Pressmeddelande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande 2003-01-30"

Transkript

1 Pressmeddelande Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,12 EUR (0,15) för fjärde kvartalet Resultatet före skatt och minoritetsintressen var exklusive engångsposter 143,0 MEUR (196,8). Engångsposterna under fjärde kvartalet uppgick till 99,8 MEUR och bestod av avyttring av skogsmark i Finland och USA (75,4 MEUR) samt en positiv valutaeffekt (24,4 MEUR) till följd av en ändring av den dollarkurs som använts för engångsnedskrivningen under tredje kvartalet. Den till engångsnedskrivningen relaterade nedskrivningen av aktier var skattemässigt avdragsgill, vilket tillsammans med engångsposter ökade resultatet per aktie med 0,34 EUR. Resultatet före skatt och minoritetsintressen var 242,8 MEUR (-1 032,7). Omsättningen var 3 212,1 MEUR, 3,3 % högre än föregående kvartals 3 108,6 MEUR. Det operativa kassaöverskottet uppgick till 405,1 MEUR (565,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 118,8 MEUR (380,3) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 0,44 EUR (0,51). Marknadsrelaterade produktionsstopp motsvarade ton ( ). MEUR Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Nettoomsättning , , , , , , ,1 EBITDA 1) 2) 2 762, ,0 609,4 602,9 517,9 577,5 473,7 Rörelseresultat 2) 1 495,2 926,5 286,8 274,0 190,2 255,4 206,9 Engångsposter -8, ,1-16,7-51, ,5 99,8 Rörelsemarginal 2), % 11,1 7,2 8,7 8,5 5,9 8,2 6,4 Rörelseresultat 1 486,9-151,6 270,1 274,0 241,8-974,1 306,7 Resultat före skatt och minoritetsintressen 2) 1 231,3 734,9 265,9 240,5 154,6 196,8 143,0 Resultat före skatt och minoritetsintressen 1 223,0-343,2 249,2 240,5 206, ,7 242,8 Periodens resultat 926,3-222,2 274,5 161,0 138,0-998,7 477,5 Resultat per aktie före utspädning (EPS) 2), EUR 0,94 0,57 0,22 0,18 0,12 0,15 0,12 Resultat per aktie före utspädning (EPS), EUR 1,03-0,25 0,31 0,18 0,15-1,12 0,54 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) 2), EUR 2,34 1,97 0,58 0,55 0,48 0,51 0,44 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 2), % 10,8 7,1 8,4 7,8 5,6 7,9 7,1 1) EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivning och goodwill 2) Exklusive engångsposter Resultat för helåret Omsättningen för helåret 2002 uppgick till ,6 MEUR (13 508,8), en minskning med 726,2 MEUR eller 5,4 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 926,5 MEUR (1 495,2) eller 7,2 % av omsättningen, en minskning med 38,0 % jämfört med föregående år. Resultatet per aktie var 0,57 EUR (0,94). Det operativa kassaöverskottet uppgick till 2 083,8 MEUR (2 757,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 1 247,7 MEUR (1 849,9) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 1,97 EUR (2,34). Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Enso har en omsättning på 12,8 miljarder EUR. Antalet anställda är omkring i mer än 40 länder i fem världsdelar och produktionskapaciteten för papper och kartong uppgår till cirka 15 miljoner ton. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. Stora Enso Oyj FO-nummer

2 Utsikter I en kommentar angående marknadsutsikterna säger Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä: I Europa är efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter stabil på låga nivåer men priserna är under press, framför allt på grund av överutbud. I Nordamerika förbättrades efterfrågan på dessa kvaliteter mot slutet av 2002 från låga nivåer. Den positiva trenden har fortsatt hittills under Den fortsatta utvecklingen av den positiva trenden i Nordamerika, och utsikterna över huvud taget för de globala pappersmarknaderna, kommer att i stor utsträckning vara beroende av hur det världspolitiska läget utvecklas. För ytterligare information, v g kontakta: Jukka Härmälä, koncernchef, tel Björn Hägglund, vice koncernchef, tel Esko Mäkeläinen, CFO, tel Kari Vainio, EVP, Communications, tel Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel Den fullständiga bokslutskommunikén finns tillgänglig på Internet: Bilder som fritt kan användas för att illustrera artiklar om Stora Enso finns tillgängliga på: Stora Ensos rapport för första kvartalet 2003 publiceras den 29 april

3 3 Stora Ensos resultat för fjärde kvartalet Sammandrag av resultatet för fjärde kvartalet (jämfört med föregående kvartal) - Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,12 EUR (0,15) - Engångsposter ökade resultatet per aktie före utspädning till 0,54 EUR (-1,12) - Resultatet före skatt och minoritetsintressen, exklusive engångsposter, var 143,0 MEUR (196,8) - Resultatet före skatt och minoritetsintressen var 242,8 MEUR (-1 032,7) - Kassamässigt resultat per aktie 0,44 EUR (0,51) - Stark balansräkning; skuldsättningsgrad 0,37 (0,53) - Föreslagen utdelning oförändrat 0,45 EUR I Europa försämrades journal- och finpapperspriserna medan priserna på förpackningskartong förbättrades något. Försäljningsvolymerna ökade för journal- och tidningspapper samt träprodukter men minskade av säsongsskäl för finpapper och förpackningskartong. I Nordamerika förbättrades efterfrågan på tryck- och skrivpapper mot slutet av året och prishöjningar i lokala valutor kunde genomföras för tidningspapper och finpapper. Journalpapperspriserna stabiliserades på låga nivåer. Leveranserna av papper och kartong uppgick totalt till ton, vilket är ton mer än föregående kvartals ton. Leveranserna av träprodukter uppgick till kubikmeter, jämfört med kubikmeter under föregående kvartal. Som en anpassning till efterfrågan på marknaden minskades pappersproduktionen med ton (varav ton i Nordamerika), att jämföras med föregående kvartals begränsningar om totalt ton (varav ton i Nordamerika). I Europa ökade produktionsbegränsningarna avseende Tidningspapper, Finpapper och Förpackningskartong. MEUR Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Nettoomsättning , , , , , , ,1 EBITDA 1) 2) 2 762, ,0 609,4 602,9 517,9 577,5 473,7 Rörelseresultat 2) 1 495,2 926,5 286,8 274,0 190,2 255,4 206,9 Engångsposter -8, ,1-16,7-51, ,5 99,8 Rörelsemarginal 2), % 11,1 7,2 8,7 8,5 5,9 8,2 6,4 Rörelseresultat 1 486,9-151,6 270,1 274,0 241,8-974,1 306,7 Resultat före skatt och minoritetsintressen 2) 1 231,3 734,9 265,9 240,5 154,6 196,8 143,0 Resultat före skatt och minoritetsintressen 1 223,0-343,2 249,2 240,5 206, ,7 242,8 Periodens resultat 926,3-222,2 274,5 161,0 138,0-998,7 477,5 Resultat per aktie före utspädning (EPS) 2), EUR 0,94 0,57 0,22 0,18 0,12 0,15 0,12 Resultat per aktie före utspädning (EPS), EUR 1,03-0,25 0,31 0,18 0,15-1,12 0,54 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) 2), EUR 2,34 1,97 0,58 0,55 0,48 0,51 0,44 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 2), % 10,8 7,1 8,4 7,8 5,6 7,9 7,1 1) EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivning och goodwill 2) Exklusive engångsposter Resultat under fjärde kvartalet (jämfört med föregående kvartal) Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, var 0,12 EUR (0,15). Omsättningen var 3 212,1 MEUR, en ökning med 3,3 % jämfört med föregående kvartals 3 108,6 MEUR. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 206,9 MEUR (255,4), vilket motsvarar 6,4 % av omsättningen och är en nedgång med 19,0 % jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet för Journalpapper och Träprodukter ökade men minskade för Tidningspapper, Förpackningskartong och Finpapper. Resultatökningarna berodde främst på större försäljningsvolymer som dock balanserades av ökningar av de fasta

