Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 1(12) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solgårdens förskola & pedagogisk omsorg

2 2(12) Innehåll 1 Vision Delaktighet Utvärdering Främjande insatser Kartläggning Förebyggande åtgärder Rutiner för akuta situationer Bilagor...10 Begreppsdefinitioner Bilaga Lagar och regler Bilaga Dokumentationsblankett vid kränkande behandling...13

3 3(12) Versamhetsformer som omfattas av planen Förskola och Pedagogisk omsorgen Ansvarig för planen Förskolechef Annika Martinsson 1 Vision Alla är, och ska känna sig välkomna Alla ska mötas av trygghet, delaktighet och respekt! Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling! Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade, det gäller i relationen vuxen och barn, barn och barn samt vuxen och vuxen. Planen gäller från Planen gäller till Delaktighet Barnens delaktighet Pedagogerna har intervjuat och samtalat med de äldre barnen. Vårdnadshavares delaktighet Arbetet med denna plan har delgivits på föräldrasamråd och alla vårdnadshavare har fått anteckningar ifrån dessa mötena. Vi kommer i samband med enkätundersökningen låta föräldrarna se frågorna som ställs till barnen. Ped.omsorg har berättat för föräldrar om arbetet med planen och delgivit den. Personalens delaktighet Alla pedagoger har varit delaktiga i kartläggningen och i fördjupningsfrågor från husmodellen. Vi har tittat på alla rummen och vår utemiljö som finns och diskuterat risker, mål och åtgärder på arbetsplatsträffar och planeringar. Förankring av planen Planen ska genomsyra det dagliga arbetet och pedagogerna ska reflektera och planera verksamheten utifrån den. Vi kommer att hänga upp planen vid våra informationstavlor och även trycka upp exemplar som föräldrar kan ta. Den kommer även att finnas på hemsidan. Vi visar och går igenom planen på föräldrasamråd och föräldramöte. Planen visas och man får den om man önskar vid inskolning. Barnen blir delaktiga genom våra åtgärder och mål samt att vi samtalar med barnen om vår plan och de olika diskrimineringsgrunderna.

4 4(12) Pedagogisk omsorg har hängt upp planen i sina hallar och det finns även exemplar som föräldrarna kan ta. Man visar även den vid inskolning och utvecklingssamtal. Planen publiceras på hemsidan, 3 Utvärdering Beskriv hur förra årets plan har utvärderats? Samtliga pedagoger utvärderade förra årets plan på arbetsplatsträff. Delaktiga i utvärderingen av förra årets plan Förskolechef, samtliga pedagoger och dagbarnvårdare. Vad blev resultatet av utvärderingen? Barn och föräldrar behöver vara mer delaktiga i planen framöver. Vi kommer att intervjua och observera barnen mer och lämna enkäter med frågor till vårdnadshavare och barn. Årets plan ska utvärderas senast Så här ska årets plan utvärderas Planen mot kränkande behandling ska utvärderas och revideras varje år och sker i samarbete mellan förskolan, barnen och genom föräldrarnas enkätsvar. Vi följer upp och utvärderar planen enligt vårt årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Planen utvärderas och diskuteras både på förskola och pedagogisk omsorg vid Apt och planeringar. Ger föräldrar frågor vid uppföljningssamtal och intervjuar barnen. Ansvarig för att årets plan utvärderas är Förskolechef Annika Martinsson tillsammans med arbetslaget och pedagogisk omsorg. 4 Främjande insatser Främja allas lika värde och att bli respekterade som de är oavsett kön, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning sexuell läggning eller ålder. Områden som berörs av denna insats Kränkande behandling Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning

5 5(12) Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Mål och uppföljning Alla ska kunna delta i verksamheten utifrån sina förutsättningar. Skapa förutsättningar för att barnen kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller eller baseras på ålder. Personalen ska öka kunskapen om olika religioner, trosuppfattningar och dess traditioner. Visa på vår mångfald och alla ska känna sig sedda utifrån sitt eget kulturarv Alla föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på vår förskola/ ped.omsorg Målen och arbetet med dem kommer att följas upp av hela arbetslaget/ ped.omsorg kontinuerligt. Åtgärder för att nå målen Samtalar med barnen om hur en bra kompis ska vara kontinuerligt och extra när behov uppstår. Pedagogerna är ständigt närvarande i barnens lek och aktiviteter, samt delar upp sig i de olika rummen som barnen är i. Samtalar med barnen om olika händelser eller konflikter hur de ska lösas och om känslor som kommer upp i dessa händelser. Delar barnen i mindre grupper utifrån ålder och intressen. Ped.omsorg gör också detta när de arbetar tillsammans. Fortsätta med att pedagoger på förskolan går utbildning om andra kulturer. Vid inskolning ge föräldrar foldern förskolan är för ditt barn på deras språk. Både i förskolan och i ped.omsorg. Skriva hej på olika språk som finns representerade på förskolan och hämta flaggor på nätet från de olika länderna. Hänga upp detta i alla tre hallarna. Erbjuda en kreativ miljö som speglar barnens intresse och förutsättningar. Både förskola och ped.omsorg har gått på föreläsningar och läst litteratur om lärmiljöer. Samtalar med vårdnadshavare om hur barnen trivs på förskolan vid utvecklingssamtal. Ansvariga för insatsen All personal med förskolechefen som ytterst ansvarig Pedagogerna samtalar med vårdnadshavare till sina ansvarsbarn på utvecklingssamtalen. Hela arbetslaget arbetar ständigt med det främjande arbetet i verksamheten och följer upp arbetet med detta kontinuerligt vid arbetsplatsträffar.

6 6(12) Tidpunkt för när insatsen ska vara klar Arbetet pågår under hela 2015 och utvärderas kontinuerligt dock senast Kartläggning Kartläggningsmetoder Observerat och samtalat med barnen. Personalen tillsammans med förskolechef har gått efter husmodellen och tittat på alla förskolans rum och utemiljö för att hitta risker och behov av åtgärder. Gått igenom och diskuterat utifrån fördjupningsfrågor till varje diskrimineringsgrund för att få fram hur det ser ut nu på förskolan. Vi har tittat på vår verksamhet och aktiviteter om alla barn kan deltaga utan att bli diskriminerade eller känna sig kränkta. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Hur har barn och föräldrar gjorts delaktiga i kartläggningen? Både förskola och ped.omsorg: Har genomfört samtal med barnen som berör de olika diskrimineringsgrunderna. Har utvecklingssamtal med vårdnadshavare har dagliga samtal med barn och vårdnadshavare Hur har personalen gjorts delaktiga i kartläggningen? Diskussioner på studiedagar och arbetsplatsträffar där all personal deltog. Husmodellen och fördjupningsfrågor. Resultat och analys av kartläggningen Det är en väldig insyn i våra skötrum och toaletter, både utifrån och inifrån som gör det svårt att respektera barnens integritet. Detta har blivit bättre sedan vi satt upp plastfilm på altandörrarna men kan bli bättre från hallen och in i en del av skötrummen. Förskolan behöver en handikapptoalett med duschmöjlighet. För att kunna bevara integritet hos äldre barn. Pedagogisk omsorg har också insyn från huset mitt emot.

7 7(12) Vi behöver se över våra utklädnings kläder, böcker, musik och annat material som vi har på förskolan Vi behöver visa mer på vår mångfald på Solgårdens förskola och även ped.omsorg.. Några föräldrar känner en oro för tryggheten utomhus mot den grind som är ut mot gatan. Använda loggboken mer för att synliggöra handlingar mellan barn i ord och beteende. 6 Förebyggande åtgärder Planera verksamheten och olika aktiviteter så att alla barn kan delta oavsett kön, religion eller funktionsnedsättning. Respektera varandra. Områden som berörs av denna insats Kränkande behandling Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Mål och uppföljning Barnen ska ha lika handlingsutrymme i alla situationer och miljöer oavsett kön. De ska välja sina lekar utifrån sina intressen utan att bli begränsade av traditionella könsmönster. Bemöta pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt Respektera barnens integritet Öka uppsikten över barnen i våra olika miljöer. Åtgärder och ansvariga för insatsen Köpa in eller låna böcker som visar på våra olikheter/likheter, olika familj aspekter. Sortera upp allt vårt material och ga det lättillgängligt för barnen. Köpa in eller låna ljudböcker och musik på andra språk. Ansvar för lån och inköp till både förskola och ped.omsorg. har förskolechef och arbetslaget, vara färdigt maj Möblera om eller få ombyggt i skötrummet så att det inte är sådan insyn in till toaletter och skötbord. Sätta upp plastfilm på fönstret mittemot toaletten på Solkatten.

8 8(12) Inga åskådare vid blöjbyten.( Förskola och Ped.Omsorg) Se till att vi har mer blandat och varierat utbud bland utklädnings kläderna. Arbetslaget och ped.omsorg ansvarar och ser över utklädnings kläderna och förskolechef beställer in vad som behövs. Bomma igen grinden som är ut mot stora gatan. Fsk.chef tar kontakt med fastighet och hör vad man kan göra för att stänga av den grinden. Färdigt maj 2015 Motivering till vald åtgärd Vid observation av barnen och under vår kartläggning var det dessa aktiviteter och åtgärder som kom fram. Uppsikten av barnen både inne och ute. Behovet av att se över böcker, musik, lekmaterial m.m som visar mångfald, olika familjekonstellationer, genus och kamratskap. Ansvarig All personal, med förskolechefen som ytterst ansvarig Tidpunkt för när förebyggande åtgärd ska vara klar

9 9(12) 7 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på vår förskola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Pedagoger håller god uppsikt på de platser där barn leker. De är lyhörda och uppmärksamma på vad barnen säger och gör. Detta är grunden för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den årliga kartläggningen (enkät, analys och systematiskt kvalitetsarbete) ger en bild av hur vårdnadshavare upplever att barnen bemöts i verksamheten och ligger till grund för åtgärder och främjande insatser som beslutas. Vårdnadshavare och barn kan vända sig till alla pedagoger och förskolechef på förskolan om de upplever att trakasserier och/eller kränkningar förekommer. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks Om någon i personalen upptäcker eller får kännedom om att ett barn i verksamheten anser sig blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling i samband med att verksamheten genomförts ska händelsen anmälas till förskolechef och utredas. Utredningen ska dokumenteras och ansvaret ligger ytterst hos förskolechefen. Om personal upplevs trakassera eller utsätta barn för kränkande behandling ansvarar förskolechefen för utredningen. Förskolechefen har anmälningsskyldighet till huvudmannen. Rutiner för uppföljning På utredningsblanketten fylls i hur och när uppföljning ska ske. Uppföljning ska ske av personer som gjort utredningen och åtgärdsförslagen. Rutiner för dokumentation Dokumentation sker på utredningsblanketten. Barnets upplevelse har tolkningsföreträde, vilket innebär att barnets upplevelse av att vara kränkt eller diskriminerad är det centrala. Ansvarig pedagog och förskolechef ansvarar för dokumentationen. Ansvarsförhållande Personal som får kännedom påtalar kränkningen och meddelar sedan ansvarig pedagog som i sin tur meddelar förskolechef och därefter hemmet. Förskolechef anmäler till huvudmannen.

10 10(12) 8 Bilagor Begreppsdefinitioner Bilaga 1 Annan trosuppfattning Innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning. Till exempel buddhism, ateism m.fl. Bisexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person oavsett kön. Diskriminering När pojkar och flickor behandlas sämre än andra p.g.a. någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Etnicitet Identifikation med känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. En person, oavsett kön, kan ha fler etniska tillhörigheter, exempelvis kan man vara född i Sverige, vara rom, same, svensk, kurd m. m. Funktionshinder (funktionsnedsättning) Funktionshinder (funktionsnedsättning) innefattar allt från allergi, dyslexi, hörsel- och synskada samt neuropsykiatriska funktionshinder (funktionsnedsättningar) som exempelvis ADHD och Aspergers syndrom. Heterosexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person av motsatt kön. Homofobi En värdering, uppfattning eller ideologi som ger uttryck för en negativ syn på homo- eller bisexualitet. En homofobisk hållning strider mot principen om lika värde och rättigheter för alla människor, oavsett kön. Homosexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person av samma kön. Kränkande behandling Uppträdande som kränker flickor och/eller pojkar, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier är till exempel oönskade beröringar eller sexuella anspelningar och skämt. Transpersoner Samlingsnamn för personer med en könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck (könsidentitet som inte inbegrips av den rådande normen), exempelvis transvestiter eller transsexuella.

11 11(12) Trakasserier Uppträdande som kränker flickors och/eller pojkars värdighet, som har samband med någon diskrimineringsgrund. Det är trakasseri även när ett barn, oavsett kön, kränks p.g.a. En förälders sexuella läggning, funktionshinder (funktionsnedsättning) m. m.

12 12(12) Lagar och regler Bilaga 2 Diskrimineringslag (2008:567) Skollag (2010:800) Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier, och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) Barnkonventionen Barnkonventionen FN s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, antogs Tanken med konventionen är att skapa ett samhälle som respekterar barnen i alla sammanhang. Konventionen ska också stärka barns roll både i familjen och i samhället i stort. Kapitel 6 i skollagen, Åtgärder mot kränkande behandling, grundar sig bland annat på barnkonventionens artikel 2, 3, 6, 12, 19 och 28. Dessa artiklar är därmed särskilt relevanta för likabehandlingsarbetet. Artikel 2: Alla barn har lika värde och lika rättigheter. Inget barn ska diskrimineras. Det innebär bland annat att barn inte får diskrimineras på grund av exempelvis härkomst, funktionsnedsättning eller religion. Vidare får barn inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra barn. Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet, i alla situationer där åtgärderna på något sätt påverkar barn. Det gäller till exempel barnets utbildning, välfärd och hälsa. Artikel 6: Handlar om att skapa en miljö för barnet som ger bästa tänkbara möjligheter till överlevnad och utveckling. Artikel 12: Handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som gäller barnet. Artikel 19: Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, utnyttjande och vanvård när de är i föräldrarnas, andra vårdnadshavares eller annan persons vård. Samhället ska ha olika sociala program för att ge barnet och den som har hand om barnet stöd, liksom på andra sätt arbeta förebyggande. Artikel 28: Alla länder som skrivit under barnkonventionen ska verka för ordning i skolan, utan att kränka barn och elevers värdighet. Utdrag ur lagar och regler som är aktuella för likabehandlingsarbetet finns på

13 DOKUMENTATIONSBLANKETT VID KRÄNKANDE BEHANDLING 1(1) Barn och skola Utredning: När ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkningar/trakasserier/diskriminering. Skollagen 6 kap. 10 och diskrimineringslagen 2 kap. 7 Personuppgifter Utredarens namn och titel Datum för utredningen Ansvarig förskolechef/rektor Förskola/skola Namn på barn/elev som anser sig blivit utsatt Avdelning/klass Namn på involverade barn/elever och avdelning/klass Namn på personal som deltagit i utredningen Händelse och åtgärder Beskriv händelsen Åtgärder Datum för uppföljning Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Org.nr PlusGiro Bankgiro

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. gällande för: Bäckagårds förskola jan 2015-mars 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. gällande för: Bäckagårds förskola jan 2015-mars 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande för: Bäckagårds förskola jan 2015-mars 2016 1 Innehållsförteckning: Planens syfte sid. 3 Arbetsgång sid. 4 Grunduppgifter sid. 5 Utvärdering föregående

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors med verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Läsåret 2014-2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

Gällivare kommun Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden. Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Likabehandlingsplan för

Gällivare kommun Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden. Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Likabehandlingsplan för Gällivare kommun Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Likabehandlingsplan för Upprättad maj 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så här har vi arbetat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 VISION Vi vill ha en öppen och generös skola där: alla har samma värde och accepteras som de är alla vågar bry sig om och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelgårdens förskola Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 6 Kartläggning 6 Förbyggande

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. vt 2014/vt 2015

Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. vt 2014/vt 2015 Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling vt 2014/vt 2015 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1. Uppföljning av föregående plan 4 2. Medverkan av barn och föräldrar 5 3. Främjande arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer