Växjö Kommunföretag AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö Kommunföretag AB"

Transkript

1 Växjö Kommunföretag AB ÅrsredovisninG 2010

2 Hus N, Linnéuniversitetet

3 Innehåll VD har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET 7 RESULTATRÄKNING 10 BALANSRÄKNING 11 KASSAFLÖDESANALYS 13 Tilläggsupplysningar 14 Noter 15 Revisionsberättelse 25 Granskningsrapport 26 Bild framsida: Hus N, Linnéuniversitetet Grafisk form och produktion: GoodRace Communication AB, Växjö Foto: mjfoto.se Tryck: Davidsons Tryckeri. Papper Scandia Inlaga 150 gr, omslag 200 gr.

4 VD har ordet stora investeringar s resultat efter finansiella poster uppgick till 233,2 mkr (50,9 mkr). Bostad- och lokalbolagens resultat uppgick till 174,2 mkr (37,9 mkr) och energikoncernens resultat till 97,7 mkr (64,5 mkr) samt moderbolagets resultat till minus 6,0 mkr (minus 51,5 mkr). Reavinster från fastighetsförsäljningar och andra extraordinära intäkter uppgick till totalt 132,8 mkr. Ändrade redovisningsprinciper är huvudförklaringen till moderbolagets resultatförbättring. Rensat från dessa engångseffekter så redovisar samtliga bolag ett resultat som är bättre än budget trots en kall vinter och ökat underhåll. Orsaken är främst de mycket låga räntorna som rådde under Konjunkturuppgång - fastighetsförsäljningar Under året vände konjunkturen upp och Riksbanken började höja reporäntan, dock från en mycket låg nivå. Många bolag i koncernen har valt att utnyttja de historiskt låga räntorna genom att binda delar av sin upplåning till lån med långa löptider. I början av året genomfördes en omvandling från hyresrätt till bostadsrätt, totalt 34 lägenheter och i slutet av året såldes dels 653 hyresrätter samt ett lokalbestånd om ca m 2. Under perioden har koncernen sålt fastigheter för ca 678 mkr innefattande dels lägenheter dels ett antal kommersiella centra. har beslutat att uppkomna reavinster i första hand ska användas för att amortera skulder. Investeringar - efterfrågan s investeringar är fortsatt stora. Totalt har det investerats för 753 mkr (519 mkr). Efterfrågan på koncernens tjänster är stor. Av koncernens lägenheter är 46 outhyrda. Det är främst i Lammhult och till viss del i Braås samt i kv Portvakten som dessa bostäder finns. I Växjö stad råder bostadsbrist. Efterfrågan på fjärrvärme är stabil. Wexnet redovisar för första gången ett positivt resultat. Under året har utbyggnaden av fjärrkyla tagit fart. Forsknings- och utvecklingsprojekt samt nyföretagande har som ambition att delta i olika forskningsoch utvecklingsprojekt men också på olika sätt stödja och underlätta nyföretagandet i regionen. Hyresbostäders kontor, Höstvägen i Växjö 4 VÄXJÖ STYRELSEN Stående från vänster: Per Schöldberg, Malin Lauber, Maria Carlsson, Nils Fransson, Anders Mårtensson. Sittande: Peter Norrman, Gunnar Storbjörk. På bilden saknas: Ulf Hedin, Rene Jaramillo. KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

5 VD har ordet Allaktivitetshus Araby Gemla sporthall Gemla sporthall VKAB stöder tillsammans med Videum regionens Inkubatorbolag (www.inkubatorn.nu) som har till uppgift att främja och stimulera bildandet av nya företag, vilka ofta har sitt ursprung från Linneuniversitetets olika profilområden. Ett antal nystartade företag har lyckosamt kunnat lämna Inkubatorn för att nu stå på egna ben. Byggande i trä är ett viktigt profilområde för regionen. kommer att ha en viktig roll i Trästad 2012 (www.trastad2012.se) som är en nationell satsning på träbyggande. Centrum för byggande och boende i trä (www.cbbt.se) är ett samverkansprojekt mellan industri, akademi och kommun. Ett större markområde är avsatt för att vara ett internationellt skyltfönster för trähusbyggande. Ett antal spännande och prisbelönta trähus har redan byggs och ett antal nya planeras (www.vaxjo.se). nytt kraftvärmeblock (Sandvik 3). Bostads- och lokalbolagens resultat beräknas ligga kvar på nuvarande nivå trots sannolika räntehöjningar. Energibolagets resultat kommer att minska 2013 när elcertifikaten upphört. Budgeterat resultat 2011 Resultatet efter finansiella poster för koncernen 2011 är budgeterat till 69 mkr varav för bostads- och lokalbolagen 29 mkr, energikoncernen 69 mkr och moderbolaget minus 29 mkr. Växjö Kommunföretag AB har aktivt medverkat i bildandet av föreningen Goda Hus (www.godahus.se). Syftet med föreningen är i första hand att söka lämpliga former för energieffektiviseringar i det befintliga fastighetsbeståndet i samband med större underhållsinsatser. Till föreningen har knutits Leif Gustavsson, professor i byggteknik med inriktning mot energi och klimateffektivt byggande. Ove Dahl VD Lars Sjökvist Vice VD stöder också Värnamo Biomass Gasification Center AB (www.vvbgc.com). Det är ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram kunskaper kring framställning av ett framtida miljövänligt fordonsbränsle baserat på biomassa. Växjö Energi AB har under året börjat studera möjligheten att producera fordonsgas parallellt med sin fjärrvärmeproduktion. Kommande år s investeringar kommer även framöver att vara stora. Efterfrågan på koncernens olika tjänster bedöms bli fortsatt god. Beslut ska fattas om en utbyggnad av ett VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER Ove Dahl Lars Sjökvist 5

6 Förvaltningsberättelse Rosendal Rottne Arabyskolan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 VÄXJÖ Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) lämnar härmed årsredovisning för koncernens och moderbolagets verksamhet VKAB är moderbolag med följande helägda bolag: Hyresbostäder i Växjö AB, Växjö Energi AB, Videum AB, Vidingehem AB, Växjö fastighetsförvaltning AB, Växjöhem AB. Växjö kommun är ensam aktieägare i VKAB. Ändamålet med moderbolagets verksamhet I bolagsordningen anges bland annat följande Ändamålet med verksamheten är att samordna verksamheten i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande med beaktande av förefintliga möjligheter till effektivisering och rationalisering. Detta arbete utförs bland annat genom att samordna koncernens finansiering godkänna dotterbolagens investeringar över 10 mkr om inte annat beslutats samordna koncernens fastighetsförsäljningar kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar föreslå olika typer av resultatkrav koncerngemensamma arbetsgrupper och utbildningar tillhandahålla olika typer av expertkompetens. försöker också fungera som en länk mellan kommunen och bolagen. Syftet med bolagets verksamhet bedöms väl ha uppnåtts under Styrelsen Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige var under 2010 följande: Peter Norrman, ordförande Åsa Karlsson-Björkmarker, vice ordförande Carl-Gunnar Hagberg Rene Jaramillo Gunnar Storbjörk Nils Fransson Ulrika Eckeskog Kommentar: Nils Fransson registrerades som ny styrelseledamot 23/11 och ersatte då Anna Månsson. Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige, är från följande: Peter Norrman, ordförande Gunnar Storbjörk, vice ordförande Ulf Hedin Per Schöldberg Nils Fransson Malin Lauber Anders Mårtensson Ersättare i styrelsen: Maria Carlsson Rene Jaramillo Verkställande direktör Ove Dahl Vice verkställande direktör Lars Sjökvist Revisorer Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige Ordinarie Ersättare Elsa Jönsson Bertil Karlsson Sven Pehrsson Albin Andersson Revisorer utsedda av bolagsstämman Ordinarie Ersättare Thomas Olofsson Åke Andersson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Firmatecknare Firma tecknas av styrelsen Firma tecknas av Ove Dahl, Lars Sjökvist i förening med en av Peter Norrman, Gunnar Storbjörk. KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

7 Sammanfattning av årets verksamhet SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET s resultat efter finansiella poster uppgick till 233,2 mkr (50,9 mkr). Bostads och lokalbolagens resultat uppgick till 174,2 mkr (37,9 mkr) och energikoncernens resultat till 97,7 mkr (64,5 mkr) samt moderbolagets resultat till minus 6,0 mkr (-51,5 mkr). Reavinster från fastighetsförsäljningar och andra extraordinära intäkter uppgick till totalt 132,8 mkr. Ändrade redovisningsprinciper är huvudförklaringen till moderbolagets resultatförbättring. Rensat från dessa engångseffekter så redovisar samtliga bolag ett resultat som är bättre än budget trots en kall vinter och ökat underhåll. Orsaken är främst de mycket låga räntorna som rådde under Under året vände konjunkturen upp och Riksbanken började höja reporäntan, dock från en mycket låg nivå. Många bolag i koncernen har valt att utnyttja de historiskt låga räntorna genom att binda delar av sin upplåning till lån med långa löptider. I början av året genomfördes en omvandling från hyresrätt till bostadsrätt, totalt 34 lägenheter och i slutet av året såldes dels 653 hyresrätter samt ett lokalbestånd om ca m 2. Under perioden har koncernen sålt fastigheter för ca 678 mkr, dels lägenheter dels ett antal kommersiella centra. har beslutat att uppkomna reavinster i första hand ska användas för att amortera skulder. Ekonomisk stabilitet s låneskuld på 7,0 (6,9) miljarder kronor gör att koncernens förmåga att stå emot sämre tider är av avgörande vikt. En av moderbolagets viktigaste uppgifter är att i nära samarbete med dotterbolagen hålla ihop koncernens ekonomi och att bevaka att koncernens stora investeringar genomförs på ett ekonomiskt sunt sätt. Detta arbete har lagt grunden till den ekonomiska stabilitet som kännetecknat koncernen under en lång tid. Ny lagstiftning innebär skärpta krav på att de allmännyttiga bostadsbolagen ska arbeta efter mera affärsmässiga principer. För bostadsbolagen i Växjö innebär detta ingen större förändring då sådana principer har tillämpats för all nyproduktion av bostäder under en lång tid. VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER Soliditeten i koncernen som helhet är 6.5 % (4.3 %). Den låga soliditeten beror delvis på den revers som funnits mellan Växjö kommun och VKAB som under året istället har finansierats med externa lån. Den över tiden mycket höga nyproduktionen av bostäder och lokaler bidrar också till en lägre soliditet. Soliditeten i energikoncernen är 37.2 % (37.3 %), bostadsbolagen har ett snitt på 17.5 % (14.6 %) och lokalbolagen 4.6 % (4.9 %). För de båda lokalbolagen är soliditeten ett mindre bra mått på ekonomisk stabilitet då deras hyreskontrakt med var sin stor hyresgäst (Växjö kommun och Linneuniversitetet) har en sådan utformning att det är hyresgästerna som står ränterisken. Det bör också nämnas att Vidingehem, som är ett av tre bostadsbolag, har samma typ av hyreskontrakt med Växjö kommun på drygt 40 % av sitt fastighetsbestånd. Upplåning och finansiering som helhet har jämfört med många andra liknande koncerner en hög andel lån med långa löptider. Skillnaderna mellan dotterbolagen är dock stora vilket speglar olika typer av verksamhet, soliditet och sättet att erhålla sina intäkter. Respektive dotterbolag uppdaterar årligen sin finanspolicy utifrån sina förutsättningar. All upplåning i koncernen hanteras via moderbolaget. Omsättning av lån samt all nyupplåning konkurrensutsätts regelmässigt. Som säkerhet används nästan alltid kommunal proprieborgen. Investeringar s investeringar har under lång tid stadigt legat på en hög nivå. Totalt har det genomförts investeringar för 753 mkr (519 mkr). Underhållskostnaden uppgick till 247 mkr (297 mkr). s investeringar och underhåll uppgick sammanlagt till mkr (816 mkr). I koncernen färdigställdes totalt 122 (70) nya bostäder under året. Vidingehem svarade för 32 familjebostäder i två punkthus i kvarteret Triton på Hovshaga samt 44 vårdbostäder i kvarteret Solvändan på Högstorp. Växjöhem färdigställde 46 familjebostäder i kvarteret Blåsbälgen på Teleborg. har under den senaste tioårsperioden byggt 131 bostäder per år i genomsnitt, vilket motsvarar ca 52 % av samtliga producerade hyresrätter i kommunen och ca 28 % av den totala bostadsproduktionen. Totalt påbörjades i koncernen 62 (78) bostäder under året. Växjöhem byggstartade 44 familjebostäder i kvarteret Alabastern på Araby som kommer att bli Växjös högsta hus med 16 våningar. Vidingehem påbörjade 18 familjebostäder på Rosendal i Rottne. All nyproduktion av bostäder sker till nationellt uppmärksammade låga kostnader. 7

8 Sammanfattning av årets verksamhet Det pågår också ett omfattande arbete med att förnya, utveckla och komplettera det stora fastighetsbestånd som finns i koncernen. Videum har under året genomfört två större investeringar gentemot Linneuniversitetet (hus N och J). Utbyggnaden av fjärrkyla har tagit fart under Fortsatt mycket stora investeringar i skolor och förskolor med kommunen som hyresgäst har också genomförts under året. Kassaflödet Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 377,7 mkr (340,5 mkr). Trots att årets investeringar uppgår till 753 mkr så har koncernens totala låneskuld endast ökat med 181 mkr. Förklaringen är dels koncernens starka kassaflöde och genomförda fastighetsförsäljningar. Förvaltning Antalet bostäder var vid årsskiftet st ( st) och lokalytorna var m2 ( m 2 ). En stor del av lokalerna har Växjö kommun som hyresgäst (skolor, förskolor mm). En annan stor lokalhyresgäst är Linneuniversitetet. I Videum Science park finns företagshotell ofta med hyresgäster som har en koppling till universitetets olika profilområden. Totalt äger och förvaltar koncernen m 2 ( ) bostads- och lokalyta. VEAB:s olika produktions- och administrationslokaler tillkommer. Marknaden Påbörjandet av nya hyres- och bostadsrätter i Växjö som helhet bromsade in kraftigt med början redan 2008 beroende på finanskrisen och lågkonjunkturen i kombination med väsentligt försämrade ekonomiska villkor för hyresrätter men också i viss mån för bostadsrätter. Påbörjandet ligger fortfarande på en betydligt lägre nivå än under genomsnittet under den senaste tioårsperioden. Vid en sådan jämförelse bör dock beaktas att det temporärt höga studentbostadsbyggandet under de första sex åren av tioårsperioden höjt genomsnittet för färdigställda bostäder i kommunen under hela perioden från 335 till 464 bostäder per år. De två senaste åren har inga nya hyresrätter påbörjats av privata byggherrar. Däremot har det första projektet med ägarlägenheter påbörjats under 2010 och flera sådana bostäder planeras av såväl privata som allmännyttiga byggherrar. För att ytterligare kunna tillföra nya bostäder till bostadsmarknaden i Växjö planeras byggnation av ägarlägenheter under Efterfrågan på koncernens bostäder och lokaler är fortsatt mycket god. Antalet bostäder med hyresförlust är 46 st (61). Den nyproduktion av hyresrätter som skett under 2010 har kunnat hyras ut trots att det finns ett visst betalningsmotstånd mot de hyresnivåer som där krävs. Efterfrågan på koncernens lokaler är fortsatt god. Antalet kunder i Wexnet har ökat med och är nu uppe i Byanätsutbyggnaden har fortsatt att utvecklas positivt och antalet anslutna kunder är nu 630. Utbyggnaden av fjärrkyla har tagit fart under året med Växjö lasarett och universitetet som strategiska kunder. Antalet fjärrvärmekunder har ökat med 230 st till Under hösten passerade Elnät den :e kundanslutningen. Priset på biobränsle har fortsatt att stiga snabbare än inflationen. Underhåll Underhållet i fastighetsförvaltningen uppgick till 215 mkr (253 mkr) och i energikoncernen till 31 mkr (44.0). Bostadsbolagens underhållskostnader ligger över och i vissa fall betydligt över SABO snittet. Växjöhem som har det äldsta fastighetsbeståndet har också högst underhållskostnader på 202 kr/m 2 följda av Vidingehem 144 kr/m 2 och Hyresbostäder 141 kr/m 2. Vid jämförelse med många andra allmännyttiga bostadsbolag så bedöms bolagen i Växjö ha en god underhållsnivå. Extern konsult ska anlitas för att styrelsen i moderbolaget ska få en utomståendes bedömning av bostadsbolagens underhållsnivåer. Ekologisk och social redovisning Samtliga bolag är nu miljödiplomerade. Arbetet med energieffektiviseringar fortskrider med målsättningen att minska förbrukningen med 20 % till Under året har en energirevision genomförts i syfte att ytterligare utveckla energieffektiviseringsarbetet i koncernen. Utbyggnaden av fjärrkyla har fått sitt stora genombrott under året. Ett mindre vindkraftverk har anskaffats till kv Blåsbälgen. Ytterligare solcellsanläggningar har tagits i bruk. Ett antal nya elbilar har under året köpts in. Som ett led att minska miljöbelastningen så köps bara ursprungsmärkt el, vilket garanterar att den kommer från förnyelsebar energi. Stora vattenbesparingsprojekt har under året genomförs i koncernen liksom olika projekt som inneburit en övergång till individuell mätning av kall- och varmvatten samt el. Blåsbälgen, Teleborg 8 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

9 Samtliga fastigheter har energideklarerats med tillhörande energianalys vilket ger en bra vägledning för det fortsatta effektiviseringsarbetet. Ett miljökontrollprogram för Sandviksverket har under året blivit godkänt av tillsynsmyndigheten. 60 % av den totala mängden aska har återförts till skogsmark. Övrig aska har återanvänts som konstruktionsmaterial på deponi. Miljötillståndets uppsatta gränsvärden vad avser emissioner till luft och vatten har inte överstigits. På grund av den kallaste vintern på 25 år har mer olja än normalt använts i produktionen. Det kalla vädret har också inneburit att maxeffekten för elnät ökat med 9 MW till 107 MW vilket är det högsta värdet på många år. Via bostadssociala gruppen bedrivs ett nära samarbete mellan arbete och välfärd och omsorgsförvaltningen. Olika boendealternativ tas fram för att kunna erbjuda alla kategorier hyresgäster en bostad. Det bostadssociala avtal som funnits sedan 1998 ska omförhandlas. Tillsammans med våra hyresgäster drivs olika mötesplatser i våra bostadsområden såsom Panncentralen, Tallgården och Café Tuvfan. Aktivitetshallen som invigs under 2011, finansieras till hälften av bostadsbolagen i staden mot att bolagen och dess hyresgäster på olika sätt får tillgång till motsvarande tid i hallen. svarade för. Beslut om nybyggnation av Sandvik 3 kommer förhoppningsvis att fattas under VKAB sålde år 2000 fastigheten Pressaren 12. En oljeskada upptäcktes Regleringen av skadan kan komma att bli föremål för en diskussion under de närmaste åren. Budgeterat resultat 2011 Resultatet för energikoncernen är budgeterat till 69,0 mkr och lokalbolagen till 29,3 mkr. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står: Balanserad vinst ,48 Årets förlust ,39 Summa ,09 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning ,09 Summa ,09 Vid all nyrekrytering eftersträvas en jämn könsfördelning. Då många av våra hyresgäster har en annan etnisk bakgrund är det viktigt att dessa också finns representerade bland vår anställda. Mångfaldsprogram har fastställts i respektive bolag Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpa hinder har i stort färdigställs. Den kalla och snörika vintern gjorde att vissa utomhusarbeten fick skjutas upp. Sjukfrånvaron har minskat från 8.7 dagar till 7.8 sjukdagar/snittanställd. Sjukfrånvaron har minskat både för kvinnor och för män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 90.1 % (för kvinnor 78.7 % och för män 95.0 %). Medelåldern för koncernens anställda är 47.2 år (47.5). De närmaste åren s investeringar bedöms bli fortsatt stora. Trots höga hyror i all nyproduktion bedöms marknaden kunna svälja en ytterligare mindre ökning av antalet nya hyresrätter. Om bostadsbolagen därutöver ska kunna bidra med fler bostäder till Växjö bostadsmarknad kan detta ske genom att bygga och sälja ägarlägenheter. Efterfrågan på fjärrvärme bedöms vara fortsatt god. Trots genomförda prishöjningar ligger fjärrvärmepriset i Växjö fortsatt på den nedre halvan vid en nationell jämförelse. Intäkterna från elcertifikaten upphör 2013 vilka för 2010 var en stor del av det resultat som fjärrvärmen VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER Höghuset, Araby 9

10 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 1, Bruttoresultat Försäljningskostnader 1, Administrationskostnader 1,2,5, Övriga rörelseintäkter 1, Övriga rörelsekostnader 1, Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Resultat VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

11 Balansräkning BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Belopp i tkr (tusentals kronor) Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående ny- och ombyggnader Fiansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förråd och lager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Elcertifikat och utsläppsrätter Övriga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

12 Balansräkning BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa Eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsättning för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Växjö kommun Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 28, Kortfristiga skulder Koncernkonto Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

13 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar som har belastat resultatet Realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar Realisationsförlust på sålda anläggningstillgångar Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital: Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Förändring avsättning till pensioner Förändring övriga avsättningar Nettoförändring koncernkonto Erhållet aktieägartillskott Erhållet koncernbidrag Resultatandelar intressebolag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

14 Tilläggsupplysningar Tilläggsupplysningar 14 VÄXJÖ Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, om inget annat anges nedan. Koncernförhållanden Bolaget är ett av Växjö kommun ( ) helägt aktiebolag med säte i Växjö. Bolaget är moderbolag i en koncern med de dotterbolag som framgår av not 20. Fordringar och skulder till Växjö kommun eller av kommunen ägda bolag har i denna årsredovisning ej beaktats som koncernmellanhavanden eller koncerntransaktioner. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådet RR 1:00. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det förvärvade företaget vid förvärvstidpunkten elimineras, i redovisningen ingår endast eget kapital som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning BIVA Bredband i Värend AB har redovisats enligt kapitalmetoden och för Bioenergigruppen i Växjö AB enligt anskaffningsmetoden. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäkter Intäkterna, huvudsakligen hyresintäkter, el- och fjärrvärmeintäkter samt intäkter avseende tillhandahållande av elnät, redovisas i resultaträkningen den period som uthyrningen, leveransen av el och fjärrvärme samt tillhandahållandet av elnätet avser. Varulager Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s det lägsta av anskaffnings- och verkligt värde. Anläggningstillgångar Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Årliga avskrivningar sker enligt: Byggnader 1,43-10 % Maskiner och inventarier 5-33 % Anläggningar 4-10 % Övrig fast egendom 4-5 % Byggnadsinventarier % Standardförbättringar 3-10 % Datorutrustning % Övriga maskiner, inventarier, transportmedel % Nedskrivning Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Vid nedskrivningsbehov beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Återvinningsvärdet fastställs om möjligt för enskilda tillgångar, annars fastställs återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet tillgången tillhör. Leasing Inga finansiella leasingavtal har tecknats under I enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer har avtal av finansiell karaktär ingångna före 1997 inte redovisats i balansräkningen. Årets resultat har belastats med kostnader för hyrda tillgångar, s k operationell leasing med tkr. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver I företagen inom koncernen redovisas de obeskattade reserverna som en särskild post i balansräkningarna. I resultaträkningarna redovisas avsättning till obeskattade reserver under rubriken bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver. Skattedelen redovisas som avsättning under rubriken avsättning för skatt. Koncernbidrag / Aktieägartillskott Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings uttalande UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att koncernbidrag som lämnas och tas emot i syfte att minimera koncernens skatt redovisas som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Koncernbidrag som kan jämställas med utdelning redovisas som en minskning av eget kapital hos givaren och som en finansiell intäkt hos mottagaren. Aktieägartillskott redovisas direkt över eget kapital. Skatter inkl uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värde å andra sidan dess redovisade värden. Koncernmellanhavande Av moderbolagets totala inköp och försäljningar avser 292 tkr (290) inköp och 500 tkr (819) försäljning inom koncernen. KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

15 Noter Fastighetsförvaltning Energikoncernen Koncerninterna mellanhavanden Summa Not 1 Redovisning av rörelsegrenar Nettoomsättning Hyresintäkter Outhyrt Förvaltningsintäkter Extern försäljning Summa Kostnader för sålda varor Råvaror o förnöd Driftskostnader Underhåll Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Not 2 Avskrivning per funktion Avskrivningar enligt plan per funktion Kostnader för sålda varor Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Försäljningskostnader Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Administrationskostnader Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Avskrivningar enligt plan totalt VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

16 Noter Not 3 Övriga rörelseintäkter Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar Övriga Summa Not 4 Övriga rörelsekostnader Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar Övriga Summa Not 5 Personal Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Redovisning av könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter kvinnor Styrelseledamöter män VD och övrig företagsledning kvinnor VD och övrig företagsledning män Redovisning av sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie 2,89% 3,11% - - arbetstid Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 31,09% 35,26% - - Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid Könsfördelat kvinnor 3,71% 4,55% - - män 2,56% 2,52% - - Åldersfördelat - 29 år 2,07% 1,74% år - 49 år 2,95% 3,60% år - 2,95% 2,73% VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

17 Noter Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Av dotterbolagens pensionskostnader avser tkr (3 204 tkr) styrelse och VD. Av moderbolagets pensionskostnader avser 290 tkr (319 tkr) styrelse och vice VD. Vid uppsägning av VD i moderbolag och koncernbolag, från företagets sida, gäller generellt 12 mån uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden förutom för VD i ett dotterbolag där avtalad rätt finns till nuvarande anställningsförmåner i en nedtrappande skala under trettiosex månader. Löner fördelat mellan ledning och övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Totalt Arvode och kostnadsersättning till revisorer Thomas Olofsson - Ernst & Young Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag Anteciperad utdelning Koncernbidrag Totalt Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag Resultatandelar i intresseföretag Nedskrivning andelar i intresseföretag Nettoresultat från andelar i intresseföretag Not 9 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning Summa Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter bank och koncernkonto Ränteintäkter från koncernföretag Övriga finansiella intäkter Summa VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

18 Noter Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till Växjö kommun Räntekostnader övriga Summa Not 12 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatt Summa Not 13 Immateriella anläggningstillgångar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Omklassificering från pågående nyanläggningar Försäljning/utrangering Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljning/utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 14 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: Investeringsbidrag Nyanskaffningar under året Avgår: Investeringsbidrag på nyanskaffningar under året Omklassificering från pågående nyanläggningar Avgår: Investeringsbidrag på omklassificeringar Försäljningar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

19 Noter Not 15 Mark Ingående ackumulerade anskaffningvärden Nyanskaffningar under året Omklassificering från pågående nyanläggningar Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 16 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningvärden Nyanskaffningar under året Omklassificering från pågående nyanläggningar Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 17 Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 18 Maskiner och inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: Investeringsbidrag Nyanskaffningar under året Avgår: Investeringsbidrag Omklassificering från pågående nyanläggningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 19 Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Försäljning Färdigställda investeringar VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

20 Noter Not 20 Andelar i koncernföretag Antal andelar Eget kapital Årets resultat Kapital andel Bokfört värde Moderbolag Hyresbostäder i Växjö AB % Växjö Energi AB % Videum AB % Vidingehem AB % Växjöhem AB % Växjö Fastighetsförvaltning AB % Organisationsnummer Säte Hyresbostäder i Växjö AB Växjö Växjö Energi AB Växjö Videum AB Växjö Vidingehem AB Växjö Växjöhem AB Växjö Växjö Fastighetsförvaltning AB Växjö Not 21 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärde Andel av årets resultat Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Antal andelar Eget kapital Årets resultat Kapital andel Bokfört värde Bokfört värde BIVA Bredband i Värend AB % Bioenergigruppen i Växjö AB % Organisationsnummer Säte BIVA Bredband i Värend AB Alvesta Bioenergigruppen i Växjö AB Växjö 20 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

årsredovisning 2007 Bodens energi

årsredovisning 2007 Bodens energi årsredovisning 2007 Bodens energi 1 2 Årsredovisning 2007 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer