Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 1(13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toftagårdens Naturförskola

2 2(13 Innehåll 1 Vision Delaktighet Utvärdering Främjande insatser Kartläggning Förebyggande åtgärder Rutiner för akuta situationer...9 Begreppsdefinitioner Bilaga Lagar och regler Bilaga

3 3(13 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Chris Östhall 1 Vision På Toftagårdens Naturförskola ska varje barn känna sig tryggt och bli respekterad för den man är. Detta oavsett: - kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, - funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Delaktighet Barnens delaktighet Barnen har vid samtal, enskilt och i grupp, diskuterat och uttryckt synpunkter kring diskriminering och kränkande behandling, utifrån hur man är en bra kompis och vad som är rätt/fel att göra gentemot någon annan. Vårdnadshavarnas delaktighet Under oktober 2014 har samtliga vårdnadshavare besvarat frågor i en kommunbeslutad enkät. Personalens delaktighet Personalen har vid arbetsplatsträffar arbetat med planen. Personal och förskolechef har gemensamt utvärderat föregående års plan och föreslagit förbättringsåtgärder för 2015 år plan. Förankring av planen Planen har förankrats hos personalen vid arbetsplatsträff. Vid föräldrasamråd kommer vårdnadshavare informeras om planen. Samtal med barnen genomförs kontinuerligt utifrån barnens ålder och mognad. Planen publiceras på hemsidan,

4 4(13 3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärdering av 2014 års plan har genomförts på gemensamma träffar och på arbetsplatsträff den 22 oktober. Höstens (2014) föräldraenkät har också utgjort underlag för utvärderingen. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Barnen, vårdnadshavarna, personal och förskolechef har, på olika sätt, deltagit i utvärderingen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan: Vid utvärderingen har framkommit att vi främst behöver arbeta vidare med diskrimineringsgrunden Kränkande behandling Barns språkliga svårigheter, men även andra grunder som beskrivs under rubriken; Kartläggning Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Utvärdering ska ske genom kontinuerliga samtal med barnen, vid arbetsplatsträffar (personal), samt med enkätverktyg. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att utvärdera via enkät och vid föräldrasamråd. Ansvarig för att årets plan utvärderas Förskolechef Chris Östhall 4 Främjande insatser Främjande åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Vårt mål är att genom en gemensam värdegrund och förhållningssätt eliminera all form av diskriminering och kränkande behandling. Vid arbetsplatsträffar och föräldrasamråd är planen en punkt på dagordningen och en ständig utvärdering sker således. Insats Barnmiljö: - Vi uppmuntrar barnen att berätta, säga ifrån och hämta hjälp från vuxna om det behövs - Vi är närvarande i barns lek - Vi samtalar med barnen om hur man är när man är en bra kompis

5 5(13 - Vi samtalar om olikheter, allas lika värde och att man duger som man är - Vi lyssnar på barnens upplevelser av situationer och observerar vad som sker i barngruppen - Vi uppmuntrar positivt beteende hos barnen, genom att uppmärksamma hjälpsamhet, respekt och när barn t ex vill trösta en kamrat - Vi ingriper vid konflikter mellan barn och samtalar med barnen om vad som hänt och varför - Vi pratar med barnen om och markerar att det inte är tillåtet att slåss, knuffas, bitas, retas, frysa ut, ha ett oacceptabelt språkbruk eller använda nedsättande blickar/miner, etc - Vi har gruppstärkande lekar - Vi strävar efter att ge barnen ansvar och låter dem klara saker på egen hand - Vi samtalar och reflekterar tillsammans med barnen och visar på att det finns olika lösningar på ett problem - Vi observerar, dokumenterar, analyserar det som sker i det sociala samspelet i barngruppen - Vi visar att det det är tillåtet att tycka olika och att visa känslor - Vi tränar barnens empatiska förmåga - Vår vision och främjande arbete är synligt för alla på förskolan Vuxenmiljö: - Alla vuxna ansvarar för att direkt agera vid kränkning och diskriminering - Planen förankras i verksamheten på arbetsplatsträffar, föräldrasamråd, inskolning, samt vid nyrekrytering av personal. - Som vuxna är vi goda förebilder för varandra och barnen. Vi har ett medvetet och respektfullt språkbruk till barnen och mellan oss vuxna. - Vi för ständiga diskussioner om vårt förhållningssätt gentemot barn och vuxna - Vi förankrar gemensamma mål genom att ha återkommande samtal/reflektioner kring värdegrundsfrågor vid t ex arbetsplatsträffar - Vi kartlägger och dokumenterar de situationer då någon upplever sig kränkt - Vi strävar efter en öppen, respektfull och förtroendegivande dialog med vårdnadshavarna Ansvarig All personal, med förskolechefen som ytterst ansvarig. Datum när det ska vara klart

6 6(13 5 Kartläggning Kartläggningsmetoder Som metod har används: - Samtal - Enkät - Observationer Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Kartläggningen utifrån barnen är gjord vid observationer i den dagliga verksamheten, samt vid samtal där barnen givits möjlighet att framföra sina åsikter utifrån dels givna frågor, men också spontant. Vårdnadshavare har besvarat en enkät, där resultaten presenterats och diskuterats vid ett Föräldrasamråd. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har gjort observationer i den dagliga verksamheten och analyserat observationer i samband med reflektionstid, arbetsplatsträffar etc. Resultat och analys Kartläggningen visar: Kön: - Personalen ska vara uppmärksam på att inte befästa könsroller i lek - Vår litteratur är könsneutral Könsidentitet eller könsuttryck: - Ingen diskriminering eller kränkande behandling förekommer. Etnisk tillhörighet: - Vi behöver arbeta förebyggande, t ex med boken "Barn från andra länder" Religion eller annan trosuppfattning: Ingen diskriminering eller kränkande behandling förekommer. Funktionsnedsättning: Det har förekommit kränkningar mot barn som har språkförsening Personalen arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Sexuell läggning: Vi arbetar förebyggande med acceptans av t ex olika familjekonstallationer.

7 7(13 Ålder: Kartläggningen visar inte att det förekommer diskriminering eller kränkning på grund av ålder på förskolan. Sexuella trakasserier: Ingen diskriminering eller kränkande behandling förekommer. 6 Förebyggande åtgärder Könsroller Områden som berörs av åtgärden Kön och Könsidentitet eller könsuttryck Mål och uppföljning Varje barn ska känna trygghet inom sig i vår miljö, veta och känna att det är accepterat som det är. Barnen ska ha lika handlingsutrymme i alla situationer och miljöer oavsett kön. De ska välja sina lekar utifrån sina intressen utan att bli begränsade av traditionella könsmönster. Åtgärd Vi går aktivt in i situationer då vi upplever att någon kränks eller utesluts på grund av kön. Vi ger barn som leker med varandra, oavsett könsbundna lekmönster positiv bekräftelse. Vi genomför kontinuerliga observationer avseende barns fria lekar i stora rummet. Motivera åtgärd I nuläget upplevs det inte att det finns uppdelningar på grund av kön i barngruppen och dess lekar. Arbetet är dock ständigt pågående för att förhindra att barn begränsas eller kränks på grund av könsidentitet framöver. Ansvarig All personal, med förskolechefen som ytterst ansvarig. Datum när det ska vara klart Utveckla kunskap om människor från andra kulturer Områden som berörs av åtgärden Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning Öka insikten om främmande kulturer.

8 8(13 Åtgärd Arbeta med spel och böcker om andra länder och kulturer. Att använda jordgloben aktivt i samtal med barn om andra länder och kulturer. Motivera åtgärd Vi har barn från andra kulturer än den svenska. Vi vill öka medvetenheten och motverka fördomar om barn från andra kulturer. Vi vill öka insikten kring, och skapa förståelse och nyfikenhet för barnen kring främmande kulturer. Ansvarig All personal, med förskolechefen som ytterst ansvarig. Datum när det ska vara klart Funktionsnedsättningar Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och Funktionsnedsättning Mål och uppföljning Barnen ska få förståelse för andra barn med t.ex språkliga svårigheter. Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer under hela dagen. Resultaten från observationerna presenteras på arbetsplatsträffar. Åtgärd Vi går aktivt in i situationer där barn utesluter barn med språkliga svårigheter och/eller visar kränkande beteende. Vi samtalar och diskuterar med barnen om olikheter med syfte att skapa förståelse och tolerans. Motivera åtgärd Vi har noterat att det förekommit kränkande behandling mot barn med språkliga svårigheter. Ansvarig All personal, med förskolechefen som ytterst ansvarig. Datum när det ska vara klart Olika sexuella läggningar Områden som berörs av åtgärden Sexuell läggning

9 9(13 Mål och uppföljning Barnen ska medvetandegöras kring att det finns olika familjetyper utifrån sexuella läggningar. Uppföljning genom observationer och samtal med barnen. Åtgärd Samtala med barnen om olika familjesammansättningar och inkludera detta i barnens naturliga lek. Motivera åtgärd Motverka fördomar gentemot familjer med olika sexuella läggningar och familjekonstellationer. Ansvarig All personal,med förskolechefen som ytterst ansvarig. Datum när det ska vara klart Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på vår förskola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Pedagoger håller god uppsikt på de platser där barn leker. De är lyhörda och uppmärksamma på vad barnen säger och gör. Detta är grunden för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den årliga kartläggningen (enkät, analys och systematiskt kvalitetsarbete) ger en bild av hur vårdnadshavare upplever att barnen bemöts i verksamheten och ligger till grund för åtgärder och främjande insatser som beslutas. Vårdnadshavare och barn kan vända sig till alla pedagoger och förskolechef på förskolan om de upplever att trakasserier och/eller kränkningar förekommer. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks Om någon i personalen upptäcker eller får kännedom om att ett barn i verksamheten anser sig blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling i samband med att verksamheten genomförts ska händelsen anmälas till förskolechef och utredas. Utredningen ska dokumenteras och ansvaret ligger ytterst hos förskolechefen. Om personal upplevs trakassera eller utsätta barn för kränkande behandling ansvarar förskolechefen för utredningen. Förskolechefen har anmälningsskyldighet till huvudmannen.

10 10(13 Rutiner för uppföljning På utredningsblanketten fylls i hur och när uppföljning ska ske. Uppföljning ska ske av personer som gjort utredningen och åtgärdsförslagen. Rutiner för dokumentation Dokumentation sker på utredningsblanketten. Barnets upplevelse har tolkningsföreträde, vilket innebär att barnets upplevelse av att vara kränkt eller diskriminerad är det centrala. Ansvarig pedagog och förskolechef ansvarar för dokumentationen. Ansvarsförhållande Personal som får kännedom påtalar kränkningen och meddelar sedan ansvarig pedagog som i sin tur meddelar förskolechef och därefter hemmet. Förskolechef anmäler till huvudman.

11 11(13 Begreppsdefinitioner Bilaga 1 Annan trosuppfattning Innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning. Till exempel buddhism, ateism m.fl. Bisexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person oavsett kön. Diskriminering När pojkar och flickor behandlas sämre än andra p.g.a. någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Etnicitet Identifikation med känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. En person, oavsett kön, kan ha fler etniska tillhörigheter, exempelvis kan man vara född i Sverige, vara rom, same, svensk, kurd m. m. Funktionshinder (funktionsnedsättning) Funktionshinder (funktionsnedsättning) innefattar allt från allergi, dyslexi, hörsel- och synskada samt neuropsykiatriska funktionshinder (funktionsnedsättningar) som exempelvis ADHD och Aspergers syndrom. Heterosexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person av motsatt kön. Homofobi En värdering, uppfattning eller ideologi som ger uttryck för en negativ syn på homo- eller bisexualitet. En homofobisk hållning strider mot principen om lika värde och rättigheter för alla människor, oavsett kön. Homosexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person av samma kön. Kränkande behandling Uppträdande som kränker flickor och/eller pojkar, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier är till exempel oönskade beröringar eller sexuella anspelningar och skämt. Transpersoner Samlingsnamn för personer med en könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck (könsidentitet som inte inbegrips av den rådande normen), exempelvis transvestiter eller transsexuella. Trakasserier

12 Uppträdande som kränker flickors och/eller pojkars värdighet, som har samband med någon diskrimineringsgrund. Det är trakasseri även när ett barn, oavsett kön, kränks p.g.a. en förälders sexuella läggning, funktionshinder (funktionsnedsättning) m. m. Sida 12(13

13 13(13 Lagar och regler Bilaga 2 Diskrimineringslag (2008:567) Skollag (2010:800) Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier, och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) Barnkonventionen Barnkonventionen FN s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, antogs Tanken med konventionen är att skapa ett samhälle som respekterar barnen i alla sammanhang. Konventionen ska också stärka barns roll både i familjen och i samhället i stort. Kapitel 6 i skollagen, Åtgärder mot kränkande behandling, grundar sig bland annat på barnkonventionens artikel 2, 3, 6, 12, 19 och 28. Dessa artiklar är därmed särskilt relevanta för likabehandlingsarbetet. Artikel 2: Alla barn har lika värde och lika rättigheter. Inget barn ska diskrimineras. Det innebär bland annat att barn inte får diskrimineras på grund av exempelvis härkomst, funktionsnedsättning eller religion. Vidare får barn inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra barn. Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet, i alla situationer där åtgärderna på något sätt påverkar barn. Det gäller till exempel barnets utbildning, välfärd och hälsa. Artikel 6: Handlar om att skapa en miljö för barnet som ger bästa tänkbara möjligheter till överlevnad och utveckling. Artikel 12: Handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som gäller barnet. Artikel 19: Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, utnyttjande och vanvård när de är i föräldrarnas, andra vårdnadshavares eller annan persons vård. Samhället ska ha olika sociala program för att ge barnet och den som har hand om barnet stöd, liksom på andra sätt arbeta förebyggande. Artikel 28: Alla länder som skrivit under barnkonventionen ska verka för ordning i skolan, utan att kränka barn och elevers värdighet. Utdrag ur lagar och regler som är aktuella för likabehandlingsarbetet finns på vid kränkande behandling

14 DOKUMENTATIONSBLANKETT VID KRÄNKANDE BEHANDLING Sida 1(1) Barn och skola Utredning: När ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkningar/trakasserier/diskriminering. Skollagen 6 kap. 10 och diskrimineringslagen 2 kap. 7 Personuppgifter Utredarens namn och titel Datum för utredningen Ansvarig förskolechef/rektor Förskola/skola Namn på barn/elev som anser sig blivit utsatt Avdelning/klass Namn på involverade barn/elever och avdelning/klass Namn på personal som deltagit i utredningen Händelse och åtgärder Beskriv händelsen Åtgärder Datum för uppföljning Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Org.nr PlusGiro Bankgiro

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(12) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solgårdens förskola & pedagogisk omsorg 20150201-20160131 2(12) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och Fritidshem Ansvariga för planen Rektor Ingrid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. gällande för: Bäckagårds förskola jan 2015-mars 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. gällande för: Bäckagårds förskola jan 2015-mars 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande för: Bäckagårds förskola jan 2015-mars 2016 1 Innehållsförteckning: Planens syfte sid. 3 Arbetsgång sid. 4 Grunduppgifter sid. 5 Utvärdering föregående

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Gällivare kommun Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden. Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Likabehandlingsplan för

Gällivare kommun Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden. Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Likabehandlingsplan för Gällivare kommun Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Likabehandlingsplan för Upprättad maj 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så här har vi arbetat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelgårdens förskola Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 6 Kartläggning 6 Förbyggande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors med verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Läsåret 2014-2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 VISION Vi vill ha en öppen och generös skola där: alla har samma värde och accepteras som de är alla vågar bry sig om och

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. vt 2014/vt 2015

Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. vt 2014/vt 2015 Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling vt 2014/vt 2015 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1. Uppföljning av föregående plan 4 2. Medverkan av barn och föräldrar 5 3. Främjande arbete

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer