Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING DEN AKTUELLA UPPHANDLINGEN MÅL MED TJÄNSTEN TJÄNSTEN SOM UPPHANDLAS TJÄNSTENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG MÅLGRUPP FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TJÄNSTEN/UTBILDNINGEN KRAVSPECIFIKATION KRAV PÅ LEVERANTÖREN Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Beskrivning av anbudsgivaren Referensuppdrag Uppföljning/Kvalitetssäkring Huvudansvarig Kompetens och personella resurser Lokaler Utrustning och övrigt material Branschkunskaper KRAV PÅ TJÄNSTEN... 9 TJÄNSTENS INNEHÅLL, UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE Utförandevillkor Gruppstorlek och handledartäthet Beskrivning och bekräftelse PRÖVNING AV ANBUD BERÄKNINGSGRUNDER UTVÄRDERING KOMMERSIELLA VILLKOR URVAL UPPTAGNINGSOMRÅDEN AVTALSPERIOD VOLYM OCH GARANTI DELAR SOM ANBUD KAN LÄMNAS PÅ PRIS DELTAGARENS FÖRSÄKRINGSSKYDD ALLMÄN INFORMATION OM UPPHANDLINGEN ATT LÄMNA ANBUD Anbudsföreskrifter Anbudet MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT FRÅGOR OCH SVAR ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG SEKRETESS KONTAKTPERSON BILAGOR

3 1 Inledning 1.1 Den aktuella upphandlingen Upphandlingen avser tjänsten Administrativ utbildning. Tjänsten efterfrågas inom 62 av Arbetsförmedlingens 68 Arbetsmarknadsområden i Sverige. Utbildningen som efterfrågas är en kompetenshöjande och kompetensbreddande utbildning för deltagare som har tidigare erfarenhet av administrativa yrken. 1.2 Mål med tjänsten Målet med utbildningen är att deltagarna efter en kortare utbildningsinsats kan ta anställning inom utbildningsområdet. 2 Tjänsten som upphandlas 2.1 Tjänstens innehåll och upplägg Utbildningens innehåll: MODUL 1: PERSONALTJÄNST; Lönehantering, presentationsteknik, personalfrågor, studiebesök, information, protokollskrivning, kollektivavtal samt övrig lagstiftning inom området personaltjänst MODUL 2: INKÖP; Lager/logistik, lagerekonomi, inköp, in- och utleveranser, statistik, avtalsrätt, kalkylering, leveransbedömning och fakturakontroll. MODUL 3: FÖRSÄLJNING; Marknadsföring, elektronisk handel, offerter, order- och leveranshantering, fakturering, affärer med utlandet, statistik, presentationsteknik, avtalsrätt, kalkylering och telemarketing. MODUL 4: EKONOMI; Bokföring, reskontra, budgetering, betalningar, skattedeklaration inkl. momsredovisning och uppbörder, prognoser, avstämningar, nyckeltal och analyser. I utbildningen ingår även Söka jobb-aktiviteter samt Miljö- och jämställdhetsutbildning för samtliga elever, integrerat i utbildningen alternativt upplagt som kortare moduler. Utöver ovan angivna modulerna kan deltagare, utifrån den individuella utbildningsplanen, ges möjlighet att vid behov välja en företagsförlagd modul i första hand i syfte att i samarbete med något företag skräddarsy utbildningen inför 3

4 en eventuell anställning. Valfri modul (Modul 5). Här väljer varje anbudsgivare själv om Modul 5 kommer att erbjudas i utbildningen: MODUL 5: HOTELLBOKNING: Grundläggande utbildning i minst ett av de vanligaste förekommande bokningssystem för hotell. Förutom praktisk träning ges deltagaren förståelse för uppbyggnaden av hotellbokningssystem. Upplägg: Inledningsvis testas och kartläggs varje deltagare enskilt för upprättande av en individuell utbildningsplan utifrån det behov som kartlagts av Arbetsförmedlingen. Utifrån det tar kursdeltagarna del av antingen hela moduler eller del av. Då kursdeltagarna har olika bakgrund och erfarenhet och även olika målsättning med utbildningen så krävs ett mycket flexibelt upplägg där var och en kan läsa ämnen utifrån sin individuella utbildningsplan, både hela moduler eller valda delar ur olika moduler. Utbildningen som efterfrågas är lärarledd till 100 % (40 timmar/vecka) i respektive utbildningslokal. Utbildningen kan till vissa delar vara webbaserad med stöd av den lärare som finns på plats på heltid. 2.2 Målgrupp Målgruppen är i första hand arbetssökande med erfarenhet av olika administrativa yrken som exempelvis: Administratörer med behov av reaktivering, modern teknik och programvara och/eller breddning/påbyggnad inom exempelvis ekonomi eller lönehantering. Akademiker inom personalområdet eller ekonomiområdet med behov av praktiska grundkunskaper inom personalredovisningssystem alt redovisningssystem inkl modern teknik och programvara. Personer som har som enda behov att förbättra kunskaper i exempelvis Excel, Power Point, SPCS, Briljant, Hogia m fl exempel på användbar programvara. Personer med behov av grundläggande kunskaper inom webbredigering. I vissa fall kan det bli aktuellt med utbildning för personer som saknar erfarenhet men har behov av en kortare utbildningsinsats för att klara av ett arbete inom exempelvis föreningslivet. (I denna målgrupp är det främst personer med någon typ av funktionshinder eller är i rehabilitering) 2.3 Förutsättningar för tjänsten/utbildningen Det förutsätts att leverantören har kunskap om gällande lagstiftning avseende förvaltning och sekretess. Aktiviteter och åtgärder som erbjuds måste uppfylla de krav lagstiftarna ställt. 4

5 3 Kravspecifikation 3.1 Krav på leverantören Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) 10 1 kap ska en anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om han är dömd för brott som innefattar; 1. deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Anbudsgivaren försäkrar i anbudet att det inte finns grund för uteslutning enligt 10 kap punkten. Vidare kan en anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 uteslutas från att delta i upphandlingen om han 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Anbudsgivaren måste även på begäran kunna visa att han har ekonomisk förmåga att fullfölja det uppdraget som anbudet avser t.ex. genom uppvisande av årsredovisning eller liknande. SKV 4820 Anbudsgivaren bifogar till anbudet en korrekt ifylld blankett SKV 4820 Begäran om upplysningar vid upphandling. Blanketten kan hämtas från Skatteverkets 5

6 hemsida, Kontakta skattemyndigheten i god tid! Uppgifterna får inte vara äldre än tre månader före den sista anbudsdagen. Utländsk anbudsgivare kan inge motsvarande dokument från det land där de är registrerade. Mervärdesskatt Om anbudsgivaren inte är registrerad för mervärdeskatt krävs ett intyg om att sådan registrering har gjorts innan avtal kan tecknas. Om anbudsgivare är momsbefriad, till exempel ideella organisationer eller studieförbund, krävs istället ett intyg som visar att mindre än 25 procent av rörelseintäkterna kommer från momspliktig verksamhet. Av intyget bör även framgå hur kontrollen över intäkternas fördelning görs. Skulle den momspliktiga verksamheten överstiga 25 procent måste registrering för mervärdesskatt göras. Registrering Anbudsgivaren visar, i anbudet, att företaget/föreningen är registrerad i företagsregister hos Bolagsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen, företagsregistret i kommunen eller motsvarande register Beskrivning av anbudsgivaren Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag/sin organisation och dess verksamhet med utgångspunkt från den efterfrågade tjänsten. Av beskrivningen framgår inriktning och omfattning av nuvarande verksamhet samt antal personer som arbetar i verksamheten. Det är en förutsättning att anbudsgivaren har erfarenhet av att genomföra liknande uppdrag som det efterfrågade Referensuppdrag Anbudet skall innehålla en beskrivning av ett referensuppdrag, ej äldre än tre år, som har likartad inriktning, omfattning och målgrupp som det aktuella uppdraget. Om anbudsgivaren är nyetablerad, eller saknar erfarenhet av likartat uppdrag, kan referens alternativt lämnas för företagets företrädare eller för offererad huvudansvarig. Arbetsförmedlingen vill då även ha namn och telefonnummer till en person, som är vidtalad, hos uppdragsgivaren som kan kontaktas Uppföljning/Kvalitetssäkring Anbudet skall innehålla en tydlig beskrivning av hur leverantören kvalitetssäkrar tjänsten. OBS att det inte räcker att ange vilket kvalitetssäkringssystem man har. 6

7 3.1.5 Huvudansvarig Anbudsgivaren skall i anbudet lämna uppgift om vem (namngiven) som är kursansvarig/huvudansvarig och en presentation av denne med CV eller meritförteckning som visar att hon/han har en för uppdraget lämplig erfarenhet. Med utbildningsansvarig avses här den person som har ett övergripande ansvar och en samordnande roll. Vid anbud gällande flera orter anges en huvudansvarig per ort eller en huvudansvarig för samtliga orter anbudet avser Kompetens och personella resurser Leverantören ansvarar för att tjänsten utförs av lärare/handledare med följande kompetens: Dokumenterad kompetens inom efterfrågade ämnesområden. Med dokumenterad kompetens avses här formell utbildning på en sådan nivå att den kan bedömas som tillräcklig för uppdraget. Alternativt kan även mycket väl dokumenterad erfarenhet av undervisning i nämnda ämnen bedömas som likvärdigt. Anbudet skall innehålla: En tydlig och utförlig beskrivning av den kompetens som kommer att anlitas för tjänsten där det tydligt framgår att anbudsgivaren har tillgång till personella resurser med efterfrågad kompetens. Namn och CV är inget krav vid anbudslämnandet men kan komma att begäras in vid utbildningsstart. En bekräftelse på att anbudsgivaren själv förfogar, eller med hjälp av underleverantörer/samarbetspartners, över personella resurser och tillräcklig kompetens för att under avtalstiden kunna leverera offererad tjänst enligt de krav och den volym som anbudet omfattar. Om anbudsgivaren åberopar kapacitet hos underleverantör, samarbetspartner, nätverk eller liknande skall det framgå av anbudet att anbudsgivaren verkligen har tillgång till denna kapacitet under avtalstiden. Detta gör anbudsgivaren genom att till anbudet till exempel bifoga kopia av samarbetsavtal eller på annat sätt styrka att en överenskommelse finns mellan parterna Lokaler Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en bekräftelse på att lokalerna som kommer att användas till samtliga avropade utbildningar uppfyller nedanstående krav: Lokalerna kommer att vara belägna på den ort där utbildning avropas och kommer att enkelt kunna nås med allmänna kommunikationsmedel. 7

8 Anbudsgivaren ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns för att bedriva aktuell tjänst/utbildning i lokalerna. Lokalerna har utrustning och är utformade på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer som ställs på utbildningslokaler av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning, på Deltagarna har tillgång till gemensamhetsutrymmen och pentry med möjlighet till uppvärmning av mat. Lokalerna måste vara tillgängliga för deltagare med funktionshinder. Riktlinjer finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning, Anbudsgivaren redovisar senast två veckor innan start av avropad utbildning att lämpliga lokaler finns tillgängliga. Arbetsförmedlingen kommer vid behov att inspektera leverantörens lokaler Utrustning och övrigt material Det åligger leverantören att tillhandahålla material och övrig utrustning som krävs för att genomföra tjänsten. Det förutsätts att utrustningen är ändamålsenlig för den aktuella tjänsten och i övrigt ergonomiskt anpassad ur arbetsmiljöhänsyn. Det ingår i leverantörens åtagande att säkerställa att både egen och eventuella underleverantörers utrustning samt övrigt material uppfyller ovanstående krav. Samtliga deltagare har tillgång till egen dator med tillgång till Officepaketet, SPCS, Briljant, Hogia samt gärna ytterligare för ändamålet lämpliga programvaror. Om anbudsgivaren erbjuder Modul 5: Hotellbokning, erbjuds minst ett program för hotellbokning. Anbudet skall innehålla en bekräftelse på att ovanstående krav uppfylls samt en förteckning över samtliga programvaror som erbjuds Branschkunskaper Tjänsten förutsätter att leverantören har en bred branschkännedom samt kunskap om arbetsmarknadens kompetenskrav för administrativa yrken. Anbudet skall innehålla en utförlig beskrivning av anbudsgivarens branschkunskaper 8

9 3.2 Krav på tjänsten Tjänstens innehåll, upplägg och genomförande Utförandevillkor Successiv antagning. Vid anvisning åligger det leverantören att ta in nya deltagare varje helgfri måndag under avtalsperioden på den ort anvisningen avser. Senast en vecka efter utbildningens start har varje deltagare en individuell utbildnings plan där det framgår vilka moduler var och en kommer att läsa samt beräknad längd. Vid behov redigeras utbildningsplanen under utbildningens gång i dialog med deltagaren och Arbetsförmedlingen. Vid avrop av utbildningsinsatser på ytterligare orter, se avsnitt 5.4, sker start av dessa senast fyra (4) veckor efter avrop Gruppstorlek och handledartäthet Anbudet skall innehålla en tydlig beskrivning av handledare/lärartäthet Beskrivning och bekräftelse Anbudet skall innehålla följande: Bekräftelse på att anbudsgivaren förbinder sig att utföra tjänsten enligt beskrivning av innehåll och upplägg i avsnitt två ( ). Bekräftelse på att anbudsgivaren uppfyller de kvalificeringskrav för leverantören och för tjänsten som beskrivs i avsnitt tre ( ). En utförlig beskrivning av innehåll och upplägg av samtliga moduler, samt hur anbudsgivaren avser att genomföra tjänsten, som visar att anbudsgivaren avser att utföra tjänsten enligt de krav och villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Det står anbudsgivaren fritt att komma med förslag på hur de olika modulerna genomförs inom ramen av beskrivningen. 4 Prövning av anbud Prövning av anbud sker i tre steg; Först prövas om anbudet uppfyller de kvalificeringskrav som ställs på leverantören. Därefter prövas om anbudet uppfyller de krav samt kommersiella villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. 9

10 Arbetsförmedlingen kommer därefter att anta det anbud som uppfyller samtliga krav och får högst sammanlagd poäng vid prövningen utifrån utvärderingskriterierna i avsnitt Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att anta det/de anbud som uppfyller samtliga skallkrav och får högst sammanlagd poäng. Vid beräkningen av prispoäng avses lägsta anbudspris på respektive ort. Övriga poäng ges utifrån angivna utvärderingskriterier. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset på respektive ort. Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa ett tiogradigt betygssystem på utvärderingskriterierna; upplägg och innehåll. Betyget multipliceras sedan med viktningen. Exempel: Betyget 10 x viktningen 40 % = 400 poäng. Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbud med lägsta pris får betyget 10 multiplicerat med viktningen. (Pris för Modul 6: Hotellbokning, tas inte med i beräkningen om det har ett annat kdv pris än övrig utbildning). Övriga anbud får poäng (P) enligt följande formel: lägsta pris P = viktningen aktuellt pris 10 Ett anbud kan få maximalt poäng. 4.2 Utvärdering Upplägg och innehåll (40 procent) Vid bedömning kommer hänsyn att tas till i vilken omfattning anbudsgivarens beskrivning av tjänsten (avsnitt 2.1) bedöms motsvara den efterfrågade tjänsten i respektive moment och som helhet. Hänsyn tas till beskrivningen av både innehåll och upplägg där Arbetsförmedlingen efterfrågar en flexibel tjänst som aktivt, effektivt och målinriktat syftar till att individen når det övergripande målet med tjänsten. Pris Enligt beräkningsmodell avsnitt 4.1 (60 procent) 10

11 5 Kommersiella villkor 5.1 Urval Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till utbildning hos leverantören. 5.2 Upptagningsområden Upptagningsområde är hela riket. I första hand kommer deltagare från närområdet. 5.3 Avtalsperiod Preliminär avtalsperiod är from tom Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet med ytterligare högst 24 månader. 5.4 Volym och garanti Utbildningen efterfrågas av angivna Arbetsmarknadsområden (i vissa fall flera tillsammans, enligt tabell nedan) och förläggs till den ort som anges som kursort för respektive Arbetsmarknadsområde (i vissa fall flera tillsammans, enligt tabell nedan) Utbildningarna kommer att pågå kontinuerligt under hela avtalsperioden på angivna kursorter. Arbetsförmedlingen efterfrågar även en möjlighet för övriga Arbetsförmedlingar inom angivna Arbetsmarknadsområde (i vissa fall flera tillsammans, enligt tabell nedan) att vid behov avropa ytterligare utbildningar. Det som här efterfrågas är möjligheten att avropa utbildningsinsatser av olika längd och i vissa fall bara enstaka eller del av enstaka moduler. Förteckning över Arbetsförmedlingar inom varje Arbetsmarknadsområde finns i bilaga 5. Garantier: Arbetsförmedlingen lämnar garanti under avtalsperioden (12 månader) enligt uppgifter i tabell nedan. Exempel: Vid en garanti på 1200 kdv under avtalsperioden garanteras 1 / 12 -del av angiven garantivolym per månad under förutsättning att utbildningen pågår full månad. Vid utbildning del av månad minskar garantin i motsvarande omfattning. Vid avrop av ytterligare utbildningsinsatser på övriga orter än angivna kursorter lämnas en garanti på minst åtta (8) deltagare under hela den avropade utbildningstiden. De avropen påverkar inte de nedan angivna garantierna utan ges separat för varje sådan avropad kurs. Beräknad anvisningslängd är 5-15 veckor per deltagare. Anvisningstiden är individuell och kan vara både kortare och längre än beräknad anvisningslängd. Angivna beräknade volymer är ungefärliga. Arbetsförmedlingen efterfrågar också möjligheten att vid behov öka beräknade volymer med ytterligare 50 % i samråd med leverantörerna. 11

12 Garanti volym Rörlig volym Total volym Kursort Arbetsmarknadsområde (AMO) AMO Stockholm, AMO Huddinge, AMO Solna Stockholm AMO Uppsala Uppsala AMO Nyköping, AMO Eskilstuna Eskilstuna AMO Linköping, AMO Norköping, AMO Motala Norrköping AMO Jönköping, AMO Nässjö Jönköping AMO Växjö, AMO Värnamo, AMO Ljungby Växjö AMO Kalmar, AMO Västervik, AMO Oskarshamn, AMO Karlshamn, AMO Karlskrona Kalmar AMO Kristianstad, AMO Malmö, AMO Lund, AMO Trelleborg, AMO Helsingborg, Lund AMO Göteborg, AMO Mölndal, AMO Borås Göteborg AMO Trollhättan Vänersborg AMO Lidköping Lidköping eller Skara (valfritt) AMO Skövde Skövde AMO Säffle, AMO Arvika Säffle AMO Karlskoga Karlskoga AMO Västerås, AMO Köping, AMO Fagersta Västerås AMO Örebro, AMO Lindesberg Örebro AMO Falun, AMO Mora, AMO Avesta, AMO Ludvika Borlänge AMO Gävle Gävle AMO Bollnäs, AMO Hudiksvall Bollnäs AMO Sundsvall Sundsvall AMO Kramfors, AMO Sollefteå Sollefteå AMO Örnsköldsvik Örnsköldsvik AMO Östersund, AMO Härjedalen, AMO Ånge Östersund AMO Umeå Umeå AMO Skellefteå, AMO Lycksele, AMO Vilhelmina Skellefteå AMO Arvidsjaur, AMO Gällivare, AMO Kiruna Gällivare AMO Luleå, AMO Kalix, AMO Haparanda Luleå 12

13 6 Delar som anbud kan lämnas på Anbud kan lämnas på valfritt antal Arbetsmarknadsområden enligt tabell ovan. Då flera Arbetsmarknadsområden står uppräknade tillsammans i tabellen lämnas ett anbud som avser samtliga uppräknade Arbetsmarkandsområden. Exempel: Det är ej tillåtet att endast lämna anbud på AMO Stockholm. Vill man lämna ett anbud där så måste anbudet avse både AMO Stockholm, Huddinge och Solna. Anbud kan inte lämnas på del av volym på något Arbetsmarknadsområde. 6.1 Pris Anbudet skall innehålla ett (1) pris per kursdeltagarvecka (kdv). Priset anges i svenska kronor, exklusive moms och skall inkludera samtliga kostnader (se dock 6 Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning). Priset anges per Arbetsmarknadsområde (i vissa fall flera AMO tillsammans enligt tabell i avsnitt 4.4.) och skall vara detsamma inom respektive Arbetsmarknadsområde. OBS Om anbudsgivare väljer att lämna anbud på Modul 6: Hotellbokning behöver inte priset vara detsamma för den modulen som för övrig utbildning. Till anbudet skall bilaga 6, Arbetsmarknadsområden samt kdv pris (pris per kursdeltagarvecka) bifogas. Där uppges vilket/vilka Arbetsmarknadsområde anbudet avser samt kdv pris för respektive Arbetsmarknadsområde (i vissa fall flera tillsammans, enligt tabell i avsnitt 5.4). 6.2 Deltagarens försäkringsskydd För deltagare som inte uppbär aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen åligger det leverantören att teckna fullgod person- och olycksfallsförsäkring som även innefattar skada på egendom som kan uppstå för tredje person, till exempel vid praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning. Leverantören har efterforskningsansvaret. 7 Allmän information om upphandlingen Upphandlande myndighet är Arbetsförmedlingen. För upphandlingen tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Denna upphandling tillhör kategorin B-tjänster. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt 15 kap LOU. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas Anbud kan komma att anta utan föregående förhandling Ingen hänsyn kommer att tas till alternativa anbud 13

14 Det tas inget ansvarar för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som till exempel mäklare 7.1 Att lämna anbud Anbudsföreskrifter Anbud skall vara skriftligt och på svenska. Anbud skall vara bindande i fyra månader efter sista anbudsdag. Anbud skall undertecknas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren. Bevis om behörigheten skall lämnas i anbudet. Anbud lämnas i ett original och en komplett kopia. Observera att anbudsgivaren ansvarar för att kopian överensstämmer med originalet. Arbetsförmedlingen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt ANBUD: Dnr Af-2010/ Anbud kan inte lämnas genom fax eller e-post. Anbud skall vara Upphandlingsavdelningen tillhanda senast Anbudet skickas till postadress: Arbetsförmedlingen, Att: Doris Rexhammar, Box 357, Karlstad, eller lämnas på besöksadress: Östra Torggatan 6, Karlstad. Anbud kan även lämnas i Arbetsförmedlingens brevinkast på Östra Torggatan 5. För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Anbudsöppning sker i Arbetsförmedlingens lokaler Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Upphandlingsavdelningen. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för Anbudet Anbud skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från dessa villkor eller på annat sätt inte motsvarar den tjänst som efterfrågas (så kallade orena anbud) kommer att förkastas. Anbud som inte uppfyller samtliga kvalificeringskrav kommer att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget. För att minska risken för anbudsgivaren att missa något skall-krav finns i bilaga 1 en checklista för skall-krav. Här uppmanas anbudsgivaren att ange var i anbudet skall-kravet är beskrivet. För att underlätta bedömningen av anbudet önskar Arbetsförmedlingen att anbudet är uppställt i samma ordning och med samma rubricering som i förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen rekommenderar anbudsgivaren att koncentrera sig på den information som efterfrågas och som har betydelse för prövningen. Annan mindre relevant information bör utelämnas. 14

15 Arbetsförmedlingen ser gärna att anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar, etc. Lösa blad lagda i en plastficka underlättar hanteringen av anbudet. 7.2 Meddelande om tilldelning av kontrakt När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till alla som lämnat anbud. Tilldelningsmeddelandet skickas i första hand elektroniskt. Anbudsgivare anger i Bilaga 1 till vilken e-post adress tilldelningsmeddelandet kan skickas. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter avsändandet av tilldelningsmeddelandet. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskrivet avtal finns. 7.3 Frågor och svar Eventuella frågor ställs via e-post (eller skriftligt) senast , till Såväl frågor som svar kommer att publiceras på vår hemsida senast Ändringar och tillägg Arbetsförmedlingen kan komma att göra ändringar och rättelser i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Det åligger leverantören att kontinuerligt besöka för att hålla sig uppdaterad under pågående upphandling. 7.5 Sekretess Anbud blir allmän handling vid tidpunkten som bestämts för anbudsöppning. Anbuden är hemliga till dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap 3 respektive 31 kap Sekretesslagen SFS 2009:400. Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterier endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas. 7.6 Kontaktperson Ansvarig upphandlare är Doris Rexhammar, som svarar på frågor kring förfrågningsunderlag och avtal. E-post: Telefon:

16 8 Bilagor Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1. Bekräftelse och redovisning av krav. I denna blankett bekräftar anbudsgivaren att anbudet uppfyller samtliga skall-krav samt godkänner avtalsvillkoren. Blanketten inges med anbudet. Anbudsgivaren kan istället lämna samma uppgifter på en egen blankett. 2. Företagsuppgifter. Denna blankett fylls i av anbudsgivaren och inges med anbudet, Anbudsgivaren kan istället lämna samma uppgifter på en egen blankett. 3. Avtal (exempel) 4. Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning. 5. Förteckning över Arbetsmarknadsområden/Arbetsförmedlingar 6. Arbetsmarknadsområden samt kdv pris (pris per kursdeltagarvecka) för de Arbetsmarknadsområden anbudet avser. Blanketten inges ifylld tillsammans med anbudet. 16

17 Bilaga 1 bifogas till anbudet Bekräftelse och redovisning av krav i upphandling av Administrativ utbildning, Dnr Af-2010/ Punkt i Förfrågningsunderlaget Sida i anbudet Beskrivning av anbudsgivarens företag/organisation Kortfattad beskrivning Referensuppdrag: Beskrivning ej äldre än 3 år Kvalitetssäkring: En tydlig beskrivning av hur anbudsgivaren avser att kvalitetssäkra tjänsten Huvudansvarig Namn och CV Kompetens och personella resurser Beskrivning av personella resurser Bekräftelse på personella resurser, eventuellt med hjälp av underleverantör Styrkt tillgång till eventuella underleverantörer Lokaler Bekräftelse på att lokalerna uppfyller ställda krav Utrustning och övrigt material Bekräftelse på att anbudsgivaren uppfyller ställda krav samt en förteckning över samtliga programvaror Branschkunskaper och kontaktnät Utförlig beskrivning av branschkunskap Gruppstorlek och handledartäthet Tydlig beskrivning av handledare/lärartäthet

18 Krav på tjänsten Bekräftelse att anbudsgivaren förbinder sig att uppfylla tjänsten enligt beskrivning av innehåll och upplägg i avsnitt två. Bekräftelse att anbudsgivaren uppfyller de kvalificeringskrav för leverantören och för tjänsten som beskrivs i avsnitt tre. Utförlig beskrivning av utbildningens samtliga moduler samt utbildningens upplägg. 6.1 Pris: Pris per kdv för varje Arbetsmarknadsområde anbudet avser, ifyllt i Bilaga 6, och bifogat till anbudet Anbudsföreskrifter Bekräftas med ett ja nedan: Skriftligt på svenska Bindande i fyra månader Undertecknat av behörig samt bevis på behörighet Anbudet Anbud enligt villkor i förfrågningsunderlaget. Till anbudet bifogas en korrekt ifylld blankett SKV 4820 Begäran om upplysningar vid upphandling samt bilagorna ett, två och sex. Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på, och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Förfrågningsunderlaget. I vårt anbud hänvisar vi till punkterna i Förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen avgör om skall-kraven kan anses vara uppfyllda. Behörig företrädare för anbudsgivaren. Ort och datum Namnförtydligande Kontaktperson hos Anbudsgivaren är (namn, telefonnummer, fax och/eller e-post): Tilldelningsmeddelande skickas per e-post, ange nedan till vilken adress tilldelningsmeddelandet skall sändas.

19 Vi kan inte ta emot tilldelningsmeddelande per e-post och vill att ni skickar det till följande postadress:.

20 Bilaga 2 Företagsuppgifter... Leverantörens namn... Besöksadress... Adm. adress Postnummer Ort... Telefonväxel Telefax... adress Hemsida... Person-/organisations-/registernummer Postgiro-/bankgironummer... Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer Företagets huvudsakliga verksamhet

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer