Årsmöteshandlingar. EUP Sveriges årsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. EUP Sveriges årsmöte"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar EUP Sveriges årsmöte 16 maj 2015

2 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Innehållsförteckning Förslag på dagordning 1 Arbetsordning 2 Verksamhetsberättelse Proposition: Revidering av Alkoholpolicyn 15 Proposition: Förenklad version av budgeten maj-dec 17 Proposition: Tillägg i verksamhetsplanen 1.5 Kommunikation 18 Proposition: Utredning om organisationsstruktur 19 Proposition: Arvodering av ordförande 20 Proposition: Strategi 21 Proposition: Redaktionella ändringar 22 Revisionsberättelse lekmannarevisorer 23 Revisionsberättelse auktoriserad revisor Årsredovisning

3 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Förslag på dagordning 1. Årsmötets öppnande Mötespraktiskt 2. Val av mötesfunktionärer A. Mötesordförande B. Mötessekreterare C. mötesjusterare tillika rösträknare för årsmötet 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande och beslutsmässighet Mötesordning 4. Fastställande av röstlängd 5. Fastställande av dagordning 6. Fastställande av arbetsordning Föregående verksamhetsår 7. Presentation av verksamhetsberättelse avseende innevarande verksamhetsår 8. Presentation av ekonomisk berättelse och årsredovisning avseende innevarande verksamhetsår 9. Presentation av revisionsberättelse avseende verksamhetsår och föregående räkenskapsår 10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse Fastställande av förtroendeuppdrag 11. Nomineringsstopp för kandidaturer till förbundets förtroendeposter 12. Fastställande av nationella styrelsens storlek 13. Fastställande av valberedningens storlek Förslag till beslut 14. Propositioner A. Proposition 1: Revidering av Alkoholpolicyn B. Proposition 2: Budget för nästkommande verksamhetsår C. Proposition 3: Tillägg i Verksamhetsplanen för nästkommande verksamhetsår D. Proposition 4: Utredning om organisationsstruktur E. Proposition 5: Arvode för förbundsordförande F. Proposition 6: Strategidokument G. Proposition 7: Ge styrelsen rätt att göra redaktionella förändringar 15. Motioner 16. Övriga frågor Personval 17. Val av ledamöter till valberedningen 18. Val av ordförande till valberedningen 19. Val av revisorer Val till styrelse 20. Val av ledamöter till nationella styrelsen 21. Val av vice ordföranden till nationella styrelsen 22. Val av ordförande till nationella styrelsen 23. Sluten omröstning 24. Praktisk information 25. Årsmötets avslutande 1

4 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Arbetsordning Inledning Styrelsen önskar att årsmötet blir tydligt och demokratiskt för alla. Därför har styrelsen tagit fram ett förslag till mötesordning, den ordning styrelsen föreslår ska gälla på årsmötet. På årsmötet kommer ni som deltagare att få möjlighet att rösta igenom om dessa regler ska gälla eller inte. Under mötet Mötesordförande och mötessekreterare Årsmötet väljer mötesordförande och mötessekreterare. Bredvid mötespresidiet väljer årsmötet också justerare tillika rösträknare. Mötesordförande har tolkningsföreträde när det gäller mötesordningen på årsmötet, och föreslår ordning i de frågor som inte regleras i den av årsmötet beslutade arbetsordningen. Mötessekreteraren för protokoll, ansvarar för bilagor och originalhandlingar och bistår mötesordföranden. Justerarna tillika rösträknarna ansvarar för att bistå vid votering och sluten omröstning, samt justerar årsmötesprotokollet. Paus Årsmötet kommer att ta paus, enligt det schema som styrelsen har förslagit. Vill du som mötesdeltagare ta paus, kan du begära ordningsfråga och förslå till mötesordförande om paus. Tänk på att hålla dig till det schema som styrelsen har förslagit, och inte yrka på paus i onödan. Pauser ska inte användas som en politisk taktik eller för att störa mötets ordning. Talartid För att inte mötet ska ta för lång tid och för att alla ska kunna komma till tals, har styrelsen förslagit en generell talartid på 3 minuter, för replik gäller talartid på 1 min. Det gäller alla inlägg inför årsmötet i helgrupp. Mötessekreterare kommer att ta tid och markera när tiden gått ut för talaren. Undantag gäller när styrelsen, generalsekreteraren, mötesordförande eller annan deltagare ska informera mötet eller i en liknande situation. Mötesordföranden bedömer vem som ska få undantag och när någon har använt sin talartid, och ger och tar tillbaka ordet. Talarlista För att få tala inför årsmötet ska man skriva upp sig på talarlistan och det gör man genom att räcka upp handen, varpå mötesordförande markerar att hen har uppfattat att någon vill tala, och ger sedan ordet. Alla som talar ska skrivas upp på talarlistan, och sedan fördelas ordet i tur och ordning. Det är mötesordförande som ger ordet och försöker efter bästa förmåga att förmedla ordet jämt. Man får ställa upp sig fritt antal gånger, förutsatt att det inte är satt streck i debatten. 2

5 Debatt och diskussion I frågor som ska leda fram till ett beslut kommer mötesordförande att öppna för debatt och diskussion. Debatten ska hållas i god ton och den ska vara saklig. Alla ska kunna förstå det som debatteras och alla ska inbjudas att delta. Talartiden påverkar längden och schemat styr hur länge diskussionen pågår. Personpåhopp och undanhållande av information är inte tillåtet. I ordningsfrågor kan mötesordförande välja att inte öppna för debatt och diskussion. Replik Om någon har sagt något som anspelar på eller hänvisar till det du sagt tidigare i debatten har du rätt att begära replik. Det görs genom att säga replik och sedan sträcka upp handen och meddela till mötesordförande som efter en bedömning kommer ge dig rätt till replik. Mötesordförande bedömer hur många repliker du har rätt till, och replik kan inte begäras på replik i all oändlighet. Ordningsfråga Vill du under mötet ta upp något som handlar om själva mötet, om paus eller om hur mötet eller frågan ska behandlas, kan du begära ordningsfråga genom att säga ordningsfråga och sträcka upp handen och meddela till mötesordförande. Ordningsfrågor bryter den ordinarie talarlistan. Mötesordförande har rätt att ge förslag och bedöma i ordningsfråga. Sakupplysning Om du vill upplysa mötet om en sakfråga, kan du begära sakupplysning genom att säga sakupplysning och meddela till mötesordförande. Mötesordförande ger ordet och du har rätt att upplysa mötet om ren fakta, eller rätta något som sagts under mötet. Du kan också begära att få ställa en fråga om sakupplysning till någon, som har då får ordet för att upplysa mötet om en specifik fråga. Streck i debatten Mötet kan inte pågå hur länge som helst, även om man har riktigt roligt på årsmöten. Därför kan deltagarna på mötet med förslagsrätt föreslå streck i debatten. Frågan bryter ordinarie talarlista, och mötesordförande kommer fråga mötet om mötet vill sätta streck i debatten. Diskussion om streck i debatten ska undvikas. Om mötet sätter streck i debatten, kommer alla som står på talarlistan och alla som vill tala att få skriva upp sig. De som skriver upp sig efter beslut om streck i debatten lottas, och därefter fortsätter mötet enligt talarlistan och går sedan direkt till beslut efter att talarlistan är tom. Yrkandestopp Så kallat yrkandestopp sätts när mötet börjar behandla en fråga på dagordningen. Vill du ha hjälp med yrkanden kan du kontakta någon i förbundsstyrelsen, eller mötesordföranden på årsmötet i god tid. 3

6 Om beslut Beslut Årsmötet är till för att fatta beslut, och ska därför i så stor mån som möjligt alltid gå till beslut. Ett beslut av årsmötet kan fattas om tillräckligt många röstar och är närvarande. Det är mötesordförandes uppgift att leda mötet genom beslut på ett så smidigt sätt som möjligt och har också rätt att bestämma en beslutsordning efter konsulterande med deltagarna. Acklamation Den allra enklaste formen av beslut är acklamation, med handuppräckning. Det är ett fint ord för att säga ja och samtidigt räcka upp handen. På årsmöten säger man inte nej, utan använder sig uteslutande av ja. Därför kommer varje förslag att ställas mot avslag till att börja med och lyder ungefär så här; Ordförande: Är det årsmötets mening att ge alla 1 banan? Årsmötet: Ja! (4 st säger ja och räcker upp handen rakt upp) Ordförande: De som vill avslå säg ja nu? Årsmötet: Ja! (1 säger ja och räcker upp handen rakt upp) Ordförande: Jag finner bifall. (Alla får en banan.) Votering Om någon på mötet (eller mötesordförande) tycker det var svårt att avgöra vad årsmötet ville besluta, kan man begära votering genom att säga votering högt och tydligt. Då kommer mötesordförande be rösträknarna att komma fram för att räkna rösterna, när man gör om samma sak som vid acklamation. Votering ska inte användas i onödan och bara begäras om man tycker att det var otydligt hur årsmötet röstade. Protokollsomröstning Om någon eller styrelsen begär det kan årsmötet använda sig av protokollomröstning, och då ska varje röst markeras i protokollet. Detta kan användas om det är en känslig fråga och om man vill kunna dokumentera vem som röstar vad. Begäran av protokollomröstning ska ges till mötesordförande, varpå röstlängden gås igenom och alla talar om i tur och ordning vad man röstat på. Sluten omröstning Om man går till personval eller om någon begär det, varpå mötesordförande gör en bedömning om det ska godkännas eller ej, ska mötet använda sig av sluten omröstning. Det innebär att man röstar med slutna lappar, som sedan räknas och antecknas i protokollet. 4

7 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Verksamhetsberättelse FÖRORD Verksamhetsåret har enligt Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sveriges stadgar löpt från och med 1 juli 2014 till och med 30 juni Organisationen utvecklas och växer, vilket har varit extra tydligt detta verksamhetsår. Allt fler får upp ögonen för EUP Sveriges verksamhet och engagerar sig och initierar befintliga och nya projekt. Hösten inleddes med en medlemsföreningshelg, Board Academic Training (BAT), som samlade styrelseledamöter från samtliga av EUP Sveriges medlemsföreningar och förbundsstyrelsen. Under november månad gick fyra regionala sessioner av stapeln i Umeå, Malmö, Göteborg och Stockholm. I början av mars annordnades en fyra dagar lång nationell session i Umeå, med 168 deltagare. Av utvärderingarna att döma så håller sessionerna en hög kvalité men har också utvecklingspotential vilket har tagits i beaktning av förbundsstyrelsen och är bakgrunden till de förändringar som kommer att genomföras under resten av I december anordnades Uppsala International Forum of EYP Sweden med 80 deltagare från 40 länder. Forumet tilldelades Charlemagne Youth Prize och kommer att representera Sverige i europafinalen i Aachen i maj. Under våren har också en andra medlemsföreningshelg (BAT) hållits, en Alumni Weekend arrangerats i Borås med 32 deltagare samt en utbildningshelg för huvudorganisatörer för nationella uttagningsprocessen 2015/2016 i Stockholm 9-10 Maj. Mycket arbete under året har lagts på att skapa en hållbar anställningsstruktur för att kunna heltidsanställda organisationens första generalsekreterare. Den sista januari började Joel Haldosén hos EUP Sverige som generalsekreterare och spelar en viktig roll i organisationens fortsatta utveckling och kontinuitet. Än en gång har EUP Sverige beviljats statsbidrag för föreningens verksamhet. Under året så har EUP Sverige fortsatt att aktivit engagera sig i paraplyorganisationen LSU:s arbete samt initierat samarbeten med nya organisationer. EUP Sverige har tillsatt en arbetsgrupp som representerar organisationen i Akademiens arbete för likabehandling- och jämställdhetsarbete. Vidare har samarbeten också genomförts med SACO Studentråd, EuropaDirekt, FN-förbundet Uppsala, Utrikespolitiskaföreningen Uppsala samt Utrikespolitiskaförbundet Sverige. Beträffande föreningens räkenskaper hänvisas till bokslutet. 5

8 Göteborg, April 2015: Ida Ståhl Ordförande Sigrun Fagerfjäll Ordinarie ledamot, Vice ordförande Hugo Dürr Ordinarie ledamot, Vice ordförande Alexander Bratthall Kassör Josefine Wallenå Ordinarie ledamot, Sekreterare och PR-ansvarig Nathalie Thiel Ordinarie ledamot, Regional koordinator Christina Abdulahad Ordinarie ledamot, Projektkoordinator Magnus Ledman Ordinarie ledamot, Lärarrepresentant 6

9 1. Förtroendevalda 1.1 Styrelsen Årsmötet 17 maj 2014 beslutade att styrelsen skulle ha följande sammansättning under verksamhetsåret. Ida Ståhl, ordförande Sigrun Fagerfjäll, ordinarie ledamot Hugo Dürr, ordinarie ledamot Alexander Bratthall, kassör Josefine Wallenå, ordinarie ledamot Nathalie Thiel, ordinarie ledamot Christina Abdulahad, ordinarie ledamot Magnus Ledman, ordinarie ledamot 1.2 Revisorer Årsmötet den 18 maj 2014 beslutade att revisorerna skulle vara följande personer under verksamhetsåret. Micael Scultze, Auktoriserad revisor Oscar Stenbom, Internrevisor Love Josefsson, Internrevisor 1.3 Valberedning Föreningen ska under årsmötet välja minst en ordförande för valberedningen och minst två ledamöter. Årsmötet den 18 maj beslutade att valberedningen skulle bestå av följande fyra personer under verksamhetsåret. Astrid Vikström, Valberedningens ordförande Anna Clara Örtendahl, Ordinarie ledamot Anna Malmberg, Ordinarie ledamot Soran Rabin Bozorg, Ordinarie ledamot I slutet av 2014 valde Soran Rabin Bozorg att avsäga sig uppdraget inom valberedningen på grund av tidsbrist. 2. Möten Styrelsen ska enligt föreningens stadgar hålla fem styrelsemöten under sitt verksamhetsår. Ett sista styrelsemöte för verksamhetsåret är planerat i juni. Styrelsen har hittills hållit följande möten under verksamhetsåret: Skype /07 - Stockholm /07 Uppsala /25 Stockholm För mer information om styrelsens styrelsemöten hänvisas till protokollen för respektive möte, som återfinns i sin helhet på föreningens hemsida. Protokollen har funnits tillgänliga 7

10 inom två veckor efter mötets avslutande på hemsidan i enlighet med protokollpolicyn. Några dagar efter varje styrelsemöte har sammanfattning skickats till föreningens medlemsföreningar. Utöver det officiella styrelsemöten har kommunikation kring styrelsearbetet skötts främst via mail i enlighet med föreningens styrdokument principer för e-post hantering. I den mån det har funnits behov av det så har styrelsen fört kommunikation kring operativa frågor över mobiltjänster både gemensamt och i enlighet med specifika ansvarsområden. Genom dessa interna arbetssätt som finns reglerade i en arbetsordning har styrelsen skött kommunikationen mellan styrelsemötena. 3. Organisationsutveckling 3.1 Omstrukturering EUP Sveriges stadgar och reglemente för medlemsföreningar har gjorts tillgänglig på den nya hemsidan samt diskuterats kontinuerligt inom förbundsstyrelsen samt på medlemsföreningshelgerna (BAT). 3.2 Förvaltning En generalsekreterare anställdes i slutet av januari 2015 efter en gedigen ansöknings- och anställningsprocess. Totalt sökte 46 personer till tjänsten, rekryteringsprocessen genomfördes av förbundsordförande Ida Ståhl och använde en kunskapsbaserad rekryteringsmodell. Generalsekreteraren har fått en överlämning av samtliga inom förbundsstyrelsen, deltagit på EUP Sveriges nationella session samt åkt som delegat till det internationella forumet i Amsterdam för att ytterligare få en inblick i organisationen. En delegationsordning, ekonomiska styrdokument för deltagaravgifter och attestering har tagits fram och generalsekreteraren har påbörjat en undersökning om föreningsbidrag på uppdrag av förbundsstyrelsen. Under perioden juni till oktober 2014 var Johanna Lundgren vikarierande kanslist för EUP Sverige. Under sommaren 2014 var Noura Berrouba och Astrid Vikström projektanställda och arbetade med skribering av texter till såväl hemsida som övrig verksamhet. 3.3 Verkställande arbetsgrupper Verkställande arbetsgrupper har använts under året vid flera tillfällen, främst när det gäller skribering av utskottsämnen till de regionala sessionerna samt till den nationella sessionen. Efter utvärdering och rapportering har det skapats ett enklare styrdokument med rutiner för detta. Det har även skapats en arbetsgrupp som arbetar med jämställdhetsoch inkluderingsarbetet inom Akademien som består av medlemmar från förbundsstyrelsen och från individuella medlemmar. 3.4 Finansiering Den 15 januari 2015 meddelade MUCF att de beslutat bifalla EUP Sveriges ansökan om organisationsbidrag, enligt förordningen 2011:65 om organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Organisationen beviljades för år 2015 ett totalbelopp på kronor, varav kronor till organisationens arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Detta gör myndigheten till organisationens enskilt största bidragsgivare. 8

11 EUP Sverige har fortsatt att ha en god kommunikation med de bidragsgivare som redan etablerats. Diskussioner om långsiktiga partnerskap med finansiärer har diskuterats men ingenting har ännu initierats. Arbetet med att strukturera en årlig projektfinansiering har påbörjats och utgångspunkt har tagits i behovet av strukturellt stöd för de regionala sessionerna, arbetet leds av generalsekreteraren. Projektbidrag genom Erasmus+ har sökts för såväl de regionala sessionerna som för den nationella sessionen. Den 27 april 2015 meddelade MUCF preliminärt beslut om att bifalla ansökan om projektbidrag på kronor till de regionala sessionerna. Besked har ännu inte kommit gällande den nationella sessionen. 3.5 Kommunikation Förfrågan om samarbeten har ökat under verksamhetsåret vilket tyder på att det kommunikationsarbete som har lagts ner har gjorts på ett tillfredsställande sätt och att vi når ut till fler och fler personer. Den nya hemsidan och intranätet lanserades under tidig höst och under våren pågår arbete med att utvärdera den. EUP Sverige har ett tydligt arbetssätt när det gäller medial närvaro och en gemensam grafisk profil har framtagits och etablerats inom såväl förbundsstyrelsen som inom medlemsföreningarna. 4. Medlemmar Styrelsen har haft som mål att upprätthålla sitt medlemsantal över 1000 medlemmar, och inför årsmötet i maj år 2014 hade föreningen 1150 medlemmar. Per den 20 april 2015 hade organisationen 1176 medlemmar, fördelade på fem medlemsföreningar, alltså en ökning på 26 medlemmar från föregående år. Medlemmarna är fördelade på följande medlemsföreningar: EUP Nord, 136 medlemmar EUP Syd, 206 medlemmar EUP Uppsala, 24 medlemmar EUP Väst, 243 medlemmar EUP Öst, 568 medlemmar 4.1 Medlemsföreningar Det har under årets arbetats med att stödja medlemsföreningarna och göra de redo för ett större juridiskt och ekonomiskt ansvar. Arbetet med en strategisk plan för expandering och förvaltning av medlemsföreningar har påbörjats och arbetet leds av generalsekreteraren. 4.2 Ekonomiskt stöd Det har tagits fram ett styrdokument för föreningsbidrag inom organisationen. Arbetet med att revidera denna och göra den koherent med den strategiska plan för expandering och förvaltning av medlemsföreningar har påbörjats av generalsekreterare på initiativ av förbundsstyrelsen. För att kunna skapa en stabil föreningsstruktur så är det viktigt att utvecklingen av det ekonomiska stödet till medlemsföreningen går hand i hand med den strategiska utvecklingen. 4.3 Medlemsstöd Stipendiet kommer att lanseras under våren. De nationella aktiviteter som har genomförts under verksamhetsåret har lagts upp på alumniplattformen så att det är möjligt för 9

12 registrering. Delar av EUP Sveriges förbundsstyrelse har varit närvarande på samtliga regionala sessioner samt den nationella sessionen, medlemsföreningshelgerna (BAT), Alumni Weekend samt en utvärderingshelg för Nationella uttagningsprocessen (NSP) 2014 och en utbildningshelg för huvudorganisatörer för NSP Utbildning och kompetensutveckling 5.1 Kompetensutveckling Under verksamhetsåret har det hållits två medlemsföreningshelger (BAT) samt en Alumni Weekend. På båda BAT har samtliga medlemsföreningar varit närvarande och delar av Förbundsstyrelsen. På den första träffen samlades totalt 27 deltagare och under den andra träffen samlades totalt 24 deltagare. Det varit såväl externa som interna föreläsare som har utbildat inom bland annat styrelsearbete, stresshantering, ledarskap, ekonomi, media och projektledning. Under Alumni Weekend utbildades det inom journalistik, utskottsordförandeskap samt organisering. Ett flertal styrelseledamöter och engagerade medlemmar har även deltagit på utbildningar med bland annat LSU Sveriges Ungdomsorganisationers utbildningsprogram Metodo och EYP International. Utbildningarna har behandlat bland annat ekonomi, ledarskap, fundraising och digitala verktyg. Utbildningarna och utbildningsdeltagarna har valts ut baserat på relevans för deras förtroendeuppdrag och EUPs verksamhet samt utrymme i budget. 5.2 Akademisk utbildning För att författa utskottsämnen till såväl de regionala sessionerna som till den nationella sessionen har arbetsgrupper tillsatts med erfarna alumni för att säkerställa den akademiska kvalitén. För framtagandet av utskottsämnen till de regionala sessionerna tillsattes en arbetsgrupp bestående av Hugo Dürr, Gustav Anderson och Oscar Stenbom. Till den nationella sessionen bestod arbetsgruppen av Hugo Dürr, Irem Türem, Emil Juslin samt Magnus Ledman. 5.3 Utbildningssamordning Konceptet "Pool of Trainers" håller på att utvecklas och kommer att kunna lanseras till hösten. 5.4 Gymnasieskolor och universitet Under de regionala sessionerna och den nationella sessionerna hölls workshop med samtliga medföljande lärare för att undersöka vilka behov som finns. Förbundsstyrelsen deltog på hela lärarprogrammet under de regionala sessionerna och tog en aktiv roll i utförandet av dessa. Det har skapats en rutin för hur det ska arbetas med detta i framtiden. Arbetet med att återuppta och transformera lärarnätverket har initierats och det finns planer på att anordna en lärarkonferens under hösten. EYP Partnerschools har färdigställts och initierats. Hittils har flera skolor anmält sig och mottagandet har varit varmt. EUP Sverige har fortsatt att bidraga med ekonomiskt stöd till skolor till såväl de regionala sessionerna som till den nationella sessionen. 10

13 6. Inkludering 6.1 Geografisk spridning Under verksamhetsåret har bildandet av EUP Linköping påbörjats med stöd av vice ordförande för nationella frågor. Genom att nya skolor har deltagit i den nationella uttagningsprocessen så har verksamheten kunna bredda sig geografiskt inom de regioner som organisationen redan varit etablerad i. För att kunna nå ut fler så deltog EUP Sverige i Gymnasiemässan i Göteborg 7-9 oktober 2014 och samt mässan Nolia Utbildning & Rekrytering i Umeå 12 februari Detta resulterade i flertalet nya medlemmar och nya skolor till den nationella uttagningsprocessen. 6.2 Likabehandlingsplan Förbundsstyrelsen tog 25/1 beslut efter att ha rådfrågat verksamhetsrevisorerna att inte ta fram ett beslutsunderlag för en likabehandlingsplan till årsmötet Detta beror på att organisationen fick erbjudande om att deltaga i Maktsalongens likabehandlings- och inkluderingsprogram "Akademien" under ett år med start våren Styrelsen bedömde att det var värt att skjuta på framtagandet av en plan med ett halvår eftersom det skulle innebära en mer förankrad och välarbetad likabehandlingsplan som faktiskt kan ha en reell verkan inom organisationen. Genom deltagandet så kan organisationen få de verktyg som behövs för att göra en hållbar utvärdering och förändringsplan. Arbetsgruppen som arbetar med detta genom Akademien består av Nathalie Thiel, Josefine Wallenå, Olivia Lövgren Ternman, Jesper Thunström och Tua Malmberg. 7. Projektverksamhet 7.1 Medlemsverksamhet En Alumni Weeekend annordnades av Cecilia Axelsson och Karolina Kraft i Borås 3-5 April Det deltog 32 deltagare och utbildningarna hölls av tre internationella trainers. I arrangemanget deltog såväl nya som gamla medlemmar. Det har anordnats 4 skolsessioner och nära på 40 andra event, såsom nationell och regionala sessioner, internationella forum, samt flertal alumnievent och externa marknadsförnigstillfällen. EUP kommer för första året deltaga i Almedalsveckan. EUP Sverige har involverat sig i Schwarzkopf stiftelsens projekt "Understanding Europe" genom representanterna Isabella Leandersson och Leon Furuskog. De har varit på utbildning i Berlin och kommer att vara ansvariga för att koordinera efterföljande aktiviteter och facilitera ett engagemang för övriga medlemmar i Sverige i projektet. 7.2 Sessioner Har under den nationella sessionen arbetat fram med lärarna ett underlag för på vilket sätt EUPs verksamhet knyter an till målen i läroplanen. Det finns planer på att utveckla informationsmaterial för att vidare förklara och ge förslag på lämpliga aktiviteter som kan anordnas i klassrumsmiljö. 7.3 Nationella Uttagningsprocessen Den nationella uttagningsprocessen har utvärderats grundligt av såväl huvudorganisatörer som förbundsstyrelsen och det har skapats en ny projektstruktur för hur projektet ska utvecklas och förvaltas. Detta eftersom den nationella uttagningsprocessen har förändrats från att vara den enda verksamheten till att bli en av många projekt som drivs. På grund 11

14 av detta så har projektstrukturen varit tvungen att förändras för att projektet och organisationen ska kunna fortsätta att utvecklas och få nödvändig finansiering. Det har tagits fram ett procedurdokument som ska fungera som stöd till huvudorganisatörer, samt nya och gamla skolor. Under året har det legat fokus på att göra kommunikationen tydligare och tidigarelägga den. Feedback har intagits från medföljande lärare under de regionala sessioner och nödvändiga förändringar har gjorts utifrån detta, exempelvis att tidigarelägga utskick av kommittéeämnen. Totalt deltog 36 skolor vid den nationella uttagningsprocessen och av dem vad 9 skolor nya för EUP Regionala sessionerna Under november 2014 anordnades de regionala sessionerna i Stockholm, Umeå, Malmö och Göteborg. De regionala sessionerna möjliggjordes av en utomordentlig arbetsinsats av alla sessionernas huvudorganisatörer. Angelica Arnqvist och Sara Jungeryd huvudorganiserade sessionen i Stockholm med temat Towards an Environmentally and Socially Sustainable Europe, Jesper Thunström och Sofie Lundgren huvudorganiserade sessionen i Malmö med temat A Difference Today, A Similarity Tomorrow, Kristen Rosario huvudorganiserade sessionen i Göteborg med temat Assuming Ownership of Europe, Rediscovering Responsibility samt Emil Juslin och Sally Andersson huvudorganiserade sessionen i Umeå med temat Youth is our Future. Huvudorganisatörerna stöttades under projektets gång av projektkoordinator Christina Abdulahad Nationella sessionen Den 11:e nationella sessionen ägde rum i Umeå mellan den mars med temat Sustaining Our Future. Sessionen inleddes med teambuilding och utbildning för samtliga funktionärsteam på Scandic Syd där även alla sessionens deltagare vodde. Teambuilding och utskottsarbete för delegaterna ägde rum på Fridhemsgymnasiet. Lärarprogrammet innehöll bland annat besök på Västerbottensmuséet, en busstur med genusperspektiv genom Umeå samt workshop med EUP Sveriges förbundsstyrelse. Generalförsamlingen ägde rum i Aula Nordica vid Umeå Universitet. Den nationella sessionen var ett väldigt lyckat evenemang som möjliggjordes tack vare den fantastiska huvudorganisatören Emil Juslin. Huvudorganisatören stöttades under projektets gång av projektkoordinator Christina Abdulahad. 7.4 Uppsala International Forum of EYP Sweden Forumet i Uppsala ägde rum mellan den 4-7 december 2014 och engagerade över 90 deltagare från flertalet länder inom och utanför Europa. Temat för forumet var European Equality and Inclusion och huvudorganiserades av Emilie Tilstam, Mahlet Abera Techan och Stella Säfström. Detta forum var öppen för universitetsstudenter, eller ungdomar över 18 år vilket gjorde att detta möjliggjorde det för en äldre målgrupp att delta i EUP Sveriges aktiviteter. Projektet uppmärksammades av SVT och blev utsett till svenska vinnare av Charlemagne Youth Prize. 12

15 8. Samarbete 8.1 Civilsamhället EUP Sverige har representanter i LSU:s ekonomiska nätverk och Generalsekreterarnätverket samt i ledarskapsnätverket Maktsalongen. Sigrun Fagerfjäll och Ida Ståhl representerade EUP Sverige på LSU:s årsmöte 2014 och deltog aktivt i diskussionerna. Vidare engagemang har drivits inom LSU genom att deltaga i deras årliga Medlemsundersökning, deltagande på beredningskvällar, release av boken "Ung i Styrelse". Ytterligare engagemang i LSU kommer att bedrivas genom att initiera en dialog med ordförande Rebecka Prentell om EUP:s roll inom LSU och önskvärda prioriteringar på internationell verksamhet och statsbidraget. EUP Sverige och dess medlemsföreningar har under året samarbetat med flertalet organisationer i Sverige: Utrikespolitiskaförbundet Sverige, Utrikespolitiska föreningen Uppsala, FN-förbundet Uppsala, SACO. 8.2 BNC The Board of National Committees (BNC) är en samling av alla nationella kommittéer (NCs) och därmed fungerar som rösten för NCs. Den har full medbeslutanderätt med Governing Body (GB), vilket innebär att eventuella policyförslag och rekommendationer från GB måste godkännas av BNC, och vice versa. EUP Sverige har aktivt deltagit i arbetet inom BNC både genom att delta på de båda mötena, 8-10 oktober samt 8-10 maj och genom att aktivt interagera med andra nationalkommittéer mellan mötena. EUP Sverige representerades av Ida Ståhl och Hugo Dürr. Flertal ämnen diskuterades vid oktobermötet, såsom framsteg av Regional Development Council, kommunikationspolicy samt kommunikationsstrategi, policy på Internationella Sessioner, arbetsgrupper rörande språkligt mångfald, koordinerar av internationella delegater vid sessioner, politisk neutralitet, reform av deltagaravgifter vid Internationella Sessioner, samt strategi för inkludering i EUP. Vid majmötet, diskuterades koordinering av internationella delegater, reformering av rekommendationssystem, reformering av sommar Internationella Sessioner delegat urvalsprocess och kriterier, kommunikationspolicy, mission och värderingar av EYP, samt en ny internationell strategiriktning. EUP Sverige tog sig också chansen vid oktobermötet att visa upp vårt nya onlinekartverktyg för kommande sessioner, skapad av Josefine Wallenå. Vid majmötet la tillsammans med EUP Spanien och EUP Tyskland en proposition om att förändra delegat urvalsprocessen och kriterier vid sommar internationella sessionerna. Representanter från EUP Sverige tog sig tillfället i alla samtal att yttra sin åsikt enligt organisationens värderingar, genom att lägga tyngd på inkludering, demokratiska principer, acceptans och möjlighet för alla. 8.3 Internationella kontoret EUP Sverige har stöttat det internationella kontoret i alla de projektansökningar som de har efterfrågat hjälp i. EUP Sverige har vidare ställt upp som partner organisation i Erasmus+ till alla andra nationalkommittéer som har efterfrågat det. EUP Sverige har sökt bidrag från Erasmus+ två gånger och fått hjälp med koordinering av partner organisations av internationella kontoret. 13

16 9. Internationell verksamhet 9.1 Internationella sessioner EUP Sverige är en av Europas ledande nationalkommittéer inom EUP. Tack vare EUP Sveriges höga kvalitet på de nationella uttagningarna samt stora antal andra evenemang har Sverige även fortsättningsvis fått skicka det högsta antalet delegater tillåtna per NC på de internationella höst- och vårsessionerna. I samband med Board of National Committees (BNC) sammanträdde i Fontainebleau i Frankrike hösten 2012, där beslutet att grundallokeringen av platser skulle minskas med en plats, har EUP Sveriges tilldelade delegatplatser till internationella höst- och vårsessionerna förblivit 9. Detta har inneburit att EUP Sverige valt ut delegationer på 4 delegater under uttagningsprocessen för att hålla det totala antalet av 9 platser. Den sista platsen har tilldelats individer som bidragit eller förväntas bidra signifikant till föreningen på något sätt. Till den 78:e internationella sessionen som hölls i İzmir i Turkiet april 2015 skickades Malmö Borgarskolan och Sigrid Rudebecks gymnasium för att representera Sverige. Dessa delegation skulle i fösta fall delta vid internationella sessioner i Kiev, som tyvärr inte kunde äga rum på grund av rådande omständigheter i landet. Till den 80:e internationella sessionen i Leipzig i Tyskland 6-15 november 2015 valdes Kungsholmens gymnasium och Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm, och till den 81:e internationella sessionen i Dublin-Belfast i Storbritannien 4-13 mars 2016 valdes Dragonskolan och Franska Skolan för att representera Sverige. Förbundsstyrelsen valde att ändra på ordningen på internationella session som EUP Sverige väljer att skicka utvalda skolor till. Istället för att skicka 1:a och 2:a plats skolor från nationella uttagningsprocessen till internationella vårsessionen, och 3:a och 4:a plats skolor till internationella höstsession, valde förbundsstyrelsen att skicka 1:a och 2:a till höstsession och 3:a och 4:a till vårsessionen. Detta beslut kom i samband med att flytta fram nationella sessioner från slutet av januari till mitten av mars, och därmed bara fyra veckor innan internationella vårsessionen, som är alldeles för kort tid att förbereda för en internationell session. 9.2 Övrigt sessionsdeltagande Därtill har ett flertal svenska gymnasieskolor givits möjlighet, eller kommer att ges möjlighet, att delta i regionala sessioner och forum utomlands. Umeå Internationella Gymnasium, Ingrid Segerstedts gymnasium och IHGR deltog vid Cork st International Forum of EYP Ireland, Gymnasieskolan Spyken vid Nationella Sessionen av EYP Portugal i Braga, och Hersby Gymnasium och Nacka Gymnasium vid Nationella Sessionen av EYP Germany i Passau, Tyskland. Ett stort antal svenska alumni har deltagit individuellt på olika sessioner runtom i Europa, i egenskap av delegater, organisatörer, journalister, utskottsordföranden, jurymedlemmar, presidenter och editors. 14

17 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition revidering Alkoholpolicy Detta är förbundsstyrelsens proposition till årsmötet på revidering av EUP Sveriges Alkoholpolicy. Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att Anta förslaget om revidering av EUP Sveriges Alkoholpolicy 15

18 Alkohol- och drogpolicy för EUP Sverige EUP Sveriges verksamhet riktas huvudsakligen till universitetsstudenter och gymnasieungdomar och har ett nära samarbete med skolor och lärare. EUP Sverige ska genom hela sin verksamhet verka som ett föredöme för andra nationalkommittéer inom EUP när det gäller att anordna sessioner och övriga aktiviteter av hög akademisk och organisatorisk kvalitet, som samtidigt skapar minnesvärda upplevelser för deltagarna. Gällande alla aktiviteter anordnade av EUP Sverige ska ingen alkohol erbjudas och EUP Sverige ska under inga omständigheter betala för alkoholinköp med föreningens medel. Alla aktiviteter organiserade av EUP Sverige har nolltolerans gällande droger. Nationella Uttagningsprocessen EUP Sveriges officiella policy är att ingen alkohol får förtäras av sessionens deltagare under en sessions gång. Med sessionens gång avses tiden från första till sista programpunkt, detta innebär från första programpunkt för delegater tills efter avslutningsceremonin. Delegater som påträffas berusade eller innehavandes alkohol eller droger under sessionens gång blir omedelbart diskvalificerade från uttagningen. Detta ska rapporteras till huvudansvariga i juryn samt förbundsordförande. Officials som påträffas berusade eller innehavandes alkohol eller droger under sessionens gång ska rapporteras till sessionens president som i samråd med representant för EUP Sveriges styrelse beslutar om rimlig åtgärd. Övrig verksamhet Alkohol ska under inga omständigheter erbjudas till minderåriga under en aktivitet anordnad av EUP Sverige. Deltagare som påträffas berusade eller innehavandes alkohol eller droger under aktivitetens gång blir omedelbart hemskickad. Under särskilda projekt för universitetsstudenter eller aktiviteter med en åldersgräns över 18 år kan förbrukning av alkohol tillåtas mellan programpunkterna om speciellt tillstånd inhämtats av förbundsstyrelsen. 16

19 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Förenklad version av budget Preliminär budget för maj-december 2015, förenklad version till årsmötet Notera att detta är en mycket förenklad version av vår verksamhetsbudget för att våra medlemmar lätt ska kunna få en överblick över styrelsens ekonomiska prioriteringar. För en mer detaljerad version, kontakta förbundsstyrelsen på EUP Sverige har ca kronor kvar ifrån årets organisationsbidrag från MUCF och besparingar ifrån tidigare räkenskapsår. Förbundsstyrelsen vill använda dessa pengar på följande sätt: Budgetområde 1: Sessioner Bidrag till sessionsfinansiering 140,000 Resebidrag 48,000 Budgetområde 2: Lokal vermsamhet Fickpengar Lokalkommittéer 25,000 Projektstöd 50,000 Utbildningshelger 80,000 Budgetområde 3: Administration Kostnader för styrelsens verksamhet inklusive årsmötet 100,000 Kostnader för kansli och Generalsekreterare 266,162 Medlemsregister, bankkonto och hemsida 7,000 Revision och bokföring 55,000 Utbildningar 15,000 Budgetområde 4: Bidrag till sessionsdeltagare Deltagaravgifter för skolor vi skickar utomlands 22,000 Oförutsedda utgifter/sparas till kommande räkenskapsår 60,838 17

20 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition Tillägg i verksamhetsplanen 1.5 Kommunikation Detta är förbundsstyrelsens proposition på tillägg i Verksamhetsplanen 1.5 Kommunikation att ta fram en Material- och copyrightpolicy för EUP Sverige under nästkommande verksamhetsår. Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att Anta propositionen om tillägg i Verksamhetsplanen 1.5 Kommunikation och framtagandet av en Material- och copyrightpolicy under nästkommande verksamhetsår. Material- och copyrightpolicy EUP Sverige tar löpande fram en stor mängd material, både digitalt material samt utskriftsmaterial. Detta görs både av EUP Sveriges förbundsstyrelse, medlemsföreningar samt av media team på sessioner och övriga evenemang. För att säkerställa att materialet som tas fram och publiceras håller sig till de regelverk som finns i Sverige är organisationen nu i behov av en policy som reglerar detta, samt hur och av vem materialet får användas. 18

21 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition Utredning om organisationsstruktur Detta är förbundsstyrelsens proposition på uppdrag till tillträdande styrelse att tillsätta en utredning om förändring av EUP Sveriges organisationsstruktur under verksamhetsåret 2015/2016. Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att.. Anta propositionen om framtagandet av en utredning av EUP Sveriges organisationsstruktur Organisationsstruktur EUP Sverige Styrelsen föreslår att uppdraga den tillträdande styrelsen att under sitt verksamhetsår tillsätta en utredning om förändring av EUP Sveriges organisationsstruktur under verksamhetsåret 2015/2016. EUP Sverige har under de senaste åren växt och utvecklats såväl geografiskt som verksamhetsmässigt. För närvarande finns det engagemang på såväl skolor som på lokal och regional nivå. För att verksamheten ska kunna utvecklas vidare så är det väsentligt att en utredning görs för att undersöka vilka strukturer som passar organisationen bäst. En tydlig organisationsstruktur är viktig för såväl den strategiska planeringen som för den ekonomiska planeringen. 19

22 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition Arvodering av förbundsordförande Detta är förbundsstyrelsens proposition på uppdrag till tillträdande styrelse att ta fram en utredning om arvodering av förbundsordförande för beslut till årsmötet Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att.. Anta propositionen om utredning om arvodering av förbundsordförande Arvodering av förbundsordförande I takt med att organisationen har växt så har också arbetsbördan för förbundsstyrelsen och förbundsordförande växt. I dagsläget så ansvarar förbundsordförande för en heltidsanställd generalsekreterare, förbundsstyrelsen samt den strategiska utvecklingen av organisationen. Förbundsordförande får idag en symbolisk arvodering om 2000 kronor för detta arbete då det är tänkt att uppdraget ska kunna skötas parallellt med studier eller arbete. Arbetsbördan har växt väldigt mycket och trots att en generalsekreterare har anställts så upplevs det som om det inte finns tid nog att göra allting som åligger förbundsordförande. Ett beslut om att heltidsarvodera en förbundsordförande är ett stort beslut för en organisation och någonting som vi anser behöver ordentligt utredning och förankring i organisationen. Vi föreslår därför att den tillträdande styrelsen ska tillsätta en utredning för att undersöka hur behovet för en heltidsarvoderad ordförande ser ut och också utreda de ekonomiska förutsättningarna. Utredningen ska presenteras inför årsmötet 2016 då beslut om heltidsarvodering av förbundsordförande ska tas. 20

23 Proposition Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition Strategi Detta är förbundsstyrelsen proposition på uppdrag till tillträdande styrelse att ta fram ett förslag på Strategi för EUP Sverige till årsmötet Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att.. Anta propositionen om framtagandet av en Strategi till nästkommande årsmöte Strategi EUP Sverige EUP Sverige har i dagsläget ingen strategi för sin verksamhet. Organisationen har idag en verksamhetsplan som sträcker sig över det kommande verksamhetsåret och i den finns ett antal mål att uppfylla inom organisationens olika verksamheter. För att uppfylla dessa mål och för att kunna verkställa framtida verksamhetsplaners mål är det viktigt att en övergripande strategi tas för att kunna planera verksamheten och för att organisationen ska kunna utvecklas. 21

24 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Proposition Redaktionella ändringar Detta är förbundsstyrelsens proposition att ge förbundsstyrelsen rätt att göra redaktionella ändringar i dokument antagna av årsmötet. Huvudyrkande Förbundsstyrelsen yrkar att.. Anta propositionen om Redaktionella ändringar 22

25 Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Revisionsberättelse Verksamhetsrevisorer : Oscar Stenbom Love Josefsson Inledning Vi har granskat protokoll från styrelsemöten, från medlemmar inkommen information samt från styrelsen inkommet material gällande mandatperioden 2014/2015. Granskningen har skett i enlighet med stadgarna och god revisionssed i ideell föreningsverksamhet. Om revisorerna Revisorernas roll i organisationen är att granska styrelsens arbete under året. Att å medlemmarnas vägnar försäkra sig om att styrelsen agerar på ansvarsfullt sätt gentemot verksamheten och organisationens ekonomi samt håller sig inom ramen för stadgarna och av årsmötet fattade beslut. Det är även revisorernas roll att avlämna en rekommendation till årsmötet huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. Medlemmar Vi har granskat antalet medlemmar och medlemsföreningar och funnit at det finns 1033 medlemmar mellan 6 och 25 år samt 5 stycken medlemsföreningar. Inga avvikelser funna när granskingen gjordes i samband med redovisningen för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), med stadgarna som underlag. Uppfyllelse av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse Styrelsen har följt verksamhetsplanen, det som står i verksamhetsberättelsen. Styrelsearbete Vi har tagit del utav protokollerna som har skickats till oss i god tid. Beskrivningarna av styrelsearbetet har varit utförliga och tyder på hög engegemang inom styrelsen vilket har lett till att mycket ådstakommits under verksamhetsåret. Vi har noterat punkterna som togs upp i förra årets revisionsberättelsen och märkt kommunikationen har i år varit mycket bättre och att revisorerna har bjudits in till alla styrelsemöten. Medlemsrektryterningen har fungerat bättre och en bra överlämningsprocess etablerats. Detta har gjorts parallelt med anställningen av organisationens första heltidsanställda och utvecklingen av organisationens verksamhet medans kvaliteten av organisationens aktiviteter har forsatt uppnå en hög nivå. 23

26 Stadgebrott Vi har inte uppmärksammat att styrelsen medvetet eller icke medvetet begått några brott mot stadgarna eller mot vad årsmötet har beslutat. Ekonomi Vi har tagit del utav budgeten från verksamhetberättelsen och noterar EUP Sveriges goda finansiella situation tack vore arbetet som har gjorts för att behålla statsbidraget samt Erasmus+ bidraget. Yrkande Revisorerna yrkar utifrån ovanstående; att Lägga revisionsberättelsen till handlingarna. att Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden 2014/

27

28

29 EUROPEISKA UNGDOMSPARLAMENTET SVERIGE Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR 5 BALANSRÄKNINGAR 6 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 9 UNDERSKRIFTER

30 EUROPEISKA UNGDOMSPARLAMENTET SVERIGE Org.nr F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige är ett ideellt förbund vars syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar sig för aktuella politiska frågor och där de fritt får möjlighet att framföra sina åsikter. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och har till ändamål att: - tillföra en europeisk dimension i den svenska undervisningen genom att ge elever och lärare i gymnasieskolan möjlighet att delta i någon av Europeiska ungdomsparlamentet organiserad aktivitet. - lära ungdomar den demokratiska processens principer och uppmuntra dem till att ta personliga initiativ och engagera sig i samhället. - göra Europeiska ungdomsparlamentets verksamhet känd i Sverige och intressera svenska elever och lärare på gymnasienivå att delta i Europeiska ungdomsparlamentet. - utse de svenska gymnasieskolor som ska representera Sverige vid Europeiska ungdomsparlamentets internationella sessioner. - skapa ett nätverk mellan personer som har deltagit i någon av Europeiska ungdomsparlamentets aktiviteter genom att bland annat hålla ett medlemsregister aktuellt för föreningens medlemmar och sammankomster för föreningens medlemmar, samt - informera om och inbjuda föreningens medlemmar till konferenser, sessioner och seminarier vilka anordnas av organisation knuten till Europeiska ungdomsparlamentet. Flerårsjämförelse* Nettoomsättning Balansomslutning Soliditet (%) 74,7% 91,4% 82,2% 22,6% 34,0% *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Väsentliga händelser under räkenskapsåret Räkenskapsåret 2014 innebar stora förändringar som gav ännu fler möjligheten att delta i spännande aktiviteter. I början av året tilldelades förbundet organisationsbidrag ifrån Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor för tredje året i rad. Bidraget har möjliggjort fortsatt verksamhet och många nya aktiviteter. I början av februari ägde EUP Sveriges Nationella Session 2014 rum i Göteborg. Sessionen var mycket uppskattad av deltagare. Den finansierades både med stöd från förbundet och utav externa sponsorer. I juni hölls ett ungdomsforum för universitetsstudenter i Umeå i samband med att Umeå var Kulturhuvudstad i EU. Forumet lockade studenter från hela Europa och blev en stor succé. Det finansierades till stor del av externa bidragsgivare och lockade många nya sponsorer som EUP inte samarbetat med tidigare. Under årets gång anordnades många event av förbundets medlemsföreningar i Nord, Öst, Väst, Uppsala och Syd, fler än någonsin förr. Den första juli 2014 tillträdde en ny förbundsstyrelse, valda vid årsmötet i maj, och ett nytt verksamhetsår inleddes. Under hösten ägde årets regionala sessioner rum i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Under 2014 deltog fler gymnasieskolor i den Nationella Uttagningsprocessen än någonsin tidigare. I december 2014 anordnades ett universitetsforum i Uppsala. Studenter, inte bara från Europa utan även från andra delar av världen, deltog och forumet var mycket uppskattat. Under 2014 hade EUP Sverige två olika timanställda kanslister och tre stycken projektanställda. Sida 2 av 9

31 EUROPEISKA UNGDOMSPARLAMENTET SVERIGE Org.nr Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut I januari 2015 tilldelades förbundet för fjärde året i rad organisationsbidrag. I februari anställdes förbundets första Generalsekreterare, Joel Haldosén på heltid och han arbetar nu på förbundets kansli. I mars ägde årets nationella session rum i Umeå med deltagare från gymnasieskolor i hela Sverige. Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor gav i slutet av april besked om att tilldela EUP Sverige bidrag från Erasmus+ för de regionala sessionerna Bidraget uppgår till kronor. Resultatdisposition balanserad vinst årets förlust i ny räkning överföres Beträffande föreningens ansamlade resultat överföres dessa medel i ny räkning och beslut om disposition sker enligt stadgarna endast vi upplösning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 3 av 9

32 EUROPEISKA UNGDOMSPARLAMENTET SVERIGE Org.nr R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Verksamhetens intäkter m.m. Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 4 av 9

Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Förslag på arbetsordning. Inledning

Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Förslag på arbetsordning. Inledning Årsmöte 2015 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Förslag på arbetsordning Inledning Styrelsen önskar att årsmötet blir tydligt och demokratiskt för alla. Därför har styrelsen tagit fram ett förslag

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25 1 (6) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 24-25 januari 2015 9.00 17.45 24 januari 2015 9.19 14.00 25 januari 2015 Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA ML Hugo DÜRR

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-06-27

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-06-27 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Styrelsemötesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-27 Sida 1 (4) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 27 juni 2015 9.00 16.05 Närvarande: IS

Läs mer

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2 Årsmötet 2015 2015-04-14 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Information från valberedningen Innehåll Styrelsens sammansättning 2 Valberedningen 6 Viktiga datum 7 Nominera och kandidera 7 Röstning 9 2(9)

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 1 (1) Plats och tid: Skype, kl. 18.29 21.21. Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande)

Läs mer

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala 1 (6) Plats: Datum: Tid: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala City Stay, Trädgårdsgatan 5A, 753 09 Uppsala 6-7 december 2014 9.45 15.45 6 december 2014. 9.50 11.52 7 december 2014. Närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-09-19-2015-09-20. 19 september 2015 20 september 2015

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-09-19-2015-09-20. 19 september 2015 20 september 2015 1 (6) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 19 september 2015 20 september 2015 09.00-16.30 09.00-14.00 Närvarande: JW Josefine WALLENÅ (ordförande) CA TM NK OLT EJ DH JL JH Christina

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Underskrifter: Paragrafer: Nicklas KÖVAMEES (NK) Ordförande Josefine WALLENÅ (JW) Umeå den 24 februari 2016.

Underskrifter: Paragrafer: Nicklas KÖVAMEES (NK) Ordförande Josefine WALLENÅ (JW) Umeå den 24 februari 2016. 1 (5) Plats: Datum: Tid: Skype 24 februari 2016 19:03-21:14 Närvarande: JW Josefine WALLENÅ (ordförande) CA TM NK Christina ABDULAHAD (ordinarie ledamot; vice ordförande) Tua MALMBERG (ordinarie ledamot;

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Scoutvänner, 2012 var ett spännande och omvälvande år. Många års strukturdiskussioner landade och Scouterna bildades. Vi är nu inne i en period av att göra

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan STADGAR Unesco LUCS Lokalt Unescocenter för samverkan Stadgar antagna vid årsmötet 9 maj 2014 STADGAR FÖR UNESCOCENTER LUCS Fastställda av konstituerande årsmöte 2014-05-09 1 Ändamål Lokalt Unescocenter

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer