Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor

2 Förstudie - ej verkställda SoL-beslut Projektledare Uppdragsledare Örebro Stadsrevision

3 Förstudie - ej verkställda SoL-beslut Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod 2 2 Resultatet av förstudien Läget beträffande ej verkställda beslut Organisation och ansvarsfördelning Delegationsordning Rutiner för verkställighet av aktuella SoL-beslut Vidtagna åtgärder för verkställande Iakttagelser och bedömning Återrapportering till nämnden om ej verkställda beslut Iakttagelser och bedömning 8 Bilaga: Utdrag ur socialnämndernas rapport till Programnämnd Social Välfärd och Kommunfullmäktige, maj 2011 Örebro Stadsrevision

4 Sammanfattande bedömning Stadsrevisionen i Örebro kommun har i sin riskbedömning beslutat om att genomföra en förstudie beträffande socialnämndernas ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) har ökat inom Örebro kommun under de senaste kvartalen. Syftet med förstudien är bl a att ta reda på bakomliggande orsaker till varför besluten ej kunnat verkställas, hur behoven tillgodoses under tiden och vad som görs för att verkställa besluten snarast. Uppdraget att göra förstudien lämnades till Komrev inom PwC. Förstudien genomfördes under maj 2011 genom intervjuer, granskning av rutiner samt stickprovskontroller. Förstudien avgränsades till insatserna kontaktperson, kontaktfamilj och stödboende. Efter genomförd förstudie är vår sammanfattande bedömning att nämnderna inte varit tillräckligt aktiva i sin styrning och uppföljning av gynnande SoL-beslut som inte verkställts. Vår bedömning är att det framför allt är processen för verkställande av insatsen kontaktperson som behöver förbättras. Under förstudiens gång har nämnderna initierat ett uppdrag till förvaltningen att utreda och analysera situationen avseende ej verkställda SoL- beslut samt lämna förslag till åtgärder. Vid nämndernas junisammanträde lämnades förslag till förbättringsåtgärder, vilka samliga tillstyrktes av respektive nämnd. Med anledning av att nämnderna under tiden för förstudien uppdragit till förvaltningen att förbättra processerna för att verkställa beslut inom stipulerad tid, bedömer vi att det inte finns anledning att genomföra en fördjupad granskning. Vi föreslår istället att Stadsrevisionen i samband med sammanträffande med socialnämnderna följer upp hur förbättringsarbetet utvecklats. Örebro Stadsrevision 1 av 9

5 1 Bakgrund De sociala nämnderna har sedan juli 2006 en rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (SoL). Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. En särskild avgift (sanktionsavgift), kan utdömas av förvaltningsdomstol för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut görs till Socialstyrelsen (tidigare Länsstyrelsen), kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. 1.1 Uppdrag och revisionsfråga Stadsrevisionen har i sin riskbedömning beslutat om att genomföra en förstudie beträffande socialnämndernas ej verkställda SoL-beslut avseende kvartal och kvartal Syftet är bl a att ta reda på bakomliggande orsaker till varför besluten ej kunnat verkställas, hur behoven tillgodoses under tiden och vad som görs för att verkställa besluten snarast. Uppdraget att göra förstudien har lämnats till Komrev inom PwC. Revisionsfråga i förstudien: Är socialnämndernas styrning och uppföljning över processen från fattat SoLbeslut till verkställighet ändamålsenlig och tillförlitlig? Förstudien inriktas mot följande kontrollmål: Vilka rutiner finns för verkställighet av SoL-beslut? Vilka bakomliggande orsaker finns för att beslut ej verkställts inom stipulerad tid? Vilken återrrapportering får nämnden? Vilka åtgärder har vidtagits för att SoL- beslut ska kunna verkställas inom stipulerad tid? Lägesrapport beträffande antal yttranden och eventuella viten fr o m år Avgränsning och metod Förstudien avgränsas till socialnämndernas gemensamma socialkontor samt SoLinsatserna kontaktperson, kontaktfamilj samt stödboende. Förstudien har genomförts genom intervjuer med berörda gruppledare och socialsekreterare (totalt sex stycken). Granskning av rutiner för verkställighet av aktuella SoL-beslut. Stickprov av ett antal SoL-beslut (10 av 39 beslut) utifrån kontrollmål. Kompletterande samtal har genomförts med administrativ chef samt med rapportör till nämnderna avseende ej verkställda beslut. Örebro Stadsrevision 2 av 9

6 2 Resultatet av förstudien 2.1 Läget beträffande ej verkställda beslut Förstudien har fokuserat på de beslut som ej var verkställda under kvartal 4: Vi har stickprovsmässigt valt ut tio ej verkställda beslut och därefter följt upp situationen under kvartal 1: Nämnderna får fyra gånger varje år ta del av uppgifter om antalet gynnande SoLbeslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. Vi har tagit del av en rapport som socialnämnderna lämnat till Programnämnd Social Välfärd och Kommunfullmäktige i maj Ett utdrag av rapporten redovisas i bilaga 1. Av rapporten framgår att antalet SoL-beslut som inte kunnat verkställas inom socialnämndernas ansvarsområde har varierat sedan år Högst antal ej verkställda SoL-beslut fanns i början av år 2007, då antalet uppgick till drygt 90. Från år 2008 har antalet pendlat mellan ett 20-tal till ett 50-tal ej verkställda beslut. Från det tredje kvartalet 2010 har antalet ej verkställda beslut ökat igen och under kvartal 1: 2011 finns nästan 50 gynnande ej verkställda SoL-beslut. Det är framför allt de ej verkställda besluten om stödboende som har ökat. 2.2 Organisation och ansvarsfördelning Socialnämnderna har en gemensam förvaltningsorganisation sedan år Den är uppdelad i fyra olika verksamhetsområden, se nedan. Tre verksamhetsområden är uppdelade med hänsyn till den enskildes ålder medan det fjärde arbetar med kommungemensamma uppgifter. Socialnämnd väster Socialnämnd öster Socialchef stab Förebyggande och mottagning Mottagning/jour Adm enhet Förebyggande Barn och Familj under 13 år Barnahus Utredning Behandling Unga och Familj år Utredning Behandling Hem för vård och boende Boenden för unga Vuxna över 18 år Utredning Behandling Resursteam Boenden för vuxna Varje verksamhetsområde leds av en områdeschef. Inom respektive område finns ett antal enheter. Förstudien har berört utredningsenheterna samt den administrativa enheten (fetmarkerat ovan). Respektive utredningsenhet består av två grupper med handläggare/socialsekreterare som leds av var sin gruppledare. Gruppledaren ska stötta i utredningsarbetet och har ingen arbetsledande funktion. Det är mellan 9 14 socialsekreterare Örebro Stadsrevision 3 av 9

7 i varje grupp. Det har varit omsättning på socialsekreterare framför allt inom området Unga och Familj. De socialsekreterare vi intervjuat uppger att flertalet processer och kontakter för att utföra arbetet sker inom respektive verksamhetsområde. Undantaget är arbetet med verkställighet av beslut om kontaktperson och kontaktfamilj. Då involveras även verksamhetsområde Förebyggande och Mottagning Delegationsordning Socialsekreterare utreder och lämnar förslag till beslut. Regeln har varit att socialsekreterare ska ha arbetat i två år innan de tilldelats delegation att fatta biståndsbeslut. Delegationsordningen förändrades under hösten 2010 och i oktober 2010 (socialnämnd öster) och november 2010 (väster) fattade respektive socialnämnd beslut om att höja delegationsrätten för biståndsbeslut om kontaktperson och kontaktfamilj från socialsekreterare till gruppledare. Enligt protokollsutdrag var motivet att se över rutiner och beslutsvägar för ekonomi i balans. De socialsekreterare och gruppledare vi intervjuat bedömer att handläggningsprocessen inte förlängts med anledning av den förändrade delegationen. Även tidigare diskuterades som regel förslag till beslut med gruppledare innan beslut fattades. 2.3 Rutiner för verkställighet av aktuella SoLbeslut Vi har översiktligt granskat följande dokumenterade rutiner: Rutin vid rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer. Rutin vid tillsättande av kontaktfamilj. Rutin vid registrering av arvode, omkostnader och beslut avseende kontaktfamilj/kontaktperson enligt 4 kap 1 SoL. Dokumenterade rutiner för verkställighet av insatsen kontaktperson saknades vid granskningstillfället. Det pågår ett arbete med att upprätta rutiner för biståndet stödboende. Vi har tagit del av en beskrivning över olika Boendealternativ inom Boendeenheten för vuxna. Inför beslut om biståndet Kontaktperson har socialsekreterare utrett, bedömt behov och lämnat förslag till beslut om insats. Gruppledare och socialsekreterare träffas minst en gång varje vecka för samråd avseende aktuella ärenden. Olika förslag till beslut kan ges olika prioritet och i en del fall kan förslag på alternativa insatser lämnas. För verkställighet av beslut om kontaktperson finns ingen speciell rekryterare och det görs inga särskilda allmänna rekryteringsinsatser. De medborgare som är intresserade av att bli kontaktperson anmäler själva sitt intresse. Administratör inom verksamhetsområdet Förebyggande och Mottagning ser till att det finns underlag/registerutdrag på den som anmält intresse av att vara kontaktperson. Underlaget används för att styrka att personen inte förekommer i något av registren. Intresseanmälningar av att bli kontaktperson brukar emellanåt komma in från enskil- Örebro Stadsrevision 4 av 9

8 da personer. Det är inte ovanligt att det saknas namnförslag på kontaktperson. Då måste en individuell sökning göras av handläggande socialsekreterare. I de fall administratören kan lämna ett namnförslag till kontaktperson ska socialsekreterare utreda kontaktpersonens lämplighet, inventera dennes intressen samt matcha utredd kontaktperson med den som beviljats biståndet. Processens längd påverkas i hög grad av om det finns något förslag till kontaktperson och om denne bedöms vara lämplig för aktuell brukare. Arbetet inför beslut om biståndet Kontaktfamilj sker på motsvarande sätt som för kontaktperson. En metod som brukar användas inför tillsättande av kontaktfamilj är nätverksmöte, d v s en inventering sker inom den sökandes nätverk i syfte att bedöma om behovet av kontaktfamilj kan tillgodoses där. Efter beslut och för verkställighet av insatsen kontaktfamilj kontaktar socialsekreterare någon av de fyra rekryterare (hör till Administrativa enheten) som arbetar med att rekrytera familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Ett skriftligt uppdrag tillsammans med en upprättad vårdplan överlämnas till rekryteringsenheten. Rekryterare, som även ansvarar för att utreda presumtiv kontaktfamiljs lämplighet, lämnar förslag på lämplig kontaktfamilj. Handläggande socialsekreterare sköter därefter kontakterna med den sökande och de administrativa rutiner som ska upprättas med kontaktfamiljen. Processens längd beror framför allt på barnets unika behov och naturligtvis på om behoven går att matcha de kontaktfamiljer som är kända. Beträffande biståndet Stödboende för vuxna så utreds och beslutas insatsen inom verksamhetsområde Vuxna. Efter beslut överlämnar socialsekreteraren beslutet tillsammans med uppdrag och vårdplan till en samordnande gruppledare för boendeenheterna. Gruppledarna träffas minst en gång per månad för att se över tillgång och behov, dessemellan har de telefonkontakt. Den enskilde sökandes behov styr prioriteringen. Om behovet av bostad är akut och ledig bostad finns tillgänglig kan verkställigheten ske snabbare. Insatsen är frivillig och det förekommer att den som beviljats stödboende avstår från att anta erbjudandet om bostad Vidtagna åtgärder för verkställande Nedan redovisas läget under första kvartalet 2011 för de tio ej verkställda beslut vi stickprovsmässigt fördjupat oss i och som avsåg kvartal 4: : : 2011 Fyra beslut om Stödboende Två beslut verkställda 1: 2011 Två avslutats av andra skäl Tre beslut om kontaktfamilj Ett beslut verkställt 1: 2011 Ett avslutas av andra skäl Ett - rekrytering pågår Tre beslut om kontaktperson Ett beslut verkställt 1: 2011 Två - rekrytering pågår Summa Tio beslut Fyra verkställda Tre avslutas Tre pågår Örebro Stadsrevision 5 av 9

9 Stödboende De boendealternativ som finns inom kommunen ställer samtliga krav på att den sökande inte får inta droger på boendet. Grundregeln är även att de inte får ha husdjur med till stödboendet, vilket leder till att ett antal sökande kan komma att nekas stödboende. De fyra beslut om stödboende vi tagit del av omfattar personer med komplexa behov. För två av personerna har det varit omöjligt för socialsekreterare att nå kontakt för att lämna erbjudande, och avslutades därför i början av år För övriga två har handläggande socialsekreterare haft samtalskontakt under tiden fram till verkställighet. Vid granskningstillfället hade båda två fått sina bostadsbehov tillgodosedda. Kontaktfamilj Processens längd beror ofta på barnets unika behov och svårigheter att hitta rätt kontaktfamilj. Det förekommer även svårigheter att ordna gemensamma mötestider för treparts-möten och ibland också för bokning av tolkar. Det händer att behoven förändras under tiden för verkställighet, att den enskilde återtar sin ansökan eller att kontaktfamiljen drar sig ur. De tre beslut om kontaktfamilj vi tagit del av visade både på svårigheter att rekrytera lämplig kontaktfamilj och på svårigheter att hitta tider för sammanträffande, vilket förlänger processen. Under tiden besluten har varit klara att verkställa har ansvarig socialsekreterare haft kontakter med de sökande och även uppmuntrat dessa att lämna egna förslag på presumtiva kontaktfamiljer. Kontaktperson Vanliga svårigheter för verkställandet är att det inte finns lämpliga lediga kontaktpersoner. Det finns inte tillräckligt många att välja mellan, vilket förlänger processen. När det saknas namnförslag är det socialsekreteraren som ansvarar för en individuell rekrytering. Det är inte ovanligt att kontaktpersoner slutar på grund av egna förändrade förhållanden eller att uppdraget upplevs för komplicerat. De tre beslut om kontaktperson vi tagit del av visade på varierande svårigheter, både att rekrytera lämplig kontaktperson samt att samordna tider för möten. Under tiden besluten varit klara att verkställa har två av de sökande haft andra insatser medan den tredje enbart haft kontakt med socialsekreteraren. 2.4 Iakttagelser och bedömning Det finns dokumenterade rutiner för tillsättning av kontaktfamilj; rutiner som vi översiktligt granskat. Vår bedömning är att rutinerna är tydliga beträffande den interna ansvarsfördelningen, vad ansvarig handläggare ska göra och i vilken ordning. I rutinerna påtalas även vikten av att beakta barnperspektivet och att i första hand inventera nätverket, d v s viktiga personer i barnets närhet. Rutinerna uttalar ett restriktivt förhållningssätt för att bevilja insatsen, vilket vi bedömer kan innebära att det främst är mer komplicerade ärenden med sammansatta behov som slutligen beviljas kontaktfamilj. Örebro Stadsrevision 6 av 9

10 För rekrytering av lämpliga kontaktfamiljer finns särskilda rekryterare som, utöver att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer även kan stötta och utbilda dessa vid behov. Under år 2010 startades ett internt utvecklingsarbete för att stärka arbetet med stöd till familjehem och kontaktfamiljer. Vi bedömer att organisationen med särskilda rekryterare är mycket viktig och sannolikt en förutsättning för att klara av att rekrytera lämpliga familjer och för att kunna ge dem tillräckligt stöd för att kunna behålla dem. Att några av besluten om kontaktfamilj inte lyckats bli verkställda inom stipulerad tid bedömer vi visar graden av komplexitet i ansökningarna. Vi har inte tagit del av några dokumenterade rutiner för tillsättning av kontaktperson eftersom sådana saknades vid granskningstillfället. Vi bedömer att ett av de väsentligaste skälen till att beslut om kontaktperson kan vara svåra att verkställa inom stipulerad tid är att det inte sker någon aktiv rekrytering av presumtiva kontaktpersoner. Det finns inte någon specifik organisation för rekrytering utan tillsättningen bygger i fler fall på att kommuninvånare själva anmäler intresse. När det saknas lämpliga kontaktpersoner läggs uppgiften att rekrytera på socialsekreteraren, vars arbetssituation med många akuta arbetsinsatser, gör det svårt att prioritera rekryteringsarbetet. En annan svårighet som vi bedömer kan påverka verkställigheten är att funktionen att vara kontaktperson är ett ideellt uppdrag. Det är inte ovanligt att uppdraget utvecklas till att bli mer komplicerat än vad kontaktpersonen tänkt sig. Det saknas i nuläget en stödorganisation för att behålla kontaktpersoner utan det är ansvarig socialsekreterare som ska stötta vid behov. Vi bedömer att arbetet med rekrytering av kontaktpersoner och stöd till dessa är ett utvecklingsområde. I nuläget saknas dokumenterade rutiner för verkställighet av stödboende, men det pågår ett arbete med en handbok för arbetet inom vuxenområdet. Insatsen stödboende beviljas i många fall till personer som har en sammansatt problematik och med akuta behov, vilket vi bedömer kan påverka förmågan att invänta ett beslut och besked om plats. För verkställighet av biståndet stödboende finns även annan problematik. Det finns begränsat med resurser (antal platser) på kommunens boendeenheter och det ställs en del krav på de personer som beviljas insatsen. Lediga platser fördelas utifrån det bedömda behovet och var den enskilde passar in. Det senaste halvåret har antalet biståndsansökningar om stödboende ökat. Vår bedömning är att svårigheten att verkställa insatsen är en kombination av ett begränsat antal platser och den komplexa målgruppen. 2.5 Återrapportering till nämnden om ej verkställda beslut Fyra gånger per år lämnas muntlig rapport till respektive nämnd tillsammans med en sammanställning över de beslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. Nämnden har möjlighet att ställa frågor i samband med dessa rapporter. I protokol- Örebro Stadsrevision 7 av 9

11 len noteras endast att informationen tagits till protokollet. Det framgår inte om nämnden beslutat om ytterligare åtgärder eller begärt fördjupad information. I samband med rapportering av ej verkställda beslut (kvartal 2: 2010) i september 2010 redovisas för socialnämnd väster att det pågår ett internt utvecklingsarbete inom socialkontoret för att förbättra rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer. Av nämndernas protokoll i maj 2011 framgår att statistik redovisades över ej verkställda beslut avseende kvartal 1: Statistiken kompletterades med muntlig information. Nämnderna gav i samband med redovisningen förvaltningen i uppdrag att till nästa nämnds sammanträde redovisa en skriftlig rapport med analys och förslag till åtgärder. I juni 2011 redovisades rapporten inklusive ett antal åtgärdsförslag, vilka tillstyrktes av nämnderna. Om nämnden dröjer alltför länge med att verkställa SoL-beslut har Socialstyrelsen rätt att ansöka hos Förvaltningsrätten om vitesföreläggande. Innan eventuell dom om vitesföreläggande ska respektive nämnd i ett yttrande till Förvaltningsrätten förklara varför det varit svårt att verkställa insatsen. Socialnämnd väster har under år 2010 lämnat ett yttrande till Socialstyrelsen med anledning av ej verkställda beslut om kontaktperson. Ett vite på 10 tkr avseende ej verkställt beslut om kontaktperson har utdömts i ett fall. Socialnämnd öster har under år 2010 lämnat två yttranden med anledning av ej verkställda beslut om kontaktperson. Något vite har inte utdömts. Det har även förekommit att Förvaltningsrätten, trots Socialstyrelsens ansökan, inte utdömt vite utan bedömt väntetiden som skälig. 2.6 Iakttagelser och bedömning Granskningen visar att nämnderna får regelbunden rapportering, både muntligt och skriftligt, om antalet SoL-beslut som inte kunnat verkställas inom rimlig tid. De protokoll vi granskat avseende år 2010 och januari - april 2011 visar att ingen av nämnderna tagit initiativ till några ytterligare åtgärder eller efterfrågat fördjupad information. I samtliga fall har nämnden, i samband med rapporteringen, endast beslutat att ta informationen till protokollet. I maj 2011 initierar nämnderna ett uppdrag till förvaltningen att utreda hur processen från beslut om insats till verkställighet kan utvecklas. I juni tillstyrker nämnderna förslagen till förbättringsåtgärder. Nämnderna har tillsammans lämnat tre yttranden till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut om kontaktperson med anledning av Socialstyrelsens ansökan om vitesföreläggande. Socialnämnd väster har under år 2010 fått en dom om vitesföreläggande. Både yttranden och domen avser insatsen kontaktperson. Efter genomförd granskning är vår bedömning att det framför allt är processen för verkställande av insatsen kontaktperson som behöver förbättras. Detta bekräftas även av Socialstyrelsens ställningstagande. Örebro Stadsrevision 8 av 9

12 Bilaga 1 Utdrag ur rapport som lämnades från socialnämnderna till Programnämnden Social Välfärd och Kommunfullmäktige Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader kvartal Totalt rapporterade socialnämnderna 48 beslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutet, under kvartal 1: 2011, vilket är 6 fler än kvartal 4: Socialnämnd väster svarar för 33 av besluten och Socialnämnd öster svarar för 15. Av de 48 besluten rör 32 män och 16 kvinnor. 25 beslut har verkställts, eller avslutats, under rapporteringsperioden. Flest rapporterade beslut, 22 stycken, rör stödboende tätt följt av 21 stycken kontaktperson/kontaktfamilj. Motsvarande siffror för kvartal 4: 2010 var 14 respektive 25 beslut. De rapporterade väntetiderna för kontaktperson/kontaktfamilj är från 4,3 månader till 19,9 månader. Diagram Rapporterade ej verkställda beslut Antal rapporterade ärenden till Socialstyrelsen Vård- och omsorg Socialtjänst Funktionshindrade LSS 0 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 4/09 1/10 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11 Örebro Stadsrevision 9 av 9

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Arvika kommun. Granskning av gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Revisionsrapport KPMG AB 26 januari 2009 Antal sidor:19 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 215/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-05-15 Klockan: 9.00 12.00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil Eriksson Risve

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Socialnamnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Revisionsrapport Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Uppvidinge kommun Jard Larsson 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS.

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-12 201/218 179 Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. Styrelsen beslutade 2008-02-28, 160 angående

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade Fastställd av socialnämnden 2010-08-25 2(5) Den sociala dokumentationen utgör en viktig del i kvalitetsarbetet

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor LSS Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Uppdrag... 2 2.1. Revisionsfråga... 2 2.2. Metod... 2 3. Resultat

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datu Diarienuer Marie Öberg 2015-02-25 OSN-2015-0092 Osorgsnänden Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut jl SoL och LSS Förslag till beslut Osorgsförvaltningen

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Socialnämnden 2013-05-15

Socialnämnden 2013-05-15 119 Revisionsbesök... 2 120 Delegationsbeslut... 3 121 Budgetplanering 2014... 4 122 Revidering av socialnämndens delegationsordning... 5 123 Rapport avseende ej verkställda beslut... 6 124 Skrivelse från

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM SOCIALFÖRVALTNINGEN Charlotte Bergström, 0554-194 50 charlotte.bergstrom@kil.se 2015-05-13 Beslutade av SN 84 2015-05-20 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FAMILJEHEM INDIVID-OCH FAMILJEOMSORGEN I KILS KOMMUN

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer