Robur Ethica Vårt arbete 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Robur Ethica Vårt arbete 2007"

Transkript

1 Robur Ethica Vårt arbete Robur Ethica, Vårt arbete 2007 Maj 2008

2 Välkommen till Robur Ethica! Robur Ethica är samlingsnamnet på vår familj av etik- och miljöfonder. Med Robur Ethica vill vi erbjuda våra kunder placeringar i företag, som på ett trovärdigt sätt visar att de kan hantera sina sociala, etiska och miljömässiga risker. Företag som inte tar ansvar investerar vi inte i. Vi söker också efter företag som förmår ta vara på sina affärsmässiga möjligheter och driver utvecklingen framåt. Genom analys och dialog vill vi aktivt stödja bolagen i deras utveckling mot ett mer ansvarsfullt och hållbart företagande. Vårt engagemang yttrar sig på flera sätt. Analysarbetet görs i dialog, ofta på hög nivå inom bolagen. Vi premierar de bästa genom att offentliggöra de bolag vi anser är goda exempel i branschen. Vi för en fördjupad dialog med bolag som vi ser har vilja och potential till förbättringar, och vi inleder en konstruktiv dialog med dem som brister på viktiga områden. Vi tror att kombinationen av urval och aktiv påverkan är det effektivaste sättet att minska risker och skapa nytta. Från och med 2006 redovisar vi årligen vårt arbete och våra resultat. För mer information om våra värdegrunder, vårt arbetssätt och våra analyskriterier, se Swedbank Robur/Etik och miljö. Där hittar du även vår rapport om ägarstyrning. 2 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

3 Robur Ethica en fondfamilj för etik och miljö Under hösten 2006 valde vi att samla flertalet av våra etik- och miljöfonder under familjenamnet Robur Ethica och utvecklade även ett samlat koncept för dessa fonder. Viktiga komponenter i vårt arbete med fonderna är: Analysprocessen Urvalsprinciperna Bolagsdialogen Urvalet till Ethica-fonderna baseras på djupanalyser av företag och branscher och styrs av ett antal ledord. Vi analyserar och utvärderar varje företag och bransch utifrån deras egna specifika förutsättningar vad gäller verksamhet och geografisk närvaro. Bolagen ska kännetecknas av att de på miljö- och etikområdet har probleminsikt och riskhantering. Vi förväntar oss också att de har ett systematiskt arbete med frågorna och kan uppvisa konkreta åtgärder och resultat över tiden och inte minst att de är öppna i sin kommunikation. Detta är en miniminivå, men vi vill särskilt lyfta fram företag som vi tycker är goda exempel. Sådana företag kännetecknas av att de: Är pionjärer och driver utvecklingen i branschen Har ett proaktivt och tydligt förhållningssätt till de mest kritiska framtidsfrågorna Tillämpar en helhetssyn Har långsiktiga åtaganden, tydlig målbild och strategi Uppvisar positiva resultat över tiden Arbetar affärsmässigt för att lösa de mest kritiska framtidsfrågorna Utvecklar viktig miljöteknik När vi gör urvalet till Ethica-fonderna utgår vi ifrån ledorden, men vi tittar också på hur det analyserade bolaget ligger till i förhållande till sina svenska och utländska konkurrenter och gör en samlad bedömning. I samma process beslutar vi vilka bolag vi vill lyfta fram som goda exempel, och vilka vi behöver föra en fördjupad dialog med om kritiska frågor. Genom dialog och aktiv påverkan vill vi stödja bolagen i deras utveckling mot ett mer ansvarsfullt och hållbart företagande. Våra analyskriterier beskrivs mer ingående i skriften Mer om vår etik- och miljöanalys på Swedbank Robur/Etik och miljö. Resurser Swedbank Robur är ett av få fondbolag på den nordiska marknaden som utför etik- och miljöanalys internt, utifrån egna analyskriterier och integrerat i aktieavdelningens verksamhet. Idag är vi tre heltidsanställda etik- och miljöanalytiker, som bevakar branscher och bolag. Gruppen fokuserar på svenska bolag och har ett nära samarbete med såväl förvaltningsorganisationen som Roburs ägarstyrningsteam. Läs mer om oss på sista sidan. Ett externt etik- och miljöråd, med sakkunniga inom olika relevanta områden, ansvarar för analyskriterierna och stödjer analysteamet i bedömningar och beslut om kritiska frågor och specifika bolag. Renée Andersson Etik- och miljöansvarig, Indiska Magasinet AB Gösta Karlsson Förbundsekonom, Unionen (skapad genom samgående mellan HTF och Sif) Hans Lundberg Professor i internationell miljökommunikation vid Mälardalen högskola, ansvarig för internationella kontakter vid IVL Svenska Miljöinstitutet Agneta Melin Tidigare Miljöchef TetraPak Norden, nu verksam i miljökonsultföretaget Ambiolex Ulrika Rasmuson Tidigare Generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen. Konsult och delägare i Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB. Ledamot i Styrelsen i Världsnaturfonden. Claes Trollestad Docent i livsåskådningsvetenskap, partner i Gullers Grupp AB. Sedan två år tillbaka använder vi analysunderlag från de externa analysbolagen Innovest Strategic Value Advisors och Ethix SRI Advisors för våra globala Ethicaportföljer. 3 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

4 Analys och dialog 2007 Under året analyserade vi totalt ett 80-tal bolag noterade på den svenska börsen och vi besökte cirka hälften av dessa på plats. Fokus låg på följande branscher: Oljeprospektering Finans Investmentbolag IT-konsulter Mjukvara Telekom & Elektronik Papper & Massa Service Teleoperatörer Miljöteknik Bygg & Anläggning Dessutom utfördes enskilda analyser av verkstadsbolag som börsnoterades under året (Nederman, Systemair) För en fullständig lista över de bolag på svenska börsen som analyserades under 2007, se bilaga. Exempel på viktiga teman i årets analyser och bolagsdialoger var: energi- och klimatstrategier miljö, arbetsmiljö och anställdas rättigheter i egen verksamhet och hos leverantörer i lågkostnadsländer förebyggande arbete för att säkerställa bra nivå på miljöprestanda, mänskliga rättigheter och affärsetik i riskländer och vid expansion på emerging markets. hållbart skogsbruk och plantagedrift ansvarsfull finansiering I våra fördjupade bolagsdialoger inom främst branscherna Oljeprospektering, Handel konfektion, Telekom & Elektronik, Verkstad/Sällanköp, Dagligvaror och Gruv & Metall, förde vi bland annat fram förbättringsförslag rörande: Affärsetik och ansvarsfull etablering på tillväxtmarknader Bättre riskutvärdering av konsekvenser för mänskliga rättigheter inför stora infrastruktur-, gruv- och oljeutvinningsprojekt i utvecklingsländer Uppförandekoder och leverantörsuppföljningar i lågkostnadsländer Framtagande av klimatstrategier med exempelvis minskade klimateffekter från tjänsteresor och globala transporter Förbättrad redovisning av hållbarhetsarbetets resultat och måluppfyllelse Under året erhöll vi bolagsanalyser för de 1500 största bolagen i indexet MSCI World, från våra analysleverantörer Innovest Strategic Value Advisors och Ethix SRI Advisors. Bland dessa valde vi ut de bästa bolagen i varje bransch till våra globala Ethica-fonder. Urvalet i de globala fonderna görs enligt samma ledord som för våra svenska bolag. Det vill säga att bolagen bedöms utifrån sina egna specifika förutsättningar vad gäller verksamhet och geografisk närvaro och kraven vi ställer på bolagen ökar när bolagens miljöpåverkan och sociala risk ökar. Exempelvis ställer vi mycket omfattande krav på det strategiska och operativa hållbarhetsarbetet för bolag inom högriskbranscherna energi, gruv & metall, och konfektionsindustri, vilket leder till att färre bolag inom dessa branscher godkänns än inom en lågriskbransch som till exempel IT och mjukvara. Utifrån detta bolagsurval med hållbarhetsfokus, väljer förvaltarna vilka av de godkända bolagen som platsar i fonderna ur finansiell synvinkel. På så sätt skapas en portfölj på bolag av de ursprungliga 1500 bolagen. Under året har vi även sett över vår energi- och klimatprincip, där vi tar ställning till vilka energislag och energiåtgärder som vi vill premiera ur ett miljö- och resursperspektiv. Vi anser att satsningar på energieffektiva lösningar och energisparande är högst prioriterat, oavsett vilket energislag det handlar om. Vi vill att utvecklingen går mot långsiktigt hållbara lösningar på energifrågan och värdesätter därför en utveckling mot förnyelsebara energislag. Vi tar inte definitivt ställning mot något energislag utan väljer att prioritera företag med stort inslag av förnyelsebar energi, samt de företag som tydligt ökar sin andel förnyelsebar energi. Vi förespråkar att bolagen genomför en kartläggning av energiförbrukning och värdering av dess miljöeffekter, för att sedan kunna identifiera potential för effektiviseringar och övergång till förnybara bränslen. Utifrån detta rekommenderar vi att företaget utvecklar en klimatstrategi och konkret handlingsplan för att reducera energirelaterad miljöpåverkan. Klimatkompensation ser vi som en sista åtgärd för att hantera resterande utsläpp. 4 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

5 Under sommaren reste Anna Nilsson till Guangdongprovinsen i södra Kina, där hon besökte bolag inom branscherna Konfektionshandel, Verkstad samt Telekom & Elektronik. Huvudsyftet med resan var att följa med bolagen ut till leverantörernas fabriker, för att på plats undersöka hur väl de efterlever uppförandekoderna för arbetsvillkor, arbetsmiljö och extern miljö. Dessutom besökte hon verkstadsbolagens egna fabriker för att se hur de koncernövergripande riktlinjerna hanteras lokalt i Kina. Motsvarande resa genomfördes i Shanghaiområdet i december Då låg fokus på att tillsammans med flera konfektionshandelsbolag besöka leverantörernas fabriker för att undersöka efterlevnaden av bolagens uppförandekoder. Assa Abloy Swedbank Robur arbetar mycket professionellt och gör genomtänkta bolagsanalyser, som visar på god förståelse av branschen. Vi uppfattar dialogen som ömsesidig och proaktiv. Swedbank Roburs etik- och miljöanalytiker har följt ASSA ABLOY i många år. Vi lägger stort värde vid dialogen med Swedbank Robur. Den är alltid av hög kvalitet. I vårt arbete med hållbar utveckling är självklart synpunkter utifrån värdefulla for vårt förbättringsarbete. Vi för vidare resultatet av dialogerna till våra egna medarbetare som arbetar med dessa frågor och till våra chefer. Karin Ekberg, Hållbarhetsdirektör Holmen Holmens hållbarhetsarbete har under flera år utvärderats av flera bankers miljöfonder samt av institutionella investerare. Swedbank Roburs hållbarhetsanalys av företag skiljer sig något från andra intressenter som gör liknande analyser. Swedbank Roburs metod går ut på man belyser företaget från olika håll. Man gör först en egen utvärdering av företaget baserat på tillgänglig information. Därefter intervjuas nyckelpersoner för hållbarhetsarbetet inom företaget. Efter det följer man upp med ytterligare intervjuer och fabriksbesök. Det egentliga hållbarhetsarbetet bedrivs ute i våra verksamheter, där produktionen äger rum, varför vi ser Swedbank Roburs intresse för denna del av Holmen som värdefull. Vi ser Swedbank Roburs arbetssätt som heltäckande samtidigt som det för vår process framåt i och med att styrkor och svagheter i hållbarhetsarbetet kan identifieras. Utvärderingar och bedömningar av den typ Swedbank Robur kontinuerligt utför blir som en del av arbetet med ett ledningssystem för vårt hållbarhetsarbete. Kort sagt - denna typ av intressentdialog är viktig för att vi ständigt ska kunna utveckla vårt hållbarhetsarbete. Holmen ser ett aktivt hållbarhetsarbete och tydlig kommunikation om detta som ett sätt att stärka varumärket och skapa goodwill. Att Holmen tillhör kategorin Goda exempel i Swedbank Rouburs hållbarhetsanalys ger oss en stark bekräftelse på att vårt företag agerar ansvarsfullt ur ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Denna typ av bedömningar och erkännanden presenteras därför också i koncernens hållbarhetsredovisning Holmen och omvärlden Lars Strömberg, Miljöchef och chef för hållbarhetsfrågor vid Holmen AB. 5 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

6 Utblick 2008 Under första halvåret 2008 fokuserar vi på följande branscher: Fastighetsförvaltning Teleoperatörer Dagligvaror Dagligvaruhandel Teknikhandel Verkstad & Sällanköp Oljeprospektering Telekom & Elektronik Under andra halvåret 2008 fokuserar vi på följande branscher: Gruv & Metall Transport Media Handel-konfektion Läkemedel Bioteknik Medicinsk teknik Telekom & Elektronik Exempel på viktiga teman under året är klimatpåverkan och klimatstrategier, hänsyn till miljö/ arbetsmiljö/ anställdas rättigheter i egen verksamhet och hos leverantörer i lågkostnadsländer, gruvdrift och oljeutvinning i utvecklingsländer (miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik), hållbart byggande och fastighetsutveckling, ansvarsfull expansion på tillväxtmarknader, bioetik och hållbar konsumtion. Volymer och resultat 2007 Våra förvaltade volymer med etikkriterier visas i grafen nedan. De orangea staplarna representerar Ethica- och Talentenfonderna, där vi tar långtgående hänsyn till bland annat miljö och mänskliga rättigheter vid urval av bolag. Det gäller de sex Ethica-fonderna, de tre Talentenfonderna (för vilka vi förbinder oss att följa Svenska Kyrkans placeringspolicy) samt ett antal separata förvaltningsuppdrag med placeringsinriktning som liknar Ethica. Under de senaste sex åren har den förvaltade volymen i Ethica- och Talentenfonderna tredubblats. I slutet av 2007 uppgick den till knappt 12 miljarder SEK mot drygt 12 miljarder vid utgången av Nedgången på några procent är i samma storleksordning som nedgången på den svenska börsen under Huvuddelen av volymen består av aktieportföljer med tyngdpunkt på svenska bolag. Fondernas avkastning framgår av tabellen nedan. Vid sidan av det kapital som förvaltas utifrån Ethica/Talenten-kriterierna, åtar vi oss även uppdrag med andra mer kundspecifika etikkriterier, vilka representeras av de gråa staplarna i grafen nedan. Vid slutet av 2007 uppgick dessa kundspecifika uppdrag cirka 55 miljarder SEK mot drygt 1 miljard vid slutet av Under 2007 tecknade Swedbank Robur avtal om förvaltning av Folksam och KPA Pensions kapital samt om ägande och förvaltning av Folksams och KPA:s fonder. Förvaltningen av dessa uppdrag sker utifrån Folksams och KPA Pensions egna etikkriterier. Grafen från Dina fonder 2007: Förvaltat kapital Ethica/Talenten (MSEK) Förvaltat kapital övriga etikkriterier (MSEK) Fondavkastning slutkurs (inkl utd), % Ethica Global MEGA 1,2 2,1 27,2 2,3 7,1 Ethica Miljö Sverige -4,3 27,0 32,5 19,1 23,2 Ethica Ränta 1,7 1,0 3,4 5,8 4,1 Ethica Stiftelse -1,0 14,6 17,8 6,2 - Ethica Sverige Global -2,2 15,4 32,3 10,7 18,2 Ethica Sverige MEGA -3,5 30,5 34,5 22,9 30,9 6 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

7 Ny spännande fond Effektiva Världen Under hösten 2007 lanserade Swedbank Robur en ny fond med inriktning mot bolag med produkter/tjänster för effektivare användning av världens resurser. Fonden har sex investeringsteman, här är några exempel: Energi: Utmaningen är att använda spara energi och att hitta ersättare till olja och kol. Lösningen kan t.ex. vara vindturbiner och solceller. Mark & Vatten: Utmaningen är att använda mark och färskvatten så att de räcker att fylla våra behov. Lösningen kan t.ex. vara teknik för sanering av industrimark, och reningsmetoder för förorenat vatten. Social välfärd: Utmaningen är att förbättra levnadsvillkoren för människor i främst tredje världen. Lösningen kan t.ex. vara mikrolån, småskaliga energilösningar och telekommunikation. Andra teman är Material; Klimat, Atmosfär & Luft ; Biologisk mångfald. Effektiva Världen är en global aktiefond som är indexoberoende, det vill säga förvaltarna har full frihet att välja bolag utan geografiska begränsningar. Fonden förvaltas av Ian Raftell och Göran Villner. Etikoch miljöteamet bistår med sin specialkompetens i analys och bolagsval. Läs mer på Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, väljer Swedbank Robur Från och med april i år är hela Mistras kapitalförvaltning placerad enligt hållbarhetskriterier. - Vi känner oss nu ganska säkra på att hållbarhetskriterier i kapitalförvaltningen faktiskt förbättrar den finansiella avkastningen, säger Märtha Josefsson, ordförande i Mistras kapitalförvaltningskommitté. Under de två år som Mistra har placerat sitt kapital hos förvaltare med hållbarhetskriterier har samtliga dessa gått bättre än sitt jämförelseindex. Ett exempel är svenska Robur, en av Mistras förvaltare, vars förvaltning med hållbarhetskriterier gått bättre än den utan. Samma sak gäller för State Street som förvaltar en europeisk portfölj. Även en global portfölj, som förvaltas av Generation Investment Management, och som har den tydligaste uttalade hållbarhetsanpassningen, går väldigt bra. - Därför tar vi nu bort ett par förvaltare som inte har hållbarhetskriterier och det är just dessa som inte nått sitt jämförelseindex, säger Märtha Josefsson. - Vi är mycket stolta att hela kapitalet idag förvaltas med hållbarhetskriterier eftersom vi vet att kapitalmarknaden är viktig för att uppnå hållbar utveckling, säger Anneli Hulthén, ordförande i Mistras styrelse. (Pressmeddelande Mistra ) 7 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

8 Goda exempel från den svenska börsen Samtliga företag i Ethica-fonderna har uppfyllt den miniminivå som beskrivs i våra ledord. Vissa bolag uppvisar extra god riskhantering, framsynthet och innovation. Detta bidrar till att driva utvecklingen i branschen som helhet och kan innebära faktiska affärsmöjligheter för det enskilda företaget. Det vill vi gärna premiera genom att löpande offentliggöra de bolag som vi anser är goda exempel inom viktiga områden. Andra bolag har ganska nyligen påbörjat sin resa och har det mesta av arbetet framför sig. I den processen är det viktigt med förebilder och föregångare. Vissa branscher saknar fortfarande tydliga föregångare, men det är vår förhoppning att detta ska ändras. Listan uppdateras löpande. Så här såg den ut vid publiceringen i april Om du vill se vår aktuella lista, gå in på Om Robur / Etik och miljö. Notera att vi av finansiella skäl kan avstå att placera i företagen nedan. Våra faktiska innehav i Ethica-fonderna publiceras på vår hemsida halv- och helår. Bioteknik Biovitrum livsviktig forskning och aktivt miljöarbete Biovitrum forskar fram och tillverkar produkter som kan hjälpa människor till ett bättre liv med fokus på läkemedel för behandling av fetma, diabetes, inflammation och blodsjukdomar. Bolaget är ett av de få bioteknikbolag i Norden som bedriver ett systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete sedan flera år tillbaka. Av bioteknikbolag med större verksamhet krävs mer kvantitativ redovisning kring arbetet med hållbarhets- och etikfrågor. Bygg JM - föregångare inom hållbar fastighetsutveckling JM har mycket goda förutsättningar att behålla sin ställning som ledande inom hållbar fastighetsutveckling. Under mer än 10 år har bolaget jobbat affärsstrategiskt med att integrera miljö och sunda hus i sitt kvalitetskoncept och har utvecklats till ett gott exempel i sin bransch. JM har genom sin storlek och renodlade fastighetsutveckling en unik möjlighet att genomföra sin vision i hela verk- samheten och sätta en konsekvent hög miljöstandard i alla sina byggprojekt. Kundens hälsa, god arbetsmiljö och framtidsansvar är de värden som JM arbetar utifrån i sitt hållbarhetsarbete. JM har på ett tydligt sätt reagerat på klimatfrågan genom att systematiskt se över verksamhetens olika risker och möjligheter. Nu ser vi hur bolaget dessutom ökar sitt engagemang externt för att i samverkan uppnå nya mål på klimatområdet. Skanska affärsmässighet, riskmedvetenhet och starkt ledarskap Skanska befinner sig i en högriskbransch, vad gäller såväl miljöpåverkan som sociala och affärsetiska risker. I Skanskas fall ökar riskexponeringen av att bolaget har verksamhet i Latinamerika inom kundsegmenten olja & gas samt infrastruktur. Av ett bolag med Skanskas inriktning bör man förvänta sig en mycket hög riskmedvetenhet, att riskerna hanteras på ett systematiskt sätt i organisationen och ett uttalat och långsiktigt åtagande att minimera risker och maximera positiva aspekter. Vi bedömer att Skanska har byggt upp en stark strategi för hållbar utveckling, som omfattar allt detta. Skanska har haft en hel del dyrköpta erfarenheter genom åren, som har ökat fokus på hållbarhetsfrågor inom företaget. Idag är tydligheten stor både internt och externt, bland annat via Skanska nollvision på en rad kritiska områden. Arbetet är tydligt affärsdrivet och bolaget kan visa på affärsnyttan av ett gott anseende på sina respektive hemmamarknader. Vår bedömning är att Skanska genom sitt Green Initiative lägger nödvändigt och välriktat fokus på klimatfrågorna. Vikten av att kommunicera konkreta lösningar för energieffektivitet kan inte underskattas och vi tror att centrala initiativ som detta sänder en tydlig signal både internt och externt. Vi ser också hur Skanska börjat engagera sig mer i leverantörskedjan för att säkra både miljömässiga och sociala förhållanden. Dagligvaror bransch Energi/Oljeprospektering bransch 8 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

9 Fastighet Castellum - engagemang och resultat Castellum var ett av de första fastighetsbolagen att införa ett systematiskt miljöarbete och bolaget är fortfarande ett av de ledande. Arbetet ses som en sammanhållande faktor i den starkt decentraliserade koncernen och stor vikt läggs vid medarbetarnas engagemang i de olika dotterbolagen. Dotterbolagen ligger idag på en likvärdig nivå på miljöområdet och samverkar aktivt för att sprida kunskap och erfarenheter i koncernen. Bolaget arbetar systematiskt och kontinuerligt och goda resultat har uppnåtts över åren inom flera kritiska områden. Klimatfrågan hanteras inom ramen för ett väl etablerat arbete med energieffektivisering och val av förnybara energislag. Liksom för branschen i övrigt är det något oklart i vilken mån Castellum kontrollerar byggentreprenörers status vad gäller arbetsmiljö och anställningsförhållanden. Wallenstam - hållbarhetsstrategi och unik satsning på förnybar energi Wallenstam har under de senaste åren kommit långt med sitt miljöarbete, och goda resultat har uppnåtts inom samtliga områden. Under 2005 togs ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna som nu ligger under samma ansvarsområde och organisationen har kompletterats med en koncernövergripande hållbarhetssamordnare. Ett nytt system för att inventera och hantera miljöfrågor införs och bolaget har tagit nya initiativ inom energiområdet för att med så många olika medel som möjligt få ner förbrukningen. Wallenstam har tagit ett för branschen unikt initiativ på energiområdet genom dotterbolaget Wallenstam Energi som svarar för satsningen på förnybar energi. Inom fem år räknar bolaget med att kunna förse både den egna driften och de egna hyresgästerna med grön el, men även att kunna sälja till andra på marknaden. Nyligen offentliggjordes samarbete med Vattenfall kring en stor vindkraftspark i Hanöbukten. Liksom för branschen i övrigt är det något oklart i vilken mån Wallenstam kontrollerar underentreprenörers status vad gäller arbetsmiljö och anställningsförhållanden. Wihlborgs - vitaliserat miljöarbete och systematisk energieffektivisering Wihlborgs arbetar med förnyad kraft mot en ökad miljöanpassning av fastighetsbeståndet. Under 2007 anställdes en miljöansvarig och en rad nya initiativ togs. Framförallt energi & klimat är ett område som tilldelats ökade resurser och där övergripande beslut fattats under året. Till exempel har bolaget beslutat att övergå till grön el i hela beståndet och har även infört en miljöbilspolicy för både tjänste- och servicebilar. I grunden finns ett systematiskt arbete med effektiviseringsåtgärder. Vår samlade bedömning är att bolaget idag jobbar mycket strategiskt och dedikerat jämfört med tidigare och att det finns ett tydligt helhetsperspektiv på frågorna. Wihlborgs ligger i detta avseende i frontlinjen i den svenska fastighetsbranschen. Finans Swedbank pionjär i finansbranschen Den finansiella sektorn har hamnat allt mer i blickfånget när hållbart och ansvarsfullt företagande diskuteras. Det är framförallt de indirekta effekterna av finansiella tjänster som står i centrum. Swedbank är pionjären bland de svenska bankerna när det gäller att integrera miljö och socialt ansvar i affärsverksamheten. Idag finns dessa aspekter med som en självklar del i många av bankens verksamhetsgrenar kontorsrörelse, kreditgivning till företag, kapitalförvaltning, och så vidare. Under en rad år uppvisade banken också ett starkt internt och externt ledarskap kring hållbar utveckling. Detta har sannolikt drivit på branschen som helhet och också stärkt bankens varumärke och attraktionskraft som arbetsgivare. Swedbank har också under flera år legat i toppskiktet i jämförelser mellan banker internationellt. Banken har etablerat en omfattande bankrörelse i Baltikum och har därför ett stort jobb framför sig i att utveckla och förankra en koncerngemensam strategi kring företagsansvar och hållbarhet. Vi ser därför mycket positivt på att banken antagit en CSR-policy för hela verksamheten och jobbar aktivt med att implementera den i de olika affärsgrenarna och länderna. Detta är inte minst viktigt den dag Swedbanks varumärke ska gälla i hela Östersjöregionen. 9 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

10 Gruv och metall bransch. Handel - dagligvaror bransch Handel - konfektion H&M världsledande leverantörsarbete i en kritisk bransch H&M har sedan problemen i leverantörskedjan i konfektionsindustrin i framför allt Sydostasien uppdagades för tio år sedan byggt upp ett omfattande system för kontroll av leverantörernas efterlevnad av deras principer för arbetsvillkor, arbetsmiljö och miljö. Bolaget rankas idag som ett av de världsledande t.o.m. av sina forna kritiker. Naturligtvis finna det fortfarande konkreta problem i leverantörers och underleverantörers fabriker men H&M har ett system för att uppnå förbättringar. Under 2006 utvecklade bolaget dessutom sitt revisionssystem ytterligare genom att anställda fler specialutbildade kontrollanter, införa en ny modell för revision (vilket bland annat innebär mer tid hos varje leverantör) samt inleda extern tredjepartsrevision. Den hållbarhetsansvariga sitter i koncernens ledningsgrupp och sedan några år tillbaka publiceras även en omfattande hållbarhetsredovisning som hela tiden blir allt mer transparent kring status i leverantörsledet. KappAhl systematiska leverantörskontroller i samarbete KappAhl noterades på börsen under våren Bolaget har sedan flera år tillbaka ett eget system för att kontrollera leverantörernas efterlevnad av bolagets uppförandekod. Bolaget har nu kompletterat de egna kontrollerna genom att gå in i BSCI, det europeiska samarbetsinitiativet för leverantörskontroller. KappAhl har även ett aktivt miljöarbete sedan flera år tillbaka och har ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO för nästan hela verksamheten. Handel - teknik bransch. Investmentbolag bransch. IT-konsulter Tieto Enator föredöme i lågriskbransch Relativt övriga branscher har IT-konsultbolag låg risk vad gäller direkt påverkan på människor och miljö. Miljöbelastningen från den egna verksamheten är begränsad och huvuddelen av personalen är högutbildad. Trots detta finns det risker att hantera. Exempelvis har andelen anställda i lågkostnadsländer ökat väsentligt, vilket medför ökade risker. I en bransch där få bolag ens har ett hållbarhetsarbete utmärker sig TietoEnators välutvecklade helhetsansats för Corporate Responsibility. Tieto- Enator publicerade dessutom som enda bolag i branschen en miljöredovisning för 2005, som utvecklades till att även omfatta sociala frågor år Vår bedömning är att TietoEnators arbete ligger långt före branschens i stort och vi vill lyfta upp bolagets riskmedvetenhet och hållbarhetsarbete som ett gott exempel. Läkemedel Astra Zeneca omfattande arbete i en uppmärksammad bransch I jämförelse med alla andra Hälsovårdsbolag noterade på den svenska börsen är AstraZeneca i en egen klass vad gäller riskexponering och den höga klassen på det systematiska hållbarhetsarbetet. AstraZenecas arbete faller även väl ut i en internationell jämförelse. Bolaget rankas högt både inom det miljömässiga och sociala området, men tillhör framför allt ledarna på miljöområdet. AstraZeneca har utvecklat en global handlingsplan för hållbarhetsfrågor, ett eget styrsystem för miljö/hälsa/ säkerhet som är infört i hela koncernen med tyngdpunkt på Sverige/Storbritannien/USA, har positiv utveckling för huvuddelen av miljönyckeltalen i tillverkningen, har utvecklat av system för kontroll av leverantörer och har forskning på sjukdomar för tredje världen. Policyer och ledningssystem för bioetik finns och bolaget redovisar statistik för djurförsök och har utvecklat nyckeltal för att följa och återgärda brott mot marknadsföringsregler. Media Eniro positivt undantag i bransch på efterkälken Eniro är det bolag som sticker ut mest i en bransch som generellt inte kommit särskilt långt vad gäller miljö och etik. Bolaget utmärker sig med ett systematiskt miljöarbete, som sedan flera år bedrivs i den svenska verksamheten. Bolaget har även reglerat etikaspekter i tjänsteutbudet via en rad riktlinjer. På personalsidan ser vi tecken på att en gemensam personalpolitik håller på att ta form i den internationella koncernen. Otydligheten 10 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

11 kring vilken standard som gäller i de utländska dotterbolagen, både på miljö- och personalområdet, är annars den mest kritiska frågan som vi avser att följa upp. Medicinsk Teknik Getinge bolag i framkant i en bransch utan riktigt tydliga ledare Bolaget säljer produkter som indirekt kan hjälpa människor till ett bättre liv. 80 % av anläggningarna är miljöcertifierade och fokus i arbetet ligger på produktrelaterade miljöfrågor. Fokus i bolagets arbete idag ligger på införande av uppförandekoden internt vilket ger en samordning av frågor kring bl.a. arbetsmiljö, arbetsrätt och jämställdhet. Miljöteknik Morphic ett av få svenska miljöteknikbolag på börsen Morphic är ett litet miljöteknikbolag med verksamhet inom bland annat bränsleceller samt vind- och vattenkraftteknik. Munters verkstadsbolag med miljövänlig basteknik Munters poängterar att energieffektivitet och miljöfrågor är viktiga tillväxtfaktorer för företaget. Alla företagets produktområden är baserad på grundläggande vattenförångningsteknik som har stora miljöfördelar och ger i flera fall tekniska lösningar för att minska miljöproblem. Munters har börjat inlett ett systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete inom stora delar av sin verksamhet. Nederman verkstadsbolag med produkter för luftrening Nederman har produkter och system för infångning och filtrering av damm, gas, rök, avgaser och partiklar via punktutsug. Mervärden är en ren och säker arbetsmiljö, effektivare produktion och bättre energiutnyttjande. Mjukvara bransch. Papper och massa Holmen resurseffektivitet och förstklassig rapportering Holmen har på bara några få år seglat upp som ett av de bästa exemplen på hur ett medvetet och strategiskt hållbarhetsarbete kan bedrivas i ett medelstort börsbolag. Jämfört med de större och mer internationellt inriktade bolagen i branschen har Holmen bättre förutsättningar att hitta koncernövergripande strategier och arbetssätt på samtliga kritiska områden, som råvara, energi & klimat och arbetsförhållanden. Bolaget har tagit väl vara på den möjligheten och kommunicerar tydligt både internt och externt. Resultatmässigt ser vi hur flera viktig nyckeltal utvecklas i positiv riktning och att andra ligger kvar på en fortsatt bra nivå. På att par områden ser vi utrymme för betydande förbättringar. Särskilt intressant är att Holmen kan visa på en stor potential att minska sina klimatutsläpp och har en tydlig ambition att göra så. De största utmaningarna i dagsläget är att säkra tillgången på miljöcertifierad vedråvara i den hårdnande konkurrensen på marknaden och att upprätthålla omvärldens förtroende vad gäller naturhänsyn i skogsbruket. Stora-Enso riskmedvetenhet och proaktivitet För ett av de mest riskexponerade bolagen i sektorn har hanteringen av hållbarhetsrisker blivit affärskritiskt och även en tydlig konkurrensfördel. Stora Enso fortsätter att vara ett av de mest aktiva och progressiva företagen när det gäller hållbarhetsarbete och är även ledande när det gäller öppenhet och transparens. Vi ser två trender som ökar bolagets riskexponering: Strategiskt fokus på nya marknader ( emerging markets ) och en kraftigt ökad konkurrens om träråvaran. Vi bedömer dock att bolagets riskhanteringssystem är tillräckliga och att de representerar bästa praxis i sektorn. Stora Enso har även en tydlig strategi för att minska sin klimatpåverkan och har varit framgångsrika i att göra verksamheten mer energieffektiv. Bolaget uppvisar t.ex. innovationskraft när det gäller biobränslen. Ett mer strategiskt angreppssätt på vattenfrågan vore önskvärt framöver. En annan utmaning för bolaget att hantera är ett ökat tryck från omvärlden vad gäller naturhänsyn i skogsbruket och FSC-standardens framtida utveckling, både i naturskogar och på plantager. Det råder viss osäkerhet om centrala CSR resurser och funktioner kommer att påverkas negativt av de nedskärningar som annonserats under Service Poolia medvetet arbete bidrar till ökad jämställdhet Vi bedömer att Poolia hanterar sina miljörisker och personalrisker och är dessutom en föregångare inom jämställdhetsarbete. Poolia har en unikt jämn könsfördelning på alla ledningsnivåer inom bolaget: i styrelsen, i ledningsgruppen och på mellanchefsnivå. Den könsneutrala ledningsstrukturen verkar inte vara en tillfällighet 11 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

12 utan resultatet av ett medvetet och långsiktigt jämställdhetsarbete. Poolia förklarar själv sin medvetenhet om jämställdhet och mångfald med bolagets fokus på yrkeskompetens oavsett kön och bakgrund. Kompetensbedömningar är centrala i Poolias verksamhet, både i bemanningsverksamheten, och rekryteringstjänsterna. Poolia genomför även jämställdhetsutbildningar för företag. Poolia har möjlighet att bidra till en kunskapshöjning i samhället om diskrimineringsmekanismer och jämställdhetsfrågor genom sina tjänster inom bemanning, rekrytering och utbildning, samt sitt eget goda exempel. Sällanköp Electrolux först ut med unika miljöekonomiska indikatorer för produkterna Företagets produktutveckling har fokus på minskad energi- och vattenförbrukning i användningsfasen och att öka återvinningsbarheten av produkterna. Bolaget arbetar med unika miljöekonomiska indikatorer för produkterna och har ett systematiskt miljöarbete för huvuddelen av tillverkningen. Bolaget inför nu ett system för kontroll av leverantörernas hållbarhetsarbete och har själva genomfört en social revision av sin egen verksamhet i riskländer. Detta är avgörande i och med det strukturprogram med omläggning av produktion till lågkostnadsländer som bolaget är mitt uppe i. Telekom Ericsson IT: s möjligheter för ett hållbart samhälle Ericsson har infört ett certifierat miljöledningssystem för hela sin verksamhet och tar miljöhänsyn i utvecklingen av nya produkter genom utfasning av skadliga ämnen och med mål att få ner energiförbrukningen i användningsfasen samt öka återvinningsbarheten av den uttjänta produkten. Ericsson har under de senaste åren inlett en miljömässig och social revision av sitt leverantörsled i Kina, Indien och Brasilien. Vi ser fram emot att bolaget utökar revisionerna till att omfatta fler länder och leverantörstyper samt förbättrar den externa redovisningen av leverantörskontrollarbetet. Ericsson arbetar även inom kritiska områden som att få ned strålningen från deras produkter. Ericsson lyfter fram IT: s stora möjligheter att underlätta för andra branscher att minska sin miljöpåverkan och Ericsson tar även fram enklare lösningar för att erbjuda utvecklingsländer förbättrade kommunikationstjänster för befolkningen. Teleoperatörer bransch Transport SAS lång erfarenhet och föregångare inom rapportering SAS har ett brett och moget miljöarbete med tydlig organisation, policy och mål. Vissa miljömål integreras i bolagets KPI (Key Performance Indicators) och får på så sätt en tydlig koppling till affärsstrategin. Miljöredovisningen är omfattande, tydlig och relevant. SAS har inlett en förnyelse av sin flygplansflotta och står därmed bra rustat för framtida miljökrav. Verkstad ABB omfattande miljöarbete och elektrifieringsmöjligheter för tredje världen ABB har infört ett certifierat miljöledningssystem för de över 350 anläggningarna över världen, och arbetar med livscykelanalyser för att utvärdera sina produkters miljöpåverkan med fokus på minskad energipåverkan. Företaget arbetar med att införa den sociala policyn både internt och i leverantörsled och har en genomarbetad hållbarhetsredovisning. ABB utvecklar i projektform lösningar för att erbjuda utvecklingsländer elektrifieringsmöjligheter för att öka möjligheterna för lokalbefolkningen. ABB diskuterar även att införa system för att kontrollera projekt ur hållbarhetssynpunkt.historiskt har ABB varit inblandat i kontroversiella projekt ur miljösynpunkt. Vi bedömer dock att risken idag är väsentligt mycket mindre sedan företaget omstrukturerats och flera riskutsatta delar sålts av. SKF gedigna system för systematiskt förbättringsarbete och miljöarbete åt kund SKF har under senare år satsat på att utveckla produkter anpassade för miljödrivna sektorer som teknik för bränslecellsfordon och vindkraft och är idag en av de viktigaste leverantörerna till vindkraftsindustrin. Som leverantör till fordonsindustrin arbetar SKF bl a med att få ned vikten på sina produkter för att få ned bränsleförbrukningen hos fordonen. I grunden har SKF ett långvarigt miljöarbete och hela verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO SKF har även ett omfattande arbetsmiljöarbete och certifierar alla anläggningar enligt OHSAS. 12 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

13 Bilaga: Analyserade bolag på den svenska börsen 2007 Finans Avanza Carnegie Carnegie H&Q Hagströmer-Qviberg Invik Kaupthing NeoNet Nordea Nordnet OMX SEB SHB Swedbank Investmentbolag Bure Hakon Invest Industrivärden Investor Invik Kinnevik Latour Melker Schörling Novestra Ratos Skanditek Svolder SäkI Traction Öresund Service Betsson Boss Media BTS Cision Intrum Justitia Poolia Proffice Rezidor Securitas AB Securitas Direct Securitas Systems Skistar Studsvik Transcom Unibet ÅF IT-konsulter Acando Enea HiQ LBI Semcon Sigma Teleca TietoEnator TradeDoubler Papper & Massa Billerud Holmen Rottneros SCA Stora Enso Sällanköp Ballingslöv Nobia Teleoperatörer Telia Sonera Tele2 Millicom Mjukvara Anoto IBS IFS Orc Software Raysearch Oljeprospektering Lundin Petroleum Malka Oil PA Resources Tanganyika Oil West Siberian Resources Vostok Gas Vostok Nafta Miljöteknik Nederman Bygg & Anläggning JM NCC Peab Peab Industri Skanska Telekom & Elektronik Axis Ericsson Micronic Laser System Net Insight Nolato Partnertech Verkstad - nynoterat Nederman Systemair 13 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

14 Anna Nilsson Född: 1967 Anställd på Swedbank Robur sedan 1997 Civilingenjör Branschansvar: Energi Telekom & Elektronik Verkstad & Sällanköp Handel-konfektion Läkemedel Medicinsk teknik Bioteknik Kemi Branscherfarenhet: Ansvarig miljö- och etikanalys Swedbank Robur Miljöanalytiker Swedbank Robur Miljöbevakare Sveriges Tekniska Attachéer i London Miljöspecialist, produktionsutvecklare och affärssamordnare Stockholm Energi Forskarstuderande Institutionen för Kemisk Apparatteknik KTH Telefon: +46 (0) Anita Lindberg Född: 1972 Anställd på Swedbank Robur sedan 2003 Agronom Branschansvar: Finans Papper & Massa Verkstad - trävaror Bygg Fastighet Dagligvaror Handel - livsmedel Branscherfarenhet: Miljö- och analytiker Swedbank Robur Miljö- och etikanalytiker GES Investment Services (f.d. Caring Company) Fältkontrollant, Länsstyrelsen i Västra Götaland Telefon: +46 (0) Charlotta Sydstrand Född: 1970 Anställd på Swedbank Robur sedan 2005 Agronom Branschansvar: Gruv & Metall Transport Handel teknik Service Mjukvara IT-konsulter Media Teleoperatörer Branscherfarenhet: Miljö- och analytiker Swedbank Robur SRI Analyst Ethix SRI Advisors Analytiker GES Investment Services (f.d. Caring Company) Praktikant Division for Sustainable Development, UN DESA Amanuens Centrum för Miljö och Utvecklingsstudier, Uppsala Universitet Telefon: +46 (0) Förvaltare Johan Ljungqvist och Ian Raftell, förvaltaransvariga Ethica Sverige Hugo Lewné och Johan Eriksson, förvaltaransvariga Ethica Global Rikard Kull, förvaltaransvarig Ethica Ränta Marknad Johan Bergström, ansvarig Privatkunder Per-Olof Malmström, ansvarig Institutionella kunder Ägarfrågor Marianne Nilsson, ägaransvarig Våra e-postadresser konstrueras enligt 14 Robur Ethica, Vårt arbete 2007

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 S9303 08-11 Förord Ansvarsfullt företagande går ut på att ett bolag tar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet.

Läs mer

Folksams Index för ansvarfullt företagande 2006

Folksams Index för ansvarfullt företagande 2006 Folksams Index för ansvarfullt företagande S90 060 Förord FNkommissionen för mänskliga rättigheter och UNEP (United Nations Environment Programme) har vid flera tillfällen uppmärksammat vikten av att integrera

Läs mer

Swedbank Roburs arbete med ägarstyrning och hållbarhet 2012

Swedbank Roburs arbete med ägarstyrning och hållbarhet 2012 Swedbank Roburs arbete med ägarstyrning och hållbarhet 2012 1 Innehållsförteckning Förord 3 2012 i korthet 4 Swedbank Robur- en ansvarstagande kapitalförvaltare 5 Hållbarhetsarbete och uppförandekod inom

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2009

SCA Hållbarhetsredovisning 2009 SCA Hållbarhetsredovisning 2009 tilldelas SCA har i sin kommunikation gjort ett snabbt skifte från det traditionella skogsföretaget som upplevts att ha varit i bakvatten till ett framtidsinriktat konsumentföretag

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se) Brasel Publishing (www.braselpublishing.se)

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön Etik Kunskap och ekonomiskt värde Ansvarsfulla affärer Att vara den mest betrodda partnern för kunder med

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö SCA Hållbarhetsredovisning 2011 Skapar värde för människor och miljö Innehåll Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 n Hållbarhetsstrategi Omvärldsanalys... 4 Strategi... 6 Nya hållbarhetsmål... 8 Uppföljning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 innehåll 2 Koncernchefen har ordet Det här är Folksam Organisation och styrning Kunder Ägarstyrning Medarbetare Trafikforskning Miljöarbete Folksams forskningsstiftelse Priser

Läs mer