Kallelse. OBS! Studiebesök klockan Vidare information kommer. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01"

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Tid Onsdagen den 1 juli klockan 13: OBS! Studiebesök klockan Vidare information kommer. Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander (S) Niclas Palmqvist (UP) Kerstin Petersson (FP) Robert Syrén (M) Linda Åshamre (S) Ordförande Martina Hammarström Sekreterare SOCIALA UTSKOTTET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 4 Information från sektorerna 4:1 Information från sektor Vård- och äldreomsorg T1 Mål, indikatorer och aktiviteter Loggbok: Samordning av samhällsbetalda resor. Finansiering skolresor, färdtjänst Föredragande: Denny Kraft Klockan Antecknas Kaffe klockan :2 Information från sektor Arbetsliv och stöd Månadsrapport Loggbok: Diskussion - Utanför utanförskapet Loggbok: Mellan upptakt och utgångspunkten Loggbok: Påpekat behov av larm, samt fibernät på Blå villan Föredragande: Jonas Arngården, Frida Sandström Klockan Antecknas Ärenden till kommunstyrelsen 5 KS2014/ Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga. Föredragande: Jonas Arngården Klockan Förslag till Kommunstyrelsen enligt förvaltningen SOCIALA UTSKOTTET

3 Kallelse Sammanträdesdatum Rapporter Loggbok Sociala utskottet Klockan Antecknas SOCIALA UTSKOTTET

4 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Helene Berghog Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga. (Dnr KS2014/2170-2) Sammanfattning Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna som ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige ökar stadigt. För år 2015 är Migrationsverkets prognos ca 7800 barn och ungdomar. Kommunen har det yttersta ansvaret för barnens mottagande, omsorg och boende och för att ge dem som får uppehållstillstånd en god och långsiktig möjlighet till integration i Sverige. Det ökande antalet, innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet och att ge förutsättningar till integrering. I GRs politiska beredning för område socialtjänst står det i verksamhetsinriktningen för 2015 att man skall bidra till att barn och unga ges förutsättningar att lyckas i skolan samt bidra till kunskap som kan stärka unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund har fattat beslut om att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga samt att utifrån denna målsättning ansöka om -37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen(2010:1122) beredskap och kapacitet samt regionalsamverkan Kungälvs kommun ställer sig positiva till förslag om kommungemensam plattform samt att ansöka om medel därtill. Bakgrund Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. I november 2012 gav GRs sociala styrgrupp (förtroendevalda från GRs medlemskommuner) GR i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

5 2(3) I GRs politiska beredning för området socialtjänst står det i verksamhetsinriktningen för 2015 att styrgruppen ska verka för: Boende - att i samverkan finna gemensamma lösningar för att tillgodose behov av boendelösningar för personer med en svag förankring på bostadsmarknaden. Barn - att tillsammans med andra styrgrupper på GR och i samverkan med olika samhällsaktörer bidra till att barn och unga ges förutsättningar för att lyckas i skolan. Ungas framtidsutsikter - att bidra till kunskap som kan stärka unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Att fortsatt bidra till att GR utgör en arena och ett stöd för kommunerna i att gemensamt forma konkret samarbete kring boende, fritid, skola och arbete när det gäller ensamkommande barn och unga. Verksamhetens bedömning Sektorn bedömer att GRs förslag om kommungemensamt arbete med ensamkommande barn och ungdomar stämmer väl med den plan och de individuella mål som finns kring arbetet med ensamkommande barn och ungdomar i kommunen och som kommer att medföra utveckling och förstärkning kring vårt uppdrag. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål Kommunfullmäktiges mål om minskad segregation är relevant för ärendet. Kommunstyrelsens nedbrytning av detta mål innebär att öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet. Tydliggörandet av arbete kring de individuella målen, genomförandeplanerna och satsning på meningsfull fritid och sysselsättning samt ökade kontaktytor med samhället, kommer att innebära en höjd ambitionsnivå och bättre integration av våra ensamkommande. Bedömning i relation till barnperspektivet Barn födda i annat land, skall behandlas på samma sätt och få likartade förutsättningar som svenska barn. Vid mottagande av ensamkommande barn och ungdomar skall de lagar, förordningar och regelverk som finns följas och särskild hänsyn skall tas till att dessa barn lever mutan sina föräldrar. I vårt arbete sätts dessa barn i första rummet. Våra ensamkommande barn och ungdomar skall känna trygghet och delaktighet i vårt uppdrag kring genomförande och integration. Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet Kungälvs kommun har avtal kring mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, både pojkar och flickor, som står i proportion till antal flyktingar av respektive kön. Pojkar och flickor skall bemötas och behandlas likvärdigt och jämställt. Teknisk bedömning/genomförandeplan Förslaget kan eventuellt komma att innebära viss anpassning av resurser. Mycket torde dock kunna ske inom ramen för löpande verksamhet.

6 3(3) Juridisk bedömning Gällande lagstiftning kommer att beaktas. Ekonomisk bedömning Förslag om GR-gemensamt samarbete kring etablering av en kommungemensam plattform för ensamkommande. Projektmedel till kommungemensam plattform kommer att vi 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Sökta medel: kr Förslag till kommunstyrelsen Kungälvs kommun ställer sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och ungdomar. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Helene Berghog Verksamhetschef Stöd/Boende SoL Jonas Arngården Sektorchef Arbetsliv och Stöd Expedieras till: Göteborgsregionens kommunalförbund, Box 5073, Göteborg För kännedom till: Sektor Arbetsliv och stöd/jonas Arngården, Monica Fundin, Helene Berghog

7 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Utdrag ur protokoll ( 305) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 september 2014 på Nääs fabriker, Lerums kommun ==================================== 305 Förslag om GR-gemensamt arbete med Dnr: ensamkommande barn och unga I november år 2012 gav sociala styrgruppen kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. En ansökan gjordes under våren 2014 till Länsstyrelsen om finansiering för en kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR. Ansökan avslogs med motiveringen att Länsstyrelsen ser positivt på att en kommungemensam plattform utvecklas i GRs regi, men bedömer att förankringsprocessen på politisk nivå och förvaltningsnivå bör vara beslutad och klar innan plattformsarbetet kan påbörjas. Länsstyrelsen ser gärna en ny ansökan från GR under år Sociala styrgruppen beslutade på sitt sammanträde den 13 juni 2014 att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga samt att föreslå förbundsstyrelsen att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Förbundsstyrelsen beslutar att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Just:

8 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Patrik Karlsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i oktober Rätt utdraget intygar: Just:

9 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Utdrag ur protokoll från sociala styrgruppens sammanträde fredagen den 13 juni 2014 ==================================== 4 Det GR-gemensamma arbetet med ensamkommande barn och unga Sociala styrgruppen gav kansliet i uppdrag att inför presidiemötet skicka ut GR:s ansökan hos länsstyrelsen om en kommungemensam plattform till sociala styrgruppen för påseende, samt att ge utrymme för fortsatt dialog om GR-samarbete som rör ensamkommande barn och unga vid kommande styrgruppsmöte. Förslaget till ansökan har skickats ut till sociala styrgruppen. Ansökan lämnades till länsstyrelsen Lotta Wall, GR, informerar om förslaget till inriktning i en GR-plattform. Chefsnätverken på GR diskuterar också en gemensam ESF-ansökan. Kansliets förslag är också att påbörja en dialog om huruvida länsgemensamma överläggningar via Västkom borde ske med anledning av den nya lagstiftningen. Sociala styrgruppen diskuterar frågan och pekar bland annat på att GR är det enda kommunalförbundsområde som har två ankomstkommuner. Det har kommit fler ensamkommande barn och unga under våren än vad prognosen visade. En fråga som lyfts är också att GR-arbetet i hög omfattning finansieras med externa medel i förhållande till medlemsfinansieringen, vilket är en fråga som behöver hanteras för att GR-samverkan ska fungera långsiktigt. Sociala styrgruppen beslutar att anteckna informationen att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga att föreslå förbundsstyrelsen att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare.

10 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Vid protokollet Elisabeth Beijer Justerat Bo Pettersson Kenneth Wallin

11 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: Styrelseärende Till Förbundsstyrelsen Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga Bakgrund Pågående väpnade konflikter och krig skiftar geografiskt över tid vilket gör att barn från olika delar av världen söker skydd i Sverige, och antalet ensamkommande barn och unga som kommer hit har mellan år 2004 (388 barn) och år 2013 (3852 barn) konstant ökat. För år 2014 är Migrationsverkets nuvarande prognos (slutet av augusti) uppe i drygt 6000 barn. I Göteborgsregionen har samtliga kommuner erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn och unga sedan 2007/2008. Det ökande antalet innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet, och att ge förutsättningar till integrering. Sociala styrgruppen har sedan år 2006, när kommunerna tog över ansvaret för mottagandet, följt utvecklingen av mottagandet. GR har sedan dess även varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte, strategiska samtal med övriga aktörer, kompetensutvecklingsinsatser och framtagande av kunskapsunderlag. GR har också från och med april 2013 till och med september 2014 beviljats Länsstyrelsemedel för projekt Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i GR. Projektets huvudfokus har varit att utveckla och sprida metodstödsmaterialet Hitta rätt. Materialet är ett verktyg för medarbetare att kvalitetssäkra arbetet och systematisera lärandet på boenden för ensamkommande. Syftet med Hitta rätt är att göra ungdomarna delaktiga i sin utveckling mot ett mer självständigt liv och ge en stabil grund gällande praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling. I sociala styrgruppens verksamhetsinriktning för år 2015 står det att styrgruppen bland annat ska verka för: Ungas framtidsutsikter - att bidra till kunskap som kan stärka unga

12 Göteborgsregionens kommunalförbund människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Att fortsatt bidra till att GR utgör en arena och ett stöd för kommunerna i att gemensamt forma konkret samarbete kring boende, fritid, skola och arbete när det gäller ensamkommande barn och unga. Ärendet I november år 2012 gav sociala styrgruppen kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. Ett underlag med förslag presenterades för sociala styrgruppen under våren 2014, och resulterade även i en ansökan till Länsstyrelsen om finansiering för en kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR (ansökan bifogas som bilaga). I ansökan beskrivs hur en GR-gemensam plattform kan utformas. Länsstyrelsen avslog ansökan den 1 juli I skäl för beslut står att Länsstyrelsen ser positivt på att en kommungemensam plattform utvecklas i GRs regi, men bedömer att förankringsprocessen på politisk nivå och förvaltningsnivå bör vara beslutad och klar innan plattformsarbetet kan påbörjas. Länsstyrelsen ser gärna en ny ansökan från GR under år Sociala styrgruppen beslutade på sitt sammanträde den 13 juni 2014 att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga samt att föreslå förbundsstyrelsen att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Förbundsstyrelsen föreslås besluta att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Bilagor: -Ansökan med komplettering till Länsstyrelsen -Utdrag ur protokoll från sociala styrgruppens sammanträde den 13 juni 2014 Göteborg Helena Söderbäck /Cecilia Bokenstrand

13 Bil 1a TILLÄGG TILL ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning för ansökan! Sökande kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Ansökan skickas senast till: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Insats (rubrik): Kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR Tidsperiod: (med avsikt att söka 37 medel även för perioden ) Kontaktuppgifter sökande: Kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Postadress: Box Göteborg Kontaktperson: Namn: Lotta Wall Telefon/Mobil: E-post: Telefon/Fax: Postgiro/Bankgiro: Plusgiro Egen referens: Lotta Wall Organisationsnr:

14 Denna rubrik och GRs skrivning, se nedan, fanns med i ansökan men har av okänd anledning inte kommit med i ansökan som sändes in till Länsstyrelsen i Västra Götaland den 27 maj Genomförande, med metod, tid och aktivitetsplan (beskriv metod/-er, planerade aktiviteter, uppskatta start- och slutdatum för respektive aktivitet) Sepember december 2014 Forsatt förankringsprocess på politisk nivå och förvaltningsnivå för att efterhöra och ta beslut om intresse för GR-samarbete i respektive kommun. Om intresse finns i medemskommunerna: Formera utvecklingsarbetet internt på GR. Prioritera frågor/områden att starta med. Formera styrgrupp och referensgrupp/-er konstitutionerande möten. Metodutvecklingsgruppen (som funnits i en form i nu pågående projekt tom sep 2014), formerar sig utifrån nytt uppdrag och fortsätter utvecklingsarbetet kring förvaltning och utveckling för Hitta rätt samt rigga en GR-robust organisering med utbildning, metodstöd m.m. Även annan metodutveckling blir aktuell i denna grupp. Formera strategiska spetskompetenta arbetsgrupper alternativt initiera/processa en fråga i befintliga samarbetsgrupperingar. Kontakt och samtal med andra samarbetsaktörer som bjuds och involveras. Information och dialog med GRs politiska beredningsgrupper och chefsnäverk. Januari augusti 2015 Uppstart av respektive spetskompetensgrupp med samordning och processledningsstöd av GR. Respektive grupp startar sitt arbete med en genomgång av befintlig kunskap utifrån frågeställning för gruppen. GR kommunernas utsedda representanter för skola/socialtjänst möter Migrationsverket och Länsstyrelsen m.fl. för att generellt diskutera aktuellt läge, prognoser, svårigheter osv. (OBS ersätter inte resp resp kommuns överläggningar med LS o/e MV.) Styrgruppsträffar - 2 -

15 Referensgruppsträffar Påbörjas arbetet för ett rullande kompetensutvecklingutvud Undersöks möjligheter för en mellankommunal nätportal för erfarenhets- och kunskapsutbyte på medarbetarnivå. Exempelvis för medarbetare i boenden, socialtjänst, skola/elevhälsa. Information och dialog med GRs involverade politiska beredningsgrupper och chefsnätverk. Maj 2015 förnyad ansökan om 37-medel för perioden sep 2015 till och med december Augusti 2015 eventuellt spridningsseminarie

16 Budget Kostnadsslag Aktiviteter (ange typ av aktivitet ex. möten och seminarier mm) År 2014 År 2015 Totalt Sammanträden styrgrupp o referensgrupper GR regionala överläggningar m MV, LS m.fl Regelbundna workshops med arbetsgrupper Ev. spridningsseminarium Externa tjänster (typ av köpt tjänst) Produktion processtödjande informationsmaterial webb Lönekostnader (månadslön, bruttolön, lönebikostnader) Projektledare 100% Processledare 50% Kommunikatör 50% Administratör 5% Forskningsstöd 25% Lokalkostnader (ange typ av lokal) Material/expenser (ange typ av material) arbetsverktyg, facklitteratur, kontorsmateriel etc Resekostnader (ange typ av aktivitet) Resor för att delta i regionala o/e nationella aktiviteter som har koppling till projeket Summa Finansieringsplan Finansiering År 2014 År 2015 År 2016 Totalt 37- medel Egen finansiering Ungefärlig summa för lön beräknat på kommunernas arbete under 12 månader lön för arbete på GR Annan finansiering, t ex EU-fond Summa Ort och datum: N N titel - 4 -

17 Bil 1a ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning för ansökan! Sökande kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Ansökan skickas senast till: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Sökta medel (kronor): Datum: Insats (rubrik): Kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR Tidsperiod: (med avsikt att söka 37 medel även för perioden ) Kontaktuppgifter sökande: Kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Postadress: Box Göteborg Kontaktperson: Namn: Lotta Wall Telefon/Mobil: E-post: Telefon/Fax: Postgiro/Bankgiro: Plusgiro Egen referens: Lotta Wall Organisationsnr:

18 BESKRIVNING Bakgrund och behovsanalys (beskriv bakgrund samt vilka nya möjligheter som ska utvecklas) Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. Nedan benämns ensamkommande barn och unga som barn, men inkluderar hela målgruppen upp till 21 år. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har sedan 2004 stadigt ökat. För år 2014 och 2015 är Migrationsverkets prognos ca barn per år. Pågående väpnade konflikter och krig skiftar geografiskt över tid vilket gör att barn från olika delar av världen söker skydd, men antalet barn som kommer till Sverige har mellan 2004 (388 barn) och 2013 (3852 barn) konstant ökat. Kommunen har det yttersta ansvaret för barnens mottagande, omsorg och boende och att ge dem som får uppehållstillstånd en god och långsiktig möjlighet till integration i Sverige. Under januari april 2014, har ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Det är en ökning med 63 procent i förhållande till samma period Av de här barnen var 249 flickor (17 %). Hittills under 2014 har 733 ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i första instans, vilket motsvarar 69 % av de fattade besluten. I Göteborgsregionen har samtliga kommuner erfarenhet av att ta emot barn sedan 2007/2008. Det ökande antalet barn innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet och att ge förutsättningar till integrering. GR har sedan ett antal år tillbaka varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte och strategiska samtal med övriga aktörer, kompetensutvecklingsinsatser och framtagande av kuskapsunderlaget Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen (studie av FoU i Väst/GR 2013). I november 2012 gav GRs sociala styrgrupp (förtroendevalda från GRs medlemskommuner) GR i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. Länsstyrelsen beviljade i december 2012 GR medel för att i egen regi och i samverkan med Göteborgs stad och andra aktörer sprida och utveckla metodstödsmaterialet Hitta rätt. Övriga beviljade insatser i projektet skulle också ha sin grund i materialet (beslut ärendenr ). Under projekttiden har, bland andra insatser, ett underlag tagits fram som beskriver möjligheter och förslag till ett utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden. Förslagen, varav denna ansökan är ett, presenterades för GRs sociala styrgrupp i april I GRs politiska beredning för området socialtjänst står det i verksamhetsinrinktningen för 2015 att styrgruppen ska verka för: Boende - att i samverkan finna gemensamma lösningar för att tillgodose behov av boendelösningar för personer med en svag förankring på bostadsmarknaden. Barn - att tillsammas med andra styrgrupper på GR och i samverkan med olika samhällsaktörer bidra till att barn och unga ges förutsättningar för att lyckas i skolan. Ungas framtidsutsikter - att bidra till kunskap som kan stärka unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Att fortsatt bidra till att GR utgör en arena och ett stöd för kommunerna i att gemensamt forma konkret samarbete kring boende, fritid, skola och arbete när det gäller ensamkommande barn och unga. GR avser med denna ansökan, under förutsättning att kommunerna tar beslut, att utveckla en strategisk kommungemensam plattform kring ensamkommande barn och unga. I plattformsarbetet - 2 -

19 kommer man att gemensamt ta sig an de utmaningar och frågeställningar kommunerna ställs inför, som är gynnsamma att samarbeta kring för att hitta lösningar, samordningsvinster och/eller synergieffekter. Det kan röra områden som boende/boendekedjan, olika skol- och utbildningsfrågor, mellankommunala rutiner i socialtjänst såväl som samarbete med övriga huvudmän och aktörer. Vilka strategiska områden man specifikt prioriterar behöver dock ytterligare förtydligas och förankras under en första fas i arbetet. När dessa områden mejslats ut samordnar och processleder GR de spetskompetenta grupper som formeras utifrån respektive fråga. Grupperingarna kan vara såväl mellankommunala som mellan huvudmän och andra aktörer. Syfte (avsikten med insatsen) Kommunernar formerar sig på en strategisk nivå i ett processarbete med/för: Regelbundna övergripande erfarenhetsutbyten och informationsträffar på politisk o/e chefsnivå tillsammans med Migrationsverket, Länsstyrelsen m.fl. Förbättrat samarbete med andra huvudmän utifrån respektive uppdrag och ansvar Att mellankommunalt utveckla metoder (där metodstödet Hitta rätts förhållningssätt är basen i det arbetet) och gemensamma rutiner. Att hitta lösningar på mellankommunala frågor inom socialtjänst respektive utbildning/skola Utveckla rullande kompetensutveckling för gemensamma förhållningssätt Undersöka möjligheter för en webbportal för mellankommunalt erfarenhets- och kunskapsutbyte på medarbetarnivå Mål (beskriv förväntade effekter som ska uppnås kopplat till syftet ovan) Kommunerna samlar sin spetskompetens i en kommungemensam plattform för att med samarbete lösa och få samordningsvinster i prioriterade frågor som rör insatser till målgruppen. Genom att utgå ifrån en gemensam bild kring utvecklingen av antalet barn som kommer, mottagande och integrering kan GRs medlemskommuner i frågor som så kräver ha ett gemensamt förhållningssätt i överläggningar med andra myndigheter och huvudmän. Observera att det inte ersätter respektive kommuns överläggningar med Länsstyrelsen, Migrationsverket eller lokala samarbete med andra huvudmän/aktörer. Målgrupper (beskriv deltagare, samverkanspartner och mottagare av resultat samt på vilket sätt dessa grupper påverkas) GR-kommunerna möter med GR som arena olika nationella och regionala aktörer i övergripande strategiska överläggningar, erfarenhets- och informationsutbyte, för att öka kvaliteten i mottagandet och integrationinsatserna. Medlemskommunerna samarbetar mellankommunalt inom ffa boende, skolans och socialtjänstens område för gemensamt lösa frågor och få samordningsvinster och synergieffekter i insatserna. Även andra kommunala verksamheter kan komma att involveras för att gynna barnens möjligheter till integration. Medlemskommunerna utvecklar samverkan och samordning av insatser tillsammans med andra huvudmän som till exempel närhälsan och barn- och ungdoms- o/e vuxenpsykiatri inom Västra Götalandsregionen (VGR). En sådan samverkan utgår ifrån den gemensamma Vision Västra Götaland Det goda livet, och kopplas till pågående samarbeten mellan huvudmännen som till exempel Västbus gemensamma riktlinjer

20 Uppföljning och utvärdering (beskriv hur insatsen ska följas upp och utvärderas) FoU i Väst/GR följer och stödjer processen och utgår bland annat ifrån resultatet av den egna studien Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen (2013). I studien poängteras vikten av att möta varje enskilt barn, inte utforma insatser schablonmässigt i skola och boende. Studien visar även på behovet av att lyfta fattigdomsoch barnrättsperspektiven i de ensamkommandes situation. FoU i Väst bidrar även i framtagande av befintlig kunskap inför gruppernas arbete. (GR undersöker möjligheter att söka medel till forskningsstöd för hela strategiarbetet kring ensamkommande som GR ansöker om enligt 37/ 37a även hos andra finansiärer. Om sådan finansiering beviljas meddelar GR Länsstyrelsen.) Jämställdhet (beskriv bedömda effekter ur jämställdhetssynpunkt) I starten av utvecklingsarbetet tas underlag fram för att synliggöra hur många flickor respektive pojkar i GRs kommuner som är ensamkommande barn med uppehållsstillstånd. Mätmånad sep Under arbetet prövas att göra konsekvensanalyser av hur strategiarbetet påverkar flickor respektive pojkar och även att kvalitetssäkra eventuella resultat i arbetsgrupperna enligt 4Rmetoden. I FoU i Västs studie Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen (2013) poängterar bland annat i resultatet att det finns förhållanden som tyder på att pojkar och flickor behandlas olika. Majorieten av de barnen är i ungdomsåldern och mitt i steget in i vuxenvärlden, vilket gör det extra viktigt att tydliggöra och arbeta med eventuella särbehandlingar ur ett genus- och jämställsdhetsperspektiv. Barnperspektiv (beskriv bedömda effekter ur barnperspektivet) Se under rubrik uppföljning och utvärdering Samarbetspartner och ansvarsfördelning (uppge vilken kommun som är ägare och vilka andra kommuner och/eller aktörer som är med i arbetet) GR är projektägare och arbetar tillsammans med medlemskommunerna och andra aktuella aktörer. Kopplingar till andra projekt eller program (uppge om insatsen har koppling till andra projekt eller program, tex som en del av ett EU-finansierat projekt) Om enskilda medlemskommuner i GR beviljas medel enligt 37 söker GR samarbete för att bygga broar mellan projekten. Under förutsättning att medel beviljas blir detta utvecklingsarbete en del av det arbete som pågår för och med ensamkommande barn och unga med GR som samarbetsarena; Fortsatt spridning av Hitta rätt utanför GR för att utveckla ett fördjupat Hitta rätt-paket som inkluderar både utbildning metodstöd så att utsedda länsreprensentanter efter genomgången utbildning kan ge utbildning och metodstöd inom sitt län Lyssna på oss och låt oss arbeta tillsammans om socialt stöd till ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd Förstudie/process inför en GR-gemensam ESF ansökan i ett kompetensutvecklingsprojekt - 4 -

21 för medarbetare, chefer och lärande organisation med fokus på ensamkommande barn och unga Kontinuerligt erfarenhetsutbyte med systern på GR det vill säga den kommungemensamma plattformen för vuxna nyanlända flyktingar för att bland annat sortera vilka operativa och strukturella frågor man med fördel kan samarbeta kring och stödja varandra. Erfarenhetsutbyte med övriga utvecklingsarbeten på GR som har bäring på området Kontinuerligt utbyte med andra regionala utvecklingsarbeten såväl forskning som verksamhetsutveckling. Plan för implementering (vem som är mottagare av insatsens resultat och hur de ska införlivas i ordinarie verksamhet) GRs medlemskommuner är både aktörer och mottagare av insatsen resultat tillsammans med andra samarbetsaktörer som deltar i arbetet. I nästa steg är det barnen som är mottagare genom förbättrade och samordnade insatser. Det är inte realistiskt att tänka att arbetet ska ge resultat i respektive kommun och införlivas i ordinarie verksamhet inom tidramen september 2014 till augusti Plan för implementering får arbetas fram som en del av projektresultatet i arbetet september 2015 till december

22 Budget Kostnadsslag Aktiviteter (ange typ av aktivitet ex. möten och seminarier mm) År 2014 År 2015 Totalt Sammanträden styrgrupp o referensgrupper GR regionala överläggningar m MV, LS m.fl. Workshops med arbetsgrupper Externa tjänster (typ av köpt tjänst) Produktion processtödjande informationsmaterial webb Lönekostnader (månadslön, bruttolön, lönebikostnader) Projektledare 100% Processledare 50% Kommunikatör 50% Administratör 5% Forskningsstöd 25% Lokalkostnader (ange typ av lokal) Material/expenser (ange typ av material) arbetsverktyg, facklitteratur, kontorsmateriel etc Resekostnader (ange typ av aktivitet) Resor för att delta i regionala o/e nationella aktiviteter som har koppling till projektet Summa Finansieringsplan Finansiering År 2014 År 2015 År 2016 Totalt 37- medel Egen finansiering Ungefärlig summa för lön beräknat på kommunernas arbete under 12 månader lön på GR utöver de insatser som görs inom ramen för denna ansökan Annan finansiering, t ex EU-fond Summa Göteborg den Cecilia Bokenstrand Avdelningschef GR Välfärd - 6 -

23 Loggbok för aktuella ärenden i sociala utskottet Nr Mall Nr x Diarienummer Ärendenamn Aktuella ärenden Handläggare/Ansvar ig för uppdraget KS2012/xxx Yttrande om allt möjligt 1. Mötesdatum samt beslutsparagraf Politiker/förvaltning/ (SoU den xx, xx/2012) handläggare osv 2. Gör detta och detta 3. Svarstid 4. Övrig information 1 Diskussion angående Verksamhetsplan 2014 (Dnr KS2013/1825) 2 Information från sektorerna/voä Införande av mobil dokumentation 3 Information från sektorerna/aos 1. SoU 6 nov Uppföljning av missbruk psyk/äldre (ett informellt uppdrag gavs vid SoU 6/11) 1. SoU 5 mars Förutsättningarna att förhålla sig till i verksamheten (kompetens, nättillgång, tekniska förutsättningar). Vill påbörja detta, kräver även ändring av arbetssätt. Denny Kraft kommer att göra en kartläggning med anledning av arbetsmiljöutredningen i höstas, för alla sektorer. Efter detta kommer fokus läggas på att införa mobil dokumentation. Status Ej påbörjat Pågår Avslutat (Ej genomfört) Samt datum för varje status. Eventuell övrig information. Gun-Marie Daun Pågår (april -14) Titta på i augusti -14 Lars-Olof Lindblad, Denny Kraft Månadsrapport September-15 Ta upp i sept-15 (kartläggning pågår) 1. Utanför utanförskapet Jonas Arngården Diskussion Juli 15 4 Information från sektorerna/aos 1. Mellan upptakt och utgångspunkten Jonas Arngården Juli -15 1

24 5 Information och uppföljning från sektorerna AoS VoÄ 1. Handlingsplan för integration inom äldrevård och arbetsliv och stöd 2. Uppföljning på handlingsplan Denny Kraft Jonas Arngården SoU Aug/sept AoS Påpekat behov av larm, samt fibernät på Blå villan Jonas Arngården Informerat till Jonas Arngården den 1 april AoS VoÄ Samordning av samhällsbetalda resor. Finansiering skolresor, färdtjänst osv. 8 VoÄ Antal hemtjänsttimmar för brukare på väntelista kostnader? Jonas Arngården Denny Kraft SoU Juli-15 Denny Kraft Aug/Sept -15 2

25 Loggbok för avslutade ärenden i sociala utskottet Information från sektorerna/voä 1. SoU 4 juni Information om T1 Kartläggning av åldern på brukarna med över 120 tim/månad 3. Återkoppling Makki Almusawe, Elisabeth Sjöberg April/maj -15 SoU

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 1a ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Kiruna kommun Ansökan skickas till: Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 11:00-17:15 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Ersättare Ersättare, tjänstgörande

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Ersättare Ersättare, tjänstgörande 165 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2014-12-09 Sida Kulturum, Hörsalen, kommunhuset, kl 18:00 20:30 Plats och tid 150-165 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (5) Lars Lewander

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 10:30-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) 46-60 kl. 10:30-15:55

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare:

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1. Ersättare: Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-09 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, Dragonvägen 86 Onsdagen den 9 april 2014, klockan 08:30-09:30 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Lisbeth Arff (M) Johan Stein (C) tjänstg. ers. för 112 Anders Tenghede (V) Lotta Husberg (S) k. 10.10 Bertil Olsson

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL. Marita Wikström, förvaltningschef Margaretha Larsson, utredningssekreterare Shadi Samii, socialsekreterare Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Marita Wikström, förvaltningschef Margaretha Larsson, utredningssekreterare Shadi Samii, socialsekreterare Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare Plats och tid Orbaden spa och konferens, Orbaden 15:00-15:30 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning (S) tjänstgörande

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-09-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-09-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-09-03 Plats Samtalsrum 3011, Stadshuset Tid Onsdagen den 3 september kl 8:30-9:30 Ledamöter Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer