Grilltunna Grilltønne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grilltunna Grilltønne"

Transkript

1 Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No

2 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Grilltunna Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan grillen monteras och används! Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNNING Grillen är en kol- och brikettgrill som ska användas utomhus. Endast träkol och briketter får användas för uppvärmning. Grillen är endast avsedd för privat bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Grillen får ej användas inomhus. Grillen ska stå stabilt på ett fast och plant underlag när den används. Placera grillen på säkert avstånd från träd, buskar, väggar och andra brännbara föremål. På grund av risk för syrebrist får grillen ej användas i slutna utrymmen. Tänk på att grillen blir het när den är tänd. Håll därför barn och husdjur på säkert avstånd. Flytta inte på grillen efter att den tänts. Vänta med att flytta grillen efter användning tills glöden har slocknat helt och grillen har svalnat. Låt grillen kallna helt före rengöring. Använd grillvantar och grillredskap för att undvika brännskador vid grillning. Använd aldrig sprit eller bensin som tändmedel. Använd endast tändmedel som motsvarar den europeiska normen EN gällande antändning av fasta bränslen i utomhusgrillar. Lämna aldrig grillen utan uppsikt. Använd aldrig vatten för att kontrollera flammor eller för att släcka grillkolen eftersom det kan skada den porslinsemaljerade/ pulverlackerade ytan. 2

3 Släng aldrig briketterna/grillkolen innan du säkert vet att de har slocknat. Håll lättantändliga ångor och vätskor, t ex bensin, alkohol och annat brännbart material, på säkert avstånd från grillen. OBS! Briketterna/grillkolen ska alltid placeras på kolgallret i grillens botten. Annars riskerar grillen att ta skada. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. 3

4 SE FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL Tvärstag 2 st Grillhandtag 4 st Trådhylla 1 st Kolgaller 2 st Ben 1 st Ben för hjul 1 st Grillgaller 2 st Hjulaxel 1 st MEFÖLJANE SKRUVAR Hjul 2 st A M6x60, skruv 4 st B M6x15, skruv & mutter 4 st Grillskål 1 st C M6x10, skruv & mutter 6 st M5x10, skruv & mutter 20 st Handtag 1 st E F M4x10, skruv & mutter 1 st M8, mutter 2 st Ventilation 1 st VERKTYG SOM BEHÖVS (medföljer ej): Krokar Bakre vindskydd 1 st 1 st Skiftnyckel Skruvmejsel Kontrollera att inga delar i förpackningen saknas, innan du börjar montera grillen. Höger vindskydd Vänster vindskydd 2 st 2 st Mittkonsol 1 st 4

5 BESKRIVNING Grillgaller Grillgaller Grillhandtag Grillhandtag Höger vindskydd Bakre vindskydd Vänster vindskydd Kolgaller Kolgaller Vänster vindskydd Mittkonsol Höger vindskydd Krokar Ventilation Grillskål Handtag Ben för hjul Ben Hjul Tvärstag Hjulaxel Trådhylla 5

6 SE TIPS FÖR LYCKA MONTERING Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringer påbörjas. Montera grillen på ett rent, jämnt underlag där det inte finns risk att delar kommer bort. ra åt alla skruvar först när alla delar är komplett monterade. etta underlättar vid montering och höjer grillens stabilitet. Ta ut alla delar ur förpackningen och sortera dem med hjälp av monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Skulle grillen trots noggrann kontroll inte vara komplett, var vänlig och kontakta Rustas kundtjänst. STEG 1 Tvärstag Tvärstag Trådhylla STEG 2 Ben Ben för hjul A A A A A M6x60 4 st 6

7 STEG 3 Hjul Hjul Hjulaxel F M8 2 st F B STEG 4 B B B M6x15 4 st 7

8 SE STEG 5 C C Krokar E Ventilation C E M6x10 2 st M4x10 1 st STEG 6 Bakre vindskydd C C C C Handtag C M6x10 4 st M5x10 2 st 8

9 STEG 7 Mittkonsol M5x10 2 st STEG 8 Höger vindskydd Vänster vindskydd M5x10 16 st 9

10 SE STEG 9 Grillgaller Grillhandtag Grillgaller Grillkol/ grillbriketter Kolgaller Kolgaller OBS! Briketterna/grillkolen ska alltid placeras på kolgallret i grillens botten. Annars riskerar grillen att ta skada. 10

11 TÄNINSTRUKTIONER Använd aldrig bensin eller sprit som tändmedel eftersom det kan uppstå okontrollerbar värmeutveckling på grund av explosioner. Använd istället någon av nedan beskrivna tändmetoder. Briketterna/grillkolen är klara för grillning när de har jämn glöd och en grå hinna som täcker dem. Använd inte för mycket briketter/grillkol, ett lager räcker. Annars kan grillen ta skada. OBS! Briketterna/grillkolen ska alltid placeras på kolgallret i grillens botten. Annars riskerar grillen att ta skada. TÄNNING ME TÄNVÄTSKA Lägg ett lager briketter/grillkol på kolgallret i grillens botten. Häll på tändvätska enligt instruktionerna på flaskan. Tänd på briketterna/grillkolen med locket avtaget. Var aktsam på lågorna. Vänta tills briketterna/grillkolen har jämn glöd och en grå hinna innan du grillar. TÄNNING ME GRILLSTARTARE/SKORSTENSTÄNARE Lägg 2 3 st tändkuber på kolgallret i grillens botten. Fyll grillstartaren med önskat antal briketter/grillkol och ställ den ovanpå tändmedlen. Tänd på och vänta tills briketterna/grillkolen har fått en jämn glöd. Häll över briketterna/grillkolen på kolgallret. Låt grillstartaren svalna på ett icke brännbart underlag. TÄNNING ME ELTÄNARE Lägg ut lite briketter/grillkol på kolgallret i grillens botten. Placera eltändaren överst på briketterna/grillkolen. Fyll på med mer briketter/grillkol över eltändaren. Anslut eltändaren till eluttaget och vänta tills briketterna/grillkolen är klara. Ta bort eltändaren, dra ut stickproppen ur eluttaget och låt eltändaren svalna på ett icke brännbart underlag. RENGÖRING OCH UNERHÅLL Låt grillens alla delar kallna helt innan du rengör dem. Grillen ska regelbundet rengöras grundligt. Om grillen används i extra korrosiva miljöer, till exempel vid kusten, är det extra viktigt att grillen rengörs ofta. Salt och fukt kommer annars bryta ner grillens skyddande ytskikt, vilket kan leda till ytrost. När grillen inte används ska den skyddas från regn och föroreningar under ett grillöverdrag, detta förhindrar nedsmutsning och ytrost. Vid långtidsförvaring, till exempel på vintern, ska grillen först rengöras noga, torkas och därefter förvaras under ett grillöverdrag i en torr och dammfri miljö. RENGÖRING AV GRILLGALLER Använd inte vassa föremål för rengöring av grillgaller, dess yta kan skadas. et är inte nödvändigt att rengöra grillgallret efter varje användning. Avlägsna bara resterna med en borste och torka sedan av med pappershanddukar. Emellanåt bör dock grillgallret rengöras noggrannare. Använd ett milt diskmedel och vatten. Skölj med rent vatten och låt torka. Innan grillning kan man olja in gallret med matolja för att undvika att grillrester fastnar. 11

12 SE RENGÖRING AV GRILL Ta bort grillgallret och brikettgallret. Ta bort askan. Tvätta grillen med ett milt diskmedel och vatten. Skölj med rent vatten och låt torka. Använd inte slipande rengöringsmedel. 12

13 Anteckningar / Notater 13

14 NO Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta! Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk! Grilltønne Les nøye gjennom bruksanvisningen før grillen monteres og brukes! Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. BRUK Grillen er en kull- og brikettgrill som skal brukes utendørs. Bruk bare trekull og briketter til oppvarming. Grillen er kun beregnet til privat bruk. SIKKERHETSFORSKRIFTER Grillen må ikke brukes innendørs. Grillen må stå stabilt på et fast og plant underlag når den brukes. Plasser grillen på trygg avstand fra tre, busker, vegger og andre brennbare materialer. På grunn av faren for oksygenmangel, må ikke grillen brukes i lukkede uterom. Vær oppmerksom på at grillen blir varm når den er tent. Hold derfor barn og kjæledyr på sikker avstand. Flytt ikke på grillen når den er tent. Etter bruk må du vente med å flytte grillen til glørne har sluknet helt og grillen har blitt kald. La grillen bli helt kald før rengjøring. Bruk grillvotter og grillredskaper for å unngå brannskader under grilling. Bruk aldri sprit eller bensin som tennvæske. Bruk bare tennvæske som oppfyller den europeiske standarden EN , som gjelder opptenning av fast brensel i utendørsgriller. Ikke la grillen stå uten tilsyn. Bruk aldri vann til å kontrollere flammer eller for å slukke grillkullet, ettersom det kan skade den emaljerte/pulverlakkerte overflaten. 14

15 Kast aldri brikettene/grillkullet før du er sikker på at de har sluknet. Hold lettantennelige gasser og væsker, f.eks. bensin, alkohol og annet brennbart materiale, på sikker avstand fra grillen. OBS! Brikettene/grillkullet skal alltid legges på kullristen i bunn av grillen. Eller risikerer du at grillen tar skade. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. 15

16 NO PAKKENS INNHOL Tverrstag 2 stk. Grillhåndtak 4 stk. Trådhylle 1 stk. Kullrist 2 stk. Bein 1 stk. Bein til hjul 1 stk. Grillrist 2 stk. Hjulaksling 1 stk. MEFØLGENE SKRUER Hjul 2 stk. A M6x60, skrue 4 stk. B M6x15, skrue og mutter 4 stk. Grillskål 1 stk. C M6x10, skrue og mutter 6 stk. M5x10, skrue og mutter 20 stk Håndtak 1 stk. E F M4x10, skrue og mutter 1 stk. M8, mutter 2 stk. Ventilasjon 1 stk. NØVENIG VERKTØY (følger ikke med): Kroker Bakre vindbeskyttelse 1 stk. 1 stk. Skiftenøkkel Skrutrekker Sjekk at ingen deler mangler før du begynner å montere grillen. Høyre vindbeskyttelse Venstre vindbeskyttelse 2 stk. 2 stk. Midtkonsoll 1 stk. 16

17 BESKRIVELSE Grillrist Grillrist Bakre vindbeskyttelse Grillhåndtak Grillhåndtak Høyre vindbeskyttelse Venstre vindbeskyttelse Kullrist Kolgaller Venstre vindbeskyttelse Midtkonsoll Høyre vindbeskyttelse Kroker Ventilasjon Grillskål Håndtak Bein til hjul Bein Hjul Tverrstag Hjulaksling Trådhylle 17

18 NO TIPS FOR EN VELLYKKET MONTERING Les gjennom hele monteringsanvisningen før du starter. Monter grillen på et rent og plant underlag der det ikke er risiko for at deler forsvinner. ra til alle skruer først når alle deler er montert. ette gjør monteringen enklere og øker grillens stabilitet. Ta ut alle delene fra emballasjen og sorter dem ved hjelp av monteringsanvisningen før monteringen. Hvis grillen, til tross for nøye kontroll, ikke er komplett, ber vi deg kontakte Rustas kundetjeneste. TRINN 1 Tverrstag Tverrstag Trådhylle TRINN 2 Bein Bein til hjul A A A A A M6x60 4 stk. 18

19 TRINN 3 Hjul Hjul Hjulaksling F M8 2 stk. F B TRINN 4 B B B M6x15 4 stk. 19

20 NO TRINN 5 C C Kroker E Ventilasjon C E M6x10 2 stk. M4x10 1 stk. TRINN 6 Bakre vindbeskyttelse C C C C Håndtak C M6x10 4 stk. M5x10 2 stk. 20

21 TRINN 7 Midtkonsoll M5x10 2 stk. TRINN 8 Venstre vindbeskyttelse Høyre vindbeskyttelse M5x10 16 stk. 21

22 NO TRINN 9 Grillrist Grillhåndtak Grillrist Brikettene/ grillkullet Kullrist Kullrist OBS! Brikettene/grillkullet skal alltid legges på kullristen i bunn av grillen. Eller risikerer du at grillen tar skade. 22

23 TENNINGSINSTRUKSJONER Bruk aldri bensin eller sprit som tennvæske ettersom det kan oppstå ukontrollerbar varmeutvikling på grunn av eksplosjoner. Bruk heller noen av tenningsmetodene som er beskrevet under. Brikettene/grillkullet er klare for grilling når de har en jevn glød og en grå hinne som dekker dem. Bruk ikke for mye briketter/grillkull, ett lag holder. For mye kan skade grillen. OBS! Brikettene/grillkullet skal alltid legges på kullristen i bunn av grillen. Eller risikerer du at grillen tar skade. TENNING ME TENNVÆSKE Legg et lag med briketter/grillkull på kullristen nederst i grillen. Hell på tennvæske i henhold til instruksjonene på flasken. Tenn på brikettene/grillkullet med lokket av. Vær oppmerksom på flammene. Vent til brikettene/grillkullet har jevn glød og en grå hinne før du griller. TENNING ME GRILLSTARTER/PEISTENNER Legg 2-3 tennkubber på kullristen nederst i grillen. Fyll grillstarteren med ønsket antall briketter/grillkull og sett den over tennmiddelet. Tenn på og vent til brikettene/grillkullet har fått en jevn glød. Hell brikettene/grillkullet over på kullristen. La grillstarteren avkjøles på et ikke-brennbart underlag. TENNING ME ELEKTRISK TENNER Legg litt briketter/grillkull på kullristen nederst i grillen. Legg den elektriske tenneren oppå brikettene/grillkullet. Fyll på med mer briketter/grillkull over den elektriske tenneren. Koble den elektriske tenneren til stikkontakten og vent til brikettene/grillkullet er klart. Fjern den elektriske tenneren, dra ut støpselet fra stikkontakten og la den elektriske tenneren avkjøles på et ikke-brennbart underlag. RENGJØRING OG VELIKEHOL La alle delene av grillen avkjøles før du rengjør dem. Grillen må rengjøres grundig med jevne mellomrom. Hvis grillen brukes i ekstra korrosive miljøer, for eksempel ved kysten, er det ekstra viktig at grillen rengjøres ofte. Hvis ikke vil salt og fuktighet bryte ned den beskyttende overflaten på grillen, noe som kan føre til overflaterust. Når grillen ikke brukes, må den beskyttes mot regn og forurensning under et grilltrekk. ette forhindrer nedstøving og overflaterust. Ved langtidslagring, for eksempel om vinteren, må grillen først rengjøres nøye, tørkes av og deretter oppbevares under et grilltrekk i et tørt og støvfritt område. RENGJØRING AV GRILLRISTER Ikke bruk skarpe gjenstander til rengjøring av grillrister, ettersom overflaten kan skades. et er ikke nødvendig å rengjøre grillristen etter hver bruk. Bare fjern restene med en børste og tørk deretter av med papir. Innimellom bør imidlertid grillristen rengjøres nøyere. Bruk et mildt oppvaskmiddel og vann. Skyll med rent vann og la det tørke. Før grilling kan du olje inn grillristen med matolje for å unngå at grillrester henger fast. 23

24 NO RENGJØRING AV GRILL Fjern grillristen og kullristen. Fjern asken. Rengjør grillen med et mildt oppvaskmiddel og vann. Skyll med rent vann og la det tørke. Ikke bruk rengjøringsmiddel med slipeeffekt. 24

25 Anteckningar / Notater 25

26 26 Anteckningar / Notater

27 Anteckningar / Notater 27

28 Bruksanvisning/Bruksanvisning SE NO Rustas kundtjänst: Tel Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Hemsida: Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0) Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Site: Item. No

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Gassgrill Silverline XL med 5+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1240 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

11081 SWE 12/04 JA Bruksanvisning till grill-lok Art.-Nr. 11081 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Gasolgrill med lavastenar

Gasolgrill med lavastenar Modell: 527 99 005 27 Bruksanvisning Gasolgrill med lavastenar Den nya lavastensgrillen (99 005 27) representerar en ny topmodell av grillar som utvecklats under år av erfarenhet med beprövade och testade

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland ENG SE NO Item. No 7515-1065 ENG Tent for 6 people (3+3 sleeping spots) Dimensions: L180xB210xH150

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise ENG SE NO Item. No 7515-1066 ENG 3-4 person Dome tent Dimensions: L215+80+55xB245xH130

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR Bilderna i denna handbok är inte skalenliga. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Modell K30-3/GG080 VARNING Endast för utomhusbruk.

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: 12461 Datum: 3/12-09tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monteringsoch bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Version: Revision: Edition: 31346se #101-2012 12/11tc A M4x10 4x E M5x10 6x B M6x15 2x F M6x25 4x M6x30 14x G M6x45 4x 1 3 2 D M6x70 4x 4 6 H M4 4x M Ø9xØ15 2x 6 5 I M5 6x

Läs mer

Table top cooker with oven

Table top cooker with oven Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Table top cooker with oven Bänkspis med ugn / Bordkomfyr med ovn ENG SE NO Item. No. 9095-1420 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Deep fryer 3 litres Fritös 3 liter / Frityrkoker 3 liter

Deep fryer 3 litres Fritös 3 liter / Frityrkoker 3 liter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Deep fryer 3 litres Fritös 3 liter / Frityrkoker 3 liter ENG SE NO Item. No. 9095-1465 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning. Promenadband. Art. nr. 7512-0002, 7512-0003

Bruksanvisning. Promenadband. Art. nr. 7512-0002, 7512-0003 Bruksanvisning Promenadband Art. nr. 7512-0002, 7512-0003 Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Promenadband Innehållsförteckning:

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

EHA6040FOK... NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 10

EHA6040FOK... NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 10 EHA6040FOK...... NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 10 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 12781 SWE 10/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 12794 SWE 12/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering SE Användningsområden Montaget förutsätter max c/c 1200 mm mellan takstolarna. Installeras som frihängande underlagstak

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

WMA 3.3 Wall mount arm. User Manual. English Svenska Norsk

WMA 3.3 Wall mount arm. User Manual. English Svenska Norsk WMA 3.3 Wall mount arm User Manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

LÖÖFS GASOL AB Tel:054-85 44 50 Fax:054-85 44 99 Kulinggatan 15 652 21 Karlstad www.loofsgasol.se

LÖÖFS GASOL AB Tel:054-85 44 50 Fax:054-85 44 99 Kulinggatan 15 652 21 Karlstad www.loofsgasol.se 1 FÖRBRÄNNINGSTOALETT "INCINOLET" 1800 Watt 13-1032 vit Förbränningstoalett för sommarstugan, villan, arbetsboden mm. Förvandlar toalettavfallet till aska som kan tömmas i rabatten. Ungefärlig tid för

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18

EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18 EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 8 5. RÅD OG

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Säkerhetsföreskrift och bruksanvisning

Säkerhetsföreskrift och bruksanvisning ignora öppna DesignSpisar Svensk monterings- och bruksanvisning. Säkerhetsföreskrift och bruksanvisning Tack för att du valt en ignora DesignSpis. Vi ber dig läsa igenom gällande Säkerhetsföreskrift och

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 9

Läs mer