Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E"

Transkript

1 GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data Classification: Public

2 Garanti Produkter som säljs av GE Oil & Gas garanteras vara fria från defekter i material och tillverkning under (1) år från första användningen eller (18) månader från leveransdatum, beroende på vilket som inträffar först, förutsatt att produkterna används enligt GE:s rekommendationer. GE Oil & Gas förbehåller sig rätten att upphöra med tillverkningen av produkter eller att ändra material i produkter samt deras konstruktion eller specifikationer utan föregående meddelande. Programvaran garanteras under (90) dagar från leveransdatum. Den här instruktionshandboken gäller för lägesställarna 4700P*, 4700E*, 4800P* och 4800E*. Om den här handboken Copyright Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Informationen i handboken får inte överföras eller kopieras, varken helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från GE Oil & Gas. Den här handboken garanterar inte i något fall säljbarheten av lägesställaren eller programvaran eller dess anpassningsförmåga till specifika kundbehov. Rapportera eventuella fel eller frågor om informationen i denna handbok till din lokala leverantör eller besök Hela konstruktionen och tillverkningen är immateriell egendom som tillhör GE Oil & Gas. All information häri anses vara korrekt vid publiceringstillfället och kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör sina respektive företag. Copyright 2014 GE Oil & Gas. Med ensamrätt. Art.nr Rev. B Ändringar i dokument Version/datum B/ Ändringar Paragraf tillagd på första sidan i avsnittet Kalibrering om kalibrering efter leverans.

3 Innehåll Garanti... 2 Om den här handboken... 2 Copyright... 2 Säkerhetsinformation...9 Säkerhetssymboler... 9 Produktsäkerhet för 4700P/4700E och 4800P/4800E : Introduktion...13 Allmän beskrivning och funktion...13 Pilot...14 Direktfunktion...14 Omvänd funktion...14 Kam...14 Valfri bypassventil (4700P, endast modell med direktfunktion) : Montering...17 Montering och orientering...17 Borttagning av skydd /88 Ställdon...20 Montera 4700P och 4700E på ställdon i 87/88-serien U/88U Ställdon...24 Montera 4700P/4800P och 4700E/4800E på ställdon i 87U/88U-serien...24 Montering och orientering av lägesställare...26 Camflex II, Varimax, MiniTork II, Ball II och HPBV...26 Pneumatisk installation...28 Elektrisk installation av 4700E/4800E...31 Installationer i farliga områden...32 Ömsesidigt godkänd fabriksversion...32 Version godkänd av CSA (Canadian Standards Association)...33 Version godkänd av SIRA...34 Användning av delat omfång...39 Montera kamkoppling...40 Monteringskam...40 Hävarmens orientering...40 Ändra hävarmens orientering : Kalibrering...43 Allmänt...43 Nollställning...44 Spannjustering...44 Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 3

4 Ändring av kamloben...45 Luft till öppen / Lägesställare med direktfunktion...45 Luft till öppen / Lägesställare med omvänd funktion...45 Luft till stängd / Lägesställare med direktfunktion...46 Luft till stängd / Lägesställare med omvänd funktion...46 Fältmontering och komplett kalibrering, rotationsställdon...47 Luft till öppen / Lägesställare med direktfunktion...47 Luft till öppen / Lägesställare med omvänd funktion...47 Luft till stängd / Lägesställare med direktfunktion...48 Luft till stängd / Lägesställare med omvänd funktion...49 Fältmontering och komplett kalibrering av växelventiler med hjälp av 87/88-ställdon...50 Luft till öppen / Lägesställare med direktfunktion...50 Luft till öppen / Lägesställare med omvänd funktion (endast 4700P/4800P)...50 Luft till stängd / Lägesställare med direktfunktion...51 Luft till stängd/lägesställare med omvänd funktion (endast 4700P/4800P)...52 Justering av dämpning...52 Ändring av lägesställarens funktion (endast 4700P/4800P)...53 Från luft till öppen / Direkt till luft till öppen/omvänd...53 Från luft till öppen / Omvänd till luft till öppen/direkt...53 Från luft till stängd / Direkt till luft till stängd/omvänd...53 Från luft till stängd / Omvänd till luft till stängd/omvänd...53 Underhåll...54 Styrning...54 Demontering...54 Återmontering...54 Huvuddel...55 Demontering...55 Återmontering...55 Membran...56 I/P-modul...56 Alternativet bypassventil (endast 4700P)...56 Montera vid lägesställaren...56 Demontering...57 Felsökning...58 Användning av delat omfång P/4800P...59 Val av kamlob och orientering av hävarm...60 Delarnas namn i 4700P/4800P med intervall 3-15 och Referens för delar 4700E/4800E...65 Delarnas namn : Specifikationer...69 Specifikationsdata : Ritningar =GE Oil & Gas

5 Figurer 1 Numreringssystem för lägesställare av modellerna 4700P/4700E och 4800P/4800E Borttagning av skydd Rotationsfunktion Växelfunktion /88 Ställdon /88 Ställdon: Inställningar för fästets rörelse U/88U Ställdon Camflex II och Varimax Ball II och MiniTork II Högpresterande fjärilsventil Pneumatisk installation Elektriska anslutningar FM-installation CSA-installation ATEX-installation Delat omfång Lobidentifiering Pilot P/4800P med intervall 3-15 och E/4800E Bypassalternativ (endast 4700) Lägesställare och gjuten huvuddel Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 5

6 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

7 Tabeller 1 Referens för monteringsdelar 87/ Referens för monteringsdelar 87U/88U Referens för monteringsdelar Användning av delat omfång Delarnas namn i 4700P/4800P med intervall 3-15 och Referens för delar 4700E/4800E Specifikationsdata Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 7

8 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

9 Säkerhetsinformation Det här avsnittet innehåller information om säkerhet och definierar dokumentationens säkerhetssymboler. FÖRSIKTIGHET Läs hela detta avsnitt före installation och användning. Säkerhetssymboler Instruktionerna för 4700/4800 innehåller där det behövs etiketterna VARNING, FÖRSIKTIGHET och Obs! för att uppmärksamma dig om säkerhetsrelaterad och annan viktig information. För en säker användning krävs att all information under VARNING och FÖRSIKTIGHET noga observeras. VARNING Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET Anger en situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på egendom eller data. OBS! Indikerar viktiga fakta och förhållanden. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 9

10 Produktsäkerhet för 4700P/4700E och 4800P/4800E 4700/4800 är endast avsedd för användning med industriell tryckluft eller naturgassystem. OBS! Installationer som använder naturgas är zon 0 eller div 1-installationer. Se till att en tillräcklig tryckavlastningsanordning är installerad när tillämpningen av systemmatningstryck skulle kunna orsaka fel på perifer utrustning. Installationen måste vara i överensstämmelse med lokala och nationella föreskrifter gällande tryckluft och instrumentering. Allmän information om installation, underhåll eller utbyte Produkter måste installeras i överensstämmelse med alla lokala och nationella föreskrifter och standarder, av kvalificerad personal som följer förfaranden för säkert anläggningsarbete. Personlig skyddsutrustning (PPE) måste användas enligt förfaranden för säkert anläggningsarbete. Säkerställ korrekt användning av fallskydd vid arbete på upphöjda nivåer, enligt förfaranden för säkert anläggningsarbete. Använd lämplig säkerhetsutrustning och förfaranden för att förhindra att verktyg eller utrustning faller under installation. Alla omgivande rörledningar måste noga genomspolas för att säkerställa att allt ansamlat skräp har avlägsnats från systemet. Installation i farliga områden Produkter som certifierats som explosionssäker eller flamsäker utrustning eller för användning i egensäkra installationer SKA: Installeras, tas i drift, användas och underhållas enligt nationella och lokala bestämmelser samt enligt rekommendationerna i relevanta standarder beträffande potentiellt explosiva atmosfärer. Användas endast i situationer som efterlever certifieringsvillkoren som anges i detta dokument och efter verifiering av deras kompatibilitet med zonen för avsedd användning och den maximalt tillåtna omgivningstemperaturen. Installeras, tas i drift och underhållas av kvalificerad och kompetent personal som genomgått lämplig utbildning för instrumentering som används i områden med potentiellt explosiva atmosfärer. VARNING Innan du använder dessa produkter med vätskor/komprimerade gaser andra än luft eller för icke-industriella tillämpningar, ska du konsultera fabriken eller den lokala representanten. Denna produkt är inte avsedd för användning i livsuppehållande system. 10 =GE Oil & Gas

11 VARNING Under vissa driftförhållanden kan användning av skadade instrument orsaka en försämring av systemets prestanda, vilket kan leda till allvarliga eller dödliga skador. Installation i dåligt ventilerade begränsade utrymmen, med eventuella andra gaser än syre närvarande, kan leda till kvävningsrisk för personalen. Använd endast originalreservdelar som tillhandahålls av tillverkaren, för att garantera att produkterna efterlever de nödvändiga säkerhetskraven i de europeiska direktiven. Ändringar av specifikationer, strukturer och komponenter som används kanske inte leder till en revision av denna handbok, såvida inte sådana ändringar påverkar produktens funktion och prestanda. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 11

12 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

13 Introduktion Allmän beskrivning och funktion Lägesställarna 4700P/4700E och 4800P/4800E fungerar genom att göra ett ventilslag proportionellt mot en pneumatisk eller elektrisk styrsignal från en styrenhet, eller genom att modifiera ventilens egna naturliga flödesegenskaper genom användning av en karakteristisk kam. De kan konfigureras till att använda delat omfång av ventiler och kan användas med extra lufttillförslar för att uppnå större ventiltryckfall. 4700P/4800P pneumatisk lägesställare kan också konfigureras till att omvända ventilens svar på en styrsignal (dvs. styrsignalen kan antingen öppna eller stänga ventilen). 4700E/4800E elektropneumatisk lägesställare finns inte med omvänd funktion. Konstruktionen av pneumatiska lägesställare av modellerna 4700P/4700E och 4800P/4800E är baserad på kraft-balans-principen: signaltrycket som utövas på ett membran motstås av en återkopplingsfjäder. I det balanserade tillståndet rör sig membranet när den pneumatiska signalen varierar. Den här rörelsen följs av pilotpluggen som motsätts av pilotfjädern. Pilotpluggens rörelse ansluter växelvis den utgående kretsen till matningskretsen eller avgasporten, och ändrar på så sätt lufttrycket till ställdonet. Kammen överför ventilpluggens rörelse till återkopplingsfjädern. Ventilpluggen fortsätter att röra sig tills fjäderns kraft exakt balanserar instrumentsignalens kraft på membranet. I det nya balanserade tillståndet är ventilpluggen placerad i ett programmerat förhållande till instrumentsignalen. Utmatningskapacitet Signalspann Fäste Typ 7 - Standardkapacitet 8 - Hög kapacitet 0. Rotationsfunktion 1. Växelverkande P. Pneumatisk E. Elektropneumatisk Figur 1 Numreringssystem för lägesställare av modellerna 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 13

14 Pilot Direktfunktion Omvänd funktion Kam Piloten är huvudsakligen en trevägs slidventil. Pluggen reglerar matningsluftflödet till och från ställdonet till avgasporten. Den här pluggens position, som styrs av membranet, bestämmer lägesställarens utmatningstryck. Funktionen hos lägesställaren 4700P/4800P kan omvändas genom att växla matnings- och avgasanslutningarna och ändra orienteringen på kamloben och hävarmens orientering. Ökat instrumentsignaltryck leder till en ökning i utmatningstryck. Ökat instrumentsignaltryck leder till en minskning i utmatningstryck. Kammen är det mellanliggande elementet i återkopplingsmekanismen mellan ställdonet och återkopplingsfjädern. Dess profil bestämmer förhållandet mellan ventilpluggens position och styrsignalen. Egenskaperna Linjär, Delad linjär eller Procentstyrning finns tillgängliga genom val av rätt lob på kammar som medföljer ställdonen Camflex II, Varimax, 87/88 och 87U/88U. Kammar som medföljer kul- och fjärilsventiler bibehåller de naturliga ventilegenskaperna. Anpassade egenskaper finns tillgängliga på särskild beställning. Valfri bypassventil (4700P, endast modell med direktfunktion) Under normal användning tillämpas instrumentsignalen direkt på lägesställarens membran och det reglerade lufttrycket flödar genom pilotventilen till eller från ställdonet. Bypassventilmodulen låter lägesställaren isoleras för underhåll med ventilen styrs direkt med instrumentsignalen. Genom att vrida bypassventilen av nylon till bypasspositionen (den upphöjda pilen på bypassventilen i linje med ordet Bypass på ytan av lägesställarens huvuddel indikerar den här positionen), blockerar det normala utgående trycket till ställdonet och instrumentsignalen tillämpas både på lägesställarens membran och på ställdonet. Bypassventilen blockerar inte matningstrycket till piloten. Därför ska matningsledningen stängas av före demontering av lägesställaren. 14 =GE Oil & Gas

15 VARNING När en ventil (på grund av högt tryckfall) använder ett matningstryck högre än 20 psig kanske instrumentsignalen på 3-15 inte är tillräcklig för att styra ventilen när lägesställaren förbikopplas. Om lägesställaren med ett högt matningstryck förbikopplas plötsligt kan det höga trycket i ställdonet dessutom skada membranet och/eller styrinstrumentet. Därför ska bypassventilen endast användas om lägesställarens matningstryck är 20 psig (140 kpa eller 1, 4 bar), eller maximalt 35 psig (240 kpa, eller 2, 4 bar), eller om styrenheten kan styra ventilen direkt. När en lägesställare förbikopplas ska du se till att styrenhetens utmatning är lika med den matning som krävs för att styra ventilen. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 15

16 Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

17 Montering Montering och orientering Ventilen installeras i röret för att fungera på ett av två sätt: Luft till öppen Stängs vid luftproblem (Omvänd funktion) Luft till stängd Öppnas vid luftproblem (Direktfunktion) Valet beror på önskad funktion vid luftproblem. Det här ämnet behandlas i separata ställdonsinstruktioner. Lägesställaren kan fungera antingen genom direktfunktion (ökad instrumentsignal leder till en ökning i utmatningstryck) eller omvänd funktion (ökad instrumentsignal leder till en minskning i utmatningstryck). Se Figur 3 och Figur 4. OBS! 4700E/4800E är inte tillgänglig med omvänd funktion, därför krävs en 4700P/4800P med en extern I/P-omvandlare om tillämpningen kräver omvänd funktion. FÖRSIKTIGHET Vid installation av en lägesställare på en ventil är det nödvändigt att välja rätt ventilfunktion och lägesställarfunktion. Det är absolut nödvändigt att placera ventilrörelsen vid punkten som motsvarar den lägre änden av signalintervallet när kammen installeras eller tas bort. Vid den här punkten är återkopplingsfjäderns komprimering vid sitt lägsta värde och kommer att underlätta borttagning eller installation av kammen. Innan du utför något arbete ska du läsa och förstå Allmän beskrivning och funktion på sidan 13 och Montering och orientering på sidan 17. Definiera omfattningen av arbetet som ska utföras och leta reda på det avsnitt som ska följas. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 17

18 Lägesställarna i 4700-serien har samma mått på monterings- och länkningstillbehör som serierna 4600, 4600A, 4600B och 4700B men har en annan layout av pneumatiska anslutningar. De kan ersätta äldre modeller om funktionskraven är identiska och de pneumatiska anslutningarna ändras. Monteringsanvisningarna i den här handboken omfattar endast de mer allmänt använda ventilerna och ställdonen. Borttagning av skydd Snäppskyddet måste tas bort för att nå noll- och spannjusteringarna och för att montera lägesställaren på ventilen. För att ta bort skyddet (Figur 2) trycker du spärrstången inåt som visat i figuren nedan, drar skyddet bort från huvuddelen tills spärrfliken är frigjord och sedan drar du längs huvuddelens axel för att frigöra de två övre låsflikarna. Spärrstång Låsflikar Figur 2 Borttagning av skydd 18 =GE Oil & Gas

19 Direkt lägesställarfunktion Omvänd lägesställarfunktion Endast 4700P/4800P Kam Membran Pilotfjäder Matning Utlopp Hävarm Återkoppling sfjäder Bypassventil Pilotplugg Signaltryck Utgångens tryck Avgastryck Matningstryck Figur 3 Rotationsfunktion Direkt lägesställarfunktion Omvänd lägesställarfunktion Endast 4700P/4800P Hävarm Membran Återkopplingsfjäder Pilotplugg Matning Utlopp Kam Bypassventil Pilotfjäder Figur 4 Växelfunktion För endast 4700P/4800P-modellen kan lägesställarens funktion omvändas genom att bara koppla in rätt lob på kammen och omvända följararmen (nummer 1 och 2 ovan), samt matnings- och avgasportarna (nummer 3 ovan). *Endast alternativet 4700P Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 19

20 87/88 Ställdon Tabell 1 Referens för monteringsdelar 87/88 Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning 100 Spännstång 110 Rörledning 29 Skruv, 0, x 1, Vantskruv 111 Lägesställare 30 Bricka, vibrationssäker 102 Gaffelstycke 112 Hankontakt 37 Fästring 103 Bakre hävarm 113 Sexkantsskruv 38 Sexkantsskruv 104 Gaffelbult 114 Låsbricka 39 Låsbricka 105 Fästklämma 115 Monteringshållare 40 Bricka, 0,531 ID 106 Vantskruv 122 Bricka 41 Nav 107 Låsmutter 26 Kam 42 Ingående axel 108 Låsmutter 27 Bricka 135 Instruktionsplåt 109 Vinkel 28 Skruvar med koniskt huvud Ref.nr. 109, 110 och 112 medföljer inte monteringssatsen. 20 =GE Oil & Gas

21 Klykfäste Modell 88 Modell 87 Alternativ Modell 88 Modell 87 Figur 5 87/88 Ställdon Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 21

22 Montera 4700P och 4700E på ställdon i 87/88-serien 1. Använd skruvar (113) och låsbrickor (114) för att montera fästet (115) på ställdonet med öppningen placerad till höger om fästet (Figur 5). 2. Installera den ingående axeln (42) i navet med en bricka (40) på varje sida om navet och fästringen (37) på kamänden. 3. Montera den bakre hävarmen (103) vid den ingående axeln med hjälp av skruven (38) och låsbrickan (39). 4. Installera klykan (102), klykans stift (104), brickan (122) och fästklämman (105) på rätt plats på den bakre hävarmen. Platsen beror på vilket ventilslag som krävs. 5. Kontrollera Figur 6 för korrekt monteringsplats för lägesställaren på fästet. 6. Montera lägesställaren vid fästet med hjälp av insexskruvar (29) och låsbrickor (30). OBS! Den bakre hävarmen måste vara bakom fästet. 7. Montera kammen (26) på den ingående axeln med hjälp av brickan (27) och skruven (28) med önskad lob mot kamföljaren. (Montera inte kammen om lägesställaren är med omvänd funktion). 8. Anslut vantskruv (106), låsmutter (107), vantskruv (101), låsmutter (108) och spännstång (100). Modell Rörelse (mm) Rörelse (tum) Placering av hål ,3 0,8 A ,4 1,0 B 4700/ ,1 1,5 C 4700/ ,8 2,0 D 4700/ ,5 2,5 E OBS! Slag kortare än 20,3 mm (0,8") kräver en särskild monteringssats. Kontakta fabriken för information. 22 =GE Oil & Gas

23 Bakre hävarm Fästet sett från sidan Fästets framsida (115) Lägesställarna 4700P/4700E och 4800P/4800E sedda uppifrån Figur 6 87/88 Ställdon: Inställningar för fästets rörelse Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 23

24 87U/88U Ställdon Montera 4700P/4800P och 4700E/4800E på ställdon i 87U/88U-serien 1. Montera hävarmen (1U) mellan två låsmuttrar (11U) på ventilskaftet (Figur 7). 2. Fäst vantskruven (101) vid hävarmen (1U). 3. Montera låsmuttern (107) på klykan (102). Montera klykan på vantskruven (101). 4. Installera den ingående axeln (42) i navet med en bricka (40) på varje sida om navet och fästringen (37) på kamänden. 5. Fäst den bakre hävarmen (103) vid axeln med hjälp av insexskruven (38) och låsbrickan (39). 6. Sätt fast fästet (5U) vid lägesställaren med skruvar (29) och låsbrickor (30). 7. Montera lägesställaren och fästet vid ställdonets bygel med hjälp av sexkantsskruvar (12U) och låsbrickor (30). 8. Fäst klykan (102) vid den bakre hävarmen (103) med hjälp av klykans stift (104), fästklämman (105) och brickan (122). 9. Montera kammen (26) på den ingående axeln med den önskade loben mot kamföljaren med hjälp av skruv (28) och bricka (27). Tabell 2 Referens för monteringsdelar 87U/88U Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning 1U Hävarm 39 Låsbricka 5U Fäste 40 Bricka, 0,531 ID 11U Mutter 42 Ingående axel 12U Sexkantsskruv 101 Vantskruv 26 Kam 102 Gaffelstycke 27 Bricka 103 Bakre hävarm 28 Skruvar med koniskt huvud 104 Gaffelbult 29 Skruv 105 Fästklämma 30 Låsbricka 107 Låsmutter 37 Fästring 122 Bricka 38 Sexkantsskruv 135 Inst. Plåt 24 =GE Oil & Gas

25 Figur 7 87U/88U Ställdon Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 25

26 Montering och orientering av lägesställare Camflex II, Varimax, MiniTork II, Ball II och HPBV Lägesställaren monteras på en mellanplatta (171) med två skruvar (29) och låsbrickor (30) med mätarna närmast ställdonet på Camflex och Varimax (Figur 8) och med mätarna på avstånd från ställdonet på Ball II (Figur 9), MiniTork II (Figur 9) och HPBV (Figur 10). Den mellanliggande monteringsplattan (171) hålls fast vid fästet av två skruvar med platt huvud (172). OBS! Kammens starthål måste vara centrerat runt axeln. Tabell 3 Referens för monteringsdelar Ref. nr. Beskrivning Ref. nr. Beskrivning 29 Insexskruv 172 Skruvar till monteringsplatta 171 Monteringsplatta 30 Låsbrickor OBS! Återstoden av delarna i monteringssatsen används till att montera kammen vid ställdonet innan monteringsskruvarna dras åt. Se Montera kamkoppling på sidan 40. Luft till öppen Luft till öppen Luft till stängd Luft till stängd Figur 8 Camflex II och Varimax 26 =GE Oil & Gas

27 Luft till öppen Luft till stängd Figur 9 Ball II och MiniTork II För en beskrivning av lägesställarens monteringsdelar, se Figur 8. Luft till öppen Luft till stängd Figur 10 Högpresterande fjärilsventil För en beskrivning av lägesställarens monteringsdelar, se Figur 8. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 27

28 Pneumatisk installation OBS! Utgångs- och matningsanslutningarna för 4700E/P och 4800E/P skiljer sig från dem på 4600A. Dessa lägesställare är konstruerade för att endast fungera med ren, torr och oljefri luft av instrumentkvalitet enligt ANSI/ASA (R1981) eller ISA-S (R1981). Daggpunkt Partiklar Oljehalt Föroreningar Minst 10 C (18 F) under lägsta förväntade omgivningstemperatur Filtreras till under 5 mikron Mindre än 1 ppm, viktprocent eller volymprocent Fri från alla korrosiva föroreningar och farliga gaser, brandfarliga eller giftiga Signalanslutningarna för 4700P och 4800P samt utgångs- och matningsanslutningarna för 4700P and 4700E är gängade med 1/4" NPT-gänga. Utgångs- och matningsanslutningarna för 4800P och 4800E är gängade med 3/8" NPT-gänga. Det finns även en avgasanslutning med en plugg med fyrkantigt plasthuvud. Om lägesställarens funktion är omvänd (endast på 4700P/4800P) måste matnings- och avgasanslutningarna växlas. Med omvänd funktion måste matningsmätaren tas bort och ersättas av en 1/8" NPT-plugg installerad i matningsanslutningen. Eftersom den nya matningsanslutningen inte har någon mätarport ansluter du den borttagna matningsmätaren till filterregulatorn för att visa regulatorns utmatningstryck. Figur 11 visar pneumatiska anslutningar för både lägesställarna 4700P/4800P och 4700E/ 4800E. Observera att 4700E/4800E har instrumentporten tätad med en 1/4" NPT-plugg. Ta inte bort pluggen och gör inte heller några andra anslutningar till den här porten. Användning av en filterregulator med ett filter på 5 mikron rekommenderas för lufttillförseln. Rör som används mellan filterregulator, lägesställare och ställdon ska vara minst 1/4", med 3/8" som används för större ställdon med 4700P/4800E lägesställare. FÖRSIKTIGHET Använd inte tätningstejp för rörgängor på pneumatiska kopplingar, eftersom den har en tendens att avge små partiklar som kan orsaka funktionsfel i instrument. Användning av anaerobisk hydraulisk tätning med mjuk härdning såsom Loctite Hydraulic Seal 542 rekommenderas. Följ tillverkarens anvisningar. 28 =GE Oil & Gas

29 FÖRSIKTIGHET Använd inte för mycket eftersom det inte härdas och kan komma in i instrumentet. Intervallet för de pneumatiska insignalerna är 3-15 psig ( kpa eller mbar), 6-30 psig ( kpa eller mbar), och 3-27 psig ( kpa eller mbar). Delade omfång finns tillgängliga. Lägesställare med signalspann på 24 psig (dvs psig och 3-27 psig) kräver ett annat membran än det som visas i Figur 19 på sidan 63. Det maximalt tillåtna luftmatningstrycket varierar efter ställdonet, ventilstorleken och typen. Se tabellerna för tryckfall i ventilkatalogen för att bestämma korrekt matningstryck för lägesställare. VARNING Överskrid aldrig ställdonets eller lägesställarens maximala matningstryck. Skada på utrustningen eller personskador kan inträffa. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 29

30 PLUGG MATNING (obs) (obs) VENTILATION PLUGG UTMATNING MATNING 4700E/4800E Direktfunktion SIGNAL VENTILATION UTMATNING MATNING (obs) (obs) MATNING INSTRUMENT VENTILATION SIGNAL UTMATNING UTMATNIN MATNING 4700P/4800P Direktfunktion UTMATNING VENTILATION SIGNAL VENTILATION MATNING SIGNAL UTMATNING VENTILATION 4700P/4800P Omvänd funktion UTMATNING MATNING Figur 11 Pneumatisk installation 30 =GE Oil & Gas

31 Elektrisk installation av 4700E/4800E Elektriska anslutningar ska göras enligt vad som visas i Figur 12. Terminalerna kommer att acceptera trådstorlekar upp till AWG 14. Slingstyrenheten som driver lägesställaren måste kunna tillföra 4-20 ma med en kompatibilitet för utspänning på minst 5 VDC. Den tillgängliga utspänningen för en strömkälla minskas genom motstånd i slingkablage. Detta kan kontrolleras genom att ansluta en resistor med ett värde på (250 ohm + slingresistans) över styrenhetens utmatning och kontrollera att vid 100 % en utmatning från styrenheten på 20 ma kan nås. FÖRSIKTIGHET Använd inte en spänningskälla för att driva lägesställaren eftersom det kan orsaka permanent skada. FÖRSIKTIGHET Lägesställaren måste installeras i enlighet med lokala och nationella praxis både på områden för allmänna ändamål och farliga områden. De elektriska komponenterna är helt isolerade från jord och därför behövs ingen jordning för funktionella syften. Jordning kan vara nödvändigt för att uppfylla installationspraxis. Lägesställaren levereras i normala fall med en ledningsingång med 1/2" NPT. (M20 är ett tillval) Interna och externa jordterminaler tillhandahålls för användning om jordning krävs. INTERN JORD SIGNAL- ANSLUTNINGAR EXTERN JORD Figur 12 Elektriska anslutningar Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 31

32 Installationer i farliga områden Lägesställaren är tillgänglig i versioner som passar för användning i farliga områden. Lägesställarens indikerar korrekta områden för användning. VARNING Installation av utrustning för farliga områden måste göras i enlighet med lämplig praxis för installation i farliga områden och tillverkarens installations- och användningsinstruktioner. Du får inte göra några ändringar eller försöka utföra reparationer på ett certifierat instrument eftersom detta ogiltiggör den certifierade konstruktionen. I händelse av ett fel på ett certifierat instrument måste det returneras till tillverkaren för reparation. Ömsesidigt godkänd fabriksversion Maximalt tryck 150 PSI. VARNING Utbyte av komponenter kan försämra egensäkerheten. Explosionssäker Klass I, division 1, grupperna B, C och D. Temperaturklassificering 75 C omgivningstemperatur, 85 C omgivningstemperatur, farliga (klassificerade) platser inom- och utomhus (NEMA typ 4X). 12 V V max 30 V, I max = 96 ma, Ci = 0, Li = 3,7 mh VARNING Öppna inte i närvaro av en explosiv gasatmosfär. Dammantändningssäker Klass II / III, division 1, grupperna E, F och G. Icke-antändande Temperaturklassificering: 75 C omgivningstemperatur, 85 C omgivningstemperatur. Max. effekt = 0,8 W. Omgivningstemperatur: -40 C till +85 C. Installera enligt ritningen (Figur 22 på sidan 71). Klass I, division 2, grupperna A, B, C och D; S: Klass II och III, division 2, grupperna F och G. Temperaturklassificering: 40 C omgivningstemperatur, 70 C omgivningstemperatur, 85 C omgivningstemperatur. Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av National Electrical Code ANSI / NFPA-70 (amerikansk elsäkerhetsstandard), alla tillämpliga lokala standarder och tillverkarens instruktioner. 32 =GE Oil & Gas

33 Egensäker Klass I / II / III, division 1, grupperna A, B, C, D, E, F och G farliga NEMA 4X-platser inom-/utomhus. Temperaturklassificering T4 vid 40 C omgivningstemperatur, T3B vid 70 C omgivningstemperatur, T3A vid 85 C omgivningstemperatur. Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av National Electrical Code ANSI / NFPA-70, ANSI / ISA RP 12.6 Installation of Intrinsically Safe Instrument Systems in Class I Hazardous (Classified) Locations (Installation av egensäkra instrumentsystem på farliga platser av klass I (klassificerade)) Figur 13 på sidan 36, och tillverkarens instruktioner. Version godkänd av CSA (Canadian Standards Association) VARNING Utbyte av komponenter kan försämra egensäkerheten/ lämpligheten för avd. 2. Explosionssäker Icke-antändande Egensäker Klass I, grupperna B, C och D, klass II, grupperna E, F och G samt klass III klassade för maximalt 30 ma, 28 VDC, med en temperaturkod T6 vid 75 C, T5 vid 85 C, hölje av 4X-typ. Klass 1, division 2, grupperna A, B, C och D, med en temperaturkod T6 vid 75 C, T5 vid 85 C. Installera enligt ritningen (Figur 22 på sidan 71). Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av Canadian National Electrical Code Part I (kanadensisk elsäkerhetsstandard, del I), alla tillämpliga lokala standarder och tillverkarens instruktioner. Klass I, grupperna B, C och D, klass II, grupperna E, F och G samt klass III klassade för maximalt 30 ma, 28 VDC. Temperaturkod T6 vid 55 C, T4A vid 85 C, hölje av 4X-typ. Installationen måste utföras i enlighet med den aktuella utgåvan av Canadian National Electrical Code Part I (kanadensisk elsäkerhetsstandard, del I), Figur 14 på sidan 37 och tillverkarens instruktioner. Underhållshandbok för produkterna 4700P/4700E och 4800P/4800E från Masoneilan = 33

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Vi är mycket intresserade av att få ta

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

av Stûv 16-cube [se] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören

av Stûv 16-cube [se] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören zione instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören installation installatie installatie installazione Anvisningar instalación instalação för instalace

Läs mer

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG)

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG) INSTRUKTIONSBOK Explosionsskydd enligt ATEX 95 (94/9/EG) CENTR-EX/SV (1505) 3.4 Översättning av originalinstruktionerna Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. Intyg

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II GE Healthcare Life Sciences WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande

Läs mer

R 97006 97006 START bar psi CONT R

R 97006 97006 START bar psi CONT R R R 97006 97006 R XS1: Start 1 2 3 4 5 6 97006 7 8 9 10 25 XS1 Loctite (Ireland) Ltd. Made in Germany 11 24 23 90 260 VAC/47 63 Hz 2AM cat.no.97006 P in 12 18 13 14 22 21 15 16 17 19 20 Innehåll 1 Var

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer