1 (14) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (14) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27. Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster"

Transkript

1 Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Båtmotor-och båtreparatörsutbildning Kva Österåker Dnr Af-2010/117254

2 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING UTBILDNINGENS SYFTE OCH MÅL DEN AKTUELLA MÅLGRUPPEN UTBILDNINGEN SOM SKA UPPHANDLAS UTBILDNINGENS INNEHÅLL KRAVSPECIFIKATION KRAV PÅ LEVERANTÖREN FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV FÖR UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE UTVÄRDERING AV ANBUD BERÄKNINGSGRUNDER UTVÄRDERINGSKRITERIER KOMMERSIELLA VILLKOR AVTALSPERIOD VOLYM PRIS ALLMÄN INFORMATION OM UPPHANDLINGEN ATT LÄMNA ANBUD ANBUDSFÖRESKRIFTER ANBUDET ANBUDSPROCESSEN ÄNDRINGAR OCH RÄTTELSER FRÅGOR OCH SVAR SEKRETESS ÖVRIGT KONTAKTPERSONER BILAGOR... 14

3 3 (14) 1 Inledning 1.1 Utbildningens syfte och mål Att kursdeltagarna erhåller tillräckliga kunskaper och färdigheter för att få arbete inom utbildningens yrkesområde. Syftet är också att underlätta för en övergång till arbetslivet efter frigivning, samt att öka möjligheterna till eventuell fortsatt utbildning inom området. 1.2 Den aktuella målgruppen Intagna vid kriminalvårdsanstalten Österåker med intresse för, och med förutsättningar att genomgå utbildningen och därefter vara yrkesverksamma inom utbildningens yrkesområde. Österåker är en behandlingsanstalt, säkerhetsklass C med 137 platser. En riksanstalt som är belägen ca: 3 mil norr om Stockholm 2 Utbildningen som ska upphandlas 2.1 Utbildningens innehåll Deltagarna skall efter genomförd utbildning kunna genomföra enklare reparationer och underhåll på båtmotorer, samt kunna åtgärda olika typer av uppkomna skador på fritidsbåtar. För motordelen handlar det om att ge deltagarna grundläggande kunskaper om olika båtmotorers konstruktion och funktion. För reparation och underhåll, ska deltagarna under utbildningen blir väl förtrogna med handverktyg och med maskiner som kan vara sågar, hyvlar samt slip- och borrmaskiner. Vidare att få en grundläggande kunskap om vilka egenskaper olika material har och hur de uppför sig i olika situationer eftersom det kan handla om både trä-, plast- och stålbåtar. Att arbeta med reparationer och underhåll innebär också att man har kundkontakter och det ställer krav på att vara både lyhörd och serviceinriktad. För att deltagarna i ett framtida arbete på ett säkert sätt ska klara att förflytta fritidsbåtar, ska i utbildningen även ingå ett förarintyg på 2 dagar, vilket är en grundläggande navigationskurs. Utbildningen genomförs i anstaltens lokaler.

4 4 (14) 3 Kravspecifikation 3.1 Krav på leverantören Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Anbud får inte antas om anbudsgivaren i förekommande fall inte är registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret samt registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. Till anbudet bifogas en inom tre månader, räknat från sista anbudsdag, korrekt ifylld blankett SKV 4820 Begäran om upplysningar vid upphandling. Blanketten kan hämtas från Skatteverkets hemsida, Kontakta skattemyndigheten i god tid! Utländsk leverantör kan inkomma med motsvarande uppgifter från det land där anbudsgivaren är registrerad. En anbudsgivare kan vidare, enligt lagen om offentlig upphandling 10 kap 2 uteslutas från deltagande i en upphandling om denne; 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära ytterligare upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Anbudsgivaren måste även på begäran kunna visa att det finns en ekonomisk förmåga att fullfölja utbildningsuppdraget t.ex genom uppvisande av årsredovisning etc.

5 5 (14) Beskrivning av anbudsgivaren Anbudet skall innehålla en kortfattad beskrivning av företaget och dess verksamhet med utgångspunkt i den efterfrågade utbildningen Referensuppdrag Anbudet skall innehålla en beskrivning av ett referensuppdrag med likartad inriktning som det aktuella utbildningsuppdraget, som utförts av anbudsgivaren, alternativt företagets företrädare eller huvudlärare/kursansvarig (se avsnitt 3.1.4) samt namn på uppdragsgivaren, kontaktperson och telefonnummer. Observera ordet beskrivning. Det räcker således inte med att referera till eller nämna ett referensuppdrag Personella resurser/kompetens Anbudsgivaren måste, själv eller med hjälp av underleverantörer, ha personella resurser att klara av att leverera efterfrågad volym under hela avtalstiden. Det förutsätts att leverantören har ingående kunskaper om och erfarenhet av vad som efterfrågas i denna upphandling. Anbudsgivaren skall i anbudet lämna uppgifter om vem som är huvudlärare/kursansvarig (med namn) och redovisa den samlade kompetensen som tillhandahålls under avtalstiden, t.ex. genom CV/meritförteckningar som bekräftar att ovan nämnda krav är uppfyllda. Presentationen får gärna innehålla uppgifter om respektive lärares undervisningsämne. Leverantören måste ansvara för att den personal som tjänstgör på utbildningen klarar att vistas i slutna miljöer, samt vara beredd att följa de speciella regler som gäller vid en anstalt med hög säkerhetsgrad. Observera att de personer som blir aktuella att ansvara för utbildningen vid anstalten, kommer att kontrolleras på samma sätt och enligt samma rutiner som när Kriminalvården anställer personal. Det är av yttersta vikt att det i respektive ämne/avsnitt/kurs, så långt det är möjligt, är samma lärare under hela avtalstiden, allt för att få kontinuitet i lärarfrågan, men även för att målgruppen är känslig för personalbyten. En utbildare/lärare har, i likhet med andra externa resurser inom anstalten, inget bevakningsansvar. I samband med att utbildningen startar, kommer Kriminalvårdsmyndigheten att ge lämplig och nödvändig introduktion. Samverkan mellan olika personalkategorier är av största vikt, allt i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Leverantören av denna utbildning förväntas delta i samverkan, såväl med Arbetsförmedlingen som med Kriminalvården.

6 6 (14) Övrig information om utbildningen: Uppföljningsmöten hålls regelbundet med deltagande av utbildare/leverantör, handläggare/kontaktperson från Arbetsförmedlingen och personal vid kriminalvården. Vid dessa möten följs deltagarnas studier upp och andra frågor av gemensamt intresse diskuteras. Leverantören är sammankallande. Från Arbetsförmedlingens sida är det ett krav att anbudsgivaren kontaktar anstalten och på plats informerar sig om lokaler, utrustning/maskiner, materiel, utbildningstider/raster (timmar per dag) och olika säkerhetsföreskrifter. Det är också av vikt att få klargjort vem som ansvarar för vad när det gäller inköp av t.ex. övnings-och förbrukningsmateriel samt annat som är ett måste för utbildningens genomförande. I den här upphandlingen åligger det leverantören att ansvara för all utrustning (3.2.5), men det är tänkbart att besöket vid anstalten ger vid handen att det redan finns viss utrustning som kan användas i utbildningen. Vidare hur teori och praktik kan läggas upp, på ett för deltagarna, bästa möjliga sätt Kontaktpersonvid anstalten: Anders Olsson Karbom Ett besök på anstalten är en förutsättning för att kunna lämna ett bra anbud, då i första hand avseende upplägg och genomförande. I anbudet skall bekräftas att av anbudsgivaren utsedd sakkunnig person inom aktuellt yrkesområde besökt anstalten och skaffat sig all erforderlig information inför anbudslämnandet Kurslokaler Anstalten tillhandahåller ändamålsenliga lokaler. 3.2 Förutsättningar och krav för utbildningens genomförande Anbudet skall innehålla en beskrivning av utbildningens innehåll och upplägg Innehåll, upplägg och genomförande Förslag till innehåll skall utvecklas och beskrivas i anbudet. Beskrivningen skall innefatta de delar/områden som finns angivna under avsnitt 2.1. Anbudsgivaren får gärna komma med ytterligare förslag på innehåll.

7 7 (14) Anpassning av utbildningen Det ingår i leverantörens uppdrag att komplettera eller anpassa utbildningen för deltagare med särskilda behov t ex deltagare med läs- och skrivsvårigheter. Individuella utbildningsplaner Kursdeltagarna har helt olika grundförutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens olika delar/moment och därför ingår det i leverantörens uppdrag att, så långt det är möjligt, planera och genomföra utbildningen med individuella kursupplägg som grund. Utbildningslängd: Kurstiden kan vara upp till max 23 veckor under den aktuella avtalsperioden. Deltagarens individuella förutsättningar avgör hur lång kurstiden blir. Utbildningen bedrivs med lärarledda lektioner och måfre. Teoripass max en halvdag/vecka. Lärartäthet: 2 lärare på heltid Utbildningsort Österåker Förkunskapskrav för deltagarna Se avsnitt Urval och rekrytering. Urval görs i samråd mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården Utrustning Utbildningsleverantören ansvarar för all utrustning samt förbrukningsmateriel, vilket även kan inkludera erforderlig skyddsutrustning. (Besöket vid anstalten får klargöra detta). Anbudet skall innehålla en förteckning över den utrustning som leverantören avser att använda. Det förutsätts att utrustningen är ändamålsenlig för den aktuella utbildningen och i övrigt ergonomiskt anpassad ur arbetsmiljösynpunkt.

8 8 (14) Undervisningsmateriel Anbudet skall innehålla en förteckning över den litteratur som kommer att användas i utbildningen. Litteraturen förutsätts vara adekvat för utbildningen. 4 Utvärdering av anbud 4.1 Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att anta det anbud som uppfyller samtliga skall-krav och får högst sammanlagd poäng vid prövningen utifrån utvärderingskriterierna. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset. Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa ett tiogradigt betygssystem där anbud som bäst uppfyller utvärderingskriteriet får betyget tio. Övriga anbud får betyg efter hur väl de uppfyller utvärderingskriteriet (för pris per kdv, se nedan). Betyget multipliceras sedan med viktningen. Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbud med lägsta pris per kdv får betyget tio multiplicerat med viktningen. Övriga anbud får poäng (P) enligt följande formel: lägsta pris P = vikt aktuellt pris 10 Anbud som är mer än dubbelt så dyrt som anbud med lägsta pris kan komma att förkastas. Ett anbud kan alltså få maximalt poäng. 4.2 Utvärderingskriterier Upplägg (70 procent) Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till: a) Hur utbildningens innehåll och upplägg på ett effektivt sätt leder till att deltagarna uppnår utbildningsmålet. Härvidlag kommer hänsyn tas till hur de individuella uppläggen kommer att planeras och genomföras (50 procent). b) Lärarens/lärarnas yrkeskunskap, deras erfarenhet av att arbeta med aktuell målgrupp, samt erfarenhet av att arbeta med utbildning vid kriminalvårdsanstalt (20 procent). Pris (30 procent)

9 9 (14) 5 Kommersiella villkor 5.1 Avtalsperiod Preliminär avtalsperiod Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet två gånger med månader. Arbetsförmedlingen meddelar leverantören senast tre månader innan avtalstiden går ut om man vill utnyttja denna rätt. Kortare förlängning kan ske efter särskild överenskommelse med leverantören. Vid eventuell förlängning av avtalet kan smärre förändringar av innehållet komma att göras för att svara mot förändrade marknadsbehov. Om Arbetsförmedlingen väljer att förlänga avtalet, är planeringen att genomföra utbildning för 2 grupper med en utbildningstid på max 23 veckor för både 2011 och Volym Garanterad volym: 5 deltagare. Rörlig volym: 5 deltagare. I första hand, succesivt intag 5.3 Pris Anbudet skall innehålla ett, och endast ett, (1) pris per kursdeltagarvecka (kdv). Priset anges i svenska kronor, exklusive moms och skall inkludera samtliga kostnader (se dock 6 Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning). O.B.S. I priset skall även ingå kostnaderna för förarintyget.

10 10 (14) 6 Allmän information om upphandlingen Arbetsförmedlingens upphandlingsenhet har i uppdrag att genomföra samtliga upphandlingar för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen upphandlar utbildning dels i form av arbetsmarknadsutbildning, dels i form av förberedande utbildning. Deltagarna i utbildningen får aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Utbildningen beslutas av Arbetsförmedlingen med stöd av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program och de föreskrifter som Arbetsförmedlingen utfärdar. Vi rekommenderar anbudslämnare att orientera sig om Arbetsförmedlingens uppdrag och tjänster på Förberedande utbildning syftar till att underlätta den arbetssökandes val av arbete. Insatserna ska vara individuellt utformade och kan vara av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär och ska särskilt användas för den som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete. Arbetsmarknadsutbildning är yrkesutbildning. Syftet med en arbetsmarknadsutbildning är att stärka den enskilde arbetssökandes möjligheter att få ett arbete samt underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens. Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning bedrivs i normalfallet, om inte annat anges, på heltid, dvs. 40 utbildningstimmar per vecka. (Se bilaga 4, Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning ). För upphandlingen tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning tillhör kategorin B-tjänster. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Arbetsförmedlingen har för avsikt att teckna avtal med en leverantör. Arbetsförmedlingen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Arbetsförmedlingen kommer inte att ta hänsyn till alternativa anbud. Arbetsförmedlingen ansvarar inte för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som t.e.x. mäklare.

11 11 (14) 7 Att lämna anbud 7.1 Anbudsföreskrifter Anbud skall vara skriftligt och på svenska. Anbud skall vara bindande i fyra månader efter sista anbudsdag. Anbud skall lämnas på hela förfrågningsunderlaget. Anbud undertecknas av person som är behörig att företräda leverantören. Bevis om behörigheten lämnas i anbudet eller uppvisas på begäran av Arbetsförmedlingen. Anbud lämnas i ett (1) original och en (1) kopia. Arbetsförmedlingen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt ANBUD: Båtmotor-och båtreparatörsutbildning Dnr Af-2010/ Observera att anbud genom fax eller e-post inte kan godtas eftersom anbudssekretess då inte kan garanteras. Kopia kan lämnas i digital form på en CD. Anbud skall vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast till antingen postadress: Arbetsförmedlingen, Upphandlingsenheten, Box 31118, Göteborg, eller besöksadress: Nordhemsgatan 12 i Göteborg. Kontoret är öppet 8:00 16:30. För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Anbudsöppning sker i Arbetsförmedlingens lokaler den 27 maj 2010 kl Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Arbetsförmedlingen. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. 7.2 Anbudet Anbud skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från dessa villkor (orent anbud) kommer att förkastas. Anbud som inte uppfyller samtliga skall-krav kommer att förkastas. Skall-kraven uttrycks med ordet skall i fetstil. Anbudsgivaren uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget. För att undvika att någon information missas samt underlätta bedömningen uppställs anbudet i samma ordning och med samma rubricering som förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen rekommenderar anbudsgivaren att koncentrera sig på den information som efterfrågas och som har betydelse för prövningen. Marknadsföringsmaterial och annan mindre relevant information kan utelämnas. Arbetsförmedlingen ser gärna att anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar, etc.

12 12 (14) 7.3 Anbudsprocessen Prövning av anbud sker i tre steg; först prövas att anbuden uppfyller de krav som ställs på leverantören, kvalificeringskrav se kapitel 3. Därefter prövas att anbudet uppfyller de krav och kommersiella villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. De anbud som uppfyller dessa krav går vidare till utvärderingen som sker enligt kapitel 4. När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till samtliga anbudsgivare. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter att tilldelningsmeddelandet kan anses ha kommit mottagaren tillhanda. Tilldelningsmeddelande skickas om möjligt via e-post. Ange till vilken e-postadress och postadress tilldelningsmeddelande kan skickas. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskriven handling finns 7.4 Ändringar och rättelser Arbetsförmedlingen kan komma att göra ändringar och rättelser i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Det åligger anbudsgivaren att kontinuerligt bevaka Arbetsförmedlingens hemsida för att hålla sig uppdaterad om sådana eventuella ändringar och rättelser. 7.5 Frågor och svar Om frågor som rör upphandlingen uppstår ställs dessa skriftligt per brev, e-post eller fax (se nedan) till Arbetsförmedlingen. Frågor kan ställas till och med Efter detta datum besvaras inga frågor. Inkomna frågor och svar på dessa kommer att publiceras på Arbetsförmedlingens hemsida,

13 13 (14) 7.6 Sekretess Anbud blir allmän handling vid tidpunkten som bestämts för anbudsöppning. Anbuden är hemliga till dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att leverantören lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 6 kap 2 första stycket respektive 8 kap 10 första stycket Sekretesslagen. Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Arbetsförmedlingen ser gärna att uppgifter som anbudsgivaren vill sekretessbelägga lämnas i form av separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterier endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas. 8 Övrigt 8.1 Kontaktpersoner Ansvarig upphandlare är Jan Enkvist E-post: Telefon: Telefax: Postadress: Arbetsförmedlingen Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster Box 31118, GÖTEBORG Besöksadress: Nordhemsgatan 12

14 14 (14) 9 Bilagor Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1. Bekräftelse och redovisning av krav I denna blankett bekräftar anbudsgivaren att anbudet uppfyller samtliga skallkrav samt godkänner avtalsvillkoren (se avsnitt 3 nedan). Blanketten inges med anbudet. Anbudsgivaren kan istället lämna samma uppgifter på en egen blankett. 2. Företagsuppgifter Denna blankett fylls i av anbudsgivaren och inges med anbudet. Anbudsgivaren kan istället lämna samma uppgifter på en egen blankett. 3. Avtal 4. Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning

15 1 (1) Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster Bilaga 1 BEKRÄFTELSE OCH REDOVISNING AV KRAV Undertecknad bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i förfrågningsunderlaget. I vårt anbud hänvisar vi till punkterna i förfrågningsunderlaget. Punkt i förfrågningsunderlaget Beskrivning av anbudsgivaren Referensuppdrag Personella resurser Besök på anstalten Kurslokaler Innehåll och upplägg och genomförande Urval och rekrytering Utrustning Undervisningsmateriel 5.3 Pris Redovisas i anbudet Ange sidnummer i anbudet Arbetsförmedlingen avgör om skall-kraven kan anses vara uppfyllda. Företagets namn: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: Av Arbetsförmedlingen bifogade avtalsvillkor i Avtal och Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning godkänns härmed. Ort och datum Underskrift av behörig företrädare för anbudsgivaren Namnförtydligande

16 1 (10) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING rev

17 2 (10) 1 Tillämplighet Dessa bestämmelser gäller vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning där Arbetsförmedlingen är part. Definitioner Köpare: Arbetsförmedlingen. Säljare/Utbildningsanordnare: Den som sålt arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning till Arbetsförmedlingen. Deltagare: En person som anvisats till arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning av Arbetsförmedlingen. Avtalet: Det avtal om köp av arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning som träffats mellan Arbetsförmedlingen och en Säljare av utbildning. Utbildningstid: Den tid som en deltagare deltar i utbildning. Utbildningen kan vara lärarledd eller bedrivas i form av självstudier. En utbildningstimme = 60 minuter. Försäkringskassa: Den allmänna försäkringskassa som deltagaren tillhör. 2 Köparens åtaganden Att ta ut behörig deltagare till den utbildning som Avtalet mellan Köpare och Säljare omfattar. Att svara för att kallelse skickas till deltagare före utbildningens start. Att betala avtalat pris för utbildningen.

18 3 (10) 3 Säljarens åtaganden 1. Att genomföra avtalad utbildning. 2. Att fakturan till Köparen innehåller en deltagarförteckning. Fakturan och deltagarförteckning ska innehålla nedan beskriven information. Faktura - Fakturaadress Arbetsförmedlingen Skanningcentral KRISTINEHAMN Observera att adressen endast gäller fakturor. Rekvisitioner avseende arbetsgivarstöd ska fortfarande skickas till adressen som finns angiven på rekvisitionsblanketten. - Kostnadsställe som Er referens För att kunna hantera er faktura elektroniskt måste uppgift om kostnadsställe, som anges vid beställning, framgå i fältet Er referens. Vi vill att ni anger: - I första hand arbetsförmedlingskontorets kostnadsställe som alltid börjar med en 4 och är 5-10 tecken långt. - I andra hand att ni anger den kontorskod som anges vid anvisning av utbildningen, denna är alltid fyra tecken långt - I tredje hand att ni vid faktureringstillfället, om inte har tillgång till något av ovanstående, i klartext på fakturan skriver vilket arbetsförmedlingskontor som beställt utbildningen. Kan detta inte skrivas i fältet Er referens måste det anges på deltagarförteckningen. Utöver traditionell information ska dessutom följande framgå: - Utbildningsnummer Unikt nummer för en enskild utbildning. Utbildningsnumret framgår av avtalet eller erhålls från köparen. - Utbildningsnamn Namnet på en enskild utbildning. Utbildningsnamnet framgår av avtalet eller erhålls från köparen. - Genomförandemånad Avser den kalendermånad utbildningen genomfördes. Avser fakturan fler än en månad ska detta specificeras.

19 4 (10) - Antal dagar Avser antalet dagar måndag till fredag som fakturan avser. Varje hel vecka räknas som 5 dagar. Även undervisningsfria dagar enligt 7 som inte infaller lördag eller söndag ska räknas med. Dagar som infaller under planerat uppehåll, enligt avtal, ska inte räknas med. - Belopp Beloppet som avser kostnaden för antalet dagar. Om fakturan avser deltagare från flera utbildningar skall dessa redovisas var för sig med samtliga ovanstående uppgifter samt separata deltagarförteckningar. - Deltagarförteckning Till fakturan ska även deltagarförteckning bifogas. Vi ser helst att ni häftar ihop pappersfakturan med deltagarförteckningen och inte använder gem. - Födelsedatum Deltagarens födelsedatum. - Efternamn Deltagarens efternamn. - Förnamn Deltagarens förnamn. - Kontor Från vilken arbetsförmedling deltagaren anvisats. - Utbildningsperiod Avser den period som deltagaren är anvisad att delta i utbildningen. - Avbrottsdatum Avser datum för det tillfälle en deltagare avbryter utbildningen - Antal dagar Avser antalet dagar måndag till fredag som fakturan avser. Varje hel vecka räknas som 5 dagar. Även undervisningsfria dagar enligt 7 som inte infaller lördag eller söndag ska räknas med. Dagar som infaller under planerat uppehåll, enligt avtal, ska inte räknas med. - Pris/vecka Avser pris per vecka enligt avtal. Där pris/vecka inte är relevant, utifrån avtalet, skall relevant uppgift anges istället. - Krav på fakturan samt info kring betalningsvillkor, fakturerings-, expeditionsavgifter & liknande På fakturan skall det klart framgå vad den avser i enlighet med reglerna i mervärdesskattelagen (1994:200), som bl.a. behandlar fakturans innehåll. Om

20 5 (10) vi ej kan identifiera vilken vara/tjänst som dokumentet avser, kommer fakturan att återsändas till säljaren. Fakturor betalas per 30 dagar efter fakturadatum om inte annat överenskommits. Betalningsfrist skall vara angiven på fakturan. Sker betalning efter avtalad tid enligt ovan accepterar vi att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta plus åtta procentenheter. Arbetsförmedlingen godtar inte fakturerings- eller liknande avgifter om inte annat avtalats. - Frågor Eventuella frågor gällande hantering av pappersfakturor kan ni ställa via e- post till 3. Att snarast kontakta Köparen om en deltagare: - vill ändra utbildningsinriktning - inte inställer sig till utbildningen senast den dag som deltagaren skulle ha börjat utbildningen och inte anmäler giltigt förhinder eller även senare uteblir från utbildningen. - inte kan tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt t ex genom sjukdomsfrånvaro på mer än en vecka eller gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet. 4. Det är Köparen som återkallar anvisning till utbildning. Säljaren får dock i nödfall (t.ex. vid våld eller hot om våld eller allvarligt missbruk) i väntan på Köparens beslut avvisa deltagare från utbildning. Säljaren skall genast skriftligt anmäla till Köparen i de fall det kan bli aktuellt att återkalla en anvisning till utbildning (tidigare benämning var avskiljning från utbildning). Av anmälan skall framgå problemets art och omfattning, vilka åtgärder Säljaren vidtagit för att komma tillrätta med problemet samt förslag till åtgärd. Säljaren skall delge deltagaren kopia av anmälan. 5. Att utfärda utbildningsbevis/certifikat som redovisar utbildningens omfattning, genomgångna delmoment, längd och innehåll samt utvisar uppnådda delmål och utbildningstid. 6. Att efter avslutad utbildning tillställa Köparen utvärdering av utbildningen. Utvärderingen skall innehålla deltagares synpunkter på och värderingar av utbildningen. 7. Att bereda Köparen tillträde till utbildningen för att utöva tillsyn och kvalitetsuppföljning.

21 6 (10) 8. Att tillse att arbetsmiljön under utbildningstiden, oavsett var utbildningen bedrivs, svarar mot de krav arbetsmiljölagen ställer och de föreskrifter som Arbetarskyddsstyrelsen utfärdar. 9. Att till Köparen och försäkringskassan anmäla personskada eller dödsfall som inträffar under utbildningen eller vid resa till och från utbildningsstället. 10. Att efter anmälan av Köparen - eller den Köparen utser - ta emot studiebesök. 4 Om kursdeltagare avbryter sin utbildning t ex på grund av sjukdom och det inte är frågan om en fast plats utbetalas ersättning längst t o m utgången av den kalendervecka som avbrottet ägde rum. Vid köp av ramavtal, utbildning med successivt intag eller annan utbildning där det är möjligt har Köparen rätt att ta ut ny behörig deltagare när ledig plats uppstår. 5 Förlängning av deltagarens utbildning får endast ske efter skriftlig överenskommelse med Köparen. 6 Utbildning skall kunna anpassas till funktionshindrade deltagare. Uppstår kostnader i form av teknisk utrustning och/eller särskilt personligt stöd till den funktionshindrade får kostnaderna för detta regleras i ett särskilt avtal mellan Köparen och Säljaren. 7 Följande dagar utöver lördag samt sön- och helgdag är undervisningsfria: midsommarafton, julafton och nyårsafton. Avkortad utbildningstid med 2 tim/dag: skärtorsdag valborgsmässoafton som infaller måndag torsdag med 4 tim/dag: trettondagsafton dag före Alla helgons dag den 23 december som infaller på en fredag valborgsmässoafton som infaller på en fredag.

22 7 (10) Information till anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program, där deltagaren har aktivitetsstöd Aktivitetsstöd är en skattepliktig ersättning som i regel ges med samma belopp som deltagaren annars skulle få i ersättning från arbetslöshetsförsäkring. Den som inte är berättigad till arbetslöshetsersättning får det belopp som framgår av, vid varje tidpunkt, gällande bestämmelser 5 i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd lämnas för 5 dagar per vecka och betalas ut av Försäkringskassan. En förutsättning för att aktivitetsstödet ska betalas ut är att deltagaren redovisar och intygar närvaro och frånvaro på blankett Försäkran - aktivitetsstöd FK 5057 Deltagaren har rätt att behålla sitt aktivitetsstöd under vissa frånvarodagar (se nedanstående anvisningar för närvarorapportering). Anordnarens ansvar enligt arbetsmiljölagen Enligt lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program skall en deltagare i ett program likställas med en arbetstagare när han/hon deltar i verksamhet på en arbetsplats. Den som tar emot deltagare skall då tillämpa vissa regler i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har skyldighet att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen uppfyller vissa grundkrav ur arbetsmiljösynpunkt. Det är viktigt att den anvisade får kunskaper och kännedom om hur arbetsuppgifterna skall utföras på ett säkert sätt. Deltagarnas försäkringsskydd Deltagaren har ett skydd mot skador för den egna personen enligt: lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program förordning (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program Försäkringarna täcker inte: egna sakskador fritid

23 8 (10) Anordnaren kan få ersättning för skador som deltagare i arbetsmarknadspolitiska program orsakar enligt förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. Anvisningar för närvaro- och frånvarorapportering Deltagaren En förutsättning för att aktivitetsstödet ska betalas ut är att deltagaren redovisar och intygar närvaro och frånvaro på blankett Försäkranaktivitetsstöd FK Anordnare av arbetsmarknadspolitiska program skall intyga på blanketten FK 5057 att de uppgifter som deltagaren anger är riktiga. Deltagaren ansvarar för att lämna eller skicka blanketten till Försäkringskassan. Närmare anvisningar om hur blanketten FK 5057 ska fyllas i finns på blanketten. Deltagaren väljer själv den första perioden för vilken aktivitetsstöd ska betalas ut. Tidpunkten för fortsatt utbetalning styrs utifrån den första utbetalningsperioden. Deltagaren är skyldig att anmäla all frånvaro till anordnaren och att anmäla viss frånvaro till Försäkringskassan, se anvisningar om närvarorapportering nedan. För att deltagaren ska få aktivitetsstöd under ledighet måste en överenskommelse om ledighet finnas mellan anordnaren och Arbetsförmedlingen. Viss ledighet kan anordnaren bevilja utan överenskommelse med Arbetsförmedlingen, se nedan. Anordnaren Anordnaren anmäler till Arbetsförmedlingen om deltagaren inte kommer första dagen av ett arbetsmarknadspolitiskt program. Anordnaren ska notera vilka dagar deltagaren varit frånvarande från aktiviteten och orsaken till frånvaron. Anordnaren är skyldig att lämna uppgifter om deltagarens närvaro och frånvaro när Försäkringskassan vid stickprovskontroller begär dessa uppgifter. Det framgår av utskriften Meddelande om anvisning i AIS som skickas till anordnaren i samband med att en arbetssökande anvisas att delta i ett program med aktivitetsstöd.

24 9 (10) Rapportering Frånvaro under hel dag från ett arbetsmarknadspolitiskt program ska deltagaren ange med koder i respektive datumruta på blankett Försäkran- aktivitetsstöd FK Frånvaro med bibehållet aktivitetsstöd S= Frånvaro på grund av sjukdom. Sjukfrånvaro ska anmälas direkt till Försäkringskassan första sjukdagen. Första sjukfrånvarodagen lämnas inte aktivitetsstöd (karensdag) V= frånvaro för tillfälligt vård av barn. Då ska deltagaren även fylla i blanketten Försäkran för tillfälligt vård av barn - aktivitetsstöd RFV 6420, vilken lämnas till Försäkringskassan. E= Enskild angelägenhet av vikt. Framgår nedan. L= Frånvaro på grund av uppehåll eller "lov" i det arbetsmarknadspolitiska programmet. Aktivitetsstöd lämnas under förutsättning att det finns en överenskommelse mellan anordnaren och arbetsförmedlingen om ledighet. Det gäller inte den, som har aktivitetsstöd och deltar i programmen Stöd till start av näringsverksamhet eller Friåret. N= Frånvaro på grund av vård av närstående B= Frånvaro för deltagare som är smittbärare Frånvaro utan aktivitetsstöd Ö= Frånvaro på grund av annan orsak än ovan. Det kan till exempel vara frånvaro som beror på arbete med lön. Vid frånvaro del av dag som beror på arbete eller av annat skäl och som inte ger rätt till aktivitetsstöd måste frånvarotimmarna räknas ihop. När antalet frånvarotimmar uppgår till hel dag ska deltagaren markera detta på blankett Försäkran- aktivitetsstöd FK 5057 som frånvaro hel dag. Föräldrapenning vid barns födelse eller rehabiliteringsersättning del av dag ska inte räknas ihop till hel dags frånvaro. Enskild angelägenhet av vikt I vissa fall kan anordnaren bevilja deltagaren ledighet från programmet, utan att det finns en överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Ledighet på grund av enskild angelägenhet av vikt är vissa aktiviteter som hör ihop med det arbetsmarknadspolitiska programmet eller starka personliga, sociala eller känslomässiga skäl. Sådan ledighet reducerar inte aktivitetsstödet.

25 10 (10) Aktiviteter som hör ihop med det arbetsmarknadspolitiska programmet: besök hos Arbetsförmedlingen besök hos arbetsgivaren efter anvisning av Arbetsförmedlingen uppkörning för körkort då sådant krävs för det kommande yrket Starka personliga, sociala eller känslomässiga skäl, exempelvis: läkarbesök allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller liknande mönstring flyttning Blanketter Blanketterna ovan kan beställs via Försäkringskassans servicetelefon eller hämtas på Försäkringskassans hemsida

26 1 (5) Dnr: AVTAL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående köp av utbildning. 2 Omfattning Utbildningsnummer Utbildningens namn Utbildningsstart: Tid i veckor: Antal timmar/vecka: Utbildningsslut: Antal deltagare: Utbildningsort/er: Säljarens kontaktperson: Köparens kontaktperson: Säljaren får inte sälja ytterligare platser till annan utan Köparens medgivande. 3 Avtalshandlingar Detta avtal består av följande handlingar: 1. Avtal 2. Anbudsinbjudan 3. Allmänna bestämmelser 4. Anbudet Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. 4 Pris Pris per deltagarvecka exklusive moms uppgår till Beloppet med siffror Moms tillkommer med Beloppet med bokstäver Procent

27 2 (5) Dnr: 5 Betalningsvillkor Betalning skall ske senast 30 dagar efter det att faktura enligt 3 Allmänna bestämmelser inkommit till Köparen, månadsvis i efterskott i enlighet med de anvisningar Köparen utfärdar. Säljaren har inte rätt att ta ut påminnelseavgift eller annan avgift som inte följer av lag. Faktureringsadress: Arbetsförmedlingen, Skanningscentral, KRISTINEHAMN Observera att adressen endast gäller fakturor. Rekvisitioner avseende arbetsgivarstöd ska fortfarande skickas till adressen som finns angiven på rekvisitionsblanketten. 6 Avtalsperiod Fr.o.m. T.o.m. 7 Uppehåll i utbildningen Parterna har enats om följande uppehåll i utbildningen under avtalsperioden då det inte utgår någon ersättning. Fr.o.m. T.o.m. Avkortad utbildningstid; se 7 i Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning 8 Enskild deltagares utbildning För utbildning som en deltagare påbörjar inom avtalsperioden men vars avslutning ligger efter avtalsperiodens slut äger Köparen rätt att utsträcka detta avtal till och med dagen då deltagarens utbildning avslutas. 9 Tystnadsplikt Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för (personal, underleverantörer etc.) får inte röja uppgifter för utomstående rörande deltagare om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att deltagaren eller någon honom närstående lider skada. Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för är skyldig att även i övrigt iaktta tystnadsplikt för uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (2009:400). 10 Antidiskriminering Säljaren skall vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande diskrimineringslagstiftning. För avtal där den ordinarie avtalsperioden är minst ett år skall Säljaren senast tre månader före den ordinarie avtalsperiodens utgång skriftligen lämna de upplysningar som begärs i särskild bilaga till detta avtal. Fullgör inte Säljaren sina skyldigheter enligt första och andra stycket skall Säljaren betala ett vite på upp till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för avtalets tecknande. Köparen bestämmer vitets storlek utifrån vad som är skäligt med hänsyn till Säljarens avtalsbrott. Köparen kan avstå från att utkräva vite om Säljarens bristande uppfyllelse är ringa. Vitet förfaller till betalning vid anfordran. Upplupet vite får avräknas från den avtalade ersättningen för uppdraget.

28 3 (5) Dnr: 11 Särskilda åtaganden 12 Underleverantör Anlitar Säljaren underleverantör skall Säljaren skriftligen meddela Köparen. Underleverantören anses godkänd av Köparen om Köparen inte skriftligen meddelat annat inom 14 dagar efter mottagen underrättelse. Säljaren ansvarar för underleverantör. 13 Dröjsmålsränta och prisavdrag Betalar inte Köparen i rätt tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Säljaren skall senast 30 dagar från det att fordran förföll till betalning framställa krav om dröjsmålsränta. Försummar Säljaren tidsfristen får han endast dröjsmålsränta för tiden fr.o.m. dagen då krav om dröjsmålsränta framställdes. Brister Säljaren vid utförandet av sina åtaganden enligt avtalet skall Köparen snarast, dock senast 30 dagar från det att felet upptäcktes, skriftligen påtala detta för Säljaren (reklamation). Säljaren är då skyldig att omgående vidta rättelse. Sker inte rättelse har Köparen rätt till prisavdrag med ett belopp som Köparen anser motsvarar felet eller bristen, om prisavdraget inte är oskäligt. Reklamerar inte Köparen i rätt tid förlorar han rätten till prisavdrag. 14 Hävning och skadestånd Om ena parten inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och bristen är av väsentlig betydelse kan den andra parten med omedelbar verkan häva avtalet och erhålla skadestånd. Den felande parten skall därvid ersätta motparten dennes styrkta kostnader som uppkommit på grund av felet eller bristen. Utebliven vinst ersätts inte. Part som vill häva avtalet skall göra så senast 30 dagar från det att han fått kännedom om de omständigheter som berättigar till uppsägning. Försummar han detta förlorar han rätten till hävning och skadestånd. Förmår inte Säljaren att i något avseende fullgöra utbildningstjänsten enligt avtalet, har Köparen ändå inte rätt till prisavdrag eller hävning och skadestånd om Säljaren genast ersätter bristen med ett minst likvärdigt alternativ. 15 Garanterad volym Har Köparen garanterat viss volym men inte utnyttjar hela denna volym av orsaker som inte beror på Säljaren skall Köparen ersätta Säljaren med det fulla priset upp till den garanterade volymen. 16 Force majeure Part är inte ansvarig för skada som beror på krigshändelse, strejk, lockout, eldsvåda, blockad eller annan liknande omständighet utanför parternas kontroll (Force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om part vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Det åligger part, som önskar åberopa Force majeure, att underrätta andra parten härom så snart parten insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Motsvarande skall gälla när omständighet som part åberopat till befrielsegrund upphör. Avtal om köp av arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning gäller endast under förutsättning att Regering eller Riksdag ej förändrar nuvarande regler eller ekonomiska förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning. 17 Säljarens konkurs Om Säljaren blir försatt i konkurs under avtalsperioden har Köparen rätt att med omedelbar verkan frånträda Avtalet. 18 Tvist Tvist mellan de avtalsslutande parterna skall avgöras av svensk domstol.

29 4 (5) Dnr: 19 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i detta avtal skall - för att vara giltiga - göras skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för båda parter. 20 Överlåtelser av rättigheter och skyldigheter Säljaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan utan Köparens godkännande. Om så sker har Köparen rätt att säga upp avtalet. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Ort och datum... För Köparen Ort och datum... För Säljaren Namnförtydligande Namnförtydligande

30 5 (5) Dnr: Bilaga till 10 Antidiskriminering Lag som avses i 10 första stycket är Diskrimineringslag (2008:567). Säljarens skriftliga redogörelse till Köparen skall innehålla följande: 1. Upplysning om Säljaren har blivit skyldig att betala skadestånd enligt ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Säljaren ange skadeståndets storlek, bakgrunden till att Säljaren blev skyldig att betala skadestånd samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de missförhållanden som lett till att Säljaren blivit skyldig att betala skadestånd. 2. Upplysning om Säljaren har fått vitesföreläggande enligt någon av ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Säljaren ange bakgrunden till vitesföreläggandet och vilka åtgärder som Säljaren företagit med anledning av vitesföreläggandet. 3. Aktuell jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 i ovan nämnda lag (gäller endast om Säljaren är skyldig att ha jämställdhetsplan). 4. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheter enligt 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag. Säljaren kan ta kontakt med Köparen för mer information. Det går också att vända sig till diskrimineringsombudsmännen för vägledning. Brott mot antidiskrimineringsparagrafen föreligger om Säljaren någon gång under avtalsperioden blir skyldig att betala skadestånd eller blir föremål för vitesföreläggande enligt ovan. I bedömningen kommer vägas in vilka åtgärder som Säljaren har vidtagit med anledning av skadeståndet eller vitesföreläggandet. När det gäller punkterna 3 och 4 i 3 kap i ovan nämnda lag föreligger brott mot antidiskrimineringsparagrafen om Säljaren senast tre månader före avtalstidens utgång inte inger en jämställdhetsplan som uppfyller lagens krav eller visar att sådana åtgärder vidtagits som anges i 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag.

31 Upphandlingsenheten Bilaga 2 FÖRETAGSUPPGIFTER Företagets namn Besöksadress Administrativ adress Postnummer Ort Telefonnr (växel) Telefaxnr E-postadress Hemsida Organisationsnummer Postgiro-/ bankgironummer Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnr Företagets huvudsakliga verksamhet

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Grundläggande

Läs mer

Bekräftelse och redovisning av krav

Bekräftelse och redovisning av krav Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/021015 Bilaga 1 Bekräftelse och redovisning av krav Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Anbudsinbjudan.

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2013-06-20 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2010-08-20 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991 Upphandling av mätmottagare Diarienr 07-11991 Innehåll Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.2 Juridisk ställning...

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster

Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Dnr 2011/2214 2012-01-27 Upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster Förfrågningsunderlag 2012-01-27 Riksgälden Dnr 2011/2214 2012-01-27 Förfrågningsunderlag RIKSGÄLDEN INBJUDER TILL ANBUDSGIVNING

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer