Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 1(12) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lönnegårdens förskola och Pedagogisk omsorg

2 2(12 Innehåll 1 Vår vision Delaktighet Utvärdering Främjande insatser Kartläggning Förebyggande åtgärder Rutiner för akuta situationer...9 Begreppsdefinitioner Bilaga Lagar och regler Bilaga

3 3(12 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och Pedagogisk omsorg Ansvariga för planen Förskolechef Ann-Christin Nilsson 1 Vår vision På Lönnegårdens förskola ska alla barnen känna sig trygga och man ska se till alla barns lika värde. I den pedagogiska omsorgen ska alla barn behandlas likvärdigt och alla barn ska ha samma möjligheter och rättigheter. De ska känna trygghet i både lilla/stora gruppen. På Lönnegårdens förskola och den pedagogiska omsorgen arbetar vi efter att alla barn har samma rättigheter flickor som pojkar. Alla barn som vistas på Lönnegården och i den pedagogiska omsorgen ska ej utsättas för någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkning. Planen gäller från Planen gäller till Delaktighet Barnens delaktighet Pedagogerna observerar och tar till vara på barnens tankar och diskussioner i den dagliga verksamheten. Vårdnadshavarnas delaktighet Den dagliga föräldrakontakten. Vårdnadshavarna informeras om planen på föräldramöte, utvecklingssamtal och inskolningssamtal. Personalens delaktighet Pedagogerna har fört diskussioner avdelningsvis. I den pedagogiska omsorgen fördes diskussioner i grupp på APT. Förankring av planen Planen är ett levande dokument som skall användas i det dagliga arbetet. Den ska finnas med som en röd tråd i alla barns aktiviteter. Planen ska finnas tillgänglig på varje avdelning, vid en anslagstavla i entrén, på hemsidan och presenteras på något av följande föräldrasamråd, föräldramöte eller utvecklingssamtal. Planen publiceras på hemsidan,

4 4(12 3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärdering av 2014 års plan har genomförts på gemensamma träffar och på arbetsplatsträffar. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan All personal och förskolechef har varit delaktiga i utvärderingen. Diskussion har även förts i föräldrasamverkansgruppen. Tillvara ta barnens åsikter. I den pedagogiska omsorgen deltog samtliga. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Utvärdering ska ske genom kontinuerliga samtal med barnen, vid arbetsplatsträffar (personal), samt med enkätverktyg. Föräldrasamråd Vid utvecklingssamtal - frågor som kan beröra bl.a. kränkningar. På APT eller studiedag för den pedagogiska omsorgen. Ansvarig för att årets plan utvärderas Förskolechef Ann-Christin Nilsson 4 Främjande insatser Pedagogerna ska arbeta för att förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet med Likabehandlingsplanen ska ingå naturligt i det dagliga arbetet. Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller rycka någon i håret. Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning På förskolan och i den pedagogiska omsorgen är målet att vara närvarande i barnens olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi kommer att vara extra uppmärksamma både ute och inne i barnens fria lek. Vi fördelar ansvaret på hela arbetslaget samt har en ständig dialog med föräldrarna för att tidigt upptäcka tecken på kränkningar.

5 5(12 Mål - förskolan Delmål för kommande läsår Närvarande personal en vuxen i varje rum Personal som cirkulerar på avdelningen Stärka barnen till att våga säga ifrån/visa när de känner sig orättvist behandlade Arbeta med problem/konfliktlösning samt normer och värden Mål pedagogiska omsorg Delmål för kommande läsår Delaktiga i barnens lek Dagmammorna fördelar sig i olika rum i lokalen. Skapa trygghet i både lilla/stora gruppen så att barnen vågar berätta om de upplever sig orättvist behandlade All personal har ett gemensamt ansvar för att detta arbete ständigt pågår. Uppföljning sker vid utvärdering Insats Så här har vi tänkt att arbeta förebyggande Kön att förebygga och förhindra könsdiskriminering Att vara stolt över sig själv Se till barnets individuella behov, förutsättningar och möjligheter Etnisk tillhörighet att förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet Tillvarata olikheter och likheter se möjligheter Ta del av litteratur och film Religion och trosuppfattning förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning Varje barn/familj har rätt till sin religion Tolk vid behov Erbjuder olika matalternativ Sagoböcker /cd -skiva på hemspråk Funktionshinder - förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder Sträva efter att anpassa verksamheten efter alla barns behov och förutsättningar

6 6(12 Könsöverskridande identitet barn får inte diskrimineras eller trakasseras i förskolan/pedagogiska omsorgen på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck Diskutera olika/lika familjebildningar Anpassade barnböcker Sexuell läggning förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning Se möjligheter i olika familjebildningar alla barn ska känna stolthet över sin familj Anpassade barnböcker Ålder inga barn får diskrimineras eller trakasseras i förskolan/pedagogiska omsorgen på grund av sin ålder. Vi vill se till varje barns behov och förutsättningar efter mognad Åtgärder Förebyggande insatser förskolan och pedagogerna lyssna aktivt alla ska komma till tals och lyssna på varandra, både barn och pedagoger att skapa förståelse kring barnets handling, skilja på barnet och dess beteende ge positiv uppmärksamhet vara bra vuxna förebilder som står upp mot kränkningar ständig föra återkommande samtal om hur barnen trivs på förskolan föra täta dialoger med föräldrarna vid hämtning/lämning Förebyggande insatser pedagogisk omsorg positivt bemötande alla ska få talutrymme visa hänsyn - lyssna på varandra att skapa förståelse för att skilja på barnet och dess beteende samtal om trivsel både hos ordinarie dagmamma som reserv- dagmamman nära dialog med föräldrar Pedagogerna skall hjälpa barnen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra Lpfö 98/10. Ansvarig Samtliga pedagoger planerar upplägget för arbetet på den egna avdelningen. All personal inom den pedagogiska omsorgen planerar och genomför upplägget på arbetet.

7 7(12 Förskolechefen har yttersta ansvaret Datum när det ska vara klart Kartläggning Kartläggningsmetoder Observationer inne och ute Reflektioner Pedagogiska diskussioner i arbetslaget. Enkät Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen När något har uppstått för vi samtal med barnen och föräldrar, både enskilt och i grupp på respektive avdelning/ pedagogisk omsorg. Reflektioner med barnen i verksamheten. Utvecklingssamtal och daglig kontakt med Vårdnadshavare. Vårdnadshavare har delgivits resultat av enkäten. Hur personalen har involverats i kartläggningen Genom pedagogiska diskussioner på APT, avdelningsplaneringar och studiedagar. På APT och studiedagar för den pedagogiska omsorgen. Resultat och analys Pedagogerna är medvetna om att kränkningar kan förkomma. Vi har sett över organisationen och kommit fram till att arbeta mer i tvärgrupper för att lära känna alla barn i sin åldersgrupp. Skapa utrymme för mer individ- och smågrupps aktiviteter. Personalen fördelar sig i olika rum, vara närvarande. Mellan barnen kan det förekomma elaka ord, miner och kommentarer som, jag vill inte att du sitter bredvid mig, jag vill inte hålla dig i handen. Dessa kränkningar kan förekommer när inga vuxna finns i närheten som ser och hör. Både vid inne/ute aktiviteter. Även vid konfliktlösning mellan barn, om ingen vuxen har varit närvarande och sett hur konflikten uppstod. I den Pedagogiska omsorgen kan det förekomma kränkningar. Mellan barnen kan det förekomma miner, fula ord, man visar med kroppsspråket och uteslutande.

8 8(12 6 Förebyggande åtgärder Vi ska arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering, trakassering och kränkande behandling. Alla vuxna ska vara delaktig och goda förebilder. På förskolan ligger Normer och värden som grund. Genus och värdegrundfrågor följer verksamheten som en röd tråd genom alla aktiviteter vi gör. Vi för ständiga samtal med barnen om vad kränkningar är och hur det kan se ut och även hur det kan upplevas och kännas för den som blir utsatt. Genom kontinuerliga samtal tror vi att vi stärker barnen så att de vågar säga ifrån när något inte känns bra för dem. Vi arbetar efter att barnen ska känna trygghet och tillit till all personal så att de kan be om hjälp. I den pedagogiska omsorgen arbetar vi efter att Normer och värden ska genomsyra hela verksamheten. Både i dagmammans hem och i den gemensamma lokalen. Genom dagliga samtal med barnen om trivsel och hur kränkningar kan se ut och upplevas vill vi att barnen ska känna sig trygga och sedda, så att barnen vågar be om hjälp av alla dagmammor. Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Varje avdelning planerar, genomför och ansvarar för att det förbyggande arbetet genomsyrar hela verksamheten. I den pedagogiska omsorgen ansvarar varje dagbarnvårdare för sin verksamhet i hemmet, i den gemensamma lokalen ansvarar hela arbetslaget för att arbeta förebyggande med dessa punkter. Mål och uppföljning En trygg vardag är en förutsättning för att utvecklas. Alla föräldrar och barn skall känna glädje och trygghet i att komma till förskolan och den pedagogiska omsorgen, där vi strävar efter att inga kränkningar får förekomma. Åtgärd Pedagogerna fördelar sig i olika rum med mindre barngrupper och blir delaktiga i leken och samtalet. Utveckla samarbete och samspel mellan barn: yngre/äldre, barn på andra avdelningar. Skapa nyfikenhet och intresse för nya lekar/aktiviteter. Motivera åtgärd Vi har sett och hört att barn på olika sätt kan såra varandra. Genom att vara delaktiga i barnens lek kan vi tolka deras verklighetsbild och motverka kränkningar. Ansvarig All personal, med förskolechefen som ytterst ansvarig.

9 9(12 Datum när det ska vara klart Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på vår förskola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Pedagoger håller god uppsikt på de platser där barn leker. De är lyhörda och uppmärksamma på vad barnen säger och gör. Detta är grunden för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den årliga kartläggningen (enkät, analys och systematiskt kvalitetsarbete) ger en bild av hur vårdnadshavare upplever att barnen bemöts i verksamheten och ligger till grund för åtgärder och främjande insatser som beslutas. Vårdnadshavare och barn kan vända sig till alla pedagoger och förskolechef på förskolan om de upplever att trakasserier och/eller kränkningar förekommer. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks Om någon i personalen upptäcker eller får kännedom om att ett barn i verksamheten anser sig blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling i samband med att verksamheten genomförts ska händelsen anmälas till förskolechef och utredas. Utredningen ska dokumenteras och ansvaret ligger ytterst hos förskolechefen. Om personal upplevs trakassera eller utsätta barn för kränkande behandling ansvarar förskolechefen för utredningen. Förskolechefen har anmälningsskyldighet till huvudmannen. Rutiner för uppföljning På utredningsblanketten fylls i hur och när uppföljning ska ske. Uppföljning ska ske av personer som gjort utredningen och åtgärdsförslagen. Rutiner för dokumentation Dokumentation sker på utredningsblanketten. Barnets upplevelse har tolkningsföreträde, vilket innebär att barnets upplevelse av att vara kränkt eller diskriminerad är det centrala. Ansvarig pedagog och förskolechef ansvarar för dokumentationen. Ansvarsförhållande Personal som får kännedom påtalar kränkningen och meddelar sedan ansvarig pedagog som i sin tur meddelar förskolechef och därefter hemmet. Förskolechef anmäler till huvudman.

10 10(12 Begreppsdefinitioner Bilaga 1 Annan trosuppfattning Innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning. Till exempel buddhism, ateism m.fl. Bisexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person oavsett kön. Diskriminering När pojkar och flickor behandlas sämre än andra p.g.a. någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Etnicitet Identifikation med känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. En person, oavsett kön, kan ha fler etniska tillhörigheter, exempelvis kan man vara född i Sverige, vara rom, same, svensk, kurd m. m. Funktionshinder (funktionsnedsättning) Funktionshinder (funktionsnedsättning) innefattar allt från allergi, dyslexi, hörsel- och synskada samt neuropsykiatriska funktionshinder (funktionsnedsättningar) som exempelvis ADHD och Aspergers syndrom. Heterosexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person av motsatt kön. Homofobi En värdering, uppfattning eller ideologi som ger uttryck för en negativ syn på homo- eller bisexualitet. En homofobisk hållning strider mot principen om lika värde och rättigheter för alla människor, oavsett kön. Homosexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person av samma kön. Kränkande behandling Uppträdande som kränker flickor och/eller pojkar, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier är till exempel oönskade beröringar eller sexuella anspelningar och skämt. Transpersoner Samlingsnamn för personer med en könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck (könsidentitet som inte inbegrips av den rådande normen), exempelvis transvestiter eller transsexuella.

11 11(12 Trakasserier Uppträdande som kränker flickors och/eller pojkars värdighet, som har samband med någon diskrimineringsgrund. Det är trakasseri även när ett barn, oavsett kön, kränks p.g.a. en förälders sexuella läggning, funktionshinder (funktionsnedsättning) m. m.

12 12(12 Lagar och regler Bilaga 2 Diskrimineringslag (2008:567) Skollag (2010:800) Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier, och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) Barnkonventionen Barnkonventionen FN s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, antogs Tanken med konventionen är att skapa ett samhälle som respekterar barnen i alla sammanhang. Konventionen ska också stärka barns roll både i familjen och i samhället i stort. Kapitel 6 i skollagen, Åtgärder mot kränkande behandling, grundar sig bland annat på barnkonventionens artikel 2, 3, 6, 12, 19 och 28. Dessa artiklar är därmed särskilt relevanta för likabehandlingsarbetet. Artikel 2: Alla barn har lika värde och lika rättigheter. Inget barn ska diskrimineras. Det innebär bland annat att barn inte får diskrimineras på grund av exempelvis härkomst, funktionsnedsättning eller religion. Vidare får barn inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra barn. Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet, i alla situationer där åtgärderna på något sätt påverkar barn. Det gäller till exempel barnets utbildning, välfärd och hälsa. Artikel 6: Handlar om att skapa en miljö för barnet som ger bästa tänkbara möjligheter till överlevnad och utveckling. Artikel 12: Handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som gäller barnet. Artikel 19: Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, utnyttjande och vanvård när de är i föräldrarnas, andra vårdnadshavares eller annan persons vård. Samhället ska ha olika sociala program för att ge barnet och den som har hand om barnet stöd, liksom på andra sätt arbeta förebyggande. Artikel 28: Alla länder som skrivit under barnkonventionen ska verka för ordning i skolan, utan att kränka barn och elevers värdighet. Utdrag ur lagar och regler som är aktuella för likabehandlingsarbetet finns på vid kränkande behandling

13 DOKUMENTATIONSBLANKETT VID KRÄNKANDE BEHANDLING Sida 1(1) Barn och skola Utredning: När ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkningar/trakasserier/diskriminering. Skollagen 6 kap. 10 och diskrimineringslagen 2 kap. 7 Personuppgifter Utredarens namn och titel Datum för utredningen Ansvarig förskolechef/rektor Förskola/skola Namn på barn/elev som anser sig blivit utsatt Avdelning/klass Namn på involverade barn/elever och avdelning/klass Namn på personal som deltagit i utredningen Händelse och åtgärder Beskriv händelsen Åtgärder Datum för uppföljning Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Org.nr PlusGiro Bankgiro

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(12) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solgårdens förskola & pedagogisk omsorg 20150201-20160131 2(12) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Gällivare kommun Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden. Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Likabehandlingsplan för

Gällivare kommun Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden. Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Likabehandlingsplan för Gällivare kommun Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Likabehandlingsplan för Upprättad maj 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så här har vi arbetat

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Killebergsskolans F-6 och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och Fritidshem Ansvariga för planen Rektor Ingrid

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. gällande för: Bäckagårds förskola jan 2015-mars 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. gällande för: Bäckagårds förskola jan 2015-mars 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande för: Bäckagårds förskola jan 2015-mars 2016 1 Innehållsförteckning: Planens syfte sid. 3 Arbetsgång sid. 4 Grunduppgifter sid. 5 Utvärdering föregående

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelgårdens förskola Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 6 Kartläggning 6 Förbyggande

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 VISION Vi vill ha en öppen och generös skola där: alla har samma värde och accepteras som de är alla vågar bry sig om och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors med verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Läsåret 2014-2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer