Pressmeddelande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande 2003-01-30"

Transkript

1 Pressmeddelande Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,12 EUR (0,15) för fjärde kvartalet Resultatet före skatt och minoritetsintressen var exklusive engångsposter 143,0 MEUR (196,8). Engångsposterna under fjärde kvartalet uppgick till 99,8 MEUR och bestod av avyttring av skogsmark i Finland och USA (75,4 MEUR) samt en positiv valutaeffekt (24,4 MEUR) till följd av en ändring av den dollarkurs som använts för engångsnedskrivningen under tredje kvartalet. Den till engångsnedskrivningen relaterade nedskrivningen av aktier var skattemässigt avdragsgill, vilket tillsammans med engångsposter ökade resultatet per aktie med 0,34 EUR. Resultatet före skatt och minoritetsintressen var 242,8 MEUR (-1 032,7). Omsättningen var 3 212,1 MEUR, 3,3 % högre än föregående kvartals 3 108,6 MEUR. Det operativa kassaöverskottet uppgick till 405,1 MEUR (565,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 118,8 MEUR (380,3) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 0,44 EUR (0,51). Marknadsrelaterade produktionsstopp motsvarade ton ( ). MEUR Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Nettoomsättning , , , , , , ,1 EBITDA 1) 2) 2 762, ,0 609,4 602,9 517,9 577,5 473,7 Rörelseresultat 2) 1 495,2 926,5 286,8 274,0 190,2 255,4 206,9 Engångsposter -8, ,1-16,7-51, ,5 99,8 Rörelsemarginal 2), % 11,1 7,2 8,7 8,5 5,9 8,2 6,4 Rörelseresultat 1 486,9-151,6 270,1 274,0 241,8-974,1 306,7 Resultat före skatt och minoritetsintressen 2) 1 231,3 734,9 265,9 240,5 154,6 196,8 143,0 Resultat före skatt och minoritetsintressen 1 223,0-343,2 249,2 240,5 206, ,7 242,8 Periodens resultat 926,3-222,2 274,5 161,0 138,0-998,7 477,5 Resultat per aktie före utspädning (EPS) 2), EUR 0,94 0,57 0,22 0,18 0,12 0,15 0,12 Resultat per aktie före utspädning (EPS), EUR 1,03-0,25 0,31 0,18 0,15-1,12 0,54 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) 2), EUR 2,34 1,97 0,58 0,55 0,48 0,51 0,44 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 2), % 10,8 7,1 8,4 7,8 5,6 7,9 7,1 1) EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivning och goodwill 2) Exklusive engångsposter Resultat för helåret Omsättningen för helåret 2002 uppgick till ,6 MEUR (13 508,8), en minskning med 726,2 MEUR eller 5,4 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 926,5 MEUR (1 495,2) eller 7,2 % av omsättningen, en minskning med 38,0 % jämfört med föregående år. Resultatet per aktie var 0,57 EUR (0,94). Det operativa kassaöverskottet uppgick till 2 083,8 MEUR (2 757,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 1 247,7 MEUR (1 849,9) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 1,97 EUR (2,34). Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Enso har en omsättning på 12,8 miljarder EUR. Antalet anställda är omkring i mer än 40 länder i fem världsdelar och produktionskapaciteten för papper och kartong uppgår till cirka 15 miljoner ton. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. Stora Enso Oyj FO-nummer

2 Utsikter I en kommentar angående marknadsutsikterna säger Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä: I Europa är efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter stabil på låga nivåer men priserna är under press, framför allt på grund av överutbud. I Nordamerika förbättrades efterfrågan på dessa kvaliteter mot slutet av 2002 från låga nivåer. Den positiva trenden har fortsatt hittills under Den fortsatta utvecklingen av den positiva trenden i Nordamerika, och utsikterna över huvud taget för de globala pappersmarknaderna, kommer att i stor utsträckning vara beroende av hur det världspolitiska läget utvecklas. För ytterligare information, v g kontakta: Jukka Härmälä, koncernchef, tel Björn Hägglund, vice koncernchef, tel Esko Mäkeläinen, CFO, tel Kari Vainio, EVP, Communications, tel Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel Den fullständiga bokslutskommunikén finns tillgänglig på Internet: Bilder som fritt kan användas för att illustrera artiklar om Stora Enso finns tillgängliga på: Stora Ensos rapport för första kvartalet 2003 publiceras den 29 april

3 3 Stora Ensos resultat för fjärde kvartalet Sammandrag av resultatet för fjärde kvartalet (jämfört med föregående kvartal) - Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,12 EUR (0,15) - Engångsposter ökade resultatet per aktie före utspädning till 0,54 EUR (-1,12) - Resultatet före skatt och minoritetsintressen, exklusive engångsposter, var 143,0 MEUR (196,8) - Resultatet före skatt och minoritetsintressen var 242,8 MEUR (-1 032,7) - Kassamässigt resultat per aktie 0,44 EUR (0,51) - Stark balansräkning; skuldsättningsgrad 0,37 (0,53) - Föreslagen utdelning oförändrat 0,45 EUR I Europa försämrades journal- och finpapperspriserna medan priserna på förpackningskartong förbättrades något. Försäljningsvolymerna ökade för journal- och tidningspapper samt träprodukter men minskade av säsongsskäl för finpapper och förpackningskartong. I Nordamerika förbättrades efterfrågan på tryck- och skrivpapper mot slutet av året och prishöjningar i lokala valutor kunde genomföras för tidningspapper och finpapper. Journalpapperspriserna stabiliserades på låga nivåer. Leveranserna av papper och kartong uppgick totalt till ton, vilket är ton mer än föregående kvartals ton. Leveranserna av träprodukter uppgick till kubikmeter, jämfört med kubikmeter under föregående kvartal. Som en anpassning till efterfrågan på marknaden minskades pappersproduktionen med ton (varav ton i Nordamerika), att jämföras med föregående kvartals begränsningar om totalt ton (varav ton i Nordamerika). I Europa ökade produktionsbegränsningarna avseende Tidningspapper, Finpapper och Förpackningskartong. MEUR Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Nettoomsättning , , , , , , ,1 EBITDA 1) 2) 2 762, ,0 609,4 602,9 517,9 577,5 473,7 Rörelseresultat 2) 1 495,2 926,5 286,8 274,0 190,2 255,4 206,9 Engångsposter -8, ,1-16,7-51, ,5 99,8 Rörelsemarginal 2), % 11,1 7,2 8,7 8,5 5,9 8,2 6,4 Rörelseresultat 1 486,9-151,6 270,1 274,0 241,8-974,1 306,7 Resultat före skatt och minoritetsintressen 2) 1 231,3 734,9 265,9 240,5 154,6 196,8 143,0 Resultat före skatt och minoritetsintressen 1 223,0-343,2 249,2 240,5 206, ,7 242,8 Periodens resultat 926,3-222,2 274,5 161,0 138,0-998,7 477,5 Resultat per aktie före utspädning (EPS) 2), EUR 0,94 0,57 0,22 0,18 0,12 0,15 0,12 Resultat per aktie före utspädning (EPS), EUR 1,03-0,25 0,31 0,18 0,15-1,12 0,54 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) 2), EUR 2,34 1,97 0,58 0,55 0,48 0,51 0,44 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 2), % 10,8 7,1 8,4 7,8 5,6 7,9 7,1 1) EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivning och goodwill 2) Exklusive engångsposter Resultat under fjärde kvartalet (jämfört med föregående kvartal) Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, var 0,12 EUR (0,15). Omsättningen var 3 212,1 MEUR, en ökning med 3,3 % jämfört med föregående kvartals 3 108,6 MEUR. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 206,9 MEUR (255,4), vilket motsvarar 6,4 % av omsättningen och är en nedgång med 19,0 % jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet för Journalpapper och Träprodukter ökade men minskade för Tidningspapper, Förpackningskartong och Finpapper. Resultatökningarna berodde främst på större försäljningsvolymer som dock balanserades av ökningar av de fasta

4 kostnaderna till följd av produktionsbegränsningar och förväntade underhållsrelaterade helgstopp. Inga betydande valutaeffekter påverkade kvartalets rörelseresultat. Engångsposter uppgick till 99,8 MEUR eller 0,09 EUR per aktie och omfattade avyttring av skogsmark i Finland och USA samt en positiv valutaeffekt om 24,4 MEUR till följd av en ändring av den dollarkurs som använts för engångsnedskrivningen under tredje kvartalet. Resultatandelar i intressebolag uppgick till -3,1 MEUR (-2,4), varav -5,5 MEUR avsåg Tornator Timberland Oy, vilket uppvägdes av positiva resultat från andra intressebolag. Finansnettot uppgick till -60,7 MEUR (-56,2), dvs -0,05 EUR per aktie. Räntenettokostnaden var -49,2 MEUR (-53,0), vilket är 4,5 % p a av den räntebärande nettoskulden. Nettot av kursvinster/-förluster uppgick till 0,4 MEUR (13,2). Värderingen av finansiella instrument och derivat resulterade i ett netto på -11,9 MEUR (-16,4) som är en icke-kassamässig post. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde, vilket medför volatilitet i finansnettot. Resultatet före skatt och minoritetsintressen exklusive engångsposter uppgick till 143,0 MEUR (196,8). Nettot av skatter var positivt och uppgick till 232,0 MEUR (36,6), vilket ökade resultatet per aktie med 0,27 EUR, trots att den ackumulerade skatten, exklusive engångsposter, motsvarar en skattesats på 31,4 % (31,6). Den nedskrivning av aktier i moderbolaget som är relaterad till engångsnedskrivningen i Stora Enso North America Corp. är skattemässigt avdragsgill, enligt ett nyligen erhållet förhandsbesked från skattemyndigheterna. Med nuvarande skattesats på 29 % uppgår värdet av skatteavdraget, som betraktas som en engångspost, till 298,4 MEUR vilket kommer att utnyttjas mot 2002 års resultat. Minoritetens andel av resultatet var 2,7 MEUR (-2,6), vilket ger ett resultat för perioden på 477,5 MEUR (-998,7). Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive engångsposter, var 7,1 % (7,9). Per 31 december uppgick sysselsatt kapital till ,4 MEUR, en nettominskning med 573,7 MEUR, främst reflekterande försäljningen av skogstillgångar och den försvagade US-dollarn. Kapitalstruktur MEUR Anläggningstillgångar , , ,4 Rörelsekapital 1 224, , ,2 Operativt kapital , , ,6 Nettoskatteskuld , , ,2 Sysselsatt kapital , , ,4 Eget kapital 8 989, , ,9 Minoritetsintressen 50,2 53,3 30,4 Räntebärande nettoskuld 4 819, , ,1 Finansiering , , ,4 Finansiering Det operativa kassaöverskottet var fortsatt starkt och uppgick till 405,1 MEUR (565,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 118,8 MEUR (380,3) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 0,44 EUR (0,51). Vid periodens slut var den räntebärande nettoskulden 3 055,1 MEUR, en sänkning med 1 060,1 MEUR sedan slutet av föregående kvartal. Outnyttjade kreditlimiter samt kassa, bank och korta placeringar uppgick till 1,8 miljarder EUR. Per 31 december var skuldsättningsgraden 0,37 (0,53) och eget kapital per aktie 9,49 EUR (8,69). 4

5 Förändring av räntebärande nettoskuld MEUR Löpande verksamhet Strukturförändringar Koncernens kassaflöde Omräkningsdifferens Påverkan på balansräkning Rörelseresultat 229,0 77,7 306,7 0,0 306,7 Justeringar 253,8 0,0 253,8-61,2 192,6 Förändring i rörelsekapital -77,7 51,2-26,5 15,9-10,6 Operativt kassaöverskott 405,1 128,9 534,0-45,3 488,7 Investeringar -331,4 0,0-331,4 0,0-331,4 Förvärv 23,5-141,1-117,6 0,0-117,6 Avyttringar 31,5 545,6 577,1 0,0 577,1 Övriga förändringar i anläggningstillgångar -9,9-11,9-21,8 345,8 324,0 Kassaflöde efter investeringar 118,8 521,5 640,3 300,5 940,8 Finansnetto (inkl intressebolag) -62,9 0,0-62,9 0,0-62,9 Skatt 210,4 0,6 211,0-40,0 171,0 Återköp av egna aktier -91,4 0,0-91,4 0,0-91,4 Övriga förändringar i eget kapital och minoritetsintressen 124,0 17,4 141,4-38,8 102,6 Förändring av räntebärande nettoskuld 298,9 539,5 838,4 221, ,1 Investeringar Investeringarna i anläggningar under fjärde kvartalet uppgick till 331,4 MEUR (208,1). De främsta projekten var den nya PM 4 (100,7 MEUR) och ombyggnaden av PM 3 (19,1 MEUR) i Langerbrugge i Belgien, ombyggnaden av PM 6 i Uleåborg i Finland (16,5 MEUR), förbättring av falskartongtillverkningen i Baienfurt i Tyskland (8,1 MEUR) och investeringen i efterbehandlingsavdelningen i Fors i Sverige (6,9 MEUR). Följande investeringsprojekt har beslutats inom ramen för det pågående omstruktureringsprogrammet för förbättring av tillgångarnas konkurrenskraft: ny SC-pappersmaskin i Kvarnsveden i Sverige (450 MEUR), ombyggnad av PM 6 i Maxau i Tyskland (168 MEUR), PM 5 i Corbehem i Frankrike (60 MEUR) och PM 2 i Kotka i Finland (31 MEUR) samt ny termomekanisk massalinje i Varkaus i Finland (49 MEUR). Beslut har också fattats om uppgradering av PM 3 i Veitsiluoto i Finland (125 MEUR) och PM 1 i Nymölla i Sverige (23 MEUR). Dessa projekt sprids ut över de närmaste åren och överensstämmer med företagets investeringspolicy. Händelser under fjärde kvartalet Dow Jones rankar Stora Enso som världens mest hållbara skogsindustriföretag I oktober redovisade Dow Jones de företagsspecifika resultat som legat till grund för det senaste hållbarhetsindexet. Listan över företag som ingår i DJSI World och DJSI STOXX publicerades redan i september. Den detaljerade analys som presenterades visar att Stora Enso fått den högsta poängen av alla skogs- och pappersindustriföretag. Utökat forskningssamarbete i Kina Stora Enso har undertecknat ett omfattande ramavtal om FoU-samarbete med den kinesiska skogsakademien i Beijing. Avtalet, som slöts den 27 november, utgör basen för vidsträckta studier inom områdena återbeskogning och användning av vedråvara från plantager för tillverkning av papper, inklusive användning av inhemsk poppel. Avtalet förstärker det pågående forskningssamarbetet avseende utveckling av snabbväxande sydliga träslag, framförallt eukalyptus, för rationell användning i massa- och papperstillverkningen. Lånefacilitet för riskbegränsning i Central- och Östeuropa I december överenskom Stora Enso med Europeiska Banken för Återuppbyggnad och Utveckling (EBRD) om en lånefacilitet på 240 MEUR. Lånefaciliteten, som är i form av en s k syndicated multi-purpose facility, har tre nordiska banker som medsponsorer: Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken. Lånet kan lyftas successivt fram till slutet av 2005 med löptider på upp till nio år och är avsett att på ett effektivt sätt minimera den politiska risken i Stora Ensos investeringar i Central- och Östeuropa, inklusive Ryssland. Avtal om förvärv av Sylvester I enlighet med vad som tidigare meddelats har Stora Enso Timber och ägarna till AS Sylvester, Estlands största trävaru- och virkesanskaffningsföretag, undertecknat ett avtal enligt vilket Stora Enso Timber förvärvar aktiemajoriteten i Sylvester. Avtalet har lämnats in till konkurrensmyndigheterna för godkännande, och affären beräknas kunna slutföras under första kvartalet

6 Stora Enso North America 6 Halvårsresultat I Nordamerika ökade efterfrågan på tryck- och skrivpapper mot slutet av året, vilket resulterade i prishöjningar på tidnings- och finpapper. Journalpapperspriserna stabiliserades på låga nivåer. Stora Ensos resultat i Nordamerika förbättrades under andra halvåret, även om det fortfarande måste betraktas som otillfredsställande. Rörelseresultatet under perioden juli december 2002, före goodwillavskrivning, nedskrivning och övriga engångsposter, var -50 MUSD (-52,9 MEUR), vilket ska jämföras med -105 MUSD (-111,1 MEUR) under första halvåret 2002 och -24 MUSD (-26,8 MEUR) under andra halvåret Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 113 MUSD (119,5 MEUR) exklusive engångsposter, vilket ska jämföras med 25 MUSD (26,5 MEUR) under första halvåret 2002 och 114 MUSD (127,2 MEUR) under andra halvåret Marknadsrelaterade produktionsneddragningar uppgick till sammanlagt ton under andra halvåret, en betydande minskning jämfört med ton under första halvåret 2002 och ton under andra halvåret Synergierna, som huvudsakligen härrörde från överföring av bästa arbetsmetod (best practice), uppgick till sammanlagt 46 MUSD (49 MEUR) för andra halvåret och 91 MUSD (96 MEUR) för helåret Synergimålet för år 2002, 110 MUSD, uppnåddes inte beroende på att kapacitetsutnyttjandet var lägre under första halvåret och priserna lägre än när målet sattes år Resultatförbättringsprogram Som ytterligare ett viktigt steg i det pågående arbetet med att förbättra det operationella och finansiella resultatet i division Stora Enso North America, presenterades ett resultatförbättringsprogram i augusti. Programmet syftar till att väsentligt förbättra Stora Ensos konkurrenskraft i Nordamerika och positionera verksamheten för lönsam tillväxt på världens största marknad för papper. Programmet omfattar riktade investeringar på totalt 250 MUSD (238 MEUR), nedläggning av produktionsenheter och ytterligare personalneddragningar med cirka 500 personer. Investeringar inom ramen för programmet omfattar ombyggnad av PM 97 i Kimberly (24 MUSD/23 MEUR), ombyggnad av PM 43 i Niagara (16 MUSD/15 MEUR), båda i USA, installation av ny termomekanisk massalinje för tidningspapperslinje 1 i Port Hawkesbury, Kanada, (58 MUSD/55 MEUR) samt ombyggnad av PM 16 i Wisconsin Rapids, USA (45,5 MUSD/43 MEUR). Ombyggnaderna planeras äga rum under Resultat för helåret Finansiellt resultat (jämfört med föregående år) Resultatet per aktie var 0,57 EUR (0,94) och kassamässigt resultat per aktie 1,97 EUR (2,34), båda exklusive engångsposter. Resultatet per aktie uppgick till -0,25 EUR (1,03). Kassamässigt resultat per aktie var 2,49 EUR (2,43). Den till engångsnedskrivningen relaterade nedskrivningen av aktier var skattemässigt avdragsgill, varför resultatet per aktie ökade med 0,34 EUR. Omsättningen uppgick till ,6 MEUR (13 508,8), en nedgång med 726,2 MEUR eller 5,4 % jämfört med föregående år. Genomsnittspriserna försämrades inom alla produktområden under Försäljningsvolymerna ökade inom Journalpapper, Förpackningskartong och Träprodukter men minskade inom Tidningspapper och i viss utsträckning också inom Finpapper. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 926,5 MEUR (1 495,2) eller 7,2 % (11,1) av omsättningen, en minskning med 38,0 % jämfört med föregående år. Journalpapper, Tidningspapper och Finpapper redovisade lägre rörelseresultat än 2001, i huvudsak beroende på lägre försäljningspriser, medan Förpackningskartong och Träprodukter ökade resultatet. Försvagningen av US-dollarn minskade rörelseresultatet med 28 MEUR, vilket uppvägdes av hedging. Engångsposterna bestod huvudsakligen av -25,1 MEUR i reserveringar för nedläggningen av den brittiska grossisten Papyrus GB Limited, 76,7 MEUR i realisationsvinst vid försäljningen av aktierna i Billerud AB, -54,0 MEUR (-50,0 MUSD) till följd av resultatförbättringsprogrammet i Stora Enso North Amerika samt ,7 MEUR ( MUSD) i engångsnedskrivning i USA, som dock uppvägdes av 24,4 MEUR på grund av en ändring av den dollarkurs som använts under tredje kvartalet. Övriga engångsposter var 8,8 MEUR i nedläggningskostnader i Summa i Finland och 75,4 MEUR i realisationsvinst vid försäljningen av skogstillgångar i Finland och USA.

7 Resultatandelar i intressebolag uppgick till 14,6 MEUR (79,6), varav -5,5 MEUR härrörde från Tornator Timberland Oy och uppvägdes av 5,4 MEUR från Billerud AB och positiva resultat i andra intressebolag. 7 Rörelseresultatet för året uppgick till -151,6 MEUR (1 486,9) inklusive engångsposter på ,1 MEUR. Räntenettokostnaden under året var 229,5 MEUR, vilket är 4,6 % av den räntebärande nettoskulden och 103,6 MEUR lägre än föregående år, huvudsakligen till följd av lägre räntor och ett positivt kassaflöde. Kursvinster i finansnettot uppgick till 44,9 MEUR under året och utdelningsintäkter till 9,2 MEUR. Värderingen av finansiella instrument och derivat resulterade i ett netto på -50,4 MEUR. Finansiella instrument och derivat värderas till marknadsvärde, vilket medför volatilitet i finansnettot, om än av icke-kassamässig natur. Resultatet före skatt och minoritetsintressen, exklusive engångsposter, uppgick till 734,9 MEUR (1 231,3). Nettot av skatter var positivt och uppgick till 120,9 MEUR (-299,6), vilket ökade resultatet per aktie med 0,14 EUR, trots att den ackumulerade skatten, exklusive engångsposter, motsvarar en skattesats på 31,4 % (31,6). Den nedskrivning av aktier i moderbolaget som är relaterad till engångsnedskrivningen i Stora Enso North America Corp. är skattemässigt avdragsgill, enligt ett nyligen erhållet förhandsbesked från skattemyndigheterna. Med nuvarande skattesats på 29 % uppgår värdet av skatteavdraget, som betraktas som en engångspost, till 298,4 MEUR, vilket kommer att utnyttjas mot 2002 års resultat. Minoritetens andel av resultatet var 0,1 MEUR (2,9) vilket medförde att resultatet för året blev -222,2 MEUR (926,3). Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive engångsposter, var 7,1 % (10,8). Per 31 december uppgick sysselsatt kapital till ,4 MEUR, vilket är en nettominskning med 2 616,7 MEUR sedan årets början, reflekterande engångsnedskrivningen i den nordamerikanska verksamheten och försvagningen av US-dollarn. Det operativa kassaöverskottet uppgick till 2 083,8 MEUR (2 757,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 1 247,7 MEUR (1 849,9) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 1,97 EUR (2,34). Investeringar och omstrukturering av tillgångar Investeringarna i anläggningar uppgick för helåret till 877,6 MEUR. Detta motsvarade 70,5 % av avskrivningarna och var lägre än planerat eftersom vissa utgifter har löper över till år De främsta projekten var den nya PM 4 (254,1 MEUR) och ombyggnaden av PM 3 (28,6 MEUR) i Langerbrugge i Belgien, ombyggnaden av PM 6 i Uleåborg i Finland (16,5 MEUR), förbättring av falskartongtillverkningen i Baienfurt i Tyskland (10,2 MEUR) och utbyggnad av efterbearbetningsavdelningen i Fors i Sverige (10,6 MEUR). I oktober fattade Stora Ensos koncernstyrelse beslut om en omfattande omstruktureringsplan som kommer att förbättra kvaliteten på koncernens tillgångar inom Journal- och Finpapper. Planen är ett led i ett pågående program som rör omkring hundra produktionsenheter inom Stora Enso och avser att öka konkurrenskraften hos tillgångarna och samtidigt möta en växande kvalitets- och volymmässig efterfrågan från kunderna. Planen består av riktade investeringar, maskinspecialisering samt avveckling av mindre konkurrenskraftiga produktionsanläggningar. Omstruktureringsplanen överensstämmer med företagets investeringspolicy. Forskning och utveckling Under 2002 uppgick koncernens FoU-kostnader till 91,6 MEUR, vilket motsvarar 0,7 % av nettoomsättningen. Fokusområden är konsumentkartong och produktutveckling inom digitalt och annat dokumenttryck. Vidare har produktportföljen avseende olika tryckmetoder förbättrats. Förändringar i koncernstrukturen I mars beslutade koncernen att sälja bruket i Mölndal till det svenska börsnoterade specialpappersföretaget Klippan AB. Avyttringen ingår som ett led i finpappersdivisionens omstruktureringsprogram som syftar till att koncentrera investeringarna till stora, kostnadseffektiva bruk. I maj presenterades en plan för att omstrukturera ägandet av koncernens skogsinnehav i Finland och USA. Transaktionerna genomfördes i december. Stora Enso sålde då 59 % av aktierna i skogsförvaltningsbolaget Tornator till ett nytt bolag som bildats av finländska institutionella investerare. Efter försäljningen äger Stora Enso 41 % av aktierna i bolaget, som nu redovisas som intressebolag. Det sammanlagda värdet på de avyttrade

8 skogstillgångarna var 502 MEUR. Samtidigt sålde Stora Enso North America omkring acres ( hektar) skogsmark till Plum Creek Timber Company, Inc. Köpeskillingen var 141 MUSD (142 MEUR). I juni sålde koncernen huvuddelen av sitt aktieinnehav i Billerud AB genom placering på aktiemarknaden. Genom försäljningen uppstod en realisationsvinst på 76,7 MEUR. Efter försäljningen äger Stora Enso endast aktier i bolaget, vilket motsvarar 0,5 % av kapitalet och rösterna. Anställda Antalet anställda har minskat med 472 under året och uppgick per 31 december till Minskningen beror främst på avyttringen av skogstillgångar i Finland, stängningen av PM 1 i Summa i Finland och neddragningar i Nordamerika. Medeltalet anställda var , en minskning med 422 jämfört med föregående år. Förändringar i ledningsgruppen I mars anställdes Keith B Russell som Senior Vice President, Investor Relations, rapporterande till koncernchefen. Likaså i mars utnämndes Petri Wager till Senior Vice President, Marknadsföring & försäljning, och medlem i Stora Ensos ledningsgrupp. Han ersatte Sven von Holst. I juni blev John Bergin, Senior Vice President, Speciality Papers Business Group (division Förpackningskartong), medlem av Stora Ensos ledningsgrupp. Han ersatte Ronald Swanson. Ärenden hos konkurrensmyndigheter I augusti meddelade EU-kommissionen Stora Enso att man hade avslutat sin undersökning avseende tidningspappersproducenternas verksamhet. År 1999 framförde EU misstanken att det hade förekommit en priskartell på tidningspappersområdet under åren Ärendet är nu avslutat. Förändring i aktiekapital Under 2002 återköpte bolaget sammanlagt A-aktier och R-aktier, motsvarande 2,9 % av aktierna och 1,0 % av rösterna och med ett värde (nominellt värde) motsvarande 43,8 MEUR. Genomsnittspriset för A- och R-aktierna var 12,28 EUR respektive 11,14 EUR. Vid bolagsstämman den 19 mars 2002 beslöts att minska bolagets aktiekapital med 13,8 MEUR genom annullering av A-aktier och R-aktier. Dessa aktier hade återköpts i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman På bolagsstämman den 19 mars 2002 bemyndigades styrelsen att återköpa och disponera över högst A- aktier och högst R-aktier i bolaget. Återköpen inleddes den 24 maj Per 31 december hade A-aktier och R-aktier återköpts, vilka representerar 0,9 % respektive 71,3 % av återköpsmålet. Per 31 december 2002 hade av de återköpta R-aktierna allokerats för optionsprogrammet för Stora Enso North America. Bolagets resterande innehav av egna aktier uppgick därför till A-aktier och R- aktier. Under den årliga konverteringsperioden (16 27 september) byttes A-aktier mot R-aktier. Totalt emitterades nya R-aktier inom ramen för 1997 års program med teckningsrätter, varav registrerades i den finska handelsregistret den 9 januari Sammanlagt nya R-aktier är teckningsbara mot utestående teckningsrätter. Aktiekapital Per 31 december 2002 fanns A-aktier och R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget innehade A-aktier och R-aktier till ett nominellt värde av 48,2 MEUR. Innehavet representerar 3,1 % av aktiekapitalet och 1,1 % av rösterna i bolaget. Eget kapital uppgick till 8 156,9 MEUR. Det nominella emitterade aktiekapitalet uppgick till 1 529,6 MEUR, att jämföras med börsvärdet på Helsingfors Börs per 31 december, som var 9,1 miljarder EUR. 8

9 Betydande ägarförändringar Under 2002 rapporterade finska staten om försäljning av aktier i Stora Enso den 4 april och 14 juni. Därefter innehar finska staten A-aktier och R-aktier, representerande 10,8 % av aktiekapitalet och 23,5 % av rösterna. 9 Händelser efter periodens utgång Den 16 januari undertecknade Stora Enso en ny revolverande kreditfacilitet på 2,5 miljarder EUR med en grupp bestående av 21 banker. Faciliteten, som har en löptid på fem år och löper med en marginal på 0,425 % p a över Euribor, är avsedd att täcka allmänna finansieringsbehov samt att ersätta befintliga syndikerade lån på 1,6 miljarder EUR. Utsikter I Europa är efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter stabil på låga nivåer men priserna är under press, framför allt på grund av överutbud. Efterfrågan på kontorspapper har säsongsmässigt försvagats men en viss återhämtning väntas ske under första kvartalet Efterfrågan på förpackningskartong och träprodukter väntas vara fortsatt stabil under den närmaste tiden, liksom priserna. I Nordamerika förbättrades efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter mot slutet av 2002 från låga nivåer. Den positiva trenden har fortsatt hittills under Efterfrågan på träprodukter är stabil och prisutvecklingen kommer att vara beroende av efterfrågebalansen under den närmaste tiden. Den fortsatta utvecklingen av den positiva trenden i Nordamerika, och utsikterna över huvud taget för de globala pappersmarknaderna, kommer att i stor utsträckning vara beroende av hur det världspolitiska läget utvecklas. Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls i Finlandiahuset i Helsingfors, Finland, torsdagen den 20 mars 2003, med början kl (lokal tid). Förslag till bolagsstämman Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om inlösen av egna aktier samt nytt återköpsprogram. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att en utdelning på 0,45 EUR per aktie utbetalas för räkenskapsåret Om förslaget godkänns kommer utdelningen att utbetalas den 4 april till aktieägare som på avstämningsdagen den 25 mars var införda i aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral, VPC i Sverige eller Citibank i USA. Denna rapport är ej reviderad. Helsingfors den 30 januari 2003 Stora Enso Oyj, Styrelsen

10 Produktområden (jämfört med föregående kvartal) 10 Journalpapper MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 3 449, ,8 767,3 721,0 747,1 801,4 7,3 Rörelseresultat 346,9 79,3 31,6 2,3 19,6 25,8 31,6 % av omsättning 10,1 2,6 4,1 0,3 2,6 3,2 ROOC, %* 10,1 2,6 3,8 0,3 2,6 3,8 Leveranser, 1000 t ,5 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Journalpapper var 801,4 MEUR, 7 % högre än föregående kvartal, huvudsakligen på grund av den ordinarie säsongsmässiga uppgången under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 25,8 MEUR, vilket var 32 % högre än föregående kvartal på grund av högre försäljningsvolymer. Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar uppgick till ton i Europa och ton i Nordamerika. I Europa sjönk efterfrågan på obestruket journalpapper vid årsskiftet och slutade något lägre än föregående år. Efterfrågan på bestrukna kvaliteter har å andra sidan förstärkts sedan våren och blev sammantaget för året något högre. Försäljningspriserna har varit tämligen stabila för obestruket journalpapper, medan den hårda konkurrensen har lett till prisnedgång för bestruket journalpapper. Producentlagren har hållits på en rimlig nivå. Konsumentlagren rapporteras dock vara mycket små. De kortsiktiga utsikterna för tryckt annonsering och journalpapperskonsumtion är fortsatt volymmässigt stabila men prispress råder till följd av överkapacitet i fråga om LWC-kvaliteter. I Nordamerika ökade leveranserna av bestruket journalpapper och SC-papper under kvartalet, vilket innebar en fortsättning på den positiva trend som inleddes under andra kvartalet Efterfrågan ökade, till största delen beroende på att antalet annonssidor i tidskrifterna ökade. Trots att efterfrågan ökat mer än normalt för säsongen var priserna emellertid fortsatt mycket låga. Priserna på bestruket journalpapper och SC-papper är för närvarande relativt stabila efter att ha varit under press tidigare under året. Tidningspapper MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 1 933, ,5 412,8 413,2 403,2 412,3 2,3 Rörelseresultat 508,8 240,8 72,8 61,1 64,5 42,4-34,3 % av omsättning 26,3 14,7 17,6 14,8 16,0 10,3 ROOC, %* 41,4 19,1 24,3 20,4 20,7 13,0 Leveranser, 1000 t ,7 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Tidningspapper var 412,3 MEUR, en uppgång med 2 % jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 42,4 MEUR och var 34 % lägre än föregående kvartal. Resultatminskningen var en följd av lägre produktion och ökade kostnader. Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar uppgick till ton i Europa. Inga produktionsbegränsningar förekom i Nordamerika. Marknaderna i Västeuropa visade inga tecken på återhämtning under fjärde kvartalet på grund av det fortsatt svaga annonsläget. Följaktligen berodde försäljningsökningen uteslutande på säsongsfaktorer. Lagren minskade som ett resultat av marknadsrelaterade produktionsbegränsningar och högre försäljningsvolymer. Priserna i Västeuropa var stabila till följd av årskontrakt. Tidningspappersmarknaden väntas vara fortsatt svår i Västeuropa. Priserna i Europa kommer att falla och de marknadsrelaterade produktionsbegränsningarna kommer att fortsätta. I Nordamerika har den första prishöjningen på två år överenskommits och den långvariga prisnedgången hejdats. Marknaden förbättras långsamt men är fortfarande svag och ytterligare produktionsneddragningar kommer att bli nödvändiga.

11 Finpapper MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 3 617, ,0 827,1 787,0 751,0 742,9-1,1 Rörelseresultat 394,5 292,6 93,1 73,1 70,2 56,2-19,9 % av omsättning 10,9 9,4 11,3 9,3 9,3 7,6 ROOC, %* 9,1 8,4 10,0 8,2 8,3 6,8 Leveranser, 1000 t ,9 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Finpapper var 742,9 MEUR, 1 % lägre än föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 56,2 MEUR, 20 % lägre än föregående kvartal till följd av ökade fasta kostnader på grund av marknadsrelaterade produktionsminskningar, helgstopp och sämre resultat för obestrukna kvaliteter. De marknadsrelaterade produktionsminskningarna motsvarade ton och gällde enbart Europa. I Västeuropa var orderingången avseende bestruket finpapper bättre än under de föregående två åren, även om den mattades något i mitten av december med anledning av den långa helgperioden. Ökad efterfrågan har inte kompenserat för den efterföljande kapacitetsökningen, vilket resulterat i små orderstockar. Priserna var tämligen stabila under kvartalet. Producentlagren i Västeuropa är fortfarande höga, vilket i kombination med överutbud på marknaden resulterar i fortsatt prispress. Efterfrågan på obestruket finpapper har varit lägre än normalt för säsongen beroende på svag konjunktur och minskad efterfrågan i slutet av året. Vissa prissänkningar skedde på marknaden i december, men orderläget är normalt. En återhämtning på marknaden för obestruket finpapper väntas mot slutet av första kvartalet I Nordamerika var leveranserna av bestruket finpapper goda under kvartalet och överträffade förväntningarna för säsongen. Orderböckerna har varit goda under perioden på grund av ökad efterfrågan samt kapacitetsbrist i Nordamerika till följd av stängningar av både maskiner och bruk under de två senaste åren. Detta har förbättrat balansen mellan tillgång och efterfrågan, vilket i samverkan med försvagningen av US-dollarn resulterade i prishöjningar i oktober och januari. Producent- och konsumentlagren rapporteras vara lägre än för ett år sedan. En viss säsongsmässig avmattning ägde rum mot slutet av året. En normal säsongsmässig uppgång i väntas ske i slutet av första kvartalet. Förpackningskartong MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 2 724, ,4 766,2 781,9 758,6 736,7-2,9 Rörelseresultat 346,2 365,8 100,6 70,7 116,2 78,3-32,6 % av omsättning 12,7 12,0 13,1 9,0 15,3 10,6 ROOC, %* 12,8 12,0 12,7 9,2 15,2 10,3 Leveranser, 1000 t ,8 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Förpackningskartong uppgick till 736,7 MEUR, en nedgång med 3 % jämfört med föregående kvartal till följd av underhållsrelaterade helgstopp. Rörelseresultatet var 78,3 MEUR, en nedgång med 33 % som främst berodde på lägre volymer och högre fasta kostnader på grund av underhållsstoppen i december. Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar motsvarade ton i Europa och omfattade huvudsakligen allmän förpackningskartong (cartonboard). Orderingången var stabil för de flesta pappers- och kartongkvaliteter, även om fjärde kvartalet är lågsäsong för vissa typer av konsumentkartong och specialpappersprodukter. Efterfrågan på wellpapp var något högre än föregående kvartal medan marknaden för pappershylsor var utmanande. Priserna förbättrades för vissa kartong- och specialpapperstyper. Såväl efterfrågan som priser väntas vara fortsatt stabila under den närmaste tiden. Vissa marknadsrelaterade produktionsminskningar kan förekomma under första kvartalet. Tillväxten i Ryssland och Baltikum väntas fortsätta. 11

12 Träprodukter MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 1 180, ,2 286,1 320,8 314,1 314,2 0,0 Rörelseresultat 12,6 46,8 11,2 14,1 9,7 11,8 21,6 % av omsättning 1,1 3,8 3,9 4,4 3,1 3,8 ROOC, %* 3,1 11,1 10,2 13,4 9,2 11,2 Leveranser, 1000 m ,9 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Träprodukter var 314,2 MEUR och låg på samma nivå som föregående kvartal genom att produktionen ökade och marknaden var tillfredsställande. Rörelseresultatet uppgick till 11,8 MEUR och var 21,6 % högre än föregående kvartal till följd av högre försäljningspriser. Marknadsläget för träprodukter har varierat mellan stabilt och svagt positivt. Även om konjunkturindikatorerna pekar svagt nedåt i Europa, Japan och Nordamerika har den totala konsumtionen legat på en tämligen hög nivå. Det har rått en rimlig balans mellan tillgång och efterfrågan, vilket har medgivit förbättrade försäljningspriser, utom i Nordamerika. Valutakursförändringar och stigande transportkostnader har dock bromsat en ökning av nettopriserna vid sågverken. De något bättre marknadsvillkoren förväntas bestå under första halvåret 2003 men lönsamheten pressas av valutaeffekter och transportkostnader. USA-marknaden kommer inte att förbättras förrän nuvarande överutbud minskar. Låga lagernivåer och den kommande vårsäsongen kommer att hålla marknaderna stabila i Europa och Japan. Grossister Omsättningen var 169,7 MEUR, 9 % högre än föregående kvartal, huvudsakligen på grund av normala säsongsfaktorer. Rörelseresultatet var 3,4 MEUR, 2,2 MEUR högre än föregående kvartal. Försäljningspriserna för grossistkvaliteter har varit under tryck. Grossistlagren är små och papper kan levereras från bruken med korta ledtider. Tryckeribranschen är fortsatt finansiellt pressad. Det finns ännu inga tecken på uppsving på marknaderna i Europa, med undantag för en eventuell säsongsmässig uppgång. Skog Omsättningen för Skog var 516,9 MEUR, 11 % högre än föregående kvartal, främst på grund av säsongsfaktorer. Rörelseresultatet uppgick till 21,9 MEUR, en minskning med 13 % jämfört med föregående kvartal till följd av lägre marginaler vid virkesförsäljning i Finland, lägre realisationsvinster och avyttringen av skogsrörelsen i Finland. Leveranserna i Finland, Sverige och Tyskland uppgick till 10,8 miljoner m³ fub (fast mått under bark), vilket är 8 % högre än föregående kvartal. Importen var i nivå med föregående kvartal. Avverkningen i koncernens egna skogar uppgick till 1,5 miljoner m³, vilket är 27 % högre än föregående kvartal. 12

13 Räkningar och specifikationer 13 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har sammanställts i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna i rapporten är desamma som användes i den senaste årsredovisningen. Nya redovisningsregler Den nya redovisningsregeln IAS 41 Accounting for Biological Assets, kommer att tillämpas från och med 1 januari Detta innebär att Stora Ensos biologiska tillgångar i form av rotstående skog kommer att värderas till marknadsvärde. Ingångsvärdet per detta datum införs direkt i balansräkningen till eget kapital, netto efter relaterad uppskjuten skatt, och bruttobeloppet förs till tillgångarna. Periodiska framtida förändringar beroende på ändringar i tillväxt, pris och övriga förhållanden förs till resultaträkningen. Ingångsvärdet kommer att beskrivas i årsredovisningen. Nyckeltal Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Resultat per aktie före utspädning, EUR 0,31 0,17 0,24 0,31 1,03 0,18 0,15-1,12 0,54-0,25 Resultat per aktie exkl engångsposter, EUR 0,31 0,18 0,23 0,22 0,94 0,18 0,12 0,15 0,12 0,57 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 0,65 0,53 0,59 0,67 2,43 0,55 0,52 0,50 0,81 2,49 CEPS exkl engångsposter, EUR 0,65 0,54 0,58 0,58 2,34 0,55 0,48 0,51 0,44 1,97 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 15,2 9,7 10,3 7,9 10,7 7,8 7,1-30,0 10,6-1,5 ROCE exkl engångsposter, % 15,2 9,9 9,8 8,4 10,8 7,8 5,6 7,9 7,1 7,1 Avkastning på eget kapital (ROE), % 13,1 7,2 9,7 12,2 10,4 7,2 6,2-45,2 23,7-3,3 Skuldsättningsgrad 0,59 0,62 0,55 0,53 0,53 0,59 0,46 0,53 0,37 0,37 Eget kapital per aktie, EUR 9,30 9,54 9,62 10,03 10,03 9,81 9,87 8,69 9,49 9,49 Soliditet, % 39,9 41,0 42,5 44,0 44,0 42,7 45,2 42,6 45,3 45,3 Rörelseresultat, % av omsättning 14,4 9,9 11,2 8,2 11,0 8,5 7,5-31,3 9,5-1,2 Rörelseresultat exkl engångsposter, % av omsättning 14,4 10,2 10,6 8,7 11,1 8,5 5,9 8,2 6,4 7,2 Investeringar, MEUR ,1 331,4 877,6 Investeringar, % av omsättning 4,8 6,4 5,7 8,7 6,3 4,9 5,7 6,7 10,3 6,9 Sysselsatt kapital, MEUR Räntebärande nettoskuld, MEUR Medeltal anställda Genomsnittligt antal aktier (miljoner) - periodiskt 906,2 903,2 901,1 897,3 901,5 896,9 896,5 888,5 876,8 889,6 - ackumulerat 906,2 904,7 903,5 901,5 901,5 896,9 895,8 894,0 889,6 889,6 - ackumulerat, efter full utspädning 908,5 906,7 905,8 902,3 902,3 897,8 896,8 894,9 890,4 890,4 Växelkurser för EUR 1 EUR är Slutkurs Genomsnittskurs SEK 9,3012 9,1528 9,2481 9,1551 USD 0,8813 1,0487 0,8959 0,9455 GBP 0,6085 0,6505 0,6217 0,6285 CAD 1,4077 1,6550 1,3875 1,4836 Koncernens resultaträkning i sammandrag MEUR Nettoomsättning , ,6 Kostnader minus övriga rörelseintäkter , ,3 Personalkostnader , ,0 Avskrivningar och nedskrivningar , ,9 Rörelseresultat 1 486,9-151,6 Resultatandelar i intressebolag 79,6 14,6 Finansnetto -343,5-206,2 Resultat före skatt och minoritetsintressen 1 223,0-343,2 Inkomstskatt -299,6 120,9 Resultat efter skatt 923,4-222,3 Minoritetsintressen 2,9 0,1 Periodens resultat 926,3-222,2 Nyckeltal Resultat per aktie (före utspädning), EUR 1,03-0,25 Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 1,03-0,25

14 Koncernens kassaflödesanalys, sammandrag MEUR Kassaflöde från rörelsen Rörelseresultat 1 486,9-151,6 Justeringar 1 219, ,2 Förändring i rörelsekapital 51,4-52,1 Förändring i kortfristiga räntebärande fordringar -222,6-495,1 Operativt kassaöverskott 2 534, ,4 Finansnetto -306,8-69,1 Betalda skatter -699,6-62,1 Nettokassaflöde från rörelsen 1 528, ,2 Förvärv -376,2-56,3 Intäkter från avyttring av anläggningstillgångar och aktier 155,0 751,0 Investeringar -857,1-877,6 Intäkter från långfristiga fordringar 193,6-74,4 Nettokassaflöde från investeringar -884,7-257,3 Kassaflöde från finansieringsverksamhet Förändring i långfristiga skulder -351,3-487,6 Förändring i kortfristiga låneskulder -216,1-56,3 Utdelning -407,4-403,6 Aktieemission 31,9 - Köp av egna aktier -199,8-286,9 Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet , ,4 Nettoökning av kassa, bank och korta placeringar -498,9-65,5 Omräkningsdifferens på kassabehållningar 1,5-13,0 Kassa och banktillgodohavanden vid periodens början 744,4 247,0 Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut 247,0 168,5 Fastigheter, anläggningar och inventarier, immateriella tillgångar och goodwill MEUR Bokfört värde 1 januari , ,2 Förvärv av dotterbolag 148,5 150,4 Andra förvärv 857,1 877,6 Avyttringar -288,5-571,1 Avskrivningar, nedskrivningar och övriga förändringar , ,2 Balansomslutning , ,9 Förvärv av dotterbolag Fastigheter, anläggningar och inventarier 25,1 150,4 Låneskulder - -71,1 Övriga tillgångar minus skulder 98,5-23,0 Nettotillgångars marknadsvärden 123,6 56,3 Goodwill 123,4 - Köpeskilling, totalt 247,0 56,3 Låneskulder MEUR Långfristiga låneskulder 5 182,0 650,4 Kortfristiga låneskulder 1 227, , , ,6 Bokfört värde 1 januari 6 855, ,5 Skulder övertagna med nya dotterbolag - 71,1 Intäkter från (återbetalning av) lån, netto -584,2-662,4 Omräkningsdifferens 138,2-642,6 Summa låneskulder 6 409, ,6 14

15 Koncernens balansräkning i sammandrag Tillgångar MEUR Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar Fastigheter, anläggningar och inventarier, immateriella tillgångar och goodwill O , ,9 Onoterade aktier O 181,0 148,5 Placeringar i intressebolag R 306,7 218,7 Noterade värdepapper R 197,4 162,2 Långfristiga lånefordringar R 505,4 480,6 Uppskjutna skattefordringar S 28,1 52,7 Övriga långfristiga tillgångar O 257,9 241, , ,7 Omsättningstillgångar Varulager O 1 600, ,0 Skattefordringar S 224,3 243,1 Kortfristiga fordringar O 1 976, ,4 Kortfristig del av lånefordringar R 333, ,5 Kassa och banktillgodohavanden R 247,0 168, , ,5 Summa tillgångar , ,2 15 Eget kapital och skulder MEUR Eget kapital 8 989, ,9 Minoritetsintressen 50,2 30,4 Långfristiga skulder Avsättningar för pensioner O 774,0 747,0 Uppskjutna skatteskulder S 2 011, ,3 Övriga avsättningar O 153,6 194,5 Långfristiga låneskulder R 5 182, ,2 Övriga långfristiga skulder O 51,4 36, , ,9 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder R 1 227,5 650,4 Skatteskulder S 488,7 537,7 Övriga kortfristiga skulder O 1 631, , , ,0 Summa skulder , ,9 Summa eget kapital och skulder , ,2 Poster med beteckningen O ingår i operativt kapital. Poster med beteckningen R ingår i räntebärande nettoskuld. Poster med beteckningen S ingår i skatteskulder.

16 16 Förändring av eget kapital MEUR Aktiekapital Överkursfond Egna aktier Övrig comprehensive income Ackumulerad omräkningsjustering Balanserade vinstmedel Totalt Balans 1 januari , ,2-173, , , ,8 Effekt av tillämpning av IAS ,7 - -8,5 67,2 Återköp av aktier i Stora Enso Oyj , ,8 Annullering av aktier i Stora Enso Oyj -39,4-208,6 248, ,0 Utdelning (0,45 EUR/aktie) ,4-407,4 Aktieemission 4,6 31, ,7 Utnyttjade optioner (Consolidated Papers, Inc) - -6, ,2 Periodens resultat ,3 926,3 Övrig comprehensive income , ,1 Omräkningsjustering ,5-19,5 Balans 31 december , ,5-125,5 58,6-50, , ,0 Återköp av aktier i Stora Enso Oyj , ,8 Annullering av aktier i Stora Enso Oyj -13,8-83,6 97, ,0 Utdelning (0,45 EUR/aktie) ,6-403,6 Aktieemission 1,9-1, ,0 Periodens resultat ,2-222,2 Övrig comprehensive income , ,8 Omräkningsjustering , ,3 Balans 31 december , ,0-314,9 233,4-144, , ,9 Ansvarsförbindelser MEUR För egen räkning Ställda panter 18,7 0,8 Inteckningar 396,6 111,4 För intressebolag Inteckningar 1,0 1,0 Borgensförbindelser 68,3 59,3 För andras räkning Ställda panter 0,6 0,3 Borgensförbindelser 98,0 16,8 Övriga åtaganden, egna Leasingkontrakt, inom kommande 12 månader 43,4 41,5 Leasingkontrakt, efter kommande 12 månader 257,3 237,2 Pensionsskulder 2,1 2,7 Övriga åtaganden 92,5 71,5 Totalt 978,5 542,5 Ställda panter 19,3 1,1 Inteckningar 397,6 112,4 Borgensförbindelser 166,3 76,1 Leasingkontrakt 300,7 278,7 Pensionsskulder 2,1 2,7 Övriga åtaganden 92,5 71,5 Totalt 978,5 542,5 Nettomarknadsvärde på finansiella derivatinstrument MEUR Nettomarknadsvärde Positivt marknadsvärde Negativt marknadsvärde Nettomarknadsvärde Ränteswappar 27,6 205,4 2,6 202,8 Ränteoptioner 0, Cross currency-swappar -50,6 1,6 23,2-21,6 Terminskontrakt 23,2 192,0 11,7 180,3 Råvarukontrakt 33,1 252,4 0,0 252,4 Aktieswappar 23,0 0,0 55,5-55,5 Totalt 56,3 651,4 93,0 558,4

17 Nominellt värde på finansiella derivatinstrument MEUR Räntederivat Ränteswappar Löptid kortare än 1 år 16,1 109,3 Löptid 2 5 år 766,5 922,8 Löptid 6 10 år 947, , , ,2 Ränteoptioner 500,0 - Totalt 2 230, ,2 Valutaderivat - Cross currency-swap-avtal 243,7 216,5 - Terminskontrakt 7 526, ,4 Totalt 7 769, ,9 Råvaruderivat Råvaruswappar 270,1 538,6 Totalt 270,1 538,6 Aktieswappar Aktieswappar 131,0 216,5 Totalt 131,0 216,5 Nettoomsättning per produktområde MEUR Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Journalpapper 910,2 847,6 831,7 859, ,0 767,3 721,0 747,1 801, ,8 Tidningspapper 501,7 490,7 471,9 469, ,9 412,8 413,2 403,2 412, ,5 Finpapper 1 021,3 904,1 838,6 853, ,5 827,1 787,0 751,0 742, ,0 Förpackningskartong 701,9 704,2 672,8 645, ,0 766,2 781,9 758,6 736, ,4 Träprodukter 307,3 311,8 266,2 295, ,5 286,1 320,8 314,1 314, ,2 Grossister 231,4 211,5 188,9 208,5 840,3 211,7 183,4 155,8 169,7 720,6 Skog 511,5 442,3 410,3 461, ,6 497,9 479,2 464,7 516, ,7 Övrigt -548,3-523,8-479,9-510, ,0-540,2-453,5-485,9-482, ,6 Totalt 3 637, , , , , , , , , ,6 Rörelseresultat per produktområde exklusive engångsposter och goodwill MEUR Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Journalpapper 113,6 72,3 83,9 77,1 346,9 31,6 2,3 19,6 25,8 79,3 Tidningspapper 134,1 125,6 128,7 120,4 508,8 72,8 61,1 64,5 42,4 240,8 Finpapper 167,6 81,9 70,6 74,4 394,5 93,1 73,1 70,2 56,2 292,6 Förpackningskartong 115,1 90,2 97,5 43,4 346,2 100,6 70,7 116,2 78,3 365,8 Träprodukter 5,6 7,9 2,5-3,4 12,6 11,2 14,1 9,7 11,8 46,8 Grossister 0,2-1,3-1,6-4,5-7,2-1,0 1,9 1,2 3,4 5,5 Skog 25,3 26,8 15,9 20,1 88,1 23,4 25,7 25,3 21,9 96,3 Övrigt -1,9-17,7-21,9-1,7-43,2-16,6-17,5-9,3-8,4-51,8 Avskrivning på koncerngoodwill -36,6-39,3-36,6-39,0-151,5-41,1-41,2-42,0-24,5-148,8 Rörelseresultat exkl engångsposter 523,0 346,4 339,0 286, ,2 274,0 190,2 255,4 206,9 926,5 Engångsposter - -9,6 18,0-16,7-8,3-51, ,5 99, ,1 Rörelseresultat, totalt (IAS) 523,0 336,8 357,0 270, ,9 274,0 241,8-974,1 306,7-151,6 Finansnetto -121,8-121,4-67,7-32,6-343,5-45,2-44,0-56,2-60,8-206,2 Resultatandelar i intressebolag 28,3 23,3 16,3 11,7 79,6 11,7 8,4-2,4-3,1 14,6 Resultat före skatt och minoritetsintressen 429,5 238,7 305,6 249, ,0 240,5 206, ,7 242,8-343,2 Inkomstskatt -146,0-82,2-93,9 22,5-299,6-79,4-68,3 36,6 232,0 120,9 Resultat efter skatt 283,5 156,5 211,7 271,7 923,4 161,1 137,9-996,1 474,8-222,3 Minoritetsintressen -0,2-1,7 2,0 2,8 2,9-0,1 0,1-2,6 2,7 0,1 Periodens resultat 283,3 154,8 213,7 274,5 926,3 161,0 138,0-998,7 477,5-222,2 17

18 Rörelseresultat per produktområde MEUR Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Journalpapper 98,1 55,1 68,6 60,9 282,7 14,1-14, ,7 42,5-991,5 Tidningspapper 132,5 124,0 127,7 118,9 503,1 71,4 59,7 63,2 41,0 235,3 Finpapper 152,7 57,3 55,9 58,8 324,7 80,1 60,6-121,4 50,0 69,3 Förpackningskartong 113,5 88,5 95,8 41,7 339,5 96,4 61,2 112,7 75,4 345,7 Träprodukter 4,1 6,3 1,0-6,2 5,2 7,9 9,4 6,5 8,6 32,4 Grossister -0,5-2,0-2,3-5,2-10,0-1,7-25,2 0,8 1,5-24,6 Skog 25,3 26,8 15,9 20,1 88,1 23,4 25,7 25,3 47,8 122,2 Övrigt -2,7-19,2-5,6-18,9-46,4-17,6 64,8-27,5 39,9 59,6 Rörelseresultat, totalt 523,0 336,8 357,0 270, ,9 274,0 241,8-974,1 306,7-151,6 Finansnetto -121,8-121,4-67,7-32,6-343,5-45,2-44,0-56,2-60,8-206,2 Resultatandelar i intressebolag 28,3 23,3 16,3 11,7 79,6 11,7 8,4-2,4-3,1 14,6 Resultat före skatt och minoritetsintressen 429,5 238,7 305,6 249, ,0 240,5 206, ,7 242,8-343,2 Inkomstskatt -146,0-82,2-93,9 22,5-299,6-79,4-68,3 36,6 232,0 120,9 Resultat efter skatt 283,5 156,5 211,7 271,7 923,4 161,1 137,9-996,1 474,8-222,3 Minoritetsintressen -0,2-1,7 2,0 2,8 2,9-0,1 0,1-2,6 2,7 0,1 Periodens resultat 283,3 154,8 213,7 274,5 926,3 161,0 138,0-998,7 477,5-222,2 Stora Enso-aktien Slutkurs Helsingfors, EUR Stockholm, SEK New York, USD Serie A Serie R Serie A Serie R ADR Oktober 10,40 10,50 95,00 95,50 10,35 November 12,30 12,30 109,50 110,00 11,85 December 10,10 10,05 91,00 90,50 10,46 Omsättning Helsingfors Stockholm New York Serie A Serie R Serie A Serie R ADR Oktober November December Totalt Publiceringsdatum för finansiell information Delårsrapport januari mars april 2003 Delårsrapport januari juni juli 2003 Delårsrapport januari september oktober Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av tror, förväntar och förutser eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

Delårsrapport Januari-september 2002

Delårsrapport Januari-september 2002 Delårsrapport Januari-september 2002 Sammandrag av resultatet för tredje kvartalet Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,15 EUR (föregående kvartal: 0,12 ) Resultatet före skatt

Läs mer

Delårsrapport. Stora Enso i korthet

Delårsrapport. Stora Enso i korthet Delårsrapport J A N U A R I J U N I 2 0 0 5 Stora Enso i korthet Q2 Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

1 januari. Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR

1 januari. Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR Delå rsrapport 1 januari 2001 30 juni Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR (föregående kvartal: 0,31) Nettoomsättningen var 3 388,4 MEUR, vilket är 248,6 MEUR lägre

Läs mer

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong.

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2001 SAMMANFATTNING * Rörelseresultatet uppgick till 1 366 Mkr (motsvarande period 2000: 1 186 Mkr exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2002

Delårsrapport Januari-juni 2002 Delårsrapport Januarijuni 2002 Sammandrag av resultatet för andra kvartalet Resultat per aktie 0,15 (föregående kvartal: 0,18); exklusive engångsposter 0,12 (föregående kvartal: 0,18) Resultatet före skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 SAMMANFATTNING KONCERNEN Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 166 (motsvarande period 2000: 1 770*) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 857 Mkr jämfört

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %.

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2006 Mnkr Nettoomsättning 4 830 4 521 4 235 18 592 16 319 Rörelseresultat 590 610 570 2 303 1 967 Resultat efter skatt 369 382 397 1 459 1 256 Vinst per aktie, kr 4,4 4,5 4,7 17,2 14,8

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

NYCKELTAL. Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2000

NYCKELTAL. Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2000 Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2000 Omsättningen uppgick till 6.085,6 MEUR (5.320,2), +14% Rörelseresultatet var 1.508,1 MEUR (601,4) Rörelseresultatet före engångsposter var 927,4 MEUR (576,9), +61%

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING Resultatet efter finansiella poster (exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter) uppgick till 2 914 (2000: 2 194) Mkr. Motsvarande resultat för

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

> Resultatet per aktie exklusive engångsposter var. > Kassamässigt resultat per aktie exkl engångsposter var

> Resultatet per aktie exklusive engångsposter var. > Kassamässigt resultat per aktie exkl engångsposter var Sammandrag av resultatet för tredje kvartalet > Omsättningen var 3 033,1 MEUR (föregående kvartal: 3 102,9) > Resultatet per aktie exklusive engångsposter var 0,10 EUR (föregående kvartal: 0,06) > Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Januari juni Delårsrapport

Januari juni Delårsrapport Januari juni 2004 Delårsrapport Sammandrag av resultatet under andra kvartalet* > Omsättningen var 3 102,9 MEUR (föregående kvartal: 3 017,9) > Rörelseresultatet var 58,5 MEUR (föregående kvartal: 103,4

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706).

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706). Press release SKF - Niomånadersrapport 2001 Robust resultat för tredje kvartalet SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för de första nio månaderna 2001 på 2 296 Mkr (2 241). Exklusive engångsintäkterna

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer