Ur kommunalrådets synvinkel 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur kommunalrådets synvinkel 3"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning Inledning Ur kommunalrådets synvinkel 3 Förvaltningsberättelse Utvecklingsstrategi ( US) 4 Mål, nämnder och bolag 12 Ekonomisk översikt- kommunen 14 Personalöversikt-kommunen 18 Befolkning 20 Kommunens organisation 22 Kommunfullmäktige 24 Kommunstyrelse 26 Barn och Utbildningsnämnd 28 Socialnämnd 34 Teknisk nämnd 38 Kultur och Fritidsnämnd 40 Tillstånds- och Myndighetsnämnd 42 Överförmyndarnämnd 44 Valnämnd 46 Kommunens revisorer 48 Särskild redovisning av VA-verksamheten 50 Sävebo AB 54 AB Industribyggnader 56 Savman AB 58 Sävsjö Energi AB 60 Sävsjö Näringsliv AB 62 Stockarydsterminalen AB 64 Sävsjö Skytte Center ekonomisk förening 66 Höglandets Kommunalförbund 68 Resultaträkning 70 Balansräkning 71 Kassaflödesanalys 72 Driftredovisning kommunen 73 Investeringsredovisning kommunen 74 Fem år i sammandrag kommunen 75 Nothänvisningar 77 Redovisningssprinciper 86 Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning 88 Övrigt Revisionsberättelse Överlämnas april 94 Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret Årsredovisningen är producerad av Sävsjö Kommuns ekonomiavdelning. Foto: Ida Bengtsson, Ywonne Gill,Jan Fransson, Björn Sandberg, Marianne Sandberg Layout: Ida Bengtsson, Informationsavdelningen Sävsjö Kommun, Sävsjö, telefon , fax , e-post: org.nr :

3 Förvaltningsberättelse Ur kommunalrådets synvinkel Nationell uppmärksamhet för bra omsorg Är en stor uppmuntran att Sävsjö kommun återigen får positiv uppmärksamhet för god vård- och omsorg. I de öppna jämförelser som tas fram av organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, är det senast exemplet kommunens äldreomsorg som får gott betyg och det noteras mycket goda resultat under en följd av år. Detta ett bevis för att det i kommunens olika verksamheter, trots begränsade resurser, görs stora insatser av kommunens personal för att ge bra omsorg, skola och service till våra medborgare. En god verksamhet kombinerat med ett bra ekonomiskt plusresultat gör till ett sammantaget bra år för Sävsjö kommun. Stefan Gustafsson Kommunalråd Stabilisering i omvärlden De senaste åren har präglats av stor ekonomisk oro i omvärlden. Äntligen kan nu skönjas en ljusning och ett stabilare läge. Optimismen ökar bland hushåll och företag och det ser inte lika illa ut som befarat för stora ekonomier som USA, Kina och euroländerna. Tillväxten väntas sakta öka och kan enligt en del bedömare nästa år nå upp mot 3 procent. Ett stort bekymmer är att nyföretagande viker i hela landet och bara för var minskningen 10%. Detta är också en utmaning som måste hanteras i Sävsjö kommun där nyföretagandet har minskat än mer och befinner sig på plats 255 i landet. Näringsliv och kommun samtalar om åtgärder som kommer presenteras under första halvåret Sverige så väl som vår egen kommun har trots allt klarat åren med svår lågkonjunktur ganska bra. Nämnder och bolag på plus De flesta nämnderna och kommunens företag visar på plusresultat. Bekymmersamt är att kommunens största nämnd, barn- och utbildningsnämnden, visar ett stort underskott framförallt beroende på en omställning av gymnasieskolan. Nämnd och förvaltning arbetar med förslag till förändringar som måste till för att komma till rätta med obalansen i ekonomin. Nämnderna totalt gör ett minusresultat på nästan 8 miljoner men ett tillskott av försäkringspengar (AFA) på 11 miljoner gör att kommunen ändå hamnar på ett totalt plusresultat med 8,4 miljoner. Socialnämnden klarar ett bokslut med plus och det är särskilt noterbart att kostnaderna för försörjningsstöd inte har dragit iväg på det sätt som tidigare befarats. Investeringar i skola och framtidsplaner Under året har det investerats för 38 miljoner. De största satsningarna är inom barn- och utbildningsområdet med en ombyggnad av Kristinaskolan till nya förskolan Fantasia och en stor satsning på utbyggnad av IT inom skolan. Investeringar har också skett i industribyggnader och med byggnation av hyreslägenheter och det har medfört ökat borgensåtagande för kommunen med 25 mkr. Kan också konstateras att pensionsskulden ökat med drygt 2 miljoner till totalt 286 miljoner. Ett intensivt arbete med framtidsplaner pågår i nämnder och företag. En av de bärande idéerna med dessa är att kommunen prioriterar resurser till investeringar som kan ge lägre långsiktiga driftskostnader. Utvecklingsstrategi och nya mål ska styra verksamhet Den utvecklingsstrategi som togs fram inför har varit en grund för kommunens målstyrning. Utifrån sin starka bas med grund i politiska hjärtefrågor, lyssnarkampanjen Vad tycker du och en enkät från SCB har strategin blivit ett levande dokument. Arbetet har skett via speciella USberedningar och med tema på kommunstyrelsens agenda. Erfarenheterna under året visar på att arbetet kan förbättras ytterligare och en del i detta är en förfining av nämndsmålen. Ett bekymmer är att Sävsjö kommun hade en negativ befolkningsutveckling under året och det kommer krävas mycket arbete för att nå strategins vision om att fram till 2020 nå en befolkningsökning till personer. Framförallt kommer krävas fler jobb, mer attraktiva bostäder och förbättrade kommunikationer. Äntligen verkar regeringen bestämt sig för att genomföra en uppdatering av den viktiga inkomst- och kostnadsutjämningen. Införs denna från 2014, enligt nu gällande förslag, kommer den ge Sävsjö kommun goda förutsättningar för att också i framtiden kunna ge medborgarna skola, vård och omsorg med hög kvalitet! Stefan Gustafsson (kd) Kommunstyrelsens ordförande 3

4 4

5 Förvaltningsberättelse 5

6 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit UTVECKLINGSSTRATEGI ( US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020 Övergripande mål Varje år, fram till år 2020, ska 30 nya jobb skapas ska 20 nya bostäder byggas ska vi ha en befolkningsökning på minst 50 personer Prioriterade arbetsområden Nyföretagandet Eftergymnasiala utbildningsnivån Resultatet i grundskolan Bredband Detaljplaner Förvärv av mark för villa- och industribebyggelse Följsam utbyggnadstakt av flerbostadshus Brett utbud av företagslokaler Alternativa driftsformer Vi vill ha ett samhälle där människor och företag har skaparkraft och känner att de kan växa och utvecklas. Ett öppet samhälle där vi välkomnar alla människor och där det goda samtalet ger kraft och näring i samhällsdebatten och fungerar som en grund före entreprenörskap och innovationer. Våra barn och unga ska växa upp med en känsla av att allt är möjlig. Därför är det viktigt att de får stöd och hjälp i skola och förskola så att de kan gå ut i livet med förutsättningar att skapa sig en ljus framtid och ett gott liv. Tillväxt - Växande Nedan följer några utdrag ur Us:en och exempel på vad som gjorts under året för att nå målen i Utvecklingsstrategin. Fler kommuninnevånare Marknadsföringsinsatser behövs för att öka inflyttningen och det är viktigt att dessa visar på kommunens attraktivitet och möjligheter till ett gott liv. Tillsammans med Emelie Wikström, skidåkare i landslaget har Sävsjö kommun marknadsfört kommunen externt. Näringsliv I ambitionen att stimulera skapandet av nya jobb är det betydelsefullt att kommunen bedriver ett aktivt näringslivsarbete och är lyhörd för bland annat näringslivets önskemål om kommunikations- och infrastrukturutbyggnad. Beslut har tagits om utbyggnad av Stockarydsterminalen mellan stambanan och Stockarydsterminalen för att skapa efterfrågad kapacitetsökning. Ett markområde på Eksjöhovgård 7:25 har reserverats för att möjliggöra en framtida byggnation av industrilokaler. Näringslivsbolaget har utökat sitt samarbete med universitet och även arbetat aktivt för att samla de olika husföretagen kring en gemensam plattform. En betydelsefull tillväxtparameter är tillgången till attraktiva och lockande bostäder. För att villa- och fritidshusbebyggelse ska kunna skapas krävs att kommunen inventerar lämplig mark, gärna i sjönära lägen för exploatering. Ambitionen är att kunna presentera minst en exploateringsbar detaljplan per år. Under året har man fattat beslut om prissättning av tomter vid Vallsjön och ett detaljplanearbete har startat för Vallsjöområdet. Detaljplaner har tagits fram för Taggsvampen 1,2 och 3 och för utökning av kvarteret Trucken i Sävsjö. Sävebo har genomfört en nybyggnation av 16 nya lägenheter. Kommunikation och infrastruktur Betydelsefullt för ett modernt resande är ett resecentrum som fyller kraven på tillgänglighet och god information. Under året har en ombyggnad av Sävsjö stationsområde påbörjats. Skola och Utbildning Grundskolan behöver förbättras när det gäller andelen elever som går ut med godkända betyg. Under sommaren har man genomfört sommarskola för årskurs 8. En ny skolplan har införts. Arbetet med ökad måluppfyllelse har fortsatt. Bygga och Bo 6

7 Förvaltningsberättelse Sävsjö Trädgård är ett signum för Sävsjö Kommun 7

8 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit UTVECKLINGSSTRATEGI ( US) Övergripande mål Utflyttningen från Sävsjö Kommun, inklusive ungdomar som flyttar för högre studier( men sedan förhoppningsvis flyttar tillbaka) ska understiga 350 personer per år Prioriterade arbetsområden Kommunala webbplatser Högt valdeltagande Nöjda anställda Bra dricksvatten Miljöarbete Bäst att bo i på Höglandet Föreningslivet Fritidsaktiviteter för Sävsjö kommun , med sikte på 2020 Alla människors unika och okränkbara värde är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Respekten för allas åsikter ska genomsyra de kommunala besluten och tillsammans ska vi arbeta för att kommunens ekologiska avtryck ska vara så litet som möjligt. Tillsammans ska vi också forma en attraktiv bild av vår kommun där det ska vara lätt att leva ett gott liv och där samhällsmiljö skapar stolthet hos medborgarna. Tillsammans Livskvalitet Nedan följer några utdrag ur Us:en och exempel på vad som gjorts under året för att nå målen i Utvecklingsstrategin. Kommun och demokrati Som arbetsgivare ska kommunen vara ett föredöme. Sävsjö kommuns anställda ska uppleva att deras arbete är meningsfullt och uppskattat. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och vilja till förändring i ambitionen att utveckla vår service och vårt bemötande. Ungdomars inflytande i politiken ska uppmuntras och insatser för att öka valdeltagandet ska genomföras. I syfte att bli en mer attraktiv arbetsgivare har Kommunfullmäktige fattat beslut om personalförmåner genom löneväxling. Ett demokratistipendium för ungdomar ska införas. Ett grönt samhälle Den lagstadgade energiplanen och översiktsplanen ska revideras minst en gång under varje mandatperiod. Kommunen ska aktivt verka för ökat utnyttjande av förnyelsebara energikällor och för fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och vindkraft. En strävan ska finnas att minska såväl energi - och resursförbrukning som avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kommunens sjöar och vattendrag och viktiga grundvattenförekomster ska skyddas. Åtgärder som motverkar förorening eller försurning ska genomföras. Under året har en ny översiktplan antagits, likaså en energi- och klimatstrategi med handlingsplan för hållbar utveckling. Beslut har tagits om att kommunen vid kommande upphandlingar ska beakta möjligheten att införskaffa fordon som kan drivas med fordonsgas. Beslut har också tagits om utökande av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp vid Rörviks småbåtshamn och Eksjöhovgård. Kostenhetens ska arbeta för säsongsanpassade matsedlar och vid elupphandling ska en option finnas med om miljödeklarerad el. En förstudie har genomförts inom energieffektivisering och projekt pågår för biologisk återställning av Hylletoftaån och Hjortsetån. Attraktivitet För att möjliggöra goda relationer, kan skapandet av attraktiva besöksmiljöer och evenemang, men också arenor och mötesplatser vara intressanta sätt att locka besökare. Biografen Röda Kvarn digitaliserades under året. En parkeringsplats och avstigningsplats har byggts till en ny turistattraktion, älgparken vid Hagens Camping. Eksjöhofgårds rastplats vid ruinen har fått en ansiktslyftning och en ny gata har iordningsställts till en planerad plantskola vid Graningevägen. Vid Sturevallen i Sävsjö har en ny tillgänglighetsanpassad lekpark byggts. 8

9 Förvaltningsberättelse En levande landsbygd är ett viktigt arbetsområde för Sävsjö kommun. Levande landsbygd Det strategiska landsbygdsarbetet ska fortsätta att vara en viktig del i kommunens övergripande framtidsplanering. Byalagen på landsbygden visar stort engagemang för bygdens utveckling och många ideella insatser genomförs i syfte att hela landsbygden ska leva. Den anropsstyrda närtrafiken ska fortsatt vara en viktig länk i tätorternas serviceutbud. Under året har projekt Häradsvägen startat som syftar till att lyfta fram kulturhistoriska värden. Sävsjö Hembygdsförening har fått bidrag till att ta fram en dokumentärfilm om Elna Nilssons historia om Sävsjö. Serviceresor i Rörvik har utökats och omfattar nu samma villkor som övrig närtrafik. Genom att kommunen erbjuder goda möjligheter till kulturupplevelser, friluftsliv och sociala mötesplatser skapas den goda trivsel som gör att människor väljer att bo kvar i kommunen hela livet. Fritidsgårdarna har möjlighet att skapa miljöer där ungdomar kan utveckla positiva förmågor och bygga upp sund självkänsla. En strategisk plan för lokal utveckling av kulturella och kreativa näringar i Sävsjö Kommun har antagits. En ny samordnande fritidsledarresurs till fritidsgårdsverksamheten inom befintlig budget har skapats. Ett verksamhetsbidrag har tilldelats Mejeriets fritidsgård. Diplom har delats ut till Kjell Nordström, Sävsjö Bågskytteklubb som vann DM-guld i bågskytte och Sävsjö Fotbollsförening som avancerade till div 5 i fotboll ( herrar).sävsjöbördige filmregissören Jens Sjögren tilldelades Sävsjö Kommun kulturstipendium. Sävsjö kommun har deltagit i Smålands Kulturfestival. Berikande fritid 9

10 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit UTVECKLINGSSTRATEGI ( US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020 Övergripande mål Medellivslängden för män och kvinnor ska överstiga genomsnittet i riket Prioriterade arbetsområden Nöjd-Regionindex Nöjd- Medborgarindex Nöjd Inflyttarindex Gång och cykelvägar Minskning av antal sjukdagar Välfärdsbokslut inkluderande ett barnbokslut Minskning av antal brott Förebyggande droginsatser i skolan Vi vill att invånarna i vår kommun ska kunna känna glädje och stolthet över att bo här. Historien ska vara en del av identiteten samtidigt som lusten att skapa framtiden ska finnas med. Att känna trygghet är en central del och det är i upplevelsen av trygghet som medborgarnas tillit och förtroendekapital till kommunen vilar. Tillsammans skapar vi det goda livet i Sävsjö Kommun Tillit- Trygghet Nedan följer några utdrag ur Us:en och exempel på vad som gjorts under året för att nå målen i Utvecklingsstrategin. Nöjda medborgare Genom att ett antal frågor ställs om dels kommunala verksamheter och dels mer övergripande områden får man fram en helhetsbild över hur invånarna ser på kommunen En utvecklingskonferens har genomförts som ett led i arbetet med Us:en, en öppen dialog om kommunens utveckling. God omsorg Sävsjö kommun ska arbeta för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning Särskilda satsningar har gjorts på unga personer i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa och personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Sävsjö har deltagit i projekt Ledningskraft med inriktning på de mest sjuka äldre. Överförmyndarnämnden har anordnat en studiecirkel i syfte att rekrytera och utbilda ställföreträdare. Säkerhet och trafik Kampanjen Vad tycker du? Visar att fler belysta gång och cykelbanor efterfrågas. Såväl av trafiksäkerhetsskäl som av motionsskäl. En utmaning för kommunen är att minska antalet sjukhusvårdande personer ( inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador. Under året har en ny gång- och cykelvägsplan fastställts, likaså en ny handlingsplan för skydd mot olyckor. Medfinansiering har beviljats för en gång- och cykelväg utmed Skepperstadsvägen. Räddningstjänsten har besökt förskolor och skolor och även utbildat kommunens personal. Barnen i fokus Miljön i förskolor och skolor ska vara säker och trygg och stimulera till lek och lärande Särskilda åtgärder har gjorts av arbetsmiljöskäl på förskolan Backen i Vrigstad. Kristina skola har byggts om till tre nya förskoleavdelningar. Integration Sävsjö Kommun ska arbeta aktivt för att motverka alla former av social utslagning och utanförskap. Det sociala perspektivet ska ha genomslag i det förebyggande arbetet inom förskola, skola, fritidsverksamhet och socialtjänst. Två Eu -finansierade projekt har tagits fram tillsammans med andra kommuner, Ingjuta som ska utbilda arbetslösa och Bryggaren 2 som innebär coachningsinsatser för arbetslösa. Friskvård och Hälsa Genom satsningar på att höja den generella utbildningsnivån i kommunen kan sannolikt antalet sjukdagar totalt sett minska. Lärarförbundet gör årligen en undersökning om Sveriges bästa skolkommun. Undersökningen tar hänsyn till många faktorer bla skolresultaten och vilka satsningar kommunen gör på skolan. Sävsjö placerade sig på plats 43 vilket är en stor förbättring från 2011 då placeringen var

11 Förvaltningsberättelse Jämställdhet och jämlikhet Sävsjö kommun ska eftersträva mesta möjliga jämlikhet. Sävsjö kommun gick under året med i SKL Internationals millenniekommunprojekt och en ny jämställdhets - och mångfaldsplan antogs. Medellivslängd Medellivslängden beror på en mängd faktorer bland annat arv, miljö, social gemenskap, civilstånd, arbete, graden av jämställdhet med mera, men framför allt utbildningsnivå och medelinkomst. God etik För Sävsjö kommun innebär en god etik även att vi exempelvis vid upphandlingar ska vara vaksamma mot företag som ägnar sig åt tvångsarbete, barnarbete, korruption, utpressning och bestickning. Kommunfullmäktige tog under året ett beslut om att i enlighet med antagen Utvecklingsstrategi långsiktigt arbeta för en god etisk upphandling i alla kommunal verksamhet. Hushållningssällskapets sommarmöte i Vrigstad 11

12 Verksamhets och måluppföljning- nämnder Mål Måltal Utfall Status Kommun- Befolkningstillväxt plus styrelsen Ranking Webbplatser < 100 mitten Antal sjukdagar,delmål 2014, 29 dgr < 25 dagar 28,9 Tekniskt Leverera gott dricksvatten < 10% 9,00% utskott Utbyggnad gång o cykelvägar 700 m/år 500 m God mat NKI= max 4 3,42 Barn o utbildn. Förskolor tydlig profil Årlig utvärd. Förskola Fantasia nämnd 1:a hands val till förskolan > 95% Ja HT, Nej VT Alla barn och elever trivs SKL -enkät plats 41/114 Resultaten i grundskolan topp 20 i Sv. plats 217 (2011) Behöriga till gymnasiet > 95% 85% Antal elever på Aleholm > 80% / årsk. 78,60% Gymnasiet topp 10 i Sv. Ej mätbart Yrkeshögskoleutbildning minst en Ansökan avslogs Väntetid vuxenutbildning < 6 mån längre Socialnämnd God och trygg vård/omsorg 98 hemtjänst för äldre NKI > äldreboende God och säker hälso/sjukvård kvalitetsind. hög placering i ÖJ Enskildes valfrihet Äldreguide LOV Personer med funktionshinder intervju trygga o respekterade > 95% u.mål enkät I o F, vägleda den enskilde < 50%,soc. ca 40% till ett självständigt liv bidrag<60 mån Stöd till barnfamiljer - > 90% -lätt 92% trygg/utvecklande uppväxt nå Soc. stöd Kultur o Fritid Allaktivitetshus Antal årsarb. 0 Goda förutsättningar för Antal delbarn och ungdomar tagartillfällen Öppet hus Antal Ö-hus 0 Myndighets- Hållbar i utveckling i sam- Tillsynsbesök 102 nämnd klang med de 16 miljömålen Skydda kommunens sjöar > två projekt 2 projekt Utbildning i skydd mot olyckor > 8% av inv (9,9%) Överförmyndar-Personer med funktionshinder 95% av års- 98% nämnd får det stöd de behöver räkningarna granskade första halvåret Säkerställa omyndiga barns 5% av års- 6% förmögenheter räkningarna djupgranskas Valnämnden Underlätta möjligheter att Redovisa antal inga val delta i allmänna val mottagna röster Fokus på Driftöverskott > 1% av skatte- 1,57% ansvarsfullt intäkter och förvaltarskap kom ek utjämn. Årets investeringar < årets resultat < avskrivningar Oförändrad kommunalskatt 21,58 21,58 12

13 Förvaltningsberättelse Verksamhets och måluppföljning- bolag Mål Måltal Utfall Status Sävebo AB God kvalité enkät vid inflyttning God ekonomisk hushållning Utökade boendemöjligheter 1 område/år Ja Öka trivselmiljön enkät AB Sävsjö Uthyrningsgrad > 90% Ja Industri- Överskott 953 tkr 1671 tkr byggnader Medlem i Sävsjöortens Ja Näringslivsförening Lediga lokaler på Internet hemsida Ja tillsammans med SNAB. Anslutning till förnybar energi alla lokaler nej Savman AB Bredband i världsklass Antal nya 140 fler kunder nätkunder Hög användning av IT och Avstämning Ja Internet marknadsplan Sävsjö Energi Affärsmässigt möta efter- Mätning av AB frågan på fjärrvärmeanslutn. lönsamhet på nyanslutningar 5 villor Förstärka o förbättra elnäts- Mätning av infört system distributionen avbrottstid för på elnät driftövervakning Effektivisering / stärka verks. Mäta rörelse- resulatförstärkn. resultat per verks.omr. Sävsjö Skapa förutsättningar för Antal ny- 13 Näringslivs AB utveckling anslutna ftg Öka medlemstalet Aktuell o god information > 5 per år Företagsutbildning / industri- > 100 ftgsbesök 120 träffar Öka nyföretagandet antal nya ftg 35 > 35 st / år Sävsjö Skytte Väcka intresse Samverkan center Nationella och internationella Swedisch Cup ek.förening tävlingar 600 skyttar Välbesökt och välrenommerad inomhusskytteanläggning Ja Stockaryds- Bearbetning av kunder > 320 heltåg 155 terminalen Aktiva kunder >

14 Ekonomisk översikt Årets resultat Sävsjö kommun redovisar ett positivt resultat på 8,4 mkr. Årsbudgeten var 2,2 mkr. Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott på -7,2 mkr varav Barn- och utbildningsnämnden står för knappt 7 mkr. Orsaken till detta är främst ett underskott för gymnasieskolan där de största avvikelserna finns inom personalkostnader och kostverksamheten. Även förskoleverksamheten visar på underskott pga av flera extra avdelningar. Grundskolan visar däremot på ett överskott. Tekniska utskottet visar på ökade kostnader inom gata och bostads-anpassning och redovisar ett underskott på sammanlagt tkr. Inom socialnämnden ökar försörjningsstödet men en tillfällig bantning av antal platser på äldreboendet i Vrigstad i gör att nämndens totala utfall blir positiv gentemot budget. Övriga nämnder redovisar ett utfall i linje med budget. En återbetalning av AFA pengar bidrog till att kommunens totala resultat hamnade på plussidan. Avstämning mot balanskravet Kravet på återställning av balanskravet återställdes genom 2009 års positiva resultat på 11,8 mkr, Årets resultat Fem års utveckling År Resultat ( tkr) Soliditet % 51,2 52,9 48,7 44,2 44,7 Förändringar Tillgångar % 6,4-4,5-3,1 6,9 5,9 Eget Kapital (%) 3,3 3,8 6,8 5,2-0,5 Under perioden har ökningen varit 8,1% Kommunens verksamhetsanknutna intäkter blev 164 mkr. Intäkterna har ökat med 8,2 % i jämförelse med år Kommunalskatten har varit oförändrad sedan Utveckling av nettokostnadsandelen Nettokostnaders andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning ligger på en förhållandevis jämn nivå mellan åren. Andelen har dock stigit något under år. Utveckling av nettokostnadsandelen Nettokostnad / Omsättning % År Nettokostn./ Omsättn. % 76,6 74,5 73,8 73,9 75,9 Investeringar Åren var investeringstakten på en ganska hög nivå. Åren var investeringarna inte lika höga för att åter stiga något det här året. Under året har investeringar gjorts för motsvarande 38,1 mkr. De största satsningarna har gjorts på en ombyggnad av Kristinaskolan och It satsningar inom skolan. För att undvika ytterligare lån krävs att årets avskrivningar och årets resultat tillsammans är högre än nettoinvesteringarna. var investeringarna ca 3,4 mkr högre än årets avskrivningar och resultatet tillsammans. Investeringar Nettoinvesteringar / Nettokostnader % År Nettoinves./ Nettokostn. 7,1 5,7 5,3 8 11,7 Förändringar av kostnader och intäkter Verksamheternas kostnader inklusive pensioner och avskrivningar slutade på 679 mkr. Förändringar av kostnader och intäkter Förändring av kostnader och intäkter ( mkr) År Förändring Verksamhetens kostnader inklusive pensioner och avskrivningar 701 8,1% Verksamhetens intäkter 165 8,2% Skatteintäkter 378 7,8% Kommunalekonomisk utjämning 155 4,0% Långfristiga lån Under året har de långfristiga lånen ökat med 16 mkr. En nyupplåning har skett med 42 mkr och amorteringar av gamla lån har skett med 26 mkr. Den genomsnittliga räntan har varit 3,10%. Långristiga lån Långa lån År Långa lån 140,0 124,0 124,0 153,5 148,5 14

15 Förvaltningsberättelse Fokus på ekonomi Tillgångarnas förändring över tiden De materiella tillgångarnas andel har sjunkit medan de finansiella tillgångarna har ökat. Anläggningstillgångarnas andel totalt har sjunkit och motsvarar nu 85 % av de totala tillgångarna. Tillgångarnas förändring över tiden Tillgångarnas förändring över tiden År Materiella tillgångar 76% 79% 82% 81% 85% Finansiella tillgångar 9% 8% 2% 2% 2% S:a anläggningstillgångar 85% 87% 84% 83% 87% Kortfristiga fordringar 11% 11% 10% 9% 11% Kassa och Bank 4% 2% 6% 8% 2% S:a omsättningstillgångar 15% 13% 16% 17% 13% Summa 100% 100% 100% 100% 100% Avslutande kommentar Budgeten som antas av kommunfullmäktige ska hållas och verksamheterna måste anpassas efter denna ram. Under året lämnas ekonomisk uppföljning löpande till kommunstyrelsen i form av månadsuppföljningar och delårsbokslut. Budget för 2013 är underfinansierad och uppdrag om att arbeta fram framtids/ strukturplaner pågår samtidigt som ett besparingsbeting är utfäst. En fortsatt god hushållning av kommunens medel är av största vikt för att stå rustade för framtidens utmaningar. En känslighetsanalys nedan visar på att även en förhållandevis liten förändring i förutsättningarna kan få stora konsekvenser i ekonomin. Borgensåtagande och ansvarsförbindelse Kommunens borgensåtagande och ansvarsförbindelser uppgår till 362,7 mkr (338,1 mkr). Till största delen avser detta lån till de kommunala bolagen. Känslighetsanalys Känsligehtsanalys övergripande faktorer Utgångsläge bokslut tkr Löneökning med 1% Prisförändring 1% Förändring av skattesats me 0,50 kr Räntehöjning med 0,5% 700 Befolkningsförändring, vi ökar med 50 personer

16 God ekonomisk hushållning Fokus på ansvarsfullt förvaltarskap God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Målen som är satta ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats med ett långsiktigt perspektiv i fokus. Sävsjö kommuns verksamheter skall präglas av gott förvaltarskap, god ekonomisk hushållning och försiktighet. Under året har ett omfattande arbete genomförts i form av framtids- och strukturplaner. Arbetet med dessa kommer att vara klart för politiskt beslut under våren Syftet är att lägga grunden för en bra långsiktig verksamhet enligt utvecklingsstrategin ambitioner. Satsningarna i framtid strukturplanerna kan innebära satsningar i form av investeringar som på sikt ska ge besparingar i driften. De kan också bestå av ändrade arbetssätt och förändrade organisationer. Avstämning mot finansiella mål Tre ekonomiska mål är satta för mandatperioden; Driftöverskott ska vara större än 1 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Investeringsnivån ska inte vara högre än årets resultat plus avskrivningar tillsammans Den allmänna kommunalskatten ska vara oförändrad Målet om investeringar är inte uppfylld. 16

17 Förvaltningsberättelse Nämndernas nettoandel Barn o utbildning 46% Socialnämnd 37% Barn och utbildningsnämnden är den största nämnden och står för 46 % av totala nettoramen. Socialnämnden kommer som nummer två med 37 %. Övriga nämnder; Kommunstyrelse 6%, Tekniskt utskott 5 %, Kultur och fritid 3%, Myndighetsnämnd 2% och Överförmyndarnämnd, Valnämnd, Revision och kommunfullmäktige 1 % tillsammans. Nettokostnad per kommuninnevånare i några verksamheter. 17

18 Personalöversikt Det personalpolitiska programmets grundkärna är att en växande människa som upplever trygghet ser möjligheter. Sävsjö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda arbetsplatser där alla medarbetare känner trygghet, meningsfullhet, engagemang och delaktighet. Varje medarbetare ska ges förutsättningar för att vara med och förändra och förbättra sin arbetsplats, för att uppnå en god hälsa, utvecklas och ta ansvar. Personalstruktur Vid års utgång fanns det anställda, vilket motsvarar 939 heltidstjänster. Dessutom tillkommer ett antal timanställda som varierar mellan månaderna, men i genomsnitt avlönades ca 300 timanställda varje månad. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 88 %. Antal tillsvidareanställda per förvaltning 2011 Kommunledningskontoret Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen 8 7 Räddningstjänsten 3 3 Antal tillsvidareanställda per bolag 2011 Åldersstrukturen visar att förväntade pensionsavgångar de närmaste tre åren, med förutsättning att pensionsavgång sker vid 65 års ålder kommer antalet uppgå till nästan 100 personer. Detta ställer höga krav på Sävsjö kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljö och hälsa Målet för kommunens arbetsmiljö är att ha ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för samtliga medarbetare. Vi eftersträvar så friska och välmående medarbetare som möjligt. En god hälsa handlar om hela människan - fysiskt, mentalt och socialt- och trivseln på arbetet påverkar hur vi mår på fritiden och vice versa. Målet är att skapa et positivt arbetsklimat, en god hälsa och en arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för varje medarbetare. Kommunens olika hälsofrämjande insatser såsom friskvård och det förebyggande arbetet har en positiv effekt på sjukfrånvaron. Dock har sjukfrånvaron ökat något under året och ligger på en normalnivå jämfört med landet i övrigt. Detta beror främst på långtidssjukfrånvaron. Sjukfrånvaro 2011 Den totala sjukfrånvaron av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 5,38 % 3,72% Antalet långtidssjuka som har haft en sjukperiod som varat mer än 90 dagar uppgår till 31 personer, vilket är 3 personer fler än föregående år. Under rapporterades 24 arbetsskador/olycksfall in till AFA försäkring, vilket är åtta färre än föregående år. Sävebo 3 3 AB Industribyggnader 0 0 SavMan 4 4 SNAB 2 2 Sävsjö Skyttecenter 0 0 Hälsobedömningar Under året började vi använda oss av företagshälsans nya instrument; hälsobedömning. Hälsobedömningen består av föredragna delar från ett flertal validerade hälsoenkäter som exempel Hälsoprofil och Hälsokurvan. Hälsobedömningen är en genomgång av individens hälsovanor, hälsoupplevelser och olika mätvärden. Varje 18

19 Förvaltningsberättelse Nära till det gröna och lantliga i vår kommun. Att må bra är viktigt Bomässan Designers Saturday individ får en återkoppling på bedömningen och chefen får en sammanställning på hela arbetsplatsens resultat. Utifrån resultatet kan även riktade insatser göras vid behov. Under hösten genomfördes 144 hälsobedömningar och under våren genomfördes 74 hälsoprofiler. Genomförda hälsobedömningar Fysiskt aktiva 83% Upplever god hälsa 83% BMI över normalintervall 51% Midjemått över gränsvärde 7% Friskvård Under året har kommunen erbjudit olika friskvårdsaktiviteter som till exempel motionstävlingar som under var en cykeltävling. Kommunen har också erbjudit gratis deltagande i Sävsjö Stadslopp och Stafett Vasan, träningskort på Företagshälsan i Sävsjö, badkort på Familjebadet och gruppträningspass i gympa och core. Resultatet ovan visar ett antal nya nyckeltal med anledning av den nya hälsobedömningen. 19

20 Befolkning Antal invånare i Sävsjö kommun den 31 december var Detta är en minskning med 27 personer i jämförelse med samma tidpunkt Minskningen beror på en negativ utveckling av födelseöverskottet. Befolkningsutvecklingen har de senaste fem åren har sett ut enligt nedan; Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling År Invånare Utvecklingen har varit relativt konstant. Sedan 2008 har Sävsjö ökat med 11 invånare. Under föddes 96 barn vilket är en minskning med 13 barn från Inte sedan 2001 har antalet födda varit lägre. Antal födda Antal födda År Antal Det negativa födelsenettot beror på kommunens befolkningsstruktur med en stor andel äldre personer. Antal döda uppgick år till 130 personer Födelsenetto Födelsenetto År Antal Under flyttade 508 personer till Sävsjö. Detta är 51 personer färre än personer valde att flytta från kommunen. Det är 10 personer färre än Flyttnetto Flyttnetto År Antal Den största förändringen finns i åldersgruppen år. Gruppen har vuxit med 50 personer. Åldersgruppen år har minskat med 36 personer (motsvarande Åldersfördelning Åldersfördelning År År Åldersgrupp 2011 Avvikelse Summa Jämförelse åldersgrupper Sävsjö Sävsjö Länet Riket och medelålder 2011 Åldersgrupp % % % % 0-17 år 19,5 20,7 20,7 20, ,0 56,7 59,2 60, ,2 22,6 20,1 19,1 100,0 100,0 100,0 100,0 medelålder (uppgift från 2011) 42,9 41,4 41,1 andel kvinnor år 49,3 49,4 49,9 50,1 andel män år 50,7 50,6 50,1 49,9 siffra var + 26 mellan åren 2010 och 2011). Även åldersgruppen 7-17 år och år har minskat. I åldersgruppen år återfinns 56,7 % av befolkningen. Detta är en minskning i jämförelse med föregående år. Andelen invånare över 65 år och de yngre åldrarna 0-17 år har ökat. I jämförelse med både länet och riket ligger vi på en högre andel pensionärer medan andelen i åldersgruppen år. Är lägre. Medelåldern är högre och vi har fler andel män än kvinnor än både snittet för länet och riket. Församling Församling Församling År År 2011 förändr. Sävsjö Vrigstad-Hylletofta Hjämseryd Stockaryd Hultsjö Totalt Stockaryd och Hultsjö har tappat mest i befolkning. Sävsjö och Vrigstad har ökat något men inte lika mycket som förra året och Hjälmseryd har tappat färre personer än motsvarande period förra året. 20

21 Förvaltningsberättelse Sockerklaras lekpark är populär bland båda barn och vuxna. 21

22 Kommunens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Centerpartiet 7 Ordf. Stefan Gustafsson (kd) kommunalråd Folkpartiet 2 1:e vice ordf. Mats Hermansson (m) Kristdemokraterna 9 2:e vice ordf. Ingvar Jarfjord (c) Miljöpartiet 0 3:e vice ordf. Kenneth Ohlsson (s) Moderata samlingspartiet 9 Gunnel Svensson (m) Socialdemokraterna 12 Christer Sandström (c) Sverigedemokraterna 4 Lena Persson ( s) Vänsterpartiet 2 Christer Sjögren (s) Totalt antal mandat 45 Arne Årevall(sd) Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Ingvar Jarfjord (c) 1:e vice ordförande Christer Sjögren ( S) 2:e vice ordförande Bo Nilwall ( m ) 22

23 Förvaltningsberättelse Ny rastplats byggdes vid ruinen och invigdes under hösten. Grönt är skönt livsstilsmässa på kulturhuset i augusti 23

24 Nämndernas årsberättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Ingvar Jarfjord Ordförande Korta fakta Verksamhet: Kommunens högsta beslutande organ Antal ledamöter i nämnden: 45 Nämndkostnad per invånare: 83 kr / inv. Antal anställda: 0 Investeringar : 0 Budgetavvikelse: + 1 % Viktiga händelser under året Kommunfullmäktige har under året behandlat många ärenden och bland många beslut har nedanstående beslut tagits: att Sävsjö kommun antar Sveriges Kommuner och Landstings strategi för e-samhället enligt förslag Rapport e-råd i Region Jönköping. att Sävsjö kommun går med i SKL Internationals millenniekommunprojekt. att i övrigt anta förslag till ny översiktsplan för Sävsjö kommun. att genomföra en utbyggnad av infrastrukturen mellan stambanan och Stockarydsterminalen AB för att skapa en efterfrågad kapacitetsökning. att i huvudsak ställa sig bakom föreliggande strategiska plan för lokal utveckling av Kulturella och Kreativa Näringar i Sävsjö kommun. att Sävsjö kommun medfinansierar projekt Häradsvägen med sammanlagt kronor, av projektets totalkostnad på kronor, att anta Energi- och klimatstrategi med handlingsplan för hållbar utveckling i Sävsjö kommun att godkänna Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Personal Ingen personal anställd Ekonomisk analys et redovisar ett resultat i enlighet med budget. Kommunalt partistöd betalades ut till de politiska partier som var representerade i kommunfullmäktige. Grundstödet till samtliga partier är kronor och ett mandatstöd på kronor per mandat att godkänna föreliggande köpekontrakt för försäljning av skogsgården Bökås med en köpeskilling av kronor, att nämnder och kommunala bolag ska arbeta fram Framtidsplaner strukturplaner för att nydana och förändra verksamheternas anläggningar och lokaler men också organisation och arbetssätt, för att bättre och kostnadseffektivare kunna möta såväl dagens som morgondagens behov. Landshövdingen besöker Sävsjö Första spadtaget 24

25 Nämndernas årsberättelse Besök av Somalilands vice president, samt ministrar. Skyltning inför Gammeldags marknad I Sävsjö. Nämndöversikt (tkr) Utfall Budget Utfall 2011 Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad Verksamhetsmått Antal ordinarie ledamöter Antal ersättare Antal sammanträden Antal ärenden = totalt

26 Nämndernas årsberättelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har hand om kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Stefan Gustafsson Ordförande Per Thörnqvist Kommunchef Korta fakta Verksamhet: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan Antal ledamöter i nämnden: 9 Nämndkostnad per invånare: kr/ invånare Antal anställda: Investeringar : tkr Budgetavvikelse: Måluppfyllelse Varje år fram till 2020 ska vi ha en befolkningsökning på minst 50 personer För kan vi konstatera att vi ej nått detta mål. Arbete pågår på en mängd områden för att öka attraktiviteten av kommunen och bostäder är en viktig faktor. Sävebo har bl.a. byggt 16 nya hyreslägenheter i samhället Sävsjö under. I SKL:s undersökning av kommunala webbplatser ska vi ligga bland de 100 bästa kommunerna i landet. Det totala antalet sjukdagar för kommunens invånare ska i snitt understiga 25 dagar. (Etappmål år 2014 är 29 dagar) En positiv utveckling har skett med sjuktalen i kommunen och för hamnar siffran på 28,9 dagar. Inom kommunen följs sjuktalen löpande. Viktiga händelser under året Nedan följer ett antal händelser som beskriver en del av vad som hänt under. Nya detaljplaner har arbetats fram för Kopparslagaren i Sävsjö som ger möjlighet till attraktiva hyreslägenheter samt för Göransgården i Vrigstad. Detaljplanen för kvarteret Storken har också vunnit laga kraft. Ett tågstopp har invigts i Stockaryd och tillsammans med tillgänglighetsanpassning av busstationen i Sävsjö bidrar det till ett ökat kollektivresande. Kommunen har under året bytt dataplattform från Novellinfrastruktur till Microsoftstruktur i samarbete med Höglandets IT Ekonomisk analys Kommunstyrelsen som helhet uppvisar ett positivt resultat på 12 tkr. Personalkostnaderna blev strax under budget med bidrag till föreningar och resebidrag översteg budget. Framtiden Arbete kommer att fortsätta för att öka kollektivtrafiken och pendlingsmöjligheterna i kommunen. Fortsatt arbete för att stärka näringslivssamarbete i kommun och för att öka nyföretagandet. Fortsatt planeringsprocess för Vallsjöområdets framtida möjligheter till attraktiva boendemöjligheter. Planering av nytt bostadsområde i anslutning till Eksjöhovgårdssjön. Att få till stånd avtal med Trafikverket om TS-åtgärder gällande genomfarten i Rörvik Detaljplanering för attraktiva villatomter vid Slättsjön Tankställe för fordonsgas kommer att bygggas under våren Avtal är träffat med Fordonsgas AB. Under har ett nytt intranät byggts och lanserats. Arbete har också pågått med nya www,savsjo.se som lanseras i början av 2013 I samråd med turistföretagare har en affärsplan arbetats fram under året som gått. 26

27 Nämndernas årsberättelse Det gamla tingshuset en del av det nuvarande Kommunalhuset. En vanlig dag i Sävsjö Under året som gick fick vi in leverantörsfakturor till kommunen. Det blir i genomsnitt 118 fakturor per arbetsdag som ska hanteras. Nämndöversikt (tkr) Utfall Budget Utfall 2011 Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad Verksamhetsmått Antal sammanträden Antal ärenden = totalt Antal leverantörsfakturor

28 Nämndernas årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolväsendet inom Sävsjö kommun, inklusive förskola, fritidshem och vuxenutbildningen. Anna-Karin Yngvesson Ordförande Måluppfyllelse Mål 1 Att alla förskolor har en tydlig profil. Resultat: Under har förskolan Fantasia öppnat och den är Reggio emilia-inspirerad Mål 2 MåAtt 95% ska få plats i den förskola som valts i första hand. Resultat: Målet uppnås under hösten men inte under våren. utifrån näringslivets behov. Resultat: Ansökan har gjorts men den avslogs. Mål 9 Att väntetiden för att läsa grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är mindre än 6 månader. Resultat: Väntetiden är längre. Viktiga händelser under året Politisk verksamhet/övergripande administration Tord du Rietz Förvaltningschef Korta fakta Verksamhet Pol vht, gem admin Skolövergrip vht Förskola, fritidshem Grundskola f-klass Gymnasieskola Musikskola Antal ledamöter i nämnden: 9 Nämndkostnad per invånare: kronor 46,1% av samtliga nämnders nettokostnad Antal anställda: 352 st Investeringar : tkr Budgetavvikelse: - 2,9 % (6 960 tkr) Mål 3 Att alla barn och elever trivs. Resultat: Sävsjö kommun rankas plats 41 av 114 av kommuner i SKL:s trygghetsenkät Mål 4 Att resultaten i grundskolan är rankade topp 20 i Sverige Resultat: I 2011 års resultat var Sävsjö rankat 217 av 290 kommuner i SKL:s sammanvägda resultat. ( års ranking kommer i mars) Mål 5 Att minst 95 % är behöriga till gymnasiet. Resultat: var 85 % behöriga till gymnasiet (80% 2011) Mål 6 Att antalet elever på Aleholm (gymnasiet) motsvarar 80 % av årskullarna Resultat: 78,6 % av årskullen skrevs in på Aleholm höstterminen Mål 7 Att gymnasiet är rankat topp 10 i Sverige. Resultat: Ej mätbart, jämförelsen görs ej längre. Slutbetyg inom 3 år ranking plats 16 av 290 kommuner. Meritvärde (betyg) ranking plats 19 av 290 kommuner. Mål 8 Att det genomförs minst en yrkes-utbildning Året har inneburit ett fortsatt intensivt arbete med implementeringen av de stora reformerna med bl. a. nya ämnesplaner, nya läroplaner, nytt betygssystem och ny skollag. Under våren beslutades det om en skolplan som beskriver vilka strategier det behöver arbetas med för en högre måluppfyllelse. Skolinspektion har under hösten genomfört en inspektion av alla verksamheter. Resultatet är övervägande positivt men det finns en del förbättrings-arbete som måste intensifieras mer. T.ex. arbetet med ökad måluppfyllelse, inte minst förbättringar av pojkarnas resultat. Även en utökad verksamhet inom vuxen-utbildningen var ett område som skolinspektionen påpekade. Under hösten har nämnden beslutat att endast skicka ut handlingar/kallelser digitalt till alla ordinarie nämndsledamöter. Ledamöterna har försetts med läsplattor. Sommarskola har genomförts under två veckor för högstadie- och gymnasieelever. Skolövergripande Den skolövergripande verksamheten har till stor del sedan år 2009 legat på olika resultatenheter såsom skolskjutsning på planeringsavdelningen samt kost, städ och vaktmästare på tekniska förvaltningen. Det som finns kvar är skolläkare, skol-psykolog, talpedagog, IT-pedagog och en liten del av administrationen. 28

29 Nämndernas årsberättelse I Sävsjö kommun ska barn känna sig trygga och må bra. 29

30 Nämndernas årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Grundskola/förskoleklass/särskola Inom grundskolan finns 1173 elever i kommunens skolor (inklusive förskoleklass). Utöver detta finns 85 elever i friskolan Sävsjö kristna skola. Utveckling mot ökad måluppfyllelse samt implementeringen av de nationella reformerna har varit och är fortfarande i fokus inom grundskolan. För att fler elever ska nå målen så arbetas det med en rad olika utvecklingsarbeten allt från specifika förbättringar i olika ämnen till mer generellt rörande t.ex. kvalitetsarbete och bedömningsarbete. Det har pågått ett intensivt arbete med att implementera den beslutade skolplanen. Det har också påbörjats en hel del förbättringsarbete utifrån strategierna för ökad måluppfyllelse i skolplanen. Att skriva sig till läsning är ett spännande projekt som påbörjades i en årskurs 1-klass hösten Det har utvecklats till att gälla alla elever i årskurs 1 och dessa utrustas med en dator per elev. Projektet har i andra kommuner visat förbättrade skolresultat för alla och mest för pojkarna. Särskolan är belägen på Hägneskolan för F- 6. Sedan hösten går de få elever som tillhör årskurs 7-9 tillsammans med eleverna på Aleholm. Särskolans elever kan efter överenskommelse med vårdnadshavarna ibland välja att gå i grundskoleklass men läsa efter särskolans kursplan. Lärarförbundet gör årligen en under-sökning om Sveriges bästa skolkommun. Undersökningen tar hänsyn till många faktorer bl.a. skolresultaten och vilken satsningar kommunerna gör på skolan. Sävsjö placerade sig på 43 plats vilket är en stor förbättring från 2011 då placeringen var 134. Aleholm Återigen utmärkte sig Sävsjö kommun som en av Sveriges bästa gymnasie-kommuner med en hög rankning i SKL:s ranking även om vi ser en liten nedgång. De minskade elevkullarna börjar sätta sina spår på Aleholm. Minskat elevantal ger mindre pengar till budgeten men minskar inte utgifterna i samma grad. Inom vuxenutbildningen är SFI (svenska för invandrare), med 110 elever, grundläggande och gymnasial vuxen-utbildning, med ca 100 heltidsstuderande, fortsatt många som läser medan den eftergymnasiala utbildningen i stort sätt är obefintlig. På Aleholm har alla nya gymnasieelever (årskurs 1 elever) en egen dator som pedagogiskt hjälpmedel från hösten. Musikskola Den kommunala musikskolan står öppen för alla grundskolans elever. Det är ca 290 elever som får undervisning. Undervisningen bedrivs delvis på skoltid, genom att eleverna går ifrån ordinarie lektioner, och är då förlagd till respektive skola. En hel del undervisning äger dock rum utanför skoltid, på eftermiddags- och kvällstid. Förskola, familjedaghem, fritidshem Det är fortsatt hög efterfrågan på våra platser inom förskolorna och familjedaghemmen i kommunen. Det är lite lägre efterfrågan i Rörvik men i övriga orter är efterfrågan stor. I november flyttade tre avdelningar in i nyrenoverade lokaler i fd Kristinaskolan. De tre avdelningarna bildar förskolan Fantasia och den är inspirerad av Reggio Emiliapedagogiken. Det finns 25 förskoleavdelningar och 6 dagbarnvårdare i kommunen. Dessutom finns två enskilda förskolor, Tussilagon och Tingeling. Fritidshemmen är förlagda på våra F-6 skolor samt på Tussilagon och på Sävsjö kristna skola. 30

31 Nämndernas årsberättelse Arbeten från förskolor och skolor om miljöarbete Framtidsmässa 31

32 Nämndernas årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Framtiden Personal För att lyckas inom skolan med en ökad måluppfyllelse är det av största vikt att ha välutbildad behörig personal. Detta gör att det är av yttersta vikt att befintlig personal får/skaffar sig en konstant kunskapsutveckling i en lärande organisation. Vid rekrytering ska rätt kompetens och utbildning tillsammans med personlig lämplighet vara vägledande. Tillsammans följer vi inte utvecklingen i kommunen, vi leder den! Det finns ca 350 tillsvidareanställda. Lärartätheten i våra skolor sjönk för några år sedan men den trenden har nu vänt. är lärartätheten 8,4 lärare per 100 barn vilket Ligger på rikssnittet. Ekonomisk analys Året visar ett underskott på 6,9 miljoner. Huvudorsaken till detta är att personalkostnaderna på Aleholm gav en negativ avvikelse på 3,8 miljoner. Sedan slutade resultatenheten kost på totalt -3,2 miljoner. Av dessa togs 1,5 centralt av avsatt omställningsbudget och av det resterande underskottet avsåg 1,1 miljon Barn- och utbildningsförvaltningen. Under har flera extraavdelningar drivits inom förskolan. Budgetmedel på 1,5 miljoner tillsköts ramen men den totala kostnaden blev 3 miljoner eftersom efterfrågan på barnomsorgsplatser fortsatte att öka även under hösten. Genom återhållsamhet ledde detta till en avvikelse på totalt -800 tkr inom förskolan. En ökning av barn och elever inom enskilda verksamheter samt i andra kommuner främst inom förskola gav sedan ett underskott på 1 miljon kronor. Slutligen fanns inte budgetmedel i ramen för att täcka hela den löneökning som skedde enligt avtal, vilket gav en avvikelse på 1 miljon kronor. Återhållsamhet inom grundskolan och central förvaltning ledde till en positiv avvikelse på tkr. De nationella reformerna som infördes inför hösten 2011 kommer att kräva en stor arbetsinsats de närmaste åren. Den del av reformen som är en extra stor utmaning är lärarlegitimationen som ska införas till I korthet innebär detta att läraren måste vara behörig i det ämne som den undervisar och sätter betyg i. Detta kommer att ge oss stora utmaningar och kostnader med våra förhållandevis små skolor. Aleholm står inför stora utmaningar med minskade elevkullar. Det finns också ett stort behov av att anpassa programutbudet inför framtiden. Lokalerna på Aleholm behöver renoveras och upprustas för att möta morgondagens utbildningar och elever. Förskolans behov av platser kommer att stanna upp på års höga nivå om inte händer något oförutsett. Gymnasieskolan kommer att fortsätta arbetet med de goda resultaten och den ökade andelen elever. Grundskolan kommer att arbeta intensivt med att nå högre måluppfyllelse. Den nya skolplanen mot 100 % måluppfyllelse kommer att prägla arbetet på ett positivt sätt. Ett nytt resursfördelningssystem med ambitionen om en rättvisare fördelning har arbetats fram och kommer att träda i kraft inom grundskolan inför läsårsstart hösten Det ekonomiska resultatet gör att det krävs krafttag på många olika sätt för att komma tillrätta med ekonomin de kommande åren. 32

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit. Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit. Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020 2 Tre perspektiv Tillväxt Växande Tillsammans Livskvalitet Tillit Trygghet 3 Innehåll Vi

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28 Delårsrapport -07-31 Fastställd av KF -10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Årsredovisning 2007 Arboga kommun 2008-03-03 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version 2008-04-14 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 2010-06-08 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Förord 6 3 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden 7 4 Inriktningar inom de strategiska områdena,

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Vansbro kommun Årsredovisning 2012

Vansbro kommun Årsredovisning 2012 Vansbro kommun Årsredovisning Brandstation: Hängbron: Vindkraft: Under har arbete och diskussioner pågått om ny brandstation, både placering och kostnad för nybyggnad har varit heta frågor. Nuvarande brandstation

Läs mer

Innehållsförteckning. förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. förvaltningsberättelse Partille kommun årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Verksamhet 3 Ordföranden har ordet 4 Kommunens uppdrag 5 Vision och mål 6 Vår värdegrund 7 Vår organisation 8 Så här användes skattepengarna 2013

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30. Sammanträdet inleds med information i regionfrågan.

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30. Sammanträdet inleds med information i regionfrågan. HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30 Sammanträdet inleds med information i regionfrågan. Ärenden 1 Sammanträdets

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013-03-11

Årsredovisning 2012 2013-03-11 Årsredovisning 2012 2013-03-11 lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2009, 78 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Beslut i kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Omvärldsorientering 8 4.1 Samhällsekonomin...

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur 2008...4 Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige.

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige. Uddevalla kommun Årsredovisning 2009 3 . Utsikt över bussterminalen på Kampenhof. Foto: Linn Alm, Medieklass Uddevalla gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2009 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer