GE Money Bank AB. Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Money Bank AB. Årsredovisning"

Transkript

1 GE Money Bank AB Årsredovisning 2004

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för GE Money Bank AB (Banken), org.nr , får härmed avge redovisning för verksamheten för tiden 1 januari - 31 december 2004, bolagets 8:e verksamhetsår som Bank. Ägare Banken är ett helägt dotterbolag till GE Capital International Financing Corporation (GECIFC), med huvudkontor i Stamford, CT, USA. Banken och ovannämnda ägarbolag, ingår i affärsområdet GE Consumer Finance inom General Electric Corporation, Fairfield, CT, USA. GE Consumer Finance (GECF) bedriver konsumentkreditgivning i Europa, Asien, Australien, Nord- och Sydamerika. Genom GE Money Bank AB erbjuder GECF sina kunder i Skandinavien ett brett utbud av finansiella tjänster. Organisation och verksamhet Verksamheten i Norge respektive Danmark bedrivs som filialer till GE Money Bank AB. Genom Bankens helägda dotterbolag, GE Money Bilfinans AS, bedrivs fordonsfinansiering i Norge. GE Money Bank erbjuder finansiella tjänster direkt till konsument samt genom samarbete med detaljhandeln och intresseorganisationer. Produktutbudet omfattar säljfinansiering, bilfinansiering genom avbetalningskontrakt och leasing, blancolån, revolverande kontokrediter med eller utan kort samt bostadsfinansiering inom koncernen. Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2004 Som ett led i General Electrics strävan att minska antalet legala verksamheter, fusionerades Bankens dotterbolag GE Capital Bilfinans AB och det vilande dotterbolaget Finax FS AB med Banken den 1 oktober Vid samma tidpunkt ändrades Bankens firma till GE Money Bank AB. Detta efter att beslut fattats av Bankens ägare, att samtliga verksamheter med konsumentkreditgivning som huvudsaklig inriktning, skall bedrivas under namnet GE Money. Till ny styrelseledamot i Banken valdes Olli Riikkala, (GE Healthcare Finland). Olli Riikkala efterträdde Pekka Pättiniemi, tidigare verkställande direktör i Bankens dotterbolag GE Capital Bilfinans AB. Bankens styrelse är i övrigt oförändrad. Bankens norska dotterbolag GE Money Bilfinans AS (tidigare GE Capital Bilfinans AS) flyttade den 1 juli 2004 sin verksamhet från Fredrikstad till Stavanger. Ny firma registrerades den 1 oktober Till ny verkställande direktör i GE Money Bilfinans AS har Morten Warland, administrerande direktör i Bankens norska filial, utnämnts. Premieobligationsverksamheten som har bedrivits i Bankens bifirma Privata Placeringar har avyttrats. Bankens danska dotterbolag GE Capital Finans ApS upplöstes genom likvidation den 7:e mars Banken har beslutat att lämna ett koncernbidrag till Bankens systerbolag, GE Stockholm AB, om kronor. Banken har mottagit ett aktieägartillskott från moderbolaget, GE Capital International Financing Corporation, om kronor. Utlåning Vid utgången av 2004 uppgick koncernens bruttoutlåning till Mkr ( Mkr*). I jämförelse med föregående år innebär detta en ökning med 6,2 % (1,5 %*). Intäkter Rörelsens intäkter ökade med 7,5 % till Mkr (2 594 Mkr*), vilket motsvarar 9,7 % av medelutlåningen (9,4 %*). Försäljning av fordon (884) är exkluderade från årets rörelseintäkter. Detta för att få en så rättvis bild som möjligt mot jämförelsetalen föregående år. * Föregående år Sida 2 av 36

3 Kostnader s rörelsekostnader ökade med 8 % till Mkr (1 366 Mkr*), vilket motsvarar 5,2 % (5 %*) av medelutlåningen. Inköp av fordon (884) är exkluderade från årets rörelsekostnader. Detta för att få en så rättvis bild som möjligt mot jämförelsetalen föregående år. Resultat före kreditförluster s resultat före kreditförluster ökade med 7 % till Mkr (1 228 Mkr*), vilket motsvarar 4,6 % (4,5 %*) av medelutlåningen. Kreditförluster Under året konstaterade kreditförluster uppgick till Mkr (719 Mkr*), vilket motsvarar 3,7 % (2,6 %*) av medelutlåningen. Återvunna konstaterade förluster uppgick till 392 Mkr (354 Mkr*). Reserven för sannolika kreditförluster minskade till 565 Mkr (1 168 Mkr*) vilket motsvarar 1,9 % av bruttoutlåningen, att jämföras med 4,2 % av bruttoutlåningen föregående år. Rörelseresultat Årets rörelseresultat för koncernen uppgick till Mkr (798 Mkr*), vilket motsvarar 21,2 % (15,5 %*) avkastning på det genomsnittliga kapitalet. Skatter Årets resultatet har belastats med skatter på sammanlagt 52 Mkr (252 Mkr). Eget kapital s egna kapital ökade under året till Tkr vilket motsvarar 22 % (19 %) av balansomslutningen. Kapitaltäckningsgraden uppgick för moderbolaget till 23,6 % och för koncernen till 22,6 %. Personal Antalet anställda uppgick i Sverige till 359, Norge till 229 och i Danmark till 223 vilket ger totalt 811 varav 454 kvinnor. Förväntad framtida utveckling Banken kommer att fortsätta fokusera på att snabbt och enkelt betjäna kunder och klienter och därmed åstadkomma en ökad försäljning och större marknadsandel. Banken förutser en fortsatt stadig ökning av utlåningen. Verkställande direktören har ordet 1997 startade Banken sin verksamhet i Sverige. Samtidigt öppnades filialen i Norge. Två år senare öppnade vi filialen i Danmark. Vi började med kreditkort och finansiering av produkter i butik idag har vi så mycket mer. Vår målsättning är att alltid ha konkurrenskraftiga erbjudanden, oavsett i vilken situation i livet du befinner dig. Vi har alltid varit noga med att redovisa räntor och avgifter. Vi har också alltid jobbat hårt för att erbjuda smidigaste service. Vi tycker om att vara ledande. Foto: Peter Knutson Niels Aall VD Sida 3 av 36

4 Förslag till vinstdisposition s fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till Tkr. Ingen föreslagen överföring till bundet eget kapital föreligger i koncernen. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget disponeras sålunda i kr: Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt Till nästa år balanseras Förslaget till vinstdisposition har gjorts med beaktande av reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det är styrelsens bedömning att bolagets egna kapital är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk, varför bolagets motståndskraft mot förluster får anses vara betryggande. Under förutsättning att ovanstående förslag godkänns kommer moderbolagets egna kapital att utgöra: Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserade vinstmedel Totalt Beträffande GE Money Bank AB:s och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, noter och kommentarer. För femårsöversikt och nyckeltal hänvisas till not 35 i årsredovisningen. Interiör Stockholmskontoret Foto: Tony Landberg Sida 4 av 36

5 Resultaträkning et Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Leasingintäkter 1, Räntekostnader Räntenetto Anteciperad utdelning Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Försäljning av fordon Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10,11, Övriga rörelsekostnader Inköp av fordon Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Foto: Tony Landberg Sida 5 av 36

6 I Norden arbetar över 800 personer. Här är några av dem. Jeff Wang Analyst Shanghai Now Sweden Julie Schirmer Assistant Human Resources Denmark Monicha Jondahl Area Manager Sales Norway Michael Wahren Pricing Leader Finance Norway Jan Inge Aarreberg Collector Collections Norway Maria Jarhed Team Leader Consumer Service Sweden Peter Argin Market Analyst Marketing Sweden Barbro Nyberg Säljare Sales Finans Sweden Foto Danmark: Jan Djenner Norge: Anne Lise Norheim Sverige: Tony Landberg Sida 6 av 36

7 Balansräkning et Belopp i Tkr TILLGÅNGAR Noter Kassa Belåningsbara statsskuldsförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar 10, Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för skatter Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver EGET KAPITAL Bundet eget kapital 31 Aktiekapital * Reservfond Överkursfond Övriga bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar, obeskattade reserver och eget kapital Ställda säkerheter 33 Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Åtaganden * Aktiekapital Antal à nominellt Foto: Tony Landberg Sida 7 av 36

8 imagination at work Foto: Tony Landberg Sida 8 av 36

9 Kassaflödesanalys et Belopp i Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före bokslutsdispositioner och skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/minskning av den löpande verksamhetens tillgångar Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning/minskning av övriga tillgångar Ökning/minskning av den löpande verksamhetens skulder Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten Ökning/minskning av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Sålda aktier och andelar Effekt av förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Utdelning Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Omräkningsdifferens Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Som likvida medel klassas kassa, postgiro och banktillgodohavande samt övriga fordringar/skulder på kreditinstitut. De likvida medel som redovisas i kassaflödesanalysen redovisas i balansräkningen under posterna Kassa, Utlåning till kreditinstitut och Skulder till kreditinstitut. En av många medarbetare som ser till att våra kunder är fortsatt nöjda med oss. Sida 9 av 36

10 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:22). Klassificeringen av poster i Balansräkning och Resultaträkning följer ÅRKL och Finansinspektionens redovisningsföreskrifter. Denna klassificering skiljer sig från Redovisningsrådets rekommendation 22, Utformning av Finansiella Rapporter. Rekommendationen anger också att tillgångar och skulder i kreditinstitut ska indelas på annat sätt. består av den svenska verksamheten i GE Money Bank AB, den danska och den norska filialen samt dotterbolagen GE Money Bilfinans A/S, Norge och GE Capital Finans ApS, Danmark. Nyheter Under 2004 har följande RR och FFFS rekommendationer börjat att tillämpas RR 6:99 Leasingavtal RR 29 Ersättningar till anställda FFFS 2004:20 5 kap 30a Ersättningar till ledande befattningshavare Fusion av helägda dotterbolag GE Capital Bilfinans AB, , har fusionerats in i moderbolaget GE Money Bank AB per den 1 oktober Värderingen av tillgångar och skulder är i enlighet med koncernvärdemetoden. Finax FS AB, , har fusionerats in i moderbolaget GE Money Bank AB per den 1 oktober Värderingen av tillgångar och skulder är i enlighet med koncernvärdemetoden. Byte av redovisningsprincip Från och med den 1 januari 2004 följs RR 6:99 Leasingavtal i koncernredovisningen. Rekommendationen medför att alla leasingtillgångar i koncernen redovisas som finansiella fordringar d v s nettoinvesteringen enligt avtal. Effekten av principförändringen redovisas på en egen rad i sammanställningen av förändring eget kapital, se not 31. Not 2 redovisar detaljerat effekten av ändrade redovisningsprinciper och jämförelse med omräknat resultat och balansräkning för Ändringen av redovisningsprincip har inte korrigerats i femårsöversikten för åren före 2004 då kostnaden för återskapande av data ej står i rimlig proportion till ändringen. ets redovisning jämfört med koncernredovisningen s och moderbolagets redovisningsprinciper överensstämmer med undantag för RR 6:99 och redovisningen av obeskattade reserver och bokslutsdispositioner. I koncernen är obeskattade reserver borttagna, varvid skatteandelen redovisas bland uppskjutna skatter. Koncernredovisningen Koncernredovisningen upprättas enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR 1:00). Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Effekter av ändrade valutakurser Vid omräkning av de norska och danska dotterbolagens resultat- och balansräkningar används dagskursmetoden. Omräkningsdifferens förs direkt till eget kapital. Samma metod har använts vid omräkning av filialernas resultat- och balansräkning. Tillgångar och skulder i utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs. Övervägande del av koncernens balansposter har lokal valuta som transaktionsvaluta. Upplysningar om närstående Resultat - och balanspåverkande poster i moderbolaget och koncernen är redovisade i beloppsform separat i respektive not 1, 8, 16, 17, 22, 23, 24 och 27. Det finns inga lån, ställda panter eller andra säkerheter utställda varken till styrelse eller VD inom moderbolaget och koncernen. Rapportering av rörelsegrenar och geografiska områden Då GE Money Bank AB:s värdepapper ej är föremål för allmän handel har Banken valt att inte redovisa en uppställning per segment - rörelsegrenar. Räntenetto, provisionsintäkter och övriga rörelseintäkter redovisas per geografiska områden, även utlåningen till kreditinstitut och allmänheten är segmenterad på geografiska områden. Sida 10 av 36

11 Leasingobjekt Leasingobjekt i den juridiska personen redovisas som anläggningstillgångar till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar beräknade enligt annuitetsmetoden och rak avskrivning i vissa fall samt nedskrivningar p g a leasetagarens bristande betalningsförmåga. Leasingobjekt i koncernen redovisas enligt RR 6:99 Leasingavtal. Redovisas som anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar enligt annuitetsmetoden (Nettoinvesteringen) samt nedskrivningar p g a leasetagarens bristande betalningsförmåga. Avskrivningar görs i normalfallet till 10 % restvärde. På förlängningskontrakt görs nedskrivning till ett restvärde till noll. Avskrivningar i både den juridiska personen och koncernen sker över kontraktets löptid som i genomsnitt är 32 månader. För finansiella leasingavtal mellan GE Money Bank AB och dess leasetagare garanteras inga restvärden av GE Money Bank AB. Osäkra fordringar på leasingobjekt redovisas separat under not 14. Reserv för osäkra fordringar redovisas för moderbolag i not 12 och koncern i not 17. Kreditförluster Vid beräkning av reserv för kreditförluster avseende reversfordringar och andra homogena fordringar görs en kollektiv bedömning utifrån statistisk erfarenhet. Vid denna gruppvisa värdering har såväl det historiska utfallet av kreditförlusterna som den förväntade utvecklingen av förlustnivån varit styrande för reserveringen av befarade förluster. Förlustrisken för andra fordringar bedöms individuellt. Förlusterna behandlas som konstaterade när ärenden slutredovisas i inkassohanteringen alternativt vid tidigare tidpunkt när inga inbetalningar influtit på inkassoärendena mellan 5 till 7 månader. Rörelseresultatet belastas med nettot av årets återvunna och konstaterade förluster samt av förändringen av befarade förluster. Finansinspektionen har föreskrivit uppgiftsskyldighet beträffande oreglerade och osäkra fordringar. Enligt Årsredovisningslagen för kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) skall en fordran definieras som osäker så snart det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och säkerhet saknas som med betryggande marginal täcker fordringsbeloppet, d v s inklusive räntor och kompensation för den eventuella förseningen. Banken definierar oreglerade fordringar som fordringar som varit förfallna till betalning i mer än 60 dagar. Där andra omständigheter medfört tveksamhet om kreditens värde är dessa per definition osäkra. Dessa uppgifter framgår av not 14. I de fall förlustrisk bedöms föreligga görs avsättning för befarade kreditförluster. Oreglerade fordringar definieras enligt följande: fordringar som varit förfallna till betalning i mer än 60 dagar, fordringar upplagda på särskild betalplan samt övrig reservering för fordringar enligt bolagets redovisningsprincip för beräkning av reserv för kreditförluster. Samtliga krediter i moderbolaget avser utlåning och leasing till svensk, dansk och norsk allmänhet. Bokförda ränteintäkter hänförliga till oreglerade fordringar reverseras och resultatförs i samband med att de regleras. I särskilda fall beviljas avvikelse från ursprungligt uppgjord amorteringsplan eller betalplaner. För vissa krediter med särskild betalplan har även ränteeftergift lämnats. Ränteeftergift kan medges i undantagsfall då en nödlidande gäldenär accepterar en särskild betalplan för amortering av sina åtaganden. Generellt gäller att om planen inte fullföljs belastas gäldenären med samtliga upplupna ej debiterade räntor från den dagen då den särskilda betalplanen ingicks. Samtliga betalplaner och fordringar med ränteeftergift är reserverade för som osäkra. Foto: Tony Landberg Sida 11 av 36

12 Finansiella risker För Bankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker, såsom kreditrisk, likviditetsrisk, ränterisk samt operationell risk. I syfte att begränsa risktagandet har bolagets styrelse fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. Kreditrisk Med kreditrisk avses risk för utebliven betalning. Här inbegrips dels risken för att kredittagaren inte kan eller vill fullgöra sina förpliktelser gentemot banken avseende kredit dels risken att, vid bristande betalningsförmåga, ställd säkerhet eller borgen ej täcker bankens fordran. Den bakomliggande transaktionen kan avse leasing- eller lånefordringar. Kreditrisk kan existera både inom och utom bankens balansräkning och omfattar även placeringar. I fråga om placeringar avses med motpart, emittent. I samband med framför allt säljfinansiering uppstår kreditrisk även i form av risk för brist i vara och risk för utebliven leverans av vara. I huvudsak uppstår kreditrisker på konsumenter och företag. Bolaget har en Inkassogrupp som arbetar mot de redan befintliga kunderna som får betalningsproblem samt en Riskavdelning som gör utredningar av tilltänkta kunder samt gör löpande utredningar av säkerheter och kreditlimiter. Bolagets kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. Trots att kreditrisken utgör bolagets största riskexponering är bolagets kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små. Den primära bedömningsgrunden för bolagets kreditgivning för lån med säkerhet är kundens återbetalningsförmåga. Därtill utgör det bakomvarande leasing- eller låneobjektet, i bolagets fall som regel ett fordon, en betryggande och ofta tillräcklig säkerhet för krediten. I bolagets vagnparksfinansiering begränsas risken ytterligare av att kundernas totala exponering begränsas av beloppsmässiga limiter. All kreditbedömning för konsumentlån utan säkerhet sker med hjälp av statistiska modeller. Bolaget strävar efter en god riskspridning. Ränterisk All in- och upplåning sker till rörlig ränta. Likviditetsrisk All upplåning sker internt inom GE koncernen, vilket minimerar likviditetsrisken. Operationell risk Operativa risker definieras som risken för förluster orsakade av bristfälliga eller felaktiga rutiner och system, felaktigheter begångna av egen personal samt externa händelser. Operationell risk regleras och förebyggs genom att interna processer finns dokumenterade och att dessa följs upp av en intern granskningsfunktion. Avskrivningar Avskrivningsprinciper för goodwill, inventarier och andra immateriella tillgångar framgår av not 10, 11 och 12. Verkligt värde Redovisning i enlighet med FFFS 2002:22 5 kap 22. Finansiella poster i balansräkningen är värderade till det lägre av anskaffnings- och verkligt värde. Bokfört värde kan jämställas med verkligt värde med ett undantag: Aktier i dotterbolag är onoterade varför marknadsvärde ej finns att tillgå. Tilläggas kan dock göras att såväl ut- som upplåning i koncernen i princip sker till rörlig ränta varmed bokfört värde kan likställas med verkligt värde. Vad beträffar betalningsmedel, kortfristiga fordringar och skulder samt maskiner och inventarier har även där bokfört värde jämställts med verkligt värde. Övrigt Intäktsredovisning av räntor upphör för viss kredit när räntor och/eller amorteringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar eller när andra omständigheter medför osäkerhet om kreditens värde och återföring av räntor på dito krediter sker i resultaträkningen. Samtliga tillgångar med undantag av vad som framgår av not 10, 11 och 12 avseende immateriella respektive materiella anläggningstillgångar samt not 19 avseende aktier och andelar är omsättningstillgångar. redovisar uppskjuten skattefordran i de fall en tillgångs skattemässiga värde överstiger det bokförda och det bedöms vara sannolikt att fordran kommer att realiseras. Sida 12 av 36

13 Adresslista General Electric Company General Electric Capital Corporation 3135 Easton Turnpike 260 Long Ridge Road Fairfield, CT Stamford, CT USA USA Tel: Tel: General Electric Capital International Financing Corporation 1600 Summer Street Stamford, CT USA Tel: GE Money Bank AB GE Money Bank, filial Solna Strandväg 98 Nedre Strandgate 43 Box 302 Postboks Stockholm 4068 Stavanger SVERIGE NORGE Tel: el Org nr GE Money Bank, filial GE Money Bilfinans AS GE Capital Finans ApS Nedre Strandgate 43 Park Allé 295 Postboks 8060 DK-2605 Brøndby 4068 Stavanger DANMARK NORGE Tel: Tel: Org nr Kontoret Stockholm Foto: Tony Landberg Sida 13 av 36

14 Noter till årsredovisning 2004 Belopp i Tkr där annat ej anges. NOT 1 RÄNTENETTO Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut -räntor i Sverige räntor i Norge räntor i Danmark Utlåning till allmänheten -räntor i Sverige räntor i Norge räntor i Danmark Leasingintäkter -Leasingintäkter i Sverige Leasingintäkter i Norge Leasingintäkter i Danmark Avskrivningar enligt plan -Avskrivningar i Sverige Avskrivningar i Norge Avskrivningar i Danmark Totala ränte- och leasingintäkter Varav koncernintäkter Räntekostnader Kundinlåning -Svenska Utländska Upplåning från Kreditinstitut -Svenska Utländska Upplåning från allmänheten -Svenska Utländska Förlagslån -Svenska Utländska Totala räntekostnader Varav koncern kostnader Räntenetto Den genomsnittliga utlåningsräntan, inklusive avgifter, uppgår till 13,3 % (13,5 %) i moderbolaget och 12,8 % (12,5 %) i koncernen. Inlåningsräntan på kundinlåningen, hänförlig till vår norska verksamhet är 6,3 % (4,6 %). Sida 14 av 36

15 NOT 2 EFFEKTER AV ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER Justering av koncernens balansräkning per 1/ Övergång till redovisning enligt RR 6:99 Leasingavtal från 1/ Bytet av redovisningsprincip har skett direkt mot eget kapital. Nedan visas en proforma från föregående år i jämförelse med årets resultat och balansräkning Enligt fastställd Efter omräkning Upprättad enligt resultat och till ny redovisnings- tillämpning av ny balansräkning princip redovisningsprincip (Proforma) Resultaträkning Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Räntenetto Rörelse intäkter Rörelse kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Skatter Årets resultat Balansräkning Utlåning till Allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar Skatteskulder Övriga skulder Bundet eget kapital Fria reserver Årets vinst Summa skulder och eget kapital NOT 3 FÖRSÄLJNING AV FORDON Försäljning av fordon Inköp av fordon Summa 0 0 NOT 4 PROVISIONSINTÄKTER OCH KOSTNADER Provisionsintäkter Utlåningsprovisioner Sverige Norge Danmark Summa provisionsintäkter Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Summa provisionskostnader Sida 15 av 36

16 NOT 5 UTDELNING/ANTECIPERAD UTDELNING Utdelningen för 2003 avsåg anteciperad utdelning från dotterbolaget GE Capital Finans ApS, Danmark. NOT 6 NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER Valuta kursdifferenser Sverige Norge Danmark Orealiserad förlust förändring av marknadskursen för Svenska statens premieobligationer Realiserade vinster lager Svenska statens statsobligationer Summa finansiella transaktioner NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Reavinst vid avyttring mater. tillg Försäkringsintäkter Övriga rörelseintäkter Summa övriga rörelseintäkter Geografisk fördelning Sverige Norge Danmark Summa Sida 16 av 36

17 NOT 8 ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden anställda Sverige Norge Danmark Total Löner och arvoden till styrelse och VD Sverige Norge Danmark Total Summa löner och arvoden Varav tantiem till VD och styrelseledamöter Sociala kostnader Varav pension kostnader Andra personalkostnader Summa personalkostnader Övriga administrationskostnader Summa administrationskostnader Varav koncern kostnader Principer Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagstämmans beslut. Särskilt arvode utgår till styrelsens ordförande i egenskap av medlem i revisionskommitten. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattingshavare utgörs av grundlön, bonus, övriga förmåner, pension och optioner. Med andra ledande befattningshavare avses de 8 personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Pension och övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som en del i den totala ersättningen. Grundlön/ Rörlig Övriga Pensions- Finansiella Övrig styrelsearvode ersättning förmåner kostnad instrument ersättning Styrelse ordförande, Dag Wersén Styrelseledamot, Karl Fredrik Lindblom Verkställande direktör, Niels Aall Andra ledande befattningshavare Summa Kommentarer - Styrelsens ordförande för GE Money Bank AB har erhållit ersättning i egenskap av medlem i revisionskommitten, kronor - Övriga förmåner avser tjänstebil och bostad - Ledamot i GE Money Bank AB, Karl Fredrik Lindblom, har utöver styrelsearvode erhållit kronor för utförda advokatuppdrag inom koncernen. - Pensionskostnaderna för VD och ledande befattningshavare avser den del som påverkat årets resultat. Pensioner till VD och ledande befattningshavare - Pensionsåldern för verkställande direktör och koncernchef för GE Money Bank AB är 60 år, med en ålderspension uppgående till 67 % av lönen. - Pensionsåldern för verkställande direktör för GE Money Bilfinans AB är 65 år, med en ålderspension uppgående till 67 % av lönen. - För andra ledande befattningshavare varierar pensionsåldern mellan 60 och 65 år. Sida 17 av 36

18 Avgångsvederlag Till VD och tillika koncernchef för GE Money Bank AB utgår 24 månaders lön vid uppsägning från GE Money Bank AB. Finansiella instrument Teckningsoptioner Teckningsoptioner Antal Värde Förvärvspris Förmån Verkställande direktör Niels Aall Andra ledande befattningshavare Summa Tabellen visar icke inlösta teckningsoptioner i General Electric Company för VD och andra ledande befattningshavare. Antalet anställda (medelantal under året) Sverige varav kvinnor Norge varav kvinnor Danmark varav kvinnor Summa Varav kvinnor Styrelse och ledningsgrupp sammansättning Styrelse Sverige varav kvinnor Norge varav kvinnor Summa Varav kvinnor Koncernledning Total 9 8 Varav kvinnor 3 2 Ledningsgrupp inklusive VD, per land Sverige varav kvinnor Norge varav kvinnor Danmark varav kvinnor Summa Varav Kvinnor Sida 18 av 36

19 Sjukfrånvaro Upplysning om sjukfrånvaro för anställda verksamma i Sverige. Redovisningen är i enlighet med ÅRL 5 Kap 18a Informationen innehåller inte anställda för våra filialer och dotterbolag i Norge och Danmark. Varje åldersgrupp i % av total sjukfrånvaro för åldersgruppen. Procent Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori >29 år år 50< år Total >29 år år 50< år Total Män 1,1 % 0,5 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,4% Kvinnor 3,4 % 3,0 % 6,6 % 3,6 % 4,9 % 2,9 % 5,5 % 3,8% Total 4,5 % 3,6 % 6,8 % 4,3 % 5,4 % 3,4 % 5,7 % 4,2% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer: 2004 (40,4%) och 2003 (49,9%). Upplysning om revisorarvoden Arvode och kostnadsersättning KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag Total BDO Feinstein Revisionsuppdrag Andra uppdrag Total NOT 9 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL 2004 Årets totala hyres- och leasingkostnader Framtida leasingavgifter avseende operationella leasingavtal med en återstående löptid. Mindre än 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa Mindre än 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa Sida 19 av 36

20 NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I moderbolaget redovisad goodwill innefattar inkråmsgoodwill i den danska filialen relaterad till tillgångsförvärv under 2002 och På grund av affärsmässiga ställningstaganden och portföljernas livslängd skrivs inkråmsgoodwill av under 10 år. I samband med fusion av GE Capital Bilfinans AB har koncernmässig goodwill införts i moderbolaget som fusionsgoodwill och kommer att överta ursprunglig avskrivningsplan på 10 år. Goodwill Ackumulerat anskaffningsvärde -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Nyanskaffningar Omräkningsdifferens Utgående balans Ackumulerade avskrivningar -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Årets avskrivningar Omräkningsdifferens Utgående balans Bokfört värde NOT 11 ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Både moderbolag och dotterbolag har aktiverade utgifter för datasystem. Planenlig avskrivning sker över 5 år. Immateriella tillgångar Ackumulerat anskaffningsvärde -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Nyanskaffningar Omräkningsdifferens Utgående balans Ackumulerade avskrivningar -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Årets avskrivningar Omräkningsdifferens Utgående balans Bokfört värde Sida 20 av 36

21 NOT 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner och inventarier skrivs av linjärt under maximalt fem år. Leasingobjekt redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar beräknade enligt annuitets och rak avskrivning. Avskrivningar görs i normalfallet till ett avtalat restvärde, annars görs nedskrivning till ett restvärde på noll. Avskrivningen sker över kontraktets löptid som i genomsnitt är 32 månader. Ackumulerat anskaffningsvärde Maskiner och inventarier -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Nyanskaffningar Avyttringar Omräkningsdifferens Summa Leasingtillgångar -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Nyanskaffningar Avyttringar Överfört som utlåning till Allmänhet i enligt med RR 6: Omräkningsdifferens Summa Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Maskiner och inventarier -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Avyttringar Årets avskrivningar Omräkningsdifferens Summa Leasingtillgångar -Ingående balans Överfört genom förvärv -Överfört genom förvärv/transfer Avyttringar Årets avskrivning Överfört som utlåning till Allmänhet i enligt med RR 6: Omräkningsdifferens Summa Utgående balans Förlustreserv Leasingtillgångar Leasingreserv överfört till reservering Bokfört värde Sida 21 av 36

22 NOT 13 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Marknadsföringskostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader NOT 14 KREDITFÖRLUSTER NETTO Specifik reservering för individuella fordringar Periodens konstaterade kreditförluster Periodens reserveringar för kreditförluster Återvunna fordringar Periodens nettokostnad för individuella värderade lånefordringar Gruppvis reservering för homogena fordringar Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återvunna fordringar Avsättning/Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar Kreditförluster netto Kreditförluster har under 2004 omvärderats i enligt med GE s globala reserverings- och bortskrivningsmetodik. NOT 15 BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning till periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Summa bokslutsdispositioner GE Money Bank AB har genom fusion av GE Capital Bilfinans AB övertagit obeskattade reserver, Tkr. Sida 22 av 36

23 NOT 16 UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT Utlåning till kreditinstitut Sverige Norge Danmark Bokfört värde Återstående löptid Betalbar vid anfordran Mindre än eller högst 3 månader Längre än 3 månader men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa Varav koncernfordringar NOT 17 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN Utlåning till allmänheten -Sverige Norge Danmark Brutto bokfört värde Osäkra lånefordringar -Sverige Norge Danmark Summa osäkra lånefordringar Varav osäkra leasefordringar Oreglerade lånefordringar -Sverige Norge Danmark Summa oreglerade lånefordringar Varav oreglerade leasefordringar Reserver för sannolika kundförluster -Sverige Norge Danmark Summa reserver för sannolika kundförluster Bokfört värde Återstående löptid Betalbar vid anfordran Mindre än eller högst 3 månader Längre än 3 månader men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa utlåning till allmänheten Varav koncernfordringar Genomsnittligt återstående löptid, år Sida 23 av 36

24 Problemkrediter Löpande avkastning på oreglerade fordringar* Löpande avkastning på oreglerade fordringar i % * 20,68 % 15,98 % 19,39 % 15,74 % Årlig procentuell ränta på icke-problem krediter 13,07 % 14,03 % 12,68 % 13,57 % * Löpande avkastning på oreglerade lånfordringar är här baserat på avkastning på inkassofordringar. Lånefordringar per kategori av låntagare Lånefordringar, brutto - offentligsektor företagssektor hushållssektor varav personliga företagare Summa Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Summa Osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Summa Avgår Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar - företagssektor hushållssektor Summa Lånefordringar, Nettobokfört värde - offentligsektor företagssektor hushållssektor varav personliga företagare Summa Bruttoinvestering i leasingavtal samt ej intjänade finansiella intäkter (Tkr) Bruttoinvestering Ej intjänade finansiella intäkter Fördelning av bruttoinvestering Inom 1 år Mellan 1 och 5 år Senare än 5 år Summa Ej garanterade restvärden som tillfaller leasegivaren Samtliga leasingavtal har garanterade restvärden. Reserv för osäkra fordringar avseende finansiella leasingavtal Bokförd reserv för osäkra fordringar avseende finansiella leasingavtal uppgår till 14,1 Mkr Sida 24 av 36

25 NOT 18 RÄNTEBINDNINGSTIDER FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER - RÄNTEEXPONERING Ej räntebärande 0-1 mån 1-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-3 år 3 år> 2004 TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar SKULDER Upplåning från kreditinstitut Upplåning från allmänheten Inlåning från allmänheten Efterställda skulder Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Differens tillgångar och skulder Ej räntebärande 0-1 mån 1-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-3 år 5 år> 2004 TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar SKULDER Upplåning från kreditinstitut Upplåning från allmänheten Inlåning från allmänheten Efterställda skulder Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Differens tillgångar och skulder Räntenettorisk- genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång på 1 procentenhet på balansdagen påverkar moderbolag positivt med Tkr och koncernen positivt med Tkr Sida 25 av 36

26 NOT 19 AKTIER OCH ANDELAR Aktier i dotterbolag Antal aktier Nominellt värde Bokfört värde Innehav % GE Capital Finans ApS DKK % GE Money Bilfinans AS NOK % Summa aktier i dotterbolag Eget kapital Årets resultat GE Capital Finans ApS GE Money Bilfinans AS Samtliga aktier är onoterade. Uppgifter om organisationsnummer och säte framgår av adressregistret. GE Money Bilfinans AS är registrerat som kreditinstitut. Övriga aktier och andelar, moderbolag Antal aktier Nominellt värde Bokfört värde Andelar i bostadsrättsföreningar Berghäll, Ertseröd V:a 1: Mullfjället 11, Lien 1: Summa övriga aktier och andelar, moderbolag NOT 20 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Skattefordran Fordran övriga GE bolag Övriga tillgångar Summa övriga tillgångar NOT 21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER VPC Depå Utlåningsprovisioner Ränteintäkter Övriga upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Summa Sida 26 av 36

27 NOT 22 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Återstående löptid: Betalbar vid anfordran Högst 3 månader Längre än 3 månader men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa Varav koncernskuld NOT 23 IN- OCH UPPLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN Inlåning från allmänheten Återstående löptid: Betalbar vid anfordran Mindre än eller högst 3 månader Längre än 3 månader men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Återstående löptid: Betalbar vid anfordran Mindre än eller högst 3 månader Längre än 3 månader men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa upplåning från allmänheten Varav koncernskuld Genomsnittlig återstående löptid >1år NOT 24 ÖVRIGA SKULDER Leverantörsskulder Källskatter anställda Egen skatteskuld Övriga skulder Depositioner Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa övriga skulder Varav koncernskuld Sida 27 av 36

28 NOT 25 INKOMSTSKATTER Aktuell skatteintäkt/skattekostnad för året Att taxera Skatt på koncernbidrag Korrigeringar för föregående år Summa skattintäkt/skattekostnad för året Uppskjuten skatteintäkt/ skattekostnad för året Uppskjuten skatteintäkt/skattekostnad hänförlig till förlustavdrag Uppskjuten skattekostnad hänförlig till förändringar i temporära skillnader Uppskjuten skattekostnad hänförlig till förändringar i obeskattade reserver Summa uppskjuten skatteintäkt/ skattekostnad för året Summa skattekostnad/skatteintäkt Beräkning av aktuell skattekostnad Redovisad vinst före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Redovisad vinst före skatt Effektiv skattesats 11,4 % 35 % 19,4 % 14,2 % Tillkommer Ej avdragsgilla kostnader Justerat skattemässigt värde avseende leasingtillgångar Avgår Skattemässig avskrivning Ej skattepliktiga intäkter Justerat skattemässigt värde avseende leasingtillgångar Lämnat koncernbidrag Ej skattepliktig återläggning av obeskattade reserver Skattepliktigt överskott Skattesats 28 % 28 % Aktuell skattekostnad Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar avseende följande poster: Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar Skattemässiga överavskrivningar Periodiseringsfond Underskottsavdrag Pensionsfond Omstruktureringsreserv Upplupna kostnader Förfallna räntor 60 dgr Summa uppskjuten skatteskuld /fordran Sida 28 av 36

Årsredovisning 2005. GE Money Bank

Årsredovisning 2005. GE Money Bank Årsredovisning 2005 GE Money Bank INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL.......................................... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE............................... 4 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET......................

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

GE Money Bank ÅRSREDOVISNING 2006

GE Money Bank ÅRSREDOVISNING 2006 GE Money Bank ÅRSREDOVISNING 2006 2 INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 4 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 5 ÅRET SOM GÅTT 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 9 RESULTATRÄKNING 10

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Studentlitteratur AB Org. nr

Studentlitteratur AB Org. nr Org. nr. 556335-6137 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer