Sandviks Värld 10/11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandviks Värld 10/11"

Transkript

1 Sandviks Värld 10/11

2 Innehåll 1 Året i korthet 2 Detta är Sandvik 4 Koncernchefens kommentar 6 Affärsidé, mål och strategier 10 Marknad 12 Sandvik Tooling 15 Sandvik Mining and Construction 18 Sandvik Materials Technology 21 Hållbar utveckling 26 Forskning och utveckling 28 Sandvik-aktien 30 Ekonomisk översikt 31 Koncernledning 32 Styrelse 33 Årsstämma, utbetalning av utdelning Kalendarium Årsredovisning 2010 april 2011 Sandviks Värld 2010/2011 april 2011 Rapport 1:a kvartalet 3 maj 2011 Årsstämma 3 maj 2011 Rapport 2:a kvartalet 19 juli 2011 Rapport 3:e kvartalet 27 oktober 2011 Rapport 4:e kvartalet 1 februari 2012 Årsredovisning 2011 april 2012 Sandviks Värld 2011/2012 april 2012 Sandvik AB Koncernstab Information Sandviken Telefon Sandviks Värld 2010/2011 är en presentation av Sandvikkoncernen som distribueras till aktieägarna under april 2011 samtidigt med årsredovisningen för aktieägare som beställt denna. Utöver verksamhetsbeskrivningar, finansiella nyckeltal, mål, affärsidé, strategi med mera ger Sandviks Värld en fördjupning inom några viktiga områden. För utförlig finansiell information, beskrivning av bolagsstyrning, riskhantering, hållbarhetsfrågor med mera hänvisas till Sandviks årsredovisning 2010 som bland annat finns tillgänglig på och

3 Året i korthet Året i korthet Finansiellt Orderingång +33 %*, MSEK. Fakturering +17 %*, MSEK. Resultat efter finansiella poster, 9412MSEK. Resultat per aktie, 5,59 SEK. Förslag till utdelning, 3,00 SEK. * Fast valuta för jämförbara enheter. Operativt Stabil efterfrågeökning gav stark orderingång. Starkt kassaflöde och kraftigt förbättrad kapitaleffektivitet. Ökad närvaro på tillväxtmarknader och inom energisektorn. Fortsatta strukturförändringar för att effektivisera verksamheten. Nyckeltal MSEK Förändring 2010/2009 Orderingång * Fakturering * Resultat efter finansiella poster Resultat per aktie, SEK 5,59 2,24 6,30 7,65 6,45 Avkastning på sysselsatt kapital, % 17,4 1,3 19,9 27,0 27,6 Avkastning på eget kapital, % 22,1 7,9 24,8 34,4 31,8 Operativtkassaflöde Antal medarbetare, 31/ * Fast valuta för jämförbara enheter. Sandviks Värld 2010/2011 1

4 Detta är Sandvik Detta är Sandvik Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden. Koncernen hade 2010 omkring anställda, försäljning i mer än 130 länder och omsättningen uppgick till cirka 83 miljarder kronor. Sandviks verksamhet baseras på unik kompetens inom materialteknik och omfattande kunnande om kundernas processer. Detta har gett en världsledande position inom tre huvudområden: Verktygihårdmetallochsnabbstålförmetallbearbetningsamtkomponenterihårdmetall och andra hårda material. Maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin. Högförädlade produkter i avancerade rostfria stål, speciallegeringar, titan, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt processanläggningar. Sandvik är fokuserat på långsiktig tillväxt. För att skapa grogrund för en uthållig utveckling är verksamheten indelad i tre affärsområden med världsledande marknadspositioner. Varje affärsområde ansvarar för forskning och utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av sina respektive produkter. Världen som hemmamarknad Faktureringochantalmedarbetareförde15störstamarknaderna % % % % % % % % USA Australien Tyskland Kina Sydafrika Sverige Brasilien Frankrike % % % % % % % Italien Ryssland Kanada Indien Storbritannien Japan Mexiko MSEK Förändring, % 2010/2009 Antal medarbetare Fakturering per kundområde Fakturering per marknadsområde, MSEK Verkstadsindustri, 19 % Gruvindustri,36% Energisektor, 11 % Flygindustri, 3 % Anläggningsindustri, 12 % Övrigt,3% Fordonsindustri, 12 % Konsumentrelaterad industri,4% Europa Asien Nafta Afrika/ Mellanöstern Australien Sydamerika 2 Sandviks Värld 2010/2011

5 Detta är Sandvik Sandvik Tooling Sandvik Tooling är främst inriktat på verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning. Produkterna säljs under en rad internationella varumärken som Sandvik, Sandvik Coromant, Walter, Safety, Dormer, Diamond Innovations och Wolfram. Erbjudande Avancerade produkter tillverkade i hårdmetall ochandrahårdamaterialsomsyntetiskdiamant, kubisk bornitrid, keramer samt snabbstål. Fokus är att öka kundens produktivitet genom att tillhandahålla produkter, service och applikationskunnande. Marknad Kunderna finns bland annat inom verkstads-, flyg- och fordonsindustri, olje- och gasutvinning samt elektronik- och medicinteknisk industri. Världsmarknaden för verktyg inom skärande bearbetning samt slitdelar och komponenter i hårdmetallochandrahårdamaterialuppskattades för 2010 till omkring 150 miljarder kronor. Mot bakgrund av osäkerheten på marknaden under 2010 följer en viss ökad osäkerhet i bedömningen av marknadens storlek. Den genomsnittliga årliga marknadstillväxten har långsiktigt varit 4 5 %. Sandvik Mining and Construction Sandvik Mining and Construction är specialiserat på maskiner, verktyg och service för gruv- och anläggningsindustrin. Affärsområdet är verksamt inom tre kundsegment: Underground Mining, Surface Mining och Construction. Erbjudande Maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för mineralprospektering, brytning och bearbetning av berg och mineraler inom gruv- och anläggningsindustrin. Produktprogrammet för borrning, mekanisk brytning, lastning och transport, krossning och sortering samt för demolering, återvinning och hantering av berg och mineraler är omfattande. Marknad Produkterna används främst i gruvor och vid anläggningsarbeten över hela världen. Världsmarknaden uppskattades för 2010 till cirka265miljarderkronor.dengenomsnittliga, långsiktiga, årliga tillväxten för maskiner, verktyg och reservdelar är omkring 4 6 %, medan den är högre för service. Sandvik Materials Technology Sandvik Materials Technology utvecklar avancerade metalliska och keramiska material, skräddarsydda för de mest krävande industrierna och användningsområdena. Spetskompetensen bygger på en integrerad produktionsplattform samt en världsledande metallurgi och FoU-verksamhet. Verksamheten är indelad i fem produktområden: Tube, Strip, Wire and Heating Technology, Process Systems och MedTech. Erbjudande Högt förädlade produkter och systemlösningar baserade på avancerade rostfria stål, speciallegeringar och titan. Ugnsprodukter, värmesystem och motståndsmaterial. Tillverkning av ortopediska implantat och kirurgiska instrument. Processutrustning baserad på stålband. Marknad Kunderna återfinns inom de flesta industrisegment där höga krav ställs på säkerhet, produktivitet, kostnadseffektivitet och lång livslängd. Världsmarknaden uppskattades till mer än 150 miljarder kronor för Den underliggande årliga tillväxten uppgår till i genomsnitt 4 6 %, men tillväxten är normalt sett högre inom energiområdet. Andel av koncernen Fakturering 29 % Andel av koncernen Fakturering 43 % Andel av koncernen Fakturering 21 % MSEK MSEK MSEK Rörelseresultat 39 % Rörelseresultat 42 % Rörelseresultat 14 % MSEK MSEK MSEK Antal medarbetare 32 % Antal medarbetare 33 % Antal medarbetare 19 % Not. Andelarna tar ej Seco Tools i beaktande. Sandviks Värld 2010/2011 3

6 Koncernchefens kommentar Ökad effektivitet gav resultat och stärkt läge inför framtiden Omfattande program för kostnadsreduceringar och ökad kapitaleffektivitet tillsammans med nya investeringar i tillverkning och logistik omsattes under 2010 i ökad försäljning, produktivitet och lönsamhet. Under året förbättrades marknadsläget successivt. Vid årets slut var försäljningen cirka 10 % under nivån före nedgången hösten Krishanteringen från den tidigare finanskrisen och lågkonjunkturen präglade inledningen av 2010 men i takt med att marknadsläget förbättrades kunde de nya kostnads- och kapitalstrukturer som åtgärdsprogrammen lagt grunden för istället omsättas i ökad försäljning, produktivitet och lönsamhet. Parallellt fortsatte Sandvik att utveckla de framåtsyftande satsningarna som utbyggd tillverkning av kärnkraftsrör, samordnad logistik och nystartade produktionsanläggningar i Kina. Sandviks affärsmodell gav en stark hävstångseffekt vid denna marknadsförändring. Under 2010 uppgick Sandviks fakturering till MSEK (71 937) och resultatet efter finansiellaposterblev9412msek( 3472). Utvecklingen inom Sandviks affärsområden Efterfrågeutvecklingen för Sandvik Tooling förbättrades avsevärt på samtliga marknader och inom samtliga produktområden under Huvudorsaken var en ökad global aktivitet med ökad industriproduktion och därmed högre efterfrågan på Sandvik Toolings produkter. De starkaste marknaderna var Europa, Nordamerika samt Kina, Indien och Sydkorea iasien. Även för Sandvik Mining and Construction var efterfrågeutvecklingen starkt positiv, inte minst från gruvindustrin där utvecklingen drevs av ökad metallförbrukning och höjda priser på metaller och kol. Trots stimulanspaket i många länder hade anläggningsindustrin en svag utveckling. Året avslutades med den högsta orderingången någonsin under ett kvartal och försäljningen inom eftermarknadssegmentet var särskilt positiv. Efterfrågan var genomgående god på alla geografiska marknader med starkast efterfrågeökning i Nord- och Sydamerika samt i Afrika. I slutet av året annonserades ett strategiskt betydelsefullt förvärv av det kinesiska bolaget Shanghai Jianshe Luqiao Machinery Co. Ltd. Företaget är verksamt inom den kinesiska gruv- och anläggningsindustrin med utrustningar för krossning och sortering liksom med förbrukningsvaror och service. Efterfrågan utvecklades positivt även försandvikmaterialstechnology,främst i Europa och Asien. Orderingången för produkter till energisektorn och gruvindustrin var särskilt stark. Produktionskonsolideringen fortsatte. Ett strategiskt samarbete inleddes med Carpenter Technology Corporation för att ytterligare stärka positionen inom området pulverteknologiochavanceradematerial,bland annat inom den snabbt växande energisektorn. Samarbetet gör sammantaget Sandvik och Carpenter Technology till en ledande aktör inom området. Utvecklingsområden Sandviks kostnadsanpassningar och fokusering på reduktion av rörelsekapitalet säkerställde ett starkt kassaflöde vilket bidrog till att viktiga funktioner för att åstadkomma framtida intäkter kunde hållas intakta genom krisen. Satsningarna på forskning och utveckling var fortsatt kraftfulla.ettstortantalnyaprodukter lanserades enligt plan och bidrog till ökad kostnadseffektivitet för kunderna i enlighet med den grundläggande affärsidén. Den konsolidering som genomförts inom koncernen de senaste åren har inte bara lett till bättre kostnadseffektivitet utan även till en förstärkning av varumärket Sandvik. Även hållbarhetsfrågorna hargettsstortutrymmeunderperioden. Ett exempel är förvärvet av Wolfram Bergbau som gör att koncernen kraftigt ökade sin förmåga att försörja sig med råmaterial genom återvinning av hårdmetall. Ett annat är att andelen produkter och tjänster med hållbarhetsperspektiv ökar kontinuerligt. Detta sker genom kraftfulla satsningar på utveckling av produkter som erbjuder förbättrad energieffektivitet i kundernas processer och motsvarande mindre miljöpåverkan. Exempel är lösningar för processindustri, gruvindustri samt tillverkning av vindkraftverk. Slutligen vill jag tacka samtliga medarbetare för de fina insatserna under Lars Pettersson Verkställande direktör och koncernchef till och med januari 2011 Sandvik fortsatte att utveckla de framåtsyftande satsningarna som utbyggd tillverkning av kärnkraftsrör, samordnad logistik och nystartade produktionsanläggningarikina. 4 Sandviks Värld 2010/2011

7 Koncernchefens kommentar Sandviks anpassningsförmåga är en viktig tillgång Jag tillträdde som Sandviks VD och koncernchef den första februari Det är ett spännande och intressant uppdrag att leda ett globalt kunskapsföretag i en tid fylld med utmaningar och möjligheter. Sandvik erbjuder unika produkter och lösningar inom områden som har stor potential. Koncernen skapar ökade värden hos kunder över hela världen genom att sänka deras totalkostnader, effektivisera deras processer och möta hållbarhetsbehov kring miljö, hälsa och säkerhet. Jag är övertygad omattsandviksförmågaattbidratill ökad effektivitet och effektivare resursutnyttjandekommerattvaraettavgörande framgångskoncept även i framtiden var ett år när världsekonomin började återhämta sig efter finanskrisens effekter. Även om utsikterna för 2011 överlag ser positiva ut inom Sandviks sektorer så finns det fortfarande en rad orosmoment och frågetecken kring den ekonomiska utvecklingen.därförärdetviktigtatt hålla hög beredskap och vara beredd på snabba förändringar. Men det är också viktigt att vara medveten om att ett starkt förändringstryck från omvärlden inte behöver vara negativt. Tvärtom. Jag har en stark uppfattning om att de företag och organisationer som är mest framgångsrika ocksåärdesomärbästpåattanpassasig efter snabba förändringar och nya trender. Det har Sandvik varit och den förmågan skavitatillvaraochbyggavidarepå. Ja, Sandvik är ett framgångsrikt företag med stark ställning och spännande utsikter. AttSandvikharnåttdenpositionenär ingen tillfällighet utan beror på de anställdas samlade insatser. Jag hoppas på fortsatt goda insatser under 2011 och ett bra samarbete. Det är med både glädje och tillförsikt som jag ser fram emot det kommande året och Sandviks fortsatta utveckling. Olof Faxander Verkställande direktör och koncernchef från och med februari 2011 Sandviks förmåga att bidra till ökad effektivitet och effektivare resursutnyttjande kommer att vara ett avgörande framgångskoncept även i framtiden.

8 Affärsidé, mål och strategier Kundvärde som drivkraft Sandvikärenglobalindustrikoncernsom erbjuder produkter, tjänster och service som förbättrar kundernas produktivitet och lönsamhet. För att nå långsiktig framgång har Sandvik en utvecklad helhetssyn som omfattar ekonomi, miljö och socialt ansvar. Ett aktivt arbete med hållbarhetsfrågor präglar också samarbetet med såväl kunder som leverantörer. Sandvik är ett världsledande verkstadsindustriföretag som har funnits sedan 1862.Företagetharsedanstartenpräglats av högteknologisk utveckling med fokus på metallurgi och materialteknik. Genom åren har inriktningen varierat beroende på historiska teknikskiften och vilka behov industrin och samhället har haft vid olika tillfällen. Sandvik tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och produkter i höglegerade material. Inom de marknadssegmentdärsandvikverkarskakoncernen ha,ellerkunnaetablera,envärldsledande position. Affärsidén är att stärka kundernas konkurrenskraft Sandviks affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska produkter och tjänster som bidrar till att förbättra produktiviteten och lönsamheten för kunderna. Den långsiktiga strategin bygger på att skapa samverkan mellan koncernens styrkefaktorer, till exempel en avancerad och bred FoU-verksamhet, högt förädlade produkter, egen tillverkning, effektiva logistiksystem, finansiell styrka, en utvecklad hållbarhetssyn och en stark företagskultur. Mål och målstyrning Sandvik har kundfokuserade, finansiella, sociala och miljömässiga mål. Målstyrningen är decentraliserad och innefattar både kort- och långsiktiga mål. De övergripande målen bryts ner till ett antal delmål som anpassas till de olika nivåerna i organisationen. Läs mer om målen för hållbarhetsarbetet i den här publikationen på sidorna eller på Övergripande ekonomiska mål Det övergripande finansiella målet baseras på koncernens världsledande position inom de olika verksamhetsområdena. Det långsiktiga målet för Sandviks organiska tillväxt är 8 % över en längre tid jämfört med den underliggande genomsnittliga marknadstillväxten över samma tidsomuppskattningsvisär4 6%inom Sandviks verksamhetsområden. Målet baseras på: Ökade marknadsandelar på nuvarande och nya marknader. Nyaprodukter. Nya applikationsområden med stora tillväxtmöjligheter. Målet för avkastningen på sysselsatt kapital för befintlig verksamhet är 25 % sett till koncernen som helhet. De olika affärsområdena har olika förutsättningar och därmed olika delmål. Specialiserad och decentraliserad organisation Sandvik är en global industrikoncern med en decentraliserad organisation. Besluten om den operativa verksamheten fattas inom koncernens tre affärsområden som har specialistkompetens inom de olika tekniskaområdenasamtendjupgåendekunskap om kundernas behov och processer. Koncernens finansiella mål Organisk tillväxt +8 % + förvärv Avkastning på sysselsatt kapital 25 % för befintlig verksamhet Nettoskuldsättningsgrad 0,7 1,0 Utdelning som andel av vinst per aktie 50 % Affärsområde Organisk tillväxt Avkastning på sysselsatt kapital* Sandvik Tooling +7 % 30 % Sandvik Mining and Construction +9 % 25 % Sandvik Materials Technology +8 % 20 % Långsiktighet och aktieägarvärde Koncernen har en långsiktig strävan att skapa värde för sina aktieägare. De senaste 20 åren har Sandvik uppnått cirka7%årligtillväxtigenomsnitt. Hälften av tillväxten har varit organisk och hälften har tillkommit genom förvärv. Den senaste femårsperioden har den genomsnittliga totalavkastningen för en investering i Sandvik-aktier varit 15 % per år. * Avser befintlig verksamhet. 6 Sandviks Värld 2010/2011

9 Affärsidé, mål och strategier Forskning och utveckling Omfattande och målinriktad forskning och utveckling är en förutsättning för tillväxt. Varje år satsar Sandvik cirka 3 miljarder kronor på forskning och utveckling. Mer än personer arbetar inom området och verksamheten bedrivs ofta i nära samarbete med kunderna. Koncernen har omkring aktiva patent och andra immateriella tillgångar. Dessa ägs och förvaltas i ett separat bolag för maximalt värdeskapande. Avancerad logistik Effektiv lagerhållning och avancerad logistik ökar leveranssäkerheten och säkerställer god kundservice. Sandviks distributionssystem baseras på ett fåtal stora och strategiskt placerade lager inom de största marknadsområdena. Det gör att leveranserna blir snabba och produkterbjudandena kan hållas breda. Tillverkning i världsklass Sandviks produktionsorganisation är integrerad med forsknings- och utvecklingsarbetet och har en effektivitet i världsklass. Det skapar goda förutsättningar för kontinuerliga och snabba produktlanseringar vilket är en avgörande konkurrensfördel för koncernen. Tydlig bolagsstyrning En effektiv och öppen bolagsstyrning ökar förtroendet för Sandvik hos olika intressenter och skapar tydligt fokus på kund- och aktieägarvärde. Bolagsstyrningen tydliggör rollerna och ansvaret för ägare, styrelse och verkställande ledning. Den omfattar också koncernens kontrolloch ledningssystem. Affärsidé Att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet och lönsamhet. Kärnvärden Stark företagskultur OpenMind FairPlay TeamSpirit Övergripande mål Lönsam tillväxt Kundfokuserade mål Finansiellamål Socialamål Miljömässiga mål Soliditet, % Styrkefaktorer Världsledande positioner inom koncernens affärsområden: Sandvik Tooling Verktyg i hårdmetall och andra hårda material för metallbearbetning. Sandvik Mining and Construction Maskiner och utrustning för gruvoch anläggningsindustri. Sandvik Materials Technology Produkter i avancerade metalliska och keramiska material. Sandviks Värld 2010/2011 7

10 Affärsidé, mål och strategier Hållbar utveckling Frågor om hållbar utveckling är prioriterade inom Sandvik. Koncernens inriktning mot att förbättra effektiviteten i kundernas processer bidrar i sig till hållbar utveckling eftersom det innebär att fler strävar efter och ges möjligheter att utnyttja resurserna effektivt. Sandvik ska också upprätthålla en hög etisk nivå och varaengodsamhällsmedborgareruntom ivärlden. I koncernens uppförandekod ingår riktlinjerförmiljö,hälsa,säkerhetochsocialt ansvar. Målstyrning och förebyggande arbete är viktiga grundpelare för att kunnanåkontinuerligaförbättringar. Uppförandekoden gäller för alla enheter och samtliga medarbetare. Den innehåller bland annat regler och riktlinjer för redovisning och ekonomi, affärsetik, arbetsförhållanden, miljö- och samhällsengagemang. Uppförandekoden ligger till grund för Sandviks ledningssystem och ger fortlöpande förbättringar av koncernens ekonomiska, miljömässiga och sociala prestanda.varjechefinomkoncernen ansvarar för att uppförandekoden följs. I linje med att Sandviks hållbarhetsarbete skapar positiva hävstångseffekter förkunderochomvärldärdetocksåviktigt att Sandviks leverantörer delar koncernens värderingar. Därför har Sandvik ävenarbetatframenuppförandekodför leverantörer och liknande intressenter. Läs mer om hållbarhetsarbetet i den här publikationen eller på Långsiktig förvärvsstrategi Företagsförvärv är en del av Sandviks långsiktiga tillväxtstrategi för att stärka och flytta fram positionerna inom koncernens prioriterade områden. De förvärvade verksamheterna tillför nya produkter, nytt kunnande, stärker existerande erbjudanden, öppnar nya marknader och skapar möjligheter till en ännu starkare närvaropåmarknadermedhögtillväxt och god lönsamhet. De senaste tio åren har koncernen genomfört ett fyrtiotal förvärv. Sandvik analyserar fortlöpande tänkbara förvärvsobjekt inom de olika verksamhetsområdena. Samtidigt görs också löpande bedömningar om möjliga avyttringar av verksamheter som inte tillhör kärnverksamheten. Strategi Huvudinriktning Att upprätthålla: Unik kompetens inom materialteknik. Omfattandekunnandeomkundernas processer. Att erbjuda: Ökat värde för kunderna. Avancerad FoU Ledande inom utvalda teknikområden. Integrerad i produktionsorganisationen. Omfattande verksamhet för patent och andra immateriella rättigheter. Tydlig kundorientering. Högförädlingsgrad. Långsiktig tillväxt Organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter inom prioriterade områden ger ökade marknadsandelar. Effektivitet i fokus Effektiv produktion och logistik. Globalnärvaromedlokaltansvar. Hög andel direktförsäljning till slutkund. Kontinuerlig lansering av nya produkter. Aktieägarvärde Fortsatt lönsam tillväxt och attraktiv avkastning genererar långsiktigt ökat värde för aktieägarna. Totalavkastning, % Sandviks Värld 2010/2011

11 Affärsidé, mål och strategier Kunderna värdesätter ökad effektivitet Sandvik skapar ökat kundvärde genom att erbjuda produkter och lösningar som sänker kostnaderna, ger tillförlitligare och kostnadseffektivare processer samt möter hållbarhetsaspekter inom miljö, hälsa och säkerhet. Genom att verka både globalt och lokalt erbjuder Sandvik kunder över hela världen optimala lösningar som omfattar produkter och service. Koncernen strävar efter att vara en uppskattad partner och kundernas självklara förstahandsval. Effektivare solenergi Solcellsteknik är en viktig hörnsten i utvecklingen av förnybar energi. Sandvik Materials Technology har utvecklat ett ugnssystem som används vid tillverkning av de tunna skikt på solcellerna som omvandlar solenergi till elektricitet. De nya ugnarna ökar produktiviteten vid solcellstillverkning med 25 % jämfört med konkurrerande metoder. Borrning i världsklass SandvikMiningandConstructionhar introducerat en nydesignad borrigg (down-the-hole) med avancerade tekniska lösningar, sofistikerade energisparande funktioner och en rad tillvalsmöjligheter. Den är byggd på ett modulkoncept med komponenter som är praktiskt designade för hög tillgänglighet och automation, vilket ger lägre kostnader, enklare hantering och ökad säkerhet. Produkten är denförstaienserieochharröntmycket stort intresse från bygg- och anläggningsbranschen. Innovativ lösning för kuggbearbetning Med målet att ersätta snabbstålsverktyg har Sandvik Coromant inom affärsområde Sandvik Tooling utvecklat en ny snäckfräs bestyckad med hårdmetallskär somframgångsriktanväntshosettantal kunder. Fräsen ökade produktiviteten med i genomsnitt 40 % och tillverkningskostnadenminskademedupptill20%. Samtidigt sänktes verktygskostnaden jämfört med konventionella snabbstålsverktyg. Marknaden för det nya konceptet är mycket stor och öppnar för ett teknikskifte inom många olika industriella tilllämpningar, till exempel vid tillverkning av växellådor för vindkraftverk. Sandvik erbjuder kunder över hela världen produkter, tjänster och service som ökar produktiviteten och lönsamheten samtidigt som viktiga hållbarhetsaspekter beaktas. Sandviks Värld 2010/2011 9

12 Marknad Global verksamhet med lokal förankring Sandviks affärsidé är att skapa ökade värden för kunderna och produktutvecklingen sker därför i nära samverkan med dem. Distributionskanalerna och logistiklösningarna är anpassade efter aktuella krav och behov. Sammantaget gör den långtgående kundorienteringen Sandvik till ett globalt företag som har stark lokal närvaro på många platser runt om i världen. Där kunderna finns, där finns Sandvik. Satsningarna på att bygga och behålla en stark marknadsnärvaro har präglat koncernens arbete under många år. Målet är att snabbt kunna möta kundernas behov av långt förädlade kvalitetsprodukter, tjänster och service. Prioriterade områden är expansiva branscher och tillväxtmarknader. Ispårenavdenfinanskrissomutlöstes hösten 2008 och den globala lågkonjunktur somföljdedärefterharkoncernengenomfört ett omfattande besparings- och rationaliseringsprogram. Sandvik har dock bland annat prioriterat en fortsatt stark marknadsnärvaro och även flyttat fram positionerna på flera viktiga tillväxtmarknader för att kunnatavarapåenökadefterfrågan. Nafta USA, Kanada och Mexiko 17 % +23 % 5684 USA är koncernens enskilt största marknad med en försäljning på sammanlagt MSEK under Den totala omsättningen i Nafta-området uppgick till MSEK, motsvarande 17 % av Sandviks totala fakturering. Sandvik Toolings distributionscentrum ihebron,kentucky,usa. Sydamerika 7 % +31 % 3050 Sydamerika är sedan många år en viktig marknad för Sandvik. Tillväxten inom gruvindustrin i Brasilien och Chile är en viktig drivkraft för koncernens fortsatta utveckling. Försäljningen under 2010 var MSEK, vilket motsvarade7%avkoncernens totala omsättning. Sandvik Mining and Construction har ett nära samarbete med gruvindustrin i bland annat Brasilien och Chile (bilden). Andel av koncernens fakturering 2010 Förändring av faktureringen (i fast valuta för jämförbara enheter) Antal medarbetare per marknadsområde Sandviks Värld 2010/2011

13 Marknad Europa 38 % +15 % Europa är Sandviks största marknadsområde även om den relativa betydelsen successivt minskat.försäljningenunder2010var31304 MSEK, motsvarande 38 % av Sandviks totala fakturering. För ett tiotal år sedan var motsvarande andel cirka 50 %. I Europa har koncernen betydande produktionsresurser. Östra Europa har haft den starkaste utvecklingen de senaste åren och potentialen är fortsatt stor. Asien 18 % +25 % 6940 Asien är Sandviks näst största marknadsområde och har visat mycket stark tillväxt i flera år. Det finns fortfarande stort behov av ny infrastruktur ochhöjdlevnadsstandard,inteminstikinaoch Indien, där närmare hälften av jordens befolkning bor. För Sandviks del är den starka efterfrågan inom gruv-, fordons- och energisektorerna särskilt påtaglig. Försäljningen under 2010 var MSEK, motsvarande18%avkoncernens fakturering. I Zhenjiang, Kina, har Sandvik Materials Technology en ny anläggning för produktion av höglegerade sömlösa rör. Sandvik Toolings enhet för tillverkning av hårdmetallverktyg i Wernshausen, Tyskland. Afrika och Mellanöstern 10 % +18 % 2989 Afrika har stor tillväxtpotential, exempelvis när det gäller utvinning av ädelmetaller. Mellanöstern spelar en fortsatt viktig roll för världens energiförsörjning och där driver behovet av effektivare, säkrare och miljöanpassade lösningar efterfråganpåsandviks produkter. Marknadsområdets försäljning var 8253MSEKunder 2010, motsvarande 10%avkoncernens fakturering. Australien 10 % 3% 2348 Australien är en viktig marknad för Sandvik. Många av kunderna verkar inom gruvindustrin.försäljningen2010var8049msek, motsvarande 10 % av koncernens fakturering. Sett över tid har det skett en tydlig förskjutning mellan marknaderna i östochväst.idagsvararaustralien och Asien för mer än en fjärdedel av koncernens omsättning. För ett tiotal år sedan var motsvarande andel en femtedel. Sandvik Materials Technology har lager och produktion i Sydney, Australien. Sandvik Mining and Construction erbjuder omfattande service till gruv- och anläggningsindustrin i Sydafrika. Sandviks Värld 2010/

14 Sandvik Tooling Sandvik Tooling Marknadsledare med starka internationella varumärken Sandvik Tooling utvecklar och tillverkar verktyg och verktygssystem för skärande bearbetning samt slitdelar och komponenter i hårdmetall och andra hårda material. Affärsområdet har en världsledande position med produkter som säljs under en rad internationella varumärken som Sandvik, Sandvik Coromant, Walter, Safety, Dormer, Diamond Innovations och Wolfram. Sandvik Tooling erbjuder avancerade produkter i hårdmetall och andra hårda material som syntetisk diamant, kubisk bornitrid, keramer samt snabbstål. Forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs i nära samarbete med kunderna för att förbättra deras produktivitet genom effektivare verktyg och produktionslösningar. För detta utnyttjas bland annat ett 30-tal applikationscentra runt omivärlden.enviktigdelavtotalerbjudandet är service, leveransförmåga och applikationskunnande vilket sänker kundernaskostnaderochökarderas produktivitet. Varje år introduceras ett stort antal nya produkter. De utgör en betydande del av den totala försäljningen. Kunder och drivkrafter Kunderna finns främst inom verkstads-, flyg- och fordonsindustri, olje- och gasutvinning samt elektronik- och medicinteknisk industri. Kunderna använder Sandvik Toolings produkter för att tillverka färdiga produkter eller komponenter genom att svarva, fräsa eller borra i stål, gjutjärn, aluminium, titan, kompositer och andra material. Kunderna strävar efter att ständigt kunna erbjuda mer energieffektiva och högpresterande produkter vilket driver utvecklingen mot allt lättare och starkare komponenter. Lätta material är generellt sett mer svårbearbetade vilket ökar förbrukningen av avancerade verktyg. Trots att verktygskostnaden är en liten del av den totala tillverkningskostnaden blir kunderna allt mer medvetna om verktygens betydelse för den totala produktionsekonomin. Rätt verktygsval ökar effektiviteten i tillverkningsprocesserna och kan ge besparingar på upp till 20 % av totalkostnaden. Ytterligare en viktig drivkraft för utvecklingen är långsiktig hållbarhet. Till exempel ger nya verktyg för bearbetning utan skärvätska både sänkt produktionskostnad och minskad miljöpåverkan. Marknad Sandvik Tooling är globalt marknadsledande. De största marknaderna är Europa, Nafta (USA, Kanada och Mexiko) och Asien. Världsmarknaden för verktyg inom skärande bearbetning samt slitdelar och komponenter i hårdmetall och andra hårda material uppskattades för 2010 till omkring 150 miljarder kronor. Den genomsnittliga årliga tillväxten har varit 4 5 % över tid. Fakturering, MSEK Rörelseresultat, MSEK och rörelsemarginal, % Antal medarbetare inom Sandvik Tooling Sandviks Värld 2010/2011

15 Sandvik Tooling Kapacitet för tillväxt I Münsingen, Tyskland, ligger produktområde Walters toppmoderna anläggning för tillverkning av skärverktyg. Omfattande investeringar har genomförts med syfte att optimera produktionen och skapa kapacitet för tillväxt. Nytt högeffektivt verktyg från Sandvik Coromant Produktområde Sandvik Coromant har utvecklat ett fräsverktyg med skär och hållare för virvelgängning. Verktyget kan med hög hastighet tillverka ett stort antal högprecisionsskruvar och implantat från grova ämnen. Tekniken ger många fördelar jämfört med traditionell gängning med ett skär; ökad produktivitet, snabbare konfiguration och inget behov av finbearbetning. Möt Anders Thelin, chef för Sandvik Tooling Berätta om marknadsläget 2010! Vi har sett en återhämtning över hela världen under 2010 och störst har återhämtningen varit i Asien och BRICländerna; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.Viärfortfarande15 20procent under de volymer vi hade före finanskrisen, men vår bedömning är dock att vi generellt sett har ökat våra marknadsandelar. Sett till branscher var efterfrågan från energi- och fordonssektorn särskilt stark. Vilka åtgärder genomfördes för att stärka Sandvik Toolings position? En fokuserad satsning inom tillväxtområden, såväl geografiskt som applikationsmässigt, stärkte vår konkurrenskraft. Bland annat introducerade vi flera nya lösningar för flygindustrin. De modeller för flexibel el tidsomanvändesunder2009 för att sänka vårakostnader, när vi fick den kraftiga volym- arbetsnedgångenn under finans- ns- krisen, var ett mycket effektivt sätt att hanteravariationeriefterfrågan.vihar nu vidareutvecklat dessa modeller för att vara väl förberedda för framtiden. Effektivisering av lagerstyrning och logistiksystem samt sortimentsoptimering möjliggjorde en avsevärd sänkning av sysselsatt kapital, med bibe- hållen leveransförmåga. Sandviks Värld 2010/

16 Högeffektiva kompositlösningar sänker kostnaderna för flygindustrin Inom flygindustrin sker en ständig teknikutveckling. Det gäller att förbättra flygplanens prestanda för att minska energiförbrukningen, koldioxidutsläppen och ytterst höja lönsamheten. Produktområde Sandvik Coromant inom Sandvik Tooling har ett nära samarbete med Precorp, ett amerikanskt företag som Sandvik är delägare i, för att utveckla kundlösningar för bearbetning av kompositmaterial inom flygindustrin. Bland annat erbjuds diamantbelagda hårdmetallverktyg och verktyg med skärkanter av diamant för att framför allt bearbeta flygplanens komposit- och titandelar. Allt anpassas efter kundens krav på material, maskintyp, livslängd och omfattning på uppdraget. Genom att använda vissa produktlösningar kan kunderna öka sina maskiners utnyttjandegrad med upp till 20 gånger. Det ökar maskinernas totala produktivitet avsevärt, vilket i sin tur sänker kostnaden för att tillverka moderna flygplan. 14 Sandviks Värld 2010/2011

17 Sandvik Mining and Construction Sandvik Mining and Construction Helhetslösningar ökar kundernas lönsamhet Sandvik Mining and Construction erbjuder marknadens mest kompletta produktprogram för gruv- och anläggningsindustrin. Produkter och helhetslösningar utvecklas kontinuerligt i nära samverkan med kunderna. Affärsområdet verkar inom tre kundsegment: Underground Mining, Surface Mining och Construction. SandvikMiningandConstructionerbjuder produkter och lösningar för gruvverksamhet ovan och under jord för både hårda och mjuka bergarter. Omfattande löpande rationaliseringar i kombination med forsknings- och utvecklingsarbete är avgörande för att nå affärsområdets mål för tillväxt och lönsamhet. Produktportföljen är sammansatt efter de olika kundgruppernas krav. Inom gruvprocesserna möts behov från de tidiga stadierna som prospektering och utveckling av en ny gruva till att leverera utrustning och service till nya och befintliga gruvor. Inom anläggningsindustrin efterfrågar kunderna produkter och lösningar inom ballastproduktion, infrastrukturprojekt, tunneldrivning, demolering och återvinning. Produktprogrammet är ett av de bredasteinomgruv-ochanläggningsindustrin. Tillsammans med den omfattande service som affärsområdet erbjuder förbättras kundernas produktivitet och lönsamhet. Kundernas maskinoperatörer får utbildning så att de kan hantera verktyg och maskiner på ett säkert sätt samt för att optimera utrustningens livslängd och effektivitet. Sandvik Mining and Construction har genomfört stora satsningar på eftermarknadendesenasteårenochharettstarkt erbjudande inom reservdelar, underhåll och service. Denna inriktning är fortsatt prioriterad. Den regionala och lokala försäljnings- och serviceorganisationen finns nära kunderna och möter snabbt och effektivt deras behov. I slutet av 2010 svarade eftermarknaden för 55 % av affärsområdets totala fakturering, att jämföramed45%år2006. Kunder och drivkrafter Sandvik Mining och Constructions kunskap om olika applikationsområden är en tillgång för kunderna som är hårt konkurrensutsatta. Kunderna strävar ständigt efter att öka takten i utvinningen, höja produktiviteten och lönsamheten. Utvecklingen skapar också ökad efterfrågan på eftermarknaden för verktyg, reservdelar och service. Miljötänkande, hälsa, säkerhet och energiförbrukning blir allt viktigare för både kunder och myndigheter runt om i världen. Affärsområdet arbetar aktivt med dessa frågor inom både produktutvecklingen och i tillverkningsprocesserna. Ett tydligt resultat av de strävandena är att graden av automation ökar, både i egen produktion samt i kundernas processer. Globalisering och konsolidering bland kunderna gör att allt fler efterfrågar helhetslösningar istället för enskilda produkter. Sandvik Mining and Construction möter kraven med behovsanpassade erbjudanden, hög kvalitet och snabba processer. Marknad Sandvik Mining and Constructions försäljning är jämt fördelad mellan norra ochsödrahalvklotet.asien,isynnerhet Kina,ärettgeografisktfokusområde.De största marknaderna är Australien, Sydafrika, USA och Kina som tillsammans svarar för drygt 40 % av omsättningen. Världsmarknaden för Sandvik Mining and Constructions produkter och service till gruv- och anläggningsindustrin uppskattades 2010 till cirka 250 miljarder kronor.dengenomsnittliga,långsiktiga, årliga tillväxten för maskiner, verktyg och reservdelar är omkring 5 7 %, medan den är högre för service. Fakturering, MSEK Rörelseresultat, MSEK och rörelsemarginal, % Antal medarbetare inom Sandvik Mining and Construction Sandviks Värld 2010/

18 Sandvik Mining and Construction Blockbrytning utan sprängning Ett enda stort block kan stoppa gruvbrytningen innan det delats upp i hanterliga bitar. Sandvik har utvecklat en ny sekundär brytrigg som delar blocken utan sprängning. Den fjärrstyrda riggen hanteras av en operatör från säkert avstånd. Denna explosionsfria metod ger en arbetsmiljö utan gaser och vibration. Den kräver ingen extra ventilation eller evakueringsberedskap som konventionell sprängning. Kompakt och produktiv kross Två års utvecklingsarbete har resulterat i en ny mobil larvburen slagkross som är avsedd för återvinning av byggmaterial, men lämpar sig utmärkt även för mindre bergtäkter. Den kompakta maskinen har stora fördelar närutrymmetärbegränsat.dekrossade partiklarnas form och krossens produktivitet är imponerande. Produkten är den förstaiennyseriemobilakrossarochsiktar som lanserades under Möt Lars Josefsson, chef för Sandvik Mining and Construction Sammanfatta marknadsläget under 2010! Efterfrågan förbättrades avsevärt. Aktiviteten inom gruvindustrin var mest positiv. Både eftermarknads- och utrustningssidan utvecklades väl. Högre metallpriser medförde ökade investeringar i utrustning. Efterfrågan på större materialhanteringsanläggningar ökade markant. Inom anläggningsindustrin var den positiva utvecklingen långsammare men stabil. Efterfrågan på utrustning ökade, men aktivitetsnivån i USA och Europa var på en förhållandevis låg nivå. Eftermarknaden fortsatte att utvecklas positivt. Vilka var de viktigaste åtgärderna och händelserna under 2010? Antalet medarbetare ökade genom förstärktsäljorganisationiasienochutökad produktions- och servicepersonal i östra Europa. Vi fortsatte att effektivisera produktionsprocesser, produktutveckling ochlogistiksamtskapaenmerflexibel kostnadsstruktur. Kapitaleffektiviteten utvecklades väl och för första gången understeg det sysselsatta kapitalet 25 % av faktureringen. Under året fick vi ett antal större projektorder inom materialhantering från kunder i Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. Vi beslutade att utöka tillverkningen av krossar i Svedala genom eninvestering på 300 MSEKienny ny produktionsanläggning för nyckelkomponenter. Ett nytt distributionscenter för delsmarknaden ieuropa kommermer också att byggas i reserv- Svedala. Nära Newcastle i Australien påbörjades byggnationen av affärsområdets hittills störstaenhetförtillverkning,montering, distribution och eftermarknadsservice. Ett antal befintliga verksamheter integreras i en enda enhet som ska betjäna både den australiensiska och globala marknaden. Verksamheten inom kundsegmentet Surface Mining växte snabbare än inom Underground Mining under året. Ettt avtal tecknades om att förvärva 80 % av aktierna i det kinesiska bolaget Shanghai JiansheLuqiaoMachineryCo. Ltd. Det stärker erbjudandet inom krossning och sortering såvälikinasomgloba som globalt. 16 Sandviks Värld 2010/2011

19 Med Sandvik genom Alperna Inom några år kör Europas höghastighetståg rakt igenom de schweiziska alperna. Kontinenten knyts samman och både gods- och passagerartransporter kan ske i 240 kilometer i timmen i två riktningar samtidigt. Det minskar behovet av andra mindre miljövänliga transportalternativ. Det är den blivande 57 kilometer långa Gotthard-tunneln som ska göra det möjligt tillsammans med den drygt 15 kilometer långa Monte Ceneri-tunneln. Tunnlarna håller just nu på att konstrueras av ett konsortium med italienska och schweiziska företag. Sandvik Mining and Construction spelar en nyckelroll genom att leverera borriggar, mobila krossar, transportband och lastare som används för att borra spränghål, krossa sten och frakta bort material. Affärsområdet deltar aktivt i projektet för att bidra till ökad produktivitet med en produktionslösning som ger så liten miljöpåverkan som möjligt. Målet är att öka produktiviteten i tunnelbyggandet från cirka sex meter per dag till tio meter per dag. Sandviks Värld 2010/

20 Sandvik Materials Technology Sandvik Materials Technology Globalt ledande inom materialteknik Sandvik Materials Technology erbjuder produkter i avancerade metalliska och keramiska material som motsvarar högt ställda krav på kostnadseffektivitet, livslängd, produktivitet och säkerhet. Affärsområdet har en världsledande ställning inom forskning och utveckling, en integrerad produktion med en framstående metallurgi samt en stark försäljningsorganisation och en effektiv global distribution. Produkter och material utvecklas inärasamarbetemedkunderna. Sandvik Materials Technology är ledande när det gäller utveckling och tillverkning avprodukteriavanceraderostfriastål, speciallegeringar, titan samt metalliska och keramiska motståndsmaterial för de mest krävande industrierna och användningsområdena. Exempel är höglegerade sömlösa rör för användning inom energisegmentet, processutrustning baserad på stålbandförkemiindustrin,ortopediska implantat och instrument för den medicintekniska industrin samt system och komponenter som används inom flertalet industrier för att bland annat generera, kontrollera eller mäta värme. Kunder och drivkrafter Kunderna finns inom branscher med höga krav på materialegenskaper, till exempel olja/gas-, kraft-, medicinteknik-, kemi-, samt inom konsumentinriktade branscher som elektronik-, fordons-, livsmedels- och vitvaruindustrin. Sandvik Materials Technology har fokuserat verksamheten på ett antal strategiska nischer och segment med hög tillväxtochlönsamhetochdärsandvikkan erbjuda ett unikt kundvärde. De drivkrafter som framför allt styr kundernas efterfrågan är ett ökat behov av material och produkter som har lång livslängd och som samtidigt motsvarar höga krav på säkerhet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Andra viktiga drivkrafter är behov av ökad automation, krav på allt energisnålare produkter och processer samt en allmänt ökad miljömedvetenhet. Marknad Sandvik Materials Technology har en världsledande ställning inom sina utvalda områden. Världsmarknaden uppskattades tillmerän150miljarderkronorför2010. Den underliggande årliga tillväxten uppgårtilligenomsnitt4 6%.Tillväxtenär vanligtvis högre inom områden som energi. Inom energisegmentet ökar kraven kontinuerligt och affärsområdet har allt tydligare stärkt sin position genom att introducera nya material samt genom att satsa på områden som pulver- och ytteknologi. Snabbt växande marknader för affärsområdet är framförallt Brasilien, Indien och Kina. Fakturering, MSEK Rörelseresultat, MSEK och rörelsemarginal, % Antal medarbetare inom Sandvik Materials Technology Sandviks Värld 2010/2011

21 Sandvik Materials Technology Utbyggnad av produktionskapaciteten För att möta den mycket höga efterfrågan från kärnkraftsindustrin beslutades under året om en kraftig utbyggnad av produktionskapaciteten för ånggeneratorrör vid enheterna i Sandviken och Chomutov, Tjeckien. Stärkt position inom pulverteknologi Under 2010 etablerade Sandvik Materials Technology ett strategiskt samarbete med företaget Carpenter Technology inom pulverteknologiområdet för att ytterligare stärka positionen inom avancerade material, bland annat för den snabbt växande energisektorn. Denna samverkan, som även möjliggör strategiska forskningssamarbeten, gör sammantaget Sandvik och Carpenter Technology till en ledande aktör inom pulverteknologiområdet. Möt Peter Gossas, chef för Sandvik Materials Technology Berätta om 2010! Efterfrågan utvecklades positivt, främst i Nordamerika, Europa och Asien. Energisektorn och gruvindustrin var starkast. Marknaden för avancerade produkter till kärnkraftsindustrin var mycket stark och efterfråganvargodävenförprodukter till exempelvis olja/gas-, elektronik- och delar av konsumentvaruindustrin. För större projekt till processindustrin var utvecklingen flack. En medveten koncentration till högförädlade produkter medförde att orderingången på lågförädlade produkter var kvar på en låg nivå. Vilka åtgärder genomfördes för att stärka affärsområdet? Programmen för att öka effektiviteten, förstärka den strategiska positionen, reducera kapitalbindning och förbättra produktmixen fortsatte. Till exempel etablerades ett strategiskt samarbete med Carpenter Technology Corporation för att ytterligare stärka positionen inom området pulverteknologi och avancerade material, bland annat inom den snabbt växande energisektorn. Samarbetet gör Sandvik och Carpenter Technology till en ledande aktör inom pulverteknologi. logi För att ytterligare specialisera sera vår verksamhet, förbättra produktmixen ochkostnads kostnadseffek- fektiviteten avvecklade vi bimetallverksamheten inom produktområdeområde Wire and Heating Technology samt beslutadee att lägga ned enheten Protomedical i Zell, Tyskland, inom produktområde råde MedTech. Vi ökade antalet medarbetare för att stärka säljorganisationen i Asien och för att säkra expansionen inom kärnkraftsområdet. Beskriv orderutvecklingen under 2010! Vi fick ett antal viktiga order, till exempelstörreprojektorderpåhöglegerade sömlösarörtilloljeindustrini t Europa och Nordamerika. Vi tecknade också flera omfat- tande leveransavtal avseende avancerade ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin. Leveranser kommer att ske från 2012 och flera år framåt. Sedan början av 2009 har Sandvik tecknat tavtal för mer än 10 miljarder kronor inom detområdet. Sandviks Värld 2010/

22 Avancerade hörselhjälpmedel höjer livskvaliteten Medicinteknik är ett viktigt tillväxtområde för Sandvik Materials Technology. Kraven på materialens funktionalitet och hållbarhet är av förklarliga skäl mycket högt ställda. Inom hörselhjälpmedel levererar Sandvik en mycket avgörande komponent till implantat som sitter i hörselsnäckan. Det är mycket avancerade precisionstrådar, av en platinalegering, belagda med skyddande ytskikt, som transporterar ljudsignalen direkt till hörselsnäckans nervceller. Implantaten, som kan ha samma livslängd som personerna som bär dem, är normalt sett inte avsedda för mindre hörselnedsättningar utan det är permanenta lösningar för personer med grava hörselproblem. Eftersom människans hörselsnäcka har samma storlek under hela livet kan implantaten opereras inredanvidungaår.iusaanvändstillexempelimplantatenredanfrånettårsålder.ljudet tas upp med hjälp av en extern mikrofon, omvandlas genom en inopererad mottagare till elektriska signaler som via Sandviks belagda precisionstrådar stimulerar nerverna i innerörat. Dessa implantat gör det möjligt för personerna att höra ljud som de tidigare inte alls kunnat uppfatta. Samhällets kostnadsbesparingar för minskad specialundervisning är mycket stora och livskvaliteten höjs väsentligt för personer som på detta sätt får en fungerande hörsel. 20 Sandviks Värld 2010/2011

23 Hållbar utveckling Hållbarhetsfrågorna en del i affärsutvecklingen Sandviks hållbarhetsarbete omfattar klimatpåverkan, övriga miljöeffekter, hälsa, säkerhet, affärsetik, arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Det finns en stark koppling mellan Sandviks långsiktiga konkurrensförmåga och hållbar utveckling. Därför är hållbarhetsarbetet integrerat i affärsverksamheterna i hela koncernen och på alla marknader. Koncernen arbetar även intensivt med att utveckla hållbarhetsarbetet tillsammans med leverantörer och kunder. Arbetet sker decentraliserat och samordnas med hjälp av gemensamma mål, policyer, strategier och nyckeltal. Sandvik har en lång tradition av tillväxtsträvanden i kombination med långtgående miljömässigt och socialt ansvar. Därför är det viktigt att affärsmålen ligger i linje med eller överträffar intressenters förväntningar på vad som kännetecknar ett uthålligt ansvarsfullt företagande. Koncernen bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vara ett framgångsrikt företag som fokuserar på kundvärde och tydligt ansvarstagande. Miljöhänsynharstorbetydelseihela verksamheten. Negativa miljöeffekter ska förebyggas eller minimeras i den interna verksamheten och produkter ska utvecklas för ett hjälpa kunderna att minimera negativa miljöeffekter. Som globalt företag har Sandvik också ett långtgående ansvar för medarbetarna och deras arbetsmiljö. Koncernen har även ett ansvar för att leverantörerna uppfyller koncernens grundläggande värderingar. Prioriterade områden Hälsa och säkerhet Klimatfrågor Mångfald/jämställdhet Ansvarsfull upphandling Externa bedömningar av Sandviks arbete Sandvik är inkluderat i Dow Jones båda hållbarhetsindex Dow Jones Sustainability World Index och Dow Jones Sustainability Europe Index samt FTSE4Good Series Sustainability Index och Ethibel Excellence Investment Register. Dow Jones Sustainability Index Det är en kvalitetsmärkning att finnas med i Dow Jones Sustainability Index. Sandvik har under lång tid kombinerat offensiva tillväxtmål med ett miljömässigt och socialt ansvar. Detta engagemang och långsiktiga arbete har uppmärksammats allt mer under senare år, säger Olof Faxander, Sandviks VD och koncernchef. Koncernens strategi är att fortsätta utveckla hållbarhetsarbetet. Sandviks Värld 2010/

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 5 2011-02-17 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

Sandvik. Årsredovisning 2011

Sandvik. Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Sandvik från och med 2012 4 Koncernchefens kommentar 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Sandvik-aktien 11 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2007

Sandvik Årsredovisning 2007 07 Sandvik Årsredovisning 2007 Sandviks affärsidé och strategi Produktivitet och lönsamhet som affärsidé Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska produkter och tjänster som bidrar

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster:

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Sandvik Årsredovisning 2002 OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Pulkit Datta, 24 år, civilingenjör, Sandvik Tooling, Pune, Indien.

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2000

Sandvik Årsredovisning 2000 Sandvik Årsredovisning 2000 SANDVIK ETT KUNSKAPSFÖRETAG Sandvik är ett högteknologiskt företag med avancerade produkter och välkända varumärken. Bakom koncernens framgångar står många kvalificerade medarbetare

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2006

Sandvik Årsredovisning 2006 Sandvik Årsredovisning 2006 Sandviks affärsidé och strategi Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden. Koncernen har representation

Läs mer

Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468

Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468 Sandvik Årsredovisning 1997 Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468 Årsredovisning 1997 Innehåll 1997 i sammandrag... 2 Detta är Sandvik... 4 Sandvik-aktien... 8 Koncernchefens kommentar...

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 1999

Sandvik Årsredovisning 1999 Sandvik Årsredovisning 1999 Omslagsbild Sandvik ett kunskapsföretag Sandviks avancerade produkter är resultatet av ett omfattande kunnande inom många olika områden. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

MötSandvik PÅ SPRÅNG I KINA. Räddningen för Vasa Nya motorer sparar miljön Sandvik möter kapitalmarknaden

MötSandvik PÅ SPRÅNG I KINA. Räddningen för Vasa Nya motorer sparar miljön Sandvik möter kapitalmarknaden MötSandvik SANDVIK-KONCERNENS TIDNING TILL AKTIEÄGARE OCH MEDARBETARE NOVEMBER 2009 PÅ SPRÅNG I KINA Shirley Peng ser nya möjligheter på den växande asiatiska marknaden Räddningen för Vasa Nya motorer

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse Seco Tools Årsredovisning 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Koncernchefen har ordet 1 Affärsidé, vision, strategier och mål 4 Seco Tools-aktien 6 Verksamhet 8 Produkter och tjänster 10 Marknadsöversikt

Läs mer

Atlas Copco 2011 Nya rekord för försäljning och resultat. Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2011 Nya rekord för försäljning och resultat. Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 211 Nya rekord för försäljning och resultat Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning 11 Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 1 MSEK % 25 12 SEK

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår Årsredovisning 08 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 16 SEK Årsredovisning

Läs mer

MötSandvik. i Sydafrika. Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front

MötSandvik. i Sydafrika. Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front MötSandvik sandvik-koncernens tidning till aktieägare och MEDARBETARE december 211 Guldläge i Sydafrika Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front möt sandvik

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö

Läs mer

Möt Sandvik 4/02 Innehåller delårsrapport tredje kvartalet 2002

Möt Sandvik 4/02 Innehåller delårsrapport tredje kvartalet 2002 Möt Sandvik 4/02 Innehåller delårsrapport tredje kvartalet 2002 2 MÖT SANDVIK 4/2002 Göranssonska Skolan Bäst på plan CoroMill Century heter en serie nylanserade produkter från Sandvik Coromant. Det är

Läs mer

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, 1999. Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många

Läs mer