Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall"

Transkript

1 Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall SIS Stockholm 27 aug 2008 Del 1 Ringhals riskförebyggande arbete Del 2 Vattenfall satsar på arbetsmiljöfrågorna Morgan Börjesson Ansvarig för Kompetenscenter Arbetsmiljö inom Vattenfall Riskförebyggande arbete Ringhals Nollvision Nollvisionen Inga stråln ing sincidenter Inga m iljöo lyckor Ingen ohälsa Inga bränder Inga arbetsskador Inga droger / alkohol Inga Myndighetsanmärkningar Inga avsteg från säkerhetsregler

2 Riskförebyggande arbete- Händelsestyrt Riskförebyggande arbete- Riskstyrt

3 Riskförebyggande arbete Grundläggande Öppenhet Mänskligt att fela Säkerhet måste alltid prioriteras före t.ex. tidplaner och ekonomi Ledningen måste vara föredöme inte bara i ord utan framför allt i handling Återkoppling viktigt, personalen skall kunna se vad blev det av mitt tillbud och arbetsolycka min riskobservation m.m. Riskförebyggande arbete Viktigaste punkterna Arbeta förebyggande - Riskidentifieringar - Riskobservationer - Riskbedömningar och riskanalyser Rapportera felhändelser - Tillbud - Arbetsskador ( arbetsolyckor, arbetssjukd., färdolyckor) - Drifttillbud Utreda felhändelser -MTO-utredningar - Övriga utredningar - Följa utvecklingen och trender över inträffade felhändelser

4 Riskförebyggande arbete Riskobservationer Riskobservationer - Gemensamma rutiner för rapportering av risker inom arbetsmiljö, yttre miljö och reaktorsäkerhet mm Rapportering via intranät alternativt blankett Behandlas inom respektive block - Handläggare utses - Värderas *åtgärdas *senareläggs *ingen åtgärd -Åtgärdas - Uppföljning Riskförebyggande arbete Certifierad arbetsmiljö Varför certifierade Ringhals sitt arbetsmiljöarbete? Hade ett miljöledningssystem där yttre miljö och arbetsmiljö ingick. Var redan certifierad inom yttre miljö Stora investeringar i befintliga anläggningar Stort behov av nyrekryteringar närmaste åren Viktigt signalvärde mot anställda, entreprenörer, leverantörer, allmänhet och myndigheter Bra för arbetsmiljöarbetet, säkrar ständiga förbättringar

5 Riskförebyggande arbete Certifierad arbetsmiljö Riskförebyggande arbete Certifierad arbetsmiljö

6 Riskförebyggande arbete Riskförebyggande arbete Händelsetriangel på Ringhals Arbetsskador med frånvaro Arbetsskador utan frånvaro Tillbud Riskobservationer

7 Arbetsmiljöarbete i Vattenfall SIS 27 aug 2008 Del 2 Vattenfall satsar på arbetsmiljöfrågorna Riskförebyggande arbete Vattenfall prioriterar arbetsmiljö Ingen i Vattenfall ska skadas eller bli sjuk på grund av arbetssituationen Vattenfall ska ha Sveriges friskaste medarbetare Alla bolag skall ha certifieringsbar arbetsmiljö före Kompetenscenter i Arbetsmiljö Vattenfalls arbetsmiljöingenjörer samlade organisatoriskt inom ett Shared Servicekoncept

8 Vad innebär SAM? AML kap 3 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall SAM är ett verktyg vi skall använda för att nå en bra arbetsmiljö och ständiga förbättringar Beroende på typ av verksamhet behöver vi olika insatser-åtgärder för att nå det goda arbetet Ingen i Vattenfall ska skadas eller bli sjuk på grund av arbetssituationen. Vattenfall ska ha Sveriges friskaste medarbetare. Nå SAM nivå 4 senast SAM-status Bedömningsskalan nivå 1 4 enligt Arbetsmiljöverket 1 SAM saknas 2 SAM påbörjat Chefer och arbetsledare har särskilda kunskaper om arbetsmiljön Arbetsgivaren har tydliga planer på att genomföra en första skyddsrond, enkät eller annan undersökning av arbetsmiljön

9 SAM-status 3 SAM fungerar Undersökning, riskbedömning, åtgärder och handlingsplaner görs regelbundet och dokumenteras Arbetsmiljöpolicy, rutiner och uppgiftsfördelning har tagits fram. Arbetstagarna ges möjlighet att medverka. Arbetsmiljöaspekter beaktas vid beslut som påverkar arbetsmiljön. 4 SAM fungerar och ger effekt. Arbetsgivaren bedriver ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt nivå 3, vilket ger effekt i form av fortlöpande arbetsmiljöförbättringar Vilken är fördelen med shared service? Ekonomiska skalfördelar: Delande av resurser är kostnadseffektivt Kompetens-skalfördelar: Kompetens förädlas när den samlas Ett Vattenfall: Att dela resurser möjliggör realisering av gränsöverskridande synergier Det som är lika, kan delas.

10 Grundprincip lika för alla Alla medarbetare inom Vattenfall Norden ska ha samma möjlighet till en god arbetsmiljö oavsett BU/bolag. Förutsättningarna för arbetsmiljöansvarig chef att kunna skapa en god arbetsmiljö ska vara lika oberoende av BU/bolag. Gemensamt är alltså att alla bolag ska ha ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som ger effekt i form av friskare medarbetare och bättre lönsamhet. Styrning Service Board: Beslutar om tjänsteutbud och gemensamma frågor Koncernstab HR Koncerngemensamt Rådet: Förbereder och tar fram beslutsunderlag HR Norden Policys, instruktioner Rådet för Arbetsmiljö- Hälsa Service Board BU/Bolag Strategisk inriktning Controlling Shared Service Utförande

11 Roller En mycket viktigt grund i arbetsmiljöarbetet är att det inte går att ta bort ansvaret från linjeverksamheten. Däremot innebär inte detta ansvar att man behöver utföra allt själv inom området. Strategi/Controlling Service BU/Bolag Arbetsmiljöansvar SSC Beställarfunktion Utförarfunktion Beslut Beslutet innebar att det skapats ett Kompetenscenter för arbetsmiljö innehållande expertfunktion och volymtjänster. Kompetenscenter innebär inte att alla resurser centraliseras till en geografisk lokalisering utan endast organisatoriskt Strategi/Controlling BU/Bolag Styr Leder Driver Beslutar Planerar Beställer* Säkerställer Följer upp Service - SSC Medverkar Utför Stöttar Föreslår Rekommenderar Bedömer Utvärderar Analyserar Bistår Rapporterar

12 Motiv Det starkaste motivet till denna lösning är att synergier kan tas tillvara på ett bättre sätt när allt stöd inom arbetsmiljöarbetet samlas på ett ställe. Likartat arbetssätt, effektivare resursutnyttjande m.m Bästa möjligheten att åstadkomma ett bra fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete inom alla bolag Gapanalys av alla bolag Gapanalys genomförs för att identifiera gapet mellan föreskriftens krav och nuläget Analysen kan bygga på intervjuer med HR/BP, chefer, skyddsombud, medarbetare eller genomförda arbetsmiljörevisioner Analys och slutsatser stäms av med HR/BP och skyddsombud Liksom den handlingsplan som tas fram Gapanalys och handlingsplan fastställs i skyddskommitté eller annat beslutsforum

13 Arbetsuppgifter för Kompetenscenter arbetsmiljö Medverkar, stöttar, bedömer - Vid framtagning av handlingsplaner - Verksamhetspolicy - Arbetsmiljömål - Rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet - Deltar i arbetsplatsträffar samt övriga arbetsmiljöforum Utför - Arbetsmiljörevisioner -Riskanalyser - Arbetsmiljöutbildningar - Analys, trenduppföljning, utredning samt föreslår åtgärder av inträffade AO, tillbud och risker - Arbetsmiljömätningar samt övriga arbetsmiljöfrågor - Samordnar Elsäkerhetsfrågor - Svarar för funktionen Säkerhetsrådgivare farligt gods Arbetsuppgifter för Kompetenscenter arbetsmiljö Analyserar - Orsaksanalyser av inträffade felhändelser. - Om genomförda åtgärder haft den effekt som avsetts samt ger förslag på kompletterande åtgärder Bistår - Lagkravsbevakning - Utvärdering av SAM Rapporterar - Brister och förbättringsförslag i säkerhetskulturfrågorna inom hela Vattenfall Norden, Sverigedelen

14 Work Environment Illustrative only POTENTIAL FEE STRUCTURE FOR WORK ENVIRONMENT Size index Environment index SAM index Category Staff, BU <100 employees Small BU, employees Medium BU, empl. Large BU, >800 employees Office environment Office environment and layout (1) Office environment, layout in several places Forsmark, 3 blocks Ringhals, 4 blocks SAM level 1 SAM level 2 SAM level 3 SAM level 4 Index Calculation Total index = (Size index + Environment index) x (SAM index / 100) Price per point: SEK per year Example: Small BU with Office environment at SAM level 3 makes a total index of ( )x(80/100) = 240 equaling a cost of 283k SEK Vad är på gång? Vilka behov ser vi Gapanalyser genomförda mot alla bolag. Handlingsplaner fastställda för att nå nivå 4 Stöd i genomförande av åtgärder Riskanalyser genomförs vid förändringar mm Framtagning av system och enhetliga rutiner för rapportering av arbetsskador, tillbud och farliga förhållanden inom Vattenfall Norden Samordning av lagkravsbevakning är på banan första halvåret 2008 Fokusera på elsäkerhetsarbete genom samordning via kompetenscenter. Nätverk är etablerat. Återrapporteringar till bolagen sker kvartalsvis

15 Vad är på gång? Vilka behov ser vi? Samordning av arbetsmiljöutbildningar genom ett nytt upplägg Viktig uppgift under 2008 är att sprida kunskap om arbetsmiljöfrågor (BAM-utb), regler angående samordningsansvar, entreprenadarbete och arbete med inhyrd personal. Skallkrav för att nå nivå 4. Deltar i arbetet med förbättrad säkerhetskultur i Vattenfall Samordna inköp av personlig skyddsutrustning, rätt sortiment och kvalitet till ett bra pris, starta upp under 2008 Största uppgiften är att ge stöd i bolagens arbete mot SAM nivå 4 samt skapa positiva effekter av arbetsmiljöarbetet. Utbildning och utveckling för personalen i Kompetenscenter Arbetsmiljö

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens bolag

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens bolag Revisionsrapport Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens bolag Erik Palmgren, revisionskonsult Gällivare kommun Lekmannarevision Innehållsförteckning 1 Sammantfattning och revisionell bedömning

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Vi vill du ska må bra!

Vi vill du ska må bra! Vi vill du ska må bra! Säkerhet inom betongelementindustrin 2 InnehÅll 5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen 6 Säkerhet vid försäljning och order 8 Arbetsmiljö och säkerhet i konstruktionsstadiet

Läs mer

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007 En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter Reviderad i februari 2007 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 1. Inledning varför självvärdering av kompetensförsörjning... 4

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 17.12.2007 Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Samverkan 2 De arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar som ska göras när ändringar i verksamheten planeras

Läs mer

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Rikspolisstyrelsen 2014-03-25 Sammanfattning 1 Sammanfattning En analys görs av hur polismyndigheterna

Läs mer