Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING DEN AKTUELLA UPPHANDLINGEN MÅL MED TJÄNSTEN TJÄNSTEN SOM UPPHANDLAS TJÄNSTENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG MÅLGRUPP FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TJÄNSTEN/UTBILDNINGEN KRAVSPECIFIKATION KRAV PÅ LEVERANTÖREN Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Beskrivning av anbudsgivaren Referensuppdrag Uppföljning/Kvalitetssäkring Huvudansvarig Kompetens och personella resurser Lokaler Utrustning och övrigt material Branschkunskaper KRAV PÅ TJÄNSTEN... 9 TJÄNSTENS INNEHÅLL, UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE Utförandevillkor Gruppstorlek och handledartäthet Beskrivning och bekräftelse PRÖVNING AV ANBUD BERÄKNINGSGRUNDER UTVÄRDERING KOMMERSIELLA VILLKOR URVAL UPPTAGNINGSOMRÅDEN AVTALSPERIOD VOLYM OCH GARANTI DELAR SOM ANBUD KAN LÄMNAS PÅ PRIS DELTAGARENS FÖRSÄKRINGSSKYDD ALLMÄN INFORMATION OM UPPHANDLINGEN ATT LÄMNA ANBUD Anbudsföreskrifter Anbudet MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT FRÅGOR OCH SVAR ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG SEKRETESS KONTAKTPERSON BILAGOR

3 1 Inledning 1.1 Den aktuella upphandlingen Upphandlingen avser tjänsten Administrativ utbildning. Tjänsten efterfrågas inom 62 av Arbetsförmedlingens 68 Arbetsmarknadsområden i Sverige. Utbildningen som efterfrågas är en kompetenshöjande och kompetensbreddande utbildning för deltagare som har tidigare erfarenhet av administrativa yrken. 1.2 Mål med tjänsten Målet med utbildningen är att deltagarna efter en kortare utbildningsinsats kan ta anställning inom utbildningsområdet. 2 Tjänsten som upphandlas 2.1 Tjänstens innehåll och upplägg Utbildningens innehåll: MODUL 1: PERSONALTJÄNST; Lönehantering, presentationsteknik, personalfrågor, studiebesök, information, protokollskrivning, kollektivavtal samt övrig lagstiftning inom området personaltjänst MODUL 2: INKÖP; Lager/logistik, lagerekonomi, inköp, in- och utleveranser, statistik, avtalsrätt, kalkylering, leveransbedömning och fakturakontroll. MODUL 3: FÖRSÄLJNING; Marknadsföring, elektronisk handel, offerter, order- och leveranshantering, fakturering, affärer med utlandet, statistik, presentationsteknik, avtalsrätt, kalkylering och telemarketing. MODUL 4: EKONOMI; Bokföring, reskontra, budgetering, betalningar, skattedeklaration inkl. momsredovisning och uppbörder, prognoser, avstämningar, nyckeltal och analyser. I utbildningen ingår även Söka jobb-aktiviteter samt Miljö- och jämställdhetsutbildning för samtliga elever, integrerat i utbildningen alternativt upplagt som kortare moduler. Utöver ovan angivna modulerna kan deltagare, utifrån den individuella utbildningsplanen, ges möjlighet att vid behov välja en företagsförlagd modul i första hand i syfte att i samarbete med något företag skräddarsy utbildningen inför 3

4 en eventuell anställning. Valfri modul (Modul 5). Här väljer varje anbudsgivare själv om Modul 5 kommer att erbjudas i utbildningen: MODUL 5: HOTELLBOKNING: Grundläggande utbildning i minst ett av de vanligaste förekommande bokningssystem för hotell. Förutom praktisk träning ges deltagaren förståelse för uppbyggnaden av hotellbokningssystem. Upplägg: Inledningsvis testas och kartläggs varje deltagare enskilt för upprättande av en individuell utbildningsplan utifrån det behov som kartlagts av Arbetsförmedlingen. Utifrån det tar kursdeltagarna del av antingen hela moduler eller del av. Då kursdeltagarna har olika bakgrund och erfarenhet och även olika målsättning med utbildningen så krävs ett mycket flexibelt upplägg där var och en kan läsa ämnen utifrån sin individuella utbildningsplan, både hela moduler eller valda delar ur olika moduler. Utbildningen som efterfrågas är lärarledd till 100 % (40 timmar/vecka) i respektive utbildningslokal. Utbildningen kan till vissa delar vara webbaserad med stöd av den lärare som finns på plats på heltid. 2.2 Målgrupp Målgruppen är i första hand arbetssökande med erfarenhet av olika administrativa yrken som exempelvis: Administratörer med behov av reaktivering, modern teknik och programvara och/eller breddning/påbyggnad inom exempelvis ekonomi eller lönehantering. Akademiker inom personalområdet eller ekonomiområdet med behov av praktiska grundkunskaper inom personalredovisningssystem alt redovisningssystem inkl modern teknik och programvara. Personer som har som enda behov att förbättra kunskaper i exempelvis Excel, Power Point, SPCS, Briljant, Hogia m fl exempel på användbar programvara. Personer med behov av grundläggande kunskaper inom webbredigering. I vissa fall kan det bli aktuellt med utbildning för personer som saknar erfarenhet men har behov av en kortare utbildningsinsats för att klara av ett arbete inom exempelvis föreningslivet. (I denna målgrupp är det främst personer med någon typ av funktionshinder eller är i rehabilitering) 2.3 Förutsättningar för tjänsten/utbildningen Det förutsätts att leverantören har kunskap om gällande lagstiftning avseende förvaltning och sekretess. Aktiviteter och åtgärder som erbjuds måste uppfylla de krav lagstiftarna ställt. 4

5 3 Kravspecifikation 3.1 Krav på leverantören Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) 10 1 kap ska en anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om han är dömd för brott som innefattar; 1. deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Anbudsgivaren försäkrar i anbudet att det inte finns grund för uteslutning enligt 10 kap punkten. Vidare kan en anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 uteslutas från att delta i upphandlingen om han 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Anbudsgivaren måste även på begäran kunna visa att han har ekonomisk förmåga att fullfölja det uppdraget som anbudet avser t.ex. genom uppvisande av årsredovisning eller liknande. SKV 4820 Anbudsgivaren bifogar till anbudet en korrekt ifylld blankett SKV 4820 Begäran om upplysningar vid upphandling. Blanketten kan hämtas från Skatteverkets 5

6 hemsida, Kontakta skattemyndigheten i god tid! Uppgifterna får inte vara äldre än tre månader före den sista anbudsdagen. Utländsk anbudsgivare kan inge motsvarande dokument från det land där de är registrerade. Mervärdesskatt Om anbudsgivaren inte är registrerad för mervärdeskatt krävs ett intyg om att sådan registrering har gjorts innan avtal kan tecknas. Om anbudsgivare är momsbefriad, till exempel ideella organisationer eller studieförbund, krävs istället ett intyg som visar att mindre än 25 procent av rörelseintäkterna kommer från momspliktig verksamhet. Av intyget bör även framgå hur kontrollen över intäkternas fördelning görs. Skulle den momspliktiga verksamheten överstiga 25 procent måste registrering för mervärdesskatt göras. Registrering Anbudsgivaren visar, i anbudet, att företaget/föreningen är registrerad i företagsregister hos Bolagsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen, företagsregistret i kommunen eller motsvarande register Beskrivning av anbudsgivaren Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag/sin organisation och dess verksamhet med utgångspunkt från den efterfrågade tjänsten. Av beskrivningen framgår inriktning och omfattning av nuvarande verksamhet samt antal personer som arbetar i verksamheten. Det är en förutsättning att anbudsgivaren har erfarenhet av att genomföra liknande uppdrag som det efterfrågade Referensuppdrag Anbudet skall innehålla en beskrivning av ett referensuppdrag, ej äldre än tre år, som har likartad inriktning, omfattning och målgrupp som det aktuella uppdraget. Om anbudsgivaren är nyetablerad, eller saknar erfarenhet av likartat uppdrag, kan referens alternativt lämnas för företagets företrädare eller för offererad huvudansvarig. Arbetsförmedlingen vill då även ha namn och telefonnummer till en person, som är vidtalad, hos uppdragsgivaren som kan kontaktas Uppföljning/Kvalitetssäkring Anbudet skall innehålla en tydlig beskrivning av hur leverantören kvalitetssäkrar tjänsten. OBS att det inte räcker att ange vilket kvalitetssäkringssystem man har. 6

7 3.1.5 Huvudansvarig Anbudsgivaren skall i anbudet lämna uppgift om vem (namngiven) som är kursansvarig/huvudansvarig och en presentation av denne med CV eller meritförteckning som visar att hon/han har en för uppdraget lämplig erfarenhet. Med utbildningsansvarig avses här den person som har ett övergripande ansvar och en samordnande roll. Vid anbud gällande flera orter anges en huvudansvarig per ort eller en huvudansvarig för samtliga orter anbudet avser Kompetens och personella resurser Leverantören ansvarar för att tjänsten utförs av lärare/handledare med följande kompetens: Dokumenterad kompetens inom efterfrågade ämnesområden. Med dokumenterad kompetens avses här formell utbildning på en sådan nivå att den kan bedömas som tillräcklig för uppdraget. Alternativt kan även mycket väl dokumenterad erfarenhet av undervisning i nämnda ämnen bedömas som likvärdigt. Anbudet skall innehålla: En tydlig och utförlig beskrivning av den kompetens som kommer att anlitas för tjänsten där det tydligt framgår att anbudsgivaren har tillgång till personella resurser med efterfrågad kompetens. Namn och CV är inget krav vid anbudslämnandet men kan komma att begäras in vid utbildningsstart. En bekräftelse på att anbudsgivaren själv förfogar, eller med hjälp av underleverantörer/samarbetspartners, över personella resurser och tillräcklig kompetens för att under avtalstiden kunna leverera offererad tjänst enligt de krav och den volym som anbudet omfattar. Om anbudsgivaren åberopar kapacitet hos underleverantör, samarbetspartner, nätverk eller liknande skall det framgå av anbudet att anbudsgivaren verkligen har tillgång till denna kapacitet under avtalstiden. Detta gör anbudsgivaren genom att till anbudet till exempel bifoga kopia av samarbetsavtal eller på annat sätt styrka att en överenskommelse finns mellan parterna Lokaler Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en bekräftelse på att lokalerna som kommer att användas till samtliga avropade utbildningar uppfyller nedanstående krav: Lokalerna kommer att vara belägna på den ort där utbildning avropas och kommer att enkelt kunna nås med allmänna kommunikationsmedel. 7

8 Anbudsgivaren ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns för att bedriva aktuell tjänst/utbildning i lokalerna. Lokalerna har utrustning och är utformade på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer som ställs på utbildningslokaler av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning, på Deltagarna har tillgång till gemensamhetsutrymmen och pentry med möjlighet till uppvärmning av mat. Lokalerna måste vara tillgängliga för deltagare med funktionshinder. Riktlinjer finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning, Anbudsgivaren redovisar senast två veckor innan start av avropad utbildning att lämpliga lokaler finns tillgängliga. Arbetsförmedlingen kommer vid behov att inspektera leverantörens lokaler Utrustning och övrigt material Det åligger leverantören att tillhandahålla material och övrig utrustning som krävs för att genomföra tjänsten. Det förutsätts att utrustningen är ändamålsenlig för den aktuella tjänsten och i övrigt ergonomiskt anpassad ur arbetsmiljöhänsyn. Det ingår i leverantörens åtagande att säkerställa att både egen och eventuella underleverantörers utrustning samt övrigt material uppfyller ovanstående krav. Samtliga deltagare har tillgång till egen dator med tillgång till Officepaketet, SPCS, Briljant, Hogia samt gärna ytterligare för ändamålet lämpliga programvaror. Om anbudsgivaren erbjuder Modul 5: Hotellbokning, erbjuds minst ett program för hotellbokning. Anbudet skall innehålla en bekräftelse på att ovanstående krav uppfylls samt en förteckning över samtliga programvaror som erbjuds Branschkunskaper Tjänsten förutsätter att leverantören har en bred branschkännedom samt kunskap om arbetsmarknadens kompetenskrav för administrativa yrken. Anbudet skall innehålla en utförlig beskrivning av anbudsgivarens branschkunskaper 8

9 3.2 Krav på tjänsten Tjänstens innehåll, upplägg och genomförande Utförandevillkor Successiv antagning. Vid anvisning åligger det leverantören att ta in nya deltagare varje helgfri måndag under avtalsperioden på den ort anvisningen avser. Senast en vecka efter utbildningens start har varje deltagare en individuell utbildnings plan där det framgår vilka moduler var och en kommer att läsa samt beräknad längd. Vid behov redigeras utbildningsplanen under utbildningens gång i dialog med deltagaren och Arbetsförmedlingen. Vid avrop av utbildningsinsatser på ytterligare orter, se avsnitt 5.4, sker start av dessa senast fyra (4) veckor efter avrop Gruppstorlek och handledartäthet Anbudet skall innehålla en tydlig beskrivning av handledare/lärartäthet Beskrivning och bekräftelse Anbudet skall innehålla följande: Bekräftelse på att anbudsgivaren förbinder sig att utföra tjänsten enligt beskrivning av innehåll och upplägg i avsnitt två ( ). Bekräftelse på att anbudsgivaren uppfyller de kvalificeringskrav för leverantören och för tjänsten som beskrivs i avsnitt tre ( ). En utförlig beskrivning av innehåll och upplägg av samtliga moduler, samt hur anbudsgivaren avser att genomföra tjänsten, som visar att anbudsgivaren avser att utföra tjänsten enligt de krav och villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Det står anbudsgivaren fritt att komma med förslag på hur de olika modulerna genomförs inom ramen av beskrivningen. 4 Prövning av anbud Prövning av anbud sker i tre steg; Först prövas om anbudet uppfyller de kvalificeringskrav som ställs på leverantören. Därefter prövas om anbudet uppfyller de krav samt kommersiella villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. 9

10 Arbetsförmedlingen kommer därefter att anta det anbud som uppfyller samtliga krav och får högst sammanlagd poäng vid prövningen utifrån utvärderingskriterierna i avsnitt Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att anta det/de anbud som uppfyller samtliga skallkrav och får högst sammanlagd poäng. Vid beräkningen av prispoäng avses lägsta anbudspris på respektive ort. Övriga poäng ges utifrån angivna utvärderingskriterier. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset på respektive ort. Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa ett tiogradigt betygssystem på utvärderingskriterierna; upplägg och innehåll. Betyget multipliceras sedan med viktningen. Exempel: Betyget 10 x viktningen 40 % = 400 poäng. Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbud med lägsta pris får betyget 10 multiplicerat med viktningen. (Pris för Modul 6: Hotellbokning, tas inte med i beräkningen om det har ett annat kdv pris än övrig utbildning). Övriga anbud får poäng (P) enligt följande formel: lägsta pris P = viktningen aktuellt pris 10 Ett anbud kan få maximalt poäng. 4.2 Utvärdering Upplägg och innehåll (40 procent) Vid bedömning kommer hänsyn att tas till i vilken omfattning anbudsgivarens beskrivning av tjänsten (avsnitt 2.1) bedöms motsvara den efterfrågade tjänsten i respektive moment och som helhet. Hänsyn tas till beskrivningen av både innehåll och upplägg där Arbetsförmedlingen efterfrågar en flexibel tjänst som aktivt, effektivt och målinriktat syftar till att individen når det övergripande målet med tjänsten. Pris Enligt beräkningsmodell avsnitt 4.1 (60 procent) 10

11 5 Kommersiella villkor 5.1 Urval Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till utbildning hos leverantören. 5.2 Upptagningsområden Upptagningsområde är hela riket. I första hand kommer deltagare från närområdet. 5.3 Avtalsperiod Preliminär avtalsperiod är from tom Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet med ytterligare högst 24 månader. 5.4 Volym och garanti Utbildningen efterfrågas av angivna Arbetsmarknadsområden (i vissa fall flera tillsammans, enligt tabell nedan) och förläggs till den ort som anges som kursort för respektive Arbetsmarknadsområde (i vissa fall flera tillsammans, enligt tabell nedan) Utbildningarna kommer att pågå kontinuerligt under hela avtalsperioden på angivna kursorter. Arbetsförmedlingen efterfrågar även en möjlighet för övriga Arbetsförmedlingar inom angivna Arbetsmarknadsområde (i vissa fall flera tillsammans, enligt tabell nedan) att vid behov avropa ytterligare utbildningar. Det som här efterfrågas är möjligheten att avropa utbildningsinsatser av olika längd och i vissa fall bara enstaka eller del av enstaka moduler. Förteckning över Arbetsförmedlingar inom varje Arbetsmarknadsområde finns i bilaga 5. Garantier: Arbetsförmedlingen lämnar garanti under avtalsperioden (12 månader) enligt uppgifter i tabell nedan. Exempel: Vid en garanti på 1200 kdv under avtalsperioden garanteras 1 / 12 -del av angiven garantivolym per månad under förutsättning att utbildningen pågår full månad. Vid utbildning del av månad minskar garantin i motsvarande omfattning. Vid avrop av ytterligare utbildningsinsatser på övriga orter än angivna kursorter lämnas en garanti på minst åtta (8) deltagare under hela den avropade utbildningstiden. De avropen påverkar inte de nedan angivna garantierna utan ges separat för varje sådan avropad kurs. Beräknad anvisningslängd är 5-15 veckor per deltagare. Anvisningstiden är individuell och kan vara både kortare och längre än beräknad anvisningslängd. Angivna beräknade volymer är ungefärliga. Arbetsförmedlingen efterfrågar också möjligheten att vid behov öka beräknade volymer med ytterligare 50 % i samråd med leverantörerna. 11

12 Garanti volym Rörlig volym Total volym Kursort Arbetsmarknadsområde (AMO) AMO Stockholm, AMO Huddinge, AMO Solna Stockholm AMO Uppsala Uppsala AMO Nyköping, AMO Eskilstuna Eskilstuna AMO Linköping, AMO Norköping, AMO Motala Norrköping AMO Jönköping, AMO Nässjö Jönköping AMO Växjö, AMO Värnamo, AMO Ljungby Växjö AMO Kalmar, AMO Västervik, AMO Oskarshamn, AMO Karlshamn, AMO Karlskrona Kalmar AMO Kristianstad, AMO Malmö, AMO Lund, AMO Trelleborg, AMO Helsingborg, Lund AMO Göteborg, AMO Mölndal, AMO Borås Göteborg AMO Trollhättan Vänersborg AMO Lidköping Lidköping eller Skara (valfritt) AMO Skövde Skövde AMO Säffle, AMO Arvika Säffle AMO Karlskoga Karlskoga AMO Västerås, AMO Köping, AMO Fagersta Västerås AMO Örebro, AMO Lindesberg Örebro AMO Falun, AMO Mora, AMO Avesta, AMO Ludvika Borlänge AMO Gävle Gävle AMO Bollnäs, AMO Hudiksvall Bollnäs AMO Sundsvall Sundsvall AMO Kramfors, AMO Sollefteå Sollefteå AMO Örnsköldsvik Örnsköldsvik AMO Östersund, AMO Härjedalen, AMO Ånge Östersund AMO Umeå Umeå AMO Skellefteå, AMO Lycksele, AMO Vilhelmina Skellefteå AMO Arvidsjaur, AMO Gällivare, AMO Kiruna Gällivare AMO Luleå, AMO Kalix, AMO Haparanda Luleå 12

13 6 Delar som anbud kan lämnas på Anbud kan lämnas på valfritt antal Arbetsmarknadsområden enligt tabell ovan. Då flera Arbetsmarknadsområden står uppräknade tillsammans i tabellen lämnas ett anbud som avser samtliga uppräknade Arbetsmarkandsområden. Exempel: Det är ej tillåtet att endast lämna anbud på AMO Stockholm. Vill man lämna ett anbud där så måste anbudet avse både AMO Stockholm, Huddinge och Solna. Anbud kan inte lämnas på del av volym på något Arbetsmarknadsområde. 6.1 Pris Anbudet skall innehålla ett (1) pris per kursdeltagarvecka (kdv). Priset anges i svenska kronor, exklusive moms och skall inkludera samtliga kostnader (se dock 6 Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning). Priset anges per Arbetsmarknadsområde (i vissa fall flera AMO tillsammans enligt tabell i avsnitt 4.4.) och skall vara detsamma inom respektive Arbetsmarknadsområde. OBS Om anbudsgivare väljer att lämna anbud på Modul 6: Hotellbokning behöver inte priset vara detsamma för den modulen som för övrig utbildning. Till anbudet skall bilaga 6, Arbetsmarknadsområden samt kdv pris (pris per kursdeltagarvecka) bifogas. Där uppges vilket/vilka Arbetsmarknadsområde anbudet avser samt kdv pris för respektive Arbetsmarknadsområde (i vissa fall flera tillsammans, enligt tabell i avsnitt 5.4). 6.2 Deltagarens försäkringsskydd För deltagare som inte uppbär aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen åligger det leverantören att teckna fullgod person- och olycksfallsförsäkring som även innefattar skada på egendom som kan uppstå för tredje person, till exempel vid praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning. Leverantören har efterforskningsansvaret. 7 Allmän information om upphandlingen Upphandlande myndighet är Arbetsförmedlingen. För upphandlingen tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Denna upphandling tillhör kategorin B-tjänster. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt 15 kap LOU. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas Anbud kan komma att anta utan föregående förhandling Ingen hänsyn kommer att tas till alternativa anbud 13

14 Det tas inget ansvarar för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som till exempel mäklare 7.1 Att lämna anbud Anbudsföreskrifter Anbud skall vara skriftligt och på svenska. Anbud skall vara bindande i fyra månader efter sista anbudsdag. Anbud skall undertecknas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren. Bevis om behörigheten skall lämnas i anbudet. Anbud lämnas i ett original och en komplett kopia. Observera att anbudsgivaren ansvarar för att kopian överensstämmer med originalet. Arbetsförmedlingen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt ANBUD: Dnr Af-2010/ Anbud kan inte lämnas genom fax eller e-post. Anbud skall vara Upphandlingsavdelningen tillhanda senast Anbudet skickas till postadress: Arbetsförmedlingen, Att: Doris Rexhammar, Box 357, Karlstad, eller lämnas på besöksadress: Östra Torggatan 6, Karlstad. Anbud kan även lämnas i Arbetsförmedlingens brevinkast på Östra Torggatan 5. För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Anbudsöppning sker i Arbetsförmedlingens lokaler Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Upphandlingsavdelningen. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för Anbudet Anbud skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från dessa villkor eller på annat sätt inte motsvarar den tjänst som efterfrågas (så kallade orena anbud) kommer att förkastas. Anbud som inte uppfyller samtliga kvalificeringskrav kommer att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget. För att minska risken för anbudsgivaren att missa något skall-krav finns i bilaga 1 en checklista för skall-krav. Här uppmanas anbudsgivaren att ange var i anbudet skall-kravet är beskrivet. För att underlätta bedömningen av anbudet önskar Arbetsförmedlingen att anbudet är uppställt i samma ordning och med samma rubricering som i förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen rekommenderar anbudsgivaren att koncentrera sig på den information som efterfrågas och som har betydelse för prövningen. Annan mindre relevant information bör utelämnas. 14

15 Arbetsförmedlingen ser gärna att anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar, etc. Lösa blad lagda i en plastficka underlättar hanteringen av anbudet. 7.2 Meddelande om tilldelning av kontrakt När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till alla som lämnat anbud. Tilldelningsmeddelandet skickas i första hand elektroniskt. Anbudsgivare anger i Bilaga 1 till vilken e-post adress tilldelningsmeddelandet kan skickas. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter avsändandet av tilldelningsmeddelandet. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskrivet avtal finns. 7.3 Frågor och svar Eventuella frågor ställs via e-post (eller skriftligt) senast , till Såväl frågor som svar kommer att publiceras på vår hemsida senast Ändringar och tillägg Arbetsförmedlingen kan komma att göra ändringar och rättelser i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Det åligger leverantören att kontinuerligt besöka för att hålla sig uppdaterad under pågående upphandling. 7.5 Sekretess Anbud blir allmän handling vid tidpunkten som bestämts för anbudsöppning. Anbuden är hemliga till dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap 3 respektive 31 kap Sekretesslagen SFS 2009:400. Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterier endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas. 7.6 Kontaktperson Ansvarig upphandlare är Doris Rexhammar, som svarar på frågor kring förfrågningsunderlag och avtal. E-post: Telefon:

16 8 Bilagor Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1. Bekräftelse och redovisning av krav. I denna blankett bekräftar anbudsgivaren att anbudet uppfyller samtliga skall-krav samt godkänner avtalsvillkoren. Blanketten inges med anbudet. Anbudsgivaren kan istället lämna samma uppgifter på en egen blankett. 2. Företagsuppgifter. Denna blankett fylls i av anbudsgivaren och inges med anbudet, Anbudsgivaren kan istället lämna samma uppgifter på en egen blankett. 3. Avtal (exempel) 4. Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning. 5. Förteckning över Arbetsmarknadsområden/Arbetsförmedlingar 6. Arbetsmarknadsområden samt kdv pris (pris per kursdeltagarvecka) för de Arbetsmarknadsområden anbudet avser. Blanketten inges ifylld tillsammans med anbudet. 16

17 Bilaga 1 bifogas till anbudet Bekräftelse och redovisning av krav i upphandling av Administrativ utbildning, Dnr Af-2010/ Punkt i Förfrågningsunderlaget Sida i anbudet Beskrivning av anbudsgivarens företag/organisation Kortfattad beskrivning Referensuppdrag: Beskrivning ej äldre än 3 år Kvalitetssäkring: En tydlig beskrivning av hur anbudsgivaren avser att kvalitetssäkra tjänsten Huvudansvarig Namn och CV Kompetens och personella resurser Beskrivning av personella resurser Bekräftelse på personella resurser, eventuellt med hjälp av underleverantör Styrkt tillgång till eventuella underleverantörer Lokaler Bekräftelse på att lokalerna uppfyller ställda krav Utrustning och övrigt material Bekräftelse på att anbudsgivaren uppfyller ställda krav samt en förteckning över samtliga programvaror Branschkunskaper och kontaktnät Utförlig beskrivning av branschkunskap Gruppstorlek och handledartäthet Tydlig beskrivning av handledare/lärartäthet

18 Krav på tjänsten Bekräftelse att anbudsgivaren förbinder sig att uppfylla tjänsten enligt beskrivning av innehåll och upplägg i avsnitt två. Bekräftelse att anbudsgivaren uppfyller de kvalificeringskrav för leverantören och för tjänsten som beskrivs i avsnitt tre. Utförlig beskrivning av utbildningens samtliga moduler samt utbildningens upplägg. 6.1 Pris: Pris per kdv för varje Arbetsmarknadsområde anbudet avser, ifyllt i Bilaga 6, och bifogat till anbudet Anbudsföreskrifter Bekräftas med ett ja nedan: Skriftligt på svenska Bindande i fyra månader Undertecknat av behörig samt bevis på behörighet Anbudet Anbud enligt villkor i förfrågningsunderlaget. Till anbudet bifogas en korrekt ifylld blankett SKV 4820 Begäran om upplysningar vid upphandling samt bilagorna ett, två och sex. Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på, och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Förfrågningsunderlaget. I vårt anbud hänvisar vi till punkterna i Förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen avgör om skall-kraven kan anses vara uppfyllda. Behörig företrädare för anbudsgivaren. Ort och datum Namnförtydligande Kontaktperson hos Anbudsgivaren är (namn, telefonnummer, fax och/eller e-post): Tilldelningsmeddelande skickas per e-post, ange nedan till vilken adress tilldelningsmeddelandet skall sändas.

19 Vi kan inte ta emot tilldelningsmeddelande per e-post och vill att ni skickar det till följande postadress:.

20 Bilaga 2 Företagsuppgifter... Leverantörens namn... Besöksadress... Adm. adress Postnummer Ort... Telefonväxel Telefax... adress Hemsida... Person-/organisations-/registernummer Postgiro-/bankgironummer... Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer Företagets huvudsakliga verksamhet

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING 1 (10) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID KÖP AV ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNING rev. 2008-05-29 2 (10) 1 Tillämplighet Dessa bestämmelser gäller vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-09-27 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Sida: 1 av 15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Arbetsförmedlingen

Sida: 1 av 15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Produktionspersonal för fordonsindustrin Dnr Af-2010/104301 Sida: 2

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning AVID digital bildproduktion Dnr Af-2009/160 722

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning AVID digital bildproduktion Dnr Af-2009/160 722 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandlingsavdelningen 2010-05-26 1 (13) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning AVID digital bildproduktion Dnr Af-2009/160

Läs mer

Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och

Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och Sida: 1 av 6 z (` -k e Upphandlingens diarienummer: Af -21241~1 Olk Arbetsförmedlingen Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer 202100-2114, och Ängelholms kommun 212000-0977

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Inbjuder leverantörer att lämna anbud i förberedande utbildning i Grundläggande utbildning om sociala företag Dnr Af-2010/133834

Arbetsförmedlingen. Inbjuder leverantörer att lämna anbud i förberedande utbildning i Grundläggande utbildning om sociala företag Dnr Af-2010/133834 Sida: 1 av 15 Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i förberedande utbildning i Grundläggande utbildning om sociala företag Dnr Af-2010/133834 Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

1 (14) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27. Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster

1 (14) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27. Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster Avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-27 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Båtmotor-och

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Gjuteriteknisk utbildning Dnr Af-2010/157682

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Gjuteriteknisk utbildning Dnr Af-2010/157682 ENHETEN BESTÄLLNING OCH UPPHANDLING 2010-05-27 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (16) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Gjuteriteknisk utbildning Dnr

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-06-07 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Stenteknikutbildning till stenhuggare Dnr Af-2010/161872 2 (18)

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Sida: 1 av 24 Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Inspektions- och Provningstekniker Dnr Af-2010/171410 Sida: 2 av 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Arbetsförmedlingen. inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Förberedande utbildning för synskadade. Dnr Af-2010/131732

Arbetsförmedlingen. inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Förberedande utbildning för synskadade. Dnr Af-2010/131732 Sida: 1 av 17 Dnr: Af 2010/131732 Datum: 2010-05-24 Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Förberedande utbildning för synskadade Dnr Af-2010/131732 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Sida: 1 av 3 Dnr: Af-2010/086751 Datum: 2010-04-23 Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga 1 2010-04-14 Vilken indelning av arbetsmarknadsområden som är korrekt. Det

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Bekräftelse och redovisning av krav

Bekräftelse och redovisning av krav Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/021015 Bilaga 1 Bekräftelse och redovisning av krav Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Anbudsinbjudan.

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning. Grundläggande datautbildning Dnr Af-2010/143176

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning. Grundläggande datautbildning Dnr Af-2010/143176 Sida: 1 av 25 Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Grundläggande datautbildning Dnr Af-2010/143176 Sida: 2 av 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND...4

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Fordonsteknisk utbildning Dnr Af-2010/101537

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Fordonsteknisk utbildning Dnr Af-2010/101537 ENHETEN BESTÄLLNING OCH UPPHANDLING 2010-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (17) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Fordonsteknisk utbildning Dnr

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Nytt staket, nya grindar och nya lekredskap till Lyckebo förskola i Juoksengi Övertorneå kommun önskar offert på material

Läs mer

Observera Nytt fom 2010-05-28

Observera Nytt fom 2010-05-28 Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Observera Nytt fom 2010-05-28 Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen. Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-26 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Verkstadsteknisk utbildning för Arbetsmarknadsområde Trollhättan

Läs mer