Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006"

Transkript

1 Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006

2 Ordförande har ordet GAME Verksamhetsberättelse 2006 Produktion: GAME kansli Layout: Johanna Ödman Foto: Helene Bergsten, Claes I Helgesson, Stock.XCHNG Tryck: Intellecta GAME c/o GMV Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum Vera Sandbergs allé 5B Chalmers/Göteborgs universitet Göteborg GAME är en viktig plattform och mötesplats inom miljö- och hållbarhetsområdet i Västra Götaland. Som ordförande är det spännande att få ta del av den kunskap, samverkan och kraft som finns i regionen i miljöfrågor. De aktiviteter GAME genomför skapar möjligheter för människor att träffas och diskutera angelägna miljöfrågor både ur ett globalt och lokalt perspektiv. Dessa mötesplatser är viktiga för att föra miljödriven näringslivsutveckling framåt i regionen. Genom vårt nätverk har GAME blivit en naturlig partner för andra aktörer vid samarrangemang av till exempel seminarier och rundabordsdiskussioner. Denna samverkan är en viktig del av våra aktiviteter och kommer att fortsätta. GAME finns mitt i Göteborgs Miljöcentrum, en benämning som blir alltmer naturlig på Vasaområdet. Närheten till regionens stora vetenskapliga centra, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, ger också ett utmärkt geografiskt läge för att kunna vara en naturlig mötesplats för regionens företag och forskningsorganisationer. GAME har etablerat god kontakt med det nystartade miljöteknikrådet SWENTEC. För att lyckas inom miljöteknikexportområdet krävs en bra samverkan mellan forskning och utveckling på högskolor och institut, den offentliga sektorn och näringslivet. En bred förståelse för Mars 2007

3 marknadens krav, behov av entreprenörskap, kompetens och tillämpad forskning samt samverkan mellan samhällets aktörer behövs för en lyckad svensk satsning. GAME kan erbjuda de nätverk som behövs och planerar att öka samarbetet med det nya rådet. GAME har också medverkat till att etablera European Panel for Sustainable Development, EPSD, i Västsverige och representerat regionen i Environmental Technology Action Plan, ETAP. Tillsammans med ESPD har GAME påbörjat en utredning för att se över samarbetet inom hållbar utveckling mellan EU och Europas regioner. Aktiviteterna ger inte bara stora möjligheter att marknadsföra västsvensk expertis inom hållbar utveckling inom olika EU-program utan också ett intresse för andra regioner inom EU att komma hit och dela med sig av sina erfarenheter. En viktig del i GAME:s arbete handlar om att bevaka utvecklingen av EU:s FoU-satsning inom hållbar utveckling och att skapa forum för kommunikation och information i dessa frågor med västsvenska företag och forskningsorganisationer. Det värt att notera att GAME:s aktiviteter i form av nätverksträffar, miljöimpulser, miljöforum av olika slag samt seminarier har samlat många intresserade. Detta är speciellt glädjande eftersom GAME:s viktigaste uppgift är att fortsätta vara den naturliga samverkanspartnern för regionens aktörer inom hållbar utveckling och miljödriven affärsutveckling. Miljö- och hållbarhetsfrågorna är viktiga för EU:s fortsatta tillväxt. Att vara en intressant partner är en förutsättning för att kunna ta del av de ökade EU-pengar som finns att söka för forsknings- och utvecklingsprojekt inom området hållbar utveckling. GAME kan stödja Västra Götalandsregionen att nå sina mål på ökat deltagande av västsvenska företag och forskningsorganisationer i europeiska partnerskap och EU:s program. Inge Horkeby Göteborg, mars 2007

4 Styrelse, ledning och projektmedarbetare under 2006 Ordförande Inge Horkeby, AB Volvo Styrelseledamöter Hans Andersson, SP Sveriges provningsoch forskningsinstitut Karin Andersson, Chalmers tekniska högskola Lars B Johansson, Schenker Peringe Grennfelt, IVL Svenska miljöinstitutet Lennart Gustafsson, Götaverken Miljö Peter Holmberg, Västra Götalandsregionen Oliver Lindqvist, Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum Elisabet Olofsson, SCA Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland Karin Stenlund, Innovatum Margareta Wallin Peterson, Göteborgs universitet Åsa Wilske, Göteborgs Hamn Göran Värmby, Business Region Göteborg Projektmedarbetare Elin Löwendahl Projektkoordinator för GAME och arbetar främst med projektets ekonomi, administration, nätverk och seminarieverksamhet. Jonas Norrman Projektledare för GAME:s arbete som rör EUfrågor och projektutveckling. Anders Ahlbäck Arbetar med att förstärka det EU-relaterade arbetet inom GAME. Anders har också vikarierat för Elin som varit föräldraledig. Claes I Helgesson Ansvarar för kallelser till styrelsens möten, samt dagordning och minnesanteckningar.

5 Vad är GAME? GAME står för Göteborg Action for Management of the Environment och är ett västsvenskt nätverk där näringsliv, samhälle och forskning samarbetar kring det gemensamma temat hållbar utveckling. Med hjälp av projektfinansiering genomförs seminarier, möten och utredningar med visionen att göra Västra Götaland till en ledande region i Europa inom hållbar utveckling. GAME utgörs av Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet Näringsliv Västra Götalandsregionen Länsstyrelsen Västra Götaland Industriforskningsinstitut i Västsverige GAME samverkar också med övriga västsvenska initiativ med inriktning på miljö och hållbar utveckling

6 ett aktivt år för GAME GAME:s projektverksamhet står på tre ben: information, samarbete och utredningar. GAME:s nätverk har tillsammans både bred och djup kunskap som lyfts fram genom de regelbundna möten som hålls. Dessa möten lägger grunden för fruktbara samarbeten och ger möjlighet till att användbar och intressant information kommuniceras i nätverket. Ibland krävs fördjupade insatser i form av utredningar vilka kan komma att ligga till grund för gemensamma beslut och samarbetsprojekt. År 2006 har varit ett aktivt år för GAME med flera aktiviteter för nätverkets medlemmar. Genom informationsutbyte hålls den gemensamma visionen om en hållbar utveckling vid liv. GAME-möten och seminarier har varit de huvudsakliga informationsaktiviteterna under Syftet med seminarierna är dels att öka kunskapen bland medlemmarna i nätverket genom intressanta föreläsningar men även att sprida information och kunskap till en större krets. En viktig del är de kontinuerliga GAMEmöten där styrelsen träffas. Styrelsen har träffats fyra gånger under de för Västra Götaland. Erfarenheten är att GAME gör stor nytta som neutral arena för processer och diskussioner. Vissa frågor kräver samarbete mellan flera sektorer men det är inte alltid självklart vem som skall ta initiativet. INFORMATION Drivmedel och drivsystem Klimat och luftkvalitet Hållbar logistik Andra aktuella miljöfrågor För GAME innebär samarbete att medlemmarna initierar samarbetsprojekt i linje med visionen som skapar mervär- EUbevakning Miljöteknikexport Hållbara regioner FoU i Västra Götaland SAMARBETE UTREDNINGAR GAME:s verksamhet bygger på information, samarbete och utredningar där de olika delarna är beroende av varandra.

7 GAME kan vara initiativtagare och bidra till medverkan från den expertis och kompetens som finns i nätverket. Det är viktigt att det finns möjlighet att ta upp samarbeten under hela året för nätverket. Miljöteknikexport av intresse för GAME GAME planerar att öka dialogen med det nystartade miljöteknikrådet SWENTEC och har redan vid flera till fällen samarbetat med rådet för att samla aktörer och skapa diskussion kring miljöteknikexport. Under året har GAME arrangerat flera träffar, bland annat rundabordsmöten för parter som arbetar med miljöteknikexport. Klimat och luftkvalitet på agendan GAME arrangerade i maj ett miljöforum om urban luftkvalitet och hälsa tillsammans med Göteborgs Atmosfärsvetenskapliga Centrum, GAC. Miljöforumet var en del av en internationell tvådagarskonferens arrangerad av GAC. I juni arrangerade GAME ett välbesökt frukostmöte där GAME:s ordförande Inge Horkeby berättade om Oljekommissionens arbete. Under 2007 ska Västra Götalandsregionen påbörja en bred diskussion mellan samhällsaktörer inom regionen på temat klimat och ett framtida mindre fossilberoende Västra Götaland. GAME kommer att delta aktivt i diskussionen och via nätverket fungera som en brygga mellan forskare, näringsliv och beslutsfattare. Drivmedel och drivsystem i fokus Under året arrangerades tre så kallade miljöimpulsseminarier i samarbete med Näringslivets MiljöChefer (NMC) varav ett handlade om naturgas i Västsverige. Miljöimpuls är öppna seminarier på aktuella teman som GAME anordnar kontinuerligt. GAME arrangerade under Energisession 2006 ett seminarium om förnybara drivmedel för tunga fordon. Under hösten 2006 har GAME tillsammans med Business Region Göteborg och Innovatum arbetat med att arrangera ett seminarium om hybridfordonsteknik under Energisession Andra aktuella miljöfrågor Syftet med GAME:s seminarieverksamhet är att stärka den västsvenska miljökompetensen och vara en mötesplats för näringsliv, forskare, samhällsdebattörer och andra som är intresserade av aktuella miljöfrågor. Förutom de seminarier

8 som redan har omnämnts arrangerade GAME under 2006 bland annat Miljöimpuls och rundabordsmöten kring miljödriven affärsutveckling, miljöriskbedömning och om miljö och hållbar utveckling efter valet. EU-bevakning En viktig del av GAME:s arbete handlar om att bevaka utvecklingen av EU:s FoU-satsning inom hållbar utveckling samt att verka för att Västsverige skall bli betydande i EU:s kommande forskningsprogram. Under 2006 bevakade GAME framförallt utvecklingen av teknikplattformar, sjunde ramprogrammet och deltog i nätverket NEWS, Network for European Research in Western Sweden. GAME medverkade i ett seminarium som arrangerades av NEWS och som handlade om Västsvensk kunskapsekonomi samt utvecklingen av EU:s kommande forskningsprogram. Under 2006 har GAME bevakat utvecklingen av de cirka trettio teknikplattformar som initieras under sjunde ramprogrammet. Det finns flera plattformar som är av intresse för GAME:s nätverksmedlemmar, särskilt de som handlar om transport, energi och materialutveckling. Under 2007 kommer GAME att fortsätta bevaka utvecklingen av EUs sjunde ramprogram samt teknikplattformarna. Flera av GAME:s nätverksmedlemmar har intresse av att söka internationella samarbetsmöjligheter inom FoU med finansiellt stöd från EU:s forskningsprogram. Hållbara logistiklösningar Västra Götalandsregionen står inför stora trafikutmaningar för att lösa köproblematik, logistik och ohälsosam luft. GAME har, i samarbete med Chalmers logistik och transportavdelning, bidragit med ett kapitel om torrhamnar till rapporten Towards a Smart Growth Strategy for Sustainable Development initierad av EPSD, European Panel on Sustainable Development. Ett av de initaitv som GAME tog under 2006 var att samla berörda grupper för att diskutera och samarbeta kring problemen med dagens transport- och infrastruktursystem som ofta är en flaskhals för en hållbar tillväxt. Ett bidrag till en lösning kan vara att etablera logistikcentraler, till exempel torrhamnar. Med en logistikcentral förbunden med Göteborgs hamn via spårbundna godstransporter kan

9 vägnätet avlastas och både köbildningar och mängden förorenad luft minska. GAME kommer under 2007 att arbeta vidare med att utreda möjligheterna för en sådan torrhamnsetablering i Västra Götalands inland. Hållbara regioner Hösten 2006 påbörjade GAME en utredning tillsammans med EPSD för att se över samarbetet inom området hållbar utveckling mellan EU och Europeiska regioner. Utredningen ska drivas av GAME i projektform under år Resultatet blir en rapport riktad mot regionpolitiker och tjänstemän inom Västra Götalandsregionen och andra Europeiska regioner, regionorganisationer som Sustainable European Regions, Eurocities med flera samt EU-kommissionen. Den preliminära titeln är Towards a Sustainable Region the Case of Västra Götaland. Utredningen ska granska hur man på regional nivå har implementerat EU:s strategier och riktlinjer inom hållbar utveckling; framför allt avseende transport och energi. Forskning och utveckling i Västra Götaland Västra Götalandsregionen har under senare hälften av 2006 startat en inventering av pågående forskning inom regionen. Denna inventering kommer att stå till grund för att identifiera forskningsområden där regionen kan bidra med forskningsstöd. GAME kommer även fortsättningsvis att vara en resurs till denna inventering och kommande utredning. Utvecklingen av ett hållbart Västra Götaland har verkligen tagit fart under Energieffektivisering och förnybara bränslen är inga alternativa lösningar längre utan viktiga delar i företags och myndigheters strategier. Jonas Norrman, GAME

10 GAME 10 år! Startskottet för GAME gick vid en kick-off 1997 men redan hösten 1995 skrev Rolf Wolff, numera rektor vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, en rapport där han föreslog att GAME skulle vara ett kompetenscentrum för miljömanagement och utgöra en länk mellan universitetsforskning, näringsliv och samhälle. Rolf Wolff myntade namnet GAME som då stod för Gothenburg Advanced Institute for Mangement of the Environment. Under år 1996 genomfördes en utredning på uppdrag av Länsstyrelsen för Göteborgs och Bohus län för att föra förslaget vidare. I oktober lämnade Länsstyrelsens utredare Rolf Wolff och Axel Wenblad, numera generaldirektör för Fiskeriverket, sin rapport: Miljömanagement i Göteborg en studie om förutsättningarna att satsa på strategisk miljöforskning, utbildning och utveckling i Göteborgsregionen. I rapporten ändrades betydelsen av akronymen GAME till Gothenburg Academy for Management of the Environment. Chalmers och Göteborgs universitet uppmanades att ta initiativet till att bilda GAME. Våren 1997 engagerades Claes I Helgesson att leda versamheten under en styrgrupp bestående av representanter för Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Länstyrelsen Göteborgs och Bohus län och näringslivet. Styrgruppen enades om att GAME skall vara ett samverkansorgan mellan näringslivet, offentlig sektor samt högre utbildning och forskning i Västsverige genom att vara en mötesplats för utveckling av strategiska miljöfrågor och medverka till ett ekologiskt hållbart samhälle. GAME:s styrgrupp fastställde också 1997 logotypen med måsen som utgör en symbol både för Västsverige och målet att GAME skall ha en övergripande syn på miljöfrågorna och bortse från organisatoriska gränser av olika slag. Den vetenskapliga referensgrupp som bildades 1998 bestod av cirka 25 Kick-off för GAME den 27 augusti 1997 med en seminarie- och diskussionskväll.

11 representanter för miljöforskning vid Chalmers och Göteborgs universitet, övriga högskolor samt forskningsinstitut i Västsverige. I samband med Vetenskapsfestivalerna 1998 och 1999 samlade GAME miljörelaterade aktiviteter under rubriken ForskarForum Miljö och i samband med mässan Ecology på Svenska Mässan anordnades 1999 en paneldebatt och diskussion kring implementering av miljöforskning. I mitten av 2001 började Jonas Norrman arbeta med GAME. Samtidigt utökades projektfinansieringen med bidrag från Länsstyrelsen Västra Götalands län och från Västra Götalandsregionen och akronymen ändrades till dagens, Göteborg Action for Management of the Environment. GAME:s tioårsjubileum firas i augusti 2007.

12 Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling Kontakta GAME! Kansli Anders Ahlbäck telefon EU-FoU Jonas Norrman telefon Adress GAME c/o GMV Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum Vera Sandbergs allé 5B Göteborg E-post Internet

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck (Nätverket GAME) och Catarina Hedar (Ramböll) på uppdrag av Västra Götalandsregionen. En rapport

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer