VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER 556602-4641"

Transkript

1 Växjö Kommunföretag AB 2008 ÅrsredovisninG VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

2 Biskopshagen

3 Bildtext Innehåll VD har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET 7 RESULTATRÄKNING 11 BALANSRÄKNING 12 KASSAFLÖDESANALYS 14 Tilläggsupplysningar 15 Noter 16 Revisionsberättelse 26 Granskningsrapport 27 Bild framsida: Portvakten, mjfoto.se Grafisk form och produktion: GoodRace communication AB, Växjö Foto: mjfoto.se Tryck och repro: Davidsons Tryckeri. Papper: Scandia 2000: Omslag 200 gr. Inlaga 150 gr.

4 VD har ordet VD har ordet Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 28,4 mkr (139,6 mkr). Bostads- och lokalbolagens resultat uppgick till 54,8 mkr, energikoncernens resultat till 23,8 mkr och moderbolagets till minus 50,2 mkr. Rensat från olika engångseffekter (reavinster och rea förluster från fastighetsförsäljningar) så redovisar samtliga bostads- och lokalbolag ett bättre resultat än budget. Orsaken är lägre räntor och lägre driftkostnader (främst uppvärmningskostnader). Energikoncernens resultat har påverkats negativt av en betydligt större uppräkning av pensionsskulden än budgeterat. Rensat från denna engångseffekt är resultatet från verksamheten något sämre än budget främst på grund av det milda vädret som i detta fall påverkar resultatet negativ. Finanskris Med en stor låneskuld så har finanskrisen påverkat VKAB-koncernen på olika sätt. Genom att i ett tidigt skede öka koncernens likviditet så har en likviditetsbrist kunnat undvikas trots stora låneförfall under hösten. Rörlig finansiering har använts för att lösta de lån som löpte ut vilket visat sig vara en framgångsrik strategi då räntorna sedan dess sjunkigt kraftigt. Trots ökade bankmarginaler så har de lägre räntorna gjort att koncernen har ett starkt finansiellt utgångsläge för Försäljningar Två fastighetsförsäljningar har genomförts under året där hyresgästerna valt att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Ytterligare några sådana försäljningar är på gång. Riktade insatser för omvandling till bostadsrätt pågår i miljonprogramsområdet Araby-Dalbo. Finanskrisen har gjort att fastighetsförsäljningarna tillfälligt stannat upp något. En stor del av genomförda försäljningar har varit fastigheter som inte är en del av koncernens kärnverksamhet ex affärscentra och kontor. Försäljningarna har genomförts när priserna var höga och efterfrågan stor. Sänkta räntor kommer sannolikt att innebära att efterfrågan på olika fastighetsobjekt åter tar fart. Sedan försäljningarna påbörjades har 847 lägenheter sålts. Värdet på samtliga sålda fastigheter uppgår till 496 mkr. VKAB koncernen fortsätter att investerar i Växjö s investeringar är fortsatt stora. Totalt har investerats för 540 mkr (633 mkr). har som ambition att öka investeringarna och underhållet ytterligare i den lågkonjunktur som råder dels för att lokalt försöka dämpa effekterna av lågkonjunkturen men också för att utnyttja tillhörande lägre anbudspriser Växjö Europas grönaste stad forskningsutvecklingsprojekt nyföretagande Som en stor aktör i regionen och med Växjö kommun som ägare har koncernen ett ansvar för att delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt men också att aktivt medverka i arbete med att stödja och underlätta nyföretagandet i kommunen. Växjö Kommunföretag AB delfinansierar bildandet av ett Inkubatorbolag som har som syfte att hjälpa till med att kommersialisera de många idéer som finns hos studenter och forskare vid Växjö universitet. medverkar aktivt i CBBT (Centrum för byggande och boende i trä), som är ett samverkansprojekt mellan skogsindustrin, SP trätek, Växjö universitet och Växjö kommun. Likaså deltar koncernen i utvecklingen av Välle Broar-området där målsättningen är profilera Växjö som ett centrum för träbyggande. Ambitionen för området är att skapa ett internationellt skyltfönster för modern trähusproduktion. Under 2009 kommer fyra åttavåningshus med trästomme att stå helt klara liksom ytterligare två åttavåningshus som dessutom byggs utan konventionellt värmesystem (s k passivhus). Kring detta projekt finns kopplat ett antal forskningsprojekt finansierade av bl a Vinnova. Ytterligare några spännande projekt är på gång. Energibolaget har en mycket aktiv roll i det bioenergicentrum som framgångsrikt byggts upp. Att bygga i trä jämfört med betong kommer framöver att bli allt viktigare som ett sätt att minska koldioxidutsläppen. Projektet är därför en viktig pusselbit i profileringen av Växjö som Europas grönaste stad. deltar också i EU-projektet Concerto/ Sesac som omfattar nybyggnation av bostäder och lokaler med låg energiförbrukning. Här ingår också projektet SAMS, som syftar till att få Växjöborna att spara 5% el genom förändrat beteende. I slutet av året togs en av Sveriges större solcellsanläggningar i drift vid Kungsmadskolan i Växjö. Sedan några år tillbaka finns ytterligare en liknande anläggning i drift vid Teleborg centrum. s stora takytor kan plötsligt bli en resurs för att producera el med hjälp av solen. 4 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

5 VD har ordet Den beslutade energistrategin för koncernen har som mål att minska den totala energiförbrukningen med 20% fram till I stort sett samtliga fastigheter har energideklarerats. Ett mängd olika förslag har kommit fram på hur en redan låg energiförbrukning ska kunna reduceras ytterligare. De närmaste åren s investeringar kommer att vara fortsatt stora. Efterfrågan på koncernens bostäder, lokaler och fjärrvärme bedöms vara fortsatt stark. År 2012 går el-certifikaten ut för koncernens energibolag vilka idag utgör en stor del av deras resultat. I nyligen antagen verksamhetsplan räknar bolaget dock med att helt kunna kompensera detta intäktsbortfall. Energibolagets pågående utredning om utökad produktionskapacitet är en strategisk viktig fråga. En satsning på att stimulera till omvandling av hyresrätt till bostadsrätt i miljonprogramsområdet Araby- Dalbo kommer under 2009 att prioriteras. Räntan som är koncernens största kostnad bedöms ligga kvar på en fortsatt låg nivå de närmaste åren. Resultatet 2009 Resultatet efter finansiella poster för 2009 är budgeterat till 36 mkr varav energikoncernen 58 mkr, bostads och lokalbolagen 29 mkr och moderbolaget minus 51 mkr. Det bör poängteras att det pågår en diskussion om att ytterligare öka underhåll och investeringar vilket kan komma att påverka främst bostads- och lokalbolagens resultatnivåer negativt. Växjö Kommunföretag AB Ove Dahl VD Lars Sjökvist Vice VD Polishögskolan, Växjö universitet VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

6 Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Kommun företag AB (VKAB) lämnar härmed årsredovisning för koncernens och moderbolagets verksamhet VKAB är moderbolag med följande helägda dotterbolag: Hyresbostäder i Växjö AB Växjö Energi AB Videum AB Vidingehem AB Växjö Fastighetsförvaltning AB Växjöhem AB Växjö kommun är ensam aktieägare i VKAB. Ändamålet med verksamheten Ändamålet med verksamheten framgår av bolagsordningen. Ändamålet med verksamheten är att samordna verksamheten i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande med beaktande av förefintliga möjligheter till effektivisering och rationalisering. Detta arbete utförs bland annat genom att samordna koncernens finansiering godkänna dotterbolagens investeringar över 10 mkr om inte annat beslutats samordna koncernens fastighetsförsäljningar kostnadsjämförelser och kvaltitetsmätningar föreslå olika typer av resultatkrav koncerngemensamma arbetsgrupper och utbildningar tillhandahålla olika typer av expertkompetens osv. försöker också fungera som en länk mellan kommunen och koncernens bolag. Initiativ tas också till olika koncerngemensamma avtal, utredningar och upphandlingar. Under året har Växjö kommunfullmäktige fastställt ny företagspolicy och nya ägardirektiv för moderbolaget och dess dotterbolag. Syftet med bolagets verksamhet bedöms ha uppnåtts under Styrelsen Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige var under 2008 följande: Peter Norrman ordförande Åsa Karlsson vice ordförande Carl-Gunnar Hagberg René Jaramillo Gunnar Storbjörk Anna Månsson Ulrika Eckeskog Verkställande direktör Ove Dahl Vice verkställande direktör Lars Sjökvist Revisorer Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige: Ordinarie Ersättare Elsa Jönsson Bertil Karlsson Sven Pehrson Albin Andersson Revisorer utsedda av bolagsstämman: Ordinarie Ersättare Thomas Olofsson Åke Andersson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Firmateckning Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av en av Ove Dahl, Lars Sjökvist i förening med en av Peter Norrman, Åsa Karlsson Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 6 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

7 Sammanfattning av årets verksamhet SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 28,4 mkr (139,6 mkr). Bostads- och lokalbolagens resultat uppgick till 54,8 mkr, energikoncernens resultat till 23,8 mkr och moderbolagets till minus 50,2 mkr. Rensat från olika engångseffekter (reavinster och reaförluster från fastighetsförsäljningar) så redovisar samtliga bostads- och lokalbolag ett bättre resultat än budgetens. Orsaken är lägre räntor och lägre driftkostnader (främst lägre uppvärmningskostnader). Energikoncernens resultat har påverkats negativt av en betydligt större uppräkning av pensionsskulden än budgeterat. Rensat från denna engångseffekt är driftresultatet något sämre än budgeterat beroende på det milda vädret som i detta fall påverkar resultatet negativt. Ekonomisk stabilitet Med tanke på låneskuldens storlek på 6,8 miljarder kronor så är koncernens förmåga att stå emot sämre tider av avgörande betydelse. s viktigaste uppgift är att tillsammans med dotterbolagen hålla ihop koncernens ekonomi och att bevaka så att de stora investeringarna genomförs på ett ekonomiskt sunt sätt osv. Detta arbete har lagt grunden till den ekonomiska stabilitet som kännetecknat koncernen under en lång tid. Soliditeten i koncernen är 3,6% (3,1%). Den låga soliditeten beror delvis på den revers som finns mellan Växjö kommun och VKAB. Dotterbolagens soliditet bedöms som mera tillfredsställande. Soliditeten i energikoncernen är 33,6% (33,6%) i bostadsbolagen 14,3% (13,8%) och i lokalbolagen 4,7% (4,8%) i genomsnitt. Målsättningen är att soliditeten skall uppgå till 35% för energikoncernen och 15% för bostadsbolagen. För lokalbolagen är soliditeten ett sämre mått på ekonomisk stabilitet då deras hyreskontrakt med sina större hyresgäster har långa kontraktstider och att kontrakten har en sådan utformning att det är hyresgästerna som står ränterisken. Det bör också nämnas att dessa hyresgäster är Växjö kommun och Växjö universitet. har fattat beslut om att vinster från fastighetsförsäljningar i första hand skall användas för att minska respektive dotterbolags räntebärande skulder- VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER Upplåning finansiering finanskris All upplåning i koncernen samordnas via moderbolaget. Alla omsättningar av lån och all nyupplåning konkurrensutsätts. Respektive dotterbolag fastställer årligen en finanspolicy utifrån sina förutsättningar. Som säkerhet används oftast kommunal proprieborgen. I några fall används även andra former av säkerhet. Kommunfullmäktige har under 2009 fastställt en ny finanspolicy. Förslaget innebär bl a att olika derivatprodukter får användas. Som stor låntagare har VKAB-koncernen också påverkats av finanskrisen. Under ett antal veckor under hösten var det svårt att få tillgång till ny finansiering. Genom att i ett tidigt skede öka koncernens likviditet och genom att hela tiden ha haft tillgång till rörlig finansiering så var koncernen inte i närheten av någon likviditetsbrist trots stora låneförfall under hösten. Sedan dess har marknadsräntorna sjunkit kraftigt vilket innebär att koncernen går finansiellt stärkt in i har jämfört med många andra en hög andel lån med långa löptider vilket innebär att förändrade räntor både upp och ner inte omedelbart får fullt genomslag. Investeringar s investeringar är fortsatt stora. Totalt har investerats för 540 mkr (633 mkr) och underhållet uppgick till 262 mkr (301 mkr). Totalt uppgår koncernens investeringar och underhåll till 802 mkr. har som ambition att öka investeringarna och underhållet ytterligare i den lågkonjunktur som råder dels för att lokalt försöka dämpa effekterna av lågkonjunkturen men också för att utnyttja tillhörande lägre anbudspriser. I kommunen har antalet färdigställda egnahem och hyresrätter i stort sett fördubblats jämfört med 2007 medan antalet färdigställda bostadsrätter minskat. I koncernen färdigställdes under året totalt 150 (129) bostäder. Vidingehem var med sina 90 vårdbostäder det bolag i koncernen som färdigställde flest bostäder. Växjöhem färdigställde 34 familjebostäder i Biskopshagen och Hyresbostäder 26 st familjebostäder i Sandsbro. har i genomsnitt under den senaste tioårsperioden byggt 121 bostäder vilket motsvarar ca 48% 7

8 Sammanfattning av årets verksamhet av samtliga nyproducerade hyresrätter i kommunen och ca 28% av den totala nyproduktionen. Påbörjade bostäder 2008 var 114 st (166). Hyresbostäder påbörjade 64 familjebostäder i ett unikt projekt med två så kallade passivhus med trästomme i åtta våningar i kv Portvakten. Vidingehem byggstartade 44 vårdbostäder i Högstorp och Växjöhem sex vårdbostäder på Hovshaga. För lokalbolagen handlar det om ny och ombyggnader för Växjö universitet, nybyggnation av kök och matsal, nya miljöhus, en större solcellsanläggning osv. Det pågår kontinuerligt ett omfattande arbete med att förnya, utveckla och komplettera det stora fastighetsbeståndet som finns i koncernen. Wexnet har under året tagit ett stort steg framåt för att bygga upp ett regionalt IT-infrastruktursamarbete. I början av året bildades regionnätet VALV vilka består av regionförbindelser från stadsnät i Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Värnamo och Växjö. VALV har under slutet av året tagit initiativ för att skapa ett regionnät i hela Kronobergs Län. Under året har också arbetet tagit fart med att få fram fiber till fastigheter på landsbygden tagit rejäl fart. Det så kallade byanätet håller på att etableras på mer än 39 olika ställen på landsbygden i den region som Wextnet arbetar i. Ny transformatorstation för mottagning och fördelning av eltillförseln i Växjö tätort har uppförts. Kraftledningarna, som tidigare fanns som luftledningar utmed Hejaregatan, har grävts ner i marken. Bytet av alla elmätare till fjärravlästa är nu genomfört inom nätområdet vilket enligt lag ska vara klart innan den 1 juli Detta möjliggör automatisk mätaravläsning vilket gör att kunderna får fakturor på avlästa värden istället för preliminärfakturor. Kassaflödet Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 266,1 mkr (288,3 mkr). Trots att årets investeringar uppgår till 540 mkr så har koncernens låneskuld endast ökat med 67 mkr. På grund av finansoron så var koncernens likviditet ovanligt stor vid årsskiftet. Förvaltning Antalet bostäder i koncernen var vid årsskiftet st (13 610) och lokalytorna var m 2 ( m 2 ). En stor del av lokalytorna utgörs av lokaler där Växjö kommun är hyresgäst. En annan stor lokal hyresgäst är Växjö universitet. I Videum Science Park finns företagshotell med hyresgäster som ofta har en koppling till universitetets olika profilområden. Totalt äger och förvaltar koncernen m 2 bostads- och lokalyta ( m 2 ). VEAB:s olika produktions- och administrationslokaler tillkommer. Försäljningar Sedan koncernen började sälja fatigheter har det totalt sålts för 496 mkr vilket bland annat innefattar 847 lägen heter. En stor del av genomförda försäljningar har varit sådana fastigheter som inte varit en del av koncernens kärnverksamhet ex affärscentra och kontor. Försäljningarna har genomförts när priserna var höga och efterfrågan stark. Två fastighetsförsäljningar har genomförts under året där hyresgästerna valt att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Ytterligare sådana projekt är på gång. Riktade insatser för stimulera till omvandling från hyresrätt till bostadsrätt pågår i miljonprogramsområdet Araby-Dalbo. Finanskrisen har gjort att fastighetsförsäljningarna stannat upp. Sjunkande räntor bör innebära att efterfrågan på olika fastighetsobjekt åter tar fart. Marknaden nya kunder anslöt sig till Wexnet under året vilket är en ökning med 15%. Totalt har Wexnet kunder anslutna i Alvesta, Aneby och Växjö kommun. Efterfrågan på fjärrvärme är fortsatt stor totalt har 302 villor konverterat till fjärrvärme och ytterligare 101 villor har anslutits vid nyproduktion. Efterfrågan på koncernens bostäder och lokaler fortsätter att vara stark. Av koncernens lägenheter fanns vid årsskiftet endast sex med hyresförlust. Ännu kan inte någon avmattning på efterfrågan skönjas kanske med undantag av några orter utanför Växjö där antalet uppsägningar ökat. Även om efterfrågan på hyresrätter är starkt så märks ett visst betalningsmotstånd mot de hyresnivåer som krävs i nyproduktionen främst för det lite större lägenheterna. Den nyproduktion som sker i kv Portvakten med tillhörande högre hyresnivåer kommer att bli en intressant värdemätare på efterfrågan av hyresrätter med nyproduktionens hyresnivåer. Underhåll Underhållet i fastighetsförvaltningen uppgår till 206,1 mkr (222,1 mkr) och energikoncernen till 56,1 mkr (78,7 mkr). s underhållskostnader i fastighetsförvaltningen ligger över och, i vissa fall, betydligt över SABO-snittet. Trots det finns ett stort 8 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

9 Bildtext Teleborgs Centrum 6 april 2009 kl framtida underhållsbehov främst hos Växjöhem som är det bolag som har det äldsta fastighetsbeståndet. Ekologisk och social redovisning Separata ekologisk och social redovisning lämnas av respektive dotterbolag. arbetar aktivt med olika bostadssociala frågor. Via bostadssociala gruppen bedrivs ett nära samarbete med arbete och välfärd samt omsorgsförvaltningen. Olika boendealternativ erbjuds för att kunna erbjuda alla kategorier hyresgäster en bostad. Olika mötesplatser skapas i våra bostadsområden som Panncentralen, Tallgården och Café Tuvfan. stödjer på olika sätt Öppen kanal som är ett när-tv projekt. Anställda i koncernen uppmuntras att dela på föräldraledigheten. Vid all rekrytering eftersträvas att få en så jämn könsfördelning som möjligt. Då många av våra hyresgäster har en annan etnisk bakgrund är det viktigt att dessa också finns representerade bland våra anställda. En blandning av olika upplåtelseformer i miljonprogramsområden eftersträvas som ett sätt att förbättra integrationen. Olika typer av självförvaltningsprojekt uppmuntras på olika sätt. VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER I koncernens energistrategi som sträcker sig fram till 2010 anges bl a följande: Minskad energiförbrukning i koncernens samlade bostads- och lokalbestånd med minst 20% fram till 2017 med särskilt fokus på att arbeta med effektivisering av elanvändningen. Ingen användning av olja för energiproduktionen och energianvändningen (annat än för spetslast i kraftvärmeverket). Genomföra och stödja viktiga forsknings- och utvecklingsprojekt inom energiområdet. Exempel på sådana prioriterade projekt är vindkraft, solceller, passivhus, etableringen av ett Klimatcentrum i Växjö, framställning av fordonsbränsle ur biomassa, fjärrkyla genom att använda fjärrvärme, aktivt stödja rekryteringen av en energiprofessor vid Växjö universitet, elbilsprojekt osv. deltar i EU-projektet Concerto/Sesac som omfattar nybyggnation av bostäder och lokaler med låg energiförbrukning. Här ingår också projektet SAMS, som går ut på att få Växjöborna att spara 5% el genom ett förändrat beteende. Marknadsföringen kom igång ordentligt under hösten då webbverktyget EnergiKollen lanserades. Genom att via VEABs hemsida logga in på EnergiKollen får kunderna tillgång till daglig information om sin energianvändning. 9

10 Sammanfattning av årets verksamhet Under hösten har även tilläggstjänster till EnergiKollen för företag lanserats innebärande bland annat möjligheten till larm och övervaktning. Resultatet i projektet hitintills är att Växjöborna sparat 1% vilket motsvarar att glödlampor bytts ut mot energilampor. I slutet av året togs en av Sveriges större solcellsanläggningar i drift vid Kungsmadskolan. Sedan något år tillbaka finns ytterligare en liknande anläggning i drift vid Teleborg centrum. s stora takytor kan plötsligt bli en resurs för att producera el med hjälp av solen. I stort sett samtliga fastigheter har energideklarerats. En mängd olika förslag har kommit fram på hur en redan låg energiförbrukning ska kunna reduceras ytterligare. Satsningen på att bygga hus med trästomme för att reducera koldioxidutsläppen är ytterligare en pusselbit i koncernens miljöarbete. Den enskilt viktigaste orsaken till att Växjö utnämnts till Europas grönaste stad av utländska medier är den väl utbyggda fjärrvärmen (närvärmen i de mindre orterna) som till allra största delen produceras med biobränsle. De närmaste åren s investeringar kommer att vara fortsatt stora. Förhoppningsvis kommer den lägre räntenivån att underlätta nyproduktionen av hyresrätter något. Utmaningen blir att hitta hyresgäster till de hyresnivåer som krävs trots den bostadsbrist som finns. År 2012 går el-certifikaten ut för VEAB vilka idag utgör en stor del av resultatet. I deras verksamhetsplan för perioden framgår dock att en stor del av detta inkomstbortfall kommer att kunna kompenseras på annat sätt. Utredningen om en framtida utbyggnad av energiproduktionen är en strategisk viktig fråga för hela koncernen. Arbetet med att omvandla hyresrätter till bostadsrätter i bostadsområdet Araby-Dalbo kommer att prioriteras. Exakt hur den djupa lågkonjunktur som just nu råder kommer att slå på efterfrågan på våra bostäder är idag svårt att förutse. Möjligen kan en rörelse skönjas från det lite större till det mindre och från det lite dyrare till något billigare. De låga räntorna i kombination med avdragsrätt för räntorna gör också att andra upplåtelseformer prismässigt kan bli mera konkurrenskraftiga. VKAB sålde år 2000 fastigheten Pressaren 12. En oljeskada har nu upptäcks och en utredning om omfattning m m kommer att genomföras under våren Resultatet 2009 Resultatet efter finansiella poster för 2009 är budgeterat till 36 mkr mkr varav energikoncernen 58 mkr, bostads- och lokalbolagen 29 mkr och moderbolaget minus 51 mkr. Det bör dock poängteras att det pågår en diskussion om att öka underhåll och investeringar vilket kan komma att påverka främst bostads- och lokalbolagens resultat negativt. s negativa resultat beror till största delen på den revers med tillhörande reversränta som finns mellan VKAB och Växjö kommun. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står: Balanserad vinst ,44 kr Årets förlust ,60 kr Summa ,84 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning ,84 kr Summa ,84 kr Evelid 10 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

11 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 1, Bruttoresultat Försäljningskostnader 1, Administrationskostnader 1,2,5, Övriga rörelseintäkter 1, Övriga rörelsekostnader 1, Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Resultat Portvakten Ringsberg VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

12 Balansräkning BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Belopp i tkr (tusentals kronor) Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14,15,16, Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Fiansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förråd och lager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordran hos intresseföretag Elcertifikat och utsläppsrätter Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

13 Balansräkning BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa Eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsättning för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Växjö kommun Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 30, Kortfristiga skulder Koncernkonto Leverantörsskulder Skuld till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

14 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Den löpande verksamheten 35 Resultat efter finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar som har belastat resultatet Realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar Realisationsförlust på sålda anläggningstillgångar Övriga avsättningar Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital: Förändringar av varulager Förändringar av kortfristiga fordringar Förändringar av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningsfillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Ökning av avsättning till pensioner Nettoförändring koncernkonto Erhållet aktieägartillskott Lämnat aktieägartillskott Erhållet koncernbidrag Fusionsresultat Resultatandelar intressebolag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

15 Tilläggsupplysningar Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, om inget annat anges nedan. Koncernförhållanden Bolaget är ett av Växjö kommun ( ) helägt aktiebolag med säte i Växjö. Bolaget är moderbolag i en koncern med de dotterbolag som framgår av not 20. Fordringar och skulder till Växjö kommun eller av kommunen ägda bolag har i denna årsredovisning ej beaktats som koncernmellanhavanden eller koncerntransaktioner. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådet RR 1:00. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det förvärvade företaget vid förvärvstidpunkten elimineras, i redovisningen ingår endast eget kapital som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning BIVA Bredband i Värend AB har redovisats enligt kapitalmetoden och för Bioenergigruppen i Växjö AB enligt anskaffningsmetoden. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäkter Intäkterna, huvudsakligen hyresintäkter, el- och fjärrvärmeintäkter samt intäkter avseende tillhandahållande av elnät, redovisas i resultaträkningen den period som uthyrningen, leveransen av el och fjärrvärme samt tillhandahållandet av elnätet avser. Varulager Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s det lägsta av anskaffnings- och verkligt värde. Anläggningstillgångar Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Årliga avskrivningar sker enligt: Byggnader 1,22 10% Maskiner och inventarier 5 33% Anläggningar 4 10% Övrig fast egendom 4 5% Byggnadsinventarier 10 20% VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER Standardförbättringar 3 10% Datorutrustning 20 33% Övriga maskiner, inventarier, transportmedel 10 30% Balanserade utgifter 33% Nedskrivning Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Vid nedskrivningsbehov beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Återvinningsvärdet fastställs om möjligt för enskilda tillgångar, annars fastställs återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet tillgången tillhör. Leasing Inga finansiella leasingavtal har tecknats under I enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer har avtal av finansiell karaktär ingångna före 1997 inte redovisats i balansräkningen. Årets resultat har belastats med kostnader för hyrda tillgångar, sk operationell leasing med tkr. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver I företagen inom koncernen redovisas de obeskattade reserverna som en särskild post i balansräkningarna. I resultaträkningarna redovisas avsättning till obeskattade reserver under rubriken bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver. Skattedelen redovisas som avsättning under rubriken avsättning för skatt. Koncernredovisning/Aktieägartillskott Koncernbidrag redovisas efter ekonomisk innebörd, vilket innebär att koncernbidrag som lämnats för att minimera koncernens betalda skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för skatteeffekt. Aktieägartillskott redovisas direkt över eget kapital. Skatter inkl uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värde å andra sidan dess redovisade värden. Koncernmellanhavande Av moderbolagets totala inköp och försäljningar avser tkr (660) inköp och 726 tkr (653) försäljning inom koncernen. 15

16 Noter Fastighetsförvaltning Energikoncernen Koncerninterna mellanhavanden Summa Not 1 Redovisning av rörelsegrenar Nettoomsättning Hyresintäkter Outhyrt Förvaltningsintäkter Extern försäljning Summa Kostnader för sålda varor Råvaror o förnöd Driftskostnader Underhåll Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa Bruttoresultat Försäljningskostn Administrationskostn Övr röresleintäkter Övr rörelsekostnader Röresleresultat Not 2 Avskrivning per funktion Avskrivningar enligt plan per funktion Kostnader för sålda varor Inmateriella anläggninstillgångar Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Försäljningskostnader Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Administrationskostnader Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Avskrivningar enligt plan totalt VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

17 Noter Not 3 Övriga rörelseintäkter Resultat vid avyttring av anläggningstillgång Resultat vid försäljning av mark Bokföringsmässig vinst vid avyttring av aktier i dotterbolag Övriga Summa Not 4 Övriga rörelsekostnader Rivning/utrangering av byggnader Resultat vid försäljning av maskiner och inventarier Resultat av försäljning av fastighet Förgävesprojekteringar Övriga Summa Not 5 Personal Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Redovisning av könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter kvinnor Styrelseledamöter män VD och övrig företagsledning kvinnor VD och övrig företagsledning män Redovisning av sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 3,35% 3,75% - - Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 49,71% 46,47% - - Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid Könsfördelat kvinnor 4,25% 5,07% - - män 2,99% 3,25% - - Åldersfördelat - 29 år 3,28% 3,92% år - 49 år 2,79% 3,37% år - 4,01% 4,17% - - VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

18 Noter Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Av dotterbolagens pensionskostnader avser tkr (2 465 tkr) styrelse och VD. Av moderbolagets pensionskostnader avser 187 tkr (236 tkr) styrelse och vice VD. Vid uppsägning av VD i moderbolag och koncernbolag, från företagets sida, gäller generellt 12 mån uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden förutom för VD i ett dotterbolag där avtalad rätt finns till nuvarande anställningsförmåner i en nedtrappande skala under trettiosex månader. Löner fördelat mellan ledning och övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Totalt Arvode och kostnadsersättning till revisorer Thomas Olofsson - Ernst & Young Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag Anteciperad utdelning Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag Resultatandel i intresseföretag Not 9 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning Försäljning aktier Räntor Summa Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter bank och koncernkonto Ränteintäkter från koncernföretag Övriga finansiella intäkter Summa VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

19 Noter Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till Växjö kommun Räntekostnader övriga Summa Not 12 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatt Summa Not 13 Immateriella anläggningstillgångar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Omklassificering från pågående nyanläggningar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 14 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: Investeringsbidrag Nyanskaffningar under året Omklassificeringar från pågående ny- och ombyggnad Avgår: Investeringsbidrag på nyanskaffningar under året Försäljningar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

20 Noter Not 15 Mark Ingående ackumulerade anskaffningvärden Nyanskaffningar under året Omklassificeringar från pågående ny- och ombyggnad Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 16 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Omklassificeringar från pågående ny- och ombyggnad Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 17 Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 18 Maskiner och inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: Investeringsbidrag Nyanskaffningar under året Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 19 Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Färdigställda investeringar Avgår: investeringsbidrag VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

21 Noter Not 20 Fastighets AB Brånen Andelar i koncernföretag Antal andelar Eget kapital Årets resultat Kapital andel Bokfört värde % 100 Moderbolag Hyresbostäder i Växjö AB % Växjö Energi AB % Videum AB % Vidingehem AB % Växjöhem AB % Växjö Fastighetsförvaltning AB % Moderbolag Organisationsnummer Säte Hyresbostäder i Växjö AB Växjö Växjö Energi AB Växjö Videum AB Växjö Vidingehem AB Växjö Växjöhem AB Växjö Växjö Fastighetsförvaltning AB Växjö Not 21 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärde Andel av årets resultat Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Antal andelar Eget kapital Årets resultat Kapital andel Bokfört värde BIVA Bredband i Värend AB % Bioenergigruppen i Växjö AB % Organisationsnummer Säte BIVA Bredband i Värend AB Alvesta Bioenergigruppen i Växjö AB Växjö Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde Östkraft Övriga aktier och andelar Summa Not 23 Fordringar koncernföretag Fordringar koncernföretag VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

22 Noter Not 24 Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skatt Övriga långfristiga fordringar Summa Not 25 Varulager Eldningsoljor Biobränslen Övrigt material Summa Not 23 Fordringar koncernföretag Fordringar koncernföretag Not 24 Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skatt Övriga långfristiga fordringar Summa Not 25 Varulager Eldningsoljor Biobränslen Övrigt material Summa Not 26 Fordringar koncernföretag Fordringar Koncernföretag Not 27 Övriga fordringar Skattefordringar Mervärdeskatt Övriga fordringar Summa Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bränsleskatter, fordran Nox-avgifter Beräknad fordran avseende fjärrvärmeutbyggnad Konsumtionsavgifter Beräknad fordran upplupna el-certifikat Upplupna räntebidrag Övriga poster Summa VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

23 Noter Not 29 Eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Fondemission Belopp vid årets utgång Bundna reserver Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan fria och bundna reserver Belopp vid årets utgång Fria reserver Belopp vid årets ingång Utdelning Föregående års resultat Aktieägartillskott Fondemission Förskjutning mellan fria och bundna reserver Belopp vid årets utgång Årets Resultat Summa Eget kapital Aktiekapital (antal aktier 1 000) Belopp vid årets ingång Fondemission Belopp vid årets utgång Balanserad vinst Belopp vid årets ingång Utdelning Föregående års resultat Fondemission Erhållet aktieägartillskott Lämnade aktieägartillskott Fusionsresultat Koncernbidrag netto efter skatt Belopp vid årets utgång Årets resultat Summa eget kaptial VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

24 Noter Not 30 Långfristiga skulder Lån som har kortare löptid än ett år behandlas som långfristiga då de skall omsättas Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut Skulder till Växjö kommun Summa Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut Skulder till Växjö kommun Övriga skulder Summa Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut Skulder till Växjö kommun Skulder till andra kreditgivare Summa Totalt till kreditinstitut Totalt till Växjö kommun Totalt till andra kredigivare Övriga långfristiga skulder Totalt Not 31 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid Räntebindning till Lånebelopp Genomsnittlig Andel lån i % ränta (%) Lån med rörlig ränta utan fastställd förfallodag ,14 8, ,28 16, ,00 24, ,39 11, ,40 12, ,54 7, ,96 3, ,16 4, ,49 6, ,19 1, ,75 2, ,94 0, ,42 100,0 Not 32 Koncernkonto Koncernkontot utgör en del av Växjö kommuns koncernkonto. Växjö kommun står som avtalspart gentemot banken. Beviljad kredit för koncernen uppgår till 713 mkr (713 mkr). Motsvarande för moderbolaget är 12 mkr (15 mkr). 24 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

25 Noter Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personal kostnader Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror Övriga poster Not 34 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Summa ställda ansvarsförbindelser Not 35 Kassaflödesanalys Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel: Kassa och bank Outnyttjad koncernkontokredit Växjö Peter Norrman Ordförande Åsa Karlsson Vice ordförande Carl-Gunnar Hagberg Anna Månsson René Jaramillo Gunnar Storbjörk Ulrika Eckeskog Ove Dahl VD Revisionsberättelse har avgivits Thomas Olofsson Auktoriserad revisor VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

26 Revisionsberättelse 26 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

27 Granskningsrapport VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

28 Teleborgs slott, slottsverandan Post: Box 1222, Växjö Besök: Västergatan 15 Tel: Fax: E-post: Org nr: VKAB ägs av Växjö kommun

Växjö Kommunföretag AB

Växjö Kommunföretag AB Växjö Kommunföretag AB ÅrsredovisninG 2010 Hus N, Linnéuniversitetet Innehåll VD har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET 7 RESULTATRÄKNING 10 BALANSRÄKNING 11 KASSAFLÖDESANALYS

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VD-STAB DISTRIKT NORDVÄST/INNERSTADEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN DISTRIKT SYDVÄST BYGG- OCH TEKNIK DISTRIKT SYDOST

VD-STAB DISTRIKT NORDVÄST/INNERSTADEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN DISTRIKT SYDVÄST BYGG- OCH TEKNIK DISTRIKT SYDOST Ekonomisk Redovisning 2009 Familjebostäder INNEHÅLL 3 Företagsledning 4 Styrelse 5 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Kommentarer till resultaträkningen 13 Balansräkning 15 Kommentarer till balansräkningen

Läs mer

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Årsredovisning 2014 Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

VD har ordet. Lars Björklund

VD har ordet. Lars Björklund ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet. 2011 blev året då det skedde ett trendbrott i Sölvesborgshems verksamhet, vi startade nyproduktion av nya marklägenheter efter femton års uppehåll. Byggnation av nya bostäder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2008 Omsättningen ökade till 148,2 mkr (136,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 18,3 mkr

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten.

ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten. Göran Thessén VD, C4 Energi AB och VD, C4 Elnät AB VD har ordet Året inleddes med en av de kallaste vintrar vi upplevt i södra Sverige medan avslutningen var mer ett klimatmässigt normalår. Dessvärre sammanföll

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse... 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen Piteå Kommunföretag AB Moderbolaget & koncernen 2012 Innehåll VD-kommentar 3 Läsanvisning och organisationsschema 4 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Kassaflödesanalyser 8 Tilläggsupplysningar 9 Piteå

Läs mer