggnadsalternativet medför att människor som kommer att vistas i området får en minskad exponering av luftföroreningar i jämförelse med nuläget. Detta beror dock inte på planen utan på den utveckling som väntas för trafikens 4

5 utsläpp. Jämförelse med ett nollalternativ, dvs. år 2020 utan planen genomförd har inte gjorts i utredningen. Även om miljökvalitetsnormer klaras är det viktigt att luften är så ren som möjligt där människor kommer att bo och vistas. Från hälsosynpunkt är det allra bäst om ventilationen kan utformas så att tilluften inte tas från området mot Frösundaleden och i gatunivån mot Solnavägen, utan från den renare luften närmare taknivå eller från fasader som inte vetter mot trafiken. 5

6 Inledning Ny bebyggelse planeras till år 2020 i området mellan Frösundaleden och Solnavägen i Solna (kv. Lagern). Råsunda fotbollsstadion kommer att rivas och i området uppförs istället lägenheter och kontor. Syftet med denna utredning är att visa hur planförslaget kommer att inverka på halterna av luftföroreningar i planens influensområde. Spridningsberäkningar har gjorts för halter av partiklar och kvävedioxid för nuläget samt för ett utbyggnadsalternativ år Beräknade halter jämförs med gällande miljökvalitetsnormer. Utifrån beräknade halter görs även en bedömning av hur människor som vistas i området kommer att exponeras för luftföroreningar, enligt Länsstyrelsens vägledning för detaljplaneläggning med tanke på luftkvalitet 1 Beräkningsförutsättningar Planområde och trafikmängder Planförslaget för området vid kv. Lagern i Solna visas i Figur 1. Råsunda fotbollsstadion som finns i området idag rivs och istället byggs ca700 lägenheter samt kvm kontor, vilka placeras närmast Frösundaleden. De befintliga byggnaderna Dallasskrapan samt kontoren under den nuvarande västra läktaren av fotbollsarenan kommer att finnas kvar. Den nya bebyggelsen kommer att ha en stadsmässig stadsstruktur som ansluter till de befintliga delarna i Råsunda. Nuvarande och framtida trafikflöden har tagits fram av Vectura. Trafikmängder för nuläget år 2010 och utbyggnadsalternativ år 2020 framgår av Figur 2 och avser årsmedeldygn, ÅMD. 6

7 Solnavägen Frösundaleden Figur 1 Planområdet kv Lagern i Solna 7

8 Råsunda fotbollsstadion Figur 2. Trafikmängder, årsmedeldygn. År 2010 (nuläget) överst - utan den nya bebyggelsen samt med utbyggnaden år 2020 (nederst). 8

9 Spridningsmodeller Beräkningar av NO 2 - och PM10-halter har utförts med hjälp av olika typer av spridningsmodeller: SMHI-Airviro gaussmodell [2] samt SMHI-Simair gaturumsmodell [3]. Utöver dessa modeller har också SMHI-Airvio vindmodell använts för att generera ett representativt vindfält över gaussmodellens beräkningsområde. SMHI-Airviro vindmodell Halten av luftföroreningar kan variera mellan olika år beroende på variationer i meteorologiska faktorer och intransport av långväga luftföroreningar. När luftföroreningashalter jämförs med miljökvalitetsnormer ska halterna vara representativa för ett nomalår. Som indata till SMHI-Airviro vindmodell används därför en klimatologi baserad på meteorologiska mätdata under en flerårsperiod ( ). De meteorologiska mätningarna har hämtats från en 50 meter hög mast i Högdalen i Stockholm och inkluderar horisontell och vertikal vindhastighet, vindriktning, temperatur, temperaturdifferensen mellan tre olika nivåer samt solinstrålning. Vindmodellen tar även hänsyn till variationerna i lokala topografiska förhållanden. SMHI-Airviro gaussmodell SMHI-Airviro gaussiska spridningsmodell har använts för att beräkna den geografiska fördelningen av luftföroreningshalter två meter ovan öppen mark. I områden med tätbebyggelse representerar beräkningarna halter två meter ovan taknivå. En gridstorlek, dvs. storleken på beräkningsrutorna, på 10 meter x 10 meter har använts för planområdet kv. Lagern. För att beskriva haltbidragen från utsläppskällor som ligger utanför det aktuella området har beräkningar gjorts för hela Stockholms och Uppsala län. Haltbidragen från källor utanför länen har erhållits genom mätningar. SMHI-Simair gaturumsmodell I tätbebyggda områden beskriver gaussmodellen halter av luftföroreningar i taknivå. För att beräkna halten nere i gaturum kompletteras därför gaussberäkningarna med beräkningar med gaturumsmodeller. Förutsättningarna för ventilation och utspädning av luftföroreningar varierar mellan olika gaturum. Breda gator tål betydligt större avgasutsläpp, utan att halterna behöver bli oacceptabelt höga, än trånga gator med dubbelsidig bebyggelse. Just bebyggelsefaktorn, dvs. om gaturummet är slutet samt dess dimensioner, spelar stor roll för gatuventilationen och därmed för haltnivåerna. SMHI- Simair gaturumsmodell används för att beräkna halterna vid enkel- och dubbelsidig bebyggelse. Emissioner Emissionsdata, dvs. utsläppsdata, utgör indata för spridningsmodellerna vid framräkning av halter av luftföroreningar. För beräkningarna med gaussmodellen har Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds länstäckande emissionsdatabas för år 2007 använts [5]. Där finns detaljerade beskrivningar av utsläpp från bl.a. vägtrafiken, energisektorn, industrin och sjöfarten. I Stockholmsregionen är vägtrafiken den största källan till luftföroreningar. Utsläppen innehåller bl.a. kväveoxider, kolväten samt avgas- och slitagepartiklar. 9

10 Vägtrafikens utsläpp av kvävedioxid och avgaspartiklar är beskrivna med emissionsfaktorer för olika fordons- och vägtyper enligt Vägverkets EVA-modell 2.3 [6]. Trafiksammansättningen avseende fordonsparkens avgasreningsgrad beräknas utifrån prognoser för år 2010 (nuläge) och år 2020 (utbyggnadsalternativ). Fordonens utsläpp av avgaspartiklar och kväveoxider kommer att minska i framtiden beroende på kommande skärpta avgaskrav som beslutats inom EU. För beräkningarna med gaturumsmodellen SIMAIR har vägtrafikens emissioner från Simair EDB 2004 använts. Dessa emissioner bygger på emissionsfaktorer från Artemis-modellen. Artemis är en gemensam europeisk emissionsmodell för vägtrafik [8]. Simairmodellen har justerats mot fasta mätstationer i regionen. Slitagepartiklar i trafikmiljö orsakas främst av dubbdäckens slitage på vägbanan men bildas också vid slitage av bromsar och däck. Längs starkt trafikerade vägar utgör slitagepartiklarna huvuddelen av PM10-halterna. Under perioder med torra vägbanor vintertid kan haltbidraget från dubbdäcken vara % av totalhalten PM10. Emissionsfaktorer för slitagepartiklar har bestämts utifrån kontinuerliga mätningar på Hornsgatan i centrala Stockholm. Korrektion har gjorts för att slitaget och uppvirvlingen ökar med vägtrafikens hastighet [7]. Regeringen har beslutat om åtgärder för att minska partikelutsläppen från vägtrafiken. Besluten gäller från år 2010 och innebär att dubbdäckperioden har förkortats med fyra veckor samt att antalet tillåtna dubbar minskas kraftigt till högst 50 st. per däck. SLB-analys mätningar av trafikens dubbdäckandelar i Stockholmsregionen visar en generellt minskande trend de senaste åren. Bedömningen framgent är att dubbandelen kommer att fortsätta att minska från den nuvarande andelen vintertid på ca % till ca % år 2015 och ca % år De beslutade åtgärderna och den minskande användningen av dubbdäck i Stockholmsregionen gör att utsläppen av partiklar, PM10, från vägtrafiken beräknas bli ca 20 % lägre år 2015 och ca 40 % lägre år 2020 jämfört med nuläget år Även bakgrundshalter av PM10 förväntas minska i regionen, bl.a. beroende på minskade utsläpp och därmed mindre intransport. Osäkerhet i beräkningarna Modellberäkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter. Systematiska fel uppkommer när modellen inte på ett korrekt sätt förmår ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka halterna. Kvaliteten på indata är en annan parameter som påverkar hur väl resultatet speglar verkligheten. För att få en uppfattning om den totala noggrannheten i hela beräkningsgången dvs. emissionsberäkningar, vindoch stabilitetsberäkningar samt spridningsberäkningar har modellberäkningarna jämförts med mätningar av både luftföroreningar och meteorologiska parametrar i länet. Hänsyn har också tagits till intransporten av luftföroreningar baserat på mätningar vid bakgrundsstationen Norr Malma, 15 km nordväst om Norrtälje. Spridningsberäkningar jämförs fortlöpande med kontinuerliga mätningar i olika utsläppsbelastade miljöer i Stockholms och Uppsala län [9, 10]. Jämförelserna visar att beräknade halter av NO 2 och PM10 gott och väl uppfyller kraven på överensstämmelse mellan uppmätta och beräknade halter enligt Naturvårdsverkets föreskrift om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft

11 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Normerna är bindande nationella föreskrifter som har utarbetats i anslutning till miljöbalken. Normvärden och begrepp grundas på gemensamma direktiv inom EU och ska spegla den lägsta godtagbara luftkvaliteten som människa och miljö tål enligt befintligt vetenskapligt underlag. I praktiken har dock de svenska miljökvalitetsnormerna närmat sig EU:s gränsvärden, som också tar hänsyn till praktiska möjligheter att uppnå normerna. Vid planering och planläggning ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna. I plan- och bygglagen anges bl.a. att planläggning inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly 12. Halterna av svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i hela regionen [13, 14, 15, 16]. I förordningen [12] om miljökvalitetsnormer framgår att normerna gäller för utomhusluften med undantag av arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. Partiklar, PM10 Tabell 1 visar gällande miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10 till skydd för människors hälsa. Normen omfattar dygnsmedelvärde och årsmedelvärde. I samtliga kontinuerliga mätningar som utförts i luftföroreningsbelastade miljöer i Stockholms och Uppsala län har normen för dygnsmedelvärde av PM10 varit svårast att klara. Kartläggningen av PM10-halter i Stockholms och Uppsala län år 2002 visade också att normvärdet för dygn var svårast att klara [17]. Normen för dygnsmedelvärden är således dimensionerande och överskrids om PM10-halten är högre än 50 µg/m³ fler än 35 dygn per kalenderår. Tabell 1. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10 avseende skydd av hälsa [12]. Tid för medelvärde Normvärde ( g/m3) Värdet får inte överskridas mer än: 1 dygn dygn per år Kalenderår 40 Får inte överskridas Kvävedioxid, NO 2 Tabell 2 visar gällande miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO 2 till skydd för människors hälsa. Normen omfattar tim-, dygns- och årsmedelvärde. I samtliga kontinuerliga mätningar som utförts i belastade miljöer i Stockholms och Uppsala län har normen för dygnsmedelvärde av NO 2 varit svårast att klara. Detta bekräftades även i kartläggningen av NO 2 -halter i Stockholms och Uppsala län [18]. Normen för dygnsmedelvärden är således dimensionerande och överskrids om NO 2 -halten är högre än 60 µg/m³ fler än 7 dygn per kalenderår. 11

12 Tabell 2. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO 2 avseende skydd av hälsa [12]. Tid för medelvärde Normvärde ( g/m3) Värdet får inte överskridas mer än: 1 timme timmar per kalenderår * 1 dygn 60 7 dygn per kalenderår Kalenderår 40 Får inte överskridas * Förutsatt att halten inte överskrider 200 g/m 3 under en timme mer än 18 gånger per kalenderår. 12

13 Resultat PM10-halter för nuläget år 2010 Figur 3 visar beräknad medelhalt av partiklar, PM10 under det 36:e värsta dygnet för nuläget år Motsvarande miljökvalitetsnorm (MKN) till skydd för människors hälsa är 50 µg/m 3. Halterna av PM10 längs Solnavägen, norr om Frösundaleden, är i nuläget år 2010, ca µg/m³, se figur 3 nedan. Högst halter förekommer invid fasader på den sydvästra sidan av gatan där fotbollsarenan försämrar utvädringen av luftföroreningar. Invid Frösundaleden är utvädringen bättre men halterna är lika höga närmast vägen p.g.a. den större trafikmängden. Miljökvalitetsnormen på 50 µg/m³ klaras överallt i området förutom på Frösundaledens vägbanor µg/m µg/m 3 >50 µg/m 3 MKN 50 µg/m³ Figur 3. Medelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) under det 36:e värsta dygnet för nuläget år Halter 2 m ovan mark. 13

14 PM10-halter för utbyggnadsalternativet år 2020 Figur 4 visar beräknad medelhalt av partiklar, PM10 under det 36:e värsta dygnet för utbyggnadsalternativet år Motsvarande miljökvalitetsnorm (MKN) till skydd för människors hälsa är 50 µg/m 3. Halterna av partiklar, PM10 längs Solnavägen, norr om Frösundaleden, minskar med ca % i utbyggnadsalternativet år 2020, i jämförelse med nuläget. Den ökade trafiken (ca 30 %) kompenseras genom att utsläppen per fordon minskar, främst p.g.a. mindre vägslitage men även mindre utsläpp av partiklar via avgasrören. Halterna längs Solnavägen beräknas uppgå till ca µg/m 3 med de högsta nivåerna invid fasader på den nya bebyggelsen. Längs Frösundaleden minskar partikelhalterna med ca 15 % i jämförelse med nuläget. Även här kompenseras trafikökningen (ca 20 %) med lägre utsläpp per fordon vilket främst beror på mindre vägslitage. I utbyggnadsalternativet har hänsyn även tagits till att den nya bebyggelsen påverkar halterna genom att gaturummen ändras Miljökvalitetsnormen på 50 µg/m³ klaras överallt i området, se figur 4 nedan µg/m µg/m 3 > 50 µg/m 3 MKN 50 µg/m³ Figur 4. Medelhalt av partiklar, (µg/m³) under det 36:e värsta dygnet för utbyggnadsalternativet år Halter 2 m ovan mark. 14

15 Halter av kvävedioxid, NO 2 för nuläget år 2010 Figur 5 visar beräknad medelhalt av kvävedioxid, NO 2 under det 8:e värsta dygnet för nuläget år Motsvarande miljökvalitetsnorm (MKN) till skydd för människors hälsa är 60 µg/m 3. Halterna av NO 2 längs Solnavägen, norr om Frösundaleden, är i nuläget år 2010, µg/m³, se figur 5 nedan. Även för kvävedioxid förekommer de högsta halterna på den sydvästra sidan av gatan där fotbollsarenan försämrar utvädringen. Invid Frösundaleden är halterna förhöjda trots den bättre utvädringen vilket beror på den större trafikmängden. Haltnivån av NO 2 längs Frösundaleden beräknas för nuläget år 2010 till uppemot 45 µg/m³, se figur 5 nedan. Miljökvalitetsnormen för NO 2 på 60 µg/m³ klaras med god marginal överallt i området µg/m µg/m µg/m 3 Normgräns 60 µg/m³ Figur 5. Medelhalt av kvävedioxid, NO 2 (µg/m³) under det 8:e värsta dygnet för nuläget år Halter 2 m ovan mark. 15

16 Halter av kvävedioxid, NO 2 för utbyggnadsalternativet år 2020 Figur 6 visar beräknad medelhalt av partiklar, PM10 under det 8:e värsta dygnet för utbyggnadsalternativet år Motsvarande miljökvalitetsnorm (MKN) till skydd för människors hälsa är 60 µg/m 3. Till år 2020 förväntas utsläppen av kväveoxider från trafiken minska till följd av skärpta avgaskrav inom Sverige och övriga EU. Halterna av kvävedioxid i planområdet beräknas därmed minska i jämförelse med nuläget, trots de förväntade trafikökningarna. För utbyggnadsalternativet uppgår halterna längs Solnavägen och Frösundaleden till µg/m 3, vilket är en minskning med ca % i jämförelse med nuläget. De högsta nivåerna förekommer längs Solnavägen där bebyggelsen skapar ett gaturum med sämre utvädring. Miljökvalitetsnorm för NO 2 klaras inom hela planområdet år µg/m µg/m µg/m 3 Normgräns 60 µg/m³ Figur 6. Medelhalt av kvävedioxid, NO 2 (µg/m³) under det 8:e värsta dygnet för utbyggnadsalternativet år Halter 2 m ovan mark. 16

17 Exponering för luftföroreningar Eftersom det inte finns någon tröskelnivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer är det viktigt med så låga luftföroreningshalter som möjligt där människor vistas. Den förändring som sker för utbyggnadsalternativet medför att människor som vistas i detaljplaneområdet får en minskad exponering av luftföroreningar jämfört med nuläget. Detta beror dock inte på planen utan på den utveckling som väntas för trafikens utsläpp. Jämförelse med ett nollalternativ, dvs. år 2020 utan planen genomförd har inte gjorts i utredningen. Även om miljökvalitetsnormer klaras är det viktigt att luften är så ren som möjligt där människor kommer att bo och vistas. Från hälsosynpunkt är det allra bäst om ventilationen kan utformas så att tilluften inte tas från området mot Frösundaleden och i gatunivån mot Solnavägen, utan från den renare luften närmare taknivå eller från fasader som inte vetter mot trafiken. Hälsoeffekter av luftföroreningar Det finns tydliga samband mellan luftföroreningar och effekter på människors hälsa 19. Effekter har konstaterats även om luftföroreningshalterna underskrider gränsvärdena enligt miljöbalken. Att bo vid en väg eller gata med mycket trafik ökar risken för att drabbas av luftvägssjukdomar, t.ex. lungcancer och hjärtinfarkt. Hur man påverkas är individuellt och beror främst på ärftliga förutsättningar och i vilken grad man exponeras. Barn är mer känsliga än vuxna eftersom deras lungor inte är färdigutvecklade. Studier i USA har visat att barn som bor nära starkt trafikerade vägar riskerar bestående skador på lungorna som kan innebära sämre lungfunktion resten av livet. Över en fjärdedel av barnen i Stockholms län upplever obehag av luftföroreningar från trafiken. Människor som redan har sjukdomar i hjärta, kärl och lungor riskerar att bli sjukare av luftföroreningar. Luftföroreningar kan utlösa astmaanfall hos både barn och vuxna. Äldre människor löper större risk än yngre att få en hjärt- och kärlsjukdom och risken att dö i förtid av sjukdomen ökar om de utsätts för luftföroreningar. 17

18 Referenser 1. Miljökvalitetsnormer för luft, En vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet. Länsstyrelsen i Stockholms län SMHI Airviro Dispersion: 3. SIMAIR: Modell för beräkning av luftkvalitet i vägars närområde. SMHI rapport , 4. OpenFOAM: 5. Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun Utsläppsdata för år Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund, LVF rapport 2009: Johansson, H, EVA SYSDOK, version 2.3, Modellspecifikation, fordonseffektmodell. Rev , Internt PM Vägverket Bringfeldt, B, Backström, H, Kindell, S., Omstedt, G., Persson, C., och Ullerstig, A., Calculations of PM-10 concentrations in Swedish cities Modelling of inhalable particles. SMHI RMK No. 76, ARTEMIS: 9. Exposure - Comparison between measurements and calculations based on dispersion modelling (EXPOSE), Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund, LVF rapport 2006: Andersson, S., och Omstedt, G.,Validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO 2 och bensen. Utvärdering för svenska tätorter och trafikmiljöer avseende år 2004 och SMHI, Meteorologi nr 137, Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Naturvårdverket, NFS 2007: Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Miljödepartementet 2001, SFS 2001:527. Uppdaterad SFS 2007:771 och SFS 2009: Luften i Stockholm. Årsrapport 2008, SLB-Analys, SLB rapport 1: Kartläggning av bensenhalter i Stockholm- och Uppsala län. Jämförelse med miljökvalitetsnormer. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2004: Kartläggning av bens(a)pyren-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun. Jämförelse med miljökvalitetsnorm. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2009:5. (Ej publicerad, under färdigställande) 16. Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun. Jämförelse med miljökvalitetsnorm, Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2008: Kartläggning av partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län- jämförelser med miljökvalitetsnormer, Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2003: Uppdatering av NO 2 -kartläggning i Stockholms och Uppsala län. Jämförelser med miljökvalitetsnormer. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2007: Hälsoeffekter av partiklar. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. LVF rapport 2007:14. SLB- och LVF-rapporter finns att hämta på 18

19 Stockholms- och Uppsala Läns Luftvårdsförbund är en ideell förening. Medlemmar är 35 kommuner, länens två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Även Gävle och Sandvikens kommuner är medlemmar. Målet med verksamheten är att samordna arbetet vad gäller luftmiljö i länen med hjälp av ett system för luftmiljöövervakning, bestående av bl.a. mätningar, emissionsdatabaser och spridningsmodeller. SLB-analys driver systemet på uppdrag av Luftvårdsförbundet. POSTADRESS: Box 38145, Stockholm BESÖKSADRESS: Västgötagatan 2 TEL FAX INTERNET 19

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun LVF 2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim SLB-ANALYS, FEBRUARI 2012 Förord Denna

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD MAJ 2011 Innehållsförteckning JÄMFÖRELSER

Läs mer

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2008:25 Kartläggning av arsenik-, kadmium- och nickelhalter i Stockholm och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER Michael Norman SLB-ANALYS, NOVEMBER 2008

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 PM 2,5 och PM 10 mätningar i Bengtsfors Foto: David Svenson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete

Läs mer

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi

Vintervägar med eller utan dubbdäck. Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier. Meteorologi Nr 134, 2008 Meteorologi Vintervägar med eller utan dubbdäck Beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Gunnar Omstedt och Stefan Andersson Sveriges meteorologiska och

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 PM 10 - mätningar i Skara Foto: Ylva Sandqvist Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor.

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering Boverket Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Boverket april 2006 Titel: Miljökvalitetsnormer i

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå

Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå Småskalig biobränsleeldning i tätbebyggda områden Verktyg för tillståndsgivning på kommunal nivå B 1516 Energimyndighetens projekt nr 12634-1 inom Utsläpp och luftkvalitet Göteborg, 2004-05-26 IVL Svenska

Läs mer

1. Ge medlemmarna en bättre framförhållning om vilken luftövervakning som är planerad.

1. Ge medlemmarna en bättre framförhållning om vilken luftövervakning som är planerad. PM 10 mätningar i Mariestad Foto: Håkan Magnusson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2013-2017 1 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader METEOROLOGI Nr 146, 2011 SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg 1, Lena Nerhagen 2, Lars Gidhagen och Stefan Andersson

Läs mer

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten

Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten SLB 4:2013 Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten Christer Johansson & Lars Törnqvist (SLB analys, Miljöförvaltningen Stockholm) Bertil Forsberg, Kadri

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län

STOCKHOLMS HAMN AB. Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län STOCKHOLMS HAMN AB Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län Stockholms Luft- och Bulleranalys Stockholm november 1997 Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 10 PM En redovisning av beräknad energiåtgång och beräknad mängd klimatgaser under drifttid och byggtid 2009-01-16 3 (16) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 10... 4 2 Energianvändning

Läs mer

har betytt för luftkvaliteten

har betytt för luftkvaliteten SLB 2:211 Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten Christer Johansson, Michael Norman, Lars Burman MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 211 1 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen. Susanna Fink

Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen. Susanna Fink Spridning och förekomst av bensen i Stockholmregionen av Susanna Fink Meteorologiska Institutionen Stockholms Universitet Datum: 970924 Kurs: Examensarbete i Meteorologi, 20 p Handledare:Christer Johansson

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Luftkvaliteten i Sverige 2012

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad

FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad en fördjupning av ÖVERSIKTSPLAN 2002 Antagandehandling mars 2006 FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad Innehåll Sammanfattning sid. 5 1.

Läs mer

2 Luftföroreningar i Botkyrka kommun, mätdata 2014. 3 Upphävande av beslut Avloppsförbud i Sandviken och Kasholmen

2 Luftföroreningar i Botkyrka kommun, mätdata 2014. 3 Upphävande av beslut Avloppsförbud i Sandviken och Kasholmen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-04-28 Tid Måndagen den 18 maj 2015 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Information Praktisk naturvård

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion

Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion på Sjælland Magnus Engardt Joakim Langner Kenneth Häggkvist SMHI AB Miljöenheten Skåne i utveckling 2002:10

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01

Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Luftkvalitetsmätningar i ett antal tätorter i sydöstra Sverige tre vintersäsonger - 98/99, 99/00 & 00/01 Curt-Åke Boström Karin Sjöberg Gunilla Pihl Karlsson, IVL Krister Wall, Vägverket B 1518 Mars 2003

Läs mer