4 kostnaderna till följd av produktionsbegränsningar och förväntade underhållsrelaterade helgstopp. Inga betydande valutaeffekter påverkade kvartalets rörelseresultat. Engångsposter uppgick till 99,8 MEUR eller 0,09 EUR per aktie och omfattade avyttring av skogsmark i Finland och USA samt en positiv valutaeffekt om 24,4 MEUR till följd av en ändring av den dollarkurs som använts för engångsnedskrivningen under tredje kvartalet. Resultatandelar i intressebolag uppgick till -3,1 MEUR (-2,4), varav -5,5 MEUR avsåg Tornator Timberland Oy, vilket uppvägdes av positiva resultat från andra intressebolag. Finansnettot uppgick till -60,7 MEUR (-56,2), dvs -0,05 EUR per aktie. Räntenettokostnaden var -49,2 MEUR (-53,0), vilket är 4,5 % p a av den räntebärande nettoskulden. Nettot av kursvinster/-förluster uppgick till 0,4 MEUR (13,2). Värderingen av finansiella instrument och derivat resulterade i ett netto på -11,9 MEUR (-16,4) som är en icke-kassamässig post. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde, vilket medför volatilitet i finansnettot. Resultatet före skatt och minoritetsintressen exklusive engångsposter uppgick till 143,0 MEUR (196,8). Nettot av skatter var positivt och uppgick till 232,0 MEUR (36,6), vilket ökade resultatet per aktie med 0,27 EUR, trots att den ackumulerade skatten, exklusive engångsposter, motsvarar en skattesats på 31,4 % (31,6). Den nedskrivning av aktier i moderbolaget som är relaterad till engångsnedskrivningen i Stora Enso North America Corp. är skattemässigt avdragsgill, enligt ett nyligen erhållet förhandsbesked från skattemyndigheterna. Med nuvarande skattesats på 29 % uppgår värdet av skatteavdraget, som betraktas som en engångspost, till 298,4 MEUR vilket kommer att utnyttjas mot 2002 års resultat. Minoritetens andel av resultatet var 2,7 MEUR (-2,6), vilket ger ett resultat för perioden på 477,5 MEUR (-998,7). Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive engångsposter, var 7,1 % (7,9). Per 31 december uppgick sysselsatt kapital till ,4 MEUR, en nettominskning med 573,7 MEUR, främst reflekterande försäljningen av skogstillgångar och den försvagade US-dollarn. Kapitalstruktur MEUR Anläggningstillgångar , , ,4 Rörelsekapital 1 224, , ,2 Operativt kapital , , ,6 Nettoskatteskuld , , ,2 Sysselsatt kapital , , ,4 Eget kapital 8 989, , ,9 Minoritetsintressen 50,2 53,3 30,4 Räntebärande nettoskuld 4 819, , ,1 Finansiering , , ,4 Finansiering Det operativa kassaöverskottet var fortsatt starkt och uppgick till 405,1 MEUR (565,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 118,8 MEUR (380,3) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 0,44 EUR (0,51). Vid periodens slut var den räntebärande nettoskulden 3 055,1 MEUR, en sänkning med 1 060,1 MEUR sedan slutet av föregående kvartal. Outnyttjade kreditlimiter samt kassa, bank och korta placeringar uppgick till 1,8 miljarder EUR. Per 31 december var skuldsättningsgraden 0,37 (0,53) och eget kapital per aktie 9,49 EUR (8,69). 4

5 Förändring av räntebärande nettoskuld MEUR Löpande verksamhet Strukturförändringar Koncernens kassaflöde Omräkningsdifferens Påverkan på balansräkning Rörelseresultat 229,0 77,7 306,7 0,0 306,7 Justeringar 253,8 0,0 253,8-61,2 192,6 Förändring i rörelsekapital -77,7 51,2-26,5 15,9-10,6 Operativt kassaöverskott 405,1 128,9 534,0-45,3 488,7 Investeringar -331,4 0,0-331,4 0,0-331,4 Förvärv 23,5-141,1-117,6 0,0-117,6 Avyttringar 31,5 545,6 577,1 0,0 577,1 Övriga förändringar i anläggningstillgångar -9,9-11,9-21,8 345,8 324,0 Kassaflöde efter investeringar 118,8 521,5 640,3 300,5 940,8 Finansnetto (inkl intressebolag) -62,9 0,0-62,9 0,0-62,9 Skatt 210,4 0,6 211,0-40,0 171,0 Återköp av egna aktier -91,4 0,0-91,4 0,0-91,4 Övriga förändringar i eget kapital och minoritetsintressen 124,0 17,4 141,4-38,8 102,6 Förändring av räntebärande nettoskuld 298,9 539,5 838,4 221, ,1 Investeringar Investeringarna i anläggningar under fjärde kvartalet uppgick till 331,4 MEUR (208,1). De främsta projekten var den nya PM 4 (100,7 MEUR) och ombyggnaden av PM 3 (19,1 MEUR) i Langerbrugge i Belgien, ombyggnaden av PM 6 i Uleåborg i Finland (16,5 MEUR), förbättring av falskartongtillverkningen i Baienfurt i Tyskland (8,1 MEUR) och investeringen i efterbehandlingsavdelningen i Fors i Sverige (6,9 MEUR). Följande investeringsprojekt har beslutats inom ramen för det pågående omstruktureringsprogrammet för förbättring av tillgångarnas konkurrenskraft: ny SC-pappersmaskin i Kvarnsveden i Sverige (450 MEUR), ombyggnad av PM 6 i Maxau i Tyskland (168 MEUR), PM 5 i Corbehem i Frankrike (60 MEUR) och PM 2 i Kotka i Finland (31 MEUR) samt ny termomekanisk massalinje i Varkaus i Finland (49 MEUR). Beslut har också fattats om uppgradering av PM 3 i Veitsiluoto i Finland (125 MEUR) och PM 1 i Nymölla i Sverige (23 MEUR). Dessa projekt sprids ut över de närmaste åren och överensstämmer med företagets investeringspolicy. Händelser under fjärde kvartalet Dow Jones rankar Stora Enso som världens mest hållbara skogsindustriföretag I oktober redovisade Dow Jones de företagsspecifika resultat som legat till grund för det senaste hållbarhetsindexet. Listan över företag som ingår i DJSI World och DJSI STOXX publicerades redan i september. Den detaljerade analys som presenterades visar att Stora Enso fått den högsta poängen av alla skogs- och pappersindustriföretag. Utökat forskningssamarbete i Kina Stora Enso har undertecknat ett omfattande ramavtal om FoU-samarbete med den kinesiska skogsakademien i Beijing. Avtalet, som slöts den 27 november, utgör basen för vidsträckta studier inom områdena återbeskogning och användning av vedråvara från plantager för tillverkning av papper, inklusive användning av inhemsk poppel. Avtalet förstärker det pågående forskningssamarbetet avseende utveckling av snabbväxande sydliga träslag, framförallt eukalyptus, för rationell användning i massa- och papperstillverkningen. Lånefacilitet för riskbegränsning i Central- och Östeuropa I december överenskom Stora Enso med Europeiska Banken för Återuppbyggnad och Utveckling (EBRD) om en lånefacilitet på 240 MEUR. Lånefaciliteten, som är i form av en s k syndicated multi-purpose facility, har tre nordiska banker som medsponsorer: Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken. Lånet kan lyftas successivt fram till slutet av 2005 med löptider på upp till nio år och är avsett att på ett effektivt sätt minimera den politiska risken i Stora Ensos investeringar i Central- och Östeuropa, inklusive Ryssland. Avtal om förvärv av Sylvester I enlighet med vad som tidigare meddelats har Stora Enso Timber och ägarna till AS Sylvester, Estlands största trävaru- och virkesanskaffningsföretag, undertecknat ett avtal enligt vilket Stora Enso Timber förvärvar aktiemajoriteten i Sylvester. Avtalet har lämnats in till konkurrensmyndigheterna för godkännande, och affären beräknas kunna slutföras under första kvartalet

6 Stora Enso North America 6 Halvårsresultat I Nordamerika ökade efterfrågan på tryck- och skrivpapper mot slutet av året, vilket resulterade i prishöjningar på tidnings- och finpapper. Journalpapperspriserna stabiliserades på låga nivåer. Stora Ensos resultat i Nordamerika förbättrades under andra halvåret, även om det fortfarande måste betraktas som otillfredsställande. Rörelseresultatet under perioden juli december 2002, före goodwillavskrivning, nedskrivning och övriga engångsposter, var -50 MUSD (-52,9 MEUR), vilket ska jämföras med -105 MUSD (-111,1 MEUR) under första halvåret 2002 och -24 MUSD (-26,8 MEUR) under andra halvåret Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 113 MUSD (119,5 MEUR) exklusive engångsposter, vilket ska jämföras med 25 MUSD (26,5 MEUR) under första halvåret 2002 och 114 MUSD (127,2 MEUR) under andra halvåret Marknadsrelaterade produktionsneddragningar uppgick till sammanlagt ton under andra halvåret, en betydande minskning jämfört med ton under första halvåret 2002 och ton under andra halvåret Synergierna, som huvudsakligen härrörde från överföring av bästa arbetsmetod (best practice), uppgick till sammanlagt 46 MUSD (49 MEUR) för andra halvåret och 91 MUSD (96 MEUR) för helåret Synergimålet för år 2002, 110 MUSD, uppnåddes inte beroende på att kapacitetsutnyttjandet var lägre under första halvåret och priserna lägre än när målet sattes år Resultatförbättringsprogram Som ytterligare ett viktigt steg i det pågående arbetet med att förbättra det operationella och finansiella resultatet i division Stora Enso North America, presenterades ett resultatförbättringsprogram i augusti. Programmet syftar till att väsentligt förbättra Stora Ensos konkurrenskraft i Nordamerika och positionera verksamheten för lönsam tillväxt på världens största marknad för papper. Programmet omfattar riktade investeringar på totalt 250 MUSD (238 MEUR), nedläggning av produktionsenheter och ytterligare personalneddragningar med cirka 500 personer. Investeringar inom ramen för programmet omfattar ombyggnad av PM 97 i Kimberly (24 MUSD/23 MEUR), ombyggnad av PM 43 i Niagara (16 MUSD/15 MEUR), båda i USA, installation av ny termomekanisk massalinje för tidningspapperslinje 1 i Port Hawkesbury, Kanada, (58 MUSD/55 MEUR) samt ombyggnad av PM 16 i Wisconsin Rapids, USA (45,5 MUSD/43 MEUR). Ombyggnaderna planeras äga rum under Resultat för helåret Finansiellt resultat (jämfört med föregående år) Resultatet per aktie var 0,57 EUR (0,94) och kassamässigt resultat per aktie 1,97 EUR (2,34), båda exklusive engångsposter. Resultatet per aktie uppgick till -0,25 EUR (1,03). Kassamässigt resultat per aktie var 2,49 EUR (2,43). Den till engångsnedskrivningen relaterade nedskrivningen av aktier var skattemässigt avdragsgill, varför resultatet per aktie ökade med 0,34 EUR. Omsättningen uppgick till ,6 MEUR (13 508,8), en nedgång med 726,2 MEUR eller 5,4 % jämfört med föregående år. Genomsnittspriserna försämrades inom alla produktområden under Försäljningsvolymerna ökade inom Journalpapper, Förpackningskartong och Träprodukter men minskade inom Tidningspapper och i viss utsträckning också inom Finpapper. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 926,5 MEUR (1 495,2) eller 7,2 % (11,1) av omsättningen, en minskning med 38,0 % jämfört med föregående år. Journalpapper, Tidningspapper och Finpapper redovisade lägre rörelseresultat än 2001, i huvudsak beroende på lägre försäljningspriser, medan Förpackningskartong och Träprodukter ökade resultatet. Försvagningen av US-dollarn minskade rörelseresultatet med 28 MEUR, vilket uppvägdes av hedging. Engångsposterna bestod huvudsakligen av -25,1 MEUR i reserveringar för nedläggningen av den brittiska grossisten Papyrus GB Limited, 76,7 MEUR i realisationsvinst vid försäljningen av aktierna i Billerud AB, -54,0 MEUR (-50,0 MUSD) till följd av resultatförbättringsprogrammet i Stora Enso North Amerika samt ,7 MEUR ( MUSD) i engångsnedskrivning i USA, som dock uppvägdes av 24,4 MEUR på grund av en ändring av den dollarkurs som använts under tredje kvartalet. Övriga engångsposter var 8,8 MEUR i nedläggningskostnader i Summa i Finland och 75,4 MEUR i realisationsvinst vid försäljningen av skogstillgångar i Finland och USA.

7 Resultatandelar i intressebolag uppgick till 14,6 MEUR (79,6), varav -5,5 MEUR härrörde från Tornator Timberland Oy och uppvägdes av 5,4 MEUR från Billerud AB och positiva resultat i andra intressebolag. 7 Rörelseresultatet för året uppgick till -151,6 MEUR (1 486,9) inklusive engångsposter på ,1 MEUR. Räntenettokostnaden under året var 229,5 MEUR, vilket är 4,6 % av den räntebärande nettoskulden och 103,6 MEUR lägre än föregående år, huvudsakligen till följd av lägre räntor och ett positivt kassaflöde. Kursvinster i finansnettot uppgick till 44,9 MEUR under året och utdelningsintäkter till 9,2 MEUR. Värderingen av finansiella instrument och derivat resulterade i ett netto på -50,4 MEUR. Finansiella instrument och derivat värderas till marknadsvärde, vilket medför volatilitet i finansnettot, om än av icke-kassamässig natur. Resultatet före skatt och minoritetsintressen, exklusive engångsposter, uppgick till 734,9 MEUR (1 231,3). Nettot av skatter var positivt och uppgick till 120,9 MEUR (-299,6), vilket ökade resultatet per aktie med 0,14 EUR, trots att den ackumulerade skatten, exklusive engångsposter, motsvarar en skattesats på 31,4 % (31,6). Den nedskrivning av aktier i moderbolaget som är relaterad till engångsnedskrivningen i Stora Enso North America Corp. är skattemässigt avdragsgill, enligt ett nyligen erhållet förhandsbesked från skattemyndigheterna. Med nuvarande skattesats på 29 % uppgår värdet av skatteavdraget, som betraktas som en engångspost, till 298,4 MEUR, vilket kommer att utnyttjas mot 2002 års resultat. Minoritetens andel av resultatet var 0,1 MEUR (2,9) vilket medförde att resultatet för året blev -222,2 MEUR (926,3). Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive engångsposter, var 7,1 % (10,8). Per 31 december uppgick sysselsatt kapital till ,4 MEUR, vilket är en nettominskning med 2 616,7 MEUR sedan årets början, reflekterande engångsnedskrivningen i den nordamerikanska verksamheten och försvagningen av US-dollarn. Det operativa kassaöverskottet uppgick till 2 083,8 MEUR (2 757,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 1 247,7 MEUR (1 849,9) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 1,97 EUR (2,34). Investeringar och omstrukturering av tillgångar Investeringarna i anläggningar uppgick för helåret till 877,6 MEUR. Detta motsvarade 70,5 % av avskrivningarna och var lägre än planerat eftersom vissa utgifter har löper över till år De främsta projekten var den nya PM 4 (254,1 MEUR) och ombyggnaden av PM 3 (28,6 MEUR) i Langerbrugge i Belgien, ombyggnaden av PM 6 i Uleåborg i Finland (16,5 MEUR), förbättring av falskartongtillverkningen i Baienfurt i Tyskland (10,2 MEUR) och utbyggnad av efterbearbetningsavdelningen i Fors i Sverige (10,6 MEUR). I oktober fattade Stora Ensos koncernstyrelse beslut om en omfattande omstruktureringsplan som kommer att förbättra kvaliteten på koncernens tillgångar inom Journal- och Finpapper. Planen är ett led i ett pågående program som rör omkring hundra produktionsenheter inom Stora Enso och avser att öka konkurrenskraften hos tillgångarna och samtidigt möta en växande kvalitets- och volymmässig efterfrågan från kunderna. Planen består av riktade investeringar, maskinspecialisering samt avveckling av mindre konkurrenskraftiga produktionsanläggningar. Omstruktureringsplanen överensstämmer med företagets investeringspolicy. Forskning och utveckling Under 2002 uppgick koncernens FoU-kostnader till 91,6 MEUR, vilket motsvarar 0,7 % av nettoomsättningen. Fokusområden är konsumentkartong och produktutveckling inom digitalt och annat dokumenttryck. Vidare har produktportföljen avseende olika tryckmetoder förbättrats. Förändringar i koncernstrukturen I mars beslutade koncernen att sälja bruket i Mölndal till det svenska börsnoterade specialpappersföretaget Klippan AB. Avyttringen ingår som ett led i finpappersdivisionens omstruktureringsprogram som syftar till att koncentrera investeringarna till stora, kostnadseffektiva bruk. I maj presenterades en plan för att omstrukturera ägandet av koncernens skogsinnehav i Finland och USA. Transaktionerna genomfördes i december. Stora Enso sålde då 59 % av aktierna i skogsförvaltningsbolaget Tornator till ett nytt bolag som bildats av finländska institutionella investerare. Efter försäljningen äger Stora Enso 41 % av aktierna i bolaget, som nu redovisas som intressebolag. Det sammanlagda värdet på de avyttrade

8 skogstillgångarna var 502 MEUR. Samtidigt sålde Stora Enso North America omkring acres ( hektar) skogsmark till Plum Creek Timber Company, Inc. Köpeskillingen var 141 MUSD (142 MEUR). I juni sålde koncernen huvuddelen av sitt aktieinnehav i Billerud AB genom placering på aktiemarknaden. Genom försäljningen uppstod en realisationsvinst på 76,7 MEUR. Efter försäljningen äger Stora Enso endast aktier i bolaget, vilket motsvarar 0,5 % av kapitalet och rösterna. Anställda Antalet anställda har minskat med 472 under året och uppgick per 31 december till Minskningen beror främst på avyttringen av skogstillgångar i Finland, stängningen av PM 1 i Summa i Finland och neddragningar i Nordamerika. Medeltalet anställda var , en minskning med 422 jämfört med föregående år. Förändringar i ledningsgruppen I mars anställdes Keith B Russell som Senior Vice President, Investor Relations, rapporterande till koncernchefen. Likaså i mars utnämndes Petri Wager till Senior Vice President, Marknadsföring & försäljning, och medlem i Stora Ensos ledningsgrupp. Han ersatte Sven von Holst. I juni blev John Bergin, Senior Vice President, Speciality Papers Business Group (division Förpackningskartong), medlem av Stora Ensos ledningsgrupp. Han ersatte Ronald Swanson. Ärenden hos konkurrensmyndigheter I augusti meddelade EU-kommissionen Stora Enso att man hade avslutat sin undersökning avseende tidningspappersproducenternas verksamhet. År 1999 framförde EU misstanken att det hade förekommit en priskartell på tidningspappersområdet under åren Ärendet är nu avslutat. Förändring i aktiekapital Under 2002 återköpte bolaget sammanlagt A-aktier och R-aktier, motsvarande 2,9 % av aktierna och 1,0 % av rösterna och med ett värde (nominellt värde) motsvarande 43,8 MEUR. Genomsnittspriset för A- och R-aktierna var 12,28 EUR respektive 11,14 EUR. Vid bolagsstämman den 19 mars 2002 beslöts att minska bolagets aktiekapital med 13,8 MEUR genom annullering av A-aktier och R-aktier. Dessa aktier hade återköpts i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman På bolagsstämman den 19 mars 2002 bemyndigades styrelsen att återköpa och disponera över högst A- aktier och högst R-aktier i bolaget. Återköpen inleddes den 24 maj Per 31 december hade A-aktier och R-aktier återköpts, vilka representerar 0,9 % respektive 71,3 % av återköpsmålet. Per 31 december 2002 hade av de återköpta R-aktierna allokerats för optionsprogrammet för Stora Enso North America. Bolagets resterande innehav av egna aktier uppgick därför till A-aktier och R- aktier. Under den årliga konverteringsperioden (16 27 september) byttes A-aktier mot R-aktier. Totalt emitterades nya R-aktier inom ramen för 1997 års program med teckningsrätter, varav registrerades i den finska handelsregistret den 9 januari Sammanlagt nya R-aktier är teckningsbara mot utestående teckningsrätter. Aktiekapital Per 31 december 2002 fanns A-aktier och R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget innehade A-aktier och R-aktier till ett nominellt värde av 48,2 MEUR. Innehavet representerar 3,1 % av aktiekapitalet och 1,1 % av rösterna i bolaget. Eget kapital uppgick till 8 156,9 MEUR. Det nominella emitterade aktiekapitalet uppgick till 1 529,6 MEUR, att jämföras med börsvärdet på Helsingfors Börs per 31 december, som var 9,1 miljarder EUR. 8

9 Betydande ägarförändringar Under 2002 rapporterade finska staten om försäljning av aktier i Stora Enso den 4 april och 14 juni. Därefter innehar finska staten A-aktier och R-aktier, representerande 10,8 % av aktiekapitalet och 23,5 % av rösterna. 9 Händelser efter periodens utgång Den 16 januari undertecknade Stora Enso en ny revolverande kreditfacilitet på 2,5 miljarder EUR med en grupp bestående av 21 banker. Faciliteten, som har en löptid på fem år och löper med en marginal på 0,425 % p a över Euribor, är avsedd att täcka allmänna finansieringsbehov samt att ersätta befintliga syndikerade lån på 1,6 miljarder EUR. Utsikter I Europa är efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter stabil på låga nivåer men priserna är under press, framför allt på grund av överutbud. Efterfrågan på kontorspapper har säsongsmässigt försvagats men en viss återhämtning väntas ske under första kvartalet Efterfrågan på förpackningskartong och träprodukter väntas vara fortsatt stabil under den närmaste tiden, liksom priserna. I Nordamerika förbättrades efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter mot slutet av 2002 från låga nivåer. Den positiva trenden har fortsatt hittills under Efterfrågan på träprodukter är stabil och prisutvecklingen kommer att vara beroende av efterfrågebalansen under den närmaste tiden. Den fortsatta utvecklingen av den positiva trenden i Nordamerika, och utsikterna över huvud taget för de globala pappersmarknaderna, kommer att i stor utsträckning vara beroende av hur det världspolitiska läget utvecklas. Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls i Finlandiahuset i Helsingfors, Finland, torsdagen den 20 mars 2003, med början kl (lokal tid). Förslag till bolagsstämman Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om inlösen av egna aktier samt nytt återköpsprogram. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att en utdelning på 0,45 EUR per aktie utbetalas för räkenskapsåret Om förslaget godkänns kommer utdelningen att utbetalas den 4 april till aktieägare som på avstämningsdagen den 25 mars var införda i aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral, VPC i Sverige eller Citibank i USA. Denna rapport är ej reviderad. Helsingfors den 30 januari 2003 Stora Enso Oyj, Styrelsen

10 Produktområden (jämfört med föregående kvartal) 10 Journalpapper MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 3 449, ,8 767,3 721,0 747,1 801,4 7,3 Rörelseresultat 346,9 79,3 31,6 2,3 19,6 25,8 31,6 % av omsättning 10,1 2,6 4,1 0,3 2,6 3,2 ROOC, %* 10,1 2,6 3,8 0,3 2,6 3,8 Leveranser, 1000 t ,5 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Journalpapper var 801,4 MEUR, 7 % högre än föregående kvartal, huvudsakligen på grund av den ordinarie säsongsmässiga uppgången under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 25,8 MEUR, vilket var 32 % högre än föregående kvartal på grund av högre försäljningsvolymer. Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar uppgick till ton i Europa och ton i Nordamerika. I Europa sjönk efterfrågan på obestruket journalpapper vid årsskiftet och slutade något lägre än föregående år. Efterfrågan på bestrukna kvaliteter har å andra sidan förstärkts sedan våren och blev sammantaget för året något högre. Försäljningspriserna har varit tämligen stabila för obestruket journalpapper, medan den hårda konkurrensen har lett till prisnedgång för bestruket journalpapper. Producentlagren har hållits på en rimlig nivå. Konsumentlagren rapporteras dock vara mycket små. De kortsiktiga utsikterna för tryckt annonsering och journalpapperskonsumtion är fortsatt volymmässigt stabila men prispress råder till följd av överkapacitet i fråga om LWC-kvaliteter. I Nordamerika ökade leveranserna av bestruket journalpapper och SC-papper under kvartalet, vilket innebar en fortsättning på den positiva trend som inleddes under andra kvartalet Efterfrågan ökade, till största delen beroende på att antalet annonssidor i tidskrifterna ökade. Trots att efterfrågan ökat mer än normalt för säsongen var priserna emellertid fortsatt mycket låga. Priserna på bestruket journalpapper och SC-papper är för närvarande relativt stabila efter att ha varit under press tidigare under året. Tidningspapper MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 1 933, ,5 412,8 413,2 403,2 412,3 2,3 Rörelseresultat 508,8 240,8 72,8 61,1 64,5 42,4-34,3 % av omsättning 26,3 14,7 17,6 14,8 16,0 10,3 ROOC, %* 41,4 19,1 24,3 20,4 20,7 13,0 Leveranser, 1000 t ,7 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Tidningspapper var 412,3 MEUR, en uppgång med 2 % jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 42,4 MEUR och var 34 % lägre än föregående kvartal. Resultatminskningen var en följd av lägre produktion och ökade kostnader. Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar uppgick till ton i Europa. Inga produktionsbegränsningar förekom i Nordamerika. Marknaderna i Västeuropa visade inga tecken på återhämtning under fjärde kvartalet på grund av det fortsatt svaga annonsläget. Följaktligen berodde försäljningsökningen uteslutande på säsongsfaktorer. Lagren minskade som ett resultat av marknadsrelaterade produktionsbegränsningar och högre försäljningsvolymer. Priserna i Västeuropa var stabila till följd av årskontrakt. Tidningspappersmarknaden väntas vara fortsatt svår i Västeuropa. Priserna i Europa kommer att falla och de marknadsrelaterade produktionsbegränsningarna kommer att fortsätta. I Nordamerika har den första prishöjningen på två år överenskommits och den långvariga prisnedgången hejdats. Marknaden förbättras långsamt men är fortfarande svag och ytterligare produktionsneddragningar kommer att bli nödvändiga.

11 Finpapper MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 3 617, ,0 827,1 787,0 751,0 742,9-1,1 Rörelseresultat 394,5 292,6 93,1 73,1 70,2 56,2-19,9 % av omsättning 10,9 9,4 11,3 9,3 9,3 7,6 ROOC, %* 9,1 8,4 10,0 8,2 8,3 6,8 Leveranser, 1000 t ,9 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Finpapper var 742,9 MEUR, 1 % lägre än föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 56,2 MEUR, 20 % lägre än föregående kvartal till följd av ökade fasta kostnader på grund av marknadsrelaterade produktionsminskningar, helgstopp och sämre resultat för obestrukna kvaliteter. De marknadsrelaterade produktionsminskningarna motsvarade ton och gällde enbart Europa. I Västeuropa var orderingången avseende bestruket finpapper bättre än under de föregående två åren, även om den mattades något i mitten av december med anledning av den långa helgperioden. Ökad efterfrågan har inte kompenserat för den efterföljande kapacitetsökningen, vilket resulterat i små orderstockar. Priserna var tämligen stabila under kvartalet. Producentlagren i Västeuropa är fortfarande höga, vilket i kombination med överutbud på marknaden resulterar i fortsatt prispress. Efterfrågan på obestruket finpapper har varit lägre än normalt för säsongen beroende på svag konjunktur och minskad efterfrågan i slutet av året. Vissa prissänkningar skedde på marknaden i december, men orderläget är normalt. En återhämtning på marknaden för obestruket finpapper väntas mot slutet av första kvartalet I Nordamerika var leveranserna av bestruket finpapper goda under kvartalet och överträffade förväntningarna för säsongen. Orderböckerna har varit goda under perioden på grund av ökad efterfrågan samt kapacitetsbrist i Nordamerika till följd av stängningar av både maskiner och bruk under de två senaste åren. Detta har förbättrat balansen mellan tillgång och efterfrågan, vilket i samverkan med försvagningen av US-dollarn resulterade i prishöjningar i oktober och januari. Producent- och konsumentlagren rapporteras vara lägre än för ett år sedan. En viss säsongsmässig avmattning ägde rum mot slutet av året. En normal säsongsmässig uppgång i väntas ske i slutet av första kvartalet. Förpackningskartong MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 2 724, ,4 766,2 781,9 758,6 736,7-2,9 Rörelseresultat 346,2 365,8 100,6 70,7 116,2 78,3-32,6 % av omsättning 12,7 12,0 13,1 9,0 15,3 10,6 ROOC, %* 12,8 12,0 12,7 9,2 15,2 10,3 Leveranser, 1000 t ,8 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Förpackningskartong uppgick till 736,7 MEUR, en nedgång med 3 % jämfört med föregående kvartal till följd av underhållsrelaterade helgstopp. Rörelseresultatet var 78,3 MEUR, en nedgång med 33 % som främst berodde på lägre volymer och högre fasta kostnader på grund av underhållsstoppen i december. Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar motsvarade ton i Europa och omfattade huvudsakligen allmän förpackningskartong (cartonboard). Orderingången var stabil för de flesta pappers- och kartongkvaliteter, även om fjärde kvartalet är lågsäsong för vissa typer av konsumentkartong och specialpappersprodukter. Efterfrågan på wellpapp var något högre än föregående kvartal medan marknaden för pappershylsor var utmanande. Priserna förbättrades för vissa kartong- och specialpapperstyper. Såväl efterfrågan som priser väntas vara fortsatt stabila under den närmaste tiden. Vissa marknadsrelaterade produktionsminskningar kan förekomma under första kvartalet. Tillväxten i Ryssland och Baltikum väntas fortsätta. 11

12 Träprodukter MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 1 180, ,2 286,1 320,8 314,1 314,2 0,0 Rörelseresultat 12,6 46,8 11,2 14,1 9,7 11,8 21,6 % av omsättning 1,1 3,8 3,9 4,4 3,1 3,8 ROOC, %* 3,1 11,1 10,2 13,4 9,2 11,2 Leveranser, 1000 m ,9 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Träprodukter var 314,2 MEUR och låg på samma nivå som föregående kvartal genom att produktionen ökade och marknaden var tillfredsställande. Rörelseresultatet uppgick till 11,8 MEUR och var 21,6 % högre än föregående kvartal till följd av högre försäljningspriser. Marknadsläget för träprodukter har varierat mellan stabilt och svagt positivt. Även om konjunkturindikatorerna pekar svagt nedåt i Europa, Japan och Nordamerika har den totala konsumtionen legat på en tämligen hög nivå. Det har rått en rimlig balans mellan tillgång och efterfrågan, vilket har medgivit förbättrade försäljningspriser, utom i Nordamerika. Valutakursförändringar och stigande transportkostnader har dock bromsat en ökning av nettopriserna vid sågverken. De något bättre marknadsvillkoren förväntas bestå under första halvåret 2003 men lönsamheten pressas av valutaeffekter och transportkostnader. USA-marknaden kommer inte att förbättras förrän nuvarande överutbud minskar. Låga lagernivåer och den kommande vårsäsongen kommer att hålla marknaderna stabila i Europa och Japan. Grossister Omsättningen var 169,7 MEUR, 9 % högre än föregående kvartal, huvudsakligen på grund av normala säsongsfaktorer. Rörelseresultatet var 3,4 MEUR, 2,2 MEUR högre än föregående kvartal. Försäljningspriserna för grossistkvaliteter har varit under tryck. Grossistlagren är små och papper kan levereras från bruken med korta ledtider. Tryckeribranschen är fortsatt finansiellt pressad. Det finns ännu inga tecken på uppsving på marknaderna i Europa, med undantag för en eventuell säsongsmässig uppgång. Skog Omsättningen för Skog var 516,9 MEUR, 11 % högre än föregående kvartal, främst på grund av säsongsfaktorer. Rörelseresultatet uppgick till 21,9 MEUR, en minskning med 13 % jämfört med föregående kvartal till följd av lägre marginaler vid virkesförsäljning i Finland, lägre realisationsvinster och avyttringen av skogsrörelsen i Finland. Leveranserna i Finland, Sverige och Tyskland uppgick till 10,8 miljoner m³ fub (fast mått under bark), vilket är 8 % högre än föregående kvartal. Importen var i nivå med föregående kvartal. Avverkningen i koncernens egna skogar uppgick till 1,5 miljoner m³, vilket är 27 % högre än föregående kvartal. 12

13 Räkningar och specifikationer 13 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har sammanställts i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna i rapporten är desamma som användes i den senaste årsredovisningen. Nya redovisningsregler Den nya redovisningsregeln IAS 41 Accounting for Biological Assets, kommer att tillämpas från och med 1 januari Detta innebär att Stora Ensos biologiska tillgångar i form av rotstående skog kommer att värderas till marknadsvärde. Ingångsvärdet per detta datum införs direkt i balansräkningen till eget kapital, netto efter relaterad uppskjuten skatt, och bruttobeloppet förs till tillgångarna. Periodiska framtida förändringar beroende på ändringar i tillväxt, pris och övriga förhållanden förs till resultaträkningen. Ingångsvärdet kommer att beskrivas i årsredovisningen. Nyckeltal Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Resultat per aktie före utspädning, EUR 0,31 0,17 0,24 0,31 1,03 0,18 0,15-1,12 0,54-0,25 Resultat per aktie exkl engångsposter, EUR 0,31 0,18 0,23 0,22 0,94 0,18 0,12 0,15 0,12 0,57 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 0,65 0,53 0,59 0,67 2,43 0,55 0,52 0,50 0,81 2,49 CEPS exkl engångsposter, EUR 0,65 0,54 0,58 0,58 2,34 0,55 0,48 0,51 0,44 1,97 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 15,2 9,7 10,3 7,9 10,7 7,8 7,1-30,0 10,6-1,5 ROCE exkl engångsposter, % 15,2 9,9 9,8 8,4 10,8 7,8 5,6 7,9 7,1 7,1 Avkastning på eget kapital (ROE), % 13,1 7,2 9,7 12,2 10,4 7,2 6,2-45,2 23,7-3,3 Skuldsättningsgrad 0,59 0,62 0,55 0,53 0,53 0,59 0,46 0,53 0,37 0,37 Eget kapital per aktie, EUR 9,30 9,54 9,62 10,03 10,03 9,81 9,87 8,69 9,49 9,49 Soliditet, % 39,9 41,0 42,5 44,0 44,0 42,7 45,2 42,6 45,3 45,3 Rörelseresultat, % av omsättning 14,4 9,9 11,2 8,2 11,0 8,5 7,5-31,3 9,5-1,2 Rörelseresultat exkl engångsposter, % av omsättning 14,4 10,2 10,6 8,7 11,1 8,5 5,9 8,2 6,4 7,2 Investeringar, MEUR ,1 331,4 877,6 Investeringar, % av omsättning 4,8 6,4 5,7 8,7 6,3 4,9 5,7 6,7 10,3 6,9 Sysselsatt kapital, MEUR Räntebärande nettoskuld, MEUR Medeltal anställda Genomsnittligt antal aktier (miljoner) - periodiskt 906,2 903,2 901,1 897,3 901,5 896,9 896,5 888,5 876,8 889,6 - ackumulerat 906,2 904,7 903,5 901,5 901,5 896,9 895,8 894,0 889,6 889,6 - ackumulerat, efter full utspädning 908,5 906,7 905,8 902,3 902,3 897,8 896,8 894,9 890,4 890,4 Växelkurser för EUR 1 EUR är Slutkurs Genomsnittskurs SEK 9,3012 9,1528 9,2481 9,1551 USD 0,8813 1,0487 0,8959 0,9455 GBP 0,6085 0,6505 0,6217 0,6285 CAD 1,4077 1,6550 1,3875 1,4836 Koncernens resultaträkning i sammandrag MEUR Nettoomsättning , ,6 Kostnader minus övriga rörelseintäkter , ,3 Personalkostnader , ,0 Avskrivningar och nedskrivningar , ,9 Rörelseresultat 1 486,9-151,6 Resultatandelar i intressebolag 79,6 14,6 Finansnetto -343,5-206,2 Resultat före skatt och minoritetsintressen 1 223,0-343,2 Inkomstskatt -299,6 120,9 Resultat efter skatt 923,4-222,3 Minoritetsintressen 2,9 0,1 Periodens resultat 926,3-222,2 Nyckeltal Resultat per aktie (före utspädning), EUR 1,03-0,25 Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 1,03-0,25

14 Koncernens kassaflödesanalys, sammandrag MEUR Kassaflöde från rörelsen Rörelseresultat 1 486,9-151,6 Justeringar 1 219, ,2 Förändring i rörelsekapital 51,4-52,1 Förändring i kortfristiga räntebärande fordringar -222,6-495,1 Operativt kassaöverskott 2 534, ,4 Finansnetto -306,8-69,1 Betalda skatter -699,6-62,1 Nettokassaflöde från rörelsen 1 528, ,2 Förvärv -376,2-56,3 Intäkter från avyttring av anläggningstillgångar och aktier 155,0 751,0 Investeringar -857,1-877,6 Intäkter från långfristiga fordringar 193,6-74,4 Nettokassaflöde från investeringar -884,7-257,3 Kassaflöde från finansieringsverksamhet Förändring i långfristiga skulder -351,3-487,6 Förändring i kortfristiga låneskulder -216,1-56,3 Utdelning -407,4-403,6 Aktieemission 31,9 - Köp av egna aktier -199,8-286,9 Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet , ,4 Nettoökning av kassa, bank och korta placeringar -498,9-65,5 Omräkningsdifferens på kassabehållningar 1,5-13,0 Kassa och banktillgodohavanden vid periodens början 744,4 247,0 Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut 247,0 168,5 Fastigheter, anläggningar och inventarier, immateriella tillgångar och goodwill MEUR Bokfört värde 1 januari , ,2 Förvärv av dotterbolag 148,5 150,4 Andra förvärv 857,1 877,6 Avyttringar -288,5-571,1 Avskrivningar, nedskrivningar och övriga förändringar , ,2 Balansomslutning , ,9 Förvärv av dotterbolag Fastigheter, anläggningar och inventarier 25,1 150,4 Låneskulder - -71,1 Övriga tillgångar minus skulder 98,5-23,0 Nettotillgångars marknadsvärden 123,6 56,3 Goodwill 123,4 - Köpeskilling, totalt 247,0 56,3 Låneskulder MEUR Långfristiga låneskulder 5 182,0 650,4 Kortfristiga låneskulder 1 227, , , ,6 Bokfört värde 1 januari 6 855, ,5 Skulder övertagna med nya dotterbolag - 71,1 Intäkter från (återbetalning av) lån, netto -584,2-662,4 Omräkningsdifferens 138,2-642,6 Summa låneskulder 6 409, ,6 14

15 Koncernens balansräkning i sammandrag Tillgångar MEUR Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar Fastigheter, anläggningar och inventarier, immateriella tillgångar och goodwill O , ,9 Onoterade aktier O 181,0 148,5 Placeringar i intressebolag R 306,7 218,7 Noterade värdepapper R 197,4 162,2 Långfristiga lånefordringar R 505,4 480,6 Uppskjutna skattefordringar S 28,1 52,7 Övriga långfristiga tillgångar O 257,9 241, , ,7 Omsättningstillgångar Varulager O 1 600, ,0 Skattefordringar S 224,3 243,1 Kortfristiga fordringar O 1 976, ,4 Kortfristig del av lånefordringar R 333, ,5 Kassa och banktillgodohavanden R 247,0 168, , ,5 Summa tillgångar , ,2 15 Eget kapital och skulder MEUR Eget kapital 8 989, ,9 Minoritetsintressen 50,2 30,4 Långfristiga skulder Avsättningar för pensioner O 774,0 747,0 Uppskjutna skatteskulder S 2 011, ,3 Övriga avsättningar O 153,6 194,5 Långfristiga låneskulder R 5 182, ,2 Övriga långfristiga skulder O 51,4 36, , ,9 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder R 1 227,5 650,4 Skatteskulder S 488,7 537,7 Övriga kortfristiga skulder O 1 631, , , ,0 Summa skulder , ,9 Summa eget kapital och skulder , ,2 Poster med beteckningen O ingår i operativt kapital. Poster med beteckningen R ingår i räntebärande nettoskuld. Poster med beteckningen S ingår i skatteskulder.

16 16 Förändring av eget kapital MEUR Aktiekapital Överkursfond Egna aktier Övrig comprehensive income Ackumulerad omräkningsjustering Balanserade vinstmedel Totalt Balans 1 januari , ,2-173, , , ,8 Effekt av tillämpning av IAS ,7 - -8,5 67,2 Återköp av aktier i Stora Enso Oyj , ,8 Annullering av aktier i Stora Enso Oyj -39,4-208,6 248, ,0 Utdelning (0,45 EUR/aktie) ,4-407,4 Aktieemission 4,6 31, ,7 Utnyttjade optioner (Consolidated Papers, Inc) - -6, ,2 Periodens resultat ,3 926,3 Övrig comprehensive income , ,1 Omräkningsjustering ,5-19,5 Balans 31 december , ,5-125,5 58,6-50, , ,0 Återköp av aktier i Stora Enso Oyj , ,8 Annullering av aktier i Stora Enso Oyj -13,8-83,6 97, ,0 Utdelning (0,45 EUR/aktie) ,6-403,6 Aktieemission 1,9-1, ,0 Periodens resultat ,2-222,2 Övrig comprehensive income , ,8 Omräkningsjustering , ,3 Balans 31 december , ,0-314,9 233,4-144, , ,9 Ansvarsförbindelser MEUR För egen räkning Ställda panter 18,7 0,8 Inteckningar 396,6 111,4 För intressebolag Inteckningar 1,0 1,0 Borgensförbindelser 68,3 59,3 För andras räkning Ställda panter 0,6 0,3 Borgensförbindelser 98,0 16,8 Övriga åtaganden, egna Leasingkontrakt, inom kommande 12 månader 43,4 41,5 Leasingkontrakt, efter kommande 12 månader 257,3 237,2 Pensionsskulder 2,1 2,7 Övriga åtaganden 92,5 71,5 Totalt 978,5 542,5 Ställda panter 19,3 1,1 Inteckningar 397,6 112,4 Borgensförbindelser 166,3 76,1 Leasingkontrakt 300,7 278,7 Pensionsskulder 2,1 2,7 Övriga åtaganden 92,5 71,5 Totalt 978,5 542,5 Nettomarknadsvärde på finansiella derivatinstrument MEUR Nettomarknadsvärde Positivt marknadsvärde Negativt marknadsvärde Nettomarknadsvärde Ränteswappar 27,6 205,4 2,6 202,8 Ränteoptioner 0, Cross currency-swappar -50,6 1,6 23,2-21,6 Terminskontrakt 23,2 192,0 11,7 180,3 Råvarukontrakt 33,1 252,4 0,0 252,4 Aktieswappar 23,0 0,0 55,5-55,5 Totalt 56,3 651,4 93,0 558,4

17 Nominellt värde på finansiella derivatinstrument MEUR Räntederivat Ränteswappar Löptid kortare än 1 år 16,1 109,3 Löptid 2 5 år 766,5 922,8 Löptid 6 10 år 947, , , ,2 Ränteoptioner 500,0 - Totalt 2 230, ,2 Valutaderivat - Cross currency-swap-avtal 243,7 216,5 - Terminskontrakt 7 526, ,4 Totalt 7 769, ,9 Råvaruderivat Råvaruswappar 270,1 538,6 Totalt 270,1 538,6 Aktieswappar Aktieswappar 131,0 216,5 Totalt 131,0 216,5 Nettoomsättning per produktområde MEUR Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Journalpapper 910,2 847,6 831,7 859, ,0 767,3 721,0 747,1 801, ,8 Tidningspapper 501,7 490,7 471,9 469, ,9 412,8 413,2 403,2 412, ,5 Finpapper 1 021,3 904,1 838,6 853, ,5 827,1 787,0 751,0 742, ,0 Förpackningskartong 701,9 704,2 672,8 645, ,0 766,2 781,9 758,6 736, ,4 Träprodukter 307,3 311,8 266,2 295, ,5 286,1 320,8 314,1 314, ,2 Grossister 231,4 211,5 188,9 208,5 840,3 211,7 183,4 155,8 169,7 720,6 Skog 511,5 442,3 410,3 461, ,6 497,9 479,2 464,7 516, ,7 Övrigt -548,3-523,8-479,9-510, ,0-540,2-453,5-485,9-482, ,6 Totalt 3 637, , , , , , , , , ,6 Rörelseresultat per produktområde exklusive engångsposter och goodwill MEUR Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Journalpapper 113,6 72,3 83,9 77,1 346,9 31,6 2,3 19,6 25,8 79,3 Tidningspapper 134,1 125,6 128,7 120,4 508,8 72,8 61,1 64,5 42,4 240,8 Finpapper 167,6 81,9 70,6 74,4 394,5 93,1 73,1 70,2 56,2 292,6 Förpackningskartong 115,1 90,2 97,5 43,4 346,2 100,6 70,7 116,2 78,3 365,8 Träprodukter 5,6 7,9 2,5-3,4 12,6 11,2 14,1 9,7 11,8 46,8 Grossister 0,2-1,3-1,6-4,5-7,2-1,0 1,9 1,2 3,4 5,5 Skog 25,3 26,8 15,9 20,1 88,1 23,4 25,7 25,3 21,9 96,3 Övrigt -1,9-17,7-21,9-1,7-43,2-16,6-17,5-9,3-8,4-51,8 Avskrivning på koncerngoodwill -36,6-39,3-36,6-39,0-151,5-41,1-41,2-42,0-24,5-148,8 Rörelseresultat exkl engångsposter 523,0 346,4 339,0 286, ,2 274,0 190,2 255,4 206,9 926,5 Engångsposter - -9,6 18,0-16,7-8,3-51, ,5 99, ,1 Rörelseresultat, totalt (IAS) 523,0 336,8 357,0 270, ,9 274,0 241,8-974,1 306,7-151,6 Finansnetto -121,8-121,4-67,7-32,6-343,5-45,2-44,0-56,2-60,8-206,2 Resultatandelar i intressebolag 28,3 23,3 16,3 11,7 79,6 11,7 8,4-2,4-3,1 14,6 Resultat före skatt och minoritetsintressen 429,5 238,7 305,6 249, ,0 240,5 206, ,7 242,8-343,2 Inkomstskatt -146,0-82,2-93,9 22,5-299,6-79,4-68,3 36,6 232,0 120,9 Resultat efter skatt 283,5 156,5 211,7 271,7 923,4 161,1 137,9-996,1 474,8-222,3 Minoritetsintressen -0,2-1,7 2,0 2,8 2,9-0,1 0,1-2,6 2,7 0,1 Periodens resultat 283,3 154,8 213,7 274,5 926,3 161,0 138,0-998,7 477,5-222,2 17

18 Rörelseresultat per produktområde MEUR Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Journalpapper 98,1 55,1 68,6 60,9 282,7 14,1-14, ,7 42,5-991,5 Tidningspapper 132,5 124,0 127,7 118,9 503,1 71,4 59,7 63,2 41,0 235,3 Finpapper 152,7 57,3 55,9 58,8 324,7 80,1 60,6-121,4 50,0 69,3 Förpackningskartong 113,5 88,5 95,8 41,7 339,5 96,4 61,2 112,7 75,4 345,7 Träprodukter 4,1 6,3 1,0-6,2 5,2 7,9 9,4 6,5 8,6 32,4 Grossister -0,5-2,0-2,3-5,2-10,0-1,7-25,2 0,8 1,5-24,6 Skog 25,3 26,8 15,9 20,1 88,1 23,4 25,7 25,3 47,8 122,2 Övrigt -2,7-19,2-5,6-18,9-46,4-17,6 64,8-27,5 39,9 59,6 Rörelseresultat, totalt 523,0 336,8 357,0 270, ,9 274,0 241,8-974,1 306,7-151,6 Finansnetto -121,8-121,4-67,7-32,6-343,5-45,2-44,0-56,2-60,8-206,2 Resultatandelar i intressebolag 28,3 23,3 16,3 11,7 79,6 11,7 8,4-2,4-3,1 14,6 Resultat före skatt och minoritetsintressen 429,5 238,7 305,6 249, ,0 240,5 206, ,7 242,8-343,2 Inkomstskatt -146,0-82,2-93,9 22,5-299,6-79,4-68,3 36,6 232,0 120,9 Resultat efter skatt 283,5 156,5 211,7 271,7 923,4 161,1 137,9-996,1 474,8-222,3 Minoritetsintressen -0,2-1,7 2,0 2,8 2,9-0,1 0,1-2,6 2,7 0,1 Periodens resultat 283,3 154,8 213,7 274,5 926,3 161,0 138,0-998,7 477,5-222,2 Stora Enso-aktien Slutkurs Helsingfors, EUR Stockholm, SEK New York, USD Serie A Serie R Serie A Serie R ADR Oktober 10,40 10,50 95,00 95,50 10,35 November 12,30 12,30 109,50 110,00 11,85 December 10,10 10,05 91,00 90,50 10,46 Omsättning Helsingfors Stockholm New York Serie A Serie R Serie A Serie R ADR Oktober November December Totalt Publiceringsdatum för finansiell information Delårsrapport januari mars april 2003 Delårsrapport januari juni juli 2003 Delårsrapport januari september oktober Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av tror, förväntar och förutser eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

1 januari. Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR

1 januari. Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR Delå rsrapport 1 januari 2001 30 juni Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR (föregående kvartal: 0,31) Nettoomsättningen var 3 388,4 MEUR, vilket är 248,6 MEUR lägre

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2005 Mnkr 2-05 1-05 2-04 2005 Nettoomsättning 4 201 3 801 3 884 8 002 7 787 15 653 Rörelseresultat 449 364 460 813 1 032 1 952 Resultat efter finansiella poster 387 307 407 694

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer