Kallelse. OBS! Studiebesök klockan Vidare information kommer. Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01"

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Tid Onsdagen den 1 juli klockan 13: OBS! Studiebesök klockan Vidare information kommer. Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander (S) Niclas Palmqvist (UP) Kerstin Petersson (FP) Robert Syrén (M) Linda Åshamre (S) Ordförande Martina Hammarström Sekreterare SOCIALA UTSKOTTET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 4 Information från sektorerna 4:1 Information från sektor Vård- och äldreomsorg T1 Mål, indikatorer och aktiviteter Loggbok: Samordning av samhällsbetalda resor. Finansiering skolresor, färdtjänst Föredragande: Denny Kraft Klockan Antecknas Kaffe klockan :2 Information från sektor Arbetsliv och stöd Månadsrapport Loggbok: Diskussion - Utanför utanförskapet Loggbok: Mellan upptakt och utgångspunkten Loggbok: Påpekat behov av larm, samt fibernät på Blå villan Föredragande: Jonas Arngården, Frida Sandström Klockan Antecknas Ärenden till kommunstyrelsen 5 KS2014/ Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga. Föredragande: Jonas Arngården Klockan Förslag till Kommunstyrelsen enligt förvaltningen SOCIALA UTSKOTTET

3 Kallelse Sammanträdesdatum Rapporter Loggbok Sociala utskottet Klockan Antecknas SOCIALA UTSKOTTET

4 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Helene Berghog Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga. (Dnr KS2014/2170-2) Sammanfattning Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna som ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige ökar stadigt. För år 2015 är Migrationsverkets prognos ca 7800 barn och ungdomar. Kommunen har det yttersta ansvaret för barnens mottagande, omsorg och boende och för att ge dem som får uppehållstillstånd en god och långsiktig möjlighet till integration i Sverige. Det ökande antalet, innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet och att ge förutsättningar till integrering. I GRs politiska beredning för område socialtjänst står det i verksamhetsinriktningen för 2015 att man skall bidra till att barn och unga ges förutsättningar att lyckas i skolan samt bidra till kunskap som kan stärka unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund har fattat beslut om att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga samt att utifrån denna målsättning ansöka om -37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen(2010:1122) beredskap och kapacitet samt regionalsamverkan Kungälvs kommun ställer sig positiva till förslag om kommungemensam plattform samt att ansöka om medel därtill. Bakgrund Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. I november 2012 gav GRs sociala styrgrupp (förtroendevalda från GRs medlemskommuner) GR i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

5 2(3) I GRs politiska beredning för området socialtjänst står det i verksamhetsinriktningen för 2015 att styrgruppen ska verka för: Boende - att i samverkan finna gemensamma lösningar för att tillgodose behov av boendelösningar för personer med en svag förankring på bostadsmarknaden. Barn - att tillsammans med andra styrgrupper på GR och i samverkan med olika samhällsaktörer bidra till att barn och unga ges förutsättningar för att lyckas i skolan. Ungas framtidsutsikter - att bidra till kunskap som kan stärka unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Att fortsatt bidra till att GR utgör en arena och ett stöd för kommunerna i att gemensamt forma konkret samarbete kring boende, fritid, skola och arbete när det gäller ensamkommande barn och unga. Verksamhetens bedömning Sektorn bedömer att GRs förslag om kommungemensamt arbete med ensamkommande barn och ungdomar stämmer väl med den plan och de individuella mål som finns kring arbetet med ensamkommande barn och ungdomar i kommunen och som kommer att medföra utveckling och förstärkning kring vårt uppdrag. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål Kommunfullmäktiges mål om minskad segregation är relevant för ärendet. Kommunstyrelsens nedbrytning av detta mål innebär att öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet. Tydliggörandet av arbete kring de individuella målen, genomförandeplanerna och satsning på meningsfull fritid och sysselsättning samt ökade kontaktytor med samhället, kommer att innebära en höjd ambitionsnivå och bättre integration av våra ensamkommande. Bedömning i relation till barnperspektivet Barn födda i annat land, skall behandlas på samma sätt och få likartade förutsättningar som svenska barn. Vid mottagande av ensamkommande barn och ungdomar skall de lagar, förordningar och regelverk som finns följas och särskild hänsyn skall tas till att dessa barn lever mutan sina föräldrar. I vårt arbete sätts dessa barn i första rummet. Våra ensamkommande barn och ungdomar skall känna trygghet och delaktighet i vårt uppdrag kring genomförande och integration. Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet Kungälvs kommun har avtal kring mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, både pojkar och flickor, som står i proportion till antal flyktingar av respektive kön. Pojkar och flickor skall bemötas och behandlas likvärdigt och jämställt. Teknisk bedömning/genomförandeplan Förslaget kan eventuellt komma att innebära viss anpassning av resurser. Mycket torde dock kunna ske inom ramen för löpande verksamhet.

6 3(3) Juridisk bedömning Gällande lagstiftning kommer att beaktas. Ekonomisk bedömning Förslag om GR-gemensamt samarbete kring etablering av en kommungemensam plattform för ensamkommande. Projektmedel till kommungemensam plattform kommer att vi 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Sökta medel: kr Förslag till kommunstyrelsen Kungälvs kommun ställer sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och ungdomar. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Helene Berghog Verksamhetschef Stöd/Boende SoL Jonas Arngården Sektorchef Arbetsliv och Stöd Expedieras till: Göteborgsregionens kommunalförbund, Box 5073, Göteborg För kännedom till: Sektor Arbetsliv och stöd/jonas Arngården, Monica Fundin, Helene Berghog

7 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Utdrag ur protokoll ( 305) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 september 2014 på Nääs fabriker, Lerums kommun ==================================== 305 Förslag om GR-gemensamt arbete med Dnr: ensamkommande barn och unga I november år 2012 gav sociala styrgruppen kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. En ansökan gjordes under våren 2014 till Länsstyrelsen om finansiering för en kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR. Ansökan avslogs med motiveringen att Länsstyrelsen ser positivt på att en kommungemensam plattform utvecklas i GRs regi, men bedömer att förankringsprocessen på politisk nivå och förvaltningsnivå bör vara beslutad och klar innan plattformsarbetet kan påbörjas. Länsstyrelsen ser gärna en ny ansökan från GR under år Sociala styrgruppen beslutade på sitt sammanträde den 13 juni 2014 att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga samt att föreslå förbundsstyrelsen att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Förbundsstyrelsen beslutar att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Just:

8 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Patrik Karlsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i oktober Rätt utdraget intygar: Just:

9 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Utdrag ur protokoll från sociala styrgruppens sammanträde fredagen den 13 juni 2014 ==================================== 4 Det GR-gemensamma arbetet med ensamkommande barn och unga Sociala styrgruppen gav kansliet i uppdrag att inför presidiemötet skicka ut GR:s ansökan hos länsstyrelsen om en kommungemensam plattform till sociala styrgruppen för påseende, samt att ge utrymme för fortsatt dialog om GR-samarbete som rör ensamkommande barn och unga vid kommande styrgruppsmöte. Förslaget till ansökan har skickats ut till sociala styrgruppen. Ansökan lämnades till länsstyrelsen Lotta Wall, GR, informerar om förslaget till inriktning i en GR-plattform. Chefsnätverken på GR diskuterar också en gemensam ESF-ansökan. Kansliets förslag är också att påbörja en dialog om huruvida länsgemensamma överläggningar via Västkom borde ske med anledning av den nya lagstiftningen. Sociala styrgruppen diskuterar frågan och pekar bland annat på att GR är det enda kommunalförbundsområde som har två ankomstkommuner. Det har kommit fler ensamkommande barn och unga under våren än vad prognosen visade. En fråga som lyfts är också att GR-arbetet i hög omfattning finansieras med externa medel i förhållande till medlemsfinansieringen, vilket är en fråga som behöver hanteras för att GR-samverkan ska fungera långsiktigt. Sociala styrgruppen beslutar att anteckna informationen att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga att föreslå förbundsstyrelsen att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare.

10 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Vid protokollet Elisabeth Beijer Justerat Bo Pettersson Kenneth Wallin

11 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: Styrelseärende Till Förbundsstyrelsen Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga Bakgrund Pågående väpnade konflikter och krig skiftar geografiskt över tid vilket gör att barn från olika delar av världen söker skydd i Sverige, och antalet ensamkommande barn och unga som kommer hit har mellan år 2004 (388 barn) och år 2013 (3852 barn) konstant ökat. För år 2014 är Migrationsverkets nuvarande prognos (slutet av augusti) uppe i drygt 6000 barn. I Göteborgsregionen har samtliga kommuner erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn och unga sedan 2007/2008. Det ökande antalet innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet, och att ge förutsättningar till integrering. Sociala styrgruppen har sedan år 2006, när kommunerna tog över ansvaret för mottagandet, följt utvecklingen av mottagandet. GR har sedan dess även varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte, strategiska samtal med övriga aktörer, kompetensutvecklingsinsatser och framtagande av kunskapsunderlag. GR har också från och med april 2013 till och med september 2014 beviljats Länsstyrelsemedel för projekt Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i GR. Projektets huvudfokus har varit att utveckla och sprida metodstödsmaterialet Hitta rätt. Materialet är ett verktyg för medarbetare att kvalitetssäkra arbetet och systematisera lärandet på boenden för ensamkommande. Syftet med Hitta rätt är att göra ungdomarna delaktiga i sin utveckling mot ett mer självständigt liv och ge en stabil grund gällande praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling. I sociala styrgruppens verksamhetsinriktning för år 2015 står det att styrgruppen bland annat ska verka för: Ungas framtidsutsikter - att bidra till kunskap som kan stärka unga

12 Göteborgsregionens kommunalförbund människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Att fortsatt bidra till att GR utgör en arena och ett stöd för kommunerna i att gemensamt forma konkret samarbete kring boende, fritid, skola och arbete när det gäller ensamkommande barn och unga. Ärendet I november år 2012 gav sociala styrgruppen kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. Ett underlag med förslag presenterades för sociala styrgruppen under våren 2014, och resulterade även i en ansökan till Länsstyrelsen om finansiering för en kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR (ansökan bifogas som bilaga). I ansökan beskrivs hur en GR-gemensam plattform kan utformas. Länsstyrelsen avslog ansökan den 1 juli I skäl för beslut står att Länsstyrelsen ser positivt på att en kommungemensam plattform utvecklas i GRs regi, men bedömer att förankringsprocessen på politisk nivå och förvaltningsnivå bör vara beslutad och klar innan plattformsarbetet kan påbörjas. Länsstyrelsen ser gärna en ny ansökan från GR under år Sociala styrgruppen beslutade på sitt sammanträde den 13 juni 2014 att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga samt att föreslå förbundsstyrelsen att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Förbundsstyrelsen föreslås besluta att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Bilagor: -Ansökan med komplettering till Länsstyrelsen -Utdrag ur protokoll från sociala styrgruppens sammanträde den 13 juni 2014 Göteborg Helena Söderbäck /Cecilia Bokenstrand

13 Bil 1a TILLÄGG TILL ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning för ansökan! Sökande kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Ansökan skickas senast till: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Insats (rubrik): Kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR Tidsperiod: (med avsikt att söka 37 medel även för perioden ) Kontaktuppgifter sökande: Kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Postadress: Box Göteborg Kontaktperson: Namn: Lotta Wall Telefon/Mobil: E-post: Telefon/Fax: Postgiro/Bankgiro: Plusgiro Egen referens: Lotta Wall Organisationsnr:

14 Denna rubrik och GRs skrivning, se nedan, fanns med i ansökan men har av okänd anledning inte kommit med i ansökan som sändes in till Länsstyrelsen i Västra Götaland den 27 maj Genomförande, med metod, tid och aktivitetsplan (beskriv metod/-er, planerade aktiviteter, uppskatta start- och slutdatum för respektive aktivitet) Sepember december 2014 Forsatt förankringsprocess på politisk nivå och förvaltningsnivå för att efterhöra och ta beslut om intresse för GR-samarbete i respektive kommun. Om intresse finns i medemskommunerna: Formera utvecklingsarbetet internt på GR. Prioritera frågor/områden att starta med. Formera styrgrupp och referensgrupp/-er konstitutionerande möten. Metodutvecklingsgruppen (som funnits i en form i nu pågående projekt tom sep 2014), formerar sig utifrån nytt uppdrag och fortsätter utvecklingsarbetet kring förvaltning och utveckling för Hitta rätt samt rigga en GR-robust organisering med utbildning, metodstöd m.m. Även annan metodutveckling blir aktuell i denna grupp. Formera strategiska spetskompetenta arbetsgrupper alternativt initiera/processa en fråga i befintliga samarbetsgrupperingar. Kontakt och samtal med andra samarbetsaktörer som bjuds och involveras. Information och dialog med GRs politiska beredningsgrupper och chefsnäverk. Januari augusti 2015 Uppstart av respektive spetskompetensgrupp med samordning och processledningsstöd av GR. Respektive grupp startar sitt arbete med en genomgång av befintlig kunskap utifrån frågeställning för gruppen. GR kommunernas utsedda representanter för skola/socialtjänst möter Migrationsverket och Länsstyrelsen m.fl. för att generellt diskutera aktuellt läge, prognoser, svårigheter osv. (OBS ersätter inte resp resp kommuns överläggningar med LS o/e MV.) Styrgruppsträffar - 2 -

15 Referensgruppsträffar Påbörjas arbetet för ett rullande kompetensutvecklingutvud Undersöks möjligheter för en mellankommunal nätportal för erfarenhets- och kunskapsutbyte på medarbetarnivå. Exempelvis för medarbetare i boenden, socialtjänst, skola/elevhälsa. Information och dialog med GRs involverade politiska beredningsgrupper och chefsnätverk. Maj 2015 förnyad ansökan om 37-medel för perioden sep 2015 till och med december Augusti 2015 eventuellt spridningsseminarie

16 Budget Kostnadsslag Aktiviteter (ange typ av aktivitet ex. möten och seminarier mm) År 2014 År 2015 Totalt Sammanträden styrgrupp o referensgrupper GR regionala överläggningar m MV, LS m.fl Regelbundna workshops med arbetsgrupper Ev. spridningsseminarium Externa tjänster (typ av köpt tjänst) Produktion processtödjande informationsmaterial webb Lönekostnader (månadslön, bruttolön, lönebikostnader) Projektledare 100% Processledare 50% Kommunikatör 50% Administratör 5% Forskningsstöd 25% Lokalkostnader (ange typ av lokal) Material/expenser (ange typ av material) arbetsverktyg, facklitteratur, kontorsmateriel etc Resekostnader (ange typ av aktivitet) Resor för att delta i regionala o/e nationella aktiviteter som har koppling till projeket Summa Finansieringsplan Finansiering År 2014 År 2015 År 2016 Totalt 37- medel Egen finansiering Ungefärlig summa för lön beräknat på kommunernas arbete under 12 månader lön för arbete på GR Annan finansiering, t ex EU-fond Summa Ort och datum: N N titel - 4 -

17 Bil 1a ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning för ansökan! Sökande kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Ansökan skickas senast till: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Sökta medel (kronor): Datum: Insats (rubrik): Kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR Tidsperiod: (med avsikt att söka 37 medel även för perioden ) Kontaktuppgifter sökande: Kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Postadress: Box Göteborg Kontaktperson: Namn: Lotta Wall Telefon/Mobil: E-post: Telefon/Fax: Postgiro/Bankgiro: Plusgiro Egen referens: Lotta Wall Organisationsnr:

18 BESKRIVNING Bakgrund och behovsanalys (beskriv bakgrund samt vilka nya möjligheter som ska utvecklas) Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. Nedan benämns ensamkommande barn och unga som barn, men inkluderar hela målgruppen upp till 21 år. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har sedan 2004 stadigt ökat. För år 2014 och 2015 är Migrationsverkets prognos ca barn per år. Pågående väpnade konflikter och krig skiftar geografiskt över tid vilket gör att barn från olika delar av världen söker skydd, men antalet barn som kommer till Sverige har mellan 2004 (388 barn) och 2013 (3852 barn) konstant ökat. Kommunen har det yttersta ansvaret för barnens mottagande, omsorg och boende och att ge dem som får uppehållstillstånd en god och långsiktig möjlighet till integration i Sverige. Under januari april 2014, har ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Det är en ökning med 63 procent i förhållande till samma period Av de här barnen var 249 flickor (17 %). Hittills under 2014 har 733 ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i första instans, vilket motsvarar 69 % av de fattade besluten. I Göteborgsregionen har samtliga kommuner erfarenhet av att ta emot barn sedan 2007/2008. Det ökande antalet barn innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet och att ge förutsättningar till integrering. GR har sedan ett antal år tillbaka varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte och strategiska samtal med övriga aktörer, kompetensutvecklingsinsatser och framtagande av kuskapsunderlaget Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen (studie av FoU i Väst/GR 2013). I november 2012 gav GRs sociala styrgrupp (förtroendevalda från GRs medlemskommuner) GR i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. Länsstyrelsen beviljade i december 2012 GR medel för att i egen regi och i samverkan med Göteborgs stad och andra aktörer sprida och utveckla metodstödsmaterialet Hitta rätt. Övriga beviljade insatser i projektet skulle också ha sin grund i materialet (beslut ärendenr ). Under projekttiden har, bland andra insatser, ett underlag tagits fram som beskriver möjligheter och förslag till ett utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden. Förslagen, varav denna ansökan är ett, presenterades för GRs sociala styrgrupp i april I GRs politiska beredning för området socialtjänst står det i verksamhetsinrinktningen för 2015 att styrgruppen ska verka för: Boende - att i samverkan finna gemensamma lösningar för att tillgodose behov av boendelösningar för personer med en svag förankring på bostadsmarknaden. Barn - att tillsammas med andra styrgrupper på GR och i samverkan med olika samhällsaktörer bidra till att barn och unga ges förutsättningar för att lyckas i skolan. Ungas framtidsutsikter - att bidra till kunskap som kan stärka unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Att fortsatt bidra till att GR utgör en arena och ett stöd för kommunerna i att gemensamt forma konkret samarbete kring boende, fritid, skola och arbete när det gäller ensamkommande barn och unga. GR avser med denna ansökan, under förutsättning att kommunerna tar beslut, att utveckla en strategisk kommungemensam plattform kring ensamkommande barn och unga. I plattformsarbetet - 2 -

19 kommer man att gemensamt ta sig an de utmaningar och frågeställningar kommunerna ställs inför, som är gynnsamma att samarbeta kring för att hitta lösningar, samordningsvinster och/eller synergieffekter. Det kan röra områden som boende/boendekedjan, olika skol- och utbildningsfrågor, mellankommunala rutiner i socialtjänst såväl som samarbete med övriga huvudmän och aktörer. Vilka strategiska områden man specifikt prioriterar behöver dock ytterligare förtydligas och förankras under en första fas i arbetet. När dessa områden mejslats ut samordnar och processleder GR de spetskompetenta grupper som formeras utifrån respektive fråga. Grupperingarna kan vara såväl mellankommunala som mellan huvudmän och andra aktörer. Syfte (avsikten med insatsen) Kommunernar formerar sig på en strategisk nivå i ett processarbete med/för: Regelbundna övergripande erfarenhetsutbyten och informationsträffar på politisk o/e chefsnivå tillsammans med Migrationsverket, Länsstyrelsen m.fl. Förbättrat samarbete med andra huvudmän utifrån respektive uppdrag och ansvar Att mellankommunalt utveckla metoder (där metodstödet Hitta rätts förhållningssätt är basen i det arbetet) och gemensamma rutiner. Att hitta lösningar på mellankommunala frågor inom socialtjänst respektive utbildning/skola Utveckla rullande kompetensutveckling för gemensamma förhållningssätt Undersöka möjligheter för en webbportal för mellankommunalt erfarenhets- och kunskapsutbyte på medarbetarnivå Mål (beskriv förväntade effekter som ska uppnås kopplat till syftet ovan) Kommunerna samlar sin spetskompetens i en kommungemensam plattform för att med samarbete lösa och få samordningsvinster i prioriterade frågor som rör insatser till målgruppen. Genom att utgå ifrån en gemensam bild kring utvecklingen av antalet barn som kommer, mottagande och integrering kan GRs medlemskommuner i frågor som så kräver ha ett gemensamt förhållningssätt i överläggningar med andra myndigheter och huvudmän. Observera att det inte ersätter respektive kommuns överläggningar med Länsstyrelsen, Migrationsverket eller lokala samarbete med andra huvudmän/aktörer. Målgrupper (beskriv deltagare, samverkanspartner och mottagare av resultat samt på vilket sätt dessa grupper påverkas) GR-kommunerna möter med GR som arena olika nationella och regionala aktörer i övergripande strategiska överläggningar, erfarenhets- och informationsutbyte, för att öka kvaliteten i mottagandet och integrationinsatserna. Medlemskommunerna samarbetar mellankommunalt inom ffa boende, skolans och socialtjänstens område för gemensamt lösa frågor och få samordningsvinster och synergieffekter i insatserna. Även andra kommunala verksamheter kan komma att involveras för att gynna barnens möjligheter till integration. Medlemskommunerna utvecklar samverkan och samordning av insatser tillsammans med andra huvudmän som till exempel närhälsan och barn- och ungdoms- o/e vuxenpsykiatri inom Västra Götalandsregionen (VGR). En sådan samverkan utgår ifrån den gemensamma Vision Västra Götaland Det goda livet, och kopplas till pågående samarbeten mellan huvudmännen som till exempel Västbus gemensamma riktlinjer

20 Uppföljning och utvärdering (beskriv hur insatsen ska följas upp och utvärderas) FoU i Väst/GR följer och stödjer processen och utgår bland annat ifrån resultatet av den egna studien Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen (2013). I studien poängteras vikten av att möta varje enskilt barn, inte utforma insatser schablonmässigt i skola och boende. Studien visar även på behovet av att lyfta fattigdomsoch barnrättsperspektiven i de ensamkommandes situation. FoU i Väst bidrar även i framtagande av befintlig kunskap inför gruppernas arbete. (GR undersöker möjligheter att söka medel till forskningsstöd för hela strategiarbetet kring ensamkommande som GR ansöker om enligt 37/ 37a även hos andra finansiärer. Om sådan finansiering beviljas meddelar GR Länsstyrelsen.) Jämställdhet (beskriv bedömda effekter ur jämställdhetssynpunkt) I starten av utvecklingsarbetet tas underlag fram för att synliggöra hur många flickor respektive pojkar i GRs kommuner som är ensamkommande barn med uppehållsstillstånd. Mätmånad sep Under arbetet prövas att göra konsekvensanalyser av hur strategiarbetet påverkar flickor respektive pojkar och även att kvalitetssäkra eventuella resultat i arbetsgrupperna enligt 4Rmetoden. I FoU i Västs studie Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen (2013) poängterar bland annat i resultatet att det finns förhållanden som tyder på att pojkar och flickor behandlas olika. Majorieten av de barnen är i ungdomsåldern och mitt i steget in i vuxenvärlden, vilket gör det extra viktigt att tydliggöra och arbeta med eventuella särbehandlingar ur ett genus- och jämställsdhetsperspektiv. Barnperspektiv (beskriv bedömda effekter ur barnperspektivet) Se under rubrik uppföljning och utvärdering Samarbetspartner och ansvarsfördelning (uppge vilken kommun som är ägare och vilka andra kommuner och/eller aktörer som är med i arbetet) GR är projektägare och arbetar tillsammans med medlemskommunerna och andra aktuella aktörer. Kopplingar till andra projekt eller program (uppge om insatsen har koppling till andra projekt eller program, tex som en del av ett EU-finansierat projekt) Om enskilda medlemskommuner i GR beviljas medel enligt 37 söker GR samarbete för att bygga broar mellan projekten. Under förutsättning att medel beviljas blir detta utvecklingsarbete en del av det arbete som pågår för och med ensamkommande barn och unga med GR som samarbetsarena; Fortsatt spridning av Hitta rätt utanför GR för att utveckla ett fördjupat Hitta rätt-paket som inkluderar både utbildning metodstöd så att utsedda länsreprensentanter efter genomgången utbildning kan ge utbildning och metodstöd inom sitt län Lyssna på oss och låt oss arbeta tillsammans om socialt stöd till ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd Förstudie/process inför en GR-gemensam ESF ansökan i ett kompetensutvecklingsprojekt - 4 -

21 för medarbetare, chefer och lärande organisation med fokus på ensamkommande barn och unga Kontinuerligt erfarenhetsutbyte med systern på GR det vill säga den kommungemensamma plattformen för vuxna nyanlända flyktingar för att bland annat sortera vilka operativa och strukturella frågor man med fördel kan samarbeta kring och stödja varandra. Erfarenhetsutbyte med övriga utvecklingsarbeten på GR som har bäring på området Kontinuerligt utbyte med andra regionala utvecklingsarbeten såväl forskning som verksamhetsutveckling. Plan för implementering (vem som är mottagare av insatsens resultat och hur de ska införlivas i ordinarie verksamhet) GRs medlemskommuner är både aktörer och mottagare av insatsen resultat tillsammans med andra samarbetsaktörer som deltar i arbetet. I nästa steg är det barnen som är mottagare genom förbättrade och samordnade insatser. Det är inte realistiskt att tänka att arbetet ska ge resultat i respektive kommun och införlivas i ordinarie verksamhet inom tidramen september 2014 till augusti Plan för implementering får arbetas fram som en del av projektresultatet i arbetet september 2015 till december

22 Budget Kostnadsslag Aktiviteter (ange typ av aktivitet ex. möten och seminarier mm) År 2014 År 2015 Totalt Sammanträden styrgrupp o referensgrupper GR regionala överläggningar m MV, LS m.fl. Workshops med arbetsgrupper Externa tjänster (typ av köpt tjänst) Produktion processtödjande informationsmaterial webb Lönekostnader (månadslön, bruttolön, lönebikostnader) Projektledare 100% Processledare 50% Kommunikatör 50% Administratör 5% Forskningsstöd 25% Lokalkostnader (ange typ av lokal) Material/expenser (ange typ av material) arbetsverktyg, facklitteratur, kontorsmateriel etc Resekostnader (ange typ av aktivitet) Resor för att delta i regionala o/e nationella aktiviteter som har koppling till projektet Summa Finansieringsplan Finansiering År 2014 År 2015 År 2016 Totalt 37- medel Egen finansiering Ungefärlig summa för lön beräknat på kommunernas arbete under 12 månader lön på GR utöver de insatser som görs inom ramen för denna ansökan Annan finansiering, t ex EU-fond Summa Göteborg den Cecilia Bokenstrand Avdelningschef GR Välfärd - 6 -

23 Loggbok för aktuella ärenden i sociala utskottet Nr Mall Nr x Diarienummer Ärendenamn Aktuella ärenden Handläggare/Ansvar ig för uppdraget KS2012/xxx Yttrande om allt möjligt 1. Mötesdatum samt beslutsparagraf Politiker/förvaltning/ (SoU den xx, xx/2012) handläggare osv 2. Gör detta och detta 3. Svarstid 4. Övrig information 1 Diskussion angående Verksamhetsplan 2014 (Dnr KS2013/1825) 2 Information från sektorerna/voä Införande av mobil dokumentation 3 Information från sektorerna/aos 1. SoU 6 nov Uppföljning av missbruk psyk/äldre (ett informellt uppdrag gavs vid SoU 6/11) 1. SoU 5 mars Förutsättningarna att förhålla sig till i verksamheten (kompetens, nättillgång, tekniska förutsättningar). Vill påbörja detta, kräver även ändring av arbetssätt. Denny Kraft kommer att göra en kartläggning med anledning av arbetsmiljöutredningen i höstas, för alla sektorer. Efter detta kommer fokus läggas på att införa mobil dokumentation. Status Ej påbörjat Pågår Avslutat (Ej genomfört) Samt datum för varje status. Eventuell övrig information. Gun-Marie Daun Pågår (april -14) Titta på i augusti -14 Lars-Olof Lindblad, Denny Kraft Månadsrapport September-15 Ta upp i sept-15 (kartläggning pågår) 1. Utanför utanförskapet Jonas Arngården Diskussion Juli 15 4 Information från sektorerna/aos 1. Mellan upptakt och utgångspunkten Jonas Arngården Juli -15 1

24 5 Information och uppföljning från sektorerna AoS VoÄ 1. Handlingsplan för integration inom äldrevård och arbetsliv och stöd 2. Uppföljning på handlingsplan Denny Kraft Jonas Arngården SoU Aug/sept AoS Påpekat behov av larm, samt fibernät på Blå villan Jonas Arngården Informerat till Jonas Arngården den 1 april AoS VoÄ Samordning av samhällsbetalda resor. Finansiering skolresor, färdtjänst osv. 8 VoÄ Antal hemtjänsttimmar för brukare på väntelista kostnader? Jonas Arngården Denny Kraft SoU Juli-15 Denny Kraft Aug/Sept -15 2

25 Loggbok för avslutade ärenden i sociala utskottet Information från sektorerna/voä 1. SoU 4 juni Information om T1 Kartläggning av åldern på brukarna med över 120 tim/månad 3. Återkoppling Makki Almusawe, Elisabeth Sjöberg April/maj -15 SoU

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 1a ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2014-09-26

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2014-09-26 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2014-09-26 Ärende 1 Göteborgsregionens kommunalförbund Styrelseärende 1 Dnr: 14-104.012 2014-09-26 Till Förbundsstyrelsen Förslag på ny ledamot i styrgruppen

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Kallelse Sammanträdesdatum 2016-09-21 Plats Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Tid Onsdagen den 21 september 2016 klockan 13:00-15.30 Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 1a ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 30 mars 2016 klockan 13:00-16:00 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet, Stadshuset, klockan 13:00-17:00 ande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) 40-45, Oppositionsledare klockan 13.00-16.45 Mikael Wintell (M) 40-43,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 39 KS 402/16 Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Onsdagen den 23 september 2015 klockan 13:00-16:45 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander (S) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22) Sida 1 (22) Plats och tid Bohusrummet/Carlstensrummet klockan 13:00-18.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 2 ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Regionförbundet Östsam/Länsbibliotek Östergötland Ansökan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet Stadshuset, klockan 13:00-16.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Västra porten, plan 2 klockan 13:00-17:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S) Kerstin Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Hörsal 1 Mimers Hus klockan 9:00-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Vice ordförande Gun-Marie Daun (KD) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 2 mars 2016 klockan 13:00-16:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 13:00-17:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 27 januari 2016, klockan 13:00-16:45 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander

Läs mer

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 1a ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Kiruna kommun Ansökan skickas till: Länsstyrelsen

Läs mer

Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg

Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg Protokoll Förbundsstyrelsen 2015-09-18 Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg 65 Dnr: 15-68.22 Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

ANSÖKAN a-medel -med vägledning

ANSÖKAN a-medel -med vägledning ANSÖKAN 2016 37a-medel -med vägledning Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Sökande kommun/projektägare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Sida 1 (17) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 24 augusti 2016 klockan 13:00-16:00 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Bryggan klockan 12:00-13:30 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Sekreterare Johan Sjöholm Paragraf 25-31 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) 99-106 Kl. 13:00-16:15 Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S)

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Protokoll 2013-04-09 1(6) Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Ledamöter Maria Rydén, Göteborg (M), Ordförande Dennis Jeryd, Lerum (S), Vice Ordförande Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-15:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Tid: Torsdag den 10 september 2015, kl. 14.00-16.00 Plats: At Work, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

ANSÖKAN medel -med vägledning

ANSÖKAN medel -med vägledning ANSÖKAN 2016 37-medel -med vägledning Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna 2016-2017 Sökande: TIMRÅ KOMMUN Ansökan ska

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

OBS! Ändrad mötesplats!

OBS! Ändrad mötesplats! Kallelse Sammanträdesdatum 2014-09-24 Plats Gamla Rådhuset Tid Onsdagen den 24 september kl 13:00-17:00 OBS! Ändrad mötesplats! Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-01 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-01 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen plan 3 klockan 13:00-17:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset klockan 15:00-18:00 ande Ingela Rossi (S) Ordförande Roberth Österman (M) Vice ordförande Ulf Widell (S) Klockan 15.00 17.20 Matilda

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Fredag den 3 juni 2016 kl 11 12 30 (dessförinnan studiebesök på enheten för samhällsorientering kl 9 11) Plats: Enheten för samhällsorientering, Integrationscentrum,

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 juni 2007 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande: Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER

DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER 2017-06-20 1 [5] DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Detta dokument används för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 08:30-13:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Susanne Jönsson (S) Jan Tollesson (L) Sekreterare Paragraf

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

"4.1) Länsstyrelserna. ANSÖKAN 2016-37-medel -med vägledning

4.1) Länsstyrelserna. ANSÖKAN 2016-37-medel -med vägledning "4.1) Länsstyrelserna ANSÖKAN 2016-37-medel -med vägledning Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna 2016-2017 Sökande: Endast

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1 (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1 (8) Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 8:30-12:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna

Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Protokoll 2005-11-18 Gunnel Rydberg Styrgruppen för det sociala området och SNpresidierna Tid: Fredagen den 18 november 2005 Plats: Riverton Hotell, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), ordf Bo Pettersson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Jenny Strand, integrationsstrateg Dhara Söderström, projektledare BOSS

Kommunförbundet Skåne. Jenny Strand, integrationsstrateg Dhara Söderström, projektledare BOSS Kommunförbundet Skåne Jenny Strand, integrationsstrateg Dhara Söderström, projektledare BOSS Kommunförbundet Skåne Samarbete och samverkan Nätverksbyggande Inspiration Kommunernas behov 2017 Bostadsförsörjning

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 4 maj 2016 klockan 8:00- Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-11:20 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun

Läs mer

Styrgruppen för sociala området

Styrgruppen för sociala området Protokoll Styrgrupp Sociala området 2007-05-07 Lars-Göran Jansson Styrgruppen för sociala området Tid: 7 maj 2007 Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande: Jonas Ransgård (m), Göteborg, tjänstgörande ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kallelse. Sammanträdesdatum Plats Stadshuset, Hamnen, Plan 3 Tid Onsdagen den 24 augusti kl. 13:00-17:00

Kallelse. Sammanträdesdatum Plats Stadshuset, Hamnen, Plan 3 Tid Onsdagen den 24 augusti kl. 13:00-17:00 Kallelse Sammanträdesdatum 2016-08-24 Plats Stadshuset, Hamnen, Plan 3 Tid Onsdagen den 24 augusti kl. 13:00-17:00 Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, plan 5, sammanträdesrum Verkstaden klockan 14:30-17:00 Beslutande Matilda Jansson (L) Ordförande Lennart Jonsson (M) Vice ordförande, 14.30 16.20 Fredrik Schandorff

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Fredag den 13 november 2015 kl 9-12 Sammanträdet följs av ett möte med socialchefsnätverket på temat ehälsa och Välfärdsteknologi kl 13-16. Plats:

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:20 41-57 Plats och tid Paragrafer Marie Raask (S) Eva-Christine Stenberg (FP) Pamela Sjödin-Campbell (KD) Kerstin Ullnert Hansson (S) Ludwig Karestedt (M) Margaretha

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4, stadshuset Tid Onsdagen den 3 maj klockan 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Kallelse Sammanträdesdatum 2016-11-24 Plats Stadshuset, plan 3, Hamnen Tid Torsdagen den 24 november kl. 16:30-19:30 Ledamöter Elisabeth Mattsson (L) Ordförande Thomas Alpner (M) Vice ordförande Pia Gillerstedt

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-28

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-28 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-28 Plats Inlandsrummet, Stadshuset Tid Tisdagen den 28 oktober kl. 13:00-18:00 Ledamöter Göran Oskarson (FP) Glenn Ljunggren (S) Björn Saletti (V) Jane Bredin (M) Jane

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

ANSÖKAN medel Reviderad ansökan efter sänkta beviljade medel

ANSÖKAN medel Reviderad ansökan efter sänkta beviljade medel ANSÖKAN 2016 37-medel Reviderad ansökan efter sänkta beviljade medel Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna 2016-2017 Sökande:

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-17:30 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Anna Lifjorden (M) Benny Strandberg (KD) Mohamed Hama Ali (S) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 2015-11-18. Blosset, Almliden 13.30 15.45

PROTOKOLL 2015-11-18. Blosset, Almliden 13.30 15.45 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30 15.45 Christer Landin (S), ordförande Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare

Läs mer

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2015-10-28 Temagrupp Barn och Unga www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer