Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, juni Uppföljningsrapport. Transfer Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, juni 2014. Uppföljningsrapport. Transfer Väst"

Transkript

1 Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, juni 2014 Uppföljningsrapport Transfer Väst

2

3 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 8 Organisation... 9 Transfer nationellt... 9 Mål och målgrupp Genomförande Parter och samverkan Resultat Övriga resultat Jämställdhet och integration Miljö Kommentarer av enheten för analys- och uppföljning... 17

4 4

5 Sammanfattning En djupare uppföljning har genomförts av verksamheten vid organisationen Transfer Väst. Uppföljningen fokuserar på perioden Intervju med Katarina Vinterskog, t.f. verksamhetschef vid Transfer Väst har genomförts Vid besöket visade även Ludvig Hellberg, projektledare vid Transfer, upp det datasystem som används för att matcha föreläsare med en skola/lärares önskemål om ämne. Ansvarig för uppföljningen är Monica Emanuelsson. Utöver projekthandlingar och information på hemsidan har exempel på ifyllda elev och lärarenkäter erhållits. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet, hur projektet har utvecklats och vad som har skett med anledning av projektet. Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från sidan Transfer Väst är ett kunskapsnätverk som drivs som en ideell organisation. Organisationen bildades år Transfer finns i fyra regioner i Sverige: Syd, Stockholm-Uppsala, Mälardalen och Väst. Respektive förening är självständig. Målgruppen för verksamheten är elever och lärare i Västra Götaland samt företag/näringsliv. Målet för verksamheten är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället 1. Övergripande långsiktiga mål som anges de senaste åren är: Allt fler lärare använder sig av Transfer och dess föreläsare och ser Transfer som en naturlig partner i sin planering av undervisning och aktiviteter Skolor som ligger utanför Göteborgsregionen, och därmed de flesta föreläsare, skall erbjudas möjlighet att få föreläsningarna på annan ort, t.ex. genom studiebesök. Samma eller liknande mål har även funnits tidigare år. I regionutvecklingssekretariatets diarium återfinns sju stycken beslutsärenden i projektet Transfer Väst. Besluten avser perioden Om inget annat anges har fokus för den djupare uppföljningen varit de senaste fyra åren, d.v.s Kommentarer av enheten för analys och uppföljning I besluten lyfts kopplingen till såväl Vision Västra Götaland som tillväxtprogrammet. Även 2014 års beslut är kopplat till det tidigare tillväxtprogrammet. I eventuella kommande beslut kommer koppling behöva visas till Västra Götaland Då verksamhetens syfte är att ge ungdomar en koppling till arbetslivet och att möjliggöra kontakter mellan unga och vuxenvärld och arbetsliv så går det att finna en sådan koppling. Målet för Transfer Väst är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället. Enligt till exempel slutrapporten för år Från regionutvecklingsnämndens beslut. 5

6 angav 90 procent av eleverna att de kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden vilket tyder på att eleverna finner ett intresse av föreläsningarna. Liknande nivåer har visats i andra slutrapporter. De mål som avser verksamhet utanför Göteborgsregionen bedöms projektet ha haft svårare att nå. Till exempel angavs i beslutet för 2012 att genom ny finansiering inom två år skapa förutsättningar för att nå samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland. Transfer Väst kan visa på skolkontakter i alla fyra delregioner samt i Halland. Projektet kan inte, på ett enkelt sätt, redovisa hur många elever de når i respektive område. Det är därmed svårt att bedöma hur väl de har nått ut i Västra Götaland. Det vore önskvärt att antal genomförda föreläsningar samt deltagande elever framöver fördelas på delregioner i Västra Götaland respektive Halland. Ovanstående är även viktigt utifrån ett finansieringsperspektiv. Man kan tänka sig att Transfer borde begära att fler kommuner än Göteborg medfinansierar genomförda föreläsningar. Det krävs då att Transfer Väst hittar en möjlig nivå på finansiering. Vid en sådan genomgång bör man dock ha med sig att Göteborg medfinansierar verksamheten med för år 2014 och då en stor del av verksamheten äger rum där så skulle beloppen för övriga kommuner troligen bli lägre. Uppföljningen har inte tittat på de nivåer/belopp som övriga Transfer kontor tar från kommunala partners och friskolor. Föreningen borde titta på detta och se på möjligheten att anpassa det till Transfer Västs verksamhet. En annan väg skulle kunna vara att starta upp en dialog med de kommuner vars skolor erhåller föreläsningar idag för att höra hur de ser på en finansiering. En svårighet kopplat till spridningen av verksamheten i Västra Götaland hör dock även ihop med att flertalet föreläsare är hemmahörande i Göteborgsregionen. Förutsättningen att få föreläsare att delta kostnadsfritt skulle troligen minska om föreläsarna får t.ex. en längre väg att resa för att ha sin föreläsning. Transfer Väst skulle utifrån ett sådant perspektiv behöva en ökad andel av föreläsare utanför Göteborgsregionen. Transfer Väst har i sina ansökningar de senaste åren lyft fram ett övergripande långsiktigt mål att skolor utanför Göteborgsregionen erbjuds föreläsningar på annan ort, t.ex. genom studiebesök. Någon uppgift om detta har skett framgår inte. Detta skulle kunna vara ett sätt att fortsätta att försöka sprida verksamheten men det är troligen bli svårt att få någon större volym av antal elever. Projektet bedöms ha genomfört insatser enligt det som lyfts i ansökan och beslut. De har även till stor del nått sina mål utifrån de indikatorer som valts. En sårbarhet projektet har är att verksamheten verkar vara mycket individberoende. Det handlar om såväl finansieringssidan (partners) som om verksamheten (lärare). Detta gör att ansvariga spenderar mycket tid i att finna nya partners och därmed även finansiering. Övriga Transfer kontor har valt att ta ut finansiering av deltagande skolor och kommuner borde ha en lägre sårbarhet under förutsättning av skolorna är nöjda och beställer föreläsningar. Transfer Väst har haft en relativt stor verksamhet, sätt till antal skolor, i Halland. Enligt verksamhetsansvarig satsades en hel del fram till år 2012 där. Om verksamheten bedrivs vid skolor i Halland bör diskussion tas med berörda för att få till en finansiering därifrån. 6

7 Alla föreläsningar följs upp och resultaten tyder på att eleverna är nöjda med den föreläsning som de varit på. Enkäter sammanställs för respektive föreläsning och aktuell föreläsare erhåller resultaten. Någon mer övergripande sammanställning över resultaten finns inte men hade varit önskvärd. Denna skulle då även kunna användas för att göra Transfers verksamhet mer känt. Genom att fortsätta erbjuda s.k. Transferdagar kan kanske även bidra till att kunskapen om föreningen ökar då detta borde öka antalet engagerade lärare till fler än en lärare vid en skola. 7

8 Inledning En djupare uppföljning har genomförts av verksamheten vid organisationen Transfer Väst. Uppföljningen fokuserar på perioden Intervju med Katarina Vinterskog, t.f. verksamhetschef vid Transfer Väst har genomförts Vid besöket visade även Ludvig Hellberg, projektledare vid Transfer, upp det datasystem som används för att matcha föreläsare med en skola/lärares önskemål om ämne. Ansvarig för uppföljningen är Monica Emanuelsson. Utöver projekthandlingar och information på hemsidan har exempel på ifyllda elev och lärarenkäter erhållits. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet, hur projektet har utvecklats och vad som har skett med anledning av projektet. Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från sidan Regionutvecklingsnämndens medverkan I regionutvecklingssekretariatets diarium återfinns sju stycken 2 beslutsärenden i projektet Transfer Väst. Besluten avser perioden Om inget annat anges har fokus för den djupare uppföljningen varit de senaste fyra åren, d.v.s Kopplingen till det regionala tillväxtprogrammet enligt besluten är genom att öka intresset och kunskaperna för entreprenörskap och alternativa yrkesval byggt på egen företagsamhet och upptäckaranda. Projektet ligger även inom ramen för handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap i Västra Götaland. Beviljade medel från regionutvecklingsnämnden uppgår till 300 tkr per år. Beslutad medfinansieringen anges i tabellen nedan. Tabell 1: Medfinansiering av Transfer Väst Medfinansiär Period Belopp (tkr) Andel (%) VGR ,7% Skolverket ,9% Utbildningsförvaltningen ,0% Göteborgs stad Göteborgs Universitet ,4% Göteborg & Co ,2% Tillväxtverket/Nutek ,6% Näringsliv (kontant) ,7% Näringsliv (privat direktfinansiering) Källa: Beslut regionutvecklingsnämnden ,3% Dnr: RUN , RUN , RUN , RUN , RUN , RUN och RUN

9 Organisation Transfer Väst är ett kunskapsnätverk som drivs som en ideell organisation. Organisationen bildades år I styrelsen för Transfer Väst sitter sedan senaste årsmötet 3 : - Per Magne, Prime Business Academy - Mattias Bergkvist, CGIT - Emilia Nävås Kjellman, Atea - Bibbi Carlsson - Anders Wallin, Stena AB - Kelly Odell, Astrakan Strategisk Utbildning AB - Linda Nickelson, Stena AB Utöver de två personerna som är anställda 4 av Transfer Väst arbetar även en person halvtid med verksamhet. Denna person finansieras av Stena AB och arbetar med att matcha skolor med föreläsare. Arbetsuppgifter för den verksamhetsansvarige är att framförallt arbeta med både nya och befintliga partners, ekonomi, styrelsemöten, nätverksträffar och intervjuer av föreläsare. Projektledaren arbetar i huvudsak med matchning och skolkontakter. Personalen brukar erhålla plats i lokaler som erbjuds av partners. Under vintern har de till exempel suttit i lokaler hos Atea och i april flyttar de till Nova Communication. Transfer nationellt Transfer finns i fyra regioner i Sverige: Syd, Stockholm-Uppsala, Mälardalen och Väst. Respektive förening är självständig. Varje region har en föreningsstyrelse och medarbetare samt egna föreläsare och samarbetspartners. År 2009 bildade Transfer Sverige vars uppgift är att samla de nationella frågorna kring verksamhetens utveckling. Alla de regionala föreningarna är medlemmar. Susanna Hellgren, som är verksamhetschef för Transfer Väst var fram till föräldraledigheten generalsekreterare i Transfer Sverige på halvtid. I Transfer Sveriges styrelse finns följande personer: - Anders Wallqvist, Nowa (Ordförande) - Thomas Magnusson, Proffice - Torbjörn Claesson, Göteborgs stad - Johan Sjökvist, Starcom - Fredrik Book, Epsilon - Johan Vieweg, SEB När det gäller antal skolor och föreläsare skiljer det sig något åt vad gäller de fyra föreningarna där Mälardalen har klart färre skolor än övriga och där Stockholm-Uppsala har genomfört flest föreläsningar sedan start. 3 April För tillfället är verksamhetschef Susanna Hellgren och en projektledare föräldralediga. Ludvig Hellberg är anställd som vikare. 9

10 Tabell 2: Regionala transferföreningar och dess omfattning Region Geografiskt område Antal skolor Antal föreläsare Föreläsare sedan start Syd Större delen av Skåne Stockholm - Uppsala Väst Västra Götaland och norra Halland Örebro län men även Mälardalen beställningar från Västmanland och Södermanland Källa: Transfer.nu per Mål och målgrupp Målet för verksamheten är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället 5. Övergripande långsiktigt mål som anges de senaste åren är: Allt fler lärare använder sig av Transfer och dess föreläsare och ser Transfer som en naturlig partner i sin planering av undervisning och aktiviteter Skolor som ligger utanför Göteborgsregionen, och därmed de flesta föreläsare, skall erbjudas möjlighet att få föreläsningarna på annan ort, t.ex. genom studiebesök. Samma eller liknande mål har även funnits tidigare år. För 2011 och 2012 fanns ett mer specifikt mål kring att utöka verksamheten i Västra Götaland, t.ex. år 2012 anges att genom ny finansiering inom två år skapa förutsättningar för att nå samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland. Målgruppen är elever och lärare i Västra Götaland samt företag/näringsliv. Genomförande Transfer vänder sig till gymnasieskolor och grundskolans årskurs åtta och nio och erbjuder yrkesinriktade föreläsningar 6. Transfer Väst har skapat ett nätverk på nästan 700 föreläsare inom olika områden. Föreläsarna kommer från Transfers partnerföretag eller andra aktörer och de arbetar ideellt i mån av tid. Katarina Vinterskog anser att deras nätverk av föreläsare är tillräckligt och i stort klarar de den efterfrågan som finns. 5 Från regionutvecklingsnämndens beslut. 6 Föreläsningarna till grundskolans sista årskurser avser specifikt teknikämnen. 10

11 För att få tag på nya föreläsare anordnas speciella träffar, t.ex. lunch- eller frukostträffar. Träffarna kan äga rum hos en partner som t.ex. i höstas hade de en träff på Volvo AB. Träffarna möjliggör för Transfer att presentera sin verksamhet och vad det innebär att vara föreläsare både på individ- och företagsnivå samt vad det ger eleverna med mera. Innan en föreläsare läggs in i Transfers data/matchningssystem intervjuas de vad gäller yrke, bakgrund, vad de kan bidra med osv. Detta för att få till en så bra matchning som möjligt. En lärare eller skola som vill ha en föreläsning anger vilket ämne som de är intresserade av, hur många elever det är aktuellt för samt ger förslag på datum. En beställning ska ske med minst en månads framförhållning och med endast ett föreläsningspass per beställning och minst 10 elever ska förväntas delta (klassrumsföreläsning). Transfer matchar sedan ihop önskemålet med möjlig föreläsare. Då ungefär 500 föreläsningar genomförs per år blir inte alla föreläsarna som finns i systemet tillfrågade. Vissa föreläsare väljer också att vara vilande under perioder, men de får då fortfarande föreningens nyhetsbrev och inbjudningar. Vidare används vissa föreläsare mer flitigt än andra utifrån att vissa ämnen är mer efterfrågade. Även om lärarna enbart ska välja ämne händer det att lärare även efterfrågar en specifik föreläsare. I slutrapporterna till regionutvecklingssekretariatet anges de fem mest valda/beställda ämnena. För år 2013 var dessa arbetslivsfrågor, marknadsföring/reklam, entreprenörskap/starta eget företag, film/manus/författare och teknik/ingenjör. Det är i princip dessa områden som även angetts i tidigare slutrapporter men rangordningen har varierat. Katarina Vinterskog lyfter att de har få föreläsare som är psykologer, läkare, journalister, fotografer och jurister. Om de får en sådan förfrågan brukar de försöka lösa det genom sina egna nätverk. Föreläsningen som ska ses som ett komplement till ordinarie undervisning är kostnadsfri. Totalt antal involverade skolor i Transfer Väst är drygt 120 stycken. Övriga Transfer föreningar tar betalt för föreläsningar vid friskolor samt de kommunala skolorna genom aktuella kommuner, liknande det som Transfer Väst har med Göteborg stad. En bild över de fyra Transferföreningarnas partners finns under rubrik Partner och samverkan. Enligt Katarina Vinterskog har frågan om Transfer Väst ska börja ta betalt av skolorna diskuterats. Hon ser att en möjlighet skulle t.ex. kunna i form av en abonnemangsavgift/mäklararvode för att administrera matchningen mellan beställare och föreläsare. Styrelsen har dock valt att det ska vara avgiftsfritt. För att följa upp verksamheten har Transfer Väst en uppföljningsenkät 7 för såväl elever som lärare. Denna skickas ut av Transfer till ansvarig lärare i samband med en föreläsning. Lärarna erhåller även en påminnelse ifall enkätsvaren inte skickas in. Katarina Vinterskog poängterar att detta är en viktig del då föreläsarna erhåller, efter att Transfer Väst tagit emot och sammanställt, resultaten. Det är den feed-back, en sorts tack-för-hjälpen, som en föreläsare får. Sedan 2009 finns ett initiativ inom Transfer Sverige som heter TransferTeknik. Syftet med detta initiativ är att inspirera ungdomar till studier, entreprenörskap, nyfikenhet och ett intresse för teknik och på detta sätt bidra till framtida kompetensförsörjning inom teknikbranschen och forskningsvärlden. 7 Uppföljningsenkäten finns även tillgänglig på 11

12 På hemsidan anges att Transfer i viss utsträckning kan förmedla kontakter inför studiebesök. Likaså erbjuds skolor att ta del av s.k. Transferdagar. Det innebär att man under en halv- eller heldag bjuder in flera olika föreläsare till en skola. Transfer Väst genomför även nätverksträffar dit alla i nätverket, som partners, befintliga föreläsare, och lärare, bjuds in till. Detta genomförs cirka fem gånger per år. I vissa fall bjuds även föreläsare in att tala vid dessa träffar, t.ex. om sociala medier, inspiration. Katarina Vinterskog bedömer att det brukar vara runt 30 personer som deltar på en nätverksträff. Parter och samverkan I beslutet anges skolor, föreläsare från arbetslivet, företag/organisationer som bidrar med föreläsare och/eller finansiering som partners till Transfer Väst. På hemsidan finns en lista över skolor som har använt sig av Transfer Väst. Sammanlagt är det 120 skolor på listan. Någon uppgift kring hur många gånger skolan har beställt en föreläsning framgår inte. Transfer kan ta fram dessa uppgifter men det kräver att man går igenom deras register och har bedömts för tidskrävande. Tabell 3: Skolor som beställt minst en föreläsning fördelat på region/delregion och grundskola/gymnasieskola. Region/delregion Grundskola Gymnasieskola Total Göteborgsregionen Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Halland Total Källa: transfer.nu, per mars Som kan noteras genomförs föreläsningar i såväl Västra Götaland, med störst betoning på skolor i Göteborgsregionen, som i Halland. Tyngdpunkten är på gymnasieskolor (70 procent). När det gäller grundskolenivå är cirka 43 procent av skolorna i Halland. Som angavs ovan säger dock inte dessa uppgifter om hur många föreläsningar som respektive skola har genomfört. Katarina Vinterskog lyfter att bland annat år 2011 hade föreningen ett stort engagemang i Varberg därefter har de fokuserat mer på Västra Götaland. På hemsidan anges även partners för respektive Transferförening. Med partners avses att de bidrar med resurser till verksamheten och i vissa fall även med föreläsare till nätverket. Tabell 4: Partneraktörer fördelade på de fyra regionala Transferföreningarna Förening Partneraktör Angivna partners på hemsidan Syd Kommun Lund, Landskrona, Svalöv, Vellinge, Ängelholm, Klippan, Båstad, Örkelljunga, Eslöv, Höörs, Hörby, Kristianstad, Höganäs, Hässleholm, Osby, Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Bromölla, Östra Göeinge, Trelleborg och Malmö. 12

13 Skola Övriga offentliga Privata Thoren Business School Stockholm & Uppsala, Sydskånska gymnasiet, ProCivitas gymnasium, Humanus gymnasium, Thorén Buisness School, Consensum, Design & Construction College och Cybergymnasiet Malmö. Kunskapstaden Helsingborg och Region Skåne. Ystads allehanda, Karin Tingstedt Produktion AB, Fotograf Sayed Khatib, Holmer & Holmer, Swedbank, Fun Radio 95,3, Drömmarnas Hus, Bysted, Fastighet AB Briggen, AXIS Communication, Alfa Laval, Sandvik, Sysav, Wihlborgs, Sydsvenskan, HD och Ernst&Young. Stockholm - Uppsala Kommun Skola Övriga offentliga Privata Huddinge, Nacka, Solna, Täby, Värmdö, Botkyrka, Haninge, Järfälla, Danderyd, Sollentuna, Tyresö, Sigtuna och Stockholm Rönninge gymnasium, Franska skolan, Nackademin AB, Textila Gymnasiet, Påhlmans Gymnasium och Thorén Business School Skolverket Proffice, Teknikföretagen, Vardaga, Nowa Kommunikation, DLA Nordic, IT& Telekomföretag, IBM, Microsoft, interesting.org och The park Väst Kommun Göteborg Skola Övriga Kemi Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionen offentliga Privata GP, Volvo AB, ATEA, ManTec, Schenker Logistics, Stena, Volvo Cars och Handelsbanken. Mälardalen Kommun Örebro Skola Karolinska skolan, Kvinnerstaskolan, Risbergska, Tullängsskolan och Virginska skolan Övriga Tillväxtverket och Örebro läns landsting, offentliga Privata Rotary Mosjö, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Allmänna Arvsfonden, NA och Consulting AB Källa: transfer.nu per april Som tidigare angetts tar inte Transfer Väst betalt av skolor och de har enbart Göteborg, genom utbildningsförvaltningen, som en kommunal partner. Detta präglar ovanstående tabell där t.ex. Transfer Syd erhåller resurser av drygt 20 kommuner och åtta skolor. För Stockholm-Uppsala är uppgiften tretton kommuner och sex skolor. Medfinansiering från utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad bygger på att Transfer Väst genomför ett visst antal föreläsningar vid de kommunala skolorna. Varje år genomförs en mätning för att se på antalet. Tidigare fick de 25 tkr från Göteborg men den finansieringen har ökat till 50 tkr. När det gäller friskolor så var tidigare Academia och Jensen nationella partners och de bidrog till Transfer Sverige och dessa medel betalades därefter ut till de olika föreningarna utifrån hur många föreläsningar som genomfördes. Förra året togs detta bort och man sa att det istället skulle tas ut på skolnivå. Katarina Vinterskog tror att det var därefter som övriga föreningar började ta betalt av friskolor. Enligt Katarina Vinterskog går mycket av hennes tid åt till att finna partners och finansiering. Intresset att delta är i många fall personbundet vilket innebär att om en person slutar kan Transfer Väst mista sin finansiering. Som exempel avslutar Atea från år 2014 sitt engagemang. Även Volvo Cars har avslutat sitt engagemang. För att finna nya partners arbetar man med att ringa runt, genomföra kundbesök m.m. Katarina Vinterskog lyfter att Transfer är relativt okända även om de har ett stort nätverk. 13

14 I besluten anges att Transfer Väst samarbetar med t.ex. Ung Företagsamhet, Praktikplatsen och Mentor för att öka samverkan mellan skola och arbetsliv. Samverkan med till exempel Ung Företagsamhet består bland annat i att flera lärare beställer Transferföreläsningar i sitt arbete med UF. Enligt Katarina Vinterskog träffas även Transfer Väst och Ung Företagssamhet i andra forum och har ett nära samarbete. När det gäller arbetet mot skolorna är även detta enligt Katarina Vinterskog, som med partners, förhållandevis individberoende. Även om de har kontakt med såväl lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare så är det slutligen den enskilda läraren som gör en beställning. Detta innebär också att föreningen kan notera att lärare som byter skola tar med sig kontakten med Transfer till den nya arbetsplatsen. Resultat Resultaten som beskrivs nedan avser såväl indikatorer som övriga resultat. Projektet har använt de indikatorer som är beslutade av regionutvecklingsnämnden. En sammanställning av utfallet finns i tabellen nedan. Tabell 5: Indikatorer såväl förväntat utfall som utfall för perioden Indikatorer Förväntat utfall Utfall Antal kvinnor och män som deltar i entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal nya företag (som deltar i verksamheten) Antal beställda föreläsningar Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Projektet pågår Projektet pågår Projektet pågår Projektet pågår Antal nya föreläsare Projektet pågår Källa: Slutrapporter till regionutvecklingssekretariatet Varför antalet kvinnor och män som deltar i entreprenörsfrämjande aktiviteter är mycket högre år 2011 än åren framgår inte. En del handlar troligen om att man kan ha räknat på ett annat sätt 2011 jämfört med de senare åren. Man hade även en större verksamhet, t.ex. med den tidigare angivna verksamheten i Varberg, med fler föreläsningar år

15 I slutrapporten för 2013 anges att anledningen till att man inte nådde målet med 550 föreläsningar är en konsekvens av färre elevkullar och att man medvetet valt att arbeta mer med skolor som tror på pedagogiken med gästföreläsare. Inte heller 2012 uppnådde man målet med antal föreläsningar. Orsaken som då lyftes var att man även då valde att arbeta mer med vissa skolor samt att man under detta år hade en mycket begränsad verksamhet i Halland för att istället fokusera på Västra Götaland. Antal nya företag som deltar i verksamheten för 2013 angavs inte i slutrapporten. Indikatorn säger inte heller något om antal företag som avslutar sitt engagemang. Övriga resultat Utöver indikatorerna har verksamheten haft ett kvantitativt mål för att 80 procent av inkomna beställningar ska erbjudas föreläsare och 85 procent av alla föreläsare skall utvärderas. Vidare ska minst 85 procent av eleverna svara att de kommer att ha användning av föreläsningen i framtiden. Enligt slutrapporten för 2013 angav 90 procent av eleverna att de kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden. 79 procent av inkomna beställningar erbjöds en föreläsning och antal utvärderade föreläsningar var 90 procent. För år 2012 ligger också resultatet på eller något över uppsatta mål. Sedan år 2011 har även följande förväntade resultat lyfts fram: Eleverna får upp ögonen för yrken som tidigare varit okända för dem Eleverna får förebilder som visar hur man lyckas oavsett bakgrund (etisk och social) Elever får information om hur den kan hitta rätt utbildning från början för att nå sina mål Lärare fortbildas/kompetensutvecklas genom att delta i föreläsningen och därmed får en vidare syn inom sitt ämnesområde Läraren får kontakter med näringslivet eller andra arbetsplatser som kan användas vid det pedagogiska arbetet Föreläsningarna skapar en förståelse, respekt och ödmjukhet för varandras vardag attitydförändring Företag kan arbeta för att på lång sikt bidra till en positiv kompetensförsörjning till sin bransch Katarina Vinterskog lyfter att vad föreläsningarna kan bidra med är att ge eleverna inspiration att läsa vidare eller till entreprenörskap och att eleverna ges en ingång till företag. Hon lyfter även att utvärderingarna visar på att föreläsningarna ger elever framtidshopp, t.ex. kan det anges att han gav mig hopp om framtiden. Många elever känner enligt Katarina Vinterskog en hopplöshet då det upplevs som svårt att komma in i arbetslivet. Föreläsarna blir därför inte bara föreläsare utan även förebilder. Katarina Vinterskog lyfter att eftersom föreläsarna inte får betalt har de föreläsare som brinner för att komma ut till eleverna och/eller har kanske barn i den åldern själva. I enkäten som kan användas i samband med uppföljning får eleverna svara på frågor om föreläsningen. 15

16 Tabell 6. Enkätfrågor till eleverna efter en föreläsning Frågor Vad tyckte du om föreläsningen? Fördelat på - Framförande - Innehåll - Utrymme för frågor - Föreläsarens kompetens Har föreläsningen gjort dig intresserad av att starta eget företag? (besvaras endast om frågan är relevant) Tror du att du kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden? Har läraren förberett klassen inför föreläsningen? Du själv är Vad tyckte du om föreläsningen? Är det något du tycker hade kunnat göras annorlunda? Källa: transfer.nu Svarsalternativ Mycket bra Bra Mindre bra Dålig (för respektive underrubrik) Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej Ja Nej Ja - Nej Man - Kvinna Öppen fråga Även läraren får fylla i en enkät i samband med en föreläsning. Vissa av de frågor som ställs liknar de som ställs till eleverna. Tabell 7. Enkätfrågor till lärarna efter en föreläsning Frågor Vad tyckte du om föreläsningen? Fördelat på - Framförande - Innehåll - Utrymme för frågor - Föreläsarens kompetens Tror du att eleverna kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden? Har du förberett eleverna inför föreläsningen? Kan du använda kunskaperna från föreläsningen i ditt arbete? Du själv är Vad tyckte du om föreläsningen? Är det något du tycker hade kunnat göras annorlunda? Källa: transfer.nu Svarsalternativ Mycket bra Bra Mindre bra Dålig (för respektive underrubrik) Ja Nej Ja - Nej Ja - Nej Man - Kvinna Öppen fråga Jämställdhet och integration Transfer Väst strävar efter en jämställd könsfördelning och föreläsarbasen innehåller 40 procent kvinnor och 60 procent män enligt ansökan för I slutrapport för 2013 anges även att man aktivt har försökt att finna fler kvinnor att föreläsa inom teknikområdet, särskilt inom IT. Detta bedöms även som mycket efterfrågat av skolorna. När det gäller integration lyfts att man även har föreläsare som kan ge sin bild över t.ex. att komma till Sverige och arbeta, att arbeta utomlands, kulturella skillnader, andra kultur etc. 16

17 Miljö Verksamheten anges alltid sträva efter att i första hand hitta föreläsare så nära skolans närområde som möjligt. De tillhandahåller även föreläsare med miljöinriktning och fokus på hållbar utveckling. Kommentarer av enheten för analys- och uppföljning I besluten lyfts kopplingen till såväl Vision Västra Götaland som tillväxtprogrammet. Även 2014 års beslut är kopplat till det tidigare tillväxtprogrammet. I eventuella kommande beslut kommer koppling behöva visas till Västra Götaland Då verksamhetens syfte är att ge ungdomar en koppling till arbetslivet och att möjliggöra kontakter mellan unga och vuxenvärld och arbetsliv så går det att finna en sådan koppling. Målet för Transfer Väst är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället. Enligt till exempel slutrapporten för år 2013 angav 90 procent av eleverna att de kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden vilket tyder på att eleverna finner ett intresse av föreläsningarna. Liknande nivåer har visats i andra slutrapporter. De mål som avser verksamhet utanför Göteborgsregionen bedöms projektet ha haft svårare att nå. Till exempel angavs i beslutet för 2012 att genom ny finansiering inom två år skapa förutsättningar för att nå samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland. Transfer Väst kan visa på skolkontakter i alla fyra delregioner samt i Halland. Projektet kan inte, på ett enkelt sätt, redovisa hur många elever de når i respektive område. Det är därmed svårt att bedöma hur väl de har nått ut i Västra Götaland. Det vore dock önskvärt att antal genomförda föreläsningar samt deltagande elever framöver fördelas på delregioner i Västra Götaland respektive Halland. Ovanstående är även viktigt utifrån ett finansieringsperspektiv. Man kan tänka sig att Transfer borde begära att fler kommuner än Göteborg medfinansierar genomförda föreläsningar. Det krävs då att Transfer Väst hittar en möjlig nivå på finansiering. Vid en sådan genomgång bör man dock ha med sig att Göteborg medfinansierar verksamheten med kronor för år 2014 och då en stor del av verksamheten äger rum där så skulle beloppen för övriga kommuner troligen bli lägre. Uppföljningen har inte tittat på de nivåer/belopp som övriga Transfer kontor tar från kommunala partners och friskolor. Föreningen borde titta på detta och se på möjligheten att anpassa det till Transfer Västs verksamhet. En annan väg skulle kunna vara att starta upp en dialog med de kommuner vars skolor erhåller föreläsningar idag för att höra hur de ser på en finansiering. En svårighet kopplat till spridningen av verksamheten i Västra Götaland hör dock även ihop med att flertalet föreläsare är hemmahörande i Göteborgsregionen. Förutsättningen att få föreläsare att delta kostnadsfritt skulle troligen minska om föreläsarna får t.ex. en längre väg att resa för att ha sin föreläsning. Transfer Väst skulle utifrån ett sådant perspektiv behöva en ökad andel av föreläsare utanför Göteborgsregionen. Transfer Väst har i sina ansökningar de senaste åren lyft fram ett övergripande långsiktigt mål att skolor utanför Göteborgsregionen erbjuds föreläsningar på annan ort, t.ex. genom studiebesök. 17

18 Någon uppgift om detta har skett framgår inte. Detta skulle kunna vara ett sätt att fortsätta att försöka sprida verksamheten men det är troligen bli svårt att få någon större volym av antal elever. Projektet bedöms ha genomfört insatser enligt det som lyfts i ansökan och beslut. De har även till stor del nått sina mål utifrån de indikatorer som valts. En sårbarhet projektet har är att verksamheten verkar vara mycket individberoende. Det handlar om såväl finansieringssidan (partners) som om verksamheten (lärare). Detta gör att ansvariga spenderar mycket tid i att finna nya partners och därmed även finansiering. Övriga Transfer kontor har valt att ta ut finansiering av deltagande skolor och kommuner borde ha en lägre sårbarhet under förutsättning av skolorna är nöjda och beställer föreläsningar. Transfer Väst har haft en relativt stor verksamhet, sätt till antal skolor, i Halland. Enligt verksamhetsansvarig satsades en hel del fram till år 2012 där. Om verksamheten bedrivs vid skolor i Halland bör diskussion tas med berörda för att få till en finansiering därifrån. Alla föreläsningar följs upp och resultaten tyder på att eleverna är nöjda med den föreläsning som de varit på. Enkäter sammanställs för respektive föreläsning och aktuell föreläsare erhåller resultaten. Någon mer övergripande sammanställning över resultaten finns inte men hade varit önskvärd. Denna skulle då även kunna användas för att göra Transfers verksamhet mer känt. Genom att fortsätta erbjuda s.k. Transferdagar kan kanske även bidra till att kunskapen om föreningen ökar då detta borde öka antalet engagerade lärare till fler än en lärare vid en skola. 18

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Sammanställning av webbenkät hösten 2006 Sammanfattning Projektet Entreprenörskap i Skolan har som huvudmål att stödja och förstärka kommunala och mellankommunala insatser för

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING [FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING skapad av Ungdomar.se inom projektet we_change_lärare SAMMANFATTNING Vi behöver ett hållbart

Läs mer

Valet till Medieprogrammet

Valet till Medieprogrammet Malmö högskola Lärarutbildningen Examensarbete 10 poäng Valet till Medieprogrammet En undersökning om vilka faktorer som påverkar valet Applying to Medieprogrammet A analysis of factors effecting students

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 AUGUSTI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer