Växjö Kommunföretag AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö Kommunföretag AB"

Transkript

1 Växjö Kommunföretag AB ÅrsredovisninG 2010

2 Hus N, Linnéuniversitetet

3 Innehåll VD har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET 7 RESULTATRÄKNING 10 BALANSRÄKNING 11 KASSAFLÖDESANALYS 13 Tilläggsupplysningar 14 Noter 15 Revisionsberättelse 25 Granskningsrapport 26 Bild framsida: Hus N, Linnéuniversitetet Grafisk form och produktion: GoodRace Communication AB, Växjö Foto: mjfoto.se Tryck: Davidsons Tryckeri. Papper Scandia Inlaga 150 gr, omslag 200 gr.

4 VD har ordet stora investeringar s resultat efter finansiella poster uppgick till 233,2 mkr (50,9 mkr). Bostad- och lokalbolagens resultat uppgick till 174,2 mkr (37,9 mkr) och energikoncernens resultat till 97,7 mkr (64,5 mkr) samt moderbolagets resultat till minus 6,0 mkr (minus 51,5 mkr). Reavinster från fastighetsförsäljningar och andra extraordinära intäkter uppgick till totalt 132,8 mkr. Ändrade redovisningsprinciper är huvudförklaringen till moderbolagets resultatförbättring. Rensat från dessa engångseffekter så redovisar samtliga bolag ett resultat som är bättre än budget trots en kall vinter och ökat underhåll. Orsaken är främst de mycket låga räntorna som rådde under Konjunkturuppgång - fastighetsförsäljningar Under året vände konjunkturen upp och Riksbanken började höja reporäntan, dock från en mycket låg nivå. Många bolag i koncernen har valt att utnyttja de historiskt låga räntorna genom att binda delar av sin upplåning till lån med långa löptider. I början av året genomfördes en omvandling från hyresrätt till bostadsrätt, totalt 34 lägenheter och i slutet av året såldes dels 653 hyresrätter samt ett lokalbestånd om ca m 2. Under perioden har koncernen sålt fastigheter för ca 678 mkr innefattande dels lägenheter dels ett antal kommersiella centra. har beslutat att uppkomna reavinster i första hand ska användas för att amortera skulder. Investeringar - efterfrågan s investeringar är fortsatt stora. Totalt har det investerats för 753 mkr (519 mkr). Efterfrågan på koncernens tjänster är stor. Av koncernens lägenheter är 46 outhyrda. Det är främst i Lammhult och till viss del i Braås samt i kv Portvakten som dessa bostäder finns. I Växjö stad råder bostadsbrist. Efterfrågan på fjärrvärme är stabil. Wexnet redovisar för första gången ett positivt resultat. Under året har utbyggnaden av fjärrkyla tagit fart. Forsknings- och utvecklingsprojekt samt nyföretagande har som ambition att delta i olika forskningsoch utvecklingsprojekt men också på olika sätt stödja och underlätta nyföretagandet i regionen. Hyresbostäders kontor, Höstvägen i Växjö 4 VÄXJÖ STYRELSEN Stående från vänster: Per Schöldberg, Malin Lauber, Maria Carlsson, Nils Fransson, Anders Mårtensson. Sittande: Peter Norrman, Gunnar Storbjörk. På bilden saknas: Ulf Hedin, Rene Jaramillo. KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

5 VD har ordet Allaktivitetshus Araby Gemla sporthall Gemla sporthall VKAB stöder tillsammans med Videum regionens Inkubatorbolag (www.inkubatorn.nu) som har till uppgift att främja och stimulera bildandet av nya företag, vilka ofta har sitt ursprung från Linneuniversitetets olika profilområden. Ett antal nystartade företag har lyckosamt kunnat lämna Inkubatorn för att nu stå på egna ben. Byggande i trä är ett viktigt profilområde för regionen. kommer att ha en viktig roll i Trästad 2012 (www.trastad2012.se) som är en nationell satsning på träbyggande. Centrum för byggande och boende i trä (www.cbbt.se) är ett samverkansprojekt mellan industri, akademi och kommun. Ett större markområde är avsatt för att vara ett internationellt skyltfönster för trähusbyggande. Ett antal spännande och prisbelönta trähus har redan byggs och ett antal nya planeras (www.vaxjo.se). nytt kraftvärmeblock (Sandvik 3). Bostads- och lokalbolagens resultat beräknas ligga kvar på nuvarande nivå trots sannolika räntehöjningar. Energibolagets resultat kommer att minska 2013 när elcertifikaten upphört. Budgeterat resultat 2011 Resultatet efter finansiella poster för koncernen 2011 är budgeterat till 69 mkr varav för bostads- och lokalbolagen 29 mkr, energikoncernen 69 mkr och moderbolaget minus 29 mkr. Växjö Kommunföretag AB har aktivt medverkat i bildandet av föreningen Goda Hus (www.godahus.se). Syftet med föreningen är i första hand att söka lämpliga former för energieffektiviseringar i det befintliga fastighetsbeståndet i samband med större underhållsinsatser. Till föreningen har knutits Leif Gustavsson, professor i byggteknik med inriktning mot energi och klimateffektivt byggande. Ove Dahl VD Lars Sjökvist Vice VD stöder också Värnamo Biomass Gasification Center AB (www.vvbgc.com). Det är ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram kunskaper kring framställning av ett framtida miljövänligt fordonsbränsle baserat på biomassa. Växjö Energi AB har under året börjat studera möjligheten att producera fordonsgas parallellt med sin fjärrvärmeproduktion. Kommande år s investeringar kommer även framöver att vara stora. Efterfrågan på koncernens olika tjänster bedöms bli fortsatt god. Beslut ska fattas om en utbyggnad av ett VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER Ove Dahl Lars Sjökvist 5

6 Förvaltningsberättelse Rosendal Rottne Arabyskolan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 VÄXJÖ Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Kommunföretag AB (VKAB) lämnar härmed årsredovisning för koncernens och moderbolagets verksamhet VKAB är moderbolag med följande helägda bolag: Hyresbostäder i Växjö AB, Växjö Energi AB, Videum AB, Vidingehem AB, Växjö fastighetsförvaltning AB, Växjöhem AB. Växjö kommun är ensam aktieägare i VKAB. Ändamålet med moderbolagets verksamhet I bolagsordningen anges bland annat följande Ändamålet med verksamheten är att samordna verksamheten i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande med beaktande av förefintliga möjligheter till effektivisering och rationalisering. Detta arbete utförs bland annat genom att samordna koncernens finansiering godkänna dotterbolagens investeringar över 10 mkr om inte annat beslutats samordna koncernens fastighetsförsäljningar kostnadsjämförelser och kvalitetsmätningar föreslå olika typer av resultatkrav koncerngemensamma arbetsgrupper och utbildningar tillhandahålla olika typer av expertkompetens. försöker också fungera som en länk mellan kommunen och bolagen. Syftet med bolagets verksamhet bedöms väl ha uppnåtts under Styrelsen Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige var under 2010 följande: Peter Norrman, ordförande Åsa Karlsson-Björkmarker, vice ordförande Carl-Gunnar Hagberg Rene Jaramillo Gunnar Storbjörk Nils Fransson Ulrika Eckeskog Kommentar: Nils Fransson registrerades som ny styrelseledamot 23/11 och ersatte då Anna Månsson. Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige, är från följande: Peter Norrman, ordförande Gunnar Storbjörk, vice ordförande Ulf Hedin Per Schöldberg Nils Fransson Malin Lauber Anders Mårtensson Ersättare i styrelsen: Maria Carlsson Rene Jaramillo Verkställande direktör Ove Dahl Vice verkställande direktör Lars Sjökvist Revisorer Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige Ordinarie Ersättare Elsa Jönsson Bertil Karlsson Sven Pehrsson Albin Andersson Revisorer utsedda av bolagsstämman Ordinarie Ersättare Thomas Olofsson Åke Andersson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Firmatecknare Firma tecknas av styrelsen Firma tecknas av Ove Dahl, Lars Sjökvist i förening med en av Peter Norrman, Gunnar Storbjörk. KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

7 Sammanfattning av årets verksamhet SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET s resultat efter finansiella poster uppgick till 233,2 mkr (50,9 mkr). Bostads och lokalbolagens resultat uppgick till 174,2 mkr (37,9 mkr) och energikoncernens resultat till 97,7 mkr (64,5 mkr) samt moderbolagets resultat till minus 6,0 mkr (-51,5 mkr). Reavinster från fastighetsförsäljningar och andra extraordinära intäkter uppgick till totalt 132,8 mkr. Ändrade redovisningsprinciper är huvudförklaringen till moderbolagets resultatförbättring. Rensat från dessa engångseffekter så redovisar samtliga bolag ett resultat som är bättre än budget trots en kall vinter och ökat underhåll. Orsaken är främst de mycket låga räntorna som rådde under Under året vände konjunkturen upp och Riksbanken började höja reporäntan, dock från en mycket låg nivå. Många bolag i koncernen har valt att utnyttja de historiskt låga räntorna genom att binda delar av sin upplåning till lån med långa löptider. I början av året genomfördes en omvandling från hyresrätt till bostadsrätt, totalt 34 lägenheter och i slutet av året såldes dels 653 hyresrätter samt ett lokalbestånd om ca m 2. Under perioden har koncernen sålt fastigheter för ca 678 mkr, dels lägenheter dels ett antal kommersiella centra. har beslutat att uppkomna reavinster i första hand ska användas för att amortera skulder. Ekonomisk stabilitet s låneskuld på 7,0 (6,9) miljarder kronor gör att koncernens förmåga att stå emot sämre tider är av avgörande vikt. En av moderbolagets viktigaste uppgifter är att i nära samarbete med dotterbolagen hålla ihop koncernens ekonomi och att bevaka att koncernens stora investeringar genomförs på ett ekonomiskt sunt sätt. Detta arbete har lagt grunden till den ekonomiska stabilitet som kännetecknat koncernen under en lång tid. Ny lagstiftning innebär skärpta krav på att de allmännyttiga bostadsbolagen ska arbeta efter mera affärsmässiga principer. För bostadsbolagen i Växjö innebär detta ingen större förändring då sådana principer har tillämpats för all nyproduktion av bostäder under en lång tid. VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER Soliditeten i koncernen som helhet är 6.5 % (4.3 %). Den låga soliditeten beror delvis på den revers som funnits mellan Växjö kommun och VKAB som under året istället har finansierats med externa lån. Den över tiden mycket höga nyproduktionen av bostäder och lokaler bidrar också till en lägre soliditet. Soliditeten i energikoncernen är 37.2 % (37.3 %), bostadsbolagen har ett snitt på 17.5 % (14.6 %) och lokalbolagen 4.6 % (4.9 %). För de båda lokalbolagen är soliditeten ett mindre bra mått på ekonomisk stabilitet då deras hyreskontrakt med var sin stor hyresgäst (Växjö kommun och Linneuniversitetet) har en sådan utformning att det är hyresgästerna som står ränterisken. Det bör också nämnas att Vidingehem, som är ett av tre bostadsbolag, har samma typ av hyreskontrakt med Växjö kommun på drygt 40 % av sitt fastighetsbestånd. Upplåning och finansiering som helhet har jämfört med många andra liknande koncerner en hög andel lån med långa löptider. Skillnaderna mellan dotterbolagen är dock stora vilket speglar olika typer av verksamhet, soliditet och sättet att erhålla sina intäkter. Respektive dotterbolag uppdaterar årligen sin finanspolicy utifrån sina förutsättningar. All upplåning i koncernen hanteras via moderbolaget. Omsättning av lån samt all nyupplåning konkurrensutsätts regelmässigt. Som säkerhet används nästan alltid kommunal proprieborgen. Investeringar s investeringar har under lång tid stadigt legat på en hög nivå. Totalt har det genomförts investeringar för 753 mkr (519 mkr). Underhållskostnaden uppgick till 247 mkr (297 mkr). s investeringar och underhåll uppgick sammanlagt till mkr (816 mkr). I koncernen färdigställdes totalt 122 (70) nya bostäder under året. Vidingehem svarade för 32 familjebostäder i två punkthus i kvarteret Triton på Hovshaga samt 44 vårdbostäder i kvarteret Solvändan på Högstorp. Växjöhem färdigställde 46 familjebostäder i kvarteret Blåsbälgen på Teleborg. har under den senaste tioårsperioden byggt 131 bostäder per år i genomsnitt, vilket motsvarar ca 52 % av samtliga producerade hyresrätter i kommunen och ca 28 % av den totala bostadsproduktionen. Totalt påbörjades i koncernen 62 (78) bostäder under året. Växjöhem byggstartade 44 familjebostäder i kvarteret Alabastern på Araby som kommer att bli Växjös högsta hus med 16 våningar. Vidingehem påbörjade 18 familjebostäder på Rosendal i Rottne. All nyproduktion av bostäder sker till nationellt uppmärksammade låga kostnader. 7

8 Sammanfattning av årets verksamhet Det pågår också ett omfattande arbete med att förnya, utveckla och komplettera det stora fastighetsbestånd som finns i koncernen. Videum har under året genomfört två större investeringar gentemot Linneuniversitetet (hus N och J). Utbyggnaden av fjärrkyla har tagit fart under Fortsatt mycket stora investeringar i skolor och förskolor med kommunen som hyresgäst har också genomförts under året. Kassaflödet Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 377,7 mkr (340,5 mkr). Trots att årets investeringar uppgår till 753 mkr så har koncernens totala låneskuld endast ökat med 181 mkr. Förklaringen är dels koncernens starka kassaflöde och genomförda fastighetsförsäljningar. Förvaltning Antalet bostäder var vid årsskiftet st ( st) och lokalytorna var m2 ( m 2 ). En stor del av lokalerna har Växjö kommun som hyresgäst (skolor, förskolor mm). En annan stor lokalhyresgäst är Linneuniversitetet. I Videum Science park finns företagshotell ofta med hyresgäster som har en koppling till universitetets olika profilområden. Totalt äger och förvaltar koncernen m 2 ( ) bostads- och lokalyta. VEAB:s olika produktions- och administrationslokaler tillkommer. Marknaden Påbörjandet av nya hyres- och bostadsrätter i Växjö som helhet bromsade in kraftigt med början redan 2008 beroende på finanskrisen och lågkonjunkturen i kombination med väsentligt försämrade ekonomiska villkor för hyresrätter men också i viss mån för bostadsrätter. Påbörjandet ligger fortfarande på en betydligt lägre nivå än under genomsnittet under den senaste tioårsperioden. Vid en sådan jämförelse bör dock beaktas att det temporärt höga studentbostadsbyggandet under de första sex åren av tioårsperioden höjt genomsnittet för färdigställda bostäder i kommunen under hela perioden från 335 till 464 bostäder per år. De två senaste åren har inga nya hyresrätter påbörjats av privata byggherrar. Däremot har det första projektet med ägarlägenheter påbörjats under 2010 och flera sådana bostäder planeras av såväl privata som allmännyttiga byggherrar. För att ytterligare kunna tillföra nya bostäder till bostadsmarknaden i Växjö planeras byggnation av ägarlägenheter under Efterfrågan på koncernens bostäder och lokaler är fortsatt mycket god. Antalet bostäder med hyresförlust är 46 st (61). Den nyproduktion av hyresrätter som skett under 2010 har kunnat hyras ut trots att det finns ett visst betalningsmotstånd mot de hyresnivåer som där krävs. Efterfrågan på koncernens lokaler är fortsatt god. Antalet kunder i Wexnet har ökat med och är nu uppe i Byanätsutbyggnaden har fortsatt att utvecklas positivt och antalet anslutna kunder är nu 630. Utbyggnaden av fjärrkyla har tagit fart under året med Växjö lasarett och universitetet som strategiska kunder. Antalet fjärrvärmekunder har ökat med 230 st till Under hösten passerade Elnät den :e kundanslutningen. Priset på biobränsle har fortsatt att stiga snabbare än inflationen. Underhåll Underhållet i fastighetsförvaltningen uppgick till 215 mkr (253 mkr) och i energikoncernen till 31 mkr (44.0). Bostadsbolagens underhållskostnader ligger över och i vissa fall betydligt över SABO snittet. Växjöhem som har det äldsta fastighetsbeståndet har också högst underhållskostnader på 202 kr/m 2 följda av Vidingehem 144 kr/m 2 och Hyresbostäder 141 kr/m 2. Vid jämförelse med många andra allmännyttiga bostadsbolag så bedöms bolagen i Växjö ha en god underhållsnivå. Extern konsult ska anlitas för att styrelsen i moderbolaget ska få en utomståendes bedömning av bostadsbolagens underhållsnivåer. Ekologisk och social redovisning Samtliga bolag är nu miljödiplomerade. Arbetet med energieffektiviseringar fortskrider med målsättningen att minska förbrukningen med 20 % till Under året har en energirevision genomförts i syfte att ytterligare utveckla energieffektiviseringsarbetet i koncernen. Utbyggnaden av fjärrkyla har fått sitt stora genombrott under året. Ett mindre vindkraftverk har anskaffats till kv Blåsbälgen. Ytterligare solcellsanläggningar har tagits i bruk. Ett antal nya elbilar har under året köpts in. Som ett led att minska miljöbelastningen så köps bara ursprungsmärkt el, vilket garanterar att den kommer från förnyelsebar energi. Stora vattenbesparingsprojekt har under året genomförs i koncernen liksom olika projekt som inneburit en övergång till individuell mätning av kall- och varmvatten samt el. Blåsbälgen, Teleborg 8 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

9 Samtliga fastigheter har energideklarerats med tillhörande energianalys vilket ger en bra vägledning för det fortsatta effektiviseringsarbetet. Ett miljökontrollprogram för Sandviksverket har under året blivit godkänt av tillsynsmyndigheten. 60 % av den totala mängden aska har återförts till skogsmark. Övrig aska har återanvänts som konstruktionsmaterial på deponi. Miljötillståndets uppsatta gränsvärden vad avser emissioner till luft och vatten har inte överstigits. På grund av den kallaste vintern på 25 år har mer olja än normalt använts i produktionen. Det kalla vädret har också inneburit att maxeffekten för elnät ökat med 9 MW till 107 MW vilket är det högsta värdet på många år. Via bostadssociala gruppen bedrivs ett nära samarbete mellan arbete och välfärd och omsorgsförvaltningen. Olika boendealternativ tas fram för att kunna erbjuda alla kategorier hyresgäster en bostad. Det bostadssociala avtal som funnits sedan 1998 ska omförhandlas. Tillsammans med våra hyresgäster drivs olika mötesplatser i våra bostadsområden såsom Panncentralen, Tallgården och Café Tuvfan. Aktivitetshallen som invigs under 2011, finansieras till hälften av bostadsbolagen i staden mot att bolagen och dess hyresgäster på olika sätt får tillgång till motsvarande tid i hallen. svarade för. Beslut om nybyggnation av Sandvik 3 kommer förhoppningsvis att fattas under VKAB sålde år 2000 fastigheten Pressaren 12. En oljeskada upptäcktes Regleringen av skadan kan komma att bli föremål för en diskussion under de närmaste åren. Budgeterat resultat 2011 Resultatet för energikoncernen är budgeterat till 69,0 mkr och lokalbolagen till 29,3 mkr. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står: Balanserad vinst ,48 Årets förlust ,39 Summa ,09 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning ,09 Summa ,09 Vid all nyrekrytering eftersträvas en jämn könsfördelning. Då många av våra hyresgäster har en annan etnisk bakgrund är det viktigt att dessa också finns representerade bland vår anställda. Mångfaldsprogram har fastställts i respektive bolag Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpa hinder har i stort färdigställs. Den kalla och snörika vintern gjorde att vissa utomhusarbeten fick skjutas upp. Sjukfrånvaron har minskat från 8.7 dagar till 7.8 sjukdagar/snittanställd. Sjukfrånvaron har minskat både för kvinnor och för män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 90.1 % (för kvinnor 78.7 % och för män 95.0 %). Medelåldern för koncernens anställda är 47.2 år (47.5). De närmaste åren s investeringar bedöms bli fortsatt stora. Trots höga hyror i all nyproduktion bedöms marknaden kunna svälja en ytterligare mindre ökning av antalet nya hyresrätter. Om bostadsbolagen därutöver ska kunna bidra med fler bostäder till Växjö bostadsmarknad kan detta ske genom att bygga och sälja ägarlägenheter. Efterfrågan på fjärrvärme bedöms vara fortsatt god. Trots genomförda prishöjningar ligger fjärrvärmepriset i Växjö fortsatt på den nedre halvan vid en nationell jämförelse. Intäkterna från elcertifikaten upphör 2013 vilka för 2010 var en stor del av det resultat som fjärrvärmen VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER Höghuset, Araby 9

10 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 1, Bruttoresultat Försäljningskostnader 1, Administrationskostnader 1,2,5, Övriga rörelseintäkter 1, Övriga rörelsekostnader 1, Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Resultat VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

11 Balansräkning BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Belopp i tkr (tusentals kronor) Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående ny- och ombyggnader Fiansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förråd och lager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Elcertifikat och utsläppsrätter Övriga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

12 Balansräkning BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa Eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsättning för skatter Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Växjö kommun Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 28, Kortfristiga skulder Koncernkonto Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

13 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr (tusentals kronor) Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar som har belastat resultatet Realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar Realisationsförlust på sålda anläggningstillgångar Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital: Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Förändring avsättning till pensioner Förändring övriga avsättningar Nettoförändring koncernkonto Erhållet aktieägartillskott Erhållet koncernbidrag Resultatandelar intressebolag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

14 Tilläggsupplysningar Tilläggsupplysningar 14 VÄXJÖ Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, om inget annat anges nedan. Koncernförhållanden Bolaget är ett av Växjö kommun ( ) helägt aktiebolag med säte i Växjö. Bolaget är moderbolag i en koncern med de dotterbolag som framgår av not 20. Fordringar och skulder till Växjö kommun eller av kommunen ägda bolag har i denna årsredovisning ej beaktats som koncernmellanhavanden eller koncerntransaktioner. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådet RR 1:00. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det förvärvade företaget vid förvärvstidpunkten elimineras, i redovisningen ingår endast eget kapital som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning BIVA Bredband i Värend AB har redovisats enligt kapitalmetoden och för Bioenergigruppen i Växjö AB enligt anskaffningsmetoden. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäkter Intäkterna, huvudsakligen hyresintäkter, el- och fjärrvärmeintäkter samt intäkter avseende tillhandahållande av elnät, redovisas i resultaträkningen den period som uthyrningen, leveransen av el och fjärrvärme samt tillhandahållandet av elnätet avser. Varulager Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s det lägsta av anskaffnings- och verkligt värde. Anläggningstillgångar Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Årliga avskrivningar sker enligt: Byggnader 1,43-10 % Maskiner och inventarier 5-33 % Anläggningar 4-10 % Övrig fast egendom 4-5 % Byggnadsinventarier % Standardförbättringar 3-10 % Datorutrustning % Övriga maskiner, inventarier, transportmedel % Nedskrivning Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Vid nedskrivningsbehov beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Återvinningsvärdet fastställs om möjligt för enskilda tillgångar, annars fastställs återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet tillgången tillhör. Leasing Inga finansiella leasingavtal har tecknats under I enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer har avtal av finansiell karaktär ingångna före 1997 inte redovisats i balansräkningen. Årets resultat har belastats med kostnader för hyrda tillgångar, s k operationell leasing med tkr. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver I företagen inom koncernen redovisas de obeskattade reserverna som en särskild post i balansräkningarna. I resultaträkningarna redovisas avsättning till obeskattade reserver under rubriken bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver. Skattedelen redovisas som avsättning under rubriken avsättning för skatt. Koncernbidrag / Aktieägartillskott Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings uttalande UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att koncernbidrag som lämnas och tas emot i syfte att minimera koncernens skatt redovisas som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Koncernbidrag som kan jämställas med utdelning redovisas som en minskning av eget kapital hos givaren och som en finansiell intäkt hos mottagaren. Aktieägartillskott redovisas direkt över eget kapital. Skatter inkl uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värde å andra sidan dess redovisade värden. Koncernmellanhavande Av moderbolagets totala inköp och försäljningar avser 292 tkr (290) inköp och 500 tkr (819) försäljning inom koncernen. KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

15 Noter Fastighetsförvaltning Energikoncernen Koncerninterna mellanhavanden Summa Not 1 Redovisning av rörelsegrenar Nettoomsättning Hyresintäkter Outhyrt Förvaltningsintäkter Extern försäljning Summa Kostnader för sålda varor Råvaror o förnöd Driftskostnader Underhåll Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Not 2 Avskrivning per funktion Avskrivningar enligt plan per funktion Kostnader för sålda varor Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Försäljningskostnader Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Administrationskostnader Byggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Summa Avskrivningar enligt plan totalt VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

16 Noter Not 3 Övriga rörelseintäkter Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar Övriga Summa Not 4 Övriga rörelsekostnader Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar Övriga Summa Not 5 Personal Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Redovisning av könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter kvinnor Styrelseledamöter män VD och övrig företagsledning kvinnor VD och övrig företagsledning män Redovisning av sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie 2,89% 3,11% - - arbetstid Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 31,09% 35,26% - - Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid Könsfördelat kvinnor 3,71% 4,55% - - män 2,56% 2,52% - - Åldersfördelat - 29 år 2,07% 1,74% år - 49 år 2,95% 3,60% år - 2,95% 2,73% VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

17 Noter Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Av dotterbolagens pensionskostnader avser tkr (3 204 tkr) styrelse och VD. Av moderbolagets pensionskostnader avser 290 tkr (319 tkr) styrelse och vice VD. Vid uppsägning av VD i moderbolag och koncernbolag, från företagets sida, gäller generellt 12 mån uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden förutom för VD i ett dotterbolag där avtalad rätt finns till nuvarande anställningsförmåner i en nedtrappande skala under trettiosex månader. Löner fördelat mellan ledning och övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Totalt Arvode och kostnadsersättning till revisorer Thomas Olofsson - Ernst & Young Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag Anteciperad utdelning Koncernbidrag Totalt Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag Resultatandelar i intresseföretag Nedskrivning andelar i intresseföretag Nettoresultat från andelar i intresseföretag Not 9 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning Summa Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter bank och koncernkonto Ränteintäkter från koncernföretag Övriga finansiella intäkter Summa VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

18 Noter Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till Växjö kommun Räntekostnader övriga Summa Not 12 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatt Summa Not 13 Immateriella anläggningstillgångar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Omklassificering från pågående nyanläggningar Försäljning/utrangering Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljning/utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 14 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: Investeringsbidrag Nyanskaffningar under året Avgår: Investeringsbidrag på nyanskaffningar under året Omklassificering från pågående nyanläggningar Avgår: Investeringsbidrag på omklassificeringar Försäljningar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

19 Noter Not 15 Mark Ingående ackumulerade anskaffningvärden Nyanskaffningar under året Omklassificering från pågående nyanläggningar Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 16 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningvärden Nyanskaffningar under året Omklassificering från pågående nyanläggningar Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 17 Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 18 Maskiner och inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: Investeringsbidrag Nyanskaffningar under året Avgår: Investeringsbidrag Omklassificering från pågående nyanläggningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 19 Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Försäljning Färdigställda investeringar VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

20 Noter Not 20 Andelar i koncernföretag Antal andelar Eget kapital Årets resultat Kapital andel Bokfört värde Moderbolag Hyresbostäder i Växjö AB % Växjö Energi AB % Videum AB % Vidingehem AB % Växjöhem AB % Växjö Fastighetsförvaltning AB % Organisationsnummer Säte Hyresbostäder i Växjö AB Växjö Växjö Energi AB Växjö Videum AB Växjö Vidingehem AB Växjö Växjöhem AB Växjö Växjö Fastighetsförvaltning AB Växjö Not 21 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärde Andel av årets resultat Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Antal andelar Eget kapital Årets resultat Kapital andel Bokfört värde Bokfört värde BIVA Bredband i Värend AB % Bioenergigruppen i Växjö AB % Organisationsnummer Säte BIVA Bredband i Värend AB Alvesta Bioenergigruppen i Växjö AB Växjö 20 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER 556602-4641

VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER 556602-4641 Växjö Kommunföretag AB 2008 ÅrsredovisninG VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB ORGANISATIONSNUMMER 556602-4641 Biskopshagen Bildtext Innehåll VD har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer