Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, juni Uppföljningsrapport. Transfer Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, juni 2014. Uppföljningsrapport. Transfer Väst"

Transkript

1 Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, juni 2014 Uppföljningsrapport Transfer Väst

2

3 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 8 Organisation... 9 Transfer nationellt... 9 Mål och målgrupp Genomförande Parter och samverkan Resultat Övriga resultat Jämställdhet och integration Miljö Kommentarer av enheten för analys- och uppföljning... 17

4 4

5 Sammanfattning En djupare uppföljning har genomförts av verksamheten vid organisationen Transfer Väst. Uppföljningen fokuserar på perioden Intervju med Katarina Vinterskog, t.f. verksamhetschef vid Transfer Väst har genomförts Vid besöket visade även Ludvig Hellberg, projektledare vid Transfer, upp det datasystem som används för att matcha föreläsare med en skola/lärares önskemål om ämne. Ansvarig för uppföljningen är Monica Emanuelsson. Utöver projekthandlingar och information på hemsidan har exempel på ifyllda elev och lärarenkäter erhållits. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet, hur projektet har utvecklats och vad som har skett med anledning av projektet. Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från sidan Transfer Väst är ett kunskapsnätverk som drivs som en ideell organisation. Organisationen bildades år Transfer finns i fyra regioner i Sverige: Syd, Stockholm-Uppsala, Mälardalen och Väst. Respektive förening är självständig. Målgruppen för verksamheten är elever och lärare i Västra Götaland samt företag/näringsliv. Målet för verksamheten är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället 1. Övergripande långsiktiga mål som anges de senaste åren är: Allt fler lärare använder sig av Transfer och dess föreläsare och ser Transfer som en naturlig partner i sin planering av undervisning och aktiviteter Skolor som ligger utanför Göteborgsregionen, och därmed de flesta föreläsare, skall erbjudas möjlighet att få föreläsningarna på annan ort, t.ex. genom studiebesök. Samma eller liknande mål har även funnits tidigare år. I regionutvecklingssekretariatets diarium återfinns sju stycken beslutsärenden i projektet Transfer Väst. Besluten avser perioden Om inget annat anges har fokus för den djupare uppföljningen varit de senaste fyra åren, d.v.s Kommentarer av enheten för analys och uppföljning I besluten lyfts kopplingen till såväl Vision Västra Götaland som tillväxtprogrammet. Även 2014 års beslut är kopplat till det tidigare tillväxtprogrammet. I eventuella kommande beslut kommer koppling behöva visas till Västra Götaland Då verksamhetens syfte är att ge ungdomar en koppling till arbetslivet och att möjliggöra kontakter mellan unga och vuxenvärld och arbetsliv så går det att finna en sådan koppling. Målet för Transfer Väst är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället. Enligt till exempel slutrapporten för år Från regionutvecklingsnämndens beslut. 5

6 angav 90 procent av eleverna att de kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden vilket tyder på att eleverna finner ett intresse av föreläsningarna. Liknande nivåer har visats i andra slutrapporter. De mål som avser verksamhet utanför Göteborgsregionen bedöms projektet ha haft svårare att nå. Till exempel angavs i beslutet för 2012 att genom ny finansiering inom två år skapa förutsättningar för att nå samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland. Transfer Väst kan visa på skolkontakter i alla fyra delregioner samt i Halland. Projektet kan inte, på ett enkelt sätt, redovisa hur många elever de når i respektive område. Det är därmed svårt att bedöma hur väl de har nått ut i Västra Götaland. Det vore önskvärt att antal genomförda föreläsningar samt deltagande elever framöver fördelas på delregioner i Västra Götaland respektive Halland. Ovanstående är även viktigt utifrån ett finansieringsperspektiv. Man kan tänka sig att Transfer borde begära att fler kommuner än Göteborg medfinansierar genomförda föreläsningar. Det krävs då att Transfer Väst hittar en möjlig nivå på finansiering. Vid en sådan genomgång bör man dock ha med sig att Göteborg medfinansierar verksamheten med för år 2014 och då en stor del av verksamheten äger rum där så skulle beloppen för övriga kommuner troligen bli lägre. Uppföljningen har inte tittat på de nivåer/belopp som övriga Transfer kontor tar från kommunala partners och friskolor. Föreningen borde titta på detta och se på möjligheten att anpassa det till Transfer Västs verksamhet. En annan väg skulle kunna vara att starta upp en dialog med de kommuner vars skolor erhåller föreläsningar idag för att höra hur de ser på en finansiering. En svårighet kopplat till spridningen av verksamheten i Västra Götaland hör dock även ihop med att flertalet föreläsare är hemmahörande i Göteborgsregionen. Förutsättningen att få föreläsare att delta kostnadsfritt skulle troligen minska om föreläsarna får t.ex. en längre väg att resa för att ha sin föreläsning. Transfer Väst skulle utifrån ett sådant perspektiv behöva en ökad andel av föreläsare utanför Göteborgsregionen. Transfer Väst har i sina ansökningar de senaste åren lyft fram ett övergripande långsiktigt mål att skolor utanför Göteborgsregionen erbjuds föreläsningar på annan ort, t.ex. genom studiebesök. Någon uppgift om detta har skett framgår inte. Detta skulle kunna vara ett sätt att fortsätta att försöka sprida verksamheten men det är troligen bli svårt att få någon större volym av antal elever. Projektet bedöms ha genomfört insatser enligt det som lyfts i ansökan och beslut. De har även till stor del nått sina mål utifrån de indikatorer som valts. En sårbarhet projektet har är att verksamheten verkar vara mycket individberoende. Det handlar om såväl finansieringssidan (partners) som om verksamheten (lärare). Detta gör att ansvariga spenderar mycket tid i att finna nya partners och därmed även finansiering. Övriga Transfer kontor har valt att ta ut finansiering av deltagande skolor och kommuner borde ha en lägre sårbarhet under förutsättning av skolorna är nöjda och beställer föreläsningar. Transfer Väst har haft en relativt stor verksamhet, sätt till antal skolor, i Halland. Enligt verksamhetsansvarig satsades en hel del fram till år 2012 där. Om verksamheten bedrivs vid skolor i Halland bör diskussion tas med berörda för att få till en finansiering därifrån. 6

7 Alla föreläsningar följs upp och resultaten tyder på att eleverna är nöjda med den föreläsning som de varit på. Enkäter sammanställs för respektive föreläsning och aktuell föreläsare erhåller resultaten. Någon mer övergripande sammanställning över resultaten finns inte men hade varit önskvärd. Denna skulle då även kunna användas för att göra Transfers verksamhet mer känt. Genom att fortsätta erbjuda s.k. Transferdagar kan kanske även bidra till att kunskapen om föreningen ökar då detta borde öka antalet engagerade lärare till fler än en lärare vid en skola. 7

8 Inledning En djupare uppföljning har genomförts av verksamheten vid organisationen Transfer Väst. Uppföljningen fokuserar på perioden Intervju med Katarina Vinterskog, t.f. verksamhetschef vid Transfer Väst har genomförts Vid besöket visade även Ludvig Hellberg, projektledare vid Transfer, upp det datasystem som används för att matcha föreläsare med en skola/lärares önskemål om ämne. Ansvarig för uppföljningen är Monica Emanuelsson. Utöver projekthandlingar och information på hemsidan har exempel på ifyllda elev och lärarenkäter erhållits. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet, hur projektet har utvecklats och vad som har skett med anledning av projektet. Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från sidan Regionutvecklingsnämndens medverkan I regionutvecklingssekretariatets diarium återfinns sju stycken 2 beslutsärenden i projektet Transfer Väst. Besluten avser perioden Om inget annat anges har fokus för den djupare uppföljningen varit de senaste fyra åren, d.v.s Kopplingen till det regionala tillväxtprogrammet enligt besluten är genom att öka intresset och kunskaperna för entreprenörskap och alternativa yrkesval byggt på egen företagsamhet och upptäckaranda. Projektet ligger även inom ramen för handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap i Västra Götaland. Beviljade medel från regionutvecklingsnämnden uppgår till 300 tkr per år. Beslutad medfinansieringen anges i tabellen nedan. Tabell 1: Medfinansiering av Transfer Väst Medfinansiär Period Belopp (tkr) Andel (%) VGR ,7% Skolverket ,9% Utbildningsförvaltningen ,0% Göteborgs stad Göteborgs Universitet ,4% Göteborg & Co ,2% Tillväxtverket/Nutek ,6% Näringsliv (kontant) ,7% Näringsliv (privat direktfinansiering) Källa: Beslut regionutvecklingsnämnden ,3% Dnr: RUN , RUN , RUN , RUN , RUN , RUN och RUN

9 Organisation Transfer Väst är ett kunskapsnätverk som drivs som en ideell organisation. Organisationen bildades år I styrelsen för Transfer Väst sitter sedan senaste årsmötet 3 : - Per Magne, Prime Business Academy - Mattias Bergkvist, CGIT - Emilia Nävås Kjellman, Atea - Bibbi Carlsson - Anders Wallin, Stena AB - Kelly Odell, Astrakan Strategisk Utbildning AB - Linda Nickelson, Stena AB Utöver de två personerna som är anställda 4 av Transfer Väst arbetar även en person halvtid med verksamhet. Denna person finansieras av Stena AB och arbetar med att matcha skolor med föreläsare. Arbetsuppgifter för den verksamhetsansvarige är att framförallt arbeta med både nya och befintliga partners, ekonomi, styrelsemöten, nätverksträffar och intervjuer av föreläsare. Projektledaren arbetar i huvudsak med matchning och skolkontakter. Personalen brukar erhålla plats i lokaler som erbjuds av partners. Under vintern har de till exempel suttit i lokaler hos Atea och i april flyttar de till Nova Communication. Transfer nationellt Transfer finns i fyra regioner i Sverige: Syd, Stockholm-Uppsala, Mälardalen och Väst. Respektive förening är självständig. Varje region har en föreningsstyrelse och medarbetare samt egna föreläsare och samarbetspartners. År 2009 bildade Transfer Sverige vars uppgift är att samla de nationella frågorna kring verksamhetens utveckling. Alla de regionala föreningarna är medlemmar. Susanna Hellgren, som är verksamhetschef för Transfer Väst var fram till föräldraledigheten generalsekreterare i Transfer Sverige på halvtid. I Transfer Sveriges styrelse finns följande personer: - Anders Wallqvist, Nowa (Ordförande) - Thomas Magnusson, Proffice - Torbjörn Claesson, Göteborgs stad - Johan Sjökvist, Starcom - Fredrik Book, Epsilon - Johan Vieweg, SEB När det gäller antal skolor och föreläsare skiljer det sig något åt vad gäller de fyra föreningarna där Mälardalen har klart färre skolor än övriga och där Stockholm-Uppsala har genomfört flest föreläsningar sedan start. 3 April För tillfället är verksamhetschef Susanna Hellgren och en projektledare föräldralediga. Ludvig Hellberg är anställd som vikare. 9

10 Tabell 2: Regionala transferföreningar och dess omfattning Region Geografiskt område Antal skolor Antal föreläsare Föreläsare sedan start Syd Större delen av Skåne Stockholm - Uppsala Väst Västra Götaland och norra Halland Örebro län men även Mälardalen beställningar från Västmanland och Södermanland Källa: Transfer.nu per Mål och målgrupp Målet för verksamheten är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället 5. Övergripande långsiktigt mål som anges de senaste åren är: Allt fler lärare använder sig av Transfer och dess föreläsare och ser Transfer som en naturlig partner i sin planering av undervisning och aktiviteter Skolor som ligger utanför Göteborgsregionen, och därmed de flesta föreläsare, skall erbjudas möjlighet att få föreläsningarna på annan ort, t.ex. genom studiebesök. Samma eller liknande mål har även funnits tidigare år. För 2011 och 2012 fanns ett mer specifikt mål kring att utöka verksamheten i Västra Götaland, t.ex. år 2012 anges att genom ny finansiering inom två år skapa förutsättningar för att nå samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland. Målgruppen är elever och lärare i Västra Götaland samt företag/näringsliv. Genomförande Transfer vänder sig till gymnasieskolor och grundskolans årskurs åtta och nio och erbjuder yrkesinriktade föreläsningar 6. Transfer Väst har skapat ett nätverk på nästan 700 föreläsare inom olika områden. Föreläsarna kommer från Transfers partnerföretag eller andra aktörer och de arbetar ideellt i mån av tid. Katarina Vinterskog anser att deras nätverk av föreläsare är tillräckligt och i stort klarar de den efterfrågan som finns. 5 Från regionutvecklingsnämndens beslut. 6 Föreläsningarna till grundskolans sista årskurser avser specifikt teknikämnen. 10

11 För att få tag på nya föreläsare anordnas speciella träffar, t.ex. lunch- eller frukostträffar. Träffarna kan äga rum hos en partner som t.ex. i höstas hade de en träff på Volvo AB. Träffarna möjliggör för Transfer att presentera sin verksamhet och vad det innebär att vara föreläsare både på individ- och företagsnivå samt vad det ger eleverna med mera. Innan en föreläsare läggs in i Transfers data/matchningssystem intervjuas de vad gäller yrke, bakgrund, vad de kan bidra med osv. Detta för att få till en så bra matchning som möjligt. En lärare eller skola som vill ha en föreläsning anger vilket ämne som de är intresserade av, hur många elever det är aktuellt för samt ger förslag på datum. En beställning ska ske med minst en månads framförhållning och med endast ett föreläsningspass per beställning och minst 10 elever ska förväntas delta (klassrumsföreläsning). Transfer matchar sedan ihop önskemålet med möjlig föreläsare. Då ungefär 500 föreläsningar genomförs per år blir inte alla föreläsarna som finns i systemet tillfrågade. Vissa föreläsare väljer också att vara vilande under perioder, men de får då fortfarande föreningens nyhetsbrev och inbjudningar. Vidare används vissa föreläsare mer flitigt än andra utifrån att vissa ämnen är mer efterfrågade. Även om lärarna enbart ska välja ämne händer det att lärare även efterfrågar en specifik föreläsare. I slutrapporterna till regionutvecklingssekretariatet anges de fem mest valda/beställda ämnena. För år 2013 var dessa arbetslivsfrågor, marknadsföring/reklam, entreprenörskap/starta eget företag, film/manus/författare och teknik/ingenjör. Det är i princip dessa områden som även angetts i tidigare slutrapporter men rangordningen har varierat. Katarina Vinterskog lyfter att de har få föreläsare som är psykologer, läkare, journalister, fotografer och jurister. Om de får en sådan förfrågan brukar de försöka lösa det genom sina egna nätverk. Föreläsningen som ska ses som ett komplement till ordinarie undervisning är kostnadsfri. Totalt antal involverade skolor i Transfer Väst är drygt 120 stycken. Övriga Transfer föreningar tar betalt för föreläsningar vid friskolor samt de kommunala skolorna genom aktuella kommuner, liknande det som Transfer Väst har med Göteborg stad. En bild över de fyra Transferföreningarnas partners finns under rubrik Partner och samverkan. Enligt Katarina Vinterskog har frågan om Transfer Väst ska börja ta betalt av skolorna diskuterats. Hon ser att en möjlighet skulle t.ex. kunna i form av en abonnemangsavgift/mäklararvode för att administrera matchningen mellan beställare och föreläsare. Styrelsen har dock valt att det ska vara avgiftsfritt. För att följa upp verksamheten har Transfer Väst en uppföljningsenkät 7 för såväl elever som lärare. Denna skickas ut av Transfer till ansvarig lärare i samband med en föreläsning. Lärarna erhåller även en påminnelse ifall enkätsvaren inte skickas in. Katarina Vinterskog poängterar att detta är en viktig del då föreläsarna erhåller, efter att Transfer Väst tagit emot och sammanställt, resultaten. Det är den feed-back, en sorts tack-för-hjälpen, som en föreläsare får. Sedan 2009 finns ett initiativ inom Transfer Sverige som heter TransferTeknik. Syftet med detta initiativ är att inspirera ungdomar till studier, entreprenörskap, nyfikenhet och ett intresse för teknik och på detta sätt bidra till framtida kompetensförsörjning inom teknikbranschen och forskningsvärlden. 7 Uppföljningsenkäten finns även tillgänglig på 11

12 På hemsidan anges att Transfer i viss utsträckning kan förmedla kontakter inför studiebesök. Likaså erbjuds skolor att ta del av s.k. Transferdagar. Det innebär att man under en halv- eller heldag bjuder in flera olika föreläsare till en skola. Transfer Väst genomför även nätverksträffar dit alla i nätverket, som partners, befintliga föreläsare, och lärare, bjuds in till. Detta genomförs cirka fem gånger per år. I vissa fall bjuds även föreläsare in att tala vid dessa träffar, t.ex. om sociala medier, inspiration. Katarina Vinterskog bedömer att det brukar vara runt 30 personer som deltar på en nätverksträff. Parter och samverkan I beslutet anges skolor, föreläsare från arbetslivet, företag/organisationer som bidrar med föreläsare och/eller finansiering som partners till Transfer Väst. På hemsidan finns en lista över skolor som har använt sig av Transfer Väst. Sammanlagt är det 120 skolor på listan. Någon uppgift kring hur många gånger skolan har beställt en föreläsning framgår inte. Transfer kan ta fram dessa uppgifter men det kräver att man går igenom deras register och har bedömts för tidskrävande. Tabell 3: Skolor som beställt minst en föreläsning fördelat på region/delregion och grundskola/gymnasieskola. Region/delregion Grundskola Gymnasieskola Total Göteborgsregionen Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Halland Total Källa: transfer.nu, per mars Som kan noteras genomförs föreläsningar i såväl Västra Götaland, med störst betoning på skolor i Göteborgsregionen, som i Halland. Tyngdpunkten är på gymnasieskolor (70 procent). När det gäller grundskolenivå är cirka 43 procent av skolorna i Halland. Som angavs ovan säger dock inte dessa uppgifter om hur många föreläsningar som respektive skola har genomfört. Katarina Vinterskog lyfter att bland annat år 2011 hade föreningen ett stort engagemang i Varberg därefter har de fokuserat mer på Västra Götaland. På hemsidan anges även partners för respektive Transferförening. Med partners avses att de bidrar med resurser till verksamheten och i vissa fall även med föreläsare till nätverket. Tabell 4: Partneraktörer fördelade på de fyra regionala Transferföreningarna Förening Partneraktör Angivna partners på hemsidan Syd Kommun Lund, Landskrona, Svalöv, Vellinge, Ängelholm, Klippan, Båstad, Örkelljunga, Eslöv, Höörs, Hörby, Kristianstad, Höganäs, Hässleholm, Osby, Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Bromölla, Östra Göeinge, Trelleborg och Malmö. 12

13 Skola Övriga offentliga Privata Thoren Business School Stockholm & Uppsala, Sydskånska gymnasiet, ProCivitas gymnasium, Humanus gymnasium, Thorén Buisness School, Consensum, Design & Construction College och Cybergymnasiet Malmö. Kunskapstaden Helsingborg och Region Skåne. Ystads allehanda, Karin Tingstedt Produktion AB, Fotograf Sayed Khatib, Holmer & Holmer, Swedbank, Fun Radio 95,3, Drömmarnas Hus, Bysted, Fastighet AB Briggen, AXIS Communication, Alfa Laval, Sandvik, Sysav, Wihlborgs, Sydsvenskan, HD och Ernst&Young. Stockholm - Uppsala Kommun Skola Övriga offentliga Privata Huddinge, Nacka, Solna, Täby, Värmdö, Botkyrka, Haninge, Järfälla, Danderyd, Sollentuna, Tyresö, Sigtuna och Stockholm Rönninge gymnasium, Franska skolan, Nackademin AB, Textila Gymnasiet, Påhlmans Gymnasium och Thorén Business School Skolverket Proffice, Teknikföretagen, Vardaga, Nowa Kommunikation, DLA Nordic, IT& Telekomföretag, IBM, Microsoft, interesting.org och The park Väst Kommun Göteborg Skola Övriga Kemi Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionen offentliga Privata GP, Volvo AB, ATEA, ManTec, Schenker Logistics, Stena, Volvo Cars och Handelsbanken. Mälardalen Kommun Örebro Skola Karolinska skolan, Kvinnerstaskolan, Risbergska, Tullängsskolan och Virginska skolan Övriga Tillväxtverket och Örebro läns landsting, offentliga Privata Rotary Mosjö, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Allmänna Arvsfonden, NA och Consulting AB Källa: transfer.nu per april Som tidigare angetts tar inte Transfer Väst betalt av skolor och de har enbart Göteborg, genom utbildningsförvaltningen, som en kommunal partner. Detta präglar ovanstående tabell där t.ex. Transfer Syd erhåller resurser av drygt 20 kommuner och åtta skolor. För Stockholm-Uppsala är uppgiften tretton kommuner och sex skolor. Medfinansiering från utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad bygger på att Transfer Väst genomför ett visst antal föreläsningar vid de kommunala skolorna. Varje år genomförs en mätning för att se på antalet. Tidigare fick de 25 tkr från Göteborg men den finansieringen har ökat till 50 tkr. När det gäller friskolor så var tidigare Academia och Jensen nationella partners och de bidrog till Transfer Sverige och dessa medel betalades därefter ut till de olika föreningarna utifrån hur många föreläsningar som genomfördes. Förra året togs detta bort och man sa att det istället skulle tas ut på skolnivå. Katarina Vinterskog tror att det var därefter som övriga föreningar började ta betalt av friskolor. Enligt Katarina Vinterskog går mycket av hennes tid åt till att finna partners och finansiering. Intresset att delta är i många fall personbundet vilket innebär att om en person slutar kan Transfer Väst mista sin finansiering. Som exempel avslutar Atea från år 2014 sitt engagemang. Även Volvo Cars har avslutat sitt engagemang. För att finna nya partners arbetar man med att ringa runt, genomföra kundbesök m.m. Katarina Vinterskog lyfter att Transfer är relativt okända även om de har ett stort nätverk. 13

14 I besluten anges att Transfer Väst samarbetar med t.ex. Ung Företagsamhet, Praktikplatsen och Mentor för att öka samverkan mellan skola och arbetsliv. Samverkan med till exempel Ung Företagsamhet består bland annat i att flera lärare beställer Transferföreläsningar i sitt arbete med UF. Enligt Katarina Vinterskog träffas även Transfer Väst och Ung Företagssamhet i andra forum och har ett nära samarbete. När det gäller arbetet mot skolorna är även detta enligt Katarina Vinterskog, som med partners, förhållandevis individberoende. Även om de har kontakt med såväl lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare så är det slutligen den enskilda läraren som gör en beställning. Detta innebär också att föreningen kan notera att lärare som byter skola tar med sig kontakten med Transfer till den nya arbetsplatsen. Resultat Resultaten som beskrivs nedan avser såväl indikatorer som övriga resultat. Projektet har använt de indikatorer som är beslutade av regionutvecklingsnämnden. En sammanställning av utfallet finns i tabellen nedan. Tabell 5: Indikatorer såväl förväntat utfall som utfall för perioden Indikatorer Förväntat utfall Utfall Antal kvinnor och män som deltar i entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal företag som samverkar med andra företag och/eller akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande Antal nya företag (som deltar i verksamheten) Antal beställda föreläsningar Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Projektet pågår Projektet pågår Projektet pågår Projektet pågår Antal nya föreläsare Projektet pågår Källa: Slutrapporter till regionutvecklingssekretariatet Varför antalet kvinnor och män som deltar i entreprenörsfrämjande aktiviteter är mycket högre år 2011 än åren framgår inte. En del handlar troligen om att man kan ha räknat på ett annat sätt 2011 jämfört med de senare åren. Man hade även en större verksamhet, t.ex. med den tidigare angivna verksamheten i Varberg, med fler föreläsningar år

15 I slutrapporten för 2013 anges att anledningen till att man inte nådde målet med 550 föreläsningar är en konsekvens av färre elevkullar och att man medvetet valt att arbeta mer med skolor som tror på pedagogiken med gästföreläsare. Inte heller 2012 uppnådde man målet med antal föreläsningar. Orsaken som då lyftes var att man även då valde att arbeta mer med vissa skolor samt att man under detta år hade en mycket begränsad verksamhet i Halland för att istället fokusera på Västra Götaland. Antal nya företag som deltar i verksamheten för 2013 angavs inte i slutrapporten. Indikatorn säger inte heller något om antal företag som avslutar sitt engagemang. Övriga resultat Utöver indikatorerna har verksamheten haft ett kvantitativt mål för att 80 procent av inkomna beställningar ska erbjudas föreläsare och 85 procent av alla föreläsare skall utvärderas. Vidare ska minst 85 procent av eleverna svara att de kommer att ha användning av föreläsningen i framtiden. Enligt slutrapporten för 2013 angav 90 procent av eleverna att de kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden. 79 procent av inkomna beställningar erbjöds en föreläsning och antal utvärderade föreläsningar var 90 procent. För år 2012 ligger också resultatet på eller något över uppsatta mål. Sedan år 2011 har även följande förväntade resultat lyfts fram: Eleverna får upp ögonen för yrken som tidigare varit okända för dem Eleverna får förebilder som visar hur man lyckas oavsett bakgrund (etisk och social) Elever får information om hur den kan hitta rätt utbildning från början för att nå sina mål Lärare fortbildas/kompetensutvecklas genom att delta i föreläsningen och därmed får en vidare syn inom sitt ämnesområde Läraren får kontakter med näringslivet eller andra arbetsplatser som kan användas vid det pedagogiska arbetet Föreläsningarna skapar en förståelse, respekt och ödmjukhet för varandras vardag attitydförändring Företag kan arbeta för att på lång sikt bidra till en positiv kompetensförsörjning till sin bransch Katarina Vinterskog lyfter att vad föreläsningarna kan bidra med är att ge eleverna inspiration att läsa vidare eller till entreprenörskap och att eleverna ges en ingång till företag. Hon lyfter även att utvärderingarna visar på att föreläsningarna ger elever framtidshopp, t.ex. kan det anges att han gav mig hopp om framtiden. Många elever känner enligt Katarina Vinterskog en hopplöshet då det upplevs som svårt att komma in i arbetslivet. Föreläsarna blir därför inte bara föreläsare utan även förebilder. Katarina Vinterskog lyfter att eftersom föreläsarna inte får betalt har de föreläsare som brinner för att komma ut till eleverna och/eller har kanske barn i den åldern själva. I enkäten som kan användas i samband med uppföljning får eleverna svara på frågor om föreläsningen. 15

16 Tabell 6. Enkätfrågor till eleverna efter en föreläsning Frågor Vad tyckte du om föreläsningen? Fördelat på - Framförande - Innehåll - Utrymme för frågor - Föreläsarens kompetens Har föreläsningen gjort dig intresserad av att starta eget företag? (besvaras endast om frågan är relevant) Tror du att du kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden? Har läraren förberett klassen inför föreläsningen? Du själv är Vad tyckte du om föreläsningen? Är det något du tycker hade kunnat göras annorlunda? Källa: transfer.nu Svarsalternativ Mycket bra Bra Mindre bra Dålig (för respektive underrubrik) Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej Ja Nej Ja - Nej Man - Kvinna Öppen fråga Även läraren får fylla i en enkät i samband med en föreläsning. Vissa av de frågor som ställs liknar de som ställs till eleverna. Tabell 7. Enkätfrågor till lärarna efter en föreläsning Frågor Vad tyckte du om föreläsningen? Fördelat på - Framförande - Innehåll - Utrymme för frågor - Föreläsarens kompetens Tror du att eleverna kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden? Har du förberett eleverna inför föreläsningen? Kan du använda kunskaperna från föreläsningen i ditt arbete? Du själv är Vad tyckte du om föreläsningen? Är det något du tycker hade kunnat göras annorlunda? Källa: transfer.nu Svarsalternativ Mycket bra Bra Mindre bra Dålig (för respektive underrubrik) Ja Nej Ja - Nej Ja - Nej Man - Kvinna Öppen fråga Jämställdhet och integration Transfer Väst strävar efter en jämställd könsfördelning och föreläsarbasen innehåller 40 procent kvinnor och 60 procent män enligt ansökan för I slutrapport för 2013 anges även att man aktivt har försökt att finna fler kvinnor att föreläsa inom teknikområdet, särskilt inom IT. Detta bedöms även som mycket efterfrågat av skolorna. När det gäller integration lyfts att man även har föreläsare som kan ge sin bild över t.ex. att komma till Sverige och arbeta, att arbeta utomlands, kulturella skillnader, andra kultur etc. 16

17 Miljö Verksamheten anges alltid sträva efter att i första hand hitta föreläsare så nära skolans närområde som möjligt. De tillhandahåller även föreläsare med miljöinriktning och fokus på hållbar utveckling. Kommentarer av enheten för analys- och uppföljning I besluten lyfts kopplingen till såväl Vision Västra Götaland som tillväxtprogrammet. Även 2014 års beslut är kopplat till det tidigare tillväxtprogrammet. I eventuella kommande beslut kommer koppling behöva visas till Västra Götaland Då verksamhetens syfte är att ge ungdomar en koppling till arbetslivet och att möjliggöra kontakter mellan unga och vuxenvärld och arbetsliv så går det att finna en sådan koppling. Målet för Transfer Väst är att vara en naturlig del av infrastrukturen i ett väl fungerande kunskapssamhälle och att inspirera individen till utbildning, företagande och entreprenörskap samt utveckla individers möjlighet i kunskapssamhället. Enligt till exempel slutrapporten för år 2013 angav 90 procent av eleverna att de kommer att ha nytta av föreläsningen i framtiden vilket tyder på att eleverna finner ett intresse av föreläsningarna. Liknande nivåer har visats i andra slutrapporter. De mål som avser verksamhet utanför Göteborgsregionen bedöms projektet ha haft svårare att nå. Till exempel angavs i beslutet för 2012 att genom ny finansiering inom två år skapa förutsättningar för att nå samtliga gymnasieskolor i Västra Götaland. Transfer Väst kan visa på skolkontakter i alla fyra delregioner samt i Halland. Projektet kan inte, på ett enkelt sätt, redovisa hur många elever de når i respektive område. Det är därmed svårt att bedöma hur väl de har nått ut i Västra Götaland. Det vore dock önskvärt att antal genomförda föreläsningar samt deltagande elever framöver fördelas på delregioner i Västra Götaland respektive Halland. Ovanstående är även viktigt utifrån ett finansieringsperspektiv. Man kan tänka sig att Transfer borde begära att fler kommuner än Göteborg medfinansierar genomförda föreläsningar. Det krävs då att Transfer Väst hittar en möjlig nivå på finansiering. Vid en sådan genomgång bör man dock ha med sig att Göteborg medfinansierar verksamheten med kronor för år 2014 och då en stor del av verksamheten äger rum där så skulle beloppen för övriga kommuner troligen bli lägre. Uppföljningen har inte tittat på de nivåer/belopp som övriga Transfer kontor tar från kommunala partners och friskolor. Föreningen borde titta på detta och se på möjligheten att anpassa det till Transfer Västs verksamhet. En annan väg skulle kunna vara att starta upp en dialog med de kommuner vars skolor erhåller föreläsningar idag för att höra hur de ser på en finansiering. En svårighet kopplat till spridningen av verksamheten i Västra Götaland hör dock även ihop med att flertalet föreläsare är hemmahörande i Göteborgsregionen. Förutsättningen att få föreläsare att delta kostnadsfritt skulle troligen minska om föreläsarna får t.ex. en längre väg att resa för att ha sin föreläsning. Transfer Väst skulle utifrån ett sådant perspektiv behöva en ökad andel av föreläsare utanför Göteborgsregionen. Transfer Väst har i sina ansökningar de senaste åren lyft fram ett övergripande långsiktigt mål att skolor utanför Göteborgsregionen erbjuds föreläsningar på annan ort, t.ex. genom studiebesök. 17

18 Någon uppgift om detta har skett framgår inte. Detta skulle kunna vara ett sätt att fortsätta att försöka sprida verksamheten men det är troligen bli svårt att få någon större volym av antal elever. Projektet bedöms ha genomfört insatser enligt det som lyfts i ansökan och beslut. De har även till stor del nått sina mål utifrån de indikatorer som valts. En sårbarhet projektet har är att verksamheten verkar vara mycket individberoende. Det handlar om såväl finansieringssidan (partners) som om verksamheten (lärare). Detta gör att ansvariga spenderar mycket tid i att finna nya partners och därmed även finansiering. Övriga Transfer kontor har valt att ta ut finansiering av deltagande skolor och kommuner borde ha en lägre sårbarhet under förutsättning av skolorna är nöjda och beställer föreläsningar. Transfer Väst har haft en relativt stor verksamhet, sätt till antal skolor, i Halland. Enligt verksamhetsansvarig satsades en hel del fram till år 2012 där. Om verksamheten bedrivs vid skolor i Halland bör diskussion tas med berörda för att få till en finansiering därifrån. Alla föreläsningar följs upp och resultaten tyder på att eleverna är nöjda med den föreläsning som de varit på. Enkäter sammanställs för respektive föreläsning och aktuell föreläsare erhåller resultaten. Någon mer övergripande sammanställning över resultaten finns inte men hade varit önskvärd. Denna skulle då även kunna användas för att göra Transfers verksamhet mer känt. Genom att fortsätta erbjuda s.k. Transferdagar kan kanske även bidra till att kunskapen om föreningen ökar då detta borde öka antalet engagerade lärare till fler än en lärare vid en skola. 18

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att bevilja Transfer Syd ett bidrag om 150.000 kr.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att bevilja Transfer Syd ett bidrag om 150.000 kr. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-25 Vår referens Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Transfer GYVF-2014-2740

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Therese Kropp, Ledningsstrateg Skånetrafiken therese.kropp@skanetrafiken.se 0451-288502 Det går inte riktigt att trampa gasen i botten på samma sätt Skånetrafiken

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2009

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2009 Blekinge Dalarna Gävleborg Halland veckor/ Karlshamn 145 4 v 54 kr inkl sem ers Avtalsförsäkringar gäller Landstinget Blekinge 130 4 v 60 kr inkl sem ers Avtalsförsäkringar gäller Olofström 107 4 v 57

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Ansökan från Transfer om anslag till utveckling av verksamheten i Uppsala län

Ansökan från Transfer om anslag till utveckling av verksamheten i Uppsala län KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2014-03-24 UAN-2014-0184 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Transfer

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

08.00 Välkomna, Johan Österberg, Ystad kommun och Ingvar Öberg, Företagarna

08.00 Välkomna, Johan Österberg, Ystad kommun och Ingvar Öberg, Företagarna Program: 07.30 Frukost och mingel 08.00 Välkomna, Johan Österberg, Ystad kommun och Ingvar Öberg, Företagarna 08.05 Årets ranking av företagsklimatet i Ystad. Erik Hultgren - bitr. regionchef Svenskt Näringsliv

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i centrala Västerås Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i Örebro årskurs 6 9 Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden.

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET BESLUT FoUU-enheten 2012-02-01 Till Göteborgs Tekniska College AB Webbadress: www.gtc.com e-postadress till kontaktperson hos sökanden: johan.bengtsson@gtc.com Medel till

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

2 Finansiering, genomförande och utvärdering

2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2.1 FINANSIERING Diagram 4. Finansiering av tillväxtavtal i 15 län (totalt 1 933 miljoner kronor), procentuell andel per kategori Diagram 5. Statlig finansiering

Läs mer

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 1 (8) Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

Videdal för Framtida Malmö

Videdal för Framtida Malmö Videdal för Framtida Malmö Vi har varit med om en resa. Kanske en annan resa än vad som var tänkt från början. Det har blivit annorlunda än om det inte funnits något projekt. Men vi vet inte ännu vad det

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer