Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014"

Transkript

1 Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014

2

3 Ärende 1

4

5 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Tony Ebarhimi Dnr Bygg- och miljönämnden Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten TIBBLE KYRKBY 4:36 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: Meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och garage med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 11 Kap 12 och Miljöbalken (MB) 3 Kap 9. Nämnden informerar om Hur man överklagar Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Ett eventuellt överklagande ska vara skriftligt och ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från det datum du har tagit del av beslutet. Överklagandet ställs till Länsstyrelsen men skickas till: Upplands-Bro Kommun Bygg- och Miljönämnden Kungsängen Avgift Förhandsbesked: 8x850=6800 Kungörelse: 262 Totalt: 7062 Kopia av beslut till: Detta beslut med tillhörande handlingar skickas för kännedom till berörda sakägare enl. sändlista samt kungörs i Post och Inrikes Tidningar. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att berörda sakägare tagit del av beslutshandlingarna, fyra veckor efter kungörelsen om ingen överklagar. Sändlista, delges med förenklad delgivning: Tibble Kyrkby 14:1 4:55 4:37 15:1 4:9 15:1 4:9 4:55 4:38

6 2(4) Sändlista, delges med delgivningskvitto: Sökande Sammanfattning Ansökan som inkom avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Tibble Kyrkby 4:36. Fastigheten är belägen norr om Lejondalssjön strax nordöst om Mariedal fritidsområde. Fastigheten ligger i västra delen av Livgardets övningsfält, vilket hävdas från Försvarsmakten som ett riksintresse med stöd av 11 kap 12 (PBL) och 3 kap 9 (MB), enligt vilken totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Enligt PBL 9 kap 25 ska Bygg- och miljönämnden bereda kända sakägare tillfälle att yttra sig över ansökningen, om åtgärden skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan. Försvarsmakten har som sakägare tagit del av och yttrat sig över förslaget. Försvarsmakten, Högkvarteret har i skrivelse som inkom redogjort att Försvarsmakten har erinran mot att bygglov lämnas i detta ärende. Fastigheten ligger och berörs av bullernivåer som överskrider de rekommenderade för utomhusbuller. Bullret kommer dels från vapen med finkalibrig ammunition (över 60 dba), och dels från vapen med grovkalibrig ammunition (över 95 dbc). Kommunicering med sökande: Sökande har beretts möjlighet att bemöta ovanstående synpunkter och har inkommit med en skrivelse, se bif. kopia: Beslutsunderlag Ansökan som inkom den Situationsplan som inkom den Försvarsmaktens yttrande som inkom den Sökandens yttrande som inkom den Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse den Ärendet Av 2 Kap. 2 PBL, framgår att Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden 3 kap. och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. Enligt 2 Kap. 5 PBL, Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

7 3(4) 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion. Boverket behandlar i skriften planera för god ljudmiljö hur bostäder påverkas av buller. Då man bedömer ljudmiljön ska båda inomhus- och utomhusmiljön beaktas och bostäder bör ha rum där det går att sova ostört med öppet fönster. Även om ljudnivån genom byggnadstekniska åtgärder kan reduceras till acceptabla nivåer, kan fastigheten som sådan anses vara olämplig med avseende på de bullernivåer den genom sitt läge exponeras för. I kommunens översiktsplan 2010, anges att totalförsvarets riksintresse redovisas i form av ett omgivningspåverkanområde som även sträcker sig utanför övnings- och skjutfältet. Omgivningspåverkansområde utgör en sammanvägning av skjutbullerpåverkan och andra hälso- och säkerhetsaspekter. Inom området gäller förordnande enligt 11 kap. 12 planoch bygglagen. Kungsängens övnings- och skjutfält är försvarets anläggning och omfattar bl.a skjutövningsområden. Riksintresset består av ett avgränsat övningsområde som behövs för anläggningens funktion och utvecklingsmöjligheter, dels av vissa omgivande markområden som berörs av verksamheten. Dessa omgivande områden berörs av restriktioner i markanvändningen som är nödvändiga för att totalförsvarets verksamhet inte skall försvåras. Restriktionerna utgörs framför allt av bebyggelsebegränsningar på grund av skjutbuller. Bygg- och miljöavdelningen avstyrker på ovanstående grunder ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Tibble kyrkby 4:36 och föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan, med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 11 Kap 12 och Miljöbalken (MB) 3 Kap 9. BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Pirjo Körsén Bygg- och miljöchef Tony Ebrahimi Bygglovsarkitekt Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Karta över riksintresse för Försvarsmakten enl 11:12. PBL G:\Tillväxtkontoret\Bygg- och miljönämnden\tjänsteskrivelser till Bmn\2014\ \1-Godkända ärenden\tibble kyrkby 4.36\Tj.docx /

8 4(4) Lagförklaringar Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap. PBL, Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 12 För ett visst geografiskt område får regeringen eller länsstyrelsen, om det finns särskilda skäl, besluta att det som enligt 10 och 11 gäller för länsstyrelsens prövning av kommunens beslut också ska tillämpas i fråga om byggnadsnämndens beslut om lov eller förhandsbesked enligt 9 kap. Om länsstyrelsen beslutar att överpröva ett lov eller förhandsbesked, får länsstyrelsen besluta att lovet eller förhandsbeskedet inte ska gälla förrän prövningen har avslutats. 2 kap. Allmänna och enskilda intressen 2 /Upphör att gälla U: / Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. 5 Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion. Miljöbalk (1998:808) 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. 9 Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

9 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

10

11

12

13 Tibble kyrkby 4:36

14

15 Ärende 2

16

17 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Åsa Bergström, Dnr 14/0427 Rev Bygg- och miljönämnden Strandskyddsdispens (7kap MB) för tillbyggnad av hus och nytt spa hus på fastigheten Tibble-Vallby 1:3, Överrodden 2 Förslag till beslut 1. medge dispens för tillbyggnad av befintlig byggnad, garage med sovloft, på fastigheten Tibble-Vallby 1:3 enligt ansökningshandlingarna med stöd av 7 kap. 18b och 18c Miljöbalken. 2. avslå ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av spa hus med stöd av 7 kap. 18b och 18c Miljöbalken. 3. med stöd av 18f Miljöbalken att hela fastigheten får i anspråktas som tomtplats utom 10 meter från strandlinjen. 4. delegera beslut om bygglov till Bygg-och miljöchefen när strandskyddsdispensen vunnit laga kraft. Nämnden informerar om Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information. Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge dispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns förutsättningar för dispens eller en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. Sökanden ansvarar för att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder påbörjas. Efter ca en månad efter att beslut kommit från kommunen kan kontakt tas med Länsstyrelsen för att kontrollera om en överprövning har inletts. Information om ett ärende kan sökas på Länsstyrelsens externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h MB) Kopia av beslut till: Sökande Länsstyrelsen i Stockholms län Sammanfattning Ansökan inkom 24 juli 2014 och avser strandskyddsdispens på fastigheten Tibble-Vallby 1:3 för tillbyggnad av befintligt garage med sovloft samt spa hus med bastu, pentry, badrum och en övre våning för avkoppling.

18 2(4) Fastigheten ligger i norra delen av Upplands-Bro kommun utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. Bebyggelseområdet ligger inom utvidgat strandskyddsområde och fastigheten ligger inom det generella strandskyddet på 100 meter. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan medges för tillbyggnaden av garage med sovloft och att strandskyddsdispens inte kan medges för Spa huset. Hela fastigheten med undantag på 10 meter utefter stranden kan tas i anspråk som tomt. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att tillbyggnaden är av mindre omfattning och kan delegeras till bygg- och miljöchefen. Beslutsunderlag Bygglovansökan som inkom den 24 mars Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 24 juli 2014 Mark- och miljööverdomstolens dom meddelad , mål nr M Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2014 Ärendet Ansökan inkom 24 juli 2014 och avser strandskyddsdispens på fastigheten Tibble-Vallby 1:3 för tillbyggnad av befintligt garage med sovloft samt spa hus med bastu, pentry, badrum och en övre våning för avkoppling. Strandskyddsdispensen avser bygglov för en tillbyggnad på ca 40 m 2, total byggnadsyta inklusive tillbyggnad blir ca 80 m 2 med oförändrad takhöjd samt för ett spa hus på ca 44 m 2 med en höjd av ca 5,4 m. Tillbyggnaden sker på husets nordöstra gavel. Spa huset ska ersätta ett mindre förråd placerat knappt 10 meter från stranden. Fastigheten ligger i norra delen av Upplands-Bro kommun utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. Bebyggelseområdet ligger inom utvidgat strandskyddsområde och fastigheten ligger inom det generella strandskyddet på 100 meter. Lagstiftning Enligt 7 kap. 13 Miljöbalken (MB) gäller strandskyddet vid havet, insjöar och vattendrag. Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddat område är det enligt 7 kap. 15 MB inte tillåtet att bland annat uppföra nya byggnader eller andra anläggningar. Enligt 18 b MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 MB om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap 18 c MB anges följande sex orsaker som särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna. 1. Den aktuella platsen är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 2. Den aktuella platsen är väl avskilt från området närmast strandlinjen av till exempel en järnväg eller större väg.

19 3(4) 3. Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 4. Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området. 5. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. 6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt 7 kap 18 f MB ska ett dispens beslut inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för växtoch djurlivet. I ett dispensbeslut ska det framgå i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. Enligt 7 kap. 18 h MB upphör dispensen att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Enligt 7 kap. 25 MB ska hänsyn tas till den enskildes intresse. En inskränkning i enskild rätt att använda mark eller vatten som grundas på strandskyddsbestämmelserna får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Enligt 7 kap. 26 MB får dispens från förbud enligt bestämmelserna i bland annat 18 a-e MB ges endast om det är förenligt med förbudets syfte. Av 2 kap. 2-5 framgår de allmänna hänsynsreglerna. Motivering Tillbyggnaden av garage med sovloft bedöms inte väsentligen förändra livsbetingelserna för djur eller växter. Åtgärden bedöms inte strida mot strandskyddets syften eller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-5 miljöbalken. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan medges med stöd av Miljöbalken 7 kap. 18 b och 18 c. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att tillbyggnaden av garage uppfyller 7 kap 18 c punkt 1 Miljöbalken. Det aktuella området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Åtgärden bedöms inte förändra livsbetingelserna för djur eller växter. Tillbyggnaden byggs på nordöstra gaveln på huset och innebär ingen ytterligare privatisering av strandområdet eller att tillgängligheten försämras. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens inte kan medges för Spa huset. Den kan inte anses vara en ersättningsbyggnad som skulle kunna utgöra särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Spa huset ska ersätta ett mindre förråd och kommer att bli mer än dubbelt så stor som den tidigare byggnaden. Den avviker i fråga om storlek väsentligt från den byggnad som finns på platsen. Den avviker också från det tidigare användningsområdet eftersom den tidigare byggnaden användes som förråd medan den nya byggnaden ska användas som spa hus med ett flertal stora fönster, bastu, pentry, badrum och rum för avkoppling. Byggnaden har därmed ett helt annat användningsområde än den tidigare byggnaden. Bedömningen stödjer sig på rättsfall från mark- och miljööverdomstolen, mål nr M Bygg- och miljöavdelningen bedömer att hela fastigheten med undantag på 10 meter utefter stranden kan tas i anspråk som tomt. Undantaget på 10 meter ska

20 4(4) lämnas utanför en privatisering av strandområdet för att säkerställa allmänhetens och djurlivets tillgänglighet. Bygg- och miljöavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt 7 kap. 25 MB att den sökandes enskilda intresse av att utöka garage med tillhörande boytor inte strider mot det allmänna intresset i strandskyddet och att det finns skäl med stöd av skyddsbestämmelserna att inskränka rätten att bygga ett spa hus enligt ansökan. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att tillbyggnaden är av mindre omfattning och kan delegeras till bygg- och miljöchefen. Avgift Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 853 kr/timme, enligt Taxa för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen och livsmedelslagen antagen av kommunfullmäktige 26 november 2009, 113. Fakturering sker separat. Barnperspektiv Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Pirjo Körsén Bygg och miljöchef Åsa Bergström miljöinspektör Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Ansökan om bygglov 24 mars Ansökan om strandskyddsdispens 24 juli Flygbild 5. Hur man överklagar

21 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

34 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

35 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

36 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

37

38

39 Tibble-Vallby 1:3

40

41 Ärende 3

42

43 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Theres Skröder Dnr 14/ Bygg- och miljönämnden Remiss, Regional strategi för Giftfri miljö Länsstyrelsens diarienummer Förslag till beslut Som eget yttrande överlämna bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2014 till Länsstyrelsen. Sammanfattning Bygg- och miljönämnden har den 30 juni 2014 fått en remiss angående den regionala strategin för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för yttrande. Miljömålet Giftfri miljö är ett av de prioriterade målen i länet. Bygg- och miljöavdelningen har tagit del av den regionala strategin och anser att den bör utvecklas för att ge ett bra stöd i kommuners och andra aktörers arbete för att nå miljömålet Giftfri miljö. Beslutsunderlag Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden 30 juni Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober Ärendet Bygg- och miljönämnden har den 30 juni 2014 fått en remiss angående den regionala strategin för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för yttrande. Strategin är framtagen inom ramen för miljömålsarbetet och den regionala miljömålsdialogen som är ett samarbete mellan länets kommuner, Kommunförbundet Stockholms län, Landstinget, Trafikverket och Länsstyrelsen. Miljömålet Giftfri miljö är ett av de prioriterade målen och Länsstyrelsen påpekar vikten av remissinstansernas synpunkter för att få en så kvalitativt bra produkt som möjligt. Länsstyrelsen önskar även, förutom remissvar, att respektive aktör skickar in goda exempel på arbete inom ramen för Giftfri miljö. De goda exemplen kommer sedan att sammanställas i ett kompletterande dokument. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 december Bakgrund Giftfri miljö är ett av de sexton miljömål som riksdagen har beslutat om som tillsammans beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje miljömål har preciseringar, vilket har som funktion att förtydliga målet och användas i det löpande uppföljningsarbetet. Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samla länets aktörer och verka för att miljömålen uppnås. I Stockholms län sker detta inom ramen för den Regionala miljömåldialogen, där länets alla kommuner, Kommunförbundet

44 2(5) Stockholms län, Landstinget, Trafikverket och Länsstyrelsen tillsammans arbetar med åtgärder för att nå sex prioriterade miljökvalitetsmål. De prioriterade miljökvalitetsmålen består av Giftfri miljö, ett rikt växt- och djurliv, ingen övergödning, begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Giftfri miljö ska uppnås 2020 men trots regler och insatser från bland annat myndigheter och företag har användningen och spridningen av kemikalier ökat. Punktutsläpp av miljöfarliga ämnen har minskat medan de diffusa utsläppen fortsätter att öka. Ett stort samband till kemikalieproblematiken är den ökande konsumtionen som i sin tur leder till ökat avfall. Allt mer forskning tyder på att vissa kemikalier kan skada människans fortplantning och det finns indikationer på att kemikalieexponeringen är ett allvarligt globalt folkhälsoproblem. Trots problematiken kring vissa kemikalier genomsyras det moderna samhället av kemiska produkter. En stor anledning till detta är att oftast krävs kemiska produkter för att vår vardag ska fungera. De olika ämnena ger varorna dess viktiga egenskaper som exempelvis flamskyddsmedel i textilier. Tyvärr är en del av dessa ämnen som finns i varor och produkter farliga och sprids diffust till människor och miljö via tillverkning, användning och avfall. Under arbetet för att nå miljömålet Giftfri miljö bör barnperspektivet ligga till grund för prioriteringar. Barn och unga är särskilt känsliga för farliga ämnen och bör därmed prioriteras. Känsligheten beror bland annat på att ämnena kan störa barnens utveckling samt att barn exponeras mer av särskilt farliga ämnen då de äter samt dricker mer än vuxna i förhållande till kroppsvikt. Stockholms län har en kraftig befolkningstillväxt och hög exploateringsgrad, vilket leder till ökad konsumtion och spridning av kemikalier i miljön. Inom länet finns även ett stort antal misstänkta förorenade områden. Stockholms län är en av de mest kemikaliebelastade regionerna inom landet. Strategin har som mål att minska förekomsten och användningen av farliga ämnen i regionen. Syftet med strategin är att identifiera åtgärdsområden för regionens aktörer som sedan ska arbeta för att bidra till de nationella miljömålen som rör Giftfri miljö. I dokumentet står det beskrivet att det krävs ökade insatser och att arbetet bör fokusera på åtta åtgärdsområden. 1. Ökad kunskap och information Kunskapsbrist är en av de största anledningarna till kemikalieproblematiken. Ökad kunskap om särskilt farliga kemikalier kan leda till minskad användning och spridning av oönskade ämnen i naturen. Möjliga åtgärder är att inventera, ersätta och fasa ut farliga ämnen inom de olika verksamheterna. Utfasningslistor är inte alltid nödvändigt utan hänvisningar kan göras till de farliga ämnen som förekommer på exempelvis kandidatförteckningen i Reachförordningen (Förordning (EG) nr 1907/2006). Det är även viktigt att sprida information om farliga ämnen till nyckelgrupper i samhället som exempelvis konsumenter och branschorganisationer. 2. Intensifierad tillsyn Eftersom barn är extra känsliga för farliga ämnen bör tillsynen av förskolor och skolor även innefatta skadliga kemikalier. Det finns även möjlighet att genomföra kemikalietillsyn samtidigt som den ordinarie tillsynen av miljöfarlig verksamhet.

45 3(5) 3. Flera kemikaliekrav i offentlig upphandling Ställ högre kemikaliekrav vid offentlig upphandling av varor och tjänster. Prioritera de varor som köps in i stora kvantiteter eller de mest kemikalieintensiva tjänster som exempelvis städtjänster eller klottersanering. För att underlätta upphandlingen så kan miljömärkningskriterier användas som stöd. 4. Fortsatt sanering av förorenade områden I nuläget är en stor del av handläggningen av förorenade områden händelsestyrda objekt. Ett exempel på händelsestyrda objekt är handläggning i samband med exploatering. Framtagande av strategi och handlingsplan för förorenade områden kan öka andelen egeninitierade projekt. 5. Mindre farliga ämnen i bygg- och anläggningsarbete Det förekommer mycket kemikalier vid bygg- och anläggningsarbete och sektorn genererar även stora mängder avfall. Det är därmed viktigt att kommuner ställer kemikaliekrav vid inköp av material till bygg- och anläggningsarbete och även vid markupplåtelse för byggande. För att ta reda på vilka byggprodukter som är fria från vissa farliga ämnen kan databasen BASTA vara ett bra alternativ. 6. Renare vatten och avlopp En kommunal VA-plan är ett bra underlag för att minska utsläpp i dagvatten och från enskilda avlopp. För att minska de diffusa utsläppen av miljögifter är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska utsläppen vid källan. Slam innehåller höga halter näringsämnen och kan därmed användas som gödselmedel. För att minska halten av miljöfarliga ämnen i slam kan en certifiering av avloppsreningsverken vara ett alternativ. Certifieringssystemet Revaq kontrollerar bland annat att slammet inte innehåller för höga halter av 60-tal oönskade ämnen, vilket är strängare krav än dagens lagstiftning. En annan del av arbetet är att säkra dricksvattentäkter genom att minska belastningen av miljögifter men även att säkra reservvattenkapacitet. 7. Förbättrad avfallshantering Avfallshierarkin är en bra vägledning vid arbete för att minska mängden avfall. För att minska mängden farliga ämnen i avfall är kemikaliekrav i upphandling en viktig del i arbetet. Bygg- och rivningsavfall kan innehålla stora mängder miljöfarliga ämnen. Tillsyn över hanteringen av avfallet kan leda till att farliga ämnen sorteras ut i större utsträckning. 8. Stärkt miljögiftsövervakning Stockholms län har en stor urban belastning och det finns stora kunskapsluckor om rådande miljögiftssituationen i regionen. För att effektivisera insatserna för att nå miljömålet Giftfri miljö krävs det goda kunskaper om vilka farliga ämnen som används och hur de ska åtgärdas samt följas upp. Befolkningen är mer och mer inomhus. Även om kemikaliehalterna oftast är låga inomhus så kan kemikaliernas samverkanseffekt leda till betydande effekter på människors hälsa. Det behövs med andra ord fler insatser inom miljögiftsövervakning inom regionen.

46 4(5) Bygg- och miljöavdelningens synpunkter Bygg- och miljöavdelningen har tagit del av Länsstyrelsens analys om kemikalieproblematiken och förslaget till strategi och lämnar följande synpunkter. Bygg- och miljöavdelningen arbetar med tillsyn och även om strategin berör en del av tillsynsarbetet så är den fortfarande ett övergripande dokument som berör ett stort antal aktörer. Strategin kan leda till att arbetet mot Giftfri miljö blir mer prioriterat och att kemikaliefrågan lyfts. Det problematiska med strategin är att den berör ett stort antal aktörer och det kan i sin tur leda till svårigheter att implementera strategin i respektive avdelning, enhet eller verksamhet. Det står dock i remissen att Länsstyrelsen kommer att sammanställa goda exempel, som skickas in från respektive aktör, i ett kompletterande dokument. De goda exemplen kan leda till att strategin blir mer konkret och förenklar därmed implementeringsprocessen för respektive aktör. Bygg- och miljöavdelningen önskar att strategin fördjupas ännu mer och innefattar tillsynsvägledning hur underlaget kan implementeras i praktiken. I strategin finns det några få exempel och information om hur tillsynsarbetet kan förbättras. Bygg- och miljöavdelningen anser att det behövs mer information om hur respektive kommun kan gå tillväga för att effektivisera sin handlingsplan. Vid utskick av remissen kan det även vara fördelaktigt att skriva ut mer detaljerat vilken aktör eller aktörer som remissen vänder sig till. Bygg- och miljöavdelningen arbetar exempelvis inte med upphandling eller sammanställande av VA-plan. Ett förtydligande över vem som är mottagare kan leda till förbättrad kvalité av remissvaret och att informationen når ut till ett större antal aktörer. Det kan även vara fördelaktigt att skicka ut till flera olika avdelningar eller skriva i remissen att Länsstyrelsen önskar svar från flera aktörer inom en och samma organisation. Då det krävs samarbete över kommun- och länsgränser i arbetet att uppnå målet bör Länsstyrelsen inta en samordnande och vägledande roll i arbetet. Goda exempel från Upplands- Bro kommun Bygg- och miljöavdelningen arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. Sedan 2006 har de 16 nationella miljökvalitetsmålen använts mer aktivt vid sammanställning av tillsynsplan. Arbetet med att nå de nationella miljömålen har med andra ord utökats inom Upplands-Bro kommun. Miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö har identifierats som prioriterade problemområden för tillsyn i Upplands-Bro kommun. Tillsynsarbetet omfattar allt ifrån tillsyn av golfbanor till miljöfarlig verksamhet. Ett område som är särskilt prioriterat inom Bygg- och miljöavdelningens tillsynsarbete är enskilda avlopp. Det finns ett stort antal enskilda avlopp inom kommunen och för att nå miljömålet ingen övergödning, men även giftfri miljö, är det viktigt att säkerställa att det sker en tillräcklig rening av utgående avloppsvatten. I Upplands-Bro kommuns miljöplan ingår miljömålet Giftfria och resurssnåla kretslopp. Miljöplan består i sin tur av ett antal delmål som listas nedan. Upplands-Bro kommun arbetar bland annat med att öka andelen ekologiska livsmedel som köps in till kommunens verksamheter. Mellan åren 2008 till 2013 ökade andelen inköpta ekologiska livsmedel från 2,6 % till 20,1 %. Upplands-Bro kommun har som målsättning att öka andelen ekologiska livsmedel med 5 procent per år.

47 5(5) Ett annat delmål består av att alla skolor och förskolor inom kommunen ska vara miljöcertifierade. År 2008 var 13 % av dessa certifierade enligt Grön Flagg eller skola för hållbar utvecklingen. Miljöcertifieringen kan leda till en ökad kunskap inom frågor kring miljö och hållbar utveckling som bland annat berör miljömålet Giftfri miljö. Upplands-Bro kommun arbetar även med att öka källsorteringen och att reducera föroreningar i dagvatten genom att anlägga dagvattendammar i Kungsängen och östra Bro. I nuläget ställs inga specifika kemikaliekrav vid offentlig upphandling i Upplands-Bro kommun. Däremot har kommunen satt upp riktlinjer för hållbaroch energieffektiv upphandling. För att öka miljömedvetandet vid större upphandlingar planeras att miljöstrategen ingå i gruppen. Barnperspektiv Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Pirjo Körsén bygg- och miljöchef Theres Skröder miljöinspektör Bilagor: 1. Remisshandlingarna.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Ärende 4

82

83 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Olof Forsberg Dnr Bygg- och miljönämnden Yttrande i samråd över förslag till ändring av detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen) Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2014 till kommunstyrelsen. Sammanfattning Bygg- och miljönämnden har den 8 september 2014 fått in förslag till ändring av detaljplan 0901 för yttrande. Tillväxtkontorets bygg- och miljöavdelning har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Bygg- och miljöavdelningen anser att ändring detaljplanen Tibbleskogen 0901 för kan tillstyrkas under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. Tomtstorlekar regleras i detaljplanens bestämmelser för att anpassas till den bebyggelse som föreslås i ändringen. Föreslagna tomter är för små. Parkeringskrav tas in i bestämmelser. Beslutsunderlag Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 8 september 2014 Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse den den 24 oktober 2014 Ärendet Bygg- och miljönämnden har den 8 september 2014 fått in förslga till ändring av detaljplan 0901 Tibbleskogen, för yttrande. Planområdet ligger i norra Kungsängen. Syftet med ändring av planen är att möjliggöra bebyggelse med 31 tvåbostadshus samt 18 flerbostadshus med fyra mindre lägenheter i varje. Ändringen av detaljplanen innebär att högsta tillåtna byggnadsarea ökas för tvåplanshus och flerbostadshus inom två områden av planområdets nordvästra del samt att huvudbyggnad får byggas ihop med uthus/förråd inom de delar som föreslås bebyggas med tvåbostadshus. Detaljplaneförslaget samt tillhörande utredningar är på remiss under tiden till och med Bygg- och miljönämnden har erhållit förlängd tid att inkomma med yttrande för att ärendet ska kunna behandlas på nämndens sammanträde den 13 november.

84 2(3) Bygg- och miljöavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Bygg- och miljöavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och kulturmiljöperspektiv Byggrätter i detaljplan 0901 är begränsade till 100 m² och 160 m² byggnadsarea för tomtstorlekar om minst 600 m² respektive 650 m² samt 40 m² för uthus/garage. Föreslagen ändring är 220 m² samt garage om 80 m² för tvåbostadshus och 220 m² + 40 m² uthus/förråd för flerbostadshusen. Byggoch miljöavdelningens bedömning av föreslagna byggrätter är att om byggrätt ska ökas så ska den reglerade minsta tomtstorleken ökas även den. Detta för att säkerställa att utemiljön inte blir lidande. I nu gällande detaljplan 0901 finns en parkeringsnorm för villor vilket är två uppställningsplatser för bilar. För flerbostadshus ska 1,3 parkering finnas för varje lägenhet. I rubricerat förslag till ändring föreslås det att parkeringar ordnas så att en plats finns för varje lägenhet i flerbostadshus och 2 för varje lägenhet i tvåbostadshusen, alltså 4 parkeringar per tomt. En sådan parkering med fyra parkeringar tar upp 50 m² enligt trafikverket. Byggrätter och parkeringar på tomt avsedd för tvåbostadshus tar upp 350 m² respektive 310 m² för flerbostadshus. Byggnaderna ska placeras 4,5 meter från tomtgräns. I föreslaget område finns tomter om 650 m². 300/340 m² skulle då återstå för att användas av de boende som utemiljö i anslutning till bostaden. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att denna yta blir för liten då avstånd till tomtgräns och parkeringsytor ska beaktas samt att flerbostadshusen kan inrymma en barnfamilj per lägenhet vilket leder till större behov av utemiljö. Grönytor som är angivet som allmän plats/park/natur i gällande detaljplan 0901 ska inte användas som privata uteplatser eller privat utemiljö. Liknande flerbostadshus har byggts i Bro vid Rosenängarna. 43 lägenheter i 9 huskroppar på en tomtarea om m². Byggnaders byggnadsarea är där 180/230 m². Föreslagen ändring för flerbostadshusen innebär 72 lägenheter i 18 flerbostadsbyggnader (220 m²) med tillhörande 18 uthus (40 m²) och 72 parkeringsplatser (50 m²) på en långsmal remsa med en area om ca m². Idag är denna remsa indelad i 18 fastigheter om ca 650 m². Bygg- och miljöavdelningen bedömer att föreslagen ändring har ett markbehov som överskrider områdets area. Detta gäller även förslagen om tvåbostadshus. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att bestämmelse för minsta tomtstorlek ska finnas med i ändring av bestämmelser för att tydliggöra hur fastigheter ska utformas för sitt boendeändamål. Detta ska medföra att utemiljön säkras och att bebyggelsen får en fungerande balans mellan byggnader, parkeringar och uteplatser. Det ska även finnas parkeringsnorm i bestämmelser då den i beskrivningen har ett ska krav. Barnperspektiv Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.

85 3(3) BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Pirjo Körsén Bygg- och miljöchef Olof Forsberg Byggnadsinspektör Bilagor: 1. Gällande detaljplan 0901

86 Tillväxtkontoret SAMRÅD Datum Vår beteckning Dnr (1) Till berörda remissinstanser och sakägare enligt fastighetsförteckning. Förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901Ä Kungsängen Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, den 27 augusti 40, sänds förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901Ä, ut för samråd enligt regler för enkelt planförfarande. För området gäller detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 som vann laga kraft Planområdet är beläget ca två kilometer nordväst om Kungsängens centrum, väster om motorvägen E18 och norr om Granhammarsvägen (väg 907). Syftet med ändring genom tillägg till planen är att möjliggöra bebyggelse med tvåbostadshus respektive flerbostadshus inom två områden i planområdets nordvästra del. Kommunen konstaterar att planens genomförande inte får en sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att en miljöbedömning behöver göras. Förslaget är ute på samråd från till och med Det är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet finns också på kommunens webbplats Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas i Dagcentralen, Torget 4 i Kungsängen den 25 september, klockan Vid mötet har du tillfälle att ställa frågor till företrädare från kommunen. Synpunkter på förslaget skall senast den 6 oktober 2014 skriftligen framföras till: Upplands- Bro kommun, Kommunstyrelsen, Kungsängen eller via e-post: Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius på Plan- och exploateringsavdelningen, tel Tillväxtkontoret Utställningslokaler : * Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen Öppettider: mån-ons , tor , fre Materialet finns även på kommunens webbplats Aktuella handlingar: - Missiv (denna handling) - Samrådsbeslut KS SBU Förslag till ändring genom tillägg till detaljplan plankarta med planbeskrivning - Fastighetsförteckning - Remisslista

87

88

89

90

91 2(12) HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser (del 1 och 2) Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning Illustration Planutlåtande daterad Samrådsredogörelse daterad , rev Övriga handlingar Bullerutredning Akustikmiljö, daterad Behovsbedömning, daterad Naturinventering av sumpskogar Ekologigruppen AB, daterad Beslut om dispens från markavvattningsförbud, daterat , Länsstyrelsen i Stockholms län Beslut om tillstånd för markavvattning, daterat , Länsstyrelsen i Stockholms län Exploateringsavtal, godkänt av Kommunfullmäktige Tilläggsavtal till exploateringsavtal, upprättat augusti 2011 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för i huvudsak markbostäder i en till två våningar. Planen omfattar ca 165 friliggande enbostadshus och ca 32 lägenheter i flerbostadshus. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för drygt 600 bostäder i flerbostadshus med inslag av enfamiljshus. Området är beläget inom Kungsängens tätortsavgränsning. Detaljplan erfordras för att reglera byggande och för att ändra markanvändning. HANDLÄGGNING Planärendet inleddes som enkelt planförfarande (Ks ) och var utsänt för samråd under perioden 7 juni till och med 9 juli Efter samråd meddelade Länsstyrelsen i Stockholms län i beslut dispens för markavvattning för två av de berörda sumpmarkerna inom planområdet, medan dispens nekats för den nordligaste sumpmarken. Planförslaget reviderades efter Länsstyrelsens beslut om dispens från gällande förbud mot markavvattning, exploatörens nya önskemål om förändringar i detaljplaneförslaget samt inkomna yttranden. På grund av betydande revideringar beslutades att planärendet skulle övergå från enkelt- till normalt planförfarande. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 26 januari att godkänna samrådet och att ställa ut detaljplaneförslaget i enlighet med 5 kap 23 Plan- och bygglagen (PBL 1987:10). Utställningstiden var under perioden 2 mars 1 april Inkomna yttranden och kommunens bemötande av yttrandena samt en sammanfattning av de förändringar som yttrandena föranleder, redovisas i planutlåtande (daterat ). Planprocessens olika skeden för normalt planförfarande Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

92 3(12) FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB Planen är förenlig med Miljöbalkens 3, 4, och 5 kapitel som behandlar hushållning av mark och vatten. BEHOVSBEDÖMNING Av behovsbedömning daterad framgår att någon fullständig miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas då genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen har informerat Länsstyrelsen om sitt ställningstagande att förslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan och Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning. Någon miljöbedömning enligt 6 kap. 11 Miljöbalken upprättas ej. PLANDATA Lägesbestämning Planområdet är beläget ca två kilometer nordväst om Kungsängens centrum, väster om motorvägen E18 och norr om Granhammarsvägen (väg 907). Pettersbergsvägen avgränsar planområdets östra del. Areal och markägoförhållanden Planområdets totala areal är ca 23,5 hektar och omfattar del av fastigheten Kungsängens- Tibble 1:471 som i dagsläget ägs av HSB Stockholm Ek. för. och Kungsängens-Tibble 1:338 som ägs av HSB i Stockholm Upa. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintresse Planområdet berörs inte av riksintresse. Översiktsplan I kommunens gällande översiktsplan, Öp 2000, antagen av kommunfullmäktige , utpekas markområdet som ett utbyggnadsområde för bostäder. Planförslaget är förenligt med gällande översiktplan. Detaljplan Planområdet omfattas idag av Detaljplan 1 för del av Tibbleskogen (nr 8804). Den gällande detaljplanen, antagen i kommunfullmäktige anger i huvudsak bostadsändamål. Gällande detaljplan medger en utbyggnad av drygt 600 bostäder, 50 procent i flerbostadshus och 50 procent i markbostäder. Planen är en så kallad flexibel plan. Tanken var att möjliggöra fortsatta studier av bebyggelsens exakta läge och att i ett senare skede utarbeta en detaljerad plan som avsågs handläggas genom så kallat enkelt planförfarande. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

93 4(12) Kommunala beslut i övrigt Planuppdrag Kommunstyrelsen beslutade att genom så kallat enkelt planförfarande ta fram förslag till planändring för detaljplan Nr 8804 samt reglera att kommunen blir huvudman för alla allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Mark och vegetation Planområdet består av en högplatå med hällmarksterräng och barrskogar. Runt torvmossarna, belägna i områdets norra del, finns blandskog. Inom planområdet finns det tre områden med sumpskog. En naturinventering av sumpskogarna (Ekologigruppen ) har tagits fram i samband med dispensansökan från förbud mot markavvattning. Karta över sumpskogar inom planområdet Två av sumpskogarna (område 2 och 3) bedöms vara så starkt påverkade av tidigare markavvattning att de inte hyser särskilda naturvärden. Den nordligaste sumpskogen (område 1) är hydrologiskt orört och bedöms ha höga naturvärden, naturvärdesklass Naturvärdesklass 2 höga naturvärden område med vissa kontinuitetsvärden eller av betydelse för arter som är knutna till viss hydrologi eller hydrokemi. Området har inte i större omfattning berörts av dikningar eller omfattande skogliga åtgärder. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

94 5(12) Vid exploatering i området kommer sumpskog på kvartersmark att fyllas ut. Utfyllnad av sumpskogar är en sorts markavvattning vilket kräver prövning enligt Miljöbalken. Exploatören söker dispens och tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholms län. Beslut om dispens (daterat ) och tillstånd (daterat ) har meddelats för sumpskogsområde 2 och 3, medan dispens nekats för den nordligaste sumpmarken (område 1). Sumpskogsparti i planområdets norra del bevaras och planläggs som naturmark. På gemensamma grönområden inom kvartersmark ska vegetation bevaras och marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter större än 0,20 meter, 1 meter över marknivå. Vid markarbeten och utbyggnad av området ska hänsyn tas till terräng och natur som ska bevaras. Geologi/Geotekniska förhållanden Området består till stora delar av berg i dagen i de högre partierna samt av fast lagrade sediment och moräner i lågpartierna. I norra delen av området finns torvmossar med partier som innehåller upp till fem meter djup lera. Friytor och rekreation Den föreslagna bebyggelsestrukturen innebär att bebyggelsen vänder sig direkt mot naturmark eller friytor i kvarterens mitt i så stor utsträckning som möjligt. Genom bostadsområdena har passager mot gemensamma och allmänna grönområden lämnats för att boende enkelt ska ta sig ut i naturen. Sumpskogsparti i den norra delen av planområdet görs mer tillgänglig och framkomlig genom till exempel gallring och anläggande av spänger. På kvarterens gemensamma friytor bereds plats för anordnande av lekplatser. Lekplatserna ska integreras i terräng och vegetation. Exempel på lekplats integrerad i terräng och vegetation Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

95 6(12) Platsen vid befintligt vattentorn utvecklas och förstärks till exempel genom belysning och gallring. Vattentorn i norra delen av planområdet I anslutning till planområdet finns ett större rekreationsområde för möjlighet till friluftsliv. Naturmarken väster om den planerade bebyggelsen är genomkorsad av stigar som leder till bland annat Örnäs- och Lillsjön. En badplats finns vid Lillsjöns norra ände ca 800 meter sydväst om den planerade bebyggelsen. Vatten Områdets norra delar ingår i avrinningsområdet för Örnäs- och Lillsjön. Sjöarna är ekologiskt känsliga vattenområden. De har mycket långsam vattenomsättning och är på grund av detta känsliga för utsläpp. Orenat dagvatten får ej avledas mot Örnäs- och Lillsjön. Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Östra Mälarens vattenskyddsområde vilket utgör en förutsättning för hantering av spillvatten och dagvatten inom området. I skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde regleras bland annat spillvatten (8 ), dagvatten (9 ) och mark- och anläggningsarbeten (14 ). Samtliga fastigheter avses anslutas till kommunalt VA-nät. Dagvatten inom området omhändertas i huvudsak lokalt. Se vidare under teknisk försörjning. Fornlämningar Kända fornlämningar saknas i området. I nära anslutning till detaljplanegränsen i planens norra del finns två gränsrösen. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

96 7(12) Kommersiell och allmän service Vid infarten till Norrboda-området finns en dagligvarubutik. Norr om planområdet ligger Brunna verksamhetsområde med ett varierat utbud av handels- och verksamhetsetableringar. Ett större serviceutbud finns i Kungsängens centrum ca två km sydost om planområdet. Där finns dagligvarubutiker, småbutiker, restauranger, apotek och vårdcentral mm. En förskola finns väster om planområdet. Kommunal låg- och mellanstadieskola ligger ca 1,3 km sydväst (Lillsjöskolan) och nordost (Hagnässkolan) om planområdet. Högstadieskola och gymnasieskola finns i Kungsängen ca 1,5 km söder om planområdet. Bibliotek finns vid Tibble torg. Bebyggelseområden Befintlig bebyggelse Sydväst om planområdet finns ett område med tät villabebyggelse/friliggande enfamiljshus i två våningar samt flerbostadshus i två och fyra våningar. Småhusen upplåts med äganderätt och flerbostadshusen förvaltas av bostadsrättsförening. Ny bebyggelse Planområdet föreslås bebyggas med ca 165 friliggande villor samt ca 32 lägenheter i två flerbostadshus. Bebyggelsen placeras med hänsyn till och med lämpligt skyddsavstånd mot befintlig sumpskog i norr (sumpskogsområde 1). Illustration, kvartersmark friliggande villor Friliggande villor Friliggande villabebyggelse föreslås uppföras i högst två våningar. Där tomten lutar bort från gata och där terrängen så medger finns det möjlighet att bygga souterrängvåning utöver högsta angivna våningsantal. Mot gata tillåts endast två våningar för att hålla nere byggnadsvolymen och skapa ett intimt gaturum. Totalhöjden exklusive skorsten och andra Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

97 8(12) mindre tekniska installationer får ej överskrida gatans medelmarknivå längs fasad med mer än 8,5 meter. Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad per tomt föreslås vara 160 kvm för enplanshus och 100 kvm för tvåplanshus. På tomter mindre än 650 kvm är byggnadsarean för huvudbyggnad begränsad till 100 kvm. För komplementbyggnad föreslås största tillåtna byggnadsarea till 40 kvm. Byggnader ska anpassas till terrängen och de naturliga förutsättningarna. Huvudbyggnad placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Anslutningen av bebyggelse till omgivande naturmark ska göras på ett mjukt sätt varför släntintrång mot naturmark tillåts. Stödmurar och utfyllnader för att ta upp nivåskillnader ska undvikas där så är möjligt. Flerbostadshus Flerbostadshus föreslås i högst fyra våningar och utformas som så kallade stadsvillor. Byggnaderna placeras på den högre delen av tomten med parkering på den lägre delen. Trafik och kommunikationer Gatunät Området trafikförsörjs från Granhammarsvägen (väg 907) och Pettersbergsvägen via Norrbodavägen. Från Norrbodavägen nås sedan bostadsbebyggelsen via mindre lokalgator. Lokalgatornas vägområde föreslås vara sju meter. Det smala gaturummets syfte är att minska hastigheten samt skapa en intim gatumiljö. Gatorna placeras så att schaktning minimeras och en bra höjd gentemot angränsande tomter skapas. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

98 9(12) Gång- och cykeltrafik Befintliga separata gång- och cykelvägar längs med Norrbodavägen och Pettersbergsvägen föreslås förlängas och bindas samman med befintlig gc-väg på Granhammarsvägen. På det sättet binds området ihop med andra delar i tätorten. Lokalgatorna inne i bostadsområdena planeras bli låghastighetsgator och utformas för blandtrafik. I korsningar mellan lokalgata och huvudgata uppförs tydliga övergångsställen. Genom området (på naturmark) föreslås en gång- och cykelväg anläggas. Gc-vägen möjliggör en framtida koppling mellan Brunna, via befintliga tunnlar under E18, och Granhammarsvägen samt skapar ett gent stråk mot befintliga busshållplatser. Parkering och utfarter Parkering med möjlighet till uppställning för minst två bilar ska finnas på varje villafastighet. Möjlighet att anordna gästparkering (0,3 parkeringsplatser per hushåll) finns på gemensamhetsanläggning. Flerbostadshusen ska ha 1,3 parkeringsplatser per lägenhet. In- och utfartsförbud gäller minst sex meter från gatuvinkel. Kollektivtrafik Utmed Granhammarsvägen finns bussförbindelse till pendeltågsstation i Kungsängen centrum. Stationen trafikeras av pendeltåg på linjen Bålsta Västerhaninge/Nynäshamn. Pendeltågen går i 15-minuterstrafik mot Stockholms central och i 30-minuterstrafik mot Bålsta. Pettersbergsvägen, som ligger i den östra delen av planområdet, planeras få en vägbredd som möjliggör för en framtida busslinje. Hälsa och säkerhet Buller och vibrationer En trafikbullerutredning har utförts av Akustikmiljö daterad Utredningen visar att den planerade bebyggelsen uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller, ekvivalent- och maximal ljudnivå både vid fasad och på hela tomten, med undantag för tomterna och bostäderna närmast Pettersbergsvägen. I detta område kommer L(A)max Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

99 10(12) överskridas inom ett område upp till 25 meter från Pettersbergsvägens mitt och Leq(A) kommer att överskridas inom ett område upp till 40 meter från vägmitt. De fastigheter som är utsatta för ljudnivåer över riktvärdena för ekvivalent (55 db(a)leq) och maximalt (70 db(a)) ska bullerskyddas. Tomtgränserna ska ligga minst 15 meter från vägkant. Naturmark är sparad längs med Pettersbergvägen vilket syftar till att uppnå tillräckligt skyddsavstånd gällande bullerstörningar från Pettersbergsvägen. Bullerskydd uppförs med en höjd på minst 1,5 meter över vägbanans höjd. Förorenad mark Ingen förorenad mark finns dokumenterad inom planområdet. Luftkvalitet Luftkvaliteten inom planområdet bedöms ej överstiga miljökvalitetsnormernas gränsvärden. Radon, översvämning, farligt gods etc. Radonrisk utreds före exploatering. Byggnader ska, om radonhalten kräver, uppföras radonsäkra och eventuella åtgärder med anledning av radon ska hanteras i bygglovskedet. Teknisk försörjning Vatten Vattenledningar ansluts till kommunens allmänna vattenledningssystem som är utbyggt i Norrbodavägen fram till den befintliga bebyggelsen. Anslutning sker även via Norrbodavägen till ledning från vattentornet för att skapa rundmatning. Befintligt vattenledningssystem har kapacitet för det nya planområdet. Spillvatten Spillvatten ansluts till kommunens allmänna avloppsledningssystem som är utbyggt i Norrbodavägen fram till den befintliga bebyggelsen. Befintligt spillvattenledningssystem har kapacitet för det nya planområdet. Spillvattenledningar i Norrbodavägens förlängning samt anslutningar till respektive delområde kan utföras som självfallssystem. Planerad bebyggelse omedelbart norr om Norrbodavägen (område B) kan anslutas med självfall. För bebyggelsen i övriga områden (område A och C) utförs spillvattensystemet som tryckavloppssystem av typen LTA-system eller likvärdigt. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

100 11(12) Delområden Dagvatten Vatten från takytor och dränering tas om hand på enskild tomt. Rening av dagvatten sker via infiltration i diken och perkolation i jordlager. Lokalgator i område A avvattnas till infiltrationsdiken utmed gatans sidoområde, i lågpunkter placeras dagvattenbrunnar av typen perkolationsbrunnar. Perkolation av vatten sker till underliggande jordlager, bräddavlopp utförs till dagvattenledning som ansluts till allmän dagvattenledning i Norrbodavägen. I område B avvattnas Norrbodavägens förlängning med infiltrationsdiken utmed gatan och gcvägen. I diken placeras dagvattenbrunnar för bräddning av överskottsvatten till allmän dagvattenledning. Dagvattensystem i område C utförs som LOD-system med infiltration på grönytor och perkolation i jordlager. Lokalgator i område C avvattnas till infiltrationsdiken utmed gatans sidoområde, i lågpunkter placeras dagvattenbrunnar av typen perkolationsbrunnar. Bräddning av överskottsvatten utförs till omkringliggande lägre belägna naturmarksområden inom och utanför planområdet av typen kärrmark, diken mm. Värme Fjärrvärme Området ska värmas upp med fjärrvärme eller annat mer energieffektivt alternativ. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen), nr 0901 Planbeskrivning

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014 Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 november 2014 Ärende 1 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Åsa Bergström, 08-581 692 29 2014-10-22 Dnr

Läs mer

PLANBESKRIVNING nr 0901

PLANBESKRIVNING nr 0901 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-22 86 Lagakraftvunnen 2011-10-20 Betygar Karl Öhlander Tf Kanslichef Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Tibbleskogen) Kungsängen Upplands-Bro

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer