Arvika kommun. Granskning av gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvika kommun. Granskning av gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade."

Transkript

1 socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Revisionsrapport KPMG AB 26 januari 2009 Antal sidor: KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG

2 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG

3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och frågeställningar 2 4. Revisionskriterier 3 5. Ansvarig nämnd 3 6. Metod 3 7. Projektorganisation 3 8. Regelverk Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om stöd och service Rapporteringsskyldighet Länsstyrelsen och kommunens revisorer Kommunfullmäktige Särskild avgift 6 9. Resultat av granskning Organisation Verkställighet av beslut enligt SoL Kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg Verkställighet av beslut enligt LSS Kommunstyrelsens utskott för vård- och omsorg Rapportering av ej verkställda beslut Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL till kommunfullmäktige Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS Våra kommentarer rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG

4 1. Sammanfattning Från den 1 juli 2006 infördes förändringar i socialtjänstlagen (SoL) och kommunallagen (KL) med syfte att stärka rättsäkerheten för enskilda som beviljats bistånd enligt SoL. Förändringarna innebar bland annat att det infördes en särskild sanktionsavgift när en kommun inte verkställer sitt gynnande beslut inom skälig tid. Motsvarande förändring infördes även avseende gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från den 1 juli Utifrån ovanstående har vi av revisorerna i fått i uppdrag att granska rutinerna för rapportering av ej verkställda gynnande beslut samt kommunens framförhållning och planering för att säkerställa att verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL samt 9 LSS, kan ske inom skälig tid. Utifrån granskningsresultatet är vår sammanfattade bedömning att det finns betydande brister i rapporteringen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen till fullmäktige, men även till länsstyrelsen och kommunens revisorer. Vår bedömning att kommunstyrelsen bör säkerställa en korrekt hantering och ta fram ändamålsenliga och enhetliga rutiner vad gäller rapportering av ej verkställda beslut till länsstyrelsen, fullmäktige och kommunens revisorer. Vi vill även rekommendera kommunstyrelsen att skapa rutiner för att ytterligare säkerställa att aktuella statistikrapporter delges fullmäktige vid varje kvartal. Vår bedömning är att rapporternas aktualitet är avgörande för att kunna uppnå syftet med rapporteringen till fullmäktige. Vad gäller rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS bör kommunstyrelsen även på detta område säkerställa ändamålsenliga rapporteringsrutiner för att lämpligen också ske integrerat med rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL. För bakomliggande bedömningar och i övrigt hänvisar vi till ytterligare fördjupning i revisionsrapporten. 1

5 2. Bakgrund Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för rapportering av ej verkställda gynnande beslut samt kommunens framförhållning och planering för att kunna verkställa gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service inom skälig tid. Från den 1 juli 2006 infördes förändringar i SoL och kommunallagen med syfte att stärka rättsäkerheten för enskilda som beviljats bistånd enligt SoL. Förändringarna innebar bland annat att det infördes en särskild sanktionsavgift när en kommun inte verkställer sitt gynnande beslut inom skälig tid. Motsvarande förändring infördes även avseende gynnande beslut enligt LSS från den 1 juli Bakgrunden till förändringarna var och är att uppföljningar visat att det i vissa fall förflutit allt för lång tid mellan beslut och verkställighet av gynnande beslut enligt SoL och LSS. Det har också uppmärksammats att haft svårigheter med att verkställa gynnande beslut inom vissa områden. s revisorer bedömer utifrån ovanstående förhållanden i sin risk och väsentlighetsbedömning att det är angeläget att genomföra en fördjupad granskning av rutinerna för rapportering av ej verkställda gynnande beslut samt kommunens framförhållning och planering för att verkställa gynnande beslut enligt SoL och LSS inom skälig tid. 3. Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har ändamålsenliga och effektiva rutiner avseende planering och framförhållning för att säkerställa att verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL samt 9 LSS kan ske inom skälig tid. I granskningen har vi haft för avsikt att särskilt belysa följande frågeställningar: Vilken rapportering sker till kommunstyrelsen över förväntande behov av insatser för att klara en rimlig framförhållning? Hur arbetar förvaltningen och vilka åtgärder har man vidtagit för att ha en beredskap att kunna verkställa gynnande beslut inom skälig tid? Har förvaltningen byggt upp ändamålsenliga rapporteringsrutiner till kommunfullmäktige, länsstyrelsen och revisorerna avseende ej verkställda beslut? 2

6 4. Revisionskriterier Vi har övergripande bedömt om verksamheten uppfyller: Socialtjänstlagen 16 kap 6 a-h Lagen om särskilt stöd och service för funktionshindrade 28 a-h Kommunallagen 9 kap 10 Proposition (2005/06:115) Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre Proposition (2007/08:43) Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 5. Ansvarig nämnd Granskningen avser kommunstyrelsen och dess verksamheter för äldreomsorg, individoch familjeomsorg samt funktionshindrade inom utskottet för lärande och stöd samt utskottet för vård och omsorg. 6. Metod Granskningen har genomförts genom: Studier och analys av styrande dokument samt rapporteringar. Intervjuer med berörda tjänstemän. Granskningen har föregåtts av insamling och studier av relevanta dokument, bland annat statistikrapporter och protokoll. Rapporten har sakgranskats av verksamhetschefen för vård- och omsorg, avdelningschefen för förebyggande och stöd, avdelningschefen för försörjning och lärande samt avdelningschefen för biståndsavdelningen. 7. Projektorganisation Granskningen har utförts av Eva-Lena Kamperin, konsult, under ledning av Mats Sandström, certifierad kommunal revisor. 3

7 8. Regelverk 8.1 Bakgrund Antalet ej verkställda beslut har varierat i antal under 2000-talet och enligt socialstyrelsens och länsstyrelsernas uppföljningar går det inte att utläsa någon trend vad gäller antalet ej verkställda beslut och inte heller några tydliga orsaker till variationerna. Från de uppföljningar som gjorts nationellt kan ändå sägas att utbud och efterfrågan vanligtvis är en avgörande faktor. Den enklaste förklaringen till varför beslut inte verkställs inom skälig tid är att den beslutade insatsen inte finns att tillgå. Det kan handla om en plats i särskilda boendeformer eller om en kontaktperson för en person med funktionshinder. Orsaker till att tillgång och efterfrågan inte överensstämmer är dock mer osäkra. När det gäller brist på platser i särskilda boendeformer är det inte ovanligt att bristande resurser anges som orsak av kommuner. Även bristande planering, både på kort och på lång sikt, leder till att beslut inte kan verkställas inom skälig tid. Det kan t.ex. handla om ett bristfälligt underlag för en tillförlitlig bedömning av det framtida behovet av särskilda boendeformer. Det förekommer också brister i uppföljningen av fattade beslut, vilket innebär att ansvariga nämnder inte uppmärksammas på att vissa beslut inte verkställs. Den handläggare som har fattat beslutet kan ha dålig kontroll över när och om verkställighet sker. I kommuner har det också saknats rutiner för hur uppföljning av de beslut som fattas ska ske. Bristerna i uppföljningen av besluten leder i vissa fall till långa väntetider för den enskilde. Förutom av orsaker som kan hänföras till kommunen, kan det också bero på den enskilde att ett gynnande beslut inte verkställs. Den enskilde tackar exempelvis i vissa fall nej till det boende som erbjuds, eftersom boendets geografiska placering, utformning, standard etc. inte motsvarar den enskildes önskemål, eller då boendet inte upplevs vara anpassat till den enskildes behov. I vissa kommuner anses ärendet inte som avslutat trots att den enskilde tackat nej, eftersom behovet finns kvar. Beslutet kvarstår därmed tills vidare som ej verkställt. På grund av förekomsten och omfattningen av de aktuella problemen har regeringen bedömt att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att stärka den enskildes rättssäkerhet. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det oacceptabelt att enskilda inte får tillgång till de rättigheter gentemot det allmänna som lagstiftningen ger dem. Mot denna bakgrund infördes förändringar i socialtjänstlagen och senare även i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade vilket också har inneburit en ökad likformighet mellan de båda lagarna. 4

8 8.2 Socialtjänstlagen (SoL) Socialtjänstlagen (SoL) ändrades den 1 juli 2006 för att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd. Kommunen är därmed skyldig att rapportera när gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen inte verkställts inom 3 månader. Detta innebär att ansvariga nämnder, varje kvartal ska lämna en rapport på individnivå till länsstyrelsen och kommunens revisorer. Nämnderna ska också lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige för olika typer av bistånd och hur lång tid som gått sedan beslut. Bestämmelserna omfattar följande områden: Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Rapportering ska ske kvartalsvis till länsstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen inom skälig tid. Vitesbeloppen kan vara mellan kr och en miljon kr. Bestämmelserna om särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verksställer en gynnande dom av en förvaltningsdomstol ändras så att de stämmer överens med de nya bestämmelserna om sanktionsavgift vid ej verkställda beslut. 8.3 Lagen om stöd och service Den 20 februari 2008 beslutade Riksdagen att även icke verkställda biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) ska rapporteras på samma sätt som gäller för biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Från den 1 juli 2008 är kommuner och landsting därmed skyldiga att rapportera när de har sagt ja till åtgärder enligt LSS men har inte genomfört åtgärderna inom tre månader. Även här har Länsstyrelsen befogenhet att bestämma om sanktionsavgifter för kommunerna vilka kan vara mellan kr och en miljon kr. När det gäller gruppboenden enligt LSS kan vitesbeloppen komma att uppgå till en miljon kronor. I proposition 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m. framgår att den första kvartalsrapporteringen ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för en kommuns eller ett landstings nämnd den 30 september

9 8.4 Rapporteringsskyldighet Länsstyrelsen och kommunens revisorer Rapporteringsskyldigheten innebär enligt både SoL och LSS att ansvariga nämnder varje kvartal ska rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till länsstyrelsen och kommunens revisorer. Nämnden ska också rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal och nämnden ska för varje beslut ange: tidpunkt för beslutet vilken typ av insats beslutet gäller kortfattat uppge skälen för dröjsmålet Ansvariga nämnder ska även anmäla när ett gynnande beslut verkställts som tidigare har rapporterats som ej verkställt. Nämnden ska då ange datum för verkställigheten Kommunfullmäktige Ansvariga nämnder ska en gång varje kvartal även lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska också lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. I statistikrapporten ska nämnden ange: vilka typer av insatser dessa beslut gäller hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut Skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda ska inte framgå av rapporten, då syftet inte är att skapa diskussion kring enskilda ärenden. Uppgifterna ska vara avidentifierade men däremot ska det framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män. 8.5 Särskild avgift Lagstiftningen föreskriver att om en insats enligt SoL 4 kap. 1 eller LSS 9 som någon är berättigad till enligt ett beslut inte tillhandahålls inom skälig tid av kommunen, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits. På samma sätt omfattar regelverket även insats som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande. 6

10 Beslut om insats och bistånd samt beslut av domstol gäller omedelbart och ska verkställas omgående. Att besluten ska verkställas omedelbart är huvudregeln men det är dock rimligt att kommunen bör ha en viss tid för att verkställa beslutet, vad man kan kalla skälig tid. Det finns dock ingen fastställd tidsfrist för vad som är skälig tid utan måste alltid avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Vid bedömning i det enskilda fallet kan det finnas särskilda omständigheter som kan ligga till grund för nedsättning eller eftergift för sanktionsavgiften. Frågor om särskild avgift prövas av länsrätten efter ansökan av länsstyrelsen. Den särskilda avgiften är som lägst kronor och som högst 1 miljon kronor. När avgiften ska fastställas ska det särskilt beaktas hur lång tid som dröjsmålet har pågått samt hur allvarigt det i övrigt kan anses vara. Länsrättens arbete med att beräkna storleken på avgiften underlättas om länsstyrelsen gör en uppskattning i sitt yrkande av den besparing som kommunen per månad kan antas ha gjort genom att inte verkställa sitt beslut. Sanktionsavgiften ska enbart kunna sättas ned eller bortfalla om synnerliga skäl föreligger. Vid bedömning av vad som kan anses som skälig tid kan det finnas sådana omständigheter som kan utgöra grund för att en nedsättning eller eftergift av sanktionsavgiften. Avgiften tillfaller staten. 9. Resultat av granskning 9.1 Organisation Den 1 januari 2007 genomförde en omfattande organisationsförändring som bland annat innebär att tidigare facknämnder reducerats till förmån för utskott inom kommunstyrelsen. Inom kommunstyrelsen finns idag fyra utskott; allmänna utskottet, utskottet för lärande och stöd, utskottet för vård och omsorg samt utskottet för samhällsbyggnad, miljö och service. Vidare är kommunstyrelsens verksamheter samlade i en gemensam förvaltning. I är kommunstyrelsen ansvarig för insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL. Det framgår också av kommunstyrelsens reglemente att det ingår i styrelsen ledningsfunktion att bland annat leda och samordna kommunens socialtjänst och vårdoch omsorgsverksamhet. Vidare framgår det att kommunstyrelsen, inom verksamheterna för lärande och stöd samt vård och omsorg, fullgör kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I reglementet regleras också att kommunstyrelsens verksamhetsansvar inom lärande och stöd bland annat omfattar vård- och behandlingsinsatser för barn/ungdom och vuxna, sociala förebyggande insatser, familjerätt, psykiatri, fritidstillsyn och fritidsverksamhet enligt LSS. Ansvaret för biståndsinsatser enligt SoL omfattar personer upp till 20 år. Inom verksamheten för vård och omsorg ansvarar kommunstyrelsen för hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boendeformer, rehabilitering, biståndsbedömning enligt SoL och LSS. Ansvaret för biståndsinsatser enligt SoL omfattar personer fyllda 20 år och äldre. Ansvaret för insatser enligt LSS omfattar samtliga åldersgrupper. 7

11 Barn och unga, samt vuxna KS UTSKOTT FÖR LÄRANDE OCH STÖD Bistånd enligt SoL Insatser enligt LSS Vuxna och äldre KS UTSKOTT FÖR VÅRD OCH OMSORG Barn, unga, vuxna och äldre 9.2 Verkställighet av beslut enligt SoL Rapporteringskravet på kommunerna gällande ej verkställda gynnande beslut enligt SoL trädde som tidigare nämnts i kraft den 1 juli Detta innebär att den första kvartalsrapporteringen omfattade de uppgifter som fanns tillgängliga för kommunen den 30 september Traditionellt har de insatser som varit mest omdiskuterade avseende svårigheter att verkställa handlat om boendeinsatser inom äldreomsorg och LSS. Med de förändringar som infördes i SoL hamnar fokus bland annat även på de insatser som ges utifrån SoL inom individ- och familjeomsorgen. För att skapa en överblick över omfattningen m.m. av ej verkställda beslut i kommunen har vår ambition varit att inhämtat information över antal ej verkställda beslut avseende SoL från första rapporteringstillfället fram tills tredje kvartalet

12 9.2.1 Kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd Individ- och familjeomsorg Inom verksamheten för lärande och stöd ansvarar kommunstyrelsen för biståndsinsatser enligt SoL för barn och unga, dvs. personer upp till 20 år. Diagram 1: Utveckling av antal ej verkställda beslut enligt SoL, avseende individ- och familjeomsorg (barn och unga upp till 20 år) Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Våra kommentarer I granskningen har vi inte kunnat ta del av underlaget för statistikrapporteringarna avseende kvartal 3 och kvartal 4 för Ovanstående diagram redogör därmed för utvecklingen av antal ej verkställda beslut enligt SoL för personer upp till 20 år och som inte verkställts inom 3 månader från kvartal 1 för 2007 fram tills kvartal 3 för Av diagrammet kan vi utläsa att kommunstyrelsens möjligheter att verkställa sina gynnande beslut har varierat under undersökningsperioden men att det i stort funnits en problematik kring att verkställa beslut inom 3 månader. Vi kan konstatera att det vid andra kvartalsrapporteringen för 2007 inte fanns några beslut som inte verkställts inom 3 månader, därefter ökar dock antalet och uppgår till 9 ej verkställda beslut avseende kvartal 3 för Vid tidpunkten för nästa rapporteringstillfälle finns däremot inga ärenden att rapportera. Därefter sker dock en successiv ökning. Vid senaste rapporteringstillfället, som avser juli-augusti-september 2008, finns 5 beslut som inte verkställts inom 3 månader. 9

13 Som tabellen nedan visar så är kontaktfamilj den insats som kommunstyrelsen haft störst svårighet med att verkställa. Nästan lika utbrett är problemen med att verkställa insatser avseende kontaktperson. Tabell 1: Typ av insats enligt SoL som inte verkställt inom 3 månader (avseende individoch familjeomsorg, barn och unga upp till 20 år) Kvartal Totalt antal ej verkställda beslut 2 2 Familjehem Kontaktperson Kontaktfamilj Öppenvårdsverksamhet Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal En naturlig fråga i sammanhanget är vilka orsaker som finns till att beslut inte kunnat verkställas. I inledningen av rapporten har vi redovisat olika anledningar till att verkställighet inte alltid kan ske inom skälig tid, vilket kan vara beroende av såväl kommunen som den enskilde. Orsakerna till svårigheter med verkställighet uppges vara av olika anledningar. Bland annat handlar det om svårigheter med att rekrytera lämpliga kontaktfamiljer och familjehem. Familjerättsenheten i har bland annat till uppgift att rekrytera och utbilda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vår granskning visar att enheten arbetar på olika sätt för att rekrytera lämpliga uppdragstagare. Dock framkommer att en relativt hög arbetsbelastning inom enheten har resulterat i att rekryteringsarbetet inte är i den omfattning man önskar. Vidare att det är svårt att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med uppdragstagare. 10

14 I övrigt uppges orsakerna till problematiken med att verkställa insatsen kontaktperson också bero på att det i många fall är svårt att matcha brukarens behov och önskemål med utbudet av uppdragstagare. Även om erbjudande om förslag till kontaktperson i flera fall kan lämnas av förvaltningen tackar brukaren i flera fall också nej, vilket också leder till svårigheter med att klara verkställighetskravet. Svårigheter med att verkställa beslut har dock även resulterat i att blivit ålagda att betala en särskild avgift om kr, då ett beviljat beslut om kontaktperson inte har verkställts inom skälig tid Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg Äldreomsorg Som nämnts tidigare har vi haft som målsättning att redogöra för omfattning och utveckling av ej verkställda beslut enligt SoL för bland annat insatser avseende äldreomsorg. Utifrån granskning av de individrapporteringar som lämnats länsstyrelsen och genomgång av fullmäktiges protokoll har vi dock noterat både skillnader samt felaktigheter i rapporteringarna. Nedanstående diagram redogör för antal beslut enligt SoL avseende äldreomsorg som rapporterats som ej verkställda inom 3 månader till kommunfullmäktige och länsstyrelsen under Diagram 2: Antal rapporterade ej verkställda beslut inom 3 månader enlig SoL, avseende äldreomsorg Antal beslut rapporterade till fullmäktige Antal beslut utifrån underlag Antal beslut rapporterade till länsstyrelsen Kvartal Kvartal Kvartal

15 Våra kommentarer Som redogjort för tidigare i granskningen har lagstiftaren ålagt ansvariga nämnder att varje kvartal rapportera gynnande biståndsbeslut enligt SoL som inte verkställts inom 3 månader. Bland annat ska en rapport på individnivå lämnas till länsstyrelsen. I Arvika utgör kommunstyrelsen ansvarig nämnd. Utifrån genomgång av inhämtat material avseende samtliga individrapporteringar gjorda till länsstyrelsen har vi i dock noterat en mängd felaktigheter. Vad gäller exempelvis den senaste rapporteringen gällande kvartal 3 för 2008, så har 10 beslut inrapporterats till länsstyrelsen som ej verkställda inom 3 månader. Vid närmare granskning har vi dock kunnat konstatera att endast 2 av dessa skulle ha ingått i rapporteringen. De flesta av de inrapporterade besluten har inte överstigit 3-månadersgränsen, i vissa fall har endast en till två veckor förflutit sedan beslut om biståndsinsats har fattats. Vidare har den statistikrapport som lämnats fullmäktige för samma kvartal omfattat 7 ärenden. Vår granskning har visat att liknande felaktigheter i huvudsak genomsyrar samtliga gjorda rapporteringar. Som en följdeffekt av ett felaktigt underlag vad gäller individrapporter så har vi även noterat att rapporteringen till fullmäktige i fråga om biståndsinsatser avseende äldreomsorg också varit missvisande. Av diagrammet ovan framkommer att kommunstyrelsen vid respektive kvartalsrapportering under 2008 i själva verket haft 2 beslut som inte verkställts enligt SoL inom 3 månader. Samtliga biståndsinsatser avser särskilt boende. Granskningen har visat att alla biståndsbeslut idag är verkställda eller avslutade Individ- och familjeomsorg Inom verksamheten för vård och omsorg ansvarar kommunstyrelsen för biståndsinsatser enligt SoL avseende vuxna, dvs. personer fyllda 20 år och äldre. I granskningen har vi inte kunnat ta del av något sammanställt material vad gäller beslut som ej verkställts inom 3 månader. Inom socialpsykiatrin finns dock enligt uppgift ett beslut om kontaktperson som fattades den 11 mars 2008, vilket ännu inte verkställt. Vi kan därmed konstatera att det förflutit drygt 9 månader sedan beslutet beviljades. Orsaken är enligt uppgift från förvaltningen att ärendet är mycket komplext. Vidare har granskningen också visat att det specifika ärendet inte rapporterats vidare till vare sig länsstyrelsen, fullmäktige eller kommunens revisorer. 9.3 Verkställighet av beslut enligt LSS Kommunstyrelsens utskott för vård- och omsorg Som tidigare nämnts så infördes även ett rapporteringskrav för ej verkställda insatser enligt LSS från den 1 juli 2008, vilket innebär att den första kvartalsrapporteringen ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för kommunen den 30 september

16 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service (LSS) inom verksamheten för vård- och omsorg och är därmed ansvarig för att varje kvartal rapportera alla gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till kommunfullmäktige, länsstyrelsen och kommunens revisorer. Styrelsen ska också rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För att skapa en överblick över omfattningen m.m. av ej verkställda beslut i kommunen har vi inhämtat information från förvaltningen över antal ej verkställda beslut enligt LSS avseende tredje kvartalet Diagram 3: Antal ej verkställda beslut enligt LSS, tillgängliga uppgifter den 30 september Särskild bostad Kontaktperson Våra kommentarer Utifrån ovanstående diagram kan vi utläsa att det vid tidpunkten för den första kvartalsrapporteringen totalt fanns 4 beslut om insatser som ej verkställts inom 3 månader. Av dessa beslut avser 3 insatsen kontaktperson och 1 beslut avser särskilt boende. Vi kan därmed konstatera att det finns en viss problematik i kommunen med att verkställa beslut enligt LSS. Vad gäller insatsen särskild bostad fattades beslut den 10 december Därefter har erbjudande om bostad också föreslagits för brukaren som dock tackat nej till angivna bostäder. I fråga om ej verkställda beslut avseende kontaktperson så pågår rekrytering gällande insatser där beslut fattats den 1 september 2007, den 7 maj 2007 samt den 1 maj

17 9.4 Rapportering av ej verkställda beslut Rapporteringsskyldigheten ska fullgöras av den eller de nämnder som svarar för utredning och beslut enligt SoL och LSS. I Arvika utgör således kommunstyrelsen ansvarig nämnd. Rapporteringskravet för beslut som inte verkställts inom 3 månader enligt SoL trädde i kraft den 1 juli 2006 och har därmed funnits i lite drygt 2 år. Vad gäller rapporteringsskyldighet för ej verkställda beslut enligt LSS så trädde lagändringen i kraft den 1 juli 2008, vilket innebär att den första kvartalsrapporteringen ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för socialnämnden den 30 september Enligt vårt synsätt kan rapportering över ej verkställda beslut delas in i två delar. Den första handlar om den administrativa rutinen dvs. hur sammanställning sker över ej verkställda beslut och hur denna säkerställs. Den andra delen handlar om vilka rutiner som finns ute i verksamheten för att den enskilde handläggaren (myndigheten) ska säkerställa att verkställighet sker inom skälig tid Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL Äldreomsorg Granskningen visar att det finns en inarbetad administrativ rutin i förvaltningen vad gäller rapportering av ej verkställda beslut. Rutinen är dock inte dokumenterad. Som framkommit tidigare i granskningen har vi emellertid kunnat konstatera att rutinen inte varit helt fungerande då vi uppmärksammat felaktigheter i lämnade rapporteringar. Vad gäller ej verkställda beslut enligt SoL avseende äldreomsorg så är avdelningschefen för biståndsavdelningen ansvarig för att ta fram underlag för statistikrapporteringen. Avdelningschefen överlämnar rapporterna till utskottssekreteraren för vård och omsorg som i sin tur ansvarar att skicka rapporterna vidare till länsstyrelsen. Utskottssekreteraren ansvarar även för att sammanställa inlämnat underlag för vidaredelegation till utskottet och fullmäktige. Underlaget till kommunens revisorer förvaras enligt överenskommelse i en pärm hos utskottssekreteraren. I granskningen har vi även efterfrågat hur man i praktiken arbetar för att följa upp och säkerställa verkställigheten av gynnande beslut. Av våra intervjuer har det framkommit att avdelningschefen för biståndsenheten regelbundet går igenom ärenden och beslut via verksamhetssystemet. Därefter sker eventuella uppföljande avstämningar med biståndshandläggare och enhetschefer. Vidare hålls även möten varje månad mellan vanligtvis avdelningschef, enhetschef, biståndshandläggare och representant ur aktuell vårdgrupp, där bland annat ärenden och beslut följs upp. Granskningen har visat att förvaltningen anser sig ha väl fungerande rutiner för uppföljning av verkställighet. 14

18 Individ - och familjeomsorg Vår granskning har visat att det finns inarbetad rutin i förvaltningen vad gäller rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL avseende barn- och unga. Rutinen är dock inte dokumenterad. Ansvaret för framtagandet av underlag för rapportering av ej verkställda beslut avseende insatser enligt SoL för barn och unga, dvs. personer upp till 20 år, åligger enhetschefen för barn- och familjenheten. Enhetens assistent är behjälplig i den administrativa hanteringen och delger aktuellt underlag till utskottssekreteraren för vård och omsorg, som i sin tur ansvarar att skicka rapporterna vidare till länsstyrelsen. Liksom för äldreomsorgen ansvarar även utskottssekreteraren för att sammanställa inlämnat underlag avseende barn och unga för vidaredelegation till fullmäktige och för att överlämna underlaget till utskottssekreteraren för lärande och stöd, för distribution till detta utskott. Underlaget till kommunens revisorer förvaras enligt överenskommelse i en pärm hos utskottssekreteraren för vård och omsorg. I granskningen har vi dock inte kunnat ta del av underlaget för statistikrapporteringarna avseende kvartal 3 och 4 för Utifrån genomgång av övriga individrapporteringar som har lämnats till länsstyrelsen i förhållande till de sammanställningar som lämnats till fullmäktige, så är vår bedömning att fullmäktige har delgetts en korrekt statistikrapportering vad gäller antal ej verkställda beslut avseende barn- och unga. Ifråga om beslut enligt SoL avseende vuxna, dvs. personer fyllda 20 år och äldre, så har vi inte kunnat ta del av något underlag vad gäller beslut som ej verkställts inom 3 månader. Vår granskning har också visat att det inte finns någon utarbetad rutin för rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL avseende vuxna. Vi har även notera att någon rapportering inte heller lämnats till länsstyrelsen, fullmäktige eller kommunens revisorer. Oavsett om det finns individrapporter eller inte, dvs. även om det inte finns några beslut som inte kunnat verkställas inom 3 månader, så ska berörd nämnd (kommunstyrelsen) rapportera detta till länsstyrelsen. Vår granskning har visat att det inte vid något tillfälle skett en sådan rapportering vad gäller vuxenärenden inom individ- och familjeomsorgen. Vad gäller vuxenärenden inom socialpsykiatrin finns enligt uppgift ett beslut om kontaktperson som fattades den 11 mars 2008 vilket ännu inte verkställt. Vi noterar därmed att det förflutit drygt 9 månader sedan beslutet beviljades. Vidare har också visat att det specifika ärendet inte rapporterats vidare till vare sig länsstyrelsen, fullmäktige eller kommunens revisorer. Vi kan således konstatera brister vad gäller rapporteringsskyldigheten. I granskningen har vi även sökt svar på hur man i praktiken arbetar för att följa upp och säkerställa verkställigheten av gynnande beslut enligt SoL. Våra intervjuer visar att uppföljning av beslut främst sker via regelbundna träffar mellan bland annat enhetschef och handläggare/utredare. Förvaltningens uppfattning att det sker en aktiv bevakning av verkställighet samt att det finns väl fungerande rutiner för uppföljning. 15

19 9.4.2 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL till kommunfullmäktige Enligt gällande lagstiftning ska ansvariga nämnder en gång varje kvartal lämna en statistikrapport till bland annat fullmäktige över alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt SoL och LSS. Som framgått tidigare i rapporten har rapporteringskravet för beslut som inte verkställts inom 3 månader enligt SoL funnits i lite drygt 2 år, medan rapporteringsskyldighet för ej verkställda beslut enligt LSS nyligen trätt i kraft. I granskningen har vi valt att se närmare på rapporteringen avseende SoL till kommunfullmäktige genom granskning av protokoll och tillhörande underlag. Som även nämnts tidigare har vi dock noterar felaktigheter i de sammanställda rapporter som delgetts fullmäktige avseende äldreomsorg och vuxenärenden enligt SoL. Nedanstående tabell visar vid vilka tillfällen som fullmäktige tagit del av statistikrapporter gällande ej verkställda beslut enligt SoL sedan rapporteringskravet trädde ikraft den 1 juli Tabell 2: Rapporteringar till fullmäktige avseende ej verkställda beslut enligt SoL Fullmäktigesammanträde Rapport avseende kvartal 24 november 2008 Kvartal 3 för augusti 2008 Kvartal 2 för 2008 Kvartal 1 för mars 2008 Kvartal 4 för 2007 Kvartal 3 för 2007 Kvartal 2 för juni 2007 Kvartal 1 för mars 2007 Kvartal 4 för november 2006 Kvartal 3 för

20 9.4.3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS Som vi redogjort för tidigare så trädde lagändringen gällande LSS i kraft den 1 juli 2008 vilket bland annat innebär krav på inrapportering av ej verkställda beslut i likhet med den som redan infört gällande SoL. Den första kvartalsrapporteringen gällande LSS omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för socialnämnden den 30 september Granskning har visat att det finns en framtagen rutin för rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS. Rutinen är dock inte dokumenterad. Avdelningschefen för LSSenheten ansvarar för att ta fram underlag för statistikrapporteringen vilken överlämnas till utskottssekreteraren för vård och omsorg. Sekreteraren har i sin tur i uppgift att skicka rapporterna vidare till länsstyrelsen samt för att sammanställa inlämnat underlag för vidaredelegation till utskottet och fullmäktige. Vid tidpunkten för granskningens genomförande har kommunfullmäktige dock ännu inte tagit del av statistikrapporteringen avseende ej verkställda beslut enligt LSS avseende kvartal 3 för Vad gäller statistikrapporterna till kommunens revisorer förvaras de enligt överenskommelse hos utskottets sekreterare. I granskningen har vi även efterfrågat hur man i praktiken arbetar med att följa upp att verkställighet av gynnande beslut enligt LSS sker. Vår granskning har visat att uppföljning av beslut sker dels via kontinuerliga avstämningar mellan avdelningschefen för biståndsenheten och LSS-handläggarna, dels via avstämningar mellan avdelningschefen för LSS-avdelningen och de respektive enhetscheferna. Enligt uppgift hålls även uppföljande avstämningar mellan enhetschefer och LSS-handläggare kvartalsvis. 9.5 Våra kommentarer rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Granskningen har visat att det är kommunstyrelsens utskott för lärande och stöd samt utskottet för vård och omsorg, som i formell mening har lämnat statistikrapporterna till fullmäktige. Lagstiftningen uttrycker att det är ansvarig nämnd, det vill säga kommunstyrelsen i, som kvartalsvis ska lämna statistikrapporterna till kommunfullmäktige. Granskningen har även visat att kommunstyrelsen i sin helhet, inte någon gång sedan rapporteringsskyldigheten infördes, har tagit del av statistikrapporteringarna. De har endast lämnats till de utskott som varit berörda samt till fullmäktige. Vår bedömning är att kommunstyrelsen rimligen bör ta del av statistikrapporteringarna då man utgör ansvarig nämnd. Det är bland annat en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna ha framförhållning och beredskap vad gäller att kunna verkställa gynnande beslut. Vidare har vi noterat att det inte framgår av kommunstyrelsens delegationsordning att man överlämnat uppgiften till utskotten att lämna kvartalsvisa rapporteringar av ej verkställda beslut till fullmäktige. Även om vi är av uppfattningen att statistikrapporterna gällande ej verkställda beslut enligt SoL och även LSS, inte är att anse som beslutsärenden i lagens mening och därmed inte ärenden av den form som 17

21 omfattas av kommunallagens beredningskrav, så anser vi att om man avser att vidhålla nuvarande hantering så bör detta möjligen regleras i delegationsordningen. Vid genomgång av fullmäktiges protokoll från 2006, 2007 och 2008 har vi noterat att den första statistikrapporteringen till fullmäktige skedde vid sammanträdet den 27 november Därefter har regelbundenheten samt aktualiteten av rapporteringen varierat något. Bland annat har fullmäktige delgetts statistikunderlag avseende juliaugusti-september 2007 vid sammanträdet den 31 mars Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att skapa rutiner för att ytterligare säkerställa att aktuella statistikrapporter delges fullmäktige vid varje kvartal. Vår bedömning är att rapporternas aktualitet är avgörande för att kunna uppnå syftet med rapporteringen till fullmäktige. Vad gäller behandling av statistikrapporterna i fullmäktige så har vi noterat att detta har ändrats över tid. Vid de första rapporteringstillfällena behandlade fullmäktige rapporterna som redovisningsärenden och beslut togs då om att lägga rapporten till handlingarna. Vid de senare rapporteringstillfällena har statistikrapporterna istället behandlats som informationsärenden. I sammanhanget har vi även noterat att de aktuella statistikuppgifterna över ej verkställda beslut inte vid något tillfälle framgår av fullmäktiges protokoll. Uppgifter över antal ej verkställda beslut m.m. framgår endast av den sammanställda statistikrapport som ingått i fullmäktiges sammanträdeshandlingar. I fråga om gällande regelverk kring protokoll så finns endast minimikrav i kommunallagen vad gäller dess innehåll och utformning. Dock finns inget hinder för fullmäktige att besluta om att protokollen ska innehålla ytterligare information. Vi är av uppfattningen att det är betydelsefullt att kommunens protokoll är tydliga och lätta att förstå, bland annat som ett led i att öka insyn och tillgänglighet i den demokratiska processen. Vi anser därför att det vore fördelaktigt att infoga en sammanställd tabell eller liknande över ej verkställd beslut enligt SoL och LSS i fullmäktiges protokoll, eventuellt likt den tabell som framgår av statistikrapporten i sammanträdeshandlingarna. Som framkommit har vi i granskningen även uppmärksammat en mängd felaktigheter i de sammanställda rapporter som delgetts fullmäktige avseende äldreomsorg och vuxenärenden enligt SoL. Innebörden är att missvisande information delgetts kommunfullmäktige. Vidare vill vi också lyfta fram att den statistikrapport som lämnas till fullmäktige varje kvartal även ska innehålla uppgift om hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Vid granskning av fullmäktiges protokoll och tillhörande sammanträdeshandlingar har vi dock noterat att det av tidsangivelsen endast framgår antal månader. Vår bedömning är att den tid som förflutit sedan beslut fattades bör specificeras för att överstämma med lagstiftningens krav samt för att tydliggöra informationen till fullmäktige och medborgarna. Utifrån ovan förda resonemang, och vad som framkommit i granskningen i övrigt, är vår sammanfattade bedömning att det finns betydande brister i rapporteringen av ej 18

22 verkställd beslut enligt SoL till fullmäktige, men även till länsstyrelsen och kommunens revisorer. Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör säkerställa en korrekt hantering och ta fram ändamålsenliga och enhetliga rutiner vad gäller rapportering av ej verkställda beslut till länsstyrelsen, fullmäktige och kommunens revisorer. Vi är av uppfattningen att man inom kommunstyrelsen förvaltning även bör säkerställa att ansvariga har den kunskap och kompetens som behövs för att kunna lämna rättvisande uppgifter till berörda parter. Vad gäller rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS bör kommunstyrelsen även på detta område säkerställa ändamålsenliga rapporteringsrutiner vilket lämpligen kan samordnas med rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL. KPMG, dag som ovan Eva-Lena Kamperin Konsult Mats Sandström Certifierad kommunal revisor 19

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008 R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-02-17 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Omvårdnadsnämnden Dnr Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- & arbetsmarknadsnämnden Ej verkställda biståndsbeslut enligt

Läs mer

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Karlsson 2017-05-15 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten över ej verkställda

Läs mer

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Bengt Ehlin 2016-04-21 SCN-2016-0158 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2016-07-29 1 (6) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2002 2003:14 När får jag mitt bistånd? (III) - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-02-16 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse.

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se. Där finns även kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse. Ej verkställda beslut och domar enligt SoL och LSS 2008 Samtliga länsstyrelser har lämnat underlag till rapporten som sammanställts av en arbetsgrupp bestående av socialkonsulenterna Heléne Backman Carlsson

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Britt Kronberg 2017-04-10 SN 2017/0238.11.01 0480-450956 Socialnämnden Ej verkställda 1:a kvartalet 2017 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna informationen

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Utlåtande 2015:141 RVIII (Dnr 152-1557/2015) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 23 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 229 Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Rättssäkerhet för personer med funktionshinder

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Handläggning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen

Handläggning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Handläggning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Publiceringsdatum 2008-07-16 Granskningsperiod År 2006-2008 Diarienummer 2008-052919 Kontaktpersoner: Louise Wennerström 08-785 41 69 louise.wennerstrom@ab.lst.se

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg

Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Rapport 2005:13 Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Gävleborg Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 2005:13 Innehåll Förord 3

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2001. Meddelande 2002:13 När får jag mitt bistånd? (II) - Ej verkställda domar och beslut

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR - Ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31 dec 2000. Meddelande 2001:24 När får jag mitt bistånd? - Ej verkställda domar och beslut enligt

Läs mer

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige 2upealue ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 20 15-1 1-19 ALN-2015-0119.30 Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Uppföljning av granskning avseende hemvård

Uppföljning av granskning avseende hemvård Revisions-PM Uppföljning av granskning avseende hemvård Christina Widerstrand Cert. kommunal revisor oktober 2012 Svalövs kommuns revisorer Uppföljning av granskning avseende hemvård Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 9(18) Sn/2015:353 SNau 141 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 20 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-21 Diarienummer KSN-2013-1162 Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015) Kommunstyrelsen 2015-09-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2010 KLAGANDE Sigtuna kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Det senaste kvartalet var det totalt 17 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var:

Det senaste kvartalet var det totalt 17 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: upplate ÄLDRENÄMNDEN 5(10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2016-11-24 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Ink 2016-12- 07 176 i 'Diarlenr. i W-2,0/C I,Zbe 3 33 pktbil. Ej verkställda gynnande beslut 2016 ALN-2016-0106

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Granskning av äldreomsorgen

Granskning av äldreomsorgen REVISIONSRAPPORT Granskning av äldreomsorgen Socialtjänstlagen från biståndshandläggning till verkställighet Tingsryds kommun Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 284 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation 2 8. Oberoende och integritet

Läs mer

Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av rapporering av ej verkställda beslut med dnr /2015

Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av rapporering av ej verkställda beslut med dnr /2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maarit Rajamäki 2016-09-28 OSN-2016-0071 Magnus Johannesson Omsorgsnämnden Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av rapporering av

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004

Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004 Ej verkställda domar och beslut för personer med funktionshinder i Västmanlands län 2004 LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Samhällsbyggnadsenheten 2004 Nr 16 Samhällsbyggnadsenheten 2004-08-06 701-11038-02

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov

Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov MEDDELANDE NR 2003:27 Titel Författare Ej verkställda beslut och domar samt avslag trots bedömt behov Iris Dovrén-Råsbrant Beställningsadress

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-03-23 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer RAPPORT 2006 : 4 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2004 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten Förord Länsstyrelserna och

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6)

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Beslut

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) RAPPORT 2003:12 Ej verkställda beslut och domar enligt 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sociala enheten 2003-08-13 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-623-2003

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer