Kallelse. OBS! Studiebesök klockan Vidare information kommer. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01"

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Tid Onsdagen den 1 juli klockan 13: OBS! Studiebesök klockan Vidare information kommer. Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander (S) Niclas Palmqvist (UP) Kerstin Petersson (FP) Robert Syrén (M) Linda Åshamre (S) Ordförande Martina Hammarström Sekreterare SOCIALA UTSKOTTET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 4 Information från sektorerna 4:1 Information från sektor Vård- och äldreomsorg T1 Mål, indikatorer och aktiviteter Loggbok: Samordning av samhällsbetalda resor. Finansiering skolresor, färdtjänst Föredragande: Denny Kraft Klockan Antecknas Kaffe klockan :2 Information från sektor Arbetsliv och stöd Månadsrapport Loggbok: Diskussion - Utanför utanförskapet Loggbok: Mellan upptakt och utgångspunkten Loggbok: Påpekat behov av larm, samt fibernät på Blå villan Föredragande: Jonas Arngården, Frida Sandström Klockan Antecknas Ärenden till kommunstyrelsen 5 KS2014/ Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga. Föredragande: Jonas Arngården Klockan Förslag till Kommunstyrelsen enligt förvaltningen SOCIALA UTSKOTTET

3 Kallelse Sammanträdesdatum Rapporter Loggbok Sociala utskottet Klockan Antecknas SOCIALA UTSKOTTET

4 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Helene Berghog Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga. (Dnr KS2014/2170-2) Sammanfattning Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna som ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige ökar stadigt. För år 2015 är Migrationsverkets prognos ca 7800 barn och ungdomar. Kommunen har det yttersta ansvaret för barnens mottagande, omsorg och boende och för att ge dem som får uppehållstillstånd en god och långsiktig möjlighet till integration i Sverige. Det ökande antalet, innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet och att ge förutsättningar till integrering. I GRs politiska beredning för område socialtjänst står det i verksamhetsinriktningen för 2015 att man skall bidra till att barn och unga ges förutsättningar att lyckas i skolan samt bidra till kunskap som kan stärka unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund har fattat beslut om att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga samt att utifrån denna målsättning ansöka om -37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen(2010:1122) beredskap och kapacitet samt regionalsamverkan Kungälvs kommun ställer sig positiva till förslag om kommungemensam plattform samt att ansöka om medel därtill. Bakgrund Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. I november 2012 gav GRs sociala styrgrupp (förtroendevalda från GRs medlemskommuner) GR i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

5 2(3) I GRs politiska beredning för området socialtjänst står det i verksamhetsinriktningen för 2015 att styrgruppen ska verka för: Boende - att i samverkan finna gemensamma lösningar för att tillgodose behov av boendelösningar för personer med en svag förankring på bostadsmarknaden. Barn - att tillsammans med andra styrgrupper på GR och i samverkan med olika samhällsaktörer bidra till att barn och unga ges förutsättningar för att lyckas i skolan. Ungas framtidsutsikter - att bidra till kunskap som kan stärka unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Att fortsatt bidra till att GR utgör en arena och ett stöd för kommunerna i att gemensamt forma konkret samarbete kring boende, fritid, skola och arbete när det gäller ensamkommande barn och unga. Verksamhetens bedömning Sektorn bedömer att GRs förslag om kommungemensamt arbete med ensamkommande barn och ungdomar stämmer väl med den plan och de individuella mål som finns kring arbetet med ensamkommande barn och ungdomar i kommunen och som kommer att medföra utveckling och förstärkning kring vårt uppdrag. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål Kommunfullmäktiges mål om minskad segregation är relevant för ärendet. Kommunstyrelsens nedbrytning av detta mål innebär att öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet. Tydliggörandet av arbete kring de individuella målen, genomförandeplanerna och satsning på meningsfull fritid och sysselsättning samt ökade kontaktytor med samhället, kommer att innebära en höjd ambitionsnivå och bättre integration av våra ensamkommande. Bedömning i relation till barnperspektivet Barn födda i annat land, skall behandlas på samma sätt och få likartade förutsättningar som svenska barn. Vid mottagande av ensamkommande barn och ungdomar skall de lagar, förordningar och regelverk som finns följas och särskild hänsyn skall tas till att dessa barn lever mutan sina föräldrar. I vårt arbete sätts dessa barn i första rummet. Våra ensamkommande barn och ungdomar skall känna trygghet och delaktighet i vårt uppdrag kring genomförande och integration. Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet Kungälvs kommun har avtal kring mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, både pojkar och flickor, som står i proportion till antal flyktingar av respektive kön. Pojkar och flickor skall bemötas och behandlas likvärdigt och jämställt. Teknisk bedömning/genomförandeplan Förslaget kan eventuellt komma att innebära viss anpassning av resurser. Mycket torde dock kunna ske inom ramen för löpande verksamhet.

6 3(3) Juridisk bedömning Gällande lagstiftning kommer att beaktas. Ekonomisk bedömning Förslag om GR-gemensamt samarbete kring etablering av en kommungemensam plattform för ensamkommande. Projektmedel till kommungemensam plattform kommer att vi 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Sökta medel: kr Förslag till kommunstyrelsen Kungälvs kommun ställer sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och ungdomar. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Helene Berghog Verksamhetschef Stöd/Boende SoL Jonas Arngården Sektorchef Arbetsliv och Stöd Expedieras till: Göteborgsregionens kommunalförbund, Box 5073, Göteborg För kännedom till: Sektor Arbetsliv och stöd/jonas Arngården, Monica Fundin, Helene Berghog

7 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Utdrag ur protokoll ( 305) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 september 2014 på Nääs fabriker, Lerums kommun ==================================== 305 Förslag om GR-gemensamt arbete med Dnr: ensamkommande barn och unga I november år 2012 gav sociala styrgruppen kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. En ansökan gjordes under våren 2014 till Länsstyrelsen om finansiering för en kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR. Ansökan avslogs med motiveringen att Länsstyrelsen ser positivt på att en kommungemensam plattform utvecklas i GRs regi, men bedömer att förankringsprocessen på politisk nivå och förvaltningsnivå bör vara beslutad och klar innan plattformsarbetet kan påbörjas. Länsstyrelsen ser gärna en ny ansökan från GR under år Sociala styrgruppen beslutade på sitt sammanträde den 13 juni 2014 att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga samt att föreslå förbundsstyrelsen att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Förbundsstyrelsen beslutar att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Just:

8 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Patrik Karlsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i oktober Rätt utdraget intygar: Just:

9 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Utdrag ur protokoll från sociala styrgruppens sammanträde fredagen den 13 juni 2014 ==================================== 4 Det GR-gemensamma arbetet med ensamkommande barn och unga Sociala styrgruppen gav kansliet i uppdrag att inför presidiemötet skicka ut GR:s ansökan hos länsstyrelsen om en kommungemensam plattform till sociala styrgruppen för påseende, samt att ge utrymme för fortsatt dialog om GR-samarbete som rör ensamkommande barn och unga vid kommande styrgruppsmöte. Förslaget till ansökan har skickats ut till sociala styrgruppen. Ansökan lämnades till länsstyrelsen Lotta Wall, GR, informerar om förslaget till inriktning i en GR-plattform. Chefsnätverken på GR diskuterar också en gemensam ESF-ansökan. Kansliets förslag är också att påbörja en dialog om huruvida länsgemensamma överläggningar via Västkom borde ske med anledning av den nya lagstiftningen. Sociala styrgruppen diskuterar frågan och pekar bland annat på att GR är det enda kommunalförbundsområde som har två ankomstkommuner. Det har kommit fler ensamkommande barn och unga under våren än vad prognosen visade. En fråga som lyfts är också att GR-arbetet i hög omfattning finansieras med externa medel i förhållande till medlemsfinansieringen, vilket är en fråga som behöver hanteras för att GR-samverkan ska fungera långsiktigt. Sociala styrgruppen beslutar att anteckna informationen att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga att föreslå förbundsstyrelsen att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare.

10 Göteborgsregionens kommunalförbund Protokoll Vid protokollet Elisabeth Beijer Justerat Bo Pettersson Kenneth Wallin

11 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: Styrelseärende Till Förbundsstyrelsen Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga Bakgrund Pågående väpnade konflikter och krig skiftar geografiskt över tid vilket gör att barn från olika delar av världen söker skydd i Sverige, och antalet ensamkommande barn och unga som kommer hit har mellan år 2004 (388 barn) och år 2013 (3852 barn) konstant ökat. För år 2014 är Migrationsverkets nuvarande prognos (slutet av augusti) uppe i drygt 6000 barn. I Göteborgsregionen har samtliga kommuner erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn och unga sedan 2007/2008. Det ökande antalet innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet, och att ge förutsättningar till integrering. Sociala styrgruppen har sedan år 2006, när kommunerna tog över ansvaret för mottagandet, följt utvecklingen av mottagandet. GR har sedan dess även varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte, strategiska samtal med övriga aktörer, kompetensutvecklingsinsatser och framtagande av kunskapsunderlag. GR har också från och med april 2013 till och med september 2014 beviljats Länsstyrelsemedel för projekt Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i GR. Projektets huvudfokus har varit att utveckla och sprida metodstödsmaterialet Hitta rätt. Materialet är ett verktyg för medarbetare att kvalitetssäkra arbetet och systematisera lärandet på boenden för ensamkommande. Syftet med Hitta rätt är att göra ungdomarna delaktiga i sin utveckling mot ett mer självständigt liv och ge en stabil grund gällande praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling. I sociala styrgruppens verksamhetsinriktning för år 2015 står det att styrgruppen bland annat ska verka för: Ungas framtidsutsikter - att bidra till kunskap som kan stärka unga

12 Göteborgsregionens kommunalförbund människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Att fortsatt bidra till att GR utgör en arena och ett stöd för kommunerna i att gemensamt forma konkret samarbete kring boende, fritid, skola och arbete när det gäller ensamkommande barn och unga. Ärendet I november år 2012 gav sociala styrgruppen kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. Ett underlag med förslag presenterades för sociala styrgruppen under våren 2014, och resulterade även i en ansökan till Länsstyrelsen om finansiering för en kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR (ansökan bifogas som bilaga). I ansökan beskrivs hur en GR-gemensam plattform kan utformas. Länsstyrelsen avslog ansökan den 1 juli I skäl för beslut står att Länsstyrelsen ser positivt på att en kommungemensam plattform utvecklas i GRs regi, men bedömer att förankringsprocessen på politisk nivå och förvaltningsnivå bör vara beslutad och klar innan plattformsarbetet kan påbörjas. Länsstyrelsen ser gärna en ny ansökan från GR under år Sociala styrgruppen beslutade på sitt sammanträde den 13 juni 2014 att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga samt att föreslå förbundsstyrelsen att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Förbundsstyrelsen föreslås besluta att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. Bilagor: -Ansökan med komplettering till Länsstyrelsen -Utdrag ur protokoll från sociala styrgruppens sammanträde den 13 juni 2014 Göteborg Helena Söderbäck /Cecilia Bokenstrand

13 Bil 1a TILLÄGG TILL ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning för ansökan! Sökande kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Ansökan skickas senast till: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Insats (rubrik): Kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR Tidsperiod: (med avsikt att söka 37 medel även för perioden ) Kontaktuppgifter sökande: Kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Postadress: Box Göteborg Kontaktperson: Namn: Lotta Wall Telefon/Mobil: E-post: Telefon/Fax: Postgiro/Bankgiro: Plusgiro Egen referens: Lotta Wall Organisationsnr:

14 Denna rubrik och GRs skrivning, se nedan, fanns med i ansökan men har av okänd anledning inte kommit med i ansökan som sändes in till Länsstyrelsen i Västra Götaland den 27 maj Genomförande, med metod, tid och aktivitetsplan (beskriv metod/-er, planerade aktiviteter, uppskatta start- och slutdatum för respektive aktivitet) Sepember december 2014 Forsatt förankringsprocess på politisk nivå och förvaltningsnivå för att efterhöra och ta beslut om intresse för GR-samarbete i respektive kommun. Om intresse finns i medemskommunerna: Formera utvecklingsarbetet internt på GR. Prioritera frågor/områden att starta med. Formera styrgrupp och referensgrupp/-er konstitutionerande möten. Metodutvecklingsgruppen (som funnits i en form i nu pågående projekt tom sep 2014), formerar sig utifrån nytt uppdrag och fortsätter utvecklingsarbetet kring förvaltning och utveckling för Hitta rätt samt rigga en GR-robust organisering med utbildning, metodstöd m.m. Även annan metodutveckling blir aktuell i denna grupp. Formera strategiska spetskompetenta arbetsgrupper alternativt initiera/processa en fråga i befintliga samarbetsgrupperingar. Kontakt och samtal med andra samarbetsaktörer som bjuds och involveras. Information och dialog med GRs politiska beredningsgrupper och chefsnäverk. Januari augusti 2015 Uppstart av respektive spetskompetensgrupp med samordning och processledningsstöd av GR. Respektive grupp startar sitt arbete med en genomgång av befintlig kunskap utifrån frågeställning för gruppen. GR kommunernas utsedda representanter för skola/socialtjänst möter Migrationsverket och Länsstyrelsen m.fl. för att generellt diskutera aktuellt läge, prognoser, svårigheter osv. (OBS ersätter inte resp resp kommuns överläggningar med LS o/e MV.) Styrgruppsträffar - 2 -

15 Referensgruppsträffar Påbörjas arbetet för ett rullande kompetensutvecklingutvud Undersöks möjligheter för en mellankommunal nätportal för erfarenhets- och kunskapsutbyte på medarbetarnivå. Exempelvis för medarbetare i boenden, socialtjänst, skola/elevhälsa. Information och dialog med GRs involverade politiska beredningsgrupper och chefsnätverk. Maj 2015 förnyad ansökan om 37-medel för perioden sep 2015 till och med december Augusti 2015 eventuellt spridningsseminarie

16 Budget Kostnadsslag Aktiviteter (ange typ av aktivitet ex. möten och seminarier mm) År 2014 År 2015 Totalt Sammanträden styrgrupp o referensgrupper GR regionala överläggningar m MV, LS m.fl Regelbundna workshops med arbetsgrupper Ev. spridningsseminarium Externa tjänster (typ av köpt tjänst) Produktion processtödjande informationsmaterial webb Lönekostnader (månadslön, bruttolön, lönebikostnader) Projektledare 100% Processledare 50% Kommunikatör 50% Administratör 5% Forskningsstöd 25% Lokalkostnader (ange typ av lokal) Material/expenser (ange typ av material) arbetsverktyg, facklitteratur, kontorsmateriel etc Resekostnader (ange typ av aktivitet) Resor för att delta i regionala o/e nationella aktiviteter som har koppling till projeket Summa Finansieringsplan Finansiering År 2014 År 2015 År 2016 Totalt 37- medel Egen finansiering Ungefärlig summa för lön beräknat på kommunernas arbete under 12 månader lön för arbete på GR Annan finansiering, t ex EU-fond Summa Ort och datum: N N titel - 4 -

17 Bil 1a ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning för ansökan! Sökande kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Ansökan skickas senast till: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Sökta medel (kronor): Datum: Insats (rubrik): Kommungemensam plattform Ensamkommande barn och unga i GR Tidsperiod: (med avsikt att söka 37 medel även för perioden ) Kontaktuppgifter sökande: Kommun: Göteborgsregionens kommunalförbund Postadress: Box Göteborg Kontaktperson: Namn: Lotta Wall Telefon/Mobil: E-post: Telefon/Fax: Postgiro/Bankgiro: Plusgiro Egen referens: Lotta Wall Organisationsnr:

18 BESKRIVNING Bakgrund och behovsanalys (beskriv bakgrund samt vilka nya möjligheter som ska utvecklas) Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. Nedan benämns ensamkommande barn och unga som barn, men inkluderar hela målgruppen upp till 21 år. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har sedan 2004 stadigt ökat. För år 2014 och 2015 är Migrationsverkets prognos ca barn per år. Pågående väpnade konflikter och krig skiftar geografiskt över tid vilket gör att barn från olika delar av världen söker skydd, men antalet barn som kommer till Sverige har mellan 2004 (388 barn) och 2013 (3852 barn) konstant ökat. Kommunen har det yttersta ansvaret för barnens mottagande, omsorg och boende och att ge dem som får uppehållstillstånd en god och långsiktig möjlighet till integration i Sverige. Under januari april 2014, har ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Det är en ökning med 63 procent i förhållande till samma period Av de här barnen var 249 flickor (17 %). Hittills under 2014 har 733 ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i första instans, vilket motsvarar 69 % av de fattade besluten. I Göteborgsregionen har samtliga kommuner erfarenhet av att ta emot barn sedan 2007/2008. Det ökande antalet barn innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet och att ge förutsättningar till integrering. GR har sedan ett antal år tillbaka varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte och strategiska samtal med övriga aktörer, kompetensutvecklingsinsatser och framtagande av kuskapsunderlaget Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen (studie av FoU i Väst/GR 2013). I november 2012 gav GRs sociala styrgrupp (förtroendevalda från GRs medlemskommuner) GR i uppdrag att ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. Länsstyrelsen beviljade i december 2012 GR medel för att i egen regi och i samverkan med Göteborgs stad och andra aktörer sprida och utveckla metodstödsmaterialet Hitta rätt. Övriga beviljade insatser i projektet skulle också ha sin grund i materialet (beslut ärendenr ). Under projekttiden har, bland andra insatser, ett underlag tagits fram som beskriver möjligheter och förslag till ett utökat GR-samarbete inom olika verksamhetsområden. Förslagen, varav denna ansökan är ett, presenterades för GRs sociala styrgrupp i april I GRs politiska beredning för området socialtjänst står det i verksamhetsinrinktningen för 2015 att styrgruppen ska verka för: Boende - att i samverkan finna gemensamma lösningar för att tillgodose behov av boendelösningar för personer med en svag förankring på bostadsmarknaden. Barn - att tillsammas med andra styrgrupper på GR och i samverkan med olika samhällsaktörer bidra till att barn och unga ges förutsättningar för att lyckas i skolan. Ungas framtidsutsikter - att bidra till kunskap som kan stärka unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och ha en delaktighet i samhället. Att fortsatt bidra till att GR utgör en arena och ett stöd för kommunerna i att gemensamt forma konkret samarbete kring boende, fritid, skola och arbete när det gäller ensamkommande barn och unga. GR avser med denna ansökan, under förutsättning att kommunerna tar beslut, att utveckla en strategisk kommungemensam plattform kring ensamkommande barn och unga. I plattformsarbetet - 2 -

19 kommer man att gemensamt ta sig an de utmaningar och frågeställningar kommunerna ställs inför, som är gynnsamma att samarbeta kring för att hitta lösningar, samordningsvinster och/eller synergieffekter. Det kan röra områden som boende/boendekedjan, olika skol- och utbildningsfrågor, mellankommunala rutiner i socialtjänst såväl som samarbete med övriga huvudmän och aktörer. Vilka strategiska områden man specifikt prioriterar behöver dock ytterligare förtydligas och förankras under en första fas i arbetet. När dessa områden mejslats ut samordnar och processleder GR de spetskompetenta grupper som formeras utifrån respektive fråga. Grupperingarna kan vara såväl mellankommunala som mellan huvudmän och andra aktörer. Syfte (avsikten med insatsen) Kommunernar formerar sig på en strategisk nivå i ett processarbete med/för: Regelbundna övergripande erfarenhetsutbyten och informationsträffar på politisk o/e chefsnivå tillsammans med Migrationsverket, Länsstyrelsen m.fl. Förbättrat samarbete med andra huvudmän utifrån respektive uppdrag och ansvar Att mellankommunalt utveckla metoder (där metodstödet Hitta rätts förhållningssätt är basen i det arbetet) och gemensamma rutiner. Att hitta lösningar på mellankommunala frågor inom socialtjänst respektive utbildning/skola Utveckla rullande kompetensutveckling för gemensamma förhållningssätt Undersöka möjligheter för en webbportal för mellankommunalt erfarenhets- och kunskapsutbyte på medarbetarnivå Mål (beskriv förväntade effekter som ska uppnås kopplat till syftet ovan) Kommunerna samlar sin spetskompetens i en kommungemensam plattform för att med samarbete lösa och få samordningsvinster i prioriterade frågor som rör insatser till målgruppen. Genom att utgå ifrån en gemensam bild kring utvecklingen av antalet barn som kommer, mottagande och integrering kan GRs medlemskommuner i frågor som så kräver ha ett gemensamt förhållningssätt i överläggningar med andra myndigheter och huvudmän. Observera att det inte ersätter respektive kommuns överläggningar med Länsstyrelsen, Migrationsverket eller lokala samarbete med andra huvudmän/aktörer. Målgrupper (beskriv deltagare, samverkanspartner och mottagare av resultat samt på vilket sätt dessa grupper påverkas) GR-kommunerna möter med GR som arena olika nationella och regionala aktörer i övergripande strategiska överläggningar, erfarenhets- och informationsutbyte, för att öka kvaliteten i mottagandet och integrationinsatserna. Medlemskommunerna samarbetar mellankommunalt inom ffa boende, skolans och socialtjänstens område för gemensamt lösa frågor och få samordningsvinster och synergieffekter i insatserna. Även andra kommunala verksamheter kan komma att involveras för att gynna barnens möjligheter till integration. Medlemskommunerna utvecklar samverkan och samordning av insatser tillsammans med andra huvudmän som till exempel närhälsan och barn- och ungdoms- o/e vuxenpsykiatri inom Västra Götalandsregionen (VGR). En sådan samverkan utgår ifrån den gemensamma Vision Västra Götaland Det goda livet, och kopplas till pågående samarbeten mellan huvudmännen som till exempel Västbus gemensamma riktlinjer

20 Uppföljning och utvärdering (beskriv hur insatsen ska följas upp och utvärderas) FoU i Väst/GR följer och stödjer processen och utgår bland annat ifrån resultatet av den egna studien Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen (2013). I studien poängteras vikten av att möta varje enskilt barn, inte utforma insatser schablonmässigt i skola och boende. Studien visar även på behovet av att lyfta fattigdomsoch barnrättsperspektiven i de ensamkommandes situation. FoU i Väst bidrar även i framtagande av befintlig kunskap inför gruppernas arbete. (GR undersöker möjligheter att söka medel till forskningsstöd för hela strategiarbetet kring ensamkommande som GR ansöker om enligt 37/ 37a även hos andra finansiärer. Om sådan finansiering beviljas meddelar GR Länsstyrelsen.) Jämställdhet (beskriv bedömda effekter ur jämställdhetssynpunkt) I starten av utvecklingsarbetet tas underlag fram för att synliggöra hur många flickor respektive pojkar i GRs kommuner som är ensamkommande barn med uppehållsstillstånd. Mätmånad sep Under arbetet prövas att göra konsekvensanalyser av hur strategiarbetet påverkar flickor respektive pojkar och även att kvalitetssäkra eventuella resultat i arbetsgrupperna enligt 4Rmetoden. I FoU i Västs studie Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen (2013) poängterar bland annat i resultatet att det finns förhållanden som tyder på att pojkar och flickor behandlas olika. Majorieten av de barnen är i ungdomsåldern och mitt i steget in i vuxenvärlden, vilket gör det extra viktigt att tydliggöra och arbeta med eventuella särbehandlingar ur ett genus- och jämställsdhetsperspektiv. Barnperspektiv (beskriv bedömda effekter ur barnperspektivet) Se under rubrik uppföljning och utvärdering Samarbetspartner och ansvarsfördelning (uppge vilken kommun som är ägare och vilka andra kommuner och/eller aktörer som är med i arbetet) GR är projektägare och arbetar tillsammans med medlemskommunerna och andra aktuella aktörer. Kopplingar till andra projekt eller program (uppge om insatsen har koppling till andra projekt eller program, tex som en del av ett EU-finansierat projekt) Om enskilda medlemskommuner i GR beviljas medel enligt 37 söker GR samarbete för att bygga broar mellan projekten. Under förutsättning att medel beviljas blir detta utvecklingsarbete en del av det arbete som pågår för och med ensamkommande barn och unga med GR som samarbetsarena; Fortsatt spridning av Hitta rätt utanför GR för att utveckla ett fördjupat Hitta rätt-paket som inkluderar både utbildning metodstöd så att utsedda länsreprensentanter efter genomgången utbildning kan ge utbildning och metodstöd inom sitt län Lyssna på oss och låt oss arbeta tillsammans om socialt stöd till ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd Förstudie/process inför en GR-gemensam ESF ansökan i ett kompetensutvecklingsprojekt - 4 -

21 för medarbetare, chefer och lärande organisation med fokus på ensamkommande barn och unga Kontinuerligt erfarenhetsutbyte med systern på GR det vill säga den kommungemensamma plattformen för vuxna nyanlända flyktingar för att bland annat sortera vilka operativa och strukturella frågor man med fördel kan samarbeta kring och stödja varandra. Erfarenhetsutbyte med övriga utvecklingsarbeten på GR som har bäring på området Kontinuerligt utbyte med andra regionala utvecklingsarbeten såväl forskning som verksamhetsutveckling. Plan för implementering (vem som är mottagare av insatsens resultat och hur de ska införlivas i ordinarie verksamhet) GRs medlemskommuner är både aktörer och mottagare av insatsen resultat tillsammans med andra samarbetsaktörer som deltar i arbetet. I nästa steg är det barnen som är mottagare genom förbättrade och samordnade insatser. Det är inte realistiskt att tänka att arbetet ska ge resultat i respektive kommun och införlivas i ordinarie verksamhet inom tidramen september 2014 till augusti Plan för implementering får arbetas fram som en del av projektresultatet i arbetet september 2015 till december

22 Budget Kostnadsslag Aktiviteter (ange typ av aktivitet ex. möten och seminarier mm) År 2014 År 2015 Totalt Sammanträden styrgrupp o referensgrupper GR regionala överläggningar m MV, LS m.fl. Workshops med arbetsgrupper Externa tjänster (typ av köpt tjänst) Produktion processtödjande informationsmaterial webb Lönekostnader (månadslön, bruttolön, lönebikostnader) Projektledare 100% Processledare 50% Kommunikatör 50% Administratör 5% Forskningsstöd 25% Lokalkostnader (ange typ av lokal) Material/expenser (ange typ av material) arbetsverktyg, facklitteratur, kontorsmateriel etc Resekostnader (ange typ av aktivitet) Resor för att delta i regionala o/e nationella aktiviteter som har koppling till projektet Summa Finansieringsplan Finansiering År 2014 År 2015 År 2016 Totalt 37- medel Egen finansiering Ungefärlig summa för lön beräknat på kommunernas arbete under 12 månader lön på GR utöver de insatser som görs inom ramen för denna ansökan Annan finansiering, t ex EU-fond Summa Göteborg den Cecilia Bokenstrand Avdelningschef GR Välfärd - 6 -

23 Loggbok för aktuella ärenden i sociala utskottet Nr Mall Nr x Diarienummer Ärendenamn Aktuella ärenden Handläggare/Ansvar ig för uppdraget KS2012/xxx Yttrande om allt möjligt 1. Mötesdatum samt beslutsparagraf Politiker/förvaltning/ (SoU den xx, xx/2012) handläggare osv 2. Gör detta och detta 3. Svarstid 4. Övrig information 1 Diskussion angående Verksamhetsplan 2014 (Dnr KS2013/1825) 2 Information från sektorerna/voä Införande av mobil dokumentation 3 Information från sektorerna/aos 1. SoU 6 nov Uppföljning av missbruk psyk/äldre (ett informellt uppdrag gavs vid SoU 6/11) 1. SoU 5 mars Förutsättningarna att förhålla sig till i verksamheten (kompetens, nättillgång, tekniska förutsättningar). Vill påbörja detta, kräver även ändring av arbetssätt. Denny Kraft kommer att göra en kartläggning med anledning av arbetsmiljöutredningen i höstas, för alla sektorer. Efter detta kommer fokus läggas på att införa mobil dokumentation. Status Ej påbörjat Pågår Avslutat (Ej genomfört) Samt datum för varje status. Eventuell övrig information. Gun-Marie Daun Pågår (april -14) Titta på i augusti -14 Lars-Olof Lindblad, Denny Kraft Månadsrapport September-15 Ta upp i sept-15 (kartläggning pågår) 1. Utanför utanförskapet Jonas Arngården Diskussion Juli 15 4 Information från sektorerna/aos 1. Mellan upptakt och utgångspunkten Jonas Arngården Juli -15 1

24 5 Information och uppföljning från sektorerna AoS VoÄ 1. Handlingsplan för integration inom äldrevård och arbetsliv och stöd 2. Uppföljning på handlingsplan Denny Kraft Jonas Arngården SoU Aug/sept AoS Påpekat behov av larm, samt fibernät på Blå villan Jonas Arngården Informerat till Jonas Arngården den 1 april AoS VoÄ Samordning av samhällsbetalda resor. Finansiering skolresor, färdtjänst osv. 8 VoÄ Antal hemtjänsttimmar för brukare på väntelista kostnader? Jonas Arngården Denny Kraft SoU Juli-15 Denny Kraft Aug/Sept -15 2

25 Loggbok för avslutade ärenden i sociala utskottet Information från sektorerna/voä 1. SoU 4 juni Information om T1 Kartläggning av åldern på brukarna med över 120 tim/månad 3. Återkoppling Makki Almusawe, Elisabeth Sjöberg April/maj -15 SoU

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 1a ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Kiruna kommun Ansökan skickas till: Länsstyrelsen

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg

Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg (MP) (S) (V) Yrkande Kommunstyrelsen 2014-12-10 Ärende 2.2.13 Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg Vi välkomnar förstudien,

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2012 2013-05-24. Göteborgsregionens kommunalförbund 2013-05-24 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2012 1 Index Arbetsformer... 13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag... 10 Arbetsmarknadens utveckling... 10 Arbetsmarknadspraktik i Göteborgs

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunledningsförvaltningen Ledamöter och ersättare KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid måndag 9 februari 2015 kl. 08:15 Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information

1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2013-01-14 Socialnämnden Tid 2013-01-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer