Teknikprogrammet (TE)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikprogrammet (TE)"

Transkript

1 268 gymnasieskola 2011

2 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Det tekniska kunskapsområdet hanterar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidra till att eleverna förstår hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Utbildningen ska också innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teori och praktisk tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att samarbeta med andra. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform, ska utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter i att arbeta i projekt såväl enskilt som i grupp. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå tekniska system. Utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering. Det innebär bland annat att förmedla synpunkter, förklara sammanhang och dokumentera samt använda uttrycksformer anpassade till olika målgrupper och att förstå kommunikationens specifika roll inom teknikområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om interaktiva och digitala medier för att eleverna till exempel ska kunna presentera tekniskt innehåll och framställa modeller. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att de kan utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling. gymnasieskola

3 Entreprenörskap och företagande är delar i processer där teknik utvecklas och ska därför ingå i utbildningen. Utbildningen ska uppmuntra eleverna att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar. Den ska tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett hållbart sätt. Utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om manligt och kvinnligt. Eleverna ska även utveckla förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknikutveckling. Utbildningen ska ge förståelse av hur teknisk utveckling och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra. Den ska också förklara hur dåtidens teknik har påverkat vår tid och hur vår tids teknik kan komma att påverka framtiden. Inriktningar Teknikprogrammet har fem inriktningar. Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla designprocess och designmetodik. Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika områden. Inriktningen samhällsbyggande och miljö ska ge kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt. Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik. Mål för gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. 270 gymnasieskola 2011

4 Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Kommentarer till examensmålen Examensmålen anger att teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap, men även inom andra områden. Teknikprogrammet har en tydligt tvärvetenskaplig karaktär. Ett exempel på det är att eleverna i fysik och kemi ska undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Examensmålen betonar teknikutveckling i ett hållbart samhälle. I begreppet hållbart samhälle ingår tre perspektiv: det ekonomiska, sociala och ekologiska. Det ekonomiska perspektivet handlar bland annat om att tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett resurseffektivt sätt. Det sociala perspektivet handlar bland annat om människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknikutveckling. Det ekologiska perspektivet handlar bland annat om samspelet mellan människa och natur. Entreprenörskap ska ingå i utbildningen på alla program. I examensmålen för teknikprogrammet syns det i skrivningar om de teknikutvecklingsprocesser som karaktäriserar programmet. Det syns också i skrivningar om såväl företagande som kreativitet och innovation. I examensmålen betonas att teori och praktisk tillämpning ska samverka i utbildningen, vilket innebär att eleverna ska arbeta med problemlösning både teoretiskt och praktiskt. Det kan till exempel ske i form av projektarbeten som genomförs tillsammans med ett företag, en organisation eller en högskola, eller i form av studiebesök och praktikinslag. Projektarbetsformen är vanlig i teknikutvecklingsprocesser och har därför betonats i examensmålen. Teknik i sig är genusneutralt, men användningen av teknik är inte alltid det. Teknikutveckling har dessutom ofta drivits av män. För att eleverna ska bli medvetna om teknik och teknikutveckling ur ett genusperspektiv betonar examensmålen att utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet. Examensmålen betonar också att utbildningen ska visa hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Teknik ska, enligt examensmålen, belysas ur såväl dåtids- och nutidsperspektiv som framtidsperspektiv, och eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett etiskt förhållningssätt till teknik och teknikutveckling. I det ingår också att reflektera över om all teknik som går att utveckla är av godo. Förutom att förhålla sig till befintlig teknik och att utveckla ny teknik är förmåga att kommunicera om teknik och tekniska budskap väsentlig. Därför betonas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering i examensmålen. gymnasieskola

5 Examensmålen utgår från det internationellt använda CDIO-begreppet (conceive design implement operate) för att framhålla ett ingenjörsmässigt förhållningssätt i programmet. CDIO används av många internationella universitet och högskolor och även i Sverige. Det utgår från en önskan om att förnya ingenjörsutbildningar enligt ett antal principer för hur utbildningarna ska planeras, genomföras och utvärderas. Eftersom teknikprogrammets syfte är att leda fram till högskolebehörighet inom den tekniska sektorn återfinns CDIO:s förhållningssätt i utbildningen. Ett exempel på detta är hur CDIO kommer till uttryck i examensmålen i beskrivningen av att eleverna ska utveckla förmåga att analysera och förstå tekniska system. Det innebär att eleverna utifrån en situation kan se de olika delarna i ett större sammanhang och förstå deras betydelse för helheten. Det innebär också att eleverna förstår samspelet mellan systemets komponenter, kan prioritera och fokusera på relevanta frågeställningar samt kan göra kompromisser mellan och avvägningar i val av lösningar. Kommentarer till målen för gymnasiearbetet I målen för gymnasiearbetet anges för teknikprogrammet: Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för teknikprogrammet. Dessa är: teknik, teknisk utveckling, teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling samt fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Teknikprogrammet förbereder främst för högskolestudier inom det tekniska området. Det är ett brett område som representeras av programmets fem inriktningar. Därför är en skriftlig rapport eller, beroende på arbetets innehåll, en redovisning med relevanta verktyg och medier lämpliga redovisningsformer. Här finns en tydlig koppling till arbetets innehåll, och det är alltså innehållet som styr redovisningsformen. En elev som går inriktningen teknikvetenskap, som främst förbereder för till exempel civilingenjörsutbildningar, bör redovisa sitt arbete i form av en skriftlig rapport i likhet med naturvetenskapsprogrammet, för att vara förberedd för dessa utbildningar. Även om eleven redovisar sitt arbete med relevanta verktyg och medier ska hon eller han komplettera redovisningen med en kortare 272 gymnasieskola 2011

6 skriftlig redogörelse eftersom betoningen ska ligga på att teknikprogrammet är högskoleförberedande. I den kortare skriftliga redogörelsen ska frågeställning, relevanta kunskaper om det valda området, belysning av frågeställningen utifrån olika perspektiv samt värdering och slutsatser om resultatet finnas med. Dessutom ska eleven använda ett tekniskt språk, och matematiken kan vara ett språk och ett redskap. Se även avsnittet Gymnasiearbetet på högskoleförberedande program på sidan 45. Som ett stöd i bedömningen av om eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det tekniska området kan nedanstående punkter användas. Punkterna är uppdelade i tre underrubriker Fakta och förståelse, Färdigheter samt Värderingsförmåga och förhållningssätt för att markera en bred kunskapssyn (se vidare avsnittet Mål på sidan 48). Fakta och förståelse I sitt gymnasiearbete ska eleven visa relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet med utgångspunkt i den avgränsade frågeställningen, kunskaper om relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder inom det valda kunskapsområdet, samt kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet. Färdigheter I sitt gymnasiearbete ska eleven visa färdigheter i att avgränsa sin frågeställning, färdigheter i att använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att hantera sin frågeställning, färdigheter i att använda lämplig teknik och metod för att söka information och samla in och bearbeta underlag, färdigheter i att presentera resultatet i en skriftlig rapport eller en kortare redogörelse som uppfyller genrens grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur, färdigheter i att muntligt sammanfatta och presentera gymnasiearbetet på ett sätt som är anpassat till situationen och målgruppen, samt färdigheter i att kort sammanfatta resultatet skriftligt på engelska med ett ämnesadekvat språk. gymnasieskola

7 Värderingsförmåga och förhållningssätt I sitt gymnasiearbete ska eleven visa förmåga att ta initiativ och ansvar för att anpassa planering och arbetssätt efter de situationer och krav som uppstår under arbetet, förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor, förmåga att belysa frågeställningen ur olika perspektiv, förmåga att värdera och dra slutsatser om sina resultat utifrån val av metod och källor samt utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats, samt förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons. 274 gymnasieskola 2011

8 Programstruktur Gymnasiegemensamma ämnen p Programgemensamma ämnen 400 p Engelska Engelska Engelska Historia Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik Matematik 1c 100 Matematik 2c 100 Matematik 3c 100 Religionskunskap Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Svenska eller Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Fysik Fysik Kemi Kemi Teknik Teknik Programfördjupningen finns på under fliken Förskola och skola Inriktningar 300 p Design- och produktutveckling 300 Bild Bild och form 1a1 50 Cad Cad 1 50 Design Design Konstruktion Konstruktion Informations- och medieteknik 300 Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1a 100 Programmering Programmering Webbteknik Webbutveckling Produktionsteknik 300 Mekatronik Mekatronik Produktionskunskap Produktionskunskap Produktionsutrustning Produktionsutrustning Samhällsbyggande och miljö 300 Arkitektur Arkitektur hus 100 Hållbart samhälle Hållbart samhällsbyggande 100 Miljö- och energikunskap 100 Teknikvetenskap 300 Fysik Fysik Matematik Matematik Teknik Teknik Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p gymnasieskola

9 Kommentarer till programstrukturen De gymnasiegemensamma ämnena De gymnasiegemensamma ämnena läses av alla elever men i olika omfattning och ibland med olika kurser för olika program, se vidare avsnittet Gymnasiegemensamma ämnen på sidan 36. De har en nyckelroll för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper såväl för yrkesverksamhet och fortsatta studier som för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. De gymnasiegemensamma ämnena är inte ensamma om denna uppgift, utan elevernas kunskaper utvecklas i samspel mellan alla ämnen som ingår i programmet. Därför är det viktigt att behandla de gymnasiegemensamma ämnena dels i förhållande till de generella läroplansmålen, dels i förhållande till examensmålen för programmet. Examensmålen för teknikprogrammet ska alltså prägla de gymnasiegemensamma kurserna, liksom de andra kurserna, som läses inom programmet. Ämnet historia har den minsta omfattningen på teknikprogrammet i förhållande till de övriga högskoleförberedande programmet. Elevernas historiska kunskaper kan utvecklas i samverkan med den teknikhistoria som ingår i den programgemensamma kursen teknik 1. Teknikutveckling hänger ihop med allmän historisk utveckling och därför kan historieämnet ge en grund för förståelsen av hur teknik utvecklas. I examensmålen betonas ett etiskt förhållningssätt till teknik. Ämnet religionskunskap behandlar etiska frågor och ger en grund för att göra etiska ställningstaganden även i karaktärsämnena. I examensmålen står det att utbildningen ska utveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering samt att eleverna ska förstå kommunikationens specifika roll inom teknikområdet. Ämnet svenska eller svenska som andraspråk har ett särskilt uppdrag i att förstärka elevernas språkliga förmåga, även om samtliga ämnen bidrar till elevernas språkutveckling. I den tredje kursen i svenska eller svenska som andraspråk betonas förmåga att ta del av större mängder text och att analysera, värdera och dra slutsatser av olika texter. Därigenom ges eleverna möjlighet att utveckla den språkliga förmåga som krävs för högskolestudier. I examensmålen betonas att utbildningen ska ge färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att eleverna kan utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling. Detta utvecklas både i ämnet engelska och i karaktärsämnena. Ämnet naturkunskap är inte ett gymnasiegemensamt ämne på teknikprogrammet eftersom en del av ämnets innehåll behandlas i ämnena fysik och kemi. De delar som inte tas upp i ämnena fysik och kemi behandlas i ämnet hållbart samhälle, som bland annat betonar miljökunskap och miljöteknik. Ämnet hållbart samhälle är obligatoriskt på inriktningen samhällsbyggande och miljö och kan läsas som programfördjupning i de övriga inriktningarna. Samspelet mellan människa och natur kan också belysas i karak- 276 gymnasieskola 2011

10 tärsämnen som teknik, design och arkitektur, liksom i gymnasiegemensamma ämnen som samhällskunskap och religionskunskap. Dessutom finns ämnet biologi i programfördjupningen. De programgemensamma ämnena De ämnen som är gemensamma för teknikprogrammet är: teknik, fysik, kemi och matematik. Ämnet teknik behandlar teknikhistoria, befintlig teknik, teknikutveckling och ny teknik. Teknikhistoria lägger en grund för att förstå hur dagens teknik vuxit fram. Tekniska framsteg görs i snabb takt och nya teknikområden läggs till redan kända. Genom kunskaper om den nya tekniken ges eleverna möjlighet att på ett konkret sätt delta i teknikdebatten, få del av den senaste forskningen och upptäcka nya teknikområden. I ämnet ska eleverna ges möjlighet att värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle. Ämnet innehåller också grundläggande tekniska begrepp, beräkningar och simuleringar. Eleverna ska ges möjlighet att undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. Ämnet ger en grund för tekniska högskolestudier inom olika teknikområden. Ämnena fysik, kemi och matematik ska på teknikprogrammet betona tekniska processer. Matematiken ska också vara ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Inriktningarna Inriktningarna på teknikprogrammet är: design och produktutveckling, informationsoch medieteknik, produktionsteknik, samhällsbyggande och miljö samt teknikvetenskap. Samtliga inriktningar omfattar 300 poäng. Skälet till att inriktningarna är små är att programfördjupningen då blir större. Det ger möjligheter till lokala och regionala profileringar inom olika teknikområden med bäring på högskolestudier och gör det möjligt för huvudmännen att lägga in behörighetsgivande kurser inom programfördjupningen. Inriktningen design och produktutveckling Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstödd design och konstruktion är centralt. Den behandlar designprocess och designmetodik. Inriktningsnamnet stämmer väl överens med namnet på många högskolors ingenjörsutbildningar. I inriktningen ingår ämnena cad, bild, konstruktion och design, vilket ger inriktningen en tydligt teknisk profil. Ämnet bild ger grunderna i färg och form medan ämnet cad ger det tekniska verktyget i designprocessen. gymnasieskola

11 Inriktningen informations- och medieteknik Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Inriktningen kan intressera elever med såväl programmeringsintresse som medieintresse, och i programfördjupningen kan eleven fördjupa sig inom sitt intresseområde. Inriktningen produktionsteknik Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den behandlar automation och hur produktionslinjer styrs samt ger produktionskunskaper inom olika områden. Med ytterligare kurser ur programfördjupningen ger inriktningen en grund för ingenjörsutbildningar inom området. Inriktningen samhällsbyggande och miljö Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den behandlar byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt. Inriktningen teknikvetenskap Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den fördjupar kunskaper om teknik, matematik och fysik och förbereder för ingenjörsutbildningar. Programfördjupningen Programfördjupningen innehåller kurser som ligger inom ramen för teknikprogrammets examensmål och karaktär, se vidare avsnittet Programfördjupning på sidan 40. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som programfördjupning. En aktuell förteckning över vilka kurser som ingår i programfördjupningen på teknikprogrammet finns publicerad på Skolverkets webbplats. Det är ett stort antal kurser för att eleverna ska få pröva på olika teknikområden, för att möjliggöra lokala och regionala profiler med utgångspunkt i kommande högskoleutbildningar och för att eleverna ska ha möjlighet att skaffa sig specifik behörighet för främst tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningar. Exempel på ämnen som speglar olika teknikområden i programfördjupningen är: fotografisk bild, flygyrkesteknik, gränssnittsdesign och medicinsk teknik. Kursen teknik specialisering möjliggör en fördjupning inom de teknikområden som skolan väljer. 278 gymnasieskola 2011

12 Ämnet naturvetenskaplig specialisering möjliggör likaså en fördjupning inom de kunskapsområden som skolan väljer. Exempel på specialiseringsområden kan vara hållbart samhälle, bioteknik och energieffektivisering. Ämnet ställer tydliga krav på vetenskaplig nivå, källhantering, praktiska tillämpningar och relevanta presentationsformer. Förkunskapskraven markerar såväl när i utbildningen kursen kan läsas som på vilken kunskapsnivå. Hållbar utveckling betonas i examensmålen och därför ingår ämnet hållbart samhälle i programfördjupningen. Ämnet biologi ingår för att, i samverkan med andra karaktärs ämnen, ytterligare belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. I programfördjupningen ingår vissa ämnen med anknytning till industriell produktion och el- och energi. Dessa ämnen möjliggör en anpassning av utbildningen till lokala och regionala behov. Ämnet moderna språk och kursen engelska 7 ingår i programfördjupningen för att underlätta inför fortsatta internationella studier och för att möta en ökad internationali sering av arbetslivet. Dessutom ingår i programfördjupningen kurser som förbereder för högskolestudier inom andra områden än det tekniska. Ett exempel är kursen historia 1a2 som ger behörighet till vissa högskoleutbildningar. gymnasieskola

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

(U2009/2114/G, U2009/5688/G)

(U2009/2114/G, U2009/5688/G) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning 1 (64) Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) Skolverket mottog den 1 oktober

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Profil: Utgång: Design- och produktutveckling Design- och produktutveckling Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2015:10)

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv Om ämnet Matematik Bakgrund och motiv Skolämnet matematik handlar inte enbart om att räkna och lära sig en samling regler utantill. En del i matematiken är just att hantera procedurer och räkna, men enligt

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom El- och energiprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom El- och energiprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom El- och energiprogrammet 2 UF ger eleverna en känsla av att lyckas, att tro på sig själva. Kristina Troèng, UF-lärare Tullängsskolan Introduktion Det är vår förhoppning

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

JOBB ARANTERAT. alternativet... &utlandsresor. yrkesutbildning= DEN LILLA SKOLAN= VILHELM MOBERGSGYMNASIET. små klasser

JOBB ARANTERAT. alternativet... &utlandsresor. yrkesutbildning= DEN LILLA SKOLAN= VILHELM MOBERGSGYMNASIET. små klasser yrkesutbildning= ARANTERAT JOBB DEN LILLA SKOLAN= alternativet... små klasser &utlandsresor VILHELM MOBERGSGYMNASIET FÖR YRKESLIVET OCH HÖGSKOLESTUDIER Om du vill läsa italienska kommer du under din studietid

Läs mer

Att skriva skriftliga omdömen

Att skriva skriftliga omdömen Att skriva skriftliga omdömen 1 Att skriva skriftliga omdömen Inledning Denna text är en del av ett mer omfattande stödmaterial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

2010-06-24 U2010/4443/S

2010-06-24 U2010/4443/S Promemoria 2010-06-24 U2010/4443/S Utbildningsdepartementet Arbetsgrupp (U 2010:A) Förslag till vissa förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan Uppdraget Bakgrund Statens skolverk har haft

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 Version 1 SID 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuella val 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer