Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor

2 Förstudie - ej verkställda SoL-beslut Projektledare Uppdragsledare Örebro Stadsrevision

3 Förstudie - ej verkställda SoL-beslut Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod 2 2 Resultatet av förstudien Läget beträffande ej verkställda beslut Organisation och ansvarsfördelning Delegationsordning Rutiner för verkställighet av aktuella SoL-beslut Vidtagna åtgärder för verkställande Iakttagelser och bedömning Återrapportering till nämnden om ej verkställda beslut Iakttagelser och bedömning 8 Bilaga: Utdrag ur socialnämndernas rapport till Programnämnd Social Välfärd och Kommunfullmäktige, maj 2011 Örebro Stadsrevision

4 Sammanfattande bedömning Stadsrevisionen i Örebro kommun har i sin riskbedömning beslutat om att genomföra en förstudie beträffande socialnämndernas ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) har ökat inom Örebro kommun under de senaste kvartalen. Syftet med förstudien är bl a att ta reda på bakomliggande orsaker till varför besluten ej kunnat verkställas, hur behoven tillgodoses under tiden och vad som görs för att verkställa besluten snarast. Uppdraget att göra förstudien lämnades till Komrev inom PwC. Förstudien genomfördes under maj 2011 genom intervjuer, granskning av rutiner samt stickprovskontroller. Förstudien avgränsades till insatserna kontaktperson, kontaktfamilj och stödboende. Efter genomförd förstudie är vår sammanfattande bedömning att nämnderna inte varit tillräckligt aktiva i sin styrning och uppföljning av gynnande SoL-beslut som inte verkställts. Vår bedömning är att det framför allt är processen för verkställande av insatsen kontaktperson som behöver förbättras. Under förstudiens gång har nämnderna initierat ett uppdrag till förvaltningen att utreda och analysera situationen avseende ej verkställda SoL- beslut samt lämna förslag till åtgärder. Vid nämndernas junisammanträde lämnades förslag till förbättringsåtgärder, vilka samliga tillstyrktes av respektive nämnd. Med anledning av att nämnderna under tiden för förstudien uppdragit till förvaltningen att förbättra processerna för att verkställa beslut inom stipulerad tid, bedömer vi att det inte finns anledning att genomföra en fördjupad granskning. Vi föreslår istället att Stadsrevisionen i samband med sammanträffande med socialnämnderna följer upp hur förbättringsarbetet utvecklats. Örebro Stadsrevision 1 av 9

5 1 Bakgrund De sociala nämnderna har sedan juli 2006 en rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (SoL). Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. En särskild avgift (sanktionsavgift), kan utdömas av förvaltningsdomstol för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10 tkr och högst 1 mnkr. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut görs till Socialstyrelsen (tidigare Länsstyrelsen), kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. 1.1 Uppdrag och revisionsfråga Stadsrevisionen har i sin riskbedömning beslutat om att genomföra en förstudie beträffande socialnämndernas ej verkställda SoL-beslut avseende kvartal och kvartal Syftet är bl a att ta reda på bakomliggande orsaker till varför besluten ej kunnat verkställas, hur behoven tillgodoses under tiden och vad som görs för att verkställa besluten snarast. Uppdraget att göra förstudien har lämnats till Komrev inom PwC. Revisionsfråga i förstudien: Är socialnämndernas styrning och uppföljning över processen från fattat SoLbeslut till verkställighet ändamålsenlig och tillförlitlig? Förstudien inriktas mot följande kontrollmål: Vilka rutiner finns för verkställighet av SoL-beslut? Vilka bakomliggande orsaker finns för att beslut ej verkställts inom stipulerad tid? Vilken återrrapportering får nämnden? Vilka åtgärder har vidtagits för att SoL- beslut ska kunna verkställas inom stipulerad tid? Lägesrapport beträffande antal yttranden och eventuella viten fr o m år Avgränsning och metod Förstudien avgränsas till socialnämndernas gemensamma socialkontor samt SoLinsatserna kontaktperson, kontaktfamilj samt stödboende. Förstudien har genomförts genom intervjuer med berörda gruppledare och socialsekreterare (totalt sex stycken). Granskning av rutiner för verkställighet av aktuella SoL-beslut. Stickprov av ett antal SoL-beslut (10 av 39 beslut) utifrån kontrollmål. Kompletterande samtal har genomförts med administrativ chef samt med rapportör till nämnderna avseende ej verkställda beslut. Örebro Stadsrevision 2 av 9

6 2 Resultatet av förstudien 2.1 Läget beträffande ej verkställda beslut Förstudien har fokuserat på de beslut som ej var verkställda under kvartal 4: Vi har stickprovsmässigt valt ut tio ej verkställda beslut och därefter följt upp situationen under kvartal 1: Nämnderna får fyra gånger varje år ta del av uppgifter om antalet gynnande SoLbeslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. Vi har tagit del av en rapport som socialnämnderna lämnat till Programnämnd Social Välfärd och Kommunfullmäktige i maj Ett utdrag av rapporten redovisas i bilaga 1. Av rapporten framgår att antalet SoL-beslut som inte kunnat verkställas inom socialnämndernas ansvarsområde har varierat sedan år Högst antal ej verkställda SoL-beslut fanns i början av år 2007, då antalet uppgick till drygt 90. Från år 2008 har antalet pendlat mellan ett 20-tal till ett 50-tal ej verkställda beslut. Från det tredje kvartalet 2010 har antalet ej verkställda beslut ökat igen och under kvartal 1: 2011 finns nästan 50 gynnande ej verkställda SoL-beslut. Det är framför allt de ej verkställda besluten om stödboende som har ökat. 2.2 Organisation och ansvarsfördelning Socialnämnderna har en gemensam förvaltningsorganisation sedan år Den är uppdelad i fyra olika verksamhetsområden, se nedan. Tre verksamhetsområden är uppdelade med hänsyn till den enskildes ålder medan det fjärde arbetar med kommungemensamma uppgifter. Socialnämnd väster Socialnämnd öster Socialchef stab Förebyggande och mottagning Mottagning/jour Adm enhet Förebyggande Barn och Familj under 13 år Barnahus Utredning Behandling Unga och Familj år Utredning Behandling Hem för vård och boende Boenden för unga Vuxna över 18 år Utredning Behandling Resursteam Boenden för vuxna Varje verksamhetsområde leds av en områdeschef. Inom respektive område finns ett antal enheter. Förstudien har berört utredningsenheterna samt den administrativa enheten (fetmarkerat ovan). Respektive utredningsenhet består av två grupper med handläggare/socialsekreterare som leds av var sin gruppledare. Gruppledaren ska stötta i utredningsarbetet och har ingen arbetsledande funktion. Det är mellan 9 14 socialsekreterare Örebro Stadsrevision 3 av 9

7 i varje grupp. Det har varit omsättning på socialsekreterare framför allt inom området Unga och Familj. De socialsekreterare vi intervjuat uppger att flertalet processer och kontakter för att utföra arbetet sker inom respektive verksamhetsområde. Undantaget är arbetet med verkställighet av beslut om kontaktperson och kontaktfamilj. Då involveras även verksamhetsområde Förebyggande och Mottagning Delegationsordning Socialsekreterare utreder och lämnar förslag till beslut. Regeln har varit att socialsekreterare ska ha arbetat i två år innan de tilldelats delegation att fatta biståndsbeslut. Delegationsordningen förändrades under hösten 2010 och i oktober 2010 (socialnämnd öster) och november 2010 (väster) fattade respektive socialnämnd beslut om att höja delegationsrätten för biståndsbeslut om kontaktperson och kontaktfamilj från socialsekreterare till gruppledare. Enligt protokollsutdrag var motivet att se över rutiner och beslutsvägar för ekonomi i balans. De socialsekreterare och gruppledare vi intervjuat bedömer att handläggningsprocessen inte förlängts med anledning av den förändrade delegationen. Även tidigare diskuterades som regel förslag till beslut med gruppledare innan beslut fattades. 2.3 Rutiner för verkställighet av aktuella SoLbeslut Vi har översiktligt granskat följande dokumenterade rutiner: Rutin vid rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer. Rutin vid tillsättande av kontaktfamilj. Rutin vid registrering av arvode, omkostnader och beslut avseende kontaktfamilj/kontaktperson enligt 4 kap 1 SoL. Dokumenterade rutiner för verkställighet av insatsen kontaktperson saknades vid granskningstillfället. Det pågår ett arbete med att upprätta rutiner för biståndet stödboende. Vi har tagit del av en beskrivning över olika Boendealternativ inom Boendeenheten för vuxna. Inför beslut om biståndet Kontaktperson har socialsekreterare utrett, bedömt behov och lämnat förslag till beslut om insats. Gruppledare och socialsekreterare träffas minst en gång varje vecka för samråd avseende aktuella ärenden. Olika förslag till beslut kan ges olika prioritet och i en del fall kan förslag på alternativa insatser lämnas. För verkställighet av beslut om kontaktperson finns ingen speciell rekryterare och det görs inga särskilda allmänna rekryteringsinsatser. De medborgare som är intresserade av att bli kontaktperson anmäler själva sitt intresse. Administratör inom verksamhetsområdet Förebyggande och Mottagning ser till att det finns underlag/registerutdrag på den som anmält intresse av att vara kontaktperson. Underlaget används för att styrka att personen inte förekommer i något av registren. Intresseanmälningar av att bli kontaktperson brukar emellanåt komma in från enskil- Örebro Stadsrevision 4 av 9

8 da personer. Det är inte ovanligt att det saknas namnförslag på kontaktperson. Då måste en individuell sökning göras av handläggande socialsekreterare. I de fall administratören kan lämna ett namnförslag till kontaktperson ska socialsekreterare utreda kontaktpersonens lämplighet, inventera dennes intressen samt matcha utredd kontaktperson med den som beviljats biståndet. Processens längd påverkas i hög grad av om det finns något förslag till kontaktperson och om denne bedöms vara lämplig för aktuell brukare. Arbetet inför beslut om biståndet Kontaktfamilj sker på motsvarande sätt som för kontaktperson. En metod som brukar användas inför tillsättande av kontaktfamilj är nätverksmöte, d v s en inventering sker inom den sökandes nätverk i syfte att bedöma om behovet av kontaktfamilj kan tillgodoses där. Efter beslut och för verkställighet av insatsen kontaktfamilj kontaktar socialsekreterare någon av de fyra rekryterare (hör till Administrativa enheten) som arbetar med att rekrytera familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Ett skriftligt uppdrag tillsammans med en upprättad vårdplan överlämnas till rekryteringsenheten. Rekryterare, som även ansvarar för att utreda presumtiv kontaktfamiljs lämplighet, lämnar förslag på lämplig kontaktfamilj. Handläggande socialsekreterare sköter därefter kontakterna med den sökande och de administrativa rutiner som ska upprättas med kontaktfamiljen. Processens längd beror framför allt på barnets unika behov och naturligtvis på om behoven går att matcha de kontaktfamiljer som är kända. Beträffande biståndet Stödboende för vuxna så utreds och beslutas insatsen inom verksamhetsområde Vuxna. Efter beslut överlämnar socialsekreteraren beslutet tillsammans med uppdrag och vårdplan till en samordnande gruppledare för boendeenheterna. Gruppledarna träffas minst en gång per månad för att se över tillgång och behov, dessemellan har de telefonkontakt. Den enskilde sökandes behov styr prioriteringen. Om behovet av bostad är akut och ledig bostad finns tillgänglig kan verkställigheten ske snabbare. Insatsen är frivillig och det förekommer att den som beviljats stödboende avstår från att anta erbjudandet om bostad Vidtagna åtgärder för verkställande Nedan redovisas läget under första kvartalet 2011 för de tio ej verkställda beslut vi stickprovsmässigt fördjupat oss i och som avsåg kvartal 4: : : 2011 Fyra beslut om Stödboende Två beslut verkställda 1: 2011 Två avslutats av andra skäl Tre beslut om kontaktfamilj Ett beslut verkställt 1: 2011 Ett avslutas av andra skäl Ett - rekrytering pågår Tre beslut om kontaktperson Ett beslut verkställt 1: 2011 Två - rekrytering pågår Summa Tio beslut Fyra verkställda Tre avslutas Tre pågår Örebro Stadsrevision 5 av 9

9 Stödboende De boendealternativ som finns inom kommunen ställer samtliga krav på att den sökande inte får inta droger på boendet. Grundregeln är även att de inte får ha husdjur med till stödboendet, vilket leder till att ett antal sökande kan komma att nekas stödboende. De fyra beslut om stödboende vi tagit del av omfattar personer med komplexa behov. För två av personerna har det varit omöjligt för socialsekreterare att nå kontakt för att lämna erbjudande, och avslutades därför i början av år För övriga två har handläggande socialsekreterare haft samtalskontakt under tiden fram till verkställighet. Vid granskningstillfället hade båda två fått sina bostadsbehov tillgodosedda. Kontaktfamilj Processens längd beror ofta på barnets unika behov och svårigheter att hitta rätt kontaktfamilj. Det förekommer även svårigheter att ordna gemensamma mötestider för treparts-möten och ibland också för bokning av tolkar. Det händer att behoven förändras under tiden för verkställighet, att den enskilde återtar sin ansökan eller att kontaktfamiljen drar sig ur. De tre beslut om kontaktfamilj vi tagit del av visade både på svårigheter att rekrytera lämplig kontaktfamilj och på svårigheter att hitta tider för sammanträffande, vilket förlänger processen. Under tiden besluten har varit klara att verkställa har ansvarig socialsekreterare haft kontakter med de sökande och även uppmuntrat dessa att lämna egna förslag på presumtiva kontaktfamiljer. Kontaktperson Vanliga svårigheter för verkställandet är att det inte finns lämpliga lediga kontaktpersoner. Det finns inte tillräckligt många att välja mellan, vilket förlänger processen. När det saknas namnförslag är det socialsekreteraren som ansvarar för en individuell rekrytering. Det är inte ovanligt att kontaktpersoner slutar på grund av egna förändrade förhållanden eller att uppdraget upplevs för komplicerat. De tre beslut om kontaktperson vi tagit del av visade på varierande svårigheter, både att rekrytera lämplig kontaktperson samt att samordna tider för möten. Under tiden besluten varit klara att verkställa har två av de sökande haft andra insatser medan den tredje enbart haft kontakt med socialsekreteraren. 2.4 Iakttagelser och bedömning Det finns dokumenterade rutiner för tillsättning av kontaktfamilj; rutiner som vi översiktligt granskat. Vår bedömning är att rutinerna är tydliga beträffande den interna ansvarsfördelningen, vad ansvarig handläggare ska göra och i vilken ordning. I rutinerna påtalas även vikten av att beakta barnperspektivet och att i första hand inventera nätverket, d v s viktiga personer i barnets närhet. Rutinerna uttalar ett restriktivt förhållningssätt för att bevilja insatsen, vilket vi bedömer kan innebära att det främst är mer komplicerade ärenden med sammansatta behov som slutligen beviljas kontaktfamilj. Örebro Stadsrevision 6 av 9

10 För rekrytering av lämpliga kontaktfamiljer finns särskilda rekryterare som, utöver att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer även kan stötta och utbilda dessa vid behov. Under år 2010 startades ett internt utvecklingsarbete för att stärka arbetet med stöd till familjehem och kontaktfamiljer. Vi bedömer att organisationen med särskilda rekryterare är mycket viktig och sannolikt en förutsättning för att klara av att rekrytera lämpliga familjer och för att kunna ge dem tillräckligt stöd för att kunna behålla dem. Att några av besluten om kontaktfamilj inte lyckats bli verkställda inom stipulerad tid bedömer vi visar graden av komplexitet i ansökningarna. Vi har inte tagit del av några dokumenterade rutiner för tillsättning av kontaktperson eftersom sådana saknades vid granskningstillfället. Vi bedömer att ett av de väsentligaste skälen till att beslut om kontaktperson kan vara svåra att verkställa inom stipulerad tid är att det inte sker någon aktiv rekrytering av presumtiva kontaktpersoner. Det finns inte någon specifik organisation för rekrytering utan tillsättningen bygger i fler fall på att kommuninvånare själva anmäler intresse. När det saknas lämpliga kontaktpersoner läggs uppgiften att rekrytera på socialsekreteraren, vars arbetssituation med många akuta arbetsinsatser, gör det svårt att prioritera rekryteringsarbetet. En annan svårighet som vi bedömer kan påverka verkställigheten är att funktionen att vara kontaktperson är ett ideellt uppdrag. Det är inte ovanligt att uppdraget utvecklas till att bli mer komplicerat än vad kontaktpersonen tänkt sig. Det saknas i nuläget en stödorganisation för att behålla kontaktpersoner utan det är ansvarig socialsekreterare som ska stötta vid behov. Vi bedömer att arbetet med rekrytering av kontaktpersoner och stöd till dessa är ett utvecklingsområde. I nuläget saknas dokumenterade rutiner för verkställighet av stödboende, men det pågår ett arbete med en handbok för arbetet inom vuxenområdet. Insatsen stödboende beviljas i många fall till personer som har en sammansatt problematik och med akuta behov, vilket vi bedömer kan påverka förmågan att invänta ett beslut och besked om plats. För verkställighet av biståndet stödboende finns även annan problematik. Det finns begränsat med resurser (antal platser) på kommunens boendeenheter och det ställs en del krav på de personer som beviljas insatsen. Lediga platser fördelas utifrån det bedömda behovet och var den enskilde passar in. Det senaste halvåret har antalet biståndsansökningar om stödboende ökat. Vår bedömning är att svårigheten att verkställa insatsen är en kombination av ett begränsat antal platser och den komplexa målgruppen. 2.5 Återrapportering till nämnden om ej verkställda beslut Fyra gånger per år lämnas muntlig rapport till respektive nämnd tillsammans med en sammanställning över de beslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. Nämnden har möjlighet att ställa frågor i samband med dessa rapporter. I protokol- Örebro Stadsrevision 7 av 9

11 len noteras endast att informationen tagits till protokollet. Det framgår inte om nämnden beslutat om ytterligare åtgärder eller begärt fördjupad information. I samband med rapportering av ej verkställda beslut (kvartal 2: 2010) i september 2010 redovisas för socialnämnd väster att det pågår ett internt utvecklingsarbete inom socialkontoret för att förbättra rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer. Av nämndernas protokoll i maj 2011 framgår att statistik redovisades över ej verkställda beslut avseende kvartal 1: Statistiken kompletterades med muntlig information. Nämnderna gav i samband med redovisningen förvaltningen i uppdrag att till nästa nämnds sammanträde redovisa en skriftlig rapport med analys och förslag till åtgärder. I juni 2011 redovisades rapporten inklusive ett antal åtgärdsförslag, vilka tillstyrktes av nämnderna. Om nämnden dröjer alltför länge med att verkställa SoL-beslut har Socialstyrelsen rätt att ansöka hos Förvaltningsrätten om vitesföreläggande. Innan eventuell dom om vitesföreläggande ska respektive nämnd i ett yttrande till Förvaltningsrätten förklara varför det varit svårt att verkställa insatsen. Socialnämnd väster har under år 2010 lämnat ett yttrande till Socialstyrelsen med anledning av ej verkställda beslut om kontaktperson. Ett vite på 10 tkr avseende ej verkställt beslut om kontaktperson har utdömts i ett fall. Socialnämnd öster har under år 2010 lämnat två yttranden med anledning av ej verkställda beslut om kontaktperson. Något vite har inte utdömts. Det har även förekommit att Förvaltningsrätten, trots Socialstyrelsens ansökan, inte utdömt vite utan bedömt väntetiden som skälig. 2.6 Iakttagelser och bedömning Granskningen visar att nämnderna får regelbunden rapportering, både muntligt och skriftligt, om antalet SoL-beslut som inte kunnat verkställas inom rimlig tid. De protokoll vi granskat avseende år 2010 och januari - april 2011 visar att ingen av nämnderna tagit initiativ till några ytterligare åtgärder eller efterfrågat fördjupad information. I samtliga fall har nämnden, i samband med rapporteringen, endast beslutat att ta informationen till protokollet. I maj 2011 initierar nämnderna ett uppdrag till förvaltningen att utreda hur processen från beslut om insats till verkställighet kan utvecklas. I juni tillstyrker nämnderna förslagen till förbättringsåtgärder. Nämnderna har tillsammans lämnat tre yttranden till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut om kontaktperson med anledning av Socialstyrelsens ansökan om vitesföreläggande. Socialnämnd väster har under år 2010 fått en dom om vitesföreläggande. Både yttranden och domen avser insatsen kontaktperson. Efter genomförd granskning är vår bedömning att det framför allt är processen för verkställande av insatsen kontaktperson som behöver förbättras. Detta bekräftas även av Socialstyrelsens ställningstagande. Örebro Stadsrevision 8 av 9

12 Bilaga 1 Utdrag ur rapport som lämnades från socialnämnderna till Programnämnden Social Välfärd och Kommunfullmäktige Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader kvartal Totalt rapporterade socialnämnderna 48 beslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutet, under kvartal 1: 2011, vilket är 6 fler än kvartal 4: Socialnämnd väster svarar för 33 av besluten och Socialnämnd öster svarar för 15. Av de 48 besluten rör 32 män och 16 kvinnor. 25 beslut har verkställts, eller avslutats, under rapporteringsperioden. Flest rapporterade beslut, 22 stycken, rör stödboende tätt följt av 21 stycken kontaktperson/kontaktfamilj. Motsvarande siffror för kvartal 4: 2010 var 14 respektive 25 beslut. De rapporterade väntetiderna för kontaktperson/kontaktfamilj är från 4,3 månader till 19,9 månader. Diagram Rapporterade ej verkställda beslut Antal rapporterade ärenden till Socialstyrelsen Vård- och omsorg Socialtjänst Funktionshindrade LSS 0 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 4/09 1/10 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11 Örebro Stadsrevision 9 av 9

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Bengt Ehlin 2016-04-21 SCN-2016-0158 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6

Läs mer

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008 R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-02-17 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Omvårdnadsnämnden Dnr Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- & arbetsmarknadsnämnden Ej verkställda biståndsbeslut enligt

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Granskning av äldreomsorgen

Granskning av äldreomsorgen REVISIONSRAPPORT Granskning av äldreomsorgen Socialtjänstlagen från biståndshandläggning till verkställighet Tingsryds kommun Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Karlsson 2017-05-15 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten över ej verkställda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Britt Kronberg 2017-04-10 SN 2017/0238.11.01 0480-450956 Socialnämnden Ej verkställda 1:a kvartalet 2017 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna informationen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2016-07-29 1 (6) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 23 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 229 Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 405/2016. Datum: Klockan: 14:00 16:40 Plats: Jätten. Paragraf Carina Engback, sekreterare

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 405/2016. Datum: Klockan: 14:00 16:40 Plats: Jätten. Paragraf Carina Engback, sekreterare Protokoll Sö 405/2016 Socialnämnd öster Datum: 2017-02-16 Klockan: 14:00 16:40 Plats: Jätten Närvarande ledamöter John Johansson (S) Sara Maxe (KD) Carl-Johan Wase (M) Carola Johansson (S) Kjell Henriksson

Läs mer

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige. .gn sia a KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 26-3-6 OSN-25-258 Omsorgsnämnden Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 289/2015. Datum: Klockan: 14:00-17:05 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 289/2015. Datum: Klockan: 14:00-17:05 Plats: Jätten Protokoll Sö 289/2015 Socialnämnd öster Datum: 2016-02-18 Klockan: 14:00-17:05 Plats: Jätten Närvarande ledamöter John Johansson (S) Sara Maxe (KD) Carl-Johan Wase (M) Carola Johansson (S) Kjell Henriksson

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Arvika kommun. Granskning av gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Revisionsrapport KPMG AB 26 januari 2009 Antal sidor:19 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 9(18) Sn/2015:353 SNau 141 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011 Revisionsrapport Familjehem Lekebergs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2002 2003:14 När får jag mitt bistånd? (III) - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-02-16 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Utlåtande 2015:141 RVIII (Dnr 152-1557/2015) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige 2upealue ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 20 15-1 1-19 ALN-2015-0119.30 Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

7 SALA KOMMUN. Till: Värd- och omsorgsnâimnden

7 SALA KOMMUN. Till: Värd- och omsorgsnâimnden 49 REVISORERNA SALA KOMMUN 2014~02-17 7 SALA KOMMUN Kommunstyrelsensförvaltning Ink.20:4-05-07 Dph: lfiktbfiaga Till: Värd- och omsorgsnâimnden För kännedom till: Kommunfullmäktige Förstudie - Icke verkställda

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 262/2011. Datum: 2012-05-24 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten vån 3

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 262/2011. Datum: 2012-05-24 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten vån 3 Protokoll Sv 262/2011 Socialnämnd väster Datum: 2012-05-24 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten vån 3 Närvarande ledamöter Bodil Svensson (S) Marianne Ahlstrand (C) Lars-Göran Hallenius

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov MEDDELANDE NR 2003:27 Titel Författare Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Iris Dovrén-Råsbrant Beställningsadress

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse.

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse. Ej verkställda beslut och domar enligt SoL och LSS 2008 Samtliga länsstyrelser har lämnat underlag till rapporten som sammanställts av en arbetsgrupp bestående av socialkonsulenterna Heléne Backman Carlsson

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 228/2013. Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 228/2013. Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 228/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-08-21 Klockan: 14:00 16:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Carola Johansson (S) Ingrid Tvelin (KD)

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Protokoll Sv 292/2015

Protokoll Sv 292/2015 Protokoll Sv 292/2015 Socialnämnd väster Datum: 2016-02-18 Klockan: 8:45-12:30 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Jimmy Nordengren (C) Azita Iranipour (L)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-03-23 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun Carl-Gustaf Folkeson Certifierad kommunal revisor Mimmi Praks Revisionskonsult Oktober 2016 Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6)

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Beslut

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 284 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Rättssäkerhet för personer med funktionshinder

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 190/2011

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 190/2011 Protokoll Sö 190/2011 Socialnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00-16:35 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Tomas Bergh (S) Ingrid

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015) Kommunstyrelsen 2015-09-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

INFORMATION från sociala avdelningen

INFORMATION från sociala avdelningen INFORMATION från sociala avdelningen Extranummer Maj 2004 Ansvarig utgivare: Iris Dovrén Råsbrant Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Länsstyrelsen har undersökt om kommunerna

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

1 Överförmyndarnämnden - muntlig information. 3 Ekonomisk månadsrapport oktober muntlig information. 4 Nyckeltal Södertörn - muntlig information

1 Överförmyndarnämnden - muntlig information. 3 Ekonomisk månadsrapport oktober muntlig information. 4 Nyckeltal Södertörn - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-11-12 Tid 2013-11-12, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Överförmyndarnämnden - muntlig

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg

Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Rapport 2005:13 Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 2005:13 Innehåll Förord 3

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 20 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-21 Diarienummer KSN-2013-1162 Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer