VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER 556602-4641"

Transkript

1 Växjö Kommunföretag AB 2008 ÅrsredovisninG VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

2 Biskopshagen

3 Bildtext Innehåll VD har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET 7 RESULTATRÄKNING 11 BALANSRÄKNING 12 KASSAFLÖDESANALYS 14 Tilläggsupplysningar 15 Noter 16 Revisionsberättelse 26 Granskningsrapport 27 Bild framsida: Portvakten, mjfoto.se Grafisk form och produktion: GoodRace communication AB, Växjö Foto: mjfoto.se Tryck och repro: Davidsons Tryckeri. Papper: Scandia 2000: Omslag 200 gr. Inlaga 150 gr.

4 VD har ordet VD har ordet Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 28,4 mkr (139,6 mkr). Bostads- och lokalbolagens resultat uppgick till 54,8 mkr, energikoncernens resultat till 23,8 mkr och moderbolagets till minus 50,2 mkr. Rensat från olika engångseffekter (reavinster och rea förluster från fastighetsförsäljningar) så redovisar samtliga bostads- och lokalbolag ett bättre resultat än budget. Orsaken är lägre räntor och lägre driftkostnader (främst uppvärmningskostnader). Energikoncernens resultat har påverkats negativt av en betydligt större uppräkning av pensionsskulden än budgeterat. Rensat från denna engångseffekt är resultatet från verksamheten något sämre än budget främst på grund av det milda vädret som i detta fall påverkar resultatet negativ. Finanskris Med en stor låneskuld så har finanskrisen påverkat VKAB-koncernen på olika sätt. Genom att i ett tidigt skede öka koncernens likviditet så har en likviditetsbrist kunnat undvikas trots stora låneförfall under hösten. Rörlig finansiering har använts för att lösta de lån som löpte ut vilket visat sig vara en framgångsrik strategi då räntorna sedan dess sjunkigt kraftigt. Trots ökade bankmarginaler så har de lägre räntorna gjort att koncernen har ett starkt finansiellt utgångsläge för Försäljningar Två fastighetsförsäljningar har genomförts under året där hyresgästerna valt att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Ytterligare några sådana försäljningar är på gång. Riktade insatser för omvandling till bostadsrätt pågår i miljonprogramsområdet Araby-Dalbo. Finanskrisen har gjort att fastighetsförsäljningarna tillfälligt stannat upp något. En stor del av genomförda försäljningar har varit fastigheter som inte är en del av koncernens kärnverksamhet ex affärscentra och kontor. Försäljningarna har genomförts när priserna var höga och efterfrågan stor. Sänkta räntor kommer sannolikt att innebära att efterfrågan på olika fastighetsobjekt åter tar fart. Sedan försäljningarna påbörjades har 847 lägenheter sålts. Värdet på samtliga sålda fastigheter uppgår till 496 mkr. VKAB koncernen fortsätter att investerar i Växjö s investeringar är fortsatt stora. Totalt har investerats för 540 mkr (633 mkr). har som ambition att öka investeringarna och underhållet ytterligare i den lågkonjunktur som råder dels för att lokalt försöka dämpa effekterna av lågkonjunkturen men också för att utnyttja tillhörande lägre anbudspriser Växjö Europas grönaste stad forskningsutvecklingsprojekt nyföretagande Som en stor aktör i regionen och med Växjö kommun som ägare har koncernen ett ansvar för att delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt men också att aktivt medverka i arbete med att stödja och underlätta nyföretagandet i kommunen. Växjö Kommunföretag AB delfinansierar bildandet av ett Inkubatorbolag som har som syfte att hjälpa till med att kommersialisera de många idéer som finns hos studenter och forskare vid Växjö universitet. medverkar aktivt i CBBT (Centrum för byggande och boende i trä), som är ett samverkansprojekt mellan skogsindustrin, SP trätek, Växjö universitet och Växjö kommun. Likaså deltar koncernen i utvecklingen av Välle Broar-området där målsättningen är profilera Växjö som ett centrum för träbyggande. Ambitionen för området är att skapa ett internationellt skyltfönster för modern trähusproduktion. Under 2009 kommer fyra åttavåningshus med trästomme att stå helt klara liksom ytterligare två åttavåningshus som dessutom byggs utan konventionellt värmesystem (s k passivhus). Kring detta projekt finns kopplat ett antal forskningsprojekt finansierade av bl a Vinnova. Ytterligare några spännande projekt är på gång. Energibolaget har en mycket aktiv roll i det bioenergicentrum som framgångsrikt byggts upp. Att bygga i trä jämfört med betong kommer framöver att bli allt viktigare som ett sätt att minska koldioxidutsläppen. Projektet är därför en viktig pusselbit i profileringen av Växjö som Europas grönaste stad. deltar också i EU-projektet Concerto/ Sesac som omfattar nybyggnation av bostäder och lokaler med låg energiförbrukning. Här ingår också projektet SAMS, som syftar till att få Växjöborna att spara 5% el genom förändrat beteende. I slutet av året togs en av Sveriges större solcellsanläggningar i drift vid Kungsmadskolan i Växjö. Sedan några år tillbaka finns ytterligare en liknande anläggning i drift vid Teleborg centrum. s stora takytor kan plötsligt bli en resurs för att producera el med hjälp av solen. 4 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

5 VD har ordet Den beslutade energistrategin för koncernen har som mål att minska den totala energiförbrukningen med 20% fram till I stort sett samtliga fastigheter har energideklarerats. Ett mängd olika förslag har kommit fram på hur en redan låg energiförbrukning ska kunna reduceras ytterligare. De närmaste åren s investeringar kommer att vara fortsatt stora. Efterfrågan på koncernens bostäder, lokaler och fjärrvärme bedöms vara fortsatt stark. År 2012 går el-certifikaten ut för koncernens energibolag vilka idag utgör en stor del av deras resultat. I nyligen antagen verksamhetsplan räknar bolaget dock med att helt kunna kompensera detta intäktsbortfall. Energibolagets pågående utredning om utökad produktionskapacitet är en strategisk viktig fråga. En satsning på att stimulera till omvandling av hyresrätt till bostadsrätt i miljonprogramsområdet Araby- Dalbo kommer under 2009 att prioriteras. Räntan som är koncernens största kostnad bedöms ligga kvar på en fortsatt låg nivå de närmaste åren. Resultatet 2009 Resultatet efter finansiella poster för 2009 är budgeterat till 36 mkr varav energikoncernen 58 mkr, bostads och lokalbolagen 29 mkr och moderbolaget minus 51 mkr. Det bör poängteras att det pågår en diskussion om att ytterligare öka underhåll och investeringar vilket kan komma att påverka främst bostads- och lokalbolagens resultatnivåer negativt. Växjö Kommunföretag AB Ove Dahl VD Lars Sjökvist Vice VD Polishögskolan, Växjö universitet VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

6 Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Kommun företag AB (VKAB) lämnar härmed årsredovisning för koncernens och moderbolagets verksamhet VKAB är moderbolag med följande helägda dotterbolag: Hyresbostäder i Växjö AB Växjö Energi AB Videum AB Vidingehem AB Växjö Fastighetsförvaltning AB Växjöhem AB Växjö kommun är ensam aktieägare i VKAB. Ändamålet med verksamheten Ändamålet med verksamheten framgår av bolagsordningen. Ändamålet med verksamheten är att samordna verksamheten i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande med beaktande av förefintliga möjligheter till effektivisering och rationalisering. Detta arbete utförs bland annat genom att samordna koncernens finansiering godkänna dotterbolagens investeringar över 10 mkr om inte annat beslutats samordna koncernens fastighetsförsäljningar kostnadsjämförelser och kvaltitetsmätningar föreslå olika typer av resultatkrav koncerngemensamma arbetsgrupper och utbildningar tillhandahålla olika typer av expertkompetens osv. försöker också fungera som en länk mellan kommunen och koncernens bolag. Initiativ tas också till olika koncerngemensamma avtal, utredningar och upphandlingar. Under året har Växjö kommunfullmäktige fastställt ny företagspolicy och nya ägardirektiv för moderbolaget och dess dotterbolag. Syftet med bolagets verksamhet bedöms ha uppnåtts under Styrelsen Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige var under 2008 följande: Peter Norrman ordförande Åsa Karlsson vice ordförande Carl-Gunnar Hagberg René Jaramillo Gunnar Storbjörk Anna Månsson Ulrika Eckeskog Verkställande direktör Ove Dahl Vice verkställande direktör Lars Sjökvist Revisorer Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige: Ordinarie Ersättare Elsa Jönsson Bertil Karlsson Sven Pehrson Albin Andersson Revisorer utsedda av bolagsstämman: Ordinarie Ersättare Thomas Olofsson Åke Andersson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Firmateckning Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av en av Ove Dahl, Lars Sjökvist i förening med en av Peter Norrman, Åsa Karlsson Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 6 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

7 Sammanfattning av årets verksamhet SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 28,4 mkr (139,6 mkr). Bostads- och lokalbolagens resultat uppgick till 54,8 mkr, energikoncernens resultat till 23,8 mkr och moderbolagets till minus 50,2 mkr. Rensat från olika engångseffekter (reavinster och reaförluster från fastighetsförsäljningar) så redovisar samtliga bostads- och lokalbolag ett bättre resultat än budgetens. Orsaken är lägre räntor och lägre driftkostnader (främst lägre uppvärmningskostnader). Energikoncernens resultat har påverkats negativt av en betydligt större uppräkning av pensionsskulden än budgeterat. Rensat från denna engångseffekt är driftresultatet något sämre än budgeterat beroende på det milda vädret som i detta fall påverkar resultatet negativt. Ekonomisk stabilitet Med tanke på låneskuldens storlek på 6,8 miljarder kronor så är koncernens förmåga att stå emot sämre tider av avgörande betydelse. s viktigaste uppgift är att tillsammans med dotterbolagen hålla ihop koncernens ekonomi och att bevaka så att de stora investeringarna genomförs på ett ekonomiskt sunt sätt osv. Detta arbete har lagt grunden till den ekonomiska stabilitet som kännetecknat koncernen under en lång tid. Soliditeten i koncernen är 3,6% (3,1%). Den låga soliditeten beror delvis på den revers som finns mellan Växjö kommun och VKAB. Dotterbolagens soliditet bedöms som mera tillfredsställande. Soliditeten i energikoncernen är 33,6% (33,6%) i bostadsbolagen 14,3% (13,8%) och i lokalbolagen 4,7% (4,8%) i genomsnitt. Målsättningen är att soliditeten skall uppgå till 35% för energikoncernen och 15% för bostadsbolagen. För lokalbolagen är soliditeten ett sämre mått på ekonomisk stabilitet då deras hyreskontrakt med sina större hyresgäster har långa kontraktstider och att kontrakten har en sådan utformning att det är hyresgästerna som står ränterisken. Det bör också nämnas att dessa hyresgäster är Växjö kommun och Växjö universitet. har fattat beslut om att vinster från fastighetsförsäljningar i första hand skall användas för att minska respektive dotterbolags räntebärande skulder- VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER Upplåning finansiering finanskris All upplåning i koncernen samordnas via moderbolaget. Alla omsättningar av lån och all nyupplåning konkurrensutsätts. Respektive dotterbolag fastställer årligen en finanspolicy utifrån sina förutsättningar. Som säkerhet används oftast kommunal proprieborgen. I några fall används även andra former av säkerhet. Kommunfullmäktige har under 2009 fastställt en ny finanspolicy. Förslaget innebär bl a att olika derivatprodukter får användas. Som stor låntagare har VKAB-koncernen också påverkats av finanskrisen. Under ett antal veckor under hösten var det svårt att få tillgång till ny finansiering. Genom att i ett tidigt skede öka koncernens likviditet och genom att hela tiden ha haft tillgång till rörlig finansiering så var koncernen inte i närheten av någon likviditetsbrist trots stora låneförfall under hösten. Sedan dess har marknadsräntorna sjunkit kraftigt vilket innebär att koncernen går finansiellt stärkt in i har jämfört med många andra en hög andel lån med långa löptider vilket innebär att förändrade räntor både upp och ner inte omedelbart får fullt genomslag. Investeringar s investeringar är fortsatt stora. Totalt har investerats för 540 mkr (633 mkr) och underhållet uppgick till 262 mkr (301 mkr). Totalt uppgår koncernens investeringar och underhåll till 802 mkr. har som ambition att öka investeringarna och underhållet ytterligare i den lågkonjunktur som råder dels för att lokalt försöka dämpa effekterna av lågkonjunkturen men också för att utnyttja tillhörande lägre anbudspriser. I kommunen har antalet färdigställda egnahem och hyresrätter i stort sett fördubblats jämfört med 2007 medan antalet färdigställda bostadsrätter minskat. I koncernen färdigställdes under året totalt 150 (129) bostäder. Vidingehem var med sina 90 vårdbostäder det bolag i koncernen som färdigställde flest bostäder. Växjöhem färdigställde 34 familjebostäder i Biskopshagen och Hyresbostäder 26 st familjebostäder i Sandsbro. har i genomsnitt under den senaste tioårsperioden byggt 121 bostäder vilket motsvarar ca 48% 7

8 Sammanfattning av årets verksamhet av samtliga nyproducerade hyresrätter i kommunen och ca 28% av den totala nyproduktionen. Påbörjade bostäder 2008 var 114 st (166). Hyresbostäder påbörjade 64 familjebostäder i ett unikt projekt med två så kallade passivhus med trästomme i åtta våningar i kv Portvakten. Vidingehem byggstartade 44 vårdbostäder i Högstorp och Växjöhem sex vårdbostäder på Hovshaga. För lokalbolagen handlar det om ny och ombyggnader för Växjö universitet, nybyggnation av kök och matsal, nya miljöhus, en större solcellsanläggning osv. Det pågår kontinuerligt ett omfattande arbete med att förnya, utveckla och komplettera det stora fastighetsbeståndet som finns i koncernen. Wexnet har under året tagit ett stort steg framåt för att bygga upp ett regionalt IT-infrastruktursamarbete. I början av året bildades regionnätet VALV vilka består av regionförbindelser från stadsnät i Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Värnamo och Växjö. VALV har under slutet av året tagit initiativ för att skapa ett regionnät i hela Kronobergs Län. Under året har också arbetet tagit fart med att få fram fiber till fastigheter på landsbygden tagit rejäl fart. Det så kallade byanätet håller på att etableras på mer än 39 olika ställen på landsbygden i den region som Wextnet arbetar i. Ny transformatorstation för mottagning och fördelning av eltillförseln i Växjö tätort har uppförts. Kraftledningarna, som tidigare fanns som luftledningar utmed Hejaregatan, har grävts ner i marken. Bytet av alla elmätare till fjärravlästa är nu genomfört inom nätområdet vilket enligt lag ska vara klart innan den 1 juli Detta möjliggör automatisk mätaravläsning vilket gör att kunderna får fakturor på avlästa värden istället för preliminärfakturor. Kassaflödet Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 266,1 mkr (288,3 mkr). Trots att årets investeringar uppgår till 540 mkr så har koncernens låneskuld endast ökat med 67 mkr. På grund av finansoron så var koncernens likviditet ovanligt stor vid årsskiftet. Förvaltning Antalet bostäder i koncernen var vid årsskiftet st (13 610) och lokalytorna var m 2 ( m 2 ). En stor del av lokalytorna utgörs av lokaler där Växjö kommun är hyresgäst. En annan stor lokal hyresgäst är Växjö universitet. I Videum Science Park finns företagshotell med hyresgäster som ofta har en koppling till universitetets olika profilområden. Totalt äger och förvaltar koncernen m 2 bostads- och lokalyta ( m 2 ). VEAB:s olika produktions- och administrationslokaler tillkommer. Försäljningar Sedan koncernen började sälja fatigheter har det totalt sålts för 496 mkr vilket bland annat innefattar 847 lägen heter. En stor del av genomförda försäljningar har varit sådana fastigheter som inte varit en del av koncernens kärnverksamhet ex affärscentra och kontor. Försäljningarna har genomförts när priserna var höga och efterfrågan stark. Två fastighetsförsäljningar har genomförts under året där hyresgästerna valt att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Ytterligare sådana projekt är på gång. Riktade insatser för stimulera till omvandling från hyresrätt till bostadsrätt pågår i miljonprogramsområdet Araby-Dalbo. Finanskrisen har gjort att fastighetsförsäljningarna stannat upp. Sjunkande räntor bör innebära att efterfrågan på olika fastighetsobjekt åter tar fart. Marknaden nya kunder anslöt sig till Wexnet under året vilket är en ökning med 15%. Totalt har Wexnet kunder anslutna i Alvesta, Aneby och Växjö kommun. Efterfrågan på fjärrvärme är fortsatt stor totalt har 302 villor konverterat till fjärrvärme och ytterligare 101 villor har anslutits vid nyproduktion. Efterfrågan på koncernens bostäder och lokaler fortsätter att vara stark. Av koncernens lägenheter fanns vid årsskiftet endast sex med hyresförlust. Ännu kan inte någon avmattning på efterfrågan skönjas kanske med undantag av några orter utanför Växjö där antalet uppsägningar ökat. Även om efterfrågan på hyresrätter är starkt så märks ett visst betalningsmotstånd mot de hyresnivåer som krävs i nyproduktionen främst för det lite större lägenheterna. Den nyproduktion som sker i kv Portvakten med tillhörande högre hyresnivåer kommer att bli en intressant värdemätare på efterfrågan av hyresrätter med nyproduktionens hyresnivåer. Underhåll Underhållet i fastighetsförvaltningen uppgår till 206,1 mkr (222,1 mkr) och energikoncernen till 56,1 mkr (78,7 mkr). s underhållskostnader i fastighetsförvaltningen ligger över och, i vissa fall, betydligt över SABO-snittet. Trots det finns ett stort 8 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

9 Bildtext Teleborgs Centrum 6 april 2009 kl framtida underhållsbehov främst hos Växjöhem som är det bolag som har det äldsta fastighetsbeståndet. Ekologisk och social redovisning Separata ekologisk och social redovisning lämnas av respektive dotterbolag. arbetar aktivt med olika bostadssociala frågor. Via bostadssociala gruppen bedrivs ett nära samarbete med arbete och välfärd samt omsorgsförvaltningen. Olika boendealternativ erbjuds för att kunna erbjuda alla kategorier hyresgäster en bostad. Olika mötesplatser skapas i våra bostadsområden som Panncentralen, Tallgården och Café Tuvfan. stödjer på olika sätt Öppen kanal som är ett när-tv projekt. Anställda i koncernen uppmuntras att dela på föräldraledigheten. Vid all rekrytering eftersträvas att få en så jämn könsfördelning som möjligt. Då många av våra hyresgäster har en annan etnisk bakgrund är det viktigt att dessa också finns representerade bland våra anställda. En blandning av olika upplåtelseformer i miljonprogramsområden eftersträvas som ett sätt att förbättra integrationen. Olika typer av självförvaltningsprojekt uppmuntras på olika sätt. VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER I koncernens energistrategi som sträcker sig fram till 2010 anges bl a följande: Minskad energiförbrukning i koncernens samlade bostads- och lokalbestånd med minst 20% fram till 2017 med särskilt fokus på att arbeta med effektivisering av elanvändningen. Ingen användning av olja för energiproduktionen och energianvändningen (annat än för spetslast i kraftvärmeverket). Genomföra och stödja viktiga forsknings- och utvecklingsprojekt inom energiområdet. Exempel på sådana prioriterade projekt är vindkraft, solceller, passivhus, etableringen av ett Klimatcentrum i Växjö, framställning av fordonsbränsle ur biomassa, fjärrkyla genom att använda fjärrvärme, aktivt stödja rekryteringen av en energiprofessor vid Växjö universitet, elbilsprojekt osv. deltar i EU-projektet Concerto/Sesac som omfattar nybyggnation av bostäder och lokaler med låg energiförbrukning. Här ingår också projektet SAMS, som går ut på att få Växjöborna att spara 5% el genom ett förändrat beteende. Marknadsföringen kom igång ordentligt under hösten då webbverktyget EnergiKollen lanserades. Genom att via VEABs hemsida logga in på EnergiKollen får kunderna tillgång till daglig information om sin energianvändning. 9

10 Sammanfattning av årets verksamhet Under hösten har även tilläggstjänster till EnergiKollen för företag lanserats innebärande bland annat möjligheten till larm och övervaktning. Resultatet i projektet hitintills är att Växjöborna sparat 1% vilket motsvarar att glödlampor bytts ut mot energilampor. I slutet av året togs en av Sveriges större solcellsanläggningar i drift vid Kungsmadskolan. Sedan något år tillbaka finns ytterligare en liknande anläggning i drift vid Teleborg centrum. s stora takytor kan plötsligt bli en resurs för att producera el med hjälp av solen. I stort sett samtliga fastigheter har energideklarerats. En mängd olika förslag har kommit fram på hur en redan låg energiförbrukning ska kunna reduceras ytterligare. Satsningen på att bygga hus med trästomme för att reducera koldioxidutsläppen är ytterligare en pusselbit i koncernens miljöarbete. Den enskilt viktigaste orsaken till att Växjö utnämnts till Europas grönaste stad av utländska medier är den väl utbyggda fjärrvärmen (närvärmen i de mindre orterna) som till allra största delen produceras med biobränsle. De närmaste åren s investeringar kommer att vara fortsatt stora. Förhoppningsvis kommer den lägre räntenivån att underlätta nyproduktionen av hyresrätter något. Utmaningen blir att hitta hyresgäster till de hyresnivåer som krävs trots den bostadsbrist som finns. År 2012 går el-certifikaten ut för VEAB vilka idag utgör en stor del av resultatet. I deras verksamhetsplan för perioden framgår dock att en stor del av detta inkomstbortfall kommer att kunna kompenseras på annat sätt. Utredningen om en framtida utbyggnad av energiproduktionen är en strategisk viktig fråga för hela koncernen. Arbetet med att omvandla hyresrätter till bostadsrätter i bostadsområdet Araby-Dalbo kommer att prioriteras. Exakt hur den djupa lågkonjunktur som just nu råder kommer att slå på efterfrågan på våra bostäder är idag svårt att förutse. Möjligen kan en rörelse skönjas från det lite större till det mindre och från det lite dyrare till något billigare. De låga räntorna i kombination med avdragsrätt för räntorna gör också att andra upplåtelseformer prismässigt kan bli mera konkurrenskraftiga. VKAB sålde år 2000 fastigheten Pressaren 12. En oljeskada har nu upptäcks och en utredning om omfattning m m kommer att genomföras under våren Resultatet 2009 Resultatet efter finansiella poster för 2009 är budgeterat till 36 mkr mkr varav energikoncernen 58 mkr, bostads- och lokalbolagen 29 mkr och moderbolaget minus 51 mkr. Det bör dock poängteras att det pågår en diskussion om att öka underhåll och investeringar vilket kan komma att påverka främst bostads- och lokalbolagens resultat negativt. s negativa resultat beror till största delen på den revers med tillhörande reversränta som finns mellan VKAB och Växjö kommun. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står: Balanserad vinst ,44 kr Årets förlust ,60 kr Summa ,84 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning ,84 kr Summa ,84 kr Evelid 10 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

11 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 1, Bruttoresultat Försäljningskostnader 1, Administrationskostnader 1,2,5, Övriga rörelseintäkter 1, Övriga rörelsekostnader 1, Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Resultat Portvakten Ringsberg VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

12 Balansräkning BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Belopp i tkr (tusentals kronor) Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14,15,16, Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Fiansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förråd och lager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordran hos intresseföretag Elcertifikat och utsläppsrätter Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

13 Balansräkning BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa Eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsättning för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Växjö kommun Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 30, Kortfristiga skulder Koncernkonto Leverantörsskulder Skuld till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

14 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Den löpande verksamheten 35 Resultat efter finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar som har belastat resultatet Realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar Realisationsförlust på sålda anläggningstillgångar Övriga avsättningar Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital: Förändringar av varulager Förändringar av kortfristiga fordringar Förändringar av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningsfillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Ökning av avsättning till pensioner Nettoförändring koncernkonto Erhållet aktieägartillskott Lämnat aktieägartillskott Erhållet koncernbidrag Fusionsresultat Resultatandelar intressebolag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

15 Tilläggsupplysningar Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, om inget annat anges nedan. Koncernförhållanden Bolaget är ett av Växjö kommun ( ) helägt aktiebolag med säte i Växjö. Bolaget är moderbolag i en koncern med de dotterbolag som framgår av not 20. Fordringar och skulder till Växjö kommun eller av kommunen ägda bolag har i denna årsredovisning ej beaktats som koncernmellanhavanden eller koncerntransaktioner. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådet RR 1:00. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det förvärvade företaget vid förvärvstidpunkten elimineras, i redovisningen ingår endast eget kapital som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning BIVA Bredband i Värend AB har redovisats enligt kapitalmetoden och för Bioenergigruppen i Växjö AB enligt anskaffningsmetoden. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäkter Intäkterna, huvudsakligen hyresintäkter, el- och fjärrvärmeintäkter samt intäkter avseende tillhandahållande av elnät, redovisas i resultaträkningen den period som uthyrningen, leveransen av el och fjärrvärme samt tillhandahållandet av elnätet avser. Varulager Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s det lägsta av anskaffnings- och verkligt värde. Anläggningstillgångar Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Årliga avskrivningar sker enligt: Byggnader 1,22 10% Maskiner och inventarier 5 33% Anläggningar 4 10% Övrig fast egendom 4 5% Byggnadsinventarier 10 20% VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER Standardförbättringar 3 10% Datorutrustning 20 33% Övriga maskiner, inventarier, transportmedel 10 30% Balanserade utgifter 33% Nedskrivning Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Vid nedskrivningsbehov beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Återvinningsvärdet fastställs om möjligt för enskilda tillgångar, annars fastställs återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet tillgången tillhör. Leasing Inga finansiella leasingavtal har tecknats under I enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer har avtal av finansiell karaktär ingångna före 1997 inte redovisats i balansräkningen. Årets resultat har belastats med kostnader för hyrda tillgångar, sk operationell leasing med tkr. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver I företagen inom koncernen redovisas de obeskattade reserverna som en särskild post i balansräkningarna. I resultaträkningarna redovisas avsättning till obeskattade reserver under rubriken bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver. Skattedelen redovisas som avsättning under rubriken avsättning för skatt. Koncernredovisning/Aktieägartillskott Koncernbidrag redovisas efter ekonomisk innebörd, vilket innebär att koncernbidrag som lämnats för att minimera koncernens betalda skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för skatteeffekt. Aktieägartillskott redovisas direkt över eget kapital. Skatter inkl uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värde å andra sidan dess redovisade värden. Koncernmellanhavande Av moderbolagets totala inköp och försäljningar avser tkr (660) inköp och 726 tkr (653) försäljning inom koncernen. 15

16 Noter Fastighetsförvaltning Energikoncernen Koncerninterna mellanhavanden Summa Not 1 Redovisning av rörelsegrenar Nettoomsättning Hyresintäkter Outhyrt Förvaltningsintäkter Extern försäljning Summa Kostnader för sålda varor Råvaror o förnöd Driftskostnader Underhåll Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa Bruttoresultat Försäljningskostn Administrationskostn Övr röresleintäkter Övr rörelsekostnader Röresleresultat Not 2 Avskrivning per funktion Avskrivningar enligt plan per funktion Kostnader för sålda varor Inmateriella anläggninstillgångar Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Försäljningskostnader Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Administrationskostnader Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Avskrivningar enligt plan totalt VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

17 Noter Not 3 Övriga rörelseintäkter Resultat vid avyttring av anläggningstillgång Resultat vid försäljning av mark Bokföringsmässig vinst vid avyttring av aktier i dotterbolag Övriga Summa Not 4 Övriga rörelsekostnader Rivning/utrangering av byggnader Resultat vid försäljning av maskiner och inventarier Resultat av försäljning av fastighet Förgävesprojekteringar Övriga Summa Not 5 Personal Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Redovisning av könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter kvinnor Styrelseledamöter män VD och övrig företagsledning kvinnor VD och övrig företagsledning män Redovisning av sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 3,35% 3,75% - - Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 49,71% 46,47% - - Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid Könsfördelat kvinnor 4,25% 5,07% - - män 2,99% 3,25% - - Åldersfördelat - 29 år 3,28% 3,92% år - 49 år 2,79% 3,37% år - 4,01% 4,17% - - VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

18 Noter Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Av dotterbolagens pensionskostnader avser tkr (2 465 tkr) styrelse och VD. Av moderbolagets pensionskostnader avser 187 tkr (236 tkr) styrelse och vice VD. Vid uppsägning av VD i moderbolag och koncernbolag, från företagets sida, gäller generellt 12 mån uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden förutom för VD i ett dotterbolag där avtalad rätt finns till nuvarande anställningsförmåner i en nedtrappande skala under trettiosex månader. Löner fördelat mellan ledning och övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Totalt Arvode och kostnadsersättning till revisorer Thomas Olofsson - Ernst & Young Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag Anteciperad utdelning Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag Resultatandel i intresseföretag Not 9 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning Försäljning aktier Räntor Summa Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter bank och koncernkonto Ränteintäkter från koncernföretag Övriga finansiella intäkter Summa VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

19 Noter Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till Växjö kommun Räntekostnader övriga Summa Not 12 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatt Summa Not 13 Immateriella anläggningstillgångar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Omklassificering från pågående nyanläggningar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 14 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: Investeringsbidrag Nyanskaffningar under året Omklassificeringar från pågående ny- och ombyggnad Avgår: Investeringsbidrag på nyanskaffningar under året Försäljningar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

20 Noter Not 15 Mark Ingående ackumulerade anskaffningvärden Nyanskaffningar under året Omklassificeringar från pågående ny- och ombyggnad Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 16 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Omklassificeringar från pågående ny- och ombyggnad Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 17 Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 18 Maskiner och inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: Investeringsbidrag Nyanskaffningar under året Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 19 Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Färdigställda investeringar Avgår: investeringsbidrag VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

21 Noter Not 20 Fastighets AB Brånen Andelar i koncernföretag Antal andelar Eget kapital Årets resultat Kapital andel Bokfört värde % 100 Moderbolag Hyresbostäder i Växjö AB % Växjö Energi AB % Videum AB % Vidingehem AB % Växjöhem AB % Växjö Fastighetsförvaltning AB % Moderbolag Organisationsnummer Säte Hyresbostäder i Växjö AB Växjö Växjö Energi AB Växjö Videum AB Växjö Vidingehem AB Växjö Växjöhem AB Växjö Växjö Fastighetsförvaltning AB Växjö Not 21 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärde Andel av årets resultat Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Antal andelar Eget kapital Årets resultat Kapital andel Bokfört värde BIVA Bredband i Värend AB % Bioenergigruppen i Växjö AB % Organisationsnummer Säte BIVA Bredband i Värend AB Alvesta Bioenergigruppen i Växjö AB Växjö Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde Östkraft Övriga aktier och andelar Summa Not 23 Fordringar koncernföretag Fordringar koncernföretag VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

22 Noter Not 24 Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skatt Övriga långfristiga fordringar Summa Not 25 Varulager Eldningsoljor Biobränslen Övrigt material Summa Not 23 Fordringar koncernföretag Fordringar koncernföretag Not 24 Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skatt Övriga långfristiga fordringar Summa Not 25 Varulager Eldningsoljor Biobränslen Övrigt material Summa Not 26 Fordringar koncernföretag Fordringar Koncernföretag Not 27 Övriga fordringar Skattefordringar Mervärdeskatt Övriga fordringar Summa Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bränsleskatter, fordran Nox-avgifter Beräknad fordran avseende fjärrvärmeutbyggnad Konsumtionsavgifter Beräknad fordran upplupna el-certifikat Upplupna räntebidrag Övriga poster Summa VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

23 Noter Not 29 Eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Fondemission Belopp vid årets utgång Bundna reserver Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan fria och bundna reserver Belopp vid årets utgång Fria reserver Belopp vid årets ingång Utdelning Föregående års resultat Aktieägartillskott Fondemission Förskjutning mellan fria och bundna reserver Belopp vid årets utgång Årets Resultat Summa Eget kapital Aktiekapital (antal aktier 1 000) Belopp vid årets ingång Fondemission Belopp vid årets utgång Balanserad vinst Belopp vid årets ingång Utdelning Föregående års resultat Fondemission Erhållet aktieägartillskott Lämnade aktieägartillskott Fusionsresultat Koncernbidrag netto efter skatt Belopp vid årets utgång Årets resultat Summa eget kaptial VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

24 Noter Not 30 Långfristiga skulder Lån som har kortare löptid än ett år behandlas som långfristiga då de skall omsättas Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut Skulder till Växjö kommun Summa Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut Skulder till Växjö kommun Övriga skulder Summa Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut Skulder till Växjö kommun Skulder till andra kreditgivare Summa Totalt till kreditinstitut Totalt till Växjö kommun Totalt till andra kredigivare Övriga långfristiga skulder Totalt Not 31 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid Räntebindning till Lånebelopp Genomsnittlig Andel lån i % ränta (%) Lån med rörlig ränta utan fastställd förfallodag ,14 8, ,28 16, ,00 24, ,39 11, ,40 12, ,54 7, ,96 3, ,16 4, ,49 6, ,19 1, ,75 2, ,94 0, ,42 100,0 Not 32 Koncernkonto Koncernkontot utgör en del av Växjö kommuns koncernkonto. Växjö kommun står som avtalspart gentemot banken. Beviljad kredit för koncernen uppgår till 713 mkr (713 mkr). Motsvarande för moderbolaget är 12 mkr (15 mkr). 24 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

25 Noter Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personal kostnader Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror Övriga poster Not 34 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Summa ställda ansvarsförbindelser Not 35 Kassaflödesanalys Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel: Kassa och bank Outnyttjad koncernkontokredit Växjö Peter Norrman Ordförande Åsa Karlsson Vice ordförande Carl-Gunnar Hagberg Anna Månsson René Jaramillo Gunnar Storbjörk Ulrika Eckeskog Ove Dahl VD Revisionsberättelse har avgivits Thomas Olofsson Auktoriserad revisor VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

26 Revisionsberättelse 26 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

27 Granskningsrapport VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

28 Teleborgs slott, slottsverandan Post: Box 1222, Växjö Besök: Västergatan 15 Tel: Fax: E-post: Org nr: VKAB ägs av Växjö kommun

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Växjö Kommunföretag AB

Växjö Kommunföretag AB Växjö Kommunföretag AB ÅrsredovisninG 2010 Hus N, Linnéuniversitetet Innehåll VD har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET 7 RESULTATRÄKNING 10 BALANSRÄKNING 11 KASSAFLÖDESANALYS

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer