Wireless Sound Cube V513

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wireless Sound Cube V513"

Transkript

1 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning

2 VARNING RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELCHOCK, AVLÄGSNA INTE LOCKET (ELLER BAKSIDAN). APPARATEN INNEHÅLLER INGA SERVICEOBJEKT FÖR KONSUMENTEN. KONTAKTA ALLTID EN AUKTORISERAD SERVICEPERSON I FALL DU RÅKAR UT FÖR SERVICEPROBLEM. FARLIG SPÄNNING: Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad farlig spänning inom produkten, som kan vara stark nog att ge personer en elstöt. OBS: Utropstecknet i en triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på, att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten. OBS: Användaren varnas för att utföra modifikationer eller förändringar, som inte blivit godkända av Imation Corp. Modifikationerna eller förändringarna kan orsaka okompatibilitet i apparaten, vilket kan leda till att rättigheten att använda apparaten upphävs. Denna utrustning överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och med del RSS-210 i Industry Canada-reglerna. Användningen sker på två följande villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning. OBS: Denna utrustning har testats och visat sig ligga inom gränserna för en digital apparat i Klass B enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är skapade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan ge ifrån sig radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka störningar som skadar radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti, att störningar inte förekommer vid vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-och tv-mottagningar, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna på ett eller fler av följande sätt: Orientera on eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio/tv-tekniker. Klassificeringsinformationen finns på apparatens botten. ÖVERSPÄNNINGSSKYDD: Vi rekommenderar att du ansluter apparaten till ett nätuttag med överspänningsskydd. Skador som orsakas av överspänning vid åskväder INGÅR INTE i garantin. VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELCHOCK GENOM ATT INTE UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. Denna klass B digitalapparat uppfyller direktivkravet Canadian ICES-003.

3 Denna Klass B digitalapparat uppfyller följande direktivkrav: European Union CE EMC Directive (89/336/EEC) och European Union CE Low Voltage Directive (73/23/EEC). Denna Bluetooth-modul uppfyller väsentliga krav och relevanta villkor av R&TTE-direktiv (1999/5/EC). Denna produkt är märkt med CE-märke och den utnyttjar radiofrekvensband, som är harmoniserade runtom Europeiska samfundet med undantag av vissa begränsningar för inomhusbruk i Frankrike. VARNING: MINSKA RISKEN FÖR ELCHOCK, SE TILL ATT BREDARE STIFTET PÅ NÄTKONTAKTEN PASSAR IN I BREDARE ÖPPNINGEN PÅ VÄGGKONTAKTEN OCH SKJUT IN NÄTKONTAKTEN OMSORGSFULLT TÄRKEITÄ VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVAOHJEITA 1. Läs dessa instruktioner. 2. Behåll dessa instruktioner. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr duk. 7. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner. 8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar eller annnan utrustning (inclusive förstärkare) som ger ifrån sig värme. 9. Kringgå inte säkerthetsanordningen i den polariserade eller jordade strömkontakten. En polariserad kontakt har två stift, ett brädare en det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet och det tredje stiftet är viktiga för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt nätuttag, ska du be en elektriker byta ut det gamla uttaget. 10. Skydda nätsladden för att någon går på den eller att den kläms fast, särskilt vid kontakterna, vägguttagen och platsen där de ansluts till apparaten. 11. Använd endast tillbehör som angetts av tillverkaren. 12. Använd endast med vagn, stativ, ställning, fäste eller bord som angetts av tillverkaren eller som medföljer apparaten. När en vagn används, ska vagnen med utrustningen flyttas försiktigt för att hindra att den välter och orsakar skador." 13. Koppla ur apparaten under åskväder och då apparaten inte skall användas under en längre tid. 14. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller kontakten har skadats, om vätska har spillts eller om föremål har fallit ned i apparaten samt om apparaten har blivit utsatt för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats. 15. VARNING: Minska risken för brand eller elchock, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt. Placera inte föremål fyllda med vatten, såsom en vas på apparaten. 16. Strömkontakten används för att koppla ur apparaten och kontakten bör vara lätt åtkomlig. För att koppla apparaten helt ur nätet måste strömkontakten avlägsnas helt ur nätuttaget. 17. VARNING: Minska risken för explosion eller brand genom att inte utsätta batterier för kraftig hetta, t.ex. solsken, eld eller liknande.

4 ANSLUTNING TILL NÄTSTRÖM 1. Välj lämplig nätkontakt och anslut den till nätadaptern. 2. Koppla nätadapterns DC-kontakt till "DC IN"- anslutningen 5 på baksidan av enheten och koppla nätkontakten till ett 100V-240V-eluttag. Obs: Använd endast medföljande nätadapter. Lossa både DC-kontakten och nätströmskontakten när enheten inte är i bruk. Insättning av fjärrkontrollsbatteriet: 1. Lossa batterifacket med att trycka på haken och dra sedan ut batterifacket. 2. Sätt in ett CR2025-batteri. Säkerställ rätt polaritet (positiva sidan uppåt). 3. Placera batterifacket tillbaka på sin plats. FUNKTIONER OCH KONTROLLKNAPPAR

5 1. Handtag 2. Ström/Volymkontroll 3. Ljudkälla/väljare 4. Sensor för fjärrkontroll 5. DC IN-ingång 6. USB-uppladdningskontakt 7. AUX-ingång 8. OFF-knapp (från) 9. ON-knapp (på) 10. Bluetooth -knapp 11. AUX-knapp 12. "Tyst"-knapp (Mute) 13. Volymknapparna Välj önskad funktion med att trycka på motsvarande funktionsknapp (Bluetooth, AUX) ANVÄNDNING Påslag/Frånslag av Sound Cube: Tryck på enhetens Ström/Volymkontroll 2.. Om du använder fjärrkontroll, tryck på "ON (på)"-knappen 9 för påslag och tryck på "OFF(från)"-knappen 8 för frånslag. Parbildning med Bluetooth-enhet 1. Koppla på Sound Cube; senaste ljudkälla och inställd volym aktiveras. 2. Tryck en gång på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3, varvid alla funktioner lyser upp. Vrid Ljudkälla/väljare-kontrollen 3till Bluetooth-läget ( ) och bekräfta med att trycka på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3eller tryck på fjärrkontrollens Bluetooth -knapp Håll nedtryckt Ljudkälla/väljare-kontrollen 3ca. tre sekunder, tills Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt och du hör en signalton, vilket antyder att högtalaren kan nu identifieras eller tryck på fjärrkontrollens Bluetooth -knapp 10 tills Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt och du hör en signalton. 4. Aktivera Bluetooth-läget på Bluetooth-enheten och välj V513 på enhetslistan. Om Bluetoothenheten frågar efter ett lösenord, mata in Somliga Bluetooth-enheter ber dig acceptera förbindelsen. Om parbildningen lyckades, kan du höra en signalton från högtalaren och Bluetooth-indikatorn lyser blått. Om parbildningen misslyckades, blinkar Bluetooth-indikatorn långsamt.

6 VIKTIGT: Efter steg 3 har du två minuter på dig att utföra parbildning mellan enheterna. 'Obs: Efter parbildning kommer Sound Cube att minnas förbindelsen i fortsättningen. Bluetooth-laitteen käyttö 1. Användning av en Bluetooth-enhet 2. Välj en parbildad Bluetooth-enhet (se föregående kapitel), tryck på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3, varvid alla funktioner lyser upp. Vrid Ljudkälla/väljare-kontrollen 3 till Bluetooth-läget och bekräfta med att trycka på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3 eller tryck på fjärrkontrollens Bluetooth -knapp Säkerställ att enheten är ansluten till Sound Cube. 4. Aktivera din Bluetooth-enhet för uppspelning och dess ljud återges med Sound Cube. 5. Justera volymen med Ström/Volymkontrollen 2 på Sound Cube, eller med volymkontrollen på din Bluetooth-enhet och justera bas och diskant enligt anvisningar, som följer senare i denna manual. 6. Du kan tysta ljudet med att trycka på fjärrkontrollens knapp 12. AUX-ingång (på baksidan av enheten) 1. Koppla ena ändan av audiokabeln (ingår ej) till linjeutgången ("LINE OUT") eller högtalaruttaget på din audio-enhet och andra ändan till "AUX"-ingången 7 på baksidan av Sound Cube. 2. För att lyssna på din audio-enhet, koppla på Sound Cube samt din audio-enhet. 3. Tryck en gång på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3, varvid alla funktioner lyser upp. Välj linjeingångsfunktionen med att vrida Ljudkälla/väljare-kontrollen 3till AUX-läget och bekräfta med att trycka på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3eller tryck på fjärrkontrollens AUX-knapp Starta uppspelningen på din audio-enhet och ljudet återges genom högtalarna i Sound Cube. 5. Justera volymen med Ström/Volymkontrollen 2 på Sound Cube eller med ljudkontrollen på din Bluetooth-enhet och justera bas och diskant enligt anvisningar, som följer senare i denna manual. 6. Du kan tysta ljudet med att trycka på fjärrkontrollens knapp 12. Uppladdning av en USB-enhet med Sound Cube Anslut din enhet via USB-porten till USB-uppladdningskontakten 6 på Sound Cube. Din enhet uppladdas när Sound Cube är ansluten till nätström. Justering av diskant och bas 1. DISKANT: Tryck en gång på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3, varvid alla funktioner lyser upp. Vrid Ljudkälla/väljare-kontrollen 3 till "TRE" (diskant)-läget och bekräfta med att trycka på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3. Justera diskanten med Ström/Volymkontrollen 2 och bekräfta med att trycka på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3.

7 2. BAS: Tryck en gång på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3, varvid alla funktioner lyser upp. Vrid Ljudkälla/väljare-kontrollen 3till "BAS" (bas)-läget och bekräfta med att trycka på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3. Justera basen med Ström/Volymkontrollen 2och bekräfta med att trycka på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3. Obs: Om ingen justering äger rum inom fem sekunder, lämnar enheten Bas/Diskant-läget och återgår till föregående läge. Inställning av ljudriktning 1. RUNDSTRÅLANDE LJUD: Tryck en gång på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3, varvid alla funktioner lyser upp. Vrid Ljudkälla/väljare-kontrollen 3till läget "Omni-Directional Sound" ( ) och bekräfta med att trycka på Ljudkälla/väljare-kontrollen DIRECT LJUD: Tryck en gång på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3, varvid alla funktioner lyser upp. Vrid Ljudkälla/väljare-kontrollen 3till läget "Direct Sound" ( ) och bekräfta med att trycka på Ljudkälla/väljare-kontrollen 3. Automatisk avkoppling Om enheten inte får någon audiosignal eller USB-enheten inte laddas under 20 minuter, kopplas enheten av automatiskt. Aktivera enheten med Ström/Volymkontrollen 2eller med fjärrkontrollens "ON"-knapp 9. Felsökning Om Sound Cube inte återger ljud, öka volymen på din digitala audio-enhet. SPECIFIKATIONER OCH KOMPATIBILITET ALLMÄNT: Strömförsörjning (AC).inspänning: VAC, 50/60Hz,..1.0A max, utspänning: 18VDC, 2A Dimensioner (B) x 22.9 (H) x 22.9 (D) cm Vikt kg Högtalarelement 4 x 2 bredbandselement 1 x 5.25 subwoofer 2 x 5.25 passivstrålare Uteffekt...3W x W (subwoofer) Trådlös audio..bluetooth 2.1 (A2DP-profile).. AAC-code Linjeingång för Audio...3.5mm stereo, upp till 2.5Vrms- ingångssignal USB-port A endast för uppladdning Ändringar av specifikationer kan ske utan förbehåll. TDK Life on Record Logo är ett varumärke som ägs av TDK Corporation och används under licens. Alla andra varumärken samt logotyper ägs av respective ägare. Bluetooth -logotyp är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Imation Europe BV Siriusdreef WT Hoofddorp The Netherlands Imation facebook.com/tdkperformance

8 Imation Europe B.V., Siriusdreef 46-52, 2132 WT Hoofddorp, The Netherlands. The TDK Life on Record logo is trademark of TDK Corporation used under license.

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR

HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR JBL ON STAGE * 400P HÖGPRESTERANDE HÖGTALARDOCKA FÖR iphone OCH ipod Inte inklusive iphone. BRUKSANVISNING Svenska... 91 Svenska SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS FÖRST FÖLJANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: Läs föreskrifter,

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

ADDON T12. Bruksanvisning 2X50W ACTIVE MONITOR 2X50W ACTIVE MONITOR OPTICAL IN SUB OUT AUX IN DC IN 17V LINE IN. DC OUT / 5V 250mA

ADDON T12. Bruksanvisning 2X50W ACTIVE MONITOR 2X50W ACTIVE MONITOR OPTICAL IN SUB OUT AUX IN DC IN 17V LINE IN. DC OUT / 5V 250mA 2X50W ACTIVE MONITOR SPEAKER IN FROM LEFT DESIGNED AND ENGINEERED BY AUDIO PRO AB, SWEDEN OPTICAL IN L AUX IN R LINE IN 2X50W ACTIVE MONITOR DC OUT / 5V 250mA SPEAKER OUT TO RIGHT DESIGNED AND ENGINEERED

Läs mer

CX U UNIVERSALSPELARE

CX U UNIVERSALSPELARE CXU UNIVERSALSPELARE nehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 77 Begränsad garanti... 79 Skivtyper som stöds... 80 Skivor som inte kan spelas... 80 Anslutningar på bakpanelen... 8 Kontroller på frontpanelen...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903

INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 INSTALLATIONSMANUAL VIP1903 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt hushålls- eller företagsavfall. Återvinning av din Motorola-utrustning

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt.

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 4 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 8 Laddning 8 Bära easytek rätt

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE HA-2 Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE 1. Viktig Information Utropstecknet i en liksidig triangleis avsedd att varna användaren för närvaron av viktiga drift och underhåll (service) instruktioner

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor.

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till ditt nya ReSound Unite Telefonclip. Med ReSound Unite Telefonclip kan du trådlöst koppla samman dina ReSound Alera hörapparater med Bluetooth mobiltelefoner.

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome HTL2160. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome HTL2160. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips HTL2160 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 3 Hjälp och support 3 Säkerhet

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

D 7050 Direct Digital Network Amplifier

D 7050 Direct Digital Network Amplifier D 7050 Direct Digital Network Amplifier PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PORTUGUÊS FRANÇAIS ESPAÑOL SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR SENARE BRUK FÖLJ ALLA VARNINGAR

Läs mer

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ D 1050 USB DAC ENGLISH РУССКИЙ SVENSKA ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ENGLISH PORTUGUÊS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer