Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010"

Transkript

1 Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Förfrågan om avrop med förnyad konkurrensutsättning avseende verksamhetsstödjande tjänst Avropande enhet Kommun: Lilla Edets kommun Org.nr: Förvaltning: Bildningsförvaltningen Adress: Lilla Edet Kontaktperson för avropet Namn: Anders Nordgren Epost: Telefon: Frågor: Tjänst att avropa Ramavtal: E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Ramavtalsområde: Verksamhetsstödjande tjänster - Diarietjänst och ärendehantering Funktionsområde: Pedagogisk dokumentation i förskola och skola Avropsförfrågan Anbud skall märkas: Anbud E-tjänst för pedagogisk dokumentation, Dnr: 2014/UN094 Anbud kommunen tillhanda senast: Inlämnande av anbud: Skriftligt anbud, undertecknat vid punkt 14 nedan av behörig företrädare för anbudsgivaren, ska sändas eller inlämnas till följande adress: Lilla Edets kommun Järnvägsgatan Lilla Edet Avropsförfrågan skickas till alla leverantörer som angivits på Statens inköpscentrals webbplats för ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster Se länk här >> Uppgifter om kommunens användning av e-tjänsten Grundskola antal elever: 1200, varav 120 barn i förskoleklass. Avropas från start. Förskola antal barn: 590. Option giltig under minst 2 år skall lämnas. Utvärderingsperiod: Upp till 30 dagar från datum då anbud senast skall ha lämnats. Alla anbudslämnares tjänster skall under denna period vara tillgänga helt utan kostnad för utvärdering av funktionalitet i tjänsten för olika användarroller. Första avtalsperiod: Två år från antaget anbud. Rätt att säga upp årsvis. 1 (11)

2 Innehåll 1. Avropsförfrågan Syfte med och krav på tjänsten Priser Avtalstid Uppsägning Formkrav vid anbudslämning Anbudets innehåll Tillgänglighet under utvärderingsperioden Offentlighet och sekretess Anbudsutvärdering Avbrytande av upphandling Prövning av anbudsgivares ekonomi Övrigt Signatur... 5 Bilaga: Prisuppgifter... 6 Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten för pedagogisk dokumentation Avropsförfrågan Kommunen begär härmed in svar på avropsförfrågan avseende Tjänst att avropa angiven på sidan 1. Avropsförfrågan baseras på Kammarkollegiets och Statliga inköpscentralens ramavtal E- förvaltningsstödjande tjänster 2010, och gäller tjänst som finns anmäld i Tjänstebeskrivning hos Kammarkollegiet gällande E-förvaltningsstödjande tjänster Syfte med och krav på tjänsten Utöver krav som ställs för tjänster i Ramavtalet skall E-tjänsten uppfylla kraven i Bilaga Syfte med och specifika krav på e-tjänsten vid tidpunkten för inlämnande av anbudet. I första hand gäller anbudsförfrågan de på första sidan angivna behoven enligt kraven i denna Avropsförfrågan, men samtliga krav i Avropsförfrågan skall uppfyllas och optioner för alla angivna delar skall lämnas. 3. Priser Kompletta prisuppgifter skall lämnas i Bilaga Prisuppgifter. Detta skall inkludera årlig abonnemangskostnad för den fullständiga efterfrågade e-tjänsten för kommunen enligt förfrågan samt kostnader för manuella tjänster kring utbildning, införande och integration. 2 (11)

3 Pris skall anges såväl för avropad tjänst som för efterfrågade optioner tilläggstjänster. Inga andra kostnader eller avgifter får tillkomma för att uppfylla kraven gällande abonnemangen. Priser och optioner på ytterligare kringtjänster och tilläggsmoduler får lämnas. 4. Avtalstid Avtalet gäller under en första avtalsperiod angiven vid Uppgifter om kommunens användning av e-tjänsten. Om kommunen ej sagt upp avtalet 90 dagar före respektive avtalsperiods slut förnyas avtalet med automatik i tre ytterligare avtalsperioder med samma längd som den Första avtalsperioden. Efter dessa fyra avtalsperioder har kommunen rätt att förnya avtalet i successiva perioder om 12 månader, om avtalet ej sagts upp senast 90 dagar före respektive Förnyelseperiods utgång. 5. Uppsägning Avtalet kan sägas upp av respektive part i förtid var 12:e månad från datum för avtalstecknandet. Meddelande om förtida uppsägning av avtalet skall ha inkommit senast 90 dagars före avtalstecknandets månad och dag för respektive år, ska vara skriftlig, och vara undertecknad av behörig firmatecknare. Inga kostnader eller återbetalningar av erlagda avgifter utgår mellan partnerna för själva uppsägningen. 6. Formkrav vid anbudslämning Anbudet ska lämnas till kommunen enligt uppgifterna på Anbudsförfrågans försättssida: Ska vara tillhanda senast det datum som angivits Ska skickas eller lämnas till angiven adress. Anbudet skall ha angiven märkning. Ska innehålla all begärd information. Ska vara skrivet på svenska. Skall avse tjänst noterad i Bilaga 7 Tjänstebeskrivning till Kammarkollegiet för ramavtal Eförvaltningsstödjande tjänster 2010, och vara sökbar på Skall i sådan Tjänstebeskrivning vara noterad som stöd för pedagogisk ärendehantering och dokumentation. 7. Anbudets innehåll Anbudet ska innehålla följande delar: Beskrivning av tjänsten. Uppställning för varje enskilt Krav på tjänsten som bekräftar att anbudet fullständigt uppfyller kraven vid inlämnandet av anbud, och vid behov hur kravet uppfylls. Kompletta prisuppgifter enligt denna förfrågan i Bilaga Prisuppgifter Minst 3 referenser i kommuner som använt tjänsten för ändamål i avropsförfrågan i mer än 2 år. (namn, kommun, befattning, e-post, telefon) Inloggningsuppgifter för lärare/pedagoger, barn och föräldrar för verifiering av funktionalitet under Utvärderingsperioden. Kommunen kan begära komplettering eller förtydliganden av anbudslämnare. 8. Tillgänglighet under utvärderingsperioden E-tjänsten skall finnas tillgänglig för verifiering av funktionalitet och krav enligt Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten under Utvärderingsperioden Verifiering av all funktionalitet skall kunna ske under Utvärderingsperioden, från det datum då anbud senast skall lämnas. 3 (11)

4 Användarkonton med inloggningsuppgifter skall vara kommunen till handa vid inlämnande av anbudet så att kommunen vid behov kan verifiera funktionalitet. Verifiering skall kunna ske för olika användarroller. Ingen kostnad skall debiteras kommunen för tillgång under utvärderingsperioden. 9. Offentlighet och sekretess Kommunen omfattas av den svenska offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att alla handlingar normalt ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med Kommunen. Under den tid som upphandlingen pågår är samtliga uppgifter som berör anbud sekretessbelagda. Efter den tidpunkt då beslut om val av leverantör har fattats är anbudsgivarens möjligheter att med stöd av offentlighets- och sekretesslagen få sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud allmänt sett begränsade. Skulle behov av sekretess föreligga för uppgift i anbud bör det, för att underlätta myndighetens prövning, i anbudet anges vad i handlingarna som är skyddsvärt och vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna blir offentliga. Om Kommunen beslutar att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling kan beslutet alltid överklagas till kammarrätt. 10. Anbudsutvärdering Kommunen kommer att granska inlämnade anbud gällande skallkrav inklusive Formkrav vid anbudslämning Anbudets innehåll Tillgänglighet under utvärderingsperioden Specifika krav på e-tjänsten enligt Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten Anbud som ej uppfyller samtliga skallkrav utvärderas ej. Anbud som uppfyller samtliga skallkrav kommer utvärderas av kommunen med avseende på ändamålsenlighet, användarvänlighet och pris. Ändamålsenlighet: För att stödja samarbete i enlighet med syfte och specifika krav. Anbud ges index = 0 till 100. Bästa anbud erhåller index 100. Sämsta anbud erhåller som mest index 50. Användarvänlighet för pedagoger, elever och föräldrar. Anbud ges index = 0 till 100. Bästa anbud erhåller index 100. Sämsta anbud erhåller som mest index 50. Årskostnad för abonnemang som avropas nu. Det dyraste anbudet får index 0. Övriga anbud får index motsvarande antal procent de är billigare än det dyraste anbudet. (Ett anbud som har en årskostnad som är hälften av det dyraste får således index 50, för det är 50% billigare.) Dessa tre index summeras till ett Totalindex. Anbudet som klarar samtliga skallkrav, och har högst Totalindex, kan antas. Vid lika Totalindex kan anbud med bästa ändamålsenlighet väljas. 11. Avbrytande av upphandling Om anbud med högst Totalindex ej uppfattas som tillräckligt ändamålsenligt, om offererade priser inte ryms inom budgetramen, om förutsättningarna för upphandlingen förändras genom t.ex. verksamhetsmässiga eller politiska beslut eller av andra sakliga skäl kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga som erhållit förfrågningsunderlaget att underrättas om detta. Ersättning för anbudsgivare utgår ej. 4 (11)

5 12. Prövning av anbudsgivares ekonomi Den upphandlande myndigheten genomför kontroll via Creditsafe. I de fall anbudsgivaren uppfyller nivå god kreditvärdig eller bättre, anses kravet på ekonomisk stabilitet vara uppfyllt. Det åligger anbudsgivaren att kontrollera att uppgifterna hos Creditsafe är korrekta samt aktuella. För det fall anbudsgivaren anser att uppgifterna hos Creditsafe inte är aktuella ska anbudsgivare inkomma med skriftlig förklaring varför uppgifter hos Creditsafe inte befinns aktuella samt som separat bilaga till anbudet inkomma med egen bevisning avseende ekonomisk kapacitet motsvarande det kreditvärdighetskrav som ställs i denna upphandling. Anbudsgivares egna bevisning ska vara aktuell, med aktuell avses intyg ej äldre än (3) månader räknat från datum för anbudets ingivande. 13. Övrigt Kommunen avser meddela tilldelningsbeslut inom 10 arbetsdagar från senaste inlämningsdatum, och offentliggöra beslutet samma dag. Meddelande sker till kontaktperson i lämnat anbud. Ytterligare information kan erhållas från kontaktperson angiven i denna anbudsförfrågan. 14. Signatur Underskrift Ort och datum Namnförtydligande 5 (11)

6 Bilaga: Prisuppgifter Prisuppgifter som skall anges Del Avrop Leverantörens beteckning Pris (kr) Abonnemang på E-tjänst, som stödjer efterfrågade processer för Elevdokumentation och bedömning i grundskolan (Krav B*) Pedagogisk dokumentation i förskolan (Krav C*) Arbetet med åtgärdsprogram (Krav D*) Förebyggande arbete mot kränkningar i grundskolan (Krav E*) Tjänster Avropas nu Option Option Option ## kr per år ## kr per år ## kr per år ## kr per år Utbildningsdag, upp till 12 deltagare Option ## kr per dag Systemintegration Option ## kr / h Annat konsultarbete Option ## kr / h * Avser stycke med krav i Bilaga Syfte med och specifika krav på e-tjänsten Priser anges i SEK exkl moms Option skall vara giltig minst 2 år från avtalets tecknande. Andra prisuppgifter som leverantören ger option på Del Leverantörens beteckning Pris (kr) Priser anges i SEK exkl moms Option skall vara giltig minst 2 år från avtalets tecknande. 6 (11)

7 Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten för pedagogisk dokumentation Bakgrund Under de senaste åren har viktiga reformer genomförts i det svenska utbildningssystemet. Ny skollag och nya läroplaner påverkar verksamhet, metoder och innehåll i förskola, grundskola och gymnasium. Parallellt med reformerna har även tillgången till internet, datorer, lärplattor och smarta mobiler i skolor och hushåll ökat, samtidigt som invånarnas förväntan om att skolan drar nytta av internet också ökat. Syfte med e-tjänsten Den avropade e-tjänsten skall kunna stödja verksamheten i såväl förskola som grundskola och grundsärskola, även om kommunen kan välja att endast avropa en av skolformerna initialt. Grundskolan För grundskolor har omfattande reformer genomförts. E-tjänsten skall stödja arbetet med följande ramar och inriktning: Grundskolans läroplaner (Lgr11). Skolverkets allmänna råd Planering och genomförande av undervisning (2011) Skolverkets allmänna råd kring Systematiskt kvalitetsarbetet för skolväsendet (2012) Skolverkets allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (2013) Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (2013) Kommunens metoder för formativ analytisk bedömning Syftet med den e-tjänst som skall avropas är i grundskolan att underlätta samarbetet kring mål, planer och utveckling mellan personal, elever och vårdnadshavare. Göra nya läroplaner 2011 lätt tillgängliga i skolans vardagsarbete. Spara tid och reducera pappershantering i samarbetet kring utvecklingsplaner, omdömen och dokumentation. Delaktighet och dialog med föräldrar. Koppling av planer, mål och dokumentation till det nationella uppdraget i läroplanerna. Underlätta arbete och delaktighet från elever i pedagogisk planering och bedömning för lärande. Säkra en trygg miljö för lärande och bra arbete med elever med behov av särskilt stöd. Utbyte av metoder och material med andra kommuner och skolor med liknande arbetssätt. Förskolan För förskolor har en ny och förtydligad läroplan införts, och viktiga reformer kring förskolechefens roll, verksamhetsutveckling och dokumentation sjösatts. Förskolans läroplan (Lpfö98/2010) Skolverkets allmänna råd kring Systematiskt kvalitetsarbetet för skolväsendet (2012) Skolverkets allmänna råd kring Förskolan (2014) Syftet med e-tjänsten för förskolan är att stödja samarbetet kring viktiga processer 7 (11)

8 Göra förskolans förtydligade läroplan lätt tillgänglig i förskolans vardagsarbete. Underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation i verksamheten Stödja dialog och samarbete med föräldrar före, under och efter utvecklingssamtal. Koppling av planer och dokumentation till det nationella uppdraget i läroplanerna. Underlätta pedagogisk planering i verksamheten, baserat på barnens behov. Andra verktyg i kommunen avses hantera andra processer i skolan, t.ex. schemaläggning och schemapublicering, frånvarohantering, epost, skapa/dela dokument och skoladministration. Funktionalitet för dessa övriga områden skall därför ej ligga i det verktyg för elevdokumentation som här avropas. Specifika krav på e-tjänsten A. Skall vara en säker och beprövad e-tjänst 1. Skall vara en befintlig standardlösning som hanterar ärenden för förskolans och skolans arbete med pedagogisk dokumentation, planering, bedömning för barn/elever, lärare och förvaltning. 2. Skall levereras via internet som mjukvara-som-tjänst (SAAS) 3. Skall ha varit i drift för processen kring utvecklingssamtal och utvecklingsplaner i grundskolan under minst 3 år i minst 5 hela kommuner. 4. Skall ha varit i drift för pedagogisk dokumentation i förskolan i minst 3 år i minst 3 hela kommuner. 5. Skall levereras med kapacitet för antal barn/elever och skolformer som anges i Uppgifter om kommunens användning av e-tjänsten 6. Skall ha appar för ipad, iphone och Android för e-tjänsten. 7. Apparna för ipad, iphone och Android skall innehålla e-tjänstens fullständiga funktionalitet för att uppfylla de specifika kraven enligt ovan, för alla roller (personal, barn, föräldrar, admin). Det skall ej vara appar med begränsad funktionalitet, eftersom lärplattan kan vara den enda utrustningen som är tillgänglig för personal på enheten. 8. Skall för inloggning kunna anslutas till Identity Provider (IdP) som stödjer SAML Leverantören skall vara medlem i och har fungerande inloggning via Skolfederationen. 10. All överföring skall ske krypterad med https-protokoll, för såväl inloggningssida som för övriga delar i tjänsten. 11. Allt innehåll i tjänsten (t.ex. filmer och bilder) skall kräva autentisering för åtkomst, och får ej kunna nås enbart med hjälp av länken till innehållet. 12. Allt innehåll (kundens data) i tjänsten ska finnas tillgängligt för kunden utan förbehåll, och på kundens begäran kunna föras över till kundens egen IT-miljö. 13. Tjänsten skall driftas i branskyddsklassade driftcentraler och har beprövat skydd för DDOSattacker. 14. Leverantören ska tillhandahålla telefon- och e-postsupport och användarstöd till utvalda kontaktpersoner på kommunövergripande nivå samt på enhetsnivå hos kunden. B. Skall stödja de efterfrågade processerna för grundskolan kring elevdokumentation och bedömning i grundskolan Avser stöd för pedagogisk planering, formativ bedömning, ämnesvisa omdömen, utvecklingssamtal och utvecklingsplaner enligt följande krav: 1. Skall innehålla kopplingsbara läroplaner för Lgr11 Grundskola och Grundsärskola, där syfte, centrala innehåll och kunskapskrav kan kopplas till pedagogiska planeringar, överenskommelser från samtalet och blogginlägg. Kopplingar skall vara som levande länkar (ej endast som kopierad text). 2. Skall ge varje elev en egen Levande Läroplan/Kursplan, där kopplingar av överenskommelser, mål, portfolioinlägg eller utvecklingsområden syns med klickbara länkar i den Levande Läroplanen/Kursplanen. 8 (11)

9 3. Skall tillåta skapande av bedömningsmatriser och pedagogiska planeringar online, med valfria antal rubriker och rubriktexter, valfria klickbara länkar till läroplaner, valfritt antal aspekter och nivåer i matriser direkt ändringsbart av lärare online. 4. Skall stödja elevdelaktighet i formativ bedömning genom att elever själva kan markera och kommentera sin egen syn på sin kunskapsutveckling. Notiser skall skickas till berörda när nya bedömningar gjorts. 5. Skall stödja elevledda utvecklingssamtal genom vy som skall kunna innehålla såväl bilder och länkar till elevarbeten, eventuella överenskommelser och där översikt över kunskapsresultat finns lätt tillgänglig. 6. Bokning av utvecklingssamtal skall kunna göras i tjänsten. 7. Skall kunna hantera koppling till läroplaner för elever som läser efter en kombination av skolformerna Grundskola, Grundsärskola och Träningsskola. 8. Dokumentation och information skall kunna innehålla bilder, filmer och bilagor, som skall kunna läggas upp även från ipad, iphone och Android-utrustning. 9. Integration med Google Drive, YouTube och Microsoft Onedrive skall finnas så att en användare direkt kan välja bland sina specifika dokument och filmer som bilagor i dokumentation. 10. Kravtabeller: Visad kunskap för elev skall kunna markeras i Skolverkets kravtabeller för enskild elev. 11. Kravtabeller: Publicering för elev/vårdnadshavare av markerad visad kunskap i elevs kravtabell skall kunna göras direkt, eller vid senare tillfälle. 12. Kravtabeller: Uppdatering av visad kunskap i kravtabeller skall kunna ske för flera elever samtidigt. 13. Kravtabeller: Uppdatering av visad kunskap i kravtabeller skall kunna göras i mobiltelefon (ios, Android, Windows) 14. Underlag: Senaste underlag i planeringar, lärloggar och matriser skall automatiskt finnas sammanställt ämnesvis i anslutning till kravtabeller för visad kunskap. 15. Omdömen: Uppdatering av omdömen, bedömningskommentarer, utvecklingsområden skall kunna ske för flera elever samtidigt. 16. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk statistik om kunskapsresultat för klass, skola, kommun, med grafisk visning av hur aktuella bedömningarna är. 17. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk statistik för skillnad i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor i alla ämnen, för klass, skola och kommun. 18. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk statistik för ändring av kunskapsomdömen de senaste sex månaderna för klass, skola och kommun. 19. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk översikt över var behov av särskilt stöd angivits och i vilket ämne, för elev samt summerat för klass, skola och kommun. 20. Dela material: Skall stödja delning, redigering och modifiering online av pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser och mallar för utvecklingsplaner mellan skolor och kommuner genom direkt koppling till innehållsbank som vid anbudstillfället innehåller minst olika planeringar, matriser och mallar skapade av lärare och skolpersonal. 21. Medarbetarsamtal: Skall stödja medarbetarsamtal mellan rektor och personal, med uppföljningsbara överenskommelser som kan kopplas till läroplanen. C. Skall stödja de efterfrågade processerna för förskolan kring pedagogisk dokumentation. 1. Skall innehålla förskolans förtydligade läroplan i kopplingsbar form där mål kan kopplas till planeringar, överenskommelser och blogginlägg. Kopplingar skall vara som levande länkar (ej endast som kopierad text). 2. Skall innehålla funktion för dokumentation med bild, text, länkar och bilagor för varje barn. 3. Skall innehålla funktion för dokumentation med bild, text, länkar och bilagor för barngrupp och avdelning. 4. Skall ge varje barn en egen Levande Läroplan, där kopplingar av lärloggar och annan dokumentation syns med klickbara länkar i den Levande Läroplanen. 9 (11)

10 5. Skall tillåta dokumentation och utvärdering av verksamheten genom matriser och pedagogiska planeringar online, med valfria antal rubriker och rubriktexter, valfria klickbara länkar till läroplaner, valfritt antal aspekter och nivåer i matriser. 6. Dokumentation och information skall kunna innehålla bilder, filmer och bilagor, som skall kunna läggas upp även från ipad, iphone och Android-utrustning. 7. Integration med Google Drive, YouTube och Microsoft Onedrive skall finnas så att en användare direkt kan välja bland sina specifika dokument och filmer som bilagor i dokumentation. 8. Notiser skall skickas till berörda när uppdatering av dokumentation gjorts. 9. Skall stödja utvecklingssamtal genom vy som skall kunna innehålla såväl bilder och annat material kring barnets utveckling. 10. Skall visa dagsfärsk grafisk statistik om att utvecklingssamtal genomförs. 11. Skall stödja delning av planeringar och underlag för utvecklingssamtal mellan förskolor online genom innehållsbank som vid anbudstillfället innehåller minst 1000 planeringar och andra material skapade av pedagoger och personal, relevanta för förskolan. 12. Skall stödja medarbetarsamtal mellan förskolechef och personal, med uppföljningsbara överenskommelser som kan kopplas till läroplanen. 13. Säkerhet: Filmer och annat underlag som lagrats i verktyget skall vara skyddat bakom inloggning, och film eller dokumentation skall ej kunna nås utan inloggning via länken. D. Skall stödja arbetet med åtgärdsprogram 1. Skall vara förberett för modul för arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, och förberett för att stödja alla faser: Uppmärksamma, Utreda, Utarbeta åtgärdsprogram, Följa upp och utvärdera. 2. Modulen skall vara anpassad efter nya allmänna råden mars 2013, och redo för uppdatering enligt regeringens nya förslag från februari En användbar prototyp av den uppdaterade modulen skall kunna visas vid anbudets lämnande, och en produktionssatt version skall finnas inom 4 månader från riksdagsbeslut om förslaget (prel 2014). 3. Uppmärksamma: Skall i e-tjänsten kunna visa kunskapsbedömningar för eleverna i en skola, och för vilka elever och i vilka ämnen som risk att ej nå lägsta kunskapskrav finns. 4. Uppmärksamma: Skall visa dagsfärsk grafisk översikt över var behov av särskilt stöd angivits och i vilket ämne, för elev samt i separata vyer för klass, skola och kommun. 5. Utreda: Skall kunna visa aktuellt underlag i form av utvecklingsplaner, bedömningar och annan pedagogisk dokumentation för en elev. 6. Utreda: Skall separera utredning från eventuellt åtgärdsprogram och utvärdering. 7. Utreda och utarbeta: Åtgärdsprogram skall endast skapas om det uttryckligen beslutats i samband med utredningen. 8. Utreda och utarbeta: Endast ett åtgärdsprogram skall kunna vara aktivt per elev vid varje tidpunkt. 9. Utreda och utarbeta: När ett ärende skapas skall systemet ge stöd i form av att kalenderposter skapas så att uppgifter får en tidpunkt då den skall utföras. 10. Utreda och utarbeta: När ett ärende skapas skall alla involverade kunna länkas in digitalt i ärendet. 11. Utreda och utarbeta: Notiser skall skickas till berörd personal när uppdatering gjorts. 12. Följa upp och utvärdera: Uppföljning skall kunna göras löpande av berörd personal. 13. Följa upp och utvärdera: Skall visa färsk översikt per klass i en skola över aktuella utredningar och åtgärdsprogram. 14. Skall ha tvingande 2-faktorinsloggning t.ex. genom engångslösen via SMS E. Skall stödja de processer som finns för systematiskt förebyggande arbete mot kränkningar i grundskolan 1. Skall ha en modul för dokumentation av kränkande behandling. 2. Skall vara möjligt att göra två typer av dokumentation; notering och ärende. 10 (11)

11 3. När ett ärende skapas skall systemet ge stöd i form av att kalenderposter skapas så att uppgifter får en tidpunkt då den skall utföras. 4. När ett ärende skapas skall alla involverade automatiskt synas i ärendet och de specifika uppgifter och kalenderposterna uppdateras med personernas namn. 5. Notiser skall skickas till berörd personal när uppdatering av dokumentation gjorts. 6. Skall vara möjligt att koppla fler personer till ett ärende. 7. Skall visa dagsfärsk grafisk översikt över var behov av särskilt stöd angivits och i vilket ämne, för elev samt i separata vyer för klass, skola och kommun. 8. Skall visa dagsfärsk grafisk statistik om nuläge när det gäller antal noteringar och ärenden på en skola. 9. Skall ha tvingande 2-faktorinsloggning t.ex. genom engångslösen via SMS Andra krav 1. Leverantören skall presentera en utbildningsplan som option. Kursinnehåll och priser skall redovisas. 2. Leverantören skall beskriva möjliga tekniska lösningar för integration mellan e-tjänsten och kommunens befintliga system (autosynk med Procapita, integration med Microsoft Sharepoint online). Pris för lösningarna ska redovisas. 11 (11)

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-20 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling av produktionssystem för läromedelsframställning

Upphandling av produktionssystem för läromedelsframställning Anbudsinbjudan 2015-08-18 Dnr UPP 2014/166 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag: Upphandling av produktionssystem för läromedelsframställning Innehållsförteckning Anbudsinbjudan och förutsättningar...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

FFU e-arkiv. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Presentation 2013-10-03. Rättsmedicinalverket. Jens Trosell X13-90103

FFU e-arkiv. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Presentation 2013-10-03. Rättsmedicinalverket. Jens Trosell X13-90103 Förfrågningsunderlag 2013-10-03 Upphandlande organisation Rättsmedicinalverket Upphandling e-arkiv Jens Trosell X13-90103 Sista anbudsdag: 2013-11-04 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän information 2014-07-04. Caroline Paues 115-22722-2014

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän information 2014-07-04. Caroline Paues 115-22722-2014 Förfrågningsunderlag 2014-07-04 Upphandlande organisation Länsstyrelsen i Stockholms län Upphandling Avrop Serviceportal Caroline Paues 115-22722-2014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-08-12 Texten/frågan

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer