Resultat från särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT som avslutats under perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT som avslutats under perioden 2011 2014"

Transkript

1 Resultat från särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT som avslutats under perioden

2

3 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Syfte... 7 Disposition... 8 Metod... 9 Underlag... 9 Analys... 9 Kategorisering av metoder och arbetssätt Kategorisering av resultat Fördelning av medel till projekt som slutrapporterade Stöd till idéburna organisationer Uppföljning och utvärdering Resultat Idéburna organisationer Organisationernas huvudsakliga inriktning Målgrupper Metoder och arbetssätt Rapporterat resultat Kommun, landsting, länsstyrelse, forskningslärosäte och övriga Målgrupper Metoder och arbetssätt Resultat Diskussion På vilket sätt har ANDT-utvecklingsmedlen bidragit till utveckling och tillämpning av förebyggande metoder och arbetssätt i Sverige? Hur kan ANDT-utvecklingsmedel bidra till måluppfyllelse i den framtida ANDT-politiken? 27 Strukturerade arbetssätt Har metoden förebyggande effekt? Hur kan Folkhälsomyndigheten bidra till att medlen leder till måluppfyllelse i en eventuell ny strategi?... 28

4 Slutsatser Referenser Lista över forskargruppen vid Örebro universitet Bilagor Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 8 Vetenskapliga publikationer som färdigställts av projekten Vetenskapliga konferenspublikationer som färdigställts av forskargruppen på Örebro universitet

5 Sammanfattning ANDT-utvecklingsmedlen har bidragit till att en mångfald av organisationer har engagerat sig i det förebyggande ANDT-arbetet och mycket av den verksamhet som har genomförts hade förmodligen inte gjort det om inte medlen hade fördelats. Projektens aktiviteter har dock i allt för liten utsträckning utvärderats vetenskapligt. Avsaknad av vetenskaplig utvärdering behöver inte betyda att arbetet inte har fungerat förebyggande men det finns ett behov av att kvalitetssäkra de metoder och arbetssätt som används. Det finns uppenbarligen ett stort engagemang för ANDT-förebyggande arbete i landet men sammanställningen av resultaten belyser behovet av att kunna uttala sig om huruvida och i vilken utsträckning den genomförda verksamheten har resulterat i effekter på målgruppen och lett till spridbar kunskap. Detta skulle kunna ske genom att projekten arbetade mer med ramverk och strukturerade arbetssätt och genomförde vetenskapliga effektutvärderingar. Folkhälsomyndigheten ser att ANDT-utvecklingsmedlen i större utsträckning kan styras mot att stimulera projekt till att sprida kunskapsbaserad metodik och till att ta fram nya evidensbaserade metoder att användas i ANDT-förebyggande arbete i Sverige. I linje med detta ställer myndigheten inför fördelningen av ANDTutvecklingsmedel 2016 krav på vetenskaplig utvärdering av alla projekt. För att ytterligare bidra till kunskapsspridning prioriterar myndigheten också samverkansprojekt mellan praktiker och forskare. Rapporten behandlar de 128 utvecklingsprojektprojekt som har avslutats under perioden och ger en överblick och beskrivning av projektens arbetssätt och metoder samt rapporterade resultat. Den diskuterar även hur ANDTutvecklingsmedlen kan användas i det förebyggande arbetet framöver. Rapporten baseras på projektens ansökningar och årliga återrapporteringar och en forskargrupp vid Örebro universitet har bidragit med underlag om idéburna organisationer. 5

6 Inledning Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken (ANDT-strategin) anger mål och inriktning för samhällets insatser inom området, både på längre sikt och med särskilt fokus på perioden För att förverkliga ANDT-politiken enligt strategin krävs insatser från myndigheter, kommuner, näringsliv och idéburna organisationer. Som en del i arbetet med strategin har Folkhälsomyndigheten fördelat medel till särskilda utvecklingsprojekt. Medel har fördelats av dåvarande Statens folkhälsoinstitut och uppdraget övertogs av Folkhälsomyndigheten vid bildandet Det finns sedan tidigare årliga redovisningar av hur medlen fördelats samt relativt utförliga beskrivningar av de idéburna organisationernas projekt. I denna rapport ger vi för första gången en samlad bild av vilka resultat som ANDTutvecklingsmedlen har lett till över flera år. Redovisningen avgränsas till att omfatta de projekt som slutredovisat under perioden Rapporten diskuterar både vad medlen hittills lett till och hur statsbidrag kan användas i det ANDT-förebyggande arbetet framöver. Den kan därför fungera som underlag i arbetet med att se över befintlig ANDT-strategi. 6

7 Syfte Syftet med denna rapport är att ge en summering av de 128 ANDTutvecklingsprojekt som slutrapporterat under perioden och att beskriva de metoder/arbetssätt som har använts samt vilka resultat som har uppnåtts. Vidare lyfts i rapporten förslag på hur ANDT-utvecklingsmedlen i framtiden mer effektivt kan bidra till måluppfyllelse under en kommande strategiperiod. 7

8 Disposition I metodavsnittet beskrivs hur resultaten insamlats och analyserats samt vilka aktörer som har varit inblandade i processen. Därpå följer ett avsnitt som beskriver hur medel har fördelats under den undersökta perioden samt vilket stöd som getts till de projekt som beviljats medel. I resultatdelen presenteras vilka arbetssätt och metoder som har använts i projekten samt vilka resultat som har rapporterats. Detta redovisas uppdelat på idéburna organisationer och övriga aktörer (kommuner, landsting, länsstyrelser, forskningslärosäten och övriga). I det sista avsnittet diskuteras de resultat som framkommit och förslag ges på hur arbetet med medlen kan utvecklas för att bidra till måluppfyllelse under en eventuell kommande strategiperiod. Bilagt finns en uppsättning tabeller, bland annat en över alla de projekt som slutrapporterat under perioden (Bilaga 1). 8

9 Metod Under perioden har 128 ANDT-utvecklingsprojekt avslutats och det är dessa projekt som analyseras i denna rapport. I detta kapitel beskrivs hur vi har gått till väga för att ta fram en redogörelse för projektens målgrupper, metoder och arbetssätt samt rapporterade resultat. En forskargrupp vid Örebro universitet (se Lista över forskargruppen vid Örebro universitet) har sedan 2003 bedrivit forskningsprojektet Med kraft och vilja där de följt och utvärderat projekt ledda av idéburna organisationer. På grund av deras kunskap om dessa idéburna organisationers projekt har dessa analyserats av forskargruppen. Forskargruppen har även bidragit till diskussionen. Underlag Rapporten baseras på projektens ansökningar samt de årliga skriftliga återrapporteringar som projekten har lämnat till dåvarande Statens folkhälsoinstitut och Folkhälsomyndigheten. Projekten har återrapporterat det som har efterfrågats i de mallar som har använts av de respektive myndigheterna. En omständighet som har försvårat arbetet att systematiskt sammanställa arbetssätt, metoder och uppnådda resultat är att återrapporteringsmallen har haft olika utformning de olika åren under perioden. Till exempel har frågor kring sakområde, målgrupp och måluppfyllnad varierat. Redogörelse för uppnådda resultat i projektet har efterfrågats alla år och från och med 2012 efterfrågades uppgifter om mätbara resultat som kunde kopplas till huvudmål och delmål. Från och med 2012 efterfrågades om projektet har utvärderats och vilka metoder som använts. Det finns en stor variation i vad projekten har syftat på när de har rapporterat om vilken metod som har använts inom projektets förebyggande arbete samt uppnådda resultat och vad man menar med utvärdering. Samtidigt har det inte kommunicerats specifika anvisningar från Statens folkhälsoinstitut eller Folkhälsomyndigheten om vad en utvärdering ska innefatta eller vad som definieras som en metod. Det har inte heller kommunicerats vad som är skillnad mellan huvudmål och delmål eller skillnad mellan resultat och effekt. Detta har med största sannolikhet påverkat kvaliteten på och enhetligheten i återrapporteringarna. Analys I rapporten redogörs för projektens metoder och arbetssätt samt resultat. Dessa har grupperats i kategorier som ska ge en översiktlig beskrivning av arbetet i de olika projekten. Projekten har drivits av idéburna organisationer, kommuner, landsting, länsstyrelser, forskningslärosäten och övriga. Den färdiga kategoriseringen som baserats på projektens skriftliga återrapporteringar redovisas i rapportens resultatdel. Forskargruppen vid Örebro universitet genomförde kategoriseringen för idéburna organisationers projekt och 9

10 de som drivits av kommuner, landsting, länsstyrelser, forskningslärosäten och övriga har kategoriserats av Folkhälsomyndigheten. Kategorisering av metoder och arbetssätt Projektens syfte, mål och förutsättningar har varierat stort och de har använt sig av olika förebyggande metoder och arbetssätt i genomförandet av sin verksamhet. Nedan redogörs för kategorierna för projektens metoder och arbetssätt med en definition av vad som avses i varje kategori. Ett enskilt projekt har kunnat kategoriseras i flera kategorier. Beteckningen inom parentes återfinns i bilaga 2-7. Interaktiva metoder (M1) innefattar till exempel workshops, rollspel, diskussioner, självhjälpsgrupper, drama, chat, nätverk, utbyten, seminarium, motiverande samtal, samverkan och dylikt. Utbildningsinsatser (M2) innefattar föreläsningar, utbildningar, konferenser och mässor. Detta innebär huvudsakligen insatser med envägskommunikation. Materialproduktion (M3) innebär att projekten har tagit fram någon form av informationsmaterial, tryckt eller digitalt, och sedan spridit detta. Det kan vara till exempel broschyrer, informationsblad eller utveckling av hemsidor, Facebooksidor och appar. Samverkan (M4) innebär att projektorganisationen har samverkat med andra organisationer i arbetet. Opinionsbildning (M5) innebär att projektet har kommunicerat kunskap till allmänheten via media eller att projektet har syftat till att uppmärksamma politiker om ANDT-problematik. Kartläggning (M6) betyder att projektet har genomfört någon form av kartläggning, till exempel kartlagt omfattningen av ett problem. Kartläggningen kan ha använts som ett kunskapsunderlag för att planera nya aktiviteter. Framtagande av dokument (M7) innebär att projektet har arbetat med att formulera policyer, styrdokument, handlingsplaner eller handböcker som ska användas i det förebyggande arbetet. Vetenskaplig utvärdering (M8) innebär att projektet har utvärderat implementering och/eller resultat och effekt av en åtgärd. Det kan till exempel avse att projektet har utvärderat resultat och effekt av en nationell satsning som riskbruksprojektet eller kommuners förändringsbenägenhet vad gäller alkoholförebyggande folkhälsoinsatser. För idéburna organisationer gäller att det ska ha varit en extern utvärdering. Kategorisering av resultat Projekten har följt upp sitt arbete och rapporterat resultat utifrån sina syften och förutsättningar. Nedan redogörs för de olika kategorierna som projektens resultat indelats i tillsammans med en definition av vad som avses med varje kategori. På 10

11 samma sätt som beskrivits ovan gällande metoder och arbetssätt ska de olika kategorierna tjäna till att ge en översiktlig beskrivning över arbetet i de olika projekten. Ett enskilt projekt har kunnat kategoriseras i flera kategorier. Ökad kunskap (R1) innebär att projektets målgrupp eller målgrupper har fått en ökad kunskap och/eller ökad medvetenhet om ANDT-problematik. Attityd- och beteendeförändringar (R2) innebär att projektets arbete har resulterat i attityd- och beteendeförändringar hos målgruppen eller i verksamheten. Betydelse för målgruppen (R3) innebär att målgruppen varit nöjda med interventionen, att de blivit nådda, blivit stärkta eller fått mötesplatser. Kategorin har bara använts för att beskriva resultat inom de idéburna organisationerna. Implementerats i ordinarie verksamhet (R4) innebär att projektet eller resultatet som togs fram inom projektet implementerats i någon form i en ordinarie verksamhet och alltså kan leva vidare efter att projektet har avslutats. Utvecklat metoder (R5) innebär att projektet har utvecklat nya eller förändrat eller förbättrat befintliga förebyggande metoder eller arbetssätt. Kategorin säger inget om en eventuell vetenskaplig utvärdering av metoden eller arbetssättet. Analyserat ANDT-bruk (R6) innebär att man i projektet analyserat bruket av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Exempel på detta kan vara större hälsoundersökningar som gjorts eller mindre studier inom projekten där deltagarna redovisat sitt ANDT-bruk. Spridit namngivna metoder (R7) innebär att projektet har spridit kända vetenskapligt utvärderade metoder. Kategorin lägger inte vikt i vilken typ av vetenskaplig utvärdering som avses. Dokument (R8) står för att projektet har tagit fram policyer, styrdokument, handlingsplaner, handböcker eller rapporter. Det en stor variation i kvalitet och innehåll mellan olika projekt i hur det resulterade dokumentet/dokumenten utformats. Sammanställt vetenskaplig rapport (R9) innebär att vetenskapliga artiklar eller liknande har färdigställts. 11

12 Fördelning av medel till projekt som slutrapporterade Under perioden har 160 miljoner kr fördelats till sammanlagt 156 särskilda utvecklingsprojekt. Av dessa är 28 projekt fortfarande pågående. Syftet med ANDT-utvecklingsmedlen formulerades i regleringsbrevet 2011 och har sedan varit oförändrat. Medlen kan användas för att stödja tillämpning av redan kända och verkningsfulla metoder och arbetssätt som behöver spridas geografiskt eller till fler grupper, för utveckling av nya metoder och arbetssätt för att generera ny kunskap om effektiva metoder samt för att sprida erfarenheter av framgångsrikt och väl dokumenterat arbete. Det civila samhällets organisationer utgör en viktig aktör i detta utvecklingsarbete. De projekt som stöds ska dokumenteras och utvärderas. Uppdraget att fördela utvecklingsmedel till projekt inom ANDT sorterar under det prioriterade målet 3.5 i ANDT-strategin: Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det förebyggande arbetet. Där står bland annat att Under strategiperioden bör [ ] samarbete och samverkan fördjupas mellan statliga myndigheter, kommuner, landsting och idéburna organisationer och antalet gemensamma verksamheter öka. Arbetsprocessen med fördelningen av ANDT-utvecklingsmedel har skilt sig åt något men i stora drag varit densamma under Inkomna ansökningar om projektmedel för utveckling inom ANDT har bedömts avseende sådant som angelägenhet/relevans, långsiktighet, replikerbarhet, genomförbarhet, sökandes kompetens och budget i förhållande till åtagande. Kriterierna har delvis varierat under åren. Bland annat har olika prioriteringar gjorts, exempelvis av insatser som avsett att stötta lokal verksamhet, av projekt som skulle genomföras i samarbete med frivilligorganisationer, av arbete som vilat på vetenskaplig grund samt av olika målgrupper såsom barn och unga eller föräldrar. Dock har utlysningen och fördelningen under samtliga år grundat sig på skrivningen i regleringsbrevet vilken inte har förändrats sedan Under perioden avslutades 128 unika projekt som beviljats projektmedel (Bilaga 1). De beviljades under dessa år sammanlagt 109 miljoner kr. Inriktningen har varit att ett och samma projekt ska ha pågått i maximalt 3 år. 28 projekt som startat under perioden redovisas inte i denna rapport eftersom de ännu inte har avslutats och slutrapporterats. Majoriteten av de 128 avslutade projekten har drivits av idéburna organisationer och sedan i fallande ordning forskningslärosäte, kommun, länsstyrelse, landsting och övriga (Tabell 1). 12

13 Avslutade under Idéburen Forsknings- Kommun Länsstyrelse Landsting Övriga Summa strategiperioden organisation lärosäte ( ) Beviljade medel ( kr) 72,1 18,4 9,3 6,1 1,9 1,2 109 % (kr) 66,1 16,9 8,6 5,6 1,8 1,1 100 Antal % (Antal) 67,2 14,8 8,6 4,7 3,1 1,6 100 Tabell 1: Fördelning av utvecklingsmedel till idéburna organisationer, kommuner, landsting, länsstyrelser, forskningslärosäten samt övriga När det gäller sakområde fördelades till de 128 avslutade cirka 20 miljoner kronor vardera till projekt med inriktning mot enbart alkohol eller enbart tobak. Projekt med inriktning mot enbart narkotika fick 9 miljoner och dopning 3 miljoner. Den typ av projekt som kombinerade flera sakområden och som beviljats mest medel är de som kombinerat alkohol och narkotika (Tabell 2). En mer detaljerad redovisning av fördelningen av medel till de olika projekten inklusive organisationstyp och sakområde återfinns som bilaga (Bilaga 1). Avslutade under A N D T AN ANT ANDT ADT AT AND NT Total strategiperioden Beviljade medel 21,9 9,3 3,3 20,3 17,4 14,8 12,8 0,2 4,9 1,6 2,3 109 ( kr) % (kr) 20,1 8,6 3,0 18,7 15,9 13,6 11,8 0,2 4,5 1,5 2,2 100 Antal % (Antal) 20,3 10,9 3,1 15,6 18,8 10,9 11,7 0,8 4,7 1,6 1,6 100 Tabell 2: Fördelning av utvecklingsmedel till olika sakområden. A=alkohol, N=narkotika, D=dopning, T=tobak Av de 128 projekten som beviljades medel var det fyra som aldrig genomfördes och medel som utbetalats till dessa har återbetalats till myndigheten. Flera av de 128 beviljade projekten förbrukade inte hela sina beviljade utvecklingsmedel under projekttiden och oförbrukade medel har återbetalats till Statens folkhälsoinstitut och Folkhälsomyndigheten. Av 160 miljoner kronor som utbetalades till samtliga projekt (128 avslutade + 28 pågående) under perioden har sammanlagt 14,7 miljoner kronor återbetalats. Det finns flera skäl till att projekt har betalat tillbaka medel. En anledning som nämnts i flera av återrapporteringarna är att beslut om fördelning av medel kom sent under det beviljade budgetåret vilket lett till att projekten inte hunnit förbruka tilldelade medel. Under det senaste året har rutinen förbättrats på myndigheten gällande bedömning, hantering och beslut och för 2015 års medel togs beslut om tilldelning i januari

14 Stöd till idéburna organisationer Enligt regeringsuppdraget ska projekt som tilldelas medel dokumenteras och utvärderas. Socialstyrelsen hade tidigare utvecklat ett samarbete med en forskargrupp vid Örebro universitet angående dokumentation och studier av projekten hos ideella organisationer (1) (2). Statens folkhälsoinstitut fortsatte samarbetet med forskargruppen och ett avtal om dokumentation och utvärdering samt stöd i form av projektledarträffar och kompetensutveckling slöts Under genomförde forskargruppen årligen en till två projektledarträffar vid vilka projektledare deltog och 2014 arrangerades i samarbete med dåvarande Statens folkhälsoinstitut/folkhälsomyndigheten den nationella konferensen Reflektion kring prevention dit alla projekt som fått ANDTutvecklingsmedel inbjöds att delta. Samma konferens hade även hållits åren 2006, 2008 och Konferensen syftade till inspiration och vidareutveckling. Bland annat presenterades ANDT-utvecklingsprojekt som goda exempel och aktuella frågor såsom samverkan, metoder och vetenskapligt stöd diskuterades. Vidare har forskargruppen hållit projektledarutbildningar med handledning och erbjudit en webbaserad plattform för erfarenhetsutbyte och diskussioner. Ett antal projekt har följts upp vetenskapligt och övriga projekt har getts anvisningar, råd och stöd för dokumentation av verksamheten. Under strategiperioden pågår sju olika fördjupningsstudier inom det övergripande projektet Med kraft och vilja: Skolan som arena för ANDT-prevention, Fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete, Genusinriktad ANDT-prevention, Kraft och vilja att nå fram, Projektledandets konst, Protecting you Protecting me samt Tankesmedjan Tobaksfakta. Forskargruppen ska slutrapportera resultaten från projektet Med kraft och vilja Forskargruppen har följt aktuell forskning inom området och redovisat detta i de olika rapporter och artiklar som producerats inom ramen för arbetet eller i de olika fördjupningsstudierna. Vidare har de årligen lämnat arbetsrapporter kring forskningsprogrammet till Statens folkhälsoinstitut och Folkhälsomyndigheten och dessa har bilagts den årliga rapporteringen av uppdraget med ANDTutvecklingsmedel till regeringen (3-10). Vetenskapliga publikationer från forskningsgruppen på Örebro universitet redovisas i bilaga 8. Uppföljning och utvärdering Efter varje kalenderår eller efter avslutat projekt har alla aktörer som beviljats medel redovisat sin verksamhet, dels genom en ekonomisk redovisning och dels en verksamhetsredovisning. Återrapporteringen har skilt sig åt något över åren men det som har efterfrågats är om projektets verksamhet har genomförts planenligt, hur många som har arbetat i projektet, om avsedda resultat och syften har uppnåtts, skäl till eventuella avvikelser etc. I regeringsuppdraget att fördela ANDT-utvecklingsmedel har det ingått att årligen återredovisa till Socialdepartementet hur medlen fördelats. Återrapporteringarna 14

15 har återgett beviljandegraden samt en beskrivning av hur mycket som fördelats till olika organisationstyper och sakområden samt förändringar över tid. I samband med återrapporteringen 2014 sammanställdes även rapporterade resultat från de projekt som avlutats under år

16 Resultat Det finns väsentliga skillnader mellan arbetssätt och metodik i projekt som drivits av idéburna organisationer och de som drivits av kommuner, landsting, länsstyrelser, forskningslärosäten och övriga. I resultatet redovisas först de idéburna aktörerna och sedan de övriga aktörerna. Idéburna organisationer Under perioden har en mångfald av idéburna organisationer och projekt med varierande målgrupper beviljats utvecklingsmedel för ANDT-förebyggande arbete (7-10). Utifrån organisationernas egna beskrivningar i årliga ansökningar och återrapporteringar har en översikt av alla projektens innehåll, genomförande och resultat sammanställts i bilaga 2. Baserat på detta har en indelning gjorts beträffande organisationernas huvudsakliga inriktning, målgrupper, metod eller arbetssätt samt rapporterat resultat. Organisationernas huvudsakliga inriktning Genom satsningen under strategiperioden har olika idéburna organisationer genomfört totalt 86 projekt. Organisationer som bedrivit projekten har delats in i fem olika typer utifrån verksamhetens huvudsakliga inriktning (Diagram 1). 20 ANDT Etnisk Idrott/kultur Social Nätverk/intresseorganisation Diagram 1: Andel projekt i procent som genomförts fördelat på fem olika organisationstyper. Drygt hälften av projekten under strategiperioden har genomförts av ANDTorganisationer som har sin huvudsakliga inriktning och verksamhet inom något eller några av områdena alkohol, narkotika, dopning eller tobak. Exempel på organisationer är Blåbandsungdom, IOGT-NTO, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN), Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF), Riksförbundet SMART, Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (SIMON) och Ungdomens nykterhetsförbund (UNF). Ett flertal andra organisationer med annan inriktning har också medverkat. 16

17 En femtedel av projekten har genomförts av Nätverk eller intresseorganisationer. Det är olika nätverk och sammanslutningar samt intresseorganisationer som endast har en sakfråga som grund för organisationen eller som riktar sig mot en specifik målgrupp. Exempel på organisationer är Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS), Maskrosbarn, Sveriges Makalösa föräldrar, Tjejzonen, RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) och Tänk Om. Sociala organisationer har en bred social inriktning där både verksamhet och målgrupp kan variera. Exempel på organisationer är Hassela och Hela Människan. Tretton projekt har genomförts av sociala organisationer. Etniska organisationer som har genomfört sju projekt grundar sig på en specifik etnisk tillhörighet och riktar sin verksamhet främst mot den egna etniska gruppen. Exempel på organisationer är Somali Women in Sweden (SWIS) och Ibn Rushd Studieförbund. Idrotts- och kulturföreningar har sin huvudsakliga inriktning och verksamhet inom något av områdena idrott eller kultur och har genomfört fyra ANDTutvecklingsprojekt. Exempel på organisationer är Blekinge idrottsförbund och Off Stockholm. Målgrupper Ett projekt kan ha återrapporterat att de arbetat mot flera målgrupper. Tre fjärdedelar av alla projekt angett att de har haft vuxna som målgrupp och cirka 60 % har angett att de haft barn och ungdomar som målgrupp. Vissa hade angett den indirekta målgrupp som de ville påverka i förlängningen och andra uppgav den direkta målgruppen som projektet riktar sig till. Om projektens indirekta målgrupp skulle studeras skulle andelen barn och ungdomar öka. Många har dock både barn och ungdomar samt vuxna med som målgrupp. Majoriteten (88%) arbetar med en målgrupp som innefattar båda könen. Drygt var tionde projekt uppger att de riktar sig till enbart tjejer/kvinnor medan inget har varit inriktat på enbart pojkar/män. En del kvinnoorganisationer som till exempel KSAN har generellt kvinnor som sin målgrupp men kan bedriva projekt som riktar sig till båda könen, till exempel när det gäller utbildning. Metoder och arbetssätt De metoder som projekten har använt är många och har betydande bredd och ett projekt kan ha arbetat inom flera kategorier. Tre fjärdedelar av projekten använde sig av interaktiva metoder och utbildningsinsatser. Dessa metoder var något vanligare i barn- och ungdomsprojekt än i andra projekt. Interaktiva metoder var den vanligaste metoden bland de idéburna organisationerna och särskilt bland ANDT-organisationer och sociala organisationer. Den näst vanligaste metoden var utbildningsinsatser var mer vanligt förekommande i projekt som övriga organisationer bedrev i jämförelse med ANDT-organisationer (85 % mot 64 %). 17

18 Materialproduktion, som var den tredje vanligaste arbetsmetoden bland de idéburna organisationerna var mer vanligt förekommande i projekt som ANDTorganisationer bedrev i jämförelse med övriga organisationer (56 % mot 27 %). Det fjärde vanligaste arbetssättet var samverkan, som beskrevs av drygt 40 % av projekten. Detta var ungefär lika vanligt i de olika typerna av organisationer och även i projekt riktade till olika målgrupper. En fjärdedel av projekten arbetade med opinionsbildning. Opinionsbildning var vanligare i vuxeninriktade projekt än i barn- och ungdomsprojekt (30 % mot 0 %). Kartläggning ingick i 13 % av projekten. I vart tionde projekt ingick framtagning av dokument. Av alla projekt är det 5 % som gjort en vetenskaplig utvärdering. Dessa är alla genomförda inom projekt som drevs av ANDT-organisationer % Interaktiva metoder Utbildningsinsatser Materialproduktion Samverkan Opinionsbildning Kartläggning Framtagning av dokument Vetenskaplig utvärdering Diagram 2: Fördelning av metoder och arbetssätt inom projekten. Metoder/ arbetssätt Interaktiva metoder Utbildningsinsatser Materialproduktion ANDT Etniska Idrott/ kultur Sociala Samverkan Opinions-bildning Kartläggning Framtagning av dokument Vetenskaplig utvärdering Nätverk/ Intresse Tabell 3: Andel (i %) använda metoder och arbetssätt uppdelade på organisationstyp. Rapporterat resultat Utifrån projektens rapporterade resultat delades de in i sju olika kategorier (Diagram 3). Ett enskilt projekt kan ha redovisat resultat i flera kategorier. 18

19 % Ökad kunskap Betydelse för målgruppen Attityd- och beteendeförändringar Implementerats i ordinarie Utvecklat metoder Analyserat ANDT-bruk Spridit namngivna metoder Dokument Sammanställt vetenskaplig rapport Diagram 3: Fördelning av resultat som projekten rapporterats uppnå. Det vanligast rapporterade resultatet var ökad kunskap. Hälften av projekten redovisade att deras projekt hade haft betydelse för målgruppen. Exempelvis att de varit nöjda med interventionen, att de blivit nådda, blivit stärkta eller fått mötesplatser. Detta rapporterades oftare från organisationer som inte har ANDT som sin huvudsakliga inriktning och från projekt riktade till barn och unga. Vart tredje projekt redovisade attityd- och beteendeförändringar hos målgruppen eller i verksamheten. Vart sjätte projekt hade implementerats i ordinarie verksamhet. Vart sjunde projekt rapporterade att de hade utvecklat metoder. Detta var vanligare bland ANDT-organisationer än i de övriga (27 % mot 5 %) och bland projekt riktade till barn och unga än vuxeninriktade (24 % mot 6 %). Vart sjunde projekt har även analyserat ANDT-bruk. 19

20 Rapporterat resultat ANDT Etniska Idrott/ kultur Sociala Ökad kunskap Betydelse för målgruppen Attityd- och beteendeförändring Implementerats i ordinarie verksamhet Utvecklat metoder Analyserat ANDTbruk Spridit namngivna metoder Dokument Sammanställt vetenskaplig rapport Tabell 4: Andel (i %) rapporterade resultat uppdelade på organisationstyp. Nätverk/ Intresse En tiondel av projekten har spridit namngivna metoder. Det var dock betydligt högre andel (43 %) av de etniska organisationer som gjorde detta och då främst COPE-metoden (Tabell 4). Exempel på andra utvärderade metoder som spridits genom deras användning är föräldrastödsprogrammet Komet(11-13), Motiverande samtal (MI) (14, 15) och metoder som baseras på Anonyma Alkoholisters 12 stegsprogram. Det är 7 % av projekten som utvecklat dokument. Ett fåtal projekt har sammanställt vetenskaplig rapport. Flera av de nu pågående projekten har vetenskapliga studier av processer och resultat knutna till sin verksamhet. Dessa projekt ingår inte i denna redovisning som avser projekt som fått slutanslag under men flera av dem ska redovisas i återrapporteringen av projektet Med kraft och vilja (ska återrapporteras februari 2016) som bl.a. syftar till att utvärdera processer och resultat från idéburna organisationer. Kommun, landsting, länsstyrelse, forskningslärosäte och övriga ANDT-utvecklingsmedel har beviljats kommuner, landsting, länsstyrelser, forskningslärosäten och övriga. I kategorin landsting ingår regioner och i kategorin forskningslärosäten finns universitet och högskolor. Dessa aktörer har olika uppdrag och det finns skillnader i vilka metoder och arbetssätt som använts i arbetet. Av 38 projekt som slutrapporterat under perioden drevs 19 av forskningslärosäten (Bilaga 3), 10 projekt av kommuner (Bilaga 4), 4 av landsting 20

21 (Bilaga 5), 4 av länsstyrelser (Bilaga 6), samt 1 övrigt projekt vilket drevs av Nordiska ministerrådet (Bilaga 7). Av de 19 (forskningslärosätesprojekten som slutrapporterat har 5 projekt letts av Stockholm förebygger Alkohol och Drogproblem (STAD) som i sina återrapporteringar uppgett Stockholms läns landsting som hemvist. STAD är en del av Centrum för Psykiatriforskning som är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet. I denna rapport redovisas alla STAD-projekt bland forskningslärosätesprojekten. Målgrupper Majoriteten av projekten har arbetat med barn och unga som målgrupp. Andra målgrupper som ofta återrapporterats men som inte alltid funnits som alternativ att ange varje år har varit till exempel föräldrar och unga vuxna med riskbruk. Metoder och arbetssätt Kartläggning Utbildningsinsatser Samverkan Materialproduktion Framtagande av dokument Vetenskaplig utvärdering Interaktiva metoder Opinionsbildning % Diagram 4: Relativ andel av projekt inom gruppen som arbetat med respektive kategori. Den vanligaste metoden eller arbetssättet som använts av hela gruppen kommun, landsting, länsstyrelse, forskningslärosäte och övriga och som användes i drygt hälften av projekten var kartläggning. Därefter kom utbildningsinsatser. Det var också en stor andel av projekten som uppgett att de arbetat med samverkan och materialproduktion. Mindre vanligt var det att ha arbetat med framtagande av dokument, utvärdering, interaktiva metoder och opinionsbildning. 21

22 Metoder/ arbetssätt Forsknings lärosäte (19 st) Kommun (10 st) Landsting (4 st) Länsstyrelse (4 st) Kartläggning Utbildningsinsats er Samverkan Materialproduktio n Framtagning av dokument Vetenskaplig utvärdering Interaktiva metoder Övrigt (1 st) Opinionsbildning Tabell 5 Relativ andel av projekt som arbetat med respektive kategori. Det som var vanligt bland forskningslärosätesprojekten var att ha genomfört kartläggningar och nästan hälften genomförde utbildningsinsatser. Flera av projekten som syftade till att utveckla och utvärdera nya metoder eller arbetssätt börjadetill exempel med kartläggning av problemet för att sedan på ett strukturerat och målgruppsanpassat sätt i samverkan med andra aktörer ta fram och formulera manualer, genomföra åtgärder samt utvärdera resultat och effekt av metoden eller arbetssättet som genomförts. STAD exempelvis hade tre projekt, Krogar mot knark (16-18), Ansvarsfull alkoholservering (19, 20) och Student (21), som arbetade på detta sätt. Kommunprojekten arbetade oftast med namngiven metod, utbildning och samverkan. Mindre vanligt var att ha arbetat med utvärdering och kartläggning även om det finns exempel på detta. Man arbetade med kända metoder som har genomgått en vetenskaplig utvärdering men också med arbetssätt där det saknas vetenskaplig dokumentation. Man hade arbetat och spridit namngivna metoder som t.ex. Tobaksfri Duo (22) Örebro Preventionsprogram/Effekt (23, 24), ansvarsfull alkoholservering och Kronobergs-modellen (25). Flera av kommunprojekten arbetade med förebyggande metoder som bygger på samverkan och ökad kunskap hos aktörer som polis, BRÅ, landsting, länsstyrelser och idéburna organisationer. Det finns för få landstings- och länsstyrelseprojekt för att kunna göra en god beskrivning av hur typiska projekt från dessa organisationer drivits. Resultat Vanligast resultat i hela gruppen kommuner, landsting, länsstyrelser, forskningslärosäten samt övriga var att ha analyserat bruk av ANDT följt av att ha ökat kunskap, sammanställt vetenskaplig rapport och utvecklat metoder. Mindre vanligt var att ha spridit namngiven metod, tagit fram dokument, implementerat arbetet i ordinarie verksamhet och att ha påverkat attityd och beteendeförändringar. 22

23 % Analyserat bruk av ANDT Ökad kunskap Sammanställt vetenskaplig rapport Utvecklat metoder Spidit namngiven metod Dokument Implementerats i ordinarie verksamhetet Attityd och beteendeförändringar Diagram 5: Relativ andel av projekt inom gruppen som återrapporterat resultat inom respektive kategori. Bland forskningslärosätesprojekten var det vanligast att arbetet resulterat i en vetenskaplig rapport och att ha analyserat bruk av ANDT. Det var också vanligt att ha rapporterat ökad kunskap och att ha utvecklat en ny metod. Som exempel kan nämnas att STAD återrapporterar minskat våld och fylleri i samband med studentfestarrangemang i Stockholms innerstad genom en ny färdigutvecklad metod för att förebygga våld och fylleri i anslutning till studentfester (26). Resultat tyder på att metoden har positiva effekter i form av färre akutvårdsrelaterade våldsbrott likväl som att våldsbrottsligheten enligt polisen är fortsatt låg i samband med studentfesterna i city. I ett annat projekt (Krogar mot knark) indikerar resultaten att den utvecklade metoden har påverkat krogpersonalens hantering av narkotikapåverkade gäster mot en mer restriktiv hållning, och att krogpersonalen signifikant har minskat sitt eget narkotikaanvändande, samt att narkotikaförekomsten på krogen har minskat (16-18). 23

24 Resultat Analyserat bruk av ANDT Forsknings lärosäte (19 st) Kommun (10 st) Landsting (4 st) Länsstyrels e (4 st) Ökad kunskap Sammanställt vetenskaplig rapport Utvecklat metoder Spridit namngiven metod Dokument Implementera ts i ordinarie verksamhet Attityd och beteendeförän dringar Övrigt (1 st) Tabell 6: Relativ andel av projekt bland de olika aktörerna som återrapporterat resultat inom respektive kategori. Bland resultaten från forskningslärosätesprojekten kan också nämnas Spiraprojektet som arbetat inom hälso- och sjukvården och som återrapporterat att universell systematisk screening (kartläggning) inom vården var framgångsrik i att fånga upp riskbruk. I ett annat projekt med anknytning till hälso- och sjukvården från Lunds forskningslärosäte rapporterades att man utvecklat en metod för alkoholintervention inom vården (27-30) som medför reducerat antal komplikationer efter planlagd kirurgi. Det vanligaste från kommunprojekten var att ha utfört analys av ANDT-bruk, spridit namngiven metod och utvecklat ny metod. Det nationella cannabisnätverket är t.ex. ett kommunprojekt som analyserat ANDT-bruk i samband med utveckling och spridning av namngivna metoder som Cannabisprogram för unga (CPU) och haschavvänjningsprogrammet (31). Ett annat exempel är Gävle kommun som återrapporterade ett kartläggningsarbete som pekade på minskad narkotikakonsumtion. Samma kommun redovisade också att det går att analysera ANDT-bruk genom att kvantifiera dagsdoser av narkotika och läkemedel i avloppsvatten. 24

25 Diskussion Utifrån de 128 projekt som slutrapporterade mellan 2011 och 2014 framgår att det finns en stor bredd i de metoder och arbetssätt som har använts och i vilken typ av resultat som återrapporterats. Dock har vissa arbetssätt och resultat varit vanligare än andra och vilka som var vanliga skilde sig åt mellan aktörerna vilket kommer att diskuteras nedan. Gruppen idéburna organisationer som erhållit den största delen av utvecklingsmedlen är inte en homogen grupp utan innefattar en mängd olika typer av organisationer med olika förutsättningar och kompetens. Detta kan vara en styrka i det förebyggande arbetet men innebär också en svårighet avseende att göra generella uttalanden om gruppen. Detta gäller även till viss del kommun, landsting, länsstyrelse och forskningslärosäte och övriga. På vilket sätt har ANDT-utvecklingsmedlen bidragit till utveckling och tillämpning av förebyggande metoder och arbetssätt i Sverige? Regeringens ANDT-strategi har som övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Fördelningen av medel till utvecklingsprojekt inom ANDT är en del i arbetet med att förverkliga strategin genom att bidra till utveckling och tillämpning av förebyggande ANDT-metoder och arbetssätt. Har detta skett och på vilket sätt? ANDT-utvecklingsmedlen har under perioden stimulerat en mängd aktiviteter och mycket av den verksamhet som har genomförts hade förmodligen inte gjort det om medel inte hade fördelats. Projekten har också genomförts av en rad olika aktörer vilket i sig är en styrka eftersom spridningen över arenor och målgrupper blir stor. De vanligaste metoderna och arbetssätten enligt de inskickade återrapporteringarna under perioden har varit interaktiva metoder, utbildningsinsatser och materialproduktion hos idéburna organisationer och kartläggning och utbildningsinsatser och samverkan hos övriga aktörer. De resultat som medlen främst har lett till är ökad kunskap, betydelse för målgruppen, attityd- och beteendeförändringar, analyserat bruk av ANDT, sammanställning vetenskapliga rapporter samt utvecklande av metoder. Få projekt utvärderades vetenskapligt. Avsaknad av vetenskaplig utvärdering behöver inte betyda att arbetet inte fungerar förebyggande men det finns ett behov av att kvalitetssäkra de metoder och arbetssätt som används i det förebyggande arbetet. Det finns ett flertal vetenskapligt utvärderade namngivna metoder som har använts och spridits av projekten. Metoderna som har använts är i högst utsträckning 25

26 använda av landsting, länsstyrelser och kommuner, 50 %, 50 % samt 40 %. Idéburna organisationer använde i lägre grad namngivna metoder, 9 %. Orsaken till den låga andel av idéburna projekt som arbetade med namngivna metoder kan bero på flera saker. Möjligt är att det standardiserade arbetssättet i namngivna metoder ofta bygger på samverkan mellan flera offentliga aktörer och att metoderna inte är anpassade eller utformade för idéburna organisationer. Det kan också bero på att metoder och arbetssätt som används av idéburna inte har formaliserats och dokumenterats i tillräcklig utsträckning. Forskargruppen vid Örebro universitet som har följt de idéburna organisationernas arbete under strategiperioden ska återrapportera resultat och effekt av metoder och arbetssätt som använts i det förebyggande arbetet i sju fördjupningsstudier som ska återrapporteras till Folkhälsomyndigheten Idéburna organisationer återrapporterar ofta att deras arbete resulterat i ökad kunskap, betydelse för målgruppen och attityd- och beteendeförändringar. Kunskap är viktig och målgruppsanpassad kunskap ska alltid göras tillgänglig men det saknas stöd för att kunskap som enskild åtgärd skulle vara ett effektivt sätt för att förändra ANDT-bruket. Olika arbetsmetoder har sina möjligheter och begränsningar (32) (33, 34) (35-38). Utbildningsinsatser som främst är envägskommunikation kan ge kunskapsökning men mer sällan påverka attityder och beteende (39, 40). Olika organisationstyper har skilda förutsättningar och arenor att verka på. Det går därför inte att direkt jämföra t.ex. utbildningsinsatser som genomförts av en idéburen organisation med den utbildningsinsats som genomförts på ett forskningslärosäte. Eftersom projekten generellt inte utvärderades vetenskapligt kan vi inte uttala oss om huruvida de kunskapshöjande insatser som gjorts under strategiperiden har haft avsedd effekt. Inget av forskningslärosätesprojeketen som slutrapporterat syftade till att ta fram nya metoder där idéburna organisationer har en ledande roll. Ett mervärde med att ANDT-förebyggande arbete bedrivits av idéburna organisationer handlar om deras möjlighet att nå målgrupper som den offentliga sektorn inte når. Det ideella engagemanget innebär också att de kan vara tillgängliga på ett annat sätt än de offentliga verksamheterna utanför kontorstid. De idéburna organisationernas har förmåga att arbeta kostnadseffektivt, att göra mycket med små resurser, genom att till exempel mobilisera volontärer i projekten. Under strategiperioden har ungefär hälften av de idéburna organisationerna som beviljats medel varit organisationer med en huvudsaklig inriktning och verksamhet inom något eller några av områdena alkohol, narkotika, doping eller tobak. Det innebär att ANDT-utvecklingsmedlen också i hög grad har stimulerat andra typer av organisationer, exempelvis etniska organisationer och idrotts- och kulturföreningar, att ta ett ansvar för ANDT-förebyggande arbete. Både idéburna organisationer och övriga rapporterade i låg utsträckning, 17 % respektive 11 %, att arbetet hade implementerats i ordinarie verksamhet. Många av aktörerna förefaller således vara beroende av ANDT-utvecklingsmedel för att genomföra sin verksamhet. 26

27 Hur kan ANDT-utvecklingsmedel bidra till måluppfyllelse i den framtida ANDT-politiken? De projekt som har erhållit medel under strategiperioden har gjort det utifrån då rådande kriterier och de har genomfört välmotiverade och värdefulla projekt utifrån de krav myndigheten har ställt. Mycket har producerats och det går att konstatera att det finns ett stort engagemang för ANDT-förebyggande arbete i landet. De inrapporterade resultaten har dock inte alltid kvalitetssäkrats och de slutsatser som dras utifrån materialet bygger oftast inte på vetenskapligt utvärderad kunskap. Sammanställningen av resultaten belyser behovet av att kunna uttala sig om huruvida och i vilken utsträckning den genomförda verksamheten har resulterat i effekter på målgruppen och därmed lett till spridbar kunskap. Strukturerade arbetssätt En utmaningen framöver blir att säkra kunskapen och att på bästa sätt styra engagemanget så att man i större utsträckning arbetar med kunskapsbaserad metodik. Ett hjälpmedel i det förebyggande arbetet skulle kunna vara att följa olika ramverk och strukturerade arbetsätt för att kvalitetssäkra arbetet (41-43). Förebyggande arbete bör alltid föregås av en kartläggning och baseras på en analys av lokala förutsättningar, inklusive problematikens omfattning och tillgängliga resurser (41, 44). Om denna analys kommer fram till att befintliga metoder inte är lämpliga att implementera lokalt bör detta inte göras. Har metoden förebyggande effekt? En viktig del i det framtida arbetet med ANDT-utvecklingsmedlen är vetenskapliga utvärderingar av metoder och arbetssätt för att det ska gå att uttala sig säkrare om uppnådda effekter på målgruppen. När det gäller studier av effekter av en metod eller ett arbetssätt ger randomiserade kontrollerade studier (RCT) det bästa underlaget för att kunna avgöra om det är själva metoden som orsakar en uppmätt förändring eller om det är något annat som kan förklara effekten (45). Även välgjorda observationsstudier kan ge tillförlitliga resultat när det gäller att bedöma effekten av en metod. Denna studietyp kan vara att föredra när man vill studera hur pass överförbar en metod är mellan länder eller verksamheter, och den kan ha ett stort värde vid riskbedömning. Den är också ett alternativ när det till exempel av etiska, praktiska eller kostnadsskäl inte är möjligt att genomföra en RCT. Andra typer av undersökningar kan i sin tur ge svar på hur man bäst når ut till målgruppen, vad som gör att personer väljer att delta i eller fullfölja en metod eller hur man kan stärka samarbete och samverkan. Alla de olika studietyperna behövs. De har delvis olika användningsområden och kompletterar varandra. Vidare är det positivt om det som mäts är ANDT-bruk och inte indirekta mått. Om målet är ett minskat ANDT-bruk men det är barns och ungas psykiska hälsa som studerats som utfall, kan vi inte med säkerhet säga att metoden får en effekt på ANDT-bruk, även om vi vet att det finns ett samband mellan psykisk hälsa och ANDT-bruk. 27

28 Det händer att metoder som varit effektiva när de testats i kontrollerade försök inte har samma effekt när de testas i ett mer praktiknära sammanhang. Om metoder eller arbetssätt ska spridas bör det finnas en medvetenhet om skillnaderna mellan de effekter som visas i kontrollerade försök där metoder utvecklas och utvärderas (efficacy) och de effekter som uppstår och mäts i de förhållanden där en metod faktiskt ska användas (effectiveness) (46). Här är det också viktigt att skilja mellan brister i effekt, brister i implementering och brister i utvärderingsmetodik. Hur kan Folkhälsomyndigheten bidra till att medlen leder till måluppfyllelse i en eventuell ny strategi? För att ANDT-utvecklingsmedlen ska kunna bidra till att det ANDT-förebyggande arbetet i Sverige utvecklas och förbättras krävs att projektens arbete är kunskapsbaserat och effektivt och tar fram spridbar kunskap. Folkhälsomyndigheten har utifrån sitt uppdrag analyserat hur det egna arbetet ytterligare kan driva utvecklingen mot detta framåt i en kommande strategiperiod och nedan presenteras och problematiseras de åtgärder myndigheten vidtar. Inför utlysningen av ANDT-utvecklingsmedel 2016 ställs krav på att alla projekt ska inkludera en vetenskaplig utvärdering för att man ska kunna uttala sig om arbetets förebyggande effekt. Det finns fördelar men också risker med denna utveckling. De högt ställda kraven gör att det inte är möjligt att utveckla nya ANDTförebyggande metoder utan kompetens i forskningsmetodik/utvärderingsmetodik i projektet. Enligt regleringsbrevet ska dock nya metoder utvecklas i syfte att generera ny kunskap om effektiva metoder. Folkhälsomyndigheten ser att medlen kan ge kunskap som blir tillämpbar i det praktiska förebyggande arbetet genom att projekt drivs i samverkan mellan praktiker och forskare, och sådana projekt kommer att prioriteras i fördelningen av medel. För att ytterligare möjliggöra denna typ av projekt och för att ge utrymme för ett grundligt förarbete införs också möjlighet till ett förberedande år som kan användas bland annat till att just etablera ett samarbete mellan praktiker och forskare. Folkhälsomyndigheten arbetar även på andra sätt aktivt för att sammanföra forskare och praktiker, till exempel genom att arrangera en konferens för intresserade inför utlysningen av medel. Att vetenskapligt utvärdera effekterna av metoder och arbetssätt på området tar tid och är resurskrävande. När kraven skärps kan en större del av pengarna än tidigare gå till att finansiera den vetenskapliga utvärderingen vilket ger en mindre del än tidigare till stimulering av verksamhet. Mindre ANDT-förebyggande verksamhet kan således komma att genomföras vilket skulle innebära att färre personer nås av insatser. Fördelarna är dock att ökad kunskap kommer ur de genomförda projekten. Det kan även vara så att projekt som arbetar med effektivare metoder i slutänden hjälper fler individer. Alternativet att sprida resurser på många projekt som får mindre medel torde inte ge goda förutsättningar till att projekten utvecklar nya 28

29 verksamma metoder eller att de lyckas implementera och sprida verksamma förebyggande metoder. Om medlen inriktas på att utveckla ny, spridbar kunskap kan denna sedan spridas och tillämpas av andra aktörer. För att ytterligare betona vikten av ANDT-förebyggande effekt krävs en vetenskaplig förankring av det arbete som ska genomföras i projekten. Om en förebyggande metod ska tillämpas måste denna i minst en vetenskaplig utvärdering i svenska förhållanden ha påvisats ha förebyggande effekt. Utveckling av nya metoder ska baseras på redan existerande kunskap om exempelvis risk- och skyddsfaktorer. Dessa krav inkluderas framöver i Folkhälsomyndighetens kriterier för ANDT-utvecklingsmedel. 29

Lathund till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2017

Lathund till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2017 Lathund till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2017 Den information du lämnar i ansökan behöver vi på Folkhälsomyndigheten för att förstå vad det är ni vill göra, varför,

Läs mer

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet.

Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. 1 2 3 Folkhälsomyndigheten får årligen i uppdrag att fördela 40 miljoner kronor till projekt som ska utveckla det ANDT-förebyggande arbetet i landet. Medlen kan sökas av idéburna organisationer, kommuner,

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014 En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och Regeringens ANDT-strategi Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

Studenthälsouppdraget

Studenthälsouppdraget Studenthälsouppdraget - exempel på regional samverkan med universitet och högskola Annika Frykholm, Folkhälsomyndigheten Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen Västra Götaland Anna Haid, Länsstyrelsen Uppsala

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp stadsdelens eller stadsområdets arbete på det ANDTförebyggande området.

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Baskurs missbruk & beroende

Baskurs missbruk & beroende TILLSAMMANS FÖR VÄLFÄRD OCH UTVECKLING Välkommen till dag 1 Baskurs missbruk & beroende 23 oktober 2017 Fika och inregistrering kl.09:00-09:30 Program 09:00 09:30 Inledning & introduktion 09:30 12:00 Drogtecken

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

2015:9. Utvärdering av regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

2015:9. Utvärdering av regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015:9 Utvärdering av regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-13 2013/135-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-05-30 S2013/4220/FST (delvis)

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Presentation vid projektledarträff 2 september 2015

Presentation vid projektledarträff 2 september 2015 Presentation vid projektledarträff 2 september 2015 Ulf Malmström KU-SA 2 2015-09-08 Fördjupad uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDT-området En återrapportering av regeringsuppdraget att ansvara

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Studenter och alkohol

Studenter och alkohol Studenter och alkohol Studenthälsouppdraget Implementeringsstudie Elisabet Flennemo, tf projektledare Fhi Ulric Hermansson, forskare KI Motiv för ett förebyggande arbete inom högskolan 18 25 åringar har

Läs mer

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Kalmar kommun Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Sex Försökskommuner en forsknings- och utvecklingsverksamhet i sex kommuner 2003-2007 Vilka krav ställdes på kommunerna? Sektorsövergripande ledningsgrupp

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT)

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) Föräldrar med substansmissbruk och det väntade barnets behov av skydd Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Bergen 23 februari 2011 STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Daniel Müller Sorgearbeid STAD samarbetet: Driver och utvecklar förebyggande metoder inom restaurangområdet Vad är STAD?

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten 1 Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten Linda Brännström, ANDT-samordning Linda.brannstrom@folkhalsomyndigheten.se ANDT-strategin

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERG RIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-195/2013 SID 1 (8) 2013-02-27 Handläggare: Carina Cannertoft/ Christina Grönberg Telefon: 08-508 43 028/ 508

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige

RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige RCC anser att Sveriges riksdag bör fatta ett beslut om ett årtal då Sverige ska vara rökfritt! Ett av de övergripande målen i den nationella cancerstrategin

Läs mer

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige

Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Föräldrastöd: Hur kan vi stödja föräldrar som är nya i Sverige Camilla Pettersson Länsstyrelsen i Örebro län Örebro universitet Illustration: MostPhotos Varför bör vi utveckla stödet till föräldrar? Nationell

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

103 33 Stockholm. Redovisning.av medel fördelade år 2009 för främjande av brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner

103 33 Stockholm. Redovisning.av medel fördelade år 2009 för främjande av brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner Socialstyrelsen Avdelningen för statistik och utvärdering Charlotta Hansell charlotta.hansell@socialstyrelsen.se (k,

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Alkohol, narkotika, dopning och tobak Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Förena Förbättra Förändra Som regeringens företrädare i länen utgör länsstyrelsen en viktig länk mellan nationell, regional och lokal nivå. Länsstyrelsen ska

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Angered SDF Askim-Frölunda-Högsbo Lundby SDF Majorna-Linné SDF Norra Hisingen Västra Göteborg

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete på det ANDT-förebyggande området. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick i regleringsbrevet för

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Alkohol

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-11 1 (5) HSN 1302-0168 Handläggare: Jocelyne Ängeslevä Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, p 5 Förslag till förlängning av Policy för att

Läs mer

Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011

Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011 2012-04-20 Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011 Sammanfattning Under hösten 2011 genomförde Statens folkhälsoinstitut en kartläggning av arbetet med föräldrastöd i landets

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete 100 % ren hårdträning Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete Förord Antidopningsprojektet 100 % ren hårdträning i Östergötland vänder sig till gymbranschen vilka

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för Skånesamverkan mot droger

Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för Skånesamverkan mot droger MINNESANTECKNINGAR 1(5) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Gunvor Landqvist 040/044-25 23 53 Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för

Läs mer

Långsiktigt mål 1: Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska

Långsiktigt mål 1: Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Analys ANDT-strategi utifrån alkohol, narkotika och dopning Riksdagen har antagit en ANDT-strategi som kommer att gälla under några år. Vad står det egentligen i den och vad tycker IOGT-NTO? Nedan följer

Läs mer

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för Regeringsbeslut I:7 2014-04-03 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Tobaksfri skoltid NU! Projektplan

Tobaksfri skoltid NU! Projektplan Tobaksfri skoltid NU! Projektplan Sammanfattning Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest. Det är därför viktigt att skolan som

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Centrum Fosie Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård SDF Södra innerstaden

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje

Läs mer

PReventiOn av Dopning I Sverige.

PReventiOn av Dopning I Sverige. PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se Ett samverkansprojekt mot dopning 100 % ren hårdträning - STAD S.A.N.N - Samverkan Antidoping Nätverk Norrbotten 100 % Ren Träning Kronoberg/100 % Ren Träning

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap STÖDVERKSAMHET, UTBILDNINGSINSATSER SAMT MEDVERKAN I KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer