VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSPLAN 2002-2004"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSPLAN Hans Eek Göteborg Energi Box Göteborg Göteborg Tel: Tel: Fax: Fax: Johan Swahn Avdelningen för fysisk resursteori Chalmers och Göteborgs universitet Mobil: Mobil: E-post: E-post:

2

3 INNEHÅLL: Verksamhetsberättelse 2001 sid 3-7 Verksamhetsplan 2002 sid 8-14 Verksamhetsplan sid 15 Styrgrupp och Referensgrupp Bilaga 1

4 INLEDNING Denna sammanställning innehåller verksamhetsberättelse för projektet GÖTEBORG 2050 för år 2001, verksamhetsplanen för år 2002 och en översiktlig plan för åren 2003 och Dokumentet utgör tillsammans med en budget för , samt en reviderad projektbeskrivning underlag för kompletterande ansökningar om medel för Dokumentet är även en avrapportering av projektets verksamhet hittills, tillsammans med en ekonomisk redovisning för En kortfattad projektbeskrivning inleder. 1. KORTFATTAD PROJEKTBESKRIVNING Projektet GÖTEBORG 2050 är ett forskningsprojekt och ett projekt där kunskap och forskningsresultat förs ut till samhällsaktörer och till den breda allmänheten. Projektet skall vara en utvecklande mötesplats för alla som är intresserade av arbete med långsiktigt hållbara framtidsbilder forskare, andra aktörer och allmänhet. Projektet skall stimulera forskning om långsiktig utveckling mot ett hållbart samhälle och skall samla och sprida kunskap och nya forskningsresultat. Grundtanken bakom projektet GÖTEBORG 2050 är att ett arbete med långsiktiga framtidsbilder av ett hållbart samhälle kan ge som resultat en snabbare utveckling mot ett hållbart samhälle: Framtidsbilder och andra resultat kan användas för planering, strategiutveckling och som beslutsunderlag. Framtidsbilderna blir målbilder som kan stimulera utveckling mot ett hållbart samhälle. Visualiseringar av framtidsbilder och det breda samarbetet skapar en öppenhet för förändring. Med begreppet ett hållbart samhälle menar vi: Det goda livet ett mänskligt mångkulturellt samhälle med livskvalitet och god hälsa, där individen sätts i centrum. Rättvist utnyttjande av jordens resurser Låga utsläpp av växthusgaser med förnybar energitillförsel Slutna materialkretslopp och inga utsläpp av giftiga ämnen Effektiv resursanvändning Biologisk mångfald

5 Framtidsbilderna som tas fram i projektet skall vara så tydliga att såväl enskilda individer som organisationer och företag kan identifiera sig. De skall tillsammans innehålla en helhetssyn av det hållbara samhället men kan vara fokuserade på olika delar av samhället: Ett hållbart och effektivt energisystem Ett hållbart boende med mötesplatser nära hemmet, meningsfullt arbete och en aktiv fri tid Ett hållbart näringsliv som är väl anpassat lokalt och globalt Hållbara kommunikationer med resurssnåla transporter av människor och gods Hållbar mathållning och matproduktion Hållbara materialkretslopp med avfalls- och avloppssystem utan deponier och med hänsynsfull hantering av näringsämnen Hållbar konsumtion av varor och tjänster styrs av nytta och välbefinnande En förutsättning vid scenariearbetet inom projektet är att en liknande förändring mot det hållbara samhället skett i omvärlden i övrigt. Projektet arbetar med följande moment: Utveckling och visualisering av scenarier och andra bilder av en hållbar framtid Skapande av mötesplatser för kreativitet och utbyte av tankar Stöd för utveckling av strategier och planeringsprocesser Stimulering och stöd av nya forsknings- och utvecklingsprojekt Uppmuntran av och stöd för demonstrationsprojekt Projektet arbetar med framtidsbilder av Göteborg i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Samtidigt vägs nationella, regionala, europeiska och globala kopplingar in. Projektets genomförande och resultat kommer att generaliseras och är av nationellt och internationellt intresse. Projektets huvudintressenter och finansiärer är Chalmers och Göteborgs Universitet, Statens Energimyndighet, Formas, Göteborg Energi AB samt Göteborgs Stad. I projektet arbetar Hans Eek och Johan Swahn som projektkoordinatörer och Pia Sundh som projektinformatör. 2

6 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 Verksamheten under året 2001 präglades av: arbete med att engagera ytterligare forskare, företag och kommunala instanser till att medverka i projektet och förbereda forskningssamarbeten och samarbeten för ett utnyttja och sprida projektets resultat arbete med att utveckla och strukturera projektets helhetssyn arbete med att ta fram kunskap och att utveckla framtidsbilder, med en fokusering på energiområdet arbete med att förbereda för visualiseringsprojekt arbete med att informera om projektet Projektet har ett omfattande nätverk av intresserade forskare och andra samhällsaktörer. Projektets nätverkslista innehåller 230 personer som aktivt beslutat att gå med i nätverket. En broschyr har tagits fram som beskriver projektet, dess helhetssyn och ger några första tankar om hur Göteborg kan se ut om 50 år. Projektets hemsida (http://www.goteborg2050.nu) har utvecklats. Projektet har exponerats flitigt i media. Det har även rönt internationell uppmärksamhet. Delegationer från Italien, Japan och Norge besökt projektledarna för kunskapsutbyte. Planering pågår för projektets deltagande i flera internationella samarbeten. Projektanställda har under året varit projektkoordinatörerna Hans Eek (80%) Johan Swahn 100% och sedan 1 september projektinformatör Pia Sundh 50% STYRGRUPP OCH REFERENSGRUPP Projektets styrgrupp har konstituerats. Styrgruppens roll är att styra projektets huvudinriktning och på en övergripande nivå dess verksamhet. Den kommer att sammanträda två gånger om året. En referensgrupp för projektet har bildats. Referensgruppen ska vara ett stöd för projektets genomförande och fungera som ett bollplank som kan ge uppmuntran, kritiska synpunkter och tips. Den sammanträder två gånger per år. De enskilda medlemmarna i referensgruppen kommer också att kunna medverka direkt i projektet, bl a med idéer om forskningsprojekt. Styrgruppens och referensgruppens sammansättning framgår av bilaga 1. 3

7 2.2. UTVECKLING AV FRAMTIDSBILDER I projektet samlas och utvecklas kunskap som skall användas för att ta fram hållbara framtidsbilder. Arbetet sker i samarbete med forskare och med andra aktörer. Inledningsvis genomfördes arbete med att ge projektet en helhetssyn och med att översiktligt analysera hur det på det långsiktig hållbara samhället skulle kunna se ut. Resultatet av detta arbete var en broschyr som innehåller de första framtidsbilderna. Under 2001 har arbetet koncentrerats på energiframtidsstudier, har Utvecklingsarbete har förberetts även inom områdena: "Kommunikationer", "Kretslopp", och "Boende Arbete Fri tid", "Mat", "Hållbar Konsumtion", "Fysisk Planering "och "Det Goda Livet projektets helhetssyn" Energi Energiframtidsworkshop Arbete pågår med att utveckla långsiktiga energiscenarier för Göteborg med kopplingar till Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen. Som ett led i detta arbete anordnades en energiframtidsworkshop den 3-4 oktober. Cirka trettio personer deltog. Idéer om forskningsprojekt i anslutning till projektet GÖTEBORG 2050 och många värdefulla synpunkter om hur scenarierna kan vidareutvecklas kom fram. En dokumentation av workshopen och hur resultatet kan användas i det fortsatta framtidsbildsarbetet inom projektet har tagits fram. Västra Götalandsregionen Diskussioner har förts med Västra Götalandsregionen om hur projektet skulle kunna bli en del av regionens arbete med omställning till ett hållbart samhälle. Projektet presenterades vid regionens temadag om energi Energidag Västra Götaland en mötesplats för utveckling". Ett deltagande från Västra Götalandsregionen sida skulle vara gynnsamt för projektet. Redan inledningsvis har konstaterats att projektets naturliga avgränsning inte kan vara Göteborgs Stad. Västra Götalandsregionen har även Transporter och Mat som inriktningar på det miljöstrategiska arbetet. Dessa områden ingår även i projektet GÖTEBORG Solar City International Energy Agency (IEA) kommer att starta ett internationellt projekt, Solar City, som innebär att koncept för hållbara energisystem för städer tas fram och förverkligas. Göteborg och projektet GÖTEBORG 2050 är aspirant att medverka och vi arbetar inom projektet för att en sådan medverkan skall komma till stånd. Johan Swahn och Hans Eek har deltagit i startmöten under 2000 och 2001 och är aktiva för att påverka projektets utformning och det svenska deltagandet. Arbetet förväntas inledas i juli Ett förberedelsemöte planeras äga rum i Göteborg i mars

8 2.2.2 Övriga delområden Kommunikationer Sonderingar om samarbete har ägt rum med projekten "Vision Lundby" och "Case Study Lundby Lundby on the Move" och med kommunikationsforskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Planering pågår för att genomföra en framtidsbildsworkshop om hållbara kommunikationer efter det mönster som energiframtidsworkshopen genomfördes på. Kretslopp Projektet GÖTEBORG 2050 har kontakter med Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad. Avsikten är att etablera ett samarbete även med Renova och forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet och hålla en Kretsloppsframtidsbildsworkshop under Fysisk planering Projektet har presenterats vid ett seminarium vid Stadsbyggnadskontoret. Diskussioner pågår om hur ett samarbete kan etableras för att utnyttja projektets resultat i den i den översiktliga planeringen. Det Goda Livet Helhetssyn Projektet har lagt ett uppdrag hos Christer Sanne, Infrastruktur, KTH om att skriva en uppsats om hållbara konsumtionsmönster och tidsanvändning. Mat Kontakter har tagits med Hushållsvetenskap, Göteborgs universitet och Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier, Stockholms universitet. Samarbete kring matframtidsstudier förbereds. Konferensmedverkan Vid Ecology-konferensen i anslutning till Miljöteknikmässan 2001 inbjöds projektet att medverka i seminariet Stadsmiljö arkitektur, hållbarhet och trivsel. Projektledarna presenterade och diskuterade projektet med övriga föreläsare och deltagare. Projektpresentation vid konferens i Stockholm för Program Energisystem (forskningsprogram inom Chalmers, KTH, Linköpings, Uppsala universitet) Projektarbeten Fyra projektarbeten inom Naturvetenskapliga Miljövetarprogrammet och Naturvetenskaplig problemlösning har handletts inom projektet: En studie av alternativ för utveckling mot en hållbar energiförsörjning i Göteborg Jämförelse av miljöeffekter av förnybara bränslen Koldioxiddeponering från ett möjligt framtida biobränslekombinat i Göteborg Vad krävs för att använda sopförbränningsaska som gödningsmedel? 5

9 Alliance for Global Sustainability (AGS) Diskussioner pågår för att finna samarbetsparters inom det akademiska samarbetet inom Alliance for Global Sustainability (AGS). AGS är ett miljöforskningssamarbete mellan MIT-Massachusetts Institute of Technology, Tokyo University, ETH-Zürich tekniska högskola och Chalmers DEMONSTRATIONSPROJEKT Hus utan värmesystem Projektet Hus utan värmesystem, är ett forsknings- och demonstrationsprojekt finansierat av Formas, där 20 radhus utan värmesystem har uppförts av Egnahemsbolaget i Lindås i Göteborg. Projektledare är Hans Eek. Denna bebyggelse kan betraktas som hållbar ur energisynpunkt och har flitigt använts i demonstration. En uppföljning av projektet har genomförts och Flerbostadshus utan värmesystem har förberetts som ett kommande projekt Majorna 2050 Samarbete har inletts med stadsdelsförvaltningen och Familjebostäder i Majorna i syfte att delta i arbetet med framtidsfrågorna i stadsdelen och att få igång ett demonstrationsprojekt VISUALISERING Barn och ungdomar "Energispaningen 2002" är en tävling för 4-6 klass i Västra Götalands och Hallands län. Detta kommer att resultera i utställningar med unga visioner om en hållbar energianvändning runt om i Västsverige samt i Universeum. Projektet deltar i utvecklingen av tävlingen. GÖTEBORG 2050 är också medarrangör av stadsdelsspaningen, en deltävling. Ekocentrum Ekocentrum i Göteborg är Sveriges största permanenta miljöutställning som också anordnar kurser för företag och för skolor. Projektet är representerat på Ekocentrum och diskussioner pågår om hur projektet skall kunna integreras in i Ekocentrums utställnings- och kursverksamhet. Samarbete med Sveriges Television SVT har uttryckt intresse av att belysa framtidsfrågorna i ett TV-program. Samarbete har inletts. Projektet presenterades vid två tillfällen i Västnytt. (Regional TV) Återkommande nyhetsinslag är planerade. 6

10 2.5. INFORMATIONSVERKSAMHET Höstseminarium 2001 Det årligen återkommande seminariet är en mötesplats för forskare, organisationer och företag och intresserad allmänhet. Den 17 oktober hölls ett eftermiddagsseminarium i Göteborg, där kunskapsunderlag och framtidsbilder redovisades. Temat var "Helhetssyn" och "Energiframtider" med föredrag och efterföljande diskussion. Ca 60 personer från nätverket i projektet GÖTEBORG 2050 deltog. Seminariet har dokumenterats. Föredrag och undervisning Johan Swahn och Hans Eek har vid flera tillfällen presenterat projektet vid olika seminarier. De har dessutom undervisat med projektanknytande innehåll vid Chalmers och Göteborgs Universitet. Miljöteknikmässan Ecology 2001 Projektet Göteborg 2050 var representerat i tre montrar på mässan: Göteborg Energi, Göteborgs Stad, Miljövetenskap, Chalmers/Göteborgs Universitet. Posterpresentationer Projektet har presenterats som posters vid tre vetenskapliga konferenser där scenarier av en hållbar framtid diskuterades vid poster sessions : Knowledge and Learning for a Sustainable Society, juni, Göteborg Cities of Tomorrow, augusti, Göteborg Hållbar utveckling i Sverige och globalt: Vilka problem löser vi tillsammans? 22 november, Göteborg Projektet har exponerats och presenterats med broschyrer och poster vid Göteborgs stads Miljöforum samt vid Göteborg Energi:s Sommardagar Mötesplatser med allmänheten Projektet har deltagit i flera populärvetenskapliga aktiviteter där dialog med allmänheten har varit möjlig. Dessutom har projektet deltagit vid: Vetenskapsfestivalen Universitetets vecka Ekocentrum Stadsbiblioteket, lokala bibliotek 7

11 3. VERKSAMHETSPLAN 2002 Projektet har under 2001 upplevt en stor efterfrågan av konkreta visualiseringar av fler framtidsbilder, inte minst för att nå allmänheten och planerare i regionen. Nya framtidsbilder och scenarier tas fram inom olika delområden. Workshops är ett effektivt verktyg att initiera arbetet med framtidsbilder. Forskningssamarbeten fortgår och förnyas. Några av demonstrationsprojekten körs igång. Informationsspridning för att ge kunskap om projektet utökas. Framtidsbilderna som tas fram kommer direkt att användas och spridas UTVECKLING AV FRAMTIDSBILDER Centralt i projektet är att utveckla förbättrade underlag för framtidsbilder. En viktig utgångspunkt för att vidareutveckla underlaget för framtidsbildsarbetet är planerade möten med forskare inom berörda institutioner. Vid dessa möten diskuteras hur den pågående forskningen inom institutionerna kan knytas till GÖTEBORG 2050 och idéer till nya forskningsprojekt som kan ge underlag för scenarier och strategiarbete Energi Detta arbete är en fortsättning på arbetet med energi under hösten Efter workshopen har energiscenarierna detaljerats och forskningsbehovet inom olika fält konkretiserats. Förslag till anslutande forskningsprojekt kommer att diskuteras, dels vid ett planerat forskarseminarium på Institutionen för Energisystemteknik, Chalmers och vid en ytterligare workshop under våren Scenarierna vidareutvecklas och görs användbara för visualiseringar. En viktig del i energiarbetet inom projektet GÖTEBORG 2050 under 2002 är igångsättandet av IEA-projektet Solar City. I planeringen deltar forskare från energisystemteknik, Industriell Dynamik och Byggd miljö och Hållbar utveckling vid Chalmers. Planer finns på att inleda ett samarbete med HUSUS-projektet, Forskningsgruppen för Miljöstrategiska Studier vid Stockholms universitet. Det handlar om Stockholms energiframtider utifrån ett brukarperspektiv. Göteborgs stad har påbörjat arbetet med att ta fram en ny energiplan. Projektet GÖTEBORG 2050 bidrar med underlag och långsiktiga aspekter på Göteborgska energiframtider. 8

12 Projektet är representerat i Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) energiframtidsprojekt Energiframsyn. Johan Swahn deltar i referensgruppen Kommunikation Kommunikationer och transporter av människor och varor tillhör det mest resurskrävande i samhället idag. I ett hållbart Göteborg ser bilden annorlunda ut med en utvecklad infrastruktur, andra lokaliseringar, utnyttjande av utvecklad informationsteknologi. En workshop om kommunikationer och nya transportstrukturer planeras. Denna workshop förväntas leda fram till nya forskningsprojekt. I ett fallstudieprojekt, "Lundby on the Move", som drivs av Göteborgs MiljöVetenskapliga Centrum under ledning av Prof Roland W Scholz, studeras hållbar mobilitet i stadsdelen Lundby i Göteborg. I Lundby finns även projektet Vision Lundby som drivs av Lisa Sundell, vid Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Workshopen kommer att genomföras i samarbete med dessa projekt och med forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. I anslutning till planeringen av workshopen inleds samarbete med Naturvårdsverket (Sven Hunhammar), Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier, Stockholms universitet och Vägverket (Olle Hådell), Banverket (Lars Berggrund). Planer finns på att delta i Västra Götalandsregionens miljöstrategiarbete inom området transporter Kretslopp Arbete med framtidsbilder av hållbara materialkretslopp på ett liknande sätt som för energi planeras inom projektet. Vi avser att genomföra en framtidbildsworkshop om materialkretslopp. Innan dess ska ett underlag tas fram antingen som ett uppdrag eller som ett resultat av ett seminarium. I ett pågående forskningsarbete inom Byggd Miljö och Hållbar utveckling Arkitektur, Chalmers (Jan-Henrik Kain) görs en studie om avfallshanteringen i Bergsjön i Göteborg. Ett samarbete har inletts så att resultatet av detta arbete kan komma projektet till del Det Goda Livet och helhetssyn inom projektet Tanken att det framtida hållbara samhället skall innehålla Det Goda Livet genomsyrar projektet. För att detta ska ske kommer begreppet att ständigt föras upp på dagordningen och kopplas till helhetssynen av det hållbara samhället. 9

13 Ett seminarium planeras om Det Goda Livet. Projektet har givit Christer Sanne, Regional planering, KTH, i uppdrag att skriva ett underlag till detta seminarium som innehåller tankar kring vad som är en hållbar livsstil vad gäller konsumtionsmönster och tidsanvändning. Ett forskarmöte med Etnologiska institutionen vid Göteborgs Universitet är också planerat i syfte att involvera pågående och ny forskning i projektet Mat De kontakter som tagits med Institutionen för Hushållsvetenskap, Göteborgs Universitet (Helena Shanahan) utvecklas och ett seminarium om långsiktiga framtidsbilder av mathållning och matproduktion genomförs. Seminariet skall ge en struktur på ämnesområdet och ge en plan fortsatt arbete med frågeställningen inom projektet. Om samarbetet blir framgångsrikt kan en framtidsbildsworkshop om frågan hållas. Planer finns på att delta i Västra Götalandsregionens miljöstrategiarbete inom området mat Konsumtion Frågeställningen om hur konsumtionen av varor och tjänster kan förändras i framtiden för att bli mer hållbar är viktig och kan kopplas tilll hur ekonomin ser ut i ett kretsloppssamhälle. Ett forskarmöte planeras för att diskutera dessa frågeställningar med utgångspunkt i pågående forskning vid avdelningen för miljöekonomi vid Institutionen för Nationalekonomi, Göteborg Universitet (Thomas Sterner) Fysisk planering Ett forskningssamarbete inleds med Byggd Miljö och Hållbar Utveckling, Chalmers (Björn Malbert). Projektet GÖTEBORG 2050 kommer fortsätta det direkta samarbetet med de ansvariga för Göteborgs översiktsplan. Den översiktliga planeringen omfattar en tidsperiod av år. Översiktsplaneringen vill utnyttja projektet för mer långsiktiga perspektiv. Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och dess kommuner skall också stödjas av projektet och samarbete påbörjas Boende Arbete Fri tid För att knyta pågående forskningsprojekt till GÖTEBORG 2050 planeras ett samarbete med kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet kring den uthålliga staden som livsmiljö. 10

14 3.2 DEMONSTRATIONSPROJEKT Ombyggnad av landshövdingehus från 1900-talets första hälft Samarbete har inletts med stadsdelsförvaltningen och Familjebostäder i Majorna i syfte att delta i arbetet med framtidsfrågorna i stadsdelen och att få igång ett demonstrationsprojekt. Ett befintligt kvarter byggs om till en energi- och kretsloppsstandard som är långsiktigt hållbar. Samarbete med riksantikvarieämbetet (Ola Wetterberg) är planerat i samband med ombyggnaden Flerbostadshus utan värmesystem Projektet "Hus utan värmesystem" följs upp med byggande av ett extremt energisnålt flerbostadshus i Göteborg med en kretsloppsstandard som vi tror är långsiktigt hållbar. Familjebostäder är beredda att driva ett sådant projekt. Detta blir en del i IEA-Task 28, "Solar Sustainable Buildings" samt planeras att ingå i ett nytt EU-projekt Zero net energy housing development Övrigt Ett demonstrationsprojekt för att utveckla och dra erfarenhet av stationära bränsleceller som del i ett framtida energisystem skall genomföras i samarbete mellan Göteborg Energi och Vattenfall Utveckling. Demonstrationsprojekt inom kommunikationer och transporter samt inom kretsloppstekniker planeras VISUALISERING Vårt Göteborg "Vårt Göteborg" är Göteborgs stads informationstidning som utkommer månadsvis och når alla hushåll i Göteborg. Projektet GÖTEBORG 2050 har fått möjlighet att utforma majnumret som kommer att ägnas åt framtiden. Framtidsbilder kommer att presenteras. Vi kommer också att använda detta till att inbjuda till en dialog om framtidsbilderna med Göteborgarna Vetenskapsfestivalen Under vetenskapsfestivalen avser vi att presentera projektet och hålla dialog med allmänheten. Ett av året tema är Resor och vetenskapliga expeditioner. Projektet kommer att erbjuda en resa in i framtiden. 11

15 3.3.3 TV-program SVT har kontaktat oss och är intresserade av att producera en serie som behandlar olika områden och samhällssektorer med utgångspunkt i projekt GÖTEBORG Övrigt Vi har konkreta planer för visualiseringar av framtidsbilder på olika sätt och med olika målgrupper tillsammans med Ekocentrum (vuxna) och Universeum (barn och ungdomar) INFORMATIONSVERKSAMHET Nätverket Nätverket hålls informerat om projektets löpande verksamhet. Inbjudan till hela nätverket går ut inför alla öppna seminarier. Informationen förmedlas mestadels via e-post. Aktuella aktiviteter finns alltid inlagda på hemsidan Projektets hemsida fyller en servicefunktion, men är också en mötesplats och en inbjudan till kontakt. Den kommer också att användas för att på ett utvecklat sätt föra ut visualiseringar av framtidsbilderna Höstseminarium Vid det årliga höstseminariet presenteras och diskuteras framtidsbilder och visioner med projektets nätverk. Seminariet dokumenteras Barn och ungdomar För att konkretisera framtidsfrågorna och -diskussionen hos barn och ungdomar planerar stadsdelsnämnden i Majorna att engagera ett antal skolklasser från olika stadier att göra en utställning där Projektet GÖTEBORG 2050 medverkar. Energispaningen 2002, en tävling för årskurs 4 6, genomförs under våren. Projektet GÖTEBORG 2050 medverkar i utvärderingen och kan använda resultatet i vidare dialoger med barn Mötesplatser med allmänheten Vi avser att medverka i Ekocentrums permanenta utställning genom att tillhandahålla kunskapsunderlag samt exponera projektet i en särskild utställning. 12

16 Under hösten 2002 planeras en större satsning på att nå ut till göteborgarna genom kampanjer och utställningar på bibliotek, skolor. Hur når man ut med backcastingperspektivet till allmänheten? Vi tror att vi kan hjälpa Göteborgaren att påverka sin situation idag genom att få henne/honom att kartlägga och beskriva sin egen situation i förhållande till den hållbara staden och hitta möjligheter och strategier att påverka den. Projektets målsättning är att öka medvetenheten hos allmänheten. Vi avser att etablera fler kanaler inom institutioner, studieförbund, föreningar, skolor, bibliotek etc. för att nå ut till göteborgaren och föra en dialog med honom/henne om framtidssituationen och möjligheten för den enskilde att påverka den idag. Idag identifierade mötesplatser är: - Ekocentrum - Vetenskapsfestivalen - Universitetets vecka - Utställning på olika bibliotek - Postermedverkan vid seminarier, konferenser m.m. - Föredrag - Diskussioner - Vårt Göteborg (tidskrift se ovan 3.3.1) - Webbsidan Broschyrer och posters Under året planeras en ny populärversion av presentationsbroschyren planeras där nya framtidsbilder presenteras. Breda satsningar planeras med avseende på visualisering och deltagande vid konferenser samt offentliga utställningar där det kommer att finnas ett stort behov av posters ÖVRIGA SEPARATFINANSIERADE PROJEKT Förutom central verksamhet inom projektet planeras ett antal separat finansierade projekt med egen målsättning och tidsplan. Dessa kan vara av forsknings- eller utvecklingskaraktär Undervisningsmaterial Det finns ett stort behov av material som kan användas för undervisning om framtids- och helhetsfrågor i skolorna. Projektet syftar till att skapa positiva värderingar om det "goda livet" i framtiden. Då är det viktigt att nå barn och ungdomar i skolorna. Ett projekt med syfte att ta fram sådant material planeras. 13

17 3.5.2 TV-trailer, videoprogram En kort videofilm som riktas till en ungdomlig allmänhet och som beskriver utgångspunkterna och några av scenarierna planeras. (SVT har gjort några inslag i nyhetssändningar som varit uppskattade.) En sådan video kan ingå i en del av undervisningsmaterialet för skolor och också användas vid studier om framtidsfrågor i föreningar, på företag och inom organisationer Universeum Universeum har grundats av Göteborgsregionens kommunalförbund, Chalmers, Göteborgs universitet och Västsvenska Industri- och Handelskammaren och är ett vetenskapscentrum som främst riktar sig mot ungdomar och barn i skolan. Ett genomgående tema är att visa kretsloppet och ekologin. Projektet GÖTEBORG 2050 skulle kunna vara en naturlig del i verksamheten. Diskussioner har inletts om medverkan med utställning, modell och aktiviteter Underlag för energiplaneringen Göteborg Stads energiplanering avser en tidsperiod på tjugo till trettio år. Avsikten är att energiscenarier, kunskap och underlag från projektet GÖTEBORG 2050 skall användas. Detta måste då specifikt anpassas för energiplanen. 3.6 ÖVRIGT Samarbete med näringslivet Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg, Göteborg&Co kan vi utveckla samarbetet med näringslivet i regionen med perspektivet ett hållbart samhälle Översättning till engelska Det stora internationella intresset för projektet och ett kommande internationellt samarbete (bl a genom deltagandet i Solar City) ger behov av översättning av rapporter och andra publikationer samt webbsidan till engelska. 14

18 VERKSAMHETSPLAN Verksamheten under 2003 kommer att vara av samma omfattning som under 2002, men med ytterligare utökad visualisering och information och därmed ökade kostnader. Enligt ursprunglig plan skall projektet avslutas under När projektet avslutas kommer det att innehålla en mycket stor kompetens vad gäller kunskapen om möjliga hållbara framtider och hur man kan arbeta med framtidsbilder för att åstadkomma förändring. Mot slutet av projektet måste denna kunskap och kompetens göras tillgänglig på en generell nivå så att resultaten kan utnyttjas på nationell och även global nivå även efter projekttidens utgång. 15

19 Bilaga 1 STYRGRUPP Ingemar Andersson, Göteborg Energi Birgitta Hellgren, Göteborgs Stad Stefan Jakelius, Energimyndigheten Oliver Lindqvist, Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum Michael Rantil, Formas REFERENSGRUPP Kaj Andersson, Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad Thore Berntsson, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers Göran Bylund, Energirådgivningen, Gotlands Kommun Stefan Edman, författare och samhällsdebattör Åsa Elmqvist, Energimyndigheten Louise Fäldt, Infrastruktur, Stadskansliet, Göteborgs Stad Lars Ingelstam, Tema T, Linköpings universitet Thomas B Johansson, IIIEE (International Institute for Industrial Environmental Economics), Lunds Universitet Olof Johansson Filip Johnsson, Energiteknik, Chalmers Åsa Jönsson, Miljöenheten, Skanska, Göteborg Anna-Lisa Lindén, Sociologi, Lund universitet Hans Linderstad, Stadsbyggnadskontoret Björn Malbert, Byggd miljö och hållbar utveckling, Chalmers Claes Roxbergh, kommunalråd med ansvar för miljö- och konsumentfrågor, Göteborgs Stad Lisa Sundell, Vision Lundby, Trafikkontoret Bengt Söderström Johan Trouvé, miljöchef, Schenker AG, ordf GAME (Gothenburg Academy for Management of the Environment) Åsa Wilske, miljöchef, Göteborgs Hamn Göran Värmby, Business Region Göteborg Bengt Yngve, Göteborg Energi Jonas Åkerman, Forskningsgruppen för Miljöstrategiska Studier, Stockholms universitet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 VERKSAMHETSPLAN 2003-2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 VERKSAMHETSPLAN 2003-2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 VERKSAMHETSPLAN 2003-2004 2003-02-04 Reviderad 2003-04-30 Hans Eek Göteborg Energi Box 53 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 69 50 Tel: 031-772 31 30 Fax: 031-62 68

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 VERKSAMHETSPLAN 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 VERKSAMHETSPLAN 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 VERKSAMHETSPLAN 2004 2004-03-08 Hans Eek Göteborg Energi Box 53 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 69 50 Tel: 031-772 31 30 Fax: 031-62 68 85 Fax: 031-772 31 50 Johan

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Kick-off Göteborg 2050, Elyseum, 14/10 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Kick-off Göteborg 2050, Elyseum, 14/10 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Projektet Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Eek, Göteborg Energi Pia Sundh Projektet Intressenter och finansiärer Göteborg Energi Byggforskningsrådet / Formas

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Solstad Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Eek, Göteborg Energi Projektet (I) Utvecklar hållbara långsiktiga framtidsbilder (scenarier, visioner) som bidrag

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

GÖTEBORG 2050. www.goteborg2050.nu. Johan Swahn Fysisk resursteori, Chalmers, 031-7723130

GÖTEBORG 2050. www.goteborg2050.nu. Johan Swahn Fysisk resursteori, Chalmers, 031-7723130 GÖTEBORG 2050 Johan Swahn Fysisk resursteori, Chalmers, 031-7723130 www.goteborg2050.nu Solstad Göteborg 2050: Energiplanering, Framtidsbilder och Solar City Energitimmans innehåll Om att använda långsiktigt

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se 2006-11-15 21 september Vad är hållbar utveckling? Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers, visade lite på begreppet hållbar

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Urban struktur Göteborg 2050 11/6 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Urban struktur Göteborg 2050 11/6 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Urban struktur Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Linderstad, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad Hans Eek, Göteborg Energi Projektet (I) Arbete med positiva

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006 Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet GAME Verksamhetsberättelse 2006 Produktion: GAME kansli

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar

Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar NR 1 / JUNI 2015 WWW.UNEP.ORG/10YFP WWW.SCPCLEARINGHOUSE.ORG WWW.NATURVARDSVERKET.SE/10YFP Välkommen till Nytt från 10 YFP Tema: Hållbara livsstilar Visst är det viktigt att tänka på hur vi lever, hur

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund,

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund, Inledning Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd desiree.grahn@biogassyd.se Lund, 2017-09-12 Program för dagen» Inledning, Desirée Grahn, Biogas Syd» Satsning på nationellt påverkansarbete, Ola Solér,

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Göteborg 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005

Göteborg 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005 GMV - s MiljöVetenskapliga centrum 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB Besöksadress:Vera Sandbergs allé 5 B GÖTEBORGS UNIVERSITET Telefon: 031-772 4950, Fax:

Läs mer

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö Lärandet Kunskapscentret ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål. Lekfullhet Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl

Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl Energisession 2010 Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad? Workshop den 4 februari kl.15.00 17.00 Ur programmet: Europas framtida energimarknad för transport och elproduktion Strategiska

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus MN 17-2007 Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus Sammanfattning Västra Götalandsregionens miljönämnd har för avsikt att starta

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU. Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet

Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU. Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet 1 Utbildning Tekniska fakulteten Civilingenjör Energi-miljö-management Masterprogram Energy

Läs mer

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Upplägg Göran Henriksson, Västra Götalandsregionen Samling för social hållbarhet. Åtgärder för

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

stadsutvecklingsprojekt Kristin Magnusson, trainee på SWECO Management Projektledning för hållbara Projektledning för hållbara

stadsutvecklingsprojekt Kristin Magnusson, trainee på SWECO Management Projektledning för hållbara Projektledning för hållbara Projektledning j g för hållbara stadsutvecklingsprojekt Kristin Magnusson, trainee på SWECO Management 2 1 Projektledning för hållbara stadsutvecklingsprojekt t d t kli j kt? Projektledning för hållbara

Läs mer

Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer Välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer Ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer