Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, juni Uppföljningsrapport. Transfer Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, juni 2014. Uppföljningsrapport. Transfer Väst"

Transkript

1 Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, juni 2014 Uppföljningsrapport Transfer Väst

2

3 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 8 Organisation... 9 Transfer nationellt... 9 Mål och målgrupp Genomförande Parter och samverkan Resultat Övriga resultat Jämställdhet och integration Miljö Kommentarer av enheten för analys- och uppföljning... 17

4 4

5 Sammanfattning En djupare uppföljning har genomförts av verksamheten vid organisationen Transfer Väst. Uppföljningen fokuserar på perioden Intervju med Katarina Vinterskog, t.f. verksamhetschef vid Transfer Väst har genomförts Vid besöket visade även Ludvig Hellberg, projektledare vid Transfer, upp det datasystem som används för att matcha föreläsare med en skola/lärares önskemål om ämne. Ansvarig för uppföljningen är Monica Emanuelsson. Utöver projekthandlingar och information på hemsidan har exempel på ifyllda elev och lärarenkäter erhållits. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet, hur projektet har utvecklats och vad som har skett med anledning av projektet. Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från sidan Transfer Väst är ett kunskapsnätverk som drivs som en ideell organisation. Organisationen bildades år Transfer finns i fyra regioner i Sverige: Syd, Stockholm-Uppsala, Mälardalen och Väst. Respektive förening är självständig. Målgruppen för verksamheten är elever och lärare i Västra Götaland samt företag/näringsliv. Målet för verksamheten är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället 1. Övergripande långsiktiga mål som anges de senaste åren är: Allt fler lärare använder sig av Transfer och dess föreläsare och ser Transfer som en naturlig partner i sin planering av undervisning och aktiviteter Skolor som ligger utanför Göteborgsregionen, och därmed de flesta föreläsare, skall erbjudas möjlighet att få föreläsningarna på annan ort, t.ex. genom studiebesök. Samma eller liknande mål har även funnits tidigare år. I regionutvecklingssekretariatets diarium återfinns sju stycken beslutsärenden i projektet Transfer Väst. Besluten avser perioden Om inget annat anges har fokus för den djupare uppföljningen varit de senaste fyra åren, d.v.s Kommentarer av enheten för analys och uppföljning I besluten lyfts kopplingen till såväl Vision Västra Götaland som tillväxtprogrammet. Även 2014 års beslut är kopplat till det tidigare tillväxtprogrammet. I eventuella kommande beslut kommer koppling behöva visas till Västra Götaland Då verksamhetens syfte är att ge ungdomar en koppling till arbetslivet och att möjliggöra kontakter mellan unga och vuxenvärld och arbetsliv så går det att finna en sådan koppling. Målet för Transfer Väst är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället. Enligt till exempel slutrapporten för år Från regionutvecklingsnämndens beslut. 5

6 angav 90 procent av eleverna att de kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden vilket tyder på att eleverna finner ett intresse av föreläsningarna. Liknande nivåer har visats i andra slutrapporter. De mål som avser verksamhet utanför Göteborgsregionen bedöms projektet ha haft svårare att nå. Till exempel angavs i beslutet för 2012 att genom ny finansiering inom två år skapa förutsättningar för att nå samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland. Transfer Väst kan visa på skolkontakter i alla fyra delregioner samt i Halland. Projektet kan inte, på ett enkelt sätt, redovisa hur många elever de når i respektive område. Det är därmed svårt att bedöma hur väl de har nått ut i Västra Götaland. Det vore önskvärt att antal genomförda föreläsningar samt deltagande elever framöver fördelas på delregioner i Västra Götaland respektive Halland. Ovanstående är även viktigt utifrån ett finansieringsperspektiv. Man kan tänka sig att Transfer borde begära att fler kommuner än Göteborg medfinansierar genomförda föreläsningar. Det krävs då att Transfer Väst hittar en möjlig nivå på finansiering. Vid en sådan genomgång bör man dock ha med sig att Göteborg medfinansierar verksamheten med för år 2014 och då en stor del av verksamheten äger rum där så skulle beloppen för övriga kommuner troligen bli lägre. Uppföljningen har inte tittat på de nivåer/belopp som övriga Transfer kontor tar från kommunala partners och friskolor. Föreningen borde titta på detta och se på möjligheten att anpassa det till Transfer Västs verksamhet. En annan väg skulle kunna vara att starta upp en dialog med de kommuner vars skolor erhåller föreläsningar idag för att höra hur de ser på en finansiering. En svårighet kopplat till spridningen av verksamheten i Västra Götaland hör dock även ihop med att flertalet föreläsare är hemmahörande i Göteborgsregionen. Förutsättningen att få föreläsare att delta kostnadsfritt skulle troligen minska om föreläsarna får t.ex. en längre väg att resa för att ha sin föreläsning. Transfer Väst skulle utifrån ett sådant perspektiv behöva en ökad andel av föreläsare utanför Göteborgsregionen. Transfer Väst har i sina ansökningar de senaste åren lyft fram ett övergripande långsiktigt mål att skolor utanför Göteborgsregionen erbjuds föreläsningar på annan ort, t.ex. genom studiebesök. Någon uppgift om detta har skett framgår inte. Detta skulle kunna vara ett sätt att fortsätta att försöka sprida verksamheten men det är troligen bli svårt att få någon större volym av antal elever. Projektet bedöms ha genomfört insatser enligt det som lyfts i ansökan och beslut. De har även till stor del nått sina mål utifrån de indikatorer som valts. En sårbarhet projektet har är att verksamheten verkar vara mycket individberoende. Det handlar om såväl finansieringssidan (partners) som om verksamheten (lärare). Detta gör att ansvariga spenderar mycket tid i att finna nya partners och därmed även finansiering. Övriga Transfer kontor har valt att ta ut finansiering av deltagande skolor och kommuner borde ha en lägre sårbarhet under förutsättning av skolorna är nöjda och beställer föreläsningar. Transfer Väst har haft en relativt stor verksamhet, sätt till antal skolor, i Halland. Enligt verksamhetsansvarig satsades en hel del fram till år 2012 där. Om verksamheten bedrivs vid skolor i Halland bör diskussion tas med berörda för att få till en finansiering därifrån. 6

7 Alla föreläsningar följs upp och resultaten tyder på att eleverna är nöjda med den föreläsning som de varit på. Enkäter sammanställs för respektive föreläsning och aktuell föreläsare erhåller resultaten. Någon mer övergripande sammanställning över resultaten finns inte men hade varit önskvärd. Denna skulle då även kunna användas för att göra Transfers verksamhet mer känt. Genom att fortsätta erbjuda s.k. Transferdagar kan kanske även bidra till att kunskapen om föreningen ökar då detta borde öka antalet engagerade lärare till fler än en lärare vid en skola. 7

8 Inledning En djupare uppföljning har genomförts av verksamheten vid organisationen Transfer Väst. Uppföljningen fokuserar på perioden Intervju med Katarina Vinterskog, t.f. verksamhetschef vid Transfer Väst har genomförts Vid besöket visade även Ludvig Hellberg, projektledare vid Transfer, upp det datasystem som används för att matcha föreläsare med en skola/lärares önskemål om ämne. Ansvarig för uppföljningen är Monica Emanuelsson. Utöver projekthandlingar och information på hemsidan har exempel på ifyllda elev och lärarenkäter erhållits. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet, hur projektet har utvecklats och vad som har skett med anledning av projektet. Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från sidan Regionutvecklingsnämndens medverkan I regionutvecklingssekretariatets diarium återfinns sju stycken 2 beslutsärenden i projektet Transfer Väst. Besluten avser perioden Om inget annat anges har fokus för den djupare uppföljningen varit de senaste fyra åren, d.v.s Kopplingen till det regionala tillväxtprogrammet enligt besluten är genom att öka intresset och kunskaperna för entreprenörskap och alternativa yrkesval byggt på egen företagsamhet och upptäckaranda. Projektet ligger även inom ramen för handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap i Västra Götaland. Beviljade medel från regionutvecklingsnämnden uppgår till 300 tkr per år. Beslutad medfinansieringen anges i tabellen nedan. Tabell 1: Medfinansiering av Transfer Väst Medfinansiär Period Belopp (tkr) Andel (%) VGR ,7% Skolverket ,9% Utbildningsförvaltningen ,0% Göteborgs stad Göteborgs Universitet ,4% Göteborg & Co ,2% Tillväxtverket/Nutek ,6% Näringsliv (kontant) ,7% Näringsliv (privat direktfinansiering) Källa: Beslut regionutvecklingsnämnden ,3% Dnr: RUN , RUN , RUN , RUN , RUN , RUN och RUN

9 Organisation Transfer Väst är ett kunskapsnätverk som drivs som en ideell organisation. Organisationen bildades år I styrelsen för Transfer Väst sitter sedan senaste årsmötet 3 : - Per Magne, Prime Business Academy - Mattias Bergkvist, CGIT - Emilia Nävås Kjellman, Atea - Bibbi Carlsson - Anders Wallin, Stena AB - Kelly Odell, Astrakan Strategisk Utbildning AB - Linda Nickelson, Stena AB Utöver de två personerna som är anställda 4 av Transfer Väst arbetar även en person halvtid med verksamhet. Denna person finansieras av Stena AB och arbetar med att matcha skolor med föreläsare. Arbetsuppgifter för den verksamhetsansvarige är att framförallt arbeta med både nya och befintliga partners, ekonomi, styrelsemöten, nätverksträffar och intervjuer av föreläsare. Projektledaren arbetar i huvudsak med matchning och skolkontakter. Personalen brukar erhålla plats i lokaler som erbjuds av partners. Under vintern har de till exempel suttit i lokaler hos Atea och i april flyttar de till Nova Communication. Transfer nationellt Transfer finns i fyra regioner i Sverige: Syd, Stockholm-Uppsala, Mälardalen och Väst. Respektive förening är självständig. Varje region har en föreningsstyrelse och medarbetare samt egna föreläsare och samarbetspartners. År 2009 bildade Transfer Sverige vars uppgift är att samla de nationella frågorna kring verksamhetens utveckling. Alla de regionala föreningarna är medlemmar. Susanna Hellgren, som är verksamhetschef för Transfer Väst var fram till föräldraledigheten generalsekreterare i Transfer Sverige på halvtid. I Transfer Sveriges styrelse finns följande personer: - Anders Wallqvist, Nowa (Ordförande) - Thomas Magnusson, Proffice - Torbjörn Claesson, Göteborgs stad - Johan Sjökvist, Starcom - Fredrik Book, Epsilon - Johan Vieweg, SEB När det gäller antal skolor och föreläsare skiljer det sig något åt vad gäller de fyra föreningarna där Mälardalen har klart färre skolor än övriga och där Stockholm-Uppsala har genomfört flest föreläsningar sedan start. 3 April För tillfället är verksamhetschef Susanna Hellgren och en projektledare föräldralediga. Ludvig Hellberg är anställd som vikare. 9

10 Tabell 2: Regionala transferföreningar och dess omfattning Region Geografiskt område Antal skolor Antal föreläsare Föreläsare sedan start Syd Större delen av Skåne Stockholm - Uppsala Väst Västra Götaland och norra Halland Örebro län men även Mälardalen beställningar från Västmanland och Södermanland Källa: Transfer.nu per Mål och målgrupp Målet för verksamheten är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället 5. Övergripande långsiktigt mål som anges de senaste åren är: Allt fler lärare använder sig av Transfer och dess föreläsare och ser Transfer som en naturlig partner i sin planering av undervisning och aktiviteter Skolor som ligger utanför Göteborgsregionen, och därmed de flesta föreläsare, skall erbjudas möjlighet att få föreläsningarna på annan ort, t.ex. genom studiebesök. Samma eller liknande mål har även funnits tidigare år. För 2011 och 2012 fanns ett mer specifikt mål kring att utöka verksamheten i Västra Götaland, t.ex. år 2012 anges att genom ny finansiering inom två år skapa förutsättningar för att nå samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland. Målgruppen är elever och lärare i Västra Götaland samt företag/näringsliv. Genomförande Transfer vänder sig till gymnasieskolor och grundskolans årskurs åtta och nio och erbjuder yrkesinriktade föreläsningar 6. Transfer Väst har skapat ett nätverk på nästan 700 föreläsare inom olika områden. Föreläsarna kommer från Transfers partnerföretag eller andra aktörer och de arbetar ideellt i mån av tid. Katarina Vinterskog anser att deras nätverk av föreläsare är tillräckligt och i stort klarar de den efterfrågan som finns. 5 Från regionutvecklingsnämndens beslut. 6 Föreläsningarna till grundskolans sista årskurser avser specifikt teknikämnen. 10

11 För att få tag på nya föreläsare anordnas speciella träffar, t.ex. lunch- eller frukostträffar. Träffarna kan äga rum hos en partner som t.ex. i höstas hade de en träff på Volvo AB. Träffarna möjliggör för Transfer att presentera sin verksamhet och vad det innebär att vara föreläsare både på individ- och företagsnivå samt vad det ger eleverna med mera. Innan en föreläsare läggs in i Transfers data/matchningssystem intervjuas de vad gäller yrke, bakgrund, vad de kan bidra med osv. Detta för att få till en så bra matchning som möjligt. En lärare eller skola som vill ha en föreläsning anger vilket ämne som de är intresserade av, hur många elever det är aktuellt för samt ger förslag på datum. En beställning ska ske med minst en månads framförhållning och med endast ett föreläsningspass per beställning och minst 10 elever ska förväntas delta (klassrumsföreläsning). Transfer matchar sedan ihop önskemålet med möjlig föreläsare. Då ungefär 500 föreläsningar genomförs per år blir inte alla föreläsarna som finns i systemet tillfrågade. Vissa föreläsare väljer också att vara vilande under perioder, men de får då fortfarande föreningens nyhetsbrev och inbjudningar. Vidare används vissa föreläsare mer flitigt än andra utifrån att vissa ämnen är mer efterfrågade. Även om lärarna enbart ska välja ämne händer det att lärare även efterfrågar en specifik föreläsare. I slutrapporterna till regionutvecklingssekretariatet anges de fem mest valda/beställda ämnena. För år 2013 var dessa arbetslivsfrågor, marknadsföring/reklam, entreprenörskap/starta eget företag, film/manus/författare och teknik/ingenjör. Det är i princip dessa områden som även angetts i tidigare slutrapporter men rangordningen har varierat. Katarina Vinterskog lyfter att de har få föreläsare som är psykologer, läkare, journalister, fotografer och jurister. Om de får en sådan förfrågan brukar de försöka lösa det genom sina egna nätverk. Föreläsningen som ska ses som ett komplement till ordinarie undervisning är kostnadsfri. Totalt antal involverade skolor i Transfer Väst är drygt 120 stycken. Övriga Transfer föreningar tar betalt för föreläsningar vid friskolor samt de kommunala skolorna genom aktuella kommuner, liknande det som Transfer Väst har med Göteborg stad. En bild över de fyra Transferföreningarnas partners finns under rubrik Partner och samverkan. Enligt Katarina Vinterskog har frågan om Transfer Väst ska börja ta betalt av skolorna diskuterats. Hon ser att en möjlighet skulle t.ex. kunna i form av en abonnemangsavgift/mäklararvode för att administrera matchningen mellan beställare och föreläsare. Styrelsen har dock valt att det ska vara avgiftsfritt. För att följa upp verksamheten har Transfer Väst en uppföljningsenkät 7 för såväl elever som lärare. Denna skickas ut av Transfer till ansvarig lärare i samband med en föreläsning. Lärarna erhåller även en påminnelse ifall enkätsvaren inte skickas in. Katarina Vinterskog poängterar att detta är en viktig del då föreläsarna erhåller, efter att Transfer Väst tagit emot och sammanställt, resultaten. Det är den feed-back, en sorts tack-för-hjälpen, som en föreläsare får. Sedan 2009 finns ett initiativ inom Transfer Sverige som heter TransferTeknik. Syftet med detta initiativ är att inspirera ungdomar till studier, entreprenörskap, nyfikenhet och ett intresse för teknik och på detta sätt bidra till framtida kompetensförsörjning inom teknikbranschen och forskningsvärlden. 7 Uppföljningsenkäten finns även tillgänglig på 11

12 På hemsidan anges att Transfer i viss utsträckning kan förmedla kontakter inför studiebesök. Likaså erbjuds skolor att ta del av s.k. Transferdagar. Det innebär att man under en halv- eller heldag bjuder in flera olika föreläsare till en skola. Transfer Väst genomför även nätverksträffar dit alla i nätverket, som partners, befintliga föreläsare, och lärare, bjuds in till. Detta genomförs cirka fem gånger per år. I vissa fall bjuds även föreläsare in att tala vid dessa träffar, t.ex. om sociala medier, inspiration. Katarina Vinterskog bedömer att det brukar vara runt 30 personer som deltar på en nätverksträff. Parter och samverkan I beslutet anges skolor, föreläsare från arbetslivet, företag/organisationer som bidrar med föreläsare och/eller finansiering som partners till Transfer Väst. På hemsidan finns en lista över skolor som har använt sig av Transfer Väst. Sammanlagt är det 120 skolor på listan. Någon uppgift kring hur många gånger skolan har beställt en föreläsning framgår inte. Transfer kan ta fram dessa uppgifter men det kräver att man går igenom deras register och har bedömts för tidskrävande. Tabell 3: Skolor som beställt minst en föreläsning fördelat på region/delregion och grundskola/gymnasieskola. Region/delregion Grundskola Gymnasieskola Total Göteborgsregionen Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Halland Total Källa: transfer.nu, per mars Som kan noteras genomförs föreläsningar i såväl Västra Götaland, med störst betoning på skolor i Göteborgsregionen, som i Halland. Tyngdpunkten är på gymnasieskolor (70 procent). När det gäller grundskolenivå är cirka 43 procent av skolorna i Halland. Som angavs ovan säger dock inte dessa uppgifter om hur många föreläsningar som respektive skola har genomfört. Katarina Vinterskog lyfter att bland annat år 2011 hade föreningen ett stort engagemang i Varberg därefter har de fokuserat mer på Västra Götaland. På hemsidan anges även partners för respektive Transferförening. Med partners avses att de bidrar med resurser till verksamheten och i vissa fall även med föreläsare till nätverket. Tabell 4: Partneraktörer fördelade på de fyra regionala Transferföreningarna Förening Partneraktör Angivna partners på hemsidan Syd Kommun Lund, Landskrona, Svalöv, Vellinge, Ängelholm, Klippan, Båstad, Örkelljunga, Eslöv, Höörs, Hörby, Kristianstad, Höganäs, Hässleholm, Osby, Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Bromölla, Östra Göeinge, Trelleborg och Malmö. 12

13 Skola Övriga offentliga Privata Thoren Business School Stockholm & Uppsala, Sydskånska gymnasiet, ProCivitas gymnasium, Humanus gymnasium, Thorén Buisness School, Consensum, Design & Construction College och Cybergymnasiet Malmö. Kunskapstaden Helsingborg och Region Skåne. Ystads allehanda, Karin Tingstedt Produktion AB, Fotograf Sayed Khatib, Holmer & Holmer, Swedbank, Fun Radio 95,3, Drömmarnas Hus, Bysted, Fastighet AB Briggen, AXIS Communication, Alfa Laval, Sandvik, Sysav, Wihlborgs, Sydsvenskan, HD och Ernst&Young. Stockholm - Uppsala Kommun Skola Övriga offentliga Privata Huddinge, Nacka, Solna, Täby, Värmdö, Botkyrka, Haninge, Järfälla, Danderyd, Sollentuna, Tyresö, Sigtuna och Stockholm Rönninge gymnasium, Franska skolan, Nackademin AB, Textila Gymnasiet, Påhlmans Gymnasium och Thorén Business School Skolverket Proffice, Teknikföretagen, Vardaga, Nowa Kommunikation, DLA Nordic, IT& Telekomföretag, IBM, Microsoft, interesting.org och The park Väst Kommun Göteborg Skola Övriga Kemi Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionen offentliga Privata GP, Volvo AB, ATEA, ManTec, Schenker Logistics, Stena, Volvo Cars och Handelsbanken. Mälardalen Kommun Örebro Skola Karolinska skolan, Kvinnerstaskolan, Risbergska, Tullängsskolan och Virginska skolan Övriga Tillväxtverket och Örebro läns landsting, offentliga Privata Rotary Mosjö, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Allmänna Arvsfonden, NA och Consulting AB Källa: transfer.nu per april Som tidigare angetts tar inte Transfer Väst betalt av skolor och de har enbart Göteborg, genom utbildningsförvaltningen, som en kommunal partner. Detta präglar ovanstående tabell där t.ex. Transfer Syd erhåller resurser av drygt 20 kommuner och åtta skolor. För Stockholm-Uppsala är uppgiften tretton kommuner och sex skolor. Medfinansiering från utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad bygger på att Transfer Väst genomför ett visst antal föreläsningar vid de kommunala skolorna. Varje år genomförs en mätning för att se på antalet. Tidigare fick de 25 tkr från Göteborg men den finansieringen har ökat till 50 tkr. När det gäller friskolor så var tidigare Academia och Jensen nationella partners och de bidrog till Transfer Sverige och dessa medel betalades därefter ut till de olika föreningarna utifrån hur många föreläsningar som genomfördes. Förra året togs detta bort och man sa att det istället skulle tas ut på skolnivå. Katarina Vinterskog tror att det var därefter som övriga föreningar började ta betalt av friskolor. Enligt Katarina Vinterskog går mycket av hennes tid åt till att finna partners och finansiering. Intresset att delta är i många fall personbundet vilket innebär att om en person slutar kan Transfer Väst mista sin finansiering. Som exempel avslutar Atea från år 2014 sitt engagemang. Även Volvo Cars har avslutat sitt engagemang. För att finna nya partners arbetar man med att ringa runt, genomföra kundbesök m.m. Katarina Vinterskog lyfter att Transfer är relativt okända även om de har ett stort nätverk. 13

14 I besluten anges att Transfer Väst samarbetar med t.ex. Ung Företagsamhet, Praktikplatsen och Mentor för att öka samverkan mellan skola och arbetsliv. Samverkan med till exempel Ung Företagsamhet består bland annat i att flera lärare beställer Transferföreläsningar i sitt arbete med UF. Enligt Katarina Vinterskog träffas även Transfer Väst och Ung Företagssamhet i andra forum och har ett nära samarbete. När det gäller arbetet mot skolorna är även detta enligt Katarina Vinterskog, som med partners, förhållandevis individberoende. Även om de har kontakt med såväl lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare så är det slutligen den enskilda läraren som gör en beställning. Detta innebär också att föreningen kan notera att lärare som byter skola tar med sig kontakten med Transfer till den nya arbetsplatsen. Resultat Resultaten som beskrivs nedan avser såväl indikatorer som övriga resultat. Projektet har använt de indikatorer som är beslutade av regionutvecklingsnämnden. En sammanställning av utfallet finns i tabellen nedan. Tabell 5: Indikatorer såväl förväntat utfall som utfall för perioden Indikatorer Förväntat utfall Utfall Antal kvinnor och män som deltar i entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal nya företag (som deltar i verksamheten) Antal beställda föreläsningar Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Projektet pågår Projektet pågår Projektet pågår Projektet pågår Antal nya föreläsare Projektet pågår Källa: Slutrapporter till regionutvecklingssekretariatet Varför antalet kvinnor och män som deltar i entreprenörsfrämjande aktiviteter är mycket högre år 2011 än åren framgår inte. En del handlar troligen om att man kan ha räknat på ett annat sätt 2011 jämfört med de senare åren. Man hade även en större verksamhet, t.ex. med den tidigare angivna verksamheten i Varberg, med fler föreläsningar år

15 I slutrapporten för 2013 anges att anledningen till att man inte nådde målet med 550 föreläsningar är en konsekvens av färre elevkullar och att man medvetet valt att arbeta mer med skolor som tror på pedagogiken med gästföreläsare. Inte heller 2012 uppnådde man målet med antal föreläsningar. Orsaken som då lyftes var att man även då valde att arbeta mer med vissa skolor samt att man under detta år hade en mycket begränsad verksamhet i Halland för att istället fokusera på Västra Götaland. Antal nya företag som deltar i verksamheten för 2013 angavs inte i slutrapporten. Indikatorn säger inte heller något om antal företag som avslutar sitt engagemang. Övriga resultat Utöver indikatorerna har verksamheten haft ett kvantitativt mål för att 80 procent av inkomna beställningar ska erbjudas föreläsare och 85 procent av alla föreläsare skall utvärderas. Vidare ska minst 85 procent av eleverna svara att de kommer att ha användning av föreläsningen i framtiden. Enligt slutrapporten för 2013 angav 90 procent av eleverna att de kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden. 79 procent av inkomna beställningar erbjöds en föreläsning och antal utvärderade föreläsningar var 90 procent. För år 2012 ligger också resultatet på eller något över uppsatta mål. Sedan år 2011 har även följande förväntade resultat lyfts fram: Eleverna får upp ögonen för yrken som tidigare varit okända för dem Eleverna får förebilder som visar hur man lyckas oavsett bakgrund (etisk och social) Elever får information om hur den kan hitta rätt utbildning från början för att nå sina mål Lärare fortbildas/kompetensutvecklas genom att delta i föreläsningen och därmed får en vidare syn inom sitt ämnesområde Läraren får kontakter med näringslivet eller andra arbetsplatser som kan användas vid det pedagogiska arbetet Föreläsningarna skapar en förståelse, respekt och ödmjukhet för varandras vardag attitydförändring Företag kan arbeta för att på lång sikt bidra till en positiv kompetensförsörjning till sin bransch Katarina Vinterskog lyfter att vad föreläsningarna kan bidra med är att ge eleverna inspiration att läsa vidare eller till entreprenörskap och att eleverna ges en ingång till företag. Hon lyfter även att utvärderingarna visar på att föreläsningarna ger elever framtidshopp, t.ex. kan det anges att han gav mig hopp om framtiden. Många elever känner enligt Katarina Vinterskog en hopplöshet då det upplevs som svårt att komma in i arbetslivet. Föreläsarna blir därför inte bara föreläsare utan även förebilder. Katarina Vinterskog lyfter att eftersom föreläsarna inte får betalt har de föreläsare som brinner för att komma ut till eleverna och/eller har kanske barn i den åldern själva. I enkäten som kan användas i samband med uppföljning får eleverna svara på frågor om föreläsningen. 15

16 Tabell 6. Enkätfrågor till eleverna efter en föreläsning Frågor Vad tyckte du om föreläsningen? Fördelat på - Framförande - Innehåll - Utrymme för frågor - Föreläsarens kompetens Har föreläsningen gjort dig intresserad av att starta eget företag? (besvaras endast om frågan är relevant) Tror du att du kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden? Har läraren förberett klassen inför föreläsningen? Du själv är Vad tyckte du om föreläsningen? Är det något du tycker hade kunnat göras annorlunda? Källa: transfer.nu Svarsalternativ Mycket bra Bra Mindre bra Dålig (för respektive underrubrik) Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej Ja Nej Ja - Nej Man - Kvinna Öppen fråga Även läraren får fylla i en enkät i samband med en föreläsning. Vissa av de frågor som ställs liknar de som ställs till eleverna. Tabell 7. Enkätfrågor till lärarna efter en föreläsning Frågor Vad tyckte du om föreläsningen? Fördelat på - Framförande - Innehåll - Utrymme för frågor - Föreläsarens kompetens Tror du att eleverna kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden? Har du förberett eleverna inför föreläsningen? Kan du använda kunskaperna från föreläsningen i ditt arbete? Du själv är Vad tyckte du om föreläsningen? Är det något du tycker hade kunnat göras annorlunda? Källa: transfer.nu Svarsalternativ Mycket bra Bra Mindre bra Dålig (för respektive underrubrik) Ja Nej Ja - Nej Ja - Nej Man - Kvinna Öppen fråga Jämställdhet och integration Transfer Väst strävar efter en jämställd könsfördelning och föreläsarbasen innehåller 40 procent kvinnor och 60 procent män enligt ansökan för I slutrapport för 2013 anges även att man aktivt har försökt att finna fler kvinnor att föreläsa inom teknikområdet, särskilt inom IT. Detta bedöms även som mycket efterfrågat av skolorna. När det gäller integration lyfts att man även har föreläsare som kan ge sin bild över t.ex. att komma till Sverige och arbeta, att arbeta utomlands, kulturella skillnader, andra kultur etc. 16

17 Miljö Verksamheten anges alltid sträva efter att i första hand hitta föreläsare så nära skolans närområde som möjligt. De tillhandahåller även föreläsare med miljöinriktning och fokus på hållbar utveckling. Kommentarer av enheten för analys- och uppföljning I besluten lyfts kopplingen till såväl Vision Västra Götaland som tillväxtprogrammet. Även 2014 års beslut är kopplat till det tidigare tillväxtprogrammet. I eventuella kommande beslut kommer koppling behöva visas till Västra Götaland Då verksamhetens syfte är att ge ungdomar en koppling till arbetslivet och att möjliggöra kontakter mellan unga och vuxenvärld och arbetsliv så går det att finna en sådan koppling. Målet för Transfer Väst är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället. Enligt till exempel slutrapporten för år 2013 angav 90 procent av eleverna att de kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden vilket tyder på att eleverna finner ett intresse av föreläsningarna. Liknande nivåer har visats i andra slutrapporter. De mål som avser verksamhet utanför Göteborgsregionen bedöms projektet ha haft svårare att nå. Till exempel angavs i beslutet för 2012 att genom ny finansiering inom två år skapa förutsättningar för att nå samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland. Transfer Väst kan visa på skolkontakter i alla fyra delregioner samt i Halland. Projektet kan inte, på ett enkelt sätt, redovisa hur många elever de når i respektive område. Det är därmed svårt att bedöma hur väl de har nått ut i Västra Götaland. Det vore dock önskvärt att antal genomförda föreläsningar samt deltagande elever framöver fördelas på delregioner i Västra Götaland respektive Halland. Ovanstående är även viktigt utifrån ett finansieringsperspektiv. Man kan tänka sig att Transfer borde begära att fler kommuner än Göteborg medfinansierar genomförda föreläsningar. Det krävs då att Transfer Väst hittar en möjlig nivå på finansiering. Vid en sådan genomgång bör man dock ha med sig att Göteborg medfinansierar verksamheten med kronor för år 2014 och då en stor del av verksamheten äger rum där så skulle beloppen för övriga kommuner troligen bli lägre. Uppföljningen har inte tittat på de nivåer/belopp som övriga Transfer kontor tar från kommunala partners och friskolor. Föreningen borde titta på detta och se på möjligheten att anpassa det till Transfer Västs verksamhet. En annan väg skulle kunna vara att starta upp en dialog med de kommuner vars skolor erhåller föreläsningar idag för att höra hur de ser på en finansiering. En svårighet kopplat till spridningen av verksamheten i Västra Götaland hör dock även ihop med att flertalet föreläsare är hemmahörande i Göteborgsregionen. Förutsättningen att få föreläsare att delta kostnadsfritt skulle troligen minska om föreläsarna får t.ex. en längre väg att resa för att ha sin föreläsning. Transfer Väst skulle utifrån ett sådant perspektiv behöva en ökad andel av föreläsare utanför Göteborgsregionen. Transfer Väst har i sina ansökningar de senaste åren lyft fram ett övergripande långsiktigt mål att skolor utanför Göteborgsregionen erbjuds föreläsningar på annan ort, t.ex. genom studiebesök. 17

18 Någon uppgift om detta har skett framgår inte. Detta skulle kunna vara ett sätt att fortsätta att försöka sprida verksamheten men det är troligen bli svårt att få någon större volym av antal elever. Projektet bedöms ha genomfört insatser enligt det som lyfts i ansökan och beslut. De har även till stor del nått sina mål utifrån de indikatorer som valts. En sårbarhet projektet har är att verksamheten verkar vara mycket individberoende. Det handlar om såväl finansieringssidan (partners) som om verksamheten (lärare). Detta gör att ansvariga spenderar mycket tid i att finna nya partners och därmed även finansiering. Övriga Transfer kontor har valt att ta ut finansiering av deltagande skolor och kommuner borde ha en lägre sårbarhet under förutsättning av skolorna är nöjda och beställer föreläsningar. Transfer Väst har haft en relativt stor verksamhet, sätt till antal skolor, i Halland. Enligt verksamhetsansvarig satsades en hel del fram till år 2012 där. Om verksamheten bedrivs vid skolor i Halland bör diskussion tas med berörda för att få till en finansiering därifrån. Alla föreläsningar följs upp och resultaten tyder på att eleverna är nöjda med den föreläsning som de varit på. Enkäter sammanställs för respektive föreläsning och aktuell föreläsare erhåller resultaten. Någon mer övergripande sammanställning över resultaten finns inte men hade varit önskvärd. Denna skulle då även kunna användas för att göra Transfers verksamhet mer känt. Genom att fortsätta erbjuda s.k. Transferdagar kan kanske även bidra till att kunskapen om föreningen ökar då detta borde öka antalet engagerade lärare till fler än en lärare vid en skola. 18

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

ENTRIS Nätverksträff 2009-11-17

ENTRIS Nätverksträff 2009-11-17 TEMA Metoder för samverkan mellan skola och arbetsliv. FILM Se film från nätverksträffen! Info på www.kfsk.se/entris Minnesanteckningar ENTRIS Nätverksträff 2009-11-17 Transfer - Åsa Hansson och Anna Scheef

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 1 (8) Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Sammanställning av webbenkät hösten 2006 Sammanfattning Projektet Entreprenörskap i Skolan har som huvudmål att stödja och förstärka kommunala och mellankommunala insatser för

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd

Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Remiss från Skolinspektionen dnr 32-2014:920 Marina Läroverket AB, Danderyd Ärendet Marina Läroverket Marinteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om att

Läs mer

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32 Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 701-55611-02 Förord I regeringens regleringsbrev för 2002 har länsstyrelserna

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring 18 Minuter 18600 18100 2,8% Affarsliv.biz 42800 41800 2,4% Affärsresenären 18600 - Aktuell Produktion 20000 20000 0,0% Alingsås Kuriren 25700 25600 0,4% Amos

Läs mer

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237

GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever. Skapaskolan Stockholm 63. Profilskolan Stockholm 61. Magitaskolan Stockholm 20. Akers friskola F-9 Stockholm 237 GRUNDSKOLA Skola Län Antal elever Skapaskolan Stockholm 63 Profilskolan Stockholm 61 Magitaskolan Stockholm 20 Akers friskola F-9 Stockholm 237 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Stockholm 163 Elma School Stockholm

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg www.helsingborg.se/gymnasiemassan www.skanegy.se NORDVÄSTRA SKÅNES KOMMUNER Gymnasiemässa 27 28 april i helsingborg Välkommen till Sundspärlan i Helsingborg Elever årskurs 8 måndag 8.30 15, allmänheten

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna. Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen

Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna. Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen Vad är FramtidsFrön? Ideell förening, ägd av medlemmarna Startades i Linköping 2002 med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen Systerorganisation i Göteborg 2007 med hjälp av VGR, GR och BRG

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande

Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, juni 2014 Uppföljningsrapport Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Regionutvecklingsnämndens

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer