Årsmöteshandlingar. EUP Sveriges årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. EUP Sveriges årsmöte"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar EUP Sveriges årsmöte 16 maj 2015

2 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Innehållsförteckning Förslag på dagordning 1 Arbetsordning 2 Verksamhetsberättelse Proposition: Revidering av Alkoholpolicyn 15 Proposition: Förenklad version av budgeten maj-dec 17 Proposition: Tillägg i verksamhetsplanen 1.5 Kommunikation 18 Proposition: Utredning om organisationsstruktur 19 Proposition: Arvodering av ordförande 20 Proposition: Strategi 21 Proposition: Redaktionella ändringar 22 Revisionsberättelse lekmannarevisorer 23 Revisionsberättelse auktoriserad revisor Årsredovisning

3 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Förslag på dagordning 1. Årsmötets öppnande Mötespraktiskt 2. Val av mötesfunktionärer A. Mötesordförande B. Mötessekreterare C. mötesjusterare tillika rösträknare för årsmötet 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande och beslutsmässighet Mötesordning 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av dagordning 6. Fastställande av arbetsordning Föregående verksamhetsår 7. Presentation av verksamhetsberättelse avseende innevarande verksamhetsår 8. Presentation av ekonomisk berättelse och årsredovisning avseende innevarande verksamhetsår 9. Presentation av revisionsberättelse avseende verksamhetsår och föregående räkenskapsår 10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse Fastställande av förtroendeuppdrag 11. Nomineringsstopp för kandidaturer till förbundets förtroendeposter 12. Fastställande av nationella styrelsens storlek 13. Fastställande av valberedningens storlek Förslag till beslut 14. Propositioner A. Proposition 1: Revidering av Alkoholpolicyn B. Proposition 2: Budget för nästkommande verksamhetsår C. Proposition 3: Tillägg i Verksamhetsplanen för nästkommande verksamhetsår D. Proposition 4: Utredning om organisationsstruktur E. Proposition 5: Arvode för förbundsordförande F. Proposition 6: Strategidokument G. Proposition 7: Ge styrelsen rätt att göra redaktionella förändringar 15. Motioner 16. Övriga frågor Personval 17. Val av ledamöter till valberedningen 18. Val av ordförande till valberedningen 19. Val av revisorer Val till styrelse 20. Val av ledamöter till nationella styrelsen 21. Val av vice ordföranden till nationella styrelsen 22. Val av ordförande till nationella styrelsen 23. Sluten omröstning 24. Praktisk information 25. Årsmötets avslutande 1

4 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Arbetsordning Inledning Styrelsen önskar att årsmötet blir tydligt och demokratiskt för alla. Därför har styrelsen tagit fram ett förslag till mötesordning, den ordning styrelsen föreslår ska gälla på årsmötet. På årsmötet kommer ni som deltagare att få möjlighet att rösta igenom om dessa regler ska gälla eller inte. Under mötet Mötesordförande och mötessekreterare Årsmötet väljer mötesordförande och mötessekreterare. Bredvid mötespresidiet väljer årsmötet också justerare tillika rösträknare. Mötesordförande har tolkningsföreträde när det gäller mötesordningen på årsmötet, och föreslår ordning i de frågor som inte regleras i den av årsmötet beslutade arbetsordningen. Mötessekreteraren för protokoll, ansvarar för bilagor och originalhandlingar och bistår mötesordföranden. Justerarna tillika rösträknarna ansvarar för att bistå vid votering och sluten omröstning, samt justerar årsmötesprotokollet. Paus Årsmötet kommer att ta paus, enligt det schema som styrelsen har förslagit. Vill du som mötesdeltagare ta paus, kan du begära ordningsfråga och förslå till mötesordförande om paus. Tänk på att hålla dig till det schema som styrelsen har förslagit, och inte yrka på paus i onödan. Pauser ska inte användas som en politisk taktik eller för att störa mötets ordning. Talartid För att inte mötet ska ta för lång tid och för att alla ska kunna komma till tals, har styrelsen förslagit en generell talartid på 3 minuter, för replik gäller talartid på 1 min. Det gäller alla inlägg inför årsmötet i helgrupp. Mötessekreterare kommer att ta tid och markera när tiden gått ut för talaren. Undantag gäller när styrelsen, generalsekreteraren, mötesordförande eller annan deltagare ska informera mötet eller i en liknande situation. Mötesordföranden bedömer vem som ska få undantag och när någon har använt sin talartid, och ger och tar tillbaka ordet. Talarlista För att få tala inför årsmötet ska man skriva upp sig på talarlistan och det gör man genom att räcka upp handen, varpå mötesordförande markerar att hen har uppfattat att någon vill tala, och ger sedan ordet. Alla som talar ska skrivas upp på talarlistan, och sedan fördelas ordet i tur och ordning. Det är mötesordförande som ger ordet och försöker efter bästa förmåga att förmedla ordet jämt. Man får ställa upp sig fritt antal gånger, förutsatt att det inte är satt streck i debatten. 2

5 Debatt och diskussion I frågor som ska leda fram till ett beslut kommer mötesordförande att öppna för debatt och diskussion. Debatten ska hållas i god ton och den ska vara saklig. Alla ska kunna förstå det som debatteras och alla ska inbjudas att delta. Talartiden påverkar längden och schemat styr hur länge diskussionen pågår. Personpåhopp och undanhållande av information är inte tillåtet. I ordningsfrågor kan mötesordförande välja att inte öppna för debatt och diskussion. Replik Om någon har sagt något som anspelar på eller hänvisar till det du sagt tidigare i debatten har du rätt att begära replik. Det görs genom att säga replik och sedan sträcka upp handen och meddela till mötesordförande som efter en bedömning kommer ge dig rätt till replik. Mötesordförande bedömer hur många repliker du har rätt till, och replik kan inte begäras på replik i all oändlighet. Ordningsfråga Vill du under mötet ta upp något som handlar om själva mötet, om paus eller om hur mötet eller frågan ska behandlas, kan du begära ordningsfråga genom att säga ordningsfråga och sträcka upp handen och meddela till mötesordförande. Ordningsfrågor bryter den ordinarie talarlistan. Mötesordförande har rätt att ge förslag och bedöma i ordningsfråga. Sakupplysning Om du vill upplysa mötet om en sakfråga, kan du begära sakupplysning genom att säga sakupplysning och meddela till mötesordförande. Mötesordförande ger ordet och du har rätt att upplysa mötet om ren fakta, eller rätta något som sagts under mötet. Du kan också begära att få ställa en fråga om sakupplysning till någon, som har då får ordet för att upplysa mötet om en specifik fråga. Streck i debatten Mötet kan inte pågå hur länge som helst, även om man har riktigt roligt på årsmöten. Därför kan deltagarna på mötet med förslagsrätt föreslå streck i debatten. Frågan bryter ordinarie talarlista, och mötesordförande kommer fråga mötet om mötet vill sätta streck i debatten. Diskussion om streck i debatten ska undvikas. Om mötet sätter streck i debatten, kommer alla som står på talarlistan och alla som vill tala att få skriva upp sig. De som skriver upp sig efter beslut om streck i debatten lottas, och därefter fortsätter mötet enligt talarlistan och går sedan direkt till beslut efter att talarlistan är tom. Yrkandestopp Så kallat yrkandestopp sätts när mötet börjar behandla en fråga på dagordningen. Vill du ha hjälp med yrkanden kan du kontakta någon i förbundsstyrelsen, eller mötesordföranden på årsmötet i god tid. 3

6 Om beslut Beslut Årsmötet är till för att fatta beslut, och ska därför i så stor mån som möjligt alltid gå till beslut. Ett beslut av årsmötet kan fattas om tillräckligt många röstar och är närvarande. Det är mötesordförandes uppgift att leda mötet genom beslut på ett så smidigt sätt som möjligt och har också rätt att bestämma en beslutsordning efter konsulterande med deltagarna. Acklamation Den allra enklaste formen av beslut är acklamation, med handuppräckning. Det är ett fint ord för att säga ja och samtidigt räcka upp handen. På årsmöten säger man inte nej, utan använder sig uteslutande av ja. Därför kommer varje förslag att ställas mot avslag till att börja med och lyder ungefär så här; Ordförande: Är det årsmötets mening att ge alla 1 banan? Årsmötet: Ja! (4 st säger ja och räcker upp handen rakt upp) Ordförande: De som vill avslå säg ja nu? Årsmötet: Ja! (1 säger ja och räcker upp handen rakt upp) Ordförande: Jag finner bifall. (Alla får en banan.) Votering Om någon på mötet (eller mötesordförande) tycker det var svårt att avgöra vad årsmötet ville besluta, kan man begära votering genom att säga votering högt och tydligt. Då kommer mötesordförande be rösträknarna att komma fram för att räkna rösterna, när man gör om samma sak som vid acklamation. Votering ska inte användas i onödan och bara begäras om man tycker att det var otydligt hur årsmötet röstade. Protokollsomröstning Om någon eller styrelsen begär det kan årsmötet använda sig av protokollomröstning, och då ska varje röst markeras i protokollet. Detta kan användas om det är en känslig fråga och om man vill kunna dokumentera vem som röstar vad. Begäran av protokollomröstning ska ges till mötesordförande, varpå röstlängden gås igenom och alla talar om i tur och ordning vad man röstat på. Sluten omröstning Om man går till personval eller om någon begär det, varpå mötesordförande gör en bedömning om det ska godkännas eller ej, ska mötet använda sig av sluten omröstning. Det innebär att man röstar med slutna lappar, som sedan räknas och antecknas i protokollet. 4

7 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Verksamhetsberättelse FÖRORD Verksamhetsåret har enligt Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sveriges stadgar löpt från och med 1 juli 2014 till och med 30 juni Organisationen utvecklas och växer, vilket har varit extra tydligt detta verksamhetsår. Allt fler får upp ögonen för EUP Sveriges verksamhet och engagerar sig och initierar befintliga och nya projekt. Hösten inleddes med en medlemsföreningshelg, Board Academic Training (BAT), som samlade styrelseledamöter från samtliga av EUP Sveriges medlemsföreningar och förbundsstyrelsen. Under november månad gick fyra regionala sessioner av stapeln i Umeå, Malmö, Göteborg och Stockholm. I början av mars annordnades en fyra dagar lång nationell session i Umeå, med 168 deltagare. Av utvärderingarna att döma så håller sessionerna en hög kvalité men har också utvecklingspotential vilket har tagits i beaktning av förbundsstyrelsen och är bakgrunden till de förändringar som kommer att genomföras under resten av I december anordnades Uppsala International Forum of EYP Sweden med 80 deltagare från 40 länder. Forumet tilldelades Charlemagne Youth Prize och kommer att representera Sverige i europafinalen i Aachen i maj. Under våren har också en andra medlemsföreningshelg (BAT) hållits, en Alumni Weekend arrangerats i Borås med 32 deltagare samt en utbildningshelg för huvudorganisatörer för nationella uttagningsprocessen 2015/2016 i Stockholm 9-10 Maj. Mycket arbete under året har lagts på att skapa en hållbar anställningsstruktur för att kunna heltidsanställda organisationens första generalsekreterare. Den sista januari började Joel Haldosén hos EUP Sverige som generalsekreterare och spelar en viktig roll i organisationens fortsatta utveckling och kontinuitet. Än en gång har EUP Sverige beviljats statsbidrag för föreningens verksamhet. Under året så har EUP Sverige fortsatt att aktivit engagera sig i paraplyorganisationen LSU:s arbete samt initierat samarbeten med nya organisationer. EUP Sverige har tillsatt en arbetsgrupp som representerar organisationen i Akademiens arbete för likabehandling- och jämställdhetsarbete. Vidare har samarbeten också genomförts med SACO Studentråd, EuropaDirekt, FN-förbundet Uppsala, Utrikespolitiskaföreningen Uppsala samt Utrikespolitiskaförbundet Sverige. Beträffande föreningens räkenskaper hänvisas till bokslutet. 5

8 Göteborg, April 2015: Ida Ståhl Ordförande Sigrun Fagerfjäll Ordinarie ledamot, Vice ordförande Hugo Dürr Ordinarie ledamot, Vice ordförande Alexander Bratthall Kassör Josefine Wallenå Ordinarie ledamot, Sekreterare och PR-ansvarig Nathalie Thiel Ordinarie ledamot, Regional koordinator Christina Abdulahad Ordinarie ledamot, Projektkoordinator Magnus Ledman Ordinarie ledamot, Lärarrepresentant 6

9 1. Förtroendevalda 1.1 Styrelsen Årsmötet 17 maj 2014 beslutade att styrelsen skulle ha följande sammansättning under verksamhetsåret. Ida Ståhl, ordförande Sigrun Fagerfjäll, ordinarie ledamot Hugo Dürr, ordinarie ledamot Alexander Bratthall, kassör Josefine Wallenå, ordinarie ledamot Nathalie Thiel, ordinarie ledamot Christina Abdulahad, ordinarie ledamot Magnus Ledman, ordinarie ledamot 1.2 Revisorer Årsmötet den 18 maj 2014 beslutade att revisorerna skulle vara följande personer under verksamhetsåret. Micael Scultze, Auktoriserad revisor Oscar Stenbom, Internrevisor Love Josefsson, Internrevisor 1.3 Valberedning Föreningen ska under årsmötet välja minst en ordförande för valberedningen och minst två ledamöter. Årsmötet den 18 maj beslutade att valberedningen skulle bestå av följande fyra personer under verksamhetsåret. Astrid Vikström, Valberedningens ordförande Anna Clara Örtendahl, Ordinarie ledamot Anna Malmberg, Ordinarie ledamot Soran Rabin Bozorg, Ordinarie ledamot I slutet av 2014 valde Soran Rabin Bozorg att avsäga sig uppdraget inom valberedningen på grund av tidsbrist. 2. Möten Styrelsen ska enligt föreningens stadgar hålla fem styrelsemöten under sitt verksamhetsår. Ett sista styrelsemöte för verksamhetsåret är planerat i juni. Styrelsen har hittills hållit följande möten under verksamhetsåret: Skype /07 - Stockholm /07 Uppsala /25 Stockholm För mer information om styrelsens styrelsemöten hänvisas till protokollen för respektive möte, som återfinns i sin helhet på föreningens hemsida. Protokollen har funnits tillgänliga 7

10 inom två veckor efter mötets avslutande på hemsidan i enlighet med protokollpolicyn. Några dagar efter varje styrelsemöte har sammanfattning skickats till föreningens medlemsföreningar. Utöver det officiella styrelsemöten har kommunikation kring styrelsearbetet skötts främst via mail i enlighet med föreningens styrdokument principer för e-post hantering. I den mån det har funnits behov av det så har styrelsen fört kommunikation kring operativa frågor över mobiltjänster både gemensamt och i enlighet med specifika ansvarsområden. Genom dessa interna arbetssätt som finns reglerade i en arbetsordning har styrelsen skött kommunikationen mellan styrelsemötena. 3. Organisationsutveckling 3.1 Omstrukturering EUP Sveriges stadgar och reglemente för medlemsföreningar har gjorts tillgänglig på den nya hemsidan samt diskuterats kontinuerligt inom förbundsstyrelsen samt på medlemsföreningshelgerna (BAT). 3.2 Förvaltning En generalsekreterare anställdes i slutet av januari 2015 efter en gedigen ansöknings- och anställningsprocess. Totalt sökte 46 personer till tjänsten, rekryteringsprocessen genomfördes av förbundsordförande Ida Ståhl och använde en kunskapsbaserad rekryteringsmodell. Generalsekreteraren har fått en överlämning av samtliga inom förbundsstyrelsen, deltagit på EUP Sveriges nationella session samt åkt som delegat till det internationella forumet i Amsterdam för att ytterligare få en inblick i organisationen. En delegationsordning, ekonomiska styrdokument för deltagaravgifter och attestering har tagits fram och generalsekreteraren har påbörjat en undersökning om föreningsbidrag på uppdrag av förbundsstyrelsen. Under perioden juni till oktober 2014 var Johanna Lundgren vikarierande kanslist för EUP Sverige. Under sommaren 2014 var Noura Berrouba och Astrid Vikström projektanställda och arbetade med skribering av texter till såväl hemsida som övrig verksamhet. 3.3 Verkställande arbetsgrupper Verkställande arbetsgrupper har använts under året vid flera tillfällen, främst när det gäller skribering av utskottsämnen till de regionala sessionerna samt till den nationella sessionen. Efter utvärdering och rapportering har det skapats ett enklare styrdokument med rutiner för detta. Det har även skapats en arbetsgrupp som arbetar med jämställdhetsoch inkluderingsarbetet inom Akademien som består av medlemmar från förbundsstyrelsen och från individuella medlemmar. 3.4 Finansiering Den 15 januari 2015 meddelade MUCF att de beslutat bifalla EUP Sveriges ansökan om organisationsbidrag, enligt förordningen 2011:65 om organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Organisationen beviljades för år 2015 ett totalbelopp på kronor, varav kronor till organisationens arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Detta gör myndigheten till organisationens enskilt största bidragsgivare. 8

11 EUP Sverige har fortsatt att ha en god kommunikation med de bidragsgivare som redan etablerats. Diskussioner om långsiktiga partnerskap med finansiärer har diskuterats men ingenting har ännu initierats. Arbetet med att strukturera en årlig projektfinansiering har påbörjats och utgångspunkt har tagits i behovet av strukturellt stöd för de regionala sessionerna, arbetet leds av generalsekreteraren. Projektbidrag genom Erasmus+ har sökts för såväl de regionala sessionerna som för den nationella sessionen. Den 27 april 2015 meddelade MUCF preliminärt beslut om att bifalla ansökan om projektbidrag på kronor till de regionala sessionerna. Besked har ännu inte kommit gällande den nationella sessionen. 3.5 Kommunikation Förfrågan om samarbeten har ökat under verksamhetsåret vilket tyder på att det kommunikationsarbete som har lagts ner har gjorts på ett tillfredsställande sätt och att vi når ut till fler och fler personer. Den nya hemsidan och intranätet lanserades under tidig höst och under våren pågår arbete med att utvärdera den. EUP Sverige har ett tydligt arbetssätt när det gäller medial närvaro och en gemensam grafisk profil har framtagits och etablerats inom såväl förbundsstyrelsen som inom medlemsföreningarna. 4. Medlemmar Styrelsen har haft som mål att upprätthålla sitt medlemsantal över 1000 medlemmar, och inför årsmötet i maj år 2014 hade föreningen 1150 medlemmar. Per den 20 april 2015 hade organisationen 1176 medlemmar, fördelade på fem medlemsföreningar, alltså en ökning på 26 medlemmar från föregående år. Medlemmarna är fördelade på följande medlemsföreningar: EUP Nord, 136 medlemmar EUP Syd, 206 medlemmar EUP Uppsala, 24 medlemmar EUP Väst, 243 medlemmar EUP Öst, 568 medlemmar 4.1 Medlemsföreningar Det har under årets arbetats med att stödja medlemsföreningarna och göra de redo för ett större juridiskt och ekonomiskt ansvar. Arbetet med en strategisk plan för expandering och förvaltning av medlemsföreningar har påbörjats och arbetet leds av generalsekreteraren. 4.2 Ekonomiskt stöd Det har tagits fram ett styrdokument för föreningsbidrag inom organisationen. Arbetet med att revidera denna och göra den koherent med den strategiska plan för expandering och förvaltning av medlemsföreningar har påbörjats av generalsekreterare på initiativ av förbundsstyrelsen. För att kunna skapa en stabil föreningsstruktur så är det viktigt att utvecklingen av det ekonomiska stödet till medlemsföreningen går hand i hand med den strategiska utvecklingen. 4.3 Medlemsstöd Stipendiet kommer att lanseras under våren. De nationella aktiviteter som har genomförts under verksamhetsåret har lagts upp på alumniplattformen så att det är möjligt för 9

12 registrering. Delar av EUP Sveriges förbundsstyrelse har varit närvarande på samtliga regionala sessioner samt den nationella sessionen, medlemsföreningshelgerna (BAT), Alumni Weekend samt en utvärderingshelg för Nationella uttagningsprocessen (NSP) 2014 och en utbildningshelg för huvudorganisatörer för NSP Utbildning och kompetensutveckling 5.1 Kompetensutveckling Under verksamhetsåret har det hållits två medlemsföreningshelger (BAT) samt en Alumni Weekend. På båda BAT har samtliga medlemsföreningar varit närvarande och delar av Förbundsstyrelsen. På den första träffen samlades totalt 27 deltagare och under den andra träffen samlades totalt 24 deltagare. Det varit såväl externa som interna föreläsare som har utbildat inom bland annat styrelsearbete, stresshantering, ledarskap, ekonomi, media och projektledning. Under Alumni Weekend utbildades det inom journalistik, utskottsordförandeskap samt organisering. Ett flertal styrelseledamöter och engagerade medlemmar har även deltagit på utbildningar med bland annat LSU Sveriges Ungdomsorganisationers utbildningsprogram Metodo och EYP International. Utbildningarna har behandlat bland annat ekonomi, ledarskap, fundraising och digitala verktyg. Utbildningarna och utbildningsdeltagarna har valts ut baserat på relevans för deras förtroendeuppdrag och EUPs verksamhet samt utrymme i budget. 5.2 Akademisk utbildning För att författa utskottsämnen till såväl de regionala sessionerna som till den nationella sessionen har arbetsgrupper tillsatts med erfarna alumni för att säkerställa den akademiska kvalitén. För framtagandet av utskottsämnen till de regionala sessionerna tillsattes en arbetsgrupp bestående av Hugo Dürr, Gustav Anderson och Oscar Stenbom. Till den nationella sessionen bestod arbetsgruppen av Hugo Dürr, Irem Türem, Emil Juslin samt Magnus Ledman. 5.3 Utbildningssamordning Konceptet "Pool of Trainers" håller på att utvecklas och kommer att kunna lanseras till hösten. 5.4 Gymnasieskolor och universitet Under de regionala sessionerna och den nationella sessionerna hölls workshop med samtliga medföljande lärare för att undersöka vilka behov som finns. Förbundsstyrelsen deltog på hela lärarprogrammet under de regionala sessionerna och tog en aktiv roll i utförandet av dessa. Det har skapats en rutin för hur det ska arbetas med detta i framtiden. Arbetet med att återuppta och transformera lärarnätverket har initierats och det finns planer på att anordna en lärarkonferens under hösten. EYP Partnerschools har färdigställts och initierats. Hittils har flera skolor anmält sig och mottagandet har varit varmt. EUP Sverige har fortsatt att bidraga med ekonomiskt stöd till skolor till såväl de regionala sessionerna som till den nationella sessionen. 10

13 6. Inkludering 6.1 Geografisk spridning Under verksamhetsåret har bildandet av EUP Linköping påbörjats med stöd av vice ordförande för nationella frågor. Genom att nya skolor har deltagit i den nationella uttagningsprocessen så har verksamheten kunna bredda sig geografiskt inom de regioner som organisationen redan varit etablerad i. För att kunna nå ut fler så deltog EUP Sverige i Gymnasiemässan i Göteborg 7-9 oktober 2014 och samt mässan Nolia Utbildning & Rekrytering i Umeå 12 februari Detta resulterade i flertalet nya medlemmar och nya skolor till den nationella uttagningsprocessen. 6.2 Likabehandlingsplan Förbundsstyrelsen tog 25/1 beslut efter att ha rådfrågat verksamhetsrevisorerna att inte ta fram ett beslutsunderlag för en likabehandlingsplan till årsmötet Detta beror på att organisationen fick erbjudande om att deltaga i Maktsalongens likabehandlings- och inkluderingsprogram "Akademien" under ett år med start våren Styrelsen bedömde att det var värt att skjuta på framtagandet av en plan med ett halvår eftersom det skulle innebära en mer förankrad och välarbetad likabehandlingsplan som faktiskt kan ha en reell verkan inom organisationen. Genom deltagandet så kan organisationen få de verktyg som behövs för att göra en hållbar utvärdering och förändringsplan. Arbetsgruppen som arbetar med detta genom Akademien består av Nathalie Thiel, Josefine Wallenå, Olivia Lövgren Ternman, Jesper Thunström och Tua Malmberg. 7. Projektverksamhet 7.1 Medlemsverksamhet En Alumni Weeekend annordnades av Cecilia Axelsson och Karolina Kraft i Borås 3-5 April Det deltog 32 deltagare och utbildningarna hölls av tre internationella trainers. I arrangemanget deltog såväl nya som gamla medlemmar. Det har anordnats 4 skolsessioner och nära på 40 andra event, såsom nationell och regionala sessioner, internationella forum, samt flertal alumnievent och externa marknadsförnigstillfällen. EUP kommer för första året deltaga i Almedalsveckan. EUP Sverige har involverat sig i Schwarzkopf stiftelsens projekt "Understanding Europe" genom representanterna Isabella Leandersson och Leon Furuskog. De har varit på utbildning i Berlin och kommer att vara ansvariga för att koordinera efterföljande aktiviteter och facilitera ett engagemang för övriga medlemmar i Sverige i projektet. 7.2 Sessioner Har under den nationella sessionen arbetat fram med lärarna ett underlag för på vilket sätt EUPs verksamhet knyter an till målen i läroplanen. Det finns planer på att utveckla informationsmaterial för att vidare förklara och ge förslag på lämpliga aktiviteter som kan anordnas i klassrumsmiljö. 7.3 Nationella Uttagningsprocessen Den nationella uttagningsprocessen har utvärderats grundligt av såväl huvudorganisatörer som förbundsstyrelsen och det har skapats en ny projektstruktur för hur projektet ska utvecklas och förvaltas. Detta eftersom den nationella uttagningsprocessen har förändrats från att vara den enda verksamheten till att bli en av många projekt som drivs. På grund 11

14 av detta så har projektstrukturen varit tvungen att förändras för att projektet och organisationen ska kunna fortsätta att utvecklas och få nödvändig finansiering. Det har tagits fram ett procedurdokument som ska fungera som stöd till huvudorganisatörer, samt nya och gamla skolor. Under året har det legat fokus på att göra kommunikationen tydligare och tidigarelägga den. Feedback har intagits från medföljande lärare under de regionala sessioner och nödvändiga förändringar har gjorts utifrån detta, exempelvis att tidigarelägga utskick av kommittéeämnen. Totalt deltog 36 skolor vid den nationella uttagningsprocessen och av dem vad 9 skolor nya för EUP Regionala sessionerna Under november 2014 anordnades de regionala sessionerna i Stockholm, Umeå, Malmö och Göteborg. De regionala sessionerna möjliggjordes av en utomordentlig arbetsinsats av alla sessionernas huvudorganisatörer. Angelica Arnqvist och Sara Jungeryd huvudorganiserade sessionen i Stockholm med temat Towards an Environmentally and Socially Sustainable Europe, Jesper Thunström och Sofie Lundgren huvudorganiserade sessionen i Malmö med temat A Difference Today, A Similarity Tomorrow, Kristen Rosario huvudorganiserade sessionen i Göteborg med temat Assuming Ownership of Europe, Rediscovering Responsibility samt Emil Juslin och Sally Andersson huvudorganiserade sessionen i Umeå med temat Youth is our Future. Huvudorganisatörerna stöttades under projektets gång av projektkoordinator Christina Abdulahad Nationella sessionen Den 11:e nationella sessionen ägde rum i Umeå mellan den mars med temat Sustaining Our Future. Sessionen inleddes med teambuilding och utbildning för samtliga funktionärsteam på Scandic Syd där även alla sessionens deltagare vodde. Teambuilding och utskottsarbete för delegaterna ägde rum på Fridhemsgymnasiet. Lärarprogrammet innehöll bland annat besök på Västerbottensmuséet, en busstur med genusperspektiv genom Umeå samt workshop med EUP Sveriges förbundsstyrelse. Generalförsamlingen ägde rum i Aula Nordica vid Umeå Universitet. Den nationella sessionen var ett väldigt lyckat evenemang som möjliggjordes tack vare den fantastiska huvudorganisatören Emil Juslin. Huvudorganisatören stöttades under projektets gång av projektkoordinator Christina Abdulahad. 7.4 Uppsala International Forum of EYP Sweden Forumet i Uppsala ägde rum mellan den 4-7 december 2014 och engagerade över 90 deltagare från flertalet länder inom och utanför Europa. Temat för forumet var European Equality and Inclusion och huvudorganiserades av Emilie Tilstam, Mahlet Abera Techan och Stella Säfström. Detta forum var öppen för universitetsstudenter, eller ungdomar över 18 år vilket gjorde att detta möjliggjorde det för en äldre målgrupp att delta i EUP Sveriges aktiviteter. Projektet uppmärksammades av SVT och blev utsett till svenska vinnare av Charlemagne Youth Prize. 12

15 8. Samarbete 8.1 Civilsamhället EUP Sverige har representanter i LSU:s ekonomiska nätverk och Generalsekreterarnätverket samt i ledarskapsnätverket Maktsalongen. Sigrun Fagerfjäll och Ida Ståhl representerade EUP Sverige på LSU:s årsmöte 2014 och deltog aktivt i diskussionerna. Vidare engagemang har drivits inom LSU genom att deltaga i deras årliga Medlemsundersökning, deltagande på beredningskvällar, release av boken "Ung i Styrelse". Ytterligare engagemang i LSU kommer att bedrivas genom att initiera en dialog med ordförande Rebecka Prentell om EUP:s roll inom LSU och önskvärda prioriteringar på internationell verksamhet och statsbidraget. EUP Sverige och dess medlemsföreningar har under året samarbetat med flertalet organisationer i Sverige: Utrikespolitiskaförbundet Sverige, Utrikespolitiska föreningen Uppsala, FN-förbundet Uppsala, SACO. 8.2 BNC The Board of National Committees (BNC) är en samling av alla nationella kommittéer (NCs) och därmed fungerar som rösten för NCs. Den har full medbeslutanderätt med Governing Body (GB), vilket innebär att eventuella policyförslag och rekommendationer från GB måste godkännas av BNC, och vice versa. EUP Sverige har aktivt deltagit i arbetet inom BNC både genom att delta på de båda mötena, 8-10 oktober samt 8-10 maj och genom att aktivt interagera med andra nationalkommittéer mellan mötena. EUP Sverige representerades av Ida Ståhl och Hugo Dürr. Flertal ämnen diskuterades vid oktobermötet, såsom framsteg av Regional Development Council, kommunikationspolicy samt kommunikationsstrategi, policy på Internationella Sessioner, arbetsgrupper rörande språkligt mångfald, koordinerar av internationella delegater vid sessioner, politisk neutralitet, reform av deltagaravgifter vid Internationella Sessioner, samt strategi för inkludering i EUP. Vid majmötet, diskuterades koordinering av internationella delegater, reformering av rekommendationssystem, reformering av sommar Internationella Sessioner delegat urvalsprocess och kriterier, kommunikationspolicy, mission och värderingar av EYP, samt en ny internationell strategiriktning. EUP Sverige tog sig också chansen vid oktobermötet att visa upp vårt nya onlinekartverktyg för kommande sessioner, skapad av Josefine Wallenå. Vid majmötet la tillsammans med EUP Spanien och EUP Tyskland en proposition om att förändra delegat urvalsprocessen och kriterier vid sommar internationella sessionerna. Representanter från EUP Sverige tog sig tillfället i alla samtal att yttra sin åsikt enligt organisationens värderingar, genom att lägga tyngd på inkludering, demokratiska principer, acceptans och möjlighet för alla. 8.3 Internationella kontoret EUP Sverige har stöttat det internationella kontoret i alla de projektansökningar som de har efterfrågat hjälp i. EUP Sverige har vidare ställt upp som partner organisation i Erasmus+ till alla andra nationalkommittéer som har efterfrågat det. EUP Sverige har sökt bidrag från Erasmus+ två gånger och fått hjälp med koordinering av partner organisations av internationella kontoret. 13

16 9. Internationell verksamhet 9.1 Internationella sessioner EUP Sverige är en av Europas ledande nationalkommittéer inom EUP. Tack vare EUP Sveriges höga kvalitet på de nationella uttagningarna samt stora antal andra evenemang har Sverige även fortsättningsvis fått skicka det högsta antalet delegater tillåtna per NC på de internationella höst- och vårsessionerna. I samband med Board of National Committees (BNC) sammanträdde i Fontainebleau i Frankrike hösten 2012, där beslutet att grundallokeringen av platser skulle minskas med en plats, har EUP Sveriges tilldelade delegatplatser till internationella höst- och vårsessionerna förblivit 9. Detta har inneburit att EUP Sverige valt ut delegationer på 4 delegater under uttagningsprocessen för att hålla det totala antalet av 9 platser. Den sista platsen har tilldelats individer som bidragit eller förväntas bidra signifikant till föreningen på något sätt. Till den 78:e internationella sessionen som hölls i İzmir i Turkiet april 2015 skickades Malmö Borgarskolan och Sigrid Rudebecks gymnasium för att representera Sverige. Dessa delegation skulle i fösta fall delta vid internationella sessioner i Kiev, som tyvärr inte kunde äga rum på grund av rådande omständigheter i landet. Till den 80:e internationella sessionen i Leipzig i Tyskland 6-15 november 2015 valdes Kungsholmens gymnasium och Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm, och till den 81:e internationella sessionen i Dublin-Belfast i Storbritannien 4-13 mars 2016 valdes Dragonskolan och Franska Skolan för att representera Sverige. Förbundsstyrelsen valde att ändra på ordningen på internationella session som EUP Sverige väljer att skicka utvalda skolor till. Istället för att skicka 1:a och 2:a plats skolor från nationella uttagningsprocessen till internationella vårsessionen, och 3:a och 4:a plats skolor till internationella höstsession, valde förbundsstyrelsen att skicka 1:a och 2:a till höstsession och 3:a och 4:a till vårsessionen. Detta beslut kom i samband med att flytta fram nationella sessioner från slutet av januari till mitten av mars, och därmed bara fyra veckor innan internationella vårsessionen, som är alldeles för kort tid att förbereda för en internationell session. 9.2 Övrigt sessionsdeltagande Därtill har ett flertal svenska gymnasieskolor givits möjlighet, eller kommer att ges möjlighet, att delta i regionala sessioner och forum utomlands. Umeå Internationella Gymnasium, Ingrid Segerstedts gymnasium och IHGR deltog vid Cork st International Forum of EYP Ireland, Gymnasieskolan Spyken vid Nationella Sessionen av EYP Portugal i Braga, och Hersby Gymnasium och Nacka Gymnasium vid Nationella Sessionen av EYP Germany i Passau, Tyskland. Ett stort antal svenska alumni har deltagit individuellt på olika sessioner runtom i Europa, i egenskap av delegater, organisatörer, journalister, utskottsordföranden, jurymedlemmar, presidenter och editors. 14

17 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition revidering Alkoholpolicy Detta är förbundsstyrelsens proposition till årsmötet på revidering av EUP Sveriges Alkoholpolicy. Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att Anta förslaget om revidering av EUP Sveriges Alkoholpolicy 15

18 Alkohol- och drogpolicy för EUP Sverige EUP Sveriges verksamhet riktas huvudsakligen till universitetsstudenter och gymnasieungdomar och har ett nära samarbete med skolor och lärare. EUP Sverige ska genom hela sin verksamhet verka som ett föredöme för andra nationalkommittéer inom EUP när det gäller att anordna sessioner och övriga aktiviteter av hög akademisk och organisatorisk kvalitet, som samtidigt skapar minnesvärda upplevelser för deltagarna. Gällande alla aktiviteter anordnade av EUP Sverige ska ingen alkohol erbjudas och EUP Sverige ska under inga omständigheter betala för alkoholinköp med föreningens medel. Alla aktiviteter organiserade av EUP Sverige har nolltolerans gällande droger. Nationella Uttagningsprocessen EUP Sveriges officiella policy är att ingen alkohol får förtäras av sessionens deltagare under en sessions gång. Med sessionens gång avses tiden från första till sista programpunkt, detta innebär från första programpunkt för delegater tills efter avslutningsceremonin. Delegater som påträffas berusade eller innehavandes alkohol eller droger under sessionens gång blir omedelbart diskvalificerade från uttagningen. Detta ska rapporteras till huvudansvariga i juryn samt förbundsordförande. Officials som påträffas berusade eller innehavandes alkohol eller droger under sessionens gång ska rapporteras till sessionens president som i samråd med representant för EUP Sveriges styrelse beslutar om rimlig åtgärd. Övrig verksamhet Alkohol ska under inga omständigheter erbjudas till minderåriga under en aktivitet anordnad av EUP Sverige. Deltagare som påträffas berusade eller innehavandes alkohol eller droger under aktivitetens gång blir omedelbart hemskickad. Under särskilda projekt för universitetsstudenter eller aktiviteter med en åldersgräns över 18 år kan förbrukning av alkohol tillåtas mellan programpunkterna om speciellt tillstånd inhämtats av förbundsstyrelsen. 16

19 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Förenklad version av budget Preliminär budget för maj-december 2015, förenklad version till årsmötet Notera att detta är en mycket förenklad version av vår verksamhetsbudget för att våra medlemmar lätt ska kunna få en överblick över styrelsens ekonomiska prioriteringar. För en mer detaljerad version, kontakta förbundsstyrelsen på EUP Sverige har ca kronor kvar ifrån årets organisationsbidrag från MUCF och besparingar ifrån tidigare räkenskapsår. Förbundsstyrelsen vill använda dessa pengar på följande sätt: Budgetområde 1: Sessioner Bidrag till sessionsfinansiering 140,000 Resebidrag 48,000 Budgetområde 2: Lokal vermsamhet Fickpengar Lokalkommittéer 25,000 Projektstöd 50,000 Utbildningshelger 80,000 Budgetområde 3: Administration Kostnader för styrelsens verksamhet inklusive årsmötet 100,000 Kostnader för kansli och Generalsekreterare 266,162 Medlemsregister, bankkonto och hemsida 7,000 Revision och bokföring 55,000 Utbildningar 15,000 Budgetområde 4: Bidrag till sessionsdeltagare Deltagaravgifter för skolor vi skickar utomlands 22,000 Oförutsedda utgifter/sparas till kommande räkenskapsår 60,838 17

20 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition Tillägg i verksamhetsplanen 1.5 Kommunikation Detta är förbundsstyrelsens proposition på tillägg i Verksamhetsplanen 1.5 Kommunikation att ta fram en Material- och copyrightpolicy för EUP Sverige under nästkommande verksamhetsår. Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att Anta propositionen om tillägg i Verksamhetsplanen 1.5 Kommunikation och framtagandet av en Material- och copyrightpolicy under nästkommande verksamhetsår. Material- och copyrightpolicy EUP Sverige tar löpande fram en stor mängd material, både digitalt material samt utskriftsmaterial. Detta görs både av EUP Sveriges förbundsstyrelse, medlemsföreningar samt av media team på sessioner och övriga evenemang. För att säkerställa att materialet som tas fram och publiceras håller sig till de regelverk som finns i Sverige är organisationen nu i behov av en policy som reglerar detta, samt hur och av vem materialet får användas. 18

21 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition Utredning om organisationsstruktur Detta är förbundsstyrelsens proposition på uppdrag till tillträdande styrelse att tillsätta en utredning om förändring av EUP Sveriges organisationsstruktur under verksamhetsåret 2015/2016. Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att.. Anta propositionen om framtagandet av en utredning av EUP Sveriges organisationsstruktur Organisationsstruktur EUP Sverige Styrelsen föreslår att uppdraga den tillträdande styrelsen att under sitt verksamhetsår tillsätta en utredning om förändring av EUP Sveriges organisationsstruktur under verksamhetsåret 2015/2016. EUP Sverige har under de senaste åren växt och utvecklats såväl geografiskt som verksamhetsmässigt. För närvarande finns det engagemang på såväl skolor som på lokal och regional nivå. För att verksamheten ska kunna utvecklas vidare så är det väsentligt att en utredning görs för att undersöka vilka strukturer som passar organisationen bäst. En tydlig organisationsstruktur är viktig för såväl den strategiska planeringen som för den ekonomiska planeringen. 19

22 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition Arvodering av förbundsordförande Detta är förbundsstyrelsens proposition på uppdrag till tillträdande styrelse att ta fram en utredning om arvodering av förbundsordförande för beslut till årsmötet Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att.. Anta propositionen om utredning om arvodering av förbundsordförande Arvodering av förbundsordförande I takt med att organisationen har växt så har också arbetsbördan för förbundsstyrelsen och förbundsordförande växt. I dagsläget så ansvarar förbundsordförande för en heltidsanställd generalsekreterare, förbundsstyrelsen samt den strategiska utvecklingen av organisationen. Förbundsordförande får idag en symbolisk arvodering om 2000 kronor för detta arbete då det är tänkt att uppdraget ska kunna skötas parallellt med studier eller arbete. Arbetsbördan har växt väldigt mycket och trots att en generalsekreterare har anställts så upplevs det som om det inte finns tid nog att göra allting som åligger förbundsordförande. Ett beslut om att heltidsarvodera en förbundsordförande är ett stort beslut för en organisation och någonting som vi anser behöver ordentligt utredning och förankring i organisationen. Vi föreslår därför att den tillträdande styrelsen ska tillsätta en utredning för att undersöka hur behovet för en heltidsarvoderad ordförande ser ut och också utreda de ekonomiska förutsättningarna. Utredningen ska presenteras inför årsmötet 2016 då beslut om heltidsarvodering av förbundsordförande ska tas. 20

23 Proposition Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition Strategi Detta är förbundsstyrelsen proposition på uppdrag till tillträdande styrelse att ta fram ett förslag på Strategi för EUP Sverige till årsmötet Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att.. Anta propositionen om framtagandet av en Strategi till nästkommande årsmöte Strategi EUP Sverige EUP Sverige har i dagsläget ingen strategi för sin verksamhet. Organisationen har idag en verksamhetsplan som sträcker sig över det kommande verksamhetsåret och i den finns ett antal mål att uppfylla inom organisationens olika verksamheter. För att uppfylla dessa mål och för att kunna verkställa framtida verksamhetsplaners mål är det viktigt att en övergripande strategi tas för att kunna planera verksamheten och för att organisationen ska kunna utvecklas. 21

24 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition Redaktionella ändringar Detta är förbundsstyrelsens proposition att ge förbundsstyrelsen rätt att göra redaktionella ändringar i dokument antagna av årsmötet. Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att.. Anta propositionen om Redaktionella ändringar 22

25 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Revisionsberättelse Verksamhetsrevisorer : Oscar Stenbom Love Josefsson Inledning Vi har granskat protokoll från styrelsemöten, från medlemmar inkommen information samt från styrelsen inkommet material gällande mandatperioden 2014/2015. Granskningen har skett i enlighet med stadgarna och god revisionssed i ideell föreningsverksamhet. Om revisorerna Revisorernas roll i organisationen är att granska styrelsens arbete under året. Att å medlemmarnas vägnar försäkra sig om att styrelsen agerar på ansvarsfullt sätt gentemot verksamheten och organisationens ekonomi samt håller sig inom ramen för stadgarna och av årsmötet fattade beslut. Det är även revisorernas roll att avlämna en rekommendation till årsmötet huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. Medlemmar Vi har granskat antalet medlemmar och medlemsföreningar och funnit at det finns 1033 medlemmar mellan 6 och 25 år samt 5 stycken medlemsföreningar. Inga avvikelser funna när granskingen gjordes i samband med redovisningen för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), med stadgarna som underlag. Uppfyllelse av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse Styrelsen har följt verksamhetsplanen, det som står i verksamhetsberättelsen. Styrelsearbete Vi har tagit del utav protokollerna som har skickats till oss i god tid. Beskrivningarna av styrelsearbetet har varit utförliga och tyder på hög engegemang inom styrelsen vilket har lett till att mycket ådstakommits under verksamhetsåret. Vi har noterat punkterna som togs upp i förra årets revisionsberättelsen och märkt kommunikationen har i år varit mycket bättre och att revisorerna har bjudits in till alla styrelsemöten. Medlemsrektryterningen har fungerat bättre och en bra överlämningsprocess etablerats. Detta har gjorts parallelt med anställningen av organisationens första heltidsanställda och utvecklingen av organisationens verksamhet medans kvaliteten av organisationens aktiviteter har forsatt uppnå en hög nivå. 23

26 Stadgebrott Vi har inte uppmärksammat att styrelsen medvetet eller icke medvetet begått några brott mot stadgarna eller mot vad årsmötet har beslutat. Ekonomi Vi har tagit del utav budgeten från verksamhetberättelsen och noterar EUP Sveriges goda finansiella situation tack vore arbetet som har gjorts för att behålla statsbidraget samt Erasmus+ bidraget. Yrkande Revisorerna yrkar utifrån ovanstående; att Lägga revisionsberättelsen till handlingarna. att Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden 2014/

27

28

29 EUROPEISKA UNGDOMSPARLAMENTET SVERIGE Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR 5 BALANSRÄKNINGAR 6 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 9 UNDERSKRIFTER

30 EUROPEISKA UNGDOMSPARLAMENTET SVERIGE Org.nr F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige är ett ideellt förbund vars syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar sig för aktuella politiska frågor och där de fritt får möjlighet att framföra sina åsikter. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och har till ändamål att: - tillföra en europeisk dimension i den svenska undervisningen genom att ge elever och lärare i gymnasieskolan möjlighet att delta i någon av Europeiska ungdomsparlamentet organiserad aktivitet. - lära ungdomar den demokratiska processens principer och uppmuntra dem till att ta personliga initiativ och engagera sig i samhället. - göra Europeiska ungdomsparlamentets verksamhet känd i Sverige och intressera svenska elever och lärare på gymnasienivå att delta i Europeiska ungdomsparlamentet. - utse de svenska gymnasieskolor som ska representera Sverige vid Europeiska ungdomsparlamentets internationella sessioner. - skapa ett nätverk mellan personer som har deltagit i någon av Europeiska ungdomsparlamentets aktiviteter genom att bland annat hålla ett medlemsregister aktuellt för föreningens medlemmar och sammankomster för föreningens medlemmar, samt - informera om och inbjuda föreningens medlemmar till konferenser, sessioner och seminarier vilka anordnas av organisation knuten till Europeiska ungdomsparlamentet. Flerårsjämförelse* Nettoomsättning Balansomslutning Soliditet (%) 74,7% 91,4% 82,2% 22,6% 34,0% *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Väsentliga händelser under räkenskapsåret Räkenskapsåret 2014 innebar stora förändringar som gav ännu fler möjligheten att delta i spännande aktiviteter. I början av året tilldelades förbundet organisationsbidrag ifrån Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor för tredje året i rad. Bidraget har möjliggjort fortsatt verksamhet och många nya aktiviteter. I början av februari ägde EUP Sveriges Nationella Session 2014 rum i Göteborg. Sessionen var mycket uppskattad av deltagare. Den finansierades både med stöd från förbundet och utav externa sponsorer. I juni hölls ett ungdomsforum för universitetsstudenter i Umeå i samband med att Umeå var Kulturhuvudstad i EU. Forumet lockade studenter från hela Europa och blev en stor succé. Det finansierades till stor del av externa bidragsgivare och lockade många nya sponsorer som EUP inte samarbetat med tidigare. Under årets gång anordnades många event av förbundets medlemsföreningar i Nord, Öst, Väst, Uppsala och Syd, fler än någonsin förr. Den första juli 2014 tillträdde en ny förbundsstyrelse, valda vid årsmötet i maj, och ett nytt verksamhetsår inleddes. Under hösten ägde årets regionala sessioner rum i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Under 2014 deltog fler gymnasieskolor i den Nationella Uttagningsprocessen än någonsin tidigare. I december 2014 anordnades ett universitetsforum i Uppsala. Studenter, inte bara från Europa utan även från andra delar av världen, deltog och forumet var mycket uppskattat. Under 2014 hade EUP Sverige två olika timanställda kanslister och tre stycken projektanställda. Sida 2 av 9

31 EUROPEISKA UNGDOMSPARLAMENTET SVERIGE Org.nr Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut I januari 2015 tilldelades förbundet för fjärde året i rad organisationsbidrag. I februari anställdes förbundets första Generalsekreterare, Joel Haldosén på heltid och han arbetar nu på förbundets kansli. I mars ägde årets nationella session rum i Umeå med deltagare från gymnasieskolor i hela Sverige. Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor gav i slutet av april besked om att tilldela EUP Sverige bidrag från Erasmus+ för de regionala sessionerna Bidraget uppgår till kronor. Resultatdisposition balanserad vinst årets förlust i ny räkning överföres Beträffande föreningens ansamlade resultat överföres dessa medel i ny räkning och beslut om disposition sker enligt stadgarna endast vi upplösning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 3 av 9

32 EUROPEISKA UNGDOMSPARLAMENTET SVERIGE Org.nr R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Verksamhetens intäkter m.m. Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 4 av 9

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka.

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka. Det ska bli fantastiskt att träffa dig i Höganäs 7-9 september. Vi hoppas att du kommer väl förberedd till vårt högst beslutande möte. Tillsammans har vi makt att förändra! I detta häfte hittar du texter

Läs mer

Årsmöteshandlingar 1

Årsmöteshandlingar 1 Årsmöteshandlingar 1 Innehållsförteckning Förord Formalia - Ordlista - Arbetsordning - Dagordning Föregående verksamhetsår - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk berättelse och balansräkning - Bokslut - Revisionsberättelse

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer