Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!!"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Therese Bäckström Zidohli Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Kommunstyrelsen Kulturhus Skellefteå Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningskontoret ska utreda lokalisering, innehåll, huvudmannaskap och finansiering av ett nytt kulturhus. Utredningen ska även omfatta frågan om lokalisering av biblioteksverksamheten. Det framtida kulturhuset föreslås vara ett multifunktionellt och transformativt hus som även möjliggör för kongresser och möten, med placering i centrala Skellefteå. Kulturhusets bas kommer att vara de fyra kulturellt bärande kärnverksamheterna Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Västerbottensteatern. Utöver de fyra kärnverksamheterna kommer även olika typer av gästspel och uppvisningar föreningar, professionella, amatörer, kommersiella, ideella att ta plats och berika huset. En förenande organisation, mötesverksamhet och ett vidbyggt hotell förstärker och kompletterar kulturhusets kärnverksamhet. För att ta höjd för en tekniskt och arkitektoniskt framstående byggnad uppskattas investeringen för kulturhuset till ca miljoner kronor. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslaget om ett framtida kulturhus godkänns i enlighet med bifogade underlag. 2. Fastighets AB Polaris tilldelas markanvisning i kvarteret Perseus och får i uppdrag att vara byggherre och fastighetsägare för kulturhuset. 3. Ett nytt kommunalt bolag bildas som ska ansvara för drift och samordning av kulturhuset. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ägardirektiv och bolagsordning. 4. Under förutsättning att givna ramar i form av kostnader, tidsplanering och samarbetspartners följs, kan det fortsatta planeringsarbetet i form av arkitekttävling och upprättande av detaljplan inledas. Skellefteå kommun Telefon: Postadress: Skellefteå Besöksadress: Trädgårdsgatan 6 Skellefteå e Organisationsnummer: Sida 1(5)

2 2 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för det övergripande genomförandet. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut: 1. får i uppdrag att i samverkan med berörda verksamheter leda det övergripande genomförandet fram tills att en organisation för kulturhuset är på plats. 2. Kulturnämnden får i uppdrag att förbereda sina verksamheter, Skellefteå konsthall och Stadsbiblioteket, inför den kommande flytten till kulturhuset. 3. Västerbottensteatern får i uppdrag att förbereda sin verksamhet inför den kommande flytten till kulturhuset. 4. Skellefteå Museum får i uppdrag att förbereda sin verksamhet, Museum Anna Nordlander, inför den kommande flytten till kulturhuset. Beslutsunderlag Utredning inför planering och utveckling av nytt kulturhus, dnr Beslut om kulturellt innehåll, dnr Beslut om lokalisering, dnr Beslut om utvecklingsplattform, dnr Kulturhus Skellefteå beslutsunderlag ett nytt kulturhus Kulturhus Skellefteå bilaga 1 Lokaler Kulturhus Skellefteå bilaga 2 Ekonomi och organisation Kulturhus Skellefteå bilaga 3 Sammanfattning av rapporten Kultur-, evenemangs- och möteshus i Skellefteå Kulturhus Skellefteå bilaga 4 Koncept för samarbete mellan verksamheterna Kulturhus Skellefteå bilaga 5 Underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Museum Anna Nordlander Kulturhus Skellefteå bilaga 6 Underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Skellefteå konsthall Kulturhus Skellefteå bilaga 7 Underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Stadsbiblioteket Kulturhus Skellefteå bilaga 8 Underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Västerbottensteatern Lars Hedqvist Planeringsschef Therese Bäckström Zidohli Samhällsstrateg Sida 2(5)

3 3 Beskrivning av ärendet Inledning Skellefteå kommun har en målsättning om att bli invånare år Utvecklingsarbetet för att nå detta mål handlar om att Skellefteå ska utvecklas positivt på ett sätt som ökar dess attraktionskraft och skapar bästa möjliga förutsättningar för medborgarna att kunna ha bra livsvillkor. I framtidens utveckling har kulturen en given plats. Därför har kommunledningskontoret fått i uppdrag att utreda lokalisering, innehåll, huvudmannaskap och finansiering av ett nytt kulturhus. Utredningen ska även omfatta frågan om lokalisering av biblioteksverksamheten. Processen och arbetet för projektet Kulturhus Skellefteå har tagit sin utgångspunkt i kommunledningskontorets uppdrag att utreda ett framtida kulturhus i Skellefteå. Ambitionen för utredningen har alltid varit att hitta det bäst lämpade konceptet för Skellefteå. Ett unikt och skräddarsytt kulturhus som byggs under bästa möjliga förutsättningar. Med detta som grund har processen med tiden medvetet utökats successivt utifrån nya frågeställningar som uppdagats. Kommunstyrelsen fattade beslut om inriktning för kulturhuset. Inriktningsbeslutet innebar ett fortsatt arbete för ett samkulturhus där många olika verksamheter kan inrymmas. Med samkulturhus menas ett hus där alla konstformers behov av att visa upp sig tillgodoses. I beslutet betonas också vikten av att huset är anpassningsbart utifrån de förändringar som sker i Skellefteås kulturliv. Inriktningsbeslutet pekar specifikt på att fyra verksamheter berörs och ska ingå i kulturhuset: Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, Skellefteå konsthall och Museum Anna Nordlander. Kommunfullmäktige beslutade , utifrån en utvärdering av 28 förslag på möjliga platser från invånarna, att utse kvarteret Perseus (busstorget) för lokalisering av Skellefteås kommande kulturhus. Det är den plats som bäst uppfyller de uppsatta kriterierna för kulturhusets innehåll, och uppnår ett genomgående högt resultat i de övriga kriterierna. Kommunstyrelsen fattade ytterligare ett beslut om inriktning för kulturhuset genom att anta ett grundläggande styrdokument, en utvecklingsplattform som beskriver de övergripande ramarna i form av bland annat vision och värdegrund för kulturhuset och dess verksamhet: Ett kulturhus som vågar! Under 2014 och 2015 har arbetet med koordinering av kulturhusets innehåll, huvudmannaskap och finansiering fortgått. Konkret har arbetet inneburit att sammanställa och analysera de delutredningar som genomförts och allt material som samlats in under utredningsprocessen. Sammanställningen presenteras i form av detta förslag kring ett framtida kulturhus. Förslag: Ett kulturhus som vågar! Det framtida kulturhuset föreslås vara ett multifunktionellt och transformativt hus som möjliggör för kongresser och möten. Ett flexibelt Sida 3(5)

4 4 hus där olika funktioner samnyttjar ytor och skapar synergieffekter som gör huset lättare att driva och effektivare att använda. Därmed ges en ännu större möjlighet för positiva effekter för invånarna och för stadens tillväxt. Synergierna förväntas också skapa kostnadsmässiga driftsfördelar. Mitt i stadens hjärta kommer kulturhuset att stå, på nuvarande busstorget, med närhet till torg, butiker, restauranger, hotell, caféer och allt annat som centrum har att erbjuda. Här i stadens nod med resecentrum och lättillgängliga kommunikationer kommer kulturhuset att finnas som en naturlig del av stadsbilden. Byggnaden ska vara något unikt, ett landmärke för Skellefteå, och skapa en upplevelse samt vara en kulturbärare i sig som byggnad. Kulturhusets bas kommer att vara de fyra kulturellt bärande kärnverksamheterna Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Västerbottensteatern. Dessa verksamheter finns idag och bidrar aktivt till Skellefteås kulturliv, men står i behov av nya lokaler. Utöver de fyra kärnverksamheterna kommer även olika typer av gästspel och uppvisningar föreningar, professionella, amatörer, kommersiella, ideella att ta plats och berika huset. Detta möjliggörande i kombination med en förenande organisation, mötesverksamhet och ett vidbyggt hotell förstärker och kompletterar kulturhusets kärnverksamhet. Den här unika sammansättningen och idén säkerställer ett hållbart och framgångsrikt koncept som ger synergieffekter. Det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Polaris föreslås som ägare till fastigheten. Den verksamhet som ska ansvara för drift och samordning av kulturhuset föreslås organiseras som ett kommunalt aktiebolag och ingå i koncernen Skellefteå Stadshus AB. Att bygga ett framtida kulturhus i centrala Skellefteå kommer att medföra en rad positiva synergieffekter för staden, kommunen och regionen. Kulturutbudet och kulturlivet kommer att stärkas och ges förutsättningar till utveckling, samtidigt som en ekonomisk och social utveckling, i form av fler arbetstillfällen och fler besökare, möjliggörs i regionen. Vissa effekter kommer att vara direkt mätbara, medan andra blir svårare att avläsa, men är nog så viktiga för samhällsutvecklingen i stort. Den faktiska investeringen i kulturhuset består dels av själva byggnaden, dels av dess inventarier i form av teknik, möbler och annat som bidrar till helhetsupplevelsen i huset. För att ta höjd för en tekniskt och arkitektoniskt framstående byggnad uppskattas investeringen för kulturhuset till ca miljoner kronor. De fyra kärnverksamheterna föreslås bli kompenserade för ökade kostnader för lokalerna. Detta innebär en bedömd ökning av kommunens totala driftskostnad med ca 30 miljoner kronor per år. Utöver detta finns behov av utökning av verksamheternas medel för aktiviteter och arrangemang i kulturhuset så att de kan bli en motor för Skellefteås utveckling. Omfattningen av denna utökning bör utredas och hanteras i ordinarie budgetprocess. Kulturnämndens lokalbidrag till föreningar som Sida 4(5)

5 5 vill anordna olika typer av arrangemang kan behöva ses över för att säkerställa att föreningar ska kunna berika och ta plats i huset. Fortsatt arbete Det fortsatta arbetet består bland annat av att arrangera en öppen arkitekttävling och det vinnande förslaget kommer sedan ligga till grund för projektering och byggandet av kulturhuset. Inför detta ska ett tävlingsprogram färdigställas som bland annat ska innehålla ett lokalprogram som beskriver de önskemål och krav som ställs på kulturhuset. I samband med arkitekttävlingen ska en detaljplan upprättas. Arbetet med att hitta den bäst lämpade externa aktören som ska äga och driva hotell- och mötesverksamhet i anslutning till kulturhuset bör färdigställas så snart som möjligt efter ett beslut om genomförande. Detta för att helheten, i form av kulturhuset med ett vidbyggt hotell, ska ingå i den planerade arkitekttävlingen samt för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för samarbetet. Förberedelser bör inledas för att kulturhusbolagets organisation och verksamhet ska ha rätt förutsättningar när kulturhuset väl står på plats. De ekonomiska förutsättningarna behöver även fortsätta utredas allt eftersom projektet når en mer detaljerad nivå. Ett arbete med utvecklingsplattformen för kulturhuset behöver också fortskrida. Beslutet sänds till: Kulturnämnden Fastighets AB Polaris Skellefteå Museum Västerbottensteatern Sida 5(5)

6 Kulturhus Skellefteå Beslutsunderlag: Ett nytt kulturhus Therese Bäckström Zidohli

7 7 Sammanfattning Skellefteå kommun har en målsättning om att bli invånare år Utvecklingsarbetet för att nå detta mål handlar om att Skellefteå ska utvecklas på ett sätt som ökar dess attraktionskraft och skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna till bra livsvillkor. I utvecklingsarbetet har kulturen en given plats. Därför har kommunledningskontoret fått i uppdrag att utreda lokalisering, innehåll, huvudmannaskap och finansiering av ett nytt kulturhus. Utredningen ska även omfatta frågan om lokalisering av biblioteksverksamheten. Kulturhuset föreslås vara ett multifunktionellt och transformativt hus som möjliggör för kongresser och möten. Ett flexibelt hus där olika funktioner samnyttjar ytor och skapar synergieffekter som gör huset lättare att driva och effektivare att använda. Därmed ges en ännu större möjlighet för positiva effekter på invånarna och på stadens tillväxt. Synergierna förväntas också skapa kostnadsmässiga driftsfördelar. Mitt i stadens hjärta kommer kulturhuset att stå, på nuvarande busstorget, med närhet till torg, butiker, restauranger, hotell, caféer och allt annat som centrum har att erbjuda. Här i stadens nod med resecentrum och lättillgängliga kommunikationer kommer kulturhuset att finnas som en naturlig del av stadsbilden. Byggnaden ska vara något unikt, ett landmärke för Skellefteå, och skapa en upplevelse samt vara en kulturbärare i sig som byggnad. Kulturhusets bas kommer att vara de fyra kulturellt bärande kärnverksamheterna Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Västerbottensteatern. Dessa verksamheter finns idag och bidrar aktivt till Skellefteås kulturliv, men står i behov av nya lokaler. Utöver de fyra kärnverksamheterna kommer även olika typer av gästspel och uppvisningar föreningar, professionella, amatörer, kommersiella, ideella att ta plats och berika huset. Detta möjliggörande i kombination med en förenande organisation, mötesverksamhet och ett vidbyggt hotell förstärker och kompletterar kulturhusets kärnverksamhet. Den här unika sammansättningen och idén säkerställer ett hållbart och framgångsrikt koncept som ger synergieffekter. Det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Polaris föreslås som ägare till fastigheten. Den verksamhet som ska ansvara för drift och samordning av kulturhuset föreslås organiseras som ett kommunalt aktiebolag och ingå i koncernen Skellefteå Stadshus AB. För att ta höjd för en tekniskt och arkitektoniskt framstående byggnad uppskattas investeringen för kulturhuset till ca miljoner kronor. Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 2 (26)

8 8 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND GENOMFÖRANDE Projektorganisation Processen IDÉ OCH FÖRUTSÄTTNINGAR INVÅNARE ÅR KULTUR FÖR FRAMTIDEN CENTRALA STAN FÖRSLAG: ETT KULTURHUS SOM VÅGAR! KONCEPT KÄRNVERKSAMHETERNA MAN Skellefteå Konsthall Stadsbiblioteket Västerbottensteatern Samarbete mellan verksamheterna INRIKTNING OCH AMBITION Naturlig mötesplats Ett kulturhus som vågar! Öppet för alla Tillsammans med inspirerande kärna KULTURHUS OCH HOTELL EN ATTRAKTIV DUO ORGANISATION OCH DRIFT UTFORMNING AV KULTURHUSET Lokaler och ytor Koncept för gestaltning EKONOMI INVESTERING BUDGET FÖR KULTURHUSBOLAGET KONSEKVENSER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN OCH KÄRNVERKSAMHETERNA SAMHÄLLSEFFEKTER FORTSATT ARBETE REFERENSER BILAGA 1 Lokaler BILAGA 2 Ekonomi och organisation BILAGA 3 Sammanfattning av rapporten Kultur-, evenemangs- och möteshus i Skellefteå BILAGA 4 Koncept för samarbete mellan verksamheterna BILAGA 5 - Underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Museum Anna Nordlander BILAGA 6 Underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Skellefteå konsthall BILAGA 7 Underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Stadsbiblioteket BILAGA 8 Underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Västerbottensteatern Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 3 (26)

9 9 1 Inledning Skellefteå kommun har en målsättning om att bli invånare år Utvecklingsarbetet för att nå detta mål handlar om att Skellefteå ska utvecklas på ett sätt som ökar dess attraktionskraft och skapa bästa möjliga förutsättningar för medborgarna till bra livsvillkor. I utvecklingsarbetet har kulturen en given plats. Därför har kommunledningskontoret fått i uppdrag att utreda lokalisering, innehåll, huvudmannaskap och finansiering av ett nytt kulturhus. Utredningen ska även omfatta frågan om lokalisering av biblioteksverksamheten. 1.1 Bakgrund Skellefteå kommuns kulturplan för syftar till att visa på kulturens betydelse och mål samt vilka satsningar som ska göras. Ett prioriterat område i kulturplanen är byggandet av ett framtida kulturhus i centrum, ett hus framför allt för scenkonst. Planeringen för ett framtida kulturhus kräver inledningsvis ställningstaganden beträffande tre viktiga aspekter, aspekter som utgör basen i utredningen: Lokalisering Var ska ett kulturhus placeras? I den beslutade kulturplanen förutsätts kulturhuset ha ett centralt läge. Någon särskild tomt finns inte avsatt för ändamålet. Innehåll Kulturplanen anger att kulturhuset främst ska ha inriktning på scenkonst. Begreppet scenkonst måste förtydligas och kompletteras med vad som ytterligare ska inrymmas. Huvudmannaskap och finansiering Vem ska vara byggherre och fastighetsägare för kulturhuset? Ett ställningstagande måste göras kring ansvaret för anläggningen. Den medför nya investerings- och driftkostnader för byggnader. Nya verksamheter innebär också i sig ökade kostnader. Finansieringen av anläggningen och verksamheten måste tydliggöras inför fortsatt arbete. 1.2 Genomförande Nedan beskrivs hur arbetet har genomförts Projektorganisation Arbetet med att ta fram detta beslutsunderlag har letts av: Therese Bäckström Zidohli, kommunledningskontoret Petra Liuski, kommunikationsstrateg förvaltningen för support och lokaler Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 4 (26)

10 10 Styrgrupp: Styrgruppen bestod av kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande i kulturnämnden. Projektledaren har träffat styrgruppen ungefär en gång per månad. Ledningsgrupp: Ledningsgruppen bestod av kommunens ledningsgrupp. Projektledaren har träffat ledningsgruppen vid enstaka tillfällen då behov uppstått. Operativ ledningsgrupp: Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Lars Hedqvist, planeringschef kommunledningskontoret Ingrid Thylin, avdelningschef kommunledningskontoret Samuel Lundkvist, ekonomichef kommunledningskontoret Anders Bergström, förvaltningschef skol- och kulturkontoret Projektledaren har träffat den operativa ledningsgruppen ungefär en gång per vecka. Projektgrupp: Anna Wallström, utvecklingsstrateg kommunledningskontoret Krister Gustafsson, chefscontroller kommunledningskontoret Harriet Wistemar, avdelningschef fysisk planering samhällsbyggnad Susanne Sinclair, kulturchef skol- och kulturkontoret Anna-Lena Lundmark, kulturutvecklare skol- och kulturkontoret Fransesca Quartey, teaterchef/vd Västerbottensteatern Anders Jansson, avdelningschef/curator MAN Projektledaren har träffat projektgruppen ungefär en gång per vecka. Arbetsgrupper: Under projektets gång har olika arbetsgrupper skapats utifrån aktuellt behov, ämne och omfattning. Arbetsgrupperna har haft varierande sammansättning av deltagare från den operativa ledningsgruppen, projektgruppen och representanter från verksamheterna Processen Processen och arbetet för projektet Kulturhus Skellefteå har tagit sin utgångspunkt i kommunledningskontorets uppdrag att utreda ett framtida kulturhus i Skellefteå. Ambitionen för utredningen har alltid varit att hitta det bäst lämpade konceptet för Skellefteå. Ett unikt och skräddarsytt kulturhus som byggs under bästa möjliga förutsättningar. Med detta som grund har processen med tiden medvetet utökats successivt utifrån nya frågeställningar som uppdagats. Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 5 (26)

11 11 Nedan följer sammanfattningar av de olika delarna i processen. En mer utförlig beskrivning av arbetet för respektive del finns i bilagda underlag. Kulturellt innehåll I ett första skede har fokus för projektarbetet legat på att definiera och bestämma innehållet i ett framtida kulturhus, eftersom innehåll och verksamhet påverkar övriga delar. Inom ramen för detta arbete har en bred invånardialog genomförts för att involvera invånare och intressenter i så hög grad som möjligt. Kommunstyrelsen har sedan utifrån en sammanställning av dialogen beslutat att fortsätta utredningen av ett samkulturhus där många olika kulturyttringar ingår. Med samkulturhus menas ett hus där alla konstformers behov av att visa upp sig tillgodoses och ett hus som är anpassningsbart utifrån rådande förhållanden. De direkt berörda verksamheterna, som kommer att ingå i det framtida kulturhuset, är Museum Anna Nordlander, Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Västerbottensteatern. För mer information om denna del av projektet, se beslutsunderlag för kulturellt innehåll och dialog om kulturhuset. Lokalisering Nästa steg i utredningen var att bestämma lokaliseringen för det framtida kulturhuset. En invånardialog genomfördes och 28 platsförslag inkom. Utifrån en utvärdering av dessa förslag har kommunfullmäktige beslutat att utse kvarteret Perseus, nuvarande busstorget, som lokalisering för ett framtida kulturhus. För mer information om denna del av projektet, se beslutsunderlag för lokalisering och 28 lokaliseringsalternativ. Verksamheternas eget arbete De berörda verksamheterna (Museum Anna Nordlander, Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Västerbottensteatern) har under projektets gång genomfört ett arbete för att redan nu, i ett tidigt skede, börja tänka kring nya samarbetsvägar och hur verksamheterna ska se ut i det framtida kulturhuset. Resultatet av detta arbete har utgjort underlag för lokalprogrammet, detta beslutsunderlag samt ett samarbetskoncept. För mer information om denna del av projektet, se bilaga 5-8. Kommersiellt innehåll Mötesstrategen Björn Masuhr har i en delutredning haft i uppdrag att undersöka vilka kommersiella aktörer ett framtida kulturhus skulle kunna innehålla för största synergieffekt. Utredningen föreslår att den kommersiella delen utgörs av kongressverksamhet och ett vidbyggt hotell och att det tillsammans med ett kulturhus skapar ömsesidiga synergier men även långsiktiga positiva samhällseffekter. Vidare presenterar Masuhr i sin Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 6 (26)

12 12 utredning, en nytänkande 70/130-princip med funktionalitet och flexibilitet i fokus. Principen innebär att verksamheter i ett framtida kulturhus delar på ytor, logistiska lösningar och resurser. Förslaget skulle innebära att Skellefteå får ett dynamiskt kulturhus med stora möjligheter istället för att man som på andra håll i världen och landet bygger enskilda hus för specifika ändamål. För mer information om denna del av projektet, se bilaga 3 sammanfattning av rapporten Kultur-, evenemangs- och möteshus i Skellefteå. Dialog med föreningar Utifrån den inledande invånardialogen som sträckte sig över en bred målgrupp, har också fortsatta samtal med kulturföreningar genomförts. Detta kring önskemål och behov i ett nytt kulturhus. För mer information om denna del av projektet, se anteckningar: fortsatt dialog med föreningarna. Dialog om framtidens bibliotek I arbetet med Stadsbibliotekets utformning i ett framtida kulturhus har det varit viktigt att involvera allmänheten. En invånardialog om framtidens bibliotek har därför genomförts. För mer information om denna del av projektet, se sammanställning av dialog kring framtidens bibliotek. Utvecklingsplattform En bit in i projektet identifierades ett behov av att ta fram ett strategiskt styrdokument, en utvecklingsplattform, som utifrån en gemensam uppfattning beskriver vart kulturhuset ska, hur arbetet ska inriktas och hur de uppsatta målen ska nås. Arbetet med utvecklingsplattformen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av deltagare från den operativa ledningsgruppen, projektgruppen och representanter från verksamheterna. Under en serie workshops lades grunden till ett material som sedan bearbetats och förankrats hos arbetsgruppen och styrgruppen. Därefter har kommunstyrelsen beslutat att godkänna den framtagna utvecklingsplattformen. För mer information om denna del av projektet, se utvecklingsplattform. Koncept för samarbetet i huset Utifrån antagandet att de berörda verksamheterna kommer att gå från att verka enskilt till att enas under samma tak, och med delvis gemensamma ytor, har ett arbete kring ett koncept för samarbetet i huset genomförts. Verksamheterna kommer i mångt och mycket att upplevas som ett av besökare och genom gemensamma ansträngningar kan de få större genomslagskraft på olika plan. Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 7 (26)

13 13 I arbetet med att ta fram ett koncept för samarbetet har workshops genomförts med en arbetsgrupp bestående av representanter från verksamheterna. Det framtagna materialet har sedan bearbetats och förankrats hos arbetsgruppen och styrgruppen. Inspiration för arbetet har hämtats ur biblioteksmodellen the four spaces. För mer information om denna del av projektet, se bilaga 4. Driftsform och organisation EY (f.d. Ernst & Young) har haft i uppdrag att göra en delutredning om lämplig driftsform och organisation för ett framtida kulturhus. Syftet med uppdraget var att ge en tydlig bild av förutsättningar och medel för att skapa den bäst lämpade och effektiva organisationsstrukturen och samarbetsmodellen för det framtida kulturhuset. EY:s utredning har förankrats i styrgruppen varefter ett reviderat förslag tagits fram. Ett förslag som förordar aktiebolag som associationsform och ett separat kulturhusbolag för organisation. För mer information om denna del av projektet, se bilaga 2 Lokaler Berörda verksamheter fick i ett tidigt skede i projektet uppdraget att lämna in en sammanställning över önskemål och behov av lokaler. Dessa sammanställningar översteg möjliga ramar vad gäller kvadratmeter, och på sikt även driftskostnaderna. Därför har en viktig del i projektarbetet bestått i att hitta sätt för hur behovet av ytor skulle kunna minskas, t.ex. genom samordning, utan att påverka funktion och verksamheter. Utifrån tidigare underlag och delutredningar samt råd från externa specialister, omvärldsbevakning och ett flertal studiebesök har ett förslag på lokalsammansättning för det framtida kulturhuset tagits fram. Detta förslag har sedan förankrats med de fyra kärnverksamheterna varefter vissa revideringar har genomförts. För mer information kring denna del av projektet, se bilaga 1. Ekonomi Att bygga ett kulturhus i centrala Skellefteå kommer att medföra en rad positiva synergieffekter för staden, kommunen och regionen. Det kommer också att medföra konsekvenser på kommunens och kärnverksamheternas ekonomi. För att kartlägga effekter och säkerställa en väl avvägd och anpassad ekonomisk kalkyl har en del i projektarbetet bestått i att ta fram ett förslag på affärsmodell, ekonomi och samhällseffekter för det framtida kulturhuset. Detta arbete har baserats på tidigare utredningar samt avstämningar med interna specialister, omvärldsbevakning och ett flertal studiebesök. För mer information kring denna del av projektet, se bilaga 2. Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 8 (26)

14 14 Omvärldsbevakning och studiebesök En kontinuerlig omvärldsbevakning har genomförts under projekttiden, dels för uppdatering kring trender inom relevanta områden, dels för överblick av publiceringar och debatt kring projektet och satsningen. Projektet har även genomfört en rad studiebesök för att ta del av andras erfarenheter och reflektioner. Studiebesöken har bl.a. omfattat Kulturhuset Spira, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Karlstad CCC, Aalborgs kongress- och kulturcenter, Malmö Live, Kulturväven i Umeå samt Kulturens Hus i Luleå. Kommunikation Inom ramen för projektet har strävan varit att förmedla information kontinuerligt till invånare, externa aktörer och intern organisation. Den främsta kanalen för kommunikationen har varit den egna webbplatsen. Under den första projekttiden har webbplatsen varit integrerad i kommunens webbplats för att under sensommaren 2014 lyftas ut till en extern webbplats. Kommunikationen har i övrigt hanterats via interna och externa möten, mediakontakt, projektinterna nyhetsbrev samt sociala medier. För projektet upprättades vidare en kommunikationsstrategi under 2014 samt tillhörande kommunikationsplaner som löpt halvårsvis. Arbetsmodell för projektet Bild 1: Arbetsmodell för projektet Kulturhus Skellefteå Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 9 (26)

15 15 2 Idé och förutsättningar invånare år 2030 För att säkerställa att Skellefteå har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har Skellefteå kommun initierat ett arbete med en utvecklingsstrategi, projektet Skellefteå Projektet är det största gemensamma framtidsarbetet som genomförts i kommunen utifrån en helhetssyn på samhället och den långsiktiga utvecklingen. Visionen för satsningen och kommunen som helhet är Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha invånare år För att förtydliga vad Skellefteå behöver för att nå visionen har den brutits ner i fyra delar: framsynt, växande, attraktiv och jämställd. Tillsammans bidrar dessa fyra områden till att vi skapar en plats där människor trivs och vill bo, och att befolkningen ökar. Det krävs en bra miljö för barn, föräldrar, studenter, arbetstagare, arbetsgivare och pensionärer för att attrahera dagens och morgondagens arbetskraft. En god samhällsservice med skola, utbildning, sjukvård och infrastruktur är givna faktorer som måste uppfyllas för att en plats ska upplevas som attraktiv idag. Utöver detta är det andra viktiga saker som påverkar var människor bosätter sig, som jobb, intressen och livsmiljö. Kultur och kulturutbud utgör en betydande del i ett attraktivt samhälle vad gäller livsstil och utveckling, detta såväl på individnivå som på samhällsnivå. Därför är utredningen av ett framtida kulturhus i Skellefteå en självklar del i satsningen mot invånare år Kultur för framtiden Att kulturen har en given plats i utvecklingsarbetet för kommunen framgår tydligt i Skellefteå kommuns kulturplan för perioden Där uttrycker man en målsättning att Skellefteå ska vara lika känt för sin kultur, som för sitt guld och sin hockey. I kulturplanen prioriteras byggandet av ett kulturhus, främst för scenkonst, med målsättningen att skapa attraktivitet och bättre livsmiljö, samt bättre förutsättningar för kultur och tillväxt. Ett modernt kulturhus är dessutom en investering med hög profil som kommer att lyfta varumärket Skellefteå avsevärt, dels genom huset i sig och dels de kulturyttringar som kan finnas däri. Ett kulturhus ska och bör vara levande, och användas så mycket som möjligt. Därför är det viktigt att se över vilka andra verksamheter som kan vara i kulturhuset, t.ex. kreativa och kulturella näringar, restauranger, bibliotek, caféer, resecentrum, möjlighet till konferenser etc. En näring som har stor potentiell marknad för Skellefteå är kulturturism. Här innebär möjligheten för Riksteaterföreningen att ta emot de största turnerande produktionerna på en så kallad A-scen eller Röd scen, en viktig del Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 10 (26)

16 16 i att utveckla närturismen och teaterns ställning lokalt. Genom paketlösningar uppbyggda med ett besök i kulturhuset som nav kan även det övriga näringslivet få en stor chans att öka sin omsättning. 2.3 Centrala stan En del i arbetet med att nå målet om invånare år 2030 är att aktivt arbeta med att utveckla Skellefteåregionens och stadens centrum. En levande landsbygd behöver ett attraktivt centrum och ett centrum behöver en levande landsbygd för att bli attraktivt. Här har kulturen och ett framtida kulturhus en given plats. Den övergripande målbilden för Skellefteås centrum är att det ska vara en plats där vi trivs att vistas och att det är härligt här året runt. Vi ska utnyttja och ta till vara årstidernas styrkor och tillsammans med det rika utbudet ge besökare och invånare en bra upplevelse under hela året. Centrum ska ge plats för oss människor och locka oss till att komma tillbaka. Ett för Skellefteå och regionen skräddarsytt framtida kulturhus bidrar tydligt till den övergripande målbilden för Skellefteås centrum. Kommunen vill förtäta centrum med ca bostäder och ca arbetsplatser samt möjliggöra för centrumkärnan och dess handel att växa. En ny fördjupad översiktsplan, där bl.a. en ny trafiksystemlösning ingår, ska tas fram. Den syftar till att skapa ett attraktivt och lättillgängligt centrum för invånare och besökare. Dessutom har en ny stadspark precis färdigställts och flera andra större projekt planeras, som till exempel Norrbotniabanan och resecentrum intill järnvägen. I sammanhanget med dessa satsningar har ett framtida kulturhus en självklar plats. Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 11 (26)

17 17 3 Förslag: Ett kulturhus som vågar! Som en del i arbetet med att skapa förutsättningar för att nå målet om att bli invånare år 2030 föreslås ett kulturhus med placering i centrala Skellefteå. Huset och dess funktioner ska bidra till att stärka Skellefteås platsvarumärke och kännedomen om Skellefteås attraktivitet som kultur- och evenemangsstad, mötesstad, kunskapsstad och som en attraktiv och expansiv stad med ett starkt globalt näringsliv. Kulturhuset föreslås vara ett multifunktionellt och transformativt hus som möjliggör för kongresser och möten. Ett flexibelt hus där olika funktioner samnyttjar ytor och skapar synergieffekter som gör huset lättare att driva och effektivare att använda. Därmed ges en ännu större möjlighet för positiva effekter på invånarna och på stadens tillväxt. Synergierna förväntas också skapa kostnadsmässiga driftsfördelar. 3.1 Koncept Mitt i stadens hjärta kommer kulturhuset att stå, på nuvarande busstorget, med närhet till torg, butiker, restauranger, hotell, caféer och allt annat som centrum har att erbjuda. Här i stadens nod med resecentrum och lättillgängliga kommunikationer kommer kulturhuset att finnas som en naturlig del av stadsbilden. Kulturhusets bas kommer att vara de fyra kulturellt bärande kärnverksamheterna Museum Anna Nordlander (MAN) Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Västerbottensteatern. Dessa verksamheter finns idag och bidrar aktivt till Skellefteås kulturliv, men står i behov av nya lokaler. Den här kärnan av verksamheter skapar en mix med både djup och höjd en kärna som genom det unika samarbetet kommer att bära kulturhuset och regionen långt. Utöver de fyra kärnverksamheterna kommer även olika typer av gästspel och uppvisningar föreningar, professionella, amatörer, kommersiella, icke kommersiella att ta plats och berika huset. Detta möjliggörande i kombination med en förenande organisation, mötesverksamhet och ett vidbyggt hotell förstärker och kompletterar kulturhusets kärnverksamhet. Den här unika sammansättningen och idén säkerställer ett hållbart och framgångsrikt koncept som ger synergieffekter. 3.2 Kärnverksamheterna MAN MAN är en verksamhet som ska provocera, engagera och synliggöra konsten i samhället. MAN kommer att fungera som en garant för ett levande kulturhus då publikens delaktighet och medskapande kommer att vara en viktig del av verksamheten. Visionen för MAN:s verksamhet i det framtida kulturhuset lyder: MAN ska vara ett nordiskt nav för samtidskonst och genus. I kulturhuset kan MAN integrera den publika verksamheten med det arbete som bedrivs kopplad till samlingen. Kulturhuset kommer även att vara en förutsättning för att MAN ska kunna förverkliga Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 12 (26)

18 18 många av de utställnings- och samarbetsprojekt med svenska och internationella samarbetspartners som idag har fått stå tillbaka på grund av att MAN saknat de rätta förutsättningarna Skellefteå Konsthall Skellefteå konsthalls mål är att medverka i samhället genom att öka kunskapen om samtidskonst och stödja konstnärligt arbete. Skellefteå konsthall ska också främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, som exempelvis innebär att erbjuda aktuella utställningar som avspeglar vår samtid och som visas på den nationella och internationella konstscenen. Detta går hand i hand med kulturhusets ambitioner vilket gör att tydliga synergier kommer att skapas. Skellefteå konsthalls vision är att vara en nod och ett centrum i norra Sverige för samtidskonst år Detta ska etableras genom utställningar, program och aktiviteter av hög professionell nivå med konst såväl från den egna regionen som från den övriga världen kulturhuset kommer att möjliggöra detta i en av stadens mest attraktiva och lättillgängliga mötesplatser. I konsthallens filosofi ingår även att det ska finnas en öppenhet för prövande av nya former för verksamhet och forskning vilket kommer att bidra till kulturhuset tankar om detsamma Stadsbiblioteket Den interna visionen för kultur- och biblioteksavdelningen är att Skellefteå är centrum för konst och kultur i norra Sverige år Kulturhuset kommer att bidra till att detta uppnås genom den unika sammansättningen och visionen där biblioteksavdelningen genom Stadsbiblioteket inkluderas. Stadsbiblioteket kommer att ge kulturhuset liv och rörelse genom dess besökare och öppettider. Kulturhuset kommer i sin tur att innebära möjligheter för Stadsbiblioteket att bredda eller utöka sin verksamhet, men framför allt att locka än fler till spontanbesök. Biblioteken, med Stadsbiblioteket som nav, möjliggör utveckling på individnivå och samhällsnivå genom att vara en kulturell arena för litteratur, berättande, information, teater, dans, konst, musik, film, utställningar och föreläsningar. Biblioteken utgör även mötesplats för upplevelser, bildning och lärande där alla är och ska känna sig välkomna. Kulturhuset ska erbjuda och arbeta för just detta vilket innebär en ömsesidig vinst för aktörerna Västerbottensteatern Västerbottensteaterns vision är vara Europas ledande Berättarteater. De kommande årens utvecklingsarbete kommer att utgöras av fyra byggstenar; berättarteater, invånarteater (eng. community theatre), digital utveckling och publikutveckling. Västerbottensteatern vill vara en del av samhällsbyggandet i staden och vara Stadens Stolthet i förvissningen om att kultur är en viktig del i Skellefteås fortsatta utveckling och en attraktiv boendefaktor. Den närhet och dialog med publiken som är Västerbottensteaterns signum finns också närvarande i den turnerande verksamhet som teatern bedriver. På så vis bidrar Västerbottensteatern till en utökad tillgänglighet Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 13 (26)

19 19 av kultur som går hand i hand med ambitionen för kulturhuset och Västerbottensteaterns vision införlivas i ett kulturhus som vågar Samarbete mellan verksamheterna Det finns ett genuint, tydligt och unikt koncept för samarbetet mellan verksamheterna i kulturhuset. Ett koncept som dels ska underlätta för verksamheterna att samarbeta och samexistera under ett tak, dels bidra till att olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Samarbetskonceptet har sin grund i fyra områden: kreativitet, möten, reflektion och utveckling som kan införlivas i arkitektur, service, program och val av samarbetspartners. Genom ett samspel mellan områdena bidrar det till att visionen för kulturhuset som helhet nås. 3.3 Inriktning och ambition Den sammantagna helheten för kulturhuset med syfte, vision, målgrupp och värdegrund visar en tydlig ambition och inriktning ett kulturhus som vågar! Helheten speglar också kulturhusets betydande roll för ett Skellefteå i utveckling, ett Skellefteå mot invånare år Naturlig mötesplats Kulturhuset ska vara den naturliga mötesplatsen i Skellefteå, stadens hjärta: centralt beläget, lätt att hitta till och attraktivt att besöka. Kulturhuset ska självklart vara en plats för alla, såväl tillresta besökare som skelleftebor. Här ska långt fler grupper än de redan inbitna kulturaktörerna och konsumenterna kunna ta del av kultur på ett naturligt och lättillgängligt sätt. Utbudet ska ha en bredd så att alla, oavsett demografisk bakgrund eller förförståelse, kan hitta något som passar dem. Det ska även finnas en fysisk tillgänglighet så att personer med någon form av funktionsnedsättning också ska kunna besöka och använda huset. För kulturen i regionen och de olika kulturella och kreativa verksamheternas utveckling kommer det framtida kulturhuset att utgöra en viktig roll. I kulturhuset kommer olika konst- och kulturformer att mötas, inspireras och utvecklas för att skapa nya synergieffekter. Samtidigt ska mixen av kulturupplevelser och dynamik också tillföra ytterligare dimensioner för besökaren, utöver att roa och inspirera, nämligen en känsla av gemenskap och tillhörighet men även en möjlighet att reflektera över identitet, samhälle och omvärld. Kulturhuset ska med andra ord vara en plats där kultur och konst utmanar oss att bli mer reflekterande individer och inspirerar oss till självförverkligande och aktivt deltagande i samhällsdiskussionen och demokratiprocessen. Kulturhuset ska bidra till tillväxt på flera plan. Dels genom att vara en plats som möjliggör möten och utbyten mellan människor och verksamheter, en plats som inspirerar initiativtagande och idékraft för bland annat företagande. Dels genom att vara en besöksanledning i sig, som lockar fler människor till Skellefteå och därmed bidrar som tillväxtmotor. Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 14 (26)

20 20 Att kulturen får större plats, bättre utvecklingsmöjligheter och större utrymme för olika typer av utbud är också en viktig del i att skapa en attraktiv livsmiljö. En livsmiljö som är en nödvändighet för att Skellefteå ska kunna behålla och attrahera fler invånare. Detta kan sammanfattas i en kortare syftesbeskrivning: Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Här skapas nya tankar och gemenskaper som gör att vi utvecklar både oss själva och samhället. Det gör att Skellefteå fortsätter att växa och vara en attraktiv, framsynt och jämställd plats att besöka, bo och verka i Ett kulturhus som vågar! Ambitionen är att kulturhuset år ska 2030 ha ett väl förankrat rykte och renommé kring sitt värdskap. Man omtalar kulturhusets verksamheter och personal som välkomnande och professionella. Man talar även om kulturhuset som förebild där jämställdhet och mångfald genomsyrar allt, i stort och smått. Kulturhuset är också känt för sitt mod, sin innovationsbenägenhet och sin unika flexibilitet. Kulturhuset attraherar besökare och arrangörer från när och fjärran, och är en naturlig mötesplats för regionala, nationella och internationella gäster och arrangörer. Kulturhuset ska också vara ett känt landmärke och symbol för vårt gedigna kulturarv där vi står med ena foten djupt rotad i den norrlänska traditionen medan den andra har tagit ett steg in i framtiden. Detta kan sammanfattas i en kortare visionsbeskrivning: Kulturhuset är en kraftkälla i ett Skellefteå som utvecklas genom idéer och ett kreativt klimat. Vi arbetar jämställt och målmedvetet, och är en självklar del av ett växande kulturliv som berör alla. Vi är kända för vårt värdskap, våra verksamheter och vår vilja att tänka nytt. Ett kulturhus som vågar! Öppet för alla Målgruppen för kulturhuset är alla. Det här är och ska vara ett hus som välkomnar och tillgängliggör sin verksamhet för alla. Här präglas kultur och verksamhet av en tillåtande anda och alla ska känna att det finns något för just dem att uppleva och göra. Kulturhuset ska särskilt arbeta för att stödja utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 med dess ambition och prioriteringar för att attrahera morgondagens arbetskraft. Dessa individer kan vara kulturintresserade eller ännu inte intresserade. De är dock generellt medvetna och engagerade i samhällsfrågor och har en livsstil där de vill uppleva, utvecklas och inspireras. Utöver denna mer specifika målgrupp riktar sig kulturhusets verksamhet till den breda målgruppen som innefattar: Skellefteåbor. Barn & unga vuxna 0-20 år, vuxna 40 år och uppåt och pensionärer. Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 15 (26)

21 21 Besökare. Vi vill attrahera regionala, nationella och internationella besökare för att uppleva Skellefteås rika kultur- och fritidsliv. Nyanlända. Vi vill bejaka mångfald och integration. Personer med funktionsnedsättning. Vi vill att kulturhuset ska vara tillgängligt och öppet för alla. Hotell-, konferens- och kongressbesökare. Vi vill att Skellefteå ska sätta avtryck genom en unik helhetsupplevelse där kultur är en självklar del. Potentiella inflyttare. Vi vill väcka nyfikenhet kring ett attraktivt kultur- och fritidsliv. Young professionals. Vi vill bidra till ett attraktivt Skellefteå som ger unga ambitiösa människor möjlighet att utvecklas och växa. Ägare och ledare för företag i regionen. Vi vill erbjuda en naturlig plats att koppla ihop kultur och tillväxt genom att visa på möjligheter till samarbeten och arrangemang. Kulturaktörer. Vi vill ha ett gott rykte och vara uppskattade av internationella och nationella kulturaktörer, såväl professionella som amatörer. Föreningar. Vi vill erbjuda kulturella föreningar möjlighet att visa upp sin verksamhet. Evenemangs- och mötesarrangörer. Vi vill ha ett gott rykte och vara uppskattade av evenemangs- och kongressarrangörer, såväl nationella som internationella. Vi vill vara det självklara valet. Utbildning och forskning. Vi vill erbjuda en plats för att tillämpa kunskap och öppna upp för forskningssamarbeten. Politiker och beslutsfattare. Vi vill att politiker och beslutsfattare ska vara stolta över den satsning och investering som de har gjort. Media. Vi vill att media ska lyfta och spegla en positiv bild av kulturhuset och kulturlivet. Detta kan sammanfattas i en kortare målgruppsbeskrivning: Kulturhuset ska vara öppet och tillgängligt för alla. Här präglas kultur och verksamhet av en tillåtande anda. Hit är den breda målgruppen välkommen och alla ska känna att det finns något för just dem att uppleva och göra. Vi ska särskilt arbeta för att attrahera morgondagens arbetskraft och bidra till att Skellefteå når invånare år Tillsammans med inspirerande kärna Kulturhuset och verksamheterna däri har en gemensam värdegrund som utgör basen i all verksamhet, alla riktlinjer och alla relationer. Värdegrunden innefattar tre kärnvärden: mod, kvalitet och välkomnande. Dessa tre värden utgör den treenighet som skapar förutsättningarna för ett kulturhus som vågar. Mod Vi bejakar och ger plats åt kreativa och nydanande idéer genom att vi möjliggör kunskapsfördjupning och kontemplation i en kreativ miljö. Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 16 (26)

22 22 Vi är handlingskraftiga, proaktiva och vågar sticka ut vilket gör att vi är banbrytande och ligger i framkant. Vi har en flexibel, öppen och uppmuntrande kultur som speglar förändring och samhälle, vi ger utrymme för djärvhet och lockar till insikt. Vi bejakar handlingskraft och kreativitet som leder till reflektion och förändring. Kvalitet Vi arbetar med flexibilitet, transparens och professionalitet i fokus för att ge besökare en upplevelse som ger intryck och gör avtryck. Vi vet vad vi gör och kan det vi gör, vi kan tillmötesgå kundens önskemål och förväntningar genom vårt breda kompetensspann från bas till spets. Vi levererar hög kvalitet i allt från ny teknik till värdskap och vi håller vad vi lovar. Vi utgår alltid från en helhetssyn med avstamp i gemensamma värderingar och styrdokument, oavsett roll, funktion eller verksamhet. Välkomnande Vi är tillåtande och respektfulla gentemot allt och alla. Vi arbetar förtroendefullt och känner tillit för varandra. Vi utgår från allas lika värde och inkluderar mångfald och jämställdhet i vårt dagliga arbete. Vi arbetar för långsiktiga relationer genom ett flexibelt och serviceinriktat värdskap i en öppen anda där vi alltid bemöter alla varmt och vänligt. Vi är lyhörda och gör allt för att medarbetare och besökare ska trivas. Vi ger det lilla extra. Vi är genuint engagerade och passionerade i vårt arbete vilket gör att vi arbetar med ett naturligt mod och driv. Detta kan sammanfattas i en kortare värdegrundsbeskrivning: Med en inspirerande kärna där mod, kvalitet och välkomnande skapar en gemensam värdegrund arbetar vi tillsammans för upplevelser, utmaningar och inspiration i ett kulturhus utöver det vanliga. 3.4 Kulturhus och hotell en attraktiv duo Idén med att placera kulturhuset mitt i staden är att göra det till den självklara mötesplatsen stadens hjärta. Genom att kombinera kulturevenemang med möten kan dessutom skapas förutsättningar för en välbesökt byggnad med brett utbud och gediget program. Denna ambition kommer att innebära en ny reseanledning som ger fler besökare till staden och regionen, vilket kommer öka behovet av hotellrum. För att kunna locka större evenemang, möten och gästspel till Skellefteå visar en analys att hotellkapaciteten bör öka med minst 300 rum, i en första etapp. Utan denna ökning kommer inte kulturhuset att kunna fyllas med gäster i tillräckligt stor utsträckning för att motivera investeringen. Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 17 (26)

23 23 Med detta som grund föreslås att konceptet för det framtida kulturhuset även inkluderar ett vidbyggt hotell med bäddar, ett hotell med mötesverksamhet som ägs och drivs av en extern aktör. Detta förslag förutsätter att båda parter har en vilja att samarbeta och en samsyn kring kulturhusets koncept och verksamhet. Genom att kombinera kulturhuset med hotell- och mötesverksamhet kan en samordning av bland annat lokalerna ske som medför att kulturhusets driftskostnader förbättras jämfört med om det skulle byggas separat. Ett multifunktionellt och transformativt kulturhus tillsammans med ett hotell kommer att utgöra en attraktiv duo för staden och regionen, och för besökare och arrangörer. 3.5 Organisation och drift Kulturhuset som helhet består av två delar, byggnaden i sig samt den verksamhet som kommer att bedrivas däri. Byggnaden föreslås ägas av det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Polaris. Detta utifrån att kulturhuset i huvudsak byggs för kommunal verksamhet, men delvis kommer att användas av näringslivet i form av evenemangs- och mötesarrangörer. Den verksamhet som ska ansvara för drift och samordning av kulturhuset föreslås organiseras som ett kommunalt aktiebolag, benämns fortsättningsvis som kulturhusbolaget, och föreslås ingå i koncernen Skellefteå Stadshus AB. Kulturhusbolaget ska säkerställa att huset används på ett sådant sätt att syftet och visionen med kulturhuset uppnås samt skapa ekonomisk hållbarhet över tid. Dess organisation kommer i hög grad att ha en samordnande funktion i arbetet med att knyta samman de fyra kärnverksamheterna i det gemensamma arbetet med att förverkliga syftet och visionen med kulturhuset. Kulturhusbolaget ska fylla huset med aktiviteter genom att hyra ut lokalerna till de fyra kärnverksamheterna och externa aktörer och arrangörer - kommersiella och ideella - samt svara för stöd och service till verksamheterna i huset. Den övergripande organisationsstrukturen som föreslås för kulturhusbolaget presenteras i nedanstående bild. Bild 2: Det kommunala kulturhusbolagets organisationsstruktur. Dokumentnamn: Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag ett nytt kulturhus Sida 18 (26)

Kulturhus Skellefteå BILAGA 4 - Koncept för samarbete mellan verksamheterna

Kulturhus Skellefteå BILAGA 4 - Koncept för samarbete mellan verksamheterna 2015-02-17 Kulturhus Skellefteå BILAGA 4 - Koncept för samarbete mellan Sammanfattning Skellefteå kommun har en målsättning om att bli 80 000 invånare år 2030. Utvecklingsarbetet för att nå detta mål handlar

Läs mer

Skellefteå Kulturhus Utvecklingsplattform

Skellefteå Kulturhus Utvecklingsplattform Skellefteå Kulturhus Utvecklingsplattform 2014-12-18 Sammanfattning Skellefteå kommun har en målsättning att bli 80 000 invånare år 2030. Utvecklingsarbetet för att nå denna målsättning handlar om att

Läs mer

Kulturhus Skellefteå Beslutsunderlag: Ett nytt kulturhus

Kulturhus Skellefteå Beslutsunderlag: Ett nytt kulturhus 201 2015-05-08 Kulturhus Skellefteå Beslutsunderlag: Ett nytt kulturhus Therese Bäckström Zidohli Sammanfattning Skellefteå kommun har en målsättning om att bli 80 000 invånare år 2030. Utvecklingsarbetet

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN Kommunledningskontoret Samhällsutvecklingsavdelningen

SKELLEFTEÅ KOMMUN Kommunledningskontoret Samhällsutvecklingsavdelningen 2015-05-08 Kulturhus Skellefteå BILAGA 3 Sammanfattning av rapporten Kultur, evenemangs- och möteshus i Skellefteå En utredning hur synergier kan skapa samarbeten och mervärden Samhällsutveckling Therese

Läs mer

Kulturhus Skellefteå BILAGA 1 Lokaler

Kulturhus Skellefteå BILAGA 1 Lokaler 2015-05-08 Kulturhus Skellefteå BILAGA 1 Lokaler Samhällsutveckling Therese Bäckström Zidohli Sammanfattning Det framtida kulturhuset föreslås vara ett multifunktionellt och transformativt hus som även

Läs mer

Kulturhus Skellefteå BILAGA 2 Ekonomi och organisation

Kulturhus Skellefteå BILAGA 2 Ekonomi och organisation 2015-05-08 Kulturhus Skellefteå BILAGA 2 Ekonomi och organisation Samhällsutveckling Therese Bäckström Zidohli Sammanfattning Att bygga ett framtida kulturhus i centrala Skellefteå kommer att medföra en

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2016-10-27 KTN-2016-0347 Werkmäster Daniel Rev 2016-11-15 Kulturnämnden Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Kulturhus Skellefteå BILAGA 5 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Museum Anna Nordlander

Kulturhus Skellefteå BILAGA 5 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Museum Anna Nordlander 2014-12-04 Kulturhus Skellefteå BILAGA 5 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Museum Anna Nordlander Museum Anna Nordlander Anders Jansson Sammanfattning De berörda verksamheterna i det

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) KOMMUNALRÅDSYTTRANDE MAJORITET

Kommunstyrelsen 1 (5) KOMMUNALRÅDSYTTRANDE MAJORITET KOMMUNALRÅDSYTTRANDE MAJORITET 2013-04-03 1 (5) Kommunstyrelsen STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Rådhusparken 1, Jönköping kommunstyrelse@jonkoping.se Fax diariet 036-10 57 04 Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer