VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSPLAN 2002-2004"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSPLAN Hans Eek Göteborg Energi Box Göteborg Göteborg Tel: Tel: Fax: Fax: Johan Swahn Avdelningen för fysisk resursteori Chalmers och Göteborgs universitet Mobil: Mobil: E-post: E-post:

2

3 INNEHÅLL: Verksamhetsberättelse 2001 sid 3-7 Verksamhetsplan 2002 sid 8-14 Verksamhetsplan sid 15 Styrgrupp och Referensgrupp Bilaga 1

4 INLEDNING Denna sammanställning innehåller verksamhetsberättelse för projektet GÖTEBORG 2050 för år 2001, verksamhetsplanen för år 2002 och en översiktlig plan för åren 2003 och Dokumentet utgör tillsammans med en budget för , samt en reviderad projektbeskrivning underlag för kompletterande ansökningar om medel för Dokumentet är även en avrapportering av projektets verksamhet hittills, tillsammans med en ekonomisk redovisning för En kortfattad projektbeskrivning inleder. 1. KORTFATTAD PROJEKTBESKRIVNING Projektet GÖTEBORG 2050 är ett forskningsprojekt och ett projekt där kunskap och forskningsresultat förs ut till samhällsaktörer och till den breda allmänheten. Projektet skall vara en utvecklande mötesplats för alla som är intresserade av arbete med långsiktigt hållbara framtidsbilder forskare, andra aktörer och allmänhet. Projektet skall stimulera forskning om långsiktig utveckling mot ett hållbart samhälle och skall samla och sprida kunskap och nya forskningsresultat. Grundtanken bakom projektet GÖTEBORG 2050 är att ett arbete med långsiktiga framtidsbilder av ett hållbart samhälle kan ge som resultat en snabbare utveckling mot ett hållbart samhälle: Framtidsbilder och andra resultat kan användas för planering, strategiutveckling och som beslutsunderlag. Framtidsbilderna blir målbilder som kan stimulera utveckling mot ett hållbart samhälle. Visualiseringar av framtidsbilder och det breda samarbetet skapar en öppenhet för förändring. Med begreppet ett hållbart samhälle menar vi: Det goda livet ett mänskligt mångkulturellt samhälle med livskvalitet och god hälsa, där individen sätts i centrum. Rättvist utnyttjande av jordens resurser Låga utsläpp av växthusgaser med förnybar energitillförsel Slutna materialkretslopp och inga utsläpp av giftiga ämnen Effektiv resursanvändning Biologisk mångfald

5 Framtidsbilderna som tas fram i projektet skall vara så tydliga att såväl enskilda individer som organisationer och företag kan identifiera sig. De skall tillsammans innehålla en helhetssyn av det hållbara samhället men kan vara fokuserade på olika delar av samhället: Ett hållbart och effektivt energisystem Ett hållbart boende med mötesplatser nära hemmet, meningsfullt arbete och en aktiv fri tid Ett hållbart näringsliv som är väl anpassat lokalt och globalt Hållbara kommunikationer med resurssnåla transporter av människor och gods Hållbar mathållning och matproduktion Hållbara materialkretslopp med avfalls- och avloppssystem utan deponier och med hänsynsfull hantering av näringsämnen Hållbar konsumtion av varor och tjänster styrs av nytta och välbefinnande En förutsättning vid scenariearbetet inom projektet är att en liknande förändring mot det hållbara samhället skett i omvärlden i övrigt. Projektet arbetar med följande moment: Utveckling och visualisering av scenarier och andra bilder av en hållbar framtid Skapande av mötesplatser för kreativitet och utbyte av tankar Stöd för utveckling av strategier och planeringsprocesser Stimulering och stöd av nya forsknings- och utvecklingsprojekt Uppmuntran av och stöd för demonstrationsprojekt Projektet arbetar med framtidsbilder av Göteborg i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Samtidigt vägs nationella, regionala, europeiska och globala kopplingar in. Projektets genomförande och resultat kommer att generaliseras och är av nationellt och internationellt intresse. Projektets huvudintressenter och finansiärer är Chalmers och Göteborgs Universitet, Statens Energimyndighet, Formas, Göteborg Energi AB samt Göteborgs Stad. I projektet arbetar Hans Eek och Johan Swahn som projektkoordinatörer och Pia Sundh som projektinformatör. 2

6 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 Verksamheten under året 2001 präglades av: arbete med att engagera ytterligare forskare, företag och kommunala instanser till att medverka i projektet och förbereda forskningssamarbeten och samarbeten för ett utnyttja och sprida projektets resultat arbete med att utveckla och strukturera projektets helhetssyn arbete med att ta fram kunskap och att utveckla framtidsbilder, med en fokusering på energiområdet arbete med att förbereda för visualiseringsprojekt arbete med att informera om projektet Projektet har ett omfattande nätverk av intresserade forskare och andra samhällsaktörer. Projektets nätverkslista innehåller 230 personer som aktivt beslutat att gå med i nätverket. En broschyr har tagits fram som beskriver projektet, dess helhetssyn och ger några första tankar om hur Göteborg kan se ut om 50 år. Projektets hemsida (http://www.goteborg2050.nu) har utvecklats. Projektet har exponerats flitigt i media. Det har även rönt internationell uppmärksamhet. Delegationer från Italien, Japan och Norge besökt projektledarna för kunskapsutbyte. Planering pågår för projektets deltagande i flera internationella samarbeten. Projektanställda har under året varit projektkoordinatörerna Hans Eek (80%) Johan Swahn 100% och sedan 1 september projektinformatör Pia Sundh 50% STYRGRUPP OCH REFERENSGRUPP Projektets styrgrupp har konstituerats. Styrgruppens roll är att styra projektets huvudinriktning och på en övergripande nivå dess verksamhet. Den kommer att sammanträda två gånger om året. En referensgrupp för projektet har bildats. Referensgruppen ska vara ett stöd för projektets genomförande och fungera som ett bollplank som kan ge uppmuntran, kritiska synpunkter och tips. Den sammanträder två gånger per år. De enskilda medlemmarna i referensgruppen kommer också att kunna medverka direkt i projektet, bl a med idéer om forskningsprojekt. Styrgruppens och referensgruppens sammansättning framgår av bilaga 1. 3

7 2.2. UTVECKLING AV FRAMTIDSBILDER I projektet samlas och utvecklas kunskap som skall användas för att ta fram hållbara framtidsbilder. Arbetet sker i samarbete med forskare och med andra aktörer. Inledningsvis genomfördes arbete med att ge projektet en helhetssyn och med att översiktligt analysera hur det på det långsiktig hållbara samhället skulle kunna se ut. Resultatet av detta arbete var en broschyr som innehåller de första framtidsbilderna. Under 2001 har arbetet koncentrerats på energiframtidsstudier, har Utvecklingsarbete har förberetts även inom områdena: "Kommunikationer", "Kretslopp", och "Boende Arbete Fri tid", "Mat", "Hållbar Konsumtion", "Fysisk Planering "och "Det Goda Livet projektets helhetssyn" Energi Energiframtidsworkshop Arbete pågår med att utveckla långsiktiga energiscenarier för Göteborg med kopplingar till Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen. Som ett led i detta arbete anordnades en energiframtidsworkshop den 3-4 oktober. Cirka trettio personer deltog. Idéer om forskningsprojekt i anslutning till projektet GÖTEBORG 2050 och många värdefulla synpunkter om hur scenarierna kan vidareutvecklas kom fram. En dokumentation av workshopen och hur resultatet kan användas i det fortsatta framtidsbildsarbetet inom projektet har tagits fram. Västra Götalandsregionen Diskussioner har förts med Västra Götalandsregionen om hur projektet skulle kunna bli en del av regionens arbete med omställning till ett hållbart samhälle. Projektet presenterades vid regionens temadag om energi Energidag Västra Götaland en mötesplats för utveckling". Ett deltagande från Västra Götalandsregionen sida skulle vara gynnsamt för projektet. Redan inledningsvis har konstaterats att projektets naturliga avgränsning inte kan vara Göteborgs Stad. Västra Götalandsregionen har även Transporter och Mat som inriktningar på det miljöstrategiska arbetet. Dessa områden ingår även i projektet GÖTEBORG Solar City International Energy Agency (IEA) kommer att starta ett internationellt projekt, Solar City, som innebär att koncept för hållbara energisystem för städer tas fram och förverkligas. Göteborg och projektet GÖTEBORG 2050 är aspirant att medverka och vi arbetar inom projektet för att en sådan medverkan skall komma till stånd. Johan Swahn och Hans Eek har deltagit i startmöten under 2000 och 2001 och är aktiva för att påverka projektets utformning och det svenska deltagandet. Arbetet förväntas inledas i juli Ett förberedelsemöte planeras äga rum i Göteborg i mars

8 2.2.2 Övriga delområden Kommunikationer Sonderingar om samarbete har ägt rum med projekten "Vision Lundby" och "Case Study Lundby Lundby on the Move" och med kommunikationsforskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Planering pågår för att genomföra en framtidsbildsworkshop om hållbara kommunikationer efter det mönster som energiframtidsworkshopen genomfördes på. Kretslopp Projektet GÖTEBORG 2050 har kontakter med Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad. Avsikten är att etablera ett samarbete även med Renova och forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet och hålla en Kretsloppsframtidsbildsworkshop under Fysisk planering Projektet har presenterats vid ett seminarium vid Stadsbyggnadskontoret. Diskussioner pågår om hur ett samarbete kan etableras för att utnyttja projektets resultat i den i den översiktliga planeringen. Det Goda Livet Helhetssyn Projektet har lagt ett uppdrag hos Christer Sanne, Infrastruktur, KTH om att skriva en uppsats om hållbara konsumtionsmönster och tidsanvändning. Mat Kontakter har tagits med Hushållsvetenskap, Göteborgs universitet och Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier, Stockholms universitet. Samarbete kring matframtidsstudier förbereds. Konferensmedverkan Vid Ecology-konferensen i anslutning till Miljöteknikmässan 2001 inbjöds projektet att medverka i seminariet Stadsmiljö arkitektur, hållbarhet och trivsel. Projektledarna presenterade och diskuterade projektet med övriga föreläsare och deltagare. Projektpresentation vid konferens i Stockholm för Program Energisystem (forskningsprogram inom Chalmers, KTH, Linköpings, Uppsala universitet) Projektarbeten Fyra projektarbeten inom Naturvetenskapliga Miljövetarprogrammet och Naturvetenskaplig problemlösning har handletts inom projektet: En studie av alternativ för utveckling mot en hållbar energiförsörjning i Göteborg Jämförelse av miljöeffekter av förnybara bränslen Koldioxiddeponering från ett möjligt framtida biobränslekombinat i Göteborg Vad krävs för att använda sopförbränningsaska som gödningsmedel? 5

9 Alliance for Global Sustainability (AGS) Diskussioner pågår för att finna samarbetsparters inom det akademiska samarbetet inom Alliance for Global Sustainability (AGS). AGS är ett miljöforskningssamarbete mellan MIT-Massachusetts Institute of Technology, Tokyo University, ETH-Zürich tekniska högskola och Chalmers DEMONSTRATIONSPROJEKT Hus utan värmesystem Projektet Hus utan värmesystem, är ett forsknings- och demonstrationsprojekt finansierat av Formas, där 20 radhus utan värmesystem har uppförts av Egnahemsbolaget i Lindås i Göteborg. Projektledare är Hans Eek. Denna bebyggelse kan betraktas som hållbar ur energisynpunkt och har flitigt använts i demonstration. En uppföljning av projektet har genomförts och Flerbostadshus utan värmesystem har förberetts som ett kommande projekt Majorna 2050 Samarbete har inletts med stadsdelsförvaltningen och Familjebostäder i Majorna i syfte att delta i arbetet med framtidsfrågorna i stadsdelen och att få igång ett demonstrationsprojekt VISUALISERING Barn och ungdomar "Energispaningen 2002" är en tävling för 4-6 klass i Västra Götalands och Hallands län. Detta kommer att resultera i utställningar med unga visioner om en hållbar energianvändning runt om i Västsverige samt i Universeum. Projektet deltar i utvecklingen av tävlingen. GÖTEBORG 2050 är också medarrangör av stadsdelsspaningen, en deltävling. Ekocentrum Ekocentrum i Göteborg är Sveriges största permanenta miljöutställning som också anordnar kurser för företag och för skolor. Projektet är representerat på Ekocentrum och diskussioner pågår om hur projektet skall kunna integreras in i Ekocentrums utställnings- och kursverksamhet. Samarbete med Sveriges Television SVT har uttryckt intresse av att belysa framtidsfrågorna i ett TV-program. Samarbete har inletts. Projektet presenterades vid två tillfällen i Västnytt. (Regional TV) Återkommande nyhetsinslag är planerade. 6

10 2.5. INFORMATIONSVERKSAMHET Höstseminarium 2001 Det årligen återkommande seminariet är en mötesplats för forskare, organisationer och företag och intresserad allmänhet. Den 17 oktober hölls ett eftermiddagsseminarium i Göteborg, där kunskapsunderlag och framtidsbilder redovisades. Temat var "Helhetssyn" och "Energiframtider" med föredrag och efterföljande diskussion. Ca 60 personer från nätverket i projektet GÖTEBORG 2050 deltog. Seminariet har dokumenterats. Föredrag och undervisning Johan Swahn och Hans Eek har vid flera tillfällen presenterat projektet vid olika seminarier. De har dessutom undervisat med projektanknytande innehåll vid Chalmers och Göteborgs Universitet. Miljöteknikmässan Ecology 2001 Projektet Göteborg 2050 var representerat i tre montrar på mässan: Göteborg Energi, Göteborgs Stad, Miljövetenskap, Chalmers/Göteborgs Universitet. Posterpresentationer Projektet har presenterats som posters vid tre vetenskapliga konferenser där scenarier av en hållbar framtid diskuterades vid poster sessions : Knowledge and Learning for a Sustainable Society, juni, Göteborg Cities of Tomorrow, augusti, Göteborg Hållbar utveckling i Sverige och globalt: Vilka problem löser vi tillsammans? 22 november, Göteborg Projektet har exponerats och presenterats med broschyrer och poster vid Göteborgs stads Miljöforum samt vid Göteborg Energi:s Sommardagar Mötesplatser med allmänheten Projektet har deltagit i flera populärvetenskapliga aktiviteter där dialog med allmänheten har varit möjlig. Dessutom har projektet deltagit vid: Vetenskapsfestivalen Universitetets vecka Ekocentrum Stadsbiblioteket, lokala bibliotek 7

11 3. VERKSAMHETSPLAN 2002 Projektet har under 2001 upplevt en stor efterfrågan av konkreta visualiseringar av fler framtidsbilder, inte minst för att nå allmänheten och planerare i regionen. Nya framtidsbilder och scenarier tas fram inom olika delområden. Workshops är ett effektivt verktyg att initiera arbetet med framtidsbilder. Forskningssamarbeten fortgår och förnyas. Några av demonstrationsprojekten körs igång. Informationsspridning för att ge kunskap om projektet utökas. Framtidsbilderna som tas fram kommer direkt att användas och spridas UTVECKLING AV FRAMTIDSBILDER Centralt i projektet är att utveckla förbättrade underlag för framtidsbilder. En viktig utgångspunkt för att vidareutveckla underlaget för framtidsbildsarbetet är planerade möten med forskare inom berörda institutioner. Vid dessa möten diskuteras hur den pågående forskningen inom institutionerna kan knytas till GÖTEBORG 2050 och idéer till nya forskningsprojekt som kan ge underlag för scenarier och strategiarbete Energi Detta arbete är en fortsättning på arbetet med energi under hösten Efter workshopen har energiscenarierna detaljerats och forskningsbehovet inom olika fält konkretiserats. Förslag till anslutande forskningsprojekt kommer att diskuteras, dels vid ett planerat forskarseminarium på Institutionen för Energisystemteknik, Chalmers och vid en ytterligare workshop under våren Scenarierna vidareutvecklas och görs användbara för visualiseringar. En viktig del i energiarbetet inom projektet GÖTEBORG 2050 under 2002 är igångsättandet av IEA-projektet Solar City. I planeringen deltar forskare från energisystemteknik, Industriell Dynamik och Byggd miljö och Hållbar utveckling vid Chalmers. Planer finns på att inleda ett samarbete med HUSUS-projektet, Forskningsgruppen för Miljöstrategiska Studier vid Stockholms universitet. Det handlar om Stockholms energiframtider utifrån ett brukarperspektiv. Göteborgs stad har påbörjat arbetet med att ta fram en ny energiplan. Projektet GÖTEBORG 2050 bidrar med underlag och långsiktiga aspekter på Göteborgska energiframtider. 8

12 Projektet är representerat i Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) energiframtidsprojekt Energiframsyn. Johan Swahn deltar i referensgruppen Kommunikation Kommunikationer och transporter av människor och varor tillhör det mest resurskrävande i samhället idag. I ett hållbart Göteborg ser bilden annorlunda ut med en utvecklad infrastruktur, andra lokaliseringar, utnyttjande av utvecklad informationsteknologi. En workshop om kommunikationer och nya transportstrukturer planeras. Denna workshop förväntas leda fram till nya forskningsprojekt. I ett fallstudieprojekt, "Lundby on the Move", som drivs av Göteborgs MiljöVetenskapliga Centrum under ledning av Prof Roland W Scholz, studeras hållbar mobilitet i stadsdelen Lundby i Göteborg. I Lundby finns även projektet Vision Lundby som drivs av Lisa Sundell, vid Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Workshopen kommer att genomföras i samarbete med dessa projekt och med forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. I anslutning till planeringen av workshopen inleds samarbete med Naturvårdsverket (Sven Hunhammar), Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier, Stockholms universitet och Vägverket (Olle Hådell), Banverket (Lars Berggrund). Planer finns på att delta i Västra Götalandsregionens miljöstrategiarbete inom området transporter Kretslopp Arbete med framtidsbilder av hållbara materialkretslopp på ett liknande sätt som för energi planeras inom projektet. Vi avser att genomföra en framtidbildsworkshop om materialkretslopp. Innan dess ska ett underlag tas fram antingen som ett uppdrag eller som ett resultat av ett seminarium. I ett pågående forskningsarbete inom Byggd Miljö och Hållbar utveckling Arkitektur, Chalmers (Jan-Henrik Kain) görs en studie om avfallshanteringen i Bergsjön i Göteborg. Ett samarbete har inletts så att resultatet av detta arbete kan komma projektet till del Det Goda Livet och helhetssyn inom projektet Tanken att det framtida hållbara samhället skall innehålla Det Goda Livet genomsyrar projektet. För att detta ska ske kommer begreppet att ständigt föras upp på dagordningen och kopplas till helhetssynen av det hållbara samhället. 9

13 Ett seminarium planeras om Det Goda Livet. Projektet har givit Christer Sanne, Regional planering, KTH, i uppdrag att skriva ett underlag till detta seminarium som innehåller tankar kring vad som är en hållbar livsstil vad gäller konsumtionsmönster och tidsanvändning. Ett forskarmöte med Etnologiska institutionen vid Göteborgs Universitet är också planerat i syfte att involvera pågående och ny forskning i projektet Mat De kontakter som tagits med Institutionen för Hushållsvetenskap, Göteborgs Universitet (Helena Shanahan) utvecklas och ett seminarium om långsiktiga framtidsbilder av mathållning och matproduktion genomförs. Seminariet skall ge en struktur på ämnesområdet och ge en plan fortsatt arbete med frågeställningen inom projektet. Om samarbetet blir framgångsrikt kan en framtidsbildsworkshop om frågan hållas. Planer finns på att delta i Västra Götalandsregionens miljöstrategiarbete inom området mat Konsumtion Frågeställningen om hur konsumtionen av varor och tjänster kan förändras i framtiden för att bli mer hållbar är viktig och kan kopplas tilll hur ekonomin ser ut i ett kretsloppssamhälle. Ett forskarmöte planeras för att diskutera dessa frågeställningar med utgångspunkt i pågående forskning vid avdelningen för miljöekonomi vid Institutionen för Nationalekonomi, Göteborg Universitet (Thomas Sterner) Fysisk planering Ett forskningssamarbete inleds med Byggd Miljö och Hållbar Utveckling, Chalmers (Björn Malbert). Projektet GÖTEBORG 2050 kommer fortsätta det direkta samarbetet med de ansvariga för Göteborgs översiktsplan. Den översiktliga planeringen omfattar en tidsperiod av år. Översiktsplaneringen vill utnyttja projektet för mer långsiktiga perspektiv. Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och dess kommuner skall också stödjas av projektet och samarbete påbörjas Boende Arbete Fri tid För att knyta pågående forskningsprojekt till GÖTEBORG 2050 planeras ett samarbete med kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet kring den uthålliga staden som livsmiljö. 10

14 3.2 DEMONSTRATIONSPROJEKT Ombyggnad av landshövdingehus från 1900-talets första hälft Samarbete har inletts med stadsdelsförvaltningen och Familjebostäder i Majorna i syfte att delta i arbetet med framtidsfrågorna i stadsdelen och att få igång ett demonstrationsprojekt. Ett befintligt kvarter byggs om till en energi- och kretsloppsstandard som är långsiktigt hållbar. Samarbete med riksantikvarieämbetet (Ola Wetterberg) är planerat i samband med ombyggnaden Flerbostadshus utan värmesystem Projektet "Hus utan värmesystem" följs upp med byggande av ett extremt energisnålt flerbostadshus i Göteborg med en kretsloppsstandard som vi tror är långsiktigt hållbar. Familjebostäder är beredda att driva ett sådant projekt. Detta blir en del i IEA-Task 28, "Solar Sustainable Buildings" samt planeras att ingå i ett nytt EU-projekt Zero net energy housing development Övrigt Ett demonstrationsprojekt för att utveckla och dra erfarenhet av stationära bränsleceller som del i ett framtida energisystem skall genomföras i samarbete mellan Göteborg Energi och Vattenfall Utveckling. Demonstrationsprojekt inom kommunikationer och transporter samt inom kretsloppstekniker planeras VISUALISERING Vårt Göteborg "Vårt Göteborg" är Göteborgs stads informationstidning som utkommer månadsvis och når alla hushåll i Göteborg. Projektet GÖTEBORG 2050 har fått möjlighet att utforma majnumret som kommer att ägnas åt framtiden. Framtidsbilder kommer att presenteras. Vi kommer också att använda detta till att inbjuda till en dialog om framtidsbilderna med Göteborgarna Vetenskapsfestivalen Under vetenskapsfestivalen avser vi att presentera projektet och hålla dialog med allmänheten. Ett av året tema är Resor och vetenskapliga expeditioner. Projektet kommer att erbjuda en resa in i framtiden. 11

15 3.3.3 TV-program SVT har kontaktat oss och är intresserade av att producera en serie som behandlar olika områden och samhällssektorer med utgångspunkt i projekt GÖTEBORG Övrigt Vi har konkreta planer för visualiseringar av framtidsbilder på olika sätt och med olika målgrupper tillsammans med Ekocentrum (vuxna) och Universeum (barn och ungdomar) INFORMATIONSVERKSAMHET Nätverket Nätverket hålls informerat om projektets löpande verksamhet. Inbjudan till hela nätverket går ut inför alla öppna seminarier. Informationen förmedlas mestadels via e-post. Aktuella aktiviteter finns alltid inlagda på hemsidan Projektets hemsida fyller en servicefunktion, men är också en mötesplats och en inbjudan till kontakt. Den kommer också att användas för att på ett utvecklat sätt föra ut visualiseringar av framtidsbilderna Höstseminarium Vid det årliga höstseminariet presenteras och diskuteras framtidsbilder och visioner med projektets nätverk. Seminariet dokumenteras Barn och ungdomar För att konkretisera framtidsfrågorna och -diskussionen hos barn och ungdomar planerar stadsdelsnämnden i Majorna att engagera ett antal skolklasser från olika stadier att göra en utställning där Projektet GÖTEBORG 2050 medverkar. Energispaningen 2002, en tävling för årskurs 4 6, genomförs under våren. Projektet GÖTEBORG 2050 medverkar i utvärderingen och kan använda resultatet i vidare dialoger med barn Mötesplatser med allmänheten Vi avser att medverka i Ekocentrums permanenta utställning genom att tillhandahålla kunskapsunderlag samt exponera projektet i en särskild utställning. 12

16 Under hösten 2002 planeras en större satsning på att nå ut till göteborgarna genom kampanjer och utställningar på bibliotek, skolor. Hur når man ut med backcastingperspektivet till allmänheten? Vi tror att vi kan hjälpa Göteborgaren att påverka sin situation idag genom att få henne/honom att kartlägga och beskriva sin egen situation i förhållande till den hållbara staden och hitta möjligheter och strategier att påverka den. Projektets målsättning är att öka medvetenheten hos allmänheten. Vi avser att etablera fler kanaler inom institutioner, studieförbund, föreningar, skolor, bibliotek etc. för att nå ut till göteborgaren och föra en dialog med honom/henne om framtidssituationen och möjligheten för den enskilde att påverka den idag. Idag identifierade mötesplatser är: - Ekocentrum - Vetenskapsfestivalen - Universitetets vecka - Utställning på olika bibliotek - Postermedverkan vid seminarier, konferenser m.m. - Föredrag - Diskussioner - Vårt Göteborg (tidskrift se ovan 3.3.1) - Webbsidan Broschyrer och posters Under året planeras en ny populärversion av presentationsbroschyren planeras där nya framtidsbilder presenteras. Breda satsningar planeras med avseende på visualisering och deltagande vid konferenser samt offentliga utställningar där det kommer att finnas ett stort behov av posters ÖVRIGA SEPARATFINANSIERADE PROJEKT Förutom central verksamhet inom projektet planeras ett antal separat finansierade projekt med egen målsättning och tidsplan. Dessa kan vara av forsknings- eller utvecklingskaraktär Undervisningsmaterial Det finns ett stort behov av material som kan användas för undervisning om framtids- och helhetsfrågor i skolorna. Projektet syftar till att skapa positiva värderingar om det "goda livet" i framtiden. Då är det viktigt att nå barn och ungdomar i skolorna. Ett projekt med syfte att ta fram sådant material planeras. 13

17 3.5.2 TV-trailer, videoprogram En kort videofilm som riktas till en ungdomlig allmänhet och som beskriver utgångspunkterna och några av scenarierna planeras. (SVT har gjort några inslag i nyhetssändningar som varit uppskattade.) En sådan video kan ingå i en del av undervisningsmaterialet för skolor och också användas vid studier om framtidsfrågor i föreningar, på företag och inom organisationer Universeum Universeum har grundats av Göteborgsregionens kommunalförbund, Chalmers, Göteborgs universitet och Västsvenska Industri- och Handelskammaren och är ett vetenskapscentrum som främst riktar sig mot ungdomar och barn i skolan. Ett genomgående tema är att visa kretsloppet och ekologin. Projektet GÖTEBORG 2050 skulle kunna vara en naturlig del i verksamheten. Diskussioner har inletts om medverkan med utställning, modell och aktiviteter Underlag för energiplaneringen Göteborg Stads energiplanering avser en tidsperiod på tjugo till trettio år. Avsikten är att energiscenarier, kunskap och underlag från projektet GÖTEBORG 2050 skall användas. Detta måste då specifikt anpassas för energiplanen. 3.6 ÖVRIGT Samarbete med näringslivet Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg, Göteborg&Co kan vi utveckla samarbetet med näringslivet i regionen med perspektivet ett hållbart samhälle Översättning till engelska Det stora internationella intresset för projektet och ett kommande internationellt samarbete (bl a genom deltagandet i Solar City) ger behov av översättning av rapporter och andra publikationer samt webbsidan till engelska. 14

18 VERKSAMHETSPLAN Verksamheten under 2003 kommer att vara av samma omfattning som under 2002, men med ytterligare utökad visualisering och information och därmed ökade kostnader. Enligt ursprunglig plan skall projektet avslutas under När projektet avslutas kommer det att innehålla en mycket stor kompetens vad gäller kunskapen om möjliga hållbara framtider och hur man kan arbeta med framtidsbilder för att åstadkomma förändring. Mot slutet av projektet måste denna kunskap och kompetens göras tillgänglig på en generell nivå så att resultaten kan utnyttjas på nationell och även global nivå även efter projekttidens utgång. 15

19 Bilaga 1 STYRGRUPP Ingemar Andersson, Göteborg Energi Birgitta Hellgren, Göteborgs Stad Stefan Jakelius, Energimyndigheten Oliver Lindqvist, Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum Michael Rantil, Formas REFERENSGRUPP Kaj Andersson, Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad Thore Berntsson, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers Göran Bylund, Energirådgivningen, Gotlands Kommun Stefan Edman, författare och samhällsdebattör Åsa Elmqvist, Energimyndigheten Louise Fäldt, Infrastruktur, Stadskansliet, Göteborgs Stad Lars Ingelstam, Tema T, Linköpings universitet Thomas B Johansson, IIIEE (International Institute for Industrial Environmental Economics), Lunds Universitet Olof Johansson Filip Johnsson, Energiteknik, Chalmers Åsa Jönsson, Miljöenheten, Skanska, Göteborg Anna-Lisa Lindén, Sociologi, Lund universitet Hans Linderstad, Stadsbyggnadskontoret Björn Malbert, Byggd miljö och hållbar utveckling, Chalmers Claes Roxbergh, kommunalråd med ansvar för miljö- och konsumentfrågor, Göteborgs Stad Lisa Sundell, Vision Lundby, Trafikkontoret Bengt Söderström Johan Trouvé, miljöchef, Schenker AG, ordf GAME (Gothenburg Academy for Management of the Environment) Åsa Wilske, miljöchef, Göteborgs Hamn Göran Värmby, Business Region Göteborg Bengt Yngve, Göteborg Energi Jonas Åkerman, Forskningsgruppen för Miljöstrategiska Studier, Stockholms universitet

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Göteborg 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005

Göteborg 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005 GMV - s MiljöVetenskapliga centrum 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB Besöksadress:Vera Sandbergs allé 5 B GÖTEBORGS UNIVERSITET Telefon: 031-772 4950, Fax:

Läs mer

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006 Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet GAME Verksamhetsberättelse 2006 Produktion: GAME kansli

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt delredovisning av regeringsuppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt Diarienummer 31-971/2014 december 2014 SGU-rapport 2014:41 Omslagsbild: Lars Perssson. Illustration:

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Omvärldsbevakning i praktiken Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Innehåll Förord...3 Inledning...4 Eskilstuna kommun...8 Projekt startade systematiskt omvärldsarbete på bred front Gotlands

Läs mer

Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping

Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping IEI Datum 2015-01-09 Mats Eklund Sara Gustafsson Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping Slutsatser från forskningsprogrammet Hållbara Norrköping (2010-2013) Mats Eklund och Sara Gustafsson LIU-IEI-RR--14/00219

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 Kallelse till ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller föreningen årsmöte

Läs mer

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Projekt nr P21690-1 Rapport 2004-11-30 från ett projekt i Energimyndighetens program Utsläpp och luftkvalitet Anders Mårtensson

Läs mer

2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer

2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer SAMMANFATTNING Göteborg stad fick under 2010 beslut om 1,95 mkr i stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund 2013-05-24 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2012 1 Index Arbetsformer... 13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag... 10 Arbetsmarknadens utveckling... 10 Arbetsmarknadspraktik i Göteborgs

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet

Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet 1 2 Innehåll FÖRORD SAMMANFATTANDE SLUTSATSER INLEDNING Uppdraget Tillvägagångssätt BAKGRUND Byggplanering m.m. och brottsprevention Aktuella brottstyper

Läs mer