Grilltunna Grilltønne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grilltunna Grilltønne"

Transkript

1 Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No

2 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Grilltunna Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan grillen monteras och används! Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNNING Grillen är en kol- och brikettgrill som ska användas utomhus. Endast träkol och briketter får användas för uppvärmning. Grillen är endast avsedd för privat bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Grillen får ej användas inomhus. Grillen ska stå stabilt på ett fast och plant underlag när den används. Placera grillen på säkert avstånd från träd, buskar, väggar och andra brännbara föremål. På grund av risk för syrebrist får grillen ej användas i slutna utrymmen. Tänk på att grillen blir het när den är tänd. Håll därför barn och husdjur på säkert avstånd. Flytta inte på grillen efter att den tänts. Vänta med att flytta grillen efter användning tills glöden har slocknat helt och grillen har svalnat. Låt grillen kallna helt före rengöring. Använd grillvantar och grillredskap för att undvika brännskador vid grillning. Använd aldrig sprit eller bensin som tändmedel. Använd endast tändmedel som motsvarar den europeiska normen EN gällande antändning av fasta bränslen i utomhusgrillar. Lämna aldrig grillen utan uppsikt. Använd aldrig vatten för att kontrollera flammor eller för att släcka grillkolen eftersom det kan skada den porslinsemaljerade/ pulverlackerade ytan. 2

3 Släng aldrig briketterna/grillkolen innan du säkert vet att de har slocknat. Håll lättantändliga ångor och vätskor, t ex bensin, alkohol och annat brännbart material, på säkert avstånd från grillen. OBS! Briketterna/grillkolen ska alltid placeras på kolgallret i grillens botten. Annars riskerar grillen att ta skada. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. 3

4 SE FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL Tvärstag 2 st Grillhandtag 4 st Trådhylla 1 st Kolgaller 2 st Ben 1 st Ben för hjul 1 st Grillgaller 2 st Hjulaxel 1 st MEFÖLJANE SKRUVAR Hjul 2 st A M6x60, skruv 4 st B M6x15, skruv & mutter 4 st Grillskål 1 st C M6x10, skruv & mutter 6 st M5x10, skruv & mutter 20 st Handtag 1 st E F M4x10, skruv & mutter 1 st M8, mutter 2 st Ventilation 1 st VERKTYG SOM BEHÖVS (medföljer ej): Krokar Bakre vindskydd 1 st 1 st Skiftnyckel Skruvmejsel Kontrollera att inga delar i förpackningen saknas, innan du börjar montera grillen. Höger vindskydd Vänster vindskydd 2 st 2 st Mittkonsol 1 st 4

5 BESKRIVNING Grillgaller Grillgaller Grillhandtag Grillhandtag Höger vindskydd Bakre vindskydd Vänster vindskydd Kolgaller Kolgaller Vänster vindskydd Mittkonsol Höger vindskydd Krokar Ventilation Grillskål Handtag Ben för hjul Ben Hjul Tvärstag Hjulaxel Trådhylla 5

6 SE TIPS FÖR LYCKA MONTERING Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringer påbörjas. Montera grillen på ett rent, jämnt underlag där det inte finns risk att delar kommer bort. ra åt alla skruvar först när alla delar är komplett monterade. etta underlättar vid montering och höjer grillens stabilitet. Ta ut alla delar ur förpackningen och sortera dem med hjälp av monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Skulle grillen trots noggrann kontroll inte vara komplett, var vänlig och kontakta Rustas kundtjänst. STEG 1 Tvärstag Tvärstag Trådhylla STEG 2 Ben Ben för hjul A A A A A M6x60 4 st 6

7 STEG 3 Hjul Hjul Hjulaxel F M8 2 st F B STEG 4 B B B M6x15 4 st 7

8 SE STEG 5 C C Krokar E Ventilation C E M6x10 2 st M4x10 1 st STEG 6 Bakre vindskydd C C C C Handtag C M6x10 4 st M5x10 2 st 8

9 STEG 7 Mittkonsol M5x10 2 st STEG 8 Höger vindskydd Vänster vindskydd M5x10 16 st 9

10 SE STEG 9 Grillgaller Grillhandtag Grillgaller Grillkol/ grillbriketter Kolgaller Kolgaller OBS! Briketterna/grillkolen ska alltid placeras på kolgallret i grillens botten. Annars riskerar grillen att ta skada. 10

11 TÄNINSTRUKTIONER Använd aldrig bensin eller sprit som tändmedel eftersom det kan uppstå okontrollerbar värmeutveckling på grund av explosioner. Använd istället någon av nedan beskrivna tändmetoder. Briketterna/grillkolen är klara för grillning när de har jämn glöd och en grå hinna som täcker dem. Använd inte för mycket briketter/grillkol, ett lager räcker. Annars kan grillen ta skada. OBS! Briketterna/grillkolen ska alltid placeras på kolgallret i grillens botten. Annars riskerar grillen att ta skada. TÄNNING ME TÄNVÄTSKA Lägg ett lager briketter/grillkol på kolgallret i grillens botten. Häll på tändvätska enligt instruktionerna på flaskan. Tänd på briketterna/grillkolen med locket avtaget. Var aktsam på lågorna. Vänta tills briketterna/grillkolen har jämn glöd och en grå hinna innan du grillar. TÄNNING ME GRILLSTARTARE/SKORSTENSTÄNARE Lägg 2 3 st tändkuber på kolgallret i grillens botten. Fyll grillstartaren med önskat antal briketter/grillkol och ställ den ovanpå tändmedlen. Tänd på och vänta tills briketterna/grillkolen har fått en jämn glöd. Häll över briketterna/grillkolen på kolgallret. Låt grillstartaren svalna på ett icke brännbart underlag. TÄNNING ME ELTÄNARE Lägg ut lite briketter/grillkol på kolgallret i grillens botten. Placera eltändaren överst på briketterna/grillkolen. Fyll på med mer briketter/grillkol över eltändaren. Anslut eltändaren till eluttaget och vänta tills briketterna/grillkolen är klara. Ta bort eltändaren, dra ut stickproppen ur eluttaget och låt eltändaren svalna på ett icke brännbart underlag. RENGÖRING OCH UNERHÅLL Låt grillens alla delar kallna helt innan du rengör dem. Grillen ska regelbundet rengöras grundligt. Om grillen används i extra korrosiva miljöer, till exempel vid kusten, är det extra viktigt att grillen rengörs ofta. Salt och fukt kommer annars bryta ner grillens skyddande ytskikt, vilket kan leda till ytrost. När grillen inte används ska den skyddas från regn och föroreningar under ett grillöverdrag, detta förhindrar nedsmutsning och ytrost. Vid långtidsförvaring, till exempel på vintern, ska grillen först rengöras noga, torkas och därefter förvaras under ett grillöverdrag i en torr och dammfri miljö. RENGÖRING AV GRILLGALLER Använd inte vassa föremål för rengöring av grillgaller, dess yta kan skadas. et är inte nödvändigt att rengöra grillgallret efter varje användning. Avlägsna bara resterna med en borste och torka sedan av med pappershanddukar. Emellanåt bör dock grillgallret rengöras noggrannare. Använd ett milt diskmedel och vatten. Skölj med rent vatten och låt torka. Innan grillning kan man olja in gallret med matolja för att undvika att grillrester fastnar. 11

12 SE RENGÖRING AV GRILL Ta bort grillgallret och brikettgallret. Ta bort askan. Tvätta grillen med ett milt diskmedel och vatten. Skölj med rent vatten och låt torka. Använd inte slipande rengöringsmedel. 12

13 Anteckningar / Notater 13

14 NO Takk for at du valgte å kjøpe et produkt fra Rusta! Les gjennom hele bruksanvisningen før installasjon og bruk! Grilltønne Les nøye gjennom bruksanvisningen før grillen monteres og brukes! Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. BRUK Grillen er en kull- og brikettgrill som skal brukes utendørs. Bruk bare trekull og briketter til oppvarming. Grillen er kun beregnet til privat bruk. SIKKERHETSFORSKRIFTER Grillen må ikke brukes innendørs. Grillen må stå stabilt på et fast og plant underlag når den brukes. Plasser grillen på trygg avstand fra tre, busker, vegger og andre brennbare materialer. På grunn av faren for oksygenmangel, må ikke grillen brukes i lukkede uterom. Vær oppmerksom på at grillen blir varm når den er tent. Hold derfor barn og kjæledyr på sikker avstand. Flytt ikke på grillen når den er tent. Etter bruk må du vente med å flytte grillen til glørne har sluknet helt og grillen har blitt kald. La grillen bli helt kald før rengjøring. Bruk grillvotter og grillredskaper for å unngå brannskader under grilling. Bruk aldri sprit eller bensin som tennvæske. Bruk bare tennvæske som oppfyller den europeiske standarden EN , som gjelder opptenning av fast brensel i utendørsgriller. Ikke la grillen stå uten tilsyn. Bruk aldri vann til å kontrollere flammer eller for å slukke grillkullet, ettersom det kan skade den emaljerte/pulverlakkerte overflaten. 14

15 Kast aldri brikettene/grillkullet før du er sikker på at de har sluknet. Hold lettantennelige gasser og væsker, f.eks. bensin, alkohol og annet brennbart materiale, på sikker avstand fra grillen. OBS! Brikettene/grillkullet skal alltid legges på kullristen i bunn av grillen. Eller risikerer du at grillen tar skade. VARNING! Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada. 15

16 NO PAKKENS INNHOL Tverrstag 2 stk. Grillhåndtak 4 stk. Trådhylle 1 stk. Kullrist 2 stk. Bein 1 stk. Bein til hjul 1 stk. Grillrist 2 stk. Hjulaksling 1 stk. MEFØLGENE SKRUER Hjul 2 stk. A M6x60, skrue 4 stk. B M6x15, skrue og mutter 4 stk. Grillskål 1 stk. C M6x10, skrue og mutter 6 stk. M5x10, skrue og mutter 20 stk Håndtak 1 stk. E F M4x10, skrue og mutter 1 stk. M8, mutter 2 stk. Ventilasjon 1 stk. NØVENIG VERKTØY (følger ikke med): Kroker Bakre vindbeskyttelse 1 stk. 1 stk. Skiftenøkkel Skrutrekker Sjekk at ingen deler mangler før du begynner å montere grillen. Høyre vindbeskyttelse Venstre vindbeskyttelse 2 stk. 2 stk. Midtkonsoll 1 stk. 16

17 BESKRIVELSE Grillrist Grillrist Bakre vindbeskyttelse Grillhåndtak Grillhåndtak Høyre vindbeskyttelse Venstre vindbeskyttelse Kullrist Kolgaller Venstre vindbeskyttelse Midtkonsoll Høyre vindbeskyttelse Kroker Ventilasjon Grillskål Håndtak Bein til hjul Bein Hjul Tverrstag Hjulaksling Trådhylle 17

18 NO TIPS FOR EN VELLYKKET MONTERING Les gjennom hele monteringsanvisningen før du starter. Monter grillen på et rent og plant underlag der det ikke er risiko for at deler forsvinner. ra til alle skruer først når alle deler er montert. ette gjør monteringen enklere og øker grillens stabilitet. Ta ut alle delene fra emballasjen og sorter dem ved hjelp av monteringsanvisningen før monteringen. Hvis grillen, til tross for nøye kontroll, ikke er komplett, ber vi deg kontakte Rustas kundetjeneste. TRINN 1 Tverrstag Tverrstag Trådhylle TRINN 2 Bein Bein til hjul A A A A A M6x60 4 stk. 18

19 TRINN 3 Hjul Hjul Hjulaksling F M8 2 stk. F B TRINN 4 B B B M6x15 4 stk. 19

20 NO TRINN 5 C C Kroker E Ventilasjon C E M6x10 2 stk. M4x10 1 stk. TRINN 6 Bakre vindbeskyttelse C C C C Håndtak C M6x10 4 stk. M5x10 2 stk. 20

21 TRINN 7 Midtkonsoll M5x10 2 stk. TRINN 8 Venstre vindbeskyttelse Høyre vindbeskyttelse M5x10 16 stk. 21

22 NO TRINN 9 Grillrist Grillhåndtak Grillrist Brikettene/ grillkullet Kullrist Kullrist OBS! Brikettene/grillkullet skal alltid legges på kullristen i bunn av grillen. Eller risikerer du at grillen tar skade. 22

23 TENNINGSINSTRUKSJONER Bruk aldri bensin eller sprit som tennvæske ettersom det kan oppstå ukontrollerbar varmeutvikling på grunn av eksplosjoner. Bruk heller noen av tenningsmetodene som er beskrevet under. Brikettene/grillkullet er klare for grilling når de har en jevn glød og en grå hinne som dekker dem. Bruk ikke for mye briketter/grillkull, ett lag holder. For mye kan skade grillen. OBS! Brikettene/grillkullet skal alltid legges på kullristen i bunn av grillen. Eller risikerer du at grillen tar skade. TENNING ME TENNVÆSKE Legg et lag med briketter/grillkull på kullristen nederst i grillen. Hell på tennvæske i henhold til instruksjonene på flasken. Tenn på brikettene/grillkullet med lokket av. Vær oppmerksom på flammene. Vent til brikettene/grillkullet har jevn glød og en grå hinne før du griller. TENNING ME GRILLSTARTER/PEISTENNER Legg 2-3 tennkubber på kullristen nederst i grillen. Fyll grillstarteren med ønsket antall briketter/grillkull og sett den over tennmiddelet. Tenn på og vent til brikettene/grillkullet har fått en jevn glød. Hell brikettene/grillkullet over på kullristen. La grillstarteren avkjøles på et ikke-brennbart underlag. TENNING ME ELEKTRISK TENNER Legg litt briketter/grillkull på kullristen nederst i grillen. Legg den elektriske tenneren oppå brikettene/grillkullet. Fyll på med mer briketter/grillkull over den elektriske tenneren. Koble den elektriske tenneren til stikkontakten og vent til brikettene/grillkullet er klart. Fjern den elektriske tenneren, dra ut støpselet fra stikkontakten og la den elektriske tenneren avkjøles på et ikke-brennbart underlag. RENGJØRING OG VELIKEHOL La alle delene av grillen avkjøles før du rengjør dem. Grillen må rengjøres grundig med jevne mellomrom. Hvis grillen brukes i ekstra korrosive miljøer, for eksempel ved kysten, er det ekstra viktig at grillen rengjøres ofte. Hvis ikke vil salt og fuktighet bryte ned den beskyttende overflaten på grillen, noe som kan føre til overflaterust. Når grillen ikke brukes, må den beskyttes mot regn og forurensning under et grilltrekk. ette forhindrer nedstøving og overflaterust. Ved langtidslagring, for eksempel om vinteren, må grillen først rengjøres nøye, tørkes av og deretter oppbevares under et grilltrekk i et tørt og støvfritt område. RENGJØRING AV GRILLRISTER Ikke bruk skarpe gjenstander til rengjøring av grillrister, ettersom overflaten kan skades. et er ikke nødvendig å rengjøre grillristen etter hver bruk. Bare fjern restene med en børste og tørk deretter av med papir. Innimellom bør imidlertid grillristen rengjøres nøyere. Bruk et mildt oppvaskmiddel og vann. Skyll med rent vann og la det tørke. Før grilling kan du olje inn grillristen med matolje for å unngå at grillrester henger fast. 23

24 NO RENGJØRING AV GRILL Fjern grillristen og kullristen. Fjern asken. Rengjør grillen med et mildt oppvaskmiddel og vann. Skyll med rent vann og la det tørke. Ikke bruk rengjøringsmiddel med slipeeffekt. 24

25 Anteckningar / Notater 25

26 26 Anteckningar / Notater

27 Anteckningar / Notater 27

28 Bruksanvisning/Bruksanvisning SE NO Rustas kundtjänst: Tel Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Hemsida: Rustas kundetjeneste: Tlf. +46 (0) Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, Upplands Väsby, SVERIGE Site: Item. No

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Table top cooker with oven

Table top cooker with oven Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Table top cooker with oven Bänkspis med ugn / Bordkomfyr med ovn ENG SE NO Item. No. 9095-1420 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight Bruksanvisning / Bruksanvisning Spabad Modell: Enjoy, Relax & Delight 1 Item. No 9610-0001, 9610-0002, 9610-0003, 9610-0004, 9610-0113-0101, 9610-0113-0102 Bruksanvisning / Bruksanvisning Läs igenom hela

Läs mer

Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany

Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany Användarhandledning Detaljlista samt skiss Monteringsmaterial Monteringsanvisning Bruksanvisning Säkerhet Garanti Egenskaper och funktioner: Grillyta Grillkammare ca. 102 x 48,5 cm FireBox ca. 36x46,5

Läs mer

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques //

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques // Kitchen DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // 5.0 5 litre beer keg is easily installed // Ideal for parties, dinners and barbeques // Cooling element ensures

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1727N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

Säkerhetsföreskrift och bruksanvisning

Säkerhetsföreskrift och bruksanvisning ignora öppna DesignSpisar Svensk monterings- och bruksanvisning. Säkerhetsföreskrift och bruksanvisning Tack för att du valt en ignora DesignSpis. Vi ber dig läsa igenom gällande Säkerhetsföreskrift och

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Model 87906. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 87906. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 87906 Brugsanvisning Bruksanvisning DK GASGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager gasgrillen i brug. Vi

Läs mer

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Tack för att du köpt en Weber grill. Du har gjort en god investering. Ta nu några minuter i anspråk och skydda den genom att registrera din

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 ESI 45010...... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Indbygningsovn med pyrolyse DK (s. 2-20) Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 21-41) ADVARSEL: Når pyrolyseprogrammet er aktivt, kan ovnen nå en temperatur

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer