Ur kommunalrådets synvinkel 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur kommunalrådets synvinkel 3"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning Inledning Ur kommunalrådets synvinkel 3 Förvaltningsberättelse Utvecklingsstrategi ( US) 4 Mål, nämnder och bolag 12 Ekonomisk översikt- kommunen 14 Personalöversikt-kommunen 18 Befolkning 20 Kommunens organisation 22 Kommunfullmäktige 24 Kommunstyrelse 26 Barn och Utbildningsnämnd 28 Socialnämnd 34 Teknisk nämnd 38 Kultur och Fritidsnämnd 40 Tillstånds- och Myndighetsnämnd 42 Överförmyndarnämnd 44 Valnämnd 46 Kommunens revisorer 48 Särskild redovisning av VA-verksamheten 50 Sävebo AB 54 AB Industribyggnader 56 Savman AB 58 Sävsjö Energi AB 60 Sävsjö Näringsliv AB 62 Stockarydsterminalen AB 64 Sävsjö Skytte Center ekonomisk förening 66 Höglandets Kommunalförbund 68 Resultaträkning 70 Balansräkning 71 Kassaflödesanalys 72 Driftredovisning kommunen 73 Investeringsredovisning kommunen 74 Fem år i sammandrag kommunen 75 Nothänvisningar 77 Redovisningssprinciper 86 Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning 88 Övrigt Revisionsberättelse Överlämnas april 94 Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret Årsredovisningen är producerad av Sävsjö Kommuns ekonomiavdelning. Foto: Ida Bengtsson, Ywonne Gill,Jan Fransson, Björn Sandberg, Marianne Sandberg Layout: Ida Bengtsson, Informationsavdelningen Sävsjö Kommun, Sävsjö, telefon , fax , e-post: org.nr :

3 Förvaltningsberättelse Ur kommunalrådets synvinkel Nationell uppmärksamhet för bra omsorg Är en stor uppmuntran att Sävsjö kommun återigen får positiv uppmärksamhet för god vård- och omsorg. I de öppna jämförelser som tas fram av organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, är det senast exemplet kommunens äldreomsorg som får gott betyg och det noteras mycket goda resultat under en följd av år. Detta ett bevis för att det i kommunens olika verksamheter, trots begränsade resurser, görs stora insatser av kommunens personal för att ge bra omsorg, skola och service till våra medborgare. En god verksamhet kombinerat med ett bra ekonomiskt plusresultat gör till ett sammantaget bra år för Sävsjö kommun. Stefan Gustafsson Kommunalråd Stabilisering i omvärlden De senaste åren har präglats av stor ekonomisk oro i omvärlden. Äntligen kan nu skönjas en ljusning och ett stabilare läge. Optimismen ökar bland hushåll och företag och det ser inte lika illa ut som befarat för stora ekonomier som USA, Kina och euroländerna. Tillväxten väntas sakta öka och kan enligt en del bedömare nästa år nå upp mot 3 procent. Ett stort bekymmer är att nyföretagande viker i hela landet och bara för var minskningen 10%. Detta är också en utmaning som måste hanteras i Sävsjö kommun där nyföretagandet har minskat än mer och befinner sig på plats 255 i landet. Näringsliv och kommun samtalar om åtgärder som kommer presenteras under första halvåret Sverige så väl som vår egen kommun har trots allt klarat åren med svår lågkonjunktur ganska bra. Nämnder och bolag på plus De flesta nämnderna och kommunens företag visar på plusresultat. Bekymmersamt är att kommunens största nämnd, barn- och utbildningsnämnden, visar ett stort underskott framförallt beroende på en omställning av gymnasieskolan. Nämnd och förvaltning arbetar med förslag till förändringar som måste till för att komma till rätta med obalansen i ekonomin. Nämnderna totalt gör ett minusresultat på nästan 8 miljoner men ett tillskott av försäkringspengar (AFA) på 11 miljoner gör att kommunen ändå hamnar på ett totalt plusresultat med 8,4 miljoner. Socialnämnden klarar ett bokslut med plus och det är särskilt noterbart att kostnaderna för försörjningsstöd inte har dragit iväg på det sätt som tidigare befarats. Investeringar i skola och framtidsplaner Under året har det investerats för 38 miljoner. De största satsningarna är inom barn- och utbildningsområdet med en ombyggnad av Kristinaskolan till nya förskolan Fantasia och en stor satsning på utbyggnad av IT inom skolan. Investeringar har också skett i industribyggnader och med byggnation av hyreslägenheter och det har medfört ökat borgensåtagande för kommunen med 25 mkr. Kan också konstateras att pensionsskulden ökat med drygt 2 miljoner till totalt 286 miljoner. Ett intensivt arbete med framtidsplaner pågår i nämnder och företag. En av de bärande idéerna med dessa är att kommunen prioriterar resurser till investeringar som kan ge lägre långsiktiga driftskostnader. Utvecklingsstrategi och nya mål ska styra verksamhet Den utvecklingsstrategi som togs fram inför har varit en grund för kommunens målstyrning. Utifrån sin starka bas med grund i politiska hjärtefrågor, lyssnarkampanjen Vad tycker du och en enkät från SCB har strategin blivit ett levande dokument. Arbetet har skett via speciella USberedningar och med tema på kommunstyrelsens agenda. Erfarenheterna under året visar på att arbetet kan förbättras ytterligare och en del i detta är en förfining av nämndsmålen. Ett bekymmer är att Sävsjö kommun hade en negativ befolkningsutveckling under året och det kommer krävas mycket arbete för att nå strategins vision om att fram till 2020 nå en befolkningsökning till personer. Framförallt kommer krävas fler jobb, mer attraktiva bostäder och förbättrade kommunikationer. Äntligen verkar regeringen bestämt sig för att genomföra en uppdatering av den viktiga inkomst- och kostnadsutjämningen. Införs denna från 2014, enligt nu gällande förslag, kommer den ge Sävsjö kommun goda förutsättningar för att också i framtiden kunna ge medborgarna skola, vård och omsorg med hög kvalitet! Stefan Gustafsson (kd) Kommunstyrelsens ordförande 3

4 4

5 Förvaltningsberättelse 5

6 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit UTVECKLINGSSTRATEGI ( US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020 Övergripande mål Varje år, fram till år 2020, ska 30 nya jobb skapas ska 20 nya bostäder byggas ska vi ha en befolkningsökning på minst 50 personer Prioriterade arbetsområden Nyföretagandet Eftergymnasiala utbildningsnivån Resultatet i grundskolan Bredband Detaljplaner Förvärv av mark för villa- och industribebyggelse Följsam utbyggnadstakt av flerbostadshus Brett utbud av företagslokaler Alternativa driftsformer Vi vill ha ett samhälle där människor och företag har skaparkraft och känner att de kan växa och utvecklas. Ett öppet samhälle där vi välkomnar alla människor och där det goda samtalet ger kraft och näring i samhällsdebatten och fungerar som en grund före entreprenörskap och innovationer. Våra barn och unga ska växa upp med en känsla av att allt är möjlig. Därför är det viktigt att de får stöd och hjälp i skola och förskola så att de kan gå ut i livet med förutsättningar att skapa sig en ljus framtid och ett gott liv. Tillväxt - Växande Nedan följer några utdrag ur Us:en och exempel på vad som gjorts under året för att nå målen i Utvecklingsstrategin. Fler kommuninnevånare Marknadsföringsinsatser behövs för att öka inflyttningen och det är viktigt att dessa visar på kommunens attraktivitet och möjligheter till ett gott liv. Tillsammans med Emelie Wikström, skidåkare i landslaget har Sävsjö kommun marknadsfört kommunen externt. Näringsliv I ambitionen att stimulera skapandet av nya jobb är det betydelsefullt att kommunen bedriver ett aktivt näringslivsarbete och är lyhörd för bland annat näringslivets önskemål om kommunikations- och infrastrukturutbyggnad. Beslut har tagits om utbyggnad av Stockarydsterminalen mellan stambanan och Stockarydsterminalen för att skapa efterfrågad kapacitetsökning. Ett markområde på Eksjöhovgård 7:25 har reserverats för att möjliggöra en framtida byggnation av industrilokaler. Näringslivsbolaget har utökat sitt samarbete med universitet och även arbetat aktivt för att samla de olika husföretagen kring en gemensam plattform. En betydelsefull tillväxtparameter är tillgången till attraktiva och lockande bostäder. För att villa- och fritidshusbebyggelse ska kunna skapas krävs att kommunen inventerar lämplig mark, gärna i sjönära lägen för exploatering. Ambitionen är att kunna presentera minst en exploateringsbar detaljplan per år. Under året har man fattat beslut om prissättning av tomter vid Vallsjön och ett detaljplanearbete har startat för Vallsjöområdet. Detaljplaner har tagits fram för Taggsvampen 1,2 och 3 och för utökning av kvarteret Trucken i Sävsjö. Sävebo har genomfört en nybyggnation av 16 nya lägenheter. Kommunikation och infrastruktur Betydelsefullt för ett modernt resande är ett resecentrum som fyller kraven på tillgänglighet och god information. Under året har en ombyggnad av Sävsjö stationsområde påbörjats. Skola och Utbildning Grundskolan behöver förbättras när det gäller andelen elever som går ut med godkända betyg. Under sommaren har man genomfört sommarskola för årskurs 8. En ny skolplan har införts. Arbetet med ökad måluppfyllelse har fortsatt. Bygga och Bo 6

7 Förvaltningsberättelse Sävsjö Trädgård är ett signum för Sävsjö Kommun 7

8 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit UTVECKLINGSSTRATEGI ( US) Övergripande mål Utflyttningen från Sävsjö Kommun, inklusive ungdomar som flyttar för högre studier( men sedan förhoppningsvis flyttar tillbaka) ska understiga 350 personer per år Prioriterade arbetsområden Kommunala webbplatser Högt valdeltagande Nöjda anställda Bra dricksvatten Miljöarbete Bäst att bo i på Höglandet Föreningslivet Fritidsaktiviteter för Sävsjö kommun , med sikte på 2020 Alla människors unika och okränkbara värde är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Respekten för allas åsikter ska genomsyra de kommunala besluten och tillsammans ska vi arbeta för att kommunens ekologiska avtryck ska vara så litet som möjligt. Tillsammans ska vi också forma en attraktiv bild av vår kommun där det ska vara lätt att leva ett gott liv och där samhällsmiljö skapar stolthet hos medborgarna. Tillsammans Livskvalitet Nedan följer några utdrag ur Us:en och exempel på vad som gjorts under året för att nå målen i Utvecklingsstrategin. Kommun och demokrati Som arbetsgivare ska kommunen vara ett föredöme. Sävsjö kommuns anställda ska uppleva att deras arbete är meningsfullt och uppskattat. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och vilja till förändring i ambitionen att utveckla vår service och vårt bemötande. Ungdomars inflytande i politiken ska uppmuntras och insatser för att öka valdeltagandet ska genomföras. I syfte att bli en mer attraktiv arbetsgivare har Kommunfullmäktige fattat beslut om personalförmåner genom löneväxling. Ett demokratistipendium för ungdomar ska införas. Ett grönt samhälle Den lagstadgade energiplanen och översiktsplanen ska revideras minst en gång under varje mandatperiod. Kommunen ska aktivt verka för ökat utnyttjande av förnyelsebara energikällor och för fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och vindkraft. En strävan ska finnas att minska såväl energi - och resursförbrukning som avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kommunens sjöar och vattendrag och viktiga grundvattenförekomster ska skyddas. Åtgärder som motverkar förorening eller försurning ska genomföras. Under året har en ny översiktplan antagits, likaså en energi- och klimatstrategi med handlingsplan för hållbar utveckling. Beslut har tagits om att kommunen vid kommande upphandlingar ska beakta möjligheten att införskaffa fordon som kan drivas med fordonsgas. Beslut har också tagits om utökande av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp vid Rörviks småbåtshamn och Eksjöhovgård. Kostenhetens ska arbeta för säsongsanpassade matsedlar och vid elupphandling ska en option finnas med om miljödeklarerad el. En förstudie har genomförts inom energieffektivisering och projekt pågår för biologisk återställning av Hylletoftaån och Hjortsetån. Attraktivitet För att möjliggöra goda relationer, kan skapandet av attraktiva besöksmiljöer och evenemang, men också arenor och mötesplatser vara intressanta sätt att locka besökare. Biografen Röda Kvarn digitaliserades under året. En parkeringsplats och avstigningsplats har byggts till en ny turistattraktion, älgparken vid Hagens Camping. Eksjöhofgårds rastplats vid ruinen har fått en ansiktslyftning och en ny gata har iordningsställts till en planerad plantskola vid Graningevägen. Vid Sturevallen i Sävsjö har en ny tillgänglighetsanpassad lekpark byggts. 8

9 Förvaltningsberättelse En levande landsbygd är ett viktigt arbetsområde för Sävsjö kommun. Levande landsbygd Det strategiska landsbygdsarbetet ska fortsätta att vara en viktig del i kommunens övergripande framtidsplanering. Byalagen på landsbygden visar stort engagemang för bygdens utveckling och många ideella insatser genomförs i syfte att hela landsbygden ska leva. Den anropsstyrda närtrafiken ska fortsatt vara en viktig länk i tätorternas serviceutbud. Under året har projekt Häradsvägen startat som syftar till att lyfta fram kulturhistoriska värden. Sävsjö Hembygdsförening har fått bidrag till att ta fram en dokumentärfilm om Elna Nilssons historia om Sävsjö. Serviceresor i Rörvik har utökats och omfattar nu samma villkor som övrig närtrafik. Genom att kommunen erbjuder goda möjligheter till kulturupplevelser, friluftsliv och sociala mötesplatser skapas den goda trivsel som gör att människor väljer att bo kvar i kommunen hela livet. Fritidsgårdarna har möjlighet att skapa miljöer där ungdomar kan utveckla positiva förmågor och bygga upp sund självkänsla. En strategisk plan för lokal utveckling av kulturella och kreativa näringar i Sävsjö Kommun har antagits. En ny samordnande fritidsledarresurs till fritidsgårdsverksamheten inom befintlig budget har skapats. Ett verksamhetsbidrag har tilldelats Mejeriets fritidsgård. Diplom har delats ut till Kjell Nordström, Sävsjö Bågskytteklubb som vann DM-guld i bågskytte och Sävsjö Fotbollsförening som avancerade till div 5 i fotboll ( herrar).sävsjöbördige filmregissören Jens Sjögren tilldelades Sävsjö Kommun kulturstipendium. Sävsjö kommun har deltagit i Smålands Kulturfestival. Berikande fritid 9

10 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit UTVECKLINGSSTRATEGI ( US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020 Övergripande mål Medellivslängden för män och kvinnor ska överstiga genomsnittet i riket Prioriterade arbetsområden Nöjd-Regionindex Nöjd- Medborgarindex Nöjd Inflyttarindex Gång och cykelvägar Minskning av antal sjukdagar Välfärdsbokslut inkluderande ett barnbokslut Minskning av antal brott Förebyggande droginsatser i skolan Vi vill att invånarna i vår kommun ska kunna känna glädje och stolthet över att bo här. Historien ska vara en del av identiteten samtidigt som lusten att skapa framtiden ska finnas med. Att känna trygghet är en central del och det är i upplevelsen av trygghet som medborgarnas tillit och förtroendekapital till kommunen vilar. Tillsammans skapar vi det goda livet i Sävsjö Kommun Tillit- Trygghet Nedan följer några utdrag ur Us:en och exempel på vad som gjorts under året för att nå målen i Utvecklingsstrategin. Nöjda medborgare Genom att ett antal frågor ställs om dels kommunala verksamheter och dels mer övergripande områden får man fram en helhetsbild över hur invånarna ser på kommunen En utvecklingskonferens har genomförts som ett led i arbetet med Us:en, en öppen dialog om kommunens utveckling. God omsorg Sävsjö kommun ska arbeta för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning Särskilda satsningar har gjorts på unga personer i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa och personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Sävsjö har deltagit i projekt Ledningskraft med inriktning på de mest sjuka äldre. Överförmyndarnämnden har anordnat en studiecirkel i syfte att rekrytera och utbilda ställföreträdare. Säkerhet och trafik Kampanjen Vad tycker du? Visar att fler belysta gång och cykelbanor efterfrågas. Såväl av trafiksäkerhetsskäl som av motionsskäl. En utmaning för kommunen är att minska antalet sjukhusvårdande personer ( inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador. Under året har en ny gång- och cykelvägsplan fastställts, likaså en ny handlingsplan för skydd mot olyckor. Medfinansiering har beviljats för en gång- och cykelväg utmed Skepperstadsvägen. Räddningstjänsten har besökt förskolor och skolor och även utbildat kommunens personal. Barnen i fokus Miljön i förskolor och skolor ska vara säker och trygg och stimulera till lek och lärande Särskilda åtgärder har gjorts av arbetsmiljöskäl på förskolan Backen i Vrigstad. Kristina skola har byggts om till tre nya förskoleavdelningar. Integration Sävsjö Kommun ska arbeta aktivt för att motverka alla former av social utslagning och utanförskap. Det sociala perspektivet ska ha genomslag i det förebyggande arbetet inom förskola, skola, fritidsverksamhet och socialtjänst. Två Eu -finansierade projekt har tagits fram tillsammans med andra kommuner, Ingjuta som ska utbilda arbetslösa och Bryggaren 2 som innebär coachningsinsatser för arbetslösa. Friskvård och Hälsa Genom satsningar på att höja den generella utbildningsnivån i kommunen kan sannolikt antalet sjukdagar totalt sett minska. Lärarförbundet gör årligen en undersökning om Sveriges bästa skolkommun. Undersökningen tar hänsyn till många faktorer bla skolresultaten och vilka satsningar kommunen gör på skolan. Sävsjö placerade sig på plats 43 vilket är en stor förbättring från 2011 då placeringen var

11 Förvaltningsberättelse Jämställdhet och jämlikhet Sävsjö kommun ska eftersträva mesta möjliga jämlikhet. Sävsjö kommun gick under året med i SKL Internationals millenniekommunprojekt och en ny jämställdhets - och mångfaldsplan antogs. Medellivslängd Medellivslängden beror på en mängd faktorer bland annat arv, miljö, social gemenskap, civilstånd, arbete, graden av jämställdhet med mera, men framför allt utbildningsnivå och medelinkomst. God etik För Sävsjö kommun innebär en god etik även att vi exempelvis vid upphandlingar ska vara vaksamma mot företag som ägnar sig åt tvångsarbete, barnarbete, korruption, utpressning och bestickning. Kommunfullmäktige tog under året ett beslut om att i enlighet med antagen Utvecklingsstrategi långsiktigt arbeta för en god etisk upphandling i alla kommunal verksamhet. Hushållningssällskapets sommarmöte i Vrigstad 11

12 Verksamhets och måluppföljning- nämnder Mål Måltal Utfall Status Kommun- Befolkningstillväxt plus styrelsen Ranking Webbplatser < 100 mitten Antal sjukdagar,delmål 2014, 29 dgr < 25 dagar 28,9 Tekniskt Leverera gott dricksvatten < 10% 9,00% utskott Utbyggnad gång o cykelvägar 700 m/år 500 m God mat NKI= max 4 3,42 Barn o utbildn. Förskolor tydlig profil Årlig utvärd. Förskola Fantasia nämnd 1:a hands val till förskolan > 95% Ja HT, Nej VT Alla barn och elever trivs SKL -enkät plats 41/114 Resultaten i grundskolan topp 20 i Sv. plats 217 (2011) Behöriga till gymnasiet > 95% 85% Antal elever på Aleholm > 80% / årsk. 78,60% Gymnasiet topp 10 i Sv. Ej mätbart Yrkeshögskoleutbildning minst en Ansökan avslogs Väntetid vuxenutbildning < 6 mån längre Socialnämnd God och trygg vård/omsorg 98 hemtjänst för äldre NKI > äldreboende God och säker hälso/sjukvård kvalitetsind. hög placering i ÖJ Enskildes valfrihet Äldreguide LOV Personer med funktionshinder intervju trygga o respekterade > 95% u.mål enkät I o F, vägleda den enskilde < 50%,soc. ca 40% till ett självständigt liv bidrag<60 mån Stöd till barnfamiljer - > 90% -lätt 92% trygg/utvecklande uppväxt nå Soc. stöd Kultur o Fritid Allaktivitetshus Antal årsarb. 0 Goda förutsättningar för Antal delbarn och ungdomar tagartillfällen Öppet hus Antal Ö-hus 0 Myndighets- Hållbar i utveckling i sam- Tillsynsbesök 102 nämnd klang med de 16 miljömålen Skydda kommunens sjöar > två projekt 2 projekt Utbildning i skydd mot olyckor > 8% av inv (9,9%) Överförmyndar-Personer med funktionshinder 95% av års- 98% nämnd får det stöd de behöver räkningarna granskade första halvåret Säkerställa omyndiga barns 5% av års- 6% förmögenheter räkningarna djupgranskas Valnämnden Underlätta möjligheter att Redovisa antal inga val delta i allmänna val mottagna röster Fokus på Driftöverskott > 1% av skatte- 1,57% ansvarsfullt intäkter och förvaltarskap kom ek utjämn. Årets investeringar < årets resultat < avskrivningar Oförändrad kommunalskatt 21,58 21,58 12

13 Förvaltningsberättelse Verksamhets och måluppföljning- bolag Mål Måltal Utfall Status Sävebo AB God kvalité enkät vid inflyttning God ekonomisk hushållning Utökade boendemöjligheter 1 område/år Ja Öka trivselmiljön enkät AB Sävsjö Uthyrningsgrad > 90% Ja Industri- Överskott 953 tkr 1671 tkr byggnader Medlem i Sävsjöortens Ja Näringslivsförening Lediga lokaler på Internet hemsida Ja tillsammans med SNAB. Anslutning till förnybar energi alla lokaler nej Savman AB Bredband i världsklass Antal nya 140 fler kunder nätkunder Hög användning av IT och Avstämning Ja Internet marknadsplan Sävsjö Energi Affärsmässigt möta efter- Mätning av AB frågan på fjärrvärmeanslutn. lönsamhet på nyanslutningar 5 villor Förstärka o förbättra elnäts- Mätning av infört system distributionen avbrottstid för på elnät driftövervakning Effektivisering / stärka verks. Mäta rörelse- resulatförstärkn. resultat per verks.omr. Sävsjö Skapa förutsättningar för Antal ny- 13 Näringslivs AB utveckling anslutna ftg Öka medlemstalet Aktuell o god information > 5 per år Företagsutbildning / industri- > 100 ftgsbesök 120 träffar Öka nyföretagandet antal nya ftg 35 > 35 st / år Sävsjö Skytte Väcka intresse Samverkan center Nationella och internationella Swedisch Cup ek.förening tävlingar 600 skyttar Välbesökt och välrenommerad inomhusskytteanläggning Ja Stockaryds- Bearbetning av kunder > 320 heltåg 155 terminalen Aktiva kunder >

14 Ekonomisk översikt Årets resultat Sävsjö kommun redovisar ett positivt resultat på 8,4 mkr. Årsbudgeten var 2,2 mkr. Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott på -7,2 mkr varav Barn- och utbildningsnämnden står för knappt 7 mkr. Orsaken till detta är främst ett underskott för gymnasieskolan där de största avvikelserna finns inom personalkostnader och kostverksamheten. Även förskoleverksamheten visar på underskott pga av flera extra avdelningar. Grundskolan visar däremot på ett överskott. Tekniska utskottet visar på ökade kostnader inom gata och bostads-anpassning och redovisar ett underskott på sammanlagt tkr. Inom socialnämnden ökar försörjningsstödet men en tillfällig bantning av antal platser på äldreboendet i Vrigstad i gör att nämndens totala utfall blir positiv gentemot budget. Övriga nämnder redovisar ett utfall i linje med budget. En återbetalning av AFA pengar bidrog till att kommunens totala resultat hamnade på plussidan. Avstämning mot balanskravet Kravet på återställning av balanskravet återställdes genom 2009 års positiva resultat på 11,8 mkr, Årets resultat Fem års utveckling År Resultat ( tkr) Soliditet % 51,2 52,9 48,7 44,2 44,7 Förändringar Tillgångar % 6,4-4,5-3,1 6,9 5,9 Eget Kapital (%) 3,3 3,8 6,8 5,2-0,5 Under perioden har ökningen varit 8,1% Kommunens verksamhetsanknutna intäkter blev 164 mkr. Intäkterna har ökat med 8,2 % i jämförelse med år Kommunalskatten har varit oförändrad sedan Utveckling av nettokostnadsandelen Nettokostnaders andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning ligger på en förhållandevis jämn nivå mellan åren. Andelen har dock stigit något under år. Utveckling av nettokostnadsandelen Nettokostnad / Omsättning % År Nettokostn./ Omsättn. % 76,6 74,5 73,8 73,9 75,9 Investeringar Åren var investeringstakten på en ganska hög nivå. Åren var investeringarna inte lika höga för att åter stiga något det här året. Under året har investeringar gjorts för motsvarande 38,1 mkr. De största satsningarna har gjorts på en ombyggnad av Kristinaskolan och It satsningar inom skolan. För att undvika ytterligare lån krävs att årets avskrivningar och årets resultat tillsammans är högre än nettoinvesteringarna. var investeringarna ca 3,4 mkr högre än årets avskrivningar och resultatet tillsammans. Investeringar Nettoinvesteringar / Nettokostnader % År Nettoinves./ Nettokostn. 7,1 5,7 5,3 8 11,7 Förändringar av kostnader och intäkter Verksamheternas kostnader inklusive pensioner och avskrivningar slutade på 679 mkr. Förändringar av kostnader och intäkter Förändring av kostnader och intäkter ( mkr) År Förändring Verksamhetens kostnader inklusive pensioner och avskrivningar 701 8,1% Verksamhetens intäkter 165 8,2% Skatteintäkter 378 7,8% Kommunalekonomisk utjämning 155 4,0% Långfristiga lån Under året har de långfristiga lånen ökat med 16 mkr. En nyupplåning har skett med 42 mkr och amorteringar av gamla lån har skett med 26 mkr. Den genomsnittliga räntan har varit 3,10%. Långristiga lån Långa lån År Långa lån 140,0 124,0 124,0 153,5 148,5 14

15 Förvaltningsberättelse Fokus på ekonomi Tillgångarnas förändring över tiden De materiella tillgångarnas andel har sjunkit medan de finansiella tillgångarna har ökat. Anläggningstillgångarnas andel totalt har sjunkit och motsvarar nu 85 % av de totala tillgångarna. Tillgångarnas förändring över tiden Tillgångarnas förändring över tiden År Materiella tillgångar 76% 79% 82% 81% 85% Finansiella tillgångar 9% 8% 2% 2% 2% S:a anläggningstillgångar 85% 87% 84% 83% 87% Kortfristiga fordringar 11% 11% 10% 9% 11% Kassa och Bank 4% 2% 6% 8% 2% S:a omsättningstillgångar 15% 13% 16% 17% 13% Summa 100% 100% 100% 100% 100% Avslutande kommentar Budgeten som antas av kommunfullmäktige ska hållas och verksamheterna måste anpassas efter denna ram. Under året lämnas ekonomisk uppföljning löpande till kommunstyrelsen i form av månadsuppföljningar och delårsbokslut. Budget för 2013 är underfinansierad och uppdrag om att arbeta fram framtids/ strukturplaner pågår samtidigt som ett besparingsbeting är utfäst. En fortsatt god hushållning av kommunens medel är av största vikt för att stå rustade för framtidens utmaningar. En känslighetsanalys nedan visar på att även en förhållandevis liten förändring i förutsättningarna kan få stora konsekvenser i ekonomin. Borgensåtagande och ansvarsförbindelse Kommunens borgensåtagande och ansvarsförbindelser uppgår till 362,7 mkr (338,1 mkr). Till största delen avser detta lån till de kommunala bolagen. Känslighetsanalys Känsligehtsanalys övergripande faktorer Utgångsläge bokslut tkr Löneökning med 1% Prisförändring 1% Förändring av skattesats me 0,50 kr Räntehöjning med 0,5% 700 Befolkningsförändring, vi ökar med 50 personer

16 God ekonomisk hushållning Fokus på ansvarsfullt förvaltarskap God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheterna drivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Målen som är satta ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats med ett långsiktigt perspektiv i fokus. Sävsjö kommuns verksamheter skall präglas av gott förvaltarskap, god ekonomisk hushållning och försiktighet. Under året har ett omfattande arbete genomförts i form av framtids- och strukturplaner. Arbetet med dessa kommer att vara klart för politiskt beslut under våren Syftet är att lägga grunden för en bra långsiktig verksamhet enligt utvecklingsstrategin ambitioner. Satsningarna i framtid strukturplanerna kan innebära satsningar i form av investeringar som på sikt ska ge besparingar i driften. De kan också bestå av ändrade arbetssätt och förändrade organisationer. Avstämning mot finansiella mål Tre ekonomiska mål är satta för mandatperioden; Driftöverskott ska vara större än 1 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Investeringsnivån ska inte vara högre än årets resultat plus avskrivningar tillsammans Den allmänna kommunalskatten ska vara oförändrad Målet om investeringar är inte uppfylld. 16

17 Förvaltningsberättelse Nämndernas nettoandel Barn o utbildning 46% Socialnämnd 37% Barn och utbildningsnämnden är den största nämnden och står för 46 % av totala nettoramen. Socialnämnden kommer som nummer två med 37 %. Övriga nämnder; Kommunstyrelse 6%, Tekniskt utskott 5 %, Kultur och fritid 3%, Myndighetsnämnd 2% och Överförmyndarnämnd, Valnämnd, Revision och kommunfullmäktige 1 % tillsammans. Nettokostnad per kommuninnevånare i några verksamheter. 17

18 Personalöversikt Det personalpolitiska programmets grundkärna är att en växande människa som upplever trygghet ser möjligheter. Sävsjö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda arbetsplatser där alla medarbetare känner trygghet, meningsfullhet, engagemang och delaktighet. Varje medarbetare ska ges förutsättningar för att vara med och förändra och förbättra sin arbetsplats, för att uppnå en god hälsa, utvecklas och ta ansvar. Personalstruktur Vid års utgång fanns det anställda, vilket motsvarar 939 heltidstjänster. Dessutom tillkommer ett antal timanställda som varierar mellan månaderna, men i genomsnitt avlönades ca 300 timanställda varje månad. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 88 %. Antal tillsvidareanställda per förvaltning 2011 Kommunledningskontoret Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen 8 7 Räddningstjänsten 3 3 Antal tillsvidareanställda per bolag 2011 Åldersstrukturen visar att förväntade pensionsavgångar de närmaste tre åren, med förutsättning att pensionsavgång sker vid 65 års ålder kommer antalet uppgå till nästan 100 personer. Detta ställer höga krav på Sävsjö kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljö och hälsa Målet för kommunens arbetsmiljö är att ha ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för samtliga medarbetare. Vi eftersträvar så friska och välmående medarbetare som möjligt. En god hälsa handlar om hela människan - fysiskt, mentalt och socialt- och trivseln på arbetet påverkar hur vi mår på fritiden och vice versa. Målet är att skapa et positivt arbetsklimat, en god hälsa och en arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för varje medarbetare. Kommunens olika hälsofrämjande insatser såsom friskvård och det förebyggande arbetet har en positiv effekt på sjukfrånvaron. Dock har sjukfrånvaron ökat något under året och ligger på en normalnivå jämfört med landet i övrigt. Detta beror främst på långtidssjukfrånvaron. Sjukfrånvaro 2011 Den totala sjukfrånvaron av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 5,38 % 3,72% Antalet långtidssjuka som har haft en sjukperiod som varat mer än 90 dagar uppgår till 31 personer, vilket är 3 personer fler än föregående år. Under rapporterades 24 arbetsskador/olycksfall in till AFA försäkring, vilket är åtta färre än föregående år. Sävebo 3 3 AB Industribyggnader 0 0 SavMan 4 4 SNAB 2 2 Sävsjö Skyttecenter 0 0 Hälsobedömningar Under året började vi använda oss av företagshälsans nya instrument; hälsobedömning. Hälsobedömningen består av föredragna delar från ett flertal validerade hälsoenkäter som exempel Hälsoprofil och Hälsokurvan. Hälsobedömningen är en genomgång av individens hälsovanor, hälsoupplevelser och olika mätvärden. Varje 18

19 Förvaltningsberättelse Nära till det gröna och lantliga i vår kommun. Att må bra är viktigt Bomässan Designers Saturday individ får en återkoppling på bedömningen och chefen får en sammanställning på hela arbetsplatsens resultat. Utifrån resultatet kan även riktade insatser göras vid behov. Under hösten genomfördes 144 hälsobedömningar och under våren genomfördes 74 hälsoprofiler. Genomförda hälsobedömningar Fysiskt aktiva 83% Upplever god hälsa 83% BMI över normalintervall 51% Midjemått över gränsvärde 7% Friskvård Under året har kommunen erbjudit olika friskvårdsaktiviteter som till exempel motionstävlingar som under var en cykeltävling. Kommunen har också erbjudit gratis deltagande i Sävsjö Stadslopp och Stafett Vasan, träningskort på Företagshälsan i Sävsjö, badkort på Familjebadet och gruppträningspass i gympa och core. Resultatet ovan visar ett antal nya nyckeltal med anledning av den nya hälsobedömningen. 19

20 Befolkning Antal invånare i Sävsjö kommun den 31 december var Detta är en minskning med 27 personer i jämförelse med samma tidpunkt Minskningen beror på en negativ utveckling av födelseöverskottet. Befolkningsutvecklingen har de senaste fem åren har sett ut enligt nedan; Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling År Invånare Utvecklingen har varit relativt konstant. Sedan 2008 har Sävsjö ökat med 11 invånare. Under föddes 96 barn vilket är en minskning med 13 barn från Inte sedan 2001 har antalet födda varit lägre. Antal födda Antal födda År Antal Det negativa födelsenettot beror på kommunens befolkningsstruktur med en stor andel äldre personer. Antal döda uppgick år till 130 personer Födelsenetto Födelsenetto År Antal Under flyttade 508 personer till Sävsjö. Detta är 51 personer färre än personer valde att flytta från kommunen. Det är 10 personer färre än Flyttnetto Flyttnetto År Antal Den största förändringen finns i åldersgruppen år. Gruppen har vuxit med 50 personer. Åldersgruppen år har minskat med 36 personer (motsvarande Åldersfördelning Åldersfördelning År År Åldersgrupp 2011 Avvikelse Summa Jämförelse åldersgrupper Sävsjö Sävsjö Länet Riket och medelålder 2011 Åldersgrupp % % % % 0-17 år 19,5 20,7 20,7 20, ,0 56,7 59,2 60, ,2 22,6 20,1 19,1 100,0 100,0 100,0 100,0 medelålder (uppgift från 2011) 42,9 41,4 41,1 andel kvinnor år 49,3 49,4 49,9 50,1 andel män år 50,7 50,6 50,1 49,9 siffra var + 26 mellan åren 2010 och 2011). Även åldersgruppen 7-17 år och år har minskat. I åldersgruppen år återfinns 56,7 % av befolkningen. Detta är en minskning i jämförelse med föregående år. Andelen invånare över 65 år och de yngre åldrarna 0-17 år har ökat. I jämförelse med både länet och riket ligger vi på en högre andel pensionärer medan andelen i åldersgruppen år. Är lägre. Medelåldern är högre och vi har fler andel män än kvinnor än både snittet för länet och riket. Församling Församling Församling År År 2011 förändr. Sävsjö Vrigstad-Hylletofta Hjämseryd Stockaryd Hultsjö Totalt Stockaryd och Hultsjö har tappat mest i befolkning. Sävsjö och Vrigstad har ökat något men inte lika mycket som förra året och Hjälmseryd har tappat färre personer än motsvarande period förra året. 20

21 Förvaltningsberättelse Sockerklaras lekpark är populär bland båda barn och vuxna. 21

22 Kommunens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Centerpartiet 7 Ordf. Stefan Gustafsson (kd) kommunalråd Folkpartiet 2 1:e vice ordf. Mats Hermansson (m) Kristdemokraterna 9 2:e vice ordf. Ingvar Jarfjord (c) Miljöpartiet 0 3:e vice ordf. Kenneth Ohlsson (s) Moderata samlingspartiet 9 Gunnel Svensson (m) Socialdemokraterna 12 Christer Sandström (c) Sverigedemokraterna 4 Lena Persson ( s) Vänsterpartiet 2 Christer Sjögren (s) Totalt antal mandat 45 Arne Årevall(sd) Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Ingvar Jarfjord (c) 1:e vice ordförande Christer Sjögren ( S) 2:e vice ordförande Bo Nilwall ( m ) 22

23 Förvaltningsberättelse Ny rastplats byggdes vid ruinen och invigdes under hösten. Grönt är skönt livsstilsmässa på kulturhuset i augusti 23

24 Nämndernas årsberättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Ingvar Jarfjord Ordförande Korta fakta Verksamhet: Kommunens högsta beslutande organ Antal ledamöter i nämnden: 45 Nämndkostnad per invånare: 83 kr / inv. Antal anställda: 0 Investeringar : 0 Budgetavvikelse: + 1 % Viktiga händelser under året Kommunfullmäktige har under året behandlat många ärenden och bland många beslut har nedanstående beslut tagits: att Sävsjö kommun antar Sveriges Kommuner och Landstings strategi för e-samhället enligt förslag Rapport e-råd i Region Jönköping. att Sävsjö kommun går med i SKL Internationals millenniekommunprojekt. att i övrigt anta förslag till ny översiktsplan för Sävsjö kommun. att genomföra en utbyggnad av infrastrukturen mellan stambanan och Stockarydsterminalen AB för att skapa en efterfrågad kapacitetsökning. att i huvudsak ställa sig bakom föreliggande strategiska plan för lokal utveckling av Kulturella och Kreativa Näringar i Sävsjö kommun. att Sävsjö kommun medfinansierar projekt Häradsvägen med sammanlagt kronor, av projektets totalkostnad på kronor, att anta Energi- och klimatstrategi med handlingsplan för hållbar utveckling i Sävsjö kommun att godkänna Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Personal Ingen personal anställd Ekonomisk analys et redovisar ett resultat i enlighet med budget. Kommunalt partistöd betalades ut till de politiska partier som var representerade i kommunfullmäktige. Grundstödet till samtliga partier är kronor och ett mandatstöd på kronor per mandat att godkänna föreliggande köpekontrakt för försäljning av skogsgården Bökås med en köpeskilling av kronor, att nämnder och kommunala bolag ska arbeta fram Framtidsplaner strukturplaner för att nydana och förändra verksamheternas anläggningar och lokaler men också organisation och arbetssätt, för att bättre och kostnadseffektivare kunna möta såväl dagens som morgondagens behov. Landshövdingen besöker Sävsjö Första spadtaget 24

25 Nämndernas årsberättelse Besök av Somalilands vice president, samt ministrar. Skyltning inför Gammeldags marknad I Sävsjö. Nämndöversikt (tkr) Utfall Budget Utfall 2011 Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad Verksamhetsmått Antal ordinarie ledamöter Antal ersättare Antal sammanträden Antal ärenden = totalt

26 Nämndernas årsberättelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har hand om kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Stefan Gustafsson Ordförande Per Thörnqvist Kommunchef Korta fakta Verksamhet: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan Antal ledamöter i nämnden: 9 Nämndkostnad per invånare: kr/ invånare Antal anställda: Investeringar : tkr Budgetavvikelse: Måluppfyllelse Varje år fram till 2020 ska vi ha en befolkningsökning på minst 50 personer För kan vi konstatera att vi ej nått detta mål. Arbete pågår på en mängd områden för att öka attraktiviteten av kommunen och bostäder är en viktig faktor. Sävebo har bl.a. byggt 16 nya hyreslägenheter i samhället Sävsjö under. I SKL:s undersökning av kommunala webbplatser ska vi ligga bland de 100 bästa kommunerna i landet. Det totala antalet sjukdagar för kommunens invånare ska i snitt understiga 25 dagar. (Etappmål år 2014 är 29 dagar) En positiv utveckling har skett med sjuktalen i kommunen och för hamnar siffran på 28,9 dagar. Inom kommunen följs sjuktalen löpande. Viktiga händelser under året Nedan följer ett antal händelser som beskriver en del av vad som hänt under. Nya detaljplaner har arbetats fram för Kopparslagaren i Sävsjö som ger möjlighet till attraktiva hyreslägenheter samt för Göransgården i Vrigstad. Detaljplanen för kvarteret Storken har också vunnit laga kraft. Ett tågstopp har invigts i Stockaryd och tillsammans med tillgänglighetsanpassning av busstationen i Sävsjö bidrar det till ett ökat kollektivresande. Kommunen har under året bytt dataplattform från Novellinfrastruktur till Microsoftstruktur i samarbete med Höglandets IT Ekonomisk analys Kommunstyrelsen som helhet uppvisar ett positivt resultat på 12 tkr. Personalkostnaderna blev strax under budget med bidrag till föreningar och resebidrag översteg budget. Framtiden Arbete kommer att fortsätta för att öka kollektivtrafiken och pendlingsmöjligheterna i kommunen. Fortsatt arbete för att stärka näringslivssamarbete i kommun och för att öka nyföretagandet. Fortsatt planeringsprocess för Vallsjöområdets framtida möjligheter till attraktiva boendemöjligheter. Planering av nytt bostadsområde i anslutning till Eksjöhovgårdssjön. Att få till stånd avtal med Trafikverket om TS-åtgärder gällande genomfarten i Rörvik Detaljplanering för attraktiva villatomter vid Slättsjön Tankställe för fordonsgas kommer att bygggas under våren Avtal är träffat med Fordonsgas AB. Under har ett nytt intranät byggts och lanserats. Arbete har också pågått med nya www,savsjo.se som lanseras i början av 2013 I samråd med turistföretagare har en affärsplan arbetats fram under året som gått. 26

27 Nämndernas årsberättelse Det gamla tingshuset en del av det nuvarande Kommunalhuset. En vanlig dag i Sävsjö Under året som gick fick vi in leverantörsfakturor till kommunen. Det blir i genomsnitt 118 fakturor per arbetsdag som ska hanteras. Nämndöversikt (tkr) Utfall Budget Utfall 2011 Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad Verksamhetsmått Antal sammanträden Antal ärenden = totalt Antal leverantörsfakturor

28 Nämndernas årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolväsendet inom Sävsjö kommun, inklusive förskola, fritidshem och vuxenutbildningen. Anna-Karin Yngvesson Ordförande Måluppfyllelse Mål 1 Att alla förskolor har en tydlig profil. Resultat: Under har förskolan Fantasia öppnat och den är Reggio emilia-inspirerad Mål 2 MåAtt 95% ska få plats i den förskola som valts i första hand. Resultat: Målet uppnås under hösten men inte under våren. utifrån näringslivets behov. Resultat: Ansökan har gjorts men den avslogs. Mål 9 Att väntetiden för att läsa grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är mindre än 6 månader. Resultat: Väntetiden är längre. Viktiga händelser under året Politisk verksamhet/övergripande administration Tord du Rietz Förvaltningschef Korta fakta Verksamhet Pol vht, gem admin Skolövergrip vht Förskola, fritidshem Grundskola f-klass Gymnasieskola Musikskola Antal ledamöter i nämnden: 9 Nämndkostnad per invånare: kronor 46,1% av samtliga nämnders nettokostnad Antal anställda: 352 st Investeringar : tkr Budgetavvikelse: - 2,9 % (6 960 tkr) Mål 3 Att alla barn och elever trivs. Resultat: Sävsjö kommun rankas plats 41 av 114 av kommuner i SKL:s trygghetsenkät Mål 4 Att resultaten i grundskolan är rankade topp 20 i Sverige Resultat: I 2011 års resultat var Sävsjö rankat 217 av 290 kommuner i SKL:s sammanvägda resultat. ( års ranking kommer i mars) Mål 5 Att minst 95 % är behöriga till gymnasiet. Resultat: var 85 % behöriga till gymnasiet (80% 2011) Mål 6 Att antalet elever på Aleholm (gymnasiet) motsvarar 80 % av årskullarna Resultat: 78,6 % av årskullen skrevs in på Aleholm höstterminen Mål 7 Att gymnasiet är rankat topp 10 i Sverige. Resultat: Ej mätbart, jämförelsen görs ej längre. Slutbetyg inom 3 år ranking plats 16 av 290 kommuner. Meritvärde (betyg) ranking plats 19 av 290 kommuner. Mål 8 Att det genomförs minst en yrkes-utbildning Året har inneburit ett fortsatt intensivt arbete med implementeringen av de stora reformerna med bl. a. nya ämnesplaner, nya läroplaner, nytt betygssystem och ny skollag. Under våren beslutades det om en skolplan som beskriver vilka strategier det behöver arbetas med för en högre måluppfyllelse. Skolinspektion har under hösten genomfört en inspektion av alla verksamheter. Resultatet är övervägande positivt men det finns en del förbättrings-arbete som måste intensifieras mer. T.ex. arbetet med ökad måluppfyllelse, inte minst förbättringar av pojkarnas resultat. Även en utökad verksamhet inom vuxen-utbildningen var ett område som skolinspektionen påpekade. Under hösten har nämnden beslutat att endast skicka ut handlingar/kallelser digitalt till alla ordinarie nämndsledamöter. Ledamöterna har försetts med läsplattor. Sommarskola har genomförts under två veckor för högstadie- och gymnasieelever. Skolövergripande Den skolövergripande verksamheten har till stor del sedan år 2009 legat på olika resultatenheter såsom skolskjutsning på planeringsavdelningen samt kost, städ och vaktmästare på tekniska förvaltningen. Det som finns kvar är skolläkare, skol-psykolog, talpedagog, IT-pedagog och en liten del av administrationen. 28

29 Nämndernas årsberättelse I Sävsjö kommun ska barn känna sig trygga och må bra. 29

30 Nämndernas årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Grundskola/förskoleklass/särskola Inom grundskolan finns 1173 elever i kommunens skolor (inklusive förskoleklass). Utöver detta finns 85 elever i friskolan Sävsjö kristna skola. Utveckling mot ökad måluppfyllelse samt implementeringen av de nationella reformerna har varit och är fortfarande i fokus inom grundskolan. För att fler elever ska nå målen så arbetas det med en rad olika utvecklingsarbeten allt från specifika förbättringar i olika ämnen till mer generellt rörande t.ex. kvalitetsarbete och bedömningsarbete. Det har pågått ett intensivt arbete med att implementera den beslutade skolplanen. Det har också påbörjats en hel del förbättringsarbete utifrån strategierna för ökad måluppfyllelse i skolplanen. Att skriva sig till läsning är ett spännande projekt som påbörjades i en årskurs 1-klass hösten Det har utvecklats till att gälla alla elever i årskurs 1 och dessa utrustas med en dator per elev. Projektet har i andra kommuner visat förbättrade skolresultat för alla och mest för pojkarna. Särskolan är belägen på Hägneskolan för F- 6. Sedan hösten går de få elever som tillhör årskurs 7-9 tillsammans med eleverna på Aleholm. Särskolans elever kan efter överenskommelse med vårdnadshavarna ibland välja att gå i grundskoleklass men läsa efter särskolans kursplan. Lärarförbundet gör årligen en under-sökning om Sveriges bästa skolkommun. Undersökningen tar hänsyn till många faktorer bl.a. skolresultaten och vilken satsningar kommunerna gör på skolan. Sävsjö placerade sig på 43 plats vilket är en stor förbättring från 2011 då placeringen var 134. Aleholm Återigen utmärkte sig Sävsjö kommun som en av Sveriges bästa gymnasie-kommuner med en hög rankning i SKL:s ranking även om vi ser en liten nedgång. De minskade elevkullarna börjar sätta sina spår på Aleholm. Minskat elevantal ger mindre pengar till budgeten men minskar inte utgifterna i samma grad. Inom vuxenutbildningen är SFI (svenska för invandrare), med 110 elever, grundläggande och gymnasial vuxen-utbildning, med ca 100 heltidsstuderande, fortsatt många som läser medan den eftergymnasiala utbildningen i stort sätt är obefintlig. På Aleholm har alla nya gymnasieelever (årskurs 1 elever) en egen dator som pedagogiskt hjälpmedel från hösten. Musikskola Den kommunala musikskolan står öppen för alla grundskolans elever. Det är ca 290 elever som får undervisning. Undervisningen bedrivs delvis på skoltid, genom att eleverna går ifrån ordinarie lektioner, och är då förlagd till respektive skola. En hel del undervisning äger dock rum utanför skoltid, på eftermiddags- och kvällstid. Förskola, familjedaghem, fritidshem Det är fortsatt hög efterfrågan på våra platser inom förskolorna och familjedaghemmen i kommunen. Det är lite lägre efterfrågan i Rörvik men i övriga orter är efterfrågan stor. I november flyttade tre avdelningar in i nyrenoverade lokaler i fd Kristinaskolan. De tre avdelningarna bildar förskolan Fantasia och den är inspirerad av Reggio Emiliapedagogiken. Det finns 25 förskoleavdelningar och 6 dagbarnvårdare i kommunen. Dessutom finns två enskilda förskolor, Tussilagon och Tingeling. Fritidshemmen är förlagda på våra F-6 skolor samt på Tussilagon och på Sävsjö kristna skola. 30

31 Nämndernas årsberättelse Arbeten från förskolor och skolor om miljöarbete Framtidsmässa 31

32 Nämndernas årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Framtiden Personal För att lyckas inom skolan med en ökad måluppfyllelse är det av största vikt att ha välutbildad behörig personal. Detta gör att det är av yttersta vikt att befintlig personal får/skaffar sig en konstant kunskapsutveckling i en lärande organisation. Vid rekrytering ska rätt kompetens och utbildning tillsammans med personlig lämplighet vara vägledande. Tillsammans följer vi inte utvecklingen i kommunen, vi leder den! Det finns ca 350 tillsvidareanställda. Lärartätheten i våra skolor sjönk för några år sedan men den trenden har nu vänt. är lärartätheten 8,4 lärare per 100 barn vilket Ligger på rikssnittet. Ekonomisk analys Året visar ett underskott på 6,9 miljoner. Huvudorsaken till detta är att personalkostnaderna på Aleholm gav en negativ avvikelse på 3,8 miljoner. Sedan slutade resultatenheten kost på totalt -3,2 miljoner. Av dessa togs 1,5 centralt av avsatt omställningsbudget och av det resterande underskottet avsåg 1,1 miljon Barn- och utbildningsförvaltningen. Under har flera extraavdelningar drivits inom förskolan. Budgetmedel på 1,5 miljoner tillsköts ramen men den totala kostnaden blev 3 miljoner eftersom efterfrågan på barnomsorgsplatser fortsatte att öka även under hösten. Genom återhållsamhet ledde detta till en avvikelse på totalt -800 tkr inom förskolan. En ökning av barn och elever inom enskilda verksamheter samt i andra kommuner främst inom förskola gav sedan ett underskott på 1 miljon kronor. Slutligen fanns inte budgetmedel i ramen för att täcka hela den löneökning som skedde enligt avtal, vilket gav en avvikelse på 1 miljon kronor. Återhållsamhet inom grundskolan och central förvaltning ledde till en positiv avvikelse på tkr. De nationella reformerna som infördes inför hösten 2011 kommer att kräva en stor arbetsinsats de närmaste åren. Den del av reformen som är en extra stor utmaning är lärarlegitimationen som ska införas till I korthet innebär detta att läraren måste vara behörig i det ämne som den undervisar och sätter betyg i. Detta kommer att ge oss stora utmaningar och kostnader med våra förhållandevis små skolor. Aleholm står inför stora utmaningar med minskade elevkullar. Det finns också ett stort behov av att anpassa programutbudet inför framtiden. Lokalerna på Aleholm behöver renoveras och upprustas för att möta morgondagens utbildningar och elever. Förskolans behov av platser kommer att stanna upp på års höga nivå om inte händer något oförutsett. Gymnasieskolan kommer att fortsätta arbetet med de goda resultaten och den ökade andelen elever. Grundskolan kommer att arbeta intensivt med att nå högre måluppfyllelse. Den nya skolplanen mot 100 % måluppfyllelse kommer att prägla arbetet på ett positivt sätt. Ett nytt resursfördelningssystem med ambitionen om en rättvisare fördelning har arbetats fram och kommer att träda i kraft inom grundskolan inför läsårsstart hösten Det ekonomiska resultatet gör att det krävs krafttag på många olika sätt för att komma tillrätta med ekonomin de kommande åren. 32

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ur kommunalrådets synvinkel 3

Ur kommunalrådets synvinkel 3 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Innehållsförteckning Ur kommunalrådets synvinkel 3 Övergripande mål Visionsprogram 4 Avstämning Övergripande mål 7 Ekonomisk översikt- kommunen 10 Personalöversikt-kommunen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Uppfyllde kommunen sina mål? Har Håbo en bra ekonomi? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Inriktningar effektmål 2016

Inriktningar effektmål 2016 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2016 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats Så gick det för Håbo 2013 En sammanfattning av kommunens årsredovisning 2013. Den finns i sin helhet på www.habo.se Plusresultat för 2013 Håbo en av Sveriges superkommuner Håbo en allt attraktivare arbetsplats

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer