VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSPLAN 2002-2004"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSPLAN Hans Eek Göteborg Energi Box Göteborg Göteborg Tel: Tel: Fax: Fax: Johan Swahn Avdelningen för fysisk resursteori Chalmers och Göteborgs universitet Mobil: Mobil: E-post: E-post:

2

3 INNEHÅLL: Verksamhetsberättelse 2001 sid 3-7 Verksamhetsplan 2002 sid 8-14 Verksamhetsplan sid 15 Styrgrupp och Referensgrupp Bilaga 1

4 INLEDNING Denna sammanställning innehåller verksamhetsberättelse för projektet GÖTEBORG 2050 för år 2001, verksamhetsplanen för år 2002 och en översiktlig plan för åren 2003 och Dokumentet utgör tillsammans med en budget för , samt en reviderad projektbeskrivning underlag för kompletterande ansökningar om medel för Dokumentet är även en avrapportering av projektets verksamhet hittills, tillsammans med en ekonomisk redovisning för En kortfattad projektbeskrivning inleder. 1. KORTFATTAD PROJEKTBESKRIVNING Projektet GÖTEBORG 2050 är ett forskningsprojekt och ett projekt där kunskap och forskningsresultat förs ut till samhällsaktörer och till den breda allmänheten. Projektet skall vara en utvecklande mötesplats för alla som är intresserade av arbete med långsiktigt hållbara framtidsbilder forskare, andra aktörer och allmänhet. Projektet skall stimulera forskning om långsiktig utveckling mot ett hållbart samhälle och skall samla och sprida kunskap och nya forskningsresultat. Grundtanken bakom projektet GÖTEBORG 2050 är att ett arbete med långsiktiga framtidsbilder av ett hållbart samhälle kan ge som resultat en snabbare utveckling mot ett hållbart samhälle: Framtidsbilder och andra resultat kan användas för planering, strategiutveckling och som beslutsunderlag. Framtidsbilderna blir målbilder som kan stimulera utveckling mot ett hållbart samhälle. Visualiseringar av framtidsbilder och det breda samarbetet skapar en öppenhet för förändring. Med begreppet ett hållbart samhälle menar vi: Det goda livet ett mänskligt mångkulturellt samhälle med livskvalitet och god hälsa, där individen sätts i centrum. Rättvist utnyttjande av jordens resurser Låga utsläpp av växthusgaser med förnybar energitillförsel Slutna materialkretslopp och inga utsläpp av giftiga ämnen Effektiv resursanvändning Biologisk mångfald

5 Framtidsbilderna som tas fram i projektet skall vara så tydliga att såväl enskilda individer som organisationer och företag kan identifiera sig. De skall tillsammans innehålla en helhetssyn av det hållbara samhället men kan vara fokuserade på olika delar av samhället: Ett hållbart och effektivt energisystem Ett hållbart boende med mötesplatser nära hemmet, meningsfullt arbete och en aktiv fri tid Ett hållbart näringsliv som är väl anpassat lokalt och globalt Hållbara kommunikationer med resurssnåla transporter av människor och gods Hållbar mathållning och matproduktion Hållbara materialkretslopp med avfalls- och avloppssystem utan deponier och med hänsynsfull hantering av näringsämnen Hållbar konsumtion av varor och tjänster styrs av nytta och välbefinnande En förutsättning vid scenariearbetet inom projektet är att en liknande förändring mot det hållbara samhället skett i omvärlden i övrigt. Projektet arbetar med följande moment: Utveckling och visualisering av scenarier och andra bilder av en hållbar framtid Skapande av mötesplatser för kreativitet och utbyte av tankar Stöd för utveckling av strategier och planeringsprocesser Stimulering och stöd av nya forsknings- och utvecklingsprojekt Uppmuntran av och stöd för demonstrationsprojekt Projektet arbetar med framtidsbilder av Göteborg i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Samtidigt vägs nationella, regionala, europeiska och globala kopplingar in. Projektets genomförande och resultat kommer att generaliseras och är av nationellt och internationellt intresse. Projektets huvudintressenter och finansiärer är Chalmers och Göteborgs Universitet, Statens Energimyndighet, Formas, Göteborg Energi AB samt Göteborgs Stad. I projektet arbetar Hans Eek och Johan Swahn som projektkoordinatörer och Pia Sundh som projektinformatör. 2

6 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 Verksamheten under året 2001 präglades av: arbete med att engagera ytterligare forskare, företag och kommunala instanser till att medverka i projektet och förbereda forskningssamarbeten och samarbeten för ett utnyttja och sprida projektets resultat arbete med att utveckla och strukturera projektets helhetssyn arbete med att ta fram kunskap och att utveckla framtidsbilder, med en fokusering på energiområdet arbete med att förbereda för visualiseringsprojekt arbete med att informera om projektet Projektet har ett omfattande nätverk av intresserade forskare och andra samhällsaktörer. Projektets nätverkslista innehåller 230 personer som aktivt beslutat att gå med i nätverket. En broschyr har tagits fram som beskriver projektet, dess helhetssyn och ger några första tankar om hur Göteborg kan se ut om 50 år. Projektets hemsida (http://www.goteborg2050.nu) har utvecklats. Projektet har exponerats flitigt i media. Det har även rönt internationell uppmärksamhet. Delegationer från Italien, Japan och Norge besökt projektledarna för kunskapsutbyte. Planering pågår för projektets deltagande i flera internationella samarbeten. Projektanställda har under året varit projektkoordinatörerna Hans Eek (80%) Johan Swahn 100% och sedan 1 september projektinformatör Pia Sundh 50% STYRGRUPP OCH REFERENSGRUPP Projektets styrgrupp har konstituerats. Styrgruppens roll är att styra projektets huvudinriktning och på en övergripande nivå dess verksamhet. Den kommer att sammanträda två gånger om året. En referensgrupp för projektet har bildats. Referensgruppen ska vara ett stöd för projektets genomförande och fungera som ett bollplank som kan ge uppmuntran, kritiska synpunkter och tips. Den sammanträder två gånger per år. De enskilda medlemmarna i referensgruppen kommer också att kunna medverka direkt i projektet, bl a med idéer om forskningsprojekt. Styrgruppens och referensgruppens sammansättning framgår av bilaga 1. 3

7 2.2. UTVECKLING AV FRAMTIDSBILDER I projektet samlas och utvecklas kunskap som skall användas för att ta fram hållbara framtidsbilder. Arbetet sker i samarbete med forskare och med andra aktörer. Inledningsvis genomfördes arbete med att ge projektet en helhetssyn och med att översiktligt analysera hur det på det långsiktig hållbara samhället skulle kunna se ut. Resultatet av detta arbete var en broschyr som innehåller de första framtidsbilderna. Under 2001 har arbetet koncentrerats på energiframtidsstudier, har Utvecklingsarbete har förberetts även inom områdena: "Kommunikationer", "Kretslopp", och "Boende Arbete Fri tid", "Mat", "Hållbar Konsumtion", "Fysisk Planering "och "Det Goda Livet projektets helhetssyn" Energi Energiframtidsworkshop Arbete pågår med att utveckla långsiktiga energiscenarier för Göteborg med kopplingar till Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen. Som ett led i detta arbete anordnades en energiframtidsworkshop den 3-4 oktober. Cirka trettio personer deltog. Idéer om forskningsprojekt i anslutning till projektet GÖTEBORG 2050 och många värdefulla synpunkter om hur scenarierna kan vidareutvecklas kom fram. En dokumentation av workshopen och hur resultatet kan användas i det fortsatta framtidsbildsarbetet inom projektet har tagits fram. Västra Götalandsregionen Diskussioner har förts med Västra Götalandsregionen om hur projektet skulle kunna bli en del av regionens arbete med omställning till ett hållbart samhälle. Projektet presenterades vid regionens temadag om energi Energidag Västra Götaland en mötesplats för utveckling". Ett deltagande från Västra Götalandsregionen sida skulle vara gynnsamt för projektet. Redan inledningsvis har konstaterats att projektets naturliga avgränsning inte kan vara Göteborgs Stad. Västra Götalandsregionen har även Transporter och Mat som inriktningar på det miljöstrategiska arbetet. Dessa områden ingår även i projektet GÖTEBORG Solar City International Energy Agency (IEA) kommer att starta ett internationellt projekt, Solar City, som innebär att koncept för hållbara energisystem för städer tas fram och förverkligas. Göteborg och projektet GÖTEBORG 2050 är aspirant att medverka och vi arbetar inom projektet för att en sådan medverkan skall komma till stånd. Johan Swahn och Hans Eek har deltagit i startmöten under 2000 och 2001 och är aktiva för att påverka projektets utformning och det svenska deltagandet. Arbetet förväntas inledas i juli Ett förberedelsemöte planeras äga rum i Göteborg i mars

8 2.2.2 Övriga delområden Kommunikationer Sonderingar om samarbete har ägt rum med projekten "Vision Lundby" och "Case Study Lundby Lundby on the Move" och med kommunikationsforskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Planering pågår för att genomföra en framtidsbildsworkshop om hållbara kommunikationer efter det mönster som energiframtidsworkshopen genomfördes på. Kretslopp Projektet GÖTEBORG 2050 har kontakter med Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad. Avsikten är att etablera ett samarbete även med Renova och forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet och hålla en Kretsloppsframtidsbildsworkshop under Fysisk planering Projektet har presenterats vid ett seminarium vid Stadsbyggnadskontoret. Diskussioner pågår om hur ett samarbete kan etableras för att utnyttja projektets resultat i den i den översiktliga planeringen. Det Goda Livet Helhetssyn Projektet har lagt ett uppdrag hos Christer Sanne, Infrastruktur, KTH om att skriva en uppsats om hållbara konsumtionsmönster och tidsanvändning. Mat Kontakter har tagits med Hushållsvetenskap, Göteborgs universitet och Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier, Stockholms universitet. Samarbete kring matframtidsstudier förbereds. Konferensmedverkan Vid Ecology-konferensen i anslutning till Miljöteknikmässan 2001 inbjöds projektet att medverka i seminariet Stadsmiljö arkitektur, hållbarhet och trivsel. Projektledarna presenterade och diskuterade projektet med övriga föreläsare och deltagare. Projektpresentation vid konferens i Stockholm för Program Energisystem (forskningsprogram inom Chalmers, KTH, Linköpings, Uppsala universitet) Projektarbeten Fyra projektarbeten inom Naturvetenskapliga Miljövetarprogrammet och Naturvetenskaplig problemlösning har handletts inom projektet: En studie av alternativ för utveckling mot en hållbar energiförsörjning i Göteborg Jämförelse av miljöeffekter av förnybara bränslen Koldioxiddeponering från ett möjligt framtida biobränslekombinat i Göteborg Vad krävs för att använda sopförbränningsaska som gödningsmedel? 5

9 Alliance for Global Sustainability (AGS) Diskussioner pågår för att finna samarbetsparters inom det akademiska samarbetet inom Alliance for Global Sustainability (AGS). AGS är ett miljöforskningssamarbete mellan MIT-Massachusetts Institute of Technology, Tokyo University, ETH-Zürich tekniska högskola och Chalmers DEMONSTRATIONSPROJEKT Hus utan värmesystem Projektet Hus utan värmesystem, är ett forsknings- och demonstrationsprojekt finansierat av Formas, där 20 radhus utan värmesystem har uppförts av Egnahemsbolaget i Lindås i Göteborg. Projektledare är Hans Eek. Denna bebyggelse kan betraktas som hållbar ur energisynpunkt och har flitigt använts i demonstration. En uppföljning av projektet har genomförts och Flerbostadshus utan värmesystem har förberetts som ett kommande projekt Majorna 2050 Samarbete har inletts med stadsdelsförvaltningen och Familjebostäder i Majorna i syfte att delta i arbetet med framtidsfrågorna i stadsdelen och att få igång ett demonstrationsprojekt VISUALISERING Barn och ungdomar "Energispaningen 2002" är en tävling för 4-6 klass i Västra Götalands och Hallands län. Detta kommer att resultera i utställningar med unga visioner om en hållbar energianvändning runt om i Västsverige samt i Universeum. Projektet deltar i utvecklingen av tävlingen. GÖTEBORG 2050 är också medarrangör av stadsdelsspaningen, en deltävling. Ekocentrum Ekocentrum i Göteborg är Sveriges största permanenta miljöutställning som också anordnar kurser för företag och för skolor. Projektet är representerat på Ekocentrum och diskussioner pågår om hur projektet skall kunna integreras in i Ekocentrums utställnings- och kursverksamhet. Samarbete med Sveriges Television SVT har uttryckt intresse av att belysa framtidsfrågorna i ett TV-program. Samarbete har inletts. Projektet presenterades vid två tillfällen i Västnytt. (Regional TV) Återkommande nyhetsinslag är planerade. 6

10 2.5. INFORMATIONSVERKSAMHET Höstseminarium 2001 Det årligen återkommande seminariet är en mötesplats för forskare, organisationer och företag och intresserad allmänhet. Den 17 oktober hölls ett eftermiddagsseminarium i Göteborg, där kunskapsunderlag och framtidsbilder redovisades. Temat var "Helhetssyn" och "Energiframtider" med föredrag och efterföljande diskussion. Ca 60 personer från nätverket i projektet GÖTEBORG 2050 deltog. Seminariet har dokumenterats. Föredrag och undervisning Johan Swahn och Hans Eek har vid flera tillfällen presenterat projektet vid olika seminarier. De har dessutom undervisat med projektanknytande innehåll vid Chalmers och Göteborgs Universitet. Miljöteknikmässan Ecology 2001 Projektet Göteborg 2050 var representerat i tre montrar på mässan: Göteborg Energi, Göteborgs Stad, Miljövetenskap, Chalmers/Göteborgs Universitet. Posterpresentationer Projektet har presenterats som posters vid tre vetenskapliga konferenser där scenarier av en hållbar framtid diskuterades vid poster sessions : Knowledge and Learning for a Sustainable Society, juni, Göteborg Cities of Tomorrow, augusti, Göteborg Hållbar utveckling i Sverige och globalt: Vilka problem löser vi tillsammans? 22 november, Göteborg Projektet har exponerats och presenterats med broschyrer och poster vid Göteborgs stads Miljöforum samt vid Göteborg Energi:s Sommardagar Mötesplatser med allmänheten Projektet har deltagit i flera populärvetenskapliga aktiviteter där dialog med allmänheten har varit möjlig. Dessutom har projektet deltagit vid: Vetenskapsfestivalen Universitetets vecka Ekocentrum Stadsbiblioteket, lokala bibliotek 7

11 3. VERKSAMHETSPLAN 2002 Projektet har under 2001 upplevt en stor efterfrågan av konkreta visualiseringar av fler framtidsbilder, inte minst för att nå allmänheten och planerare i regionen. Nya framtidsbilder och scenarier tas fram inom olika delområden. Workshops är ett effektivt verktyg att initiera arbetet med framtidsbilder. Forskningssamarbeten fortgår och förnyas. Några av demonstrationsprojekten körs igång. Informationsspridning för att ge kunskap om projektet utökas. Framtidsbilderna som tas fram kommer direkt att användas och spridas UTVECKLING AV FRAMTIDSBILDER Centralt i projektet är att utveckla förbättrade underlag för framtidsbilder. En viktig utgångspunkt för att vidareutveckla underlaget för framtidsbildsarbetet är planerade möten med forskare inom berörda institutioner. Vid dessa möten diskuteras hur den pågående forskningen inom institutionerna kan knytas till GÖTEBORG 2050 och idéer till nya forskningsprojekt som kan ge underlag för scenarier och strategiarbete Energi Detta arbete är en fortsättning på arbetet med energi under hösten Efter workshopen har energiscenarierna detaljerats och forskningsbehovet inom olika fält konkretiserats. Förslag till anslutande forskningsprojekt kommer att diskuteras, dels vid ett planerat forskarseminarium på Institutionen för Energisystemteknik, Chalmers och vid en ytterligare workshop under våren Scenarierna vidareutvecklas och görs användbara för visualiseringar. En viktig del i energiarbetet inom projektet GÖTEBORG 2050 under 2002 är igångsättandet av IEA-projektet Solar City. I planeringen deltar forskare från energisystemteknik, Industriell Dynamik och Byggd miljö och Hållbar utveckling vid Chalmers. Planer finns på att inleda ett samarbete med HUSUS-projektet, Forskningsgruppen för Miljöstrategiska Studier vid Stockholms universitet. Det handlar om Stockholms energiframtider utifrån ett brukarperspektiv. Göteborgs stad har påbörjat arbetet med att ta fram en ny energiplan. Projektet GÖTEBORG 2050 bidrar med underlag och långsiktiga aspekter på Göteborgska energiframtider. 8

12 Projektet är representerat i Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) energiframtidsprojekt Energiframsyn. Johan Swahn deltar i referensgruppen Kommunikation Kommunikationer och transporter av människor och varor tillhör det mest resurskrävande i samhället idag. I ett hållbart Göteborg ser bilden annorlunda ut med en utvecklad infrastruktur, andra lokaliseringar, utnyttjande av utvecklad informationsteknologi. En workshop om kommunikationer och nya transportstrukturer planeras. Denna workshop förväntas leda fram till nya forskningsprojekt. I ett fallstudieprojekt, "Lundby on the Move", som drivs av Göteborgs MiljöVetenskapliga Centrum under ledning av Prof Roland W Scholz, studeras hållbar mobilitet i stadsdelen Lundby i Göteborg. I Lundby finns även projektet Vision Lundby som drivs av Lisa Sundell, vid Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Workshopen kommer att genomföras i samarbete med dessa projekt och med forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. I anslutning till planeringen av workshopen inleds samarbete med Naturvårdsverket (Sven Hunhammar), Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier, Stockholms universitet och Vägverket (Olle Hådell), Banverket (Lars Berggrund). Planer finns på att delta i Västra Götalandsregionens miljöstrategiarbete inom området transporter Kretslopp Arbete med framtidsbilder av hållbara materialkretslopp på ett liknande sätt som för energi planeras inom projektet. Vi avser att genomföra en framtidbildsworkshop om materialkretslopp. Innan dess ska ett underlag tas fram antingen som ett uppdrag eller som ett resultat av ett seminarium. I ett pågående forskningsarbete inom Byggd Miljö och Hållbar utveckling Arkitektur, Chalmers (Jan-Henrik Kain) görs en studie om avfallshanteringen i Bergsjön i Göteborg. Ett samarbete har inletts så att resultatet av detta arbete kan komma projektet till del Det Goda Livet och helhetssyn inom projektet Tanken att det framtida hållbara samhället skall innehålla Det Goda Livet genomsyrar projektet. För att detta ska ske kommer begreppet att ständigt föras upp på dagordningen och kopplas till helhetssynen av det hållbara samhället. 9

13 Ett seminarium planeras om Det Goda Livet. Projektet har givit Christer Sanne, Regional planering, KTH, i uppdrag att skriva ett underlag till detta seminarium som innehåller tankar kring vad som är en hållbar livsstil vad gäller konsumtionsmönster och tidsanvändning. Ett forskarmöte med Etnologiska institutionen vid Göteborgs Universitet är också planerat i syfte att involvera pågående och ny forskning i projektet Mat De kontakter som tagits med Institutionen för Hushållsvetenskap, Göteborgs Universitet (Helena Shanahan) utvecklas och ett seminarium om långsiktiga framtidsbilder av mathållning och matproduktion genomförs. Seminariet skall ge en struktur på ämnesområdet och ge en plan fortsatt arbete med frågeställningen inom projektet. Om samarbetet blir framgångsrikt kan en framtidsbildsworkshop om frågan hållas. Planer finns på att delta i Västra Götalandsregionens miljöstrategiarbete inom området mat Konsumtion Frågeställningen om hur konsumtionen av varor och tjänster kan förändras i framtiden för att bli mer hållbar är viktig och kan kopplas tilll hur ekonomin ser ut i ett kretsloppssamhälle. Ett forskarmöte planeras för att diskutera dessa frågeställningar med utgångspunkt i pågående forskning vid avdelningen för miljöekonomi vid Institutionen för Nationalekonomi, Göteborg Universitet (Thomas Sterner) Fysisk planering Ett forskningssamarbete inleds med Byggd Miljö och Hållbar Utveckling, Chalmers (Björn Malbert). Projektet GÖTEBORG 2050 kommer fortsätta det direkta samarbetet med de ansvariga för Göteborgs översiktsplan. Den översiktliga planeringen omfattar en tidsperiod av år. Översiktsplaneringen vill utnyttja projektet för mer långsiktiga perspektiv. Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och dess kommuner skall också stödjas av projektet och samarbete påbörjas Boende Arbete Fri tid För att knyta pågående forskningsprojekt till GÖTEBORG 2050 planeras ett samarbete med kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet kring den uthålliga staden som livsmiljö. 10

14 3.2 DEMONSTRATIONSPROJEKT Ombyggnad av landshövdingehus från 1900-talets första hälft Samarbete har inletts med stadsdelsförvaltningen och Familjebostäder i Majorna i syfte att delta i arbetet med framtidsfrågorna i stadsdelen och att få igång ett demonstrationsprojekt. Ett befintligt kvarter byggs om till en energi- och kretsloppsstandard som är långsiktigt hållbar. Samarbete med riksantikvarieämbetet (Ola Wetterberg) är planerat i samband med ombyggnaden Flerbostadshus utan värmesystem Projektet "Hus utan värmesystem" följs upp med byggande av ett extremt energisnålt flerbostadshus i Göteborg med en kretsloppsstandard som vi tror är långsiktigt hållbar. Familjebostäder är beredda att driva ett sådant projekt. Detta blir en del i IEA-Task 28, "Solar Sustainable Buildings" samt planeras att ingå i ett nytt EU-projekt Zero net energy housing development Övrigt Ett demonstrationsprojekt för att utveckla och dra erfarenhet av stationära bränsleceller som del i ett framtida energisystem skall genomföras i samarbete mellan Göteborg Energi och Vattenfall Utveckling. Demonstrationsprojekt inom kommunikationer och transporter samt inom kretsloppstekniker planeras VISUALISERING Vårt Göteborg "Vårt Göteborg" är Göteborgs stads informationstidning som utkommer månadsvis och når alla hushåll i Göteborg. Projektet GÖTEBORG 2050 har fått möjlighet att utforma majnumret som kommer att ägnas åt framtiden. Framtidsbilder kommer att presenteras. Vi kommer också att använda detta till att inbjuda till en dialog om framtidsbilderna med Göteborgarna Vetenskapsfestivalen Under vetenskapsfestivalen avser vi att presentera projektet och hålla dialog med allmänheten. Ett av året tema är Resor och vetenskapliga expeditioner. Projektet kommer att erbjuda en resa in i framtiden. 11

15 3.3.3 TV-program SVT har kontaktat oss och är intresserade av att producera en serie som behandlar olika områden och samhällssektorer med utgångspunkt i projekt GÖTEBORG Övrigt Vi har konkreta planer för visualiseringar av framtidsbilder på olika sätt och med olika målgrupper tillsammans med Ekocentrum (vuxna) och Universeum (barn och ungdomar) INFORMATIONSVERKSAMHET Nätverket Nätverket hålls informerat om projektets löpande verksamhet. Inbjudan till hela nätverket går ut inför alla öppna seminarier. Informationen förmedlas mestadels via e-post. Aktuella aktiviteter finns alltid inlagda på hemsidan Projektets hemsida fyller en servicefunktion, men är också en mötesplats och en inbjudan till kontakt. Den kommer också att användas för att på ett utvecklat sätt föra ut visualiseringar av framtidsbilderna Höstseminarium Vid det årliga höstseminariet presenteras och diskuteras framtidsbilder och visioner med projektets nätverk. Seminariet dokumenteras Barn och ungdomar För att konkretisera framtidsfrågorna och -diskussionen hos barn och ungdomar planerar stadsdelsnämnden i Majorna att engagera ett antal skolklasser från olika stadier att göra en utställning där Projektet GÖTEBORG 2050 medverkar. Energispaningen 2002, en tävling för årskurs 4 6, genomförs under våren. Projektet GÖTEBORG 2050 medverkar i utvärderingen och kan använda resultatet i vidare dialoger med barn Mötesplatser med allmänheten Vi avser att medverka i Ekocentrums permanenta utställning genom att tillhandahålla kunskapsunderlag samt exponera projektet i en särskild utställning. 12

16 Under hösten 2002 planeras en större satsning på att nå ut till göteborgarna genom kampanjer och utställningar på bibliotek, skolor. Hur når man ut med backcastingperspektivet till allmänheten? Vi tror att vi kan hjälpa Göteborgaren att påverka sin situation idag genom att få henne/honom att kartlägga och beskriva sin egen situation i förhållande till den hållbara staden och hitta möjligheter och strategier att påverka den. Projektets målsättning är att öka medvetenheten hos allmänheten. Vi avser att etablera fler kanaler inom institutioner, studieförbund, föreningar, skolor, bibliotek etc. för att nå ut till göteborgaren och föra en dialog med honom/henne om framtidssituationen och möjligheten för den enskilde att påverka den idag. Idag identifierade mötesplatser är: - Ekocentrum - Vetenskapsfestivalen - Universitetets vecka - Utställning på olika bibliotek - Postermedverkan vid seminarier, konferenser m.m. - Föredrag - Diskussioner - Vårt Göteborg (tidskrift se ovan 3.3.1) - Webbsidan Broschyrer och posters Under året planeras en ny populärversion av presentationsbroschyren planeras där nya framtidsbilder presenteras. Breda satsningar planeras med avseende på visualisering och deltagande vid konferenser samt offentliga utställningar där det kommer att finnas ett stort behov av posters ÖVRIGA SEPARATFINANSIERADE PROJEKT Förutom central verksamhet inom projektet planeras ett antal separat finansierade projekt med egen målsättning och tidsplan. Dessa kan vara av forsknings- eller utvecklingskaraktär Undervisningsmaterial Det finns ett stort behov av material som kan användas för undervisning om framtids- och helhetsfrågor i skolorna. Projektet syftar till att skapa positiva värderingar om det "goda livet" i framtiden. Då är det viktigt att nå barn och ungdomar i skolorna. Ett projekt med syfte att ta fram sådant material planeras. 13

17 3.5.2 TV-trailer, videoprogram En kort videofilm som riktas till en ungdomlig allmänhet och som beskriver utgångspunkterna och några av scenarierna planeras. (SVT har gjort några inslag i nyhetssändningar som varit uppskattade.) En sådan video kan ingå i en del av undervisningsmaterialet för skolor och också användas vid studier om framtidsfrågor i föreningar, på företag och inom organisationer Universeum Universeum har grundats av Göteborgsregionens kommunalförbund, Chalmers, Göteborgs universitet och Västsvenska Industri- och Handelskammaren och är ett vetenskapscentrum som främst riktar sig mot ungdomar och barn i skolan. Ett genomgående tema är att visa kretsloppet och ekologin. Projektet GÖTEBORG 2050 skulle kunna vara en naturlig del i verksamheten. Diskussioner har inletts om medverkan med utställning, modell och aktiviteter Underlag för energiplaneringen Göteborg Stads energiplanering avser en tidsperiod på tjugo till trettio år. Avsikten är att energiscenarier, kunskap och underlag från projektet GÖTEBORG 2050 skall användas. Detta måste då specifikt anpassas för energiplanen. 3.6 ÖVRIGT Samarbete med näringslivet Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg, Göteborg&Co kan vi utveckla samarbetet med näringslivet i regionen med perspektivet ett hållbart samhälle Översättning till engelska Det stora internationella intresset för projektet och ett kommande internationellt samarbete (bl a genom deltagandet i Solar City) ger behov av översättning av rapporter och andra publikationer samt webbsidan till engelska. 14

18 VERKSAMHETSPLAN Verksamheten under 2003 kommer att vara av samma omfattning som under 2002, men med ytterligare utökad visualisering och information och därmed ökade kostnader. Enligt ursprunglig plan skall projektet avslutas under När projektet avslutas kommer det att innehålla en mycket stor kompetens vad gäller kunskapen om möjliga hållbara framtider och hur man kan arbeta med framtidsbilder för att åstadkomma förändring. Mot slutet av projektet måste denna kunskap och kompetens göras tillgänglig på en generell nivå så att resultaten kan utnyttjas på nationell och även global nivå även efter projekttidens utgång. 15

19 Bilaga 1 STYRGRUPP Ingemar Andersson, Göteborg Energi Birgitta Hellgren, Göteborgs Stad Stefan Jakelius, Energimyndigheten Oliver Lindqvist, Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum Michael Rantil, Formas REFERENSGRUPP Kaj Andersson, Kretsloppskontoret, Göteborgs Stad Thore Berntsson, Värmeteknik och maskinlära, Chalmers Göran Bylund, Energirådgivningen, Gotlands Kommun Stefan Edman, författare och samhällsdebattör Åsa Elmqvist, Energimyndigheten Louise Fäldt, Infrastruktur, Stadskansliet, Göteborgs Stad Lars Ingelstam, Tema T, Linköpings universitet Thomas B Johansson, IIIEE (International Institute for Industrial Environmental Economics), Lunds Universitet Olof Johansson Filip Johnsson, Energiteknik, Chalmers Åsa Jönsson, Miljöenheten, Skanska, Göteborg Anna-Lisa Lindén, Sociologi, Lund universitet Hans Linderstad, Stadsbyggnadskontoret Björn Malbert, Byggd miljö och hållbar utveckling, Chalmers Claes Roxbergh, kommunalråd med ansvar för miljö- och konsumentfrågor, Göteborgs Stad Lisa Sundell, Vision Lundby, Trafikkontoret Bengt Söderström Johan Trouvé, miljöchef, Schenker AG, ordf GAME (Gothenburg Academy for Management of the Environment) Åsa Wilske, miljöchef, Göteborgs Hamn Göran Värmby, Business Region Göteborg Bengt Yngve, Göteborg Energi Jonas Åkerman, Forskningsgruppen för Miljöstrategiska Studier, Stockholms universitet

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Kick-off Göteborg 2050, Elyseum, 14/10 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Kick-off Göteborg 2050, Elyseum, 14/10 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Projektet Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Eek, Göteborg Energi Pia Sundh Projektet Intressenter och finansiärer Göteborg Energi Byggforskningsrådet / Formas

Läs mer

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006 Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet GAME Verksamhetsberättelse 2006 Produktion: GAME kansli

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Göteborg 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005

Göteborg 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005 GMV - s MiljöVetenskapliga centrum 2050 informationsinsatser och verksamhet under 2005 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB Besöksadress:Vera Sandbergs allé 5 B GÖTEBORGS UNIVERSITET Telefon: 031-772 4950, Fax:

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål

Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål Riksdagen, 30 september 2015 Jörgen Larsson Assistant professor in Sustainable consumption patterns Department of Energy and Environment

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

Nytt år - nya möjligheter

Nytt år - nya möjligheter Nytt år - nya möjligheter Under våren 2008 finns flera smarta möjligheter att ge ert miljöarbete en skjuts framåt. Samtidigt hjälper ni studenter från de ledande universiteten och högskolorna att nå ut

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Energisystemforskning Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Innehåll 1. Energimyndighetens finansiering 2. Energisystemforskning 3. Program inom energisystemforskning

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21. Måldokument för. Karlskrona kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20

KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21. Måldokument för. Karlskrona kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20 KARLSKRONA KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN AGENDA 21 Måldokument för Karlskrona kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-12-20 Karlskrona och Agenda 21 År 1992 höll Förenta Nationerna, FN, i Rio de

Läs mer

GÖTEBORG 2050. Visioner av ett hållbart samhälle

GÖTEBORG 2050. Visioner av ett hållbart samhälle GÖTEBORG 2050 Visioner av ett hållbart samhälle Om projektet Projektet GÖTEBORG 2050 är ett flerårigt projekt för att utveckla och arbeta med framtidsbilder av ett hållbart Göteborg i en hållbar omvärld.

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projektdirektiv Globala Sundsvall 1(9) PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Titel: PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projekt: Idnr: Siffor Beställare: Kommundirektör Stefan Söderlund Version: 1.1 (Reviderad

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Protokoll Revästs styrelsemöte i Mölndal den 1 december 2003

Protokoll Revästs styrelsemöte i Mölndal den 1 december 2003 Protokoll Revästs styrelsemöte i Mölndal den 1 december 2003 Närvarande: Olof Blomqvist, högskolan Trollhättan/Uddevalla Lisette Daneberg, Sif Göteborg Jörgen Kyle, Göteborgs universitet Thomas Lindén,

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET

ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg Telefon växel: 031-786 00 00 Webbplats: www.gu.se E-post: info@gu.se Produktion: Kommunikationsenheten

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer INLEDNING Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet I vår ges nya, unika möjligheter att få hjälp av studenter för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i ert företag. Studenterna besitter

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Tid för hållbar utveckling?

Tid för hållbar utveckling? Tid för hållbar utveckling? Behövs beteendeförändringar eller räcker det med ny teknik? Hur påverkar vår tidsanvändning välbefinnandet och klimatbelastningen? Vad skulle hända om människor fick välja hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer