Pressmeddelande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande 2003-01-30"

Transkript

1 Pressmeddelande Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,12 EUR (0,15) för fjärde kvartalet Resultatet före skatt och minoritetsintressen var exklusive engångsposter 143,0 MEUR (196,8). Engångsposterna under fjärde kvartalet uppgick till 99,8 MEUR och bestod av avyttring av skogsmark i Finland och USA (75,4 MEUR) samt en positiv valutaeffekt (24,4 MEUR) till följd av en ändring av den dollarkurs som använts för engångsnedskrivningen under tredje kvartalet. Den till engångsnedskrivningen relaterade nedskrivningen av aktier var skattemässigt avdragsgill, vilket tillsammans med engångsposter ökade resultatet per aktie med 0,34 EUR. Resultatet före skatt och minoritetsintressen var 242,8 MEUR (-1 032,7). Omsättningen var 3 212,1 MEUR, 3,3 % högre än föregående kvartals 3 108,6 MEUR. Det operativa kassaöverskottet uppgick till 405,1 MEUR (565,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 118,8 MEUR (380,3) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 0,44 EUR (0,51). Marknadsrelaterade produktionsstopp motsvarade ton ( ). MEUR Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Nettoomsättning , , , , , , ,1 EBITDA 1) 2) 2 762, ,0 609,4 602,9 517,9 577,5 473,7 Rörelseresultat 2) 1 495,2 926,5 286,8 274,0 190,2 255,4 206,9 Engångsposter -8, ,1-16,7-51, ,5 99,8 Rörelsemarginal 2), % 11,1 7,2 8,7 8,5 5,9 8,2 6,4 Rörelseresultat 1 486,9-151,6 270,1 274,0 241,8-974,1 306,7 Resultat före skatt och minoritetsintressen 2) 1 231,3 734,9 265,9 240,5 154,6 196,8 143,0 Resultat före skatt och minoritetsintressen 1 223,0-343,2 249,2 240,5 206, ,7 242,8 Periodens resultat 926,3-222,2 274,5 161,0 138,0-998,7 477,5 Resultat per aktie före utspädning (EPS) 2), EUR 0,94 0,57 0,22 0,18 0,12 0,15 0,12 Resultat per aktie före utspädning (EPS), EUR 1,03-0,25 0,31 0,18 0,15-1,12 0,54 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) 2), EUR 2,34 1,97 0,58 0,55 0,48 0,51 0,44 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 2), % 10,8 7,1 8,4 7,8 5,6 7,9 7,1 1) EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivning och goodwill 2) Exklusive engångsposter Resultat för helåret Omsättningen för helåret 2002 uppgick till ,6 MEUR (13 508,8), en minskning med 726,2 MEUR eller 5,4 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 926,5 MEUR (1 495,2) eller 7,2 % av omsättningen, en minskning med 38,0 % jämfört med föregående år. Resultatet per aktie var 0,57 EUR (0,94). Det operativa kassaöverskottet uppgick till 2 083,8 MEUR (2 757,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 1 247,7 MEUR (1 849,9) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 1,97 EUR (2,34). Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Enso har en omsättning på 12,8 miljarder EUR. Antalet anställda är omkring i mer än 40 länder i fem världsdelar och produktionskapaciteten för papper och kartong uppgår till cirka 15 miljoner ton. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. Stora Enso Oyj FO-nummer

2 Utsikter I en kommentar angående marknadsutsikterna säger Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä: I Europa är efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter stabil på låga nivåer men priserna är under press, framför allt på grund av överutbud. I Nordamerika förbättrades efterfrågan på dessa kvaliteter mot slutet av 2002 från låga nivåer. Den positiva trenden har fortsatt hittills under Den fortsatta utvecklingen av den positiva trenden i Nordamerika, och utsikterna över huvud taget för de globala pappersmarknaderna, kommer att i stor utsträckning vara beroende av hur det världspolitiska läget utvecklas. För ytterligare information, v g kontakta: Jukka Härmälä, koncernchef, tel Björn Hägglund, vice koncernchef, tel Esko Mäkeläinen, CFO, tel Kari Vainio, EVP, Communications, tel Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel Den fullständiga bokslutskommunikén finns tillgänglig på Internet: Bilder som fritt kan användas för att illustrera artiklar om Stora Enso finns tillgängliga på: Stora Ensos rapport för första kvartalet 2003 publiceras den 29 april

3 3 Stora Ensos resultat för fjärde kvartalet Sammandrag av resultatet för fjärde kvartalet (jämfört med föregående kvartal) - Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,12 EUR (0,15) - Engångsposter ökade resultatet per aktie före utspädning till 0,54 EUR (-1,12) - Resultatet före skatt och minoritetsintressen, exklusive engångsposter, var 143,0 MEUR (196,8) - Resultatet före skatt och minoritetsintressen var 242,8 MEUR (-1 032,7) - Kassamässigt resultat per aktie 0,44 EUR (0,51) - Stark balansräkning; skuldsättningsgrad 0,37 (0,53) - Föreslagen utdelning oförändrat 0,45 EUR I Europa försämrades journal- och finpapperspriserna medan priserna på förpackningskartong förbättrades något. Försäljningsvolymerna ökade för journal- och tidningspapper samt träprodukter men minskade av säsongsskäl för finpapper och förpackningskartong. I Nordamerika förbättrades efterfrågan på tryck- och skrivpapper mot slutet av året och prishöjningar i lokala valutor kunde genomföras för tidningspapper och finpapper. Journalpapperspriserna stabiliserades på låga nivåer. Leveranserna av papper och kartong uppgick totalt till ton, vilket är ton mer än föregående kvartals ton. Leveranserna av träprodukter uppgick till kubikmeter, jämfört med kubikmeter under föregående kvartal. Som en anpassning till efterfrågan på marknaden minskades pappersproduktionen med ton (varav ton i Nordamerika), att jämföras med föregående kvartals begränsningar om totalt ton (varav ton i Nordamerika). I Europa ökade produktionsbegränsningarna avseende Tidningspapper, Finpapper och Förpackningskartong. MEUR Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Nettoomsättning , , , , , , ,1 EBITDA 1) 2) 2 762, ,0 609,4 602,9 517,9 577,5 473,7 Rörelseresultat 2) 1 495,2 926,5 286,8 274,0 190,2 255,4 206,9 Engångsposter -8, ,1-16,7-51, ,5 99,8 Rörelsemarginal 2), % 11,1 7,2 8,7 8,5 5,9 8,2 6,4 Rörelseresultat 1 486,9-151,6 270,1 274,0 241,8-974,1 306,7 Resultat före skatt och minoritetsintressen 2) 1 231,3 734,9 265,9 240,5 154,6 196,8 143,0 Resultat före skatt och minoritetsintressen 1 223,0-343,2 249,2 240,5 206, ,7 242,8 Periodens resultat 926,3-222,2 274,5 161,0 138,0-998,7 477,5 Resultat per aktie före utspädning (EPS) 2), EUR 0,94 0,57 0,22 0,18 0,12 0,15 0,12 Resultat per aktie före utspädning (EPS), EUR 1,03-0,25 0,31 0,18 0,15-1,12 0,54 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) 2), EUR 2,34 1,97 0,58 0,55 0,48 0,51 0,44 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 2), % 10,8 7,1 8,4 7,8 5,6 7,9 7,1 1) EBITDA = Resultat före räntor, skatter, avskrivning och goodwill 2) Exklusive engångsposter Resultat under fjärde kvartalet (jämfört med föregående kvartal) Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, var 0,12 EUR (0,15). Omsättningen var 3 212,1 MEUR, en ökning med 3,3 % jämfört med föregående kvartals 3 108,6 MEUR. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 206,9 MEUR (255,4), vilket motsvarar 6,4 % av omsättningen och är en nedgång med 19,0 % jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet för Journalpapper och Träprodukter ökade men minskade för Tidningspapper, Förpackningskartong och Finpapper. Resultatökningarna berodde främst på större försäljningsvolymer som dock balanserades av ökningar av de fasta

4 kostnaderna till följd av produktionsbegränsningar och förväntade underhållsrelaterade helgstopp. Inga betydande valutaeffekter påverkade kvartalets rörelseresultat. Engångsposter uppgick till 99,8 MEUR eller 0,09 EUR per aktie och omfattade avyttring av skogsmark i Finland och USA samt en positiv valutaeffekt om 24,4 MEUR till följd av en ändring av den dollarkurs som använts för engångsnedskrivningen under tredje kvartalet. Resultatandelar i intressebolag uppgick till -3,1 MEUR (-2,4), varav -5,5 MEUR avsåg Tornator Timberland Oy, vilket uppvägdes av positiva resultat från andra intressebolag. Finansnettot uppgick till -60,7 MEUR (-56,2), dvs -0,05 EUR per aktie. Räntenettokostnaden var -49,2 MEUR (-53,0), vilket är 4,5 % p a av den räntebärande nettoskulden. Nettot av kursvinster/-förluster uppgick till 0,4 MEUR (13,2). Värderingen av finansiella instrument och derivat resulterade i ett netto på -11,9 MEUR (-16,4) som är en icke-kassamässig post. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde, vilket medför volatilitet i finansnettot. Resultatet före skatt och minoritetsintressen exklusive engångsposter uppgick till 143,0 MEUR (196,8). Nettot av skatter var positivt och uppgick till 232,0 MEUR (36,6), vilket ökade resultatet per aktie med 0,27 EUR, trots att den ackumulerade skatten, exklusive engångsposter, motsvarar en skattesats på 31,4 % (31,6). Den nedskrivning av aktier i moderbolaget som är relaterad till engångsnedskrivningen i Stora Enso North America Corp. är skattemässigt avdragsgill, enligt ett nyligen erhållet förhandsbesked från skattemyndigheterna. Med nuvarande skattesats på 29 % uppgår värdet av skatteavdraget, som betraktas som en engångspost, till 298,4 MEUR vilket kommer att utnyttjas mot 2002 års resultat. Minoritetens andel av resultatet var 2,7 MEUR (-2,6), vilket ger ett resultat för perioden på 477,5 MEUR (-998,7). Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive engångsposter, var 7,1 % (7,9). Per 31 december uppgick sysselsatt kapital till ,4 MEUR, en nettominskning med 573,7 MEUR, främst reflekterande försäljningen av skogstillgångar och den försvagade US-dollarn. Kapitalstruktur MEUR Anläggningstillgångar , , ,4 Rörelsekapital 1 224, , ,2 Operativt kapital , , ,6 Nettoskatteskuld , , ,2 Sysselsatt kapital , , ,4 Eget kapital 8 989, , ,9 Minoritetsintressen 50,2 53,3 30,4 Räntebärande nettoskuld 4 819, , ,1 Finansiering , , ,4 Finansiering Det operativa kassaöverskottet var fortsatt starkt och uppgick till 405,1 MEUR (565,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 118,8 MEUR (380,3) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 0,44 EUR (0,51). Vid periodens slut var den räntebärande nettoskulden 3 055,1 MEUR, en sänkning med 1 060,1 MEUR sedan slutet av föregående kvartal. Outnyttjade kreditlimiter samt kassa, bank och korta placeringar uppgick till 1,8 miljarder EUR. Per 31 december var skuldsättningsgraden 0,37 (0,53) och eget kapital per aktie 9,49 EUR (8,69). 4

5 Förändring av räntebärande nettoskuld MEUR Löpande verksamhet Strukturförändringar Koncernens kassaflöde Omräkningsdifferens Påverkan på balansräkning Rörelseresultat 229,0 77,7 306,7 0,0 306,7 Justeringar 253,8 0,0 253,8-61,2 192,6 Förändring i rörelsekapital -77,7 51,2-26,5 15,9-10,6 Operativt kassaöverskott 405,1 128,9 534,0-45,3 488,7 Investeringar -331,4 0,0-331,4 0,0-331,4 Förvärv 23,5-141,1-117,6 0,0-117,6 Avyttringar 31,5 545,6 577,1 0,0 577,1 Övriga förändringar i anläggningstillgångar -9,9-11,9-21,8 345,8 324,0 Kassaflöde efter investeringar 118,8 521,5 640,3 300,5 940,8 Finansnetto (inkl intressebolag) -62,9 0,0-62,9 0,0-62,9 Skatt 210,4 0,6 211,0-40,0 171,0 Återköp av egna aktier -91,4 0,0-91,4 0,0-91,4 Övriga förändringar i eget kapital och minoritetsintressen 124,0 17,4 141,4-38,8 102,6 Förändring av räntebärande nettoskuld 298,9 539,5 838,4 221, ,1 Investeringar Investeringarna i anläggningar under fjärde kvartalet uppgick till 331,4 MEUR (208,1). De främsta projekten var den nya PM 4 (100,7 MEUR) och ombyggnaden av PM 3 (19,1 MEUR) i Langerbrugge i Belgien, ombyggnaden av PM 6 i Uleåborg i Finland (16,5 MEUR), förbättring av falskartongtillverkningen i Baienfurt i Tyskland (8,1 MEUR) och investeringen i efterbehandlingsavdelningen i Fors i Sverige (6,9 MEUR). Följande investeringsprojekt har beslutats inom ramen för det pågående omstruktureringsprogrammet för förbättring av tillgångarnas konkurrenskraft: ny SC-pappersmaskin i Kvarnsveden i Sverige (450 MEUR), ombyggnad av PM 6 i Maxau i Tyskland (168 MEUR), PM 5 i Corbehem i Frankrike (60 MEUR) och PM 2 i Kotka i Finland (31 MEUR) samt ny termomekanisk massalinje i Varkaus i Finland (49 MEUR). Beslut har också fattats om uppgradering av PM 3 i Veitsiluoto i Finland (125 MEUR) och PM 1 i Nymölla i Sverige (23 MEUR). Dessa projekt sprids ut över de närmaste åren och överensstämmer med företagets investeringspolicy. Händelser under fjärde kvartalet Dow Jones rankar Stora Enso som världens mest hållbara skogsindustriföretag I oktober redovisade Dow Jones de företagsspecifika resultat som legat till grund för det senaste hållbarhetsindexet. Listan över företag som ingår i DJSI World och DJSI STOXX publicerades redan i september. Den detaljerade analys som presenterades visar att Stora Enso fått den högsta poängen av alla skogs- och pappersindustriföretag. Utökat forskningssamarbete i Kina Stora Enso har undertecknat ett omfattande ramavtal om FoU-samarbete med den kinesiska skogsakademien i Beijing. Avtalet, som slöts den 27 november, utgör basen för vidsträckta studier inom områdena återbeskogning och användning av vedråvara från plantager för tillverkning av papper, inklusive användning av inhemsk poppel. Avtalet förstärker det pågående forskningssamarbetet avseende utveckling av snabbväxande sydliga träslag, framförallt eukalyptus, för rationell användning i massa- och papperstillverkningen. Lånefacilitet för riskbegränsning i Central- och Östeuropa I december överenskom Stora Enso med Europeiska Banken för Återuppbyggnad och Utveckling (EBRD) om en lånefacilitet på 240 MEUR. Lånefaciliteten, som är i form av en s k syndicated multi-purpose facility, har tre nordiska banker som medsponsorer: Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken. Lånet kan lyftas successivt fram till slutet av 2005 med löptider på upp till nio år och är avsett att på ett effektivt sätt minimera den politiska risken i Stora Ensos investeringar i Central- och Östeuropa, inklusive Ryssland. Avtal om förvärv av Sylvester I enlighet med vad som tidigare meddelats har Stora Enso Timber och ägarna till AS Sylvester, Estlands största trävaru- och virkesanskaffningsföretag, undertecknat ett avtal enligt vilket Stora Enso Timber förvärvar aktiemajoriteten i Sylvester. Avtalet har lämnats in till konkurrensmyndigheterna för godkännande, och affären beräknas kunna slutföras under första kvartalet

6 Stora Enso North America 6 Halvårsresultat I Nordamerika ökade efterfrågan på tryck- och skrivpapper mot slutet av året, vilket resulterade i prishöjningar på tidnings- och finpapper. Journalpapperspriserna stabiliserades på låga nivåer. Stora Ensos resultat i Nordamerika förbättrades under andra halvåret, även om det fortfarande måste betraktas som otillfredsställande. Rörelseresultatet under perioden juli december 2002, före goodwillavskrivning, nedskrivning och övriga engångsposter, var -50 MUSD (-52,9 MEUR), vilket ska jämföras med -105 MUSD (-111,1 MEUR) under första halvåret 2002 och -24 MUSD (-26,8 MEUR) under andra halvåret Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 113 MUSD (119,5 MEUR) exklusive engångsposter, vilket ska jämföras med 25 MUSD (26,5 MEUR) under första halvåret 2002 och 114 MUSD (127,2 MEUR) under andra halvåret Marknadsrelaterade produktionsneddragningar uppgick till sammanlagt ton under andra halvåret, en betydande minskning jämfört med ton under första halvåret 2002 och ton under andra halvåret Synergierna, som huvudsakligen härrörde från överföring av bästa arbetsmetod (best practice), uppgick till sammanlagt 46 MUSD (49 MEUR) för andra halvåret och 91 MUSD (96 MEUR) för helåret Synergimålet för år 2002, 110 MUSD, uppnåddes inte beroende på att kapacitetsutnyttjandet var lägre under första halvåret och priserna lägre än när målet sattes år Resultatförbättringsprogram Som ytterligare ett viktigt steg i det pågående arbetet med att förbättra det operationella och finansiella resultatet i division Stora Enso North America, presenterades ett resultatförbättringsprogram i augusti. Programmet syftar till att väsentligt förbättra Stora Ensos konkurrenskraft i Nordamerika och positionera verksamheten för lönsam tillväxt på världens största marknad för papper. Programmet omfattar riktade investeringar på totalt 250 MUSD (238 MEUR), nedläggning av produktionsenheter och ytterligare personalneddragningar med cirka 500 personer. Investeringar inom ramen för programmet omfattar ombyggnad av PM 97 i Kimberly (24 MUSD/23 MEUR), ombyggnad av PM 43 i Niagara (16 MUSD/15 MEUR), båda i USA, installation av ny termomekanisk massalinje för tidningspapperslinje 1 i Port Hawkesbury, Kanada, (58 MUSD/55 MEUR) samt ombyggnad av PM 16 i Wisconsin Rapids, USA (45,5 MUSD/43 MEUR). Ombyggnaderna planeras äga rum under Resultat för helåret Finansiellt resultat (jämfört med föregående år) Resultatet per aktie var 0,57 EUR (0,94) och kassamässigt resultat per aktie 1,97 EUR (2,34), båda exklusive engångsposter. Resultatet per aktie uppgick till -0,25 EUR (1,03). Kassamässigt resultat per aktie var 2,49 EUR (2,43). Den till engångsnedskrivningen relaterade nedskrivningen av aktier var skattemässigt avdragsgill, varför resultatet per aktie ökade med 0,34 EUR. Omsättningen uppgick till ,6 MEUR (13 508,8), en nedgång med 726,2 MEUR eller 5,4 % jämfört med föregående år. Genomsnittspriserna försämrades inom alla produktområden under Försäljningsvolymerna ökade inom Journalpapper, Förpackningskartong och Träprodukter men minskade inom Tidningspapper och i viss utsträckning också inom Finpapper. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 926,5 MEUR (1 495,2) eller 7,2 % (11,1) av omsättningen, en minskning med 38,0 % jämfört med föregående år. Journalpapper, Tidningspapper och Finpapper redovisade lägre rörelseresultat än 2001, i huvudsak beroende på lägre försäljningspriser, medan Förpackningskartong och Träprodukter ökade resultatet. Försvagningen av US-dollarn minskade rörelseresultatet med 28 MEUR, vilket uppvägdes av hedging. Engångsposterna bestod huvudsakligen av -25,1 MEUR i reserveringar för nedläggningen av den brittiska grossisten Papyrus GB Limited, 76,7 MEUR i realisationsvinst vid försäljningen av aktierna i Billerud AB, -54,0 MEUR (-50,0 MUSD) till följd av resultatförbättringsprogrammet i Stora Enso North Amerika samt ,7 MEUR ( MUSD) i engångsnedskrivning i USA, som dock uppvägdes av 24,4 MEUR på grund av en ändring av den dollarkurs som använts under tredje kvartalet. Övriga engångsposter var 8,8 MEUR i nedläggningskostnader i Summa i Finland och 75,4 MEUR i realisationsvinst vid försäljningen av skogstillgångar i Finland och USA.

7 Resultatandelar i intressebolag uppgick till 14,6 MEUR (79,6), varav -5,5 MEUR härrörde från Tornator Timberland Oy och uppvägdes av 5,4 MEUR från Billerud AB och positiva resultat i andra intressebolag. 7 Rörelseresultatet för året uppgick till -151,6 MEUR (1 486,9) inklusive engångsposter på ,1 MEUR. Räntenettokostnaden under året var 229,5 MEUR, vilket är 4,6 % av den räntebärande nettoskulden och 103,6 MEUR lägre än föregående år, huvudsakligen till följd av lägre räntor och ett positivt kassaflöde. Kursvinster i finansnettot uppgick till 44,9 MEUR under året och utdelningsintäkter till 9,2 MEUR. Värderingen av finansiella instrument och derivat resulterade i ett netto på -50,4 MEUR. Finansiella instrument och derivat värderas till marknadsvärde, vilket medför volatilitet i finansnettot, om än av icke-kassamässig natur. Resultatet före skatt och minoritetsintressen, exklusive engångsposter, uppgick till 734,9 MEUR (1 231,3). Nettot av skatter var positivt och uppgick till 120,9 MEUR (-299,6), vilket ökade resultatet per aktie med 0,14 EUR, trots att den ackumulerade skatten, exklusive engångsposter, motsvarar en skattesats på 31,4 % (31,6). Den nedskrivning av aktier i moderbolaget som är relaterad till engångsnedskrivningen i Stora Enso North America Corp. är skattemässigt avdragsgill, enligt ett nyligen erhållet förhandsbesked från skattemyndigheterna. Med nuvarande skattesats på 29 % uppgår värdet av skatteavdraget, som betraktas som en engångspost, till 298,4 MEUR, vilket kommer att utnyttjas mot 2002 års resultat. Minoritetens andel av resultatet var 0,1 MEUR (2,9) vilket medförde att resultatet för året blev -222,2 MEUR (926,3). Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive engångsposter, var 7,1 % (10,8). Per 31 december uppgick sysselsatt kapital till ,4 MEUR, vilket är en nettominskning med 2 616,7 MEUR sedan årets början, reflekterande engångsnedskrivningen i den nordamerikanska verksamheten och försvagningen av US-dollarn. Det operativa kassaöverskottet uppgick till 2 083,8 MEUR (2 757,5). Det operativa kassaöverskottet minus investeringar uppgick till 1 247,7 MEUR (1 849,9) och kassamässigt resultat per aktie, exklusive engångsposter, till 1,97 EUR (2,34). Investeringar och omstrukturering av tillgångar Investeringarna i anläggningar uppgick för helåret till 877,6 MEUR. Detta motsvarade 70,5 % av avskrivningarna och var lägre än planerat eftersom vissa utgifter har löper över till år De främsta projekten var den nya PM 4 (254,1 MEUR) och ombyggnaden av PM 3 (28,6 MEUR) i Langerbrugge i Belgien, ombyggnaden av PM 6 i Uleåborg i Finland (16,5 MEUR), förbättring av falskartongtillverkningen i Baienfurt i Tyskland (10,2 MEUR) och utbyggnad av efterbearbetningsavdelningen i Fors i Sverige (10,6 MEUR). I oktober fattade Stora Ensos koncernstyrelse beslut om en omfattande omstruktureringsplan som kommer att förbättra kvaliteten på koncernens tillgångar inom Journal- och Finpapper. Planen är ett led i ett pågående program som rör omkring hundra produktionsenheter inom Stora Enso och avser att öka konkurrenskraften hos tillgångarna och samtidigt möta en växande kvalitets- och volymmässig efterfrågan från kunderna. Planen består av riktade investeringar, maskinspecialisering samt avveckling av mindre konkurrenskraftiga produktionsanläggningar. Omstruktureringsplanen överensstämmer med företagets investeringspolicy. Forskning och utveckling Under 2002 uppgick koncernens FoU-kostnader till 91,6 MEUR, vilket motsvarar 0,7 % av nettoomsättningen. Fokusområden är konsumentkartong och produktutveckling inom digitalt och annat dokumenttryck. Vidare har produktportföljen avseende olika tryckmetoder förbättrats. Förändringar i koncernstrukturen I mars beslutade koncernen att sälja bruket i Mölndal till det svenska börsnoterade specialpappersföretaget Klippan AB. Avyttringen ingår som ett led i finpappersdivisionens omstruktureringsprogram som syftar till att koncentrera investeringarna till stora, kostnadseffektiva bruk. I maj presenterades en plan för att omstrukturera ägandet av koncernens skogsinnehav i Finland och USA. Transaktionerna genomfördes i december. Stora Enso sålde då 59 % av aktierna i skogsförvaltningsbolaget Tornator till ett nytt bolag som bildats av finländska institutionella investerare. Efter försäljningen äger Stora Enso 41 % av aktierna i bolaget, som nu redovisas som intressebolag. Det sammanlagda värdet på de avyttrade

8 skogstillgångarna var 502 MEUR. Samtidigt sålde Stora Enso North America omkring acres ( hektar) skogsmark till Plum Creek Timber Company, Inc. Köpeskillingen var 141 MUSD (142 MEUR). I juni sålde koncernen huvuddelen av sitt aktieinnehav i Billerud AB genom placering på aktiemarknaden. Genom försäljningen uppstod en realisationsvinst på 76,7 MEUR. Efter försäljningen äger Stora Enso endast aktier i bolaget, vilket motsvarar 0,5 % av kapitalet och rösterna. Anställda Antalet anställda har minskat med 472 under året och uppgick per 31 december till Minskningen beror främst på avyttringen av skogstillgångar i Finland, stängningen av PM 1 i Summa i Finland och neddragningar i Nordamerika. Medeltalet anställda var , en minskning med 422 jämfört med föregående år. Förändringar i ledningsgruppen I mars anställdes Keith B Russell som Senior Vice President, Investor Relations, rapporterande till koncernchefen. Likaså i mars utnämndes Petri Wager till Senior Vice President, Marknadsföring & försäljning, och medlem i Stora Ensos ledningsgrupp. Han ersatte Sven von Holst. I juni blev John Bergin, Senior Vice President, Speciality Papers Business Group (division Förpackningskartong), medlem av Stora Ensos ledningsgrupp. Han ersatte Ronald Swanson. Ärenden hos konkurrensmyndigheter I augusti meddelade EU-kommissionen Stora Enso att man hade avslutat sin undersökning avseende tidningspappersproducenternas verksamhet. År 1999 framförde EU misstanken att det hade förekommit en priskartell på tidningspappersområdet under åren Ärendet är nu avslutat. Förändring i aktiekapital Under 2002 återköpte bolaget sammanlagt A-aktier och R-aktier, motsvarande 2,9 % av aktierna och 1,0 % av rösterna och med ett värde (nominellt värde) motsvarande 43,8 MEUR. Genomsnittspriset för A- och R-aktierna var 12,28 EUR respektive 11,14 EUR. Vid bolagsstämman den 19 mars 2002 beslöts att minska bolagets aktiekapital med 13,8 MEUR genom annullering av A-aktier och R-aktier. Dessa aktier hade återköpts i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman På bolagsstämman den 19 mars 2002 bemyndigades styrelsen att återköpa och disponera över högst A- aktier och högst R-aktier i bolaget. Återköpen inleddes den 24 maj Per 31 december hade A-aktier och R-aktier återköpts, vilka representerar 0,9 % respektive 71,3 % av återköpsmålet. Per 31 december 2002 hade av de återköpta R-aktierna allokerats för optionsprogrammet för Stora Enso North America. Bolagets resterande innehav av egna aktier uppgick därför till A-aktier och R- aktier. Under den årliga konverteringsperioden (16 27 september) byttes A-aktier mot R-aktier. Totalt emitterades nya R-aktier inom ramen för 1997 års program med teckningsrätter, varav registrerades i den finska handelsregistret den 9 januari Sammanlagt nya R-aktier är teckningsbara mot utestående teckningsrätter. Aktiekapital Per 31 december 2002 fanns A-aktier och R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget innehade A-aktier och R-aktier till ett nominellt värde av 48,2 MEUR. Innehavet representerar 3,1 % av aktiekapitalet och 1,1 % av rösterna i bolaget. Eget kapital uppgick till 8 156,9 MEUR. Det nominella emitterade aktiekapitalet uppgick till 1 529,6 MEUR, att jämföras med börsvärdet på Helsingfors Börs per 31 december, som var 9,1 miljarder EUR. 8

9 Betydande ägarförändringar Under 2002 rapporterade finska staten om försäljning av aktier i Stora Enso den 4 april och 14 juni. Därefter innehar finska staten A-aktier och R-aktier, representerande 10,8 % av aktiekapitalet och 23,5 % av rösterna. 9 Händelser efter periodens utgång Den 16 januari undertecknade Stora Enso en ny revolverande kreditfacilitet på 2,5 miljarder EUR med en grupp bestående av 21 banker. Faciliteten, som har en löptid på fem år och löper med en marginal på 0,425 % p a över Euribor, är avsedd att täcka allmänna finansieringsbehov samt att ersätta befintliga syndikerade lån på 1,6 miljarder EUR. Utsikter I Europa är efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter stabil på låga nivåer men priserna är under press, framför allt på grund av överutbud. Efterfrågan på kontorspapper har säsongsmässigt försvagats men en viss återhämtning väntas ske under första kvartalet Efterfrågan på förpackningskartong och träprodukter väntas vara fortsatt stabil under den närmaste tiden, liksom priserna. I Nordamerika förbättrades efterfrågan på annonsberoende papperskvaliteter mot slutet av 2002 från låga nivåer. Den positiva trenden har fortsatt hittills under Efterfrågan på träprodukter är stabil och prisutvecklingen kommer att vara beroende av efterfrågebalansen under den närmaste tiden. Den fortsatta utvecklingen av den positiva trenden i Nordamerika, och utsikterna över huvud taget för de globala pappersmarknaderna, kommer att i stor utsträckning vara beroende av hur det världspolitiska läget utvecklas. Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls i Finlandiahuset i Helsingfors, Finland, torsdagen den 20 mars 2003, med början kl (lokal tid). Förslag till bolagsstämman Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om inlösen av egna aktier samt nytt återköpsprogram. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att en utdelning på 0,45 EUR per aktie utbetalas för räkenskapsåret Om förslaget godkänns kommer utdelningen att utbetalas den 4 april till aktieägare som på avstämningsdagen den 25 mars var införda i aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral, VPC i Sverige eller Citibank i USA. Denna rapport är ej reviderad. Helsingfors den 30 januari 2003 Stora Enso Oyj, Styrelsen

10 Produktområden (jämfört med föregående kvartal) 10 Journalpapper MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 3 449, ,8 767,3 721,0 747,1 801,4 7,3 Rörelseresultat 346,9 79,3 31,6 2,3 19,6 25,8 31,6 % av omsättning 10,1 2,6 4,1 0,3 2,6 3,2 ROOC, %* 10,1 2,6 3,8 0,3 2,6 3,8 Leveranser, 1000 t ,5 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Journalpapper var 801,4 MEUR, 7 % högre än föregående kvartal, huvudsakligen på grund av den ordinarie säsongsmässiga uppgången under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 25,8 MEUR, vilket var 32 % högre än föregående kvartal på grund av högre försäljningsvolymer. Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar uppgick till ton i Europa och ton i Nordamerika. I Europa sjönk efterfrågan på obestruket journalpapper vid årsskiftet och slutade något lägre än föregående år. Efterfrågan på bestrukna kvaliteter har å andra sidan förstärkts sedan våren och blev sammantaget för året något högre. Försäljningspriserna har varit tämligen stabila för obestruket journalpapper, medan den hårda konkurrensen har lett till prisnedgång för bestruket journalpapper. Producentlagren har hållits på en rimlig nivå. Konsumentlagren rapporteras dock vara mycket små. De kortsiktiga utsikterna för tryckt annonsering och journalpapperskonsumtion är fortsatt volymmässigt stabila men prispress råder till följd av överkapacitet i fråga om LWC-kvaliteter. I Nordamerika ökade leveranserna av bestruket journalpapper och SC-papper under kvartalet, vilket innebar en fortsättning på den positiva trend som inleddes under andra kvartalet Efterfrågan ökade, till största delen beroende på att antalet annonssidor i tidskrifterna ökade. Trots att efterfrågan ökat mer än normalt för säsongen var priserna emellertid fortsatt mycket låga. Priserna på bestruket journalpapper och SC-papper är för närvarande relativt stabila efter att ha varit under press tidigare under året. Tidningspapper MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 1 933, ,5 412,8 413,2 403,2 412,3 2,3 Rörelseresultat 508,8 240,8 72,8 61,1 64,5 42,4-34,3 % av omsättning 26,3 14,7 17,6 14,8 16,0 10,3 ROOC, %* 41,4 19,1 24,3 20,4 20,7 13,0 Leveranser, 1000 t ,7 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Tidningspapper var 412,3 MEUR, en uppgång med 2 % jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 42,4 MEUR och var 34 % lägre än föregående kvartal. Resultatminskningen var en följd av lägre produktion och ökade kostnader. Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar uppgick till ton i Europa. Inga produktionsbegränsningar förekom i Nordamerika. Marknaderna i Västeuropa visade inga tecken på återhämtning under fjärde kvartalet på grund av det fortsatt svaga annonsläget. Följaktligen berodde försäljningsökningen uteslutande på säsongsfaktorer. Lagren minskade som ett resultat av marknadsrelaterade produktionsbegränsningar och högre försäljningsvolymer. Priserna i Västeuropa var stabila till följd av årskontrakt. Tidningspappersmarknaden väntas vara fortsatt svår i Västeuropa. Priserna i Europa kommer att falla och de marknadsrelaterade produktionsbegränsningarna kommer att fortsätta. I Nordamerika har den första prishöjningen på två år överenskommits och den långvariga prisnedgången hejdats. Marknaden förbättras långsamt men är fortfarande svag och ytterligare produktionsneddragningar kommer att bli nödvändiga.

11 Finpapper MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 3 617, ,0 827,1 787,0 751,0 742,9-1,1 Rörelseresultat 394,5 292,6 93,1 73,1 70,2 56,2-19,9 % av omsättning 10,9 9,4 11,3 9,3 9,3 7,6 ROOC, %* 9,1 8,4 10,0 8,2 8,3 6,8 Leveranser, 1000 t ,9 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Finpapper var 742,9 MEUR, 1 % lägre än föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 56,2 MEUR, 20 % lägre än föregående kvartal till följd av ökade fasta kostnader på grund av marknadsrelaterade produktionsminskningar, helgstopp och sämre resultat för obestrukna kvaliteter. De marknadsrelaterade produktionsminskningarna motsvarade ton och gällde enbart Europa. I Västeuropa var orderingången avseende bestruket finpapper bättre än under de föregående två åren, även om den mattades något i mitten av december med anledning av den långa helgperioden. Ökad efterfrågan har inte kompenserat för den efterföljande kapacitetsökningen, vilket resulterat i små orderstockar. Priserna var tämligen stabila under kvartalet. Producentlagren i Västeuropa är fortfarande höga, vilket i kombination med överutbud på marknaden resulterar i fortsatt prispress. Efterfrågan på obestruket finpapper har varit lägre än normalt för säsongen beroende på svag konjunktur och minskad efterfrågan i slutet av året. Vissa prissänkningar skedde på marknaden i december, men orderläget är normalt. En återhämtning på marknaden för obestruket finpapper väntas mot slutet av första kvartalet I Nordamerika var leveranserna av bestruket finpapper goda under kvartalet och överträffade förväntningarna för säsongen. Orderböckerna har varit goda under perioden på grund av ökad efterfrågan samt kapacitetsbrist i Nordamerika till följd av stängningar av både maskiner och bruk under de två senaste åren. Detta har förbättrat balansen mellan tillgång och efterfrågan, vilket i samverkan med försvagningen av US-dollarn resulterade i prishöjningar i oktober och januari. Producent- och konsumentlagren rapporteras vara lägre än för ett år sedan. En viss säsongsmässig avmattning ägde rum mot slutet av året. En normal säsongsmässig uppgång i väntas ske i slutet av första kvartalet. Förpackningskartong MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 2 724, ,4 766,2 781,9 758,6 736,7-2,9 Rörelseresultat 346,2 365,8 100,6 70,7 116,2 78,3-32,6 % av omsättning 12,7 12,0 13,1 9,0 15,3 10,6 ROOC, %* 12,8 12,0 12,7 9,2 15,2 10,3 Leveranser, 1000 t ,8 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Förpackningskartong uppgick till 736,7 MEUR, en nedgång med 3 % jämfört med föregående kvartal till följd av underhållsrelaterade helgstopp. Rörelseresultatet var 78,3 MEUR, en nedgång med 33 % som främst berodde på lägre volymer och högre fasta kostnader på grund av underhållsstoppen i december. Marknadsrelaterade produktionsbegränsningar motsvarade ton i Europa och omfattade huvudsakligen allmän förpackningskartong (cartonboard). Orderingången var stabil för de flesta pappers- och kartongkvaliteter, även om fjärde kvartalet är lågsäsong för vissa typer av konsumentkartong och specialpappersprodukter. Efterfrågan på wellpapp var något högre än föregående kvartal medan marknaden för pappershylsor var utmanande. Priserna förbättrades för vissa kartong- och specialpapperstyper. Såväl efterfrågan som priser väntas vara fortsatt stabila under den närmaste tiden. Vissa marknadsrelaterade produktionsminskningar kan förekomma under första kvartalet. Tillväxten i Ryssland och Baltikum väntas fortsätta. 11

12 Träprodukter MEUR Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Förändring Q4/Q3 % Nettoomsättning 1 180, ,2 286,1 320,8 314,1 314,2 0,0 Rörelseresultat 12,6 46,8 11,2 14,1 9,7 11,8 21,6 % av omsättning 1,1 3,8 3,9 4,4 3,1 3,8 ROOC, %* 3,1 11,1 10,2 13,4 9,2 11,2 Leveranser, 1000 m ,9 * ROOC = 100 % x Rörelseresultat/operativt kapital Omsättningen för Träprodukter var 314,2 MEUR och låg på samma nivå som föregående kvartal genom att produktionen ökade och marknaden var tillfredsställande. Rörelseresultatet uppgick till 11,8 MEUR och var 21,6 % högre än föregående kvartal till följd av högre försäljningspriser. Marknadsläget för träprodukter har varierat mellan stabilt och svagt positivt. Även om konjunkturindikatorerna pekar svagt nedåt i Europa, Japan och Nordamerika har den totala konsumtionen legat på en tämligen hög nivå. Det har rått en rimlig balans mellan tillgång och efterfrågan, vilket har medgivit förbättrade försäljningspriser, utom i Nordamerika. Valutakursförändringar och stigande transportkostnader har dock bromsat en ökning av nettopriserna vid sågverken. De något bättre marknadsvillkoren förväntas bestå under första halvåret 2003 men lönsamheten pressas av valutaeffekter och transportkostnader. USA-marknaden kommer inte att förbättras förrän nuvarande överutbud minskar. Låga lagernivåer och den kommande vårsäsongen kommer att hålla marknaderna stabila i Europa och Japan. Grossister Omsättningen var 169,7 MEUR, 9 % högre än föregående kvartal, huvudsakligen på grund av normala säsongsfaktorer. Rörelseresultatet var 3,4 MEUR, 2,2 MEUR högre än föregående kvartal. Försäljningspriserna för grossistkvaliteter har varit under tryck. Grossistlagren är små och papper kan levereras från bruken med korta ledtider. Tryckeribranschen är fortsatt finansiellt pressad. Det finns ännu inga tecken på uppsving på marknaderna i Europa, med undantag för en eventuell säsongsmässig uppgång. Skog Omsättningen för Skog var 516,9 MEUR, 11 % högre än föregående kvartal, främst på grund av säsongsfaktorer. Rörelseresultatet uppgick till 21,9 MEUR, en minskning med 13 % jämfört med föregående kvartal till följd av lägre marginaler vid virkesförsäljning i Finland, lägre realisationsvinster och avyttringen av skogsrörelsen i Finland. Leveranserna i Finland, Sverige och Tyskland uppgick till 10,8 miljoner m³ fub (fast mått under bark), vilket är 8 % högre än föregående kvartal. Importen var i nivå med föregående kvartal. Avverkningen i koncernens egna skogar uppgick till 1,5 miljoner m³, vilket är 27 % högre än föregående kvartal. 12

13 Räkningar och specifikationer 13 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har sammanställts i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna i rapporten är desamma som användes i den senaste årsredovisningen. Nya redovisningsregler Den nya redovisningsregeln IAS 41 Accounting for Biological Assets, kommer att tillämpas från och med 1 januari Detta innebär att Stora Ensos biologiska tillgångar i form av rotstående skog kommer att värderas till marknadsvärde. Ingångsvärdet per detta datum införs direkt i balansräkningen till eget kapital, netto efter relaterad uppskjuten skatt, och bruttobeloppet förs till tillgångarna. Periodiska framtida förändringar beroende på ändringar i tillväxt, pris och övriga förhållanden förs till resultaträkningen. Ingångsvärdet kommer att beskrivas i årsredovisningen. Nyckeltal Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Resultat per aktie före utspädning, EUR 0,31 0,17 0,24 0,31 1,03 0,18 0,15-1,12 0,54-0,25 Resultat per aktie exkl engångsposter, EUR 0,31 0,18 0,23 0,22 0,94 0,18 0,12 0,15 0,12 0,57 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 0,65 0,53 0,59 0,67 2,43 0,55 0,52 0,50 0,81 2,49 CEPS exkl engångsposter, EUR 0,65 0,54 0,58 0,58 2,34 0,55 0,48 0,51 0,44 1,97 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 15,2 9,7 10,3 7,9 10,7 7,8 7,1-30,0 10,6-1,5 ROCE exkl engångsposter, % 15,2 9,9 9,8 8,4 10,8 7,8 5,6 7,9 7,1 7,1 Avkastning på eget kapital (ROE), % 13,1 7,2 9,7 12,2 10,4 7,2 6,2-45,2 23,7-3,3 Skuldsättningsgrad 0,59 0,62 0,55 0,53 0,53 0,59 0,46 0,53 0,37 0,37 Eget kapital per aktie, EUR 9,30 9,54 9,62 10,03 10,03 9,81 9,87 8,69 9,49 9,49 Soliditet, % 39,9 41,0 42,5 44,0 44,0 42,7 45,2 42,6 45,3 45,3 Rörelseresultat, % av omsättning 14,4 9,9 11,2 8,2 11,0 8,5 7,5-31,3 9,5-1,2 Rörelseresultat exkl engångsposter, % av omsättning 14,4 10,2 10,6 8,7 11,1 8,5 5,9 8,2 6,4 7,2 Investeringar, MEUR ,1 331,4 877,6 Investeringar, % av omsättning 4,8 6,4 5,7 8,7 6,3 4,9 5,7 6,7 10,3 6,9 Sysselsatt kapital, MEUR Räntebärande nettoskuld, MEUR Medeltal anställda Genomsnittligt antal aktier (miljoner) - periodiskt 906,2 903,2 901,1 897,3 901,5 896,9 896,5 888,5 876,8 889,6 - ackumulerat 906,2 904,7 903,5 901,5 901,5 896,9 895,8 894,0 889,6 889,6 - ackumulerat, efter full utspädning 908,5 906,7 905,8 902,3 902,3 897,8 896,8 894,9 890,4 890,4 Växelkurser för EUR 1 EUR är Slutkurs Genomsnittskurs SEK 9,3012 9,1528 9,2481 9,1551 USD 0,8813 1,0487 0,8959 0,9455 GBP 0,6085 0,6505 0,6217 0,6285 CAD 1,4077 1,6550 1,3875 1,4836 Koncernens resultaträkning i sammandrag MEUR Nettoomsättning , ,6 Kostnader minus övriga rörelseintäkter , ,3 Personalkostnader , ,0 Avskrivningar och nedskrivningar , ,9 Rörelseresultat 1 486,9-151,6 Resultatandelar i intressebolag 79,6 14,6 Finansnetto -343,5-206,2 Resultat före skatt och minoritetsintressen 1 223,0-343,2 Inkomstskatt -299,6 120,9 Resultat efter skatt 923,4-222,3 Minoritetsintressen 2,9 0,1 Periodens resultat 926,3-222,2 Nyckeltal Resultat per aktie (före utspädning), EUR 1,03-0,25 Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 1,03-0,25

14 Koncernens kassaflödesanalys, sammandrag MEUR Kassaflöde från rörelsen Rörelseresultat 1 486,9-151,6 Justeringar 1 219, ,2 Förändring i rörelsekapital 51,4-52,1 Förändring i kortfristiga räntebärande fordringar -222,6-495,1 Operativt kassaöverskott 2 534, ,4 Finansnetto -306,8-69,1 Betalda skatter -699,6-62,1 Nettokassaflöde från rörelsen 1 528, ,2 Förvärv -376,2-56,3 Intäkter från avyttring av anläggningstillgångar och aktier 155,0 751,0 Investeringar -857,1-877,6 Intäkter från långfristiga fordringar 193,6-74,4 Nettokassaflöde från investeringar -884,7-257,3 Kassaflöde från finansieringsverksamhet Förändring i långfristiga skulder -351,3-487,6 Förändring i kortfristiga låneskulder -216,1-56,3 Utdelning -407,4-403,6 Aktieemission 31,9 - Köp av egna aktier -199,8-286,9 Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet , ,4 Nettoökning av kassa, bank och korta placeringar -498,9-65,5 Omräkningsdifferens på kassabehållningar 1,5-13,0 Kassa och banktillgodohavanden vid periodens början 744,4 247,0 Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut 247,0 168,5 Fastigheter, anläggningar och inventarier, immateriella tillgångar och goodwill MEUR Bokfört värde 1 januari , ,2 Förvärv av dotterbolag 148,5 150,4 Andra förvärv 857,1 877,6 Avyttringar -288,5-571,1 Avskrivningar, nedskrivningar och övriga förändringar , ,2 Balansomslutning , ,9 Förvärv av dotterbolag Fastigheter, anläggningar och inventarier 25,1 150,4 Låneskulder - -71,1 Övriga tillgångar minus skulder 98,5-23,0 Nettotillgångars marknadsvärden 123,6 56,3 Goodwill 123,4 - Köpeskilling, totalt 247,0 56,3 Låneskulder MEUR Långfristiga låneskulder 5 182,0 650,4 Kortfristiga låneskulder 1 227, , , ,6 Bokfört värde 1 januari 6 855, ,5 Skulder övertagna med nya dotterbolag - 71,1 Intäkter från (återbetalning av) lån, netto -584,2-662,4 Omräkningsdifferens 138,2-642,6 Summa låneskulder 6 409, ,6 14

15 Koncernens balansräkning i sammandrag Tillgångar MEUR Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar Fastigheter, anläggningar och inventarier, immateriella tillgångar och goodwill O , ,9 Onoterade aktier O 181,0 148,5 Placeringar i intressebolag R 306,7 218,7 Noterade värdepapper R 197,4 162,2 Långfristiga lånefordringar R 505,4 480,6 Uppskjutna skattefordringar S 28,1 52,7 Övriga långfristiga tillgångar O 257,9 241, , ,7 Omsättningstillgångar Varulager O 1 600, ,0 Skattefordringar S 224,3 243,1 Kortfristiga fordringar O 1 976, ,4 Kortfristig del av lånefordringar R 333, ,5 Kassa och banktillgodohavanden R 247,0 168, , ,5 Summa tillgångar , ,2 15 Eget kapital och skulder MEUR Eget kapital 8 989, ,9 Minoritetsintressen 50,2 30,4 Långfristiga skulder Avsättningar för pensioner O 774,0 747,0 Uppskjutna skatteskulder S 2 011, ,3 Övriga avsättningar O 153,6 194,5 Långfristiga låneskulder R 5 182, ,2 Övriga långfristiga skulder O 51,4 36, , ,9 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder R 1 227,5 650,4 Skatteskulder S 488,7 537,7 Övriga kortfristiga skulder O 1 631, , , ,0 Summa skulder , ,9 Summa eget kapital och skulder , ,2 Poster med beteckningen O ingår i operativt kapital. Poster med beteckningen R ingår i räntebärande nettoskuld. Poster med beteckningen S ingår i skatteskulder.

16 16 Förändring av eget kapital MEUR Aktiekapital Överkursfond Egna aktier Övrig comprehensive income Ackumulerad omräkningsjustering Balanserade vinstmedel Totalt Balans 1 januari , ,2-173, , , ,8 Effekt av tillämpning av IAS ,7 - -8,5 67,2 Återköp av aktier i Stora Enso Oyj , ,8 Annullering av aktier i Stora Enso Oyj -39,4-208,6 248, ,0 Utdelning (0,45 EUR/aktie) ,4-407,4 Aktieemission 4,6 31, ,7 Utnyttjade optioner (Consolidated Papers, Inc) - -6, ,2 Periodens resultat ,3 926,3 Övrig comprehensive income , ,1 Omräkningsjustering ,5-19,5 Balans 31 december , ,5-125,5 58,6-50, , ,0 Återköp av aktier i Stora Enso Oyj , ,8 Annullering av aktier i Stora Enso Oyj -13,8-83,6 97, ,0 Utdelning (0,45 EUR/aktie) ,6-403,6 Aktieemission 1,9-1, ,0 Periodens resultat ,2-222,2 Övrig comprehensive income , ,8 Omräkningsjustering , ,3 Balans 31 december , ,0-314,9 233,4-144, , ,9 Ansvarsförbindelser MEUR För egen räkning Ställda panter 18,7 0,8 Inteckningar 396,6 111,4 För intressebolag Inteckningar 1,0 1,0 Borgensförbindelser 68,3 59,3 För andras räkning Ställda panter 0,6 0,3 Borgensförbindelser 98,0 16,8 Övriga åtaganden, egna Leasingkontrakt, inom kommande 12 månader 43,4 41,5 Leasingkontrakt, efter kommande 12 månader 257,3 237,2 Pensionsskulder 2,1 2,7 Övriga åtaganden 92,5 71,5 Totalt 978,5 542,5 Ställda panter 19,3 1,1 Inteckningar 397,6 112,4 Borgensförbindelser 166,3 76,1 Leasingkontrakt 300,7 278,7 Pensionsskulder 2,1 2,7 Övriga åtaganden 92,5 71,5 Totalt 978,5 542,5 Nettomarknadsvärde på finansiella derivatinstrument MEUR Nettomarknadsvärde Positivt marknadsvärde Negativt marknadsvärde Nettomarknadsvärde Ränteswappar 27,6 205,4 2,6 202,8 Ränteoptioner 0, Cross currency-swappar -50,6 1,6 23,2-21,6 Terminskontrakt 23,2 192,0 11,7 180,3 Råvarukontrakt 33,1 252,4 0,0 252,4 Aktieswappar 23,0 0,0 55,5-55,5 Totalt 56,3 651,4 93,0 558,4

17 Nominellt värde på finansiella derivatinstrument MEUR Räntederivat Ränteswappar Löptid kortare än 1 år 16,1 109,3 Löptid 2 5 år 766,5 922,8 Löptid 6 10 år 947, , , ,2 Ränteoptioner 500,0 - Totalt 2 230, ,2 Valutaderivat - Cross currency-swap-avtal 243,7 216,5 - Terminskontrakt 7 526, ,4 Totalt 7 769, ,9 Råvaruderivat Råvaruswappar 270,1 538,6 Totalt 270,1 538,6 Aktieswappar Aktieswappar 131,0 216,5 Totalt 131,0 216,5 Nettoomsättning per produktområde MEUR Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Journalpapper 910,2 847,6 831,7 859, ,0 767,3 721,0 747,1 801, ,8 Tidningspapper 501,7 490,7 471,9 469, ,9 412,8 413,2 403,2 412, ,5 Finpapper 1 021,3 904,1 838,6 853, ,5 827,1 787,0 751,0 742, ,0 Förpackningskartong 701,9 704,2 672,8 645, ,0 766,2 781,9 758,6 736, ,4 Träprodukter 307,3 311,8 266,2 295, ,5 286,1 320,8 314,1 314, ,2 Grossister 231,4 211,5 188,9 208,5 840,3 211,7 183,4 155,8 169,7 720,6 Skog 511,5 442,3 410,3 461, ,6 497,9 479,2 464,7 516, ,7 Övrigt -548,3-523,8-479,9-510, ,0-540,2-453,5-485,9-482, ,6 Totalt 3 637, , , , , , , , , ,6 Rörelseresultat per produktområde exklusive engångsposter och goodwill MEUR Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Journalpapper 113,6 72,3 83,9 77,1 346,9 31,6 2,3 19,6 25,8 79,3 Tidningspapper 134,1 125,6 128,7 120,4 508,8 72,8 61,1 64,5 42,4 240,8 Finpapper 167,6 81,9 70,6 74,4 394,5 93,1 73,1 70,2 56,2 292,6 Förpackningskartong 115,1 90,2 97,5 43,4 346,2 100,6 70,7 116,2 78,3 365,8 Träprodukter 5,6 7,9 2,5-3,4 12,6 11,2 14,1 9,7 11,8 46,8 Grossister 0,2-1,3-1,6-4,5-7,2-1,0 1,9 1,2 3,4 5,5 Skog 25,3 26,8 15,9 20,1 88,1 23,4 25,7 25,3 21,9 96,3 Övrigt -1,9-17,7-21,9-1,7-43,2-16,6-17,5-9,3-8,4-51,8 Avskrivning på koncerngoodwill -36,6-39,3-36,6-39,0-151,5-41,1-41,2-42,0-24,5-148,8 Rörelseresultat exkl engångsposter 523,0 346,4 339,0 286, ,2 274,0 190,2 255,4 206,9 926,5 Engångsposter - -9,6 18,0-16,7-8,3-51, ,5 99, ,1 Rörelseresultat, totalt (IAS) 523,0 336,8 357,0 270, ,9 274,0 241,8-974,1 306,7-151,6 Finansnetto -121,8-121,4-67,7-32,6-343,5-45,2-44,0-56,2-60,8-206,2 Resultatandelar i intressebolag 28,3 23,3 16,3 11,7 79,6 11,7 8,4-2,4-3,1 14,6 Resultat före skatt och minoritetsintressen 429,5 238,7 305,6 249, ,0 240,5 206, ,7 242,8-343,2 Inkomstskatt -146,0-82,2-93,9 22,5-299,6-79,4-68,3 36,6 232,0 120,9 Resultat efter skatt 283,5 156,5 211,7 271,7 923,4 161,1 137,9-996,1 474,8-222,3 Minoritetsintressen -0,2-1,7 2,0 2,8 2,9-0,1 0,1-2,6 2,7 0,1 Periodens resultat 283,3 154,8 213,7 274,5 926,3 161,0 138,0-998,7 477,5-222,2 17

18 Rörelseresultat per produktområde MEUR Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/ Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/ Journalpapper 98,1 55,1 68,6 60,9 282,7 14,1-14, ,7 42,5-991,5 Tidningspapper 132,5 124,0 127,7 118,9 503,1 71,4 59,7 63,2 41,0 235,3 Finpapper 152,7 57,3 55,9 58,8 324,7 80,1 60,6-121,4 50,0 69,3 Förpackningskartong 113,5 88,5 95,8 41,7 339,5 96,4 61,2 112,7 75,4 345,7 Träprodukter 4,1 6,3 1,0-6,2 5,2 7,9 9,4 6,5 8,6 32,4 Grossister -0,5-2,0-2,3-5,2-10,0-1,7-25,2 0,8 1,5-24,6 Skog 25,3 26,8 15,9 20,1 88,1 23,4 25,7 25,3 47,8 122,2 Övrigt -2,7-19,2-5,6-18,9-46,4-17,6 64,8-27,5 39,9 59,6 Rörelseresultat, totalt 523,0 336,8 357,0 270, ,9 274,0 241,8-974,1 306,7-151,6 Finansnetto -121,8-121,4-67,7-32,6-343,5-45,2-44,0-56,2-60,8-206,2 Resultatandelar i intressebolag 28,3 23,3 16,3 11,7 79,6 11,7 8,4-2,4-3,1 14,6 Resultat före skatt och minoritetsintressen 429,5 238,7 305,6 249, ,0 240,5 206, ,7 242,8-343,2 Inkomstskatt -146,0-82,2-93,9 22,5-299,6-79,4-68,3 36,6 232,0 120,9 Resultat efter skatt 283,5 156,5 211,7 271,7 923,4 161,1 137,9-996,1 474,8-222,3 Minoritetsintressen -0,2-1,7 2,0 2,8 2,9-0,1 0,1-2,6 2,7 0,1 Periodens resultat 283,3 154,8 213,7 274,5 926,3 161,0 138,0-998,7 477,5-222,2 Stora Enso-aktien Slutkurs Helsingfors, EUR Stockholm, SEK New York, USD Serie A Serie R Serie A Serie R ADR Oktober 10,40 10,50 95,00 95,50 10,35 November 12,30 12,30 109,50 110,00 11,85 December 10,10 10,05 91,00 90,50 10,46 Omsättning Helsingfors Stockholm New York Serie A Serie R Serie A Serie R ADR Oktober November December Totalt Publiceringsdatum för finansiell information Delårsrapport januari mars april 2003 Delårsrapport januari juni juli 2003 Delårsrapport januari september oktober Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av tror, förväntar och förutser eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum.

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum. Starbreeze DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 SEPTEMBER 2014 FÖRSTA KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2014) > Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (90,3 MSEK). > Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer