Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010"

Transkript

1 Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Förfrågan om avrop med förnyad konkurrensutsättning avseende verksamhetsstödjande tjänst Avropande enhet Kommun: Lilla Edets kommun Org.nr: Förvaltning: Bildningsförvaltningen Adress: Lilla Edet Kontaktperson för avropet Namn: Anders Nordgren Epost: Telefon: Frågor: Tjänst att avropa Ramavtal: E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Ramavtalsområde: Verksamhetsstödjande tjänster - Diarietjänst och ärendehantering Funktionsområde: Pedagogisk dokumentation i förskola och skola Avropsförfrågan Anbud skall märkas: Anbud E-tjänst för pedagogisk dokumentation, Dnr: 2014/UN094 Anbud kommunen tillhanda senast: Inlämnande av anbud: Skriftligt anbud, undertecknat vid punkt 14 nedan av behörig företrädare för anbudsgivaren, ska sändas eller inlämnas till följande adress: Lilla Edets kommun Järnvägsgatan Lilla Edet Avropsförfrågan skickas till alla leverantörer som angivits på Statens inköpscentrals webbplats för ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster Se länk här >> Uppgifter om kommunens användning av e-tjänsten Grundskola antal elever: 1200, varav 120 barn i förskoleklass. Avropas från start. Förskola antal barn: 590. Option giltig under minst 2 år skall lämnas. Utvärderingsperiod: Upp till 30 dagar från datum då anbud senast skall ha lämnats. Alla anbudslämnares tjänster skall under denna period vara tillgänga helt utan kostnad för utvärdering av funktionalitet i tjänsten för olika användarroller. Första avtalsperiod: Två år från antaget anbud. Rätt att säga upp årsvis. 1 (11)

2 Innehåll 1. Avropsförfrågan Syfte med och krav på tjänsten Priser Avtalstid Uppsägning Formkrav vid anbudslämning Anbudets innehåll Tillgänglighet under utvärderingsperioden Offentlighet och sekretess Anbudsutvärdering Avbrytande av upphandling Prövning av anbudsgivares ekonomi Övrigt Signatur... 5 Bilaga: Prisuppgifter... 6 Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten för pedagogisk dokumentation Avropsförfrågan Kommunen begär härmed in svar på avropsförfrågan avseende Tjänst att avropa angiven på sidan 1. Avropsförfrågan baseras på Kammarkollegiets och Statliga inköpscentralens ramavtal E- förvaltningsstödjande tjänster 2010, och gäller tjänst som finns anmäld i Tjänstebeskrivning hos Kammarkollegiet gällande E-förvaltningsstödjande tjänster Syfte med och krav på tjänsten Utöver krav som ställs för tjänster i Ramavtalet skall E-tjänsten uppfylla kraven i Bilaga Syfte med och specifika krav på e-tjänsten vid tidpunkten för inlämnande av anbudet. I första hand gäller anbudsförfrågan de på första sidan angivna behoven enligt kraven i denna Avropsförfrågan, men samtliga krav i Avropsförfrågan skall uppfyllas och optioner för alla angivna delar skall lämnas. 3. Priser Kompletta prisuppgifter skall lämnas i Bilaga Prisuppgifter. Detta skall inkludera årlig abonnemangskostnad för den fullständiga efterfrågade e-tjänsten för kommunen enligt förfrågan samt kostnader för manuella tjänster kring utbildning, införande och integration. 2 (11)

3 Pris skall anges såväl för avropad tjänst som för efterfrågade optioner tilläggstjänster. Inga andra kostnader eller avgifter får tillkomma för att uppfylla kraven gällande abonnemangen. Priser och optioner på ytterligare kringtjänster och tilläggsmoduler får lämnas. 4. Avtalstid Avtalet gäller under en första avtalsperiod angiven vid Uppgifter om kommunens användning av e-tjänsten. Om kommunen ej sagt upp avtalet 90 dagar före respektive avtalsperiods slut förnyas avtalet med automatik i tre ytterligare avtalsperioder med samma längd som den Första avtalsperioden. Efter dessa fyra avtalsperioder har kommunen rätt att förnya avtalet i successiva perioder om 12 månader, om avtalet ej sagts upp senast 90 dagar före respektive Förnyelseperiods utgång. 5. Uppsägning Avtalet kan sägas upp av respektive part i förtid var 12:e månad från datum för avtalstecknandet. Meddelande om förtida uppsägning av avtalet skall ha inkommit senast 90 dagars före avtalstecknandets månad och dag för respektive år, ska vara skriftlig, och vara undertecknad av behörig firmatecknare. Inga kostnader eller återbetalningar av erlagda avgifter utgår mellan partnerna för själva uppsägningen. 6. Formkrav vid anbudslämning Anbudet ska lämnas till kommunen enligt uppgifterna på Anbudsförfrågans försättssida: Ska vara tillhanda senast det datum som angivits Ska skickas eller lämnas till angiven adress. Anbudet skall ha angiven märkning. Ska innehålla all begärd information. Ska vara skrivet på svenska. Skall avse tjänst noterad i Bilaga 7 Tjänstebeskrivning till Kammarkollegiet för ramavtal Eförvaltningsstödjande tjänster 2010, och vara sökbar på Skall i sådan Tjänstebeskrivning vara noterad som stöd för pedagogisk ärendehantering och dokumentation. 7. Anbudets innehåll Anbudet ska innehålla följande delar: Beskrivning av tjänsten. Uppställning för varje enskilt Krav på tjänsten som bekräftar att anbudet fullständigt uppfyller kraven vid inlämnandet av anbud, och vid behov hur kravet uppfylls. Kompletta prisuppgifter enligt denna förfrågan i Bilaga Prisuppgifter Minst 3 referenser i kommuner som använt tjänsten för ändamål i avropsförfrågan i mer än 2 år. (namn, kommun, befattning, e-post, telefon) Inloggningsuppgifter för lärare/pedagoger, barn och föräldrar för verifiering av funktionalitet under Utvärderingsperioden. Kommunen kan begära komplettering eller förtydliganden av anbudslämnare. 8. Tillgänglighet under utvärderingsperioden E-tjänsten skall finnas tillgänglig för verifiering av funktionalitet och krav enligt Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten under Utvärderingsperioden Verifiering av all funktionalitet skall kunna ske under Utvärderingsperioden, från det datum då anbud senast skall lämnas. 3 (11)

4 Användarkonton med inloggningsuppgifter skall vara kommunen till handa vid inlämnande av anbudet så att kommunen vid behov kan verifiera funktionalitet. Verifiering skall kunna ske för olika användarroller. Ingen kostnad skall debiteras kommunen för tillgång under utvärderingsperioden. 9. Offentlighet och sekretess Kommunen omfattas av den svenska offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att alla handlingar normalt ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med Kommunen. Under den tid som upphandlingen pågår är samtliga uppgifter som berör anbud sekretessbelagda. Efter den tidpunkt då beslut om val av leverantör har fattats är anbudsgivarens möjligheter att med stöd av offentlighets- och sekretesslagen få sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud allmänt sett begränsade. Skulle behov av sekretess föreligga för uppgift i anbud bör det, för att underlätta myndighetens prövning, i anbudet anges vad i handlingarna som är skyddsvärt och vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna blir offentliga. Om Kommunen beslutar att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling kan beslutet alltid överklagas till kammarrätt. 10. Anbudsutvärdering Kommunen kommer att granska inlämnade anbud gällande skallkrav inklusive Formkrav vid anbudslämning Anbudets innehåll Tillgänglighet under utvärderingsperioden Specifika krav på e-tjänsten enligt Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten Anbud som ej uppfyller samtliga skallkrav utvärderas ej. Anbud som uppfyller samtliga skallkrav kommer utvärderas av kommunen med avseende på ändamålsenlighet, användarvänlighet och pris. Ändamålsenlighet: För att stödja samarbete i enlighet med syfte och specifika krav. Anbud ges index = 0 till 100. Bästa anbud erhåller index 100. Sämsta anbud erhåller som mest index 50. Användarvänlighet för pedagoger, elever och föräldrar. Anbud ges index = 0 till 100. Bästa anbud erhåller index 100. Sämsta anbud erhåller som mest index 50. Årskostnad för abonnemang som avropas nu. Det dyraste anbudet får index 0. Övriga anbud får index motsvarande antal procent de är billigare än det dyraste anbudet. (Ett anbud som har en årskostnad som är hälften av det dyraste får således index 50, för det är 50% billigare.) Dessa tre index summeras till ett Totalindex. Anbudet som klarar samtliga skallkrav, och har högst Totalindex, kan antas. Vid lika Totalindex kan anbud med bästa ändamålsenlighet väljas. 11. Avbrytande av upphandling Om anbud med högst Totalindex ej uppfattas som tillräckligt ändamålsenligt, om offererade priser inte ryms inom budgetramen, om förutsättningarna för upphandlingen förändras genom t.ex. verksamhetsmässiga eller politiska beslut eller av andra sakliga skäl kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga som erhållit förfrågningsunderlaget att underrättas om detta. Ersättning för anbudsgivare utgår ej. 4 (11)

5 12. Prövning av anbudsgivares ekonomi Den upphandlande myndigheten genomför kontroll via Creditsafe. I de fall anbudsgivaren uppfyller nivå god kreditvärdig eller bättre, anses kravet på ekonomisk stabilitet vara uppfyllt. Det åligger anbudsgivaren att kontrollera att uppgifterna hos Creditsafe är korrekta samt aktuella. För det fall anbudsgivaren anser att uppgifterna hos Creditsafe inte är aktuella ska anbudsgivare inkomma med skriftlig förklaring varför uppgifter hos Creditsafe inte befinns aktuella samt som separat bilaga till anbudet inkomma med egen bevisning avseende ekonomisk kapacitet motsvarande det kreditvärdighetskrav som ställs i denna upphandling. Anbudsgivares egna bevisning ska vara aktuell, med aktuell avses intyg ej äldre än (3) månader räknat från datum för anbudets ingivande. 13. Övrigt Kommunen avser meddela tilldelningsbeslut inom 10 arbetsdagar från senaste inlämningsdatum, och offentliggöra beslutet samma dag. Meddelande sker till kontaktperson i lämnat anbud. Ytterligare information kan erhållas från kontaktperson angiven i denna anbudsförfrågan. 14. Signatur Underskrift Ort och datum Namnförtydligande 5 (11)

6 Bilaga: Prisuppgifter Prisuppgifter som skall anges Del Avrop Leverantörens beteckning Pris (kr) Abonnemang på E-tjänst, som stödjer efterfrågade processer för Elevdokumentation och bedömning i grundskolan (Krav B*) Pedagogisk dokumentation i förskolan (Krav C*) Arbetet med åtgärdsprogram (Krav D*) Förebyggande arbete mot kränkningar i grundskolan (Krav E*) Tjänster Avropas nu Option Option Option ## kr per år ## kr per år ## kr per år ## kr per år Utbildningsdag, upp till 12 deltagare Option ## kr per dag Systemintegration Option ## kr / h Annat konsultarbete Option ## kr / h * Avser stycke med krav i Bilaga Syfte med och specifika krav på e-tjänsten Priser anges i SEK exkl moms Option skall vara giltig minst 2 år från avtalets tecknande. Andra prisuppgifter som leverantören ger option på Del Leverantörens beteckning Pris (kr) Priser anges i SEK exkl moms Option skall vara giltig minst 2 år från avtalets tecknande. 6 (11)

7 Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten för pedagogisk dokumentation Bakgrund Under de senaste åren har viktiga reformer genomförts i det svenska utbildningssystemet. Ny skollag och nya läroplaner påverkar verksamhet, metoder och innehåll i förskola, grundskola och gymnasium. Parallellt med reformerna har även tillgången till internet, datorer, lärplattor och smarta mobiler i skolor och hushåll ökat, samtidigt som invånarnas förväntan om att skolan drar nytta av internet också ökat. Syfte med e-tjänsten Den avropade e-tjänsten skall kunna stödja verksamheten i såväl förskola som grundskola och grundsärskola, även om kommunen kan välja att endast avropa en av skolformerna initialt. Grundskolan För grundskolor har omfattande reformer genomförts. E-tjänsten skall stödja arbetet med följande ramar och inriktning: Grundskolans läroplaner (Lgr11). Skolverkets allmänna råd Planering och genomförande av undervisning (2011) Skolverkets allmänna råd kring Systematiskt kvalitetsarbetet för skolväsendet (2012) Skolverkets allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (2013) Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (2013) Kommunens metoder för formativ analytisk bedömning Syftet med den e-tjänst som skall avropas är i grundskolan att underlätta samarbetet kring mål, planer och utveckling mellan personal, elever och vårdnadshavare. Göra nya läroplaner 2011 lätt tillgängliga i skolans vardagsarbete. Spara tid och reducera pappershantering i samarbetet kring utvecklingsplaner, omdömen och dokumentation. Delaktighet och dialog med föräldrar. Koppling av planer, mål och dokumentation till det nationella uppdraget i läroplanerna. Underlätta arbete och delaktighet från elever i pedagogisk planering och bedömning för lärande. Säkra en trygg miljö för lärande och bra arbete med elever med behov av särskilt stöd. Utbyte av metoder och material med andra kommuner och skolor med liknande arbetssätt. Förskolan För förskolor har en ny och förtydligad läroplan införts, och viktiga reformer kring förskolechefens roll, verksamhetsutveckling och dokumentation sjösatts. Förskolans läroplan (Lpfö98/2010) Skolverkets allmänna råd kring Systematiskt kvalitetsarbetet för skolväsendet (2012) Skolverkets allmänna råd kring Förskolan (2014) Syftet med e-tjänsten för förskolan är att stödja samarbetet kring viktiga processer 7 (11)

8 Göra förskolans förtydligade läroplan lätt tillgänglig i förskolans vardagsarbete. Underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation i verksamheten Stödja dialog och samarbete med föräldrar före, under och efter utvecklingssamtal. Koppling av planer och dokumentation till det nationella uppdraget i läroplanerna. Underlätta pedagogisk planering i verksamheten, baserat på barnens behov. Andra verktyg i kommunen avses hantera andra processer i skolan, t.ex. schemaläggning och schemapublicering, frånvarohantering, epost, skapa/dela dokument och skoladministration. Funktionalitet för dessa övriga områden skall därför ej ligga i det verktyg för elevdokumentation som här avropas. Specifika krav på e-tjänsten A. Skall vara en säker och beprövad e-tjänst 1. Skall vara en befintlig standardlösning som hanterar ärenden för förskolans och skolans arbete med pedagogisk dokumentation, planering, bedömning för barn/elever, lärare och förvaltning. 2. Skall levereras via internet som mjukvara-som-tjänst (SAAS) 3. Skall ha varit i drift för processen kring utvecklingssamtal och utvecklingsplaner i grundskolan under minst 3 år i minst 5 hela kommuner. 4. Skall ha varit i drift för pedagogisk dokumentation i förskolan i minst 3 år i minst 3 hela kommuner. 5. Skall levereras med kapacitet för antal barn/elever och skolformer som anges i Uppgifter om kommunens användning av e-tjänsten 6. Skall ha appar för ipad, iphone och Android för e-tjänsten. 7. Apparna för ipad, iphone och Android skall innehålla e-tjänstens fullständiga funktionalitet för att uppfylla de specifika kraven enligt ovan, för alla roller (personal, barn, föräldrar, admin). Det skall ej vara appar med begränsad funktionalitet, eftersom lärplattan kan vara den enda utrustningen som är tillgänglig för personal på enheten. 8. Skall för inloggning kunna anslutas till Identity Provider (IdP) som stödjer SAML Leverantören skall vara medlem i och har fungerande inloggning via Skolfederationen. 10. All överföring skall ske krypterad med https-protokoll, för såväl inloggningssida som för övriga delar i tjänsten. 11. Allt innehåll i tjänsten (t.ex. filmer och bilder) skall kräva autentisering för åtkomst, och får ej kunna nås enbart med hjälp av länken till innehållet. 12. Allt innehåll (kundens data) i tjänsten ska finnas tillgängligt för kunden utan förbehåll, och på kundens begäran kunna föras över till kundens egen IT-miljö. 13. Tjänsten skall driftas i branskyddsklassade driftcentraler och har beprövat skydd för DDOSattacker. 14. Leverantören ska tillhandahålla telefon- och e-postsupport och användarstöd till utvalda kontaktpersoner på kommunövergripande nivå samt på enhetsnivå hos kunden. B. Skall stödja de efterfrågade processerna för grundskolan kring elevdokumentation och bedömning i grundskolan Avser stöd för pedagogisk planering, formativ bedömning, ämnesvisa omdömen, utvecklingssamtal och utvecklingsplaner enligt följande krav: 1. Skall innehålla kopplingsbara läroplaner för Lgr11 Grundskola och Grundsärskola, där syfte, centrala innehåll och kunskapskrav kan kopplas till pedagogiska planeringar, överenskommelser från samtalet och blogginlägg. Kopplingar skall vara som levande länkar (ej endast som kopierad text). 2. Skall ge varje elev en egen Levande Läroplan/Kursplan, där kopplingar av överenskommelser, mål, portfolioinlägg eller utvecklingsområden syns med klickbara länkar i den Levande Läroplanen/Kursplanen. 8 (11)

9 3. Skall tillåta skapande av bedömningsmatriser och pedagogiska planeringar online, med valfria antal rubriker och rubriktexter, valfria klickbara länkar till läroplaner, valfritt antal aspekter och nivåer i matriser direkt ändringsbart av lärare online. 4. Skall stödja elevdelaktighet i formativ bedömning genom att elever själva kan markera och kommentera sin egen syn på sin kunskapsutveckling. Notiser skall skickas till berörda när nya bedömningar gjorts. 5. Skall stödja elevledda utvecklingssamtal genom vy som skall kunna innehålla såväl bilder och länkar till elevarbeten, eventuella överenskommelser och där översikt över kunskapsresultat finns lätt tillgänglig. 6. Bokning av utvecklingssamtal skall kunna göras i tjänsten. 7. Skall kunna hantera koppling till läroplaner för elever som läser efter en kombination av skolformerna Grundskola, Grundsärskola och Träningsskola. 8. Dokumentation och information skall kunna innehålla bilder, filmer och bilagor, som skall kunna läggas upp även från ipad, iphone och Android-utrustning. 9. Integration med Google Drive, YouTube och Microsoft Onedrive skall finnas så att en användare direkt kan välja bland sina specifika dokument och filmer som bilagor i dokumentation. 10. Kravtabeller: Visad kunskap för elev skall kunna markeras i Skolverkets kravtabeller för enskild elev. 11. Kravtabeller: Publicering för elev/vårdnadshavare av markerad visad kunskap i elevs kravtabell skall kunna göras direkt, eller vid senare tillfälle. 12. Kravtabeller: Uppdatering av visad kunskap i kravtabeller skall kunna ske för flera elever samtidigt. 13. Kravtabeller: Uppdatering av visad kunskap i kravtabeller skall kunna göras i mobiltelefon (ios, Android, Windows) 14. Underlag: Senaste underlag i planeringar, lärloggar och matriser skall automatiskt finnas sammanställt ämnesvis i anslutning till kravtabeller för visad kunskap. 15. Omdömen: Uppdatering av omdömen, bedömningskommentarer, utvecklingsområden skall kunna ske för flera elever samtidigt. 16. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk statistik om kunskapsresultat för klass, skola, kommun, med grafisk visning av hur aktuella bedömningarna är. 17. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk statistik för skillnad i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor i alla ämnen, för klass, skola och kommun. 18. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk statistik för ändring av kunskapsomdömen de senaste sex månaderna för klass, skola och kommun. 19. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk översikt över var behov av särskilt stöd angivits och i vilket ämne, för elev samt summerat för klass, skola och kommun. 20. Dela material: Skall stödja delning, redigering och modifiering online av pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser och mallar för utvecklingsplaner mellan skolor och kommuner genom direkt koppling till innehållsbank som vid anbudstillfället innehåller minst olika planeringar, matriser och mallar skapade av lärare och skolpersonal. 21. Medarbetarsamtal: Skall stödja medarbetarsamtal mellan rektor och personal, med uppföljningsbara överenskommelser som kan kopplas till läroplanen. C. Skall stödja de efterfrågade processerna för förskolan kring pedagogisk dokumentation. 1. Skall innehålla förskolans förtydligade läroplan i kopplingsbar form där mål kan kopplas till planeringar, överenskommelser och blogginlägg. Kopplingar skall vara som levande länkar (ej endast som kopierad text). 2. Skall innehålla funktion för dokumentation med bild, text, länkar och bilagor för varje barn. 3. Skall innehålla funktion för dokumentation med bild, text, länkar och bilagor för barngrupp och avdelning. 4. Skall ge varje barn en egen Levande Läroplan, där kopplingar av lärloggar och annan dokumentation syns med klickbara länkar i den Levande Läroplanen. 9 (11)

10 5. Skall tillåta dokumentation och utvärdering av verksamheten genom matriser och pedagogiska planeringar online, med valfria antal rubriker och rubriktexter, valfria klickbara länkar till läroplaner, valfritt antal aspekter och nivåer i matriser. 6. Dokumentation och information skall kunna innehålla bilder, filmer och bilagor, som skall kunna läggas upp även från ipad, iphone och Android-utrustning. 7. Integration med Google Drive, YouTube och Microsoft Onedrive skall finnas så att en användare direkt kan välja bland sina specifika dokument och filmer som bilagor i dokumentation. 8. Notiser skall skickas till berörda när uppdatering av dokumentation gjorts. 9. Skall stödja utvecklingssamtal genom vy som skall kunna innehålla såväl bilder och annat material kring barnets utveckling. 10. Skall visa dagsfärsk grafisk statistik om att utvecklingssamtal genomförs. 11. Skall stödja delning av planeringar och underlag för utvecklingssamtal mellan förskolor online genom innehållsbank som vid anbudstillfället innehåller minst 1000 planeringar och andra material skapade av pedagoger och personal, relevanta för förskolan. 12. Skall stödja medarbetarsamtal mellan förskolechef och personal, med uppföljningsbara överenskommelser som kan kopplas till läroplanen. 13. Säkerhet: Filmer och annat underlag som lagrats i verktyget skall vara skyddat bakom inloggning, och film eller dokumentation skall ej kunna nås utan inloggning via länken. D. Skall stödja arbetet med åtgärdsprogram 1. Skall vara förberett för modul för arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, och förberett för att stödja alla faser: Uppmärksamma, Utreda, Utarbeta åtgärdsprogram, Följa upp och utvärdera. 2. Modulen skall vara anpassad efter nya allmänna råden mars 2013, och redo för uppdatering enligt regeringens nya förslag från februari En användbar prototyp av den uppdaterade modulen skall kunna visas vid anbudets lämnande, och en produktionssatt version skall finnas inom 4 månader från riksdagsbeslut om förslaget (prel 2014). 3. Uppmärksamma: Skall i e-tjänsten kunna visa kunskapsbedömningar för eleverna i en skola, och för vilka elever och i vilka ämnen som risk att ej nå lägsta kunskapskrav finns. 4. Uppmärksamma: Skall visa dagsfärsk grafisk översikt över var behov av särskilt stöd angivits och i vilket ämne, för elev samt i separata vyer för klass, skola och kommun. 5. Utreda: Skall kunna visa aktuellt underlag i form av utvecklingsplaner, bedömningar och annan pedagogisk dokumentation för en elev. 6. Utreda: Skall separera utredning från eventuellt åtgärdsprogram och utvärdering. 7. Utreda och utarbeta: Åtgärdsprogram skall endast skapas om det uttryckligen beslutats i samband med utredningen. 8. Utreda och utarbeta: Endast ett åtgärdsprogram skall kunna vara aktivt per elev vid varje tidpunkt. 9. Utreda och utarbeta: När ett ärende skapas skall systemet ge stöd i form av att kalenderposter skapas så att uppgifter får en tidpunkt då den skall utföras. 10. Utreda och utarbeta: När ett ärende skapas skall alla involverade kunna länkas in digitalt i ärendet. 11. Utreda och utarbeta: Notiser skall skickas till berörd personal när uppdatering gjorts. 12. Följa upp och utvärdera: Uppföljning skall kunna göras löpande av berörd personal. 13. Följa upp och utvärdera: Skall visa färsk översikt per klass i en skola över aktuella utredningar och åtgärdsprogram. 14. Skall ha tvingande 2-faktorinsloggning t.ex. genom engångslösen via SMS E. Skall stödja de processer som finns för systematiskt förebyggande arbete mot kränkningar i grundskolan 1. Skall ha en modul för dokumentation av kränkande behandling. 2. Skall vara möjligt att göra två typer av dokumentation; notering och ärende. 10 (11)

11 3. När ett ärende skapas skall systemet ge stöd i form av att kalenderposter skapas så att uppgifter får en tidpunkt då den skall utföras. 4. När ett ärende skapas skall alla involverade automatiskt synas i ärendet och de specifika uppgifter och kalenderposterna uppdateras med personernas namn. 5. Notiser skall skickas till berörd personal när uppdatering av dokumentation gjorts. 6. Skall vara möjligt att koppla fler personer till ett ärende. 7. Skall visa dagsfärsk grafisk översikt över var behov av särskilt stöd angivits och i vilket ämne, för elev samt i separata vyer för klass, skola och kommun. 8. Skall visa dagsfärsk grafisk statistik om nuläge när det gäller antal noteringar och ärenden på en skola. 9. Skall ha tvingande 2-faktorinsloggning t.ex. genom engångslösen via SMS Andra krav 1. Leverantören skall presentera en utbildningsplan som option. Kursinnehåll och priser skall redovisas. 2. Leverantören skall beskriva möjliga tekniska lösningar för integration mellan e-tjänsten och kommunens befintliga system (autosynk med Procapita, integration med Microsoft Sharepoint online). Pris för lösningarna ska redovisas. 11 (11)

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida.

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida. Beslut om åtgärdsprogram Undertecknad har i enlighet med skollagen 3 kap. 9 beslutat om åtgärdsprogram för eleven: Elevens namn Personnummer xxxx-xx-xx Vårdnadshavare 1 Telefonnummer Adress Vårdnadshavare

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net Enklare och smartare elevdokumentation Munkedal övningar 29 oktober2013 Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum Aug 2012 Guide för Administratörer Skapa IUP-mallar i Unikum Denna guide beskriver hur du skapar och redigerar IUP-mallar i Unikum. Här beskrivs hur IUPmalleditorn används och hur du skapar nya mallar

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5 Augusti 2012 Kom igång med Unikum Guide för vårdnadshavare - Grundskola Den här guiden beskriver hur du hittar i Unikum, vad som finns i ditt barns individuella utvecklingsplan, varför och hur skolan dokumenterar

Läs mer

Skapa mallar för utvecklingssamtal

Skapa mallar för utvecklingssamtal Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Sida: 1 av 3 Dnr: Af-2010/086751 Datum: 2010-04-23 Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga 1 2010-04-14 Vilken indelning av arbetsmarknadsområden som är korrekt. Det

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN Sida 1 (7) Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN I denna bilaga finns de krav som ställs i förhandlade upphandlingen samt de uppgifter

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

10 olika sätt att genomföra IUP-processen

10 olika sätt att genomföra IUP-processen 10 olika sätt att genomföra IUP-processen augusti 2012 Visualisera och effektivisera IUP-processen på er skola? Hur ska ni genomföra IUP-processen pedagogisk, undervisning, skriftliga omdömen, framåtsyftande

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på fräsmaskin för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads-

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-04-30 2.2-2015-443 Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande utbyggnad av mobil inomhustäckning i Kungliga

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer