GE Money Bank AB. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Money Bank AB. Årsredovisning"

Transkript

1 GE Money Bank AB Årsredovisning 2004

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för GE Money Bank AB (Banken), org.nr , får härmed avge redovisning för verksamheten för tiden 1 januari - 31 december 2004, bolagets 8:e verksamhetsår som Bank. Ägare Banken är ett helägt dotterbolag till GE Capital International Financing Corporation (GECIFC), med huvudkontor i Stamford, CT, USA. Banken och ovannämnda ägarbolag, ingår i affärsområdet GE Consumer Finance inom General Electric Corporation, Fairfield, CT, USA. GE Consumer Finance (GECF) bedriver konsumentkreditgivning i Europa, Asien, Australien, Nord- och Sydamerika. Genom GE Money Bank AB erbjuder GECF sina kunder i Skandinavien ett brett utbud av finansiella tjänster. Organisation och verksamhet Verksamheten i Norge respektive Danmark bedrivs som filialer till GE Money Bank AB. Genom Bankens helägda dotterbolag, GE Money Bilfinans AS, bedrivs fordonsfinansiering i Norge. GE Money Bank erbjuder finansiella tjänster direkt till konsument samt genom samarbete med detaljhandeln och intresseorganisationer. Produktutbudet omfattar säljfinansiering, bilfinansiering genom avbetalningskontrakt och leasing, blancolån, revolverande kontokrediter med eller utan kort samt bostadsfinansiering inom koncernen. Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2004 Som ett led i General Electrics strävan att minska antalet legala verksamheter, fusionerades Bankens dotterbolag GE Capital Bilfinans AB och det vilande dotterbolaget Finax FS AB med Banken den 1 oktober Vid samma tidpunkt ändrades Bankens firma till GE Money Bank AB. Detta efter att beslut fattats av Bankens ägare, att samtliga verksamheter med konsumentkreditgivning som huvudsaklig inriktning, skall bedrivas under namnet GE Money. Till ny styrelseledamot i Banken valdes Olli Riikkala, (GE Healthcare Finland). Olli Riikkala efterträdde Pekka Pättiniemi, tidigare verkställande direktör i Bankens dotterbolag GE Capital Bilfinans AB. Bankens styrelse är i övrigt oförändrad. Bankens norska dotterbolag GE Money Bilfinans AS (tidigare GE Capital Bilfinans AS) flyttade den 1 juli 2004 sin verksamhet från Fredrikstad till Stavanger. Ny firma registrerades den 1 oktober Till ny verkställande direktör i GE Money Bilfinans AS har Morten Warland, administrerande direktör i Bankens norska filial, utnämnts. Premieobligationsverksamheten som har bedrivits i Bankens bifirma Privata Placeringar har avyttrats. Bankens danska dotterbolag GE Capital Finans ApS upplöstes genom likvidation den 7:e mars Banken har beslutat att lämna ett koncernbidrag till Bankens systerbolag, GE Stockholm AB, om kronor. Banken har mottagit ett aktieägartillskott från moderbolaget, GE Capital International Financing Corporation, om kronor. Utlåning Vid utgången av 2004 uppgick koncernens bruttoutlåning till Mkr ( Mkr*). I jämförelse med föregående år innebär detta en ökning med 6,2 % (1,5 %*). Intäkter Rörelsens intäkter ökade med 7,5 % till Mkr (2 594 Mkr*), vilket motsvarar 9,7 % av medelutlåningen (9,4 %*). Försäljning av fordon (884) är exkluderade från årets rörelseintäkter. Detta för att få en så rättvis bild som möjligt mot jämförelsetalen föregående år. * Föregående år Sida 2 av 36

3 Kostnader s rörelsekostnader ökade med 8 % till Mkr (1 366 Mkr*), vilket motsvarar 5,2 % (5 %*) av medelutlåningen. Inköp av fordon (884) är exkluderade från årets rörelsekostnader. Detta för att få en så rättvis bild som möjligt mot jämförelsetalen föregående år. Resultat före kreditförluster s resultat före kreditförluster ökade med 7 % till Mkr (1 228 Mkr*), vilket motsvarar 4,6 % (4,5 %*) av medelutlåningen. Kreditförluster Under året konstaterade kreditförluster uppgick till Mkr (719 Mkr*), vilket motsvarar 3,7 % (2,6 %*) av medelutlåningen. Återvunna konstaterade förluster uppgick till 392 Mkr (354 Mkr*). Reserven för sannolika kreditförluster minskade till 565 Mkr (1 168 Mkr*) vilket motsvarar 1,9 % av bruttoutlåningen, att jämföras med 4,2 % av bruttoutlåningen föregående år. Rörelseresultat Årets rörelseresultat för koncernen uppgick till Mkr (798 Mkr*), vilket motsvarar 21,2 % (15,5 %*) avkastning på det genomsnittliga kapitalet. Skatter Årets resultatet har belastats med skatter på sammanlagt 52 Mkr (252 Mkr). Eget kapital s egna kapital ökade under året till Tkr vilket motsvarar 22 % (19 %) av balansomslutningen. Kapitaltäckningsgraden uppgick för moderbolaget till 23,6 % och för koncernen till 22,6 %. Personal Antalet anställda uppgick i Sverige till 359, Norge till 229 och i Danmark till 223 vilket ger totalt 811 varav 454 kvinnor. Förväntad framtida utveckling Banken kommer att fortsätta fokusera på att snabbt och enkelt betjäna kunder och klienter och därmed åstadkomma en ökad försäljning och större marknadsandel. Banken förutser en fortsatt stadig ökning av utlåningen. Verkställande direktören har ordet 1997 startade Banken sin verksamhet i Sverige. Samtidigt öppnades filialen i Norge. Två år senare öppnade vi filialen i Danmark. Vi började med kreditkort och finansiering av produkter i butik idag har vi så mycket mer. Vår målsättning är att alltid ha konkurrenskraftiga erbjudanden, oavsett i vilken situation i livet du befinner dig. Vi har alltid varit noga med att redovisa räntor och avgifter. Vi har också alltid jobbat hårt för att erbjuda smidigaste service. Vi tycker om att vara ledande. Foto: Peter Knutson Niels Aall VD Sida 3 av 36

4 Förslag till vinstdisposition s fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till Tkr. Ingen föreslagen överföring till bundet eget kapital föreligger i koncernen. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget disponeras sålunda i kr: Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt Till nästa år balanseras Förslaget till vinstdisposition har gjorts med beaktande av reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det är styrelsens bedömning att bolagets egna kapital är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk, varför bolagets motståndskraft mot förluster får anses vara betryggande. Under förutsättning att ovanstående förslag godkänns kommer moderbolagets egna kapital att utgöra: Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserade vinstmedel Totalt Beträffande GE Money Bank AB:s och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, noter och kommentarer. För femårsöversikt och nyckeltal hänvisas till not 35 i årsredovisningen. Interiör Stockholmskontoret Foto: Tony Landberg Sida 4 av 36

5 Resultaträkning et Belopp i Tkr Noter Ränteintäkter Leasingintäkter 1, Räntekostnader Räntenetto Anteciperad utdelning Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Försäljning av fordon Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10,11, Övriga rörelsekostnader Inköp av fordon Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Foto: Tony Landberg Sida 5 av 36

6 I Norden arbetar över 800 personer. Här är några av dem. Jeff Wang Analyst Shanghai Now Sweden Julie Schirmer Assistant Human Resources Denmark Monicha Jondahl Area Manager Sales Norway Michael Wahren Pricing Leader Finance Norway Jan Inge Aarreberg Collector Collections Norway Maria Jarhed Team Leader Consumer Service Sweden Peter Argin Market Analyst Marketing Sweden Barbro Nyberg Säljare Sales Finans Sweden Foto Danmark: Jan Djenner Norge: Anne Lise Norheim Sverige: Tony Landberg Sida 6 av 36

7 Balansräkning et Belopp i Tkr TILLGÅNGAR Noter Kassa Belåningsbara statsskuldsförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar 10, Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för skatter Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver EGET KAPITAL Bundet eget kapital 31 Aktiekapital * Reservfond Överkursfond Övriga bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar, obeskattade reserver och eget kapital Ställda säkerheter 33 Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Åtaganden * Aktiekapital Antal à nominellt Foto: Tony Landberg Sida 7 av 36

8 imagination at work Foto: Tony Landberg Sida 8 av 36

9 Kassaflödesanalys et Belopp i Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före bokslutsdispositioner och skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/minskning av den löpande verksamhetens tillgångar Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning/minskning av övriga tillgångar Ökning/minskning av den löpande verksamhetens skulder Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten Ökning/minskning av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Sålda aktier och andelar Effekt av förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Utdelning Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Omräkningsdifferens Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Som likvida medel klassas kassa, postgiro och banktillgodohavande samt övriga fordringar/skulder på kreditinstitut. De likvida medel som redovisas i kassaflödesanalysen redovisas i balansräkningen under posterna Kassa, Utlåning till kreditinstitut och Skulder till kreditinstitut. En av många medarbetare som ser till att våra kunder är fortsatt nöjda med oss. Sida 9 av 36

10 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:22). Klassificeringen av poster i Balansräkning och Resultaträkning följer ÅRKL och Finansinspektionens redovisningsföreskrifter. Denna klassificering skiljer sig från Redovisningsrådets rekommendation 22, Utformning av Finansiella Rapporter. Rekommendationen anger också att tillgångar och skulder i kreditinstitut ska indelas på annat sätt. består av den svenska verksamheten i GE Money Bank AB, den danska och den norska filialen samt dotterbolagen GE Money Bilfinans A/S, Norge och GE Capital Finans ApS, Danmark. Nyheter Under 2004 har följande RR och FFFS rekommendationer börjat att tillämpas RR 6:99 Leasingavtal RR 29 Ersättningar till anställda FFFS 2004:20 5 kap 30a Ersättningar till ledande befattningshavare Fusion av helägda dotterbolag GE Capital Bilfinans AB, , har fusionerats in i moderbolaget GE Money Bank AB per den 1 oktober Värderingen av tillgångar och skulder är i enlighet med koncernvärdemetoden. Finax FS AB, , har fusionerats in i moderbolaget GE Money Bank AB per den 1 oktober Värderingen av tillgångar och skulder är i enlighet med koncernvärdemetoden. Byte av redovisningsprincip Från och med den 1 januari 2004 följs RR 6:99 Leasingavtal i koncernredovisningen. Rekommendationen medför att alla leasingtillgångar i koncernen redovisas som finansiella fordringar d v s nettoinvesteringen enligt avtal. Effekten av principförändringen redovisas på en egen rad i sammanställningen av förändring eget kapital, se not 31. Not 2 redovisar detaljerat effekten av ändrade redovisningsprinciper och jämförelse med omräknat resultat och balansräkning för Ändringen av redovisningsprincip har inte korrigerats i femårsöversikten för åren före 2004 då kostnaden för återskapande av data ej står i rimlig proportion till ändringen. ets redovisning jämfört med koncernredovisningen s och moderbolagets redovisningsprinciper överensstämmer med undantag för RR 6:99 och redovisningen av obeskattade reserver och bokslutsdispositioner. I koncernen är obeskattade reserver borttagna, varvid skatteandelen redovisas bland uppskjutna skatter. Koncernredovisningen Koncernredovisningen upprättas enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR 1:00). Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Effekter av ändrade valutakurser Vid omräkning av de norska och danska dotterbolagens resultat- och balansräkningar används dagskursmetoden. Omräkningsdifferens förs direkt till eget kapital. Samma metod har använts vid omräkning av filialernas resultat- och balansräkning. Tillgångar och skulder i utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs. Övervägande del av koncernens balansposter har lokal valuta som transaktionsvaluta. Upplysningar om närstående Resultat - och balanspåverkande poster i moderbolaget och koncernen är redovisade i beloppsform separat i respektive not 1, 8, 16, 17, 22, 23, 24 och 27. Det finns inga lån, ställda panter eller andra säkerheter utställda varken till styrelse eller VD inom moderbolaget och koncernen. Rapportering av rörelsegrenar och geografiska områden Då GE Money Bank AB:s värdepapper ej är föremål för allmän handel har Banken valt att inte redovisa en uppställning per segment - rörelsegrenar. Räntenetto, provisionsintäkter och övriga rörelseintäkter redovisas per geografiska områden, även utlåningen till kreditinstitut och allmänheten är segmenterad på geografiska områden. Sida 10 av 36

11 Leasingobjekt Leasingobjekt i den juridiska personen redovisas som anläggningstillgångar till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar beräknade enligt annuitetsmetoden och rak avskrivning i vissa fall samt nedskrivningar p g a leasetagarens bristande betalningsförmåga. Leasingobjekt i koncernen redovisas enligt RR 6:99 Leasingavtal. Redovisas som anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar enligt annuitetsmetoden (Nettoinvesteringen) samt nedskrivningar p g a leasetagarens bristande betalningsförmåga. Avskrivningar görs i normalfallet till 10 % restvärde. På förlängningskontrakt görs nedskrivning till ett restvärde till noll. Avskrivningar i både den juridiska personen och koncernen sker över kontraktets löptid som i genomsnitt är 32 månader. För finansiella leasingavtal mellan GE Money Bank AB och dess leasetagare garanteras inga restvärden av GE Money Bank AB. Osäkra fordringar på leasingobjekt redovisas separat under not 14. Reserv för osäkra fordringar redovisas för moderbolag i not 12 och koncern i not 17. Kreditförluster Vid beräkning av reserv för kreditförluster avseende reversfordringar och andra homogena fordringar görs en kollektiv bedömning utifrån statistisk erfarenhet. Vid denna gruppvisa värdering har såväl det historiska utfallet av kreditförlusterna som den förväntade utvecklingen av förlustnivån varit styrande för reserveringen av befarade förluster. Förlustrisken för andra fordringar bedöms individuellt. Förlusterna behandlas som konstaterade när ärenden slutredovisas i inkassohanteringen alternativt vid tidigare tidpunkt när inga inbetalningar influtit på inkassoärendena mellan 5 till 7 månader. Rörelseresultatet belastas med nettot av årets återvunna och konstaterade förluster samt av förändringen av befarade förluster. Finansinspektionen har föreskrivit uppgiftsskyldighet beträffande oreglerade och osäkra fordringar. Enligt Årsredovisningslagen för kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) skall en fordran definieras som osäker så snart det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och säkerhet saknas som med betryggande marginal täcker fordringsbeloppet, d v s inklusive räntor och kompensation för den eventuella förseningen. Banken definierar oreglerade fordringar som fordringar som varit förfallna till betalning i mer än 60 dagar. Där andra omständigheter medfört tveksamhet om kreditens värde är dessa per definition osäkra. Dessa uppgifter framgår av not 14. I de fall förlustrisk bedöms föreligga görs avsättning för befarade kreditförluster. Oreglerade fordringar definieras enligt följande: fordringar som varit förfallna till betalning i mer än 60 dagar, fordringar upplagda på särskild betalplan samt övrig reservering för fordringar enligt bolagets redovisningsprincip för beräkning av reserv för kreditförluster. Samtliga krediter i moderbolaget avser utlåning och leasing till svensk, dansk och norsk allmänhet. Bokförda ränteintäkter hänförliga till oreglerade fordringar reverseras och resultatförs i samband med att de regleras. I särskilda fall beviljas avvikelse från ursprungligt uppgjord amorteringsplan eller betalplaner. För vissa krediter med särskild betalplan har även ränteeftergift lämnats. Ränteeftergift kan medges i undantagsfall då en nödlidande gäldenär accepterar en särskild betalplan för amortering av sina åtaganden. Generellt gäller att om planen inte fullföljs belastas gäldenären med samtliga upplupna ej debiterade räntor från den dagen då den särskilda betalplanen ingicks. Samtliga betalplaner och fordringar med ränteeftergift är reserverade för som osäkra. Foto: Tony Landberg Sida 11 av 36

12 Finansiella risker För Bankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker, såsom kreditrisk, likviditetsrisk, ränterisk samt operationell risk. I syfte att begränsa risktagandet har bolagets styrelse fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. Kreditrisk Med kreditrisk avses risk för utebliven betalning. Här inbegrips dels risken för att kredittagaren inte kan eller vill fullgöra sina förpliktelser gentemot banken avseende kredit dels risken att, vid bristande betalningsförmåga, ställd säkerhet eller borgen ej täcker bankens fordran. Den bakomliggande transaktionen kan avse leasing- eller lånefordringar. Kreditrisk kan existera både inom och utom bankens balansräkning och omfattar även placeringar. I fråga om placeringar avses med motpart, emittent. I samband med framför allt säljfinansiering uppstår kreditrisk även i form av risk för brist i vara och risk för utebliven leverans av vara. I huvudsak uppstår kreditrisker på konsumenter och företag. Bolaget har en Inkassogrupp som arbetar mot de redan befintliga kunderna som får betalningsproblem samt en Riskavdelning som gör utredningar av tilltänkta kunder samt gör löpande utredningar av säkerheter och kreditlimiter. Bolagets kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. Trots att kreditrisken utgör bolagets största riskexponering är bolagets kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små. Den primära bedömningsgrunden för bolagets kreditgivning för lån med säkerhet är kundens återbetalningsförmåga. Därtill utgör det bakomvarande leasing- eller låneobjektet, i bolagets fall som regel ett fordon, en betryggande och ofta tillräcklig säkerhet för krediten. I bolagets vagnparksfinansiering begränsas risken ytterligare av att kundernas totala exponering begränsas av beloppsmässiga limiter. All kreditbedömning för konsumentlån utan säkerhet sker med hjälp av statistiska modeller. Bolaget strävar efter en god riskspridning. Ränterisk All in- och upplåning sker till rörlig ränta. Likviditetsrisk All upplåning sker internt inom GE koncernen, vilket minimerar likviditetsrisken. Operationell risk Operativa risker definieras som risken för förluster orsakade av bristfälliga eller felaktiga rutiner och system, felaktigheter begångna av egen personal samt externa händelser. Operationell risk regleras och förebyggs genom att interna processer finns dokumenterade och att dessa följs upp av en intern granskningsfunktion. Avskrivningar Avskrivningsprinciper för goodwill, inventarier och andra immateriella tillgångar framgår av not 10, 11 och 12. Verkligt värde Redovisning i enlighet med FFFS 2002:22 5 kap 22. Finansiella poster i balansräkningen är värderade till det lägre av anskaffnings- och verkligt värde. Bokfört värde kan jämställas med verkligt värde med ett undantag: Aktier i dotterbolag är onoterade varför marknadsvärde ej finns att tillgå. Tilläggas kan dock göras att såväl ut- som upplåning i koncernen i princip sker till rörlig ränta varmed bokfört värde kan likställas med verkligt värde. Vad beträffar betalningsmedel, kortfristiga fordringar och skulder samt maskiner och inventarier har även där bokfört värde jämställts med verkligt värde. Övrigt Intäktsredovisning av räntor upphör för viss kredit när räntor och/eller amorteringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar eller när andra omständigheter medför osäkerhet om kreditens värde och återföring av räntor på dito krediter sker i resultaträkningen. Samtliga tillgångar med undantag av vad som framgår av not 10, 11 och 12 avseende immateriella respektive materiella anläggningstillgångar samt not 19 avseende aktier och andelar är omsättningstillgångar. redovisar uppskjuten skattefordran i de fall en tillgångs skattemässiga värde överstiger det bokförda och det bedöms vara sannolikt att fordran kommer att realiseras. Sida 12 av 36

13 Adresslista General Electric Company General Electric Capital Corporation 3135 Easton Turnpike 260 Long Ridge Road Fairfield, CT Stamford, CT USA USA Tel: Tel: General Electric Capital International Financing Corporation 1600 Summer Street Stamford, CT USA Tel: GE Money Bank AB GE Money Bank, filial Solna Strandväg 98 Nedre Strandgate 43 Box 302 Postboks Stockholm 4068 Stavanger SVERIGE NORGE Tel: el Org nr GE Money Bank, filial GE Money Bilfinans AS GE Capital Finans ApS Nedre Strandgate 43 Park Allé 295 Postboks 8060 DK-2605 Brøndby 4068 Stavanger DANMARK NORGE Tel: Tel: Org nr Kontoret Stockholm Foto: Tony Landberg Sida 13 av 36

14 Noter till årsredovisning 2004 Belopp i Tkr där annat ej anges. NOT 1 RÄNTENETTO Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut -räntor i Sverige räntor i Norge räntor i Danmark Utlåning till allmänheten -räntor i Sverige räntor i Norge räntor i Danmark Leasingintäkter -Leasingintäkter i Sverige Leasingintäkter i Norge Leasingintäkter i Danmark Avskrivningar enligt plan -Avskrivningar i Sverige Avskrivningar i Norge Avskrivningar i Danmark Totala ränte- och leasingintäkter Varav koncernintäkter Räntekostnader Kundinlåning -Svenska Utländska Upplåning från Kreditinstitut -Svenska Utländska Upplåning från allmänheten -Svenska Utländska Förlagslån -Svenska Utländska Totala räntekostnader Varav koncern kostnader Räntenetto Den genomsnittliga utlåningsräntan, inklusive avgifter, uppgår till 13,3 % (13,5 %) i moderbolaget och 12,8 % (12,5 %) i koncernen. Inlåningsräntan på kundinlåningen, hänförlig till vår norska verksamhet är 6,3 % (4,6 %). Sida 14 av 36

15 NOT 2 EFFEKTER AV ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER Justering av koncernens balansräkning per 1/ Övergång till redovisning enligt RR 6:99 Leasingavtal från 1/ Bytet av redovisningsprincip har skett direkt mot eget kapital. Nedan visas en proforma från föregående år i jämförelse med årets resultat och balansräkning Enligt fastställd Efter omräkning Upprättad enligt resultat och till ny redovisnings- tillämpning av ny balansräkning princip redovisningsprincip (Proforma) Resultaträkning Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Räntenetto Rörelse intäkter Rörelse kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Skatter Årets resultat Balansräkning Utlåning till Allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar Skatteskulder Övriga skulder Bundet eget kapital Fria reserver Årets vinst Summa skulder och eget kapital NOT 3 FÖRSÄLJNING AV FORDON Försäljning av fordon Inköp av fordon Summa 0 0 NOT 4 PROVISIONSINTÄKTER OCH KOSTNADER Provisionsintäkter Utlåningsprovisioner Sverige Norge Danmark Summa provisionsintäkter Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Summa provisionskostnader Sida 15 av 36

16 NOT 5 UTDELNING/ANTECIPERAD UTDELNING Utdelningen för 2003 avsåg anteciperad utdelning från dotterbolaget GE Capital Finans ApS, Danmark. NOT 6 NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER Valuta kursdifferenser Sverige Norge Danmark Orealiserad förlust förändring av marknadskursen för Svenska statens premieobligationer Realiserade vinster lager Svenska statens statsobligationer Summa finansiella transaktioner NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Reavinst vid avyttring mater. tillg Försäkringsintäkter Övriga rörelseintäkter Summa övriga rörelseintäkter Geografisk fördelning Sverige Norge Danmark Summa Sida 16 av 36

17 NOT 8 ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden anställda Sverige Norge Danmark Total Löner och arvoden till styrelse och VD Sverige Norge Danmark Total Summa löner och arvoden Varav tantiem till VD och styrelseledamöter Sociala kostnader Varav pension kostnader Andra personalkostnader Summa personalkostnader Övriga administrationskostnader Summa administrationskostnader Varav koncern kostnader Principer Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagstämmans beslut. Särskilt arvode utgår till styrelsens ordförande i egenskap av medlem i revisionskommitten. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattingshavare utgörs av grundlön, bonus, övriga förmåner, pension och optioner. Med andra ledande befattningshavare avses de 8 personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Pension och övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som en del i den totala ersättningen. Grundlön/ Rörlig Övriga Pensions- Finansiella Övrig styrelsearvode ersättning förmåner kostnad instrument ersättning Styrelse ordförande, Dag Wersén Styrelseledamot, Karl Fredrik Lindblom Verkställande direktör, Niels Aall Andra ledande befattningshavare Summa Kommentarer - Styrelsens ordförande för GE Money Bank AB har erhållit ersättning i egenskap av medlem i revisionskommitten, kronor - Övriga förmåner avser tjänstebil och bostad - Ledamot i GE Money Bank AB, Karl Fredrik Lindblom, har utöver styrelsearvode erhållit kronor för utförda advokatuppdrag inom koncernen. - Pensionskostnaderna för VD och ledande befattningshavare avser den del som påverkat årets resultat. Pensioner till VD och ledande befattningshavare - Pensionsåldern för verkställande direktör och koncernchef för GE Money Bank AB är 60 år, med en ålderspension uppgående till 67 % av lönen. - Pensionsåldern för verkställande direktör för GE Money Bilfinans AB är 65 år, med en ålderspension uppgående till 67 % av lönen. - För andra ledande befattningshavare varierar pensionsåldern mellan 60 och 65 år. Sida 17 av 36

18 Avgångsvederlag Till VD och tillika koncernchef för GE Money Bank AB utgår 24 månaders lön vid uppsägning från GE Money Bank AB. Finansiella instrument Teckningsoptioner Teckningsoptioner Antal Värde Förvärvspris Förmån Verkställande direktör Niels Aall Andra ledande befattningshavare Summa Tabellen visar icke inlösta teckningsoptioner i General Electric Company för VD och andra ledande befattningshavare. Antalet anställda (medelantal under året) Sverige varav kvinnor Norge varav kvinnor Danmark varav kvinnor Summa Varav kvinnor Styrelse och ledningsgrupp sammansättning Styrelse Sverige varav kvinnor Norge varav kvinnor Summa Varav kvinnor Koncernledning Total 9 8 Varav kvinnor 3 2 Ledningsgrupp inklusive VD, per land Sverige varav kvinnor Norge varav kvinnor Danmark varav kvinnor Summa Varav Kvinnor Sida 18 av 36

19 Sjukfrånvaro Upplysning om sjukfrånvaro för anställda verksamma i Sverige. Redovisningen är i enlighet med ÅRL 5 Kap 18a Informationen innehåller inte anställda för våra filialer och dotterbolag i Norge och Danmark. Varje åldersgrupp i % av total sjukfrånvaro för åldersgruppen. Procent Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori >29 år år 50< år Total >29 år år 50< år Total Män 1,1 % 0,5 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,4% Kvinnor 3,4 % 3,0 % 6,6 % 3,6 % 4,9 % 2,9 % 5,5 % 3,8% Total 4,5 % 3,6 % 6,8 % 4,3 % 5,4 % 3,4 % 5,7 % 4,2% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer: 2004 (40,4%) och 2003 (49,9%). Upplysning om revisorarvoden Arvode och kostnadsersättning KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag Total BDO Feinstein Revisionsuppdrag Andra uppdrag Total NOT 9 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL 2004 Årets totala hyres- och leasingkostnader Framtida leasingavgifter avseende operationella leasingavtal med en återstående löptid. Mindre än 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa Mindre än 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa Sida 19 av 36

20 NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I moderbolaget redovisad goodwill innefattar inkråmsgoodwill i den danska filialen relaterad till tillgångsförvärv under 2002 och På grund av affärsmässiga ställningstaganden och portföljernas livslängd skrivs inkråmsgoodwill av under 10 år. I samband med fusion av GE Capital Bilfinans AB har koncernmässig goodwill införts i moderbolaget som fusionsgoodwill och kommer att överta ursprunglig avskrivningsplan på 10 år. Goodwill Ackumulerat anskaffningsvärde -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Nyanskaffningar Omräkningsdifferens Utgående balans Ackumulerade avskrivningar -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Årets avskrivningar Omräkningsdifferens Utgående balans Bokfört värde NOT 11 ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Både moderbolag och dotterbolag har aktiverade utgifter för datasystem. Planenlig avskrivning sker över 5 år. Immateriella tillgångar Ackumulerat anskaffningsvärde -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Nyanskaffningar Omräkningsdifferens Utgående balans Ackumulerade avskrivningar -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Årets avskrivningar Omräkningsdifferens Utgående balans Bokfört värde Sida 20 av 36

21 NOT 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner och inventarier skrivs av linjärt under maximalt fem år. Leasingobjekt redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar beräknade enligt annuitets och rak avskrivning. Avskrivningar görs i normalfallet till ett avtalat restvärde, annars görs nedskrivning till ett restvärde på noll. Avskrivningen sker över kontraktets löptid som i genomsnitt är 32 månader. Ackumulerat anskaffningsvärde Maskiner och inventarier -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Nyanskaffningar Avyttringar Omräkningsdifferens Summa Leasingtillgångar -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Nyanskaffningar Avyttringar Överfört som utlåning till Allmänhet i enligt med RR 6: Omräkningsdifferens Summa Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Maskiner och inventarier -Ingående balans Överfört genom förvärv/transfer Avyttringar Årets avskrivningar Omräkningsdifferens Summa Leasingtillgångar -Ingående balans Överfört genom förvärv -Överfört genom förvärv/transfer Avyttringar Årets avskrivning Överfört som utlåning till Allmänhet i enligt med RR 6: Omräkningsdifferens Summa Utgående balans Förlustreserv Leasingtillgångar Leasingreserv överfört till reservering Bokfört värde Sida 21 av 36

22 NOT 13 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Marknadsföringskostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader NOT 14 KREDITFÖRLUSTER NETTO Specifik reservering för individuella fordringar Periodens konstaterade kreditförluster Periodens reserveringar för kreditförluster Återvunna fordringar Periodens nettokostnad för individuella värderade lånefordringar Gruppvis reservering för homogena fordringar Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återvunna fordringar Avsättning/Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar Kreditförluster netto Kreditförluster har under 2004 omvärderats i enligt med GE s globala reserverings- och bortskrivningsmetodik. NOT 15 BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning till periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Summa bokslutsdispositioner GE Money Bank AB har genom fusion av GE Capital Bilfinans AB övertagit obeskattade reserver, Tkr. Sida 22 av 36

23 NOT 16 UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT Utlåning till kreditinstitut Sverige Norge Danmark Bokfört värde Återstående löptid Betalbar vid anfordran Mindre än eller högst 3 månader Längre än 3 månader men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa Varav koncernfordringar NOT 17 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN Utlåning till allmänheten -Sverige Norge Danmark Brutto bokfört värde Osäkra lånefordringar -Sverige Norge Danmark Summa osäkra lånefordringar Varav osäkra leasefordringar Oreglerade lånefordringar -Sverige Norge Danmark Summa oreglerade lånefordringar Varav oreglerade leasefordringar Reserver för sannolika kundförluster -Sverige Norge Danmark Summa reserver för sannolika kundförluster Bokfört värde Återstående löptid Betalbar vid anfordran Mindre än eller högst 3 månader Längre än 3 månader men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa utlåning till allmänheten Varav koncernfordringar Genomsnittligt återstående löptid, år Sida 23 av 36

24 Problemkrediter Löpande avkastning på oreglerade fordringar* Löpande avkastning på oreglerade fordringar i % * 20,68 % 15,98 % 19,39 % 15,74 % Årlig procentuell ränta på icke-problem krediter 13,07 % 14,03 % 12,68 % 13,57 % * Löpande avkastning på oreglerade lånfordringar är här baserat på avkastning på inkassofordringar. Lånefordringar per kategori av låntagare Lånefordringar, brutto - offentligsektor företagssektor hushållssektor varav personliga företagare Summa Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Summa Osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Summa Avgår Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar - företagssektor hushållssektor Summa Lånefordringar, Nettobokfört värde - offentligsektor företagssektor hushållssektor varav personliga företagare Summa Bruttoinvestering i leasingavtal samt ej intjänade finansiella intäkter (Tkr) Bruttoinvestering Ej intjänade finansiella intäkter Fördelning av bruttoinvestering Inom 1 år Mellan 1 och 5 år Senare än 5 år Summa Ej garanterade restvärden som tillfaller leasegivaren Samtliga leasingavtal har garanterade restvärden. Reserv för osäkra fordringar avseende finansiella leasingavtal Bokförd reserv för osäkra fordringar avseende finansiella leasingavtal uppgår till 14,1 Mkr Sida 24 av 36

25 NOT 18 RÄNTEBINDNINGSTIDER FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER - RÄNTEEXPONERING Ej räntebärande 0-1 mån 1-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-3 år 3 år> 2004 TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar SKULDER Upplåning från kreditinstitut Upplåning från allmänheten Inlåning från allmänheten Efterställda skulder Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Differens tillgångar och skulder Ej räntebärande 0-1 mån 1-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-3 år 5 år> 2004 TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar SKULDER Upplåning från kreditinstitut Upplåning från allmänheten Inlåning från allmänheten Efterställda skulder Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Differens tillgångar och skulder Räntenettorisk- genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång på 1 procentenhet på balansdagen påverkar moderbolag positivt med Tkr och koncernen positivt med Tkr Sida 25 av 36

26 NOT 19 AKTIER OCH ANDELAR Aktier i dotterbolag Antal aktier Nominellt värde Bokfört värde Innehav % GE Capital Finans ApS DKK % GE Money Bilfinans AS NOK % Summa aktier i dotterbolag Eget kapital Årets resultat GE Capital Finans ApS GE Money Bilfinans AS Samtliga aktier är onoterade. Uppgifter om organisationsnummer och säte framgår av adressregistret. GE Money Bilfinans AS är registrerat som kreditinstitut. Övriga aktier och andelar, moderbolag Antal aktier Nominellt värde Bokfört värde Andelar i bostadsrättsföreningar Berghäll, Ertseröd V:a 1: Mullfjället 11, Lien 1: Summa övriga aktier och andelar, moderbolag NOT 20 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Skattefordran Fordran övriga GE bolag Övriga tillgångar Summa övriga tillgångar NOT 21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER VPC Depå Utlåningsprovisioner Ränteintäkter Övriga upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Summa Sida 26 av 36

27 NOT 22 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Återstående löptid: Betalbar vid anfordran Högst 3 månader Längre än 3 månader men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa Varav koncernskuld NOT 23 IN- OCH UPPLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN Inlåning från allmänheten Återstående löptid: Betalbar vid anfordran Mindre än eller högst 3 månader Längre än 3 månader men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa inlåning från allmänheten Upplåning från allmänheten Återstående löptid: Betalbar vid anfordran Mindre än eller högst 3 månader Längre än 3 månader men högst 1 år Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa upplåning från allmänheten Varav koncernskuld Genomsnittlig återstående löptid >1år NOT 24 ÖVRIGA SKULDER Leverantörsskulder Källskatter anställda Egen skatteskuld Övriga skulder Depositioner Längre än 1 år men högst 5 år Längre än 5 år Summa övriga skulder Varav koncernskuld Sida 27 av 36

28 NOT 25 INKOMSTSKATTER Aktuell skatteintäkt/skattekostnad för året Att taxera Skatt på koncernbidrag Korrigeringar för föregående år Summa skattintäkt/skattekostnad för året Uppskjuten skatteintäkt/ skattekostnad för året Uppskjuten skatteintäkt/skattekostnad hänförlig till förlustavdrag Uppskjuten skattekostnad hänförlig till förändringar i temporära skillnader Uppskjuten skattekostnad hänförlig till förändringar i obeskattade reserver Summa uppskjuten skatteintäkt/ skattekostnad för året Summa skattekostnad/skatteintäkt Beräkning av aktuell skattekostnad Redovisad vinst före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Redovisad vinst före skatt Effektiv skattesats 11,4 % 35 % 19,4 % 14,2 % Tillkommer Ej avdragsgilla kostnader Justerat skattemässigt värde avseende leasingtillgångar Avgår Skattemässig avskrivning Ej skattepliktiga intäkter Justerat skattemässigt värde avseende leasingtillgångar Lämnat koncernbidrag Ej skattepliktig återläggning av obeskattade reserver Skattepliktigt överskott Skattesats 28 % 28 % Aktuell skattekostnad Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar avseende följande poster: Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar Skattemässiga överavskrivningar Periodiseringsfond Underskottsavdrag Pensionsfond Omstruktureringsreserv Upplupna kostnader Förfallna räntor 60 dgr Summa uppskjuten skatteskuld /fordran Sida 28 av 36

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2007

Swedbank Finans Årsredovisning 2007 Swedbank Finans Årsredovisning 2007 www.swedbankfinans.se sid 1 (av 38) Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2008

Swedbank Finans Årsredovisning 2008 Swedbank Finans Årsredovisning 2008 swedbankfinans.se sid 1 (av 38) Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Skandiabanken årsredovisnin 2006

Skandiabanken årsredovisnin 2006 Skandiabanken årsredovisnin 2006 innehållsförtecknin Verksamhetsrapport 2006 4 Verksamheten i sammandrag 6 K o n c e r n e n Förvaltningsberättelse 2006 7 Fem år i sammandrag Finansiella rapporter Resultaträkning

Läs mer

VD kommentar OMVÄRLDEN BANKÅRET 2006

VD kommentar OMVÄRLDEN BANKÅRET 2006 06 SMS-omslag 07-04-03 09.03 Sida 2 Å R S R E D OV I S N I N G 2006 06 SMS-omslag 07-04-03 09.03 Sida 3 VD kommentar OMVÄRLDEN En stark konjunktur och ett högre inflationstryck har drivit upp räntorna

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

NYC KELN TILL MOBI LITET

NYC KELN TILL MOBI LITET NYC KELN TILL MOBI LITET ÅRSREDOVISNING Förord var ett bra år för Volkswagen Finans Sverige. Under året ökade vi vår andel av fordonsfinansieringen. Vi initierade 53 978 finansierings - avtal för både

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning VD kommentar................................ 4 Sparbanksstämman........................... 6 Fem år i sammandrag......................... 7 Förvaltningsberättelse.........................

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15.

Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15. Årsredovisning 2001 Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15. Produktion och grafisk form: Citat Media Production AB Fotograf:

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012

SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012 SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer