Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014"

Transkript

1 Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014

2

3 Ärende 1

4

5 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Tony Ebarhimi Dnr Bygg- och miljönämnden Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten TIBBLE KYRKBY 4:36 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: Meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och garage med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 11 Kap 12 och Miljöbalken (MB) 3 Kap 9. Nämnden informerar om Hur man överklagar Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Ett eventuellt överklagande ska vara skriftligt och ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från det datum du har tagit del av beslutet. Överklagandet ställs till Länsstyrelsen men skickas till: Upplands-Bro Kommun Bygg- och Miljönämnden Kungsängen Avgift Förhandsbesked: 8x850=6800 Kungörelse: 262 Totalt: 7062 Kopia av beslut till: Detta beslut med tillhörande handlingar skickas för kännedom till berörda sakägare enl. sändlista samt kungörs i Post och Inrikes Tidningar. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att berörda sakägare tagit del av beslutshandlingarna, fyra veckor efter kungörelsen om ingen överklagar. Sändlista, delges med förenklad delgivning: Tibble Kyrkby 14:1 4:55 4:37 15:1 4:9 15:1 4:9 4:55 4:38

6 2(4) Sändlista, delges med delgivningskvitto: Sökande Sammanfattning Ansökan som inkom avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Tibble Kyrkby 4:36. Fastigheten är belägen norr om Lejondalssjön strax nordöst om Mariedal fritidsområde. Fastigheten ligger i västra delen av Livgardets övningsfält, vilket hävdas från Försvarsmakten som ett riksintresse med stöd av 11 kap 12 (PBL) och 3 kap 9 (MB), enligt vilken totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Enligt PBL 9 kap 25 ska Bygg- och miljönämnden bereda kända sakägare tillfälle att yttra sig över ansökningen, om åtgärden skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan. Försvarsmakten har som sakägare tagit del av och yttrat sig över förslaget. Försvarsmakten, Högkvarteret har i skrivelse som inkom redogjort att Försvarsmakten har erinran mot att bygglov lämnas i detta ärende. Fastigheten ligger och berörs av bullernivåer som överskrider de rekommenderade för utomhusbuller. Bullret kommer dels från vapen med finkalibrig ammunition (över 60 dba), och dels från vapen med grovkalibrig ammunition (över 95 dbc). Kommunicering med sökande: Sökande har beretts möjlighet att bemöta ovanstående synpunkter och har inkommit med en skrivelse, se bif. kopia: Beslutsunderlag Ansökan som inkom den Situationsplan som inkom den Försvarsmaktens yttrande som inkom den Sökandens yttrande som inkom den Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse den Ärendet Av 2 Kap. 2 PBL, framgår att Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden 3 kap. och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. Enligt 2 Kap. 5 PBL, Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

7 3(4) 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion. Boverket behandlar i skriften planera för god ljudmiljö hur bostäder påverkas av buller. Då man bedömer ljudmiljön ska båda inomhus- och utomhusmiljön beaktas och bostäder bör ha rum där det går att sova ostört med öppet fönster. Även om ljudnivån genom byggnadstekniska åtgärder kan reduceras till acceptabla nivåer, kan fastigheten som sådan anses vara olämplig med avseende på de bullernivåer den genom sitt läge exponeras för. I kommunens översiktsplan 2010, anges att totalförsvarets riksintresse redovisas i form av ett omgivningspåverkanområde som även sträcker sig utanför övnings- och skjutfältet. Omgivningspåverkansområde utgör en sammanvägning av skjutbullerpåverkan och andra hälso- och säkerhetsaspekter. Inom området gäller förordnande enligt 11 kap. 12 planoch bygglagen. Kungsängens övnings- och skjutfält är försvarets anläggning och omfattar bl.a skjutövningsområden. Riksintresset består av ett avgränsat övningsområde som behövs för anläggningens funktion och utvecklingsmöjligheter, dels av vissa omgivande markområden som berörs av verksamheten. Dessa omgivande områden berörs av restriktioner i markanvändningen som är nödvändiga för att totalförsvarets verksamhet inte skall försvåras. Restriktionerna utgörs framför allt av bebyggelsebegränsningar på grund av skjutbuller. Bygg- och miljöavdelningen avstyrker på ovanstående grunder ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Tibble kyrkby 4:36 och föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan, med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 11 Kap 12 och Miljöbalken (MB) 3 Kap 9. BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Pirjo Körsén Bygg- och miljöchef Tony Ebrahimi Bygglovsarkitekt Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Karta över riksintresse för Försvarsmakten enl 11:12. PBL G:\Tillväxtkontoret\Bygg- och miljönämnden\tjänsteskrivelser till Bmn\2014\ \1-Godkända ärenden\tibble kyrkby 4.36\Tj.docx /

8 4(4) Lagförklaringar Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap. PBL, Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 12 För ett visst geografiskt område får regeringen eller länsstyrelsen, om det finns särskilda skäl, besluta att det som enligt 10 och 11 gäller för länsstyrelsens prövning av kommunens beslut också ska tillämpas i fråga om byggnadsnämndens beslut om lov eller förhandsbesked enligt 9 kap. Om länsstyrelsen beslutar att överpröva ett lov eller förhandsbesked, får länsstyrelsen besluta att lovet eller förhandsbeskedet inte ska gälla förrän prövningen har avslutats. 2 kap. Allmänna och enskilda intressen 2 /Upphör att gälla U: / Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. 5 Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion. Miljöbalk (1998:808) 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. 9 Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

9 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

10

11

12

13 Tibble kyrkby 4:36

14

15 Ärende 2

16

17 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Åsa Bergström, Dnr 14/0427 Rev Bygg- och miljönämnden Strandskyddsdispens (7kap MB) för tillbyggnad av hus och nytt spa hus på fastigheten Tibble-Vallby 1:3, Överrodden 2 Förslag till beslut 1. medge dispens för tillbyggnad av befintlig byggnad, garage med sovloft, på fastigheten Tibble-Vallby 1:3 enligt ansökningshandlingarna med stöd av 7 kap. 18b och 18c Miljöbalken. 2. avslå ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av spa hus med stöd av 7 kap. 18b och 18c Miljöbalken. 3. med stöd av 18f Miljöbalken att hela fastigheten får i anspråktas som tomtplats utom 10 meter från strandlinjen. 4. delegera beslut om bygglov till Bygg-och miljöchefen när strandskyddsdispensen vunnit laga kraft. Nämnden informerar om Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information. Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge dispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns förutsättningar för dispens eller en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. Sökanden ansvarar för att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder påbörjas. Efter ca en månad efter att beslut kommit från kommunen kan kontakt tas med Länsstyrelsen för att kontrollera om en överprövning har inletts. Information om ett ärende kan sökas på Länsstyrelsens externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h MB) Kopia av beslut till: Sökande Länsstyrelsen i Stockholms län Sammanfattning Ansökan inkom 24 juli 2014 och avser strandskyddsdispens på fastigheten Tibble-Vallby 1:3 för tillbyggnad av befintligt garage med sovloft samt spa hus med bastu, pentry, badrum och en övre våning för avkoppling.

18 2(4) Fastigheten ligger i norra delen av Upplands-Bro kommun utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. Bebyggelseområdet ligger inom utvidgat strandskyddsområde och fastigheten ligger inom det generella strandskyddet på 100 meter. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan medges för tillbyggnaden av garage med sovloft och att strandskyddsdispens inte kan medges för Spa huset. Hela fastigheten med undantag på 10 meter utefter stranden kan tas i anspråk som tomt. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att tillbyggnaden är av mindre omfattning och kan delegeras till bygg- och miljöchefen. Beslutsunderlag Bygglovansökan som inkom den 24 mars Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 24 juli 2014 Mark- och miljööverdomstolens dom meddelad , mål nr M Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2014 Ärendet Ansökan inkom 24 juli 2014 och avser strandskyddsdispens på fastigheten Tibble-Vallby 1:3 för tillbyggnad av befintligt garage med sovloft samt spa hus med bastu, pentry, badrum och en övre våning för avkoppling. Strandskyddsdispensen avser bygglov för en tillbyggnad på ca 40 m 2, total byggnadsyta inklusive tillbyggnad blir ca 80 m 2 med oförändrad takhöjd samt för ett spa hus på ca 44 m 2 med en höjd av ca 5,4 m. Tillbyggnaden sker på husets nordöstra gavel. Spa huset ska ersätta ett mindre förråd placerat knappt 10 meter från stranden. Fastigheten ligger i norra delen av Upplands-Bro kommun utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. Bebyggelseområdet ligger inom utvidgat strandskyddsområde och fastigheten ligger inom det generella strandskyddet på 100 meter. Lagstiftning Enligt 7 kap. 13 Miljöbalken (MB) gäller strandskyddet vid havet, insjöar och vattendrag. Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddat område är det enligt 7 kap. 15 MB inte tillåtet att bland annat uppföra nya byggnader eller andra anläggningar. Enligt 18 b MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 MB om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap 18 c MB anges följande sex orsaker som särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna. 1. Den aktuella platsen är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 2. Den aktuella platsen är väl avskilt från området närmast strandlinjen av till exempel en järnväg eller större väg.

19 3(4) 3. Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 4. Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området. 5. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. 6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 18 f MB ska ett dispens beslut inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för växtoch djurlivet. I ett dispensbeslut ska det framgå i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. Enligt 7 kap. 18 h MB upphör dispensen att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Enligt 7 kap. 25 MB ska hänsyn tas till den enskildes intresse. En inskränkning i enskild rätt att använda mark eller vatten som grundas på strandskyddsbestämmelserna får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Enligt 7 kap. 26 MB får dispens från förbud enligt bestämmelserna i bland annat 18 a-e MB ges endast om det är förenligt med förbudets syfte. Av 2 kap. 2-5 framgår de allmänna hänsynsreglerna. Motivering Tillbyggnaden av garage med sovloft bedöms inte väsentligen förändra livsbetingelserna för djur eller växter. Åtgärden bedöms inte strida mot strandskyddets syften eller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-5 miljöbalken. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan medges med stöd av Miljöbalken 7 kap. 18 b och 18 c. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att tillbyggnaden av garage uppfyller 7 kap 18 c punkt 1 Miljöbalken. Det aktuella området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Åtgärden bedöms inte förändra livsbetingelserna för djur eller växter. Tillbyggnaden byggs på nordöstra gaveln på huset och innebär ingen ytterligare privatisering av strandområdet eller att tillgängligheten försämras. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens inte kan medges för Spa huset. Den kan inte anses vara en ersättningsbyggnad som skulle kunna utgöra särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Spa huset ska ersätta ett mindre förråd och kommer att bli mer än dubbelt så stor som den tidigare byggnaden. Den avviker i fråga om storlek väsentligt från den byggnad som finns på platsen. Den avviker också från det tidigare användningsområdet eftersom den tidigare byggnaden användes som förråd medan den nya byggnaden ska användas som spa hus med ett flertal stora fönster, bastu, pentry, badrum och rum för avkoppling. Byggnaden har därmed ett helt annat användningsområde än den tidigare byggnaden. Bedömningen stödjer sig på rättsfall från mark- och miljööverdomstolen, mål nr M Bygg- och miljöavdelningen bedömer att hela fastigheten med undantag på 10 meter utefter stranden kan tas i anspråk som tomt. Undantaget på 10 meter ska

20 4(4) lämnas utanför en privatisering av strandområdet för att säkerställa allmänhetens och djurlivets tillgänglighet. Bygg- och miljöavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt 7 kap. 25 MB att den sökandes enskilda intresse av att utöka garage med tillhörande boytor inte strider mot det allmänna intresset i strandskyddet och att det finns skäl med stöd av skyddsbestämmelserna att inskränka rätten att bygga ett spa hus enligt ansökan. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att tillbyggnaden är av mindre omfattning och kan delegeras till bygg- och miljöchefen. Avgift Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 853 kr/timme, enligt Taxa för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen och livsmedelslagen antagen av kommunfullmäktige 26 november 2009, 113. Fakturering sker separat. Barnperspektiv Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Pirjo Körsén Bygg och miljöchef Åsa Bergström miljöinspektör Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Ansökan om bygglov 24 mars Ansökan om strandskyddsdispens 24 juli Flygbild 5. Hur man överklagar

21 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

34 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

35 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

36 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

37

38

39 Tibble-Vallby 1:3

40

41 Ärende 3

42

43 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Theres Skröder Dnr 14/ Bygg- och miljönämnden Remiss, Regional strategi för Giftfri miljö Länsstyrelsens diarienummer Förslag till beslut Som eget yttrande överlämna bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2014 till Länsstyrelsen. Sammanfattning Bygg- och miljönämnden har den 30 juni 2014 fått en remiss angående den regionala strategin för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för yttrande. Miljömålet Giftfri miljö är ett av de prioriterade målen i länet. Bygg- och miljöavdelningen har tagit del av den regionala strategin och anser att den bör utvecklas för att ge ett bra stöd i kommuners och andra aktörers arbete för att nå miljömålet Giftfri miljö. Beslutsunderlag Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden 30 juni Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober Ärendet Bygg- och miljönämnden har den 30 juni 2014 fått en remiss angående den regionala strategin för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för yttrande. Strategin är framtagen inom ramen för miljömålsarbetet och den regionala miljömålsdialogen som är ett samarbete mellan länets kommuner, Kommunförbundet Stockholms län, Landstinget, Trafikverket och Länsstyrelsen. Miljömålet Giftfri miljö är ett av de prioriterade målen och Länsstyrelsen påpekar vikten av remissinstansernas synpunkter för att få en så kvalitativt bra produkt som möjligt. Länsstyrelsen önskar även, förutom remissvar, att respektive aktör skickar in goda exempel på arbete inom ramen för Giftfri miljö. De goda exemplen kommer sedan att sammanställas i ett kompletterande dokument. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 december Bakgrund Giftfri miljö är ett av de sexton miljömål som riksdagen har beslutat om som tillsammans beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje miljömål har preciseringar, vilket har som funktion att förtydliga målet och användas i det löpande uppföljningsarbetet. Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samla länets aktörer och verka för att miljömålen uppnås. I Stockholms län sker detta inom ramen för den Regionala miljömåldialogen, där länets alla kommuner, Kommunförbundet

44 2(5) Stockholms län, Landstinget, Trafikverket och Länsstyrelsen tillsammans arbetar med åtgärder för att nå sex prioriterade miljökvalitetsmål. De prioriterade miljökvalitetsmålen består av Giftfri miljö, ett rikt växt- och djurliv, ingen övergödning, begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Giftfri miljö ska uppnås 2020 men trots regler och insatser från bland annat myndigheter och företag har användningen och spridningen av kemikalier ökat. Punktutsläpp av miljöfarliga ämnen har minskat medan de diffusa utsläppen fortsätter att öka. Ett stort samband till kemikalieproblematiken är den ökande konsumtionen som i sin tur leder till ökat avfall. Allt mer forskning tyder på att vissa kemikalier kan skada människans fortplantning och det finns indikationer på att kemikalieexponeringen är ett allvarligt globalt folkhälsoproblem. Trots problematiken kring vissa kemikalier genomsyras det moderna samhället av kemiska produkter. En stor anledning till detta är att oftast krävs kemiska produkter för att vår vardag ska fungera. De olika ämnena ger varorna dess viktiga egenskaper som exempelvis flamskyddsmedel i textilier. Tyvärr är en del av dessa ämnen som finns i varor och produkter farliga och sprids diffust till människor och miljö via tillverkning, användning och avfall. Under arbetet för att nå miljömålet Giftfri miljö bör barnperspektivet ligga till grund för prioriteringar. Barn och unga är särskilt känsliga för farliga ämnen och bör därmed prioriteras. Känsligheten beror bland annat på att ämnena kan störa barnens utveckling samt att barn exponeras mer av särskilt farliga ämnen då de äter samt dricker mer än vuxna i förhållande till kroppsvikt. Stockholms län har en kraftig befolkningstillväxt och hög exploateringsgrad, vilket leder till ökad konsumtion och spridning av kemikalier i miljön. Inom länet finns även ett stort antal misstänkta förorenade områden. Stockholms län är en av de mest kemikaliebelastade regionerna inom landet. Strategin har som mål att minska förekomsten och användningen av farliga ämnen i regionen. Syftet med strategin är att identifiera åtgärdsområden för regionens aktörer som sedan ska arbeta för att bidra till de nationella miljömålen som rör Giftfri miljö. I dokumentet står det beskrivet att det krävs ökade insatser och att arbetet bör fokusera på åtta åtgärdsområden. 1. Ökad kunskap och information Kunskapsbrist är en av de största anledningarna till kemikalieproblematiken. Ökad kunskap om särskilt farliga kemikalier kan leda till minskad användning och spridning av oönskade ämnen i naturen. Möjliga åtgärder är att inventera, ersätta och fasa ut farliga ämnen inom de olika verksamheterna. Utfasningslistor är inte alltid nödvändigt utan hänvisningar kan göras till de farliga ämnen som förekommer på exempelvis kandidatförteckningen i Reachförordningen (Förordning (EG) nr 1907/2006). Det är även viktigt att sprida information om farliga ämnen till nyckelgrupper i samhället som exempelvis konsumenter och branschorganisationer. 2. Intensifierad tillsyn Eftersom barn är extra känsliga för farliga ämnen bör tillsynen av förskolor och skolor även innefatta skadliga kemikalier. Det finns även möjlighet att genomföra kemikalietillsyn samtidigt som den ordinarie tillsynen av miljöfarlig verksamhet.

45 3(5) 3. Flera kemikaliekrav i offentlig upphandling Ställ högre kemikaliekrav vid offentlig upphandling av varor och tjänster. Prioritera de varor som köps in i stora kvantiteter eller de mest kemikalieintensiva tjänster som exempelvis städtjänster eller klottersanering. För att underlätta upphandlingen så kan miljömärkningskriterier användas som stöd. 4. Fortsatt sanering av förorenade områden I nuläget är en stor del av handläggningen av förorenade områden händelsestyrda objekt. Ett exempel på händelsestyrda objekt är handläggning i samband med exploatering. Framtagande av strategi och handlingsplan för förorenade områden kan öka andelen egeninitierade projekt. 5. Mindre farliga ämnen i bygg- och anläggningsarbete Det förekommer mycket kemikalier vid bygg- och anläggningsarbete och sektorn genererar även stora mängder avfall. Det är därmed viktigt att kommuner ställer kemikaliekrav vid inköp av material till bygg- och anläggningsarbete och även vid markupplåtelse för byggande. För att ta reda på vilka byggprodukter som är fria från vissa farliga ämnen kan databasen BASTA vara ett bra alternativ. 6. Renare vatten och avlopp En kommunal VA-plan är ett bra underlag för att minska utsläpp i dagvatten och från enskilda avlopp. För att minska de diffusa utsläppen av miljögifter är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska utsläppen vid källan. Slam innehåller höga halter näringsämnen och kan därmed användas som gödselmedel. För att minska halten av miljöfarliga ämnen i slam kan en certifiering av avloppsreningsverken vara ett alternativ. Certifieringssystemet Revaq kontrollerar bland annat att slammet inte innehåller för höga halter av 60-tal oönskade ämnen, vilket är strängare krav än dagens lagstiftning. En annan del av arbetet är att säkra dricksvattentäkter genom att minska belastningen av miljögifter men även att säkra reservvattenkapacitet. 7. Förbättrad avfallshantering Avfallshierarkin är en bra vägledning vid arbete för att minska mängden avfall. För att minska mängden farliga ämnen i avfall är kemikaliekrav i upphandling en viktig del i arbetet. Bygg- och rivningsavfall kan innehålla stora mängder miljöfarliga ämnen. Tillsyn över hanteringen av avfallet kan leda till att farliga ämnen sorteras ut i större utsträckning. 8. Stärkt miljögiftsövervakning Stockholms län har en stor urban belastning och det finns stora kunskapsluckor om rådande miljögiftssituationen i regionen. För att effektivisera insatserna för att nå miljömålet Giftfri miljö krävs det goda kunskaper om vilka farliga ämnen som används och hur de ska åtgärdas samt följas upp. Befolkningen är mer och mer inomhus. Även om kemikaliehalterna oftast är låga inomhus så kan kemikaliernas samverkanseffekt leda till betydande effekter på människors hälsa. Det behövs med andra ord fler insatser inom miljögiftsövervakning inom regionen.

46 4(5) Bygg- och miljöavdelningens synpunkter Bygg- och miljöavdelningen har tagit del av Länsstyrelsens analys om kemikalieproblematiken och förslaget till strategi och lämnar följande synpunkter. Bygg- och miljöavdelningen arbetar med tillsyn och även om strategin berör en del av tillsynsarbetet så är den fortfarande ett övergripande dokument som berör ett stort antal aktörer. Strategin kan leda till att arbetet mot Giftfri miljö blir mer prioriterat och att kemikaliefrågan lyfts. Det problematiska med strategin är att den berör ett stort antal aktörer och det kan i sin tur leda till svårigheter att implementera strategin i respektive avdelning, enhet eller verksamhet. Det står dock i remissen att Länsstyrelsen kommer att sammanställa goda exempel, som skickas in från respektive aktör, i ett kompletterande dokument. De goda exemplen kan leda till att strategin blir mer konkret och förenklar därmed implementeringsprocessen för respektive aktör. Bygg- och miljöavdelningen önskar att strategin fördjupas ännu mer och innefattar tillsynsvägledning hur underlaget kan implementeras i praktiken. I strategin finns det några få exempel och information om hur tillsynsarbetet kan förbättras. Bygg- och miljöavdelningen anser att det behövs mer information om hur respektive kommun kan gå tillväga för att effektivisera sin handlingsplan. Vid utskick av remissen kan det även vara fördelaktigt att skriva ut mer detaljerat vilken aktör eller aktörer som remissen vänder sig till. Bygg- och miljöavdelningen arbetar exempelvis inte med upphandling eller sammanställande av VA-plan. Ett förtydligande över vem som är mottagare kan leda till förbättrad kvalité av remissvaret och att informationen når ut till ett större antal aktörer. Det kan även vara fördelaktigt att skicka ut till flera olika avdelningar eller skriva i remissen att Länsstyrelsen önskar svar från flera aktörer inom en och samma organisation. Då det krävs samarbete över kommun- och länsgränser i arbetet att uppnå målet bör Länsstyrelsen inta en samordnande och vägledande roll i arbetet. Goda exempel från Upplands- Bro kommun Bygg- och miljöavdelningen arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. Sedan 2006 har de 16 nationella miljökvalitetsmålen använts mer aktivt vid sammanställning av tillsynsplan. Arbetet med att nå de nationella miljömålen har med andra ord utökats inom Upplands-Bro kommun. Miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö har identifierats som prioriterade problemområden för tillsyn i Upplands-Bro kommun. Tillsynsarbetet omfattar allt ifrån tillsyn av golfbanor till miljöfarlig verksamhet. Ett område som är särskilt prioriterat inom Bygg- och miljöavdelningens tillsynsarbete är enskilda avlopp. Det finns ett stort antal enskilda avlopp inom kommunen och för att nå miljömålet ingen övergödning, men även giftfri miljö, är det viktigt att säkerställa att det sker en tillräcklig rening av utgående avloppsvatten. I Upplands-Bro kommuns miljöplan ingår miljömålet Giftfria och resurssnåla kretslopp. Miljöplan består i sin tur av ett antal delmål som listas nedan. Upplands-Bro kommun arbetar bland annat med att öka andelen ekologiska livsmedel som köps in till kommunens verksamheter. Mellan åren 2008 till 2013 ökade andelen inköpta ekologiska livsmedel från 2,6 % till 20,1 %. Upplands-Bro kommun har som målsättning att öka andelen ekologiska livsmedel med 5 procent per år.

47 5(5) Ett annat delmål består av att alla skolor och förskolor inom kommunen ska vara miljöcertifierade. År 2008 var 13 % av dessa certifierade enligt Grön Flagg eller skola för hållbar utvecklingen. Miljöcertifieringen kan leda till en ökad kunskap inom frågor kring miljö och hållbar utveckling som bland annat berör miljömålet Giftfri miljö. Upplands-Bro kommun arbetar även med att öka källsorteringen och att reducera föroreningar i dagvatten genom att anlägga dagvattendammar i Kungsängen och östra Bro. I nuläget ställs inga specifika kemikaliekrav vid offentlig upphandling i Upplands-Bro kommun. Däremot har kommunen satt upp riktlinjer för hållbaroch energieffektiv upphandling. För att öka miljömedvetandet vid större upphandlingar planeras att miljöstrategen ingå i gruppen. Barnperspektiv Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Pirjo Körsén bygg- och miljöchef Theres Skröder miljöinspektör Bilagor: 1. Remisshandlingarna.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Ärende 4

82

83 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Olof Forsberg Dnr Bygg- och miljönämnden Yttrande i samråd över förslag till ändring av detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen) Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2014 till kommunstyrelsen. Sammanfattning Bygg- och miljönämnden har den 8 september 2014 fått in förslag till ändring av detaljplan 0901 för yttrande. Tillväxtkontorets bygg- och miljöavdelning har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Bygg- och miljöavdelningen anser att ändring detaljplanen Tibbleskogen 0901 för kan tillstyrkas under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. Tomtstorlekar regleras i detaljplanens bestämmelser för att anpassas till den bebyggelse som föreslås i ändringen. Föreslagna tomter är för små. Parkeringskrav tas in i bestämmelser. Beslutsunderlag Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 8 september 2014 Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse den den 24 oktober 2014 Ärendet Bygg- och miljönämnden har den 8 september 2014 fått in förslga till ändring av detaljplan 0901 Tibbleskogen, för yttrande. Planområdet ligger i norra Kungsängen. Syftet med ändring av planen är att möjliggöra bebyggelse med 31 tvåbostadshus samt 18 flerbostadshus med fyra mindre lägenheter i varje. Ändringen av detaljplanen innebär att högsta tillåtna byggnadsarea ökas för tvåplanshus och flerbostadshus inom två områden av planområdets nordvästra del samt att huvudbyggnad får byggas ihop med uthus/förråd inom de delar som föreslås bebyggas med tvåbostadshus. Detaljplaneförslaget samt tillhörande utredningar är på remiss under tiden till och med Bygg- och miljönämnden har erhållit förlängd tid att inkomma med yttrande för att ärendet ska kunna behandlas på nämndens sammanträde den 13 november.

84 2(3) Bygg- och miljöavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Bygg- och miljöavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och kulturmiljöperspektiv Byggrätter i detaljplan 0901 är begränsade till 100 m² och 160 m² byggnadsarea för tomtstorlekar om minst 600 m² respektive 650 m² samt 40 m² för uthus/garage. Föreslagen ändring är 220 m² samt garage om 80 m² för tvåbostadshus och 220 m² + 40 m² uthus/förråd för flerbostadshusen. Byggoch miljöavdelningens bedömning av föreslagna byggrätter är att om byggrätt ska ökas så ska den reglerade minsta tomtstorleken ökas även den. Detta för att säkerställa att utemiljön inte blir lidande. I nu gällande detaljplan 0901 finns en parkeringsnorm för villor vilket är två uppställningsplatser för bilar. För flerbostadshus ska 1,3 parkering finnas för varje lägenhet. I rubricerat förslag till ändring föreslås det att parkeringar ordnas så att en plats finns för varje lägenhet i flerbostadshus och 2 för varje lägenhet i tvåbostadshusen, alltså 4 parkeringar per tomt. En sådan parkering med fyra parkeringar tar upp 50 m² enligt trafikverket. Byggrätter och parkeringar på tomt avsedd för tvåbostadshus tar upp 350 m² respektive 310 m² för flerbostadshus. Byggnaderna ska placeras 4,5 meter från tomtgräns. I föreslaget område finns tomter om 650 m². 300/340 m² skulle då återstå för att användas av de boende som utemiljö i anslutning till bostaden. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att denna yta blir för liten då avstånd till tomtgräns och parkeringsytor ska beaktas samt att flerbostadshusen kan inrymma en barnfamilj per lägenhet vilket leder till större behov av utemiljö. Grönytor som är angivet som allmän plats/park/natur i gällande detaljplan 0901 ska inte användas som privata uteplatser eller privat utemiljö. Liknande flerbostadshus har byggts i Bro vid Rosenängarna. 43 lägenheter i 9 huskroppar på en tomtarea om m². Byggnaders byggnadsarea är där 180/230 m². Föreslagen ändring för flerbostadshusen innebär 72 lägenheter i 18 flerbostadsbyggnader (220 m²) med tillhörande 18 uthus (40 m²) och 72 parkeringsplatser (50 m²) på en långsmal remsa med en area om ca m². Idag är denna remsa indelad i 18 fastigheter om ca 650 m². Bygg- och miljöavdelningen bedömer att föreslagen ändring har ett markbehov som överskrider områdets area. Detta gäller även förslagen om tvåbostadshus. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att bestämmelse för minsta tomtstorlek ska finnas med i ändring av bestämmelser för att tydliggöra hur fastigheter ska utformas för sitt boendeändamål. Detta ska medföra att utemiljön säkras och att bebyggelsen får en fungerande balans mellan byggnader, parkeringar och uteplatser. Det ska även finnas parkeringsnorm i bestämmelser då den i beskrivningen har ett ska krav. Barnperspektiv Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.

85 3(3) BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Pirjo Körsén Bygg- och miljöchef Olof Forsberg Byggnadsinspektör Bilagor: 1. Gällande detaljplan 0901

86 Tillväxtkontoret SAMRÅD Datum Vår beteckning Dnr (1) Till berörda remissinstanser och sakägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901Ä Kungsängen Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, den 27 augusti 40, sänds förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901Ä, ut för samråd enligt regler för enkelt planförfarande. För området gäller detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 som vann laga kraft Planområdet är beläget ca två kilometer nordväst om Kungsängens centrum, väster om motorvägen E18 och norr om Granhammarsvägen (väg 907). Syftet med ändring genom tillägg till planen är att möjliggöra bebyggelse med tvåbostadshus respektive flerbostadshus inom två områden i planområdets nordvästra del. Kommunen konstaterar att planens genomförande inte får en sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att en miljöbedömning behöver göras. Förslaget är ute på samråd från till och med Det är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet finns också på kommunens webbplats Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas i Dagcentralen, Torget 4 i Kungsängen den 25 september, klockan Vid mötet har du tillfälle att ställa frågor till företrädare från kommunen. Synpunkter på förslaget skall senast den 6 oktober 2014 skriftligen framföras till: Upplands- Bro kommun, Kommunstyrelsen, Kungsängen eller via e-post: Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius på Plan- och exploateringsavdelningen, tel Tillväxtkontoret Utställningslokaler : * Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen Öppettider: mån-ons , tor , fre Materialet finns även på kommunens webbplats Aktuella handlingar: - Missiv (denna handling) - Samrådsbeslut KS SBU Förslag till ändring genom tillägg till detaljplan plankarta med planbeskrivning - Fastighetsförteckning - Remisslista

87

88

89

90

91 2(12) HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser (del 1 och 2) Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning Illustration Planutlåtande daterad Samrådsredogörelse daterad , rev Övriga handlingar Bullerutredning Akustikmiljö, daterad Behovsbedömning, daterad Naturinventering av sumpskogar Ekologigruppen AB, daterad Beslut om dispens från markavvattningsförbud, daterat , Länsstyrelsen i Stockholms län Beslut om tillstånd för markavvattning, daterat , Länsstyrelsen i Stockholms län Exploateringsavtal, godkänt av Kommunfullmäktige Tilläggsavtal till exploateringsavtal, upprättat augusti 2011 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för i huvudsak markbostäder i en till två våningar. Planen omfattar ca 165 friliggande enbostadshus och ca 32 lägenheter i flerbostadshus. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för drygt 600 bostäder i flerbostadshus med inslag av enfamiljshus. Området är beläget inom Kungsängens tätortsavgränsning. Detaljplan erfordras för att reglera byggande och för att ändra markanvändning. HANDLÄGGNING Planärendet inleddes som enkelt planförfarande (Ks ) och var utsänt för samråd under perioden 7 juni till och med 9 juli Efter samråd meddelade Länsstyrelsen i Stockholms län i beslut dispens för markavvattning för två av de berörda sumpmarkerna inom planområdet, medan dispens nekats för den nordligaste sumpmarken. Planförslaget reviderades efter Länsstyrelsens beslut om dispens från gällande förbud mot markavvattning, exploatörens nya önskemål om förändringar i detaljplaneförslaget samt inkomna yttranden. På grund av betydande revideringar beslutades att planärendet skulle övergå från enkelt- till normalt planförfarande. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 26 januari att godkänna samrådet och att ställa ut detaljplaneförslaget i enlighet med 5 kap 23 Plan- och bygglagen (PBL 1987:10). Utställningstiden var under perioden 2 mars 1 april Inkomna yttranden och kommunens bemötande av yttrandena samt en sammanfattning av de förändringar som yttrandena föranleder, redovisas i planutlåtande (daterat ). Planprocessens olika skeden för normalt planförfarande Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

92 3(12) FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB Planen är förenlig med Miljöbalkens 3, 4, och 5 kapitel som behandlar hushållning av mark och vatten. BEHOVSBEDÖMNING Av behovsbedömning daterad framgår att någon fullständig miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas då genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen har informerat Länsstyrelsen om sitt ställningstagande att förslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan och Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning. Någon miljöbedömning enligt 6 kap. 11 Miljöbalken upprättas ej. PLANDATA Lägesbestämning Planområdet är beläget ca två kilometer nordväst om Kungsängens centrum, väster om motorvägen E18 och norr om Granhammarsvägen (väg 907). Pettersbergsvägen avgränsar planområdets östra del. Areal och markägoförhållanden Planområdets totala areal är ca 23,5 hektar och omfattar del av fastigheten Kungsängens- Tibble 1:471 som i dagsläget ägs av HSB Stockholm Ek. för. och Kungsängens-Tibble 1:338 som ägs av HSB i Stockholm Upa. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintresse Planområdet berörs inte av riksintresse. Översiktsplan I kommunens gällande översiktsplan, Öp 2000, antagen av kommunfullmäktige , utpekas markområdet som ett utbyggnadsområde för bostäder. Planförslaget är förenligt med gällande översiktplan. Detaljplan Planområdet omfattas idag av Detaljplan 1 för del av Tibbleskogen (nr 8804). Den gällande detaljplanen, antagen i kommunfullmäktige anger i huvudsak bostadsändamål. Gällande detaljplan medger en utbyggnad av drygt 600 bostäder, 50 procent i flerbostadshus och 50 procent i markbostäder. Planen är en så kallad flexibel plan. Tanken var att möjliggöra fortsatta studier av bebyggelsens exakta läge och att i ett senare skede utarbeta en detaljerad plan som avsågs handläggas genom så kallat enkelt planförfarande. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

93 4(12) Kommunala beslut i övrigt Planuppdrag Kommunstyrelsen beslutade att genom så kallat enkelt planförfarande ta fram förslag till planändring för detaljplan Nr 8804 samt reglera att kommunen blir huvudman för alla allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Mark och vegetation Planområdet består av en högplatå med hällmarksterräng och barrskogar. Runt torvmossarna, belägna i områdets norra del, finns blandskog. Inom planområdet finns det tre områden med sumpskog. En naturinventering av sumpskogarna (Ekologigruppen ) har tagits fram i samband med dispensansökan från förbud mot markavvattning. Karta över sumpskogar inom planområdet Två av sumpskogarna (område 2 och 3) bedöms vara så starkt påverkade av tidigare markavvattning att de inte hyser särskilda naturvärden. Den nordligaste sumpskogen (område 1) är hydrologiskt orört och bedöms ha höga naturvärden, naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 höga naturvärden område med vissa kontinuitetsvärden eller av betydelse för arter som är knutna till viss hydrologi eller hydrokemi. Området har inte i större omfattning berörts av dikningar eller omfattande skogliga åtgärder. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

94 5(12) Vid exploatering i området kommer sumpskog på kvartersmark att fyllas ut. Utfyllnad av sumpskogar är en sorts markavvattning vilket kräver prövning enligt Miljöbalken. Exploatören söker dispens och tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholms län. Beslut om dispens (daterat ) och tillstånd (daterat ) har meddelats för sumpskogsområde 2 och 3, medan dispens nekats för den nordligaste sumpmarken (område 1). Sumpskogsparti i planområdets norra del bevaras och planläggs som naturmark. På gemensamma grönområden inom kvartersmark ska vegetation bevaras och marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter större än 0,20 meter, 1 meter över marknivå. Vid markarbeten och utbyggnad av området ska hänsyn tas till terräng och natur som ska bevaras. Geologi/Geotekniska förhållanden Området består till stora delar av berg i dagen i de högre partierna samt av fast lagrade sediment och moräner i lågpartierna. I norra delen av området finns torvmossar med partier som innehåller upp till fem meter djup lera. Friytor och rekreation Den föreslagna bebyggelsestrukturen innebär att bebyggelsen vänder sig direkt mot naturmark eller friytor i kvarterens mitt i så stor utsträckning som möjligt. Genom bostadsområdena har passager mot gemensamma och allmänna grönområden lämnats för att boende enkelt ska ta sig ut i naturen. Sumpskogsparti i den norra delen av planområdet görs mer tillgänglig och framkomlig genom till exempel gallring och anläggande av spänger. På kvarterens gemensamma friytor bereds plats för anordnande av lekplatser. Lekplatserna ska integreras i terräng och vegetation. Exempel på lekplats integrerad i terräng och vegetation Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

95 6(12) Platsen vid befintligt vattentorn utvecklas och förstärks till exempel genom belysning och gallring. Vattentorn i norra delen av planområdet I anslutning till planområdet finns ett större rekreationsområde för möjlighet till friluftsliv. Naturmarken väster om den planerade bebyggelsen är genomkorsad av stigar som leder till bland annat Örnäs- och Lillsjön. En badplats finns vid Lillsjöns norra ände ca 800 meter sydväst om den planerade bebyggelsen. Vatten Områdets norra delar ingår i avrinningsområdet för Örnäs- och Lillsjön. Sjöarna är ekologiskt känsliga vattenområden. De har mycket långsam vattenomsättning och är på grund av detta känsliga för utsläpp. Orenat dagvatten får ej avledas mot Örnäs- och Lillsjön. Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Östra Mälarens vattenskyddsområde vilket utgör en förutsättning för hantering av spillvatten och dagvatten inom området. I skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde regleras bland annat spillvatten (8 ), dagvatten (9 ) och mark- och anläggningsarbeten (14 ). Samtliga fastigheter avses anslutas till kommunalt VA-nät. Dagvatten inom området omhändertas i huvudsak lokalt. Se vidare under teknisk försörjning. Fornlämningar Kända fornlämningar saknas i området. I nära anslutning till detaljplanegränsen i planens norra del finns två gränsrösen. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

96 7(12) Kommersiell och allmän service Vid infarten till Norrboda-området finns en dagligvarubutik. Norr om planområdet ligger Brunna verksamhetsområde med ett varierat utbud av handels- och verksamhetsetableringar. Ett större serviceutbud finns i Kungsängens centrum ca två km sydost om planområdet. Där finns dagligvarubutiker, småbutiker, restauranger, apotek och vårdcentral mm. En förskola finns väster om planområdet. Kommunal låg- och mellanstadieskola ligger ca 1,3 km sydväst (Lillsjöskolan) och nordost (Hagnässkolan) om planområdet. Högstadieskola och gymnasieskola finns i Kungsängen ca 1,5 km söder om planområdet. Bibliotek finns vid Tibble torg. Bebyggelseområden Befintlig bebyggelse Sydväst om planområdet finns ett område med tät villabebyggelse/friliggande enfamiljshus i två våningar samt flerbostadshus i två och fyra våningar. Småhusen upplåts med äganderätt och flerbostadshusen förvaltas av bostadsrättsförening. Ny bebyggelse Planområdet föreslås bebyggas med ca 165 friliggande villor samt ca 32 lägenheter i två flerbostadshus. Bebyggelsen placeras med hänsyn till och med lämpligt skyddsavstånd mot befintlig sumpskog i norr (sumpskogsområde 1). Illustration, kvartersmark friliggande villor Friliggande villor Friliggande villabebyggelse föreslås uppföras i högst två våningar. Där tomten lutar bort från gata och där terrängen så medger finns det möjlighet att bygga souterrängvåning utöver högsta angivna våningsantal. Mot gata tillåts endast två våningar för att hålla nere byggnadsvolymen och skapa ett intimt gaturum. Totalhöjden exklusive skorsten och andra Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

97 8(12) mindre tekniska installationer får ej överskrida gatans medelmarknivå längs fasad med mer än 8,5 meter. Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad per tomt föreslås vara 160 kvm för enplanshus och 100 kvm för tvåplanshus. På tomter mindre än 650 kvm är byggnadsarean för huvudbyggnad begränsad till 100 kvm. För komplementbyggnad föreslås största tillåtna byggnadsarea till 40 kvm. Byggnader ska anpassas till terrängen och de naturliga förutsättningarna. Huvudbyggnad placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Anslutningen av bebyggelse till omgivande naturmark ska göras på ett mjukt sätt varför släntintrång mot naturmark tillåts. Stödmurar och utfyllnader för att ta upp nivåskillnader ska undvikas där så är möjligt. Flerbostadshus Flerbostadshus föreslås i högst fyra våningar och utformas som så kallade stadsvillor. Byggnaderna placeras på den högre delen av tomten med parkering på den lägre delen. Trafik och kommunikationer Gatunät Området trafikförsörjs från Granhammarsvägen (väg 907) och Pettersbergsvägen via Norrbodavägen. Från Norrbodavägen nås sedan bostadsbebyggelsen via mindre lokalgator. Lokalgatornas vägområde föreslås vara sju meter. Det smala gaturummets syfte är att minska hastigheten samt skapa en intim gatumiljö. Gatorna placeras så att schaktning minimeras och en bra höjd gentemot angränsande tomter skapas. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

98 9(12) Gång- och cykeltrafik Befintliga separata gång- och cykelvägar längs med Norrbodavägen och Pettersbergsvägen föreslås förlängas och bindas samman med befintlig gc-väg på Granhammarsvägen. På det sättet binds området ihop med andra delar i tätorten. Lokalgatorna inne i bostadsområdena planeras bli låghastighetsgator och utformas för blandtrafik. I korsningar mellan lokalgata och huvudgata uppförs tydliga övergångsställen. Genom området (på naturmark) föreslås en gång- och cykelväg anläggas. Gc-vägen möjliggör en framtida koppling mellan Brunna, via befintliga tunnlar under E18, och Granhammarsvägen samt skapar ett gent stråk mot befintliga busshållplatser. Parkering och utfarter Parkering med möjlighet till uppställning för minst två bilar ska finnas på varje villafastighet. Möjlighet att anordna gästparkering (0,3 parkeringsplatser per hushåll) finns på gemensamhetsanläggning. Flerbostadshusen ska ha 1,3 parkeringsplatser per lägenhet. In- och utfartsförbud gäller minst sex meter från gatuvinkel. Kollektivtrafik Utmed Granhammarsvägen finns bussförbindelse till pendeltågsstation i Kungsängen centrum. Stationen trafikeras av pendeltåg på linjen Bålsta Västerhaninge/Nynäshamn. Pendeltågen går i 15-minuterstrafik mot Stockholms central och i 30-minuterstrafik mot Bålsta. Pettersbergsvägen, som ligger i den östra delen av planområdet, planeras få en vägbredd som möjliggör för en framtida busslinje. Hälsa och säkerhet Buller och vibrationer En trafikbullerutredning har utförts av Akustikmiljö daterad Utredningen visar att den planerade bebyggelsen uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller, ekvivalent- och maximal ljudnivå både vid fasad och på hela tomten, med undantag för tomterna och bostäderna närmast Pettersbergsvägen. I detta område kommer L(A)max Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

99 10(12) överskridas inom ett område upp till 25 meter från Pettersbergsvägens mitt och Leq(A) kommer att överskridas inom ett område upp till 40 meter från vägmitt. De fastigheter som är utsatta för ljudnivåer över riktvärdena för ekvivalent (55 db(a)leq) och maximalt (70 db(a)) ska bullerskyddas. Tomtgränserna ska ligga minst 15 meter från vägkant. Naturmark är sparad längs med Pettersbergvägen vilket syftar till att uppnå tillräckligt skyddsavstånd gällande bullerstörningar från Pettersbergsvägen. Bullerskydd uppförs med en höjd på minst 1,5 meter över vägbanans höjd. Förorenad mark Ingen förorenad mark finns dokumenterad inom planområdet. Luftkvalitet Luftkvaliteten inom planområdet bedöms ej överstiga miljökvalitetsnormernas gränsvärden. Radon, översvämning, farligt gods etc. Radonrisk utreds före exploatering. Byggnader ska, om radonhalten kräver, uppföras radonsäkra och eventuella åtgärder med anledning av radon ska hanteras i bygglovskedet. Teknisk försörjning Vatten Vattenledningar ansluts till kommunens allmänna vattenledningssystem som är utbyggt i Norrbodavägen fram till den befintliga bebyggelsen. Anslutning sker även via Norrbodavägen till ledning från vattentornet för att skapa rundmatning. Befintligt vattenledningssystem har kapacitet för det nya planområdet. Spillvatten Spillvatten ansluts till kommunens allmänna avloppsledningssystem som är utbyggt i Norrbodavägen fram till den befintliga bebyggelsen. Befintligt spillvattenledningssystem har kapacitet för det nya planområdet. Spillvattenledningar i Norrbodavägens förlängning samt anslutningar till respektive delområde kan utföras som självfallssystem. Planerad bebyggelse omedelbart norr om Norrbodavägen (område B) kan anslutas med självfall. För bebyggelsen i övriga områden (område A och C) utförs spillvattensystemet som tryckavloppssystem av typen LTA-system eller likvärdigt. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

100 11(12) Delområden Dagvatten Vatten från takytor och dränering tas om hand på enskild tomt. Rening av dagvatten sker via infiltration i diken och perkolation i jordlager. Lokalgator i område A avvattnas till infiltrationsdiken utmed gatans sidoområde, i lågpunkter placeras dagvattenbrunnar av typen perkolationsbrunnar. Perkolation av vatten sker till underliggande jordlager, bräddavlopp utförs till dagvattenledning som ansluts till allmän dagvattenledning i Norrbodavägen. I område B avvattnas Norrbodavägens förlängning med infiltrationsdiken utmed gatan och gcvägen. I diken placeras dagvattenbrunnar för bräddning av överskottsvatten till allmän dagvattenledning. Dagvattensystem i område C utförs som LOD-system med infiltration på grönytor och perkolation i jordlager. Lokalgator i område C avvattnas till infiltrationsdiken utmed gatans sidoområde, i lågpunkter placeras dagvattenbrunnar av typen perkolationsbrunnar. Bräddning av överskottsvatten utförs till omkringliggande lägre belägna naturmarksområden inom och utanför planområdet av typen kärrmark, diken mm. Värme Fjärrvärme Området ska värmas upp med fjärrvärme eller annat mer energieffektivt alternativ. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

PLANBESKRIVNING nr 0901

PLANBESKRIVNING nr 0901 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-22 86 Lagakraftvunnen 2011-10-20 Betygar Karl Öhlander Tf Kanslichef Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen) Kungsängen Upplands-Bro

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer