Parkprogram Ge rum för landskapet! Strategier för landskapet i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkprogram Ge rum för landskapet! Strategier för landskapet i Göteborg"

Transkript

1 Parkprogram Ge rum för landskapet! Strategier för landskapet i Göteborg

2

3 Ge rum för landskapet Landskapet och människan, i kombination. Det är förutsättningen för Göteborgs tillkomst och framtid. I landskapet sätter människan olika avtryck. De tydligaste är olika typer av byggnadsverk, t. ex. hus och vägar. Men även torg, parker, kanaler, ängar, skogar, berg, sjöar och stränder är mer eller mindre formade och påverkade av människan. Alla dessa platser är göteborgarnas och besökarnas gemensamma arena, det offentliga rummet. Det offentliga rummet är aldrig färdigt och det förändras hela tiden. På omslaget ser ni vår bild av framtidens landskap i Göteborg. Den översiktliga strukturen med stora sammanhängande kultur- och naturlandskap binds samman av tillgängliga dalar och tillgänglig kust. De stora kultur- och naturområdena i stadens ytterkanter som möter liknande landskap i grannkommunerna är viktiga offentliga rum för göteborgare och besökare. Här finns allt från trollskogar och ljunghedar till betade hagmarker. I de grönskande älvdalarna i landskapets lågpunkter och utmed hela kusten ska det vara lätt att röra sig. I parkprogrammet har fem strategier formulerats för att ta vara på de fantastiska möjligheter som finns för att Göteborg ska bli en ännu mer upplevelserik parkstad och en föregångare inom stadsplanering. Strategierna svarar också mot en mängd mål som park- och naturförvaltningen har att följa i sin dagliga verksamhet. Det handlar om övergripande mål som riksdagens miljömål, barnkonventionen, folkhälsomålen men även Göteborgs kommunfullmäktiges och park- och naturnämndens mål. Park- och naturnämnden antog parkprogrammet 12 april Parkprogrammet är startskottet för ett utvecklingsarbete som fortsätter med framtagande av parkplaner. Parkplanen ska ses som ett strategiskt och levande dokument där det utifrån parkprogrammets strategier görs prioriteringar i stadsdelen. 3

4 Projektgrupp Lars Johansson Johanna Mäkitaavola Liv Sonntag Peter Elofsson Referensgrupp Charlotte Horgby Elisabeth Lindgren Eva Glader Helen Svenstam Helena Engvall Ingela Gustafsson Kate Ryffé Lisa Lindgren Stina Rosenlöf Tage Nilsson Bilder Park- och naturförvaltningen Göteborg Stads bildarkiv Sture Hegerfors - seriestripp sid 8 Mario Prhat - Erik i sin koja sid 20 4

5 Innehållsförteckning I framtidens Göteborg finns god tillgång till kust, dalar och det sammanhängande natur- och kulturlandskapet. Parkprogrammet har fem huvudstrategier: karaktär inom räckhåll omhändertaget ställa till förfogande variation, som i sin tur bryts ned i ett antal understrategier. Listan här till höger är dels en innehållsförteckning, dels en förteckning över parkprogrammets samtliga strategier. I färgfältet under respektive strategi finns en ordlista. Framtidens landskap i Göteborg Framsida Tillgång till kust Tillgång till dalar Tillgång till det sammanhägande natur- och kulturlandskapet - Ge rum för landskapet! Inledning 3 Medverkande 4 Innehållsförteckning 5 Karaktär 6 Skog för alla I stort, smått och mittimellan Plocka fram bergen Landet i stan Låt dalarna växa Mera kust Båtliv och varvsdunk till alla Inom räckhåll 10 En stadsdelspark i varje stadsdel Bevaka tillgången på lekmiljöer Använd sociotopkartan och sociotopsnurran vid planering Skapa och gestalta stråk Ny park där det saknas Omhändertaget 14 Vårda kulturmiljöer Diskutera trygghet Jobba synligt Anpassa till parkanvändning året om Se helheter 5 Ta hand om vattnet Ny utformning och ny skötsel Följ policys och program Sköt inte, sköt lite, sköt mycket Ställa till förfogande 18 Plats för alla Vilka är önskemålen? Skänk en bänk Upplåt för kort tid......och för längre Skapa en platsbank Bygg tillfällighetsparker Variation 22 Parkvariation Skapa levande gatu- och torgrum Fler kontraster Prioritera variation Vardagsrum med högt i tak Blanda anlagt och vilt Mångfald och......platser för alla Skapa utrymme för biologisk mångfald Gestalta entréer Fler föränderliga miljöer Spännande lekmiljöer Lyft fram bergen Upplevelsevariation Fler badparker Parkplaner 26 Historia 27 Mark förvaltad av park- och naturförvaltningen samt naturreservat inom kommunen Baksida

6 Orkan och vindstilla är grannar Karaktär 6

7 Skärgård Hällmarkskog Bergshjässor Dalgång Brutna skogslandskap Industri Bergsbrant Skogslandskap Böljande åkerlandskap med skogspartier Kust Karaktär Göteborg är bergen, havet, dalarna och skogen. Det dramatiska landskapet ger förutsättningarna för livet i staden och skapar det unika på varje plats. Göteborg är också Masthugget, Annedal, Lövgärdet och Norra älvstranden. Varje stadsdel är speciell på sitt vis och har sina människor, sina betydande platser och sina särdrag. Att hitta och förstärka det som är karaktäristiskt, i det stora och det lilla, är att förstärka upplevelserna i Göteborg och av Göteborg. Stadsdel = ett område i en stad. I Göteborg är det exempelvis Masthugget, Länsmansgården, Vasastaden och Näset

8 Skog för alla Gran, tall, björk, asp och ask. Trollskog, ekbackar och snår. Vardagspromenad och helgutflykt. Smala stigar och asfalterade gångvägar. Svamp och mossa. Gläntor, sjöar, grill och bad. Plocka fram bergen Kala bergshjässor och bergskanter. Att se och att synas. En oas på toppen. Picknickplats, utsiktsplats, viloplats. Orientering i staden. Som det såg ut en gång för inte så länge sedan. Karaktär I stort, smått och mittimellan göteborg Eriksbergskranen, Ramberget och göteborgshumorn. Stadsdelen Guldhedsdalen, dalen i Gårdsten och Masthuggsbon. Kvarteret den stora tallen, flamingofontänen och klass 4c.

9 Landet i stan Öppet kulturlandskap. Betad mark och åker. Ursprung och historia. Obruten hävd ger unika miljöer. Mera kust Där land möter hav. Stråk att gå längs. Klippor att klättra bland. Utblick. Plaska med fötterna. Snålblåst och salt. Låt dalarna växa Illgrönt och tätt. Lära om snäckor och sniglar, fiskar och fjärilar. Att inte synas. Lövprickning, skred och död ved. Fuktig luft och vattenporl. Båtliv och varvsdunk till alla Där det händer saker. Doft av tjära. Promenad med sydväst. Jättemaskiner och segelbåtar.

10 Gå inte över ån efter vatten Inom räckhåll 10

11 Sociotopsnurran Sociotopsnurran är ett sätt att fördjupa användningen av sociotopvärdena från sociotopkartan. Sociotopsnurran skapar en riktlinje för maxavstånd till olika sociotopvärden från en människas bostad. Cirkeln kan peka ut platser och områden som har brist på ett eller flera sociotopvärden och kan därigenom fungera som en hjälp vid planering. Axlarna i cirkeln är de 20 sociotopvärden, tid och kommunikationsmedel. Sociotopvärdet Mp som i mötesplats ska kunna nås gående inom 15 minuter från bostaden. Sociotopvärdet O som i odling ska kunna nås med kollektivtrafik inom 30 minuter från bostaden. För att nå en plats för fiske är det acceptabelt att behöva transportera sig under en längre tid än 30 minuter från sin bostad. Inom räckhåll Det räcker inte att koncentrera sig på vad som finns i parkerna. För att de ska användas och uppskattas är det avgörande var de finns och hur vägen dit ter sig. Stadens parkstruktur bygger tillsammans med bebyggelse och infrastruktur upp staden. De tre kan samspela eller motverka varandra. Motverkar de varandra bildas barriärer. Men det finns sätt att överbrygga barriärer; en spårvagnssträckning in i Vättlefjäll, en bro över en motorled eller ett tydligt markerat cykelfält, skapar alla en känsla av närhet till park. I nya områden, eller i områden där parker saknas, ska nya parker skapas. Då behövs att man frångår synsättet att stadens byggnader är statiska. Vissa byggnader kanske behöver rivas för att skapa en bättre stad i sin helhet. Genom att integrera parkstrukturen i bebyggelse- och infrastrukturens väv kan upplevelsen av att parken finns nära öka. 20 sociotopvärden representerar göteborgarnas användning och upplevelse av sina parker. Till vissa värden - som exempelvis bad - är det acceptabelt att behöva ta sig en bit för att nå, andra - som lek - bör finnas nära bostaden. En fungerande stadsdelspark är av stor betydelse för de boende. Olika människor förflyttar sig mer eller mindre snabbt och lätt i staden. Parkerna, och värdena i dem, ska vara inom räckhåll för alla. Sociotop = plats för mänsklig aktivitet eller upplevelse * Sociotopvärde = en aktivitet eller upplevelse, exempelvis vila, lek och utblick * Sociotopkarta = karta som knyter samman aktiviteter och upplevelser med platser * Barriär = objekt (t ex väg, vattendrag) som hindrar eller begränsar tillgängligheten

12 En stadsdelspark i varje stadsdel Bevaka tillgången på lekmiljöer Skapa och gestalta stråk Inom räckhåll

13 Använd sociotopkartan och sociotopsnurran vid planering Ny park där det saknas

14 Hem ljuva hem Omhändertaget 14

15 Omhändertaget Göteborgaren identifierar sig med sin stad. Det offentliga rummet är för många medborgare lika betydelsefullt som hemmets vardagsrum. Ett omhändertaget offentligt rum signalerar att någon bryr sig om staden. Om någon bryr sig om staden känner sig medborgarna sedda och bekräftade. Omhändertaget betyder att staden upplevs städad och fräsch. Omhändertaget betyder välkomnande entréer till våra parker och färre anonyma gräsöknar. Det betyder livbojar vid havet, tömda papperskorgar och att gå torrskodd över ett kärr. Det kan vara den roliga lekplatsen, en bänk i rätt väderstreck, en grillplats med vindskydd och tillhandahållen ved eller pedagogiska informationstavlor. Omhändertaget betyder att sätta Göteborgaren i centrum att komma till insikt om att park och natur är en del av den kommunala servicen. Omhändertaget innebär att sköta det offentliga rummet på ett smart sätt. Det betyder för våra parker att sköta och förvalta dem på nya sätt, efter dagens krav. Att hänga med i utvecklingen och komma ihåg att det är upplevelsen som räknas. Omhändertaget handlar som synes många gånger om gestaltning och skötsel. Gestaltning och skötsel har stor del i att skapa en upplevelse av trygga miljöer i våra parker, utan att för den delen utarma dem. Det offentliga rummet bildar en helhet. Exempelvis är det, för helhetsupplevelsen, viktigare att sopkärl inte svämmar över än att parkens gräs är i perfekt skick. Det finns liknande exempel i våra lekmiljöer. Om all lekutrustning är ny, men det fortfarande växer gräs i sandlådan, upplevs inte lekmiljön omhändertagen. Lekmiljö = en omgivning där barn och vuxna ägnar sig åt en sysselsättning för att de tycker det är kul

16 Vårda kulturmiljöer Kulturlandskap och stadsmiljöer. Genuina platser. Traditionella bruk och arbetsmetoder. Ta hand om vattnet Fördröj dagvattnet. Bygg våtmarksparker. Motarbeta växthuseffekten. Omhändertaget Diskutera trygghet Hur ska gångstråk se ut? Var ska det röjas och gallras? Belysning var? Mörker var? Jobba synligt I parken, på kontoret och i sopmaskinen. Stormöten, medborgargrupper och spontana frågor på stan.

17 Anpassa till parkanvändning året om Pizzapicknick, badsäsong, parkfest, majbrasor, vintergrillning och kulturkalas. Ny utformning och ny skötsel Nya lösningar på gamla platser. Gamla lösningar på nya platser. Nya lösningar och nya material. Välkomnande entreér. Anlagt i naturen, natur i staden och blandningar däremellan. Sköt inte, sköt lite, sköt mycket Platser som upplevs omhändertagna med minimal skötsel, platser som kan få annat utseende, skötselinsats med långa tidsintervall, punktinsatser i naturparker, paradplanteringar och formklippta häckar. Se helheter Hela stadsmiljön. Gata mot park mot torg mot privat. Samarbete och byteshandel. Följ policys och program Trädpolicyn, primära gångstråkpolicyn, naturvårdsprogram, soffpolicy, lekplatspolicy och klotterpolicy.

18 Delad glädje är dubbel glädje Ställa till förfogande 18

19 Ställa till förfogande Varje göteborgare har 40 m 2 park, 130 m 2 natur och 60 m 2 vatten att förfoga över. Behovet av att själva få uttrycka sig och göra avtryck i sin stad är stort. Att ge utrymme för privata initiativ i parkerna tillgodoser en önskan om delaktighet och egen kreativitet. På så sätt kan fler göteborgare hitta eller skapa just sina platser att känna glädje och stolthet över. Till staden ger de personliga avtrycken varierade, karaktärsfulla och intressanta stadsrum. Rum som speglar den oförutsägbarhet och dynamik som staden rymmer. En förutsättning för sådana rum är att det finns föränderliga platser, där användning och form tillåts variera efter önskemål och initiativ. Att ställa till förfogande kan handla om kontakten med privatpersoner och privata företag, men också om att upplåta eller byta mark med andra kommunala förvaltningar.

20 Plats för alla Alla ska kunna finna sin plats. Ställa till förfogande Vilka är önskemålen? Platser som någon vill göra något på. Skänk en bänk Skänk en bänk, skänk ett träd, skänk en frisbeebana.

21 Upplåt för kort tid... Parkkalas, evenemang, marknader och spektakel....och för längre Koloniområden, uteservering och minigolf. Skolskog, klätterskog och gammelskog. Skötselkontrakt, överenskommelser och avtal. Bygg tillfällighetsparker Platser som förändras. En stund något och sedan något annat. Bygglek, utomhusbio, växtplats, arbetsplats, isbana, parkering, beachvolleyplan, uteservering, hundutställning och isskulpturtävling. Fult ibland, fint emellanåt. Skapa en platsbank Platser som kan få annan användning.

22 Skönheten sitter i betraktarens öga Variation 22

23 Variation Kärnan i strategin variation är att människor är olika, tycker olika och har olika behov. Det finns få saker som alla människor kan enas om. Genom variation skapas parker för alla. Variation i stadens parker innebär att parkerna tillåts ta sig olika uttryck, funktion och form. Variation innebär att lägga gamla konventioner åt sidan och låta kreativiteten flöda. Variation berättar för parkbesökaren att Göteborg är en modig stad med framåtanda. Variation innebär levande offentliga miljöer. Variation signalerar mångfald och allas rätt att ta plats att få vara en del av samhället. Variation innebär biologisk mångfald. Genom att bygga, sköta och utveckla olika typer av parker skapas ett brett spektra av livsmiljöer för växter och djur. En park kan vara ett vardagsrum utomhus en flexibel plats där en rad upplevelser får plats picknick, möten, vila, lek, motion, evenemang, fest, etc, etc. En park kan vara en lugn plats i skogen. Det behövs mörka såväl som ljusa parker. Det behövs parker där besökarna själva kan ändra utformningen på sin park och det behövs park som alltid ser likadan ut. Det behövs mer naturpark i centrala Göteborg och det behövs mer anlagd park i ytterstaden. Det finns ett sug efter paradparker och det finns ett sug efter platser som upplevs mer ruffiga. Staden behöver olika sorters parker små tysta omhändertagna oaser, badparker och större hårdgjorda offentliga ytor. Lekmiljöer för vuxna och lekmiljöer för barn.

24 Parkvariation = badparker, paradparker, kulturlandskapspark, mörkerparker, naturparker, betongparker, djurparker, fickparker, bollparker, barnparker, lekparker, stadsdelsparker, folkparker, festparker, torgparker, etc etc etc... Mångfald och......platser för alla Skapa levande gatu- och torgrum Fler kontraster Skapa utrymme för biologisk mångfald Variation Prioritera variation före rättvisa. Blanda anlagt och vilt Vardagsrum med högt i tak

25 Park är natur är park Fler föränderliga miljöer Spännande lekmiljöer för stora och små. Upplevelsevariation = lek, vila, sällskapslek, kulturhistoria, promenad, båtliv, mötesplats, gatusport, blomning, fiske, grön oas, evenemang, odling, naturupplevelse, utblick, bad, picknick, vattenupplevelse, motion och bollsport. Lyft fram bergen Gestalta entréer Fler badparker som erbjuder upplevelser året om.

26 Parkplaner Parkprogrammet är startskottet för ett utvecklingsarbete som fortsätter med framtagande av parkplaner. Arbetet med parkplaner bygger på ett antal träffar där personer med olika kompetens träffas och pratar om stadsdelarna och dess parkstruktur. Med parkprogrammets strategier som stomme samlas fakta och uppfattningar ihop, brister och tillgångar analyseras. Resultatet diskuteras med allmänheten och den samsyn som skapas mynnar ut i en utvecklingsplan i kartform. Nedan finns ett förslag på hur parkplansarbetet kan läggas upp. Karaktär - vad är stadsdelen? Zooma ut stadsdelen i Göteborg. Finns dalgångar, kust eller stora naturområden? Stråk till sådana? Vad händer utanför stadsdelen? Vad säger översiksplanen? Andra planer? Zooma in vad är typiskt för stadsdelen och dess delar? Namn på platser? Vilka är människorna som bor där och vad är karaktäristiskt för dem? Hur passar naturvårdsprogrammet in? Nyckelord: kala berg, utsiktsplatser, kust, kulturmiljöer, biotoper, dalgång, ädellövsskog, tallhed, sandstrand, varv, hamn, torg, kreativt, lugnt, hemtrevligt, människor. Inom räckhåll - vad och hur nära? Hur upplevs tillgången på park i stadsdelen? Parktillgång rent faktiskt? Jämför med andra delar av Göteborg. Hur är parken fördelad geografiskt och för olika användargrupper? Vilka sociotopvärden finns och var? Använd sociotopsnurran för att bedöma tillgången till sociotopvärden. Nyckelord: stadsdelsparker, barriärer, cykel-, gång- och kollektivtrafikstråk, lekmiljöer, parkbrist, badparker, sociotopkarta, sociotopvärden. Omhändertaget inte, lite eller mycket? Välj platser att omhänderta för helheten. Hur ska prioriteringar göras så att de stämmer med stadsdelens karaktär? Finns platser som kan skötas mindre eller inte alls men samtidigt upplevas omhändertagna? Platser som behöver skötas mera? Nyckelord: vatten, kulturmiljöer, policys, alltid säsong. Sköt inte, sköt lite, sköt mycket. Vilka områden ska fortsätta se ut som de gör? Förändrat utseende någonstans? Ny skötsel, nya växter, nya material? Önska Brainstorma idéer och förslag. Samla ihop tankar som tidigare kommit upp. Nyckelord: stadsdelspark. Förtydliga stråk. Små gröna rum - små pärlor. Naturparker hur kan olika karaktärer förstärkas? Natur med tillägg! 26 Parkprogram Parkplan Parkplan Parkplan Parkplan Parkplan Biotoper? Föränderliga platser, för odling, bete, djurgårdar? Vilken typ av användning önskas på olika platser? Platser som kan ställas till förfogande? Önskemål från ex. skolor, föreningar, fastighetsägare eller privatpersoner? Välj Prioritera bland idéerna och förslagen. Finn några nyckelord för de förslag som kommit fram. Kort respektive lång sikt? Vem ansvarar för respektive plats? Lyssna Anordna ett öppet möte med allmänhet, representanter från stadsdelen, stadsbyggnadskontoret och föreningar. Presentation och frågestund. Lyssna! Förändra Förändra den preliminära parkplanen så att den speglar åsikter och kunskaper som kom fram under Lyssna. Förverkliga Genomför parkplanen i praktiken.

27 Göteborgs parkhistoria tal Trädplanteringar Landeriträdgårdar Lindar längs Stampgatan (i ett annars mycket kalhugget Göteborg) Lindar planteras längs kanalerna då den befästa stadskärnan byggdes med holländska förebilder. Idag är bara träden längs Stampgatan kvar. Johannebergs landeri, Stora Katrinelund (Burgårdsparken), Bagaregårdens landeri De göteborgsunika landerierna var de välbärgades jordbruk. Idag är de lantliga platser i staden. Skansen Kronan, Heden, Kviberg Platserna som då var viktiga för försvaret - exercisfält, befästningar och vallar - finns kvar som friytor än i dag. 1800tal Promenadstråk Stadsparker Trädgårdsföreningen, Slottsskogen, Billdals park, Överåsparken, Nya allen Offentliga parker dyker upp i Göteborg och gör successivt staden grönare. Områden för promenad, rekreation, och flanerande börjar avsättas tal Donationsparker Parker för folk Bostadsnära parker Hagaparken, Renströmsparken, Redbergsparken, Krokängsparken, Botaniska trädgården, Liseberg, Näckrosdammen, S.A Hedlunds park, Keillers park Krav från industriarbetarna om sol, luft och grönska till staden. En livlig parkbyggnadsperiod i Göteborg. Många av och 1900-talets parker kommer göteborgarna tillgodo genom donationer och testamenteringar. Landala egna hem, Bagaregården, Kungsladugård, Gamla Torpa Nya stadsbyggnadsideal och namn som Lilienberg, Åhrén och William-Olsson skapar stadsbyggnadskonst och många små bostadsnära parker tal Natur Stadsdelsparker Vättlefjäll, Sandsjöbacka, Delsjön, Vrångö skärgårdsreservat, Änggårdsbergen, Sillvik, Hisingsparken Friluftsområden och naturreservat bildas för friluftslivet i staden. Dalen i Gårdsten, Galaxen i Bergsjön, Kastanjeallén Stadsdelsparker och parklekar kommer till som delar i storskaligt bostadsbyggande. 1990tal Hårdgjorda parker Norra älvstrandens kajstråk, Lindholmsallén Göteborg får nya alleér, trädtorg och kajstråk när hamnen blir bostäder. 27

28 Mark förvaltad av parkoch naturförvaltningen samt naturreservat inom kommunen. Göteborgs stad är ha varav ha mark ha vatten Park- och naturförvaltningen förvaltar ha varav ha natur ha park ha vatten

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Trädplan Göteborg välkomnar Park- och naturnämndens beslut att upprätta inriktnings- och planeringsdokumentet Göteborgs grönplan. En strategi

Läs mer

gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad ekologigruppen ab

gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad ekologigruppen ab gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad Karin Görlin, Landskapsarkitekt LAR/MSA ekologigruppen ab Ekologigruppen Eniro samma struktur Vad är en grön mötesplats? Ekologigruppen

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Parkvision 2015. Antagen 100413 av Nämnden för teknik och service

Parkvision 2015. Antagen 100413 av Nämnden för teknik och service Parkvision 2015 Parkerna skall ge möjlighet till välbefinnande för medborgaren grönytornas olika funktioner skall bidra till fysisk- och psykisk hälsa, samt till mångfald och en god livsmiljö. Antagen

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader)

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Vegetationsvägg på Kv. Traktören Träd i hård stadsmiljö

Läs mer

Kontakt. Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! solna.se. E-post stadsbyggnad@solna.se. Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15

Kontakt. Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! solna.se. E-post stadsbyggnad@solna.se. Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15 Kontakt E-post stadsbyggnad@solna.se Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15 Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! - En kartläggning av aktiviteter och upplevelser för Solna stads kommande

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Grönstrukturprogram för Växjö stad 2013. POPULÄRVERSION

Grönstrukturprogram för Växjö stad 2013. POPULÄRVERSION Grönstrukturprogram för Växjö stad 2013. POPULÄRVERSION 1 l PARKER, NATUROMRÅDEN OCH SJÖAR är några av Växjös största kvaliteter. De spelar en stor roll vid val av boplats, besöksmål och lokaliseringsort

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Bakgrund Under sommaren 2009 genomförde stadsbyggnadskontoret en undersökning för att mäta

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen Pressmeddelande Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Solskyddsfaktorer Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Vad har träd och buskar med cancer att göra? Hudcancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige. Medan dödssiffrorna minskar för

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig Vi inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor

Läs mer

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB Huskvarna den 23 oktober TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB www.spacescape.se Tät stad Grön stad Tätare stad Grönare stad Ur SVD Brännpunkt 15 okt

Läs mer

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Väddsandbi Foto Niklas Johansson Arbetssätt Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer. Mål att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN 080529 Spatiala analyser & strategisk design Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun Konsult: Spacescape AB Uppdragsansvarig: Alexander

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Barnens naturpark Folkparken i Lund

Barnens naturpark Folkparken i Lund Barnens naturpark Folkparken i Lund Projektet syftar till att presentera en handlingsplan för att utveckla Folkparken i Lund till en Barnens naturpark. Det innebär att föreslå metodik och motiveringar

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

GRÖNPLAN FÖR CENTRALA ÄLVSTADEN

GRÖNPLAN FÖR CENTRALA ÄLVSTADEN GRÖNPLAN FÖR CENTRALA ÄLVSTADEN 1 Text och layout: Anna-Karin Sintorn Omslagsfoto: Fredrik Sandén 2012, Göteborgs Stad, Centrala Älvstaden 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 Göteborgs karaktär...

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Strategier för ekosystemtjänster Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Ekologisk Utvecklingsplan för

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 i området kring Nybyholm och Vasastaden 30 maj 2011 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring kring

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget.

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget. Alviks Torg. En fantastisk Alvik oas nära mälaren. alviks torg är en ny stadsdel sedan början på 90-talet, alldeles utanför tullarna. Här finns idag cirka 6 000 arbetsplatser. Det är ett område för dig

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Syfte Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som mångfalden bidrar med, på landskapsnivå ska

Läs mer

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel.

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel. Promemoria 2010-05-04 Miljödepartementet Tal av Statssekreterare Elisabet Falemo vid konferensen Storstadsnatur i Stockholm den 4 maj 2010 Stockholm är en av världens rikaste huvudstäder. Det beror till

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Trygghet. Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen.

Trygghet. Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen. Trygghet Markera 3 ord som du tycker stämmer bäst med hur du känner dig på den här platsen. bortglömd 1 ensam 1 trött 2 uppskattad 2 harmonisk 2 orolig 3 stressad 3 trygg 3 otrygg 4 fri 4 pigg 4 delaktig

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

Göteborg 2035 Ordbok för stadsutvecklare

Göteborg 2035 Ordbok för stadsutvecklare Göteborg 2035 Ordbok för stadsutvecklare Hållbar stad öppen för världen Nära storstad 4 Hållbar 6 Viljestyrd 8 Grön 10 Sammanhållen stad 12 Stadsliv 14 Blandad 16 Täthet 18 Tillgång 20 Regionkärna 22 Strategidokumenten

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer