Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E"

Transkript

1 GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data Classification: Public

2 Garanti Produkter som säljs av GE Oil & Gas garanteras vara fria från defekter i material och tillverkning under (1) år från första användningen eller (18) månader från leveransdatum, beroende på vilket som inträffar först, förutsatt att produkterna används enligt GE:s rekommendationer. GE Oil & Gas förbehåller sig rätten att upphöra med tillverkningen av produkter eller att ändra material i produkter samt deras konstruktion eller specifikationer utan föregående meddelande. Programvaran garanteras under (90) dagar från leveransdatum. Den här instruktionshandboken gäller för lägesställarna 4700P*, 4700E*, 4800P* och 4800E*. Om den här handboken Copyright Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Informationen i handboken får inte överföras eller kopieras, varken helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från GE Oil & Gas. Den här handboken garanterar inte i något fall säljbarheten av lägesställaren eller programvaran eller dess anpassningsförmåga till specifika kundbehov. Rapportera eventuella fel eller frågor om informationen i denna handbok till din lokala leverantör eller besök Hela konstruktionen och tillverkningen är immateriell egendom som tillhör GE Oil & Gas. All information häri anses vara korrekt vid publiceringstillfället och kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör sina respektive företag. Copyright 2014 GE Oil & Gas. Med ensamrätt. Art.nr Rev. B Ändringar i dokument Version/datum B/ Ändringar Paragraf tillagd på första sidan i avsnittet Kalibrering om kalibrering efter leverans.

3 Innehåll Garanti... 2 Om den här handboken... 2 Copyright... 2 Säkerhetsinformation...9 Säkerhetssymboler... 9 Produktsäkerhet för 4700P/4700E och 4800P/4800E : Introduktion...13 Allmän beskrivning och funktion...13 Pilot...14 Direktfunktion...14 Omvänd funktion...14 Kam...14 Valfri bypassventil (4700P, endast modell med direktfunktion) : Montering...17 Montering och orientering...17 Borttagning av skydd /88 Ställdon...20 Montera 4700P och 4700E på ställdon i 87/88-serien U/88U Ställdon...24 Montera 4700P/4800P och 4700E/4800E på ställdon i 87U/88U-serien...24 Montering och orientering av lägesställare...26 Camflex II, Varimax, MiniTork II, Ball II och HPBV...26 Pneumatisk installation...28 Elektrisk installation av 4700E/4800E...31 Installationer i farliga områden...32 Ömsesidigt godkänd fabriksversion...32 Version godkänd av CSA (Canadian Standards Association)...33 Version godkänd av SIRA...34 Användning av delat omfång...39 Montera kamkoppling...40 Monteringskam...40 Hävarmens orientering...40 Ändra hävarmens orientering : Kalibrering...43 Allmänt...43 Nollställning...44 Spannjustering...44 Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 3

4 Ändring av kamloben...45 Luft till öppen / Lägesställare med direktfunktion...45 Luft till öppen / Lägesställare med omvänd funktion...45 Luft till stängd / Lägesställare med direktfunktion...46 Luft till stängd / Lägesställare med omvänd funktion...46 Fältmontering och komplett kalibrering, rotationsställdon...47 Luft till öppen / Lägesställare med direktfunktion...47 Luft till öppen / Lägesställare med omvänd funktion...47 Luft till stängd / Lägesställare med direktfunktion...48 Luft till stängd / Lägesställare med omvänd funktion...49 Fältmontering och komplett kalibrering av växelventiler med hjälp av 87/88-ställdon...50 Luft till öppen / Lägesställare med direktfunktion...50 Luft till öppen / Lägesställare med omvänd funktion (endast 4700P/4800P)...50 Luft till stängd / Lägesställare med direktfunktion...51 Luft till stängd/lägesställare med omvänd funktion (endast 4700P/4800P)...52 Justering av dämpning...52 Ändring av lägesställarens funktion (endast 4700P/4800P)...53 Från luft till öppen / Direkt till luft till öppen/omvänd...53 Från luft till öppen / Omvänd till luft till öppen/direkt...53 Från luft till stängd / Direkt till luft till stängd/omvänd...53 Från luft till stängd / Omvänd till luft till stängd/omvänd...53 Underhåll...54 Styrning...54 Demontering...54 Återmontering...54 Huvuddel...55 Demontering...55 Återmontering...55 Membran...56 I/P-modul...56 Alternativet bypassventil (endast 4700P)...56 Montera vid lägesställaren...56 Demontering...57 Felsökning...58 Användning av delat omfång P/4800P...59 Val av kamlob och orientering av hävarm...60 Delarnas namn i 4700P/4800P med intervall 3-15 och Referens för delar 4700E/4800E...65 Delarnas namn : Specifikationer...69 Specifikationsdata : Ritningar =GE Oil & Gas

5 Figurer 1 Numreringssystem för lägesställare av modellerna 4700P/4700E och 4800P/4800E Borttagning av skydd Rotationsfunktion Växelfunktion /88 Ställdon /88 Ställdon: Inställningar för fästets rörelse U/88U Ställdon Camflex II och Varimax Ball II och MiniTork II Högpresterande fjärilsventil Pneumatisk installation Elektriska anslutningar FM-installation CSA-installation ATEX-installation Delat omfång Lobidentifiering Pilot P/4800P med intervall 3-15 och E/4800E Bypassalternativ (endast 4700) Lägesställare och gjuten huvuddel Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 5

6 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

7 Tabeller 1 Referens för monteringsdelar 87/ Referens för monteringsdelar 87U/88U Referens för monteringsdelar Användning av delat omfång Delarnas namn i 4700P/4800P med intervall 3-15 och Referens för delar 4700E/4800E Specifikationsdata Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 7

8 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

9 Säkerhetsinformation Det här avsnittet innehåller information om säkerhet och definierar dokumentationens säkerhetssymboler. FÖRSIKTIGHET Läs hela detta avsnitt före installation och användning. Säkerhetssymboler Instruktionerna för 4700/4800 innehåller där det behövs etiketterna VARNING, FÖRSIKTIGHET och Obs! för att uppmärksamma dig om säkerhetsrelaterad och annan viktig information. För en säker användning krävs att all information under VARNING och FÖRSIKTIGHET noga observeras. VARNING Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET Anger en situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på egendom eller data. OBS! Indikerar viktiga fakta och förhållanden. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 9

10 Produktsäkerhet för 4700P/4700E och 4800P/4800E 4700/4800 är endast avsedd för användning med industriell tryckluft eller naturgassystem. OBS! Installationer som använder naturgas är zon 0 eller div 1-installationer. Se till att en tillräcklig tryckavlastningsanordning är installerad när tillämpningen av systemmatningstryck skulle kunna orsaka fel på perifer utrustning. Installationen måste vara i överensstämmelse med lokala och nationella föreskrifter gällande tryckluft och instrumentering. Allmän information om installation, underhåll eller utbyte Produkter måste installeras i överensstämmelse med alla lokala och nationella föreskrifter och standarder, av kvalificerad personal som följer förfaranden för säkert anläggningsarbete. Personlig skyddsutrustning (PPE) måste användas enligt förfaranden för säkert anläggningsarbete. Säkerställ korrekt användning av fallskydd vid arbete på upphöjda nivåer, enligt förfaranden för säkert anläggningsarbete. Använd lämplig säkerhetsutrustning och förfaranden för att förhindra att verktyg eller utrustning faller under installation. Alla omgivande rörledningar måste noga genomspolas för att säkerställa att allt ansamlat skräp har avlägsnats från systemet. Installation i farliga områden Produkter som certifierats som explosionssäker eller flamsäker utrustning eller för användning i egensäkra installationer SKA: Installeras, tas i drift, användas och underhållas enligt nationella och lokala bestämmelser samt enligt rekommendationerna i relevanta standarder beträffande potentiellt explosiva atmosfärer. Användas endast i situationer som efterlever certifieringsvillkoren som anges i detta dokument och efter verifiering av deras kompatibilitet med zonen för avsedd användning och den maximalt tillåtna omgivningstemperaturen. Installeras, tas i drift och underhållas av kvalificerad och kompetent personal som genomgått lämplig utbildning för instrumentering som används i områden med potentiellt explosiva atmosfärer. VARNING Innan du använder dessa produkter med vätskor/komprimerade gaser andra än luft eller för icke-industriella tillämpningar, ska du konsultera fabriken eller den lokala representanten. Denna produkt är inte avsedd för användning i livsuppehållande system. 10 =GE Oil & Gas

11 VARNING Under vissa driftförhållanden kan användning av skadade instrument orsaka en försämring av systemets prestanda, vilket kan leda till allvarliga eller dödliga skador. Installation i dåligt ventilerade begränsade utrymmen, med eventuella andra gaser än syre närvarande, kan leda till kvävningsrisk för personalen. Använd endast originalreservdelar som tillhandahålls av tillverkaren, för att garantera att produkterna efterlever de nödvändiga säkerhetskraven i de europeiska direktiven. Ändringar av specifikationer, strukturer och komponenter som används kanske inte leder till en revision av denna handbok, såvida inte sådana ändringar påverkar produktens funktion och prestanda. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 11

12 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

13 Introduktion Allmän beskrivning och funktion Lägesställarna 4700P/4700E och 4800P/4800E fungerar genom att göra ett ventilslag proportionellt mot en pneumatisk eller elektrisk styrsignal från en styrenhet, eller genom att modifiera ventilens egna naturliga flödesegenskaper genom användning av en karakteristisk kam. De kan konfigureras till att använda delat omfång av ventiler och kan användas med extra lufttillförslar för att uppnå större ventiltryckfall. 4700P/4800P pneumatisk lägesställare kan också konfigureras till att omvända ventilens svar på en styrsignal (dvs. styrsignalen kan antingen öppna eller stänga ventilen). 4700E/4800E elektropneumatisk lägesställare finns inte med omvänd funktion. Konstruktionen av pneumatiska lägesställare av modellerna 4700P/4700E och 4800P/4800E är baserad på kraft-balans-principen: signaltrycket som utövas på ett membran motstås av en återkopplingsfjäder. I det balanserade tillståndet rör sig membranet när den pneumatiska signalen varierar. Den här rörelsen följs av pilotpluggen som motsätts av pilotfjädern. Pilotpluggens rörelse ansluter växelvis den utgående kretsen till matningskretsen eller avgasporten, och ändrar på så sätt lufttrycket till ställdonet. Kammen överför ventilpluggens rörelse till återkopplingsfjädern. Ventilpluggen fortsätter att röra sig tills fjäderns kraft exakt balanserar instrumentsignalens kraft på membranet. I det nya balanserade tillståndet är ventilpluggen placerad i ett programmerat förhållande till instrumentsignalen. Utmatningskapacitet Signalspann Fäste Typ 7 - Standardkapacitet 8 - Hög kapacitet 0. Rotationsfunktion 1. Växelverkande P. Pneumatisk E. Elektropneumatisk Figur 1 Numreringssystem för lägesställare av modellerna 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 13

14 Pilot Direktfunktion Omvänd funktion Kam Piloten är huvudsakligen en trevägs slidventil. Pluggen reglerar matningsluftflödet till och från ställdonet till avgasporten. Den här pluggens position, som styrs av membranet, bestämmer lägesställarens utmatningstryck. Funktionen hos lägesställaren 4700P/4800P kan omvändas genom att växla matnings- och avgasanslutningarna och ändra orienteringen på kamloben och hävarmens orientering. Ökat instrumentsignaltryck leder till en ökning i utmatningstryck. Ökat instrumentsignaltryck leder till en minskning i utmatningstryck. Kammen är det mellanliggande elementet i återkopplingsmekanismen mellan ställdonet och återkopplingsfjädern. Dess profil bestämmer förhållandet mellan ventilpluggens position och styrsignalen. Egenskaperna Linjär, Delad linjär eller Procentstyrning finns tillgängliga genom val av rätt lob på kammar som medföljer ställdonen Camflex II, Varimax, 87/88 och 87U/88U. Kammar som medföljer kul- och fjärilsventiler bibehåller de naturliga ventilegenskaperna. Anpassade egenskaper finns tillgängliga på särskild beställning. Valfri bypassventil (4700P, endast modell med direktfunktion) Under normal användning tillämpas instrumentsignalen direkt på lägesställarens membran och det reglerade lufttrycket flödar genom pilotventilen till eller från ställdonet. Bypassventilmodulen låter lägesställaren isoleras för underhåll med ventilen styrs direkt med instrumentsignalen. Genom att vrida bypassventilen av nylon till bypasspositionen (den upphöjda pilen på bypassventilen i linje med ordet Bypass på ytan av lägesställarens huvuddel indikerar den här positionen), blockerar det normala utgående trycket till ställdonet och instrumentsignalen tillämpas både på lägesställarens membran och på ställdonet. Bypassventilen blockerar inte matningstrycket till piloten. Därför ska matningsledningen stängas av före demontering av lägesställaren. 14 =GE Oil & Gas

15 VARNING När en ventil (på grund av högt tryckfall) använder ett matningstryck högre än 20 psig kanske instrumentsignalen på 3-15 inte är tillräcklig för att styra ventilen när lägesställaren förbikopplas. Om lägesställaren med ett högt matningstryck förbikopplas plötsligt kan det höga trycket i ställdonet dessutom skada membranet och/eller styrinstrumentet. Därför ska bypassventilen endast användas om lägesställarens matningstryck är 20 psig (140 kpa eller 1, 4 bar), eller maximalt 35 psig (240 kpa, eller 2, 4 bar), eller om styrenheten kan styra ventilen direkt. När en lägesställare förbikopplas ska du se till att styrenhetens utmatning är lika med den matning som krävs för att styra ventilen. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 15

16 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

17 Montering Montering och orientering Ventilen installeras i röret för att fungera på ett av två sätt: Luft till öppen Stängs vid luftproblem (Omvänd funktion) Luft till stängd Öppnas vid luftproblem (Direktfunktion) Valet beror på önskad funktion vid luftproblem. Det här ämnet behandlas i separata ställdonsinstruktioner. Lägesställaren kan fungera antingen genom direktfunktion (ökad instrumentsignal leder till en ökning i utmatningstryck) eller omvänd funktion (ökad instrumentsignal leder till en minskning i utmatningstryck). Se Figur 3 och Figur 4. OBS! 4700E/4800E är inte tillgänglig med omvänd funktion, därför krävs en 4700P/4800P med en extern I/P-omvandlare om tillämpningen kräver omvänd funktion. FÖRSIKTIGHET Vid installation av en lägesställare på en ventil är det nödvändigt att välja rätt ventilfunktion och lägesställarfunktion. Det är absolut nödvändigt att placera ventilrörelsen vid punkten som motsvarar den lägre änden av signalintervallet när kammen installeras eller tas bort. Vid den här punkten är återkopplingsfjäderns komprimering vid sitt lägsta värde och kommer att underlätta borttagning eller installation av kammen. Innan du utför något arbete ska du läsa och förstå Allmän beskrivning och funktion på sidan 13 och Montering och orientering på sidan 17. Definiera omfattningen av arbetet som ska utföras och leta reda på det avsnitt som ska följas. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 17

18 Lägesställarna i 4700-serien har samma mått på monterings- och länkningstillbehör som serierna 4600, 4600A, 4600B och 4700B men har en annan layout av pneumatiska anslutningar. De kan ersätta äldre modeller om funktionskraven är identiska och de pneumatiska anslutningarna ändras. Monteringsanvisningarna i den här handboken omfattar endast de mer allmänt använda ventilerna och ställdonen. Borttagning av skydd Snäppskyddet måste tas bort för att nå noll- och spannjusteringarna och för att montera lägesställaren på ventilen. För att ta bort skyddet (Figur 2) trycker du spärrstången inåt som visat i figuren nedan, drar skyddet bort från huvuddelen tills spärrfliken är frigjord och sedan drar du längs huvuddelens axel för att frigöra de två övre låsflikarna. Spärrstång Låsflikar Figur 2 Borttagning av skydd 18 =GE Oil & Gas

19 Direkt lägesställarfunktion Omvänd lägesställarfunktion Endast 4700P/4800P Kam Membran Pilotfjäder Matning Utlopp Hävarm Återkoppling sfjäder Bypassventil Pilotplugg Signaltryck Utgångens tryck Avgastryck Matningstryck Figur 3 Rotationsfunktion Direkt lägesställarfunktion Omvänd lägesställarfunktion Endast 4700P/4800P Hävarm Membran Återkopplingsfjäder Pilotplugg Matning Utlopp Kam Bypassventil Pilotfjäder Figur 4 Växelfunktion För endast 4700P/4800P-modellen kan lägesställarens funktion omvändas genom att bara koppla in rätt lob på kammen och omvända följararmen (nummer 1 och 2 ovan), samt matnings- och avgasportarna (nummer 3 ovan). *Endast alternativet 4700P Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 19

20 87/88 Ställdon Tabell 1 Referens för monteringsdelar 87/88 Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning 100 Spännstång 110 Rörledning 29 Skruv, 0, x 1, Vantskruv 111 Lägesställare 30 Bricka, vibrationssäker 102 Gaffelstycke 112 Hankontakt 37 Fästring 103 Bakre hävarm 113 Sexkantsskruv 38 Sexkantsskruv 104 Gaffelbult 114 Låsbricka 39 Låsbricka 105 Fästklämma 115 Monteringshållare 40 Bricka, 0,531 ID 106 Vantskruv 122 Bricka 41 Nav 107 Låsmutter 26 Kam 42 Ingående axel 108 Låsmutter 27 Bricka 135 Instruktionsplåt 109 Vinkel 28 Skruvar med koniskt huvud Ref.nr. 109, 110 och 112 medföljer inte monteringssatsen. 20 =GE Oil & Gas

21 Klykfäste Modell 88 Modell 87 Alternativ Modell 88 Modell 87 Figur 5 87/88 Ställdon Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 21

22 Montera 4700P och 4700E på ställdon i 87/88-serien 1. Använd skruvar (113) och låsbrickor (114) för att montera fästet (115) på ställdonet med öppningen placerad till höger om fästet (Figur 5). 2. Installera den ingående axeln (42) i navet med en bricka (40) på varje sida om navet och fästringen (37) på kamänden. 3. Montera den bakre hävarmen (103) vid den ingående axeln med hjälp av skruven (38) och låsbrickan (39). 4. Installera klykan (102), klykans stift (104), brickan (122) och fästklämman (105) på rätt plats på den bakre hävarmen. Platsen beror på vilket ventilslag som krävs. 5. Kontrollera Figur 6 för korrekt monteringsplats för lägesställaren på fästet. 6. Montera lägesställaren vid fästet med hjälp av insexskruvar (29) och låsbrickor (30). OBS! Den bakre hävarmen måste vara bakom fästet. 7. Montera kammen (26) på den ingående axeln med hjälp av brickan (27) och skruven (28) med önskad lob mot kamföljaren. (Montera inte kammen om lägesställaren är med omvänd funktion). 8. Anslut vantskruv (106), låsmutter (107), vantskruv (101), låsmutter (108) och spännstång (100). Modell Rörelse (mm) Rörelse (tum) Placering av hål ,3 0,8 A ,4 1,0 B 4700/ ,1 1,5 C 4700/ ,8 2,0 D 4700/ ,5 2,5 E OBS! Slag kortare än 20,3 mm (0,8") kräver en särskild monteringssats. Kontakta fabriken för information. 22 =GE Oil & Gas

23 Bakre hävarm Fästet sett från sidan Fästets framsida (115) Lägesställarna 4700P/4700E och 4800P/4800E sedda uppifrån Figur 6 87/88 Ställdon: Inställningar för fästets rörelse Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 23

24 87U/88U Ställdon Montera 4700P/4800P och 4700E/4800E på ställdon i 87U/88U-serien 1. Montera hävarmen (1U) mellan två låsmuttrar (11U) på ventilskaftet (Figur 7). 2. Fäst vantskruven (101) vid hävarmen (1U). 3. Montera låsmuttern (107) på klykan (102). Montera klykan på vantskruven (101). 4. Installera den ingående axeln (42) i navet med en bricka (40) på varje sida om navet och fästringen (37) på kamänden. 5. Fäst den bakre hävarmen (103) vid axeln med hjälp av insexskruven (38) och låsbrickan (39). 6. Sätt fast fästet (5U) vid lägesställaren med skruvar (29) och låsbrickor (30). 7. Montera lägesställaren och fästet vid ställdonets bygel med hjälp av sexkantsskruvar (12U) och låsbrickor (30). 8. Fäst klykan (102) vid den bakre hävarmen (103) med hjälp av klykans stift (104), fästklämman (105) och brickan (122). 9. Montera kammen (26) på den ingående axeln med den önskade loben mot kamföljaren med hjälp av skruv (28) och bricka (27). Tabell 2 Referens för monteringsdelar 87U/88U Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning 1U Hävarm 39 Låsbricka 5U Fäste 40 Bricka, 0,531 ID 11U Mutter 42 Ingående axel 12U Sexkantsskruv 101 Vantskruv 26 Kam 102 Gaffelstycke 27 Bricka 103 Bakre hävarm 28 Skruvar med koniskt huvud 104 Gaffelbult 29 Skruv 105 Fästklämma 30 Låsbricka 107 Låsmutter 37 Fästring 122 Bricka 38 Sexkantsskruv 135 Inst. Plåt 24 =GE Oil & Gas

25 Figur 7 87U/88U Ställdon Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 25

26 Montering och orientering av lägesställare Camflex II, Varimax, MiniTork II, Ball II och HPBV Lägesställaren monteras på en mellanplatta (171) med två skruvar (29) och låsbrickor (30) med mätarna närmast ställdonet på Camflex och Varimax (Figur 8) och med mätarna på avstånd från ställdonet på Ball II (Figur 9), MiniTork II (Figur 9) och HPBV (Figur 10). Den mellanliggande monteringsplattan (171) hålls fast vid fästet av två skruvar med platt huvud (172). OBS! Kammens starthål måste vara centrerat runt axeln. Tabell 3 Referens för monteringsdelar Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning 29 Insexskruv 172 Skruvar till monteringsplatta 171 Monteringsplatta 30 Låsbrickor OBS! Återstoden av delarna i monteringssatsen används till att montera kammen vid ställdonet innan monteringsskruvarna dras åt. Se Montera kamkoppling på sidan 40. Luft till öppen Luft till öppen Luft till stängd Luft till stängd Figur 8 Camflex II och Varimax 26 =GE Oil & Gas

27 Luft till öppen Luft till stängd Figur 9 Ball II och MiniTork II För en beskrivning av lägesställarens monteringsdelar, se Figur 8. Luft till öppen Luft till stängd Figur 10 Högpresterande fjärilsventil För en beskrivning av lägesställarens monteringsdelar, se Figur 8. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 27

28 Pneumatisk installation OBS! Utgångs- och matningsanslutningarna för 4700E/P och 4800E/P skiljer sig från dem på 4600A. Dessa lägesställare är konstruerade för att endast fungera med ren, torr och oljefri luft av instrumentkvalitet enligt ANSI/ASA (R1981) eller ISA-S (R1981). Daggpunkt Partiklar Oljehalt Föroreningar Minst 10 C (18 F) under lägsta förväntade omgivningstemperatur Filtreras till under 5 mikron Mindre än 1 ppm, viktprocent eller volymprocent Fri från alla korrosiva föroreningar och farliga gaser, brandfarliga eller giftiga Signalanslutningarna för 4700P och 4800P samt utgångs- och matningsanslutningarna för 4700P and 4700E är gängade med 1/4" NPT-gänga. Utgångs- och matningsanslutningarna för 4800P och 4800E är gängade med 3/8" NPT-gänga. Det finns även en avgasanslutning med en plugg med fyrkantigt plasthuvud. Om lägesställarens funktion är omvänd (endast på 4700P/4800P) måste matnings- och avgasanslutningarna växlas. Med omvänd funktion måste matningsmätaren tas bort och ersättas av en 1/8" NPT-plugg installerad i matningsanslutningen. Eftersom den nya matningsanslutningen inte har någon mätarport ansluter du den borttagna matningsmätaren till filterregulatorn för att visa regulatorns utmatningstryck. Figur 11 visar pneumatiska anslutningar för både lägesställarna 4700P/4800P och 4700E/ 4800E. Observera att 4700E/4800E har instrumentporten tätad med en 1/4" NPT-plugg. Ta inte bort pluggen och gör inte heller några andra anslutningar till den här porten. Användning av en filterregulator med ett filter på 5 mikron rekommenderas för lufttillförseln. Rör som används mellan filterregulator, lägesställare och ställdon ska vara minst 1/4", med 3/8" som används för större ställdon med 4700P/4800E lägesställare. FÖRSIKTIGHET Använd inte tätningstejp för rörgängor på pneumatiska kopplingar, eftersom den har en tendens att avge små partiklar som kan orsaka funktionsfel i instrument. Användning av anaerobisk hydraulisk tätning med mjuk härdning såsom Loctite Hydraulic Seal 542 rekommenderas. Följ tillverkarens anvisningar. 28 =GE Oil & Gas

29 FÖRSIKTIGHET Använd inte för mycket eftersom det inte härdas och kan komma in i instrumentet. Intervallet för de pneumatiska insignalerna är 3-15 psig ( kpa eller mbar), 6-30 psig ( kpa eller mbar), och 3-27 psig ( kpa eller mbar). Delade omfång finns tillgängliga. Lägesställare med signalspann på 24 psig (dvs psig och 3-27 psig) kräver ett annat membran än det som visas i Figur 19 på sidan 63. Det maximalt tillåtna luftmatningstrycket varierar efter ställdonet, ventilstorleken och typen. Se tabellerna för tryckfall i ventilkatalogen för att bestämma korrekt matningstryck för lägesställare. VARNING Överskrid aldrig ställdonets eller lägesställarens maximala matningstryck. Skada på utrustningen eller personskador kan inträffa. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 29

30 PLUGG MATNING (obs) (obs) VENTILATION PLUGG UTMATNING MATNING 4700E/4800E Direktfunktion SIGNAL VENTILATION UTMATNING MATNING (obs) (obs) MATNING INSTRUMENT VENTILATION SIGNAL UTMATNING UTMATNIN MATNING 4700P/4800P Direktfunktion UTMATNING VENTILATION SIGNAL VENTILATION MATNING SIGNAL UTMATNING VENTILATION 4700P/4800P Omvänd funktion UTMATNING MATNING Figur 11 Pneumatisk installation 30 =GE Oil & Gas

31 Elektrisk installation av 4700E/4800E Elektriska anslutningar ska göras enligt vad som visas i Figur 12. Terminalerna kommer att acceptera trådstorlekar upp till AWG 14. Slingstyrenheten som driver lägesställaren måste kunna tillföra 4-20 ma med en kompatibilitet för utspänning på minst 5 VDC. Den tillgängliga utspänningen för en strömkälla minskas genom motstånd i slingkablage. Detta kan kontrolleras genom att ansluta en resistor med ett värde på (250 ohm + slingresistans) över styrenhetens utmatning och kontrollera att vid 100 % en utmatning från styrenheten på 20 ma kan nås. FÖRSIKTIGHET Använd inte en spänningskälla för att driva lägesställaren eftersom det kan orsaka permanent skada. FÖRSIKTIGHET Lägesställaren måste installeras i enlighet med lokala och nationella praxis både på områden för allmänna ändamål och farliga områden. De elektriska komponenterna är helt isolerade från jord och därför behövs ingen jordning för funktionella syften. Jordning kan vara nödvändigt för att uppfylla installationspraxis. Lägesställaren levereras i normala fall med en ledningsingång med 1/2" NPT. (M20 är ett tillval) Interna och externa jordterminaler tillhandahålls för användning om jordning krävs. INTERN JORD SIGNAL- ANSLUTNINGAR EXTERN JORD Figur 12 Elektriska anslutningar Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 31

32 Installationer i farliga områden Lägesställaren är tillgänglig i versioner som passar för användning i farliga områden. Lägesställarens indikerar korrekta områden för användning. VARNING Installation av utrustning för farliga områden måste göras i enlighet med lämplig praxis för installation i farliga områden och tillverkarens installations- och användningsinstruktioner. Du får inte göra några ändringar eller försöka utföra reparationer på ett certifierat instrument eftersom detta ogiltiggör den certifierade konstruktionen. I händelse av ett fel på ett certifierat instrument måste det returneras till tillverkaren för reparation. Ömsesidigt godkänd fabriksversion Maximalt tryck 150 PSI. VARNING Utbyte av komponenter kan försämra egensäkerheten. Explosionssäker Klass I, division 1, grupperna B, C och D. Temperaturklassificering 75 C omgivningstemperatur, 85 C omgivningstemperatur, farliga (klassificerade) platser inom- och utomhus (NEMA typ 4X). 12 V V max 30 V, I max = 96 ma, Ci = 0, Li = 3,7 mh VARNING Öppna inte i närvaro av en explosiv gasatmosfär. Dammantändningssäker Klass II / III, division 1, grupperna E, F och G. Icke-antändande Temperaturklassificering: 75 C omgivningstemperatur, 85 C omgivningstemperatur. Max. effekt = 0,8 W. Omgivningstemperatur: -40 C till +85 C. Installera enligt ritningen (Figur 22 på sidan 71). Klass I, division 2, grupperna A, B, C och D; S: Klass II och III, division 2, grupperna F och G. Temperaturklassificering: 40 C omgivningstemperatur, 70 C omgivningstemperatur, 85 C omgivningstemperatur. Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av National Electrical Code ANSI / NFPA-70 (amerikansk elsäkerhetsstandard), alla tillämpliga lokala standarder och tillverkarens instruktioner. 32 =GE Oil & Gas

33 Egensäker Klass I / II / III, division 1, grupperna A, B, C, D, E, F och G farliga NEMA 4X-platser inom-/utomhus. Temperaturklassificering T4 vid 40 C omgivningstemperatur, T3B vid 70 C omgivningstemperatur, T3A vid 85 C omgivningstemperatur. Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av National Electrical Code ANSI / NFPA-70, ANSI / ISA RP 12.6 Installation of Intrinsically Safe Instrument Systems in Class I Hazardous (Classified) Locations (Installation av egensäkra instrumentsystem på farliga platser av klass I (klassificerade)) Figur 13 på sidan 36, och tillverkarens instruktioner. Version godkänd av CSA (Canadian Standards Association) VARNING Utbyte av komponenter kan försämra egensäkerheten/ lämpligheten för avd. 2. Explosionssäker Icke-antändande Egensäker Klass I, grupperna B, C och D, klass II, grupperna E, F och G samt klass III klassade för maximalt 30 ma, 28 VDC, med en temperaturkod T6 vid 75 C, T5 vid 85 C, hölje av 4X-typ. Klass 1, division 2, grupperna A, B, C och D, med en temperaturkod T6 vid 75 C, T5 vid 85 C. Installera enligt ritningen (Figur 22 på sidan 71). Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av Canadian National Electrical Code Part I (kanadensisk elsäkerhetsstandard, del I), alla tillämpliga lokala standarder och tillverkarens instruktioner. Klass I, grupperna B, C och D, klass II, grupperna E, F och G samt klass III klassade för maximalt 30 ma, 28 VDC. Temperaturkod T6 vid 55 C, T4A vid 85 C, hölje av 4X-typ. Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av Canadian National Electrical Code Part I (kanadensisk elsäkerhetsstandard, del I), Figur 14 på sidan 37 och tillverkarens instruktioner. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 33

GE Oil & Gas BR200/BR400. Masoneilan* Reläer för volymförstärkning med hög kapacitet. Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig

GE Oil & Gas BR200/BR400. Masoneilan* Reläer för volymförstärkning med hög kapacitet. Instruktionsbok. GE Dataklassificering: Offentlig GE Oil & Gas BR200/BR400 Masoneilan* Reläer för volymförstärkning med hög kapacitet Instruktionsbok GE Dataklassificering: Offentlig 2 GE Oil & Gas 2014 General Electric Company. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

GE Oil & Gas. Serie 28000. Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler. Instruktionsbok

GE Oil & Gas. Serie 28000. Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler. Instruktionsbok GE Oil & Gas Serie 28000 Masoneilan* VariPak* Justerbara C v reglerventiler Instruktionsbok DE HÄR INSTRUKTIONERNA GER KUNDEN/OPERATÖREN VIKTIG PROJEKTSPECIFIK REFERENSINFORMATION UTÖVER KUNDENS/OPERATÖRENS

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov Namurventiler Herion 97100-serien elstyrd NAMUR-ventil 6 mm genomlopp (ND) 3/2, 5/2, 5/3, NC/APB, G1/4 3/2 eller 5/2 funktion via adapterplatta Återcirkulation av avloppsluft Positiv överlappning Återgår

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan

Bilenhet CK-10 Användarhandbok. 9233638 första utgåvan Bilenhet CK-10 Användarhandbok 9233638 första utgåvan KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt gemensamma ansvar att produkten HF-7 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Precisionsregulatorer

Precisionsregulatorer Precisionsregulatorer Serie R210 / R220 / R230 Katalog PDE2542TCSE-ca VARNING FELAKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VAL OCH OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER AV KRINGUTRUSTNING

Läs mer

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity,

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity, TTUSB Komma-igång-manual Innehåll i lådan: Uppifrån och mot vänster: *Slipmat (att placera ovanpå skivtallrik) *Skivpuck för 45-varvs skivor *Tonarmsvikt *Skivtallrik *USB-kabel *CD-skiva med programvara

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

MONTERINGSBESKRIVNING Lågprofilsmonteringssats för stor bildskärm

MONTERINGSBESKRIVNING Lågprofilsmonteringssats för stor bildskärm MONTERINGSBESKRIVNING Lågprofilsmonteringssats för stor bildskärm Jaså, du gillar inte att läsa installationsinstruktioner? Vi förstår men med tanke på den stora investeringen en stor bildskärm innebär,

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar ED 100 ED 250 VRIO ESR Monteringsanvisning pardörrslösningar Denna monteringsanvisning ska användas tillsammans med installationsanvisning för ED 100LE / ED 250LE Innehållsförteckning Sida 1. Förlängning

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga.

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga. VARNING Påbörja inte installationen förrän du har läst och förstått alla instruktioner och varningar. Om du har några frågor angående dessa instruktioner eller varningar var god kontakta din återförsäljare.

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare 2010-08-12 C37A5SE11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Några ord om denna manual... 3 3. Utförande... 3 4. Mätprincip... 3 5. Uppackning av givaren...

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING TELESKOPSPRIDARE TURBO 3 CT-70 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TURBO 3 / CT-70 Sid. Installationsanvisning 1 Montering / byte av munstycke innan installation 1 Sektorinställning innan installation

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Kom igång med RT Controller

Kom igång med RT Controller Kom igång med RT Controller En snabbguide om hur du kommer igång med ditt RT system Kom igång med RT Controller Version 1.3 (090831) (Använd Användarmanual RT Controller ver. 2.1 eller senare till denna

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator Drift & Skötsel Drifttrycksregulator 131202_091106:9 Art nr QMT 7MS028XXX QMT 7MS054XXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer