Gävle kommun. Granskning av handläggningstider och myndighetsutövning. Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle kommun. Granskning av handläggningstider och myndighetsutövning. Revisionsrapport. KPMG AB 2013-05-20 Antal sidor: 23"

Transkript

1

2

3

4

5 ABCD Gävle kommun Granskning av handläggningstider och myndighetsutövning Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

6 ABCD Gävle kommun Granskning av handläggningstider och myndighetsutövning Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund och syfte Vår bedömning Våra rekommendationer till byggnads- och miljönämnden; 2 2. Inledning Bakgrund Syfte Revisionskriterier Ansvarig nämnd Metod 4 3. Plan och bygglagen Bygglovsprocessen Byggprocessen Detaljplaner Tillsyn Byggnadsnämnden 5 4. Iakttagelser Dokumenterade processer och rutiner för handläggning Tillsyn Överklaganden till Länsstyrelsen Delegationsordning Kvalitet i handläggningsprocess och i beslutsunderlag Skydd mot oegentligheter Information till nämnden om handläggningstider och åldersanalyser Förutsättningar i form av detaljplaner för en snabb ärendehantering Förutsättningar i form av personella resurser till tillsynsärenden Stickprov av handläggningstider samt beslut enligt delegationsordning Sammanfattande bedömning 14 Bilaga 1 Statistik 16 Bilaga 2 Stickprov KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

7 1. Sammanfattning 1.1 Bakgrund och syfte Vi har av Gävle kommuns revisionskontor fått i uppdrag att granska kommunens handläggningstider och myndighetsutövning utifrån den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj år Syftet med granskningen var att granska om byggnads- och miljönämnden har en ändamålsenlig process för handläggning av ärenden såväl avseende bygglov, marklov och rivningslov och förhandsbesked som tillsynsärenden och byggprocess. Syftet var även att granska om nämnden löpande kan följa hur ärendeflödet ser ut och hur handläggningstiderna utvecklas, avseende såväl handläggningstider som preskriptionstider för olovligt byggande. 1.2 Vår bedömning Har byggnads- och miljönämnden en ändamålsenlig process för handläggning av ärenden? Vad gäller lov anser vi att nämnden har en ändamålsenlig process för handläggning av ärenden. De riktlinjer, rutiner och processer som skapats har dock upprättats 1 januari år Vi ser det som en brist att enhetliga rutiner inte införts tidigare. Avseende byggprocess och bygganmälan bör enhetliga mallar, rutiner och processer skapas för att underlätta likvärdiga bedömningar. Ett arbete pågår med detta, liksom med att utarbeta en process avseende förhandsbesked. Vi rekommenderar även att delegationsordningen förtydligas. För att säkerställa kvalitet i handläggning och beslutsfattande bör även delegeringsordningen förtydligas, då delegeringen till bygglovshandläggare omfattar olika typer av handläggare med skilda kompetenser. Gällande tillsynsärenden anser vi inte att nämnden har en ändamålsenlig process för handläggning av ärenden. Arbete pågår för att upprätta tillsynsplan samt processer. Vi rekommenderar att dessa snarast upprättas och implementeras i verksamheten. Vi rekommenderar även utbildning i korruption samt jäv. Kan nämnden löpande följa hur ärendeflödet ser ut och hur handläggningstiderna utvecklas (handläggningstider och preskriptionstider för olovligt byggande)? Nämnden har löpande kunnat följa ärendeflöde och handläggningstider avseende lov. Verksamhetsuppföljning med information om exempelvis antal inkomna samt avslutade lovärenden delges nämnden inför sammanträde. Handläggningstider redovisas till nämnden vid delårsrapportering och bokslut KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 1

8 Vi anser att nämnden har kunnat följa ärendeflödet samt handläggningstider avseende enkla och större ärenden. Vi anser dock inte att nämnden kunnat följa handläggningstiderna avseende komplicerade ärenden 1. Nämnden har dessutom angivit mål om att handläggningstiderna för nämndsärenden är 8-12 veckor. Detta är inte i enlighet med nya PBL, där lovärenden samt förhandsbesked ska handläggas inom 10 veckor. Vi anser inte att nämnden har kunnat följa ärendehanteringen eller handläggningstiderna avseende tillsynsärenden. Den information som nämnden regelbundet informerats om avser antal inkomna tillsynsärenden, någon löpande redogörelse av antal avslutande ärenden har inte skett. Det har under granskningen framkommit att bygglovsavdelningen inte har haft personella resurser/tid till att arbeta med tillsynsärenden. Totalt 231 ärenden, från , inväntar handläggning. Vi anser att det är viktigt att kontrollera tillsynsärenden avseende olovligt byggande snarast med anledning av att preskriptionstiden avseende rättelseåtgärd, enligt 11 kap. 20 PBL, utgår efter 10 år. Vissa tillsynsärenden inkom år 2005, utan att handläggning ännu påbörjats. Vi anser att nämnden måste förbättra sin kontroll och uppföljning avseende handläggningstider samt rutiner av tillsynsärenden. 1.3 Våra rekommendationer till byggnads- och miljönämnden; - Säkerställ kontroll och uppföljning av tillsynsärenden, - Besluta om nya mål avseende handläggningstider gällande nämndsärenden (som är i enlighet med nya PBL om 10 veckors handläggningstid), - Besluta om riktlinjer gällande mål, inriktning, omfattning eller kvalitet såsom vägledande ställningstagande utifrån lagstiftning, - Upprätta gemensamma riktlinjer, mallar och rutiner avseende byggprocess och bygganmälan, - Revidera delegeringsordning, - Genomför utbildning avseende korruption samt jäv. 1 Komplicerat ärenden är förvaltningens egen beteckning på ett normalt ärende som blir förlängt då det kräver utökad utredning med fler kompetenser eller bestrids av grannar. Förhandsbesked kan vara ett exempel på ärende. Förhandsbesked kan, beroende på dess komplexitet, även kategoriseras som ett nämndsärende KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2

9 2. Inledning 2.1 Bakgrund Vi har av Gävle kommuns revisionskontor fått i uppdrag att granska kommunens handläggningstider och myndighetsutövning. Byggnads- och miljönämnden svarar enligt reglementet bl.a. för detaljplaner och tillsyn över byggverksamheten enligt plan- och bygglagen. Ny plan- och bygglag trädde i kraft fr.o.m. 2 maj Ett syfte med att förändra plan- och bygglagen ( PBL ) var att göra den enklare och effektivare för medborgaren. För kommunerna innebär förändringarna att de har fått ett tydligare ansvar för att motverka kvalitetsproblem i byggandet. De är också skyldiga att lämna beslut i bygglovsärenden inom 10 veckor (från det att ansökan bedöms vara komplett). 2.2 Syfte Syftet är att granska om byggnads- och miljönämnden har en ändamålsenlig process för handläggning av ärenden: bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt tillsynsärenden: olovligt byggande. I detta ingår de nya kraven på processen när det gäller tekniskt samråd, kontrollplan, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. Syftet är också att granska om nämnden löpande kan följa hur ärendeflödet ser ut och hur handläggningstiderna utvecklas. Det handlar dels om nya krav på handläggningstider enligt nya PBL som trädde i kraft 2 maj 2011 samt preskriptionstider för olovligt byggande. Revisionsfrågor; - Finns dokumenterade processer och rutiner, för hur nämnden handlägger ärenden, vilka uppfyller kraven i Plan- och Bygglagen? - Har nämnden säkerställt en tydlig delegationsordning för beslut i ärende som rör bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked? - Har nämnden säkerställt en tydlig delegationsordning för beslut i ärende som rör tillsyn: olovligt byggande? - Hur säkerställs kvalitet i handläggningsprocessen och i beslutsunderlaget? Har nämnden säkerställt att det finns övergripande rutiner inom förvaltningen som skydd mot oegentligheter? - Får nämnden information om handläggningstider och åldersanalyser av ärenden under handläggning? 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 3

10 - Finns förutsättningar i form av detaljplaner för en snabb ärendehantering av bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked? - Finns förutsättningar i form av personella resurser för att hantera tillsyn av efterlevnad av fattade beslut om bygglov, rivningslov och marklov? 2.3 Revisionskriterier Plan- och bygglagen (2010:900), tillämpliga delar av kommunallagen (1991:900), reglemente för byggnads- och miljönämnden samt nämndens delegeringsordning. 2.4 Ansvarig nämnd Granskningen avser byggnads- och miljönämnden. 2.5 Metod Granskning har skett genom dokumentstudier (delegationsbeslut, rutinbeskrivningar, instruktioner mm.), intervjuer och stickprov. Intervjuer har skett med ordförande och vice ordförande i byggnads- och miljönämnden, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, planchef, bygglovschef samt tre bygglovshandläggare. Vi har även genomfört ett stickprov av totalt 20 ärenden ur två skilda tidsperioder. Rapporten har saklighetsgranskats av förvaltningschef och bygglovschef. Granskningen har utförts av Lars-Åke Lundqvist och Lina Olsson med Magnus Larsson som kvalitetssäkrare. 3. Plan och bygglagen 3.1 Bygglovsprocessen Den 2 maj år 2011 trädde en ny plan och bygglag i kraft. Enligt 9 kap. 27 PBL, ska byggnadsnämnden handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökan kommit in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen gått ut. Ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan inkommit till nämnden KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 4

11 3.2 Byggprocessen Genom förändringen i PBL infördes nya moment i byggprocessen 2 såsom; startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked för att byggnadsverket ska få tas i bruk. Kraven på den kontrollansvariga och på kontrollplanen har även förtydligats. Det krävs synnerliga skäl för att anlita en person som inte är certifierad kontrollansvarig. Ett nytt arbetsmoment för kommunerna är att under byggtiden kontrollera att de handlingar och villkor som upprättats följs. Kommunerna ska även säkerställa att tillgänglighetsaspekterna beaktas i ett tidigt skede, liksom stärka sin kontroll över att de tekniska egenskapskraven följs. 3.3 Detaljplaner En grundförutsättning för att få bygglov inom områden med detaljplan är att den sökta åtgärden inte strider mot detaljplanens bestämmelser. Trots kravet på planenlighet får dock bygglov ges för en åtgärd som strider mot detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. När avvikelsen berör en bredare allmänhet kan den dock sällan betraktas som liten. Prövning av om en avvikelse är liten ska bedömas i relation till de förhållanden och omständigheter som finns i varje enskilt fall. Något absolut mått på vad en liten avvikelse är finns alltså inte. 3.4 Tillsyn Byggnadsnämnderna är skyldiga att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om det finns skäl för ett tillsynsingripande ska byggnadsnämnderna handlägga frågan skyndsamt. Tillsyn är att betrakta som myndighetsutövning och underlåtenhet att utöva tillsyn kan ytterst leda till straffansvar för tjänstefel. 3 I 11 kap. 19 och 20 PBL regleras åtgärdsföreläggande respektive rättelseföreläggande. Om en byggherre, ägare mm. låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot skyldighet enligt PBL eller föreskrifter får byggnadsnämnden förelägga denna att vidta åtgärden. Byggnadsnämnden får förelägga den som äger en fastighet eller byggnadsverk att vidta rättelse inom viss tid, om en åtgärd vidtagits i strid mot PBL eller föreskrifter. Byggnadsnämnden får dock inte besluta om ett rättelseföreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. 3.5 Byggnadsnämnden Beslutanderätt får inte delegeras till utskott, ledamöter eller anställda när det gäller en rad områden. Ett exempel är ärenden som handlar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet mm. 2 Med byggprocess avses vidare i rapporten; tekniskt samråd, kontrollplan, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. 3 Boverkets tillsynsrapport för år 2012, rapport 2013:14, s KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5

12 Enligt PBL, 12 kap. 7, ska byggnadsnämnden ha minst en person med arkitektutbildning och i övrigt tillgång till personal i den omfattning och med den kompetens som behövs för att nämnden på ett tillfredställande sätt ska kunna fullgöra sina uppgifter. 4. Iakttagelser Enligt reglementet för byggnads- och miljönämnden svarar nämnden bl.a. för kommunens uppgifter gällande tillsyn över byggverksamheten enligt PBL, övriga uppgifter som ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet samt övervaka att ägare till byggnad fullgör sina skyldigheter enligt förordning om funktionskontroll av ventilationssystem. Nämnden svarar även för beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor såsom den kommunala fysiska planeringen avseende detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden har mål inom fyra områden år Se mål samt måluppfyllelse se nedan; (Teckenförklaring; 1 = Mål ej uppnått, 2 = mål delvis uppnått och 3 = mål uppnått) 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 6

13 Samhällbyggnadsförvaltningen arbetar för såväl byggnads- och miljönämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen. Förvaltningen är organiserad på följande sätt; 4.1 Dokumenterade processer och rutiner för handläggning Det finns dokumenterade riktlinjer avseende ärendefördelningen och processer i samband med handläggning som upprättats internt av bygglovsavdelningen. Dessa har använts sedan 1 januari år Sedan 1 januari år 2013 används även ett excelark för ärendehantering. I detta kontrolleras att handläggningstiden för lov inte överstiger 10 veckor, hur ärenden fördelats mellan grupperna Norr respektive Söder liksom mellan handläggare. Indelningen i två grupper liksom ansvariga gruppsamordnare är nytt från 1 januari år Tidigare fördelade bygglovschefen ärenden inom avdelningen. Fördelning av ärenden sker två gånger per vecka av gruppsamordnare för Norr och Söder. Ärenden fördelas utifrån distrikt, kompetens och arbetsbelastning. Målsättningen är att återkoppla till sökanden/kund om huruvida ärendet är komplett eller behöver kompletteras inom en vecka. Vad gäller byggprocessen samt tillhörande delar har en process utarbetats som började användas i januari år Ett arbete pågår för att ta fram dokumenterade riktlinjer samt enhetliga mallar till denna del. Det uppges för närvarande inte finnas gemensamma riktlinjer, checklistor samt mallar avseende byggprocess samt bygganmälan. Ett arbete pågår med detta, liksom med att utarbeta en process avseende förhandsbesked. Bygglovschefen har informerat byggnads- och miljönämnden om förbättrade rutiner för bygglovshandläggning, Avdelningen har då uppgivit en målsättning om handläggningstider där enkla ärenden ska handläggas inom 2 veckor, normala inom 6-7 veckor samt större och avancerade ärenden inom 10 veckor. I nämndens servicedeklaration anges dock andra handläggningstider, mer om detta i avsnitt 4.4. Information om byggprocessen har inte begärts av nämnden eller presenterats av bygglovsavdelningen. Vad gäller angränsande delar såsom exempelvis i vilka fall som kontrollansvariga behövs ger lagen tolkningsutrymme för nämnden att besluta om vidare bestämmelser. Interna dokument har upprättats med riktlinjer avseende ärenden utan krav på 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 7

14 kontrollansvarig samt under vilka förutsättningar som kontrollansvarig behövs. Nämnden har dock inte antagit dessa Tillsyn Vi har inte funnit att nämnden kontrollerat, informerats eller följt upp hanteringen av tillsynsärenden, utöver att nämnden ansett tillsynsärende som ett prioriterat område för ytterligare medel år 2012 samt att nämnden informerats om en sammanställning med antal tillsynsärenden år Vid nämndssammanträde har tillsynsärenden angivits vara ett prioriterat område för begäran om ytterligare medel, vilket även beviljats genom kommunplan med årsbudget För år 2013 har nämnden beviljats kronor för detta arbete. Tabell 1: Förteckning av inkomna och avslutade tillsynsärenden år Tillsynsärenden Inkomna Avslutade En ytterligare resurs har anställts 1 februari år 2013 för att arbeta med tillsynsärenden. En sammanställning av avdelningens tillsynsärenden skedde år Den avser antal inkomna anmälningar av tillsynsärenden för år , som inväntar handläggning. Denna statistik presenterades vid byggnads- och miljönämnden sammanträde Diagram 1: Antal inkomna tillsynsärenden som inväntar handläggning 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 8

15 I diagrammet ovan anges antal tillsynsärenden per år, som inte hunnit hanteras. I förhållande till tidigare angiven tabell med inkomna respektive avslutade ärenden stämmer inte antal kvarvarande bygglov överens. Anledningen till detta är att statistiken i tabell 1 togs fram i samband med granskningen, medan diagrammet sammanställdes till mötet Vissa ärenden har således hunnits hanteras och avslutats sedan diagrammet ovan sammanställdes. En tillsynsplan liksom tillsynsprocess är under utarbetande och färdigställs under hösten år Den strategi som bygglovsavdelningen för närvarande arbetar efter, är att börja granska prioriterade ärenden 4, avsluta de ärenden där åtgärder vidtagits samt handlägga enklare ärenden avseende svartbyggen Överklaganden till Länsstyrelsen Byggnads- och miljönämnden informerades om ärenden som gått nämnden emot sedan år Nämnden framförde, enligt uppgift, en önskan om fortsättningsvis återkoppling om överklagade ärenden (detta protokollfördes dock inte). År 2012 överklagades 10 ärenden, varav kommunens beslut upphävdes i ett fall. För år 2011 var motsvarande antal 3 av 23 överklagade ärenden och år 2010 upphävdes 2 av totalt 4 ärenden. Tabell 2: Överklaganden till Länsstyrelsen Beslut/Antal överklagade Totalt I enlighet med kommunens beslut Emot kommunens beslut Övriga (t.ex. återtagen överklagan, ej avgjorda ärenden) Totalt Delegationsordning I byggnads- och miljönämndens delegeringsordning, som trädde i kraft , har delegering skett till bygglovshandläggare av en rad olika ärenden gällande lov, byggprocess och tillsyn. Även beslut avseende tillsynsärenden har skett till bygglovshandläggare. Bygglovshandläggare har exempelvis även delegerats rätten att fatta beslut om att medge mindre avvikelser från föreskrifterna. Detta under förutsättning att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredställande samt att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 4 Enligt uppgift avser prioriterade ärenden de som innehar hög riskfaktor, hälsa samt säkerhet och svartbyggen KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 9

16 Delegat bygglovshandläggare anges avse; bygglovschef, byggnadsingenjör, byggnadsinspektör, bygglovsarkitekt, VVS- inspektör och kommunantikvarie. Enligt delegeringsordningen fattar bygglovschef beslut om att förlänga handläggningstiden för ärenden om lov eller förhandsbesked i högst 10 veckor utöver de ursprungliga 10 veckorna. Delegering har även skett till endast bygglovschef avseende beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister. Delegering har även skett till avdelningschef med rätt att besluta, i enskilda fall, att efter särskilda skäl, höja, sätta ned eller helt efterge samtliga avgifter enligt kommunens taxa för byggnads- och miljönämndens verksamhet. Delegationsärenden rapporteras vid varje nämndssammanträde. 4.3 Kvalitet i handläggningsprocess och i beslutsunderlag Det har under granskningen uppgivits att kvalitet i handläggningsprocessen samt beslutsunderlag säkerställs genom dokumenterade riktlinjer, processer samt rutiner. För mer information om riktlinjer och handläggningsprocessen, se avsnitt 4.1. Inom bygglovsavdelningen sker handläggarträffar varje måndag, med syfte att kvalitetssäkra och uppdatera handläggare om ärendeflödet. Bygglovsavdelningen samverkar även med andra avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen via planmöten samt möten avseende nya ärenden. Planmöten sker en gång per vecka och berör exempelvis avvikelser från detaljplan. Möten om nya ärenden sker två gånger per månad och då diskuteras exempelvis nya etableringar och förhandsbesked. Vid nämndens sammanträde har bygglovschefen informerat om en JO-anmälan och en utredning om eventuellt jäv. Riksdagens ombudsman riktade kritik mot byggnadsoch miljönämndens handläggning. Ärendet rörde nämndens underlåtenhet att ingripa gällande två carportar för vilka bygglovet upphävts. Det dröjde drygt nio månader, efter högsta förvaltningsdomstolens beslut, innan nämnden vidtog någon egentligt handläggningsåtgärd med anledning av att bygglovet upphävts. Riksdagens ombudsman ansåg att en så passiv handläggning, även med hänsyn till rådande arbetssituation, inte är godtagbar. Jävsutredningen rör ett ärende där nämnden beslutat om att bevilja en ansökan om bygglov, som inkom år 2010, till tidigare stabschefs (på tekniska kontoret) make. När ansökan inkom tillhörde tekniska kontoret och bygg- och miljöavdelningen skilda förvaltningar. Numera har de slagits samman till en samhällsbyggnadsförvaltning. I domslutet, , anges att starka rättsäkerhetsskäl talar för att frågan om jäv skulle ha tagits upp i byggnads- och miljönämnden. Mark- och miljödomstolen valde därför att återförvisa ärendet till kommunen för förnyad handläggning Skydd mot oegentligheter Gävle kommun har upprättat interna riktlinjer för att motverka mutor och bestickning, I riktlinjerna anges att ingen medarbetare i Gävle kommun ska kunna misstänkas för att ha 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 10

17 låtit sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Även information om lagregler om mutor och bestickning framgår liksom exempel på tillbörliga och otillbörliga förmåner. Medarbetare som arbetar med myndighetsutövning samt upphandling och inköp anges vara särskilt integritetskänsliga. För dessa personer krävs mindre för att de ska anses ha gjort sig skyldig till mutbrott. Personer som ingår i gruppen integritetskänsliga måste iaktta en större restriktivitet och vara extra försiktiga även vad gäller exempel på förmåner som kan vara tillbörliga. Det specificeras vidare i riktlinjerna att medarbetare bör ta för vana att prata med sin chef när en förmån erbjuds i tjänsten. Byggnads- och miljönämnden har genomfört interna kontroller avseende exempelvis representation och ramavtalsefterlevnad under år 2012 och delegationsbeslut år Bygglovsavdelningen omfattades dock inte dessa kontroller. Inom bygglovsavdelningen uppges det inte ha skett några kontroller med bäring mot oegentligheter. Förmåner uppges har diskuterats inom avdelningen, exempelvis vid jul. Utbildning avseende korruption har inte genomförts. 4.4 Information till nämnden om handläggningstider och åldersanalyser Byggnads- och miljönämnden har, , fastställt en servicedeklaration för att kommunens kunder ska få en god service med inriktning på en enkel, snabb och integrerad handläggning som präglas av en aktiv dialog med kunden. Följande handläggningstider gällande bygglov och bygganmälan beslutades av nämnden i samband med servicedeklarationen. 2 veckor för enklare ärenden, där beslut kan fattas på delegation, 5-6 veckor för delegationsärenden som kräver mer omfattande hantering, i form av exempelvis kontakter med dem som berörs av ärendet, 8-12 veckor för ärenden, där beslut ska fattas av byggnads- och miljönämnden. Handläggningstiderna gäller under förutsättning att kompletta handlingar inlämnats. Vid toppbelastning i maj-september specificeras att handläggningstiderna tidvis kan bli längre. All uppföljning av servicedeklarationen sammanställs till nämndens årliga verksamhetsplanering. Handläggningstider rapporteras till nämnden i samband med nämndens avstämning vid delår 1, delår 2 och bokslut. Uppföljning sker av handläggningstider för följande ärendekategorier; enkla, normala, komplicerade och nämndsärenden. Vid nämndens uppföljning i samband med bokslutet för år 2012 anges målet för handläggningstider endast uppfyllas när det gäller enkla ärenden. Uppgifter om komplicerade ärenden anges i uppföljningen inte vara möjliga att få fram. Information om antal inkomna bygglov, rivningslov och förhandsbesked liksom antal avslutade ärenden mm. rapporteras vid varje nämndssammanträde. Totalt har 689 bygglov och rivningslov inkommit år 2012 varav merparten, 607 ärenden, beslutats per delegation medan 39 ärenden beslutats i nämnden. Tre av tio inkomna ärenden avseende förhandsbesked har avslutats. Se bilaga 2 för tabell med verksamhetsuppföljningen för år KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 11

18 4.5 Förutsättningar i form av detaljplaner för en snabb ärendehantering Kommunen har en översiktplan för stadskärnan som beslutades år Översiktsplanen för hela kommunen beslutades år Avsikten är att denna ska revideras, vilket även påverkar handläggningen av lov samt förhandsbesked. Vad gäller detaljplaner inom stadskärnan anses dessa inom vissa områden vara ålderstigna. Byggnads- och miljönämnden angav, , att revidering av föråldrade detaljplaner är ett prioriterat område. I kommunplan med årsbudget 2013 har byggnads- och miljönämnden tillförts kronor under år 2013 för revidering av föråldrade detaljplaner. 4.6 Förutsättningar i form av personella resurser till tillsynsärenden Det har under granskningen framkommit att bygglovsavdelningen har haft omfattande personalomsättning. På avdelningen finns totalt 16 personer anställda. Av 16 medarbetare arbetar 11 personer (varav 2 arkitekter) med bygglov i varierande utsträckning och ärendetyper. Totalt har 6 av 11 bygglovshandläggare slutat sedan år Under år 2013 beräknas dessutom ytterligare en medarbetare gå i pension. Bygglovsavdelningen har p.g.a. personalomsättningen anlitat konsulter vid behov. Med anledning av personalomsättning, ökat antal ärenden samt nya bestämmelser i PBL har det under granskningen framkommit att avdelningen inte har haft tid till handläggning av tillsynsärenden. En medarbetare tillträdde 1 februari år 2013 för att explicit arbeta med detta område. 4.7 Stickprov av handläggningstider samt beslut enligt delegationsordning Vi har granskat tio bygglovs- samt rivningsärenden i maj respektive oktober år Ärendegenomgång har skett från början av respektive månad. Därefter har ärenden valts för variation av handläggare och lovärenden. Följande har granskats; 1. Har mottagningsbevis skickats till sökanden (dvs. som anger att ansökan är komplett) I flertalet fall har inte ett mottagningsbevis skickats. Detta avser främst den ärendekategori som internt benämns som enkla ärenden, där beslutas fattas förhållandevis snabbt (ofta inom 2 veckor från det att ansökan inkom). Vid genomgång av ärenden har vi inte kunnat finna bygglovsavdelningens begäran till sökanden om komplettering av handlingar i akten i samtliga ärenden (sökandens komplettering finns dock). 2. Handläggningstid (sker handläggning inom 10 veckor) Vi har noterat ett fall där handläggningstiden motsvarande 10 veckor kan ha överstigits (med en dag). Beslutet har fattats över 10 veckor från det att ansökan inom. I beslutet anges dock att komplettering inkommit däremellan. Vi har dock inte kunnat finna kompletteringen i akten KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 12

19 3. I de fall handläggning överstigit 10 veckor, har sökanden underrättats om att tidsfristen förlängts samt anledning till detta? Nej, sökanden har inte underrättats om att tidsfristen förlängts. Bygglovschef har inte beslutat om förlängning av handläggningstid (enligt delegeringsordningen). 4. Har beslut fattats i enlighet med delegeringsordning? (se information om delegeringsordningens innehåll i avsnitt 4.2) Vi har funnit ett ärende rörande bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus, där det är otydligt huruvida beslut fattats i enlighet med delegationsordning. Delegering har skett till bygglovshandläggare av beslut om bygglov för de föreskrifter som anges i 9 kap PBL i ärenden med nybyggnad av en- eller tvåbostadshus inom och utanför områden med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. Det framgår dock inte av ärendets beslut huruvida beslut fattats enligt villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. I kontakt med bygglovsavdelningen har det uppgivits att delegationsordningen skulle kunna vara tydligare formulerad vad gäller denna del, men att avdelningen har delegerats rätt att fatta beslut om förhandsbesked liksom att syftet, från nämnden, var att delegera beslutanderätt även avseende denna typ av ärenden. Se bilaga 2 för detaljerad information om respektive ärende KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 13

20 5. Sammanfattande bedömning - Finns dokumenterade processer och rutiner, för hur nämnden handlägger ärenden? Vad gäller rutiner för lovprocessen har det nyligen (från 1 januari 2013) upprättats processkartor samt mallar. Då lagstiftningen varit gällande sedan 2 maj 2011 (dvs. snart två år) anser vi att gemensamma samt dokumenterade riktlinjer och processer borde upprättats tidigare för att underlätta en effektiv och likvärdig handläggning. Vi ser dock positivt på de riktlinjer och processer, liksom den uppföljning av ärenden som sker via upprättat excelark sedan 1 januari år Vad gäller byggprocess och bygganmälan har inte gemensamma checklistor, mallar och processer ännu upprättats/fastställts. Ett arbete pågår med detta, liksom med att utarbeta en process avseende förhandsbesked. Vi rekommenderar att detta sker snarast. Utifrån genomförd stickprovskontroll anser vi att rutiner borde skapas om att mottagningsbevis skickas när ansökan bedöms vara komplett. Om handläggning sker inom kort tid från det att ansökan inkom, rekommenderar vi en tydlig hänvisning till att ansökan mottagits och ärendet bedömts vara komplett, i enlighet med riktlinjerna avseende mottagningsbevisets innehåll. Även förvaltningens upprättade processkarta avseende enkla ärenden bör revideras utifrån detta. Vi anser att även avdelningens begäran av komplettering bör sparas i ärendets mapp. Vi rekommenderar även egna stickprovskontroller för att säkerställa och skapa rutiner för beslutsfattande enligt delegation. Vi har inte funnit att nämnden följt upp hanteringen av byggprocessen, samt beslutat om upprättade riktlinjer avseende exempelvis kontrollansvarig. Enligt 12 kap. 6 PBL får inte nämnden delegera rätt att fatta beslut i ärenden som handlar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet mm. Vi anser att det är önskvärt att nämnden fastställer riktlinjer avseende exempelvis kontrollansvarig. - Har nämnden säkerställt en tydlig delegationsordning för beslut i ärende som rör bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt ärenden som rör tillsyn? Delegering har, inom PBL:s område, skett till bygglovshandläggare. Enligt delegeringsordningen omfattas såväl bygglovschef som byggnadsingenjör, byggnadsinspektör, bygglovsarkitekt, VVS- inspektör och kommunantikvarie av denna benämning. Vi anser att delegeringsordningen borde tydliggöras i detta hänseende. Det är inte lämpligt att såväl VVSinspektör som kommunantikvarie handlägger samtliga ärenden som avser lov, förhandsbesked, byggprocess och tillsyn. För att säkerställa kvalitet i handläggning och beslutsfattande bör rätt att fatta beslut i denna del delegeras tydligare. Vi har via stickprov funnit ett ärende där vi ställer oss frågande till huruvida delegeringsordningen efterlevts. Det är positivt att bygglovschefen delegerats rätten att fatta beslut avseende förlängning av 10 veckors handläggningstid. Detta är tydligt och medför en kontroll och överblick av antal ärenden som överstiger lagstadgad handläggningstid KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 14

21 - Hur säkerställs kvalitet i handläggningsprocessen och i beslutsunderlaget? Har nämnden säkerställt att det finns övergripande rutiner inom förvaltningen som skydd mot oegentligheter? Kvalitet i handläggningsprocess och beslutsunderlag säkerställs genom riktlinjer, processer och rutiner. Se tidigare avsnitt om dokumenterade processer och rutiner för mer information. Vi rekommenderar att utbildning gällande korruption och jäv genomförs. Som skydd mot oegentligheter rekommenderar vi även stickprovskontroller avseende att handläggning skett i enlighet med upprättade rutiner samt delegeringsordning. I byggnads- och miljönämndens delegeringsordning har exempelvis avdelningschef givits rätt att besluta om att höja, sätta ned eller helt efterge samtliga avgifter enligt kommunens taxa för byggnads- och miljönämndens verksamhet. Vi ser detta som ett riskområde och rekommenderar kontroller för att säkerställa korrekt hantering. - Får nämnden information om handläggningstider och åldersanalyser av ärenden under handläggning? Nämnden har fått information om ärendeflöde samt handläggningstider avseende enkla, större och nämndsärenden. Nämnden har dock inte begärt eller kunnat följa handläggningstiderna avseende komplicerade ärenden eller tillsynsärenden. Se avsnitt 1.2 för mer information. - Finns förutsättningar i form av detaljplaner för en snabb ärendehantering av bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked? Ett arbete pågår för att förbättra detaljplaner och därmed underlätta en snabb ärendehantering av lovärenden och förhandsbesked. I kommunplan med årsbudget 2013 har byggnads- och miljönämnden tillförts kronor under år 2013 för revidering av föråldrade detaljplaner. - Finns förutsättningar i form av personella resurser för att hantera tillsyn och efterlevnad av fattade beslut om bygglov, rivningslov och marklov? Det har inte funnits förutsättningar i form av personella resurser för att hantera tillsyn av efterlevnad avseende fattade beslut om lovärenden. Anledningen till detta är personalomsättning inom bygglovsavdelningen, ökat antal ärenden samt nya bestämmelser i PBL (om exempelvis handläggningstid för lov samt byggprocess). Ytterligare medel har dock givits och en tjänst har tillsatts från 1 februari år 2013 för arbete med tillsynsärenden. KPMG, dag som ovan Lina Olsson Revisor 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 15

22 Bilaga 1 Statistik Nedan följer en närmare redogörelse av antal tillsynsärenden, fördelat per kategori utifrån diagram 1 om antal tillsynsärenden som inväntar handläggning; Rapporterad verksamhetsuppföljning för bygglov, förhandsbesked och bygganmälan år 2012 till nämnden; Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Inkomna bygglov inkl rivning Inkomna förhandsbesked Avslutade bygglov och förhandsbesked i nämnden: på delegation: Inkomna anmälan inkl rivning (tidigare bygganmälan) Avslutade anmälan (slutbevis/slutbesked) Beslut om kontrollplan (anmälan) Tillsynsärenden (olovligt byggande) Obligatorisk ventilationskontroll Upprättade nybyggnadskartor* *bedömning åvilar lantmäterimyndigheten 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 16

23 Bilaga 2 Stickprov Följande har granskats; 1. Har mottagningsbevis skickats till sökanden (dvs. som anger att ansökan är komplett) 2. Handläggningstid (sker handläggning inom 10 veckor) 3. I de fall handläggning överstigit 10 veckor, har sökanden underrättats om att tidsfristen förlängts samt anledning till detta? 4. Har beslut fattats i enlighet med delegeringsordning? (se information om delegeringsordningens innehåll i avsnitt 4.2) Maj 2012 Ärende Datu m, a inkom Varva 7:68- Bygglov tillbyggnad av garage och förråd Ja, Ja, beslut fattades Ja Furuvik 25:4 Bygglov för nybyggnad av plank Nej, anges dock i beslutet att ärendet beslutades vara komplett Ja, beslut fattades Ja Stigslund 32:13 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivningslov för komplementbygg nad Ja, Ja, beslut har fattats Ja Stigslund 11:10 Bygglov för tillbyggnad av uteplats Ja, Ja, beslut har fattats Ja 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 17

24 Hemsta 2:3 Rivningslov för rivning av plank Nej, dock anges i beslutet att ärendet beslutats vara komplett (samma dag som beslut om rivningslov fattats). Ja, Ja Fredriksskans 6:39 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage , ansöka n angavs dock ej vara gällan de, ny Ja, har skickat Anges att bedömning gjorts att ansökan är komplett för handläggning Ja, beslut fattats Ja VI 52:11 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus Nej Beslutet fattades I beslutet anges att ärendet beslutas vara komplett Komplettering finns i akten, dock inte skrivelsen med begäran om komplettering. Utifrån datum när komplettering inkom har handläggning skett inom 10 veckor. - Ja Norr 17:9 Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Nej. Finns en komplettering i akten daterad Har dock inte funnit handling i akten gällande begäran av komplettering. Finns inte ngn begäran om utökad handläggningstid i Beslut fattades I beslutet anges att bygglovet beslutats vara komplett Det var även detta datum som komplettering inkom. Utifrån detta torde - Ja 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 18

25 akten. handläggning skett inom 10 veckor. Stackbo 1:2- Bygglov för nybyggnad av transformatorstat ion Nej. Ja, beslut har fattats Ja Iggön 1:59 Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus Nej. Komplettering inkom från sökanden Ja, beslut fattades Oklart 5 Oktober 2012 Ärende Datu m, a inkom Högsta 60:2 - Bygglov för tillbyggnad av förråd Nej Ja, beslut fattats Ja Sveden 1:109 Bygglov för tillbyggnad av garage Nej. Anges i beslutet att ansökan beslutades vara komplett Vi har dessutom inte funnit komplettering. Överskrider 10 v. med 1 dag från det att ansökan inkom. Beslut fattades Enligt beslutet bedömdes dock ansökan vara komplett , vilket är inom 10 veckor. Vi har dock inte Nej Ja 5 Delegering har skett till bygglovshandläggare av beslut om bygglov för de föreskrifter som anges i 9 kap PBL i ärenden med nybyggnad av en- eller tvåbostadshus inom och utanför områden med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. Det framgår dock inte av beslutet huruvida beslut fattats enligt villkor som bestämts i bindande förhandsbesked KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 19

26 funnit komplettering i akten. Väster 37:2 Bygglov utvändig ändring av gatukök Nej, anges i beslutet att ansökan bedömdes vara komplett En komplettering inkom detta datum. Ja, beslut fattat Ja Stigslund 58:1 Bygglov för tillbyggnad av inglasad uteservering samt tillbyggnad restaurang Nej, i beslutet anges dock att ärendet beslutas vara komplett Ja, beslut har fattats Ja Varva 2:176 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Ja, mottagningsbevis skickat I beslutet anges dock ärendet ha varit komplett (en komplettering inkom detta datum). Ja, beslut fattats Ja Valbo Backa 4:22 Bygglov för nybyggnad av förråd Nej, det anges i beslutet att ärendet har bedömts vara komplett Ja, beslut fattats Ja Norrtull 36:22 Bygglov för nybyggnad av tre lokalhus Ja, det har skickats , med uppgift om att ansökan bedömts vara komplett Ja, beslut fattades Ja Varva 4:38 Bygglov för om-/ tillbyggnad av fritidshus Nej, det anges dock i beslutet att ärendet beslutas vara komplett Komplettering till ärendet inkom Ja, beslut fattades Ja Vallbacken 5:8 Bygglov för Nej. Beslut fattades Ja 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 20

27 anläggande parkering av Den sista kompletteringen inkom Datum för komplett ansökan framgår ej i beslutet. Valbo-ön 2:103 Bygglov för uppsättning av skyltar Nej. I beslutet anges dock att ärendet beslutades vara komplett Ja, beslut fattades Ja 6 Tillsynsärende, där anmodan med upplysning kring bygglovsplikt, sanktionsavgift samt rättelsemöjlighet skickades till fastighetsägaren Bygglovsansökan inkom KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 21

28 BEGÄRAN OM YTTRANDE Sid 1 (3) Byggnads- och Miljönämnden Dnr: 13REK10 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Frågor till Byggnads- och Miljönämnden gällande revisorskollegiets granskning av Handläggningstider Byggnads- och miljönämnden Bakgrund Byggnads- och miljönämnden ansvarar enligt reglementet bl a för detaljplaner och tillsyn över byggverksamheten enligt Plan- och bygglagen. Ny Plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft fr o m 2 maj Ett syfte med att förändra (PBL) var att göra den enklare och effektivare för medborgaren. För kommunerna innebär förändringarna att de har fått ett tydligare ansvar för att motverka kvalitetsproblem i byggandet. De är också skyldiga att lämna beslut i bygglovsärenden inom 10 veckor (från det att ansökan bedöms vara komplett). Syfte Syftet är att granska om Bygg- och Miljönämnden har en ändamålsenlig process för handläggning av ärenden: bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt tillsynsärenden: olovligt byggande (svartbyggen). I detta ingår de nya kraven enligt PBL när det gäller tekniskt samråd, kontrollplan, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn (vx),

29 Sid 2 (3) Granskningen För granskningen har revisorskollegiet anlitat KPMG som lämnat en rapport som saklighetsgranskats av Samhällsbyggnad Gävle. Revisorskollegiet önskar svar från nämnden på nedanstående frågor. När svar erhållits från nämnden kommer revisorskollegiet att avge en slutlig rapport till Kommunfullmäktige. Frågor till Byggnads- och Miljönämnden Handläggningsprocesser enligt nya PBL Har nämnden varit medveten om att en ändamålsenlig process för handläggning av lov-ärenden infördes först 20 månader efter införandet av den nya plan- och bygglagen? Varför har nämnden satt tidsmässigt mål för handläggning i servicedeklarationerna som inte är i enlighet med lagen (8-12 veckor där lagen säger högst 10 veckor)? Förvaltningen arbetar med framtagande av enhetliga mallar, rutiner och processer för att skapa likvärdiga bedömningar gällande byggprocess och bygganmälan. Samma sak gäller förhandsbesked. Har nämnden varit medveten om bristerna i processen? När kommer enhetliga rutiner för byggprocess och bygganmälan att börja tillämpas? Har nämnden ett systemstöd för processerna som stödjer arbetet enligt den nya PBL? Varför behövs ett sidoordnat dokument i Excel för att redovisa ärenden? Hur säkerställs att informationen om ärenden i Excel-dokumentet är komplett? Personalomsättning Vad är orsakerna till den stora personalomsättningen? Har alla tjänster återbesatts? Delegationsordning För att säkerställa kvalitet i handläggning och beslutsfattande bör även delegeringsordningen förtydligas, då delegeringen till bygglovshandläggare omfattar olika typer av handläggare med skilda kompetenser. Hur ser nämnden på delegationsordningen?

30 Sid 3 (3) Ärendebalanser Har nämnden varit medveten om att handläggningstiderna för komplicerade ärenden inte i full utsträckning rapporterats till nämnden? Hur ställer sig nämnden till det faktum att rapport över inkomna tillsynsärenden har getts till nämnden, men att information om antalet oavslutade ärenden inte erhållits förrän i mars 2013? Anser nämnden att den idag får tillräcklig information om ärendebalanser för komplicerade ärenden och tillsynsärenden? Tillsynsärenden Hur ser nämnden på att tillsynsärenden förefaller nedprioriterade? Är nämnden medveten om att tillsyn är att betrakta som myndighetsutövning och att underlåtenhet att utöva tillsyn kan leda till straffansvar för tjänstefel enligt Boverket? Är nämnden medveten om den 10-åriga preskriptionstiden vad gäller möjlighet till rättelseföreläggande? Har nämnden fått extra resurser att arbeta med den stora mängden gamla tillsynsärenden under flera år? Finansieras verksamheten av intäkter eller av kommunbidrag? Intern kontroll Kommer nämnden att initiera utbildning i korruption samt jäv? Finns stickprovskontroller i intern kontrollplanen för att säkerställa att rätt avgifter tas ut? Revisorerna önskar svar på dessa frågor senast 6 september När revisorerna fått svar från nämnden dras slutsatserna från granskningen och denna avrapporteras till Kommunfullmäktige. För Revisorerna i Gävle kommun Gunilla de Maré Revisorskollegiets ordförande Gunilla Beckman Ljung Revisionschef Bilaga: Granskning av handläggningstider och myndighetsutövning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin

Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin Ingripanden enligt 11 kap PBL Rickard Börlin BN:s tillsyn 11 kap PBL 9 föreläggandetyper 11:15-24 4 förbud 11:30-33 fortsatt arbete o användning av byggnadsverk Genomförande av åtgärder på ägarens bekostnad

Läs mer

Arboga kommun. Handläggningstider försörjningsstöd. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28. Revisionsrapport

Arboga kommun. Handläggningstider försörjningsstöd. Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28. Revisionsrapport ABCD Arboga kommun Handläggningstider försörjningsstöd Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-28 Revisionsrapport 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen sida 2 av 27 Innehållsförteckning 3 Vad är PBL? 4 Lagens anda 5 Bygglagsstifningens framväxt 6 Intervju med Yvonne Svensson 7 Vad är myndighetsutövning? 8 Varför ska förtroendevalda

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Granskning av delegationsbeslut,

Granskning av delegationsbeslut, INTERNREVISIONEN Granskning av delegationsbeslut, 2013-11-07 10:05 Helena Meier stadsjurist KFKS 2013/585-007 Jane Rönnholm Kollén internrevisor Sammanfattning Fullmäktiges revisorer granskade 2012 miljö-

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 Uppföljning tillsyn - Boverket 1 av 1 2014-04-08 16:47 Boverket har i uppgift att årligen samla in och sammanställa

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer