Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010"

Transkript

1 Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Förfrågan om avrop med förnyad konkurrensutsättning avseende verksamhetsstödjande tjänst Avropande enhet Kommun: Lilla Edets kommun Org.nr: Förvaltning: Bildningsförvaltningen Adress: Lilla Edet Kontaktperson för avropet Namn: Anders Nordgren Epost: Telefon: Frågor: Tjänst att avropa Ramavtal: E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Ramavtalsområde: Verksamhetsstödjande tjänster - Diarietjänst och ärendehantering Funktionsområde: Pedagogisk dokumentation i förskola och skola Avropsförfrågan Anbud skall märkas: Anbud E-tjänst för pedagogisk dokumentation, Dnr: 2014/UN094 Anbud kommunen tillhanda senast: Inlämnande av anbud: Skriftligt anbud, undertecknat vid punkt 14 nedan av behörig företrädare för anbudsgivaren, ska sändas eller inlämnas till följande adress: Lilla Edets kommun Järnvägsgatan Lilla Edet Avropsförfrågan skickas till alla leverantörer som angivits på Statens inköpscentrals webbplats för ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster Se länk här >> Uppgifter om kommunens användning av e-tjänsten Grundskola antal elever: 1200, varav 120 barn i förskoleklass. Avropas från start. Förskola antal barn: 590. Option giltig under minst 2 år skall lämnas. Utvärderingsperiod: Upp till 30 dagar från datum då anbud senast skall ha lämnats. Alla anbudslämnares tjänster skall under denna period vara tillgänga helt utan kostnad för utvärdering av funktionalitet i tjänsten för olika användarroller. Första avtalsperiod: Två år från antaget anbud. Rätt att säga upp årsvis. 1 (11)

2 Innehåll 1. Avropsförfrågan Syfte med och krav på tjänsten Priser Avtalstid Uppsägning Formkrav vid anbudslämning Anbudets innehåll Tillgänglighet under utvärderingsperioden Offentlighet och sekretess Anbudsutvärdering Avbrytande av upphandling Prövning av anbudsgivares ekonomi Övrigt Signatur... 5 Bilaga: Prisuppgifter... 6 Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten för pedagogisk dokumentation Avropsförfrågan Kommunen begär härmed in svar på avropsförfrågan avseende Tjänst att avropa angiven på sidan 1. Avropsförfrågan baseras på Kammarkollegiets och Statliga inköpscentralens ramavtal E- förvaltningsstödjande tjänster 2010, och gäller tjänst som finns anmäld i Tjänstebeskrivning hos Kammarkollegiet gällande E-förvaltningsstödjande tjänster Syfte med och krav på tjänsten Utöver krav som ställs för tjänster i Ramavtalet skall E-tjänsten uppfylla kraven i Bilaga Syfte med och specifika krav på e-tjänsten vid tidpunkten för inlämnande av anbudet. I första hand gäller anbudsförfrågan de på första sidan angivna behoven enligt kraven i denna Avropsförfrågan, men samtliga krav i Avropsförfrågan skall uppfyllas och optioner för alla angivna delar skall lämnas. 3. Priser Kompletta prisuppgifter skall lämnas i Bilaga Prisuppgifter. Detta skall inkludera årlig abonnemangskostnad för den fullständiga efterfrågade e-tjänsten för kommunen enligt förfrågan samt kostnader för manuella tjänster kring utbildning, införande och integration. 2 (11)

3 Pris skall anges såväl för avropad tjänst som för efterfrågade optioner tilläggstjänster. Inga andra kostnader eller avgifter får tillkomma för att uppfylla kraven gällande abonnemangen. Priser och optioner på ytterligare kringtjänster och tilläggsmoduler får lämnas. 4. Avtalstid Avtalet gäller under en första avtalsperiod angiven vid Uppgifter om kommunens användning av e-tjänsten. Om kommunen ej sagt upp avtalet 90 dagar före respektive avtalsperiods slut förnyas avtalet med automatik i tre ytterligare avtalsperioder med samma längd som den Första avtalsperioden. Efter dessa fyra avtalsperioder har kommunen rätt att förnya avtalet i successiva perioder om 12 månader, om avtalet ej sagts upp senast 90 dagar före respektive Förnyelseperiods utgång. 5. Uppsägning Avtalet kan sägas upp av respektive part i förtid var 12:e månad från datum för avtalstecknandet. Meddelande om förtida uppsägning av avtalet skall ha inkommit senast 90 dagars före avtalstecknandets månad och dag för respektive år, ska vara skriftlig, och vara undertecknad av behörig firmatecknare. Inga kostnader eller återbetalningar av erlagda avgifter utgår mellan partnerna för själva uppsägningen. 6. Formkrav vid anbudslämning Anbudet ska lämnas till kommunen enligt uppgifterna på Anbudsförfrågans försättssida: Ska vara tillhanda senast det datum som angivits Ska skickas eller lämnas till angiven adress. Anbudet skall ha angiven märkning. Ska innehålla all begärd information. Ska vara skrivet på svenska. Skall avse tjänst noterad i Bilaga 7 Tjänstebeskrivning till Kammarkollegiet för ramavtal Eförvaltningsstödjande tjänster 2010, och vara sökbar på Skall i sådan Tjänstebeskrivning vara noterad som stöd för pedagogisk ärendehantering och dokumentation. 7. Anbudets innehåll Anbudet ska innehålla följande delar: Beskrivning av tjänsten. Uppställning för varje enskilt Krav på tjänsten som bekräftar att anbudet fullständigt uppfyller kraven vid inlämnandet av anbud, och vid behov hur kravet uppfylls. Kompletta prisuppgifter enligt denna förfrågan i Bilaga Prisuppgifter Minst 3 referenser i kommuner som använt tjänsten för ändamål i avropsförfrågan i mer än 2 år. (namn, kommun, befattning, e-post, telefon) Inloggningsuppgifter för lärare/pedagoger, barn och föräldrar för verifiering av funktionalitet under Utvärderingsperioden. Kommunen kan begära komplettering eller förtydliganden av anbudslämnare. 8. Tillgänglighet under utvärderingsperioden E-tjänsten skall finnas tillgänglig för verifiering av funktionalitet och krav enligt Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten under Utvärderingsperioden Verifiering av all funktionalitet skall kunna ske under Utvärderingsperioden, från det datum då anbud senast skall lämnas. 3 (11)

4 Användarkonton med inloggningsuppgifter skall vara kommunen till handa vid inlämnande av anbudet så att kommunen vid behov kan verifiera funktionalitet. Verifiering skall kunna ske för olika användarroller. Ingen kostnad skall debiteras kommunen för tillgång under utvärderingsperioden. 9. Offentlighet och sekretess Kommunen omfattas av den svenska offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att alla handlingar normalt ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med Kommunen. Under den tid som upphandlingen pågår är samtliga uppgifter som berör anbud sekretessbelagda. Efter den tidpunkt då beslut om val av leverantör har fattats är anbudsgivarens möjligheter att med stöd av offentlighets- och sekretesslagen få sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud allmänt sett begränsade. Skulle behov av sekretess föreligga för uppgift i anbud bör det, för att underlätta myndighetens prövning, i anbudet anges vad i handlingarna som är skyddsvärt och vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna blir offentliga. Om Kommunen beslutar att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling kan beslutet alltid överklagas till kammarrätt. 10. Anbudsutvärdering Kommunen kommer att granska inlämnade anbud gällande skallkrav inklusive Formkrav vid anbudslämning Anbudets innehåll Tillgänglighet under utvärderingsperioden Specifika krav på e-tjänsten enligt Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten Anbud som ej uppfyller samtliga skallkrav utvärderas ej. Anbud som uppfyller samtliga skallkrav kommer utvärderas av kommunen med avseende på ändamålsenlighet, användarvänlighet och pris. Ändamålsenlighet: För att stödja samarbete i enlighet med syfte och specifika krav. Anbud ges index = 0 till 100. Bästa anbud erhåller index 100. Sämsta anbud erhåller som mest index 50. Användarvänlighet för pedagoger, elever och föräldrar. Anbud ges index = 0 till 100. Bästa anbud erhåller index 100. Sämsta anbud erhåller som mest index 50. Årskostnad för abonnemang som avropas nu. Det dyraste anbudet får index 0. Övriga anbud får index motsvarande antal procent de är billigare än det dyraste anbudet. (Ett anbud som har en årskostnad som är hälften av det dyraste får således index 50, för det är 50% billigare.) Dessa tre index summeras till ett Totalindex. Anbudet som klarar samtliga skallkrav, och har högst Totalindex, kan antas. Vid lika Totalindex kan anbud med bästa ändamålsenlighet väljas. 11. Avbrytande av upphandling Om anbud med högst Totalindex ej uppfattas som tillräckligt ändamålsenligt, om offererade priser inte ryms inom budgetramen, om förutsättningarna för upphandlingen förändras genom t.ex. verksamhetsmässiga eller politiska beslut eller av andra sakliga skäl kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga som erhållit förfrågningsunderlaget att underrättas om detta. Ersättning för anbudsgivare utgår ej. 4 (11)

5 12. Prövning av anbudsgivares ekonomi Den upphandlande myndigheten genomför kontroll via Creditsafe. I de fall anbudsgivaren uppfyller nivå god kreditvärdig eller bättre, anses kravet på ekonomisk stabilitet vara uppfyllt. Det åligger anbudsgivaren att kontrollera att uppgifterna hos Creditsafe är korrekta samt aktuella. För det fall anbudsgivaren anser att uppgifterna hos Creditsafe inte är aktuella ska anbudsgivare inkomma med skriftlig förklaring varför uppgifter hos Creditsafe inte befinns aktuella samt som separat bilaga till anbudet inkomma med egen bevisning avseende ekonomisk kapacitet motsvarande det kreditvärdighetskrav som ställs i denna upphandling. Anbudsgivares egna bevisning ska vara aktuell, med aktuell avses intyg ej äldre än (3) månader räknat från datum för anbudets ingivande. 13. Övrigt Kommunen avser meddela tilldelningsbeslut inom 10 arbetsdagar från senaste inlämningsdatum, och offentliggöra beslutet samma dag. Meddelande sker till kontaktperson i lämnat anbud. Ytterligare information kan erhållas från kontaktperson angiven i denna anbudsförfrågan. 14. Signatur Underskrift Ort och datum Namnförtydligande 5 (11)

6 Bilaga: Prisuppgifter Prisuppgifter som skall anges Del Avrop Leverantörens beteckning Pris (kr) Abonnemang på E-tjänst, som stödjer efterfrågade processer för Elevdokumentation och bedömning i grundskolan (Krav B*) Pedagogisk dokumentation i förskolan (Krav C*) Arbetet med åtgärdsprogram (Krav D*) Förebyggande arbete mot kränkningar i grundskolan (Krav E*) Tjänster Avropas nu Option Option Option ## kr per år ## kr per år ## kr per år ## kr per år Utbildningsdag, upp till 12 deltagare Option ## kr per dag Systemintegration Option ## kr / h Annat konsultarbete Option ## kr / h * Avser stycke med krav i Bilaga Syfte med och specifika krav på e-tjänsten Priser anges i SEK exkl moms Option skall vara giltig minst 2 år från avtalets tecknande. Andra prisuppgifter som leverantören ger option på Del Leverantörens beteckning Pris (kr) Priser anges i SEK exkl moms Option skall vara giltig minst 2 år från avtalets tecknande. 6 (11)

7 Bilaga: Syfte med och specifika krav på e-tjänsten för pedagogisk dokumentation Bakgrund Under de senaste åren har viktiga reformer genomförts i det svenska utbildningssystemet. Ny skollag och nya läroplaner påverkar verksamhet, metoder och innehåll i förskola, grundskola och gymnasium. Parallellt med reformerna har även tillgången till internet, datorer, lärplattor och smarta mobiler i skolor och hushåll ökat, samtidigt som invånarnas förväntan om att skolan drar nytta av internet också ökat. Syfte med e-tjänsten Den avropade e-tjänsten skall kunna stödja verksamheten i såväl förskola som grundskola och grundsärskola, även om kommunen kan välja att endast avropa en av skolformerna initialt. Grundskolan För grundskolor har omfattande reformer genomförts. E-tjänsten skall stödja arbetet med följande ramar och inriktning: Grundskolans läroplaner (Lgr11). Skolverkets allmänna råd Planering och genomförande av undervisning (2011) Skolverkets allmänna råd kring Systematiskt kvalitetsarbetet för skolväsendet (2012) Skolverkets allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (2013) Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (2013) Kommunens metoder för formativ analytisk bedömning Syftet med den e-tjänst som skall avropas är i grundskolan att underlätta samarbetet kring mål, planer och utveckling mellan personal, elever och vårdnadshavare. Göra nya läroplaner 2011 lätt tillgängliga i skolans vardagsarbete. Spara tid och reducera pappershantering i samarbetet kring utvecklingsplaner, omdömen och dokumentation. Delaktighet och dialog med föräldrar. Koppling av planer, mål och dokumentation till det nationella uppdraget i läroplanerna. Underlätta arbete och delaktighet från elever i pedagogisk planering och bedömning för lärande. Säkra en trygg miljö för lärande och bra arbete med elever med behov av särskilt stöd. Utbyte av metoder och material med andra kommuner och skolor med liknande arbetssätt. Förskolan För förskolor har en ny och förtydligad läroplan införts, och viktiga reformer kring förskolechefens roll, verksamhetsutveckling och dokumentation sjösatts. Förskolans läroplan (Lpfö98/2010) Skolverkets allmänna råd kring Systematiskt kvalitetsarbetet för skolväsendet (2012) Skolverkets allmänna råd kring Förskolan (2014) Syftet med e-tjänsten för förskolan är att stödja samarbetet kring viktiga processer 7 (11)

8 Göra förskolans förtydligade läroplan lätt tillgänglig i förskolans vardagsarbete. Underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation i verksamheten Stödja dialog och samarbete med föräldrar före, under och efter utvecklingssamtal. Koppling av planer och dokumentation till det nationella uppdraget i läroplanerna. Underlätta pedagogisk planering i verksamheten, baserat på barnens behov. Andra verktyg i kommunen avses hantera andra processer i skolan, t.ex. schemaläggning och schemapublicering, frånvarohantering, epost, skapa/dela dokument och skoladministration. Funktionalitet för dessa övriga områden skall därför ej ligga i det verktyg för elevdokumentation som här avropas. Specifika krav på e-tjänsten A. Skall vara en säker och beprövad e-tjänst 1. Skall vara en befintlig standardlösning som hanterar ärenden för förskolans och skolans arbete med pedagogisk dokumentation, planering, bedömning för barn/elever, lärare och förvaltning. 2. Skall levereras via internet som mjukvara-som-tjänst (SAAS) 3. Skall ha varit i drift för processen kring utvecklingssamtal och utvecklingsplaner i grundskolan under minst 3 år i minst 5 hela kommuner. 4. Skall ha varit i drift för pedagogisk dokumentation i förskolan i minst 3 år i minst 3 hela kommuner. 5. Skall levereras med kapacitet för antal barn/elever och skolformer som anges i Uppgifter om kommunens användning av e-tjänsten 6. Skall ha appar för ipad, iphone och Android för e-tjänsten. 7. Apparna för ipad, iphone och Android skall innehålla e-tjänstens fullständiga funktionalitet för att uppfylla de specifika kraven enligt ovan, för alla roller (personal, barn, föräldrar, admin). Det skall ej vara appar med begränsad funktionalitet, eftersom lärplattan kan vara den enda utrustningen som är tillgänglig för personal på enheten. 8. Skall för inloggning kunna anslutas till Identity Provider (IdP) som stödjer SAML Leverantören skall vara medlem i och har fungerande inloggning via Skolfederationen. 10. All överföring skall ske krypterad med https-protokoll, för såväl inloggningssida som för övriga delar i tjänsten. 11. Allt innehåll i tjänsten (t.ex. filmer och bilder) skall kräva autentisering för åtkomst, och får ej kunna nås enbart med hjälp av länken till innehållet. 12. Allt innehåll (kundens data) i tjänsten ska finnas tillgängligt för kunden utan förbehåll, och på kundens begäran kunna föras över till kundens egen IT-miljö. 13. Tjänsten skall driftas i branskyddsklassade driftcentraler och har beprövat skydd för DDOSattacker. 14. Leverantören ska tillhandahålla telefon- och e-postsupport och användarstöd till utvalda kontaktpersoner på kommunövergripande nivå samt på enhetsnivå hos kunden. B. Skall stödja de efterfrågade processerna för grundskolan kring elevdokumentation och bedömning i grundskolan Avser stöd för pedagogisk planering, formativ bedömning, ämnesvisa omdömen, utvecklingssamtal och utvecklingsplaner enligt följande krav: 1. Skall innehålla kopplingsbara läroplaner för Lgr11 Grundskola och Grundsärskola, där syfte, centrala innehåll och kunskapskrav kan kopplas till pedagogiska planeringar, överenskommelser från samtalet och blogginlägg. Kopplingar skall vara som levande länkar (ej endast som kopierad text). 2. Skall ge varje elev en egen Levande Läroplan/Kursplan, där kopplingar av överenskommelser, mål, portfolioinlägg eller utvecklingsområden syns med klickbara länkar i den Levande Läroplanen/Kursplanen. 8 (11)

9 3. Skall tillåta skapande av bedömningsmatriser och pedagogiska planeringar online, med valfria antal rubriker och rubriktexter, valfria klickbara länkar till läroplaner, valfritt antal aspekter och nivåer i matriser direkt ändringsbart av lärare online. 4. Skall stödja elevdelaktighet i formativ bedömning genom att elever själva kan markera och kommentera sin egen syn på sin kunskapsutveckling. Notiser skall skickas till berörda när nya bedömningar gjorts. 5. Skall stödja elevledda utvecklingssamtal genom vy som skall kunna innehålla såväl bilder och länkar till elevarbeten, eventuella överenskommelser och där översikt över kunskapsresultat finns lätt tillgänglig. 6. Bokning av utvecklingssamtal skall kunna göras i tjänsten. 7. Skall kunna hantera koppling till läroplaner för elever som läser efter en kombination av skolformerna Grundskola, Grundsärskola och Träningsskola. 8. Dokumentation och information skall kunna innehålla bilder, filmer och bilagor, som skall kunna läggas upp även från ipad, iphone och Android-utrustning. 9. Integration med Google Drive, YouTube och Microsoft Onedrive skall finnas så att en användare direkt kan välja bland sina specifika dokument och filmer som bilagor i dokumentation. 10. Kravtabeller: Visad kunskap för elev skall kunna markeras i Skolverkets kravtabeller för enskild elev. 11. Kravtabeller: Publicering för elev/vårdnadshavare av markerad visad kunskap i elevs kravtabell skall kunna göras direkt, eller vid senare tillfälle. 12. Kravtabeller: Uppdatering av visad kunskap i kravtabeller skall kunna ske för flera elever samtidigt. 13. Kravtabeller: Uppdatering av visad kunskap i kravtabeller skall kunna göras i mobiltelefon (ios, Android, Windows) 14. Underlag: Senaste underlag i planeringar, lärloggar och matriser skall automatiskt finnas sammanställt ämnesvis i anslutning till kravtabeller för visad kunskap. 15. Omdömen: Uppdatering av omdömen, bedömningskommentarer, utvecklingsområden skall kunna ske för flera elever samtidigt. 16. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk statistik om kunskapsresultat för klass, skola, kommun, med grafisk visning av hur aktuella bedömningarna är. 17. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk statistik för skillnad i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor i alla ämnen, för klass, skola och kommun. 18. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk statistik för ändring av kunskapsomdömen de senaste sex månaderna för klass, skola och kommun. 19. Statistik: Skall visa dagsfärsk grafisk översikt över var behov av särskilt stöd angivits och i vilket ämne, för elev samt summerat för klass, skola och kommun. 20. Dela material: Skall stödja delning, redigering och modifiering online av pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser och mallar för utvecklingsplaner mellan skolor och kommuner genom direkt koppling till innehållsbank som vid anbudstillfället innehåller minst olika planeringar, matriser och mallar skapade av lärare och skolpersonal. 21. Medarbetarsamtal: Skall stödja medarbetarsamtal mellan rektor och personal, med uppföljningsbara överenskommelser som kan kopplas till läroplanen. C. Skall stödja de efterfrågade processerna för förskolan kring pedagogisk dokumentation. 1. Skall innehålla förskolans förtydligade läroplan i kopplingsbar form där mål kan kopplas till planeringar, överenskommelser och blogginlägg. Kopplingar skall vara som levande länkar (ej endast som kopierad text). 2. Skall innehålla funktion för dokumentation med bild, text, länkar och bilagor för varje barn. 3. Skall innehålla funktion för dokumentation med bild, text, länkar och bilagor för barngrupp och avdelning. 4. Skall ge varje barn en egen Levande Läroplan, där kopplingar av lärloggar och annan dokumentation syns med klickbara länkar i den Levande Läroplanen. 9 (11)

10 5. Skall tillåta dokumentation och utvärdering av verksamheten genom matriser och pedagogiska planeringar online, med valfria antal rubriker och rubriktexter, valfria klickbara länkar till läroplaner, valfritt antal aspekter och nivåer i matriser. 6. Dokumentation och information skall kunna innehålla bilder, filmer och bilagor, som skall kunna läggas upp även från ipad, iphone och Android-utrustning. 7. Integration med Google Drive, YouTube och Microsoft Onedrive skall finnas så att en användare direkt kan välja bland sina specifika dokument och filmer som bilagor i dokumentation. 8. Notiser skall skickas till berörda när uppdatering av dokumentation gjorts. 9. Skall stödja utvecklingssamtal genom vy som skall kunna innehålla såväl bilder och annat material kring barnets utveckling. 10. Skall visa dagsfärsk grafisk statistik om att utvecklingssamtal genomförs. 11. Skall stödja delning av planeringar och underlag för utvecklingssamtal mellan förskolor online genom innehållsbank som vid anbudstillfället innehåller minst 1000 planeringar och andra material skapade av pedagoger och personal, relevanta för förskolan. 12. Skall stödja medarbetarsamtal mellan förskolechef och personal, med uppföljningsbara överenskommelser som kan kopplas till läroplanen. 13. Säkerhet: Filmer och annat underlag som lagrats i verktyget skall vara skyddat bakom inloggning, och film eller dokumentation skall ej kunna nås utan inloggning via länken. D. Skall stödja arbetet med åtgärdsprogram 1. Skall vara förberett för modul för arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, och förberett för att stödja alla faser: Uppmärksamma, Utreda, Utarbeta åtgärdsprogram, Följa upp och utvärdera. 2. Modulen skall vara anpassad efter nya allmänna råden mars 2013, och redo för uppdatering enligt regeringens nya förslag från februari En användbar prototyp av den uppdaterade modulen skall kunna visas vid anbudets lämnande, och en produktionssatt version skall finnas inom 4 månader från riksdagsbeslut om förslaget (prel 2014). 3. Uppmärksamma: Skall i e-tjänsten kunna visa kunskapsbedömningar för eleverna i en skola, och för vilka elever och i vilka ämnen som risk att ej nå lägsta kunskapskrav finns. 4. Uppmärksamma: Skall visa dagsfärsk grafisk översikt över var behov av särskilt stöd angivits och i vilket ämne, för elev samt i separata vyer för klass, skola och kommun. 5. Utreda: Skall kunna visa aktuellt underlag i form av utvecklingsplaner, bedömningar och annan pedagogisk dokumentation för en elev. 6. Utreda: Skall separera utredning från eventuellt åtgärdsprogram och utvärdering. 7. Utreda och utarbeta: Åtgärdsprogram skall endast skapas om det uttryckligen beslutats i samband med utredningen. 8. Utreda och utarbeta: Endast ett åtgärdsprogram skall kunna vara aktivt per elev vid varje tidpunkt. 9. Utreda och utarbeta: När ett ärende skapas skall systemet ge stöd i form av att kalenderposter skapas så att uppgifter får en tidpunkt då den skall utföras. 10. Utreda och utarbeta: När ett ärende skapas skall alla involverade kunna länkas in digitalt i ärendet. 11. Utreda och utarbeta: Notiser skall skickas till berörd personal när uppdatering gjorts. 12. Följa upp och utvärdera: Uppföljning skall kunna göras löpande av berörd personal. 13. Följa upp och utvärdera: Skall visa färsk översikt per klass i en skola över aktuella utredningar och åtgärdsprogram. 14. Skall ha tvingande 2-faktorinsloggning t.ex. genom engångslösen via SMS E. Skall stödja de processer som finns för systematiskt förebyggande arbete mot kränkningar i grundskolan 1. Skall ha en modul för dokumentation av kränkande behandling. 2. Skall vara möjligt att göra två typer av dokumentation; notering och ärende. 10 (11)

11 3. När ett ärende skapas skall systemet ge stöd i form av att kalenderposter skapas så att uppgifter får en tidpunkt då den skall utföras. 4. När ett ärende skapas skall alla involverade automatiskt synas i ärendet och de specifika uppgifter och kalenderposterna uppdateras med personernas namn. 5. Notiser skall skickas till berörd personal när uppdatering av dokumentation gjorts. 6. Skall vara möjligt att koppla fler personer till ett ärende. 7. Skall visa dagsfärsk grafisk översikt över var behov av särskilt stöd angivits och i vilket ämne, för elev samt i separata vyer för klass, skola och kommun. 8. Skall visa dagsfärsk grafisk statistik om nuläge när det gäller antal noteringar och ärenden på en skola. 9. Skall ha tvingande 2-faktorinsloggning t.ex. genom engångslösen via SMS Andra krav 1. Leverantören skall presentera en utbildningsplan som option. Kursinnehåll och priser skall redovisas. 2. Leverantören skall beskriva möjliga tekniska lösningar för integration mellan e-tjänsten och kommunens befintliga system (autosynk med Procapita, integration med Microsoft Sharepoint online). Pris för lösningarna ska redovisas. 11 (11)

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster

Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster Avropsförfrågan på e-förvaltningsstödjande tjänster Avrop med förnyad konkurrensutsättning från E- förvaltningsstödjande tjänster 2010 Datum 2013-02-01 Dnr/Ref. KS 2013/0148 STADSKONTORET Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Fiktivmyndigheten Dnr

Fiktivmyndigheten Dnr Fiktivmyndigheten Dnr 22-22-2015 2015-10-05 Avrop av konsult för kravhantering och kravanalys Förnyad konkurrensutsättning från ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulttjänster 2013 Dnr 96-76-2012, Region

Läs mer

Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013. www.unikum.net. Uddevalla

Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013. www.unikum.net. Uddevalla Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013 Uddevalla Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha fått eller får

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida.

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida. Beslut om åtgärdsprogram Undertecknad har i enlighet med skollagen 3 kap. 9 beslutat om åtgärdsprogram för eleven: Elevens namn Personnummer xxxx-xx-xx Vårdnadshavare 1 Telefonnummer Adress Vårdnadshavare

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råd Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Sida 1 av 13 Allma

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Allmänna uppgifter upphandlar - -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1.1 Upphandlande myndighet och enheter Örnsköldsviks kommun, 212000-2445 Nygatan 16 891 88 Örnsköldsvik Handläggare:

Läs mer

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net Enklare och smartare elevdokumentation Munkedal övningar 29 oktober2013 Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha

Läs mer

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida.

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida. Att skriva omdo men a r 1-5 Lathund för pedagoger Grundskola med: Allmänna råd om omdömen Utdrag ur nya lagtexten (förslag som träder i kraft 19/11-2013) Skriva omdömen i Nya Unikum Steg för steg instruktioner

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Syfte Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Referensdokument Skollagen 2010:800, Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010, Skolverkets allmänna råd med kommentarer 2013 Uppföljning Vid ändring

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Varför har vi gjort förändringar?

Varför har vi gjort förändringar? Vägval i Nya Unikum Varför har vi gjort förändringar? De senaste 2 åren har det hänt mycket i omvärlden. Regeringens förslag om förenkling 2013 gör att dokumentationen minskar för lärare. Användningen

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råd Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Gäller er som arbetar

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande HVB samt boende med särskild service, enligt nedanstående instruktioner. Upphandling Södertörn

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Ylva Lovén Anderson Referensnr: 96-35-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Ny läroplan nytt IUP-verktyg I samband med införandet av en ny läroplan tas ett nytt verktyg för att stödja arbetet med IUP med

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

PM Ipads för skolan. Tanums kommun. Svar på fråga

PM Ipads för skolan. Tanums kommun. Svar på fråga PM 4 2014-05-20 Ipads för skolan Tanums kommun Svar på fråga PM4 Frågor och svar: Fråga 1: Ni efterfrågar i förfrågningsunderlaget, punkt 3.14, en rabatt utryckt i procentenheter med högst en decimal på

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger Förfrågningsunderlag 2012-05-31 Upphandlingsansvarig Solna Stad Upphandling Företagshälsovård Christina Kalnas 2012:28 Sista anbudsdag: 2012-07-03 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN Sida 1 (7) Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN I denna bilaga finns de krav som ställs i förhandlade upphandlingen samt de uppgifter

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki 1(7) Bilaga 3 Diarienummer 512-6670-2012 ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida.

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida. Bedo mning fo r a r 6-9 Lathund för pedagoger Grundskola med: Vad säger skolverket Utdrag ur nya lagtexten (förslag som träder i kraft 19/11-2013) Bedömning av kunskapsutveckling i Nya Unikum Steg för

Läs mer